AEG KS8404101M, KS8404001M, KS8404021M User manual

AEG KS8404101M, KS8404001M, KS8404021M User manual
SV
Bruksanvisning
Ångugn
KS8404021M
KS8404101M
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 6
4. KONTROLLPANELEN................................................................................................. 8
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING................................................................................10
6. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 10
7. KLOCKFUNKTIONER................................................................................................ 14
8. AUTOMATISKA PROGRAM......................................................................................15
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR............................................................................... 16
10. TILLVALSFUNKTIONER.......................................................................................... 18
11. TRICKS OCH TIPS................................................................................................... 19
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 38
13. FELSÖKNING.......................................................................................................... 40
14. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 41
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
SVENSKA
3
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd
ordning.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
• Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
SVENSKA
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
5
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till
exempel ett skåp, se till att
skåpsdörren aldrig är stängd när
apparaten är i drift. Värme och fukt
kan byggas upp bakom en stängd
dörr/lucka och orsaka efterföljande
skador på apparaten, bostaden eller
golvet. Stäng inte luckan förrän
apparaten har svalnat helt efter
användning.
2.4 Matlagning med ånga
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
• Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Öppna inte luckan till produkten
under ångkokning.
6
www.aeg.com
– Öppna ugnsluckan försiktigt efter
ångkokning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
2.6 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
2.8 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ånggenerator med skydd
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
SVENSKA
3.2 Tillbehör
För att mäta temperaturen inuti maten.
Galler
Ånginsats
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Matlagningstermometer
En operforerad och en perforerad
behållare.
Med ånginsatsen leds kondensvattnet
bort från maten under ångkokningen.
Använd den för att tillaga mat som inte
ska kokas i vatten (t.ex. grönsaker,
fiskbitar, kycklingbröst). Insatsen lämpar
sig inte för mat som behöver ligga i blöt
(t.ex. ris, polenta, pasta).
Svamp
Suger upp resterande vatten från
ånggeneratorn.
7
8
www.aeg.com
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchkontroll
1
2
-
Funktion
Kommentar
Display
Visar ugnens nuvarande inställningar.
PÅ / AV (ON/OFF) För att aktivera och avaktivera produkten.
Tillagningsfunktioner alebo Recept
Tryck på touch-kontrollen en gång för att välja ett
värmeläge eller menyn: Recept. Tryck på touchkontrollen igen för att växla mellan menyerna: Tillagningsfunktioner, Recept. Tänd eller släck lampan genom att trycka på touch-kontrollen i 3 sekunder. Du kan också tända belysningen när produkten är avstängd.
Favoriter
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa produktens
aktuella temperatur. Tryck på fältet i 3 sekunder
för att aktivera eller inaktivera funktionen: Snabbstart.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
Tillbaka-tangent
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa huvudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
3
4
5
6
7
8
9
SVENSKA
Touchkontroll
Funktion
Kommentar
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på touchkontrollen för
att ställa in timern eller funktionerna: Knapplås,
Favoriter, Heat+Hold, Set + Go. Du kan också
ändra inställningarna för matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
10
11
4.2 Display
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Upphettningsfunktion
Klocka
Indikator för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen körs.
Klocka
På displayen visas aktuell tid.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollställa klockan.
Beräkning
Produkten beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i produkten.
Indikering För Snabbupp- Funktionen är på. Den minskar uppvärmning
värmningstiden.
10
www.aeg.com
Symbol
Funktion
Vikt Automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är aktivt eller att vikten
kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.2 Första anslutning
5.1 Första rengöring
När du ansluter produkten till eluttaget,
eller efter att strömmen har brutits,
måste du välja språk, kontrast i display,
ljusstyrka i display samt klockan.
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten och tillbehören innan
du använder den första gången.
1. Tryck på
värdet.
eller
2. Tryck på
för att bekräfta.
för att ställa in
6. DAGLIG ANVÄNDNING
3. Tryck på
för att gå till
undermenyn eller godkänna
inställningen.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Navigera i menyerna
Du kan när som helst återgå
1. Aktivera produkten.
till huvudmenyn med
2. Tryck på
eller
menyfunktionen.
.
för att ställa in
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol
Menyfunktion
Program
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över värmningsfunktioner.
Recept
Innehåller en lista över automatiska program.
Ångrengöring
Rengöra produkten med ånga.
Normalinställning
Används för att ange övriga inställningar.
Favoriter
Innehåller en lista över favorittillagningsprogram,
som skapats av användaren.
SVENSKA
11
Undermeny för: Normalinställning
Symbol
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden
när du stänger av produkten.
Set + Go
För att ställa in en funktion och aktivera den senare med ett tryck på en symbol på kontrollpanelen.
Heat+Hold
Håller den lagade maten varm i 30 minuter efter
tillagningsprogrammets slut.
Tillägg Tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg tid.
Kontrast I Display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka I Display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val Av Språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och signaler.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet. Det
går inte att inaktivera tonen för på/av-touch-kontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Service
Visar programvarans version och konfiguration.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
6.3 Tillagningsfunktioner
Upphettningsfunktion
Program
Ånga
För grönsaker, fisk, potatis, ris, pasta eller speciella rätter.
Intervallånga Plus
För rätter med hög fukthalt och för pochering av
fisk, brylépudding och terrin.
Intervallånga
För att baka bröd, steka större köttstycken eller
för att värma upp kylda och frysta maträtter.
12
www.aeg.com
Upphettningsfunktion
Program
ECO Ånga
När du använder den här funktionen under tillagning optimeras energiförbrukningen. För mer information om rekommenderade inställningar, se
tillagningstabellerna med motsvarande funktion.
Varmluft Med Fukt
För att tillaga mat i form på en nivå i ugnen. För
att spara energi under tillagningen. Den här funktionen måste användas i enlighet med tillagningstabellerna för att uppnå önskat resultat. För mer
information om rekommenderade inställningar, se
tillagningstabellerna.
Varmluft
För att baka på upp till två hyllpositioner samtidigt och för att torka mat.Ställ in temperaturen på
20 - 40 °C lägre än för funktionen: Över-undervärme.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. .Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C lägre än
för funktionen: Över-undervärme.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Över-undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Fryst Mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites, klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
Varmluftsgrillning
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött
eller fågel med ben. Även för att göra gratänger
och bryna.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder
och för rostning av bröd.
Min Grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta
livsmedel, som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror på mängden och storleken på det frysta livsmedlet.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för
att torka mat.
SVENSKA
Upphettningsfunktion
Program
Jäsning Av Deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakning.
Bröd
För att baka bröd.
Gratinerade Rätter
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng.
Även för att gratinera och bryna.
Konservering
För att konservera grönsaker, t.ex. pickles.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon,
persikor) och grönsaker (t.ex. tomater, zucchini,
svamp).
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallrikar före servering.
Uppvärmning
Uppvärmning av mat med ånga förhindrar att ytan
torkar. Värmen distribueras på ett varsamt och
jämnt sätt, som gör att smaken på maten du värmer återfås. Funktionen kan användas för att värma mat direkt på tallriken. Du kan värma mer än
en tallrik samtidigt med hjälp av olika ugnsnivåer.
ECO stekning
När du använder den här funktionen under tillagning optimeras energiförbrukningen. För mer information om rekommenderade inställningar, se
tillagningstabellerna med motsvarande funktion
(Turbogrillning).
Lampan kan släckas
automatiskt vid en
temperatur under 60 °C med
vissa ugnsfunktioner.
6.4 Aktivera en
uppvärmningsfunktion
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
för att bekräfta.
3. Tryck på
4. Välj en uppvärmningsfunktion.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
13
för att bekräfta.
6.5 Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
VARNING!
Häll inte vatten direkt i
ånggeneratorn.
Använd endast vatten.
Använd inte filtrerat
(avsaltat) eller destillerat
vatten. Använd inte andra
vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Laga maten i rätt kokkärl.
2. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan.
3. Fyll vattenlådan med 800 ml vatten.
14
www.aeg.com
4.
5.
6.
7.
Vattentillförseln räcker i ca 50
minuter.
Tryck in vattenlådan i sitt
ursprungliga läge.
Aktivera produkten.
Välj en ångfunktion och ställ in
temperaturen.
Ställ vid behov in funktionen Koktid
eller Sluttid
.
Den första ångan syns efter ca
2 minuter. En ljudsignal hörs när
produkten nästan uppnått inställd
temperatur.
När ånggeneratorn är tom
hörs en ljudsignal.
ånggeneratorn med lite ättika. Låt
produkten torka helt med luckan öppen.
6.6 Indikator för uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar. När temperaturen
har uppnåtts hörs ljudsignalen 3 gånger
och fältet blinkar för att därefter
försvinna.
6.7 Indikering För
Snabbuppvärmning
Den minskar uppvärmningstiden.
Ställ inte in mat i ugnen när
snabbstartfunktionen
används.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
8. Stäng av produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Produkten är het. Det
finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig
när du tömmer
vattentanken.
Samla upp allt resterande vatten från
ånggeneratorn med svampen när
produkten svalnat. Rengör vid behov
För att aktivera funktionen, håll
intryckt i 3 sekunder. Kontrollampan för
uppvärmning blinkar.
6.8 Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Program
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan också använda den när produkten är avstängd.
Använd
på
för att aktivera funktionen. Tryck
eller
för att ställa in minuterna och
för att starta.
Koktid
För att ställa in längden på en funktion (max
23 tim 59 min)
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59 minuter).
Om du ställer in tiden för en
klockfunktion börjar tiden räknas ned
efter 5 sekunder.
SVENSKA
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, stänger produkten av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Produkten använder
restvärmen för att fortsätta
tillagningsprocessen tills
tiden är avslutad (3 20 minuter).
7.2 Ställa in klockfunktioner
Innan du använder
funktionerna: Koktid, Sluttid,
måste du först ställa in
värmefunktionen och
temperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
Du kan använda
funktionerna: Koktid och
Sluttid samtidigt om du vill
att produkten ska aktiveras
och avaktiveras automatiskt
på en bestämd tid senare.
Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när du
använder
matlagningstermometern.
1. Ställ in en tillagningsfunktion.
flera gånger tills displayen
2. Tryck
visar den nödvändiga
klockfunktionen och den relaterade
symbolen.
3. Tryck på
eller
önskad tid.
för att ställa in
för att bekräfta.
4. Tryck på
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts.
Produkten stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
7.3 Heat+Hold
Villkor för funktionen:
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
15
• Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad
mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den
aktiveras när bakningen eller stekningen
avslutas.
Du kan aktivera och inaktivera funktionen
i menyn: Normalinställning.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
4. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Heat+Hold.
för att bekräfta.
5. Tryck på
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
Funktionen förblir på om
tillagningsfunktionen ändras.
7.4 Tillägg Tid
Funktionen: Tillägg Tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter
slutet av Koktid.
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med
Koktid eller Vikt Automatisk.
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på en symbol.
Displayen visar meddelandet.
för att aktivera eller
2. Tryck
att avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på
.
för
16
www.aeg.com
8.1 Recept online
Du hittar recepten för de
automatiska programmen
för den här produkten på vår
webbplats. Du hittar rätt
receptbok genom att
kontrollera PNC-numret på
märkskylten på främre ramen
i produktens utrymme.
8.2 Recept med Automatiska
Recept
Produkten har en uppsättning recept
som du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Aktivera produkten.
för
2. Välj menyn: Recept. Tryck på
att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
för att
8.3 Recept med Vikt
Automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den
måste man mata in matens vikt.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Recept. Tryck på
för
att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj funktionen: Vikt Automatisk.
Tryck på
5. Tryck på
för att bekräfta.
eller
för att ställa in
för att
vikten på maten. Tryck på
bekräfta.
Det automatiska programmet startar.
6. Du kan ändra vikten när som helst.
Tryck på
eller
för att ändra
vikten.
7. En ljudsignal hörs när sluttiden
uppnåtts. Tryck på en valfri symbol
för att stänga av signalen.
Vid vissa program behöver
maten vändas efter
30 minuter. Displayen visar
en påminnelse.
När du använder funktionen:
Manuellt, produkten
använder de automatiska
inställningarna. De kan
ändras precis som andra
funktioner.
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Matlagningstermometer
Två temperaturer behöver ställas in:
ugnstemperaturen och matens
innertemperatur.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer eller de rätta
reservdelarna.
Matlagningstermometern
måste sitta kvar i köttet och i
uttaget under tillagningen.
1. Aktivera produkten.
2. Sätt in matlagningstermometerns
spets i mitten av köttet.
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
SVENSKA
17
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna
är vända nedåt.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol.
eller
på mindre än
4. Tryck på
fem sekunder för att ställa in
temperaturen på maten.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid.
Sluttiden är olika för olika mängder mat,
inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C)
och driftlägen. Produkten beräknar en
sluttid om ungefär 30 minuter.
6. Tryck på
för att ändra
innertemperaturen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
7. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
8. Dra ut kontakten till
matlagningstermometern ur uttaget
och ta ut köttet ur ugnen.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
Galler och långpanna tillsammans:
För in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan och se till att fötterna pekar neråt.
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig när
du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
9.2 Sätta in tillbehör
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte långpannan
eller den djupa pannan med
funktionen Full Ånga.
Galler:
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
18
www.aeg.com
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favoriter
1. Tryck på
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favoriter. Du kan spara 20 program.
2. Tryck på
och
samtidigt tills
displayen visar ett meddelande.
Upprepa steg 2 för att avaktivera
barnlåset.
Spara ett program
10.3 Knapplås
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt.
Du kan bara aktivera den när produkten
är igång.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: SPARA.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Displayen visar första lediga
minnesläget.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
7. Tryck på
bokstav.
eller
för att ändra
8. Tryck på
.
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen om så behövs.
intryckt för att spara.
10. Håll
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
minnesläget trycker du på
eller
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv Programmets Namn.
Aktivera programmet
för att aktivera displayen.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller
inställning.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Knapplås.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Inaktivera funktionen genom att trycka
på
. Displayen visar ett meddelande.
Tryck på
bekräfta.
igen och sedan på
Om du avaktiverar
produkten avaktiveras även
funktionen.
10.4 Set + Go
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program)
och använda det senare genom att
trycka på en symbol.
1. Slå på produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Favoriter.
flera gånger tills
3. Tryck på
displayen visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
flera gånger tills
5. Tryck på
displayen visar: Set + Go.
5. Tryck på
6. Tryck på
för att bekräfta.
för att
för att bekräfta.
Tryck på
för att gå direkt till menyn:
Favoriter. Du kan också använda den när
produkten är avstängd.
Tryck på en symbol (utom för ) för att
starta funktionen: Set + Go. Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
10.2 Använda barnlåset
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
När barnlåset är på kan apparaten inte
sättas på av misstag.
SVENSKA
19
10.6 Ljusstyrka i display
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
• Menyn: Med
Normalinställning kan
man aktivera och
inaktivera funktionen: Set
+ Go.
10.5 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan
kl. 22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en symbol när
nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in signaluret. Signalur. När
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
10.7 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
Den automatiska
avstängningen fungerar inte
med funktionerna: Belysning,
matlagningstermometer,Sluttid,
Koktid.
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1 Ugnsluckans insida
11.2 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Använd den här funktionen om du hålla
maten varm.
Temperaturen regleras automatiskt till 80
°C.
Tallriksvärmare
På vissa modeller hittar du på insidan
av luckan:
För uppvärmning av tallrikar och formar.
• ugnsnivåernas nummer.
• Information om tillagningsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för typiska maträtter.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Flytta högar efter halva
uppvärmningstiden (byt plats på övre
och nedre).
Den automatiska temperaturen är 70 °C.
20
www.aeg.com
Rekommenderad hyllposition: 3.
Jäsning Av Deg
Du kan använda denna automatiska
funktion med alla recept på jäsdeg. Det
ger dig en god jäsningsatmosfär. . Lägg
degen i en skål som är tillräckligt stor för
att den ska kunna jäsa. Det är inte
nödvändigt att täcka över den. Sätt in ett
ugnsgaller på första nivån och ställ skålen
där. Stäng luckan och ställ in funktionen:
Jäsning Av Deg. Ställ in nödvändig tid.
11.3 Koka med ånga
• Använd bara kokkärl som är värmeoch korrosionsresistenta eller
ugnsformar av kromstål (endast för
vissa modeller).
• Rätt ugnsnivåer finns i tabellen nedan.
Räkna ugnsnivåerna nerifrån och upp.
• Tillsätt vatten vid behov när du lagar
mat i mer än 30 minuter eller när du
tillagar stora mängder mat.
• Placera livsmedlen i rätt kokkärl och
sätt dem på ugnsnivåerna. Se till att
det är lite mellanrum mellan
ugnsnivåerna så att ånga kan cirkulera
runt varje kokkärl.
• Töm ut vattnet ur vattenlådan efter
varje användningstillfälle genom att
ansluta slangar och ånggenerator. Se
kapitlet "Underhåll och rengöring".
• Tabellerna innehåller uppgifter om
vanliga maträtter.
• Påbörja matlagningen med kall
produkt om inte uppgifterna i
tabellerna är annorlunda.
• Använd ett recept som är nästan
likadant om du inte kan hitta
inställningarna för ditt recept.
• När du lagar ris, använd förhållandet
1,5 : 1 – 2 : 1 vatten till ris eftersom ris
absorberar vatten.
11.4 Tabell för ångvatten
Tid (min)
Vatten i vattenlådan i (ml)
15 - 20
300
30 - 40
600
50 - 60
800
11.5 Ånga / ECO Ånga
VARNING!
Öppna inte produktens
lucka när funktionen är
igång. Det finns risk för att
du bränna dig.
Funktionen är lämplig för alla typer av
mat, färsk såväl som fryst. Den kan
användas för att tillaga, värma, upptina,
pochera eller förvälla grönsaker, kött,
fisk, pasta, ris, majs, gryn och ägg.
Du kan tillaga en hel meny på en enda
gång. För att tillaga varje rätt korrekt
använder du dem med tillagningstider
som är ungefär samma. Tillsätt den
största mängden vatten som behövs för
någon av rätterna i menyn. Lägg rätterna
i rätt kokkärl och sedan på ugnsgallren.
Justera avståndet mellan kokkärlen så att
ångan kan cirkulera.
Sterilisering med funktionen: Ånga
• Med denna funktion kan du sterilisera
behållare (t.ex. nappflaskor).
• Placera de rena behållarna i mitten av
gallret på den första nivån. Se till att
öppningen är vänd lite snett nedåt.
• Fyll på maximal mängd vatten i lådan
och ställ in tiden på 40 minuter.
SVENSKA
21
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Kronärtskockor
96
50 - 60
1
800
Aubergine
96
15 - 25
1
450
Blomkål, hel
96
35 - 45
1
600
Blomkål, buketter
96
25 - 30
1
500
Broccoli, hel
96
30- 40
1
550
Broccoli, buketter
96
20 - 25
1
400
Svamp, skivor
96
15 - 20
1
400
Ärtor
96
20 - 25
1
450
Fänkål
96
35 - 45
1
600
Morötter
96
35 - 45
1
600
Kålrabbi, strimlor
96
30 - 40
1
550
Paprika, strimlor 96
15 - 20
1
400
Purjolök, ringar
96
25 - 35
1
500
Gröna bönor
96
35 - 45
1
550
Småbladig bukettsallad, buketter
96
20 - 25
1
450
Brysselkål
96
30 - 40
1
550
Rödbeta
96
70 - 90
1
800 + 400
Svartrot
96
35 - 45
1
600
Selleri, tärnad
96
20 - 30
1
500
Sparris, grön
96
25 - 35
1
500
Sparris, vit
96
35 - 45
1
600
Spenat, färsk
96
15
1
350
Skalade tomater 96
15
1
350
Brytbönor
96
25 - 35
1
500
Savoykål
96
20 - 25
1
400
Zucchini, skivor
96
15
1
350
22
www.aeg.com
Smårätter / tillbehör
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Jästdumplingar,
Germknödel
96
30 - 40
1
600
Potatisdumplings
96
35 - 45
1
600
Oskalade potati- 96
sar, medelstora
45 - 55
1
750
Ris (vatten/risförhållande 1,5:
1)
96
35 - 40
1
600
Kokad potatis,
fjärdedelar
96
35 - 40
1
600
Bröddumpling
96
35 - 45
1
600
Tagliatelle, färsk 96
20 - 25
1
450
Polenta (vätska/
polenta-förhållande 3: 1)
96
40 - 45
1
750
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Forell, ca 250 g
85
30 - 40
1
550
Räkor, färska
85
20 - 25
1
450
Räkor, frusna
85
30 - 40
1
550
Laxkotletter
85
25 - 35
1
500
Laxöring, ca
1 000 g
85
40 - 45
1
600
Musslor
96
20 - 30
1
500
Plattfiskfilé
80
15
1
350
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Kokt skinka
1 000 g
96
55 - 65
1
800 + 150
Kycklingbröst,
pocherat
90
25 - 35
1
500
Fisk
Kött
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur
(°C)
23
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Kyckling, poche- 96
rad 1 000 - 1 200
g
60 - 70
1
800 + 150
Kalv-/skinkstek
utan ben, 800 1 000 g
90
80 - 90
1
800 + 300
Kassler, pocherad
90
70 - 90
1
800 + 300
Tafelspitz (ox96
kött långkokt på
riktigt låg värme)
110 - 120
1
800 + 700
Chipolata
80
15 - 20
1
400
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Ägg, löskokt
96
10 - 12
1
400
Ägg, medelkokt
96
13 - 16
1
450
Ägg, hårdkokt
96
18 - 21
1
500
Ägg
11.6 Varmluft och Ånga i följd
Du kan tillaga kött, grönsaker och
tillbehör ett i taget när du kombinerar
funktionerna. Alla rätter blir klara att
serveras samtidigt.
• Använd den här funktionen för att
först steka maten: Varmluft .
• Lägg de förberedda grönsakerna och
tillbehören i ugnssäkra formar. Ställ in
formen i ugnen med den övriga
maten.
• Kyl ner ugnen till en temperatur runt
80 °C. Du kan kyla ner produkten
snabbare genom att öppna
ugnsluckan till första läget i ungefär
15 minuter.
• Start av funktionen: Ånga. Tillaga allt
tillsammans tills det är klart.
Maximal vattenmängd är 650
ml.
11.7 Intervallånga Plus
Tillsätt ca 300 ml vatten.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pudding/brylépudd-
90
40 - 45
1
90
35 - 45
1
ing i portionsskålar1)
Äggstanning 1)
24
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Terriner1)
90
40 - 50
1
Tunn fiskfilé
85
15 - 25
1
Tjock fiskfilé
90
25 - 35
1
Liten fisk upp till 350
g
90
25 - 35
1
Hel fisk upp till 1 000
g
90
35 - 45
1
1) Fortsätt i ytterligare en halvtimme med luckan stängd.
Uppvärmning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Dumplings
85
20 - 30
1
Makaronpudding
85
15 - 20
1
Ris
85
15 - 20
1
Maträtter på en tallrik
85
15 - 20
1
11.8 Intervallånga
Tillsätt ca 300 ml vatten.
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grisstek
1 kg
160 - 180
90 - 100
1
Rostbiff
1 kg
180 - 200
60 - 90
1
Kalvstek
1 kg
180
80 - 90
1
Köttfärslimpa, rå 0,5 kg
180
30 - 40
1
Kassler (blötlägg 0,6 - 1 kg
i 2 timmar)
160 - 180
60 - 70
1
Kyckling
1 kg
180 - 200
50 - 60
1
Anka
1,5 - 2 kg
180
70 - 90
1
Potatisgratäng
-
160 - 170
50 - 60
1
Makaronipudding
-
190
40 - 50
1
Lasagne
-
180
45 - 55
1
SVENSKA
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Olika sorters
bröd
0,5 - 1 kg
180 - 190
45 - 60
1
Bullar
40 - 60 g
180 - 210
30 - 40
2
Förgräddade
bullar
-
200
20 - 30
2
Förgräddade
baguetter
40 - 50 g
200
20 - 30
2
Frysta förgräddade baguetter
40 - 50 g
200
25 - 35
2
11.9 Gräddning
• Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla.
Anpassa dina vanliga inställningar
(temperatur, tider) och placeringen av
plåtar och galler till värdena i
tabellerna.
• Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen
första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna
för ett speciellt recept, leta efter ett
recept som är nästan likadant.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
25
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra
temperaturinställningen. Skillnaden
jämnar ut sig under bakningen.
• För att utnyttja eftervärmen kan du,
vid längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan
baktiden gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.
11.10 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräck- Ugnsnivån är fel.
ligt gräddad.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir de- Ugnstemperaturen är för
gig, klumpig eller får vatten- hög.
ränder.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir de- För kort gräddningstid.
gig, klumpig eller får vattenränder.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska gräddningstiden genom att höja
temperaturen.
Kakan faller ihop och blir de- Det finns för mycket vätska i
gig, klumpig eller får vatten- degen.
ränder.
Använd mindre vätska. Var
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
26
www.aeg.com
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för låg. Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden är
för kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur och en längre gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med den
inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för låg. Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
11.11 Bakning på en ugnsnivå
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Kaka i ringform, mjuk
kaka
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Sponge cake / sockerka- Varmluft
ka
140 - 150
35 - 50
1
Sponge cake / sockerka- Över-undervär- 160
ka
me
35 - 50
1
Tårtbotten av mördeg 1) Varmluft
170 - 180
10 - 25
2
Tårtbotten av sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / äppelpaj (2
formar Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Varmluft
160
70 - 90
2
Apple pie / äppelpaj (2
formar Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Över-undervär- 180
me
70 - 90
1
Cheesecake, plåt 2)
Över-undervär- 160 - 170
me
70 - 90
2
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
SVENSKA
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Funktion
Vetefläta/krans
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Över-undervär- 170 - 190
me
30 - 40
1
Tyskt julbröd 1)
Över-undervär- 160 - 180
me
50 - 70
1
Bröd (rågbröd) 1)
Över-undervärme
1
första
230
20
därefter
160 - 180
30 - 60
Petit-chouer/bakelser1)
Över-undervär- 190 - 210
me
20 - 35
2
Rulltårta1)
Över-undervär- 180 - 200
me
10 - 20
2
Vetelängd med strössel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
2
Smörkakor/sockerkring-
Över-undervär- 190 - 210
me
20 - 30
2
lor1)
Fruktkaka (på jästdeg/
Varmluft
35 - 55
2
150 - 160
sockerkaksdeg) 2)
Fruktkaka (på jästdeg/
Över-undervär- 170
me
35 - 55
2
sockerkaksdeg) 2)
Fruktkaka av mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
2
Jästkaka med känslig
fyllning (t.ex. kvarg,
Över-undervär- 160 - 180
me
40 - 80
2
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor, kex
Varmluft
150 - 160
10 - 20
2
Short bread / mördegskaka / mördegsremsor
Varmluft
140
20 - 35
2
Short bread / Mördegskaka / Mördegsrem-
Över-undervär- 160
me
20 - 30
2
grädde, kräm)1)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
sor1)
27
28
www.aeg.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Småkakor av sockerkaks- Varmluft
deg
150 - 160
15 - 20
2
Bakverk med äggvita,
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
2
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
2
Småkakor av jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
2
Smördegskakor1)
Varmluft
170 - 180
20 - 30
2
Bullar1)
Varmluft
160
10 - 25
2
Bullar1)
Över-undervär- 190 - 210
me
10 - 25
2
Small cakes / Muffins1)
Varmluft
160
20 - 35
2
Small cakes / Muffins1)
Över-undervär- 170
me
20 - 35
2
1) Förvärm ugnen.
11.12 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
Över-undervärme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över-undervärme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgra-
Varmluftsgrillning
160 - 170
15 - 30
1
täng1)
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar
Över-undervärme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över-undervärme
180 - 200
30 - 60
1
160 - 170
30 - 60
1
Fyllda grönsaker Varmluft
1) Förvärm ugnen.
SVENSKA
29
11.13 Varmluft Med Fukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
180 - 200
45 - 60
1
Potatisgratäng
190 - 210
55 - 80
1
Desserter
180 - 200
45 - 60
1
Kaka i ringform, mjuk
kaka
160 - 170
50 - 70
1
Vetefläta/krans
170 - 190
40 - 50
1
Vetelängd med strössel
160 - 170
20 - 40
2
Småkakor av jästdeg
160 - 170
20 - 40
2
11.14 Bakning på flera nivåer
Använda funktionen: Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Petit-chouer/bakelser 1) 160 - 180
25 - 45
1/4
Smuldegspaj
30 - 45
1/4
150 - 160
1) Förvärm ugnen.
Kakor / småkakor / bröd på plåtar
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor, kex
150 - 160
20 - 40
1 /4
Short bread / mördegskaka / mördegsremsor
140
25 - 45
1/4
Småkakor av sockerkaksdeg
160 - 170
25 - 40
1/4
Bakverk med äggvita,
maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
Småkakor av jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
11.15 Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för magra,
möra stycken av kött och fisk. Den här
funktionen kan inte användas för recept
som grytstek eller fet fläskstek. Du kan
använda matlagningstermometern för att
säkerställa att köttet har rätt
30
www.aeg.com
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta långpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Sätt matlagningstermometern i
köttet.
4. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning och ställ in
rätt slutkärntemperatur.
kärntemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern).
Under de första 10 minuterna kan du
ställa in en ugnstemperatur på mellan 80
°C och 150 °C. Normaltemperatur är 90
°C. När temperaturen ställts in fortsätter
ugnen att tillaga på 80 °C. Använd inte
den här funktionen för fågel.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här
funktionen.
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur (°C) Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff
1 - 1.5
150
120 - 150
1
Oxfilé
1 - 1.5
150
90 - 110
1
Kalvstek
1 - 1.5
150
120 - 150
1
Biff
0.2 - 0.3
120
20 - 40
1
11.16 Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)1)
200 - 230
15 - 20
2
Pizza (med mycket
180 - 200
20 - 30
2
Paj
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
(kryddad pajdegsbotten)
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd1)
230
10 - 20
2
Smördegskakor1)
160 - 180
45 - 55
2
Flammekuchen1)
230
12 - 20
2
fyllning)2)
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Piroger (rysk version
180 - 200
15 - 25
2
31
av calzone)1)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
11.17 Stekning
• För att förhindra att köttsaft som
tränger ut bränner fast kan du tillsätta
lite vätska i långpannan.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
• Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen. Därigenom blir resultatet
bättre.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja
eftervärmen.
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande
fall) eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
• Stek magert kött i stekgrytan med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
• Vi rekommenderar att kött och fisk
som steks i produkten väger minst 1
kg.
11.18 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Funktion
Mängd
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Grytstek
Över-undervärme
1 - 1,5 kg
230
120 - 150
1
Engelsk
rostbiff eller
Varmluftsgrillning
per cm
höjd
190 - 200
5 – 6 per cm.
höjd
1
Engelsk
rostbiff eller
filé: rosa
Varmluftsgrillning
per cm
höjd
180 - 190
6 – 8 per cm.
höjd
1
Engelsk
rostbiff eller
filé: välstekt
Varmluftsgrillning
per cm
höjd
170 - 180
8 – 10 per cm.
höjd
1
filé: röd 1)
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog, hals,
skinkstek
Varmluftsgrillning
1 - 1,5 kg
160 - 180
90 - 120
1
32
www.aeg.com
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kotlett, revbensspjäll
Varmluftsgrillning
1 - 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa Varmluftsgrillning
750 g - 1 kg
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (la- Varmluftsgad i förväg) grillning
750 g - 1 kg
150 - 170
90 - 120
1
Kalv
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
Varmluftsgrillning
1 kg
160 - 180
120 - 150
1
Kalvlägg
Varmluftsgrillning
1,5 - 2 kg
160 - 180
120 - 150
1
Lamm
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek
med ben,
lammstek
Varmluftsgrillning
1 - 1,5 kg
150 - 180
100 - 120
1
Lammsadel
Varmluftsgrillning
1 - 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
1
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Harsadel,
harbog
Över-un- upp till 1 kg
dervärme
230
30 - 40
1
Rådjurssadel,
hjortsadel
Över-un- 1,5 - 2 kg
dervärme
210 - 220
35 - 40
1
Bog
Över-un- 1,5 - 2 kg
dervärme
180 - 200
60 - 90
1
Vilt
1)
1) Förvärm ugnen.
SVENSKA
33
Fågel
Livsmedel
Funktion
Kyckling, vårkyckling
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Varmlufts- 200 - 250 g
grillning
var
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyckling
Varmlufts- 400 - 500 g
grillning
var
190 - 210
35 - 50
1
Fågeldelar
Varmlufts- 1 - 1,5 kg
grillning
190 - 210
50 - 70
1
Anka
Varmlufts- 1,5 - 2 kg
grillning
180 - 200
80 - 100
1
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
210 - 220
45 - 60
1
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Funktion
Mängd
Hel fisk
Över-un- 1 - 1,5 kg
dervärme
11.19 Min Grill
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga
upp fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
• Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
Min Grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Grillningstid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Rostbiff, rosa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Oxfilé, rosa
230
20 - 30
20 - 30
1
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
1
34
www.aeg.com
Max Grill
Livsmedel
Grillningstid (min)
1:a sidan
Falsnivå
2:a sidan
Burgers/hamburgare 9 - 13
8 - 10
3
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
3
Korv
10 - 12
6-8
3
Nötbiffar, kalvbiffar
7 - 10
6-8
3
Toast / rostat bröd
1-3
1-3
3
Varma smörgåsar
6-8
-
3
11.20 Fryst mat
• Ta ut maten ur förpackningen. Lägg
maten på en tallrik.
• Täck inte över den med en skål eller
tallrik. Det kan förlänga
upptiningstiden.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tunna
200 - 220
20 - 30
2
Pommes Frites, tjocka
200 - 220
25 - 35
2
Kroketter
220 - 230
20 - 35
2
Riven potatisgräng
210 - 230
20 - 30
2
Lasagne/Cannelloni,
kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/cannello- 160 - 180
ni
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
2
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst Pizza
Över-undervärme
enligt tillverkarens
anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
2
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Pommes frites 1)
(300 – 600 g)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Över-undervärme 200 - 220
eller Varmluftsgrillning
enligt tillverkarens anvisningar
2
Baguetter
Över-undervärme
enligt tillverkarens
anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
2
Fruktkaka
Över-undervärme
enligt tillverkarens
anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
2
35
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger.
11.21 Upptining
• Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
• Använd den första ugnsnivån nerifrån.
• Täck inte över maten med en skål
eller tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
Livsmedel
Mängd
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik
Vänd efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgub- 300 g
bar
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något frusen.
Tårta
1,4 kg
60
60
-
11.22 Konservering
• Använd enbart konserveringsburkar
av samma mått som finns att köpa.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
36
www.aeg.com
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris 160 - 170
50 - 60
15 - 20
Stenfrukt
Grönsaker
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.23 Torkning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Falsnivå
Bönor
60 - 70
6-8
2
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
2
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
2
Svamp
50 - 60
6-8
2
Örter
40 - 50
2-3
2
Plommon
60 - 70
8 - 10
2
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
2
Äppelskivor
60 - 70
6-8
2
Päron
60 - 70
6-9
2
11.24 Bröd
Häll 100 ml vatten i vattenlådan.
Förvärmning rekommenderas inte.
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbröd
180 - 200
40 - 60
1
Baguette
200 - 220
35 - 45
1
Mjuk kaka
180 - 200
40 - 60
1
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
1
Rågbröd
190 - 210
50 - 70
1
Mörkt bröd
180 - 200
50 - 70
1
Fullkornsbröd
170 - 190
60 - 90
1
11.25 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
Fläsk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalv
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Får/lamm
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
37
38
www.aeg.com
Vilt
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Fisk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett
för rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan skada ytan.
• Torka ugnen när den är våt efter
användning.
12.2 Borttagning av
ugnsstegarna
Se till att ugnen har kallnat innan du utför
någon form av underhåll. Det finns risk
för att du bränna dig.
Ta ut ugnsstegarna när produkten ska
rengöras.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur
den främre upphängningen.
1
3
2
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
12.3 Ångrengöring
Ta bort de värsta matresterna manuellt.
1. Häll 250 ml vatten med 3 matskedar
ättika direkt i ånggeneratorn.
2. Aktivera funktionen: Ångrengöring.
Displayen visar funktionens koktid. En
ljudsignal hörs när programmet är klart.
SVENSKA
3. Tryck på en symbol för att stänga av
signalen.
4. Torka ur produkten med en mjuk
trasa. Ta bort vattnet från
ånggeneratorn.
Lämna produktluckan öppen ca 1 timme.
Vänta tills produkten är torr. För att
påskynda torkningen kan du hetta upp
produkten med varmluft vid
temperaturen 150 °C i ca 15 minuter.
12.4 Ångalstringssystem
FÖRSIKTIGHET!
Torka ånggeneratorn efter
varje användning. Ta bort
vattnet med svampen.
Eventuella kalkrester
avlägsnas bäst med
ättiksvatten.
FÖRSIKTIGHET!
Kemiska rengöringsmedel
kan skada emaljen. Följ
tillverkarens instruktioner.
1. Rengör vattenlådan och
ånggeneratorn genom att hälla
vatten och ättiksblandningen (ca 250
ml) genom vattenlådan in i
ånggeneratorn. Vänta ca 10 minuter.
2. Avlägsna ättiksvattnet med svampen.
3. Häll rent vatten (100 - 200 ml) i
vattenlådan för att skölja
ångsystemet.
4. Avlägsna vattnet från ånggeneratorn
med svampen och torka torrt.
5. Låt ugnsluckan stå öppen så att
ugnen torkar ordentligt.
39
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel ).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel
uppåt från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar den från att
repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
B
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
12.5 Demontering och
montering av luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet
glasrutor skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutan noga.
Sätt tillbaka glasrutorna och luckan när
du är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning. Sätt i det mindre
glaset först och sedan det större.
40
www.aeg.com
12.6 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
2. Ta bort metallringen och rengör
skyddsglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt dit metallringen på
skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är koranvända ugnen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen (se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan helt.
SVENSKA
41
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermotermometern är inte rätt isatt meterns kontakt så långt in i
i uttaget.
uttaget det går.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
den yttre kanten av produktens
innanmäte. Avlägsna inte märkskylten
från produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver
finns på typskylten. Typskylten sitter på
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
AEG
Modellbeskrivning
KS8404021M
KS8404101M
42
www.aeg.com
Energiindex
94.5
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
43 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
KS8404021M
34.0 kg
KS8404101M
34.9 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
14.2 Sparar energi
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Denna produkt har
funktioner som låter dig
spara energi under vanlig
matlagning.
Allmänna tips
Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt
stängd när produkten är igång och låt
den vara stängd så mycket som möjligt
under tillagningen.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Restvärme
Om ett program har aktiverats med
Koktid eller Sluttid och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen av automatiskt
10 % tidigare.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm. Temperaturen eller
indikatorn för restvärme visas på
displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagningen och sätt
endast på den vid behov.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
*
elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
43
867335218-B-392016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement