Progress | PBN23000X | User manual | Progress PBN23000X User Manual

Progress PBN23000X User Manual
Navodila za uporabo
Pečica
PBN23000X
2 Progress
KAZALO
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Opis izdelka
Pred prvo uporabo
Vsakodnevna uporaba
Uporaba dodatne opreme
2
3
6
6
6
7
Dodatne funkcije
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Namestitev
Energijska učinkovitost
8
8
14
17
17
18
Pridržujemo si pravico do sprememb.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le
pod nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci
in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so
vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Otrokom do tretjega leta starosti vedno preprečite dostop
do delujoče naprave.
Progress 3
Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le
strokovno usposobljena oseba.
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev. Otroci,
mlajši od osmih let, se ne smejo približevati, če niso pod
nenehnim nadzorom.
Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali
postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena, da
preprečite možnost udara električnega toka.
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih
sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete
stekla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti električnega udara.
Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite sprednji del
nosilcev rešetk in nato zadnjega od stranskih sten. Nosilce
rešetk namestite v obratnem zaporedju.
VARNOSTNA NAVODILA
Namestitev
OPOZORILO! To napravo
lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
• Naprave ne vlecite za ročaj.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
• Poskrbite, da bo naprava nameščena
pod in v bližino trdnih konstrukcij.
• Stranice naprave morajo biti
nameščene ob napravah ali enotah z
isto višino.
• Naprava ima električni hladilni sistem.
Za delovanje potrebuje električno
napajanje.
4 Progress
Priključitev na električno
napetost
OPOZORILO! Nevarnost
požara in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in
kabla. Če je treba kabel zamenjati,
mora to storiti osebje pooblaščenega
servisnega centra.
• Napajalni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave, še posebej, ko so
vroča.
• Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je
ni mogoče odstraniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
• Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča odklop
naprave z omrežja na vseh polih.
Izolacijska naprava mora imeti med
posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
• Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin in
električnega udara ali
eksplozije.
• Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
• Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz naprave
lahko puhne vroč zrak.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
• Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti
v stik z iskrami ali odprtim ognjem.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
• Za predhodno ogrevanje pečice ne
uporabljajte funkcije mikrovalov.
OPOZORILO! Obstaja
nevarnost škode na napravi.
• Da bi preprečili poškodbo ali
spreminjanje barve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno
naprave.
– Ne postavljajte aluminijaste folije
neposredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v
vročo napravo.
– Ne puščajte mokre posode in hrane
v napravi, ko končate s pripravo
hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov previdni.
• Sprememba barve emajla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
Progress 5
• Za sočne torte uporabite globok pekač.
Sadni sokovi povzročajo madeže, ki so
lahko trajni.
• Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene,
npr. ogrevanje prostora.
• Jedi v pečici vedno pripravljajte pri
zaprtih vratih.
• Če napravo namestite za ploščo
omarice (npr. vrata), poskrbite, da vrata
med delovanjem naprave ne bodo
nikoli zaprta. Za zaprto ploščo omarice
se lahko nakopičita toplota in vlaga ter
povzročita nadaljnje poškodbe
naprave, ohišja ali tal. Plošče omarice
ne zapirajte, dokler se po uporabi
naprava povsem ne ohladi.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost
telesnih poškodb, požara ali
poškodb naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
• Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
• Ko se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
• Ob odstranjevanju vrat z naprave
bodite previdni. Vrata so težka!
• Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
• Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna navodila
z embalaže.
• Katalitičnega emajla (če obstaja) ne
čistite s čistilnimi sredstvi.
Notranja lučka
• Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim aparatom.
Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
• Pred zamenjavo žarnice izključite
napravo iz napajanja.
• Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
• Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci ali živali
zaprli v napravo.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
6 Progress
OPIS IZDELKA
Splošni pregled
1
2
3
4
5
6
4
11
7
8
3
9
2
1
10
Pripomočki
• Mreža za pečenje
Za posodo, modele, pečenke.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Upravljalna plošča
Prikazovalnik/simbol temperature
Gumb za nastavitev temperature
Gumb za funkcije pečice
Lučka/simbol napajanja
Zračne odprtine ventilatorja za hlajenje
Grelec
Luč
Ventilator
Nosilci rešetk, odstranljivi
Položaji rešetk
• Pekač za pecivo
Za kolače in piškote.
PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Prvo čiščenje
Iz naprave odstranite vse pripomočke in
odstranljive nosilce rešetk.
Oglejte si poglavje »
Vzdrževanje in čiščenje«.
Pred prvo uporabo očistite napravo in
pripomočke.
Pripomočke in odstranljive nosilce rešetk
namestite nazaj v prvotni položaj.
Predgrevanje
Prazno napravo predhodno ogrevajte, da
zažgete preostalo maščobo.
VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
1. Nastavite funkcijo
in najvišjo
temperaturo.
2. Naprava naj deluje eno uro.
3. Nastavite funkcijo
in nastavite
najvišjo temperaturo.
4. Naprava naj deluje 15 minut.
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot
običajno. Naprava lahko oddaja neprijetne
vonjave in dim. To je običajno. V prostoru
poskrbite za zadostno zračenje.
Progress 7
Gumbi, ki jih lahko potisnete
nazaj
Za uporabo naprave pritisnite upravljalni
gumb. Upravljalni gumb izskoči.
Vklop in izklop naprave
Od modela je odvisno, ali
ima naprava lučke, simbole
tipk ali indikatorje:
• Lučka zasveti, ko naprava
deluje.
• Simbol prikazuje, ali je z
gumbom izbrana katera
izmed funkcij pečice ali
temperatura.
• Indikator zasveti, ko se
pečica segreje.
Funkcija pečice
1. Obrnite gumb za funkcije pečice, da
izberete funkcijo pečice.
2. Obrnite gumb za nastavitev
temperature, da izberete želeno
temperaturo.
3. Če želite izklopiti napravo, obrnite
gumba za funkcije pečice in nastavitev
temperature v položaj za izklop.
Funkcije pečice
Uporaba
Položaj za iz‐
klop
Naprava je izklopljena.
Vroči zrak
Za pečenje ali pečenje mesa in peko peciva z enako tem‐
peraturo priprave na več kot eni višini, ne da bi se okusi
mešali.
Gretje zgoraj/
spodaj
Za peko in pečenje jedi na eni višini pečice.
Gretje spodaj
Za peko tort s hrustljavim dnom ter za vlaganje hrane.
Infra pečenje
Za pečenje večjih kosov mesa ali perutnine s kostmi na
eni višini. Primerno tudi za gratiniranje in dodatno zape‐
čenost.
Mali žar
Za pečenje ploskih živil na žaru in popekanje kruha.
Odtaljevanje
To funkcijo lahko uporabite za odtaljevanje zamrznjenih
živil, kot sta zelenjava in sadje. Čas odtaljevanja je odvi‐
sen od količine in velikosti zamrznjenih živil.
UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Vstavljanje pripomočkov
Rešetka:
8 Progress
Rešetko potisnite med vodili nosilca rešetk
in poskrbite, da bodo nogice obrnjene
navzdol.
Vsi pripomočki imajo na vrhu
na desni in levi strani majhne
zareze za večjo varnost.
Zareze so tudi varovala pred
prevračanjem.
Visok rob okoli rešetke je
namenjen preprečevanju zdrsa
posode.
DODATNE FUNKCIJE
Ventilator za hlajenje
Varnostni termostat
Ko naprava deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
naprave hladne. Če napravo izklopite,
ventilator za hlajenje deluje, dokler se
naprava ne ohladi.
Nepravilno delovanje naprave ali okvarjeni
deli lahko povzročijo nevarno pregrevanje.
Za preprečitev tega ima pečica varnostni
termostat, ki prekine dovod napajalne
napetosti. Ko se temperatura zniža, se
pečica ponovno samodejno vklopi.
NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Temperature in časi pečenja v
razpredelnicah so le smernice.
Odvisni so od recepta,
kakovosti in količine
uporabljenih sestavin.
Splošne informacije
• Naprava ima štiri položaje rešetk.
Položaje rešetk štejte od spodaj
navzgor.
• Naprava ima poseben sistem kroženja
zraka, ki neprestano obnavlja paro. To
omogoča pripravo jedi v vlažnem
okolju, zato ostanejo živila sočna v
notranjosti in hrustljava navzven.
Skrajša čas pečenja in zmanjša porabo
energije na najmanjšo mogočo raven.
• Vlaga lahko v napravi ali na steklenih
vratih kondenzira. To je običajno. Če
med pripravo hrane odpirate vrata, se
vedno umaknite stran od naprave. Če
želite zmanjšati kondenzacijo, vklopite
napravo 10 minut pred začetkom
priprave hrane.
• Po vsaki uporabi naprave očistite
vlago.
• Med pripravo hrane ne postavljajte
predmetov neposredno na dno naprave
in jih ne prekrivajte z aluminijasto folijo.
To lahko spremeni rezultate pečenja in
poškoduje emajl.
Peka tort
• Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom
3/4 časa pečenja.
• Če uporabljate dva pekača sočasno,
med njima pustite en nivo prazen.
Progress 9
Peka mesa in rib
Čas priprave
• Če pečete hrano z veliko maščobe,
uporabite globok pekač, da preprečite
nastanek madežev, ki jih ni mogoče
odstraniti.
• Preden meso razrežete, počakajte
približno 15 minut, da sok ne izteče.
• Če želite med pečenjem mesa
preprečiti nastanek prevelike količine
dima, v globok pekač nalijte nekaj
vode. Za preprečitev kondenzacije
dima dolijte vodo vsakokrat, ko izpari.
Čas priprave je odvisen od vrste hrane,
njene strukture in količine.
V začetku med pripravo opazujte potek.
Pri uporabi te naprave poiščite nastavitve
(nastavitev gretja, čas priprave itd.), ki
najbolj ustrezajo vaši posodi, receptom in
količinam.
Razpredelnica za peko peciva in pečenje mesa
Pecivo
Jed
Gretje zgoraj/spodaj
Vroči zrak
Čas
(min.)
Opombe
Tempe‐
ratura
(°C)
Položaj
rešetk
Tempe‐
ratura
(°C)
Položaj
rešetk
Recepti
za ume‐
šano te‐
sto
170
2
165
2 (1 in 3)
45 - 60
V tortnem
modelu
Kolač iz
krhkega
testa
170
2
160
2 (1 in 3)
20 - 30
V tortnem
modelu
Smetano‐
va ali
skutna
torta
170
1
165
2
70 - 80
V tortnem
modelu
26 cm
Jabolčna
torta (ja‐
bolčna pi‐
ta)
170
1
160
2 (1 in 3)
80 - 100
V dveh
tortnih
modelih
20 cm na
rešetki
Zavitek
175
2
150
2
60 - 80
V pekaču
za pecivo
Kolač z
marmela‐
do
170
2
160
2 (1 in 3)
30 - 40
V tortnem
modelu
26 cm
Angleški
sadni ko‐
lač
170
2
155
2
50 - 60
V tortnem
modelu
26 cm
10 Progress
Jed
Gretje zgoraj/spodaj
Vroči zrak
Čas
(min.)
Opombe
Tempe‐
ratura
(°C)
Položaj
rešetk
Tempe‐
ratura
(°C)
Položaj
rešetk
Biskvit
(biskvit
brez ma‐
ščob)
170
2
160
2
90 - 120
V tortnem
modelu
26 cm
Božični
kolač/
bogata
sadna
torta
170
2
160
2
50 - 60
V tortnem
modelu
20 cm
Češpljev
170
2
165
2
20 - 30
V pekaču
za kruh
Drobno
pecivo
170
3
166
3 (1 in 3)
25 - 35
V pekaču
za pecivo
Drobno
150
3
140
3 (1 in 3)
30 - 35
V pekaču
za pecivo
Beljakovi
poljubčki
100
3
115
3
35 - 40
V pekaču
za pecivo
Žemlje1)
190
3
180
3
80 - 100
V pekaču
za pecivo
Prince‐
190
3
180
3 (1 in 3)
15 - 20
V pekaču
za pecivo
Pite
180
3
170
2
25 - 35
V tortnem
modelu
20 cm
Viktorijin
kolač
180
1 ali 2
170
2
45 - 70
Levo +
desno v
tortnem
modelu
20 cm
Bogata
sadna
torta
160
1
150
2
110 - 120
V tortnem
modelu
24 cm
Viktorijin
170
1
160
1
50 - 60
V tortnem
modelu
20 cm
kolač1)
pecivo1)
ske1)
kolač1)
1) Pečico predhodno ogrevajte 10 minut.
Progress 11
Kruh in pizza
Jed
Gretje zgoraj/spodaj
Vroči zrak
Tempe‐
ratura
(°C)
Položaj
rešetk
Tempe‐
ratura
(°C)
Položaj
rešetk
190
1
195
Rženi
kruh
190
1
Žemlje1)
190
Pizza1)
Čajni ko‐
Beli
Čas
(min.)
Opombe
1
60 - 70
1 - 2 ko‐
sa, 500 g
na kos
190
1
30 - 45
V pekaču
za kruh
2
180
2 (1 in 3)
25 - 40
6 - 8 že‐
melj v pe‐
kaču za
pecivo
190
1
190
1
20 - 30
V globo‐
kem pe‐
kaču
200
3
190
2
10 – 20
V pekaču
za pecivo
Čas
(min.)
Opombe
kruh1)
lački1)
1) Pečico predhodno ogrevajte 10 minut.
Sadni kolači
Jed
Gretje zgoraj/spodaj
Vroči zrak
Tempe‐
ratura
(°C)
Položaj
rešetk
Tempe‐
ratura
(°C)
Položaj
rešetk
Narastek
s testeni‐
nami
180
2
180
2
40 - 50
V modelu
Zelenjav‐
ni nara‐
stek
200
2
200
2
45 - 60
V modelu
Pite (qui‐
che)
190
1
190
1
40 - 50
V modelu
Lazanja
200
2
200
2
25 - 40
V modelu
Kaneloni
200
2
200
2
25 - 40
V modelu
Yorkshire
220
2
210
2
20 - 30
6 mode‐
lov za
puding
puding1)
1) Pečico predhodno ogrevajte 10 minut.
12 Progress
Meso
Jed
Gretje zgoraj/spodaj
Vroči zrak
Čas
(min.)
Opombe
Tempe‐
ratura
(°C)
Položaj
rešetk
Tempe‐
ratura
(°C)
Položaj
rešetk
Govedina
200
2
190
2
50 - 70
Na rešet‐
ki in v
globokem
pekaču
Svinjina
180
2
180
2
90 - 120
Na rešet‐
ki in v
globokem
pekaču
Teletina
190
2
175
2
90 - 120
Na rešet‐
ki in v
globokem
pekaču
Goveja
pečenka
po angle‐
ško manj za‐
pečena
210
2
200
2
44 - 50
Na rešet‐
ki in v
globokem
pekaču
Goveja
pečenka
po angle‐
ško srednje
zapečena
210
2
200
2
51 - 55
Na rešet‐
ki in v
globokem
pekaču
Goveja
pečenka
po angle‐
ško - do‐
bro zape‐
čena
210
2
200
2
55 - 60
Na rešet‐
ki in v
globokem
pekaču
Svinjsko
pleče
180
2
170
2
120 - 150
V globo‐
kem pe‐
kaču
Svinjska
krača
180
2
160
2
100 - 120
2 kosa v
globokem
pekaču
Jagnjeti‐
na
190
2
190
2
110 - 130
Stegno
Progress 13
Jed
Gretje zgoraj/spodaj
Vroči zrak
Čas
(min.)
Opombe
Tempe‐
ratura
(°C)
Položaj
rešetk
Tempe‐
ratura
(°C)
Položaj
rešetk
Piščanec
200
2
200
2
70 - 85
Cel
Puran
180
1
160
1
210 - 240
Cel
Raca
175
2
160
2
120 - 150
Cela
Gos
175
1
160
1
150 - 200
Cela
Zajec
190
2
175
2
60 - 80
Razko‐
san
Zajec
190
2
175
2
150 - 200
Razko‐
san
Fazan
190
2
175
2
90 - 120
Cel
Čas
(min.)
Opombe
Riba
Jed
Gretje zgoraj/spodaj
Vroči zrak
Tempe‐
ratura
(°C)
Položaj
rešetk
Tempe‐
ratura
(°C)
Položaj
rešetk
Postrv /
orada
190
2
175
2 (1 in 3)
40 - 55
3 - 4 ribe
Tuna / lo‐
sos
190
2
175
2 (1 in 3)
35 - 60
4 - 6 file‐
jev
Tempe‐
ratura
(°C)
Čas (min.)
1. stran
2. stran
Mali žar
Prazno pečico segrevajte 10
minut pred vstavljanjem živil.
Jed
Količina
Položaj
rešetk
Kosov
(g)
Goveji
zrezki
4
800
250
12 - 15
12 - 14
3
Biftki
4
600
250
10 - 12
6-8
3
Klobase
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Svinjski
kotleti
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
14 Progress
Jed
Količina
Kosov
(g)
Piščanec
(prepo‐
lovljen)
2
1000
Tempe‐
ratura
(°C)
Čas (min.)
Položaj
rešetk
1. stran
2. stran
250
30 - 35
25 - 30
3
Kebab
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Piščančje
prsi
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Hambur‐
ger
6
600
250
20 - 30
-
3
Ribji file
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Popečeni
obloženi
kruhki
4-6
-
250
5-7
-
3
Popečen
kruh
4-6
-
250
2-4
2-3
3
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Opombe glede čiščenja
• Sprednji del naprave očistite z mehko
krpo, toplo vodo in čistilom.
• Za čiščenje kovinskih površin uporabite
namensko čistilo.
• Notranjost naprave po vsaki uporabi
očistite. Nakopičena maščoba ali drugi
ostanki hrane se lahko vžgejo.
• Trdovratnejšo umazanijo očistite s
posebnim čistilom za pečice.
• Vso opremo očistite po vsaki uporabi in
pustite, da se posuši. Uporabite mehko
krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo.
• Če imate pribor z zaščito proti
prijemanju, ga ne čistite z agresivnimi
čistili, ostrimi predmeti ali v pomivalnem
stroju. To lahko poškoduje premaz proti
prijemanju.
Pripomočki iz nerjavnega jekla
ali aluminija
Vrata pečice čistite le z vlažno
krpo ali gobico. Posušite z
mehko krpo.
Nikoli ne uporabljajte jeklene
volne, kislin ali abrazivnih
sredstev, ki bi lahko
poškodovala površino pečice.
Na enak način očistite
upravljalno ploščo na pečici.
Čiščenje tesnil vrat
• Redno preverjajte tesnila vrat. Tesnilo
vrat se nahaja na okvirju notranjosti
pečice. Naprave ne uporabljajte, če je
tesnilo vrat poškodovano. Obrnite se
na pooblaščeni servisni center.
• Za čiščenje tesnil vrat si oglejte splošne
informacije o čiščenju.
Progress 15
Odstranjevanje nosilcev rešetk
Preden začnete s čiščenjem pečice,
odstranite nosilce rešetk.
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite
stran od stranske stene.
2. Zadnji del nosilca rešetke potegnite s
stranskih sten in ga odstranite.
1
2. Dvignite in zavrtite vzvoda na obeh
tečajih.
2
Nosilce rešetk namestite v obratnem
zaporedju.
Čiščenje vrat pečice
Vrata pečice so sestavljena iz dveh
steklenih plošč. Za čiščenje lahko
snamete vrata pečice in notranjo stekleno
ploščo.
Če poskušate odstraniti
notranje steklene plošče,
preden odstranite vrata pečice,
se lahko vrata zaprejo.
POZOR! Naprave ne
uporabljajte brez notranje
steklene plošče.
1. Vrata odprite do konca in primite
tečaja vrat.
3. Vrata pečice zaprite do polovice do
prvega položaja odpiranja. Potem jih
potegnite naprej in snemite s tečajev.
16 Progress
4. Vrata položite na mehko krpo na trdno
površino.
8. Stekleno ploščo očistite z vodo in
milom. Stekleno ploščo temeljito
osušite.
Ko končate s čiščenjem, namestite
stekleno ploščo in vrata pečice. Ponovite
zgornje korake v obratnem zaporedju.
Površina natisa mora biti obrnjena proti
notranjosti vrat. Po namestitvi se
prepričajte, da površina natisa na okvirju
steklene plošče ni hrapava na dotik.
5. Sprostite sistem zapiranja, da boste
lahko sneli notranjo stekleno ploščo.
6. Obrnite zaponki za 90° in ju snemite z
njunega mesta.
Poskrbite, da bo notranja steklena plošča
vstavljena na pravo mesto.
Zamenjava žarnice
Na dno notranjosti naprave postavite krpo.
To preprečuje škodo na steklenem
pokrovu žarnice in na pečici.
90°
7. Najprej previdno dvignite in nato
odstranite stekleno ploščo.
OPOZORILO! Nevarnost smrti
zaradi električnega udara! Pred
zamenjavo žarnice odklopite
varovalko.
Žarnica in steklen pokrov
žarnice sta lahko vroča.
1. Izklopite napravo.
2. Odstranite varovalke iz omarice z
varovalkami ali odklopite odklopnik.
Luč zadaj
1
2
1. Steklen pokrov žarnice obrnite v
nasprotni smeri urnega kazalca in ga
snemite.
2. Očistite steklen pokrov.
Progress 17
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno žarnico,
odporno proti visoki temperaturi 300
°C.
4. Namestite steklen pokrov.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Na živilih in v notranjosti pe‐
čice se nabirata para in kon‐
denz.
Hrano ste predolgo pustili v
pečici.
Po zaključku peke jedi ne
puščajte stati v pečici dlje
kot 15 - 20 minut.
Servisni podatki
Če rešitve težave ne morete najti sami, se
obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center.
Ploščica za tehnične navedbe se nahaja
na sprednjem okviru notranjosti naprave.
Ploščice za tehnične navedbe ne
odstranjujte iz notranjosti naprave.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
18 Progress
Vgradnja
Električna namestitev
Če ne upoštevate varnostnih
navodil iz poglavij o varnosti,
proizvajalec ne prevzema
odgovornosti.
540 21
558
min. 550
600
114
19
20
min. 560
591
598
570
594
Naprava je dobavljena z vtičem in
napajalnim kablom.
Kabel
Vrste kablov, ki so primerni za priključitev
ali zamenjavo:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Za presek kabla si oglejte skupno moč na
ploščici za tehnične navedbe. Ogledate si
lahko tudi razpredelnico:
540 21
min. 550
590
Skupna moč (W)
Presek kabla
(mm²)
največ 1380
3 x 0.75
največ 2300
3x1
največ 3680
3 x 1.5
558
114
19
20
min. 560
591
598
570
594
Ozemljitveni vodnik (zeleno-rumen kabel)
mora biti 2 cm daljši od faznega in
nevtralnega vodnika (moder in rjav kabel).
Pritrditev naprave na omarico
A
B
ENERGIJSKA UČINKOVITOST
Podatkovna kartica izdelka in informacije v skladu z EU 65-66/2014
Ime dobavitelja
Progress
Progress 19
Identifikacija modela
PBN23000X
Indeks energijske učinkovitosti
103,8
Razred energijske učinkovitosti
A
Poraba energije pri standardni obremenitvi ter običaj‐
nem načinu
0,83 kWh/cikel
Poraba energije pri standardni obremenitvi in načinu z
ventilatorjem
0,82 kWh/cikel
Število prostorov za peko
1
Toplotni vir
Elektrika
Prostornina
57 l
Vrsta pečice
Vgradna pečica
Teža
28.3 kg
– Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri
do 10 minut pred potekom časa
pečenja znižajte temperaturo
pečice na najnižjo stopnjo, odvisno
od trajanja pečenja. Akumulirana
toplota v pečici še naprej omogoča
pečenje.
– Z akumulirano toploto pogrejte
ostale jedi.
• Pečenje s pomočjo ventilatorja - ko
je mogoče, uporabljajte funkcije pečice
z ventilatorjem, da prihranite energijo.
• Ohranjanje živil toplih - če želite
uporabiti akumulirano toploto za
ohranitev toplega obroka, izberite
najnižjo možno nastavitev temperature.
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki,
pečice, parne pečice in žari - Postopki za
merjenje učinkovitosti delovanja.
Varčevanje z energijo
Ta naprava ima funkcije, ki vam pomagajo
varčevati z energijo med vsakodnevnim
pečenjem.
• Splošni namigi
– Poskrbite, da bodo vrata med
delovanjem pečice pravilno zaprta,
med pečenjem pa jih čim manj
odpirajte.
– Uporabljajte kovinsko posodo za
boljše varčevanje z energijo.
– Ko je mogoče, jed postavite v
pečico brez predhodnega
segrevanja.
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
naprav. Naprav, označenih s simbolom ,
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi
okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih
*
www.progress-hausgeraete.de
867318995-B-192016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising