Progress | PBP43100X | User manual | Progress PBP43100X Användarmanual

Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
PBP43100X
2 Progress
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
2
Säkerhetsföreskrifter
3
Produktbeskrivning
6
Kontrollpanelen
7
Innan maskinen används första gången 9
Daglig användning
9
Klockfunktioner
11
Automatiska program
13
Användning av tillbehör
Tillvalsfunktioner
Tricks och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Installation
Energieffektivitet
14
15
17
27
31
32
34
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång
eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn
utan tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Progress 3
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här produkten
och byta kabel.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta
formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa
för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor
eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att
glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicerepresentant eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Överskott av vätska måste tas bort före pyrolytisk rengöring.
Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
4 Progress
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
eller komma nära produktens lucka,
speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget endast
i slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
• Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
Använd
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het luft
kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
i kontakt med produkten när du öppnar
luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller missfärgning
på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen defekt
enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Progress 5
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är
stängd när apparaten är i drift. Värme
och fukt kan byggas upp bakom en
stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
•
Skötsel och rengöring
•
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort den
från eluttaget före underhåll.
• Se till att ugnen har svalnat. Det finns
även risk för att glaspanelerna kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
• Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnsspray ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
Pyrolysrengöring
•
•
•
•
Risk för skador / bränder /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion för
•
Första användningstillfället ska du ta ut
följande ur ugnen:
– alla överblivna matrester, olje- eller
fettspill / -rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor osv. som medföljer
produkten) särskilt kastruller, pannor,
brickor, köksredskap osv. som är
behandlade så att mat inte fastnar i
dem.
Läs noggrant alla anvisningar om
Pyrolysrengöring.
Håll barn och husdjur borta från
produkten när Pyrolysrengöring är igång.
Produkten blir mycket het och varmluft
kommer ut ur de främre kylningshålen.
Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och efter
varje Pyrolysrengöring.
– tillse god ventilation under och efter
första användningstillfället vid
användning vid maximal temperatur.
Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler kan vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
Pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar) från
produktens närhet under och efter
Pyrolysrengöringen. Detta gäller
även vid det första
användningstillfället av produkten på
maximal temperatur i ett välventilerat
utrymme.
Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av alla
Pyrolysugnar när det Pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga temperaturen
vid användning av Pyrolytisk rengöring i
alla Pyrolysugnar och kan även vara en
källa till skadliga ångor i små mängder.
Ångor som släpps ut från alla
Pyrolysugnar/matlagningsrester som
6 Progress
beskrivs är inte skadliga för människor,
inklusive barn eller personer med
sjukdom.
Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter. Får
ej användas för belysning i hus.
VARNING! Risk för elektrisk
stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
2
3
7
5
4
3
2
1
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Kontrollpanelen
Temperatur-/tidsdisplay
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstegar, löstagbara
Ugnsnivåer
6
Tillbehör
• Trådhylla
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt
För kakor och småkakor.
• Ugnspanna
För kakor och småkakor. För bakning
och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Progress 7
KONTROLLPANELEN
Temperatur-/tidsdisplay
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
1
2
3
4
Touchkontroll
Funktion
Beskrivning
-
DISPLAY
Visar ugnens nuvarande inställningar.
PÅ/AV
För att aktivera och avaktivera produkten.
FUNKTIONER
För att ställa in en ugnsfunktion eller ett automatiskt
program.
MITT FAVORITPROGRAM
För att lagra ditt favoritprogram. Använd det för att
få åtkomst till ditt favoritprogram direkt eller när produkten är avstängd.
TEMPERATUR/
SNABBSTART
Om du vill ställa in och se temperaturen i ugnen eller
i matlagningstermometern (i förekommande fall).
Om du håller knappen nedtryckt i tre sekunder sätts
snabbstartsfunktionen PÅ alternativt stängs AV. Ger
direkt åtkomst till temperaturinställningen för den
första ugnsfunktionen när produkten är avstängd.
UPP, NED
För att flytta uppåt och nedåt i menyn.
RÄTT
För att bekräfta ett val eller inställning.
UGNSLAMPA
För att aktivera eller avaktivera lampan.
KLOCKA
För att ställa in klockfunktionerna.
5
6
7
8
9
8 Progress
Touchkontroll
10
Funktion
Beskrivning
SIGNALUR
För att ställa in Signaluret.
Display
A
B
G
C
F
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
Symbol för ugnsfunktion
Visning av Temperatur/Klocka
Visning av Klocka/Restvärme/Signalur
Restvärmeindikator
Indikatorer för klockfunktionerna
Uppvärmningsindikator / Snabbstartsindikator
Ugnsfunktionens/programmets nummer
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
/
/
Namn
Beskrivning
Funktioner
Du kan välja en ugnsfunktion.
Automatiskt program
Du kan välja ett automatiskt program.
Mitt favorit program
Favoritprogrammet körs.
kg/g
Ett automatiskt program med viktinmatning
körs.
tim/min
En klockfunktion körs.
Temperatur / snabbstart
Funktionen körs.
Temperatur
Aktuell temperatur anges.
Temperatur
Du kan ändra temperaturen.
Elektroniskt lucklås
Lucklåset är igång.
Ugnsbelysning
Du stängde av belysningen.
Signalur
Signalursfunktionen körs.
Kontrollampa för uppvärmning
Om du aktiverar en ugnsfunktion visas
staplarna
på displayen. Staplarna visar
att temperaturen i produkten ökar eller
minskar.
När produkten är inställd på en viss
temperatur försvinner staplarna från
displayen.
Progress 9
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
4. Tryck på
eller .
Temperatur-/tidsdisplayen visar den nya
tiden.
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten innan du använder den
första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Inställning klocka
Efter den första anslutningen till elnätet
tänds alla displayens symboler i några
sekunder. Under några sekunder därefter
visas programvarans version på displayen.
När programvaruversionen försvinner visas
h och "12:00" på displayen. "12" blinkar.
1. Tryck på
timmen.
2. Tryck på
3. Tryck på
minuterna.
eller
eller
eller
för att ställa in
.
för att ställa in
Ändra tid
Du kan endast ställa om klockan när
produkten är avstängd.
Tryck på .
blinkar på displayen.
Se ”Ställa klockan” för att ställa in en ny tid.
Inför första användingen skall
ugnarna "brännas av"
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
innan du använder den första gången.
1. Välj funktionen under/övervärme
och
maximal temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Ställ in funktionen Varmluft
och
maximal temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Det är helt
normalt. Se till att ventilationen är tillräcklig i
rummet.
DAGLIG ANVÄNDNING
• manuellt läge
• automatiska program
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Användning av produkten
För att manövrera produkten kan du
använda:
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktioner
Program
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och för
att torka mat.Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än för
under-/övervärme.
10 Progress
Ugnsfunktioner
Program
Pizza/paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än för över-/undervärme.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Över-/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites, klyftpotatis
och vårrullar så att de blir knapriga.
Varmluftsgratinering
Steka större köttstycken eller fågel med ben på 1 ugnsnivå.
Även för att göra gratänger och bryna.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för
rostning av bröd.
Grilla
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Varmluft med
fukt
För att spara energi när du bakar och tillagar torrare bakverk. Även för att tillaga kaka i form på en nivå i ugnen.
Denna funktion användes för att definiera energieffektivitetsklass enligt EN50304.
Tillagningstiden måste ställas in först. För mer information
om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att torka
mat.
ECO stekning
Med ECO-funktioner kan du optimera energiförbrukningen
under tillagningen. Tillagningstiden måste ställas in först.
För mer information om rekommenderade inställningar, se
tillagningstabellerna med motsvarande funktion.
Pyrolys
För att sätta igång pyrolysrengöring av ugnen. Denna funktion bränner bort kvarvarande rester i ugnen.
Ställa in ugnsfunktionen
1. Aktivera produkten med
eller
.
På displayen visas den inställda
temperaturen, symbolen och numret för
ugnsfunktionen.
Progress 11
2. Tryck på
eller
för att ställa in en
ugnsfunktion.
3. Tryck på
, annars startar produkten
automatiskt efter fem sekunder.
Om du aktiverar produkten och
inte ställer in en ugnsfunktion
eller ett program avaktiveras
produkten automatiskt efter 20
sekunder.
Ändra temperaturen
Tryck på
eller
för att ändra
temperaturen i steg om 5 °C.
När produkten nått angiven temperatur
hörs en signal tre gånger och
uppvärmningslampan släcks.
Kontrollera temperaturen
Du kan kontrollera temperaturen i
produkten när funktionen eller programmet
körs.
1. Tryck på
.
Temperatur-/tiddisplayen visar
temperaturen i produkten.
2. Tryck på
för att gå tillbaka till den
angivna temperaturen, annars visas den
automatiskt på displayen efter fem
sekunder.
Funktionen Snabbstart
Ställ inte mat i ugnen när
snabbstartfunktionen används.
Snabbstartfunktionen är inte tillgänglig för
varje ugnsfunktion. En ljudsignal hörs om
snabbstartfunktionen inte finns tillgänglig för
inställd funktion om Feltonen har aktiverats i
"Inställningsmenyn". Se "Användning av
inställningsmenyn".
Snabbstartsfunktionen förkortar
uppvärmningstiden.
För att aktivera snabbstartfunktionen, tryck
i mer än tre sekunder.
och håll nere
Om du sätter på snabbstartfunktionen
blinkar staplarna på displayen
en efter
en och
tänds för att visa att
funktionen är igång.
KLOCKFUNKTIONER
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
TIDTAGNING
För att ställa in uppräkningen som visar hur länge produkten
ska vara påslagen. Denna funktion påverkar inte produktens
funktioner i övrigt.
KLOCKA
Visa klockan. Se "Ställa in klockan" för att ändra tiden.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av. Du kan använda Koktid och Sluttid samtidigt (Tidsfördröjning) om produkten ska slås på och stängas av automatiskt vid en senare tidpunkt.
SET+GO
För att starta produkten när som helst vid ett senare tillfälle
med endast ett tryck på touchkontrollen och alla önskade
inställningar.
12 Progress
Uppräkningstimer
Uppräkningstimern aktiveras inte
om Koktid och Sluttid har ställts
in.
Uppräkningstimern börjar räkna när
produkten börjar värmas upp.
1. Återställ uppräkningstimern genom att
flera gånger tills
blinkar
trycka på
på displayen.
2. Håll inne
tills displayen visar "00:00"
och tidtagningstimern börjar räkna igen.
Ställa in KOKTID
1. Aktivera produkten och ställ in en
ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på
upprepade gånger tills
visas på displayen.
blinkar på displayen.
3. Använd
eller
för att ställa in
minuterna för KOKTID.
4. Tryck på
för att bekräfta.
eller
för att ställa in
5. Använd
timmarna för KOKTID.
Om du trycker på
eller
när du ställer in KOKTID
övergår produkten till
inställningen för funktionen
SLUTTID.
6. När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter.
och tidsinställningen blinkar på
displayen. Produkten stängs av.
7. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
8. Stäng av produkten.
Ställa in SLUTTID
1. Aktivera produkten och ställ in en
ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på
upprepade gånger tills
visas på displayen.
blinkar på displayen.
3. Använd
eller
för att ställa in
SLUTTID och
eller
för att
bekräfta. Först ställer du in minuter och
därefter timmar.
När den inställda tiden gått ut hörs en
ljudsignal i två minuter. Symbolen
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av.
4. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Stäng av produkten.
Ställa in SET + GO
Du kan bara använda SET + GO om
KOKTID har ställts in.
1. Ställ in en ugnsfunktion (eller ett
program) och en temperatur (se
avsnitten "Ställa in ugnsfunktionen" och
"Ändring av temperaturen").
2. Ställ in KOKTID (se avsnittet "Ställa in
KOKTID").
3. Tryck på
flera gånger tills
blinkar
på displayen.
för att välja funktionen SET
4. Tryck på
+ GO.
Displayen visar
och
med en lampa.
Denna lampa visar vilken klockfunktion som
är aktiv.
5. Tryck på valfri touch-kontroll (förutom
PÅ/AV) för att starta SET+GOfunktionen.
Ställa in SIGNALUR
Använd SIGNALUR för att ställa in en
nedräkning (max. 23 tim 59 min).Denna
funktion påverkar inte ugnens funktion. Du
kan ställa in SIGNALURET när som helst,
även när produkten är avstängd.
1. Tryck på
.
Progress 13
och "00" blinkar på displayen.
2. Använd
eller
för att ställa in
SIGNALURET. Ställ först in sekunderna,
därefter minuterna och timmarna.
och
samtidigt för att
3. Tryck på
återställa tiden.
4. Tryck på
, annars startas
SIGNALURET automatiskt efter fem
sekunder.
När den inställda tiden gått ut hörs en
ljudsignal i två minuter samtidigt som 00:00
blinkar på displayen.
och
5. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
stängas av automatiskt vid ett senare
tillfälle. I det här fallet ställer du först in
och därefter
funktionen KOKTID
SLUTTID
(se "Ställa in KOKTID" och
"Ställa in SLUTTID").
När funktionen Tidsfördröjning
aktiveras visas en statisk symbol
för ugnsfunktionen på displayen,
med en punkt och .
Punkten visar vilken
klockfunktion som är aktiverad
på displayen för klockan/
restvärmen.
Ställa in funktionen
Tidsfördröjning
KOKTID
och SLUTTID
kan användas
tillammans om produkten ska aktiveras och
AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Det finns 20 olika automatiska program.
Använd ett automatiskt program eller
recept när du inte har kunskap om eller
erfarenhet av hur man tillagar en rätt.
Displayen visar standardtillagningstider för
alla automatiska program.
Automatiska program
Programnummer
Programnamn
1
BRÄSERAT KÖTT
2
GRISSTEK
3
KALVSTEK
4
LAMMSTEK
5
VILTSTEK
6
HEL KYCKLING
7
HEL FISK
8
PIZZA
9
QUICHE LORRAINE
10
CITRONTÅRTA
14 Progress
Programnummer
Programnamn
11
CHEESECAKE
12
BULLAR
13
LANTBRÖD
14
JÄSNING AV DEG
15
POTATISGRATÄNG
16
LASAGNE
17
CANNELLONI
18
KAKMIX
19
SNABBPIZZA
20
HALVFABRIKAT POTATIS
Automatiska program
1. Aktivera produkten.
.
2. Tryck på
Displayen visar , det automatiska
programmets symbol och nummer.
eller
för att välja det
3. Tryck på
automatiska programmet.
eller vänta i fem sekunder
4. Tryck på
tills produkten sätts igång automatiskt.
5. När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter. Symbolen
blinkar.
6. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
7. Stäng av produkten.
Automatiska program med
viktinmatning
1. Aktivera produkten.
.
2. Tryck på
3. Tryck på
eller
för att ställa in
vikten för programmet.
På displayen visas: tillagningstid, symbolen
för koktid , en standardvikt, en måttenhet
(kg, g).
4. Tryck på
, annars sparas
inställningarna automatiskt efter fem
sekunder.
Produkten aktiveras.
5. Du kan ändra standardvikten med
eller
. Tryck på
.
6. När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter.
blinkar.
7. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
8. Stäng av produkten.
Om du ställer in köttets vikt beräknar
produkten tillagningstiden.
ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Progress 15
Galler och djup panna tillsammans:
Tryck på den djupa pannan mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på
skenorna ovan.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
• Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp på
höger och vänster sida för att
öka säkerheten.
Fördjupningarna ger också
ett tippskydd.
• Den höga kanten runt stegen
är en enhet som förhindrar
att husgeråden halkar ur.
TILLVALSFUNKTIONER
Använda funktionen Mitt
favoritprogram
Använd den här funktionen för att spara
inställningar för din favorittemperatur och tid för en ugnsfunktion eller ett program.
1. Ställ in en ugnsfunktions eller ett
programs temperatur och tid.
2. Håll
nedtryckt i mer än tre sekunder.
En ljudsignal hörs.
3. Avaktivera produkten.
• För att aktivera denna funktion, tryck
på . Produkten aktiverar ditt
favoritprogram.
När funktionen används kan
du ändra tiden och
temperaturen.
• Avaktivera funktionen genom att
trycka på . Produkten avaktiverar ditt
favoritprogram.
Använda barnlåset
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
Om pyrolysfunktionen är igång
låses luckan. Ett meddelande
visas på displayen när du
trycker på en touchkontroll.
1. För att aktivera funktionen, avaktivera
apparaten med . Ställ inte in någon
ugnsfunktion.
2. Håll
och
nedtryckta samtidigt i 2
sekunder.
En ljudsignal hörs.
16 Progress
SAFE syns på displayen. Luckan är
spärrad.
Upprepa steg 2 för att avaktivera barnlåset.
Om Pyrolysfunktionen är igång
låses luckan. Ett meddelande
visas på displayen när du
trycker på en touchkontroll.
Användning av Knapplåset
Du kan stänga av produkten när
Funktionslåset är på. Om du
stänger av produkten
avaktiveras Funktionslåset.
Du kan bara aktivera funktionen när
produkten är påslagen.
Funktionslåset förhindrar att ugnsfunktionen
oavsiktligt ändras.
1. Slå på produkten för att aktivera
funktionen.
2. Aktivera en ugnsfunktion eller
inställning.
3. Håll
och
nedtryckta samtidigt i 2
sekunder.
En ljudsignal hörs.
Loc syns på displayen.
Upprepa steg 3 för att avaktivera
Knapplåset.
Använda inställningsmenyn
Du kan endast ställa in inställningsmenyn
när produkten har avaktiverats.
Med inställningsmenyn kan du aktivera eller
avaktivera funktioner i huvudmenyn.
Displayen visar SET och antalet
inställningar.
Beskrivning
Värde att ställa in
1
SET+GO
PÅ/AV
2
RESTVÄRMEINDIKATOR
PÅ/AV
3
PÅMINNELSE RENGÖRING
PÅ/AV
4
KNAPPLJUD1)
KLICK/PIP/AV
5
FELTON
PÅ/AV
6
DEMOLÄGE
Aktiveringskod: 2468
7
SERVICEMENY
-
8
ÅTERSTÄLL INSTÄLLNINGAR
JA/NEJ
1) Det går inte att inaktivera tonen för på/av-touchkontrollen.
1. När apparaten har aktiverats, tryck och
håll nere
i tre sekunder.
Displayen visar "SET1" och "1" blinkar.
2. Tryck på
eller
för att välja
inställning.
3. Tryck på
.
4. Tryck på
eller
för att ändra
värdet för inställningen.
5. Tryck på
.
För att lämna inställningsmenyn, tryck på
eller tryck och håll nere
.
Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en ugnsfunktion
är igång och du inte ändrar några
inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
Progress 17
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250
1.5
När den automatiska avstängningen
aktiverats trycker du på en touch-kontroll
för att aktivera produkten igen.
Den automatiska avstängningen
fungerar inte med funktionerna:
Lampa, Lågtemperaturtillagning,
Koktid, Sluttid, Tidsfördröjning.
Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan kl.
22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en touch-kontroll
när nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till dagsljusstyrkan
de kommande 10 sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in Signalur. När funktionen för
signaluret stängs av återgår
displayen till rätt ljusstyrka.
Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
Säkerhetstermostat
Felaktig användning av produkten eller
trasiga delar kan orsaka farlig överhettning.
För att förhindra detta har ugnen en
säkerhetstermostat som avbryter
strömtillförseln. Ugnen sätts automatiskt på
igen när temperaturen sjunker.
TRICKS OCH TIPS
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna är
endast riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
Allmän information
• Produkten har fem hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
• Produkten har ett specialsystem som
gör att luften cirkulerar och återanvänder
ångan. Med det här systemet kan man
tillaga i ånga, vilket gör att maten saftig
inuti och krispig på utsidan. Det gör att
tillagningstiden och energiåtgången
minskas till ett minimum.
• Fukt kan kondenseras i produkten eller
på glasluckorna. Det är helt normalt. Stå
alltid en bit ifrån produkten när du
öppnar produktens lucka vid matlagning.
Kör ugnen i 10 minuter innan du börjar
laga mat, för att minska kondensering.
• Torka bort fukt på produkten efter varje
användning.
• Ställ inga föremål direkt på bottnen och
täck inte komponenterna med folie när
du lagar mat. Detta kan förändra
tillagningsresultaten och skada emaljen.
Baka kakor
• Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av
den inställda tillagningstiden har gått.
• Om du använder två bakplåtar samtidigt,
se till att det finns en ledig falsnivå mellan
dem.
Tillagning av kött och fisk
• Använd en djup form för mat med fett i
för att förhindra stänk som inte går att ta
bort.
18 Progress
• Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.
• För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla lite
vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
I början ska du övervaka hur det utvecklar
sig när du lagar mat. Hitta de bästa
inställningarna (värmeläge, tillagningstid
osv.) för dina kokkärl, recept och mängder
när du använder produkten.
Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på
typen av livsmedel, livsmedlets konsistens
och volym
Baknings- och grillningstabell
Kakor
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Recept
där vispning ingår
170
2
160
3 (2 och
4)
45 - 60
I en kakform
Mördeg
170
2
160
3 (2 och
4)
20 - 30
I en kakform
Cheesecake
170
1
165
2
80 - 100
I 26 cm
kakform
Äppelka-
170
2
160
2 (vänster
+ höger)
80 - 100
I två kakformar
(20 cm)
på ett
galler
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På en
bakplåt
Syltpaj
170
2
165
2 (vänster
+ höger)
30 - 40
I 26 cm
kakform
Sockerkaka
170
2
150
2
40 - 50
I 26 cm
kakform
Julkaka /
Rik frukt
160
2
150
2
90 - 120
I 20 cm
kakform
175
1
160
2
50 - 60
I en brödplåt
ka1)
kaka1)
Russinkaka1)
Progress 19
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
170
3
150 - 160
3
20 - 30
På en
bakplåt
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en
bakplåt
-
-
140 - 150
1, 3 och
5
30 - 45
På en
bakplåt
Skorpor/
kakor - en
nivå
140
3
140 - 150
3
25 - 45
På en
bakplåt
Skorpor/
kakor två nivåer
-
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en
bakplåt
Skorpor/
kakor tre nivåer
-
-
140 - 150
1, 3 och
5
35 - 45
På en
bakplåt
Maränger
- en nivå
120
3
120
3
80 - 100
På en
bakplåt
Maränger
- två nivå-
-
-
120
2 och 4
80 - 100
På en
bakplåt
Bullar1)
190
3
190
3
12 - 20
På en
bakplåt
Eclair - en
nivå
190
3
170
3
25 - 35
På en
bakplåt
Eclair två nivåer
-
-
170
2 och 4
35 - 45
På en
bakplåt
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
I 20 cm
kakform
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I 24 cm
kakform
Tårtbot-
170
1
160
2 (vänster
+ höger)
30 - 50
I 20 cm
kakform
Muffins en nivå1)
Muffins två nivåer1)
Muffins tre nivåer1)
er1)
ten1)
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
20 Progress
Bröd och pizza
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
190
1
190
Rågbröd
190
1
Småfran-
190
Pizza1)
Scones1)
Fransk-
Tid (min)
Kommentar
1
60 - 70
1-2
bröd, 500
g per
bröd
180
1
30 - 45
I en brödplåt
2
180
2 (2 och
4)
25 - 40
6-8
stycken
på en
bakplåt
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en
bakplåt
eller en
djup form
200
3
190
3
10 - 20
På en
bakplåt
Tid (min)
Kommentar
bröd1)
ska 1)
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Pajdeg
200
2
180
2
40 - 50
I en form
Vegetarisk paj
200
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Cannello-
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
ni1)
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Progress 21
Kött
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På ett
galler
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På ett
galler
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På ett
galler
Engelsk
rostbiff,
röd inuti
210
2
200
2
50 - 60
På ett
galler
Engelsk
rostbiff,
lite röd inuti
210
2
200
2
60 - 70
På ett
galler
Engelsk
rostbiff,
inte röd
inuti
210
2
200
2
70 - 75
På ett
galler
Fläskbog
180
2
170
2
120 - 150
Med svål
Fläsklägg
180
2
160
2
100 - 120
2 stycken
Lamm
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i
bitar
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i
bitar
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
22 Progress
Fisk
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/
lax
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
Temperatur (°C)
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
Min grill
Förvärm den tomma ugnen i tre
minuter före tillagning.
Livsmedel
Mängd
Falsnivå
Antal
(g)
Filéer
4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Biffstek
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Korv
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Fläskkotletter
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kyckling
(delad i 2
delar)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kycklingbröst
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburgare
6
600
max.
20 - 30
-
4
Fiskfilé
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Varma
smörgåsar
4-6
-
max.
5-7
-
4
Rostat
bröd
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
Progress 23
Varmluftsgrillning
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff el-
per cm höjd
190 - 200
5-6
1 eller 2
per cm höjd
180 - 190
6-8
1 eller 2
per cm höjd
170 - 180
8 - 10
1 eller 2
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog, hals, skinkstek
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kotlett, revbensspjäll
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 eller 2
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 eller 2
Fläsklägg (lagad i
förväg)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 eller 2
ler filé, röd1)
Rostbiff eller filé,
medium1)
Engelsk rostbiff eller filé, välstekt1)
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
1
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek med
ben, lammstek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 eller 2
Lammsadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 eller 2
Lamm
24 Progress
Fågel
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bitar av fågel
0,2 - 0,25 var
200 - 220
30 - 50
1 eller 2
Halv kyckling
0,4 - 0,5 var
190 - 210
35 - 50
1 eller 2
Kyckling, unghöna
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 eller 2
Anka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 eller 2
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 eller 2
Kalkon
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Kalkon
4-6
140 - 160
150 - 240
1 eller 2
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 eller 2
Fisk (ångkokning)
Varmluft med fukt
Öppna bara produktluckan vid
behov under tillagning.
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pastagratäng
190 - 200
30 - 40
2
Potatisgratäng
180 - 200
60 - 75
2
Moussaka
150 - 170
60 - 75
2
Lasagne
170 - 190
55 - 70
2
Cannelloni
170 - 190
55 - 70
2
Brödpudding
170 - 190
45 - 60
2
Rispudding
170 - 190
40 - 50
2
Äppelkaka
150 - 160
45 - 60
2
Franskbröd
180 - 190
45 - 55
2
Lågtemperaturtillagning
Använd den här funktionen för att tillaga
bitar av mört magert kött och fisk. Den här
funktionen kan inte användas för recept
som grytstek eller fet fläskstek.
Under de första 10 minuterna kan du ställa
in en ugnstemperatur mellan 80 °C och 150
°C. Normaltemperatur är 90 °C. När
temperaturen ställts in fortsätter ugnen att
Progress 25
2. Sätt in köttet i den heta stekpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Välj Lågtemperaturstekning.
tillaga på 80 °C. Använd inte den här
funktionen för fågel.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff
1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Oxfilé
1000 - 1 500 g
120
90 - 150
3
Kalvstek
1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Stekar
200 - 300 g
120
20 - 40
3
Tina
Livsmedel
Mängd
(g)
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid (min)
Kommentar
Kyckling
1000
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett
upp- och nervänt tefat på
en stor tallrik. Vänd efter
halva tiden.
Kött
1000
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde
även om delar av den är
något frusen.
Tårta
1400
60
60
-
Konservering - Undervärme
• Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i varje
och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så att
det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda (efter
ca 35 - 60 minuter med enlitersburkarna)
26 Progress
stänger du av ugnen eller sänker
temperaturen till 100 °C (se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Stenfrukt
Grönsaker
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
Torkning - Varmluft
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt det
svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Soppgrönsaker
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Progress 27
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Svamp
50 - 60
Örter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Frukt
Livsmedel
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Anmärkningar om rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
Produkter i rostfritt stål eller
aluminium
Rengör ugnsluckan endast med
en blöt svamp. Torka med en
mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för
rengöring eftersom de kan
skada ugnens ytor. Rengör
ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
28 Progress
Under pyrolysrengöringen är ugnslampan
släckt.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och
ta bort den.
1
2
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Pyrolys
FÖRSIKTIGHET! Ta ut alla
tillbehör och flyttbara ugnsstegar
Pyrolysrengöringen kan inte
starta:
• om du inte stängde luckan
ordentligt. På vissa modeller
visar displayen ”C3” om detta
problem uppstår.
FÖRSIKTIGHET! Om andra
produkter är monterade i
samma skåp får de inte
användas samtidigt som
Pyrolys-funktionen. Det kan
skada produkten.
Under pyrolysrengöringen är luckan låst.
och stavarna på
Symbolen
värmeindikatorn visas, tills luckan låses
upp. Luckan låses upp när temperaturen
inuti ugnen är under säkerhetsnivån och
pyrolysrengöringen är avslutad.
1. Ta bort de värsta matresterna manuellt.
2. Rengör insidan av ugnsluckan med
varmt vatten så att inte rester och spill
bränner fast.
3. Aktivera produkten.
4. Ställ in Pyrolysfunktionen (se avsnittet
"Ugnsfunktioner").
.
5. Tryck på
eller
för att ställa in
6. Tryck på
rengöringens varaktighet.
Tillval
Beskrivning
1
1:00 tim. för lätt
smutsad ugn
2
1:30 tim. för normal smuts
3
2:30 tim. för
mycket smutsad
ugn
Du kan använda funktionen Sluttid för
att fördröja rengöringsprocedurens
start.
för att aktivera
7. Tryck på
Pyrolysfunktionen.
Påminnelse om rengöring
För att påminna dig om att Pyrolysrengöring
är nödvändig blinkar symbolen
på
displayen i 10 sekunder efter varje
avaktivering av produkten.
Påminnelsen om rengöring
slocknar:
• när pyrolysrengöring är klar.
• när du avaktiverar den i
grundinställningarna. Se
"Användning av
inställningsmenyn".
Progress 29
Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har fyra glasrutor.Ugnsluckan
och glasrutorna går att ta bort för
rengöring.
Ugnsluckan kan plötsligt slå igen
om du försöker ta bort
glasrutorna innan du tagit bort
ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
ugnen utan glasrutorna.
1. Öppna luckan helt och håll i de två
gångjärnen.
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en
stabil yta.
2. Lyft och vrid handtagen på gångjärnen.
5. Lossa låssystemet för att ta bort
glasrutorna.
6. Vrid de två fästanordningarna 90° och
ta bort dem från sina fästen.
3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den
första öppna positionen. Dra därefter
framåt och ta bort luckan från sin plats.
30 Progress
A
B
C
90°
7. Lyft försiktigt och ta därefter bort
glasrutorna en efter en. Börja med den
översta glasrutan.
Se till att den inre glasrutan placeras korrekt
i sina skåror.
1
2
8. Rengör glasrutorna med vatten och
diskmedel. Torka glasrutorna noga.
Sätt tillbaka glasrutan i ugnsluckan när du
är klar med rengöringen. Utför stegen ovan
i omvänd ordning.
Du måste sätta tillbaka glasrutorna (A, B
och C) i rätt ordning. Den mellersta
glasrutan (B) har en dekorativ ram. Zonen
med screentryck måste vara vänd mot
insidan av ugnsluckan. Efter installationen
måste du se till att ytan på glasrutans ram
(B) med zonerna med screenprinting inte är
knottrig när du vidrör den.
Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING! Risk för elstötar!
Koppla från säkringen innan du
byter lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
Progress 31
FÖRSIKTIGHET! Håll i
halogenlampan med en trasa för
att förhindra att fett ska komma
på lampan.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Baklampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt lampan mot en passande 300 °C
värmeresistent lampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Om kylskåpet inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller
använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller den
är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att ugnen är korrekt ansluten till strömförsörjningen (se kopplingsschemat
om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har utlösts.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar inte tiden vid
avstängt läge.
Displayen är avstängd.
Tryck på
och
samtidigt för att aktivera displayen
igen.
Tillagningen av maträtter tar
för lång tid eller går för fort.
Temperaturen är för låg eller
för hög.
Justera vid behov temperaturen. Följ instruktionerna i
manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
32 Progress
Problem
Möjlig orsak
Lösning
På displayen visas "C3".
Rengöringsfunktionen fungerar inte. Du har inte stängt luckan ordentligt eller så är luckan trasig.
Stäng luckan helt.
Displayen visar "F102".
• Du har inte stängt luckan
ordentligt.
• Det elektroniska lucklåset
är trasigt.
• Stäng luckan helt.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den igen.
• Kontakta kundtjänst om
"F102" visas på displayen
igen.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i tabellen.
Det föreligger ett elektriskt fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den yttre
kanten av produktens innanmäte. Avlägsna
inte märkskylten från produktutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Progress 33
Elektrisk installation
Inbyggd
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i kapitlen
om säkerheten inte följs.
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
Kabel
594
Kabeltyper för installation eller utbyte:
5
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
3
För kabeldelen, se den totala effekten (på
märkplåten) och tabellen. Se även tabellen:
Total effekt (W)
548 21
min. 550
558
16
20
590
114
min. 560
589
594
573
594
5
3
Montering i skåp
A
B
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå och
brun kabel).
34 Progress
ENERGIEFFEKTIVITET
Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Progress
Modellbeskrivning
PBP43100X
Energieffektivitetsindex
81.2
Energiklass
A+
Energiförbrukning vid normalbelastning, konventionellt
läge
0.93 kWh/program
Energiförbrukning vid normalbelastning och varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Ugnstyp
Inbyggnadsugn
Mängd
35.8 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del
1: Spisar, ugnar, ångugnar och grillar metoder för att mäta prestanda.
Sparar energi
Denna produkt har funktioner som låter dig
spara energi under vanlig matlagning.
• Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i ugnen
utan att värma upp den.
– För matlagning som varar längre än
30 minuter ska ugnstemperaturen
minskas till lägsta möjliga, 3 - 10
minuter innan matlagningstiden går
ut, beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i ugnen
fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
• Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd matlagningsfunktionerna
med fläkt för att spara energi.
• Restvärme
– Om ett program med tidval väljs för
vissa ugnsfunktioner aktiveras
(Varaktighet, Sluttid, Tidsfördröjning)
och om tillagningstiden är längre än
30 minuter stängs värmeelementen
av automatiskt 10 % tidigare. Fläkten
och lampan fortsätter att vara igång.
• Matlagning med släckt lampa - släck
lampan under matlagning och tänd den
bara när det behövs.
• Hålla maten varm - om du vill använda
restvärmen för att hålla maten varm
väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen för
restvärme visas på displayen.
• Ekofunktioner - se "Ugnsfunktioner".
• När du använder Varmluft + ångafunktionen släcks lampan efter 30
sekunder. Du kan tända den igen när
det behövs.
• När du använder ECO-funktionerna
släcks lampan. Du kan tända den igen
när det behövs.
Progress 35
• Avaktivera displayen - Vid behov kan
du avaktivera displayen helt. Tryck på
och
samtidigt tills displayen släcks.
Den här åtgärden aktiverar också
produkten.
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
www.progress-hausgeraete.de
867318910-A-282015
Download PDF

advertising