Aeg KEK742220M Användarmanual

Aeg KEK742220M Användarmanual
KEK742220M
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 6
4. KONTROLLPANELEN................................................................................................. 7
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING..................................................................................9
6. DAGLIG ANVÄNDNING............................................................................................. 9
7. KLOCKFUNKTIONER................................................................................................ 13
8. AUTOMATISKA PROGRAM......................................................................................14
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR............................................................................... 15
10. TILLVALSFUNKTIONER.......................................................................................... 17
11. TRICKS OCH TIPS................................................................................................... 19
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 33
13. FELSÖKNING.......................................................................................................... 35
14. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 37
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
SVENSKA
3
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
SVENSKA
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
5
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till
exempel ett skåp, se till att
skåpsdörren aldrig är stängd när
apparaten är i drift. Värme och fukt
kan byggas upp bakom en stängd
dörr/lucka och orsaka efterföljande
skador på apparaten, bostaden eller
golvet. Stäng inte luckan förrän
apparaten har svalnat helt efter
användning.
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
6
www.aeg.com
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.6 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
2.7 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.5 Inre belysning
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
8
2
3
4
5
6
4
3
2
1
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Lampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
SVENSKA
3.2 Tillbehör
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Galler
Matlagningstermometer
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
För mätning av temperaturen inuti
maten.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Långpanna
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7
8
www.aeg.com
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchfält
1
-
2
3
4
Funktion
Beskrivning
Display
Visar ugnens nuvarande inställningar.
PÅ/AV (ON/OFF)
Slå på och stänga av produkten.
Tillagningsfunktioner eller Tillagningshjälp
Tryck på touch-kontrollen för att välja menyn: Tillagningshjälp eller Tillagningsfunktioner. Tänd eller
släck lampan genom att trycka på touch-kontrollen i 3 sekunder. Du kan också tända belysningen
när produkten är avstängd.
Favoriter
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa produktens
aktuella temperatur. Tryck på touch-kontrollen i 3
sekunder för att slå på eller stänga av funktionen:
Snabbstart.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
Tillbaka-tangent
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa huvudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på touch-kontrollen
för att ställa in timern eller funktionerna: Knapplås,
Favoriter, Heat+Hold, Set + Go. Du kan också
ändra inställningarna för matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
5
6
7
8
9
10
11
4.2 Display
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Upphettningsfunktion
Klocka
Indikator för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
SVENSKA
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen körs.
Klocka
På displayen visas aktuell tid.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollställa klockan.
Beräkning
Produkten beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i produkten.
Indikering För Snabbupp- Funktionen är på. Den minskar uppvärmning
värmningstiden.
Vikt Automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är aktivt eller att vikten
kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.2 Första anslutning
När du ansluter produkten till eluttaget,
eller efter att strömmen har brutits,
måste du välja språk, kontrast i display,
ljusstyrka i display samt klockan.
1. Tryck på
värdet.
eller
2. Tryck på
för att bekräfta.
för att ställa in
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Navigera i menyerna
1. Aktivera produkten.
9
10
www.aeg.com
2. Tryck på
eller
menyfunktionen.
för att ställa in
Du kan när som helst återgå
till huvudmenyn med
3. Tryck på
för att gå till
undermenyn eller godkänna
inställningen.
.
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol
Menyfunktion
Program
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över värmningsfunktioner.
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över automatiska program.
Favoriter
Innehåller en lista över favorittillagningsprogram,
som skapats av användaren.
Normalinställning
Används för att ställa in produktens konfiguration.
Special
Innehåller en lista över extra tillagningsfunktioner.
Undermeny för: Normalinställning
Symbol
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden
när du stänger av produkten.
Snabbstart
När funktionen är PÅ minskar den uppvärmningstiden.
Set + Go
För att ställa in en funktion och aktivera den senare med ett tryck på en symbol på kontrollpanelen.
Heat+Hold
Håller den lagade maten varm i 30 minuter efter
tillagningsprogrammets slut.
Tillägg Tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg tid.
Kontrast I Display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka I Display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val Av Språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och signaler.
SVENSKA
Symbol
11
Undermeny
Beskrivning
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet. Det
går inte att inaktivera tonen för på/av-touch-kontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
DEMO-läge
Aktiverings-/avaktiveringskod: 2468
Service
Visar programvarans version och konfiguration.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
6.3 Tillagningsfunktioner
Upphettningsfunktion
Program
Varmluft
För att baka på upp till två hyllpositioner samtidigt och för att torka mat.Ställ in temperaturen på
20 - 40 °C lägre än för funktionen: Över-undervärme.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. .Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C lägre än
för funktionen: Över-undervärme.
Över-undervärme
(Över-/Undervärme)
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Fryst Mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites, klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
Grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Varmluftsgrillning
För bakning av kakor med knaprig botten och för
att torka mat.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för
att torka mat.
Varmluft Med Fukt
För att baka bröd, kakor och cookies. För att spara energi under tillagningen. Den här funktionen
måste användas i enlighet med tillagningstabellerna för Varmluft + Ånga för att uppnå önskat resultat. För mer information om rekommenderade
inställningar, se kapitlet Tips och tabellen Varmluft + Ånga. Denna funktion används för att definiera energieffektivitetsklass enligt EN 60350-1.
12
www.aeg.com
Lampan kan släckas
automatiskt vid en
temperatur under 60 °C med
vissa ugnsfunktioner.
6.4 Special
Upphettningsfunktion
Program
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallrikar före servering.
Konservering
För att konservera grönsaker, t.ex. pickles.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon,
persikor) och grönsaker (t.ex. tomater, zucchini,
svamp).
Jäsning Av Deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakning.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Bröd
För att baka bröd.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta
livsmedel, som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror på mängden och storleken på det frysta livsmedlet.
6.5 Aktivera en
tillagningsfunktion
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj en värmefunktion.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
för att bekräfta.
6.6 Indikator för uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar. När temperaturen
har uppnåtts hörs ljudsignalen 3 gånger
och fältet blinkar för att därefter
försvinna.
6.7 Indikering För
Snabbuppvärmning
Den minskar uppvärmningstiden.
Ställ inte in mat i ugnen när
snabbstartfunktionen
används.
För att aktivera funktionen, håll
intryckt i 3 sekunder. Kontrollampan för
uppvärmning blinkar.
SVENSKA
13
6.8 Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Program
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan också använda den när produkten är avstängd.
Använd
på
för att aktivera funktionen. Tryck
eller
för att ställa in minuterna och
för att starta.
Koktid
För att ställa in längden på en funktion (max
23 tim 59 min)
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59 minuter).
Om du ställer in tiden för en
klockfunktion börjar tiden räknas ned
efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, stänger produkten av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Produkten använder
restvärmen för att fortsätta
tillagningsprocessen tills
tiden är avslutad (3 20 minuter).
7.2 Ställa in klockfunktioner
Innan du använder
funktionerna: Koktid, Sluttid,
måste du först ställa in
värmefunktionen och
temperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
Du kan använda
funktionerna: Koktid och
Sluttid samtidigt om du vill
att produkten ska aktiveras
och avaktiveras automatiskt
på en bestämd tid senare.
Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när du
använder
matlagningstermometern.
1. Ställ in en tillagningsfunktion.
2. Tryck
flera gånger tills displayen
visar den nödvändiga
klockfunktionen och den relaterade
symbolen.
eller
3. Tryck på
önskad tid.
4. Tryck på
för att ställa in
för att bekräfta.
14
www.aeg.com
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts.
Produkten stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
7.3 Heat+Hold
Villkor för funktionen:
• Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad
mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den
aktiveras när bakningen eller stekningen
avslutas.
Du kan aktivera och inaktivera funktionen
i menyn: Normalinställning.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
flera gånger tills
4. Tryck på
displayen visar: Heat+Hold.
5. Tryck på
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
Funktionen förblir på om
tillagningsfunktionen ändras.
7.4 Tillägg Tid
Funktionen: Tillägg Tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter
slutet av Koktid.
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med
Koktid eller Vikt Automatisk.
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på en symbol.
Displayen visar meddelandet.
för att aktivera eller
för
2. Tryck
att avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på
.
för att bekräfta.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Recept online
Du hittar recepten för de
automatiska programmen
för den här produkten på vår
webbplats. Du hittar rätt
receptbok genom att
kontrollera PNC-numret på
märkskylten på främre ramen
i produktens utrymme.
8.2 Tillagningshjälp med
Automatiska Recept
Produkten har en uppsättning recept
som du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
för att
När du använder funktionen:
Manuellt, produkten
använder de automatiska
inställningarna. De kan
ändras precis som andra
funktioner.
8.3 Tillagningshjälp med Vikt
Automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den
måste man mata in matens vikt.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
SVENSKA
4. Välj funktionen: Vikt Automatisk.
Tryck på
5. Tryck på
för att bekräfta.
eller
för att ställa in
7. En ljudsignal hörs när sluttiden
uppnåtts. Tryck på en valfri symbol
för att stänga av signalen.
Vid vissa program behöver
maten vändas efter
30 minuter. Displayen visar
en påminnelse.
vikten på maten. Tryck på
för att
bekräfta.
Det automatiska programmet startar.
6. Du kan ändra vikten när som helst.
Tryck på
vikten.
eller
15
för att ändra
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter
temperaturen inuti maten. När maten har
nått den inställda temperaturen stängs
produkten av.
2. För in spetsen på
matlagningstermometern i den
tjockaste delen av köttet eller fisken.
Se till att minst 3/4 av
matlagningstermometern är
instucken i kött- eller fiskbiten.
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
Två temperaturer behöver ställas in:
• ugnstemperaturen (minst 120 °C),
• temperaturen inuti maten.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast medföljande
matlagningstermometer och
originalreservdelarna.
Gör så här för bästa resultat:
• Ingredienserna ska hålla
rumstemperatur.
• Matlagningstermometern kan inte
användas för vätskor/flytande soppor.
• Under tillagningen måste
matlagningstermometern vara kvar i
maten och med kontakten i uttaget.
• Använd rekommenderade
inställningar för
matlagningstermometern. Se avsnittet
"Råd och tips".
Produkten beräknar en
ungefärlig sluttid. Denna
beror på mängden mat,
inställd ugnsfunktion och
temperatur.
Matkategorier: kött, fågel och
fisk
1. Aktivera produkten.
På displayen visas symbolen för
matlagningstermometern.
eller
inom
4. Tryck på
5 sekunder för att ställa in matens
innertemperatur.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperaturen.
16
www.aeg.com
6. Tryck på
för att ändra matens
innertemperatur.
När maten når den inställda
temperaturen avges en ljudsignal.
Produkten stängs av automatiskt.
7. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
8. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut maten ur
ugnen.
VARNING!
Då matlagningstermometern
blir mycket varm kan man
bränna sig på den. Var
försiktig när du drar ut den
från kontakten och från
maten.
Matkategori: gryta
1. Aktivera produkten.
2. Lägg hälften av ingredienserna i den
ugnsfasta formen.
3. Sätt i matlagningstermometerns
spets i grytans mitt. Den måste sitta
stabilt under tillagningen. Se till att
den sitter i någon solid matbit.
Använd kanten på den ugnsfasta
formen som stöd för
matlagningstermometerns
silikonhandtag.
Matlagningstermometerns spets ska
inte vidröra den ugnsfasta formens
botten.
På displayen visas symbolen för
matlagningstermometern.
eller
inom
6. Tryck på
5 sekunder för att ställa in matens
innertemperatur.
7. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperaturen.
8. Tryck på
för att ändra matens
innertemperatur.
En ljudsignal hörs när maten har nått
inställd temperatur. Produkten stängs av
automatiskt.
9. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
10. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut maten ur
ugnen.
VARNING!
Då matlagningstermometern
blir mycket varm kan man
bränna sig på den. Var
försiktig när du drar ut den
från kontakten och från
maten.
9.2 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna
är vända nedåt.
4. Täck över matlagningstermometern
med resten av ingredienserna.
5. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
SVENSKA
17
Galler och långpanna / djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan / djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
Långpanna / Djup form:
Skjut in långpannan / djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favoriter
9. Utför punkt 7 igen om så behövs.
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favoriter. Du kan spara 20 program.
10. Håll
intryckt för att spara.
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
minnesläget trycker du på
eller
Spara ett program
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv Programmets Namn.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: SPARA.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Displayen visar första lediga
minnesläget.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
7. Tryck på
bokstav.
eller
8. Tryck på
.
Nästa bokstav blinkar.
för att ändra
Aktivera programmet
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Favoriter.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
5. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på
för att gå direkt till menyn:
Favoriter. Du kan också använda den när
produkten är avstängd.
18
www.aeg.com
10.2 Använda barnlåset
När barnlåset är på kan apparaten inte
sättas på av misstag.
1. Tryck på
för att aktivera displayen.
och
samtidigt tills
2. Tryck på
displayen visar ett meddelande.
Upprepa steg 2 för att avaktivera
barnlåset.
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
• Menyn: Med
Normalinställning kan
man aktivera och
inaktivera funktionen: Set
+ Go.
10.3 Knapplås
10.5 Säkerhetsavstängning
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt.
Du kan bara aktivera den när produkten
är igång.
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller
inställning.
flera gånger tills
3. Tryck på
displayen visar: Knapplås.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Inaktivera funktionen genom att trycka
på
. Displayen visar ett meddelande.
Tryck på
bekräfta.
igen och sedan på
10.4 Set + Go
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program)
och använda det senare genom att
trycka på en symbol.
1. Slå på produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
flera gånger tills
5. Tryck på
displayen visar: Set + Go.
för att bekräfta.
Tryck på en symbol (utom för ) för att
starta funktionen: Set + Go. Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
1.5
för att
Om du avaktiverar
produkten avaktiveras även
funktionen.
6. Tryck på
Temperatur (°C)
Automatisk avstängning
fungerar inte med funktionerna:
Belysning,
Matlagningstermometer,Koktid,
Sluttid.
10.6 Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan
kl. 22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en symbol när
nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in signaluret. Signalur. När
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
SVENSKA
10.7 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
19
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Använd den här funktionen om du hålla
maten varm.
Temperaturen regleras automatiskt till 80
°C.
Tallriksvärmare
För uppvärmning av tallrikar och formar.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Flytta högar efter halva
uppvärmningstiden (byt plats på övre
och nedre).
Den automatiska temperaturen är 70 °C.
Rekommenderad hyllposition: 3.
Du kan använda denna automatiska
funktion med alla recept på jäsdeg. Det
ger dig en god jäsningsatmosfär. Lägg
degen i en skål som är tillräckligt stor för
jäsningen och täck över den med en
fuktig handduk eller med plastfolie Sätt
in ett ugnsgaller på första nivån och ställ
skålen där. Stäng luckan och ställ in
funktionen: Jäsning Av Deg. Ställ in
nödvändig tid.
11.2 Bakning
• Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Anpassa dina vanliga inställningar
som temperatur, koktid och
hyllposition till värdena i tabellerna.
• Använd den lägre temperaturen
första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna
för ett visst recept kanske du kan
använda inställningarna för ett
liknande recept.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra
temperaturinställningen. Skillnaden
jämnar ut sig under bakningen.
• Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen
återtar de sin normala form.
Jäsning Av Deg
11.3 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Kakans botten är inte tillräck- Ugnsnivån är fel.
ligt gräddad.
Lösning
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
20
www.aeg.com
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan faller ihop och blir de- Ugnstemperaturen är för
gig, klumpig eller får vatten- hög.
ränder.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir de- För kort gräddningstid.
gig, klumpig eller får vattenränder.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska gräddningstiden genom att höja
temperaturen.
Kakan faller ihop och blir de- Det finns för mycket vätska i
gig, klumpig eller får vatten- degen.
ränder.
Använd mindre vätska. Var
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för låg. Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden är
för kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur och en längre gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med den
inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för låg. Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
11.4 Bakning på en ugnsnivå
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Kaka i ringform, mjuk
kaka
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Sponge cake / sockerka- Varmluft
ka
140 - 150
35 - 50
1
Sponge cake / sockerka- Över-undervär- 160
ka
me
35 - 50
1
Tårtbotten av mördeg 1) Varmluft
10 - 25
2
170 - 180
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Tårtbotten av sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / äppelpaj (2
formar Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Varmluft
160
70 - 90
2
Apple pie / äppelpaj (2
formar Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Över-undervär- 180
me
70 - 90
1
Cheesecake, plåt 2)
Över-undervär- 160 - 170
me
70 - 90
2
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Funktion
Vetefläta/krans
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Över-undervär- 170 - 190
me
30 - 40
1
Tyskt julbröd 1)
Över-undervär- 160 - 180
me
50 - 70
1
Bröd (rågbröd) 1)
Över-undervärme
1
första
230
20
därefter
160 - 180
30 - 60
Petit-chouer/bakelser1)
Över-undervär- 190 - 210
me
20 - 35
2
Rulltårta1)
Över-undervär- 180 - 200
me
10 - 20
2
Vetelängd med strössel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
2
Smörkakor/sockerkring-
Över-undervär- 190 - 210
me
20 - 30
2
lor1)
Fruktkaka (på jästdeg/
Varmluft
35 - 55
2
150 - 160
sockerkaksdeg) 2)
Fruktkaka (på jästdeg/
Över-undervär- 170
me
35 - 55
2
sockerkaksdeg) 2)
Fruktkaka av mördeg
Varmluft
40 - 80
2
160 - 170
21
22
www.aeg.com
Livsmedel
Funktion
Jästkaka med känslig
fyllning (t.ex. kvarg,
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Över-undervär- 160 - 180
me
40 - 80
2
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor, kex
Varmluft
150 - 160
10 - 20
2
Short bread / mördegskaka / mördegsremsor
Varmluft
140
20 - 35
2
Short bread / Mördegskaka / Mördegsrem-
Över-undervär- 160
me
20 - 30
2
grädde, kräm)1)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
sor1)
Småkakor av sockerkaks- Varmluft
deg
150 - 160
15 - 20
2
Bakverk med äggvita,
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
2
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
2
Småkakor av jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
2
Smördegskakor1)
Varmluft
170 - 180
20 - 30
2
Bullar1)
Varmluft
160
10 - 25
2
Bullar1)
Över-undervär- 190 - 210
me
10 - 25
2
Small cakes / Muffins1)
Varmluft
160
20 - 35
2
Small cakes / Muffins1)
Över-undervär- 170
me
20 - 35
2
1) Förvärm ugnen.
11.5 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
Över-undervärme
180 - 200
45 - 60
1
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lasagne
Över-undervärme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgra-
Varmluftsgrillning
160 - 170
15 - 30
1
täng1)
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar
Över-undervärme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över-undervärme
180 - 200
30 - 60
1
160 - 170
30 - 60
1
Fyllda grönsaker Varmluft
1) Förvärm ugnen.
11.6 Varmluft Med Fukt
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pastagratäng
200 - 220
45 - 60
1
Potatisgratäng
180 - 200
70 - 85
1
Moussaka
180 - 200
75 - 90
1
Lasagne
180 - 200
70 - 90
1
Cannelloni
180 - 200
65 - 80
1
Brödpudding
190 - 200
55 - 70
1
Rispudding
180 - 200
55 - 70
1
Äppelkaka gjord med socker- 160 - 170
kakssmet (rund kakform)
70 - 80
1
Franskbröd
55 - 70
1
200 - 210
11.7 Bakning på flera nivåer
Använda funktionen: Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Tid (min)
Falsnivå
Petit-chouer/bakelser 1) 160 - 180
25 - 45
1/4
Smuldegspaj
30 - 45
1/4
1) Förvärm ugnen.
Temperatur (°C)
150 - 160
23
24
www.aeg.com
Kakor / småkakor / bröd på plåtar
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor, kex
150 - 160
20 - 40
1 /4
Short bread / mördegskaka / mördegsremsor
140
25 - 45
1/4
Småkakor av sockerkaksdeg
160 - 170
25 - 40
1/4
Bakverk med äggvita,
maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
Småkakor av jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
11.8 Lågtemperaturstekning
ugnen att tillaga på 80 °C. Använd inte
den här funktionen för fågel.
Använd den här funktionen för magra,
möra stycken av kött och fisk. Den här
funktionen kan inte användas för recept
som grytstek eller fet fläskstek. Du kan
använda Matlagningstermometer för att
säkerställa att köttet har korrekt
innertemperatur.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här
funktionen.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta långpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Sätt matlagningstermometern i
köttet.
4. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning och ställ in
rätt slutkärntemperatur.
VARNING!
Se avsnittet "Råd och tips".
Under de första 10 minuterna kan du
ställa in en ugnstemperatur på mellan 80
°C och 150 °C. Normaltemperatur är 90
°C. När temperaturen ställts in fortsätter
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur (°C) Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff
1 - 1.5
150
120 - 150
1
Oxfilé
1 - 1.5
150
90 - 110
1
Kalvstek
1 - 1.5
150
120 - 150
1
Biff
0.2 - 0.3
120
20 - 40
1
11.9 Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)1)
200 - 230
15 - 20
2
Pizza (med mycket fyll-
180 - 200
20 - 30
2
ning)2)
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Paj
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine (kryddad pajdegsbotten)
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
2
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd1)
230 - 250
10 - 20
2
Smördegskakor1)
160 - 180
45 - 55
2
Flammekuchen1)
230 - 250
12 - 20
2
Piroger (rysk version av
180 - 200
15 - 25
2
25
calzone)1)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
11.10 Stekning
• Använd värmebeständiga kärl under
ugnsbakning. Se tillverkarens
anvisningar.
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan eller på gallret
ovanför den djupa långpannan.
• Häll lite vätska i långpannan för att
förhindra att köttsaft bränner fast på
ytan.
• Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
• Vänd steken vid behov efter 1/2 - 2/3
av stektiden.
• För att köttet ska bli saftigare:
– stek magert kött i stekgrytan med
lock eller i en stekpåse.
– stek kött och fisk i bitar som väger
minst 1kg.
– ös stora stekar och fågel med
deras egen saft flera gånger
under stekningen.
11.11 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Funktion
Mängd
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Grytstek
Över-undervärme
1 - 1,5 kg
230
120 - 150
1
Engelsk
rostbiff eller
Varmluftsgrillning
per cm
höjd
190 - 200
5 – 6 per cm.
höjd
1
filé: röd 1)
26
www.aeg.com
Livsmedel
Funktion
Mängd
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Engelsk
rostbiff eller
filé: rosa
Varmluftsgrillning
per cm
höjd
180 - 190
6 – 8 per cm.
höjd
1
Engelsk
rostbiff eller
filé: välstekt
Varmluftsgrillning
per cm
höjd
170 - 180
8 – 10 per cm.
höjd
1
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog, hals,
skinkstek
Varmluftsgrillning
1 - 1,5 kg
160 - 180
90 - 120
1
Kotlett, revbensspjäll
Varmluftsgrillning
1 - 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa Varmluftsgrillning
750 g - 1 kg
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (la- Varmluftsgad i förväg) grillning
750 g - 1 kg
150 - 170
90 - 120
1
Kalv
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
Varmluftsgrillning
1 kg
160 - 180
120 - 150
1
Kalvlägg
Varmluftsgrillning
1,5 - 2 kg
160 - 180
120 - 150
1
Lamm
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek
med ben,
lammstek
Varmluftsgrillning
1 - 1,5 kg
150 - 180
100 - 120
1
Lammsadel
Varmluftsgrillning
1 - 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
1
SVENSKA
27
Vilt
Livsmedel
Funktion
Harsadel,
harbog
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Över-un- upp till 1 kg
dervärme
230
30 - 40
1
Rådjurssadel,
hjortsadel
Över-un- 1,5 - 2 kg
dervärme
210 - 220
35 - 40
1
Bog
Över-un- 1,5 - 2 kg
dervärme
180 - 200
60 - 90
1
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kyckling, vårkyckling
Varmlufts- 200 - 250 g
grillning
var
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyckling
Varmlufts- 400 - 500 g
grillning
var
190 - 210
35 - 50
1
Fågeldelar
Varmlufts- 1 - 1,5 kg
grillning
190 - 210
50 - 70
1
Anka
Varmlufts- 1,5 - 2 kg
grillning
180 - 200
80 - 100
1
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
210 - 220
45 - 60
1
1)
1) Förvärm ugnen.
Fågel
Mängd
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Funktion
Mängd
Hel fisk
Över-un- 1 - 1,5 kg
dervärme
11.12 Grill
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga
upp fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
• Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
28
www.aeg.com
Grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Grillningstid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Rostbiff, rosa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Oxfilé, rosa
230
20 - 30
20 - 30
1
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
1
Max Grill
Livsmedel
Grillningstid (min)
1:a sidan
Falsnivå
2:a sidan
Burgers/hamburgare 9 - 13
8 - 10
3
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
3
Korv
10 - 12
6-8
3
Nötbiffar, kalvbiffar
7 - 10
6-8
3
Toast / rostat bröd
1-3
1-3
3
Varma smörgåsar
6-8
-
3
11.13 Fryst Mat
• Ta bort förpackningen från maten.
Lägg maten på en tallrik.
• Täck inte över den med en skål eller
tallrik. Det kan förlänga
upptiningstiden.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tunn
200 - 220
20 - 30
2
Pommes Frites, tjock
200 - 220
25 - 35
2
Kroketter
220 - 230
20 - 35
2
Potatisplättar
210 - 230
20 - 30
2
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lasagne/Cannelloni,
kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/cannello- 160 - 180
ni
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
2
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
29
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst Pizza
Över-undervärme
enligt tillverkarens
anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
2
Pommes frites 1)
(300 – 600 g)
Över-undervärme 200 - 220
eller Varmluftsgrillning
enligt tillverkarens anvisningar
2
Baguetter
Över-undervärme
enligt tillverkarens
anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
2
Fruktkaka
Över-undervärme
enligt tillverkarens
anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
2
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger.
11.14 Upptining
• Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
• Använd den första ugnsnivån nerifrån.
• Täck inte över maten med en skål
eller tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
Livsmedel
Mängd
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik
Vänd efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
30
www.aeg.com
Livsmedel
Mängd
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Jordgub- 300 g
bar
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något frusen.
Tårta
1,4 kg
60
60
-
11.15 Konservering
• Använd enbart konserveringsburkar
av samma mått som finns att köpa.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Stenfrukt
Grönsaker
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Kålrabbi/ärtor/sparris 160 - 170
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
50 - 60
15 - 20
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.16 Torkning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Falsnivå
Bönor
60 - 70
6-8
2
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
2
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
2
Svamp
50 - 60
6-8
2
Örter
40 - 50
2-3
2
Plommon
60 - 70
8 - 10
2
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
2
Äppelskivor
60 - 70
6-8
2
Päron
60 - 70
6-9
2
11.17 Bröd
Förvärmning rekommenderas inte.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbröd
180 - 200
40 - 60
2
Baguette
200 - 220
35 - 45
2
Mjuk Kaka
160 - 180
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Rågbröd
180 - 200
50 - 70
2
Mörkt bröd
180 - 200
50 - 70
2
Fullkornsbröd
170 - 190
60 - 90
2
11.18 Matlagningstermometer tabell
Nötkött
Engelsk rostbiff
31
Innertemperatur (°C)
Röd
Mellan
Välstekt
45
60
70
32
www.aeg.com
Nötkött
Innertemperatur (°C)
Röd
Mellan
Välstekt
Ryggbiff
45
60
70
Nötkött
Innertemperatur (°C)
Mindre
Mellan
Mer
Köttfärslimpa
80
83
86
Fläsk
Innertemperatur (°C)
Mindre
Mellan
Mer
Skinka
Stek
80
84
88
Kotlett (sadel)
Fläskkarré, rökt
Fläskkarré, kokt
75
78
82
Kalvkött
Innertemperatur (°C)
Mindre
Mellan
Mer
Kalvstek
75
80
85
Kalvlägg
85
88
90
Får/lamm
Innertemperatur (°C)
Mindre
Mellan
Mer
Fårbog
80
85
88
Fårsadel
75
80
85
Lammbog
Lammstek
65
70
75
Lekar
Innertemperatur (°C)
Mindre
Mellan
Mer
Harsadel
Rådjurssadel, hjortsadel
65
70
75
Harbog
Hel hare
Rådjurs-/hjortbog
70
75
80
SVENSKA
Fågel
Innertemperatur (°C)
Mindre
Mellan
Mer
Kyckling (hel/halv/filé)
80
83
86
Anka (hel/halv)
Kalkon (hel/filé)
75
80
85
Anka (filé)
60
65
70
Fisk (lax/forell/gös)
Innertemperatur (°C)
Mindre
Mellan
Mer
Fisk (hel/stor/ångkokt)
Fisk (hel/stor/grillad)
60
64
68
Grytor - förkokta grönsaker
Innertemperatur (°C)
Mindre
Mellan
Mer
Squashgryta
Broccoligryta
Fänkålsgryta
85
88
91
Grytor - kryddstark
Innertemperatur (°C)
Mindre
Mellan
Mer
Cannelloni
Lasagne
Makaronipudding
85
88
91
Grytor - söta
Innertemperatur (°C)
Brödgryta med eller utan frukt
Risgrynsgryta med eller utan frukt
Söt nudelgryta
Mindre
Mellan
Mer
80
85
90
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan av ugnen med en
mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett
för rengöring av metallytor.
• Rengör ugnen efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
33
34
www.aeg.com
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör
med non stick-beläggning. Det kan
skada ytan.
• Torka ugnen när den är våt efter
användning.
Du kan fälla ned värmeelementet i
ugnstaket så är det lättare att göra rent.
1. Håll i värmeelementet med två
händer framtill.
2. Dra den framåt mot fjädertrycket och
ut ur de två hållarna.
12.2 Ta bort ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig när du avlägsnar
ugnsstegarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
Värmeelementet fälls ned.
3. Rengöring av ugnstaket.
4. Sätt tillbaka värmeelementet i
omvänd ordning.
Sätt tillbaka värmeelementet
korrekt ovanför
ugnsstegarna på ugnens
innerväggar.
5. Sätt i ugnsstegarna.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
1
2
12.4 Demontering och
montering av luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet
luckglas skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.
12.3 Ugnstak
VARNING!
Inaktivera produkten innan
du tar bort värmeelementet.
Se till att ugnen har svalnat.
Det finns risk för att du
bränner dig.
Ta ut ugnsstegarna.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
A
SVENSKA
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den bestämt uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar luckan från att
repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
B
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka luckglaset
noga.
När rengöringen är klar, följ stegen ovan
i motsatt ordning. Sätt i det mindre
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
35
ugnsglaset först, därefter det större och
sist luckan.
VARNING!
Se till att glasen är korrekt
och ordentligt införda,
annars kan luckans yta bli
överhettad.
12.5 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
36
www.aeg.com
13.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är koranvända ugnen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen (se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan helt.
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermotermometern är inte rätt isatt meterns kontakt så långt in i
i uttaget.
uttaget det går.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Produkten är på men värms
inte upp. Fläkten arbetar
inte. Displayen visar
"Demo".
Demoläget är aktiverat.
Se "Grundinställningar" i avsnittet "Daglig användning".
SVENSKA
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
37
den yttre kanten av produktens
innanmäte. Avlägsna inte märkskylten
från produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver
finns på typskylten. Typskylten sitter på
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
AEG
Modellbeskrivning
KEK742220M
Energiindex
80.8
Energiklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.89 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.59 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
43 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
30.8 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
14.2 Energibesparing
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
dörrtätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
38
www.aeg.com
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
maten varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den
bara vid behov.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
Om ett program med tidvalet
Varaktighet eller Sluttid aktiveras och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
Varmluft med fukt
För att spara energi under tillagningen.
Den fungerar så att temperaturen inuti
ugnen skiljer sig från den temperatur
som anges på ugnens display under
tillagningscykeln och tillagningstiderna
kan skilja sig från tillagningstiderna för
andra program.
När du använder Varmluft + Ånga släcks
lampan automatiskt efter 30 sekunder.
Du kan tända lampan igen, men det
minskar förväntad energibesparing.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
39
867335013-A-312017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement