Bruksanvisning
Inbyggnadshäll
PAM3000E
2 Progress
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsföreskrifter
Produktbeskrivning
Daglig användning
Råd och tips
2
3
5
5
6
Skötsel och rengöring
Felsökning
Installation
Teknisk information
Energieffektivitet
6
7
8
9
9
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång
eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn
utan tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Allmän säkerhet
•
Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning.
Vidrör inte värmeelementen.
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollsystem.
Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan vara
farligt och kan leda till brand.
Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng av
produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller
brandfilt.
Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte
placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
en godkänd serviceverkstad eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel för
att förhindra att fukt får den att svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från produkten
när dörren eller fönstret är öppet.
• Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan
produktens botten och den övre lådan
var tillräckligt så att luft kan cirkulera
• Produktens undersida kan bli het. Se till
att en icke-brännbar separationspanel
monteras under produkten så att man
inte kommer åt undersidan.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.
• Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller kontakten
(i förekommande fall) inte vidrör den heta
4 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
produkten eller det heta kokkärlet när du
ansluter produkten till närliggande uttag
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta ett auktoriserat
servicecenter eller en elektriker för att
ersätta en skadad nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget endast
i slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar
föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Använd denna produkt för hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Det kan stänka när du lägger livsmedel i
het olja.
VARNING! Risk för brand och
explosion
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor
eller uppvärmda föremål borta från fetter
och oljor när du lagar mat med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka spontan förbränning.
• Använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Låt inte sura vätskor, t.ex. vinäger,
citronsaft eller kalkborttagningsmedel,
komma i kontakt med inbyggnadshällen.
Det finns risk för matta fläckar.
Skötsel och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av ugnen och låt den kallna före
rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet före
underhåll.
Progress 5
• Spruta inte vatten eller ånga för att
rengöra produkten.
• Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Kontakta kommunen för information om
hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
PRODUKTBESKRIVNING
Beskrivning av hällen
1 Kokzon
2 Strömindikator
3 Kontrollvred
180 mm
1
145 mm
2
3
KontrollvredsSymbol
Funktion
0
Avstängt läge
-3
Restvärme
VARNING! Risk för
brännskador från restvärme.
Värmeinställningar
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Innan maskinen används första
gången
Sätt kokkärl med vatten i på varje kokzon,
ställ in maximalt läge och använd produkten
i 10 min. Detta för att bränna bort rester i
produkten. Efter detta ska produkten
användas på lägsta inställningen i 20 min.
Under den här perioden kan produkten
avge en viss lukt och rök. Det är helt
normalt. Se till att du har tillräckligt med
ventilation.
Använda snabbplattan
En röd punkt i mitten av plattan visar att det
är en snabbplatta. En snabbplatta värms
upp snabbare än vanliga plattor. De röda
punkterna är målade på plattorna. De kan
slitas under användning och till och med
försvinna helt efter en tid. Detta har dock
inte någon effekt på hällens funktion.
Värmeläge
Ställ in eller ändra värmeläget genom att
vrida vredet till rätt värmeläge. Vrid vredet till
avstängt läge för att avaktivera.
6 Progress
Nätindikatorn aktiveras när en eller flera
kokzoner är aktiverade. Indikatorn slocknar
när du avaktiverar kokzonerna.
RÅD OCH TIPS
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Kokkärl
Kokkärlens botten skall vara så
tjock och så plan som möjligt.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
gjutjärnspannor, kokkärl i
stengods, grill- eller stekfat. Det
rostfria stålet kan bli missfärgat
om det hettas upp för mycket.
Värmeläge:
1
Program:
Lätt sjudning
Sjudning
2
Stekning/bryning
Uppkokning
3
Uppkokning/snabbstekning/fritering
Exempel på tillagningsområden
Värmeläge:
Program:
Varmhållning
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckor på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Rostfritt stål
• Använd ett särskilt rengöringsmedel för
rostfritt stål för de rostfria kanterna på
hällen.
• Kokplattornas rostfria kanter kan ändra
färg på grund av den höga
temperaturen.
• Diska rostfria delar med vatten, och
torka sedan med en mjuk duk.
Rengöring av den elektriska
kokplattan
1. Använd rengöringspulver eller
skursvampen.
2. Rengör hällen med en fuktig duk och
lite rengöringsmedel.
3. Värm sedan kokplattan till en låg
temperatur och låt den torka.
4. Gnid regelbundet in kokplattorna med
symaskinolja för att håll dem i bra skick.
Torka bort oljan med hushållspapper.
Progress 7
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller
använda hällen.
Hällen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller den
är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att hällen är korrekt ansluten till strömförsörjningen. Se kopplingsschemat.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en behörig elektriker.
Om du inte finner en lösning...
Kontakta försäljaren eller Electrolux Service
om du inte kan avhjälpa felet. Uppge
uppgifterna på typskylten. Kontrollera att du
använde hällen på rätt sätt. Annars kommer
besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt, inte
ens under garantitiden. Anvisningar för
A
kundservice och garantibestämmelser finns
i garantihäftet.
Etiketter som medföljer i
tillbehörspåsen
Sätt fast klisteretiketterna enligt
anvisningarna nedan:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A) Sätt fast den på garantikortet och
skicka denna del (i förekommande fall).
B) Sätt fast den på garantikortet och behåll
denna del (i förekommande fall).
8 Progress
C) Sätt fast den på instruktionshäftet.
INSTALLATION
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Före installationen
A
Innan du installerar hällen ska du anteckna
informationen nedan från typskylten.
Typskylten sitter nertill på hällen.
Modell .......................................
PNC (produktnr) .............................
Serienummer ....................
Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas efter
installation i lämpliga inbyggnadsenheter
och arbetsbänkar enligt gällande
standarder.
Nätkabel
• Hällen är försedd med en nätkabel.
• Byta ut en skadad nätkabel mot följande
(eller högre) nätkabeltyp: H05V2V2-F T
min 90°C. Kontakta det lokala
servicecentret.
B
A) medföljande tätning
B) medföljande fästen
FÖRSIKTIGHET! Installera
endast produkten på en
arbetsskiva med platt yta.
Alternativ för inbyggnad
Panelen som installeras under hällen måste
enkelt kunna tas bort för att möjliggöra
åtkomst för tekniska arbeten.
Köksenhet med dörr
Inbyggd
30 mm
A
min. 650 mm
min. 450 mm
40-50 mm
490 mm
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
55 mm
30 mm
270 mm
A) Borttagbar panel
B) Utrymme för anslutningar
Progress 9
Köksenhet med ugn
Elanslutningen av hällen och ugnen måste
göras separat av säkerhetsskäl och så att
ugnen lätt kan tas ut ur enheten.
TEKNISK INFORMATION
Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell effekt (max värmeläge)
[W]
Kokzonens diameter [mm]
Mitten fram
1000
145
Mitten bak
1500
180
För optimalt matlagningsresultat får inte
kokkärl större än kokzonens diameter
användas.
ENERGIEFFEKTIVITET
Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
PAM3000E
Typ av häll
Häll för inbyggnad
Antal kokzoner
2
Uppvärmningsteknik
Solid värmeplatta
Diameter på runda kokzoner (Ø)
Mitten fram
Mitten bak
14,5 cm
18,0 cm
Energiförbrukning per kokzon (EC elektrisk tillagning)
Mitten fram
Mitten bak
210,0 Wh / kg
210,0 Wh / kg
Energiförbrukning för hällen (EC elektrisk häll)
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsprodukter - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan den
slås på.
210,0 Wh / kg
• Botten på kokkärlen och kokzonerna
måste vara lika stora.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet direkt i mitten av
kokzonen.
• Värm endast upp den mängd vatten du
behöver.
• Sätt om möjligt lock på kokkärlet.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
10 Progress
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
Progress 11
www.progress-hausgeraete.de
867311241-C-072015
Download PDF

advertising