AEG | 47056VS-WN | User manual | Aeg 47056VS-WN Vartotojo vadovas

Aeg 47056VS-WN Vartotojo vadovas
LT
Naudojimo instrukcija
Viryklė
47056VS-MN
47056VS-W8
47056VS-WN
2
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA.........................................................................................3
2. SAUGOS INSTRUKCIJA..........................................................................................4
3. GAMINIO APRAŠYMAS...........................................................................................7
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...................................................................... 8
5. KAITLENTĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................ 8
6. KAITLENTĖ – PATARIMAI.......................................................................................9
7. KAITLENTĖ. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................ 10
8. ORKAITĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS ................................................................. 11
9. ORKAITĖ - LAIKRODŽIO FUNKCIJOS................................................................. 13
10. ORKAITĖ – PATARIMAI.......................................................................................14
11. ORKAITĖ. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.................................................................. 25
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................... 28
13. ĮRENGIMAS......................................................................................................... 29
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS............................................................................. 30
PUIKIEMS REZULTATAMS
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai
veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda
palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose
prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį
maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją: modelis,
PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
Neprižiūrimas maisto gaminimas ant kaitlentės su
riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti
gaisrą.
Niekada negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
Nelaikykite daiktų ant maisto gaminimo paviršių.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs,
prietaisą išjunkite, kad nepatirtumėte elektros smūgio.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės
prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami
karščiui atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Būkite atsargūs, kai liečiate laikymo stalčių. Jis gali
įkaisti.
Norėdami išimti lentynėles, pirmiausia patraukite
lentynėlės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Atjungimo priemonės turi būti įtrauktos į fiksuotąjį
montažą pagal elektros instaliacijos taisykles.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
•
•
•
•
•
•
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Virtuvės spintelė ir niša privalo būti
tinkamų matmenų.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso dalimis teka elektros srovė.
Montuokite prietaisą balduose, kad
nepaliestumėte pavojingų dalių.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
Neįrenkite prietaiso ant pagrindo.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Būtinai įrenkite stabilizavimo
priemones, kad prietaisas neapvirstų.
Skaitykite skyrių „Įrengimas“.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Iki galo uždarykite prietaiso dureles,
prieš įkišdami maitinimo laido kištuką į
elektros tinklo lizdą.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo ir nudegimų
pavojus.
Elektros smūgio pavojus.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
•
•
•
•
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui. Tai nelaikoma
defektu ir jam garantija netaikoma.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
Neleiskite virti tuštiems
prikaistuviams.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite aliuminio folijos ant prietaiso
ar tiesiai ant prietaiso dugno.
Indai iš ketaus, aliuminio arba su
sugadintais dugnais gali subraižyti
paviršius. Jeigu tokius indus nuo
maisto gaminimo paviršiaus reikia
patraukti, juos visada kelkite, o ne
traukite.
Šis prietaisas skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
Prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus, išjunkite prietaisą.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
•
•
•
•
•
•
•
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Prietaise likę riebalai arba maistas
gali sukelti gaisrą.
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Po kiekvieno naudojimo įsitikinkite, ar
vidus ir durelės sausai nuvalytos.
Prietaisui veikiant susidarę garai
kondensuojasi ant orkaitės sienelių ir
gali sukelti koroziją. Kondensavimuisi
sumažinti prieš gaminimą maždaug
10 minučių pakaitinkite prietaisą.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.5 Vidinė apšvietimo
lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
2.6 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
LIETUVIŲ
2.7 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2 3 4
5
6
10
5
4
3
2
1
7
8
9
1 Orkaitės funkcijų nustatymo
rankenėlė
2 Elektroninis valdymas
3 Temperatūros nustatymo rankenėlė
4 Temperatūros lemputė / simbolis /
indikatorius
5 Kaitlentės rankenėlės
6 Kaitinamasis elementas
7 Lemputė
8 Išimama lentynėlė
9 Ventiliatorius
10 Lentynėlės padėtys
3.2 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
2
145 mm
170 mm
265 mm
140/210 mm
6
3
145 mm
5
1 Kaitvietė, 1 200 W
2 Garų išleidimo anga – skaičius ir
padėtis priklauso nuo modelio
3 Kaitvietė, 1 500 / 2 400 W
4 Kaitvietė, 1 200 W
5 Likusio karščio indikatorius
6 Kaitvietė, 1 000 / 2 200 W
4
3.3 Priedai
•
•
•
Grotelės
Prikaistuviams, pyragų formoms,
kepimo skardoms.
Kepimo skarda
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Grilis / kepimo indas
•
•
Skirtas kepti ir skrudinti arba
riebalams surinkti.
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir skardoms.
Laikymo stalčius
Laikymo stalčius yra po orkaite.
7
8
www.aeg.com
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
4.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
4.2 Laiko nustatymas
Prieš naudojant orkaitę, pirmiausiai
privaloma nustatyti laiką.
Paros laiko funkcijos indikatorius mirksi,
kai prijungiate prietaisą prie elektros
maitinimo, kai išsijungia maitinimas arba
kai nenustatytas laikmatis.
Paspauskite mygtuką arba , kad
nustatytumėte tikslų laiką.
Maždaug po penkių sekundžių
indikatorius nustos mirksėti ir ekrane bus
rodomas nustatytas paros laikas.
4.3 Laiko keitimas
Kelis kartus paspauskite , kol pradės
mirksėti paros laiko funkcijos indikatorius.
Kaip nustatyti naują laiką žr. „Laiko
nustatymas“.
4.4 Įstumiamos rankenėlės
Norėdami naudoti prietaisą, spustelėkite
valdymo rankenėlę. Valdymo rankenėlė
iššoka.
4.5 Išankstinis įkaitinimas
Įkaitinkite tuščią prietaisą, kad išdegtų
visi jame likę riebalai.
1. Nustatykite funkciją
ir didžiausią
temperatūrą.
2. Palikite prietaisą veikti 1 valandą.
3. Nustatykite funkciją
ir didžiausią
temperatūrą.
4. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15
minučių.
5. Nustatykite funkciją
ir didžiausią
temperatūrą.
6. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15
minučių.
Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš
prietaiso gali sklisti kvapai ir veržtis
dūmai. Tai normalu. Būtinai užtikrinkite
tinkamą patalpų vėdinimą.
Jūs negalite pakeisti paros
laiko, jeigu veikia trukmės
arba pabaigos
funkcija.
5. KAITLENTĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Simbo‐
liai
5.1 Elektrinės kaitvietės
Simbo‐
liai
Dviguba kaitvietė
Palaikyti šilumą
Funkcija
Išjungimo padėtis
Funkcija
1–9
Kaitinimo lygiai
LIETUVIŲ
Panaudokite likusį karštį,
kad sumažintumėte
energijos sąnaudas.
Išjunkite kaitvietę likus
maždaug 5–10 minučių iki
gaminimo proceso pabaigos.
Pasukite rankenėlę į reikiamo kaitinimo
lygio padėtį.
Norėdami pabaigti maisto gaminimo
procesą, pasukite valdymo rankenėlę į
išjungimo padėtį.
5.2 Išorinių kaitvietės žiedų
įjungimas ir išjungimas
Galite pritaikyti kaitinimo paviršių pagal
prikaistuvių matmenis.
laikrodžio rodyklę, kai dega pastovi
šviesa iki
. Tada pasukite rankenėlę
prieš laikrodžio rodyklę iki tinkamo
kaitinimo lygio.
Norėdami išjungti išorinį kaitvietės
žiedą: pasukite rankenėlę į išjungimo
padėtį. Indikatorius išsijungia.
5.3 Likusio karščio
indikatorius
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus nusideginti dėl
likusio karščio.
Indikatorius įsijungia, kai kaitvietė yra
karšta.
Norėdami įjungti išorinį kaitvietės
žiedą: pasukite rankenėlę pagal
6. KAITLENTĖ – PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.2 Maisto gaminimo
pavyzdžiai
Duomenys lentelėje yra tik
orientacinio pobūdžio.
6.1 Prikaistuviai
Prikaistuvio dugnas turi būti
kuo storesnis ir lygesnis.
Naudojant prikaistuvius,
pagamintus iš emale
padengto plieno arba su
aliuminio ar vario dugnu, ant
stiklo keraminio paviršiaus
gali likti dėmių.
Kaitinimo ly‐
gis
-1
Naudojimas:
Laikas
(min.)
Patarimai
Išlaikykite pagamintą maistą
šiltą.
jeigu re‐ Uždenkite prikaistuvį dangčiu.
ikia
1–2
„Hollandaise“ padažas, lydy‐
5–25
mas: sviestas, šokoladas, žela‐
tina.
Retkarčiais pamaišykite.
1–2
Tirštinimas: purūs omletai,
kepti kiaušiniai.
Gaminkite uždengę prikaistu‐
vius.
10–40
9
10
www.aeg.com
Kaitinimo ly‐
gis
Naudojimas:
Laikas
(min.)
Patarimai
2–3
Tinka virti ryžius ir gaminti pie‐
niškus patiekalus, taip pat šil‐
dyti pagamintus patiekalus.
25–50
Verdant ryžius, vandens turi
būti dvigubai daugiau nei ry‐
žių; gamindami pieno patieka‐
lus, juos kartkartėmis pamai‐
šykite.
3–4
Daržovių gaminimas garuose,
žuvis, mėsa.
20–45
Įpilkite kelis valgomuosius
šaukštus skysčio.
4–5
Bulvių virimas garuose.
20–60
Gamindami 750 g bulvių, nau‐
dokite daugiausia ¼ l van‐
dens.
4–5
Tinka gaminti didesnius maisto 60–150
kiekius, troškinius ir sriubas.
6–7
Neintensyvus kepimas: tinka
kepti eskalopus, veršienos
muštinius, kotletus, pyragėlius
su įdaru, dešreles, kepenėles,
miltų, sviesto ir pieno mišinius,
kiaušinius, blynus, spurgas.
jeigu re‐ Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
ikia
sėjus, apverskite.
7–8
Intensyvus kepimas, smulkiai
supjaustytos paskrudintos
bulvės, nugarinės žlėgtainis,
bifšteksas.
5–15
9
Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą mė‐
są), kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje.
Iki 3 l skysčio ir ingredientai.
Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
7. KAITLENTĖ. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.2 Kaitlentės valymas
•
7.1 Bendroji informacija
•
•
•
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius, kurių
dugnas švarus.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
Naudokite specialią, stiklui skirtą
grandyklę.
•
Nuvalykite nedelsdami: ištirpusį
plastiką, plastikinę foliją ir maistą,
kurio sudėtyje yra cukraus. Kitaip šie
nešvarumai gali sugadinti kaitlentę.
Specialią grandyklę prie stiklo
keraminio paviršiaus pridėkite smailiu
kampu ir stumkite ašmenis paviršiumi.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir nedideliu
valymo priemonės kiekiu. Nuvalę
kaitlentę, ją nusausinkite minkštu
audiniu.
LIETUVIŲ
11
8. ORKAITĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Orkaitės įjungimas ir
išjungimas
Priklauso nuo modelio, ar
jūsų prietaise yra
rankenėlių simboliai,
indikatoriai ar lemputės.
• Orkaitei įkaitus užsidega
indikatorius.
• Kai orkaitė veikia,
užsidega lemputė.
• Simbolis rodo, ar
rankenėlė valdo vieną iš
kaitviečių, orkaitės
funkcijas ar temperatūrą.
1. Pasukite orkaitės funkcijų rankenėlę
orkaitės funkcijai pasirinkti.
2. Pasukite temperatūros rankenėlę
temperatūrai pasirinkti.
3. Norėdami išjungti orkaitę, pasukite
orkaitės funkcijų rankenėles ir
temperatūrą į išjungimo padėtį.
8.2 Orkaitės funkcijos
Simbolis
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Išjungimo padėtis
Prietaisas yra išjungtas.
Karšto oro srautas
Kepti vienu metu 2-ose lentynų padėtyse ir maistui
džiovinti.Nustatykite 20–40 °C mažesnę tempera‐
tūrą, nei gaminant tradiciniu būdu.
Apatinis + viršutinis
kaitinimas
Maistui kepti ir skrudinti 1-oje lentynos padėtyje.
Pica
1-oje lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems re‐
ikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo.
Nustatykite 20–40 °C mažesnę temperatūrą, nei ga‐
minant tradiciniu būdu.
Terminis kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su
kaulais skrudinti 1-oje lentynos padėtyje. Taip pat
tinka apkepams ir skrudinti.
Spartus kepimas ant
grotelių
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje ir
skrebučių skrudinimui.
Lengvas maisto gami‐ Kepti skardose ir džiovinti viename lentynos lygyje
nimas
žemoje temperatūroje.
Atšildymas
Šaldytam maistui atšildyti.
12
www.aeg.com
Simbolis
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Orkaitės lemputė
Įjungti lemputę be maisto gaminimo funkcijos.
8.3 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
•
8.4 Orkaitės priedų įdėjimas
•
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
Visų orkaitės priedų
dešiniųjų ir kairiųjų pusių
viršuje yra maži įlenkimai,
kad būtų saugiau. Šie
įlenkimai taip pat
apsaugos nuo apvirtimo.
Aukštas kraštas aplink
lentyną neleidžia
prikaistuviams pasislinkti.
8.5 Ištraukiami bėgeliai –
orkaitės priedų įdėjimas
Išsaugokite šią ištraukiamų
bėgelių įrengimo instrukciją,
kad ja galima būtų
pasinaudoti ateityje.
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
Grotelės ir gilus kepimo indas vienu
metu:
Įstumkite gilų kepimo indą tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
Groteles ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo
indą ant ištraukiamų bėgelių.
LIETUVIŲ
Dėkite groteles ant gilaus kepimo indo.
Dėkite groteles ir gilų kepimo indą ant
ištraukiamų bėgelių.
9. ORKAITĖ - LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
9.1 Ekranas
A
B
C
A) Funkcijų indikatoriai
B) Laiko rodinys
C) Funkcijų indikatorius
9.2 Mygtukai
Mygtukas
Funkcija
aprašymas
MAŽINIMAS
Laikui nustatyti.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijainustatyti.
DIDINIMAS
Laikui nustatyti.
9.3 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Paros laikas
Naudojimo sritis
Paros laikui nustatyti, pakeisti arba patikrinti.
Minučių skaitlys Nustatyti atgalinės atskaitos laiką. Ši funkcija neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Trukmė
Nustatyti orkaitės kepimo laiką.
Pabaiga
Nustatyti paros laiką, kada orkaitė turi išsijungti.
13
14
www.aeg.com
Galite naudoti trukmės
ir
pabaigos
funkcijas vienu
metu, kad nustatytumėte,
kiek prietaisas turi veikti ir
kada prietaisas turi išsijungti.
Tai leidžia įjungti prietaisą su
atidėtu paleidimu.
Pirmiausiai nustatykite
„Trukmė“
ir tada
„Pabaiga“
.
Veikiant laikmačio funkcijai
ekrane rodomas likęs laikas.
3. Kai pasibaigia laikas, laikrodžio
funkcijos indikatorius mirksi ir
girdimas garso signalas. Norėdami
išjungti garso signalą, paspauskite
mygtuką.
4. Pasukite orkaitės funkcijų ir
temperatūros rankenėles į išjungimo
padėtis.
Naudojant trukmės
9.4 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Trukmės
ir pabaigos
funkcijoms
nustatykite orkaitės funkciją ir gaminimo
temperatūrą. Tai nereikalinga laikmačiui
.
1. Spaudinėkite , kol pradės mirksėti
reikalingos laikrodžio funkcijos
indikatorius.
2. Spauskite
arba , kad
nustatytumėte reikiamos laikrodžio
funkcijos laiką.
Laikrodžio funkcija veikia. Ekrane
rodomas jūsų nustatytos laikrodžio
funkcijos indikatorius.
ir
pabaigos
funkcijas,
prietaisas išsijungia
automatiškai.
9.5 Laikrodžio funkcijos
atšaukimas
1. Kelis kartus paspauskite , kol
pradės mirksėti reikiamos funkcijos
indikatorius.
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę
.
Laikrodžio funkcija išsijungia po kelių
sekundžių.
10. ORKAITĖ – PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
10.1 Kepimas
•
•
Jūsų orkaitė gali kepti ir skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
•
Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
• Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
LIETUVIŲ
15
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
10.2 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐
mai iškepusi.
Netinkama lentynos padėtis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Orkaitės temperatūra per
tąsus, vandeningas, suskili‐ aukšta.
nėja.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę ork‐
aitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Per trumpas kepimo laikas.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Tešloje per daug skysčio.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek laiko
maišyti, ypač jeigu naudojate
plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustaty‐
ma.
kite aukštesnę orkaitės tem‐
peratūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempera‐ Nustatykite žemesnę ork‐
tūra ir per trumpas kepimo
aitės temperatūrą ir ilgesnį
laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirstyta.
Pyragas neiškepa per nuro‐
dytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustaty‐
ma.
kite šiek tiek aukštesnę ork‐
aitės temperatūrą.
10.3 Lengvas maisto
gaminimas
•
•
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo laiką.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
Vienu metu kepkite tik vieną skardą ar
padėklą.
Naudokite šią funkciją kepti skardose
ir džiovinti viename lentynos lygyje
žemoje temperatūroje.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Sausainiai
180–190
10–201)
16
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Tešlainiai: plikyta tešla
180–190
30–40 1)
Tešlainiai: trapūs
180–190
25–35 1)
Merengos
80–100
120–150
1) Įkaitinkite orkaitę.
10.4 Karšto oro srautas
Kepimas viename orkaitės lygyje
Kepimas skardose
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Riestainis arba sviestinės bandelės
150–160
50–70
2
Trapus pyragas / vaisinis tortas
140–160
50–90
1–2
Biskvitinis pyragas be riebalų
150–1601)
25–40
3
Apkepas, trapus pyragas
170–1801)
10–25
2
Apkepas, biskvito tešla
150–170
20–25
2
60–90
2–3
Obuolių pyragas (dvi 20 cm skers‐
160
mens skardos, įstrižai subalansuotos)
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Trupininis pyragas (sausas)
150–160
20–40
3
Vaisių pyragai (iš mielinės / biskvito
150
35–55
3
160–170
40–80
3
tešlos)1)
Vaisių pyragai iš trapios tešlos
1) Naudokite gilų kepimo indą.
Sausainiai
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Trapios tešlos sausainiai
150–160
10–20
3
Trapios tešlos kepiniai / sausainių
juostelės
140
20–35
3
Sausainiai iš biskvitinės tešlos
150–160
15–20
3
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Pyragai su kiaušinio baltymu, meren‐ 80–100
gos
120–150
3
Migdoliniai sausainiai
100–120
30–50
3
Sausainiai iš mielinės tešlos
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos tešlos kepiniai
170–1801)
20–30
3
Bandelės
1601)
10–35
3
Maži pyragėliai (20 skardoje)
1501)
20–35
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepinių ir apkepų lentelė
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Ilgi batonai su lydytu sūriu
160–1701)
15–30
1
Įdarytos daržovės
160–170
30- 60
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimas keliais lygiais
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
2 padėtys
Pyragaičiai su kremu / eklerai
160–1801)
25–45
2/4
Trupininis pyragas
150–160
30–45
2/4
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
2 padėtys
Trapios tešlos sausainiai
150–160
20–40
2/4
Trapios tešlos kepiniai / sausainių
juostelės
140
25–45
2/4
Sausainiai iš biskvitinės tešlos
160–170
25–40
2/4
17
18
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
2 padėtys
Sausainiai su kiaušinio baltymu,
merengos
80–100
130–170
2/4
Migdoliniai sausainiai
100–120
40–80
2/4
Sausainiai iš mielinės tešlos
160–170
30–60
2/4
Sluoksniuotos tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
2/4
Bandelės
1801)
25- 40
2/4
Maži pyragėliai (20 skardoje)
1501)
20–40
2/4
1) Įkaitinkite orkaitę.
10.5 Įprastas kepimas viename lygyje
Kepimas skardose
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Riestainis arba sviestinės bandelės
160–180
50–70
2
Trapus pyragas / vaisinis tortas
150–170
50–90
1–2
Biskvitinis pyragas be riebalų
1701)
25–40
3
Apkepas, trapus pyragas
190–2101)
10–25
2
Apkepas, biskvito tešla
170–190
20–25
2
Obuolių pyragas (dvi 20 cm skers‐
mens skardos, įstrižai subalansuo‐
tos)
180
60–90
1–2
Daržovių apkepas (pvz., „quiche lor‐
raine“)
180–220
35–60
1
Varškės pyragas
160–180
60–90
1–2
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Mielinė pynutė / riestainis
170–190
40–50
2
Kalėdinis pyragas
160–1801)
50–70
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Duona (ruginė duona):
1. Pirmoji kepimo proceso dalis.
2. Antroji kepimo proceso dalis.
1. 2301)
Pyragaičiai su kremu / eklerai
Lentynos
padėtis
1. 20
2. 30–60
1–2
190–2101)
20–35
3
Biskvitinis vyniotinis
180–2001)
10–20
3
Trupininis pyragas (sausas)
160–180
20–40
3
Sviestinis migdolų pyragas / saldūs
pyragai
190–2101)
20–30
3
Vaisių pyragai (iš mielinės / biskvito
170
35–55
3
Vaisių pyragai iš trapios tešlos
170–190
40–60
3
Mieliniai pyragėliai su jautriais kar‐
ščiui produktais (pvz., varške, grieti‐
nėle, pieno ir kiaušinių kremu)
160–1801)
40–80
3
Pica (su dideliu kiekiu garnyro)
190–2101)
30–50
1–2
Pica (plonapadė)
220–2501)
15–25
1–2
Nerauginta duona
230–250
10–15
1
Tortai (CH)
210–230
35–50
1
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Trapios tešlos sausainiai
170–190
10–20
3
Trapios tešlos kepiniai / sausainių
juostelės
1601)
20–35
3
Sausainiai iš skystos tešlos
170–190
20–30
3
Pyragai su kiaušinio baltymu, meren‐ 80–100
gos
120–150
3
Migdoliniai sausainiai
120–130
30–60
3
Sausainiai iš mielinės tešlos
170–190
20–40
3
Sluoksniuotos tešlos kepiniai
190–2101)
20–30
3
2.
160–1801)
tešlos)2)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų kepimo indą.
Sausainiai
19
20
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Bandelės
190–2101)
10–55
3
Maži pyragėliai (20 skardoje)
1701)
20–30
3–4
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepinių ir apkepų lentelė
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų apkepas
180–200
45–60
1
Lazanija
180–200
35–50
1
Daržovių užkepėlė
180–2001)
15–30
1
Ilgi batonai su lydytu sūriu
200–2201)
15–30
1
Saldūs kepiniai
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai
180–200
40–60
1
Įdarytos daržovės
180–200
40–60
1
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Pica (plonapadė)1)
200–2302)
10–20
1–2
Pica (su dideliu kiekiu garnyro)1)
180–200
20–35
1–2
Apkepai
170–200
35–55
1–2
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1–2
Quiche Lorraine (aštrus pyragas)
170–190
45–55
1–2
Biskvitinis apkepas
170–200
35–55
1–2
Varškės pyragas
140–160
60–90
1–2
Obuolių pyragas, uždengtas
150–170
50–60
1–2
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1–2
Nerauginta duona
230–2502)
10–20
2–3
Sluoksniuotos tešlos apkepas
160–1802)
45–55
2–3
1) Įkaitinkite orkaitę.
10.6 Picos nustatymas
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Flammekuchen
230–2502)
12–20
2–3
Piroggen (rusiška perlenktos picos
versija)
180–2002)
15–25
2–3
21
1) Naudokite gilų kepimo indą.
2) Įkaitinkite orkaitę.
10.7 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaise rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
•
•
•
•
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
10.8 Kepimas naudojant apatinį+viršutinį kaitinimą
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Troškinta mėsa
1–1,5 kg
200–230
105–150
1
Jautienos kepsnys arba
filė: su krauju
vienam centime‐
trui storio
230–2501)
6–8
1
Jautienos kepsnys arba
filė: vidutiniškai iškepta
vienam centime‐
trui storio
220–230
8–10
1
Jautienos kepsnys arba
filė: gerai iškepta
vienam centime‐
trui storio
200–220
10–12
1
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Mentė, sprandinė, kum‐
pis
1–1,5 kg
210–220
90–120
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
22
www.aeg.com
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Kapotinis, kiaulienos /
jautienos šonkauliukai
1–1,5 kg
180–190
60–90
1
Mėsos ruletas
750 g–1 kg
170–190
50–60
1
Kiaulienos karka (iš ank‐ 750 g–1 kg
sto išvirta)
200–220
90–120
1
Veršiena
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Kepta veršiena1)
1 kg
210–220
90–120
1
Veršienos kulninė
1,5–2 kg
200–220
150–180
1
1) Uždaro kepimo indo naudojimas.
Aviena
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra Laikas (min.)
(°C)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja, kepta avie‐
na
1–1,5 kg
210–220
90–120
1
Avienos nugarinė
1–1,5 kg
210–220
40–60
1
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra Laikas (min.)
(°C)
Kiškio nugarinė, kiškio
šlaunelė
iki 1 kg
220–2401)
30–40
1
Elnienos nugarinė
1,5–2 kg
210–220
35–40
1
Elnienos kumpis
1,5–2 kg
200–210
90–120
1
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra Laikas (min.)
(°C)
Paukštiena, supjaustyta
porcijomis
200–250 g porci‐ 220–250
ja
20–40
1
Vištienos puselės
400–500 g porci‐ 220–250
ja
35–50
1
Viščiukas, višta
1–1,5 kg
50–70
1
Žvėriena
Lentynos
padėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
220–250
Lentynos
padėtis
LIETUVIŲ
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra Laikas (min.)
(°C)
Lentynos
padėtis
Antis
1,5–2 kg
210–220
80–100
1
Žąsis
3,5–5 kg
200–210
150–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5 kg
200–210
120–180
1
Kalakutiena
4–6 kg
180–200
180–240
1
Patiekalas
Kiekis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Žuvis
1–1,5 kg
210–220
40–70
1
23
Žuvis
10.9 Kepimas terminiame kepintuve
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos kepsnys arba filė: vienam centime‐
su krauju
trui storio
190–2001)
5–6
1
Jautienos kepsnys arba filė: vienam centime‐
vidutiniškai iškepta
trui storio
180–190
6–8
1
Jautienos kepsnys arba filė: vienam centime‐
gerai iškepta
trui storio
170–180
8–10
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė, sprandinė, kumpis
1–1,5 kg
160–180
90–120
1
Kapotinis, kiaulienos / jau‐
tienos šonkauliukai
1–1,5 kg
170–180
60–90
1
Mėsos ruletas
750 g–1 kg
160–170
50–60
1
Kiaulienos karka (iš anksto
išvirta)
750 g–1 kg
150–170
90–120
1
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepta veršiena
1 kg
160–180
90–120
1
Veršienos kulninė
1,5–2 kg
160–180
120–150
1
Veršiena
24
www.aeg.com
Aviena
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja, kepta aviena
1–1,5 kg
150–170
100–120
1
Avienos nugarinė
1–1,5 kg
160–180
40–60
1
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Paukštiena, supjaustyta
porcijomis
200–250 g porci‐
ja
200–220
30–50
1
Vištienos puselės
400–500 g porci‐
ja
190–210
35–50
1
Viščiukas, višta
1–1,5 kg
190–210
50–70
1
Antis
1,5–2 kg
180–200
80–100
1
Žąsis
3,5–5 kg
160–180
120–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5 kg
160–180
120–150
1
Kalakutiena
4–6 kg
140–160
150–240
1
Paukštiena
10.10 Kepimas ant grotelių
•
ĮSPĖJIMAS!
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
•
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite gilų indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
Visada 5 minutes įkaitinkite tuščią
orkaitę su kepimo grilyje
funkcijomis.
Grilio sritis yra lentynos viduryje.
10.11 Spartus kepimas ant grotelių
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
1-a pusė 2-a pusė
2-a pusė
Lentynos
padėtis
Suvožtiniai
maks. 1)
9–15
8–13
4
Kiaulienos filė
maks.
10–12
6–10
4
Dešrelės
maks.
10–12
6–8
4
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
1-a pusė 2-a pusė
2-a pusė
25
Lentynos
padėtis
Filė žlėgtainiai, veršienos žlėg‐
tainiai
maks.
7–10
6–8
4
Skrebučiai
maks. 1)
1–4
1–4
4–5
Skrebutis su garnyru
maks.
6–8
–
4
1) Įkaitinkite orkaitę
•
10.12 Atšildymas
•
•
Nuimkite maisto pakuotę. Padėkite
maistą ant lėkštės.
Neuždenkite nei dubeniu, nei lėkšte.
Tai gali pailginti atšildymo laiką.
Naudokite pirmą orkaitės lentynos
padėtį. Tą, kuri yra apatinė.
Patiekalas
Kiekis
Atšildymo
laikas (min.)
Likusi atšil‐ Pastabos
dymo
trukmė
(min.)
Viščiukas
1 kg
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje
lėkštėje apverstos mažos lėk‐
štutės. Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverskite.
Mėsa
1 kg
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
Mėsa
500 g
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
Upėtakis
150 g
25–35
10–15
-
Braškės
300 g
30–40
10–20
-
Sviestas
250 g
30–40
10–15
-
Grietinėlė
2 x 200 g
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai
atitirpdytą.
Pyragas
1,4 kg
60
60
-
11. ORKAITĖ. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
11.1 Pastabos dėl valymo
•
Prietaiso priekį valykite minkštu
audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
26
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite įprastą valymo priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, aštriais daiktais arba
indaplovėje. Tai gali pažeisti
neprisvylančią dangą.
1
Ištraukiamų grotelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
PERSPĖJIMAS!
Užtikrinkite, kad ilgesnė
tvirtinimo viela būtų priekyje.
Dviejų vielų galai turi būti
nukreipti į galą. Netinkamai
įdėjus gali būti pažeistas
emalis.
11.2 Nerūdijančio plieno ar
aliuminio prietaisai
Orkaitės dureles valykite tik
drėgna kempine.
Nusausinkite minkštu
audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos,
rūgšties arba šveičiamųjų
medžiagų, nes jos gali
pažeisti orkaitės paviršių.
Orkaitės valdymo pultą
valykite vadovaudamiesi tais
pačiais perspėjimais.
11.3 Lentynėlių išėmimas
Norėdami išvalyti orkaitę, išimkite lentynų
atramas.
2
11.4 Orkaitės durelių
išėmimas
Kad būtų lengviau valyti, nuimkite
dureles.
1
2
1. Atitraukite lentynėlės priekį nuo
šoninės sienelės.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Stumkite slankiklį, kol išgirsite
spragtelėjimą.
3. Uždarykite dureles, kol slankiklis
užsifiksuos.
4. Nuimkite dureles.
Norint nuimti dureles, pirmiausia
patraukite dureles į išorę iš vienos
pusės, o tada – iš kitos.
Baigę valyti, įdėkite orkaitės dureles
atvirkščia tvarka. Būtinai turite girdėti
LIETUVIŲ
spragtelėjimą, kai įdedate dureles. Jei
reikia, naudokite jėgą.
11.5 Durelių stiklų išėmimas
ir valymas
Jūsų gaminio durelių stiklo
rūšis ir forma gali skirtis nuo
paveikslėliuose pateiktų
pavyzdžių. Taip pat gali
skirtis stiklų skaičius.
1. Laikydami durelių apdailą B už abiejų
pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
27
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Galinė lemputė
Stiklinis lemputės gaubtelis
yra orkaitės gale.
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia orkaitės
lempute.
Naudokite to paties tipo orkaitės
lemputę.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
11.7 Kaip išimti stalčių
B
1
2. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
3. Laikydami durelių stiklo plokštes už
viršutinių jų kraštų, ištraukite jas po
vieną iš kreiptuvo.
ĮSPĖJIMAS!
Orkaitei veikiant, stalčius gali
įkaisti. Nelaikykite čia degių
daiktų (pvz., valomųjų
medžiagų, plastikinių
maišelių, orkaitės pirštinių,
popieriaus, valomųjų
purškiklių ir kt.).
Po orkaite esantį stalčių galima išimti –
taip jį lengviau valyti.
1. Traukite stalčių, kol jis sustos.
4. Nuvalykite durelių stiklo plokštes.
Norėdami įdėti plokštes, tuos pačius
veiksmus atlikite atvirkštine tvarka.
2
1
11.6 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
2. Pakelkite stalčių nedideliu kampu ir
išimkite jį iš stalčiaus atraminių
bėgelių.
Kaip įdėti stalčių:
1. Norėdami įdėti stalčių, dėkite jį ant
atraminių bėgelių. Įsitikinkite, kad
pagaunamieji įtaisai tinkamai
susijungtų su bėgeliais
2. Nuleiskite stalčių į horizontalią padėtį
ir įstumkite.
28
www.aeg.com
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Ką daryti, jeigu..
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Negalima įjungti prietaiso.
Prietaisas neprijungtas arba
netinkamai prijungtas prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar prietaisas tin‐
kamai prijungtas prie elek‐
tros tinklo.
Negalima įjungti prietaiso.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl perdegusio saugi‐
klio. Jeigu saugiklis pakarto‐
tinai suveikia, kreipkitės į
kvalifikuotą elektriką.
Likusio karščio indikatorius
neįsijungia.
Kaitvietė neįkaitusi, nes
veikė pernelyg trumpai.
Jeigu kaitvietė veikė pakan‐
kamai ilgai ir jau turėtų būti
įkaitusi, kreipkitės į įgaliotąjį
techninio aptarnavimo cen‐
trą.
Neįsijungia išorinis kaitvietės
žiedas.
Pirmiausia įjunkite išorinį
kaitvietės žiedą.
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuos‐
tatos.
Įsitikinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma „12.00“.
Nutrūko elektros tiekimas.
Iš naujo nustatykite laikrodį.
Ant maisto produktų ir ork‐
aitės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių.
12.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
LIETUVIŲ
29
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
13. ĮRENGIMAS
13.3 Prietaiso išlygiavimas
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Techniniai duomenys
Matmenys
Aukštis
847 - 867 mm
Plotis
596 mm
Ilgis
600 mm
13.2 Prietaiso pastatymo
vieta
Atskirai stovintį prietaisą galite montuoti
su spintelėmis iš vienos arba dviejų
pusių, o taip pat statyti kampe.
B
A
A
Mažiausi atstumai
Matmuo
mm
A
2
B
685
Naudodami mažas kojeles prietaiso
apačioje, sulyginkite prietaiso viršų su
kitais paviršiais.
13.4 Apsauga nuo pasvirimo
PERSPĖJIMAS!
Įrenkite apsaugą nuo
pasvirimo, kad esant
netolygiai apkrovai,
prietaisas nenuvirstų.
Apsauga nuo pasvirimo
veikia tik kai prietaisas yra
tinkamoje vietoje.
Šis prietaisas turi
paveikslėliuose
pavaizduotus simbolius
(jeigu taikytina), kad primintų
jums apie apsaugos nuo
pasvirimo įrengimą.
30
www.aeg.com
Jei tarpas tarp spintelių yra didesnis
už prietaiso plotį, jums reikia jį
išmatuoti, kad galėtumėte prietaisą
pastatyti tiksliai centre.
49 mm
77 mm
PERSPĖJIMAS!
Užtikrinkite, kad apsaugą
nuo pasvirimo įrengsite
tinkamame aukštyje.
Paviršius už prietaiso būtinai turi būti
lygus.
1. Prieš pritvirtindami apsaugą nuo
pasvirimo, nustatykite tinkamą
prietaiso aukštį ir jo pastatymo vietą.
2. Įrenkite apsaugą nuo pasvirimo 77
mm žemiau nuo prietaiso viršaus ir
49 mm nuo kairės prietaiso pusės
laikiklio apvalioje skylėje. Žr.
paveikslėlį. Įsriekite ją į tvirtą
medžiagą arba naudokite tinkamas
tvirtinimo medžiagas (sieną).
3. Skylę galite rasti prietaiso gale,
kairėje pusėje. Žr. paveikslėlį.
Prietaiso (1) priekį pakelkite ir
padėkite viduryje tarp spintelių (2).
1
2
13.5 Elektros įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Gamintojas nėra atsakingas,
jeigu jūs nesiimate saugos
skyriuose nurodytų saugos
priemonių.
Prietaisas pristatomas be maitinimo laido
ir kištuko.
Tinkami kabelių tipai: H07 RN-F, H05
RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2F (T90), H05 BB-F.
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Informacija apie kaitlentę pagal ES direktyvą 66/2014
Modelio identifikatorius
47056VS-MN
47056VS-W8
47056VS-WN
Kaitlentės tipas
Kaitlentė autonominės viryklės viduje
Kaitviečių skaičius
4
Kaitinimo technologija
Spinduliuojamasis šildytuvas
Apvalių kaitviečių skersmuo
(Ø)
Kairioji priekinė
Kairioji galinė
Dešinioji priekinė
Neapvalios kaitvietės ilgis (I) ir Dešinioji galinė
plotis (P)
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
I 26,5 cm
P 17,0 cm
LIETUVIŲ
Kaitvietės energijos sąnaudos
(EC electric cooking)
Kairioji priekinė
Kairioji galinė
Dešinioji priekinė
Dešinioji galinė
178,9 Wh/kg
181,8 Wh/kg
181,8 Wh/kg
174,1 Wh/kg
Kaitlentės energijos sąnaudos (EC electric hob)
EN 60350-2. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 2 dalis. Kaitvietės.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
14.2 Kaitlentė. Energijos
taupymas
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų,
kasdien gamindami galėsite sutaupyti
energijos.
•
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik
tiek, kiek reikia.
•
•
•
•
•
•
179,2 Wh/kg
Jeigu įmanoma, prikaistuvius
uždenkite dangčiais.
Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami
kaitvietę.
Prikaistuvio dugnas turi būti tokio
paties skersmens kaip ir kaitvietė.
Mažesnius prikaistuvius dėkite ant
mažesnių kaitviečių.
Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant
kaitvietės vidurio.
Maistui pašildyti arba išlydyti
naudokite likusį karštį.
14.3 Gaminio kortelė ir informacija apie orkaites pagal ES
65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
AEG
Modelio identifikatorius
47056VS-MN
47056VS-W8
47056VS-WN
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
100,0
Energijos efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir nau‐
dojant įprastą veikseną
0,95 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir nau‐
dojant priverstinės cirkuliacijos veikseną
0,85 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
72 l
Orkaitės rūšis
Orkaitė autonominės viryklės vi‐
duje
Masė
47056VS-MN
48.7 kg
47056VS-W8
48.5 kg
47056VS-WN
48.5 kg
31
32
www.aeg.com
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
14.4 Orkaitė – energijos
taupymas
Prietaise yra savybių, kurios jums
padeda taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą.
•
Bendri patarimai
– Įsitikinkite, ar orkaitės durelės
tinkamai uždarytos, kai prietaisas
veikia, ir gaminant maistą laikykite
jas kuo daugiau uždarytas.
– Naudokite metalinius indus, kad
pagerintumėte energijos taupymą.
– Kai galite, dėkite patiekalus į
orkaitę jos neįkaitinę.
•
•
– Jei maisto gaminimo trukmė
ilgesnė nei 30 minučių,
sumažinkite orkaitės temperatūrą
iki minimumo likus 3–10 minutėms
iki kepimo programos pabaigos
pagal gaminimo trukmę. Dėl
orkaitėje likusio karščio patiekalas
ir toliau keps.
– Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių – kai galite, naudokite
maisto gaminimo funkcijas su
ventiliatoriumi, kad taupytumėte
energiją.
Šilto pagaminto patiekalo
išlaikymas – jeigu norite naudoti
likusį karštį patiekalui šiltam išlaikyti,
pasirinkite žemiausią galimą
temperatūros nuostatą.
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
33
34
www.aeg.com
LIETUVIŲ
35
867319276-B-062015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising