Electrolux EHX8H10FBK User manual

Electrolux EHX8H10FBK User manual
EHX8H10FBK
ET
SV
Pliidiplaat
Inbyggnadshäll
Kasutusjuhend
Bruksanvisning
2
23
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. TOOTE KIRJELDUS...........................................................................................7
4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE............................................................................ 9
5. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................14
6. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 16
7. VEAOTSING.....................................................................................................16
8. PAIGALDAMINE...............................................................................................19
9. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 21
10. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 21
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed
ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Kui seadmel on olemas lapselukk, tuleks see sisse
lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Alla 3-aastasi lapsi ei tohi kunagi töötava seadme
lähedusse lubada.
1.2 Üldine ohutus
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks. Alla 8-aastased lapsed
tohivad olla seadme läheduses ainult siis, kui nad on
täiskasvanu pideva järelvalve all.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Süttimisoht: Ärge hoidke keeduväljadel
mingeid esemeid.
Metallesemeid – nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi
ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad
kuumeneda.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja;
ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja, et vältida võimalikku elektrilööki.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või
lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
•
•
•
•
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
Kaitske seadme põhja auru ja
niiskuse eest.
EESTI
•
•
•
•
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Kui paigaldate seadme sahtlite
kohale, siis jälgige, et seadme põhja
ja ülemise sahtli vahele jääks piisavalt
ruumi õhuringluse jaoks.
Seadme põhi võib minna kuumaks.
Põhjale juurdepääsu tõkestamiseks
paigaldage seadme alla kindlasti
mittesüttivast materjalist
eralduspaneel.
Veenduge, et tööpinna ja selle all
oleva kapi vahele jääks 2 mm
ventilatsiooniruumi. Garantii ei hõlma
ebapiisava ventilatsiooniruumi tõttu
tekkinud kahjustusi.
2.2 Elektriühendus
•
•
•
•
•
•
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute
kasutamisel võib kontakt minna
tuliseks.
Kasutage õiget elektrijuhet.
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Veenduge, et paigaldatud on
põrutuskaitse.
Paigaldage juhtmetele tõmbetõkis.
Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
5
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelevalveta.
Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati välja.
Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.
Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Kui seadme pinda peaks tekkima
mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust
eemaldada. Elektrilöögioht!
Inimesed, kellel on
südamestimulaator, peaksid
töötavatest induktsiooniväljadest
hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.
Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge pange pange kuuma nõukaant
pliidi klaaspinnale.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
•
•
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada.
Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada,
tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
2.4 Puhastus ja hooldus
•
•
•
•
•
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
2.5 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
EESTI
7
3. TOOTE KIRJELDUS
3.1 Pliidipinna skeem
1
1 Induktsioonkeeduväli
2 Juhtpaneel
3 Paindlik induktsioonkeeduala
1
3
2
3.2 Juhtpaneeli skeem
1
2
3
8
00:02
9 8
Sümbol Funktsioon
7
6
5
4
Märkus
SISSE/VÄLJA
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
Ala asend
Ala asendi nägemiseks. Ala aktiveerimi‐
seks puudutage sümbolit.
Keeduala on sees
Soojusastme muutmiseks või lisafunkt‐
sioonide valimiseks puudutage sümbolit.
4
Menüü
Lisafunktsioonide ja seadete valimiseks.
5
Lukusta kohe
Juhtpaneeli lukustamiseks.
Olekuriba
Otseteede kuvamiseks ja meeldetuletusa‐
ja nägemiseks. Otseteede nägemiseks
aktiveerige need otseteede menüüs.
Meeldetuletus
Funktsiooni sisselülitamiseks või aja kuva‐
miseks.
1
2
3
6
7
-
-
8
www.electrolux.com
Sümbol Funktsioon
Märkus
8
Pro Cook
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
9
PEATA
Funktsiooni sisselülitamiseks.
3.3 Keedualapaneel
Keedualapaneeli nägemiseks koputage keeduala sümbolit juhtpaneelil.
1
2
3
9
03:00
4
5
00:10
01:45
7
6
Süm‐
bol
Funktsioon
Märkus
-
Keeduala sümbol
Soojusastme näitamiseks.
2
Võimsusfunktsioon / au‐
tomaatkuumutus
Näitamaks, et funktsioon on sisse lülita‐
tud. Taimer teostab loendust, kuni funkt‐
sioon välja lülitub.
3
CountUp Timer
Et vaadata, kui kaua keeduala töötab.
4
Pöördloenduse taimer
Järelejäänud küpsetusaja nägemiseks.
Menüü
Lisafunktsioonide ja ala seadete valimi‐
seks.
Võimsusfunktsioon / au‐
tomaatkuumutus
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
Juhtriba
Soojusastme määramiseks.
1
5
6
7
-
3.4 Jääkkuumus
HOIATUS!
Jääkkuumusega kaasneb
põletusoht!
Induktsioonkeeduväljad toodavad
toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust
keedunõude põhjas. Klaaskeraamika
soojeneb nõu soojuse tõttu.
EESTI
9
4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
4.1 Esmakordne sisselülitamine
Pliidi esmakordsel sisselülitamisel valige
kõigepealt keel. Kui olete keele valinud,
kuvab pliit mõned nõuanded ja nipid
kasutamise kohta. Ekraanide
vahetamiseks libistage sõrme vasakule
või paremale.
muutmiseks. Saate ka funktsioone sisse
või välja lülitada ja luua otseteid. Tabelist
leiate peamised menüüfunktsioonid.
Funktsiooni avamiseks koputage seda.
Valige soovitud seade ja kinnitage valik.
Veel valikuid
Lukusta kohe
Pro Cook
PEATA
Meeldetuletus
Menüü
Nipid ja nõuanded
Otseteed
Ohutus
Keel
Ekraan
Kui soovite nõuanded vahele jätta,
koputage Valmis. Nõuanded leiate
vajadusel valikust Menüü.
4.2 Sisse- ja väljalülitamine
Pliidi sisse- või väljalülitamiseks
puudutage 1 sekundi vältel
.
4.3 Üldine teave
Pliidi juhtpaneel on puuteala. Pliidi
kasutamiseks koputage sümboleid,
kerige menüüsid ja libistage sõrme
juhtribadel ja ekraanidel. Pliit reageerib
puudutusele, kui te sõrmega juhtpaneeli
vabastate.
Lugege ekraanil kuvatavaid teateid. Pliit
annab teile näpunäiteid ja käske, et töö
kulgeks lihtsalt.
ETTEVAATUST!
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile. Elektroonika
kahjustamise oht.
4.4
Menüü-funktsioonid
Kasutage sümboleid:
pliidi seadetele
juurde pääsemiseks ja nende
Heli
Hooldus
4.5 AUTO OFF
Funktsioon seiskab pliidi
automaatselt, kui:
•
•
•
•
•
•
kõik keedualad on välja lülitatud,
pärast pliidi käivitamist ei määrata
soojusastet,
kui juhtpaneelile on midagi maha
läinud või asetatud (nõu, lapp vms) ja
seda pole sealt 10 sekundi jooksul
eemaldatud. Helisignaal kõlab ja pliit
lülitub välja. Eemaldage ese või
puhastage juhtpaneeli.
pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pott
on kuivaks keenud). Enne kui pliiti
uuesti kasutama hakkate, laske
keealal maha jahtuda.
Kasutate vale nõud või puudub alal
nõu hoopis. Ala värv muutub halliks.
Paindlik induktsiooniala lülitub välja
10 sekundi pärast ja induktsioonialad
2 sekundi pärast.
Te pole keeduala välja lülitanud või
soojusastet muutnud. Mõne aja pärast
lülitub pliit välja.
10
www.electrolux.com
Soojusastme ja pliidi väljalülitusaja
vaheline seos:
Soojusaste
Pliit lülitub välja
pärast
1-3
6 tundi
4-7
5 tundi
8-9
4 tundi
10 - 14
1,5 tundi
Lülitage pliit välja ja uuesti sisse või
muutke ala sümbolit, et eemaldada
AUTO OFF.
4.6 Keele muutmine
Keele muutmiseks puudutage
juhtpaneelil
. Valige loendist Menüü.
Seejärel valige keelemenüü ja sobiv
keel. Valiku kinnitamiseks koputage
keelel.
4.7 Keedualade kasutamine
Asetage nõud täpselt ristide kohale või
paindlikule keedualale.
Induktsioonkeedualad kohanduvad
automaatselt nõu põhja suurusega.
Keedualapaneeli avamiseks koputage
keeduala sümbolit.
4.8 Soojusaste
Puudutage soovitud ala sümbolit. Ilmub
keedualapaneel.
9
Paindliku induktsiooniala
puhul asetage kohale
kõigepealt nõu. Nõude
tuvastamisel ala sümbol
kaob.
4.9 Paindlik
induktsioonkeeduala
Paindlik induktsioonkeeduala tuvastab
nõude asendi ja suuruse. Nõude
tuvastamisel ala sümbol kaob. Võite
keedualapaneeli sisse lülitada ja valida
soojusastme või taimerifunktsioonid.
Keeduala sümboli suurus oleneb nõu
suurusest. Kui sümbol on väike, võite
juba kasutatava nõu kõrvale panna ka
lisanõusid.
Võite alale panna kuni kolm nõud ja
hallata neid eraldi. Nõu minimaalne
suurus on 90 mm. Maksimaalne suurus
on 300 x 460 mm.
Kui te eemaldate nõu alalt, muutub ala
sümbol halliks. 10 sekundi pärast ala
sümbol kaob.
Soojusastet saate muuta järgnevalt:
4.10 Jagamisfunktsioon
•
Kui kasutate paindlikul keedualal suuri
nõusid, võite selle jaotada eri
keedualadeks. Nii saate valida kahe
erineva ala jaoks kaks erinevat
soojusastet.
•
•
puudutage juhtriba vajaliku
soojusastme juures,
libistage sõrme juhtribal. Vabastage
sõrm, kui jõuate sobiva
soojusastmeni.
puudutage ala sümbolit ja libistage
sõrme paremale, et soojusastet
suurendada või vasakule, et
soojusastet vähendada.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage keeduala sümbolit. Kuvatakse
keeduala juhtpaneel. Puudutage
ja
valige loendist funktsioon. Kui funktsioon
ei ole alammenüüs saadaval, on
keeduala jaotamiseks liiga väike.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage keeduala sümbolit. Kuvatakse
EESTI
Puudutage
.
; süttib keeduala
sümboli sees. Sümboli kõrval olev taimer
loendab võimsusfunktsiooni järelejäänud
aega.
keeduala juhtpaneel. Puudutage
ja
valige valik keeduala ühendamiseks.
Kui eemaldate pliidilt nõud
kauemaks kui 10 sekundiks
või kui te keeduala välja
lülitate, lülitub välja ka
funktsioon.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage
.
Paindliku keeduala
võimsusfunktsiooni ajad ja
võimsus sõltuvad nõude
suurusest. Funktsioon töötab
üle 180 mm suurusega
nõude puhul.
Keeduala jagamiseks või
ühendamiseks võite
puudutada kahe sõrmega
keeduala sümbolit.
4.11 Automaatne kiirsoojendus
Selle funktsiooni sisselülitamisel
saavutate vajaliku soojusastme kiiremini.
Selle funktsiooni puhul rakendatakse
mõnda aega kõrgeimat soojusastet;
seejärel seda vähendatakse, kuni
jõutakse õige soojusastmeni.
Keeduala jaoks funktsiooni
sisselülitamiseks: puudutage keeduala
sümbolit. Valige soovitud soojusaste
vahemikus 1 kuni 13. Puudutage
Keeduala sümboli sees kuvatakse
11
.
4.13
Pro Cook-funktsioon
See funktsioon võimaldab reguleerida
temperatuuri, kui liigutate nõusid
paindlikul induktsioonialal teise asukohta.
Pliit tunneb ära nõude asukoha ja valib
soojusastme vastavalt valitud alale. Kui
paigutate nõu eesmisele alale, saate
kõige kõrgema soojusastme. Soojusastet
võite vähendada, kui nihutate nõusid
tahapoole.
. Sümboli kõrval
funktsiooni sümbol:
olev taimer loendab funktsiooni
järelejäänud aega.
Kui muudate soojusastet
funktsiooni kasutamise ajal,
arvutab taimer uue, sellele
soojusastmele vastava aja.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage
ETTEVAATUST!
Kui funktsioon töötab, ei saa
soojusastet käsitsi muuta.
.
4.12 Võimsusfunktsioon
See funktsioon võimaldab induktsiooniga
keedualadel rohkem võimsust kasutada.
Funktsiooni saab induktsioonkeeduala
jaoks sisse lülitada ainult piiratud ajaks.
Pärast seda lülitub induktsioonkeeduala
automaatselt tagasi kõrgeimale
soojusastmele.
Üldine teave:
•
•
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
Keeduala jaoks funktsiooni
sisselülitamiseks: puudutage keeduala
sümbolit. Valige soojusaste 0 või 14.
•
Funktsiooni saab kasutada korraga
ainult ühe nõuga.
Funktsiooni puhul kasutatava nõu
maksimaalne diameeter on 240 mm.
Kui te kasutate suuremaid nõusid kui
240 mm, lülitub funktsioon välja.
Paindlik ala läheb üle tavalisse
keedualarežiimi. Ala talletab
soojusastme funktsiooni Pro Cook
viimasest valikust.
Kui funktsioon töötab, saate muuta
soojusastet ainult nõusid liigutades.
12
www.electrolux.com
•
Kui kasutate funktsiooni, võite
kasutada ka meelespead
.
Kui soovite soojusastet
muuta, tõstke nõud üles ja ja
asetage paindlikul alal teise
kohta. Nõude libistamine
võib pliidi pinnale jätta
kriimustused ja
värvimuutused.
Võite juhtpaneelil olevale
olekuribale lisada funktsiooni
otsetee
lähtestamiseks võite puudutada ka
keeduala sümboli kõrval olevat valikut
.
Pöördloenduse taimer
Valige see taimer, et määrata, kui kaua
keeduala sellel kasutuskorral töötab.
Funktsiooni sisselülitamiseks: valige
keeduala paneel. Puudutage
keeduala sümboli kõrval ja valige
loendist küpsetusaeg. Määrake aeg,
kerides eraldi tundide ja minutite näitu.
.
02
55
Funktsiooni sisselülitamine
01
50
Funktsiooni sisselülitamiseks paigutage
00 h 45 min
nõud paindlikule alale. Puudutage
ja
valige loendist funktsioon. Kui funktsioon
töötab, on paindlik ala juhtpaneelil
tähistatud kriipsudega. Funktsiooni
sisselülitamiseks võite puudutada ka
.
otseteesümbolit olekuribal
Funktsiooni väljalülitamine
Funktsiooni väljalülitamiseks korrake
toimingut või puudutage
ala kaob juhtpaneelilt.
. Kriipsudega
Kui tuvastatakse kaks
töötavat keeduala või kui
kasutatakse suurt nõud,
lülitub funktsioon välja.
4.14 Taimerid
Taimereid on kolm: CountUp Timer,
loenduse taimer ja Meeldetuletus.
Pro Cook. Kui funktsioon
töötab, saate kasutada ainult
valikut Meeldetuletus.
CountUp Timer
See taimer aitab teil jälgida, kui kaua
keeduala töötab. Funktsioon käivitub
automaatselt ja selle sümbol kuvatakse
keeduala paneelil keeduala sümboli
kõrval. Aja vaatamiseks puudutage
keeduala sümbolit.
Aja lähtestamiseks: valige keeduala
paneel. Puudutage
keeduala sümboli
kõrval ja valige loendist õige väärtus. Aja
24
40
23
35
OK
Seejärel kinnitage oma valik. Soovi korral
võib valiku ka tühistada. Kui aeg jõuab
lõpule, kostab helisignaal ja keeduala
lülitub välja. Aja määramiseks võite
puudutada ka
.
Heli peatamine: puudutage ekraani.
Meeldetuletus
See funktsioon ei mõjuta keedualade
tööd. See on kasutatav, kui pliit on välja
lülitatud.
Võite juhtpaneelil olevale
olekuribale lisada funktsiooni
otsetee
.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage
ja valige loendist
funktsioon. Valige aeg ja kinnitage oma
valik. Funktsiooni sisselülitamiseks võite
puudutada ka otseteesümbolit olekuribal
. Kui aeg saab täis, kostab helisignaal.
Heli peatamine: puudutage ekraani.
4.15 PEATA
Funktsiooniga lülitatakse kõik
kasutatavad keedualad madalaimale
soojusastmele.
EESTI
Kui funktsioon töötab, ei saa soojusastet
muuta. Funktsioon ei mõjuta taimerite
tööd.
Võite juhtpaneelil olevale
olekuribale lisada funktsiooni
otsetee
.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
ja valige loendist
puudutage
funktsioon. Funktsiooni sisselülitamiseks
võite puudutada ka otseteesümbolit
olekuribal
.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage ekraani. Eelmised
soojusastmed lähtestatakse.
4.16
Pliidi lukustamine
Pliidil on kolm lukufunktsiooni: Lukusta
kohe, Ekraanilukk ja Lapselukk.
Lukusta kohe
See funktsioon lukustab keedualade
kasutamise ajaks juhtpaneeli. See hoiab
ära seadete juhusliku muutmise.
Võite juhtpaneelil olevale
olekuribale lisada funktsiooni
otsetee
.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
ja valige loendist
puudutage
funktsioon. Funktsiooni sisselülitamiseks
võite puudutada ka otseteesümbolit
olekuribal
.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage ekraani. Järgige ekraanil
olevat infot ja puudutage tähti
tähestikulises järjekorras: A - O - X.
Pliidi väljalülitamisel
lülitatakse välja ka see
funktsioon.
Ekraanilukk ja Lapselukk
Ekraanilukk funktsioon hoiab ära
seadete tahtmatu muutmise küpsetamise
ajal. Kui funktsioon on sisse lülitatud ja te
ei muuda kahe minuti jooksul ühtegi
seadet, läheb juhtpaneel lukku.
13
Lapselukk-funktsioon hoiab ära pliidi
tahtmatu sisselülitamise, kui see on välja
lülitatud.
Seadme sisse- või väljalülitamiseks:
puudutage
ja valige Menüü; seejärel
puudutage Ohutus. Järgmisel ekraanil
saate valida, kas soovite funktsiooni
sisse või välja lülitada. Kinnitage oma
valik.
Pliidi kasutamiseks ilma
funktsiooni välja lülitamata
järgige ekraanil olevat infot
ja puudutage tähestikulises
järjekorras tähti: A - O - X.
4.17 Otseteed
Sageli kasutatavatele funktsioonidele
võite määrata otseteed. Otseteed
kuvatakse juhtpaneelil olekuribal
vastavate sümbolitena. Otseteed
võimaldavad funktsiooni sisse lülitada
vaid ühe puudutusega.
Otsetee aktiveerimiseks: puudutage
ja valige Menüü; seejärel puudutage
otseteemenüüd. Järgmisel ekraanil
valige funktsioonid, mida soovite
olekuribal otseteedena kuvada. Kinnitage
oma valik.
4.18 Ekraan
Ekraani heledust ja tausta on võimalik
reguleerida.
Valida saate 4 heledusastme vahel,
kusjuures 1 on madalaim ja 4 kõrgeim.
Valida saate 6 erineva taustavärvi vahel.
Heleduse ja taustaseadete
muutmiseks: puudutage
ja valige
Menüü; seejärel puudutage Ekraan.
Seejärel valige heledusaste või
taustapilt. Järgmisel ekraanil valige
soovitud seade. Kinnitage oma valik.
4.19 Helid
Pliidi kasutamisel kõlavaid helisid saate
ise valida. Soovi korral võite helid ka
välja lülitada.
14
www.electrolux.com
Heliseadete muutmiseks: puudutage
maksimaalne koormus ületatakse, siis
lülitub funktsioon sisse. Funktsiooni
sisselülitamine oleneb nõude
suurusest ja arvust. Funktsioon
vähendab nõude soojusastet faasi
kõrgeima võimaliku tasemeni.
Keeduala sümbol muutub halliks ja
soojusaste vaheldub kahe taseme
vahel. Küpsetusala sümboli juures
süttib allapoole suunatud nool. Kui te
ühe minuti jooksul paindlikul
keedualal olevate nõude arvu ei
muuda, valitakse selle
küpsetussessiooni jaoks madalam
soojusaste.
ja valige Menüü; seejärel puudutage
helimenüüd. Järgmisel ekraanil valige
soovitud seade. Kinnitage oma valik.
Kui helid on väljas, võite heli
siiski kuulda taimeri töö
lõpulejõudmisel või pliidi
väljalülitamisel.
4.20 Toitehaldus-funktsioon
•
•
•
•
•
•
•
Keedualad rühmitatakse vastavalt
oma asukohale ja pliidi faaside arvule.
Vaadake joonist.
Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus
on 3700 W.
Funktsioon jagab võimsuse samasse
faasi ühendatud keedualade vahel.
Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi
ühendatud keedualade koguvõimsus
ületab 3700 W.
Funktsioon vähendab samasse faasi
ühendatud keedualade võimsust.
Vähendatud võimsusega keedualade
soojusaste vaheldub kahe taseme
vahel.
Paindlikul väljal võib korraga kasutada
kuni kolme nõud. Kui faasi
5. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Nõud
•
•
•
väike kogus vett hakkab keeduvälja
kõrgeima soojusastme valimisel väga
kiirelt keema.
magnet tõmbab nõu enda külge kinni.
Induktsioonkeeduvälja puhul
kuumutab tugev
elektromagnetväli nõusid
väga kiiresti.
Keedunõude mõõtmed
Kasutage
induktsioonkeeduväljale
sobivaid nõusid.
Induktsioonkeeduväli kohandub
automaatselt nõu põhja suurusega kuni
teatud piirini.
Nõude materjal
•
Nõud võib induktsioonpliidil kasutada,
kui:
õige: malm, teras, emailitud teras,
roostevaba teras, mitmekihilise
põhjaga (vastava tootjapoolse
markeeringuga).
vale: alumiinium, vask, messing,
klaas, keraamika, portselan.
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava
nõu läbimõõdust. Minimaalsest väiksema
põhjaga keedunõu kasutab keeduvälja
pakutud võimsust ainult osaliselt.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
EESTI
5.2 Kasutamisega kaasnevad
helid
Kui kuulete:
•
•
•
•
•
pragisevat heli: nõud on tehtud
erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
vilinat: kasutatakse ühte või mitut
keeduvälja suurel võimsusel ja nõud
on tehtud erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
surinat: kasutatakse suurt võimsust.
klõpsumist: elektrilised
ümberlülitused.
plõksatusi paindlikul väljal: nõud pole
tuvastatud ja keeduvälja pole valitud.
•
15
sisinat, suminat: ventilaator töötab.
Need helid on normaalsed ega ole
märgiks pliidi rikkest.
5.3 Näiteid pliidi kasutamisest
Soojusastmete ja keeduvälja tarbitava
energia vahel otsest seost ei ole.
Soojusastet suurendades ei suurenda te
proportsionaalselt keeduvälja
energiatarvet. See tähendab, et
keskmise soojusastmega keeduväli
kasutab vähem kui poolt oma
võimsusest.
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
Soojusaste
Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
1
Valmistatud toidu sooja‐
shoidmiseks.
vasta‐
valt va‐
jadu‐
sele
Pange nõule kaas peale.
1-3
Hollandi kaste, sulatamine:
või, šokolaad, želatiin.
5 - 25
Aeg-ajalt segage.
1-3
Kalgendamine: kohevad om‐ 10 - 40
letid, küpsetatud munad.
Valmistage kaane all.
3-5
Riisi ja piimatoitude keetmine 25 - 50
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
jendamine.
Vedeliku kogus peab olema
riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tu‐
leb valmistamise ajal sega‐
da.
5-7
Köögivilja, kala, liha auruta‐
mine.
20 - 45
Lisage paar supilusikatäit
vedelikku.
7-9
Kartulite aurutamine.
20 - 60
Kasutage maks. ¼ l vett 750
g kartulite kohta.
7-9
Suuremate toidukoguste,
hautiste ja suppide valmista‐
mine.
60 150
Kuni 3 l vedelikku pluss
komponendid.
9 - 12
Kergelt praadimine: eskalo‐
pid, vasikalihast cordon bleu,
karbonaad, kotletid, vorstid,
maks, keedutainas, munad,
pannkoogid, sõõrikud.
vasta‐
valt va‐
jadu‐
sele
Pöörake poole aja möö‐
dudes.
12 - 13
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
5 - 15
Pöörake poole aja möö‐
dudes.
16
www.electrolux.com
Soojusaste
Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
14
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), frii‐
kartulite valmistamine.
Suure koguse vee keetmine. Võimsusfunktsioon on sisse lülitatud.
6. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
•
6.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
•
6.2 Pliidi puhastamine
•
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
toiduplekid. Vastasel korral võib
mustus pliiti kahjustada. Püüdke
vältida toidu pinnale kõrbemist. Pange
spetsiaalne kaabits õige nurga all
klaaspinnale ja liigutage tera pliidi
pinnal.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliit pehme
lapiga.
Metalse läikega pleki eemaldamine:
kasutage vee ja äädika lahust ja
puhastage selles niisutatud lapiga
pliidipinda.
Pliidi pinnal on horisontaalsed
süvendid. Puhastage pliiti niiske lapi
ja veidikese nõudepesuvahendiga,
pühkides õrnalt vasakult paremale.
Pärast puhastamist kuivatage pliiti
pehme lapiga vasakult paremale.
7. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Pliiti ei saa käivitada või
kasutada.
Pliit ei ole elektrivõrku
Kontrollige, kas pliit on õi‐
ühendatud või ei ole ühen‐ gesti elektrivõrku ühenda‐
dus korralik.
tud. Vaadake ühendus‐
joonist.
Kaitse on vallandunud.
Lahendus
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektriku‐
ga.
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Pliit lülitub välja.
Juhtpaneelil on vett või
rasvapritsmeid.
Pühkige juhtpaneel puh‐
taks.
Olete asetanud midagi
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
sensorväljale
.
17
Üks nõu lülitab sisse kaks
välja.
Nõu põhi on ebatasane.
Liigutage veidi nõud, kuni
tuvastatakse vaid üks väli.
Kaks või rohkem välja tu‐
vastatakse ühe väljana.
Nõud on liiga lähestikku ja
nõude pliidile asetamisel
pole keeduvälju valitud.
Kui olete nõu keeduväljale
asetanud, valige iga nõu
jaoks eraldi keeduväli.
Paindliku välja keedunõu
tähis puudub.
Kasutate vale nõud.
Kasutage sobivat keedu‐
nõud.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpu‐
näiteid".
Nõu põhja läbimõõt on
selle keeduvälja jaoks liiga
väike.
Kasutage sobivate mõõt‐
metega keedunõusid.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
Keedualal on juba nõu ole‐ Nihutage veidi esimest
mas.
nõud, et teha ruumi teisele.
Võimsusfunktsioon ei lülitu
paindlikul keedualal oleva
nõu puhul sisse.
Nõu on suurem kui 240
See on sellise suurusega
mm. Maksimaalne võimsus nõu puhul normaalne. Ka‐
on saavutatud.
sutage väiksemat nõud või
valige suure poti jaoks kõr‐
geim soojusaste.
Paindlikul keedualal ole‐
Kasutate paindlikul kee‐
vate nõude jaoks vähenda‐ dualal liiga palju nõusid
takse soojusastet.
koos kõrgeima soojusast‐
mega. Toitehaldusfunkt‐
sioon on aktiivne.
süttib.
Asetage mõned nõud in‐
duktsioonkeedualadele.
Üks lukufunktsioonidest on Pliidi lahtilukustamiseks
aktiivne.
puudutage tähestikulises
järjekorras tähti A - O - X.
Pro Cook-funktsioon lülitub Kasutate rohkem kui ühte
välja.
nõud.
Kasutage vaid ühte nõud
funktsiooni kohta.
Ekraani heledus on vähe‐
nenud.
Keedualade temperatuur
on kõrge. Sõltuvalt pliidi
temperatuurist vähenda‐
takse ekraani pika kasutu‐
saja tagamiseks ekraani
heledust.
Laske pliidil maha jahtuda.
Ekraan ei reageeri puudu‐
tusele.
Osa ekraanist on kaetud
või asetsevad nõud ekraa‐
nile liiga lähedal.
Eemaldage esemed. Võtke
nõud ekraanilt ära.
18
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Võimsust on vähendatud. Toitehaldusfunktsioon on
Küpsetusala sümboli
sisse lülitatud.
juures süttib allapoole suu‐
natud nool.
Vt "Igapäevane kasuta‐
mine".
Taustavalgus on sees,
kuid ekraani kontrastsus
on nõrk.
Eemaldage ese ja laske
pliidil piisavalt maha jahtu‐
da. Kui kontrastsus jääb
nõrgaks, pöörduge teenin‐
duskeskusse.
Ekraanil on tuline keedu‐
nõu.
Kui puudutate paneeli sen‐ Signaalid on välja lülitatud. Lülitage signaalid sisse.
sorvälju, puudub signaal.
Vt "Igapäevane kasuta‐
mine".
Süttivad E ja number.
Seadmel ilmes tõrge.
Ühendage pliit elektrivõr‐
gust mõneks ajaks lahti.
Lülitage maja elektrisüs‐
teemi kaitse välja. Ühend‐
age see uuesti sisse. Kui E
ilmub uuesti, pöörduge
teeninduskeskusse.
E3 süttib.
Elektriühendus on vale.
Toitepinge jääb vahemi‐
kust välja.
Laske kvalifitseeritud elek‐
trikul elektriühendused üle
kontrollida.
E4 süttib.
Pliidil ilmnes tõrge, kuna
keedunõu on tühjaks keen‐
ud. Keeduala ülekuumene‐
mise kaitse töötab.
Lülitage pliit välja ja laske
sel maha jahtuda. Lülitage
pliit uuesti sisse. Kui pro‐
bleemi põhjustas keedu‐
nõu, kaob teade ekraanilt.
Kui teade kuvatakse uues‐
ti, pöörduge hoolduske‐
skusse.
E7 süttib.
Jahutusventilaator on blo‐
keeritud.
Kontrollige, kas esemed
tõkestavad jahutusventi‐
laatorit. Kui teade kuva‐
takse uuesti, pöörduge
hoolduskeskusse.
E8 süttib.
Elektriühendus on vale.
Laske kvalifitseeritud elek‐
Pliit on ühendatud vaid ühe trikul elektriühendused üle
faasiga.
kontrollida. Vaadake ühen‐
dusjoonist.
E9 süttib.
Kasutajaliidese tõrge.
Lülitage pliit välja ja käivit‐
age uuesti. Kui teade ku‐
vatakse uuesti, pöörduge
hoolduskeskusse.
EESTI
7.2 Kui lahendust ei leidu...
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
andmesildil olevad andmed. Esitage ka
kolmekohaline tähtedest koosnev
klaaskeraamika kood (selle leiate
klaasplaadi nurgast) ja kuvatud
19
veateade. Mõelge, kas olete pliiti
kindlasti õigesti kasutanud. Kui seadet
on valesti kasutatud, ei tarvitse
teeninduse tehniku või edasimüüja töö
isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust
ja garantiitingimusi puudutavad juhised
leiate garantiibrošüürist.
8. PAIGALDAMINE
sobivasse standardile vastavasse
sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.3 Ühenduskaabel
8.1 Enne paigaldamist
•
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
•
Seerianumber ............
8.2 Integreeritud pliidid
Integreeritud pliiti võib kasutada alles
pärast seda, kui see on paigutatud
8.4 Paigaldamine
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
Selle seadme juurde kuulub ka
ühenduskaabel.
Kahjustatud toitekaabli asendamiseks
kasutage järgmist (või kõrgemat)
kaablitüüpi: H05V2V2-F T min 90°C.
Pöörduge lähimasse
teeninduskeskusse.
20
www.electrolux.com
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
55 ±1mm
65±1mm
490±1mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
EESTI
21
9. TEHNILISED ANDMED
9.1 Andmesilt
Mudel EHX8H10FBK
Tüüp 60 GBD K1 AU
Induktsioon 7.4 kW
Seerianr. .................
ELECTROLUX
Tootenumber (PNC) 949 596 316 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Valmistatud Saksamaal
7.4 kW
9.2 Keeduväljade tehnilised näitajad
Keeduväli
Nimivõimsus
(maks. sooju‐
saste) [W]
Võimsusfunkt‐ Võimsusfunkt‐ Nõu läbimõõt
sioon [W]
sioon maksi‐
[mm]
mumkestus
[min]
Parempoolne
eesmine
1400
2500
4
125 - 145
Parempoolne
tagumine
2300
3700
10
180 - 210
Keeduväljade võimsus võib vähesel
määral erineda tabelis toodud
andmetest. See oleneb kasutatavate
keedunõude materjalist ja suurusest.
Parimate tulemuste saamiseks kasutage
nõusid, mille diameeter ei ole tabelis
toodust suurem.
9.3 Paindliku ala tehnilised andmed
Nõu läbimõõt
[mm]
Nimivõimsus
(maks. sooju‐
saste) [W]
Võimsusfunkt‐
sioon [W]
Võimsusfunkt‐
siooni maksi‐
maalne kestus
[min]
90
500
500
4
145
1400
1400
4
180
1800
2000
8
210
2200
3000
8
280
2600
3700
10
Keeduvälja võimsus võib vähesel määral
erineda tabelis toodud andmetest. See
oleneb kasutatavate keedunõude
materjalist ja suurusest.
10. ENERGIATÕHUSUS
10.1 Tooteteave vastavalt direktiivile EU 66/2014
Mudeli tunnus
EHX8H10FBK
22
www.electrolux.com
Keeduplaadi tüüp
Integreeritud
pliit
Keeduväljade arv
2
Keeduväljade arv
1
Kuumutamisviis
Induktsioon
Ringikujuliste keeduväljade
läbimõõt (Ø)
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
14,5 cm
21,0 cm
Keeduvälja pikkus (P) ja laius Vasak
(L)
P 45,4 cm
L 30,0 cm
Keeduvälja energiatarbimine
(ECelectric cooking)
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
175,7 Wh/kg
170,3 Wh/kg
Keeduala energiatarbimine
(ECelectric cooking)
Vasak
188,4 Wh/kg
Pliidi energiatarbimine (EC‐
electric hob)
182,3 Wh/kg
EN 60350-2 - Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed - Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks
•
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
•
10.2 Energiasääst
•
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
•
•
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
11. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
SVENSKA
23
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................24
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................25
3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................28
4. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 30
5. RÅD OCH TIPS................................................................................................ 35
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 37
7. FELSÖKNING...................................................................................................37
8. INSTALLATION................................................................................................ 40
9. TEKNISKA DATA............................................................................................. 42
10. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 43
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
24
1.
www.electrolux.com
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på
kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om glaskeramikytan/glasytan är sprucken, stäng av
produkten för att undvika risken för elektriska stötar.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller
personer med motsvarande utbildning, för att undvika
fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats
av tillverkaren av apparaten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
•
•
•
•
•
Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan
produktens botten och den övre lådan
vara tillräckligt så att luft kan cirkulera.
Produktens undersida kan bli het. Se
till att en icke-brännbar
separationspanel monteras under
26
www.electrolux.com
•
produkten så att man inte kommer åt
undersidan.
Säkerställ att ett
luftcirkulationsutrymme på 2 mm
mellan bänkskivan och enhetens
framsida upprätthålls. Garantin täcker
inte skador som orsakats av brist på
tillräckligt ventilationsutrymme.
2.2 Elektrisk anslutning
•
•
•
•
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
Använd rätt nätkabel.
Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
Dragavlasta kabeln.
Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
Använd denna produkt för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
Lita inte på kastrullvarnaren.
Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion
SVENSKA
•
•
•
•
Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
2.4 Skötsel och rengöring
•
•
•
•
•
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
Lägg inte ett varmt lock på hällens
glasyta.
Låt inte kokkärl torrkoka.
Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
27
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Stäng av ugnen och låt den kallna
före rengöring.
Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
2.6 Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
28
www.electrolux.com
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Beskrivning av hällen
1
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
3 Flexibel induktionskokzon
1
3
2
3.2 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
8
00:02
9 8
Symbol
1
2
3
-
4
5
6
-
7
6
5
4
Funktion
Beskrivning
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
Zonens placering
För att visa zonens placering. För att akti‐
vera zonen, tryck på symbolen.
Kokzonen är på
För att ändra värmeinställningen eller stäl‐
la in ytterligare funktioner, tryck på sym‐
bolen.
Meny
För att välja ytterligare funktioner och in‐
ställningar.
Lås nu
För att låsa kontrollpanelen.
Statusfält
För att visa genvägar och visa åter‐
stående tid. För att kunna se genvägarna
måste de aktiveras i genvägsmenyn.
SVENSKA
Symbol
29
Funktion
Beskrivning
7
Påminnelse
För att aktivera funktionen eller visa tiden:
8
Pro Cook
För att aktivera och avaktivera funktionen.
9
PAUS
För att aktivera funktionen.
3.3 Kokzonens panel
För att se kokzonens panel, tryck på en kokzons symbol i kontrollpanelen.
1
2
9
03:00
3
4
5
00:10
01:45
7
1
6
Sym‐
bol
Funktion
Beskrivning
-
Kokzonssymbol
För att visa det inställda värmeläget.
2
Power Boost/Automatisk För att visa att funktionen är igång.
uppvärmning
Timern börjar nedräkningen tills funktio‐
nen avaktiveras.
3
CountUp Timer
För att visa hur länge kokzonen är igång.
4
Nedräkningstimer
För att visa återstående tillagningstid.
Meny
För att välja ytterligare funktioner och in‐
ställningar för zonen.
5
Power Boost/Automatisk För att aktivera och avaktivera funktionen.
uppvärmning
6
7
-
Inställningslist
3.4 Restvärme
VARNING!
Risk för brännskador från
restvärme.
För inställning av värmeläge.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
30
www.electrolux.com
4. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
4.1 Första aktiveringen
När du aktiverar hällen för första gången
ska du ställa in språket. När du har ställt
in språket visar hällen tips om hur den
fungerar. För att ändra skärmen kan du
dra fingret till höger eller till vänster.
aktivera och avaktivera funktioner och
skapa genvägar. Tabellen visar
basmenyfunktionerna. Tryck på
funktionen för att få åtkomst till den. Välj
en inställning du vill ha och bekräfta ditt
val.
Fler funktioner
Lås nu
Pro Cook
PAUS
Påminnelse
Meny
Tips och tricks
Genvägar
Säkerhet
Val Av Språk
Om du vill hoppa över tipsfliken Klar. Du
kan få åtkomst till tipsen senare med
Meny.
Display
Ljud
4.2 Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
4.3 Allmän information
Hällens kontrollpanel har ett touchfält. Du
sätter på hällen genom att trycka på
symbolerna, bläddrar mellan menyer,
inställningslister och skärmar. Hällen
reagerar på ett tryck efter man avlägsnat
fingret.
Läs informationen som visas på
skärmen. Hällen ger dig tips och
kommandon för enklare drift.
FÖRSIKTIGHET!
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen. Det finns
risk för att elektroniken
skadas.
4.4
Underhåll
4.5 AUTO OFF
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
•
•
•
•
•
Meny-funktioner
Använd symbol:
för att få åtkomst och
ändra hällens inställningar. Du kan också
•
alla kokzoner är avstängda.
du inte ställer in värmeläge efter
hällen har satts på.
du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
du använder fel slags kokkärl eller så
finns det inget kokkärl på zonen.
Zonens färg ändras till grått. Den
flexibla induktionskokzonen
avaktiveras efter 10 sekunder och
induktionszonerna avaktiveras efter 2
minuter.
du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en viss tid
stängs hällen av.
SVENSKA
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeläge
Hällen stängs av
efter
1-3
6 timmar
4-7
5 timmar
8-9
4 timmar
10 - 14
1,5 timme
Stäng av hällen och sätt på den igen
eller tryck på zonens symbol för att ta
bort AUTO OFF.
4.6 Byta språk
För att byta språk, tryck på
i
kontrollpanelen. Välj Meny från listan.
Välj därefter språkmenyn och rätt språk.
Tryck på språket för att bekräfta ditt val.
4.7 Använda kokzonerna
Sätt kokkärlen direkt på korsen eller på
den flexibla kokzonen.
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten. Tryck på kokzonens symbol för
att öppna kokzonens panel.
4.8 Värmeläge
Tryck på motsvarande symbol för zonen
du vill använda. Kokzonens panel tänds.
Du kan ändra värmeinställningen
genom att:
•
•
•
trycka på önskat värmeläge på
inställningslisten,
och dra fingret längs inställningslisten.
Släpp fingret när du når önskad
värmeinställning.
tryck på zonens symbol och dra
fingret till höger för att öka eller till
vänster för att minska
värmeinställningen.
31
9
På den flexibla
induktionskokzonen ska du
först placera kokkärlet på
hällen. När kokkärlet
detekteras tänds symbolen
för zonen.
4.9 Flexibel induktionskokzon
Den flexibla induktionskokzonen
detekterar placeringen och storleken på
kokkärlet. När kokkärlet detekteras tänds
symbolen för zonen. Du kan aktivera
kokzonens panel och ställa in
värmeinställningen eller timern. Storleken
på kokzonens symbol beror på
kokkärlets storlek. Om symbolen är liten
kan du sätta dit fler kokkärl bredvid den
du använder.
Du kan använda upp till tre kastruller på
zonen samtidigt. Minsta storlek på
kokkärlet är 90 mm. Maximal storlek är
300 x 460 mm.
När du tar bort kokkärlen från zonen blir
zonens symbol grå. Efter 10 sekunder
försvinner zonen.
4.10 Delad funktion
Om du använder ett stort kokkärl på den
flexibla zonen kan du dela den i två
kokzoner. Det gör att du kan ställa in två
olika värmenivåer för två olika områden
med kokkärl.
Aktivera funktionen: tryck på zonens
symbol. Kokzonens panel tänds. Tryck
på
och välj funktionen från listan. Om
funktionen inte finns tillgänglig i
undermenyn innebär det att zonen är för
liten för att dela i två.
För att avaktivera funktionen: tryck på
zonens symbol. Kokzonens panel tänds.
32
www.electrolux.com
Tryck på
och välj alternativet att
upphäva delning av zonen.
Om kokkärlet tas bort från
plattan i mer än 10 sekunder
eller om du stänger av
zonen, inaktiveras
funktionen.
Tryck på
.
tänds inuti
kokzonens symbol. Timern bredvid
symbolen räknar ner återstående Power
Boost-tid.
För att avaktivera funktionen: tryck på
.
Power Boost-tiderna och
effekten på den flexibla
induktionskokzonen beror på
kokkärlens storlek.
Funktionen fungerar för
kokkärl som är större än 180
mm.
Du kan också trycka på
zonens symbol med två
fingrar för att dela eller
upphäva delningen av
zonen.
4.11 Automax
Du kan uppnå önskat värmeläge
snabbare om du aktiverar den här
funktionen. Funktionen ställer in högsta
värmeläget under en viss tid och sänker
sedan till rätt värmeläge.
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på kokzonens symbol. Välj
önskat värmeläge mellan 1 och 13. Tryck
på
. En symbol för funktionen
tänds inuti kokzonens symbol:
.
Timern bredvid symbolen räknar ner
återstående tid för funktionen.
4.13
Pro Cook-funktionen
Med den här funktionen kan man ändra
temperaturen genom att flytta kokkärlet
till ett annat ställe på den flexibla
induktionskokzonen.
Hällen känner av kokkärlets placering
och ställer in värmeläget som motsvarar
placeringen. Högsta värmeläget får man
om man placerar kokkärlet i främre läget.
Man kan minska värmeinställningen
genom att flytta kokkärlet till den bakre
delen av hällen.
Om du ändrar värmenivå när
funktionen är igång, räknar
timern ner en ny tid specifik
för den här värmenivån.
För att avaktivera funktionen: tryck på
.
4.12 Power Boost
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till högsta värmeläget.
Se avsnittet "Teknisk
information".
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på kokzonens symbol.
Ställ in värmeinställningen på 0 eller 14.
FÖRSIKTIGHET!
När funktionen är igång kan
du inte ändra värmeläget
manuellt.
Allmän information:
•
•
Använd bara en kastrull när du
använder funktionen.
Den maximala diametern på kokkärl
för funktionen är 240 mm. Om du
använder kokkärl större än 240 mm
avaktiveras funktionen. Flexibla zonen
ändras till standardläge för tillagning.
Zonen behåller värmeinställningen
SVENSKA
•
•
från den senaste placeringen på Pro
Cook-funktionen.
När funktionen är igång ändrar du
värmeinställningen endast genom att
flytta kokkärlen.
När du använder funktionen kan du
också använda Påminnelsefunktionen
.
Lyft upp kokkärlet och sätt
det på en annan plats på
den flexibla zonen om du vill
ändra värmeinställningen.
Om man drar kokkärlen kan
det orsaka repor och
missfärgningar på ytan.
Du kan lägga till genvägen
till funktionen på statusfältet
på kontrollpanelen
.
Återställa tiden: gå in på kokzonens
panel. Tryck på
bredvid kokzonens
symbol och välj rätt alternativ från listan.
För att återställa tiden kan man också
trycka på
Aktivera funktionen: gå in på
kokzonens panel. Tryck på
bredvid
kokzonens symbol och välj ställa in
tillagningstiden. Ställ in tiden genom att
få fram först timmar och sedan minuter.
För att aktivera funktionen, placera
kokkärlet på den flexibla zonen. Tryck på
statusfältet
.
Avaktivera funktionen
Upprepa proceduren för att avaktivera
funktionen eller tryck på . Den
streckade ytan på kontrollpanelen
försvinner.
Om två fungerande zoner
detekteras eller ett större
kokkärl används, avaktiveras
funktionen.
4.14 Klockfunktioner
Det finns 3 timers: CountUp Timer,
Nedräkningstimer och Påminnelse.
Pro Cook. När funktionen är
på kan du endast använda
Påminnelse.
CountUp Timer
Den här timern kan användas för att
kontrollera hur länge kokzonen är igång.
bredvid kokzonens symbol.
Nedräkningstimer
Du kan använda den här timern för att
ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
Aktivera funktionen
och välj funktionen från listan. När
funktionen är igång indikeras den flexibla
zonen med streck på kontrollpanelen.
För att aktivera funktionen kan du också
trycka på genvägssymbolen på
33
Funktionen startar automatiskt och syns
bredvid kokzonens symbol i kokzonens
panel. För att kontrollera tiden, tryck på
zonens symbol.
02
55
01
50
00 h 45 min
24
40
23
35
OK
Bekräfta därefter ditt val. Du kan också
avbryta ditt val. När tiden gått ut ljuder en
signal och kokzonen stängs av. För att
ställa in tiden kan du också trycka på
.
För att stänga av ljudet: tryck på
displayen.
Påminnelse
Denna funktion påverkar inte
kokzonernas funktioner i övrigt. Du kan
använda den när hällen är avstängd.
Du kan lägga till genvägen
till funktionen på statusfältet
på kontrollpanelen
.
Aktivera funktionen: tryck på
och
välj funktionen från listan. Ställ in tid och
bekräfta ditt val. För att aktivera
funktionen kan du också trycka på
genvägssymbolen på statusfältet
. När
34
www.electrolux.com
Displaylås och Barnlås
Displaylås funktionen förhindrar
oavsiktlig ändring av inställningarna
under tillagningen. När funktionen är
aktiv och du inte ändrar några
inställningar under 2 minuter låser den
kontrollpanelen.
tiden du har valt har förflutit hörs en
ljudsignal.
För att stänga av ljudet: tryck på
displayen.
4.15 PAUS
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
När funktionen är igång kan du inte
ändra värmeläget. Funktionen påverkar
inte timern.
Du kan lägga till genvägen
till funktionen på statusfältet
på kontrollpanelen
.
Aktivera funktionen: tryck på
och
välj funktionen från listan. För att aktivera
funktionen kan du också trycka på
genvägssymbolen på statusfältet
.
Barnlås funktionen förhindrar oavsiktlig
aktivering och drift av hällen när den är
avstängd.
För att aktivera eller avaktivera
funktionerna: tryck på
och välj Meny
tryck därefter på Säkerhet. På nästa
skärm, välj om du vill stänga av eller
sätta på funktionerna. Bekräfta ditt val.
För att använda hällen utan
att avaktivera funktionen, följ
informationen på displayen
och tryck på bokstäverna i
alfabetisk ordning: A - O - X.
För att avaktivera funktionen: tryck på
displayen. Tidigare värmeinställningar
återupptas.
4.17 Genvägar
4.16
Du kan ställa in funktioner som du utför
ofta som genvägar. Genvägar visas som
symboler på statusfältet på
kontrollpanelens skärm. Med genvägen
kan du aktivera funktionen med en
knapptryckning.
Låsa hällen
Hällen har 3 låsningsfunktioner: Lås nu,
Displaylås och Barnlås.
Lås nu
Den här funktionen låser kontrollpanelen
medan kokzonerna är igång. Den
förhindrar oavsiktliga ändringar av
inställningarna.
Du kan lägga till genvägen
till funktionen på statusfältet
på kontrollpanelen
4.18 Display
.
Aktivera funktionen: tryck på
och
välj funktionen från listan. För att aktivera
funktionen kan du också trycka på
genvägssymbolen på statusfältet
.
För att avaktivera funktionen: tryck på
displayen. Följ informationen på
displayen och tryck på bokstäverna i
alfabetisk ordning: A - O - X.
När du stänger av hällen
avaktiveras funktionen.
Aktivera genvägar: tryck på
och välj
Meny tryck därefter på menyn för
genvägar. På nästa skärm, välj
funktionerna du vill visa som genvägar
på statusfältet. Bekräfta ditt val.
Du kan justera displayens ljusstyrka och
bakgrund.
Det finns 4 ljusstyrkenivåer, 1 är den
lägsta och 4 den högsta.
Det finns 6 olika bakgrundsfärger.
För att ändra inställningarna för
ljusstyrka och bakgrund: tryck på
och välj Meny tryck därefter på Display.
Välj därefter mellan ljusstyrka och
bakgrundsbilder. På nästa skärm, välj
önskad inställning. Bekräfta ditt val.
SVENSKA
4.19 Ljud
•
Du kan välja vilken typ av ljud du vill ha
när hällen är på. Du kan också välja att
stänga av ljudet.
•
För att ändra inställningarna för
och välj Meny tryck
ljudet: tryck på
därefter på ljudmenyn. På nästa skärm,
välj önskad inställning. Bekräfta ditt val.
Även om ljudet är avstängt
kan du fortfarande höra
ljudsignalen när timern tar
slut eller när du stänger av
hällen.
4.20 Effektreglering-funktion
•
•
•
•
•
Kokzonerna är grupperade enligt plats
och nummer på faserna i hällen. Se
bilden.
Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3700 W.
Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas
har överskridit 3700 W.
Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
5. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Använd
induktionskokzonerna med
korrekt kokkärl.
Kokkärlsmaterial
•
Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat
stål, rostfritt stål, botten med flera
•
lager (märkt som lämpligt av
tillverkaren).
Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
•
•
35
Värmeläget för de reducerade
zonerna ändras mellan två nivåer.
För den flexibla zonen kan du välja
upp till tre kastruller. Om maximal
laddning för fasen överskrids,
avaktiveras funktionen.
Avaktiveringen av funktionen beror på
kokkärlets storlek och antal kokkärl.
Funktionen minskar
värmeinställningen för kastrullerna till
högsta möjliga på fasen. Kokzonens
symbol blir grå och
värmeinställningen ändras mellan två
nivåer. Den nedåtpekande pilen tänds
i kokzonens symbol. Om du inte
ändrar antalet kastruller på den
flexibla zonen efter en minut, kommer
det lägre värmeläget att ställas in för
denna matlagningssession.
lite vatten kokar mycket snabbt upp
på en kokzon som är inställd på det
högsta värmeläget.
en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Kokkärlets mått
36
www.electrolux.com
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten upp till en viss gräns.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
Se avsnittet "Teknisk
information".
5.2 Ljud under användning
Om du hör:
•
•
•
•
knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
visslande ljud: använder du kokzonen
med hög effektnivå och kokkärlet är
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
surrande: använder du hög effektnivå.
klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
•
•
klickande ljud på flexibla zonen:
kastrullen har inte detekterats och
tillagningszonen är inte inställd.
susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär
inte att det är fel på produkten.
5.3 Exempel på olika typer av
tillagning
Relationen mellan värmelägets och
kokzonens förbrukning är inte linjär. När
du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
effektförbrukning. Det betyder att
kokzonen med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1
Varmhållning av tillagad mat. efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-3
Hollandaisesås, smältning
av: smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellan‐
rum.
1-3
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
3-5
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket vät‐
ska som ris, rör om mjölkba‐
serade rätter under tillagnin‐
gen.
5-7
Ångkoka grönsaker, fisk,
kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar vät‐
ska.
7-9
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis.
7-9
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingre‐
dienser.
SVENSKA
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
9 - 12
Lätt stekning: schnitzel, cor‐
don bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
12 - 13
Kraftig stekning, potatiskro‐
ketter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
14
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera
pommes frites.
37
Koka stora mängder vatten. Effektfunktionen är aktiverad.
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
•
6.1 Allmän information
•
•
•
•
•
Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.
6.2 Rengöring av hällen
•
Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat med
socker. I annat fall kan denna typ av
smuts skada hällen. Var försiktig och
•
•
undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en fuktad trasa.
Det finns horisontella spår i ytan på
hällen. Rengör hällen med en fuktad
duk och lite diskmedel med en mjuk
rörelse från vänster till höger. Efter
rengöring, torka hällen med en mjuk
trasa från vänster till höger.
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen. Se kop‐
plingsschemat.
38
www.electrolux.com
Problem
Hällen stängs av.
Möjlig orsak
Lösning
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Det finns vatten eller fett‐
stänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
Du satte något på touch-
Ta bort föremålet från
touch-kontrollen.
kontrollen
.
En kastrull aktiverar två zo‐ Kastrullens botten är
ner.
ojämn.
Flytta kastrullen lite tills
den står på en zon.
Två eller flera zoner detek‐ Kastrullerna står för nära
teras som en zon.
varandra och tillagningszo‐
nerna ställdes inte in efter
varje kastrull.
Ställ in varje zon individu‐
ellt efter att kastrullen har
placerats på tillagningszo‐
nen.
Det finns ingen kokzonsin‐ Fel kokkärl.
dikation på den flexibla zo‐
nen.
Använd rätt typ av kokkärl.
Se avsnittet "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zo‐
nen.
Använd kokkärl med rätt
mått.
Se avsnittet "Teknisk infor‐
mation".
Det står redan kokkärl på
zonen.
Flytta den ena kastrullen
något för att få plats med
den andra.
Power Boost aktiveras inte Kastrullen är större än 240
för kastrullen på den flexi‐ mm. Maximal värmein‐
bla zonen.
ställning har uppnåtts.
Värmeinställningarna för
kastrullerna på flexibla zo‐
nen minskas.
tänds.
Pro Cook-funktionen
stängs av.
Det är normalt för den här
storleken på kastrull. An‐
vänd mindre kastruller eller
använd den högsta inställ‐
ningen för den stora.
Du använder för många
Flytta några kastruller till
kastruller med högsta vär‐ induktionszonerna.
meläget på den flexibla zo‐
nen. Effektfunktionen är
aktiverad.
En av låsningsfunktionerna För att låsa upp spisen,
är aktiv.
tryck på bokstäverna A - O
- X. i alfabetisk ordning.
Du använder fler än en
kastrull.
Använd endast en kastrull
för funktionen.
SVENSKA
39
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Displayens ljusstyrka har
minskat.
Temperaturen på zonerna Låt hällen svalna.
är hög. För att displayen
ska få en lång livslängd
minskas ljusstyrkan ber‐
oende på temperaturen på
hällen.
Displayen reagerar inte för
beröring.
Delar av displayen är täckt
eller så har kastruller pla‐
cerats för nära displayen.
Ta bort dessa. Flytta kas‐
trullerna från displayen.
Effektstyrkan har minskat.
Den nedåtpekande pilen
tänds i kokzonens symbol.
Effektfunktionen är påsla‐
gen.
Se avsnittet "Daglig an‐
vändning".
Bakgrundsbelysningen är
på men displayens kon‐
trast är svag.
Heta kokkärl täcker över
displayen.
Avlägsna föremålet och låt
hällen svalna tillräckligt.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kon‐
trasten inte är tydlig.
Det hörs inget ljud när du
Ljudsignalerna är avakti‐
trycker på touch-kontroller‐ verade.
na.
Aktivera signalerna.
Se avsnittet "Daglig an‐
vändning".
E och en siffra tänds.
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Koppla loss hällen från
eluttaget en stund. Ta ur
eller koppla från säkringen
i husets/lägenhetens säk‐
ringsskåp. Anslut igen. Om
E tänds igen ber vi dig
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
E3 tänds.
Fel på elanslutningen. Mat‐ Tala med en behörig elek‐
ningsspänningen ligger
triker som kontrollerar in‐
utanför intervallet.
stallationen.
E4 tänds.
Det har uppstått ett fel på
hällen eftersom ett kokkärl
har kokat torrt. Kokzonens
överhettningsskydd för zo‐
nerna har aktiverats.
Stäng av hällen och låt den
svalna. Sätt på hällen igen.
Om det berodde på kok‐
kärlet försvinner meddelan‐
det. Om meddelandet for‐
tsätter att synas, kontakta
auktoriserad serviceverk‐
stad.
E7 tänds.
Kylfläkten är blockerad.
Kontrollera om något före‐
mål blockerar kylfläkten.
Om meddelandet kommer
tillbaka, kontakta auktori‐
serad serviceverkstad.
40
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
E8 tänds.
Fel på elanslutningen.
Hällen är ansluten endast
till en fas.
Tala med en behörig elek‐
triker som kontrollerar in‐
stallationen. Se kopplings‐
schemat.
E9 tänds.
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Stäng av hällen och sätt på
den igen. Om meddelandet
fortsätter att synas, kontak‐
ta auktoriserad service‐
verkstad.
7.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande
som visas. Kontrollera att du har hanterat
hällen på korrekt sätt. Annars kommer
besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.
8. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Serienummer ....................
8.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
8.3 Nätkabel
•
•
Hällen är försedd med en nätkabel.
Byta ut en skadad nätkabel mot
följande (eller högre) nätkabeltyp:
H05V2V2-F T min 90 °C. Kontakta din
lokala servicestation.
SVENSKA
8.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
55 ±1mm
65±1mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
490±1mm
41
42
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
9. TEKNISKA DATA
9.1 Typskylt
Modell EHX8H10FBK
Typ 60 GBD K1 AU
Induktion 7.4 kW
Serienr .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 316 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
7.4 kW
9.2 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell ef‐
fekt (max vär‐
meläge) [W]
Effektfunktion Effektfunktion Kokkärlets di‐
[W]
maximal var‐
ameter [mm]
aktighet [min]
Höger fram
1400
2500
4
125 - 145
Höger bak
2300
3700
10
180 - 210
Kokzonernas effekt kan skilja sig en
aning från uppgifterna i tabellen. Den
ändras efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i
tabellen.
9.3 Flexibel zon-specifikation
Kokkärlets diame‐ Nominell effekt
ter [mm]
(max värmeläge)
[W]
Power Boost [W]
Power Boost max‐
imala varaktighet
[min]
90
500
500
4
145
1400
1400
4
180
1800
2000
8
SVENSKA
43
Kokkärlets diame‐ Nominell effekt
ter [mm]
(max värmeläge)
[W]
Power Boost [W]
Power Boost max‐
imala varaktighet
[min]
210
2200
3000
8
280
2600
3700
10
Kokzonens effekt kan skilja sig en aning
från uppgifterna i tabellen. Den ändras
efter kokkärlets material och mått.
10. ENERGIEFFEKTIVITET
10.1 Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
EHX8H10FBK
Typ av häll
Häll för in‐
byggnad
Antal kokzoner
2
Antal kokytor
1
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzoner
(Ø)
Höger fram
Höger bak
14,5 cm
21,0 cm
Längd (L) och bredd (B) för
kokytan
Vänster
L 45,4 cm
B 30,0 cm
Energiförbrukning per kokzon Höger fram
(ECelectric cooking)
Höger bak
175,7 Wh/kg
170,3 Wh/kg
Energiförbrukning för kokytan Vänster
(ECelectric cooking)
188,4 Wh/kg
Energiförbrukning för hällen
(ECelectric hob)
182,3 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
•
Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
•
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
10.2 Energibesparing
•
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
•
•
•
Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
44
www.electrolux.com
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
45
46
www.electrolux.com
SVENSKA
47
867331855-A-272016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement