Electrolux EOA45751FX User manual

Electrolux EOA45751FX User manual
EOA45751FX
CS
Trouba
Návod k použití
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.................................................................................9
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 10
7. FUNKCE HODIN.............................................................................................. 12
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................13
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.............................................................................. 15
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE..................................................................................17
11. TIPY A RADY................................................................................................. 19
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 33
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 36
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 38
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když
je v provozu.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků. Děti mladší osmi let
bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky na rošty instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
•
•
•
Ujistěte se, že je spotřebič
namontován pod bezpečnou
konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladícím systémem. Musí být
zapojen do napájecí sítě.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
5
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno spotřebiče nepokládejte
hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
•
•
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
2.5 Vnitřní osvětlení
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
•
•
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
2.7 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
ČESKY
7
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka pečící sondy
Topné těleso
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy polic
1
7
3.2 Příslušenství
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pečicí sonda
Používá se k měření stupně přípravy
jídla.
Teleskopické výsuvy
Pro rošty a plechy na pečení.
8
www.electrolux.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka.
Senzo‐ Funkce
rové tla‐
čítko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
Popis
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče.
FUNKCE
Slouží k nastavení funkce trouby, čisticí funk‐
ce nebo automatického programu.
OSVĚTLENÍ
TROUBY
Slouží k zapnutí nebo vypnutí osvětlení trou‐
by.
TEPLOTA / RY‐
CHLÉ ZAHŘÁTÍ
Slouží k nastavení a kontrole teploty vnitřku
trouby nebo teploty pečicí sondy (je-li součás‐
tí výbavy). Při stisknutí a podržení na tři se‐
kundy, vypne či zapne funkci Rychlé zahřátí.
MŮJ OBLÍBENÝ
PROGRAM
Slouží k uložení vašeho oblíbeného progra‐
mu. Použijte k přímému přístupu k vašim oblí‐
beným programům; i u vypnutého spotřebiče.
DISPLEJ
Zobrazí aktuální nastavení spotřebiče.
NAHORU
Slouží k posunu v nabídce směrem nahoru.
DOLŮ
Slouží k posunu v nabídce směrem dolů.
HODINY
Slouží k nastavení funkcí hodin.
MINUTKA
Slouží k nastavení funkce Minutka.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
ČESKY
4.2 Displej
A
B
C
E
A. Symbol funkce trouby
B. Číslo funkce nebo programu trouby
C. Ukazatele pro funkce hodin (viz
tabulka „Funkce hodin“)
D. Displej hodin / zbytkového tepla
E. Displej teploty / denního času
D
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
/
/
Název
Popis
Automatické programy
Můžete zvolit automatický program.
Oblíbené
Je spuštěn oblíbený program.
kg / g
Je spuštěn automatický program se za‐
dáním váhy.
h / min
Je spuštěna funkce hodin.
Ukazatel ohřevu / zbytkové‐
ho tepla
Ukazuje úroveň teploty ve spotřebiči.
Teplota / rychlé zahřátí
Funkce je spuštěna.
Teplota
Můžete zkontrolovat nebo změnit teplo‐
tu.
Pečicí sonda
Pečicí sonda je zasunutá v zásuvce.
Minutka
Je spuštěná funkce minutky.
4.3 Ukazatel ohřevu
Jestliže zapnete funkci trouby, stavové
Jakmile spotřebič dosáhne nastavené
teploty, stavové čárky zhasnou.
se rozsvítí. Tyto
čárky na displeji
stavové čárky zobrazují zvyšování či
klesání teploty ve spotřebiči.
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
5.1 První čištění
Ze spotřebiče odstraňte veškeré
příslušenství a vyjímatelné drážky na
rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
9
10
www.electrolux.com
Před prvním použitím spotřebič i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
•
manuální režim
automatické programy
6.1 Použití spotřebiče
Pro provoz spotřebiče můžete použít:
6.2 Funkce trouby
Funkce trouby
Použití
Pravý Horký
Vzduch
K pečení jídel na třech úrovních současně a k suše‐
ní potravin.Nastavte teplotu trouby o 20 - 40 °C nižší
než při použití funkce Horní/spodní ohřev.
Príprava Pizzy
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a
křupavý spodek, na jedné úrovni. Nastavte teplotu
trouby o 20 - 40 °C nižší než při použití funkce Hor‐
ní/spodní ohřev.
Horní/Spodní
Ohrev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni
trouby.
Nízkoteplotní
Pecení
K přípravě měkkých a šťavnatých pečení.
Spodní Ohrev
K pečení koláčů s křupavým spodkem a zavařování
potravin.
Horký Vzduch S K přípravě pečených potravin ve formě na jedné
Párou
úrovni. K úspoře energie při pečení. Aby bylo dosa‐
ženo požadovaných výsledků pečení , tuto funkci je
nutné používat v souladu s tabulkami pečení. Více
informací o doporučených nastaveních viz tabulky
pečení. Tato funkce byla použita k definici účinnosti
energetické třídy dle normy EN 60350-1.
Rozmrazování
Tuto funkci lze použít k rozmrazování zmražených
potravin jako je zelenina a ovoce. Doba rozmrazo‐
vání závisí na množství a velikosti zmražených po‐
travin.
Uchovat Teplé
K udržení teploty pokrmů.
ČESKY
Funkce trouby
11
Použití
Eco pečení
Používáte-li při pečení tuto funkci, můžete tak opti‐
malizovat spotřebu energie. Více informací o dopo‐
ručených nastaveních viz tabulky pečení a odpoví‐
dající obvyklé funkce (Turbo gril).
Gril
Ke grilování plochých pokrmů a opékání chleba.
Velkoplošný Gril Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a
opékání chleba.
Turbo Gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi
na jedné úrovni. Také k zapékání a pečení dozlato‐
va.
Během některých funkcí
trouby se může osvětlení při
teplotě nižší než 60 °C
automaticky vypnout.
6.3 Nastavení funkce trouby
1. Pomocí
zapněte spotřebič.
Na displeji se zobrazí nastavená teplota,
symbol a číslo funkce trouby.
2. Pomocí
trouby.
nebo
nastavte funkci
nebo se po pěti
3. Stiskněte
sekundách spotřebič spustí
automaticky.
Pokud spotřebič spustíte a
nenastavíte žádnou funkci
nebo program trouby,
spotřebič se po 20
sekundách automaticky
vypne.
6.4 Změna teploty
Stisknutím
nebo
změníte teplotu
v krocích po 5 °C.
Jakmile spotřebič dosáhne nastavené
teploty, zazní třikrát zvukový signál a
ukazatel ohřevu zhasne.
6.5 Zjištění teploty
Teplotu uvnitř trouby lze kontrolovat při
spuštěných funkcích nebo programech.
1. Stiskněte .
Displej teploty / času zobrazí teplotu
uvnitř spotřebiče.
2. Zpět na nastavenou teplotu přejděte
stisknutím
nebo se po pěti
sekundách zobrazí na displeji
automaticky.
6.6 Funkce rychlého zahřátí
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte
do spotřebiče žádné
potraviny.
Funkci rychlého zahřátí nelze s
některými funkcemi trouby použít. Pokud
nelze funkci rychlého zahřátí s danou
funkcí použít, zazní zvuková signalizace,
pokud je zapnuta v nabídce nastavení.
Viz „Používání nabídky nastavení“.
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Funkci rychlého zahřátí zapnete
stisknutím a podržením na déle než tři
sekundy.
Jestliže zapnete funkci rychlého zahřátí,
vodorovné čárky na displeji začnou jedna
po druhé blikat, čímž signalizují, že je
funkce zapnutá.
12
www.electrolux.com
7. FUNKCE HODIN
7.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
00:00
Použití
DENNÍ ČAS
Slouží ke zobrazení nebo změně denního času. Den‐
ní čas lze změnit, pouze když je spotřebič zapnutý.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče.
ODLOŽENÝ
START
Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
MINUTKA
Slouží k nastavení odpočítávání času. Tato funkce
nemá žádný vliv na provoz trouby. Funkci MINUTKA
můžete zapnout kdykoliv; i u vypnutého spotřebiče.
MĚŘIČ ČASU
Slouží k nastavení měřiče času, který zobrazuje dél‐
ku chodu spotřebiče. Tato funkce nemá žádný vliv na
provoz spotřebiče. Zapne se ihned, jak začne trouba
hřát. MĚŘIČ ČASU se nezapne, když je nastavená
funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
7.2 Nastavení a změna času
Po prvním připojení k síťovému napájení
vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí
a 12:00. "12“ bliká.
1. Pomocí
hodiny.
nebo
2. Stiskněte
3. Pomocí
minuty.
nastavte
nastavte
4. Stiskněte
nebo .
Na displeji se zobrazí nový čas.
Chcete-li změnit denní čas, opakovaně
stiskněte
, dokud nezačne blikat
.
7.3 Nastavení funkce TRVÁNÍ
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
3. Pomocí
nebo
funkce TRVÁNÍ.
, dokud
.
nastavte minuty
4. Stiskněte
nebo se funkce
TRVÁNÍ spustí po pěti sekundách
automaticky.
nastavte hodiny
6. Stiskněte
. Funkce TRVÁNÍ se po
pěti sekundách spustí automaticky.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavení času. Spotřebič se
vypne.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
8. Vypněte spotřebič.
.
nebo
5. Pomocí
nebo
funkce TRVÁNÍ.
7.4 Nastavení funkce
UKONČENÍ
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
3. Použijte
nebo
, dokud
.
k nastavení
UKONČENÍ a
k potvrzení.
Nejprve nastavte minuty a poté
hodiny.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavení času. Spotřebič se
automaticky vypne.
ČESKY
4. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
5. Vypněte spotřebič.
Když je funkce Odloženého
startu zapnutá, na displeji se
zobrazuje statický symbol
7.5 Nastavení funkce
ODLOŽENÉHO STARTU
funkce trouby,
nezačne blikat
3. Pomocí
nebo
funkce TRVÁNÍ.
4. Stiskněte
, dokud
.
nastavte minuty
5. Pomocí
nebo
funkce TRVÁNÍ.
nastavte hodiny
spotřebič přejde na
6. Stisknutím
nastavení funkce UKONČENÍ.
Na displeji bliká
7. Použijte
.
nebo
7.6 Nastavení funkce MINUTKA
1. Stiskněte
.
k nastavení
UKONČENÍ a
k potvrzení.
Nejprve nastavte minuty a poté
hodiny.
Spotřebič se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavení času. Spotřebič se
automaticky vypne.
8. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
9. Vypněte spotřebič.
s tečkou
. Tečka na displeji
a
hodin / zbytkového tepla
zobrazuje, která funkce
hodin je zapnutá.
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
13
Na displeji bliká
.
a „00“.
2. Pomocí
můžete přepínat mezi
funkcemi. Nejprve nastavte sekundy,
poté minuty a hodiny.
3. Použijte
MINUTKY a
nebo
k nastavení
k potvrzení.
4. Stiskněte
nebo se funkce
MINUTKA po pěti sekundách spustí
automaticky.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál a na displeji začne
blikat „00:00“ a .
5. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
7.7 MĚŘIČ ČASU
Měřič času vynulujete současným
a
, dokud se na displeji
stisknutím
nezobrazí „00:00“ a měřič času nezačne
znova počítat.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
K dispozici je 9 automatických programů.
Automatický program použijte, když
neznáte recept nebo nemáte zkušenosti
s přípravou daného pokrmu. Na displeji
se zobrazí výchozí doba přípravy u
všech automatických programů.
8.1 Automatické programy
Číslo programu
Název programu
1
HOVĚZÍ PEČENĚ
2
VEPŘOVÁ PEČENĚ
14
www.electrolux.com
Číslo programu
Název programu
3
CELÉ KUŘE
4
PIZZA
5
MUFFIN
6
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
7
BÍLÝ CHLÉB
8
ZAPEČENÉ BRAMBORY
9
LASAGNE
8.2 Online recepty
2. Stiskněte
Recepty pro automatické
programy určené pro tento
spotřebič naleznete na
našich webových stránkách.
Odpovídající recepty
naleznete pomocí výrobního
čísla PNC, které je uvedeno
na typovém štítku na
předním rámu vnitřní části
spotřebiče.
8.3 Automatické programy
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte .
Na displeji se zobrazí číslo
automatického programu (1 – 9).
3. K volbě automatického programu
použijte
nebo
.
4. Stiskněte
nebo pět sekund
počkejte, dokud se spotřebič sám
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
Symbol
bliká.
6. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
7. Vypněte spotřebič.
8.4 Automatické programy se
zadáním váhy
Trouba vypočítá čas pečení podle
zadané váhy masa.
1. Zapněte spotřebič.
.
3. Pomocí
nebo
nastavte
program se zadáním váhy.
Na displeji se zobrazuje: doba pečení,
symbol trvání
a přednastavená
hmotnost a jednotka hmotnosti (kg, g).
4. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Spotřebič se zapne.
5. Výchozí hmotnost můžete změnit
nebo
. Stiskněte
.
pomocí
6. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
bliká.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
8. Vypněte spotřebič.
8.5 Automatické programy s
pečicí sondou (vybrané
modely)
Teplota středu pokrmů je u programů s
pečicí sondou předem pevně daná.
Program se ukončí, když spotřebič
dosáhne nastavené teploty středu
pokrmu.
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte .
3. Nainstalujte pečicí sondu. Viz „Pečicí
sonda“.
4. Pomocí
nebo
nastavte
program s pečicí sondou.
Na displeji se zobrazí doba pečení,
.
a
ČESKY
5. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zazní na
dvě minuty zvukový signál.
bliká.
15
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek.
7. Vypněte spotřebič.
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Pečicí sonda
Je nutné nastavit dvě teploty: teplotu
trouby a teplotu sondy ve středu pokrmu.
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Jakmile teplota masa dosáhne
nastavené teploty, spotřebič se vypne.
POZOR!
Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu
nebo originální náhradní
díly.
Pečicí sonda musí během
pečení zůstat v mase a v
zásuvce.
1. Zapněte spotřebič.
2. Umístěte hrot pečicí sondy (se
symbolem
na rukojeti) do středu
masa.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky na přední straně spotřebiče.
Na displeji se zobrazí blikající
a
přednastavená teplota sondy. Při prvním
použití je použita teplota 60 °C a při
dalším použití je použita poslední
nastavená hodnota.
Když zasunete pečicí sondu
do zásuvky, zrušíte
nastavení funkce hodin.
4. Použijte
nebo
k nastavení
teploty středu masa.
5. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Teplotu sondy můžete
nastavit pouze, když
bliká symbol
. Pokud
se na displeji zobrazuje
, ale nebliká, před
tím, než nastavíte
teplotu sondu, nastavte
novou hodnotu
stisknutím
a
nebo
.
6. Nastavte funkci trouby a teplotu.
Na displeji se zobrazuje aktuální teplota
sondy ve středu pokrmu a symbol ohřevu
.
Zatímco spotřebič vypočítává přibližnou
délku, na displeji se zobrazuje odpočet
času. Po prvním výpočtu se na displeji
zobrazí přibližná doba přípravy.
Spotřebič během pečení pokračuje ve
výpočtu jeho doby. Displej pravidelně
aktualizuje novou hodnotu doby pečení.
16
www.electrolux.com
Když pečete s pečicí
sondou, můžete změnit
teplotu zobrazenou na
displeji. Po zasunutí pečicí
sondy do zásuvky a
nastavení funkce trouby a
teploty se na displeji zobrazí
aktuální teplota středu masa.
Opětovným stisknutím
zobrazíte další tři teploty:
• nastavenou teplotu
středu masa
• aktuální teplotu
trouby
• aktuální teplotu
středu masa.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
drážky zvolené úrovně roštu a tvarovaný
rošt v drážkách nad nimi a ujistěte se, že
nožičky směřují dolů.
Když teplota sondy ve středu pokrmu
dosáhne nastavené hodnoty, zazní
dvouminutový zvukový signál a zabliká
teplota středu a
. Spotřebič se vypne.
7. Signál vypnete zmáčknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a maso vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Při vytahování pečicí sondy
buďte opatrní. Je horká.
Hrozí nebezpečí popálení.
9.2 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů a ujistěte se, že nožičky směřují
dolů.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
9.3 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
Hluboký pekáč / plech:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
vodicí lišty drážek roštů.
POZOR!
Před tím, než zavřete dvířka
trouby, se ujistěte, že jste
teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do spotřebiče.
ČESKY
Tvarovaný rošt:
Zasuňte tvarovaný rošt do
teleskopických výsuv tak, aby nožičky
směřovaly dolů.
17
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech
vložte společně do teleskopických výsuv.
Zvýšený okraj tvarovaného
roštu funguje jako speciální
zajištěním proti sklouznutí
nádobí.
Hluboký pekáč / plech:
Vložte hluboký pekáč / plech do
teleskopických výsuv.
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
10.1 Použití funkce Oblíbené
programy
Pomocí této funkce můžete uložit vaše
oblíbené nastavení teploty a doby
přípravy určité funkce či programu
trouby.
Během spuštěné funkce
lze měnit dobu přípravy
jídla a teplotu.
•
Tuto funkci vypnete stisknutím
Spotřebič vypne váš oblíbený
program.
1. Nastavte teplotu a dobu pečení pro
určitou funkci či program.
2. Stiskněte a na déle než tři sekundy
10.2 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
. Zazní zvukový signál.
podržte
3. Vypněte spotřebič.
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití spotřebiče.
•
Tuto funkci zapnete stisknutím
Spotřebič spustí váš oblíbený
program.
.
.
1. Funkci zapnete vypnutím spotřebiče
pomocí . Nenastavujte žádnou
funkci trouby.
18
www.electrolux.com
2. Na dvě sekundy současně stiskněte
3. Na dvě sekundy se současně
a podržte
a
.
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí SAFE.
dotkněte a podržte
a
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí Loc.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 3.
Spotřebič lze při zapnutém
blokování tlačítek vypnout.
Když spotřebič vypnete,
vypne se i funkce blokování
tlačítek.
10.3 Použití funkce Blokování
tlačítek
Tuto funkci můžete zapnout, pouze když
je spotřebič v provozu.
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně funkce trouby.
1. K zapnutí této funkce zapněte
spotřebič.
2. Zapněte funkci trouby nebo zvolte
nastavení.
.
10.4 Použití nabídky nastavení
Nabídka nastavení vám umožňuje
zapnout nebo vypnout funkce v hlavní
nabídce. Na displeji se zobrazí SET a
číslo nastavení.
Popis
Hodnota
1
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA
ZAP/VYP
2
TÓNY TLAČÍTEK1)
KLIKNUTÍ / PÍPNUTÍ / VYP
3
TÓN ZÁVADY
ZAP/VYP
4
REŽIM DEMO
Aktivační kód: 2468
5
SERVISNÍ NABÍDKA
-
6
OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ
ANO / NE
1) Není možné deaktivovat tón senzorového tlačítka Zap / Vyp.
1. Když je spotřebič zapnutý, stiskněte
a na tři sekundy podržte .
Na displeji se zobrazí SET1 a blikající
„1“.
2. Pomocí
nebo
nastavení.
3. Stiskněte
.
nebo
4. Pomocí
hodnotu nastavení.
5. Stiskněte
zvolte
změňte
.
K opuštění nabídky nastavení stiskněte
nebo stiskněte a podržte
.
10.5 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič
po určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce trouby a vy nezměníte žádné
nastavení, automaticky vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maximum
1,5
Po automatickém vypnutí spotřebič
zapnete stisknutím jakéhokoliv
senzorového tlačítka.
ČESKY
Automatické vypnutí
nefunguje s funkcemi: pečicí
sonda, Osvětlení,
Nízkoteplotní pečení, Trvání,
Ukončení, Odložený start.
10.6 Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
•
•
Noční jas - když je spotřebič vypnutý,
tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
Denní jas:
– když je spotřebič zapnutý.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv
19
senzorového tlačítka (kromě
tlačítka ZAP/VYP), displej se na
následujících 10 sekund přepne
zpět do režimu denního jasu.
– Pokud je spotřebič vypnutý a
nastavíte funkci Minutka. Když se
funkce Minutka dokončí, displej
se přepne zpět do režimu nočního
jasu.
10.7 Chladící ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladící
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch spotřebiče chladný.
Jestliže spotřebič vypnete, bude chladící
ventilátor pokračovat v chlazení až do
úplného ochlazení spotřebiče.
11. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
11.1 Vnitřní strana dvířek
U některých modelů můžete na vnitřní
straně dvířek najít:
•
•
čísla poloh roštů.
informace o funkcích trouby,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro typická jídla.
11.2 Pečení moučných jídel
•
Vaše trouba může péct jinak, než jak
jste byli zvyklí u starého spotřebiče.
Svá obvyklá nastavení (teplotu, doby
•
•
•
•
•
pečení) a polohy roštů byste měli
proto upravit podle doporučení
uvedených v tabulkách.
Výrobce doporučuje při prvním pečení
použít nižší teploty.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
určitý recept, snažte se vybrat
podobné jídlo.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou nejprve nerovnoměrně
zhnědnout. V takovém případě ale
hned neměňte teplotu. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
Při delší době pečení můžete troubu
vypnout asi 10 minut před koncem
pečení, abyste využili zbytkového
tepla.
Při pečení zmraženého jídla se mohou
plechy v troubě během pečení zkroutit.
Po ochlazení se opět vyrovnají.
11.3 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče je příliš
světlý.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
20
www.electrolux.com
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Koláč klesl a je mazlavý,
nepropečený či nerovno‐
měrný.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká.
Při příštím pečení nastavte
o něco nižší teplotu trouby.
Koláč klesl a je mazlavý,
nepropečený či nerovno‐
měrný.
Příliš krátká doba pečení.
Prodlužte dobu pečení.
Dobu pečení nelze zkrátit
zvýšením teploty.
Koláč klesl a je mazlavý,
nepropečený či nerovno‐
měrný.
Ve směsi je příliš mnoho
tekutin.
Použijte méně tekutiny.
Dodržujte dobu tření těsta,
zejména používáte-li ku‐
chyňského robota.
Koláč je příliš suchý.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Při příštím pečení nastavte
vyšší teplotu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte
kratší dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměr‐ Teplota trouby je příliš vy‐
ně.
soká a doba pečení je
příliš krátká.
Nastavte nižší teplotu pe‐
čení a prodlužte dobu pe‐
čení.
Koláč hnědne nerovnoměr‐ Směs je nerovnoměrně
ně.
rozložena.
Směs rovnoměrně rozložte
na plech na pečení.
Koláč není při dané délce
pečení hotový.
Při příštím pečení nastavte
trochu vyšší teplotu trouby.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
11.4 Pečení na jedné úrovni:
Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kulatý koláč /
Brioška
Pravý horký
vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč /
ovocné koláče
Pravý horký
vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Pravý horký
cake / Piškoto‐ vzduch
vý koláč bez tu‐
ku
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Horní/Dolní
cake / Piškoto‐ ohřev
vý koláč bez tu‐
ku
160
35 - 50
2
Dortový korpus Pravý horký
- křehké těsto
vzduch
170 - 1801)
10 - 25
2
ČESKY
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dortový korpus Pravý horký
- piškotové tě‐ vzduch
sto
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20
cm, položené
úhlopříčně)
Pravý horký
vzduch
160
60 - 90
2
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20
cm, položené
úhlopříčně)
Horní/Dolní
ohřev
180
70 - 90
1
Tvarohový dort
Horní/Dolní
ohřev
170 - 190
60 - 90
1
1) Předehřejte troubu.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kynutá pletýn‐
ka / Věnec
Horní/Dolní
ohřev
170 - 190
30 - 40
3
Vánoční štola
Horní/Dolní
ohřev
160 - 1801)
50 - 70
2
Chléb (žitný
Horní/Dolní
chléb):
ohřev
1. První část
procesu pe‐
čení.
2. Druhá část
procesu pe‐
čení.
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Zákusky z listo‐ Horní/Dolní
vého těsta s
ohřev
krémem / ba‐
nánky
190 - 2101)
20 - 35
3
Roláda
180 - 2001)
10 - 20
3
Drobenkový ko‐ Pravý horký
láč (suchý)
vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Máslový man‐
dlový koláč /
cukrové koláč‐
ky
190 - 2101)
20 - 30
3
Horní/Dolní
ohřev
Horní/Dolní
ohřev
21
22
www.electrolux.com
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Ovocné koláče
(kynuté těsto /
piškotové tě‐
sto)2)
Pravý horký
vzduch
150
35 - 55
3
Ovocné koláče
(kynuté těsto /
piškotové tě‐
sto)2)
Horní/Dolní
ohřev
170
35 - 55
3
Ovocné koláče
z křehkého tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
160 - 170
40 - 80
3
Kynutý koláč s
jemnou náplní
(např. tvaroh,
smetana, pu‐
dink)
Horní/Dolní
ohřev
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Sušenky z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Pravý horký
Máslové sušen‐ vzduch
ky / Proužky tě‐
sta
140
20 - 35
3
Short bread /
Horní/Dolní
Máslové sušen‐ ohřev
ky / Proužky tě‐
sta
1601)
20 - 30
3
Sušenky z pi‐
škotového tě‐
sta
150 - 160
15 - 20
3
Sněhové pusin‐ Pravý horký
ky
vzduch
80 - 100
120 - 150
3
Makronky
Pravý horký
vzduch
100 - 120
30 - 50
3
Sušenky z ky‐
nutého těsta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 40
3
170 - 1801)
20 - 30
3
Pravý horký
vzduch
Malé listové pe‐ Pravý horký
čivo
vzduch
ČESKY
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pečivo
Pravý horký
vzduch
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horní/Dolní
ohřev
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
Pravý horký
vzduch
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
Horní/Dolní
ohřev
1701)
20 - 30
3
23
1) Předehřejte troubu.
11.5 Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené tě‐
stoviny
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
25 - 40
1
Zapékaná zele‐ Turbo gril
nina1)
160 - 170
15 - 30
1
Bagety zapeče‐ Pravý horký
né s roztave‐
vzduch
ným sýrem
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
40 - 60
1
Rybí nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
30 - 60
1
Plněná zeleni‐
na
Pravý horký
vzduch
160 - 170
30 - 60
1
1) Předehřejte troubu.
11.6 Horký Vzduch S Párou
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené těstoviny
200 - 220
45 - 55
3
Zapečené brambory
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
24
www.electrolux.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Zapecené Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Chlebový pudink
190 - 200
55 - 70
3
Rýžový pudink
170 - 190
45 - 60
3
Jablečný koláč z piškotového tě‐
sta (kulatá koláčová forma)
160 - 170
70 - 80
3
Bílý chléb
190 - 200
55 - 70
3
11.7 Pečení na více úrovních
Použijte funkci Pravý horký vzduch.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Zákusky z listo‐ 160 - 1801)
vého těsta s
krémem / ba‐
nánky
25 - 45
1/4
-
Koláč s dro‐
benkou, suchý
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) Předehřejte troubu.
Sušenky / small cakes / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Sušenky z
křehkého těsta
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
25 - 45
1/4
1/3/5
Sušenky z pi‐
škotového tě‐
sta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Čajové pečivo
z vaječného
bílku, sněhové
pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Makronky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
25
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Sušenky z ky‐
nutého těsta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Drobné pečivo
z listového tě‐
sta
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Předehřejte troubu.
11.8 Nízkoteplotní pečení
Tuto funkci použijte k přípravě libových,
měkkých kousků masa a ryb s teplotou
ve středu nižší než 65 °C. Tato funkce
není vhodná pro dušení masa nebo pro
pečení tučného vepřového masa.
Použitím pečicí sondy můžete zajistit
správnou teplotu středu masa (viz
tabulka pro pečicí sondu).
Během prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C. Poté, co
nastavíte teplotu, trouba pokračuje v
pečení při 80 °C. Tuto funkci
nepoužívejte pro přípravu drůbeže.
Jídlo
Množství
Hovězí pečeně
Při použití této funkce vždy
vařte bez pokličky nebo víka.
1. Na obou stranách maso osmahněte
na pánvi na varné desce při velmi
vysoké teplotě po dobu 1 - 2 minut.
2. Maso vložte spolu s horkým
pekáčem do trouby na tvarovaný
rošt.
3. Zasuňte pečicí sondu do masa.
4. Zvolte funkci Nízkoteplotní pečení a
nastavte správnou koncovou teplotu
sondy.
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
1 000 - 1 500 g 120
120 - 150
1
Hovězí plátek
1 000 - 1 500 g 120
90 - 150
3
Telecí pečeně
1 000 - 1 500 g 120
120 - 150
1
Steaky
200 - 300 g
20 - 40
3
120
11.9 Príprava Pizzy
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
26
www.electrolux.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pizza (s velkou ná‐
plní)
180 - 200
20 - 30
2
Ovocné koláčky
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný Lotrinský Ko‐ 170 - 190
lác
45 - 55
1
Švýcarský koláč
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohový koláč
140 - 160
60 - 90
1
Koláč s jablečnou
vrstvou
150 - 170
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nekvašený chléb
230 - 2501)
10 - 20
2
Listové těsto s ná‐
plní
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (al‐ 230 - 2501)
saské jídlo podobné
pizze)
12 - 20
2
Pirohy (ruské pirohy 180 - 2001)
s náplní)
15 - 25
2
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
11.10 Pečení masa
•
•
•
•
•
•
K pečení masa používejte
žáruvzdorné nádoby (viz pokyny
výrobce).
Velké pečeně můžete péct přímo v
hlubokém pekáči / plechu (je-li
součástí příslušenství) nebo na
tvarovaném roštu nad tímto plechem.
Libové maso doporučujeme péct v
pekáči s poklicí. Maso tak bude
šťavnatější.
Všechny druhy masa, které by měly
zhnědnout, nebo mít po upečení
kůrčičku, můžete péct v pekáči bez
pokličky.
•
•
•
Maso a ryby doporučujeme péct ve
spotřebiči až od hmotnosti 1 kg.
Abyste zabránili připékání šťávy nebo
tuků z masa na plechu, nalijte do
hlubokého pekáče / plechu trochu
tekutiny.
Podle potřeby otočte pečeni (za 1/2 2/3 doby pečení).
Velké kusy pečeně nebo drůbeže
několikrát v průběhu pečení potřete
vlastní šťávou. Lépe se tak upečou.
Spotřebič můžete vypnout přibližně 10
minut před koncem doby pečení a
využít zbytkového tepla.
ČESKY
27
11.11 Tabulka pro pečení masa
Hovězí
Jídlo
Množství
Funkce
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Horní/Spod‐ 230
ní ohřev
120 - 150
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet: ne‐
tloušťky
propečené
Turbo gril
190 - 2001)
5-6
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet:
tloušťky
středně prope‐
čené
Turbo gril
180 - 1901)
6-8
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet:
tloušťky
dobře propeče‐
né
Turbo gril
170 - 1801)
8 - 10
1
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Plec / Krkovi‐
1 - 1,5
ce / Kýta v cel‐
ku
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotlety / Žebír‐ 1 - 1,5
ka
Turbo gril
170 - 180
60 - 90
1
Sekaná
0,75 - 1
Turbo gril
160 - 170
50 - 60
1
Vepřové kole‐
no
(předvařené)
0,75 - 1
Turbo gril
150 - 170
90 - 120
1
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Jídlo
Množství
(kg)
Telecí
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Telecí peče‐ 1
ně
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Telecí kole‐
no
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
1,5 - 2
28
www.electrolux.com
Jehněčí
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Jehněčí ký‐
ta / Jehněčí
pečeně
1 - 1,5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
1
Jehněčí
hřbet
1 - 1,5
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
1
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Zaječí
hřbet / kýta
až 1
Horní/Spod‐
ní ohřev
2301)
30 - 40
1
Telecí hřbet
1,5 - 2
Horní/Spod‐
ní ohřev
210 - 220
35 - 40
1
Kýta z vyso‐ 1,5 - 2
ké zvěře
Horní/Spod‐
ní ohřev
180 - 200
60 - 90
1
Zvěřina
Poloha ro‐
štu
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Kusy drůbe‐
že
0,2 - 0,25
každý
Turbo gril
200 - 220
30 - 50
1
Půlka kuřete 0,4 - 0,5
každá
Turbo gril
190 - 210
35 - 50
1
Kuře, brojler 1 - 1,5
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
1
Kachna
1,5 - 2
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
1
Husa
3,5 - 5
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
1
Krůta
2,5 - 3,5
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Krůta
4-6
Turbo gril
140 - 160
150 - 240
1
Ryby (dušené)
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Celá ryba
1 - 1,5
Horní/Spod‐
ní ohřev
210 - 220
1
11.12 Gril
•
•
•
Vždy grilujte při maximální nastavené
teplotě.
40 - 60
Rošt zasuňte do polohy uvedené v
tabulce pro grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte
plech na zachycení šťávy.
ČESKY
•
•
Grilujte pouze ploché kousky masa
nebo ryb.
Prázdnou troubu vždy předehřejte po
dobu pěti minut pomocí grilovací
funkce.
POZOR!
Vždy grilujte se zavřenými
dvířky trouby.
Gril
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Hovězí pečeně
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovězí filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Vepřové kotlety 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Telecí kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jehněčí kotlety
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500
- 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Velkoplošný gril
Jídlo
Čas (min)
1. strana
Poloha roštu
2. strana
Burgers / Karbanát‐ 8 - 10
ky
6-8
4
Vepřový plátek
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
Telecí filety / steaky 7 - 10
6-8
4
Toast / Topinky
1-3
1-3
5
Topinky s oblohou
6-8
-
4
11.13 Mražené potraviny - Pravý horký vzduch
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
2
Americká mražená
pizza
190 - 210
20 - 25
2
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza
snack
180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolky, silné
200 - 220
25 - 35
3
29
30
www.electrolux.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Amer. brambory,
krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečená brambo‐
rová kaše
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannel‐
loni, čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Mražené lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Sýr pečený v troubě 170 - 190
20 - 30
3
Kuřecí křídla
20 - 30
2
190 - 210
Mražená hotová jídla
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
Horní/Dolní
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
Hranolky1)
(300 - 600 g)
Horní/Dolní
ohřev nebo
Turbo gril
200 - 220
podle pokynů
výrobce
3
Bagety
Horní/Dolní
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
Ovocné koláče
Horní/Dolní
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
1) Hranolky při pečení dvakrát až třikrát obraťte.
11.14 Rozmrazování
•
•
•
Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř.
Používejte první úroveň roštu zdola.
Nezakrývejte potraviny mísou či
talířem, poněvadž by to mohlo
prodloužit dobu rozmrazování.
Jídlo
Množství
(kg)
Doba roz‐
mrazování
(min)
Další čas
rozmrazo‐
vání (min)
Poznámky
Kuře
1
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený pod‐
šálek na velký talíř. V polovině
doby obraťte.
Maso
1
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Maso
0,5
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0,3
30 - 40
10 - 20
-
ČESKY
31
Jídlo
Množství
(kg)
Doba roz‐
mrazování
(min)
Další čas
rozmrazo‐
vání (min)
Poznámky
Máslo
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Smetana 2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetanu našlehejte, když je stá‐
le ještě místy lehce zmražená.
Zdobený 1,4
dort
60
60
-
11.15 Zavařování - Spodní
ohřev
•
•
•
•
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na
trhu dostupné ve stejné velikosti.
Sklenice se šroubovacím uzávěrem
nebo bajonetovým uzávěrem nejsou
vhodné.
Pro tuto funkci používejte první
polohu roštu odspodu.
Na plech na pečení nedávejte více
než šest litrových zavařovacích
sklenic.
•
•
•
•
Sklenice naplňte rovnoměrně a
uzavřete je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru
vody, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi
za 35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
160 - 170
35 - 45
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Hrušky / Kdoule /
Švestky
160 - 170
35 - 45
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Mrkev1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
-
Peckoviny
10 - 15
Zelenina
32
www.electrolux.com
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Smíšená nakládaná 160 - 170
zelenina
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek / 160 - 170
Chřest
50 - 60
15 - 20
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
11.16 Sušení - Pravý horký
vzduch
•
•
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem
na pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení
zastavíte, otevřete dvířka a necháte ji
na jednu noc vychladnout před
dokončením sušení.
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
Fazole
60 - 70
6-8
3
1/4
Papriky
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina do po‐ 60 - 70
lévky
5-6
3
1/4
Houby
50 - 60
6-8
3
1/4
Byliny
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Ovoce
Jídlo
Jedna poloha
Dvě polohy
Švestky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Meruňky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablečné plátky 60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
6-9
3
1/4
60 - 70
11.17 Tabulka pečicí sondy
Hovězí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Filet / Steak: nepropečené
45 - 50
Filet / Steak: středně propečené
60 - 65
ČESKY
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Filet / Steak: dobře propečené
70 - 75
Vepřové
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Vepřová plec / kýta / krkovice
80 - 82
Vepřové kotlety (hřbet), uzené vepřové
maso
75 - 80
Sekaná
75 - 80
Telecí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Telecí pečeně
75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
Skopové / jehněčí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Skopová kýta
80 - 85
Skopový hřbet
80 - 85
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
70 - 75
Zvěřina
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Zaječí hřbet
70 - 75
Zaječí stehno
70 - 75
Celý zajíc
70 - 75
Hřbet z vysoké zvěře
70 - 75
Kýta z vysoké zvěře
70 - 75
Ryby
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Losos
65 - 70
Pstruhovité ryby
65 - 70
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čištění
•
Přední stranu spotřebiče otřete
měkkým hadříkem namočeným v
33
34
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
roztoku teplé vody a mycího
prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár. Riziko je
vyšší u grilovacího pekáče.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění
trouby.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
Máte-li nepřilnavé příslušenství,
nečistěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by
dojít k poškození nepřilnavého
povrchu.
12.2 Vyjmutí drážek na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
1
2
Drážky na rošty instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Zarážky na teleskopických
výsuvách musí směřovat
dopředu.
12.3 Katalýza
POZOR!
Nečistěte katalytickou vrstvu
spreji do trouby, abrazivními
čisticími prostředky, mýdly či
jinými čisticími prostředky.
Došlo by k poškození
katalytické vrstvy.
Vyjměte všechno příslušenství a
vyjímatelné drážky.
Stěny a strop vnitřku jsou potažené
katalytickou vrstvou. Při vysoké teplotě
pohlcují mastnotu a částice jídla bez
zápachu.
Abyste proces samočištění podpořili,
pravidelně spotřebič zahřívejte bez
vložení potravin.
Skvrny nebo změna
zbarvení katalytické vrstvy
nemá vliv na její vlastnosti.
1. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí "Cata" a délka
čisticího procesu (jedna hodina).
Nelze nastavit funkci Trvání, k
odložení spuštění čisticího procesu
však lze použít funkci Ukončení.
Po uplynutí doby zazní zvukový signál.
Spotřebič se vypne.
2. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek
trouby.
3. Dno vnitřku spotřebiče vyčistěte
měkkou a vlhkou houbičkou.
12.4 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
VAROVÁNÍ!
Při snímání dvířek
spotřebiče buďte opatrní.
Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
ČESKY
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
35
Nejprve nainstalujte menší a potom větší
panel a dvířka.
VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že jsou skleněné
panely vloženy do správné
polohy, jinak by se mohl
povrch dvířek přehřívat.
A
A
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je
směrem šikmo vzhůru od spotřebiče.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
Zabráníte tak poškrábání.
6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
12.5 Výměna žárovky
Na dno vnitřku spotřebiče položte
měkkou látku. Zabráníte tak poškození
krytu žárovky a vnitřku trouby.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem! Před výměnou
žárovky vypněte pojistky.
Žárovka trouby a její kryt
mohou být horké.
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové
skříňce nebo vypněte jistič.
Horní žárovka
2
1. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
B
1
7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem
nahoru.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
Boční žárovka
9. Skleněný panel omyjte vodou s
mycím prostředkem. Skleněný panel
pečlivě osušte.
Po dokončení čištění proveďte výše
uvedený postup ale v opačném pořadí.
1. Odstraněním levé drážky na rošt
zpřístupníte žárovku.
2. Pomocí úzkého, tupého předmětu
(např. čajové lžičky) odstraňte
skleněný kryt.
36
www.electrolux.com
3. Skleněný kryt vyčistěte.
4. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
5. Nasaďte skleněný kryt.
6. Namontujte levé drážky na rošty.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma za‐
pojení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou na‐
stavení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Auto‐
matické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní po‐
jistka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Jestliže je spotřebič vypnu‐ Displej je vypnutý.
tý, na displeji se nezobra‐
zuje čas.
Současným stisknutím
a
te.
displej znovu zapne‐
ČESKY
37
Problém
Možná příčina
Řešení
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečící sondy není Zástrčku pečící sondy za‐
správně zasunuta do zá‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
suvky.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla
připraví příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká ne‐ Nastavte teplotu podle
bo nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě
déle než 15–20 minut.
Na displeji se zobrazí „C2“. Chcete spustit funkci kata‐
lytického čištění nebo roz‐
mrazování, ale neodpojili
jste zástrčku pečící sondy
ze zásuvky.
Odpojte zástrčku pečící
sondy ze zásuvky.
Na displeji se zobrazí „C3“. Čisticí funkce nefunguje.
Nezavřeli jste plně dvířka
nebo je zámek dvířek vad‐
ný.
Zcela dvířka zavřete.
Na displeji se zobrazuje
chybový kód, který není
uvedený v tabulce.
•
Jedná se o závadu na
elektroinstalaci.
•
Spotřebič je zapnutý, ale
Je zapnutý režim demo.
nehřeje. Ventilátor nefun‐
guje. Na displeji se zobrazí
"Demo".
13.2 Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované
servisní středisko.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód
na displeji zobrazí zno‐
vu, kontaktujte oddělení
péče o zákazníky.
Viz „Používání nabídky na‐
stavení“ v části „Doplňkové
funkce“.
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části spotřebiče.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
38
www.electrolux.com
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
14.1 Produktový list a informace dle směrnice komise EU
65-66/2014
Název dodavatele
Electrolux
Označení modelu
EOA45751FX
Index energetické účinnosti
81.2
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0.99 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, in‐
tenzivní horkovzdušný režim
0.69 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
71 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
39.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
14.2 Úspora energie
Tento spotřebič je vybaven
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Všeobecné rady
Ujistěte se, že při provozu spotřebiče
jsou dvířka trouby správně zavřená, a
během přípravy jídla je ponechte
zavřená co nejvíce.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu,
než do ní vložíte jídlo.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení (v závislosti
na době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší
než 30 minut, topné články se
automaticky vypnou po uplynutí 90 %
nastaveného času.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo
zbytková teplota.
Pečení s vypnutým osvětlením
Během pečení osvětlení vypněte a
zapínejte ho pouze v případě potřeby.
Horký vzduch s párou
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení. Při této funkci se teplota uvnitř
ČESKY
trouby v průběhu pečení může lišit od
teploty udávané na displeji a doba
pečení se může lišit od doby pečení u
jiných programů.
39
Vypnutí displeje
V případě potřeby lze displej zcela
Pokud používáte funkci Horký vzduch s
párou, osvětlení se automaticky vypne
po 30 sekundách. Osvětlení můžete
znovu zapnout, ale tím omezíte
předpokládanou úsporu energie.
vypnout. Současně stiskněte
a
dokud displej nezhasne. Tento krok
zároveň vypne spotřebič.
,
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
867335290-B-462016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement