Electrolux EQLP4520IK User manual

Electrolux EQLP4520IK User manual
Electrolux
Cooking
Keittotaso
EQLP4520IK
2
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...................................................................................... 2
2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................................................... 4
3. LAITTEEN KUVAUS............................................................................................. 6
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.......................................................................................8
5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA..................................................................................... 12
6. HOITO JA PUHDISTUS......................................................................................13
7. VIANMÄÄRITYS................................................................................................. 14
8. ASENNUS......................................................................................................... 16
9. TEKNISET TIEDOT.............................................................................................19
10. ENERGIATEHOKKUUS....................................................................................20
11. SUOMI - ASIAKASPALVELU JA -TUKI.............................................................21
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs
ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla
aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
SUOMI
3
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole
tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai
kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään
laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät
vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun
se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää kaukana
tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää
kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi
kannella tai sammutuspeitteellä.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään
keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa panna liesitasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke lieden
vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan
suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan
käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason
mukana toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi
kosteuden aiheuttaman turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
• Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
• Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat
lämmönkestävän erotuslevyn laitteen
alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei
voida koskettaa.
• Varmista, että työtason ja laitteen
etuosan välissä on 2 mm:n
ilmanvaihtoaukko. Takuu ei kata
vahinkoja, jotka aiheutuvat
riittämättömästä ilmanvaihtoaukosta.
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
SUOMI
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Varmista, että laite on asennettu oikein.
Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai
pistokkeet (jos olemassa) voivat
aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
• Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos
olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluumme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet
(ruuvattavat sulakkeet on irrotettava
kannasta), vikavirtakytkimet ja
kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
5
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen vaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit
ja suojakalvot (jos olemassa) ennen
käyttöönottoa.
• Käytä laitetta kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
• Älä luota keittoastian tunnistimeen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
• Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään
30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa
toiminnassa.
• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä
syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat
esineet kaukana rasvoista ja öljyistä,
kun käytät niitä ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon
alhaisemmassa lämpötilassa kuin
ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
6
www.electrolux.com
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
• Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
• Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
• Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut
tai vaurioituneen pohjan omaavat
keittoastiat voivat naarmuttaa lasi- tai
keraamista pintaa. Nosta ne aina irti
keittotasosta liikuttamisen aikana.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
2.4 Hoito ja puhdistus
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen
jäähtyä ennen puhdistusta.
• Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
2.6 Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Keittoalueet
1
1
2
1 Induktiokeittoalue
2 Käyttöpaneeli
SUOMI
7
3.2 Käyttöpaneelin painikkeet
1
2
3
4
5
14
6
13
7
8 9
12 11
10
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä
toiminnot ovat käytössä.
Kos- Toiminto
ketuspainike
PÄÄLLE / POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
Lukitus / Lapsilukko
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen
poistaminen.
STOP+GO
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
Bridge
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
-
Tehotason näyttö
Tehotason näyttäminen.
-
Keittoalueiden ajastimen
ilmaisimet
Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoittaminen.
1
2
3
4
5
6
Kuvaus
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
8
CountUp Timer
Ilmaisee, että toiminto on toiminnassa.
9
Ajanlaskenta-automatiikka / Hälytinajastin
Ilmaisee, että toiminto on toiminnassa.
10
-
Ajastimen valitseminen.
11
-
Keittoalueen valitseminen.
-
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
Power-toiminto
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
Säätöpalkki
Tehotason säätäminen.
7
-
/
12
13
14
-
8
www.electrolux.com
3.3 Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
Keittoalue on toiminnassa.
-
STOP+GO -toiminto on toiminnassa.
Automaattinen kuumennus -toiminto on toiminnassa.
Power-toiminto -toiminto on kytketty päälle.
+ numero
Toimintahäiriö.
/
OptiHeat Control (kolmivaiheinen jälkilämmön ilmaisin): edelleen toiminnassa / lämpimänä pito / jälkilämpö.
/
Lukitus /Lapsilukko-toiminto on toiminnassa.
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on toiminnassa.
3.4 OptiHeat Control
(kolmivaiheinen jälkilämmön
ilmaisin)
Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
VAROITUS!
/
/
Palovammojen
vaara on olemassa
jälkilämmön vuoksi.
Merkkivalo ilmaisee
jälkilämmön tason.
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
4.1 Kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
4.2 Automaattinen virrankatkaisu
Toiminto katkaiseen virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
• Kaikki keittoalueet on kytketty pois
toiminnasta.
• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi
keittotason toimintaan.
• Käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu jotakin
(pannu, liina, jne.) yli 10 sekunnin
ajaksi. Keittotasosta kuuluu äänimerkki
ja se kytkeytyy pois toiminnasta. Ota
esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.
SUOMI
• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi kun
neste kiehuu kuiviin paistinpannulla).
Anna keittoalueen jäähtyä ennen kuin
käytät keittoaluetta uudelleen.
• Keittoastia on vääränlainen. Symboli
syttyy ja keittoalue kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta 2
minuutin kuluttua.
• Keittoaluetta ei kytketä pois
toiminnasta eikä tehotasoa muuteta.
Jonkin ajan kuluttua merkkivalo
syttyy ja laite kytkeytyy pois
toiminnasta.
Tehotason ja keittotason
sammumisajan suhde:
Tehotaso
,1-3
8-9
4 tuntia
10 - 14
1,5 tunti
Tämä toiminto on
toiminnassa, kun keittoastia
peittää kahden alueen
keskikohdat.
Tämä toiminto yhdistää kaksi
vasemmanpuoleista keittoaluetta, jotka
toimivat tämän jälkeen yhtenä
keittoalueena.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
6 tuntia
5 tuntia
4.5 Bridge -toiminto
Aseta ensin toisen vasemmanpuoleisen
keittoalueen tehotaso.
Keittotason pois
kytkeytymisaika
4-7
9
kosketa painiketta . Voit asettaa
tehotason tai muuttaa sitä koskettamalla
yhtä kosketuspainiketta.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Tämän jälkeen keittoalueet toimivat
itsenäisesti.
4.3 Tehotaso
Tehotason asettaminen tai muuttaminen:
Kosketa säätöpalkkia oikean tehotason
kohdalta tai siirrä sormea säätöpalkissa,
kunnes saavutat oikean tehotason.
P
4.4 Keittoalueiden käyttäminen
Aseta keittoastia keittoalueen rastin/neliön
päälle. Peitä rasti/neliö kokonaan.
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon. Voit käyttää suuria keittoastioita
kahdella keittoalueella samanaikaisesti.
Kun käytät vain toista toiminnon kattavista
keittoalueista, suosittelemme takimmaisen
keittoalueen käyttämistä. Kun käytät
suurikokoista keittoastiaa, suosittelemme
sen asettamista takimmaiselle
keittoalueelle.
4.6 Automaattinen kuumennus
Kytke tämä toiminto toimintaan
saavuttaaksesi haluamasi tehotason
nopeammin. Kun toiminto on toiminnassa,
alue toimii alussa suurimmalla tehotasolla
ja jatkaa sen jälkeen toimintaa haluamallasi
tehotasolla.
Toiminnon toimintaan
kytkeminen edellyttää, että
keittoalue on kylmä.
Kytke toiminto toimintaan
( syttyy).
keittoalueeseen: kosketa
Kosketa välittömästi haluamaasi
tehotasoa. Kolmen sekunnin kuluttua
syttyy
.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: muuta tehotasoa.
4.7 Power-toiminto
Kyseinen toiminto lisää
induktiokeittoalueiden käytettävissä olevaa
10
www.electrolux.com
tehoa. Toiminto voidaan kytkeä toimintaan
induktiokeittoalueelle vain rajoitetuksi
ajaksi. Tämän jälkeen induktiokeittoalue
kytkeytyy automaattisesti takaisin
korkeimmalle tehotasolle.
Lue ohjeet kohdasta
"Tekniset tiedot".
Kun aika on kulunut loppuun,
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä vilkkuu 00.
Keittoalue kytkeytyy pois
toiminnasta.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
.
painiketta
Kytke toiminto toimintaan
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: muuta tehotasoa.
CountUp Timer (Ajanlaskentaautomatiikka)
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan tarkkailemiseen.
4.8 Ajastin
Keittoalueen asettaminen (jos
useampi kuin yksi keittoalue on
Ajanlaskenta-automatiikka
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan asettamiseen yhtä
käyttökertaa varten.
toiminnassa): kosketa painiketta
toistuvasti, kunnes vaaditun keittoalueen
merkkivalo syttyy. Kun toiminto on kytketty
Aseta ensin keittoalue ja sen jälkeen
toiminto.Ajastintoiminto voidaan valita
keittoalueille, jotka on otettu käyttöön ja
kun tehoasetus on asetettu.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
Keittoalueen asettaminen: kosketa
Keittoalueen jäljellä olevan toimintaajan tarkistaminen: valitse keittoalue
keittoalueeseen: kosketa
.
syttyy.
toistuvasti, kunnes vaaditun
painiketta
keittoalueen merkkivalo syttyy. Kun
toiminto on kytketty toimintaan,
syttyy.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa ajastimen -painiketta ja aseta
aika (00 - 99 minuuttia). Kun keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan
laskenta on käynnissä.
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen:
aseta keittoalue painikkeella .
Keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan
nopeasti. Jäljellä oleva aika näkyy
näytössä.
toimintaan,
kosketa painiketta
ja
. Kosketa painiketta
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: aseta keittoalue painikkeella
ja kosketa painiketta . Jäljellä oleva
aika laskee takaisin arvoon 00.
Keittoalueen merkkivalo sammuu.
häviää
painikkeella . Keittoalueen merkkivalo
alkaa vilkkumaan nopeasti. Näytössä
näkyy keittoalueen toiminta-aika.
Ensimmäisen minuutin aikana näytössä
näkyy aika sekunteina. Ensimmäisen
minuutin jälkeen näytössä näkyy aika
minuutteina.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: aseta keittoalue painikkeella
ja kosketa painiketta
Symboli
häviää ja
tai
.
syttyy.
Kun molemmat toiminnot
toimivat samanaikaisesti,
näytössä näkyy ensin
CountUp Timer-toiminto.
tai
.
. Symboli
syttyy.
Ajan muuttaminen: aseta keittoalue
painikkeella
syttyy.
Hälytinajastin
Voit käyttää tätä toimintoa
hälytinajastimena keittotason ollessa
toiminnassa ja keittoalueiden ollessa pois
toiminnasta (tehotason näytössä näkyy
).
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta
. Aseta aika
11
SUOMI
koskettamalla ajastimen painiketta
tai
syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta
. Kun aika on kulunut loppuun,
laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä
vilkkuu 00.
painikkeella
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painikkeella
painiketta
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
ajan.
neljän sekunnin
syttyy. Kytke keittotaso pois
toiminnasta painikkeella
.
Voit ohittaa toiminnon vain yhtä
keittoaikaa koskien: kytke keittotaso
4.9 STOP+GO
Kyseinen toiminto kytkee kaikki
toiminnassa olevat keittoalueet
alhaisimpaan tehotasoon.
Kun toiminto on toiminnassa, tehotasoa ei
voida muuttaa.
Toiminto ei peruuta asetettuja ajastuksia.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
.
syttyy.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
4.10 Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden
toimiessa. Lukitseminen estää tehotason
muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta .
syttyy neljän
sekunnin ajaksi.Ajastin toimii edelleen.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto sammuu.
4.11 Lapsilukko
Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kytke keittotaso toimintaan painikkeella
. Älä aseta tehotasoa. Kosketa
painiketta
. Älä aseta tehotasoa.
Kosketa painiketta
.
kosketa painiketta
.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kytke keittotaso toimintaan
neljän sekunnin ajan.
toimintaan painikkeella
.
syttyy.
Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa.
Kun kytket keittotason pois päältä
painikkeella
kytkettynä.
, toiminto on edelleen
4.12 OffSound Control
(Äänimerkkien käyttöön
ottaminen ja käytöstä
poistaminen)
Kytke keittotaso pois päältä. Kosketa
painiketta
kolmen sekunnin ajan.
Näyttö syttyy ja sammuu. Kosketa
painiketta
kolmen sekunnin ajan.
tai
syttyy. Kosketa ajastimen painiketta
seuraavien asetuksien valitsemiseksi:
•
- äänimerkit pois käytöstä
•
- äänimerkit käytössä
Vahvista valinta odottamalla, kunnes
keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
Kun toiminto on asetettu asentoon ,
äänimerkit kuuluvat vain seuraavissa
tapauksissa:
•
•
•
•
kosketat painiketta
Hälytinajastin laskee
Ajanlaskenta-automatiikka laskee
käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin
esine.
4.13 Tehonhallinta -toiminto
• Kaikki keittoalueet on liitetty yhteen
vaiheeseen. Katso kuva.
• Vaiheen maksimisähkökuormitus on
3700 W.
12
www.electrolux.com
• Toiminto jakaa virran eri keittoalueisiin.
• Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun
keittoalueiden kokonaissähkökuormitus
on yli 3700 W.
• Toiminto laskee muiden keittoalueiden
tehoa.
• Alhaisemman tehon omaavien alueiden
tehotasonäyttö muuttuu kahdella
tasolla.
5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Keittoastiat
Induktiokeittoalueilla
voimakas sähkömagneettinen
kenttä luo keittoastian
lämmön erittäin nopeasti.
Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
Keittoastian materiaali
• sopivat: valurauta, teräs, emaloitu
teräs, ruostumaton teräs,
monikerroksinen pohja (valmistajan
merkintä ilmaisee soveltuvuuden).
• sopimattomat: alumiini, kupari,
messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
• pieni määrä vettä kuumenee hyvin
nopeasti korkeimmalla tehotasolla
• magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
halkaisija on minimiarvoa pienempi, saa
vain osan keittoalueen tehosta.
Lue ohjeet kohdasta
"Tekniset tiedot".
5.2 Käytön aikana kuuluvat
äänet
Jos kuulet:
• Halkeilevaa ääntä: keittoastia on
valmistettu useasta materiaalista
(Sandwich-rakenne).
• Vihellysääntä: käytät keittoaluetta
korkealla tehotasolla ja keittoastia on
valmistettu useasta eri materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.
• Napsahdusääniä: sähköpiirien
kytkeytyminen.
• Sihinää, surinaa: puhallin on
toiminnassa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä
ne tarkoita, että keittotasossa olisi
jokin vika.
5.3 Öko Timer (Säästöajastin)
Keittoastian mitat
Energian säästämiseksi keittoalueen
vastus kytkeytyy pois toiminnasta ennen
kuin ajanlaskenta-automatiikan äänimerkki
kuuluu. Toiminta-ajan erotus riippuu
tehotasosta ja kypsennysajasta.
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon tiettyyn rajaan saakka.
5.4 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Keittoalueen tehokkuus riippuu
keittoastian halkaisijasta. Keittoastia, jonka
Tehotason ja keittoalueen virrankulutuksen
suhde ei ole lineaarinen. Keittoalueen
SUOMI
virrankulutus ei kasva suhteellisesti
suurempaan tehotasoon siirryttäessä.
Tämä tarkoittaa, että keskisuurella
tehotasolla toimiva keittoalue kuluttaa
vähemmän kuin puolet maksimitason
vaatimasta energiasta.
Tehotaso
-1
Käyttökohde:
13
Taulukossa annetut tiedot
ovat ainoastaan suuntaaantavia.
Aika
(min)
Vinkkejä
Valmiiden ruokien lämpimänä- tarpeen Aseta keittoastian päälle kanpito.
mukaan si.
1-3
Hollandaise-kastike, voin,
5 - 25
suklaan ja liivatteen sulattaminen.
Sekoita aika ajoin.
1-3
Kiinteyttäminen: munakkaat,
munajuusto.
10 - 40
Valmista kannen alla.
3-5
Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen.
25 - 50
Lisää nestettä riisin suhteen
vähintään kaksinkertainen
määrä, sekoita maitoruokia
kypsennyksen aikana.
5-7
Höyrytetyt vihannekset, kala,
liha.
20 - 45
Lisää joitakin ruokalusikallisia
nestettä.
7-9
Höyryssä kypsennetyt perunat.
20 - 60
Käytä korkeintaan ¼ litraa
vettä/750 g perunoita.
7-9
Suurten ruokamäärien kypsentäminen, pataruoat ja keitot.
60 150
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
9 - 12
Leikkeiden, vasikanlihan, cor- tarpeen Käännä kypsennyksen puolidon bleun, kotlettien, pyörymukaan välissä.
köiden, makkaroiden, maksan, kastikepohjan, kananmunien, ohukaisten ja munkkien
paistaminen.
12 - 13
Voimakas paistaminen: sipuli- 5 - 15
perunat, ulkofilee, pihvit.
14
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi,
patapaisti), ranskalaisten friteeraus.
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Suuren vesimäärän keittäminen. Power-toiminto on kytketty toimintaan.
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Yleistä
• Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
14
www.electrolux.com
• Tarkista aina, että keittoastian pohja on
puhdas.
• Pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät
vaikuta keittotason toimintaan.
• Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
• Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
6.2 Keittotason puhdistaminen
• Poista välittömästi: sulanut muovi,
muovikelmu, sokeri ja sokeripitoinen
ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa
keittotasoon vaurioita. Varo
palovammoja. Aseta erityinen kaavin
viistosti lasipintaa vasten ja liikuta
kaavinta pintaa pitkin.
• Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla puhdistuksen
jälkeen.
• Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: puhdista lasipinta
liinalla, jota on kostutettu veden ja
viinietikan liuokseen.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida
käyttää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on liitetty sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista, onko keittotaso
kytketty oikein sähköverkkoon. Katso kytkentäkaavio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehotaso
10 sekunnin kuluessa.
Olet koskettanut useampaa Kosketa vain yhtä kosketuskosketuspainiketta samapainiketta.
naikaisesti.
STOP+GO -toiminto on toi- Katso kohta "Päivittäinen
minnassa.
käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä tai
rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
15
Korjaustoimenpide
Keittotasosta kuuluu ääniYksi tai useampi kosketusmerkki ja se kytkeytyy pois painike on peitetty.
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun keittotaso on kytketty pois toiminnasta.
Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin esine.
Poista esineet kosketuspainikkeen päältä.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska
sitä on käytetty vain vähän
aikaa.
Jos alue on toiminut riittävän kauan ollakseen kuuma, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Automaattinen kuumennus
ei toimi.
Alue on kuuma.
Anna alueen jäähtyä riittävästi.
Korkein tehotaso on asetet- Korkeimman tehotason artu.
vo on sama kuin toiminnon.
Tehotaso muuttuu kahden
asetuksen välillä.
Tehonhallinta-toiminto on
toiminnassa.
Kosketuspainikkeet kuume- Keittoastia on liian suuri, tai
nevat.
se on liian lähellä painikkeita.
Äänimerkkiä ei kuulu, kun
kosketat käyttöpaneelin
kosketuspainikkeita.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Laita isokokoiset keittoastiat
taka-alueille, jos mahdollista.
Äänimerkit on poistettu käy- Ota äänimerkit käyttöön.
töstä.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
syttyy.
Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.
Katkaise virta keittotasosta
ja kytke se uudelleen toimintaan.
syttyy.
Lapsilukko tai lukitustoimin- Katso kohta "Päivittäinen
to on kytketty toimintaan.
käyttö".
syttyy.
Alueella ei ole keittoastiaa.
Aseta keittoastia alueelle.
Keittoastia on sopimaton.
Käytä oikeantyyppistä keittoastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Vihjeitä ja neuvoja".
Keittoastian pohjan halkaisi- Käytä oikean kokoista keitja on liian pieni alueelle.
toastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Tekniset tiedot".
Keittoastia ei peitä rastia/
neliötä.
Peitä rasti/neliö kokonaan.
16
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
ja numero syttyy näyttöön.
Keittoalueessa on jokin vika. Kytke keittoalue irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota sulake sulaketaulusta.
Kytke virta uudelleen. Jos
syttyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
syttyy.
Sähköliitäntä on virheellinen. Ota yhteyttä pätevään sähSyöttöjännite poikkeaa salli- köasentajaan eristyksen tartuista arvoista.
kistamiseksi.
syttyy.
Keittotason toimintahäiriön
on aiheuttanut kuivaksi kiehunut keittoastia. Automaattinen virrankatkaisu ja
alueiden ylikuumenemissuoja on lauennut.
Kytke keittotaso pois päältä. Poista kuuma keittoastia
tasolta. Kytke alue uudelleen toimintaan noin 30 sekunnin kuluttua. Jos ongelman aiheutti keittoastia, virheviesti häviää. Jälkilämmön
merkkivalo voi palaa. Anna
keittoastian jäähtyä riittävästi. Tarkista sopiiko keittoastia keittotasoon.
Lue ohjeet kohdasta "Vihjeitä ja neuvoja".
syttyy.
Puhallin on tukkiutunut.
Tarkista, onko puhaltimessa
esineitä, jotka estävät sen
toiminnan. Jos
syttyy
uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
7.2 Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen
keittotason kolmikirjaiminen tunnus
(keraamisen pinnan kulmassa) sekä
näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista,
että keittotasoa on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai
jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut
veloitetaan myös takuuaikana.
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja
huoltokirjassa.
8. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
Sarjanumero ...........................
SUOMI
8.2 Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu
sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin
ja työtasoihin.
8.3 Liitäntäjohto
• Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
• Käytä seuraavaa (tai sitä suurempaa)
virtajohtotyyppiä vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi: H05V2V2-F
T min 90 °C. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
8.4 Tiivisteen kiinnittäminen
1. Puhdista työtaso leikkausalueen
ympäriltä.
2. Kiinnitä tuotteen mukana toimitettu
tiivistenauha keittotason alareunaan
lasikeraamisen pinnan ulkoista reunaa
pitkin. Älä pidennä sitä. Varmista, että
tiivistenauhan päät sijaitsevat yhden
keittotason sivun keskellä.
3. Lisää muutamia millimetrejä, kun
leikkaat tiivistenauhan pituuden.
4. Paina tiivistenauhan päät yhteen.
8.5 Asennus
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
< 20 mm
17
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
18
www.electrolux.com
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
340+1mm
50 mm
50 mm
min.
25 mm
min.
2 mm
8.6 Useamman kuin yhden
keittotason asennus
Toimitetut lisävarusteet: tukipalkki,
lämmönkestävä silikoni, kumimuotti,
tiivistenauha.
Käytä ainoastaan erityistä
lämmönkestävää silikonia.
Työtason leikkaus
Välimatka vähintään 50 mm
seinästä
Syvyys
490 mm
SUOMI
Leveys
kaikkien asennettavien keittotasojen leveyden summa
miinus 20 mm
19
8. Aseta seuraava keittotaso työtason
leikkaukseen. Varmista, että
keittotasojen etureunat ovat samalla
tasolla.
Esimerkki:
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
+
520 mm
580 mm
Asennus
1. Laske oikeat leikkausmitat.
2. Valmistele leikkaus työtasoon.
3. Aseta keittotasot yksi kerrallaan
pehmeälle pinnalle (esim. peitto)
alapuoli ylöspäin.
4. Kiinnitä tuotteen mukana toimitettu
tiivistenauha keittotason alareunaan
lasikeraamisen pinnan ulkoista reunaa
pitkin.
5. Kiinnitä asennuslevyt löysästi
suojakotelon oikeisiin reikiin.
6. Aseta ensimmäinen keittotaso
työtason leikkaukseen. Aseta sen
jälkeen tukipalkki työtason
leikkaukseen. Paina puolet sen
leveydestä keittotason alle.
9. Kiristä kiinnityslevyjen/kiinnikkeiden
ruuvit.
10. Tiivistä keittotasojen ja keittotasojen ja
työtason väliset aukot silikonilla.
11. Laita silikoniin hiukan saippuavettä.
12. Paina kumimuottia lasikeraamista
pintaa vasten voimaa käyttäen ja siirrä
sitä hitaasti aukkoa pitkin.
13. Älä koske silikoniin, ennen kuin siitä
tulee kovaa. Jähmettymiseen voi
mennä noin päivä.
14. Poista ulos tuleva silikoni varoen terää
käyttäen.
15. Puhdista lasipinta.
7. Ruuvaa asennuslevyt löysästi sisään
työtasoon ja tukipalkkiin alapuolelta.
9. TEKNISET TIEDOT
9.1 Arvokilpi
Malli EQLP4520IK
Tyyppi 56 FED 02 AU
Tuotenumero 941 560 828 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
20
www.electrolux.com
Induktio 3.7 kW
Sarjanumero .................
ELECTROLUX
Valmistettu Saksassa
3.7 kW
9.2 Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin tehotaso) [W]
Power-toimin- Power-toimin- Keittoastian
to [W]
to kesto enin- halkaisija
tään [min]
[mm]
Keskellä edessä
2300
3200
10
145 - 265
Keskellä takana 2300
3200
10
145 - 265
Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan
taulukon arvoista. Se vaihtelee keittoastian
materiaalin ja koon mukaan.
Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan
kokoista keittoastiaa optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.
10. ENERGIATEHOKKUUS
10.1 Tuotetiedot seuraavan mukaisesti: EU 66/2014
Mallin tunnus
EQLP4520IK
Keittotasotyyppi
Sisäänrakennettu keittotaso
Keittoalueiden määrä
2
Kuumennustekniikka
Induktio
Muun kuin pyöreän keitto- Keskellä edessä
alueen pituus (L) ja leveys
(W)
L 17,0 cm
W 26,5 cm
Muun kuin pyöreän keitto- Keskellä takana
alueen pituus (L) ja leveys
(W)
L 17,0 cm
W 26,5 cm
Energiankulutus keittoaluetta kohti (EC electric
cooking)
171,0 Wh/kg
167,2 Wh/kg
Keskellä edessä
Keskellä takana
Keittotason energiankulutus (EC electric hob)
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
Keittoalueeseen liittyvät energiamittaukset
on merkitty rasteilla vastaaviin
keittoalueisiin.
169,1 Wh/kg
10.2 Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
• Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
SUOMI
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina
kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
• Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
21
• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
11. SUOMI - ASIAKASPALVELU JA -TUKI
FI
Käyttöohjeessa ja sivustolla
www.electrolux.fi on tietoa pienien vikojen
korjaamiseen ja tuotteen hoitamiseen.
Sähköosien ja/tai vesiliitäntöjen huolto
ja/tai asennus tulee jättää pätevän
teknikon vastuulle. Pidä ostotosite ja
seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen:
Malli :............................................
Sarjanumero :.............................
Tuotenumero :.............................
Ostopäivämäärä :........................
Lue lisäohjeita ja lataa käyttöohjeita
verkkosivuillamme. Rekisteröi tuotteesi ja
lue lisätietoa tuotteestasi:
www.RegisterElectrolux.com
030 600 5200 (*)
(*) Lankapuhelinverkosta 0,0828€/puhelu+0,032€/min;
Matkapuhelinverkosta 0,192€/min.
12. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
merkittyjä
*
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
22
www.electrolux.com
SUOMI
23
Käyttöohje: Suomi
867331885-A-292016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement