IKEA | KULINARISK 20300875 | User manual | IKEA KULINARISK 20300875 Korisnički priručnik

HR
KULINARISK
SI
HRVATSKI
SLOVENŠČINA
4
32
4
HRVATSKI
Sadržaj
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Postavljanje
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Prije prve uporabe
Svakodnevna uporaba
Funkcije sata
Automatski programi
4
5
8
9
9
11
12
16
18
Korištenje pribora
Dodatne funkcije
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Energetska učinkovitost
BRIGA ZA OKOLIŠ
JAMSTVO TVRTKE IKEA
19
20
22
23
26
27
28
29
29
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno
postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja.
Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su
vrući.
Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu,
preporučujemo da je uključite.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.
HRVATSKI
•
5
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako nisu
pod trajnim nadzorom.
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti
kabel.
Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne dodirujte
grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili
posuđa obavezno koristite rukavice za pećnicu.
Prije obavljanja zahvata održavanja isključite napajanje.
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako
biste isključili mogućnost strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili
oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice
jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga zamijeniti
kako bi se izbjegla opasnost.
Višak prolivenih tekućina mora se ukloniti prije pirolitičkog
čišćenja. Izvadite sve dijelove iz pećnice.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki. Vodilice
polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja je
preporučena za ovaj uređaj.
Sigurnosne upute
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
6
HRVATSKI
• Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer
je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
• Uređaj ne povlačite za ručku.
• Održavajte minimalnu udaljenost od
drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Provjerite je li uređaj postavljen ispod i u
blizini sigurnih struktura.
• Bočne stranice uređaja moraju se
nalaziti pored uređaja ili kuhinjskih
elemenata iste visine.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s električnim
napajanjem. Ako to nije slučaj,
kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti ovlašteni
servisni centar.
• Ne dopustite da kabel napajanje
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja,
posebice kada su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču nakon
postavljanja.
• Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj mora
imati kontakte s otvorom od minimalno 3
mm.
• Vrata uređaja do kraja zatvorite prije
priključivanja utikača u utičnicu
napajanja.
• Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim EU
Direktivama.
Koristite
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog udara
ili eksplozije.
• Ovaj uređaj koristite samo u kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Provjerite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Budite oprezni prilikom otvaranja vrata
uređaja u radu. Oslobađa se vruća para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama
ili kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili
za čuvanje stvari.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju dospjeti
u blizinu uređaja kada otvarate vrata.
• Zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
UPOZORENJE! Postoji opasnost
od oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak
boje emajla:
7
HRVATSKI
•
•
•
•
•
– ne stavljajte izravno na dno uređaja
posuđe ili druge predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju izravno
na dno uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla nema utjecaj na
performanse uređaja. To nije
neispravnost u smislu prava na jamstvo.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
pliticu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati znatno oštećenje uređaja,
ormarića u kojem se nalazi ili poda. Ne
zatvarajte ploču namještaja dok se
uređaj potpuno ne ohladi nakon
uporabe.
Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE! Postoji opasnost
od ozljede, vatre ili oštećenja
uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i utikač
izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
• Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost puknuća staklenih ploča.
• Staklene ploče vrata odmah zamijenite
kada su oštećene. Obratite se
ovlaštenom servisu.
• Pazite pri skidanju vrata s uređaja. Vrata
su teška!
• Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala površine.
• Preostala masnoća ili hrana u uređaju
može uzrokovati požar.
• Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
Potrebno je čišćenje
Opasnost od požara i opekotina.
• Prije uključenja funkcije Pirolitičko
samočišćenje ili Prva Uporaba, iz
unutrašnjosti pećnice izvadite:
– sve prekomjerne ostatke hrane,
ostatke/naslage ulja ili masti.
– sve uklonjive predmete (uključujući
police, bočne vodilice itd. isporučene
s uređajem) te posebno sve
neprianjajuće posude, plitice,
pladnjeve, pribor itd.
• Pažljivo pročitajte sve upute za
pirolitičko čišćenje.
• Držite djecu dalje od uređaja dok je
uključeno pirolitičko čišćenje.
Uređaj postane vruć, a kroz prednje
ventilacijske otvore izlazi vrući zrak.
• Pirolitičko čišćenje je operacija s visokom
temperaturom koja može uzrokovati
otpuštanje dima od ostataka jela i
konstrukcijskih materijala, te se strogo
preporučuje:
– omogućiti dobru ventilaciju tijekom i
nakon svakog pirolitičkog čišćenja.
– omogućiti dobru ventilaciju tijekom i
nakon prve upotrebe na
maksimalnoj temperaturi.
• Za razliku od ljudi, neke ptice i gmazovi
mogu biti iznimno osjetljivi na moguće
dimove koji se javljaju tijekom postupka
čišćenja svih pirolitičkih pećnica.
– Kućni ljubimci (osobito ptice) ne smiju
biti u blizini pećnice tijekom i nakon
pirolitičkog čišćenje i prvog korištenja
na maksimalnoj temperaturi u dobro
prozračenom području.
• Mali kućni ljubimci također mogu biti vrlo
osjetljivi na lokalne promjene u
temperaturi u blizini pirolitičkih pećnica
HRVATSKI
kada je program pirolitičkog
samočišćenja u radu.
• Neprianjajuće površine na posudama,
tavama. pliticama, priboru, itd., može
oštetiti visoka temperatura pirolitičkog
čišćenja u pirolitičkim pećnicama, a može
biti i izvor štetnih plinova niske razine.
• Opisani dimovi koji se ispuštaju iz
pirolitičkih pećnica / od ostataka
kuhanja nisu štetni za ljude, uključujući i
djecu ili osobe s kroničnim oboljenjima.
Unutarnje svjetlo
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se
koristi u ovom uređaju namijenjeno je
samo za kućanske uređaje. Ne koristite
ga za kućno osvjetljenje.
UPOZORENJE! Opasnost od
strujnog udara.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte
iz električne mreže.
• Koristite samo žarulje istih karakteristika.
8
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Prerežite električni kabel i bacite ga.
• Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
• Ambalaža:
Ambalaža je ekološki prihvatljiva i može
se reciklirati. Plastični dijelovi označeni su
međunarodnim kraticama kao što su PE,
PS itd. Odložite materijal pakiranja u za
to namijenjene kontejnere na lokalnom
odlagalištu.
Servisiranje
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Postavljanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Sklop
Za postavljanje pogledajte upute
za postavljanje.
Električna instalacija
UPOZORENJE! Električnu
instalaciju mora postaviti
kvalificirana osoba.
Proizvođač nije odgovoran ako
ne poštujete sigurnosne mjere iz
poglavlja o sigurnosti.
Ovaj uređaj opremljen je kabelom
napajanja.
Kabel
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Za presjek kabela pogledajte ukupnu
snagu na nazivnoj pločici i tablicu:
Ukupna snaga (W)
Presjek kabela
(mm²)
maksimalno 1380
3 x 0,75
maksimalno 2300
3x1
maksimalno 3680
3 x 1,5
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2
cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i plavi
vodiči).
HRVATSKI
9
Opis proizvoda
Opći pregled
1
4
3
4
5
3
6
5
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
2
8
1
Upravljačka ploča
Elektronički programator
Utičnica sonde za pečenje mesa
Roštilj
Svjetlo
Ventilator
Vodilice police na skidanje
Natpisna pločica
Položaji police
7
• Sonda za pečenje mesa x 1
Za mjerenje koliko je jelo pečeno.
• Teleskopske vodilice x 2 kompleta
Za police i pekače.
Pribor
• Mreža za pečenje x 2
Za posuđe, kolače u kalupu i pečenje
mesa.
• Pekač za pecivo x 1
Za torte i biskvite.
• Duboka plitica x 1
Može se koristiti za pečenje kolača i
mesa ili kao posuda za sakupljanje
masnoće.
Upravljačka ploča
Elektronički programator
1
2 3 4
5
6
7 8 9 10 11
HRVATSKI
Simbol
1
2
4
5
7
8
9
10
11
Funkcija
Napomena
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
Za uključenje i isključenje uređaja.
Funkcije pećnice
ili Pomoć pri kuhanju
Jednom dodirnite simbol za odabir funkcije pećnice ili izbornika: Pomoć pri kuhanju. Ponovno dodirnite simbol za promjenu između izbornika:
Funkcije pećnice, Pomoć pri kuhanju. Za uključivanje ili isključivanje svjetla dodirnite simbol na 3
sekunde.
Tipka za povratak Za vraćanje za jednu razinu u izborniku. Za prikaz
glavnog izbornika simbol dodirnite na 3 sekunde.
3
6
10
-
Odabir temperature
Za postavljanje temperature ili prikaz trenutne
temperature u uređaju. Za uključenje ili isključenje
funkcije, dodirnite simbol na 3 sekunde: Brzo zagrijavanje pećnice.
Favoriti
Za spremanje i pristup favoritima programima.
Zaslon
Prikazuje trenutačne postavke na uređaju.
Tipka gore
Za kretanje prema gore u izborniku.
Tipka dolje
Za kretanje prema dolje u izborniku.
Vrijeme i dodatne Za postavljanje raznih funkcija. Kad je funkcija
funkcije
pećnice uključena, dodirnite simbol za postavljanje
tajmera ili funkcija: Blokiranje tipki, Favoriti, Zagrij
+ zadrži, Odaberi + započni. Također možete i
promijeniti postavke sonde za pečenje mesa.
Zvučni alarm
Za postavljanje funkcije: Zvučni alarm.
U REDU
Za potvrdu odabira ili postavke.
HRVATSKI
11
Zaslon
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Funkcija pećnice
Vrijeme
Indikator zagrijavanja
Temperatura
Vrijeme trajanja ili završetka funkcije
Ostali pokazivači na zaslonu:
Simbol
Funkcija
Zvučni alarm
Funkcija radi.
Vrijeme
Zaslon prikazuje trenutačno vrijeme.
Trajanje
Na zaslonu se prikazuje vrijeme potrebno za pečenje.
Završetak
Na zaslonu se prikazuje kada je vrijeme pečenja isteklo.
Temperatura
Na zaslonu se prikazuje temperatura.
Prikaz vremena
Na zaslonu se prikazuje koliko dugo
funkcija pećnice radi. Istovremeno pritisnite
i
za resetiranje vremena.
Izračunavanje
Uređaj izračunava vrijeme kuhanja.
Indikator zagrijavanja
Na zaslonu se prikazuje temperatura
u uređaju.
Indikator brzog zagrijavanja
Funkcija je aktivna. Smanjuje vrijeme
zagrijavanja.
Masa jela-Automatika
Zaslon prikazuje da je uključen sustav
automatske mase jela ili da se masa
može promijeniti.
Zagrij + zadrži
Funkcija je aktivna.
Prije prve uporabe
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
HRVATSKI
12
Početno čišćenje
Uporaba mehaničke roditeljske zaštite
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz uređaja.
Na uređaju je postavljena i uključena
roditeljska zaštita. Nalazi se ispod
upravljačke ploče s desne strane.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Uređaj očistite prije prve upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
Za otvaranje vrata na pećnici s
postavljenom roditeljskom zaštitom povucite
ručicu roditeljske zaštite kao što je
prikazano na slici.
Prvo spajanje
Kada uređaj priključujete na električnu
mrežu ili nakon nestanka napajanja,
morate odabrati jezik, kontrast ekrana,
osvjetljenje zaslona i vrijeme.
1. Pritisnite ili za postavljanje
vrijednosti.
.
2. Za potvrdu pritisnite
Prethodno zagrijavanje
Prethodno zagrijte uređaj prije prve
upotrebe.
1. Postavite funkciju: Gornji/donji grijač
i maksimalnu temperaturu.
2. Pustite uređaj da radi 1 sat.
3. Postavite funkciju: Vrući zrak
i
maksimalnu temperaturu.
4. Pustite uređaj da radi 15 minuta.
Pribor se može postati topliji nego obično.
Uređaj može stvarati neugodan miris i dim.
To je normalno. Provjerite je li protok zraka
u prostoriji dovoljan.
Vrata pećnice zatvorite, a da ne povlačite
roditeljsku zaštitu.
Za uklanjanje roditeljske zaštite otvorite
vrata pećnice i uklonite roditeljsku zaštitu
imbus ključem. Imbus ključ nalazi se u vrećici
za priključivanje pećnice.
Nakon uklanjanja roditeljske zaštite zavijte
vijak natrag u otvor.
Svakodnevna uporaba
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Kretanje kroz izbornike
1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite ili za odabir opcije
izbornika.
3. Pitisnite
za pomicanje u podizbornik
ili prihvaćanje postavke.
HRVATSKI
13
U svakom trenutku možete se
vratiti na glavni izbornik pomoću
.
Pregled izbornika
Glavni izbornik
Simbol
Pojmovi izbornika
Uporaba
Funkcije pećnice
Sadrži popis funkcija pećnice.
Pomoć pri kuhanju
Sadrži popis automatskih programa.
Favoriti
Sadrži popis korisnikovih omiljenih programa kuhanja.
Pirolitičko
Pirolitičko čišćenje.
Osnovne postavke
Možete je upotrijebiti za postavljanje ostalih
postavki.
Posebnosti
Sadrži popis dodatnih funkcija pećnice.
Podizbornik za: Osnovne postavke
Simbol
Podizbornik
Zaslon
Namještanje vremena
Postavlja točno vrijeme na satu.
Prikaz vremena
Kada je UKLJUČENO, na zaslonu se prikazuje
trenutno vrijeme kada isključite uređaj.
Odaberi + započni
Kada je UKLJUČENO, u prozoru "Opcije odabira" možete odabrati funkciju: Odaberi + započni.
Zagrij + zadrži
Kada je UKLJUČENO, u prozoru "Opcije odabira" možete odabrati funkciju: Zagrij + zadrži.
Produljenje vremena
Uključuje i isključuje funkciju "Produženje vremena".
Kontrast ekrana
Postupno podešava kontrast ekrana.
Osvjetljenje zaslon
Postupno podešava osvjetljenje zaslona.
Odabir jezika
Postavlja jezik za zaslon.
HRVATSKI
Simbol
14
Podizbornik
Zaslon
Izbor glasnoće
Postupno podešava glasnoću tipki i signala.
Ton tipke
Uključuje i isključuje ton dodirnih polja. Nije moguće deaktivirati zvuk dodirnog polja UKLJ./
ISKLJ.
Izbor tonova upozorenja
Aktivira i deaktivira tonove alarma.
Pomoć prilikom čišćenja
Vodi vas kroz postupak čišćenja.
Podsjetnik za čišćenje
Podsjeća vas kada treba očistiti uređaj.
Servis
Prikazuje verziju softvera i konfiguraciju.
Tvorničke postavke
Ponovno vraća sve postavke na tvorničke postavke.
Funkcije pećnice
Funkcija pećnice
Uporaba
Vrući zrak
Za pečenje na 3 položaja polica istovremeno i
sušenje hrane.Postavite temperaturu 20 - 40 °C
niže nego za funkciju: Gornji/donji grijač.
Gornji/donji grijač
Za pečenje i prženje na jednoj razini.
Pizza program
Za pečenje namirnica koje se trebaju intenzivnije
zapeći ili dobiti koricu na jednoj razini. Postavite
temperaturu 20 - 40 °C niže nego za funkciju:
Gornji/donji grijač.
Nisko temp. pečenje
Za pripremanje mekanih, sočnih pečenja.
Donji grijač
Pečenje hrskavih kolača ili kolača s hrskavijom
koricom i konzerviranje namirnica.
HRVATSKI
15
Funkcija pećnice
Uporaba
Vlažni vrući zrak
Za uštedu energije kada pečete i kuhate peciva.
Također i za pečenje peciva u kalupima na jednoj
razini polici. Ta funkcija upotrebljavala se za
određivanje klase energetske učinkovitosti u skladu s EN50304.
Najprije je potrebno postaviti vrijeme pečenja. Za
dobivanje više informacija o preporučenim postavkama, u kuharici pogledajte tablicu pečenja za
ovu funkciju.
ECO pečenje
ECO funkcije omogućuju vam da optimizirate potrošnju energije tijekom pečenja. Najprije je potrebno postaviti vrijeme pečenja. Za dobivanje
više informacija o preporučenim postavkama, pogledajte tablice pečenja u kuharici.
Odmrzavanje hrane
Za pripremu gotovih jela kao npr. pomfrita, kroketa, hrskavih proljetnih rolada.
Mali roštilj
Za roštiljanje plosnatih namirnica i pripremu tosta.
Veliki roštilj
Za pečenje tanjih komada hrane u većim količinama i pripremanje tosta.
Turbo roštilj
Za pečenje većih komada mesa ili peradi s kostima na jednoj razini police. Za pripremu zapečenih jela i rumenjenje.
Funkcija pećnice
Uporaba
Posebnosti
Kruh
Za pečenje kruha.
Zapečena jela
Za jela kao što su lasagne ili zapečeni krumpir.
Također i za zapeći hranu i završno pečenje jela.
Dizanje tijesta
Za kontrolirano dizanje kvasnog tijesta prije pečenja.
Zagrijavanje tanjura
Za zagrijavanje tanjura prije posluživanja.
HRVATSKI
16
Funkcija pećnice
Uporaba
Konzerviranje
Za konzerviranje povrća kao što je npr. ukiseljeno
povrće.
Sušenje
Za sušenje voća narezanog na ploške (npr. jabuke, šljive, breskve) i povrća (npr. rajčice, tikvice,
gljive).
Održavanje topline
Za održavanje hrane toplom.
Odmrzavanje
Za odmrzavanje zamrznute hrane.
Aktiviranje funkcije pećnice
Indikator brzog zagrijavanja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ova funkcija skraćuje vrijeme zagrijavanja.
Uključite uređaj.
Odaberite izbornik: Funkcije pećnice.
Za potvrdu pritisnite
.
Postavite funkciju pećnice.
Za potvrdu pritisnite
.
Postavite temperaturu.
.
Za potvrdu pritisnite
Indikator zagrijavanja
Za uključivanje funkcije, držite
na 3
sekunde. Indikator zagrijavanja se mijenja.
Preostala toplina
Kada isključite uređaj, na zaslonu se
prikazuje preostala toplina. Toplinu možete
koristiti da hranu održite toplom.
Kada uključite neku funkciju pećnice,
uključuje se crtica na zaslonu. Crtica
prikazuje povećanje temperature.
Funkcije sata
Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Zvučni alarm
Uporaba
Za postavljanje odbrojavanja (maks. 2 h 30
minuta). Ova funkcija nema utjecaja na rad
uređaja.
Za uključivanje funkcije koristite
. Pritisnite
ili za postavljanje minuta i
tanje.
to pokre-
17
HRVATSKI
Funkcija sata
Uporaba
Trajanje
Za postavljanje duljine rada (maks. 23 h 59
min).
Završetak
Za postavljanje vremena isključivanja funkcije pećnice (maks. 23 sata i 59 minuta).
Ako postavljate vrijeme za funkciju sata,
vrijeme počinje odbrojavanje nakon 5
sekundi.
Ako koristite funkcije sata:
Trajanje, Završetak, uređaj
isključuje grijače nakon 90%
postavljenog vremena. Uređaj
koristi preostalu toplinu za
nastavak pečenja do isteka
vremena (3 - 20 minuta).
Postavljanje funkcija sata
• Prije uporabe funkcija:
Trajanje, Završetak, morate
prvo postaviti funkciju pećnice
i temperaturu. Uređaj se
automatski deaktivira.
• Možete koristiti funkcije:
Trajanje i Završetak
istovremeno ako želite
automatski uključiti i isključiti
uređaj u određeno vrijeme
kasnije.
• Funkcije: Trajanje i Završetak
ne rade kad koristite sondu za
pečenje mesa.
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritišćite
sve dok se na zaslonu ne
prikaže potrebna funkcija sata i
odgovarajući simbol.
3. Za postavljanje potrebnog vremena
pritisnite ili .
.
4. Za potvrdu pritisnite
Po isteku vremena oglašava se zvučni
signal. Uređaj se isključuje. Na zaslonu se
prikazuje poruka.
5. Pritisnite bilo koji simbol za
zaustavljanje signala.
Zagrij + zadrži
Uvjeti za funkciju:
• Postavljena temperatura je viša od 80
°C .
• Funkcija: Trajanje je postavljeno.
Funkcija: Zagrij + zadrži održava
pripremljenu hranu toplom na 80 °C u
trajanju od 30 minuta. Uključuje se nakon
što su završeni postupci pečenja ili prženja.
Funkciju možete aktivirati ili deaktivirati u
izborniku: Osnovne postavke.
1.
2.
3.
4.
Uključite uređaj.
Odaberite funkciju pećnice.
Postavite temperaturu iznad 80 °C .
sve dok se na zaslonu ne
Pritiščite
prikaže: Zagrij + zadrži.
.
5. Za potvrdu pritisnite
Po završetku funkcije oglašava se zvučni
signal.
Funkcija ostaje uključena ako promijenite
funkcije grijanja.
Produljenje vremena
Funkcija: Produljenje vremena produljuje
funkciju pećnice nakon završenog
postavljenog vremena Trajanje.
HRVATSKI
Primjenjivo za sve funkcije
pećnice s Trajanje ili Masa jelaAutomatika.
Ne koristi se za funkcije pećnice
sa sondom za pečenje mesa.
18
Na zaslonu se prikazuje poruka.
2. Pritisnite
za uključenje ili za
poništavanje.
3. Postavite duljinu funkcije.
4. Pritisnite
.
1. Po isteku vremena pečenja oglašava se
zvučni signal. Pritisnite bilo koji simbol.
Automatski programi
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Online recepti
Recepte za automatske
programe specifične za ovaj
uređaj možete naći na
www.ikea.som. Za pronalazak
odgovarajuće kuharice
pogledajte broj artikla na
natpisnoj pločici na prednjem
okviru unutrašnjosti uređaja.
Pomoć pri kuhanju s Automatski recepti
Uređaj ima komplet recepata koje možete
koristiti. Recepti su zadane postavke i ne
možete ih mijenjati.
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri kuhanju.
Pritisnite
za potvrdu.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za potvrdu
.
pritisnite
4. Odaberite recept. Za potvrdu pritisnite
.
Kada koristite funkciju: Ručno
upravljanje, uređaj koristi
automatske postavke. Možete ih
promijeniti kao i druge funkcije.
Pomoć pri kuhanju s Masa jelaAutomatika
Ova funkcija automatski izračunava vrijeme
pečenja. Za korištenje ove funkcije
potrebno je unijeti težinu namirnica.
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri kuhanju.
Pritisnite
za potvrdu.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za potvrdu
.
pritisnite
4. Odaberite funkciju: Masa jelaAutomatika. Pritisnite
za potvrdu.
5. Dodirnite ili kako biste postavili
.
masu hrane. Za potvrdu pritisnite
Započinje automatski program.
6. Težinu možete promijeniti u bilo kojem
trenutku: Pritisnite ili za promjenu
mase.
7. Po isteku vremena oglašava se zvučni
signal. Pritisnite bilo koji simbol za
isključenje signala.
U nekim programima, hranu
okrenite nakon 30 minuta. Na
zaslonu se prikazuje podsjetnik.
HRVATSKI
19
Korištenje pribora
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Sonda za pečenje mesa
Mogu se postaviti dvije temperature:
temperatura pećnice i temperatura mesa.
Sonda za pečenje mesa mjeri temperaturu
mesa. Kada meso postigne postavljenu
temperaturu, uređaj se isključuje.
Pozor! Koristite samo isporučenu
sondu za pečenje mesa ili
odgovarajuće zamjenske
dijelove.
Tijekom pečenja sonda za
pečenje mesa mora biti u mesu i
u utikaču.
1. Uključite uređaj.
2. Postavite vrh sonde za pečenje mesa u
središte mesa.
3. Uključite utikač sonde za pečenje mesa
u utikač na gornjoj strani unutrašnjosti.
Na zaslonu se prikazuje simbol sonde za
pečenje mesa.
4. Pritisnite ili u manje od 5 sekundi
kako biste postavili temperaturu mesa.
5. Postavite funkciju pećnice i po potrebi
temperaturu pećnice.
Uređaj izračunava približno vrijeme kraja
ciklusa. Vrijeme završetka razlikuje se za
različite količine namirnica, postavljene
temperature pećnice (minimalno 120°C) i
način pečenja. Uređaj izračunava približno
vrijeme kraja ciklusa od približno 30 minuta.
6. Za promjenu temperature jezgre
pritisnite .
Kad jezgra dosegne postavljenu
temperaturu, oglašava se zvučni signal.
Uređaj se automatski deaktivira.
7. Dodirnite bilo koji simbol za isključivanje
signala.
8. Izvadite utikač sonde za pečenje mesa
iz utičnice i izvadite meso iz pećnice.
UPOZORENJE! Sonda za
pečenje mesa je vruća. Postoji
opasnost od opeklina. Budite
pažljivi kada vadite vrh i utikač
sonde za pečenje.
Uporaba teleskopskih vodilica
Sačuvajte upute za postavljanje
teleskopskih vodilica za buduću
upotrebu.
Pomoću teleskopskih vodilica možete lakše
stavljati i vaditi plitice.
Pozor! Nemojte čistiti
teleskopske vodilice u perilici
posuđa. Nemojte podmazivati
teleskopske vodilice.
HRVATSKI
20
2
1
°C
Izvucite desnu i
lijevu teleskopsku
vodilicu.
°C
Obavezno teleskopske vodilice do kraja
gurnite prije nego što zatvorite vrata
pećnice.
Teleskopske vodilice možete
upotrebljavati s pekačima ili
pliticama isporučenima s
uređajem.
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlje
"Opis proizvoda".
Stavite mrežu za
pečenje na
teleskopske vodilice
i pažljivo ih gurnite
u pećnicu.
Dodatne funkcije
Favoriti
prikaže prvi slobodni položaj memorije,
Svoje omiljene postavke kao što su trajanje,
temperatura ili funkcija pećnice možete
spremiti. Na raspolaganju su u izborniku:
Favoriti. Možete spremiti do 20 programa.
dodirnite ili i pritisnite
kako biste
spremili preko postojećeg programa.
Spremanje programa
Uključivanje programa
1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju pećnice ili automatski
program.
3. Dodirivajte
dok zaslon ne prikaže:
SPREMI.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuju prva tri položaja
memorije.
.
5. Za potvrdu pritisnite
6. Unesite naziv programa.
Prvo slovo treperi.
7. Dodirnite ili za promjenu slova.
8. Pritisnite
.
Sljedeće slovo treperi.
9. Ponovite korak 7 ako jepotrebno.
.
10. Za spremanje pritisnite i držite
Popunjeni položaj memorije možete
zamijeniti novim unosom. Kad se na zaslonu
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv programa možete promijeniti u
izborniku: Upišite naziv programa.
Uključite uređaj.
Odaberite izbornik: Favoriti.
Za potvrdu pritisnite
.
Odaberite naziv omiljenog programa.
.
Za potvrdu pritisnite
Pritisnite
Favoriti.
za izravan odlazak u izbornik:
Uporaba roditeljske zaštite
Roditeljska zaštita sprječava nehotično
uključivanje uređaja.
21
HRVATSKI
Ako funkcija Pirolitičko čišćenje
radi, vrata se automatski
zaključavaju.
Kada dodirnete bilo koji simbol
na zaslonu se pojavljuje poruka.
5. Pritiščite
sve dok se na zaslonu ne
prikaže: Odaberi + započni.
6. Za potvrdu pritisnite
.
1. Uključite uređaj.
i
dok se na
2. Istodobno dodirujte
zaslonu ne pojavi poruka.
Za isključivanje funkcije Roditeljska zaštite
ponovite 2. korak.
Blokiranje tipki
Ta funkcija sprječava nehotičnu promjenu
funkciju pećnice. Možete je aktivirati samo
kada uređaj radi.
1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju zagrijavanja ili
postavku.
sve dok se na zaslonu ne
3. Pritiščite
prikaže: Blokiranje tipki.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Ako radi funkcija Pirolitičko
čišćenje, vrata su zaključana i
simbol ključa pojavljuje se na
zaslonu.
Pritisnite bilo koji simbol (osim za ) za
pokretanje funkcije: Odaberi + započni.
Započinje postavljena funkcija pećnice.
Po završetku funkcije pećnice oglašava se
zvučni signal.
• Blokiranje tipki je uključeno
kad radi funkcija pećnice.
• Izbornik: Osnovne postavke
vam omogućuje aktivaciju i
deaktivaciju funkcije: Odaberi
+ započni.
Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga uređaj se automatski
isključuje nakon nekog vremena ako
funkcija pećnice radi a vi ne promijenite niti
jednu postavku.
Temperatura (°C) Vrijeme isključivanja
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
zaslonu se prikazuje poruka. Pritisnite
200 - 245
5.5
ponovno a zatim
250 - maksimalno
1.5
Za isključivanje ove funkcije pritisnite
. Na
za potvrdu.
Kad isključujete uređaj, također
se isključuje i funkcija.
Odaberi + započni
Funkcija vam omogućuje da postavite
funkciju pećnice (ili program) i kasnije je
koristite jednim pritiskom bilo kojeg simbola.
1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju pećnice.
sve dok se na zaslonu ne
3. Pritiščite
prikaže: Trajanje.
4. Postavite vrijeme.
Automatsko isključivanje ne radi
s funkcijama: Osvijetljenje
unutrašnjosti, sonda za pečenje
mesa,Završetak, Trajanje.
Svjetlina zaslona
Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:
• Noćno osvjetljenje - kad je uređaj
isključen, svjetlina zaslona je manja
između 22:00 i 06:00.
• Dnevna svjetlost:
– kada je uređaj uključen.
HRVATSKI
– ako dodirnete simbol tijekom noćnog
osvjetljenja (osim UKLJUČENO/
ISKLJUČENO), zaslon se vraća u
dnevni način osvjetljenja za sljedećih
10 sekundi.
– ako je uređaj isključen i postavili ste
funkciju: Zvučni alarm. Kada završi
funkcija zvučnog alarma, zaslon se
vraća u noćno osvjetljenje.
Ventilator za hlađenje
Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
22
uređaja održao hladnom. Ako isključite
uređaj, ventilator za hlađenje i dalje radi
sve dok se uređaj ne ohladi.
Sigurnosni termostat
Neispravan rad uređaja ili neispravne
komponente mogu uzrokovati opasno
pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo,
paćnica ima sigurnosni termostat koji
prekida napajanje. Pećnica se automatski
ponovno uključuje kad temperatura padne.
Savjeti
Opće informacije
Pečenje kolača
• Kad god predgrijavate, izvadite žičane
police i pladnjeve iz unutrašnjosti, kako
bi postigli najbrži učinak.
• Uređaj ima pet položaja polica. Brojite
položaje polica od dna pećnice.
• Uređaj ima poseban sustav pomoću
kojega zrak cirkulira, a para stalno
recirkulira. S tim sustavom možete kuhati
u parnom okolišu i održati hranu
mekanom iznutra a hrskavom izvana.
Skraćuje vrijeme pečenja i potrošnju
energije na minimum.
• Vlaga se može kondenzirati u uređaju ili
na staklima vrata. To je normalno. Uvijek
se odmaknite od uređaja kad otvarate
vrata uređaja tijekom kuhanja. Ako
unutar pećnice primjetite vlagu, vrata
pećnice držite otvorena nekoliko minuta.
• Nakon svake uporabe uređaja očistite
vlagu.
• Ne postavljajte nikakve predmete
izravno na dno uređaja i ne prekrivajte
ih aluminijskom folijom tijekom pečenja.
Time možete promijeniti rezultate
pečenja i uzrokovati oštećenje emajla.
• Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka
3/4 postavljenog vremena kuhanja.
• Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu
razinu između njih.
Pečenje mesa i ribe
• Koristite duboku pliticu za vrlo masnu
hranu kako biste sačuvali pećnicu od
mrlja koje mogu biti trajne.
• Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
• Kako biste spriječili stvaranje prevelike
količine dima tijekom pečenja, u duboku
pliticu dodajte malo vode. Za
sprečavanje kondenzacije dima, dodajte
vode svaki put nakon što se osuši.
Tablice kuhanja
Za tablice kuhanja pogledajte kuharicu koju
možete naći na našoj web stranici.
23
HRVATSKI
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
2
1
2
Napomene o čišćenju
• Prednju stranu pećnice očistite mekom
krpom namočenom u mlaku vodu sa
sredstvom za čišćenje.
• Za čišćenje metalnih površina koristite
uobičajeno sredstvo za čišćenje.
• Unutrašnjost uređaja očistite nakon
svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može rezultirati
požarom. Rizik je veći za pliticu roštilja.
• Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica.
• Nakon svake upotrebe očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu
vodu sa sredstvom za čišćenje.
• Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u
perilici posuđa. To može uzrokovati
oštećenja na neljepljivom sloju.
Uređaji od nehrđajućeg čelika ili aluminija
Očistite vrata pećnice samo
vlažnom spužvom. Osušite
mekanom krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline
ili abrazivne proizvode koji bi
mogli oštetiti površinu pećnice.
Očistite upravljačku ploču
pećnice uz isti oprez.
Skidanje vodilica polica
Kako biste očistili pećnicu skinite vodilice
polica.
1
Prednji dio vodilice Stražnji dio vodilice
police povucite s
police povucite
bočne stjenke i
dalje od bočne
stjenke.
uklonite ga.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Zatike za držanje na
teleskopskim vodilicama morate
usmjeriti prema naprijed.
Pirolitičko
Pozor! Izvadite sav pribor i
uklonjive nosače polica.
Postupak pirolitičkog čišćenja
ne može početi:
• ako niste isključili utikač sonde za
pečenje mesa iz utičnice.
• ako niste u potpunosti zatvorili vrata
pećnice.
Najtvrdokorniju prljavštinu uklonite ručno.
HRVATSKI
24
Pozor! Ako su u isti ormarić
postavljeni drugi uređaji, ne
koristite ih istovremeno s
funkcijom: Pirolitičko. To može
uzrokovati oštećenja na uređaju.
Čišćenje vrata pećnice
Vrata pećnice imaju četiri staklene
ploče.Možete skinuti vrata pećnice i
unutarnje staklene ploče kako biste ih
očistili.
1. Očistite unutarnju strane vrata toplom
vodom tako da ostaci ne izgore od
toplog zraka.
2. Uključite uređaj i odaberite funkciju s
glavnog izbornika: Pirolitičko. Pritisnite
za potvrdu.
3. Postavite trajanje postupka čišćenja:
Opcija
Zaslon
Svijetlo
1 h za nisku
razinu zaprljanja
Normalno
1 h 30 min za
uobičajenu razinu zaprljanja
Intenzivno
2 h 30 min za
visoku razinu
zaprljanja
4. Za potvrdu dodirnite
.
Kada počne pirolitičko čišćenje
vrata pećnice su zaključana.
Vrata pećnice mogla bi se
zatvoriti ako staklene ploče
pokušate skinuti prije nego
skinete vrata pećnice.
Pozor! Uređaj ne upotrebljavajte
bez staklenih ploča.
1
2
Otvorite vrata do
kraja i pridržite
šarke vrata.
3
Podignite i okrenite
poluge na objema
šarkama.
4
Za zaustavljanje pirolitičkog
čišćenja prije završetka, isključite
uređaj.
UPOZORENJE! Kada je funkcija
završena uređaj je vrlo vruć.
Pustite da se ohladi. Postoji
opasnost od opeklina.
Nakon što funkcija završi, vrata
ostaju zaključana tijekom faze
hlađenja. Neke od funkcija
uređaja nisu dostupne tijekom
faze hlađenja.
Zatvorite vrata
pećnice napola, do
prvog položaja.
Zatim povucite
vrata prema
naprijed i izvadite ih
iz ležišta.
Stavite vrata na
stabilnu površinu
zaštićenu mekom
krpom.
HRVATSKI
25
6
5
A
B
C
90°
Otpustite sustav
zaključavanja kako
biste skinuli staklene
ploče.
7
1
Dva pričvrsna
elementa okrenite
za 90° i izvucite ih iz
ležišta.
2
Osigurajte da unutarnje staklene ploče
postavite ispravno na mjesto.
Prvo pažljivo
podignite, a zatim
skinite staklene
ploče jednu po
jednu. Krenite od
gornje ploče.
Staklene ploče očistite sapunicom. Pažljivo
osušite staklene ploče.
Kad završite čišćenje, postavite staklene
ploče i vrata pećnice. Gore opisane korake
obavite obrnutim redoslijedom.
Osigurajte da staklene ploče (A , B i C)
vratite ispravnim redoslijedom. Srednja
ploča (B) ima dekorativni okvir. Zona s
tiskom mora biti okrenuta prema
unutrašnjoj strani vrata. Osigurajte da
nakon postavljanja površina okvira staklene
ploče (B) na mjestu otiska nije hrapava na
dodir.
Zamjena žarulje
Na dno unutrašnjosti uređaja postavite
krpu. To će spriječiti oštećenje na staklenom
poklopcu žaruljie i unutrašnjosti.
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara! Prije zamjene
žarulje isključite osigurač.
Žarulja i stakleni poklopac
žarulje mogu biti vrući.
HRVATSKI
26
Pozor! Uvijek držite halogenu
žarulju krpom kako biste spriječili
izgaranje naslaga masti na
žarulji.
1. Isključite uređaj.
2. Izvadite osigurače iz kutije s
osiguračima ili isključite sklopku.
3. Okrenite stakleni poklopac žaruljice u
smjeru suprotnom od kazaljke na satu i
skinite ga.
4. Očistite stakleni poklopac.
5. Žarulju svjetla pećnice zamijenite sa 40
W, 230 V (50 Hz), 350 °C žaruljom za
pećnice otpornom na toplinu (vrsta
priključka: G9).
6. Postavite stakleni poklopac.
Rješavanje problema
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Pećnica se ne zagrijava.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne zagrijava.
Sat nije postavljen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne zagrijava.
Potrebne postavke nisu
određene.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne zagrijava.
Automatsko isključivanje je
uključeno.
Pogledajte odjeljak "Automatsko isključivanje".
Pećnica se ne zagrijava.
Uključena je funkcija roditeljske zaštite.
Pogledajte poglavlje "Korištenje funkcije roditeljske zaštite".
Pećnica se ne zagrijava.
Vrata nisu pravilno zatvorena.
Zatvorite vrata do kraja.
Pećnica se ne zagrijava.
Osigurač je iskočio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno iskače, obratite se ovlaštenom električaru.
Svjetlo ne radi.
Svjetlo je neispravno.
Zamijenite svjetlo pećnice.
HRVATSKI
27
Problem
Mogući uzrok
Na zaslonu se prikazuje
F111.
Rješenje
Utikač sonde za temperaturu Utikač sonde za pečenje
jezgre nije ispravno umetnut umetnite do kraja u utičnicu.
u utičnicu.
Na zaslonu se prikazuje šifra Postoji električni kvar.
pogreške koja nije navedena u tablici.
• Pomoću kućnog osigurača
ili sigurnosne sklopke u
kutiji s osiguračima isključite i ponovo uključite
pećnicu.
• Ako se na zaslonu ponovno prikaže poruka o pogrešci, obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice.
Nakon završetka pečenja jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Servisni podaci
Ako ne možete sami pronaći rješenje
problema, obratite se ovlaštenom
servisnom centru.
na prednjem okviru kućišta uređaja. Ne
vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti
uređaja.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Dimenzije (unutarnje)
Širina
Visina
Dubina
Područje posude za pečenje
1438 cm²
480 mm
361 mm
416 mm
HRVATSKI
28
Gornji grijač
2300 W
Donji grijač
1000 W
Roštilj
2300 W
Prsten
2400 W
Ukupna nazivna snaga
3480 W
Napon
220 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Broj funkcija
19
Energetska učinkovitost
Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014
Identifikacija modela
KULINARISK 203.008.75
Indeks energetske učinkovitosti
81.2
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
konvencionalni način rada
0.93 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad 0.69 kWh/ciklusu
s ventilatorom
Broj unutrašnjosti
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
72 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
40.3 kg
EN 60350-1 - Kućni električni uređaji za
kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne
pećnice i roštilji - Metode mjerenja značajki.
Ušteda energije
Uređaj ima značajke koje vam pomažu
štedjeti energiju tijekom svakodnevnog
kuhanja.
• Općeniti savjeti
– Osigurajte da su vrata pećnice
potpuno zatvorena kad uređaj radi i
tijekom kuhanja ih držite
zatvorenima što je više moguće.
– Kako biste poboljšali uštedu
energije, koristite metalno posuđe.
– Kad je to moguće, hranu stavite u
pećnicu bez da prethodno zagrijete.
HRVATSKI
– Kad kuhanje traje dulje od 30
minuta, smanjite temperaturu
pećnice na minimum 3-10 minuta
prije isteka vremena kuhanja, u
skladu s trajanjem kuhanja. Preostala
toplina unutar pećnice nastaviti će
kuhati.
– Preostalu toplinu koristite za
zagrijavanje ostale hrane.
• Kuhanje zrakom - kad je to moguće,
koristite funkcije kuhanja s ventilatorom
kako biste uštedjeli energiju.
• Preostala toplina
– U nekim funkcijama pećnice, ako se
uključi program s odabirom vremena
(Trajanje, Završetak) a vrijeme
kuhanja je dulje od 30 minuta, grijači
se automatski isključuju 10%
vremena ranije. Ventilator i svjetlo
nastavljaju raditi.
29
• Kuhanje s isključenim svjetlom isključite svjetlo tijekom kuhanja i
uključite ga samo kad vam je potrebno.
• Održavajte hranu toplom - ako želite
koristiti preostalu toplinu za održavanje
obroka toplim, odaberite najnižu
moguću postavku temperature. Na
zaslonu se prikazuje temperatura
preostale topline.
• Eco funkcije - pogledajte "Funkcije
pećnice".
• Kada koristite funkciju: Vlažni vrući zrak,
svjetlo se isključuje nakon 30 sekundi.
Možete ga ponovno uključiti ako želite.
• Kada upotrebljavate Eco funkcije,
svjetlo se isključuje. Možete ga ponovno
uključiti ako želite.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
JAMSTVO TVRTKE IKEA
Koliko dugo vrijedi jamstvo tvrtke IKEA?
Ovo jamstvo vrijedi pet (5) godina od
originalnog datuma kupnje vašeg uređaja u
IKEI, osim ako naziv uređaja nije LAGAN, u
kojem slučaju jamstvo vrijedi dvije (2)
godine. Kao dokaz kupnje potreban je
originalni račun. Servisiranje uređaja u
okviru jamstva ne produljuje jamstveni rok
uređaja,
Za koje uređaje ne vrijedi petogodišnje
jamstvo tvrtke IKEA?
Za liniju uređaja imenom LAGAN i sve
uređaje kupljene u IKEI prije 1. kolovoza
2007. godine
Tko obavlja servis?
Servis obavlja servis tvrtke IKEA kroz svoj
servis ili kroz mrežu autoriziranih servisnih
partnera.
Što ovo jamstvo pokriva?
Jamstvo pokriva greške na uređaju nakon
datuma kupnje u prodavaonici tvrtke IKEA,
HRVATSKI
koje su prouzrokovane manjkavom
izvedbom ili greškama u materijalu. Ovo se
jamstvo primjenjuje samo na upotrebu u
domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod
naslovom “Što nije pokriveno ovim
jamstvom?”. U okviru jamstvenoga roka
pokrit će se troškovi za popravak grešaka,
npr. troškovi za popravke, dijelove, rad i
putni troškovi, pod uvjetom da je uređaj
dostupan za popravak bez posebnih
troškova. Na ove uvjete primjenjuju se
smjernice EU (br. 99/44/EZ) i važeći lokalni
propisi. Zamijenjeni dijelovi postaju
vlasništvo tvrtke IKEA.
Što će IKEA učiniti kako bi riješila
problem?
Ovlašteni servis tvrtke IKEA pregledat će
proizvod i prema vlastitoj procjeni odlučiti
je li problem pokriven jamstvom. Ako se
smatra pokrivenim, servis tvrtke IKEA ili
njegov autorizirani servisni partner u svom
će vlastitom servisu prema vlastitoj procjeni
ili popraviti oštećeni proizvod ili ga
zamijeniti istim ili sličnim proizvodom
Što nije pokriveno ovim jamstvom?
• Normalno habanje
• Namjerna oštećenja ili oštećenja zbog
nemara, oštećenja uzrokovana
nepridržavanjem uputa za upotrebu,
neispravnom instalacijom ili spajanjem
na pogrešan napon, oštećenja
uzrokovana kemijskim ili elektrokemijskim
reakcijama, oštećenja uslijed hrđanja,
korozije ili djelovanja vode koja
uključuju, ali nisu ograničena na
oštećenja uzrokovana prekomjernom
količinom kamenca u vodovodnom
priključku, oštećenja uzrokovana
nenormalnim uvjetima okoliša.
• Potrošni dijelovi koji uključuju baterije i
žarulje.
• Nefunkcionalni i dekorativni dijelovi koji
ne utječu na normalno korištenje
uređaja, uključujući i eventualne
ogrebotine i moguće razlike u boji.
30
• Slučajna oštećenja uzrokovana stranim
tijelima ili tvarima i čišćenje ili
otčepljivanje filtara, sustava za
izbacivanje vode ili ladica za
deterdžente.
• Oštećenja sljedećih dijelova: keramike,
stakla, pribora, košara za posuđe i
pribor za jelo, dovodnih i odvodnih
cijevi, brtvi, žarulja i poklopaca za
žarulje, zaslona, tipki, kućišta i dijelova
kućišta. Osim ako se može dokazati da
je takvo oštećenje nastalo zbog greške
na proizvodu.
• Slučajevi u kojima se tijekom posjeta
servisera ne može utvrditi greška.
• Popravci koje nije izveo naš ovlašteni
servis i/ili ugovorni partner autoriziranog
servisa, ili ako nisu korišteni originalni
rezervni dijelovi.
• Popravci uzrokovani manjkavom
instalacijom, ili instalacijom koja ne
odgovara specifikacijama. Upotreba
uređaja u okruženju koje nije
domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
• Upotreba uređaja u okruženju koje nije
domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
• Oštećenja prilikom transporta.
Ako klijent transportira proizvod do svog
doma ili druge adrese, IKEA nije
odgovorna za eventualna oštećenja koja
mogu nastati tijekom transporta. Ako
pak IKEA proizvod dostavi na dostavnu
adresu klijenta, tada ovo jamstvo
pokriva oštećenja proizvoda nastala
tijekom dostave.
• Troškove prvotne instalacije uređaja
tvrtke IKEA. Ipak, ako servis tvrtke IKEA
ili njegov autorizirani servisni partner
popravi ili zamijeni uređaj u okviru
uvjeta ovoga jamstva, servis ili njegov
autorizirani servisni partner ponovno će
instalirati popravljeni uređaj ili zamjenski
uređaj, ako je to potrebno.
Ovo se ograničenje ne odnosi na
besprijekoran rad koji je izveo kvalificirani
specijalist koristeći originalne dijelovi kako
31
HRVATSKI
bi prilagodio uređaj tehničkim sigurnosnim
specifikacijama druge zemlje EU-a.
pročitate dio s uputama za sastavljanje i/ili
korisnički priručnik u ovoj knjižici.
Kako se primjenjuje zakon zemlje
Kako nas možete kontaktirati ako Vam je
potreban naš servis
Jamstvo tvrtke IKEA daje Vam određena
zakonska prava koja pokrivaju ili prelaze
lokalne zahtjeve. Ipak, ovi uvjeti ni na koji
način ne ograničavaju potrošačka prava
propisana lokalnom zakonskom
regulativom
Područje važenje
Za uređaje kupljene u nekoj od zemalja EU
i transportirane u drugu zemlju EU, usluga
servisa pružit će se u okviru uvjeta jamstva
koji su uobičajeni u novoj zemlji. Obveza
obavljanja servisa u okviru jamstva postoji
samo ako uređaj odgovara i ako je
postavljen u skladu s:
• tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj
se podnosi jamstveni zahtjev;
• uputama za sastavljanje i sigurnosnim
podacima u korisničkom priručniku;
Ovlašteni servis za uređaje tvrtke IKEA:
Ne oklijevajte kontaktirati IKEA servis kako
biste:
1. podnijeli zahtjev za servis u okviru
ovoga jamstva;
2. zatražili pojašnjenje načina instalacije
IKEA uređaja u kuhinjski namještaj tvrtke
IKEA. Servis neće pružiti pojašnjenja u
vezi s:
• općenitom instalacijom IKEA kuhinja;
• električnim priključcima (ako uređaj
dolazi bez utikača i kabela),
priključcima za vodu i plin, budući da
takve priključke mora obaviti
autorizirani serviser.
3. zatražili pojašnjenje sadržaja
korisničkog priručnika i specifikacija
uređaja tvrtke IKEA
Kako bismo bili sigurni da Vam možemo
pružiti najbolju podršku, molimo Vas da,
prije nego što nas kontaktirate, pažljivo
Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog
priručnika potražite potpuni popis
kontakata tvrtke IKEA i odgovarajuće
brojeve telefona za svaku državu.
Kako bismo Vam mogli pružiti
bržu uslugu, preporučujemo Vam
da koristite brojeve telefona
navedene na kraju ovog
priručnika. Uvijek se obratite na
brojeve navedene u knjižici
uređaja za koji Vam je pomoć
potrebna. Prije nego nas
nazovete, provjerite da Vam je
dostupan IKEA broj artikla (šifra
od 8 znamenaka) za uređaj za
koji trebate pomoć.
SAČUVAJTE SVOJ RAČUN!
Račun je Vaš dokaz kupnje i
potreban je za važenje jamstva.
Na računu je također naveden
naziv IKEA artikla i broj (šifra od
8 znamenaka) za svaki uređaj
koji ste kupili.
Trebate li dodatnu pomoć?
Za sva dodatna pitanja koja se ne odnose
na uslugu nakon prodaje Vašeg uređaja,
molimo Vas kontaktirajte najbliži IKEA
pozivni centar. Preporučujemo Vam da,
prije nego što nas nazovete, pročitate
dokumentaciju uređaja.
32
SLOVENŠČINA
Kazalo
Varnostna navodila
Varnostne informacije
Namestitev
Opis izdelka
Upravljalna plošča
Pred prvo uporabo
Vsakodnevna uporaba
Časovne funkcije
Samodejni programi
32
33
36
37
38
40
41
45
46
Uporaba dodatne opreme
Dodatne funkcije
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnične informacije
Energijska učinkovitost
SKRB ZA OKOLJE
IKEINA GARANCIJA
47
48
50
51
54
55
56
57
57
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Varnostna navodila
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in
škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe.
Navodila shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod
nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in
hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da ga
vklopite.
Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati
otroci brez nadzora.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če niso pod
nenehnim nadzorom.
SLOVENŠČINA
33
Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le
strokovno usposobljena oseba.
Naprava se v notranjosti med delovanjem segreje. Ne
dotikajte se grelcev v napravi. Pripomočke ali posodo vedno
odstranjujte iz pečice ali postavljajte vanjo z zaščitnimi
rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena, da
preprečite možnost udara električnega toka.
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih
sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete
stekla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti.
Pred pirolitičnim čiščenjem je treba odstraniti razlito tekočino.
Iz pečice odstranite vse dele.
Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite sprednji del
nosilcev rešetk in nato zadnjega od stranskih sten. Nosilce
rešetk namestite v obratnem zaporedju.
Uporabite le sondo za meso, priporočljivo za to napravo.
Varnostne informacije
Namestitev
OPOZORILO! To napravo lahko
namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite previdni,
ker je težka. Vedno nosite zaščitne
rokavice.
• Naprave ne vlecite za ročaj.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
• Poskrbite, da bo naprava nameščena
pod in v bližino trdnih konstrukcij.
34
SLOVENŠČINA
• Stranice naprave morajo biti nameščene
ob napravah ali enotah z isto višino.
Priključitev na električno napetost
OPOZORILO! Nevarnost požara
in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla.
Če je treba kabel zamenjati, mora to
storiti osebje pooblaščenega servisnega
centra.
• Napajalni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave, še posebej, ko so
vroča.
• Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je
ni mogoče odstraniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
• Če želite izključiti napravo, ne vlecite za
električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča odklop
naprave z omrežja na vseh polih.
Izolacijska naprava mora imeti med
posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
• Preden vtaknete vtič v vtičnico, povsem
zaprite vrata naprave.
• Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin in
električnega udara ali eksplozije.
• To napravo uporabljajte samo v
gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
• Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz naprave
lahko puhne vroč zrak.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami
ali ko je v stiku z vodo.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
• Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti v
stik z iskrami ali odprtim ognjem.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO! Obstaja nevarnost
škode na napravi.
• Da bi preprečili poškodbo ali
spreminjanje barve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno
naprave.
– Ne postavljajte aluminijaste folije
neposredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v vročo
napravo.
35
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
– Ne puščajte mokre posode in hrane
v napravi, ko končate s pripravo
hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov previdni.
Sprememba barve emajla ne vpliva na
zmogljivost naprave. Garancija tega ne
vrednoti kot pomanjkljivost.
Za sočne torte uporabite globok pekač.
Sadni sokovi povzročajo madeže, ki so
lahko trajni.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene,
npr. ogrevanje prostora.
Jedi v pečici vedno pripravljajte pri
zaprtih vratih.
Če napravo namestite za ploščo omarice
(npr. vrata), poskrbite, da vrata med
delovanjem naprave ne bodo nikoli
zaprta. Za zaprto ploščo omarice se
lahko nakopičita toplota in vlaga ter
povzročita nadaljnje poškodbe naprave,
ohišja ali tal. Plošče omarice ne
zapirajte, dokler se po uporabi naprava
povsem ne ohladi.
Nega in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost telesnih
poškodb, požara ali poškodb
naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
• Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
• Ko se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
• Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite
previdni. Vrata so težka!
• Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
• Preostala maščoba ali hrana v napravi
lahko povzroči požar.
• Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna navodila z
embalaže.
Pirolitično čiščenje
Nevarnost požara in opeklin.
• Pred izvajanjem funkcije samodejnega
čiščenja s pirolizo ali pred prvo uporabo
iz pečice odstranite:
– Vse odvečne ostanke hrane, razlito
olje ali maščobo / obloge.
– Vse odstranljive predmete (vključno z
rešetkami, stranskimi vodili itd., ki so
priloženi izdelku), še posebej lonce,
ponve, pekače, posode s premazom
proti prijemanju itd.
• Pazljivo preberite vsa navodila za
pirolitično čiščenje.
• Med pirolitičnim čiščenjem naj se otroci
ne zadržujejo v bližini naprave.
Naprava se močno segreje, iz sprednjih
hladilnih odprtin pa se sprošča vroč zrak.
• Pri pirolitičnem čiščenju so prisotne
visoke temperature, zaradi katerih se
lahko iz ostankov hrane in
konstrukcijskega materiala kadi, takrat
uporabniku močno priporočamo, da
naredi naslednje:
– Med in po vsakem pirolitičnem
čiščenju poskrbi za dobro
prezračevanje.
– Med prvo uporabo pri najvišji
temperaturi in po njej zagotovi
dobro prezračevanje.
• Za razliko od ljudi so nekateri ptiči in
plazilci lahko izredno občutljivi na
morebitne hlape, ki se sproščajo med
čiščenjem pirolitičnih pečic.
– Med in po pirolitičnem čiščenju
odstranite živali (še posebej ptice) iz
okolice naprave in delovanje pri
najvišji temperaturi uporabite v
dobro prezračevanem prostoru.
• Majhne domače živali so prav tako
lahko občutljive na krajevne
temperaturne spremembe v bližini vseh
pirolitičnih pečic med izvajanjem
programa samodejnega pirolitičnega
čiščenja.
SLOVENŠČINA
• Površine proti prijemanju na loncih,
ponvah, pekačih, posodah itd. lahko
poškodujejo visoke temperature pri
pirolitičnem čiščenju vseh pirolitičnih
pečic in so lahko tudi vir nizke stopnje
škodljivih hlapov.
• Hlapi, ki se sproščajo iz pirolitičnih pečic/
ostankov hrane, kot je opisano, niso
škodljivi za ljudi, vključno z dojenčki ali
osebami z zdravstvenimi težavami.
Notranja lučka
• Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim aparatom.
Ne uporabljajte je za hišno razsvetljavo.
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
• Pred zamenjavo žarnice izključite
napravo iz napajanja.
• Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
36
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga
zavrzite.
• Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali zaprli
v napravo.
• Embalažni material:
Embalažni material je okolju prijazen in
ga lahko reciklirate. Plastični deli so
označeni z mednarodnimi oznakami, kot
so PE, PS itd. Embalažni material odložite
v posode za ločeno zbiranje odpadkov
na krajevnem zbirališču odpadkov.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
Namestitev
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Če ne upoštevate varnostnih
navodil iz poglavij o varnosti,
proizvajalec ne prevzema
odgovornosti.
Montaža
Za namestitev si oglejte navodila
za montažo.
Električna namestitev
OPOZORILO! Priključitev na
električno omrežje mora izvesti
strokovno usposobljena oseba.
Naprava ima nameščen le priključni kabel.
Kabel
Vrste kablov, ki so primerni za priključitev
ali zamenjavo:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
SLOVENŠČINA
37
Za presek kabla si oglejte skupno moč na
ploščici za tehnične navedbe in
razpredelnico:
Skupna moč (W)
Presek kabla (mm²)
največ 1380
3 x 0,75
največ 2300
3x1
Skupna moč (W)
največ 3680
Presek kabla (mm²)
3 x 1,5
Ozemljitveni vodnik (zeleno-rumen kabel)
mora biti 2 cm daljši od faznega in
nevtralnega vodnika (moder in rjav kabel).
Opis izdelka
Splošni pregled
1
2
4
3
4
5
3
6
5
9
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Upravljalna plošča
Elektronski programator
Vtičnica sonde za meso
Žar
Luč
Ventilator
Nosilci rešetk, odstranljivi
Ploščica za tehnične navedbe
Položaji rešetk
7
Pripomočki
• Mreža za pečenje x 2
Za posodo, modele, pečenke.
• Pekač za pecivo x 1
Za kolače in piškote.
• Globok pekač x 1
Za peko in pečenje ali kot posoda za
zbiranje maščobe.
• Sonda za meso x 1
Za merjenje pečenosti živil.
• Teleskopski vodili x 2 kompleta
Za rešetke in pladnje.
SLOVENŠČINA
38
Upravljalna plošča
Elektronski programator
1
2 3 4
Simbol
3
4
5
8
6
7 8 9 10 11
Opomba
Za vklop in izklop naprave.
Funkcije pečice ali Enkrat se dotaknite simbola, da izberete funkcijo
Kuharski pomoč- pečice ali meni: Kuharski pomočnik. Ponovno se
nik
dotaknite simbola za preklop med menijema:
Funkcije pečice, Kuharski pomočnik. Za vklop ali
izklop osvetlitve se tri sekunde dotikajte simbola.
2
7
Funkcija
VKLOP/IZKLOP
1
6
5
-
Tipka za vrnitev
Za vrnitev za eno stopnjo v meniju. Za prikaz glavnega menija se tri sekunde dotikajte simbola.
Izbira temperature
Za nastavitev temperature ali prikaz trenutne temperature v napravi. Tri sekunde se dotikajte simbola, da vklopite ali izklopite funkcijo: Hitro segrevanje.
Priljubljene
Za shranitev in dostop do priljubljenih programov.
Prikazovalnik
Prikazuje trenutne nastavitve naprave.
Tipka Gor
Za pomikanje gor po meniju.
Tipka Dol
Za pomikanje dol po meniju.
SLOVENŠČINA
39
Simbol
9
10
11
Funkcija
Opomba
Časovne in dodatne funkcije
Za nastavitev različnih funkcij. Ko se izvaja funkcija
pečice, se dotaknite simbola za nastavitev programske ure ali funkcij: Zaklepanje tipk, Priljubljene, Segrej+Zadrži, Nastavi + Začni. Spremenite
lahko tudi nastavitve sonde za meso.
Odštevalna ura
Za nastavitev funkcije: Odštevalna ura.
V redu
Za potrditev izbire ali nastavitve.
Prikazovalnik
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Funkcija pečice
Ura
Indikator segrevanja
Temperatura
Trajanje ali čas zaključka funkcije
Drugi indikatorji prikazovalnika:
Simbol
Funkcija
Odštevalna ura
Funkcija deluje.
Ura
Na prikazovalniku se prikaže trenutni
čas.
Trajanje
Na prikazovalniku se prikaže potreben čas priprave hrane.
Konec
Na prikazovalniku se prikaže zaključek priprave hrane.
Temperatura
Na prikazovalniku se prikaže temperatura.
Prikaz časa
Prikazovalnik prikazuje, kako dolgo
deluje funkcija pečice. Sočasno pritisnite
Izračun
in , da ponastavite čas.
Naprava izračuna čas za pečenje.
SLOVENŠČINA
40
Simbol
Funkcija
Indikator segrevanja
Prikazovalnik prikazuje temperaturo v
napravi.
Indikator hitrega segrevanja
Funkcija je vklopljena. Skrajša čas
segrevanja.
Teža - Avtomatika
Na prikazovalniku je prikazano, da je
vklopljen sistem samodejnega pečenja
glede na težo ali da je mogoče spremeniti težo.
Segrej+Zadrži
Funkcija je vklopljena.
Pred prvo uporabo
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Prvo čiščenje
Iz naprave odstranite vse pripomočke in
odstranljive nosilce rešetk.
Oglejte si poglavje »Vzdrževanje
in čiščenje«.
Pred prvo uporabo napravo očistite.
Pripomočke in odstranljive nosilce rešetk
namestite nazaj v prvotni položaj.
Prva priključitev
Ko napravo priključujete na električno
omrežje ali po izpadu električnega toka,
morate nastaviti jezik, kontrast
prikazovalnika, osvetlitev prikazovalnika in
čas.
1. Pritisnite ali , da nastavite vrednost.
2. Za potrditev pritisnite
.
Predgrevanje
Pred prvo uporabo prazno napravo
predhodno ogrevajte.
1. Nastavite funkcijo: Gretje zgoraj/spodaj
in najvišjo temperaturo.
2. Naprava naj deluje eno uro.
3. Nastavite funkcijo: Vroči zrak
in
najvišjo temperaturo.
4. Naprava naj deluje 15 minut.
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot
običajno. Naprava lahko oddaja neprijetne
vonjave in dim. To je običajno. V prostoru
poskrbite za zadostno zračenje.
Uporaba mehanskega varovala za otroke
Naprava ima nameščeno in vklopljeno
varovalo za otroke. Nahaja se pod
upravljalno ploščo na desni strani.
Če želite odpreti vrata pečice ob
nameščenem varovalu za otroke, povlecite
ročico varovala za otroke navzgor, kot
prikazuje slika.
SLOVENŠČINA
41
Vrata pečice zaprite brez vlečenja varovala
za otroke.
Za odstranitev varovala za otroke odprite
vrata pečice in varovalo za otroke
odstranite s ključem torx. Ključ najdete v
vrečki s pripomočki za pečico.
Po odstranitvi varovala za otroke privijte
nazaj vijak v odprtino.
Vsakodnevna uporaba
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Uporaba menijev
1. Vklopite napravo.
2. Pritisnite ali za izbiro možnosti
menija.
3. Pritisnite
, da se pomaknete v
podmeni ali sprejmete nastavitev.
V vsakem trenutku se lahko
pomaknete nazaj v glavni meni s
pritiskom .
Pregled menijev
Glavni meni
Simbol
Element menija
Uporaba
Funkcije pečice
Vsebuje seznam funkcij pečice.
Kuharski pomočnik
Vsebuje seznam samodejnih programov.
Priljubljene
Vsebuje seznam priljubljenih programov pečenja,
ki jih oblikuje uporabnik.
Piroliza
Pirolitično čiščenje.
Nastavitve
Za nastavitev drugih nastavitev.
Posebnosti
Vsebuje seznam dodatnih funkcij pečice.
SLOVENŠČINA
42
Podmeni za: Nastavitve
Simbol
Podmeni
Opis
Nastavitev ure
Nastavi trenutni čas na uri.
Prikaz časa
Ko je VKLOPLJEN, prikazovalnik prikazuje trenutni čas, ko izklopite napravo.
Nastavi + Začni
Ko je funkcija VKLOPLJENA, lahko v oknu Izbira
funkcij izberete funkcijo: Nastavi + Začni.
Segrej+Zadrži
Ko je funkcija VKLOPLJENA, lahko v oknu Izbira
funkcij izberete funkcijo: Segrej+Zadrži.
Podaljšanje časa
Vklopi in izklopi funkcijo Podaljšanje časa.
Kontrast
Nastavi kontrast prikazovalnika po stopnjah.
Osvetlitev
Nastavi osvetlitev prikazovalnika po stopnjah.
Jezik
Nastavi jezik na prikazovalniku.
Glasnost
Nastavi glasnost zvokov in signalov ob dotiku po
stopnjah.
Zvok tipk
Vklopi in izklopi zvok polj na dotik. Zvoka polja
na dotik VKLOP/IZKLOP ni mogoče izklopiti.
Zvoki opozoril in napak
Vklopi in izklopi opozorilne zvoke.
Pomoč pri čiščenju
Vodi vas skozi postopek čiščenja.
Opomnik Za Čiščenje
Opomni vas, kdaj je treba očistiti napravo.
Servis
Prikaže različico in konfiguracijo programske opreme.
Tovarniške nastavitve
Vse nastavitve se ponastavijo na tovarniške nastavitve.
Funkcije pečice
Funkcija pečice
Uporaba
Vroči zrak
Za sočasno pečenje na do treh višinah pečice in
sušenje živil.Temperaturo nastavite za 20 - 40 °C
nižje kot pri funkciji: Gretje zgoraj/spodaj.
SLOVENŠČINA
Funkcija pečice
43
Uporaba
Gretje zgoraj/spodaj
Za peko in pečenje jedi na eni višini pečice.
Program za pizzo
Za pečenje na eni višini za jedi, katere želite bolj
zapečene in hrustljave. Temperaturo nastavite za
20 - 40 °C nižje kot pri funkciji: Gretje zgoraj/
spodaj.
Pečenje z nizko temp.
Za pripravo mehkih, sočnih pečenk.
Gretje spodaj
Za peko tort s hrustljavim dnom ter za vlaganje
hrane.
Vlažni vroči zrak
Za prihranek energije, ko pečete in pripravljate
suha živila. Prav tako za peko predpečenih dobrot v modelih na eni višini pečice. Ta funkcija je
bila uporabljena za določitev razreda energijske
učinkovitosti po EN50304.
Najprej morate nastaviti čas priprave jedi. Za dodatne informacije o priporočenih nastavitvah si
oglejte razpredelnico za pečenje za to funkcijo v
knjižici receptov.
EKO pečenje
EKO funkcije omogočajo zmanjšanje porabe energije med pripravo hrane. Najprej morate nastaviti čas priprave jedi. Za dodatne informacije o
priporočenih nastavitvah si oglejte razpredelnice
za pečenje mesa v knjižici receptov.
Zamrznjene jedi
Za pečenje pripravljenih jedi, kot so ocvrt krompirček, pečen krompir, spomladanski zvitki.
Mali žar
Za pečenje ploskih živil na žaru in popekanje kruha.
Veliki žar
Za peko velike količine ploskih jedi in za popekanje kruha.
Infra pečenje
Za pečenje večjih kosov mesa ali perutnine s kostmi na eni višini. Primerno tudi za gratiniranje in
dodatno zapečenost.
SLOVENŠČINA
44
Posebnosti
Funkcija pečice
Uporaba
Pečenje kruha
Za peko kruha.
Gratiniranje
Za jedi, kot je lazanja ali gratiniran krompir. Primerno tudi za gratiniranje in dodatno zapečenost.
Vzhajanje testa
Za nadzorovano vzhajanje kvašenega testa pred
peko.
Gretje krožnikov
Za predhodno segrevanje krožnikov za postrežbo.
Sterilizacija
Za vlaganje zelenjave, kot so kisle kumarice.
Sušenje
Za sušenje narezanega sadja (npr. jabolk, sliv,
breskev) in zelenjave (npr. paradižnika, bučk,
gob).
Ohrani toploto
Za ohranjanje toplote hrane.
Odtaljevanje
Za odtaljevanje zamrznjene hrane.
Vklop funkcije pečice
Indikator hitrega segrevanja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ta funkcija skrajša čas segrevanja.
Vklopite napravo.
Izberite meni: Funkcije pečice.
Za potrditev pritisnite
.
Nastavite funkcijo pečice.
Za potrditev pritisnite
.
Nastavite temperaturo.
.
Za potrditev pritisnite
Indikator segrevanja
Ko vklopite funkcijo pečice, na
prikazovalniku zasveti vrstični diagram.
Vrstični diagram prikazuje zviševanje
temperature.
Za vklop funkcije tri sekunde držite
pritisnjeno
. Indikator segrevanja se
spreminja.
Akumulirana toplota
Ko napravo izklopite, je na prikazovalniku
prikazana akumulirana toplota. Toploto
lahko uporabite za ohranjanje toplote
hrane.
SLOVENŠČINA
45
Časovne funkcije
Razpredelnica časovnih funkcij
Časovna funkcija
Odštevalna ura
Uporaba
Za nastavitev odštevanja (najv. 2 uri in 30
minut). Ta funkcija ne vpliva na delovanje
naprave.
Uporabite
za vklop funkcije. Pritisnite
, da nastavite minute, in
ali
za začetek.
Trajanje
Za nastavitev dolžine delovanja (največ 23
ur 59 minut).
Konec
Za nastavitev časa izklopa funkcije pečice
(največ 23 ur 59 minut).
Če nastavite čas za časovno funkcijo, se
začne čas odštevati po petih sekundah.
Če uporabite časovni funkciji:
Trajanje in Konec, naprava
izklopi grelca po pretečenih 90
% nastavljenega časa. Naprava
uporabi akumulirano toploto za
nadaljevanje pečenja do izteka
časa (3 - 20 minut).
Nastavitev časovnih funkcij
• Pred uporabo funkcij:
Trajanje, Konec morate
najprej nastaviti funkcijo
pečice in temperaturo.
Naprava se samodejno
izklopi.
• Funkciji: Trajanje in Konec
lahko uporabite sočasno, če
želite napravo samodejno
vklopiti in izklopiti ob
poznejšem času.
• Funkciji: Trajanje in Konec ne
delujeta ob uporabi sonde za
meso.
1. Nastavite funkcijo pečice.
2. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikažeta potrebna
časovna funkcija in ustrezen simbol.
3. Pritisnite ali , da nastavite potreben
čas.
.
4. Za potrditev pritisnite
Ko čas poteče, se oglasi zvočni signal.
Naprava se izklopi. Na prikazovalniku se
prikaže sporočilo.
5. Signal lahko izklopite s pritiskom
poljubnega simbola.
Segrej+Zadrži
Pogoji za funkcijo:
• Nastavljena temperatura je več kot 80
°C.
• Funkcija: Trajanje je nastavljena.
Funkcija: Segrej+Zadrži 30 minut ohranja
toploto pripravljene hrane na 80 °C. Vklopi
se po zaključku peke ali pečenja mesa.
SLOVENŠČINA
Funkcijo lahko vklopite ali izklopite v meniju:
Nastavitve.
1.
2.
3.
4.
Vklopite napravo.
Izberite funkcijo pečice.
Nastavite temperaturo nad 80 °C.
Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: Segrej
+Zadrži.
.
5. Za potrditev pritisnite
Ko se funkcija zaključi, se oglasi zvočni
signal.
Funkcija ostane vklopljena, če spremenite
funkcije pečice.
46
Uporabno za vse funkcije pečice
ob funkciji Trajanje ali Teža Avtomatika.
Ni na voljo za funkcije pečice s
sondo za meso.
1. Ko čas pečenja poteče, se oglasi zvočni
signal. Pritisnite poljuben simbol.
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo.
za vklop ali za preklic.
2. Pritisnite
3. Nastavite dolžino funkcije.
4. Pritisnite
.
Podaljšanje časa
Funkcija: Podaljšanje časa nadaljuje s
funkcijo pečice, ko se konča Trajanje.
Samodejni programi
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Spletni recepti
Recepte za samodejne
programe za to napravo najdete
na spletnem mestu
www.ikea.com. Da boste našli
pravo knjižico receptov, preverite
številko izdelka na ploščici za
tehnične navedbe na sprednjem
okviru notranjosti naprave.
Kuharski pomočnik z Recepti
Ta naprava ima vključenih vrsto receptov, ki
jih lahko uporabite. Recepti so določeni in
jih ne morete spremeniti.
1. Vklopite napravo.
2. Izberite meni: Kuharski pomočnik. Za
potrditev pritisnite
.
3. Izberite kategorijo in jed. Za potrditev
.
pritisnite
4. Izberite recept. Za potrditev pritisnite
.
Ko uporabite funkcijo: Ročno,
naprava uporablja samodejne
nastavitve. Lahko jih spremenite
kot pri drugih funkcijah.
Kuharski pomočnik z Teža - Avtomatika
Ta funkcija samodejno izračuna čas
pečenja. Za uporabo funkcije je treba vnesti
težo živila.
1. Vklopite napravo.
2. Izberite meni: Kuharski pomočnik. Za
potrditev pritisnite
.
3. Izberite kategorijo in jed. Za potrditev
.
pritisnite
4. Izberite funkcijo: Teža - Avtomatika. Za
potrditev pritisnite
.
5. Dotaknite se ali , da nastavite težo
.
živila. Za potrditev pritisnite
47
SLOVENŠČINA
Samodejni program se zažene.
6. Težo lahko kadarkoli spremenite.
Pritisnite ali za spremembo teže.
7. Ko čas poteče, se oglasi zvočni signal.
Signal lahko izklopite s pritiskom
poljubnega simbola.
Pri nekaterih programih morate
živilo po 30 minutah obrniti. Na
prikazovalniku se prikaže
opomnik.
Uporaba dodatne opreme
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Sonda za meso
Nastaviti je treba dve temperaturi:
temperaturo pečice in temperaturo jedra.
Sonda za meso meri temperaturo jedra
mesa. Ko temperatura mesa doseže
nastavljeno temperaturo, se naprava
izklopi.
POZOR! Uporabite le priloženo
sondo za meso ali prave
nadomestne dele.
Med pečenjem mora sonda za
meso ostati v mesu in priključena
na vtičnico.
1. Vklopite napravo.
2. Konico sonde za meso potisnite v
sredino mesa.
3. Vtič sonde za meso vtaknite v vtičnico
na vrhu pečice.
Prikazovalnik prikaže simbol sonde za
meso.
4. V manj kot petih sekundah pritisnite
ali , da nastavite temperaturo jedra.
5. Nastavite funkcijo gretja in po potrebi
temperaturo pečice.
Naprava izračuna približen končni čas.
Končni čas je različen za različne količine
živil, nastavljene temperature pečice
(najmanj 120 °C) in načine delovanja.
Naprava izračuna končni čas v približno 30
minutah.
6. Za spremembo temperature jedra
pritisnite .
SLOVENŠČINA
Ko meso doseže nastavljeno temperaturo
jedra, se oglasi zvočni signal. Naprava se
samodejno izklopi.
7. Signal izklopite z dotikom poljubnega
simbola.
8. Iztaknite vtič sonde za meso iz vtičnice
in vzemite meso iz pečice.
OPOZORILO! Sonda za meso je
vroča. Obstaja nevarnost
opeklin. Bodite previdni, ko
odstranjujete konico in vtič sonde
za meso.
Uporaba teleskopskih vodil
Navodila za namestitev
teleskopskih vodil shranite za
poznejšo uporabo.
Teleskopski vodili omogočata lažje
vstavljanje in odstranjevanje rešetk.
POZOR! Teleskopskih vodil ne
pomivajte v pomivalnem stroju.
Teleskopskih vodil ne
podmazujte.
48
1
2
°C
°C
Izvlecite desno in
levo teleskopsko
vodilo.
Na teleskopski vodili
namestite rešetko
ter ju previdno
potisnite v napravo.
Preden zaprete vrata pečice, preverite, ali
ste teleskopski vodili popolnoma potisnili v
notranjost pečice.
Teleskopski vodili lahko
uporabite tudi s pekači ali
posodo, priloženo napravi.
OPOZORILO! Oglejte
si poglavje »Opis
izdelka«.
Dodatne funkcije
Priljubljene
Shranite lahko svoje priljubljene nastavitve,
kot so trajanje, temperatura in funkcija
pečice. Na voljo so v meniju: Priljubljene.
Shranite lahko 20 programov.
Shranjevanje programa
1. Vklopite napravo.
2. Nastavite funkcijo pečice ali samodejni
program.
3. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: SHRANI.
4. Za potrditev pritisnite
.
Na prikazovalniku se prikaže prvo prosto
pomnilniško mesto.
.
5. Za potrditev pritisnite
6. Vnesite ime programa.
Utripa prva črka.
7. Dotaknite se ali za spremembo
črke.
8. Pritisnite
.
Utripa naslednja črka.
9. Po potrebi ponovite 7. korak.
.
10. Za shranitev pritisnite in držite
Pomnilniško mesto lahko prepišete. Ko se
na prikazovalniku prikaže prvo prosto
pomnilniško mesto, pritisnite
ali
in nato
, da prepišete obstoječi program.
Ime programa lahko spremenite v meniju:
Uredite ime programa.
49
SLOVENŠČINA
Zagon programa
1.
2.
3.
4.
5.
Vklopite napravo.
Izberite meni: Priljubljene.
Za potrditev pritisnite
.
Izberite ime najljubšega programa.
Za potrditev pritisnite
.
Pritisnite , da takoj pridete v meni:
Priljubljene.
Uporaba varovala za otroke
Varovalo za otroke preprečuje nenameren
vklop naprave.
Če deluje funkcija Piroliza, se
vrata samodejno zaklenejo.
Ko se dotaknete poljubnega
simbola, se na prikazovalniku
prikaže sporočilo.
1. Vklopite napravo.
in ,
2. Sočasno držite pritisnjeno
dokler se na prikazovalniku ne prikaže
sporočilo.
Za izklop funkcija Varovalo za otroke
ponovite 2. korak.
Zaklepanje tipk
Ta funkcija preprečuje nenamerno
spremembo funkcije pečice. Vklopite jo
lahko samo takrat, ko naprava deluje.
1. Vklopite napravo.
2. Nastavite funkcijo pečice ali nastavitev.
3. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: Zaklepanje
tipk.
4. Za potrditev pritisnite
.
Če deluje funkcija Piroliza, so
vrata zaklenjena, na
prikazovalniku pa se prikaže
simbol ključa.
Za izklop funkcije pritisnite . Na
prikazovalniku se prikaže sporočilo.
Ponovno pritisnite
potrditev.
in nato
za
Ko izklopite napravo, izklopite
tudi funkcijo.
Nastavi + Začni
Funkcija vam omogoča nastaviti funkcijo
pečice (ali program) in jo uporabiti pozneje
z enim pritiskom poljubnega simbola.
1. Vklopite napravo.
2. Nastavite funkcijo pečice.
3. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: Trajanje.
4. Nastavite čas.
5. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: Nastavi +
Začni.
6. Za potrditev pritisnite
.
Pritisnite poljuben simbol (razen ) za
vklop funkcije: Nastavi + Začni. Nastavljena
funkcija pečice se vklopi.
Ko se funkcija pečice zaključi, se oglasi
zvočni signal.
• Funkcija Zaklepanje tipk je
vklopljena, ko deluje funkcija
pečice.
• Meni: Nastavitve omogoča
vklop in izklop funkcije:
Nastavi + Začni.
Samodejni izklop
Iz varnostnih razlogov se naprava po
določenem času samodejno izklopi, če
deluje funkcija pečice in ne spremenite
nastavitev.
SLOVENŠČINA
50
Temperatura (°C)
Čas izklopa (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - največ
1.5
naslednjih 10 sekund preklopi nazaj
v način dnevne svetlosti.
– če je naprava izklopljena in
nastavite funkcijo: Odštevalna ura.
Ko se funkcija konča, se
prikazovalnik preklopi nazaj na
nočno svetlost.
Ventilator za hlajenje
Svetlost prikazovalnika
Ko naprava deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
naprave hladne. Če napravo izklopite,
ventilator za hlajenje deluje, dokler se
naprava ne ohladi.
Prikazovalnik ima dva načina svetlosti:
Varnostni termostat
• Nočna svetlost – ko je naprava
izklopljena, je v času od 22.00 do 06.00
svetlost prikazovalnika zmanjšana.
• Dnevna svetlost:
– ko je naprava vklopljena.
– če se med nočno svetlostjo
dotaknete simbola (razen VKLOP/
IZKLOP), se prikazovalnik za
Nepravilno delovanje naprave ali okvarjeni
deli lahko povzročijo nevarno pregrevanje.
Za preprečitev tega ima pečica varnostni
termostat, ki prekine dovod napajalne
napetosti. Ko se temperatura zniža, se
pečica ponovno samodejno vklopi.
Samodejni izklop ne deluje pri
naslednjih funkcijah: Osvetlitev,
Sonda za meso,Konec, Trajanje.
Namigi in nasveti
Splošne informacije
• Pri predgrevanju iz pečice odstranite
rešetke in pladnje za najhitrejšo
učinkovitost.
• Naprava ima pet položajev rešetk.
Položaje rešetk štejte od spodaj
navzgor.
• Naprava ima poseben sistem kroženja
zraka, ki neprestano obnavlja paro. To
omogoča pripravo jedi v vlažnem okolju,
zato ostanejo živila sočna v notranjosti in
hrustljava navzven. Skrajša čas pečenja
in zmanjša porabo energije na
najmanjšo mogočo raven.
• Vlaga lahko v napravi ali na steklenih
vratih kondenzira. To je običajno. Če
med pripravo hrane odpirate vrata, se
vedno umaknite stran od naprave. Če v
notranjosti pečice opazite vlago, pustite
vrata odprta nekaj minut.
• Po vsaki uporabi naprave očistite vlago.
• Med pripravo hrane ne postavljajte
predmetov neposredno na dno naprave
in jih ne prekrivajte z aluminijasto folijo.
To lahko spremeni rezultate pečenja in
poškoduje emajl.
Peka tort
• Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom
3/4 časa pečenja.
• Če uporabljate dva pekača sočasno,
med njima pustite en nivo prazen.
Peka mesa in rib
• Če pečete hrano z veliko maščobe,
uporabite globok pekač, da preprečite
SLOVENŠČINA
nastanek madežev, ki jih ni mogoče
odstraniti.
• Preden meso razrežete, počakajte
približno 15 minut, da sok ne izteče.
• Če želite med pečenjem mesa preprečiti
nastanek prevelike količine dima, v
globok pekač nalijte nekaj vode. Za
preprečitev kondenzacije dima dolijte
vodo vsakokrat, ko izpari.
51
Razpredelnice za pečenje
Za razpredelnice za pečenje si oglejte
knjižico receptov, ki jo najdete na našem
spletnem mestu.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Opombe glede čiščenja
• Sprednji del naprave očistite z mehko
krpo, toplo vodo in čistilom.
• Za čiščenje kovinskih površin uporabite
običajno čistilo.
• Notranjost naprave po vsaki uporabi
očistite. Nakopičena maščoba ali drugi
ostanki hrane se lahko vžgejo. Pri ponvi
za žar je nevarnost večja.
• Trdovratnejšo umazanijo očistite s
posebnim čistilom za pečice.
• Vso opremo očistite po vsaki uporabi in
pustite, da se posuši. Uporabite mehko
krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo.
• Če imate pribor z zaščito proti
prijemanju, ga ne čistite z agresivnimi
čistili, ostrimi predmeti ali v pomivalnem
stroju. To lahko poškoduje premaz proti
prijemanju.
Pripomočki iz nerjavnega jekla ali
aluminija
Vrata pečice čistite le z mokro
gobico. Posušite z mehko krpo.
Nikoli ne uporabljajte jeklene
volne, kislin ali abrazivnih
sredstev, ki bi lahko poškodovala
površino pečice. Na enak način
očistite upravljalno ploščo na
pečici.
Odstranjevanje nosilcev rešetk
Preden začnete s čiščenjem pečice,
odstranite nosilce rešetk.
1
2
2
1
Sprednji del nosilca Zadnji del nosilca
rešetke povlecite
rešetke potegnite s
stran od stranske
stranskih sten in ga
stene.
odstranite.
Nosilce rešetk namestite v obratnem
zaporedju.
Zadrževalni zatiči na
teleskopskih vodilih morajo biti
obrnjeni naprej.
Piroliza
POZOR! Odstranite vse
pripomočke in odstranljive
nosilce rešetk.
Postopek pirolitičnega čiščenja
se ne more začeti:
SLOVENŠČINA
52
• Če niste iztaknili vtiča sonde za meso iz
vtičnice.
• Če niste povsem zaprli vrat pečice.
Najhujšo umazanijo odstranite ročno.
POZOR! Če v isti kuhinjski
element namestite druge
naprave, jih ne uporabljajte
sočasno s funkcijo: Piroliza. To
lahko poškoduje napravo.
1. Notranjo stran vrat očistite z vročo
vodo, da se nanjo zaradi vročega zraka
ne bi prižgali ostanki hrane.
2. Vklopite napravo in v glavnem meniju
izberite funkcijo: Piroliza. Za potrditev
pritisnite
.
3. Nastavite trajanje čiščenja:
Funkcija
Opis
Hitri program
1 ura za nizko
stopnjo umazanije,
Običajno
1 ura 30 min.
za običajno
stopnjo umazanije,
Intenzivna
2 uri 30 min.
za visoko
stopnjo umazanije.
4. Za potrditev se dotaknite
.
Ko se začne pirolitično čiščenje,
so vrata naprave zaklenjena.
Če želite prekiniti pirolitično
čiščenje, preden se konča,
izklopite napravo.
OPOZORILO! Ko je funkcija
zaključena, je naprava zelo
vroča. Pustite, da se ohladi.
Obstaja nevarnost opeklin.
Ko je funkcija zaključena, vrata
ostanejo zaklenjena za fazo
ohlajanja. Nekatere funkcije
naprave med fazo ohlajanja niso
na voljo.
Čiščenje vrat pečice
Vrata pečice so sestavljena iz štirih steklenih
plošč.Za čiščenje lahko snamete vrata
pečice in notranje steklene plošče.
Če poskušate odstraniti steklene
plošče, preden odstranite vrata
pečice, se lahko vrata zaprejo.
POZOR! Naprave ne
uporabljajte brez steklenih plošč.
1
Vrata odprite do
konca in primite
tečaja vrat.
2
Dvignite in zavrtite
vzvoda na obeh
tečajih.
53
SLOVENŠČINA
Steklene plošče očistite z vodo in milom.
Steklene plošče temeljito osušite.
4
3
Ko končate s čiščenjem, namestite steklene
plošče in vrata pečice. Ponovite zgornje
korake v obratnem zaporedju.
Vrata pečice zaprite
do polovice do
prvega položaja
odpiranja. Potem jih
potegnite naprej in
snemite s tečajev.
5
Vrata položite na
mehko krpo na
trdno površino.
Pazite, da steklene plošče (A, B in C)
namestite nazaj v pravem zaporedju.
Srednja plošča (B) ima okrasni okvir.
Površina natisa mora biti obrnjena proti
notranjosti vrat. Po namestitvi se
prepričajte, da površini natisov na okvirjih
steklenih plošč (B) nista hrapavi na dotik.
A
6
B
C
90°
Sprostite sistem
zapiranja, da boste
lahko odstranili
steklene plošče.
7
Obrnite zaponki za
90° in ju snemite z
njunega mesta.
Poskrbite, da bo srednja steklena plošča
vstavljena na pravo mesto.
1
2
Najprej previdno
dvignite in nato
odstranite steklene
plošče eno za
drugo. Začnite z
zgornjo ploščo.
SLOVENŠČINA
54
Zamenjava žarnice
1. Izklopite napravo.
2. Odstranite varovalke iz omarice z
varovalkami ali odklopite odklopnik.
3. Steklen pokrov žarnice obrnite v
nasprotni smeri urnega kazalca in ga
snemite.
4. Očistite steklen pokrov.
5. Zamenjajte žarnico v pečici z žarnico 40
W, 230 V (50 Hz), odporno na toploto
350 °C (vrsta priključitve: G9).
6. Namestite steklen pokrov.
Na dno notranjosti naprave postavite krpo.
To preprečuje škodo na steklenem pokrovu
žarnice in na pečici.
OPOZORILO! Nevarnost smrti
zaradi električnega udara! Pred
zamenjavo žarnice odklopite
varovalko.
Žarnica in steklen pokrov žarnice
sta lahko vroča.
POZOR! Halogensko žarnico
vedno prijemajte s krpo, da se
ostanki maščobe ne bi zapekli
nanjo.
Odpravljanje težav
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro.
Pečica se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso
nastavljene.
Prepričajte se, da so nastavitve pravilne.
Pečica se ne segreje.
Vklopljen je samodejni izklop.
Oglejte si »Samodejni izklop
«.
Pečica se ne segreje.
Funkcija Varovalo za otroke
je vklopljena.
Oglejte si »Uporaba varovala za otroke«.
Pečica se ne segreje.
Vrata niso pravilno zaprta.
Povsem zaprite vrata.
Pečica se ne segreje.
Sprožena je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če se varovalka sproža vedno znova,
se obrnite na električarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
SLOVENŠČINA
55
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Na prikazovalniku se prikaže F111.
Vtič sonde za meso ni pravil- Vtaknite vtič sonde za meso
no vtaknjen v vtičnico.
čim globlje v vtičnico.
Na prikazovalniku se prikaže koda napake, ki je ni v
razpredelnici.
Elektronska okvara.
• Izklopite pečico z glavno
varovalko ali zaščitnim
stikalom v omarici z varovalkami in jo ponovno
vklopite.
• Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže koda
napake, se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Na živilih in v notranjosti pe- Hrano ste predolgo pustili v
čice se nabirata para in kon- pečici.
denz.
Servisni podatki
Če napake ne morete sami odpraviti, se
obrnite na pooblaščeni servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.
Po zaključku peke jedi ne
puščajte stati v pečici dlje
kot 15 - 20 minut.
Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na
sprednjem okviru notranjosti naprave.
Ploščice za tehnične navedbe ne
odstranjujte iz notranjosti naprave.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
Tehnične informacije
Tehnični podatki
Mere (notranje)
Širina
Višina
Globina
Področje pekača
1438 cm²
Zgornji grelec
2300 W
480 mm
361 mm
416 mm
SLOVENŠČINA
56
Spodnji grelec
1000 W
Žar
2300 W
Grelec
2400 W
Skupna nazivna moč
3480 W
Napetost
220 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
Število funkcij
19
Energijska učinkovitost
Informacije o izdelku v skladu z EU 66/2014
Identifikacija modela
KULINARISK 203.008.75
Kazalo energijske učinkovitosti
81,2
Poraba energije pri običajni obremenitvi ter načinu
gretja zgoraj in spodaj
0,93 kWh/program
Poraba energije pri običajni obremenitvi in načinu
ventilacije
0,69 kWh/program
Število pečic
1
Vir toplote
Elektrika
Glasnost
72 l
Vrsta pečice
Vgradna pečica
Teža
40.3 kg
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki,
pečice, parne pečice in žari - Postopki za
merjenje učinkovitosti delovanja.
Varčevanje z energijo
Ta naprava ima funkcije, ki vam pomagajo
varčevati z energijo med vsakodnevnim
pečenjem.
• Splošni namigi
– Poskrbite, da bodo vrata med
delovanjem pečice pravilno zaprta,
med pečenjem pa jih čim manj
odpirajte.
– Uporabljajte kovinsko posodo za
boljše varčevanje z energijo.
– Ko je mogoče, jed postavite v pečico
brez predhodnega segrevanja.
– Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri
do 10 minut pred potekom časa
pečenja znižajte temperaturo pečice
SLOVENŠČINA
na najnižjo stopnjo, odvisno od
trajanja pečenja. Akumulirana
toplota v pečici še naprej omogoča
pečenje.
– Z akumulirano toploto pogrejte
ostala živila.
• Pečenje s pomočjo ventilatorja - ko je
mogoče, uporabljajte funkcije pečice z
ventilatorjem, da prihranite energijo.
• Akumulirana toplota
– Pri nekaterih funkcijah pečice se v
primeru, da vklopite program z
izbiro časa (Trajanje, Konec) in
pečenje traja več kot 30 minut,
grelca samodejno izklopita 10 %
prej. Ventilator in luč še naprej
delujeta.
• Pečenje ob izklopljeni luči - izklopite luč
med pečenjem in jo vklopite, ko jo boste
potrebovali.
57
• Ohranjanje živil toplih - če želite
uporabiti akumulirano toploto za
ohranitev toplega obroka, izberite
najnižjo možno nastavitev temperature.
Na prikazovalniku se prikaže
temperatura akumulirane toplote.
• EKO funkcije - oglejte si »Funkcije pečice
«.
• Ko uporabite funkcijo: Vlažni vroči zrak,
luč po 30 sekundah ugasne. Ponovno jo
lahko prižgete, ko želite.
• Ko uporabljate EKO funkcije, luč
ugasne. Ponovno jo lahko prižgete, ko
želite.
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike
za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in
zdravje ljudi ter reciklirati odpadke
električnih in elektronskih naprav. Naprav,
označenih s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
IKEINA GARANCIJA
Garancijska izjava:
Izdajatelj prevzema obveznost, da bo
izdelek v garancijskem roku brezhibno
deloval. V garancijskem roku bomo
odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na
izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi
izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso
posegale osebe,ki nimajo pooblastila
izdajatelja garancijskega lista in, da so bili
uporabljeni originalni rezervni deli. Če
izdelek ne bo popravljen v 45. dneh, ga
bomo zamenjali. Garancija velja, če je
datum prodaje / izročitve na garancijskem
listu potrjen z žigom in podpisom
prodajalca ali s predložitvijo originalnega
računa o nakupu izdelka. V garancijskem
roku poravnavamo vse stroške v zvezi z
odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter
stroške prevoza, oziroma prenosa,do
najbližje pooblaščene servisne delavnice,po
tarifi, ki velja v javnem prometu za transport
izdelka. Garancijski rok bo podaljšan za
toliko dni, kolikor je trajalo popravilo
izdelka. Garancija izdajatelja velja na
območju Republike Slovenije. Garancija ne
SLOVENŠČINA
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz
odgovornosti prodajalca za napake na
blagu. Servisiranje in rezervni deli so
zagotovljeni za dobo 3 let po poteku
garancije.
Koliko časa velja IKEINA garancija?
Ta garancija velja pet (5) let od prvotnega
datuma nakupa vaše naprave pri podjetju
IKEA, razen če se naprava imenuje LAGAN;
v tem primeru velja garancija dve (2) leti.
Kot dokazilo o nakupu je potreben
originalen račun.
Za katere naprave ne velja IKEINA
petletna (5) garancija?
Serijo naprav, imenovano LAGAN, in
naprave, kupljene v trgovinah IKEA pred 1.
avgustom 2007.
Kdo izvaja servisna dela?
Ponudnik servisnih storitev podjetja IKEA bo
zagotovil servisna dela preko svojih storitev
ali mreže pooblaščenih servisnih partnerjev.
Kaj krije ta garancija?
Garancija krije okvare naprav, ki nastanejo
zaradi napak v konstrukciji ali materialu od
datuma nakupa v trgovini IKEA. Ta
garancija velja samo za domačo uporabo.
Izjeme so navedene pod naslovom »Česa
ta garancija ne krije?« V garancijskem
obdobju bodo stroški odpravljanja okvare,
npr. popravila, nadomestni deli, delo in pot,
kriti, če je naprava dostopna za popravilo
brez dodatnih stroškov. Glede teh pogojev
veljajo smernice EU (št. 99/44/ES) in
ustrezni krajevni predpisi. Zamenjani deli
postanejo last podjetja IKEA.
Kakšen je postopek podjetja IKEA pri
odpravljanju težav?
S strani podjetja IKEA izbran ponudnik
servisnih storitev bo pregledal izdelek in se
po lastni presoji odločil, ali ta garancija
58
krije popravilo. Če garancija krije
popravilo, bo ponudnik servisnih storitev
podjetja IKEA ali njegov pooblaščeni
servisni partner preko svojega servisa po
lastni odločitvi popravil okvarjen izdelek ali
pa ga zamenjal z enakim ali primerljivim
izdelkom.
Česa ta garancija ne krije?
• Običajne obrabe.
• Namerne škode ali škode zaradi
malomarnosti, škode, nastale zaradi
neupoštevanja navodil za uporabo,
napačne namestitve ali priključitve na
napačno napetost, škode, nastale zaradi
kemične ali elektro-kemične reakcije, rje,
korozije, ali škode, ki jo povzroči voda,
vključno, vendar ne omejeno na škodo, ki
jo povzroči prekomerna količina
apnenca v vodovodnem sistemu, in
škodo, ki nastane zaradi neobičajnih
okoljskih razmer.
• Potrošnega materiala, vključno z
baterijami in žarnicami.
• Nedelujočih in okrasnih delov, ki ne
vplivajo na običajno uporabo naprave,
kot tudi prask in morebitnih razlik v
barvi.
• Naključne škode, ki jo povzročijo tujki ali
snovi, in škode, ki nastane pri čiščenju ali
sproščanju filtrov, izpustnih sistemov ali
predalov za pralno sredstvo.
• Poškodb naslednjih delov:
steklokeramike, dodatne opreme, košar
za posodo in jedilni pribor, dovodnih in
odvodnih cevi, tesnil, žarnic in pokrovov
žarnic, zaslonov, tipk, ohišij in delov
ohišij. Razen v primeru, ko se izkaže, da
je do takšne poškodbe prišlo zaradi
napak v izdelavi.
• Primerov, pri katerih serviser med
obiskom ne najde napake.
• Popravil, ki jih ne opravi izbrani
ponudnik servisnih storitev in/ali
pooblaščeni servisni pogodbenik, ali
primerov, kjer niso bili uporabljeni
originalni deli.
59
SLOVENŠČINA
• Popravil, ki so potrebna zaradi napačne
namestitve ali namestitve, ki ni v skladu s
specifikacijami.
• Uporabe naprave v negospodinjskem
okolju, tj. profesionalna uporaba.
• Poškodb, nastalih pri prevozu. Če
stranka odpelje izdelek na domači ali
kakšen drug naslov, podjetje IKEA ni
odgovorno za poškodbe, ki lahko
nastanejo med prevozom. Vendar pa v
primeru, da podjetje IKEA poskrbi za
dostavo izdelka na strankin dostavni
naslov, poškodbe izdelka, nastale med
dostavljanjem, ta garancija krije.
• Stroškov za prvotno nameščanje
naprave podjetja IKEA. Če pa ponudnik
servisnih storitev podjetja IKEA ali njegov
pooblaščeni servisni partner popravi ali
zamenja napravo pod pogoji te
garancije, bo ponudnik servisnih storitev
ali njegov pooblaščeni servisni partner
ponovno namestil popravljeno napravo
ali po potrebi namestil nadomestno. Ta
omejitev ne velja za delo brez napak s
strani usposobljenega strokovnjaka, ki
uporabi naše originalne dele zaradi
prilagoditve naprave tehnično
varnostnim specifikacijam druge države
EU.
• navodili za montažo in varnostnimi
navodili iz navodil za uporabo.
Namenske poprodajne storitve za IKEINE
naprave:
Brez odlašanja se obrnite na IKEINO
poprodajno servisno službo, da:
1. podate servisni zahtevek po tej
garanciji;
2. prosite za pojasnitev namestitve IKEINE
naprave v namenski IKEIN kuhinjski
element. Servis ne zagotavlja pojasnitev
glede:
• celotne postavitve IKEINE kuhinje,
• priključitve na električno omrežje (če
naprava nima vtiča in kabla),
vodovodno in plinsko napeljavo, ker
mora to opraviti pooblaščen serviser.
3. prosite za pojasnitev vsebine navodil za
uporabo in specifikacij IKEINE naprave.
Da bi vam zagotovili najboljšo možno
pomoč, preden stopite v stik z nami,
natančno preberite navodila za montažo
in/ali navodila za uporabo v tej brošuri.
Kako stopite v stik z nami, če potrebujete
servisno storitev
Veljavnost zakona države
IKEINA garancija vam zagotavlja določene
zakonite pravice, ki krijejo ali presegajo
krajevne zahteve. Vendar ti pogoji nikakor
ne omejujejo pravic potrošnika, opisanih v
krajevni zakonodaji.
Območje veljavnosti
Za naprave, ki so bile kupljene v eni izmed
držav EU in prepeljane v drugo državo EU,
bodo storitve na voljo v okviru garancijskih
pogojev, ki veljajo v novi državi. Obveznost
izvajanja storitev v okviru garancije obstaja
le v primeru, če naprava izpolnjuje in je
nameščena v skladu z naslednjim:
• tehničnimi specifikacijami države, v
kateri je podan garancijski zahtevek,
Oglejte si zadnjo stran teh navodil za
celoten seznam izbranih IKEINIH stikov in
ustreznih državnih telefonskih številk.
SLOVENŠČINA
Da bi vam zagotovili čim hitrejšo
storitev, priporočamo, da
uporabite določene telefonske
številke, navedene na koncu teh
navodil. Vedno uporabite
številke, navedene v knjižici
določene naprave, za katero
potrebujete pomoč. Preden nas
pokličete, vedite, da boste morali
posredovati IKEINO številko
izdelka (8-mestno oznako) za
napravo, za katero potrebujete
našo pomoč.
SHRANITE RAČUN! To je vaše
dokazilo o nakupu in ga
potrebujete, če želite, da bo
garancija veljala. Na računu se
nahajata tudi IKEINO ime in
številka izdelka (8-mestna
oznaka) za vsako od kupljenih
naprav.
Ali potrebujete dodatno pomoč?
Za vsa dodatna vprašanja, ki niso
povezana s servisnimi storitvami za vaše
naprave, se obrnite na klicni center naše
najbližje IKEINE trgovine. Preden stopite v
stik z nami, priporočamo, da natančno
preberete dokumentacijo naprave.
60
61
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. 09.00 - 16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
+49 1806 33 45
32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz
max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
8 bis 20 Werktage
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00
(zondag gesloten)
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
8 495 6662929
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Slovenija
www.ikea.com
Србија
www.ikea.com
*
62
63
867318285-B-182015
© Inter IKEA Systems B.V. 2015
21552
AA-1413900-2
Download PDF

advertising