Electrolux EKK54951OX User manual

Electrolux EKK54951OX User manual
EKK54951OX
CS
SK
Sporák
Sporák
Návod k použití
Návod na používanie
2
38
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................5
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................8
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.................................................................................9
5. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................10
6. VARNÁ DESKA - TIPY A RADY.......................................................................11
7. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................... 11
8. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ ...................................................................... 12
9. TROUBA - FUNKCE HODIN............................................................................ 14
10. TROUBA - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.......................................................... 15
11. TROUBA - TIPY A RADY............................................................................... 18
12. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA....................................................................26
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 29
14. INSTALACE....................................................................................................30
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 36
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
Tento spotřebič je určen k použití do nadmořské výšky
2 000 m.
Tento spotřebič není určen k použití na lodích a
plavidlech.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neinstalujte spotřebič za ozdobnými dvířky, aby
nedošlo k jeho přehřátí.
Spotřebič neumísťujte na podstavec.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čistění skleněných dvířek nebo skla
vík se závěsy, mohly by poškrábat povrch, což by
mohlo následně vést k rozbití skla.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
Před otevřením víka vždy odstraňte z jeho povrchu
rozlité tekutiny. Před zavřením víka nechte povrch
varné desky vychladnout.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků. Děti mladší osmi let
bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
ČESKY
•
•
•
•
•
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Při manipulaci s odkládací zásuvkou buďte opatrní.
Může být horká.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Kuchyňská skříňka a výklenek musí
mít vhodné rozměry.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Ujistěte se, že je spotřebič
namontován pod bezpečnou
•
•
•
•
konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
Některé části spotřebiče jsou pod
proudem. Uzavřete spotřebič pomocí
nábytku, abyste zabránili kontaktu s
nebezpečnými částmi.
Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Zajistěte instalaci stabilizačního
prvku, který bude bránit převržení
spotřebiče. Řiďte se pokyny v části
„Instalace“.
6
www.electrolux.com
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Před zapojením síťové zástrčky do
síťové zásuvky zcela zavřete dvířka
spotřebiče.
•
•
•
•
2.4 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu a popálení.
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá plynová připojení by měla být
provedena kvalifikovanou osobou.
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
2.3 Připojení plynu
•
Před instalací je nutné zajistit, aby
seřízení spotřebiče odpovídalo
podmínkám místního rozvodu plynu
(druhu plynu a tlaku plynu).
Zkontrolujte, zda kolem spotřebiče
může obíhat chladný vzduch.
Informace ohledně přívodu plynu
naleznete na typovém štítku.
Tento spotřebič není připojen k
zařízení na odvod spalin. Ujistěte se,
že je spotřebič připojen dle aktuálních
instalačních vyhlášek. Dbejte na
požadavky týkající se dostatečné
ventilace.
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
ČESKY
•
•
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nebo přímo na dno
spotřebiče nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
V místě instalace spotřebiče zařiďte
dobrou ventilaci.
Používejte pouze nádobí se správným
tvarem a průměrem dna větším než
jsou rozměry hořáků.
•
•
•
•
7
Zkontrolujte, zda plamen nezhasne,
otočíte-li ovladačem rychle z
maximální do minimální polohy.
Používejte pouze příslušenství
dodávané se spotřebičem.
Na hořáky neinstalujte rozptylovač
plamene.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prováděním údržby spotřebič
vypněte.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči
mohou způsobit požár.
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
Hořáky nemyjte v myčce nádobí.
2.6 Víko
•
•
•
•
Neměňte technické parametry víka.
Víko čistěte pravidelně.
Víko neotvírejte, když jsou na povrchu
rozlité zbytky potravin.
Před zavřením víka vypněte všechny
hořáky.
8
www.electrolux.com
•
•
Víko nezavírejte, dokud varná deska
a trouba zcela nevychladly.
Skleněné víko se může roztříštit, když
se zahřeje (je-li součástí spotřebiče).
2.8 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
2.7 Vnitřní osvětlení
•
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
•
2.9 Obsluha
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
Vnější plynové potrubí slisujte.
•
•
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi..
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
2 3 4 5
6
4
3
12
7
8
9
2
10
1
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ovladače varné desky
Elektronický programátor
Ovladač teploty
Ukazatel / symbol teploty
Tlačítko S párou
Ovladač funkcí trouby
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Vlis vnitřku trouby
Polohy polic
ČESKY
9
3.2 Uspořádání varné desky
1
2
3
5
1 Pomocný hořák
2 Výstup páry - počet a poloha závisí
na modelu
3 Středně rychlý hořák
4 Středně rychlý hořák
5 Rychlý hořák
4
3.3 Příslušenství
•
•
•
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
•
•
Pro pečení moučných jídel a masa,
nebo k zachycování tuku.
Teleskopické výsuvy
Pro rošty a plechy na pečení.
Zásuvka
Zásuvka je umístěna pod vnitřkem
trouby.
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
4.1 První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
4.2 Nastavení času
Před použitím trouby musíte nastavit čas.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti
nebo po výpadku elektrického proudu
displej automaticky bliká.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko volby
.
Rozsvítí se symbol zapnutého časovače.
2. Pomocí tlačítka
nebo
nastavte
správný denní čas.
Asi po pěti sekundách blikání přestane a
na displeji se zobrazí nastavený denní
čas.
Ke změně času zapněte spotřebič a
současně stiskněte
a
nebo
.
Když bliká dvojtečka mezi hodinami a
minutami, stisknutím
nastavíte nový čas.
nebo
4.3 Předehřátí
Před prvním použitím prázdnou troubu
předehřejte.
Ohledně funkce: PlusSteam
viz „Zapnutí funkce:
PlusSteam".
1. Zvolte funkci
a maximální teplotu.
10
www.electrolux.com
2. Nechte troubu pracovat jednu
hodinu.
3. Zvolte funkci
a nastavte
maximální teplotu. Maximální teplota
při této funkci je 210 °C.
4. Nechte troubu pracovat 15 minut.
5. Zvolte funkci
S párou
teplotu.
, stiskněte tlačítko
6. Nechte troubu pracovat 15 minut.
7. Troubu vypněte a nechte ji
vychladnout.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Z trouby může vycházet zápach
a kouř. Zajistěte v místnosti dostatečné
větrání.
a nastavte maximální
5. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Zapálení hořáku varné
desky
Hořák vždy zapalte předtím
než na něj postavíte nádobu.
VAROVÁNÍ!
Při používání otevřeného
ohně v kuchyni buďte velmi
opatrní. Výrobce odmítá
jakoukoli odpovědnost za
chybné použití plamene.
1. Otočte ovladačem funkcí varné
desky proti směru hodinových
ručiček do polohy maximálního
průtoku plynu
a zatlačte na něj
pro zapálení hořáku.
2. Držte ovladač varné desky zatlačený
po dobu 10 nebo méně sekund, aby
se termočlánek zahřál. V opačném
případě se přeruší přívod plynu.
3. Když se plamen ustálí, nastavte jeho
intenzitu.
VAROVÁNÍ!
Ovladač stiskněte na
maximálně 15 sekund.
Jestliže se hořák po uplynutí
15 sekund nezapálí,
uvolněte ovladač, otočte ho
do polohy vypnuto a před
dalším pokusem o zapálení
hořáku alespoň jednu minutu
počkejte.
Jestliže se hořák ani po
několika pokusech nezapálí,
zkontrolujte, zda je korunka
a její víčko ve správné
poloze.
V případě výpadku
elektrického proudu můžete
hořák zapálit i bez
elektrického zařízení. V
takovém případě přiložte
k hořáku plamen, stiskněte
odpovídající ovladač a
otočte jím do polohy na
maximum. Držte ovladač
zatlačený po dobu 10 nebo
méně sekund, aby se
termočlánek zahřál.
Jestliže z nějakého důvodu
plamen zhasne, otočte
ovladačem do polohy
vypnuto, počkejte nejméně
jednu minutu a pokuste se
hořák znovu zapálit.
Generátor jisker se může
automaticky spouštět, když
zapnete elektřinu, po
instalaci nebo po výpadku
proudu. Nejde o závadu.
ČESKY
5.2 Přehled hořáku
A.
B.
C.
D.
A
Víčko hořáku
Korunka hořáku
Zapalovací svíčka
Termočlánek
5.3 Vypnutí hořáku
Chcete-li plamen zhasnout, otočte
B
ovladačem do polohy vypnuto
.
VAROVÁNÍ!
Před sejmutím nádobí
z hořáku vždy nejdříve
ztlumte nebo zhasněte
plamen.
C
D
6. VARNÁ DESKA - TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.2 Průměry nádobí
VAROVÁNÍ!
Používejte nádoby na vaření
s průměrem vhodným pro
rozměry hořáků.
6.1 Nádobí
VAROVÁNÍ!
Nedávejte stejnou pánev na
dva hořáky.
VAROVÁNÍ!
Abyste zabránili rozlití a
případnému poranění,
nepokládejte na hořák
nestabilní nebo poškozené
nádoby.
Hořák
Rychlý
160 - 220
Středně rychlý
140 - 220
Pomocný
120 - 180
POZOR!
Ujistěte se, že držadla hrnců
nepřečnívají nad předním
okrajem varné desky.
POZOR!
Ujistěte se, že jsou hrnce
umístěné na středu hořáku,
čímž získají maximální
stabilitu a sníží se spotřeba
plynu.
7. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Průměr nádoby
(mm)
11
12
www.electrolux.com
7.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Nádoby používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Části z nerezové oceli omyjte vodou a
pak osušte měkkým hadrem.
7.2 Čištění varné desky
•
•
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Smaltované části, kryt a korunku
hořáků umyjte vlažnou vodou se
saponátem a před jejich vložením
zpět je řádně osušte.
7.3 Čištění zapalovací svíčky
Elektrické zapalování se provádí pomocí
keramické zapalovací svíčky s kovovou
elektrodou. Udržujte tyto součásti čisté,
aby hořáky dobře zapalovaly, a
kontrolujte průchodnost otvorů v
korunkách hořáků.
7.4 Mřížky pod nádoby
Mřížky pod nádoby nejsou
odolné pro mytí v myčce
nádobí. Musí se mýt ručně.
1. Mřížky pod nádoby pro pohodlnější
čištění vyjměte.
Při snímání mřížek pod
nádoby buďte velmi
opatrní, aby nedošlo k
poškození varné desky.
2. Při ručním mytí mřížek pod nádoby
buďte opatrní při jejich osušování,
protože smaltování může mít někdy
drsné hrany. V případě potřeby
odstraňte odolné skvrny pomocí
pastového čisticího prostředku.
3. Po vyčištění mřížek pod nádoby se
ujistěte, že jsou umístěné ve správné
poloze.
4. Má-li hořák správně fungovat, musí
být ramena mřížek pod nádoby ve
středu hořáku.
7.5 Pravidelná údržba
Pravidelně si v autorizovaném servisním
středisku objednávejte kontrolu stavu
přívodní plynové trubky a nastavovače
tlaku, je-li instalován.
8. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Zapnutí a vypnutí trouby
1. Otočte ovladačem funkcí trouby na
požadovanou funkci.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
3. Jestliže chcete troubu vypnout,
otočte ovladači funkcí trouby a
teploty do polohy vypnuto.
Kontrolka se rozsvítí, když je trouba v
provozu.
8.2 Bezpečnostní termostat
Nesprávná obsluha spotřebiče nebo
vadné součásti mohou způsobit
nebezpečné přehřátí. Aby se tomu
zabránilo, je tato trouba vybavena
bezpečnostním termostatem, který
přeruší napájení. Po poklesu teploty se
trouba opět automaticky zapne.
ČESKY
13
8.3 Funkce trouby
Symbol
Funkce trouby
Použití
Poloha Vypnuto
Spotřebič je vypnutý.
Osvětlení trouby
Zapne osvětlení bez pečicí funkce.
PlusSteam
K dodání vlhkosti během přípravy. K získání
správné barvy a křupavé kůrky při pečení. K za‐
jištění větší šťavnatosti při ohřevu. K zavařování
ovoce a zeleniny.
Teplovzdušný
ohřev
K přípravě měkkých a šťavnatých pečení nebo
k sušení ovoce a zeleniny.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem.
Horní/spodní
ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrov‐
ni trouby.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství
a opékání chleba.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni. Také k zapékání a pe‐
čení dozlatova.
Horkovzdušné
pečení
K pečení masa nebo moučných jídel při stejné
teplotě na několika roštech bez mísení vůní.
Mírné pečení
K pečení ve formách a k sušení potravin na jed‐
né úrovni trouby při nízké teplotě.
Pravý horký
vzduch
K pečení jídel na dvou úrovních současně a k
sušení potravin.Nastavte teplotu trouby o 20 40 °C nižší než při použití funkce Konvenční
ohřev.
Rozmrazování
Tuto funkci lze použít k rozmrazování zmraže‐
ných potravin jako je zelenina a ovoce. Doba
rozmrazování závisí na množství a velikosti
zmražených potravin.
+
8.4 Zapnutí funkce: PlusSteam
Tato funkce umožňuje zlepšení vlhkosti
během přípravy jídla.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
Vlhkost může způsobit popálení:
14
www.electrolux.com
•
•
Neotvírejte dvířka spotřebiče,
používáte-li funkci: PlusSteam.
Po použití funkce PlusSteam otvírejte
dvířka spotřebiče opatrně.
Viz část „Tipy a rady“.
1. Otevřete dvířka trouby.
2. Naplňte vlis vnitřku trouby vodou z
kohoutku.
Maximální objem vlisu vnitřku trouby
je 250 ml.
Naplňte vlis vnitřku trouby vodou
pouze tehdy, když je trouba chladná.
3. Nastavte funkci: PlusSteam
6. Vložte jídlo do spotřebiče a zavřete
dvířka trouby.
POZOR!
Neplňte vlis vnitřku
trouby vodou během
přípravy jídla nebo když
je trouba horká.
7. Spotřebič vypnete stisknutím tlačítka
S párou
a otočením ovladače
funkcí a teploty trouby do polohy
vypnuto.
Kontrolka tlačítka S párou zhasne.
8. Odstraňte vodu z vlisu vnitřku trouby.
.
VAROVÁNÍ!
Před odstraněním vody z
vlisu vnitřku trouby se
ujistěte, že je spotřebič
vychladlý.
.
4. Stiskněte tlačítko S párou
Tlačítko S párou funguje pouze s
funkcí: PlusSteam.
Kontrolka se rozsvítí.
5. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
9. TROUBA - FUNKCE HODIN
9.1 Displej
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Ukazatel funkce Trvání a Ukončení
Displej času
Ukazatel zapnutého časovače
Ukazatel funkce Minutka
9.2 Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Popis
MÍNUS
Slouží k nastavení času.
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
PLUS
Slouží k nastavení času.
S párou
Zapnutí funkce: PlusSteam.
ČESKY
15
9.3 Tabulka funkcí hodin
Funkce Použití
hodin
Minutka
Slouží k nastavení odpočítávání (1 min - 23 h 59 min). Ta‐
to funkce nemá žádný vliv na provoz spotřebiče.
dur
Trvání
Slouží k nastavení doby přípravy v troubě (1 min - 10 h).
Ukon‐
čení
Ukončení
Slouží k nastavení doby vypnutí trouby (1 min - 10 h).
Pokud chcete, aby se
spotřebič automaticky
zapnul a poté vypnul,
můžete současně použít
funkci Trvání a Ukončení:
nejprve nastavte funkci
Trvání a poté Ukončení.
9.4 Nastavení funkcí hodin
U funkce Trvání (dur) a Ukončení (End)
nastavte funkci trouby a teplotu přípravy
jídla. Toto není nutné u funkce Minutka
.
1. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat ukazatel požadované
funkce hodin.
2. Pomocí
nebo
nastavte
potřebnou funkci hodin.
Funkce hodin se zapne. Na displeji se
zobrazí ukazatel nastavené funkce
hodin. U funkce Ukončení a Trvání se na
displeji zobrazí také symbol A.
3. Po uplynutí nastaveného času
ukazatel funkce hodin zabliká a na
sedm minut zazní zvukový signál.
Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
9.5 Zrušení funkce hodin
1. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat ukazatel požadované
funkce.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka
a .
Funkce hodin by měla zhasnout během
několika sekund.
9.6 Změna zvukového signálu
1. Aktuální zvukový signál přehrajete
stisknutím a podržením tlačítka
2. Změnu signálu provedete
opakovaným stisknutím
.
3. Uvolněte tlačítko .
Poslední tón se nastaví jako nový
zvukový signál.
4. Počkejte pět sekund na automatické
potvrzení nastavení.
Když je spotřebič odpojen od
elektrické sítě nebo po
výpadku elektrického
proudu, tón zvukového
signálu se nastaví zpět na
výchozí hodnotu.
U zapnutých funkcí Trvání a
Ukončení se spotřebič vypne
automaticky.
10. TROUBA - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
.
10.1 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
16
www.electrolux.com
10.2 Teleskopické výsuvy
Teleskopické výsuvy můžete
instalovat na různé polohy
roštů, kromě polohy 4.
Instalace teleskopických výsuv
Zasuňte rošt mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
Plech na pečení:
Plech na pečení nezasunujte
zcela dozadu k zadní stěně
vnitřku trouby. Zabránili
byste tak cirkulaci tepla
kolem plechu. Jídlo by se
mohlo připálit, obzvláště pak
v zadní části plechu.
Hluboký pekáč nebo plech na pečení
zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů.
Ujistěte se, že se nedotýká zadní stěny
trouby.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
drážky zvolené úrovně roštu a tvarovaný
rošt v drážkách nad nimi.
1. Otočte teleskopickou výsuvu o
přibližně 90°.
2. Vysuňte západku na zadním konci
teleskopické výsuvy na kolejničku na
rošt. Výsuvu musíte vložit na
správnou stranu trouby.
1 cm
3. Otočte výsuvou do správné polohy.
Zarážka, nacházející se na jednom
konci teleskopické výsuvy, musí
směřovat nahoru.
4. Zasuňte výsuvu úplně do zadní stěny
trouby.
5. Vytáhněte přední konec teleskopické
výsuvy proti kolejničce na rošt.
Pokud západka na předním konci
správně zapadne, ozve se cvaknutí.
6. Stejnými kroky nasuňte druhou
teleskopickou výsuvu. Dejte pozor,
aby byly obě teleskopické výsuvy
umístěné na stejné úrovni.
Vyjmutí teleskopických výsuv
1. Stiskněte a podržte západku na
přední straně teleskopické výsuvy.
ČESKY
Hluboký pekáč / plech:
Vložte hluboký pekáč / plech do
teleskopických výsuvů.
2
1
2. Vytáhněte přední konec výsuvy z
drážky roštu.
3. Otočte teleskopickou výsuvu o
přibližně 90°.
4. Vyjměte zadní konec výsuvy z drážky
roštu.
5. Stejnými kroky vyjměte druhou
teleskopickou výsuvu.
10.3 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
POZOR!
Před tím, než zavřete dvířka
trouby, se ujistěte, že jste
teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do trouby.
Tvarovaný rošt:
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech
vložte společně do teleskopických
výsuvů.
17
18
www.electrolux.com
11. TROUBA - TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
•
11.3 Pečení moučníků
•
•
11.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Spotřebič má čtyři úrovně roštů.
Polohy roštů ve spotřebiči se počítají
zdola.
Tento spotřebič je vybaven
speciálním systémem, který zajišťuje
oběh vzduchu a stálou recyklaci páry.
Tento systém umožňuje pečení a
vaření v páře, takže jídla jsou uvnitř
měkká a na povrchu mají kůrčičku.
Doba pečení a spotřeba energie jsou
sníženy na minimum.
Ve spotřebiči nebo na skleněných
panelech dvířek se může srážet
vlhkost. To je normální jev. Při
otvírání dvířek spotřebiče během
přípravy jídla vždy odstupte.
Kondenzaci snížíte, když spotřebič
vždy před přípravou jídla na 10 minut
předehřejte.
Po každém použití spotřebiče setřete
vlhkost.
Při přípravě jídel na dno spotřebiče
nestavte žádné předměty a žádnou
část spotřebiče nezakrývejte
hliníkovou fólií. Mohlo by to ovlivnit
výsledky pečení a poškodit smalt.
11.2 Pečení moučných jídel
•
•
•
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou zhnědnout nerovnoměrně. Jeli zhnědnutí nerovnoměrné, není
nutné měnit nastavení teploty. Rozdíly
se během pečení vyrovnají.
Plechy v troubě se mohou během
pečení zkroutit. Po ochlazení se opět
vyrovnají.
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou
3/4 času nutného k pečení.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy
na pečení, musí být mezi plechy
jedna úroveň drážek volná.
11.4 Pečení masa a ryb
•
•
•
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v
troubě nevytvořily skvrny, které by již
nemusely jít odstranit.
Před podáváním nechte maso
odpočívat asi 15 minut, a teprve
potom ho krájejte, aby nevytekla
šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře
zabráníte dolitím vody pokaždé, když
se odpaří.
11.5 Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu
pečení, apod.) pro nádobí, recepty a
množství potravin, které s tímto
spotřebičem používáte.
11.6 PlusSteam
+
Před předehřátím trouby
naplňte vlis vnitřku trouby
vodou pouze tehdy, když je
trouba chladná.
Viz „Zapnutí funkce: PlusSteam“
ČESKY
19
Pekárna
Jídlo
Množství vo‐ Teplota
dy ve vlisu
(°C)
(ml)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenství
Bílý chléb1) 100
180
35 - 40
2
Použijte plech na
pečení.
Bagety/
kaiserky1)
100
200
20 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Domácí piz‐ 100
za1)
230
10 - 20
1
Použijte plech na
pečení.
Italský
chléb Fo‐
caccia 1)
100
190 - 210
20 - 25
1
Použijte plech na
pečení.
Sušenky,
100
čajové ko‐
láčky, crois‐
santy1)
150 - 180
10 - 20
2
Použijte plech na
pečení.
Švestkový
koláč, ja‐
blečný ko‐
láč,
skořicové
rolky1)
180
20
2
Použijte koláčo‐
vou formu.
100
1) Před přípravou předehřejte v prázdné troubě pět minut.
Příprava zmrazených potravin
Jídlo
Množství vo‐ Teplota
dy ve vlisu
(°C)
(ml)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenství
Mražená
pizza1)
150
200 - 210
10 - 20
2
Použijte tvarova‐
ný rošt.
Mražený
croissant1)
150
160 - 170
25 - 30
2
Použijte plech na
pečení.
1) Před přípravou předehřejte v prázdné troubě 10 minut.
Ohřev jídla
Jídlo
Množství
vody ve vli‐
su (ml)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenství
Bílý chléb
100
110
15 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
20
www.electrolux.com
Jídlo
Množství
vody ve vli‐
su (ml)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenství
Bagety/
kaiserky
100
110
10 - 20
2
Použijte plech na
pečení.
Domácí piz‐ 100
za
110
15 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Italský
chléb Fo‐
caccia
100
110
10 - 20
2
Použijte plech na
pečení.
Zelenina
100
110
15 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Rýže
100
110
15 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Těstoviny
100
110
15 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Maso
100
110
15 - 25
2
Použijte plech na
pečení.
Jídlo
Množství
vody ve vli‐
su (ml)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenství
Vepřová
pečeně
200
180
65 - 80
2
Použijte tvarova‐
ný rošt a plech
na pečení.
Hovězí pe‐
čeně
200
200
50 - 60
2
Použijte tvarova‐
ný rošt a plech
na pečení.
Kuře
200
210
60 - 80
2
Použijte tvarova‐
ný rošt a plech
na pečení.
Krůtí peče‐
ně
200
200
70 - 90
2
Použijte tvarova‐
ný rošt a plech
na pečení.
Pečení masa
11.7 Zavařování
+
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na
trhu dostupné ve stejné velikosti.
•
•
•
•
Na plech na pečení nedávejte více
než šest půllitrových zavařovacích
sklenic.
Sklenice plňte rovnoměrně a nahoře
nechte 1 cm vzduchu. Víčka položte
na sklenice, ale neuzavírejte je
hermeticky.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Nalijte 1/2 litru vody do plechu na
pečení a 1/4 litru vody do vlisu uvnitř
ČESKY
•
trouby, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
Zvolte funkci PlusSteam a nastavte
správnou teplotu podle údajů v níže
uvedené tabulce.
•
21
Sklenice lze hermeticky uzavřít pouze
tehdy, když je funkce vypnutá.
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenstv
í
Jahody / Borůvky / Maliny
160
25 - 30
1
Použijte
plech na pe‐
čení.
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenstv
í
35 - 40
1
Použijte
plech na pe‐
čení.
Peckoviny
Jídlo
Hrušky / Kdoule / Švestky 160
Měkká zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenst
ví
Cuketa / Lilek / Cibule /
Rajčata
160
30 - 35
1
Použijte
plech na pe‐
čení.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenst
ví
Mrkev / Okurky / Tuřín /
Celer
160
35 - 45
1
Použijte
plech na pe‐
čení.
Nakládaná zelenina
11.8 Teplovzdušný ohřev
Sušení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
Zelenina
Fazole
60 - 70
7-9
2
1/3
Nakrájená pa‐
prika
60 - 70
10 - 12
2
1/3
9 - 11
2
1/3
Zelenina do po‐ 60 - 70
lévky
22
www.electrolux.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
Nakrájené hou‐ 50 - 60
by
13 - 15
2
1/3
Byliny
40 - 50
3-5
2
1/3
Švestky napůl
60 - 70
11 - 13
2
1/3
Meruňky napůl
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Jablečné plátky 60 - 70
6-8
2
1/3
Hruškové plát‐
ky
7 - 10
2
1/3
Ovoce
60 - 70
Nízkoteplotní pečení
Jídlo
Množství
(kg)
Osmah‐
Teplota (°C)
nout na
obou stra‐
nách (min)
Poloha
roštu
Čas (min)
Filet, středně
propečený
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Hovězí pečeně,
středně prope‐
čená
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
160 - 200
Růžový filet
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
50 - 90
Hřbet, vcelku
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Telecí pečeně,
středně prope‐
čená
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Růžový filet
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 100
Hřbet, vcelku
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Vepřová peče‐
1.5 - 2.0
ně, středně pro‐
pečená
4
80 - 100
2
100 - 160
Hovězí
Telecí
Vepřové
ČESKY
11.9 Horní/spodní ohřev
Pečení moučných jídel
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Plochý koláč
160 - 170
25 - 35
2
Kynutý koláč s jablky
170 - 190
45 - 55
3
Koblihy
170 - 180
35 - 45
2
Drobenkový koláč
170 - 190
50 - 60
3
Tvarohový koláč
170 - 190
60 - 70
2
Venkovský chléb
190 - 210
50 - 60
2
Rumunský piškot
165 - 175
35 - 45
2
Rumunský piškot – tradiční
165 - 175
35 - 45
2
Sladké pečivo
180 - 200
15 - 25
2
Roláda
150 - 170
15 - 25
2
Piškotový koláč
160 - 170
25 - 35
2
Slaný lotrinský koláč
215 - 225
45 - 55
2
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Půlka kuřete
210 - 230
35 - 50
2
Vepřová kotleta
190 - 210
30 - 35
3
Ryba, celá
200 - 220
40 - 70
2
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Půlka kuřete
230
50 - 60
2
Vepřová kotleta
230
40 - 50
3
Grilovaná slanina
250
17 - 25
2
Klobásy
250
20 - 30
2
Hovězí steak: středně prope‐
čený
230
25 - 35
2
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Půlka kuřete
200
50 - 60
Pečení masa
Poloha roštu
11.10 Velkoplošný gril
Poloha roštu
11.11 Turbo gril
Poloha roštu
2
23
24
www.electrolux.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kuře
250
55 - 60
2
Kuřecí křídla
230
30 - 40
2
Vepřová kotleta
230
40 - 50
2
Hovězí steak: dobře prope‐
čený
250
35 - 40
2
11.12 Horkovzdušné pečení
Pečení moučných jídel
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Plněné kynuté koláče
150 - 160
20 - 30
2
Piškotový dort
170 - 190
30 - 40
2
Švýcarský jablečný ko‐
láč z lineckého těsta
180 - 200
35 - 45
2
Jemná bábovka
150 - 160
40 - 50
2
Linecký koláč
170 - 190
50 - 60
2
Pusinky
110 - 120
30 - 40
2
Zapečené brambory
180 - 200
40 - 50
2
Lasagne
170 - 190
30 - 50
2
Makarony
170 - 190
50 - 60
2
Pizza
190 - 200
25 - 35
2
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Celé kuře
200 - 220
55 - 65
2
Vepřová pečeně
170 - 180
45 - 50
2
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Plochý koláč
160 - 170
35 - 40
2
Roláda
160 - 170
20 - 30
2
Pusinky
110 - 120
50 - 60
2
Piškotový koláč
160 - 170
25 - 30
2
Máslový koláč
160 - 170
25 - 30
2
Pečení masa
Poloha roštu
11.13 Mírné pečení
Pečení moučných jídel
Poloha roštu
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Pizza
200 - 210
30 - 40
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Celé kuře
220 - 230
45 - 55
25
Poloha roštu
2
Pečení masa
Poloha roštu
2
11.14 Pravý horký vzduch
Pečení moučných jídel
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Plochý koláč
140 - 160
40 - 50
1+3
Sladké pečivo
190 - 210
10 - 20
1+3
Pusinky
100 - 120
55 - 65
1+3
Máslový koláč
150 - 170
20 - 30
1+3
Pizza
200 - 220
35 - 45
1+3
11.15 Informace pro zkušebny
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Příslušenství
Poloha
roštu
Čas
(min)
Malé koláčky (16
kousků na plech)
Horní/spodní
ohřev
170
plech na peče‐
ní
3
20 - 30
Malé koláčky (16
kousků na plech)
Horkovzdušné 160
pečení
plech na peče‐
ní
2
25 - 35
Malé koláčky (16
kousků na plech)
Pravý horký
vzduch
160
plech na peče‐
ní
1+3
30 - 40
Jablečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Horní/spodní
ohřev
185
tvarovaný rošt
2
70 - 80
Jablečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Horkovzdušné 175
pečení
tvarovaný rošt
2
60 - 70
Piškotová buchta
bez tuku
Horní/spodní
ohřev
175
tvarovaný rošt
2
20 - 30
Piškotová buchta
bez tuku
Horkovzdušné 165
pečení
tvarovaný rošt
2
25 - 35
Piškotová buchta
bez tuku
Pravý horký
vzduch
tvarovaný rošt
1+3
35 - 50
170
26
www.electrolux.com
Jídlo
Funkce
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Teplota
(°C)
Příslušenství
Poloha
roštu
Čas
(min)
Horkovzdušné 150
pečení
plech na peče‐
ní
3
25 - 35
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Pravý horký
vzduch
150
plech na peče‐
ní
1+3
25 - 45
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Horní/spodní
ohřev
150
plech na peče‐
ní
3
25 - 35
Topinky
Velkoplošný
gril
250
tvarovaný rošt
3
4-6
Hovězí hamburger
Turbo gril
250
tvarovaný rošt
nebo grilovací
pánev / plech
na pečení
3
14 - 16
první
strana;
12 - 15
druhá
strana
12. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čištění
•
•
•
•
•
•
Přední stranu trouby otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
Vnitřek trouby čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár. Riziko je
vyšší u grilovacího pekáče.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění
trouby.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
Máte-li nepřilnavé příslušenství,
nečistěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by
dojít k poškození nepřilnavého
povrchu.
12.2 Spotřebiče z nerezové
oceli nebo hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze
vlhkým hadříkem nebo
houbou. Osušte je měkkým
hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové
drátěnky, kyseliny nebo
abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly
poškodit povrch trouby.
Ovládací panel vyčistěte se
stejnou opatrností.
12.3 Čištění vlisu vnitřku trouby
Tímto čisticím postupem se odstraní
zbytkový vodní kámen z vlisu vnitřku
trouby po přípravě jídel pomocí páry.
Doporučujeme tento čisticí
postup provádět alespoň po
každém pátém až desátém
použití funkce: PlusSteam.
1. Do vlisu na dně vnitřku trouby nalijte
250 ml bílého octa.
Použijte maximálně 6% ocet bez
bylinek.
ČESKY
2. Nechte ocet rozpustit zbytkový vodní
kámen při pokojové teplotě po dobu
30 minut.
3. Vnitřek trouby umyjte vlažnou vodou
a měkkým hadrem.
12.4 Vyjmutí drážek na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
POZOR!
Při odstraňování drážek na
rošty buďte opatrní.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
•
27
vnitřní sklo dvířek trouby umyjte
teplou vodou a měkkým hadrem.
1. Nastavte funkci .
2. Nastavte maximální teplotu a nechte
troubu jednu hodinu pracovat.
3. Vypněte troubu.
4. Jakmile trouba vychladne, vyčistěte
její vnitřek pomocí vlhkého měkkého
hadříku.
Skvrny nebo změna zbarvení katalytické
vrstvy nemá na katalytické čištění vliv.
12.6 Odstranění a instalace
skleněných panelů trouby
Skleněné panely lze při čištění vyjmout.
Počet jednotlivých skleněných panelů se
liší dle modelu.
VAROVÁNÍ!
Při čištění nechte dvířka
trouby lehce otevřená. Když
jsou plně otevřená, může
jejich náhodné zavření něco
poškodit.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
VAROVÁNÍ!
Spotřebič bez skleněných
panelů nepoužívejte.
1. Otevírejte dvířka, dokud nedosáhnou
úhlu přibližně 30°. Dvířka zůstanou
při lehkém otevření na svém místě.
1
2
30°
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
12.5 Katalytické čištění
Vnitřek trouby s katalytickým povlakem
má samočisticí schopnost. Absorbuje
tuky.
Než zapnete katalytické čištění:
•
•
vyjměte všechno příslušenství a
vyjímatelné drážky.
očistěte dno trouby teplou vodou a
jemným mycím prostředkem.
2. Uchopte okrajovou lištu na horní
straně dvířek (B) na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
28
www.electrolux.com
12.7 Vysazení zásuvky
2
B
1
3. Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte
ji.
VAROVÁNÍ!
Při vyjímání skleněných
panelů se mohou dvířka
zavírat.
4. Uchopte horní okraj skleněných
panelů dvířek a vytáhněte je jeden po
druhém nahoru.
5. Skleněný panel omyjte vodou se
saponátem. Skleněný panel pečlivě
osušte.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
trouby opět nasaďte. Proveďte výše
uvedené kroky v opačném pořadí.
Nejprve vraťte menší a potom větší
panel.
POZOR!
Oblast potisku vnitřního
skleněného panelu musí
směřovat k vnitřní straně
dvířek.
POZOR!
Po instalaci se dále ujistěte,
že povrch rámu skleněného
panelu s potiskem skla není
na dotek drsný.
POZOR!
Dávejte pozor, abyste vnitřní
skleněný panel nainstalovali
správně do jeho umístění.
VAROVÁNÍ!
V zásuvce neskladujte
hořlavé věci a materiály
(jako např. čisticí prostředky,
plastové sáčky, textilní
chňapky, papír nebo čisticí
spreje). Při použití trouby se
může zásuvka značně
zahřát. Hrozí nebezpečí
požáru.
Zásuvku pod troubou lze při čištění
vyjmout.
1. Vytáhněte zásuvku až na doraz.
2. Pomalu zásuvku zdvihněte.
3. Zásuvku zcela vytáhněte.
Zásuvku vložíte stejným postupem jako
výše, ale v opačném pořadí.
12.8 Výměna žárovky
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Žárovka může být horká.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
Zadní žárovka
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
ČESKY
29
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Po zapnutí generátoru ji‐
sker se neobjevují žádné
jiskry.
Varná deska není zapoje‐
na do elektrické sítě nebo
není připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena
do elektrické sítě. Viz
schéma zapojení.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Víčko a korunka hořáku a
jsou nasazeny nesprávně.
Umístěte správně víčko a
korunku hořáku.
Termočlánek není dosta‐
tečně zahřátý.
Po zapálení plamene ne‐
chte generátor jisker za‐
pnutý ještě 10 nebo méně
sekund.
Plamen zhasíná ihned po
zapálení.
Kroužek plamene je nerov‐ Korunka hořáku je ucpaná
noměrný.
zbytky jídla.
Ujistěte se, že není tryska
zanesená a korunka
hořáku je čistá.
Hořáky nefungují.
Zkontrolujte přívod plynu.
Je přerušena dodávka ply‐
nu.
Plamen je oranžový nebo
žlutý.
Trouba nehřeje.
V některých místech
hořáku může mít plamen
oranžovou či žlutou barvu.
To je normální jev.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou na‐
stavení správná.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě
déle než 15 - 20 minut.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla
připraví příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká ne‐ Nastavte teplotu podle
bo nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
30
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Na displeji trouby se objeví Došlo k přerušení dodávky Nastavte znovu čas.
„0.00“ a „LED“.
elektrického proudu.
Pečení pomocí funkce
PlusSteam nevede k do‐
brému výsledku..
Nezapnuli jste funkci Plus‐
Steam.
Viz „Zapnutí funkce: Plus‐
Steam“.
Vlis vnitřku trouby jste ne‐
naplnili vodou.
Viz „Zapnutí funkce: Plus‐
Steam“.
Funkci PlusSteam jste ne‐
zapnuli správně pomocí
tlačítka S párou.
Viz „Zapnutí funkce: Plus‐
Steam“.
Chcete zapnout funkci Te‐ Funkce PlusSteam je spu‐
plovzdušný ohřev, ale svítí štěna.
kontrolka tlačítka S párou.
Funkci PlusSteam vypnete
stisknutím tlačítka S párou
Voda ve vlisu vnitřku trou‐
by se nevaří.
Teplota je příliš nízká.
Nastavte teplotu na ale‐
spoň 110 °C.
Viz kapitola „Tipy a rady“.
Z vlisu vnitřku trouby vyté‐
ká voda.
Ve vlisu vnitřku trouby je
příliš mnoho vody.
Vypněte troubu a ujistěte
se, že je spotřebič již
chladný. Vodu vytřete hou‐
bou nebo hadříkem. Do vli‐
su vnitřku trouby přilijte
správné množství vody.
Řiďte se specifickým po‐
stupem.
13.2 Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované
servisní středisko.
.
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části spotřebiče.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
14. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
ČESKY
14.1 Umístění spotřebiče
Minimální vzdálenosti
Tento volně stojící spotřebič můžete
umístit s kuchyňskou skříňkou po jedné
nebo po obou stranách nebo v rohu.
Mezi spotřebičem a zdí za
ním musí být vzdálenost
alespoň 1 cm, aby šlo
otevírat víko.
Pro minimální vzdálenosti při instalaci viz
tabulka.
B
C
A
Rozměry
mm
A
400
B
650
C
150
14.2 Technické údaje
Napětí
230 V
Frekvence
50 Hz
Třída spotřebiče
1
Rozměry
mm
Výška
855
Šířka
500
Hloubka
600
14.3 Ostatní technické údaje
Kategorie spotřebiče:
II2H3B/P
Původní plyn:
G20 (2H) 20 mbar
Nový plyn:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
14.4 Průměr obtoku
HOŘÁK
Ø OBTOKU1) 1/100 mm
Pomocný
29 / 30
Středně rychlý
32
Rychlý
42
1) Typ obtoku závisí na modelu.
31
32
www.electrolux.com
14.5 Plynové hořáky pro ZEMNÍ PLYN G20 20 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ VÝ‐
KON kW1)
SNÍŽENÝ VÝKON kW1)
ZNAČKA PRO
TRYSKU 1/100
mm
3,0
0,72 / 0,75
119
2,0 / 1,9
0,43 / 0,45
96
1,0
0,35
70
Rychlý
Středně rychlý
Pomocný
1) Typ obtoku závisí na modelu.
14.6 Plynové hořáky pro LPG G30 30 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ
VÝKON kW
SNÍŽENÝ VÝ‐
KON kW
ZNAČKA PRO JMENOVITÝ PRŮ‐
TRYSKU 1/100 TOK PLYNU g/h
mm
Rychlý
3,0
0,72
88
218
Středně ry‐
chlý
2,0
0,43
71
145
Pomocný
1,0
0,35
50
73
14.7 Plynové hořáky pro LPG G31 30 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ
VÝKON kW1)
SNÍŽENÝ VÝ‐
KON kW1)
ZNAČKA
JMENOVITÝ
PRO TRYSKU PRŮTOK PLYNU
1/100 mm
g/h
Rychlý
2,6
0,63
88
186
Středně ry‐
chlý
1,7
0,38
71
121
Pomocný
0,85
0,31
50
61
1) Typ obtoku závisí na modelu.
14.8 Připojení plynu
Použijte pevné přípojky nebo ohebnou
hadici z nerezové oceli v souladu s
platnými předpisy. Pokud použijete
ohebné kovové hadice, dbejte na to, aby
se nikde nedotýkaly pohyblivých částí,
ani nebyly nikde přiskřípnuté.
VAROVÁNÍ!
Trubka plynové přípojky se
nesmí dotýkat části
spotřebiče zobrazené na
obrázku.
14.9 Připojení pružných
nekovových hadic
Pokud je k připojení snadný přístup,
můžete použít pružnou hadici. Pružné
hadice musí být pevně připevněny
pomocí svěrek.
ČESKY
Při instalaci vždy použijte držák hadice a
těsnění. Pružnou hadici lze použít za
následujících podmínek:
Je-li spotřebič nastaven na
zemní plyn, můžete pomocí
správných trysek přejít na
kapalný plyn.
Průtok plynu se upraví podle
potřeby.
•
nesmí se zahřát na vyšší než
pokojovou teplotu, vyšší než 30 °C,
• nesmí být delší než 1 500 mm,
• není v žádném místě zúžená,
• nesmí být zkroucená nebo příliš
napnutá,
• nesmí být v kontaktu s ostrými okraji
nebo rohy,
• lze snadno kontrolovat její stav.
Při kontrole pružné hadice se ujistěte, že:
VAROVÁNÍ!
Před výměnou vstřikovacích
trysek se ujistěte, že jsou
ovladače plynových hořáků v
poloze Vypnuto. Spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
Nechte spotřebič
vychladnout. Hrozí
nebezpečí úrazu.
•
nemá po celé délce ani na koncích
trhliny, zářezy nebo známky ohoření,
• materiál není ztvrdlý, ale má svou
normální pružnost,
• spojovací svorky nejsou rezavé,
• doba její životnosti není prošlá.
Zjistíte-li jakoukoli z uvedených závad,
hadici neopravujte, ale vyměňte ji.
VAROVÁNÍ!
Po dokončení instalace se
ujistěte, že jsou těsnění u
všech spojek v pořádku a
nedochází k úniku. Pro
kontrolu těsnění použijte
mýdlový roztok, nikoliv
plamen.
Přívod plynu je umístěn na zadní straně
ovládacího panelu.
VAROVÁNÍ!
Před připojením plynu
odpojte spotřebič od
elektrické sítě nebo vypněte
pojistku v pojistkové
skříni.Zavřete hlavní kohout
přívodu plynu.
14.10 Přizpůsobení pro různé
druhy plynu
Přizpůsobení pro různé
druhy plynu smí provádět
pouze oprávněná osoba.
33
Spotřebič je nastaven na
výchozí typ plynu. Při změně
nastavení vždy použijte
těsnění.
C
B
A
D
A. Přípojka plynu (spotřebič má pouze
jednu přípojku)
B. Těsnění
C. Nastavitelná přípojka
D. Držák trubky pro LPG
14.11 Výměna trysek varné
desky
Při změně druhu plynu vyměňte trysky.
1. Sundejte mřížky určené pod nádoby.
2. Odstraňte víčka a korunky hořáku.
3. Demontujte vstřikovací trysky pomocí
nástrčného klíče č. 7.
4. Nahraďte je tryskami potřebnými pro
používaný druh plynu.
34
www.electrolux.com
Změna ze zkapalněného plynu
na zemní plyn
1. Obtokový šroub v poloze A
vyšroubujte o cca jednu otáčku.
2. Namontujte zpět ovladač varné
desky.
3. Znovu připojte spotřebič k elektrické
síti.
5. Vyměňte typový štítek (nachází se v
blízkosti přívodního plynového
potrubí) za takový, který odpovídá
novému druhu dodávaného plynu.
Tento štítek můžete najít
v sáčku dodávaném se
spotřebičem.
Pokud je přívodní tlak plynu jiný nebo
nestálý v porovnání s požadovaným
tlakem, je nutné instalovat na přívodní
plynové potrubí regulátor tlaku.
14.12 Nastavení minimální
úrovně plynového hořáku varné
desky
1. Odpojte spotřebič od sítě.
2. Odmontujte ovladač varné desky.
Pokud se nelze dostat k obtokovému
šroubu, před provedením nastavení
sejměte ovládací panel.
3. Úzkým plochým šroubovákem
seřiďte obtokový šroub A.
Poloha obtokového šroubu závisí na
daném modelu A.
4.
5.
6.
7.
8.
VAROVÁNÍ!
Zástrčku zapojte do
zásuvky až po
namontování všech
součástí na svá původní
místa. Hrozí nebezpečí
úrazu.
Zapalte hořák.
Viz část „Varná deska - Denní
používání“.
Otočte ovladačem varné desky do
minimální polohy.
Znovu odmontujte ovladač varné
desky.
Obtokový šroub pomalu šroubujte
dovnitř, dokud nedosáhnete
minimální a stabilního plamene.
Namontujte zpět ovladač varné
desky.
14.13 Vyrovnání spotřebiče
A
A
Změna ze zemního plynu na
zkapalněný plyn
1. Plně utáhněte obtokový šroub.
2. Vraťte ovladač zpět.
Pomocí seřiditelných nožiček na spodku
spotřebiče nastavte výšku horní pracovní
plochy do stejné úrovně s ostatními
povrchy.
14.14 Ochrana proti překlopení
Nastavte správnou výšku a umístění
spotřebiče, než připojíte ochranu proti
překlopení.
ČESKY
POZOR!
Ujistěte se, že jste ochranu
proti překlopení nainstalovali
ve správné výšce.
35
80-85
mm
317-322
mm
Přesvědčte se, že je plocha
za spotřebičem hladká.
Je nutné nainstalovat ochranu proti
překlopení. Pokud ji nenainstalujete,
spotřebič se může překlopit.
Na vašem spotřebiči se nachází symbol
zobrazený na obrázku (dle modelu),
který vás upozorňuje na instalaci
ochrany proti překlopení.
2. Tento otvor naleznete na levé straně
zadní části spotřebiče. Nadzdvihněte
přední stranu spotřebiče a umístěte ji
doprostřed prostoru v kuchyňské
lince. Jestliže je prostor mezi
pracovními plochami kuchyňské linky
větší, než je šířka spotřebiče, pak
musíte pro vystředění spotřebiče
upravit postranní rozměr.
Pokud jste změnili rozměry
sporáku, je nutné správně
vyrovnat zařízení proti
překlopení.
1. Nainstalujte ochranu proti překlopení
ve výšce 317 - 322 mm pod úrovní
horní pracovní plochy a 80 - 85 mm
od strany spotřebiče skrze kruhový
otvor na konzole. Přišroubujte jej do
pevného materiálu nebo použijte
vhodnou oporu (zeď).
POZOR!
Jestliže je prostor mezi
pracovními plochami
kuchyňské linky větší, než je
šířka spotřebiče, pak musíte
pro vystředění spotřebiče
upravit postranní rozměr.
14.15 Elektrická instalace
VAROVÁNÍ!
Výrobce nenese
odpovědnost za úrazy či
škody způsobené
nedodržením
bezpečnostních pokynů
uvedených v kapitolách o
bezpečnosti.
Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
36
www.electrolux.com
VAROVÁNÍ!
Napájecí kabel se nesmí
dotýkat části spotřebiče
zobrazené na obrázku
stínovaně.
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
15.1 Produktové informace pro varnou desku dle směrnice komise
EU 66/2014
Označení mo‐ EKK54951OX
delu
Typ varné
desky
Varná deska na volně stojícím sporáku
Počet plyno‐
vých hořáků
4
Energetická
Levý zadní - pomocný
účinnost ply‐
nových hořáků Pravý zadní - středně rychlý
(EE gas bur‐
Pravý přední - středně rychlý
ner)
Levý přední - rychlý
nelze použít
Energetická účinnost plynové varné desky (EE gas hob)
54,3 %
EN 30-2-1: Varné spotřebiče na plynná
paliva pro domácnost - část 2-1 :
Hospodárné využití energie - Všeobecně
15.2 Varná deska - úspora
energie
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
•
•
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
•
•
•
•
•
55,0 %
55,0 %
53,0 %
Před použitím zkontrolujte, zda jsou
hořáky a mřížky pod nádoby správně
nasazeny.
Dno varné nádoby by mělo mít
správné rozměry odpovídající velikosti
hořáku.
Varnou nádobu položte přímo na
hořák do jeho středu.
Když začnou tekutiny vřít, ztlumte
plamen, aby jen mírně perlily.
Je-li to možné, použijte tlakový hrnec.
Viz příslušná uživatelská příručka.
15.3 Produktový list a informace o troubách dle směrnice komise
EU 65-66/2014
Název dodavatele
Electrolux
ČESKY
Označení modelu
EKK54951OX
Index energetické účinnosti
96,2
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0,84 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, in‐
tenzivní horkovzdušný režim
0,76 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
58 l
Typ trouby
Trouba ve volně stojícím sporá‐
ku
Hmotnost
44.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
15.4 Trouba - Úspora energie
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Všeobecné rady
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
37
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu,
než do ní vložíte jídlo.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení (v závislosti
na době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty.
16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
38
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................39
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 41
3. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 44
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................45
5. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................. 46
6. HORÁK - RADY A TIPY................................................................................... 47
7. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE..............................................48
8. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE ........................................................... 49
9. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE.............................................................................51
10. RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA......................................................52
11. RÚRA - RADY A TIPY.................................................................................... 54
12. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................62
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 65
14. INŠTALÁCIA...................................................................................................67
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 72
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
39
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo udusenia, poranenia
alebo trvalého postihnutia.
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
Tento spotrebič je určený na používanie v nadmorskej
výške do 2 000 m.
Tento spotrebič nie je určený na používanie na
lodiach, loďkách ani plavidlách.
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič neinštalujte za ozdobné dvierka, aby ste
predišli prehriatiu.
Spotrebič neinštalujte na podstavec.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok alebo skleného veka varného
panela so závesmi nepoužívajte abrazívne prostriedky
ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať
povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Pred otvorením veka utrite prípadné tekutiny rozliate
na veku. Pred zatvorením veka nechajte povrch
varného panela vychladnúť.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov. Deti do 8 rokov smú mať
prístup k spotrebiču iba ak sú nepretržite pod
dohľadom zodpovednej osoby.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
41
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Buďte opatrní, keď sa dotýkate zásuvky na
skladovanie. Môže byť horúca.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Kuchynská skrinka a príslušný
výklenok musia mať vhodné rozmery.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
•
•
•
•
•
Uistite sa, že zariadenia a nábytok,
pod ktorými a vedľa ktorých je
spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
Niektoré súčasti spotrebiča sú pod
napätím. Spotrebič zabudujte do
nábytku, aby ste zabránili kontaktu s
nebezpečnými časťami.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Aby ste predišli prevrhnutiu
spotrebiča, nezabudnite nainštalovať
stabilizačné pomôcky. Pozrite si časť
„Inštalácia”.
42
www.electrolux.com
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do
sieťovej zásuvky, úplne zavrite
dvierka spotrebiča.
2.3 Prívod plynu
•
Všetky práce súvisiace s pripojením
na prívod plynu musí vykonať
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
Pred inštaláciou sa ubezpečte, že sú
podmienky v miestnych rozvodoch
(druhu plynu a tlak plynu) a
nastavenie spotrebiča navzájom
kompatibilné.
Zabezpečte prúdenie vzduchu v okolí
spotrebiča.
Informácie o prívode plynu nájdete na
typovom štítku.
Tento spotrebič nie je pripojený k
zariadeniu, ktoré odvádza spaliny.
Dbajte na to, aby ste spotrebič zapojili
podľa aktuálnych inštalačných
predpisov. Venujte pozornosť
požiadavkám ohľadne primeraného
vetrania.
2.4 Použitie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo zranenia a
popálenín.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a výbuchu.
•
•
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
SLOVENSKY
•
•
•
•
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
rúre nenechávajte vlhký riad ani
potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Nenechajte obsah kuchynského riadu
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Do spotrebiča ani priamo na jeho dno
neklaďte hliníkovú fóliu.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie. Pri premiestňovaní
týchto predmetov po varnom povrchu
ich vždy nadvihnite.
43
Zabezpečte dobré vetranie v
miestnosti, kde je spotrebič
nainštalovaný.
Používajte len stabilný kuchynský riad
so správnym tvarom a priemerom
väčším ako rozmery horákov.
Skontrolujte, či plameň nezhasne pri
rýchlom otočení ovládača z
maximálnej do minimálnej polohy.
Používajte iba príslušenstvo dodané
so spotrebičom.
Na horák neinštalujte rozptyľovač
plameňa.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred údržbou vypnite spotrebič.
Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite
zo sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko, že sklenené panely
prasknú.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Zvyšky tuku alebo potravín v
spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
Horáky sa nesmú umývať v umývačke
riadu.
44
www.electrolux.com
2.6 Veko
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemeňte technické charakteristiky
tohto veka.
Veko pravidelne čistite.
Veko neotvárajte, keď je na povrchu
vyliata voda.
Pred zatvorením veka vypnite všetky
horáky.
Veko nezatvárajte, kým varný panel a
rúra úplne nevychladnú.
Sklenené veko môže pri zahriatí
prasknúť (ak je k dispozícii).
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
2.8 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
O správnej likvidácii spotrebiča sa
informujte na mestskom alebo
obecnom úrade.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
Sploštite vonkajšie plynové trubice.
2.7 Vnútorné osvetlenie
•
•
2.9 Servis
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
2 3 4 5
6
4
3
12
7
8
9
2
10
1
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ovládače varného panela
Elektronický programátor
Ovládač teploty
Ukazovateľ / symbol teploty
Tlačidlo Plus Para
Ovládač funkcií rúry
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Priehlbina dutiny
Úrovne v rúre
SLOVENSKY
45
3.2 Rozloženie varného povrchu
1
2
5
3
1 Pomocný horák
2 Vývod pary – počet a poloha závisí
od modelu
3 Stredne rýchly horák
4 Stredne rýchly horák
5 Rýchly horák
4
3.3 Príslušenstvo
•
•
•
•
•
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a múčnych
pokrmov alebo ako nádoba na
zachytávanie tuku.
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
Skladovacia zásuvka
Skladovacia zásuvka je umiestnená
pod dutinou rúry.
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
4.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si časť „Ošetrovanie
a čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
4.2 Nastavenie času
Pred prvým použitím rúry je potrebné
nastaviť čas.
Keď spotrebič pripojíte k elektrickému
napájaniu alebo po výpadku napájacieho
napätia, začne displej automaticky blikať.
1. Stlačte tlačidlo voľby .
Rozsvieti sa symbol zapnutého
časomera.
2. Pomocou tlačidiel
alebo
nastavte správny denný čas.
Približne po piatich sekundách prestane
zobrazenie času blikať a displej bude
zobrazovať nastavený denný čas.
Ak chcete zmeniť čas, zapnite spotrebič
a súčasne stlačte tlačidlá
a
alebo
.
Keď bliká stĺpec medzi hodinami a
minútami, stlačením tlačidla
nastavte nový čas.
alebo
46
www.electrolux.com
4.3 Prvé zohriatie rúry
Pred prvým použitím prázdnu rúru
predhrejte.
Pre funkciu: Pozrite si časť
„Zapnutie funkcie
PlusSteam“. PlusSteam".
1. Nastavte funkciu
a maximálnu
teplotu.
2. Rúru nechajte spustenú jednu
hodinu.
4. Rúru nechajte v činnosti 15 minút.
5. Nastavte funkciu
, stlačte
tlačidlo Plus Para
a nastavte
maximálnu teplotu.
6. Rúru nechajte v činnosti 15 minút.
7. Rúru vypnite a nechajte ju
vychladnúť.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Rúra môže produkovať zápach
a dym. Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
a nastavte
3. Nastavte funkciu
maximálnu teplotu. Maximálna
teplota pre túto funkciu je 210 °C.
5. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Zapálenie horáka varného
panela
Pred položením
kuchynského riadu horák
vždy zapáľte.
VAROVANIE!
Buďte veľmi opatrní, keď
používate otvorený oheň v
kuchyni. Výrobca odmieta
akúkoľvek zodpovednosť pri
nevhodnom zaobchádzaní s
plameňom.
1. Horák zapáľte otočením ovládača
varného panela proti smeru
hodinových ručičiek do maximálnej
polohy prívodu plynu
a stlačením
ovládača.
2. Otočný ovládač varného panela držte
stlačený 10 alebo menej sekúnd, aby
sa zohrial termočlánok. Ak to
neurobíte, prívod plynu sa preruší.
3. Keď je plameň pravidelný, upravte
ho.
VAROVANIE!
Otočný ovládač nedržte
stlačený dlhšie ako 15
sekúnd. Ak sa horák
nezapáli ani po 15
sekundách, uvoľnite otočný
ovládač, otočte ho do
vypnutej polohy, počkajte
najmenej 1 minútu a potom
skúste znova zapáliť horák.
Ak sa horák ani po
opakovaných pokusoch
nezapáli, skontrolujte, či je v
správnej polohe korunka a
kryt horáka.
Ak nemáte elektrinu, horák
možno zapáliť aj bez
elektrického zapaľovača. V
tomto prípade sa priblížte k
horáku s plameňom, stlačte
príslušný ovládač a otočte
ho do maximálnej polohy.
Otočný ovládač držte
stlačený 10 alebo menej
sekúnd, aby sa zohrial
termočlánok.
SLOVENSKY
A.
B.
C.
D.
Ak plameň na horáku
náhodou zhasne, otočte
otočný ovládač do vypnutej
polohy a pred opakovaním
pokusu o zapálenie horáka
počkajte minimálne 1
minútu.
Kryt horáka
Korunka horáka
Zapaľovacia sviečka
Termočlánok
5.3 Vypínanie horáka
Plameň sa zhasína otočením ovládača
do vypnutej polohy
Generátor iskier sa môže
automaticky spustiť pri
zapnutí napájania, po
inštalácii alebo výpadku
elektriny. Je to normálne.
.
VAROVANIE!
Pred odstraňovaním hrncov
z horáka vždy znížte plameň
na minimum alebo ho
vypnite.
5.2 Prehľad horákov
A
B
C
D
6. HORÁK - RADY A TIPY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Kuchynský riad
VAROVANIE!
Jednu varnú nádobu nikdy
nedávajte na dva horáky.
VAROVANIE!
Na horák neklaďte
nestabilné alebo poškodené
nádoby, aby nedošlo k
vyliatiu pokrmu a zraneniu.
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že rukoväte nie sú
nad predným okrajom
varného panelu.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby boli varné
nádoby vycentrované nad
horákom, aby bola
zabezpečená maximálna
stabilita a nižšia spotreba
plynu.
47
48
www.electrolux.com
6.2 Priemery kuchynského
riadu
VAROVANIE!
Používajte kuchynský riad s
priemerom zodpovedajúcim
veľkosti horákov.
Horák
Priemer kuchyn‐
ského riadu (mm)
Rýchly
160 - 220
Horák
Priemer kuchyn‐
ského riadu (mm)
Stredne rýchly
140 - 220
Pomocný
120 - 180
7. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Diely z antikora umyte vodou a utrite
ich dosucha mäkkou handrou.
7.2 Čistenie varného panela
•
•
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastovú fóliu, cukor a potraviny s
obsahom cukru. V opačnom prípade
môžu nečistoty poškodiť varný panel.
Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
Nečistoty zo smaltovaných dielov,
viečok a koruniek odstráňte teplou
mydlovou vodou a pred opätovným
nasadením ich dôkladne osušte.
7.3 Čistenie zapaľovacej
sviečky
Funkciu zapaľovania zabezpečuje
keramická zapaľovacia sviečka s
kovovou elektródou. Tieto časti
udržiavajte vždy čisté, aby ste predišli
ťažkostiam pri zapaľovaní, a kontrolujte,
či nie sú otvory korunky horáka
zanesené.
7.4 Podstavce na varné nádoby
Podstavce na varné nádoby
nie sú vhodné na umývanie
v umývačke riadu. Musíte
ich umývať ručne.
1. V záujme jednoduchšieho čistenia
varného panela odstráňte podstavce
na varné nádoby.
Pri umiestňovaní
podstavcov postupujte
opatrne, aby ste
zabránili poškodeniu
hornej časti varného
panela.
2. Smaltovaný povrch môže mať
niekedy drsné okraje, preto buďte
opatrní pri ručnom umývaní a sušení
podstavcov na varné nádoby. V
prípade potreby odstráňte odolné
škvrny použitím čistiacej pasty.
3. Po vyčistení podstavcov na varné
nádoby skontrolujte, či sú v správnej
polohe.
4. Skontrolujte, či sú ramená
podstavcov na varné nádoby
zarovnané so stredom horáka.
SLOVENSKY
7.5 Pravidelná údržba
49
kontrolu stavu rúrky na prívod plynu a
adaptéra tlaku, ak je použitý.
Pravidelne žiadajte svoje miestne
autorizované servisné stredisko o
8. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
Žiarovka sa rozsvieti, keď je rúra v
prevádzke.
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.2 Bezpečnostný termostat
8.1 Zapnutie a vypnutie rúry
1. Otočením otočného ovládača funkcií
rúry nastavte príslušnú funkciu.
2. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
3. Ak chcete rúru vypnúť, otočte
ovládače funkcií rúry a teploty do
polohy Vyp.
Nesprávna prevádzka spotrebiča alebo
chybné súčasti môžu spôsobiť
nebezpečné prehriatie. Aby sa tomu
predišlo, rúra je vybavená
bezpečnostným termostatom, ktorý
preruší dodávku energie. Po poklese
teploty sa rúra opäť automaticky zapne.
8.3 Funkcie rúry
Symbol
Funkcie rúry
Použitie
Poloha Vypnuté
Spotrebič je vypnutý.
Osvetlenie rúry
Na zapnutie osvetlenia rúry bez funkcie peče‐
nia.
PlusSteam
Na pridanie vlhkosti počas pečenia. Pre správ‐
ne sfarbenie a chrumkavú kôrku počas pečenia.
Pre väčšiu šťavnatosť počas opätovného zo‐
hrievania. Na zaváranie ovocia a zeleniny.
+
Ventilátor s mier‐ Na prípravu jemného, šťavnatého pečeného
nym ohrevom
mäsa alebo na sušenie ovocia a zeleniny.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavou spodnou ča‐
sťou.
Tradičné pečenie Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej
úrovni.
Rýchly Gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hrianok.
Turbo gril
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s
kosťami na jednej úrovni. Tiež na gratinovanie a
zapekanie.
50
www.electrolux.com
Symbol
Funkcie rúry
Použitie
Teplovzdušné
pečenie - Venti‐
látor s ohrevom
Na pečenie mäsových alebo nemäsových po‐
krmov pri rovnakej teplote rúry vo viacerých
úrovniach bez rizika prenosu vône.
Ľahké pečenie
Na pečenie vo formách a sušenie na jednej
úrovni rúry pri nízkej teplote.
Teplovzdušné
pečenie
Na pečenie až na dvoch úrovniach rúry súčasne
a na sušenie potravín.Nastavte o 20-40 °C niž‐
šiu teplotu ako pre Tradičné pečenie.
Rozmrazovanie
Túto funkciu môžete používať na rozmrazova‐
nie mrazených potravín, ako napr. zeleniny a
ovocia. Čas rozmrazovania závisí od množstva
a veľkosti mrazených potravín.
8.4 Zapnutie funkcie:
PlusSteam
Táto funkcia umožňuje vylepšiť vlhkosť
počas pečenia.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenín a poškodenia
spotrebiča.
Uvoľnená vlhkosť môže spôsobiť
popáleniny:
•
•
Spotrebič neotvárajte, keď je táto
funkcia aktívna: PlusSteam.
Po skončení funkcie opatrne otvorte
dvierka spotrebiča: PlusSteam.
Pozrite si kapitolu „Tipy a
rady“.
1. Otvorte dvierka rúry.
2. Priehlbinu dutiny rúry naplňte vodou
z vodovodného kohútika.
Maximálna kapacita priehlbiny dutiny
je 250 ml.
Priehlbinu dutiny plňte vodou len
vtedy, keď je rúra studená.
3. Nastavte funkciu: PlusSteam
.
4. Stlačte tlačidlo Plus Para
.
Tlačidlo Plus Para je funkčné iba pri
funkcii: PlusSteam.
Ukazovateľ sa rozsvieti.
5. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
6. Do spotrebiča vložte jedlo a zatvorte
dvierka rúry.
UPOZORNENIE!
Priehlbinu dutiny rúry
nenapĺňajte vodou počas
pečenia, ani keď je rúra
horúca.
7. Ak chcete spotrebič vypnúť, stlačte
,otočte otočné
tlačidlo Plus Para
ovládače funkcií rúry a teploty do
polohy vypnutia.
Ukazovateľ tlačidla Plus Para zhasne.
8. Odstráňte vodu z priehlbiny dutiny
rúry.
VAROVANIE!
Pred odstránením
zvyšnej vody z priehlbiny
dutiny rúry skontrolujte,
či je spotrebič studený.
SLOVENSKY
51
9. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE
9.1 Displej
A
B
C
A. Ukazovateľ času funkcií Trvanie a
Koniec
B. Displej časomeru
C. Ukazovateľ aktívneho časomera
D. Ukazovateľ kuchynského časomera
D
9.2 Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Popis
MINUS
Na nastavenie času.
CLOCK
Na nastavenie časovej funkcie.
PLUS
Na nastavenie času.
Plus Para
Zapnutie funkcie: PlusSteam.
9.3 Tabuľka s časovými funkciami
Časová Použitie
funkcia
dur
Kuchynský ča‐
somer
Nastavenie odpočítavania času (1 min – 23 h 59 min). Tá‐
to funkcia nemá vplyv na prevádzku spotrebiča.
Trvanie
Na nastavenie času pečenia v rúre (1 min - 10 h).
Koniec Koniec
Na nastavenie času, kedy sa má rúra vypnúť (1 min - 10
h).
Ak chcete, aby sa spotrebič
zapol a vypol automaticky,
môžete súčasne použiť
funkcie Trvanie a Koniec:
najprv nastavte Trvanie a
potom Koniec.
9.4 Nastavenie časových
funkcií
Pre funkcie Trvanie (dur) a Koniec (End)
nastavte funkciu rúry a teplotu pre
prípravu pokrmu. Toto nie je potrebné v
prípade kuchynského časomera
.
1. Opakovane stláčajte tlačidlo
dovtedy, kým nezačne blikať
ukazovateľ požadovanej časovej
funkcie.
2. Stláčaním tlačidla
alebo
nastavte požadovanú časovú
funkciu.
Časová funkcia sa zapne. Na displeji sa
zobrazí ukazovateľ časovej funkcie, ktorú
ste nastavili. Pri funkcii Koniec a Trvanie
sa na displeji zobrazí aj písmeno A.
3. Po uplynutí nastaveného času začne
blikať ukazovateľ časovej funkcie a
asi na 7 minút zaznie zvukový signál.
Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
52
www.electrolux.com
2. Opakovaným stláčaním tlačidla
zmeníte signál.
Pri funkciách Trvanie a
Koniec sa spotrebič vypne
automaticky.
9.5 Zrušenie časových funkcií
1. Opakovane stláčajte tlačidlo , až
kým nezačne blikať ukazovateľ
požadovanej funkcie.
2. Naraz stlačte a podržte tlačidlá
a
.
Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd
vypne.
3. Uvoľnite tlačidlo .
Posledný tón, ktorý ste nastavili, je
novým zvukovým signálom.
4. Počkajte 5 sekúnd na automatické
potvrdenie nastavenia.
Ak bol spotrebič odpojený od
sieťového napájania alebo
došlo k výpadku napájania,
nastaví sa pôvodný tón
zvukovej signalizácie.
9.6 Zmena zvukového signálu
1. Ak si chcete vypočuť aktuálny
zvukový signál, stlačte a podržte
tlačidlo
.
10. RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
10.1 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Plech alebo hlboký pekáč vložte medzi
vodiace tyče zasúvacích líšt.
Skontrolujte, či sa nedotýka zadnej steny
dutiny rúry.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Rošt položte medzi vodiace lišty zvolenej
úrovne rúry.
Plech:
Plech na pečenie
nezasúvajte úplne k zadnej
stene dutiny rúry. Tým by sa
zabránilo cirkulácii horúceho
vzduchu okolo plechu. Jedlo
môže prihorieť, najmä v
zadnej časti plechu.
Hlbokú panvicu zasuňte medzi vodiace
lišty zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt
na vodiacich lištách.
SLOVENSKY
53
10.2 Teleskopické lišty
Teleskopické lišty môžete
namontovať v rôznych
úrovniach rúry okrem úrovne
4.
Inštalácia teleskopických líšt
1. Teleskopickú lištu otočte približne o
90°.
2. Príchytku na zadnom konci
teleskopickej lišty zasuňte do
podpornej zasúvacej lišty. Uistite sa,
že ste lištu umiestnili na správnu
stranu rúry.
1 cm
2
1
2. Predný koniec lišty odtiahnite z
podpornej zasúvacej lišty.
3. Teleskopickú lištu otočte približne o
90°.
4. Zadný koniec lišty vytiahnite z
podpornej zasúvacej lišty.
5. Rovnakým spôsobom vyberte druhú
teleskopickú lištu.
10.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
3. Lištu otočte do správnej polohy.
Blokovací prvok, ktorý je na jednom
konci teleskopickej lišty, musí
smerovať nahor.
4. Lištu zasuňte až k zadnej stene rúry.
5. Predný koniec teleskopickej lišty
zatlačte k podpornej zasúvacej lište.
Keď príchytka v prednej časti
správne zapadne na svoje miesto,
ozve sa cvaknutie.
6. Rovnakým spôsobom namontujte
druhú teleskopickú lištu. Skontrolujte,
či sú obe teleskopické lišty
umiestnené na rovnakej úrovni.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do rúry.
Drôtený rošt:
Demontáž teleskopických líšt
1. Príchytku v prednej časti
teleskopickej lišty stlačte a podržte.
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč položte na teleskopické
lišty.
54
www.electrolux.com
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte
spolu na teleskopické lišty.
11. RÚRA - RADY A TIPY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
Mohlo by to zmeniť výsledky pečenia
a poškodiť smalt.
11.2 Pečenie nemäsových
pokrmov
•
•
•
11.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Spotrebič má štyri úrovne na
zasunutie príslušenstva. Úrovne sa
číslujú smerom od dna spotrebiča.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
systémom, ktorý cirkuluje vzduch a
neustále recykluje paru. Pomocou
tohto systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné
vo vnútri a chrumkavé na povrchu.
Skracuje čas varenia a znižuje
spotrebu energie na minimum.
V spotrebiči alebo na sklenených
paneloch dvierok sa môže
kondenzovať vlhkosť. Je to normálne.
Pri otváraní dvierok počas pečenia
vždy ustúpte od spotrebiča. V záujme
zníženia kondenzácie nechajte
spotrebič zapnutý 10 minút pred
varením.
Vlhkosť odstráňte po každom použití
spotrebiča.
Neumiestňujte predmety priamo na
dno rúry ani neprikrývajte časti rúry
alebo jej príslušenstvo alobalom.
•
Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach neopečú vždy rovnako
dohneda. Ak sa vyskytne
nerovnomerné zhnednutie, nie je
potrebné zmeniť nastavenie teploty.
Rozdiely sa stratia počas pečenia.
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
11.3 Pečenie koláčov
•
•
Neotvárajte dvierka rúry pred
uplynutím 3/4 nastaveného času
pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
11.4 Pečenie mäsa a rýb
•
•
Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby
ste predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré
môžu byť trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte
odstáť približne 15 minút, aby z neho
nevytiekla šťava.
SLOVENSKY
•
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do
hlbokého pekáča trochu vody.
Kondenzácii dymu zabránite, ak vodu
pridáte vždy, keď sa odparí.
11.6 PlusSteam
11.5 Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
55
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
+
Pred predhriatím naplňte
priehlbinu dutiny rúry vodou
iba keď je rúra studená.
Pozrite si časť „Zapnutie funkcie:
PlusSteam"
Pečivo
Pokrm
Voda
Teplota
v priehlbine (°C)
dutiny (v ml)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
Biely
chlieb1)
100
180
35 - 40
2
Použite plech na
pečenie.
Pečivo z
chlebového
cesta1)
100
200
20 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Domáca
pizza1)
100
230
10 - 20
1
Použite plech na
pečenie.
Posúchy1)
100
190 - 210
20 - 25
1
Použite plech na
pečenie.
Koláčiky,
100
pagáče,
croissanty1)
150 - 180
10 - 20
2
Použite plech na
pečenie.
Slivkový ko‐ 100
láč, jablkový
koláč, škori‐
cové rož‐
ky1)
180
20
2
Použite formu na
koláče
1) Pred pečením 5 minút predhrievajte v prázdnej rúre.
Príprava mrazených pokrmov
Pokrm
Voda
Teplota
v priehlbine (°C)
dutiny (v ml)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
Mrazená
pizza1)
150
10 - 20
2
Použite drôtený
rošt.
200 - 210
56
www.electrolux.com
Pokrm
Voda
Teplota
v priehlbine (°C)
dutiny (v ml)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
Mrazený
croissant1)
150
25 - 30
2
Použite plech na
pečenie.
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
160 - 170
1) Pred pečením 10 minút predhrievajte v prázdnej rúre.
Regenerácia jedla
Pokrm
Voda
Teplota
v priehlbine (°C)
dutiny (v ml)
Biely chlieb 100
110
15 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Pečivo z
100
chlebového
cesta
110
10 - 20
2
Použite plech na
pečenie.
Domáca
pizza
100
110
15 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Focaccia
100
110
10 - 20
2
Použite plech na
pečenie.
Zelenina
100
110
15 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Ryža
100
110
15 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Cestoviny
100
110
15 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Mäso
100
110
15 - 25
2
Použite plech na
pečenie.
Pečenie mäsa
Pokrm
Voda
Teplota
v priehlbine (°C)
dutiny (v ml)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
Pečené
bravčové
200
180
65 - 80
2
Použite drôtový
rošt aj plech na
pečenie.
Hovädzia
roštenka
200
200
50 - 60
2
Použite drôtový
rošt aj plech na
pečenie.
Kurča
200
210
60 - 80
2
Použite drôtový
rošt aj plech na
pečenie.
SLOVENSKY
Pokrm
Voda
Teplota
v priehlbine (°C)
dutiny (v ml)
Pečený mo‐ 200
riak
11.7 Zaváranie
200
•
•
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
70 - 90
2
Použite drôtový
rošt aj plech na
pečenie.
+
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenín a poškodenia
spotrebiča.
•
Čas (min)
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť pollitrových zaváracích
pohárov.
Poháre plňte rovnomerne, nechajte 1
cm vzduchu na vrchu každého
•
•
•
•
57
pohára. Viečka nechajte na vrchu bez
hermetického zatvorenia.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Nalejte 1/2 litra vody do plechu na
pečenie a 1/4 litra vody na reliéf
priehlbiny dutiny, aby v rúre bola
dostatočná vlhkosť.
Vyberte funkciu PlusSteam a nastavte
správnu teplotu na základe tabuľky
nižšie.
Poháre sú hermeticky uzavreté iba
keď je funkcia vypnutá.
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušen‐
stvo
Jahody/čučoriedky/maliny
160
25 - 30
1
Použite plech
na pečenie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušen‐
stvo
Hrušky/dule/slivky
160
35 - 40
1
Použite plech
na pečenie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušen‐
stvo
Cuketa/baklažán/cibuľa/
paradajky
160
30 - 35
1
Použite
plech na pe‐
čenie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušen‐
stvo
Mrkva/čalamáda/repa/
zeler
160
35 - 45
1
Použite
plech na pe‐
čenie.
Kôstkovice
Mäkká zelenina
Nakladaná zelenina
58
www.electrolux.com
11.8 Ventilátor s miernym ohrevom
Sušenie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Zelenina
Strukoviny
60 - 70
7-9
2
1/3
Kotlety na pa‐
prike
60 - 70
10 - 12
2
1/3
Zelenina na
kvasenie
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Nakrájané hu‐
by
50 - 60
13 - 15
2
1/3
Bylinky
40 - 50
3-5
2
1/3
Rozpolené sliv‐ 60 - 70
ky
11 - 13
2
1/3
Rozpolené
marhule
9 - 11
2
1/3
Jablkové plátky 60 - 70
6-8
2
1/3
Hruškové plát‐
ky
7 - 10
2
1/3
Množstvo
(kg)
Prudké
opečenie
z každej
strany
(min.)
Teplota (°C)
Úroveň
v rúre
Čas (min)
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Hovädzie peče‐ 1.5 - 2.0
né, stredne pre‐
pečené
4
80 - 100
2
160 - 200
Ovocie
60 - 70
60 - 70
Pomalé pečenie
Pokrm
Hovädzie
Filety, stredne
prepečené
Teľacie
Ružová fileta
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
50 - 90
Karé, vcelku
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Teľacie, stredne 1.5 - 2.0
prepečené
4
80 - 100
2
100 - 160
SLOVENSKY
Pokrm
59
Množstvo
(kg)
Prudké
opečenie
z každej
strany
(min.)
Teplota (°C)
Úroveň
v rúre
Čas (min)
Ružová fileta
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 100
Karé, vcelku
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Bravčové, stred‐ 1.5 - 2.0
ne prepečené
4
80 - 100
2
100 - 160
Bravčové
11.9 Tradičné pečenie
Pečenie nemäsových pokrmov
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Plochý koláč
160 - 170
25 - 35
2
Kysnutý koláč s jablkami
170 - 190
45 - 55
3
Koláč pečený v pekáči
170 - 180
35 - 45
2
Koláč s mrveničkou
170 - 190
50 - 60
3
Tvarohový koláč
170 - 190
60 - 70
2
Gazdovský chlieb
190 - 210
50 - 60
2
Rumunský piškótový koláč
165 - 175
35 - 45
2
Rumunský piškótový koláč –
tradičný
165 - 175
35 - 45
2
Kysnuté buchty
180 - 200
15 - 25
2
Piškótová roláda
150 - 170
15 - 25
2
Piškótový koláč
160 - 170
25 - 35
2
Slaný lotrinský koláč
215 - 225
45 - 55
2
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Kurča, polovica
210 - 230
35 - 50
2
Bravčová kotleta
190 - 210
30 - 35
3
Celá ryba
200 - 220
40 - 70
2
Pečenie mäsa
Úroveň v rúre
60
www.electrolux.com
11.10 Rýchly Gril
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Kurča, polovica
230
50 - 60
2
Bravčová kotleta
230
40 - 50
3
Grilovaná slanina
250
17 - 25
2
Klobásy
250
20 - 30
2
Hovädzí steak: stredne pre‐
pečený
230
25 - 35
2
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Kurča, polovica
200
50 - 60
2
Kurča
250
55 - 60
2
Kuracie krídla
230
30 - 40
2
Bravčová kotleta
230
40 - 50
2
Hovädzí steak: dobre prepe‐
čené
250
35 - 40
2
11.11 Turbo gril
Úroveň v rúre
11.12 Teplovzdušné pečenie - Ventilátor s ohrevom
Pečenie nemäsových pokrmov
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Plnený kysnutý koláč
150 - 160
20 - 30
2
Viktóriin koláč
170 - 190
30 - 40
2
Švajčiarsky jablkový ko‐ 180 - 200
láč
35 - 45
2
Vianočka
150 - 160
40 - 50
2
Linecké koláče
170 - 190
50 - 60
2
Snehové pusinky
110 - 120
30 - 40
2
Zapečené zemiaky
180 - 200
40 - 50
2
Lasagne
170 - 190
30 - 50
2
Zapekané makaróny
170 - 190
50 - 60
2
Pizza
190 - 200
25 - 35
2
SLOVENSKY
61
Pečenie mäsa
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Celé kura
200 - 220
55 - 65
2
Bravčové pečené
170 - 180
45 - 50
2
11.13 Ľahké pečenie
Pečenie nemäsových pokrmov
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Plochý koláč
160 - 170
35 - 40
2
Piškótová roláda
160 - 170
20 - 30
2
Snehové pusinky
110 - 120
50 - 60
2
Piškótový koláč
160 - 170
25 - 30
2
Maslový koláč
160 - 170
25 - 30
2
Pizza
200 - 210
30 - 40
2
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Celé kura
220 - 230
45 - 55
Pečenie mäsa
Úroveň v rú‐
re
2
11.14 Teplovzdušné pečenie
Pečenie nemäsových pokrmov
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Plochý koláč
140 - 160
40 - 50
1+3
Kysnuté buchty
190 - 210
10 - 20
1+3
Snehové pusinky
100 - 120
55 - 65
1+3
Maslový koláč
150 - 170
20 - 30
1+3
Pizza
200 - 220
35 - 45
1+3
11.15 Informácie pre skúšobne
Pokrm
Funkcia
Teplota
(°C)
Príslušenstvo
Úroveň
v rúre
Čas
(min)
Malé koláčiky (16
ks/plech)
Tradičné pe‐
čenie
170
plech na peče‐
nie
3
20 - 30
62
www.electrolux.com
Pokrm
Funkcia
Malé koláčiky (16
ks/plech)
Teplota
(°C)
Príslušenstvo
Úroveň
v rúre
Čas
(min)
Teplovzdušné 160
pečenie - Ve‐
ntilátor s ohre‐
vom
plech na peče‐
nie
2
25 - 35
Malé koláčiky (16
ks/plech)
Teplovzdušné 160
pečenie
plech na peče‐
nie
1+3
30 - 40
Jablkový koláč (2
formy, priemer 20
cm, rozmiestnené
po uhlopriečke)
Tradičné pe‐
čenie
185
drôtený rošt
2
70 - 80
Jablkový koláč (2
formy, priemer 20
cm, rozmiestnené
po uhlopriečke)
Teplovzdušné 175
pečenie - Ve‐
ntilátor s ohre‐
vom
drôtený rošt
2
60 - 70
Piškótový koláč
bez tuku
Tradičné pe‐
čenie
175
drôtený rošt
2
20 - 30
Piškótový koláč
bez tuku
Teplovzdušné 165
pečenie - Ve‐
ntilátor s ohre‐
vom
drôtený rošt
2
25 - 35
Piškótový koláč
bez tuku
Teplovzdušné 170
pečenie
drôtený rošt
1+3
35 - 50
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné 150
pečenie - Ve‐
ntilátor s ohre‐
vom
plech na peče‐
nie
3
25 - 35
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné 150
pečenie
plech na peče‐
nie
1+3
25 - 45
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Tradičné pe‐
čenie
150
plech na peče‐
nie
3
25 - 35
Hrianky
Rýchly Gril
250
drôtený rošt
3
4-6
Hovädzí burger
Turbo gril
250
drôtený rošt
3
alebo pekáč na
grilovanie/
pečenie
14 - 16
prvá
strana;
12 -15
druhá
strana
12. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čisteniu
•
Prednú stranu rúry očistite mäkkou
tkaninou namočenou v teplej vode s
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
prídavkom mierneho čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov
použite príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro rúry vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo
zvyškov jedál môže mať na následok
vznik požiaru. Riziko je vyššie pri
grilovacom pekáči.
Odolné nečistoty odstráňte
špeciálnym čistiacim prostriedkom pre
rúry na pečenie.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani
v umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
63
2. Počkajte 30 minút, kým ocot
nerozpustí zostatkový vodný kameň
pri okolitej teplote.
3. Dutinu rúry poutierajte vlhkou
handrou namočenou vo vlažnej vode.
12.4 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích líšt
postupujte veľmi opatrne.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
12.2 Antikorové alebo hliníkové
spotrebiče
Dvierka rúry čistite iba
vlhkou handričkou alebo
špongiou. Vysušte ich
mäkkou handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové
drôtenky, kyseliny ani
abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry.
S rovnakou obozretnosťou
čistite aj ovládací panel rúry.
12.3 Čistenie priehlbiny dutiny
rúry
Proces čistenia odstraňuje zvyšky
vodného kameňa z priehlbiny dutiny rúry
po procese pečenia s vlhkosťou.
Odporúčame, aby ste
postupovali podľa procesu
čistenia minimálne každý
piaty až desiaty cyklus
funkcie: PlusSteam.
1. Do priehlbiny dutiny na dne rúry
nalejte 250 ml octu.
Použite maximálne 6 % ocot bez
byliniek.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
2
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
12.5 Katalytické čistenie
Dutina s katalytickou povrchovou
úpravou je samočistiaca. Absorbuje tuk.
Skôr ako zapnete katalytické čistenie:
•
•
vyberte všetko príslušenstvo a
vyberateľné držiaky roštov.
podlahu rúry vyčistite vlažnou vodou a
miernym čistiacim prostriedkom.
64
www.electrolux.com
•
sklenený panel dvierok poutierajte
vlhkou handričkou namočenou vo
vlažnej vode.
1. Nastavte funkciu .
2. Nastavte maximálnu teplotu a
nechajte rúru zapnutú po dobu 1
hodiny.
3. Vypnite rúru.
4. Keď rúra vychladne, vyčistite dutiny
vlhkou jemnou handričkou.
Zmena farby katalytického povrchu alebo
bodky nemajú negatívny vplyv na
katalytické čistenie.
12.6 Odstránenie a inštalácia
sklenených panelov rúry
Vnútorné sklené panely môžete po
vybraní vyčistiť. Počet sklenených
panelov sa líši v závislosti od modelu.
VAROVANIE!
Počas čistenia nechajte
dvierka rúry mierne
pootvorené. Dvierka sa pri
plnom otvorení môžu
náhodne zatvoriť, čo môže
spôsobiť poškodenie.
VAROVANIE!
Spotrebič nepoužívajte bez
sklenených panelov.
1. Dvierka otvorte do uhla približne 30°.
Dvierka stoja samostatne, keď sú
mierne otvorené.
30°
2. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
2
B
1
3. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
VAROVANIE!
Keď vyberiete sklenené
panely, dvierka rúry sa
pokúšajú zatvoriť.
4. Uchopte horný okraj sklenených
panelov dvierok a nadvihnite ich
jeden po druhom.
5. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenia nainštalujte
sklenené panely a dvierka rúry. Zvoľte
opačný postup. Najprv namontujte menší
panel, potom ten väčší.
UPOZORNENIE!
Sklenený panel s potlačou
na vnútornej strane musí
smerovať tvárou k vnútornej
strane dvierok.
UPOZORNENIE!
Po inštalácii skontrolujte, či
nie je povrch skleného
panela na mieste potlače na
dotyk drsný.
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že ste vnútorný
sklenený panel namontovali
do lôžok správne.
SLOVENSKY
12.7 Vybratie zásuvky
VAROVANIE!
V zásuvke neskladujte
horľavé predmety (ako napr.
čistiace materiály, plastové
tašky, kuchynské rukavice,
papier ani čistiace spreje).
Pri používaní rúry sa
zásuvka môže zohriať. Hrozí
nebezpečenstvo požiaru.
Zásuvka na riad pod rúrou sa dá pri
čistení vybrať.
1. Vytiahnite zásuvku až na doraz.
65
2. Opatrne nadvihnite zásuvku.
3. Zásuvku úplne vytiahnite von.
Ak chcete nainštalovať zásuvku, zvoľte
opačný postup.
12.8 Výmena osvetlenia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
Zadné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Keď sa pokúsite aktivovať
generátor iskier, nevychá‐
dza žiadna iskra.
Varný panel nie je pripoje‐
ný ku zdroju elektrického
napájania alebo je pripoje‐
ný nesprávne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k
zdroju elektrického napája‐
nia. Pozrite si schému za‐
pojenia.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Viečko a korunka horáka
nie sú položené správne.
Položte kryt a korunku ho‐
ráka správne.
66
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Plameň zhasne okamžite
po zapálení.
Termočlánok nie je dosta‐
točne zohriaty.
Po zapálení plameňa držte
generátor iskier aktívny pri‐
bližne 10 sekúnd alebo
kratšie.
Kruh plameňa nie je rovno‐ Korunka horáka je upchatá Uistite sa, že dýza nie je
merný.
zvyškami potravín.
zablokovaná a korunka ho‐
ráka je čistá.
Horáky nefungujú.
Nie je prívod plynu.
Plameň je zafarbený na
oranžovo alebo žlto.
Rúra sa nezohrieva.
Skontrolujte plynovú prí‐
pojku.
V niektorých oblastiach ho‐
ráka sa môže plameň zdať
oranžový alebo žltý. Je to
normálne.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐ Teplota je príliš nízka ale‐
ho alebo naopak, jedlá sú bo príliš vysoká.
hotové príliš rýchlo.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa
pokynov v návode.
Na displeji rúry sa zobrazí
„0.00“ a „LED“.
Došlo k výpadku elektric‐
kého napájania.
Znovu nastavte hodiny.
Pri použití nasledujúcej
funkcie nie je účinnosť pe‐
čenia uspokojivá: Plus‐
Steam.
Nenastavili ste funkciu
PlusSteam.
Pozrite si časť „Zapnutie
funkcie: PlusSteam".
Priehlbinu dutiny rúry ste
nenaplnili vodou.
Pozrite si časť „Zapnutie
funkcie: PlusSteam".
Nenastavili ste správne
Pozrite si časť „Zapnutie
funkciu PlusSteam s tlačid‐ funkcie: PlusSteam".
lom Plus Para.
Chcete zapnúť funkciu Ve‐ Funkcia PlusSteam je spu‐ Stlačte tlačidlo Plus Para
ntilátor s miernym ohre‐
stená.
, aby ste vypli funkciu
vom, ale svieti tlačidlo Plus
PlusSteam.
Para.
SLOVENSKY
67
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Voda v priehlbine dutiny
rúry nevrie.
Teplota je príliš nízka.
Nastavte teplotu na mini‐
málne 110 °C.
Pozrite si kapitolu „Tipy a
rady“.
Z priehlbiny dutiny rúry vy‐
teká voda.
V priehlbine dutiny rúry je
priveľa vody.
Vypnite rúru a skontrolujte,
či spotrebič vychladol. Vo‐
du poutierajte handrou ale‐
bo špongiou. Do reliéfu du‐
tiny rúry pridajte správne
množstvo vody. Pozrite si
konkrétny postup.
13.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru
spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z
vnútorného priestoru spotrebiča.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
14. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
14.1 Umiestnenie spotrebiča
B
C
A
Váš voľne stojaci spotrebič môžete
nainštalovať so skrinkami na jednej
alebo po oboch stranách a do rohu.
Medzi spotrebičom a stenou
ponechajte vzdialenosť
približne 1 cm, aby sa dalo
otvoriť veko.
Minimálne vzdialenosti pre inštaláciu
nájdete v tabuľke.
Minimálne vzdialenosti
Rozmer
mm
A
400
B
650
68
www.electrolux.com
Rozmer
mm
C
150
14.2 Technické údaje
Napätie
230 V
Frekvencia
50 Hz
Trieda spotrebiča
1
Rozmer
mm
Výška
855
Šírka
500
Hĺbka
600
14.3 Ostatné technické údaje
Kategória spotrebiča:
II2H3B/P
Pôvodne nastavený plyn:
G20 (2H) 20 mbar
Náhradný plyn:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
14.4 Priemery obtokov
HORÁK
Ø OBTOK1) 1/100 mm
Pomocný
29 / 30
Stredne rýchly
32
Rýchly
42
1) Typ obtoku závisí od modelu.
14.5 Plynové horáky pre ZEMNÝ PLYN G20 20 mbar
HORÁK
NORMÁLNY VÝ‐
KON kW1)
ZNÍŽENÝ VÝKON kW1)
ZNAČKA DÝZY
1/100 mm
3.0
0.72 / 0.75
119
2.0 / 1.9
0.43 / 0.45
96
1.0
0.35
70
Rýchly
Stredne rýchly
Pomocný
1) Typ obtoku závisí od modelu.
14.6 Plynové horáky pre LPG G30 30 mbar
HORÁK
NORMÁLNY
VÝKON kW
ZNÍŽENÝ VÝ‐ ZNAČKA DÝZY
KON kW
1/100 mm
MENOVITÝ PRIE‐
TOK PLYNU g/
hod.
Rýchly
3.0
0.72
88
218
Stredne
rýchly
2.0
0.43
71
145
Pomocný
1.0
0.35
50
73
SLOVENSKY
69
14.7 Plynové horáky pre LPG G31 30 mbar
HORÁK
NORMÁLNY
VÝKON kW1)
ZNÍŽENÝ VÝ‐
KON kW1)
ZNAČKA DÝ‐ MENOVITÝ PRIE‐
ZY 1/100 mm
TOK PLYNU g/
hod.
Rýchly
2.6
0.63
88
186
Stredne
rýchly
1.7
0.38
71
121
Pomocný
0.85
0.31
50
61
1) Typ obtoku závisí od modelu.
14.8 Prívod plynu
Použite pevné prípojky alebo antikorovú
ohybnú trubicu, ktoré vyhovujú platným
normám. Ak použijete ohybné kovové
trubice, uistite sa, že sa nedotýkajú
pohyblivých častí alebo že nie sú
pokrútené a stlačené.
VAROVANIE!
Trubica prívodu plynu sa
nesmie dotýkať časti
spotrebiča zobrazenej na
obrázku.
14.9 Pripojenie ohybných
nekovových trubíc
Ak máte jednoduchý prístup k prípojke,
môžete použiť ohybnú trubicu. Ohybná
trubica musí byť pevne pripojená
pomocou svoriek.
Pri montáži vždy použite držiak trubice a
tesnenie. Ohybnú trubicu môžete použiť
v týchto prípadoch:
•
•
•
•
•
ak sa nemôže zahriať na vyššiu ako
izbovú teplotu, teda na viac ako 30
°C,
nie je dlhšia ako 1 500 mm,
ak sa nikde nezužuje,
ak nie je skrútená alebo napnutá,
ak sa nikde nedotýka ostrých hrán
alebo rohov predmetov,
• ak je možné jej stav jednoducho zistiť.
Pri kontrole ohybnej trubice sa uistite, že:
•
na nej nie sú praskliny, zárezy, znaky
obhorenia na koncoch, ale aj po celej
dĺžke,
• materiál nestvrdol a je stále správne
ohybný,
• upevňovacia svorka nezhrdzavela,
• neuplynula doba životnosti.
Ak spozorujete jednu alebo viac chýb,
trubicu/hadicu neopravujte, ale ju
vymeňte.
VAROVANIE!
Po dokončení inštalácie sa
uistite, že každý spoj
správne tesní a nedochádza
k úniku. Na kontrolu tesnosti
použite mydlový roztok, a
nie plameň.
Prípojka prívodu plynu sa nachádza na
zadnej strane ovládacieho panela.
VAROVANIE!
Pred pripojením plynovej
prípojky odpojte spotrebič od
elektrického napájania alebo
vypnite poistky v poistkovej
skrini.Zatvorte hlavný ventil
plynovej prípojky.
14.10 Prispôsobenie rôznym
druhom plynu
Úpravu na iný druh plynu
prenechajte kvalifikovanej
osobe.
70
www.electrolux.com
Ak je spotrebič nastavený na
zemný plyn, môžete
nastavenie so správnymi
dýzami zmeniť na kvapalný
plyn.
Rýchlosť prietoku plynu sa
dá nastaviť podľa potreby.
VAROVANIE!
Pred výmenou dýz sa uistite,
že sú ovládače plynu vo
vypnutej polohe. Spotrebič
odpojte od elektrickej siete.
Spotrebič nechajte
vychladnúť. Hrozí
nebezpečenstvo poranenia.
Spotrebič je nastavený na
štandardný plyn. Pri zmene
nastavení vždy použite
tesnenie.
5. Typový štítok (nachádza sa v
blízkosti rúrky prívodu plynu)
vymeňte za štítok pre nový druh
privádzaného plynu.
C
Tento štítok nájdete vo
vrecku priloženom k
spotrebiču.
Ak je tlak prívodu plynu premenlivý alebo
sa líši od požadovaného tlaku,
namontujte na prívodnú plynovú rúrku
vhodný adaptér tlaku.
D
14.12 Nastavenie minimálnej
úrovne plynu horáka varného
panela
B
A
A. Bod pripojenia plynu (pre spotrebič
sa používa iba jeden bod)
B. Tesnenie
C. Nastaviteľná prípojka
D. Držiak trubice na propán-bután
14.11 Výmena dýz horáka
Dýzy vymeňte pri zmene typu plynu.
1. Odstráňte podstavce na varné
nádoby.
2. Odstráňte kryty a korunky z horáka.
3. Dýzy meňte pomocou zakladacieho
kľúča č. 7.
4. Dýzy vymeňte za tie, ktoré sú
potrebné pre typ použitého plynu.
1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odstráňte otočný ovládač varného
panela. Ak nemáte prístup k
obtokovej skrutke, ešte pred začatím
nastavovania odmontujte ovládací
panel.
3. Pomocou tenkého a plochého
skrutkovača nastavte polohu
obtokovej skrutky A.
Model určuje polohu obtokovej
skrutky A.
A
A
SLOVENSKY
Prepnutie zo zemného plynu na
kvapalný plyn
1. Úplne dotiahnite obtokovú skrutku.
2. Vložte ovládač späť.
Zmena z kvapalného plynu na
zemný plyn
1. Odskrutkujte obtokovú skrutku v
polohe A o približne jednu otáčku.
2. Vráťte späť otočný ovládač varného
panela.
3. Spotrebič zapojte do elektrickej siete.
4.
5.
6.
7.
8.
VAROVANIE!
Zástrčku prívodného
kábla zapojte do
zásuvky iba v prípade,
že všetky diely sú na
svojom pôvodnom
mieste. Hrozí
nebezpečenstvo
poranenia.
Zapáľte horák.
Pozrite si kapitolu „Varný panel každodenné používanie“.
Prestavte otočný ovládač varného
panela do minimálnej polohy.
Opäť odstráňte otočný ovládač
varného panela.
Pomaly doťahujte obtokovú skrutku,
kým nebude plameň minimálny a
stabilný.
Vráťte späť otočný ovládač varného
panela.
71
14.14 Ochrana proti prevráteniu
Pred pripevnením ochrany proti
prevráteniu nastavte spotrebič do
správnej výšky a polohy.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby ste
ochranu proti prevráteniu
nainštalovali do správnej
výšky.
Uistite sa, že je povrch za
spotrebičom hladký.
Je potrebné nainštalovať ochranu proti
prevráteniu. Ak ju nenainštalujete,
spotrebič sa môže prevrátiť.
Spotrebič má symbol uvedený na
obrázku (ak je použitý), ktorý upozorňuje
na inštaláciu ochrany proti prevráteniu.
14.13 Vyrovnanie spotrebiča
Na vyrovnanie spotrebiča do vodorovnej
polohy a prispôsobenie okolitým
zariadeniam použite malé nožičky v
spodnej časti spotrebiča.
1. Ochranu proti prevráteniu
nainštalujte 317 - 322 mm pod
horným povrchom spotrebiča a 80 85 mm od bočnej strany spotrebiča
do kruhového otvoru na konzole.
Priskrutkujte ju k pevnému materiálu
alebo použite vhodnú výstuž (stenu).
72
www.electrolux.com
14.15 Elektrická inštalácia
80-85
mm
317-322
mm
VAROVANIE!
Výrobca nenesie
zodpovednosť v prípade, že
nedodržíte bezpečnostné
opatrenia uvedené v
príslušnej kapitole.
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
VAROVANIE!
Napájací kábel sa nesmie
dotýkať časti spotrebiča
zatienenej na obrázku.
2. Otvor nájdete na ľavej strane v
zadnej časti spotrebiča. Nadvihnite
prednú časť spotrebiča a spotrebič
zasuňte do stredu priestoru medzi
skrinkami. Ak je priestor medzi
skrinkami väčší ako je šírka
spotrebiča, je potrebné upraviť bočnú
vzdialenosť tak, aby bol spotrebič
vycentrovaný.
Ak ste zmenili rozmery
sporáka, musíte správne
zarovnať ochranu proti
prevráteniu.
UPOZORNENIE!
Ak je priestor medzi
skrinkami väčší ako je šírka
spotrebiča, je potrebné
upraviť bočnú vzdialenosť
tak, aby bol spotrebič
vycentrovaný.
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
15.1 Informácie o varnom paneli podľa EU 66/2014
Model
EKK54951OX
Typ varného
panela
Varný panel voľne stojaceho sporáka
Počet plyno‐
vých horákov
4
SLOVENSKY
Energetická
účinnosť jed‐
notlivých ply‐
nových horá‐
kov (EE gas
burner)
Ľavý zadný – pomocný
neuvádza sa
Pravý zadný – stredne rýchly
55.0%
Pravý predný – stredne rýchly
55.0%
Ľavý predný – rýchly
53.0%
Energetická účinnosť plynového varného panela (EE gas
hob)
EN 30-2-1: Varné spotrebiče na plynové
palivá pre domácnosť. Časť 2-1:
Racionálne využívanie energie.
Všeobecne
15.2 Varný panel - Úspora
energie
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
•
•
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
Na kuchynský riad podľa možností
vždy položte pokrievku.
•
•
•
•
•
73
54.3%
Pred použitím horákov a podstavcov
na varné nádoby sa uistite, že sú
správne nainštalované.
Dno kuchynského riadu musí mať
správne rozmery podľa veľkosti
horáka.
Kuchynský riad vždy vycentrujte
priamo nad horákom.
Keď tekutina začne vrieť, znížte
plameň tak, aby tekutina len slabo
vrela.
Ak je to možné, použite tlakový
hrniec. Pozrite si návod na použitie.
15.3 Dátový list produktu a informácie o rúrach podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Model
EKK54951OX
Index energetickej účinnosti
96.2
Energetická trieda
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0,84 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0,76 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
58 l
Typ rúry
Rúra vnútri voľne stojaceho spo‐
ráka
Hmotnosť
44.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
74
www.electrolux.com
15.4 Rúra - Úspora energie
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky spotrebiča zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte dvierka. Tesnenia
dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že
je upevnené na svojom mieste.
V záujem vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
Udržiavanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty.
16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
75
867330905-A-382017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement