Electrolux EQWP4510IK User manual

Electrolux EQWP4510IK User manual
Electrolux
Cooking
Inductiewok
EQWP4510IK
2
www.electrolux.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...................................................................................2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................................................... 4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT................................................................. 7
4. DAGELIJKS GEBRUIK......................................................................................... 9
5. AANWIJZINGEN EN TIPS.................................................................................. 11
6. ONDERHOUD EN REINIGING........................................................................... 13
7. PROBLEEMOPLOSSING...................................................................................14
8. MONTAGE ........................................................................................................16
9. TECHNISCHE GEGEVENS................................................................................ 19
10. NEDERLAND - CUSTOMER CARE EN SUPPORT...........................................20
WE DENKEN AAN U
Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product dat
jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd
ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op
vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registerelectrolux.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij
de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door
een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
NEDERLANDS
3
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor
toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi
het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is
heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit
te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de werking
van dit apparaat altijd uit te buurt worden gehouden.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient
op te passen dat u de verwarmingselementen niet
aanraakt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt
of onder permanent toezicht.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een
apart afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de
vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet
onder constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst,
aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met de
bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit om het risico op
elektrische schokken te voorkomen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte
kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
NEDERLANDS
• Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven
lades zorg er dan voor dat de ruimte
tussen de onderkant van het apparaat
en de bovenste lade voldoende is voor
luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
• Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte
van 2 mm vrij is tussen het werkblad en
de voorkant van de onderste unit. De
garantie dekt geen schade veroorzaakt
door het gebrek aan een adequate
ventilatieruimte.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u
welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
5
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt.
Neem contact op met onze serviceafdeling of een elektromonteur om een
beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer
na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten
uit de houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
6
www.electrolux.com
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Vertrouw niet alleen op de
pandetector.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker
moeten een afstand van minimaal 30
cm bewaren van de inductiekookzones
als het apparaat in werking is.
• Als u eten in de hete olie doet, kan het
spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen uit
de buurt van vet en olie als u er mee
kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op
het apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glas / glaskeramiek.
Til deze voorwerpen altijd op als u ze
moet verplaatsen op de kookplaat.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
2.4 Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor onderhoudswerkzaamheden
de stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. correcte
afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat
af en gooi het weg.
2.6 Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
7
NEDERLANDS
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Indeling kookplaat
1 Inductiekookzone
2 Bedieningspaneel
300 mm
1
2
3.2 Indeling Bedieningspaneel
1
2
3
4
5 6
12
7
11
8
10
9
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tiptoets Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Toetsblokkering / Het
kinderslot
Het bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen.
3
STOP+GO
De functie in- en uitschakelen.
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
5
CountUp Timer
Geeft aan dat de functie werkt.
6
Timer met aftelfunctie /
Kookwekker
Geeft aan dat de functie werkt.
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
8
Powerfunctie
De functie in- en uitschakelen.
9
Blijven sudderen
De functie in- en uitschakelen.
4
7
-
-
8
www.electrolux.com
Tiptoets Functie
-
10
11
12
/
Opmerking
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
-
Timerfunctie instellen.
-
De tijd verlengen of verkorten.
3.3 Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
STOP+GO-functie is in werking.
Powerfunctie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
/
OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie): doorgaan met koken / warmhoudstand / restwarmte.
/
Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op
de kookzone geplaatst.
Automatisch uitschakelen-functie is in werking.
3.4 OptiHeat Control (3-staps
restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
/
/
Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte. Het
controlelampje geeft het
niveau van de restwarmte
aan.
De inductiekookzones creëren de voor het
kookproces benodigde warmte direct in
de bodem van de pan. Het glaskeramiek
wordt verwarmd door de warmte van de
pannen.
3.5 Accessoires
De WOK-pan P 6.0 (meegeleverd)
Gebruik alleen de
meegeleverde WOK-pan.
390 mm, 6 liter, 2 handvatten, roestvrij
staal.
NEDERLANDS
9
4. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
4.1 In- of uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
4.3 De kookstand
Voor het instellen of wijzigen van de
kookstand:
Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste
kookstand of beweeg uw vinger langs de
bedieningsstrip totdat u de jusite
kookstand heeft bereikt.
4.2 Automatisch uitschakelen
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld.
• u iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het bedieningspaneel
hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er
klinkt een geluidssignaal en de
kookplaat wordt uitgeschakeld.
Verwijder het voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
• De kookplaat te heet wordt (b.v. als
een pan droogkookt). De kookzone
moet afgekoeld zijn voordat u de
kookplaat weer kunt gebruiken.
• u ongeschikte pannen gebruikt. Het
symbool
gaat branden en na 2
minuten schakelt de kookzone
automatisch uit.
• u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd gaat
branden en wordt de kookplaat
uitgeschakeld.
De verhouding tussen kookstand en
de tijd waarna de kookplaat
uitschakelt:
Kookstand
De kookplaat
wordt uitgeschakeld na
4.4 Gebruik van de wok
Plaats de wok voorzichtig in de cuvette.
De wok niet schudden terwijl hij in de
cuvette ligt.
LET OP!
Zorg ervoor dat het handvat
het oppervlak niet raakt of
bekrast. Het kan schade aan
de kookplaat veroorzaken.
4.5 Powerfunctie
Deze functie maakt meer vermogen
beschikbaar voor de inductiekookzones.
De functie kan voor een beperkte tijdsduur
voor uitsluitend de inductiekookzone
worden geactiveerd. Daarna wordt de
inductiekookzone automatisch
teruggeschakeld naar de hoogste
kookstand.
Zie het hoofdstuk
'Technische informatie'.
Om de functie voor een kookzone in
te schakelen: raak
aan.
gaat aan.
6 uur
Om de functie uit te schakelen: wijzig
de kookstand.
4-7
5 uur
4.6 Timer
8-9
4 uur
10 - 14
1,5 uur
,1-3
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te
stellen hoe lang de kookzone moet
werken voor een kooksessie.
10
www.electrolux.com
De selectie van de timerfunctie is mogelijk
wanneer de kookzone is ingeschakeld en
de kookstand is ingesteld.
Om de functie te resetten: Raak
aan. De tijd telt af naar 00.
Als twee functies tegelijkertijd
werken, toont het display
eerst de functie CountUp
Timer.
De functie inschakelen: raak
van de
timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99
minuten). Wanneer deze functie actief is,
gaat
branden.
herhaaldelijk aan totdat
gaat branden.
Op het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als een
kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld en de kookzones niet
werken (het display van de kookstand
Om het juiste tijdstip van de dag te
toont
wijzigen: raak
De functie inschakelen: Raak
Resterende tijd weergeven: raak
herhaaldelijk aan totdat
gaat branden. Raak
of
aan.
De functie uitschakelen: raak
herhaaldelijk aan totdat
Tik op
00.
gaat branden.
. De resterende tijd telt terug tot
Als de tijd verstreken is, klinkt
er een geluidssignaal en
knippert 00. De kookzone
wordt uitgeschakeld.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
CountUp Timer (De timer met
optelfunctie)
Gebruik deze functie om in de gaten te
houden hoe lang de kookzone werkt.
De functie inschakelen: Raak
Het symbool
branden.
gaat uit en
aan.
gaat
Om in de gaten te houden hoelang de
kookzone werkt: raak
herhaaldelijk
gaat branden. De display
aan totdat
geeft aan hoe lang de zone werkt. Tijdens
de eerste minuut toont het display de tijd
in seconden. Na de eerste minuut toont
het display de tijd in minuten.
De functie uitschakelen: raak
herhaaldelijk aan totdat
Tik op . Het symbool
gaat branden.
).
aan.
Raak
of
van de timer aan om de tijd
in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt
er een geluidssignaal en knippert 00.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
De functie heeft geen invloed
op de werking van de
kookzone.
4.7 STOP+GO
Deze functie stelt alle kookzones die in
werking zijn in op de laagste kookstand.
Als de functie in gebruik is, kunt u de
kookstand niet wijzigen.
De functie stopt de timerfunctie niet.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat branden.
Om de functie uit te schakelen: raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
4.8 Toetsblokkering
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen
terwijl de kookzones in werking zijn.
Hiermee wordt voorkomen dat de
kookstand per ongeluk wordt veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
gaat branden.
Om de functie in te schakelen: raak
gaat uit en
aan.
gaat gedurende 4 seconden
aan.De timer blijft aan.
NEDERLANDS
Om de functie uit te schakelen: raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
Als u de kookplaat uitzet,
stopt u deze functie ook.
aan. Stel de kookstand in binnen 10
seconden. U kunt de kookplaat
bedienen. Als u de kookplaat uitschakelt
met
, treedt de functie weer in werking.
4.10 OffSound Control (De
geluiden in- en uitschakelen)
4.9 Het kinderslot
Deze functie voorkomt dat de kookplaat
onbedoeld wordt gebruikt.
Om de functie in te schakelen: schakel
de kookplaat in met
. Stel geen
kookstand in. Raak
4 seconden aan.
Schakel de kookplaat uit. Raak
3
seconden aan. Het display gaat aan en
uit. Raak
3 seconden aan.
of
gaat branden. Raak
aan om één van
het volgende te kiezen:
gaat aan. Schakel de kookplaat uit met
•
.
- de signalen zijn aan
•
Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot de kookplaat automatisch
uitschakelt.
Om de functie uit te schakelen: schakel
de kookplaat in met
. Stel geen
kookstand in. Raak
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de kookplaat uit met
.
De functie gedurende één kooksessie
onderdrukken: zet de kookplaat aan met
.
gaat aan. Raak
11
4 seconden
- de signalen zijn uit
Als de functie op
staat, kunt u de
geluiden alleen horen als:
• u
aanraakt
• Kookwekker naar beneden komt
• Timer met aftelfunctie naar beneden
komt
• u iets op het bedieningspaneel plaatst.
5. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 Kookgerei
Gebruik de kookplaat alleen
met de originele wok met
ronde bodem.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen pannen met
een platte bodem. Een veilige
werking in overeenstemming
met EN60335 kan alleen
worden gegarandeerd als de
wok die is meegeleverd met
de kookplaat wordt gebruikt.
Bij een inductiekookzone
zorgt een sterk elektromagnetisch veld ervoor dat
het kookgerei erg snel heet
wordt.
Materiaal van het pannen
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse
bodem (aangemerkt als geschikt voor
inductie door de fabrikant).
• incorrect: aluminium, koper, messing,
glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
• een beetje water kookt snel op een
zone die ingesteld is op de hoogste
instelling.
• een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
12
www.electrolux.com
5.2 Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
• krakend geluid: de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van de
kookzone met een hoge kookstand en
als de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
• zoemen: als u hoge kookstanden
gebruikt.
• klikken: er treedt elektrische schakeling
op.
• sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect van de kookplaat
te maken.
5.3 Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op
de pan.
• Zet het kookgerei op de kookzone
voordat u deze inschakelt.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
5.4 Öko Timer (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone
eerder uit dan het signaal van de timer
met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
werkingstijd hangt af van het niveau van
de kookstand en de tijd dat u kookt.
5.5 Koken met de wok
De inductiewok is uitstekend geschikt voor
de bereiding van 'a la minute'-gerechten,
met name Chinese specialiteiten. Het
gerecht moet tijdens de korte
bereidingstijd voortdurend geroerd
worden. Met inductiesystemen kunt u snel
en op de juiste temperatuur koken.
Daardoor blijven vlees en vis mals en
groente behoudt zijn kleur, smaak en
vitaminen.
Op warmte-instelling 9 en hoger heeft de
inductiewok een hoog vermogen met een
zeer snelle reactietijd. Vet en olie worden
erg snel te heet. Het is te heet als het
begint te roken. Powerfunctie mag slechts
voor een korte periode gebruikt worden
als u kookt met een kleine hoeveelheid
eten of olie. Anders loopt u risico de wok
te beschadigen.
Met behulp van de test met de houten
lepel kan de frituurtemperatuur goed
geschat worden. Steek de steel van een
houten lepel in het hete vet. Als er kleine
bubbeltjes naar boven komen, dan is de
frituurtemperatuur bereikt. Als er geen
bubbeltjes te zien zijn, dan is de
frituurtemperatuur nog niet bereikt.
Kookmethoden
Roerbakken
• Laat olie in de wok wervelen.
• Snij de ingrediënten in kleine stukjes.
Voeg saus en kruiden toe en bak het
geheel snel op een hoge stand, terwijl
u blijft roeren.
• De kooktijd is erg kort. Zorg dat de
ingrediënten voor het wokken zijn
voorbereid.
• Beginnen met de ingrediënten die de
langste kooktijd hebben.
• Roebakken is een zeer gezonde
kookmethode.
• Groenten behouden hun smaak en
kleur en blijven mooi en knapperig.
• Kleine stukjes vlees blijven mals.
Frituren
• De wok biedt een zeer lage
temperatuurdaling en u verbruikt weinig
olie.
• De gerechten die gefrituurd worden,
nemen door de constante temperatuur
weinig vet op.
• Vlees, vis, aardappelen, groente, enz.
behouden een gelijkmatige kleur en
korst en daardoor hun typische smaak.
• Alleen speciaal voor frituren geschikte
vetten gebruiken.
Pocheren / Kloppen
• De gewelfde vorm van de wok maakt
hem geschikt voor het opkloppen van
crèmes, sabayone, botersauzen,
beslag voor koekjes- of parfait zonder
waterbad bij 65° C tot 80° C.
Sudderen
• Koken: voor het koken van voedsel
(bijvoorbeeld spaghetti) op het
kookpunt.
NEDERLANDS
• Sudderen: voor het koken van voedsel
(bijvoorbeeld dumplings) op het
kookpunt.
Stoven
• Als u het voedsel in het eigen vocht
kookt, of een heel klein beetje vet en
ander vocht toevoegt.
• Gebruik deze methode voor het koken
van voedsel met een hoog
watergehalte (zoals groenten, vis en
fruit), met een deksel op gematigde
warmte, om de smaak te behouden.
Stomen
• Dit is een gezonde kookmethode,
waarbij de inhoud en kleur van de
voedingsstoffen in het eten goed
bewaard blijft.
Gebruik vet en olie
Als de temperatuur te hoog is, begint het
vet te roken. Deze temperatuur wordt het
'rookpunt' genoemd.
Vet / Olie
Max. temperatuur
°C
Rookpunt
°C
Boter
130
150
Varkensvet
170
200
Rundervet
180
210
Olijfolie
180
200
Zonnebloemolie
200
220
Arachideolie 200
235
Kokosolie
240
200
13
Gebruik Powerfunctie voor het verwarmen
van grote hoeveelheden water.
6. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Algemene informatie
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
• Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het oppervlak
van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor de
glazen plaat.
6.2 De kookplaat schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie, suiker en
suikerhoudende gerechten. Anders kan
het vuil de kookplaat beschadigen. Doe
voorzichtig om brandwonden te
voorkomen. Plaats de speciale
schraper schuin op de glazen plaat en
verwijder resten door het blad over het
oppervlak te schuiven.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende verkleuringen.
Reinig de kookplaat met een vochtige
doek en een beetje niet-schurend
reinigingsmiddel. Droog de kookplaat
na reiniging af met een zachte doek.
• Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen
oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
6.3 De wok schoonmaken
• Maak de binnen en buitenkant van de
wok na elk gebruik schoon met
afwasmiddel.
• Week zwaar vuil los met heet water.
Maak de wok schoon met een
chroomstaalreiniger en een spons.
• Blauwe verkleuring, kalkvlekken of
andere vlekken kunt u het best
verwijderen met azijn of citroensap.
14
www.electrolux.com
7. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt de kookplaat niet in- De kookplaat is niet aange- Controleer of de kookplaat
schakelen of bedienen.
sloten op een stopcontact
goed is aangesloten op het
of is niet goed geïnstalleerd. lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.
De zekering is doorgeslagen.
Controleer of de zekering
de oorzaak van de storing
is. Als de zekeringen keer
op keer doorslaan, neemt u
contact op met een erkende installateur.
Schakel de kookplaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden
in.
U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets
tegelijk aan.
STOP+GO-functie is in
werking.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
Er ligt water of vetspatten
op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal
en de kookplaat wordt uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat
wordt uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.
Verwijder het voorwerp van
de tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op de tiptoets
Verwijder het object van de
tiptoets.
geplaatst.
De restwarmte-indicator
gaat niet aan.
De zone is niet heet, omdat Als de kookzone lang gehij slechts kortstondig is be- noeg in werking is geweest
diend.
om heet te zijn, neemt u
contact op met de klantenservice.
Er klinkt geen signaal wan- De signalen zijn uitgeschaneer u de sensorvelden van keld.
het bedieningspaneel aanraakt.
Schakel de signalen in.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oorzaak
15
Oplossing
gaat branden.
De automatische uitschake- Schakel de kookplaat uit en
ling is in werking getreden. weer in.
gaat branden.
De kinderbeveiliging of
toetsblokkering is actief.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
gaat branden.
Er staat geen kookgerei op
de zone.
Zet kookgerei op de zone.
Het kookgerei is niet goed.
Gebruik het juiste kookgerei.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
De diameter aan de bodem Gebruik kookgerei met de
van het kookgerei is te klein juiste afmetingen.
voor de zone.
Zie het hoofdstuk 'Technische informatie'.
en een getal gaat branden.
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Ontkoppel de kookplaat
enige tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering uit het elektrische systeem van het huis. Sluit het
apparaat opnieuw aan. Als
weer gaat branden,
neem dan contact op met
de klantenservice.
gaat branden.
De elektrische aansluiting is Laat de installatie controleonjuist. De stroomspanning ren door een elektromonis buiten bereik.
teur.
gaat branden.
Er is een storing opgetreden in de kookplaat, omdat
er kookgerei is drooggekookt. Automatische uitschakeling en de oververhittingsbescherming voor de
zones zijn in werking getreden.
Schakel de kookplaat uit.
Verwijder het hete kookgerei. Schakel na ongeveer 30
seconden de kookzone opnieuw in. Als het probleem
lag bij het kookgerei, verdwijnt het foutbericht. De
restwarmte-indicator kan
blijven branden. Laat het
kookgerei voldoende afkoelen. Controleer of uw kookgerei geschikt is voor de
kookplaat.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
gaat branden.
De ventilator wordt geblokkeerd.
Controleer of voorwerpen
de ventilator blokkeren. Als
weer gaat branden,
neem dan contact op met
de klantenservice.
16
www.electrolux.com
7.2 Als u het probleem niet kunt
oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Geef ook
de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van
het glazen oppervlak) en de foutmelding
die wordt weergegeven. Verzeker u ervan
dat u de kookplaat correct gebruikt heeft.
Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt
het bezoek van de onderhoudstechnicus
van de klantenservice of de vakhandelaar
in rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient u
de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Serienummer ...........................
8.2 Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
8.3 Aansluitkabel
• De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
• Vervang de beschadigde
voedingskabel door het volgende
netsnoer (of hoger): H05V2V2-F T min.
90°C. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
8.4 De afdichting bevestigen
1. Reinig het werkblad rond de plek waar
het gat moet worden uitgezaagd.
2. Bevestig de meegeleverde afdichtstrip
tegen de onderrand van de kookplaat
langs de buitenrand van de
keramische plaat. Rek het afdichtband
daarbij niet uit. Zorg dat de uiteinden
van de afdichtstrip zich in het midden
van een van de zijden van de
kookplaat bevinden.
3. Tel een paar mm bij de af te knippen
lengte van de afdichtstrip.
4. Duw de twee uiteinden van de
afdichtstrip samen.
NEDERLANDS
8.5 Montage
INSTALLATIE AAN BOVENKANT
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
min.
55mm
x4
x4
490+1mm
340+1mm
17
www.electrolux.com
<36mm
<36mm
≥36mm
≥36mm
min.
25 mm
min.
2 mm
Meegeleverde accessoires:
aansluitstand, hittebestendige silicone,
rubberen vrom, afsluitstrip.
Gebruik alleen speciaal
hittebestendig silicone.
De aanrechtuitsparing
Afstand
vanaf de
muur
minimaal 50 mm
Diepte
490 mm
Breedte
totaal van alle breedtes van
de kookplaten die u installeert minus 20 mm
Voorbeeld:
580 mm
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
8.6 De installatie van meer dan
één kookplaat
520 mm
18
Montage
1. Bereken de juiste afmetingen van de
uitsparing.
2. Bereid de uitsparing in het
aanrechtblad voor.
3. Plaats de kookplaten een voor een op
een zacht oppervlak (zoals een deken)
met de onderkant omhoog.
4. Bevestig de meegeleverde afdichtstrip
rondom de onderrand van de
kookplaat langs de buitenrand van de
glazen keramische plaat.
NEDERLANDS
5. Schroef losjes de bevestigingsplaten
in de juiste gaten van de
beschermende behuizing.
6. Plaats de eerste kookplaat in de
uitsparing van het aanrecht. Plaats
dan de aansluitstand in de uitsparing
van het werkblad. Druk het
halverwege de breedte onder de
kookplaat.
7. Draai de bevestigingsplaten losjes aan
van onder het werkblad op de
aansluitstang.
9. Draai de schroeven van de
bevestigingsplaten/vasthoudgreep
aan.
10. Dicht de kier tussen het aanrecht en
de kookplaten en tussen de
kookplaten met siliconenkit.
11. Breng wat sop op de siliconen aan.
12. Duw de rubberen kitstrijker met enige
kracht tegen de glaskeramische plaat
en beweeg deze langzaam langs de
hele naad.
13. Raak de siliconenkit pas weer aan als
het is uitgehard. Dit kan een dag
duren.
14. Verwijder de siliconenkit die eruit
steekt voorzichtig met een
scheermesje.
15. Maak het glas schoon.
8. Plaats de volgende kookplaat in de
uitsparing van het aanrecht. Zorg dat
de voorkant van de kookplaten met
elkaar zijn uitgelijnd.
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Typeplaatje
Model EQWP4510IK
Type 56 WOK 03 AU
Inductie 3.2 kW
Serienr. .................
ELECTROLUX
19
PNC productnummer 941 560 829 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vervaardigd in Duitsland
3.2 kW
20
www.electrolux.com
9.2 Specificatie kookzones
Nominaal vermogen (maximale
kookstand) [W]
Powerfunctie [W] Powerfunctie
maximale duur
[min]
Diameter van de
kookzone [mm]
2300
3200
300
5
10. NEDERLAND - CUSTOMER CARE EN SUPPORT.
NL
In de gebruiksaanwijzing en op
www.electrolux.nl kunt u lezen wat u moet
doen bij een storing en hoe u uw apparaat
dient te onderhouden..
Op deze website staan ook de eigen
garantie- en reparatievoorwaarden van
Electrolux (fabrieksgarantie), die u kunt
downloaden en opslaan. U kunt
desgewenst een schriftelijke versie van
deze voorwaarden bestellen via de
afdeling Customer Care, Postbus 120,
2400 AC Alphen aan den Rijn of telefoon
0172- 468300. Heeft u onverhoopt een
defect aan het apparaat, neemt u dan
contact op met onze Customer Care
afdeling telefoon 0172 - 468300. Zorgt u
dan dat u de volgende informatie bij de
hand heeft:
Merk: .......................................
Serie nummer: .......................
Model: .......................................
Aankoop datum: ......................
Product nummer:........................
Via onze website kunt u meer hulp krijgen
en onze gebruikershandleidingen
downloaden. Registreer uw product en
krijg eenvoudig toegang tot meer nuttige
informatie over uw product:
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG
Alphen aan den Rijn
www.RegisterElectrolux.com
11. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
Gooi apparaten gemarkeerd met het
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
*
NEDERLANDS
21
22
www.electrolux.com
NEDERLANDS
23
Gebruiksaanwijzing: Nederlands
867331891-A-292016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement