Progress | PHD34100X | User manual | Progress PHD34100X Uživatelský manuál

Progress PHD34100X Uživatelský manuál
Návod k použití
Trouba
PHD34100X
2 Progress
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Popis spotřebiče
Před prvním použitím
Denní používání
Funkce hodin
Použití příslušenství
2
3
6
6
7
10
10
Doplňkové funkce
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Instalace
Energetická účinnost
11
11
22
25
27
28
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za
škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným
používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se
spotřebičem pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Progress 3
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět
jen kvalifikovaná osoba.
Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se
topných článků ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání
příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské
chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elektrickým
proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a
poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky
na rošty instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
V pevné elektrické instalaci musí být začleněn prvek pro
odpojení od sítě v souladu s platnými elektroinstalačními
předpisy.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
UPOZORNĚNÍ! Tento
spotřebič smí instalovat jen
kvalifikovaná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy noste
ochranné rukavice.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Kuchyňská skříňka a výklenek musí mít
vhodné rozměry.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
• Ujistěte se, že je spotřebič namontován
pod bezpečnou konstrukcí a vedle
bezpečných konstrukcí.
• Některé části spotřebiče jsou pod
proudem. Uzavřete spotřebič pomocí
4 Progress
nábytku, abyste zabránili kontaktu s
nebezpečnými částmi.
• Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
• Síťové kabely se nesmí nacházet v
blízkosti dveří spotřebiče nebo se jich
dotýkat, obzvláště jsou-li dveře horké.
• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ní síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
• Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnící jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
• Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí zranění, popálení,
úrazu elektrickým proudem či
výbuchu.
• Tento spotřebič používejte pouze v
domácnosti.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí poškození
spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
Progress 5
•
•
•
•
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno spotřebiče.
– Na dno spotřebiče nepokládejte
hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nemají vliv na výkon
spotřebiče. Nejedná se o závadu z
hlediska ustanovení záruky.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.
Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí poranění, požáru
nebo poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
• Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
• Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou
způsobit požár.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výbavy)
nečistěte žádným druhem čisticího
prostředku.
Vnitřní osvětlení
• V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky pouze
pro použití v domácích spotřebičích.
Nepoužívejte je pro osvětlení
domácnosti.
UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
• Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi.
Likvidace
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
6 Progress
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
1 2
3 4 5 6 7
2
8
5
9
4
13
3
10
2
1
11
12
Příslušenství
• Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
• Kombinovaný pekáč
1 Ovládací panel
2 Ovladače varné desky
3 Kontrolka / symbol / ukazatel
zapnutého stavu
4 Ovladač funkcí trouby
5 Elektronický programátor
6 Ovladač teploty
7 Kontrolka / symbol / ukazatel teploty
8 Topný článek
9 Osvětlení
10 Ventilátor
11 Vlis vnitřku trouby
12 Drážky na rošty, vyjímatelné
13 Polohy roštů
Na koláče a sušenky. K pečení
moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
První čištění
Ze spotřebiče odstraňte veškeré
příslušenství a vyjímatelné drážky na
rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
Nastavení času
Před použitím trouby musíte nastavit čas.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti, po
výpadku elektrické energie nebo není-li
nastaven časovač, ukazatel Denního času
bliká.
Stiskněte tlačítko
nebo
a nastavte
správný čas.
Asi po pěti sekundách blikání přestane a
na displeji se zobrazí nastavený denní
čas.
Změna času
Denní čas nelze měnit, pokud
je aktivní funkce Trvání
nebo Ukončení
.
Opakovaně stiskněte , dokud nezačne
blikat ukazatel Denního času.
Progress 7
Pro nastavení nového času viz „Nastavení
času“.
Předehřátí
Před prvním použitím prázdný spotřebič
předehřejte.
U funkce Pravý horký vzduch
PLUS se řiďte částí „Zapnutí
funkce Pravý horký vzduch
PLUS“.
1. Zvolte funkci
a maximální teplotu.
2. Nechte spotřebič pracovat jednu
hodinu.
a maximální teplotu.
3. Zvolte funkci
4. Nechte spotřebič pracovat 15 minut.
5. Zvolte funkci
a maximální teplotu.
6. Nechte spotřebič pracovat 15 minut.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Ze spotřebiče může vycházet
zápach a kouř. To je normální jev.
Zajistěte v místnosti dostatečné větrání.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Zasunovací ovladače
Chcete-li spotřebič spustit, zatlačte
ovladač. Ovladač se vysune.
1. Otočte ovladačem funkcí trouby na
požadovanou funkci.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
3. Spotřebič vypnete otočením ovladače
funkcí a teploty trouby do polohy
vypnuto.
Zapnutí a vypnutí spotřebiče
Podle daného modelu má
váš spotřebič symboly
ovladače, ukazatele nebo
kontrolky:
• Ukazatel se rozsvítí, když
trouba začne hřát.
• Kontrolka se rozsvítí, když je
spotřebič v provozu.
• Symbol ukazuje, zda
ovladač řídí jednu z varných
zón, funkce trouby nebo
teplotu.
Funkce trouby
Funkce trouby
Použití
Poloha Vypnuto
Spotřebič je vypnutý.
Osvětlení
Zapne osvětlení bez pečicí funkce.
Horní/Dolní
ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trouby.
8 Progress
Funkce trouby
Použití
Horní ohřev
K pečení chleba, koláčů a pečiva dozlatova. K dopečení
hotových jídel.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem a zavařování po‐
travin.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a opéká‐
ní chleba.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi na
jedné úrovni trouby. Také k zapékání a pečení dozlatova.
Pravý horký
vzduch / Rozm‐
razování
K pečení jídla na třech úrovních současně a k sušení po‐
travin.Nastavte teplotu trouby o 20 - 40 °C nižší než při
použití funkce Horní/Dolní ohřev.
Tuto funkci lze použít k rozmrazování zmražených potra‐
vin jako je zelenina a ovoce. Doba rozmrazování závisí
na množství a velikosti zmražených potravin.
Příprava pizzy
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a křupavý
spodek, na jedné úrovni. Nastavte teplotu trouby o 20 40 °C nižší než při použití funkce Horní/Dolní ohřev.
Pravý horký
vzduch PLUS
K dodání vlhkosti během přípravy. K získání správné bar‐
vy a křupavé kůrky při pečení. K zajištění větší šťavna‐
tosti při ohřevu.
Zapnutí funkce Pravý horký
vzduch PLUS
Tato funkce umožňuje zlepšení vlhkosti
během přípravy jídla.
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí poranění nebo
poškození spotřebiče.
Vlhkost může způsobit popálení:
• V průběhu funkce Pravý horký vzduch
PLUS neotvírejte dvířka spotřebiče.
• Po ukončení funkce Pravý horký
vzduch PLUS otvírejte dvířka
spotřebiče opatrně.
Viz část „Tipy a rady“.
1. Otevřete dvířka trouby.
2. Naplňte vlis vnitřku trouby vodou z
kohoutku.
Maximální objem vlisu vnitřku trouby je
250 ml.
POZOR! Naplňte vlis
vnitřku trouby vodou pouze
tehdy, když je trouba
chladná.
3. Vložte jídlo do spotřebiče a zavřete
dvířka trouby.
4. Nastavte funkci Pravý horký vzduch
PLUS:
.
5. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
POZOR! Neplňte vlis
vnitřku trouby vodou během
přípravy jídla nebo když je
trouba horká.
6. Spotřebič vypnete otočením ovladače
funkcí a teploty trouby do polohy
vypnuto.
7. Odstraňte vodu z vlisu vnitřku trouby.
Progress 9
UPOZORNĚNÍ! Před
odstraněním vody z vlisu
vnitřku trouby se ujistěte, že
je spotřebič vychladlý.
Displej
A
B
C
A) Kontrolky funkcí
B) Displej času
C) Ukazatel funkcí
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Popis
MÍNUS
Slouží k nastavení času.
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
PLUS
Slouží k nastavení času.
Ovladače varných zón
Varnou desku můžete ovládat pomocí
ovladačů varných zón. Viz uživatelská
příručka varné desky.
Je nutné si přečíst kapitoly o
bezpečnosti v návodu k použití
k varné desce.
Nastavení teploty
Označení ovla‐
dače
0
1-9
Funkce
Poloha Vypnuto
Nastavení teploty
Přepínač dvojité
zóny
1. Otočte voličem na požadovanou
teplotu.
2. Vaření ukončíte otočením ovladače do
polohy vypnuto.
Použití dvojité varné zóny (je-li
součástí spotřebiče)
Dvojitou zónu zapnete
otočením ovladače po směru
hodinových ručiček. Neotáčejte
jím přes pozici vypnutí.
1. Otočte ovladačem po směru
hodinových ručiček do polohy 9.
2. Pomalu otáčejte ovladačem na symbol
, dokud neuslyšíte cvaknutí. Obě
varné zóny jsou zapnuté.
3. Potřebnou teplotu nastavíte dle
pokynů v části „Nastavení teploty“.
10 Progress
FUNKCE HODIN
Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
Denní čas
K nastavení, změně nebo kontrole denního času.
Minutka
K nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá žádný vliv na
provoz spotřebiče.
Trvání
K nastavení doby přípravy v troubě.
Ukončení
K nastavení doby vypnutí trouby.
Funkce Trvání
a Ukončení
lze použít současně k
nastavení délky provozu
spotřebiče a doby jeho vypnutí.
Díky tomu lze spotřebič spustit
s určitou časovou prodlevou.
Nejprve nastavte funkci Trvání
a poté Ukončení
.
Nastavení funkcí hodin
U funkce Trvání
a Ukončení
nastavte funkci trouby a teplotu přípravy
jídla. Toto není nutné u funkce Minutka .
1. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat ukazatel požadované
funkce hodin.
2. Pomocí
nebo
nastavte čas
požadované funkce hodin.
Funkce hodin je spuštěna. Na displeji se
zobrazí ukazatel nastavené funkce hodin.
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů
a ujistěte se, že nožičky směřují dolů.
U funkce Minutka se na displeji
zobrazí zbývající čas.
3. Po uplynutí času začne blikat ukazatel
funkce hodin a zazní zvukový signál.
Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
4. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy vypnuto.
U funkce Trvání
a
Ukončení
se spotřebič
vypne automaticky.
Zrušení funkce hodin
1. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat ukazatel požadované
funkce.
2. Stiskněte a podržte .
Funkce hodin by měla zhasnout během
několika sekund.
Progress 11
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
drážky zvolené úrovně roštu a tvarovaný
rošt v drážkách nad nimi.
Hluboký pekáč / plech:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi vodicí
lišty drážek roštů.
• Veškeré příslušenství je z
důvodu vyšší bezpečnosti
vybaveno malými zářezy na
horní straně pravého a
levého okraje. Tyto zářezy
také fungují jako zařízení
proti překlopení.
• Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch spotřebiče chladný.
Jestliže spotřebič vypnete, bude chladicí
ventilátor pokračovat v chlazení až do
úplného ochlazení spotřebiče.
Bezpečnostní termostat
Nesprávná obsluha spotřebiče nebo
vadné součásti mohou způsobit
TIPY A RADY
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
nebezpečné přehřátí. Aby se tomu
zabránilo, je tato trouba vybavena
bezpečnostním termostatem, který přeruší
napájení. Po poklesu teploty se trouba
opět automaticky zapne.
12 Progress
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých
přísad.
Všeobecné informace
• Spotřebič má pět úrovní roštů. Polohy
roštů ve spotřebiči se počítají zdola.
• Tento spotřebič je vybaven speciálním
systémem, který zajišťuje oběh
vzduchu a stálou recyklaci páry. Tento
systém umožňuje pečení a vaření v
páře, takže jídla jsou uvnitř měkká a na
povrchu mají kůrčičku. Doba pečení a
spotřeba energie jsou sníženy na
minimum.
• Ve spotřebiči nebo na skleněných
panelech dvířek se může srážet
vlhkost. To je normální jev. Při otvírání
dvířek spotřebiče během přípravy jídla
vždy odstupte. Kondenzaci snížíte,
když spotřebič vždy před přípravou
jídla na 10 minut předehřejte.
• Po každém použití spotřebiče setřete
vlhkost.
• Při přípravě jídel na dno spotřebiče
nestavte žádné předměty a žádnou
část spotřebiče nezakrývejte hliníkovou
fólií. Mohlo by to ovlivnit výsledky
pečení a poškodit smalt.
• Jestliže do trouby vložíte dva plechy na
pečení, musí být mezi plechy jedna
úroveň drážek volná.
Pečení masa a ryb
• Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v troubě
nevytvořily skvrny, které by již
nemusely jít odstranit.
• Před podáváním nechte maso
odpočívat asi 15 minut, a teprve potom
ho krájejte, aby nevytekla šťáva.
• Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte
dolitím vody pokaždé, když se odpaří.
Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu pečení,
apod.) pro nádobí, recepty a množství
potravin, které s tímto spotřebičem
používáte.
Pravý horký vzduch PLUS
Před předehřátím trouby
naplňte vlis vnitřku trouby
vodou pouze tehdy, když je
trouba chladná. Řiďte se částí
„Zapnutí funkce Pravý horký
vzduch PLUS“.
Pečení moučníků
• Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou
3/4 času nutného k pečení.
Pečivo
Jídlo
Množství
vody ve vli‐
su (ml)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Poznámky
Chléb
100
180
35 - 40
2
Použijte plech na
pečení.1)
Bagety/
kaiserky
100
200
20 - 25
2
Použijte plech na
pečení.1)
Progress 13
Jídlo
Množství
vody ve vli‐
su (ml)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Poznámky
Domácí
pizza
100
230
10 - 20
2
Použijte plech na
Italský
chléb Fo‐
caccia
100
Sušenky,
čajové ko‐
láčky,
croissanty
100
Švestkový
koláč, ja‐
blečný ko‐
láč,
skořicové
rolky
100 - 150
pečení.1)
200 - 210
10 - 20
2
Použijte plech na
pečení.1)
150 - 180
10 - 20
2
Použijte plech na
pečení.1)
160 - 180
30 - 60
2
Použijte koláčo‐
vou formu.1)
1) Před přípravou předehřejte v prázdné troubě pět minut.
Příprava zmrazených potravin
Jídlo
Množství vody
ve vlisu (ml)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roš‐
tu
Mražená pizza
150
200 - 210
10 - 20
21)
Lasagne, mra‐
žené
200
180 - 200
35 - 50
21)
Mražený crois‐
sant
150
170 - 180
15 - 25
21)
1) Prázdnou troubu vždy na 10 minut předehřejte.
Ohřev jídla
Jídlo
Množství vody
ve vlisu (ml)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roš‐
tu
Chléb
100
110
15 - 25
2
Bagety/kaiserky
100
110
10 - 20
2
Domácí pizza
100
110
15 - 25
2
Italský chléb
Focaccia
100
110
15 - 25
2
Zelenina
100
110
15 - 25
2
14 Progress
Jídlo
Množství vody
ve vlisu (ml)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roš‐
tu
Rýže
100
110
15 - 25
2
Těstoviny
100
110
15 - 25
2
Maso
100
110
15 - 25
2
Pečení masa
Jídlo
Množství
vody ve
vlisu (ml)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Poznámky
Vepřová
pečeně
200
180
65 - 80
2
Kulatý talíř Pyrex
Hovězí pe‐
čeně
200
200
50 - 60
2
Kulatý talíř Pyrex
Kuře
200
210
60 - 80
2
Kulatý talíř Pyrex
Tabulka pro pečení
Koláče
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Šlehané
recepty
170
2
160
Křehké
těsto
170
2
Tvaroho‐
vý koláč
s pod‐
máslím
170
Jablečný
dort (ja‐
blečný
170
koláč)1)
Čas
(min)
Poznám‐
ky
3 (2 a 4)
45 - 60
V kolá‐
čové
formě
160
3 (2 a 4)
20 - 30
V kolá‐
čové
formě
1
165
2
60 - 80
V kolá‐
čové
formě o
průměru
26 cm
2
160
2 (vlevo
a vpravo)
80 - 100
Ve dvou
koláčo‐
vých for‐
mách o
průměru
20 cm na
tvarova‐
ném roštu
Progress 15
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Pravý horký vzduch
Čas
(min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Na plechu
na pečení
Marmelá‐
dový dort
170
2
165
2 (vlevo
a vpravo)
30 - 40
V kolá‐
čové
formě o
průměru
26 cm
Piškotový
koláč
170
2
160
2
50 - 60
V kolá‐
čové
formě o
průměru
26 cm
Vánoční
dort / bo‐
hatý
ovocný
160
2
150
2
90 - 120
V kolá‐
čové
formě o
průměru
20 cm
175
1
160
2
50 - 60
Ve formě
na chleba
Malé ko‐
láčky - na
jedné úr‐
ovni
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Na plechu
na pečení
Malé ko‐
láčky - na
dvou úr‐
ovních
-
-
140 - 150
2a4
25 - 35
Na plechu
na pečení
Malé ko‐
láčky - na
třech úr‐
ovních
-
-
140 - 150
1, 3 a 5
30 - 45
Na plechu
na pečení
Sušen‐
ky /
proužky
těsta - na
jedné úr‐
ovni
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Na plechu
na pečení
dort1)
Švestko‐
vý ko‐
láč1)
16 Progress
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Pravý horký vzduch
Čas
(min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Sušen‐
ky /
proužky
těsta - na
dvou úr‐
ovních
-
-
140 - 150
2a4
35 - 40
Na plechu
na pečení
Sušen‐
ky /
proužky
těsta - na
třech úr‐
ovních
-
-
140 - 150
1, 3 a 5
35 - 45
Na plechu
na pečení
Pusinky na jedné
úrovni
120
3
120
3
80 - 100
Na plechu
na pečení
Pusinky na dvou
úrov‐
-
-
120
2a4
80 - 100
Na plechu
na pečení
Žemle1)
190
3
190
3
12 - 20
Na plechu
na pečení
Banánky
- na
jedné úr‐
ovni
190
3
170
3
25 - 35
Na plechu
na pečení
Banánky
- na dvou
úrovních
-
-
170
2a4
35 - 45
Na plechu
na pečení
Ploché
koláče s
náplní
180
2
170
2
45 - 70
V kolá‐
čové
formě o
průměru
20 cm
Bohatý
ovocný
koláč
160
1
150
2
110 - 120
V kolá‐
čové
formě o
průměru
24 cm
ních1)
Progress 17
Jídlo
Piškotový
dort
Horní/Dolní ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
170
1
160
2 (vlevo
a vpravo)
Čas
(min)
Poznám‐
ky
50 - 60
V kolá‐
čové
formě o
průměru
20 cm
Čas
(min)
Poznám‐
ky
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Chléb a pizza
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 ku‐
sy, 500 g
jeden kus
Žitný
chléb
190
1
180
1
30 - 45
Ve formě
na chleba
Bagety/
kaiser‐
190
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40
6 - 8 roh‐
líků na
plechu na
pečení
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Na ple‐
chu na
pečení
nebo v
hlubokém
pekáči /
plechu
Čajové
200
3
190
3
10 - 20
Na ple‐
chu na
pečení
Čas
(min)
Poznám‐
ky
40 - 50
Ve formě
Bílý
chléb1)
ky 1)
koláčky1)
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Koláče s náplní
Jídlo
Těstovi‐
nový ná‐
kyp
Horní/Dolní ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
200
2
180
2
18 Progress
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Pravý horký vzduch
Čas
(min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Zelenino‐
vý nákyp
200
2
175
2
45 - 60
Ve formě
Lotrinský
slaný ko‐
180
1
180
1
50 - 60
Ve formě
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Ve formě
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Ve formě
Čas
(min)
Poznám‐
ky
láč1)
La‐
sagne1)
Zape‐
čené can‐
nelloni1)
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Maso
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Hovězí
200
2
190
2
50 - 70
Na tvaro‐
vaném
roštu
Vepřové
180
2
180
2
90 - 120
Na tvaro‐
vaném
roštu
Telecí
190
2
175
2
90 - 120
Na tvaro‐
vaném
roštu
Anglický
rostbíf,
neprope‐
čený
210
2
200
2
50 - 60
Na tvaro‐
vaném
roštu
Anglický
rostbíf,
středně
propeče‐
ný
210
2
200
2
60 - 70
Na tvaro‐
vaném
roštu
Progress 19
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Pravý horký vzduch
Čas
(min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Anglický
rostbíf,
dobře
propeče‐
ný
210
2
200
2
70 - 75
Na tvaro‐
vaném
roštu
Vepřové
plecko
180
2
170
2
120 - 150
S kůží
Vepřové
nožičky
180
2
160
2
100 - 120
2 kousky
Jehněčí
190
2
175
2
110 - 130
Kýta
Kuře
220
2
200
2
70 - 85
Celé
Krůta
180
2
160
2
210 - 240
Celá
Kachna
175
2
220
2
120 - 150
Celá
Husa
175
2
160
1
150 - 200
Celá
Králík
190
2
175
2
60 - 80
Naporco‐
vaný
Zajíc
190
2
175
2
150 - 200
Naporco‐
vaný
Bažant
190
2
175
2
90 - 120
Celý
Čas
(min)
Poznám‐
ky
Ryby
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Pstruh /
pražma
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 ryby
Tuňák /
losos
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 file‐
tů
Turbo gril
Hovězí
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Rostbíf nebo hově‐
zí filet, nepropeče‐
na cm tloušť‐
ky
190 - 200
5-6
1 nebo 2
ný1)
20 Progress
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Rostbíf nebo hově‐
zí filet, středně pro‐
na cm tloušť‐
ky
180 - 190
6-8
1 nebo 2
na cm tloušť‐
ky
170 - 180
8 - 10
1 nebo 2
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Plec, krkovice, ký‐
ta v celku
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
1 nebo 2
Kotlety, žebírka
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
1 nebo 2
Sekaná
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 nebo 2
Vepřové koleno
(předvařené)
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 nebo 2
pečený1)
Hovězí pečeně ne‐
bo filet, dobře pro‐
pečený1)
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Telecí
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Telecí pečeně
1
160 - 180
90 - 120
1 nebo 2
Telecí koleno
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 nebo 2
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Jehněčí kýta,
jehněčí pečeně
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
1 nebo 2
Jehněčí hřbet
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
1 nebo 2
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kusy drůbeže
0,2 - 0,25 g
každý
200 - 220
30 - 50
1 nebo 2
Půlka kuřete
0,4 - 0,5 g kaž‐
dá
190 - 210
35 - 50
1 nebo 2
Kuře, brojler
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
1 nebo 2
Kachna
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 nebo 2
Husa
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 nebo 2
Jehněčí
Drůbež
Progress 21
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Krůta
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
1 nebo 2
Krůta
4-6
140 - 160
150 - 240
1 nebo 2
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Celá ryba
1 - 1,5
210 - 220
40 - 60
1 nebo 2
Ryby (dušené)
Rozmrazování
Jídlo
Množst‐
ví (g)
Doba
rozmrazo‐
vání (min)
Další čas rozm‐
razování (min)
Poznámky
Kuře
1000
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obráce‐
ný talířek ve velkém ta‐
líři. V polovině doby ob‐
raťte.
Maso
1000
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Maso
500
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh
150
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
250
30 - 40
10 - 15
-
Smetana
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snadno uš‐
lehat, i když jsou v ní ne
zcela rozmražené kous‐
ky.
Zdobený dort
1400
60
60
-
Sušení - Pravý horký vzduch
• Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem
na pečení.
• Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení
zastavíte, otevřete dvířka a necháte ji
na jednu noc vychladnout před
dokončením sušení.
Zelenina
Jídlo
Fazole
Teplota (°C)
60 - 70
Čas (hod)
6-8
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
3
1/4
22 Progress
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
Papriky
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina do
polévky
60 - 70
5-6
3
1/4
Houby
50 - 60
6-8
3
1/4
Byliny
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Ovoce
Jídlo
Jedna poloha
Dvě polohy
Švestky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Meruňky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablečné plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Poznámky k čištění
• Přední stranu spotřebiče otřete
měkkým hadříkem namočeným v
roztoku teplé vody a mycího
prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte
běžný čisticí prostředek.
• Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár. Riziko je
vyšší u grilovacího pekáče.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trouby.
• Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
• Máte-li nepřilnavé příslušenství,
nečistěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by dojít
k poškození nepřilnavého povrchu.
Spotřebiče z nerezové oceli
nebo hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze
vlhkou houbou. Osušte je
měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové
drátěnky, kyseliny nebo
abrazivní (pískové) prostředky,
protože by mohly poškodit
povrch trouby. Ovládací panel
vyčistěte se stejnou opatrností.
Čištění vlisu vnitřku trouby
Tímto čisticím postupem se odstraní
zbytkový vodní kámen z vlisu vnitřku
trouby po přípravě jídel ve vlhku.
Doporučujeme provádět čisticí
postup alespoň každých 5 - 10
cyklů funkce Pravý horký
vzduch PLUS.
1. Do vlisu na dně vnitřku trouby nalijte
250 ml bílého octa.
Progress 23
Použijte maximálně 6% ocet bez
bylinek.
2. Nechte ocet rozpustit zbytkový vodní
kámen při pokojové teplotě po dobu 30
minut.
3. Vnitřek trouby umyjte vlažnou vodou a
měkkým hadrem.
Čištění dveřního těsnění
• Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.
Těsnění je umístěno kolem rámu dvířek
trouby. Spotřebič nepoužívejte, je-li
těsnění dvířek poškozeno. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
• Při čištění těsnění dvířek trouby se
řiďte všeobecnými informacemi
ohledně čištění spotřebiče.
Vyjmutí drážek na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
1. Odtáhněte přední část drážek na rošty
od stěny trouby.
Čištění vodou
Proces čištění vodou využívá vlhkosti k
usnadnění odstranění zachyceného tuku a
zbytků jídel z trouby.
1. Do vlisu na dně vnitřku trouby nalijte
200 ml vody.
2. Nastavte funkci Pravý horký vzduch
PLUS
.
3. Nastavte teplotu 90 °C.
4. Nechte spotřebič pracovat 30 minut.
5. Spotřebič vypněte a nechte jej
vychladnout.
6. Když je spotřebič chladný, vyčistěte
vnitřní plochy trouby pomocí hadru.
UPOZORNĚNÍ! Před tím,
než se spotřebiče dotknete,
se ujistěte, že je chladný.
Hrozí nebezpečí popálení.
Čištění dvířek trouby
Dvířka trouby jsou osazena dvěma
skleněnými panely. Dvířka trouby a vnitřní
skleněný panel lze za účelem čištění
demontovat.
Jestliže se pokusíte vytáhnout
vnitřní skleněné panely
předtím, než odstraníte dvířka
trouby, mohou se dvířka náhle
zavřít.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
1
2
Drážky na rošty instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
POZOR! Spotřebič bez
vnitřního skleněného panelu
nepoužívejte.
1. Dvířka trouby zcela otevřete a podržte
oba dveřní závěsy.
24 Progress
4. Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
2. Zvedněte a otočte páčky na obou
závěsech.
5. Uvolněte blokovací systém a
vytáhněte vnitřní skleněný panel.
6. Otočte dva spojovací díly o 90° a
vytáhněte je z jejich umístění.
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka
vytáhněte směrem dopředu z jejich
umístění.
90°
7. Skleněný panel nejprve opatrně
nadzdvihněte a poté jej vytáhněte.
Progress 25
Výměna žárovky
Na dno vnitřku spotřebiče položte měkkou
látku. Zabráníte tak poškození krytu
žárovky a vnitřku trouby.
1
UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí
úrazu elektrickým proudem!
Před výměnou žárovky vypněte
pojistky.
Žárovka trouby a její kryt
mohou být horké.
2
8. Skleněný panel omyjte vodou se
saponátem. Skleněný panel pečlivě
osušte.
Po vyčištění skleněný panel a dvířka
trouby opět nasaďte. Proveďte výše
uvedené kroky v opačném pořadí.
Oblast potisku skla musí směřovat k
vnitřní straně dvířek. Po instalaci se dále
ujistěte, že povrch rámu tohoto
skleněného panelu není na potisku skla
na dotek drsný.
Ujistěte se, že jste vnitřní skleněný panel
usadili do správné polohy.
POZOR! Halogenovou žárovku
vždy držte v kusu látky, aby na
jejím povrchu nedošlo ke
připálení mastnoty.
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce
nebo vypněte jistič.
Zadní žárovka
1. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Varné zóny nefungují.
Řiďte se návodem k použití vestavné varné desky.
26 Progress
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat. Na displeji se zo‐
brazí „400“ a zazní akustický
signál.
Trouba je nesprávně zapoje‐
ná do elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je uvolněná pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka uvolňuje opako‐
vaně, obraťte se na autori‐
zovaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě
déle než 15–20 minut.
Na displeji se zobrazí
„12.00“.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu.
Nastavte znovu čas.
Použití funkce Pravý horký
vzduch PLUS nevede k do‐
brému výsledku.
Nezapnuli jste funkci Pravý
horký vzduch PLUS.
Řiďte se částí „Zapnutí
funkce Pravý horký vzduch
PLUS“.
Použití funkce Pravý horký
vzduch PLUS nevede k do‐
brému výsledku.
Vlis vnitřku trouby jste ne‐
naplnili vodou.
Řiďte se částí „Zapnutí
funkce Pravý horký vzduch
PLUS“.
Voda ve vlisu vnitřku trouby
se nevaří.
Teplota je příliš nízká.
Nastavte teplotu na alespoň
110 °C.
Viz část „Tipy a rady“.
Z vlisu vnitřku trouby vytéká
voda.
Ve vlisu vnitřku trouby je
příliš mnoho vody.
Vypněte troubu a ujistěte se,
že je spotřebič již chladný.
Vodu vytřete houbou nebo
hadříkem. Do vlisu vnitřku
trouby přilijte správné
množství vody. Řiďte se
specifickým postupem.
Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované
servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části spotřebiče.
Progress 27
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
INSTALACE
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vestavba
Vestavba pod pracovní desku
POZOR! Instalaci smí provádět
pouze kvalifikovaná a
oprávněná osoba. Jestliže se
neobrátíte na kvalifikovaného
nebo kompetentního
pracovníka, nebudete moci v
případě závady uplatnit záruku.
Před instalací spotřebič vybavte vhodnou
varnou deskou uvedenou v tabulce.
Typ
Maximální výkon
LEM6001E
7000 W
PES6001E
6000 W
PES6061E
7600 W
PES6065E
7600 W
548 21
min. 550
600
558
114
16
20
min. 560
589
594
573
594
5
3
Připevnění spotřebiče ke
skříňce
A
B
Elektrické připojení s varnou
deskou
Připojovací zásuvka varné desky se
nachází na horní části skříně trouby.
Varná deska je vybavena připojovacími
kabely varných zón a zemnicím kabelem.
Kabely jsou vybaveny zástrčnými
konektory. Varnou desku k troubě připojíte
zastrčením konektorů do správných
zásuvek na troubě. Design zástrček a
zásuvek brání nesprávnému zapojení.
Elektrická instalace
Výrobce nenese odpovědnost
za úrazy či škody způsobené
nedodržením bezpečnostních
pokynů uvedených v kapitolách
o bezpečnosti.
28 Progress
Spotřebič se dodává bez zástrčky a
spojovacího kabelu.
Kabel
L 1 – 2 – 3 = fázové vodiče
N 4 = nulový vodič
= zemnicí vodič
Průřez kabelu viz celkový příkon uvedený
na typovém štítku.
3N ~
2N ~
Tento spotřebič je vybaven šestipólovou
svorkovnicí. Propojky (můstky) jsou
připraveny pro provoz s napětím 400 V
trojfázového proudu s nulovým vodičem.
1
2
3
5
4
230V ~
230V ~
230V ~
Připojení ke svorkovnici
1
2
3
5
4
1
2
3
5
4
356618739
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Pokud se napětí v síti liší, přenastavte
propojky na svorkovnici (viz níže uvedené
schéma zapojení). Připojte zemnicí kabel
ke svorkovnici. Po připojení přívodního
kabelu ke svorkovnicí je nutno kabel
zajistit kabelovou příchytkou.
230V ~
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo
výměnu:
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
= 70 mm
1
2
3
4
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Produktový list a informace dle směrnice komise EU 65-66/2014
Název dodavatele
Progress
Označení modelu
PHD34100X
Index energetické účinnosti
100.0
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, konvenč‐
ní režim
0.93 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenzivní
horkovzdušný režim
0.85 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Progress 29
Objem
72 l
Typ trouby
Vestavná trouba (pod linku)
Hmotnost
30.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
– Je-li to možné, jídlo vkládejte do
trouby, aniž byste ji předehřívali.
– Je-li doba pečení delší než 30
minut, snižte teplotu trouby na
minimum 3 - 10 minut před koncem
pečení (v závislosti na době
pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
– Zbytkové teplo můžete využít k
ohřevu jiného jídla.
• Horkovzdušné pečení - je-li to možné,
pro úsporu energie používejte funkce s
ventilátorem.
• Uchování teploty jídla - chcete-li
využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
nastavení teploty.
Úspora energie
Tento spotřebič je vybaven funkcemi,
které vám pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
• Všeobecné rady
– Ujistěte se, že při provozu
spotřebiče jsou dvířka trouby
správně zavřená, a během přípravy
jídla je ponechte zavřená co
nejvíce.
– Pro efektivnější úsporu energie
používejte kovové nádobí.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
*
30 Progress
Progress 31
www.progress-hausgeraete.de
867318921-A-292015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising