Electrolux EVYP9841AX User manual

Electrolux EVYP9841AX User manual
Electrolux
Cooking
Ångugn
EVYP9841AX
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION................................................................................ 3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER............................................................................ 4
3. PRODUKTBESKRIVNING.................................................................................... 6
4. KONTROLLPANELEN..........................................................................................7
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN.............................................. 9
6. DAGLIG ANVÄNDNING..................................................................................... 10
7. KLOCKFUNKTIONER........................................................................................ 14
8. AUTOMATISKA PROGRAM...............................................................................15
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR.......................................................................... 17
10. TILLVALSFUNKTIONER...................................................................................18
11. TRICKS OCH TIPS.......................................................................................... 20
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING..........................................................................38
13. FELSÖKNING.................................................................................................. 40
14. INSTALLATION................................................................................................42
15. ENERGIEFFEKTIVITET.....................................................................................45
16. SVERIGE - KUNDTJÄNST OCH SUPPORT..................................................... 45
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats
med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta
att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC,
serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som
uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker
och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person får
installera den här produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när apparaten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
• Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
5
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
tvättmaskinen.
• Använd inte mikrovågsugnen för att
värma upp ugnen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens
botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är
stängd när apparaten är i drift. Värme
och fukt kan byggas upp bakom en
stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
2.4 Matlagning med ånga
VARNING!
Det finns risk för brännskador
och skador på produkten.
• Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Öppna inte luckan till produkten
under ångkokning.
6
www.electrolux.com
– Öppna ugnsluckan försiktigt efter
ångkokning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
2.6 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra att
barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
2.8 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ånggenerator med skydd
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
SVENSKA
3.2 Tillbehör
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Trådhylla
Matlagningstermometer
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
För att mäta hur väl maten är tillagad.
Bakplåt
Glaskkokkärl med 2 insatsgaller
För kakor och småkakor.
Grill- / stekpanna
Svamp
Suger upp resterande vatten från
ånggeneratorn.
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7
8
www.electrolux.com
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchkontroll
1
2
3
4
-
Funktion
Kommentar
Display
Visar ugnens nuvarande inställningar.
PÅ / AV (ON/
OFF)
För att aktivera och avaktivera produkten.
Värmefunktioner
alebo Assisted
Cooking (tillagningshjälp)
Tryck på touch-kontrollen en gång för att välja
ett värmeläge eller menyn: Assisted Cooking (tillagningshjälp). Tryck på touch-kontrollen igen för
att växla mellan menyerna: Värmefunktioner, Assisted Cooking (tillagningshjälp). Tänd eller släck
lampan genom att trycka på touch-kontrollen i 3
sekunder. Du kan också tända belysningen när
produkten är avstängd.
Favorit Program
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa produktens aktuella temperatur. Tryck på fältet i 3 sekunder för att aktivera eller inaktivera funktionen:
Snabbstart.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
Tillbaka-tangent
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa
huvudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på touchkontrollen för att ställa in timern eller funktionerna: Knapplås, Favorit Program, Heat + Hold, Set
+ Go. Du kan också ändra inställningarna för
matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
5
6
7
8
9
10
11
9
SVENSKA
4.2 Display
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Upphettningsfunktioner
Klocka
Indikator för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen körs.
Klocka
På displayen visas den nuvarande
tiden.
Varaktighet
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollställa klockan.
Beräkning
Produkten beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i produkten.
Indikering för snabbuppvärmning
Funktionen är på. Den minskar uppvärmningstiden.
Vikt automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är aktivt eller att vikten
kan ändras.
Heat + Hold
Funktionen är på.
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten och tillbehören innan
du använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
10
www.electrolux.com
5.2 Första anslutning
När du ansluter produkten till eluttaget,
eller efter att strömmen har brutits, måste
du välja språk, kontrast i display, ljusstyrka
i display samt klockan.
1. Tryck på
värdet.
eller
2. Tryck på
för att bekräfta.
för att ställa in
6. DAGLIG ANVÄNDNING
3. Tryck
för att gå till undermenyn
eller godkänna inställningen.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Du kan när som helst återgå
6.1 Navigera i menyerna
till huvudmenyn med
.
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på
eller
menyfunktionen.
för att ställa in
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol
Menyfunktion
Tillämpning
Värmefunktioner
Innehåller en lista över värmningsfunktioner.
Assisted Cooking (tillagningshjälp)
Innehåller en lista över automatiska program.
Favorit Program
Innehåller en lista över favorittillagningsprogram,
som skapats av användaren.
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över rengöringsprogram.
Normalinställningar
Används för att ange övriga inställningar.
Övriga recept
Innehåller en lista över extra tillagningsfunktioner.
Undermeny för: Normalinställningar
Symbol
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden
när du stänger av produkten.
Set + Go
För att ställa in en funktion och aktivera den senare med ett tryck på en symbol på kontrollpanelen.
Heat + Hold
Håller den lagade maten varm i 30 minuter efter
tillagningsprogrammets slut.
SVENSKA
Symbol
11
Undermeny
Beskrivning
Tillägg tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg tid.
Kontrast i display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val av språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och signaler.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet.
Det går inte att inaktivera tonen för på/av-touchkontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Rengöringshjälp
Vägleder dig genom rengöringsproceduren.
Service
Visar programvarans version och konfiguration.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
6.3 Undermenyer för: Tillagningshjälp
Symbol
Menyfunktion
Beskrivning
Ångrengöring
Rengöra produkten med ånga.
Avkalkning
Rengöra ånggeneratorn.
6.4 Värmefunktioner
Upphettningsfunktion
Program
Varmluft
För att baka på upp till två hyllpositioner samtidigt och för att torka mat.Ställ in temperaturen
på 20 - 40 °C lägre än för funktionen: Över-undervärme.
Pizza/paj-läge
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig
botten. .Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C lägre än för funktionen: Över-undervärme.
12
www.electrolux.com
Upphettningsfunktion
Program
Varmluft + ånga
För att tillaga mat i form på en nivå i ugnen. För
att spara energi under tillagningen. Den här
funktionen måste användas i enlighet med tillagningstabellerna för att uppnå önskat resultat. För
mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna.
Över-undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder
och för rostning av bröd.
Varmluftsgrillning
För stekning på en ugnsnivå av större stycken
kött eller fågel med ben. Även för att göra gratänger och bryna.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och
för att torka mat.
Lågtemperaturtillagning För tillredning av möra, saftiga stekar.
Uppvärmning
Uppvärmning av mat med ånga förhindrar att
ytan torkar. Värmen distribueras på ett varsamt
och jämnt sätt, som gör att smaken på maten
du värmer återfås. Funktionen kan användas för
att värma mat direkt på tallriken. Du kan värma
mer än en tallrik samtidigt med hjälp av olika
ugnsnivåer.
Intervallånga
För att baka bröd, steka större köttstycken eller
för att värma upp kylda och frysta maträtter.
Intervallånga plus
För rätter med hög fukthalt och för pochering av
fisk, brylépudding och terrin.
Ånga
För grönsaker, fisk, potatis, ris, pasta eller speciella rätter.
Lampan kan släckas
automatiskt vid en temperatur
under 60 °C med vissa
ugnsfunktioner.
SVENSKA
13
6.5 Övriga recept
Upphettningsfunktioner
Bröd
För att baka bröd.
Gratinerade rätter
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng.
Även för att gratinera och bryna.
Jäsning av deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakning.
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallrikar före servering.
Konservering
För att konservera grönsaker, t.ex. pickles.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Tina
Den här funktionen kan användas för att tina
frysta livsmedel, som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror på mängden och storleken på
det frysta livsmedlet.
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites,
klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
6.6 Aktivera en
uppvärmningsfunktion
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Värmefunktioner.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj en uppvärmningsfunktion.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
Program
för att bekräfta.
6.7 Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
VARNING!
Häll inte vatten direkt i
ånggeneratorn.
Använd endast vatten.
Använd inte filtrerat (avsaltat)
eller destillerat vatten. Använd
inte andra vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Laga maten i rätt kokkärl.
2. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan.
3. Fyll vattenlådan med 800 ml vatten.
Vattentillförseln räcker i ca 50 minuter.
4. Tryck in vattenlådan i sitt ursprungliga
läge.
5. Aktivera produkten.
6. Välj en ångfunktion och ställ in
temperaturen.
7. Ställ vid behov in funktionen
Varaktighet
eller Sluttid
.
14
www.electrolux.com
Den första ångan syns efter ca
2 minuter. En ljudsignal hörs när
produkten nästan uppnått inställd
temperatur.
När ånggeneratorn är tom
hörs en ljudsignal.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
8. Stäng av produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Produkten är het. Det
finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig
när du tömmer
vattentanken.
Samla upp allt resterande vatten från
ånggeneratorn med svampen när
produkten svalnat. Rengör vid behov
ånggeneratorn med lite ättika. Låt
produkten torka helt med luckan öppen.
att temperaturen ökar. När temperaturen
har uppnåtts hörs ljudsignalen 3 gånger
och fältet blinkar för att därefter försvinna.
6.9 Indikering för
snabbuppvärmning
Den minskar uppvärmningstiden.
Ställ inte mat i ugnen när
snabbstartfunktionen
används.
För att aktivera funktionen, håll
3 sekunder. Kontrollampan för
uppvärmning blinkar.
intryckt i
6.10 Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
6.8 Indikator för uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan också
använda den när produkten är avstängd.
Använd
på
och
för att aktivera funktionen. Tryck
eller
för att ställa in minuterna
för att starta.
Varaktighet
För att ställa in längden på en funktion (max
23 tim 59 min)
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59 minuter).
Om du ställer in tiden för en klockfunktion
börjar tiden räknas ned efter 5 sekunder.
SVENSKA
Om du använder
klockfunktionerna:
Varaktighet, Sluttid, stänger
produkten av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Produkten använder
restvärmen för att fortsätta
tillagningsprocessen tills tiden
är avslutad (3 - 20 minuter).
7.2 Ställa in klockfunktioner
Innan du använder
funktionerna: Varaktighet,
Sluttid, måste du först ställa
in värmefunktionen och
temperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
Du kan använda funktionerna:
Varaktighet och Sluttid
samtidigt, om du vill att
produkten ska aktiveras och
avaktiveras automatiskt på en
bestämd tid senare.
Funktionerna: Varaktighet och
Sluttid fungerar inte när du
använder
matlagningstermometern.
1. Ställ en tillagningsfunktion.
2. Tryck
flera gånger tills displayen
visar den nödvändiga klockfunktionen
och den relaterade symbolen.
eller
3. Tryck på
önskad tid.
för att ställa in
för att bekräfta.
4. Tryck på
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts.
Produkten stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på en valfri symbol för att stänga
av signalen.
15
• Den inställda temperaturen är högre än
80 °C.
• Funktionen: Varaktighet är inställd.
Funktionen: Heat + Hold håller tillagad mat
varm vid 80 °C i 30 minuter. Den aktiveras
när bakningen eller stekningen avslutas.
Du kan aktivera och inaktivera funktionen i
menyn: Normalinställningar.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
flera gånger tills displayen
4. Tryck på
visar: Heat + Hold.
5. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
Funktionen förblir på om
tillagningsfunktionen ändras.
7.4 Tillägg tid
Funktionen: Tillägg tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter slutet
av Varaktighet.
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med
Varaktighet eller Vikt
automatisk.
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på en symbol.
Displayen visar meddelandet.
för att aktivera eller
2. Tryck
avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på
för att
.
7.3 Heat + Hold
Villkor för funktionen:
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Automatiska program
De automatiska programmen ger optimala
inställningar för alla slags kött eller andra
recept.
16
www.electrolux.com
• Köttprogram med funktionen: Vikt
automatisk (menyn: Assisted Cooking
(tillagningshjälp)) – Denna funktion
beräknar automatiskt stekningstiden.
För att använda den måste matens vikt
matas in.
• Köttprogram med funktionen: Matlag.
termometer Auto (menyn: Assisted
Cooking (tillagningshjälp)) – Denna
funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den
måste innertemperaturen matas in. En
ljudsignal hörs när programmet är klart.
• Automatiska recept (menyn: Assisted
Cooking (tillagningshjälp)) – Denna
funktion använder fördefinierade
värden för en maträtt. Förbered
maträtten enligt receptet i denna bok.
8.2 Assisted Cooking
(tillagningshjälp) med
Automatiska recept
Produkten har en uppsättning recept som
du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Assisted Cooking
(tillagningshjälp). Tryck på
bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
Grisstek
Kalvstek
Viltstek
Lammstek
Hel kyckling
Kalkon, hel
Hel anka
Hel gås
Rätter med funktionen:
Matlag. termometer Auto
Stek av gris
Engelsk rostbiff
Rostbiff
Fransyska av vilt
Lammstek, rosa
Benfri kyckling
Hel fisk
för att
När du använder funktionen:
Manuell, produkten använder
de automatiska
inställningarna. De kan
ändras precis som andra
funktioner.
Rätter med funktionen:
Vikt automatisk
Bräserat kött
för att
8.3 Assisted Cooking
(tillagningshjälp) med Vikt
automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den måste
man mata in matens vikt.
1. Slå på produkten.
2. Välj menyn: Assisted Cooking
(tillagningshjälp). Tryck på
bekräfta.
för att
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj funktionen: Vikt automatisk. Tryck
på
för att bekräfta.
5. Tryck på
eller
för att ställa in
vikten på maten. Tryck på
för att
bekräfta.
Det automatiska programmet startar.
6. Du kan ändra vikten när som helst.
Tryck på
eller
för att ändra
vikten.
7. En ljudsignal hörs när sluttiden
uppnåtts. Tryck på en valfri symbol för
att stänga av signalen.
SVENSKA
17
Vid vissa program behöver
maten vändas efter
30 minuter. Displayen visar
en påminnelse.
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Matlagningstermometer
Två temperaturer behöver ställas in:
ugnstemperaturen och kärntemperaturen.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer eller de rätta
reservdelarna.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid.
Sluttiden är olika för olika mängder mat,
inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C)
och driftlägen. Produkten beräknar en
sluttid om ungefär 30 minuter.
6. Tryck på
för att ändra
innertemperaturen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
7. Tryck på en valfri symbol för att stänga
av signalen.
8. Dra ut innertemperatursensorns
kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur
ugnen.
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig när
du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern
måste sitta kvar i köttet och i
uttaget under tillagningen.
1. Slå på produkten.
2. Sätt in spetsen på
innertempatursensorn i mitten av
köttet.
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på produkten.
9.2 Sätta in tillbehör
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte långpannan eller
den djupa pannan med full
ånga-funktionen.
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Displayen visar matlagningstermometerns
symbol.
4. Tryck på
eller
på mindre än
fem sekunder för att ställa in
kärntemperaturen.
18
www.electrolux.com
Galler och långpanna tillsammans:
För in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan och se till att gallertrådarna pekar
neråt.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar att köksredskap
glider.
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favorit Program
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favorit Program. Du kan spara 20
program.
7. Tryck på
bokstav.
eller
för att ändra
8. Tryck på
.
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen enligt behov.
Spara ett program
intryckt för att spara.
10. Håll
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
3. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: SPARA.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv programmets namn.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Displayen visar den första lediga
minnesläget.
Aktivera programmet
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
minnesläget trycker du på
eller
1. Slå på produkten.
2. Välj menyn: Favorit Program.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
SVENSKA
5. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på
för att gå direkt till menyn:
Favorit Program.
10.2 Använda barnlåset
När barnlåset är på kan apparaten inte
sättas på av misstag.
1. Tryck på
för att aktivera displayen.
2. Tryck på
och
samtidigt tills
displayen visar ett meddelande.
Upprepa steg 2 för att avaktivera
barnlåset.
Tryck på en symbol (utom för ) för att
starta funktionen: Set + Go. Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
• Menyn: Med
Normalinställningar kan
man aktivera och
inaktivera funktionen: Set
+ Go.
10.3 Knapplås
10.5 Säkerhetsavstängning
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt. Du
kan bara aktivera den när produkten är
igång.
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller inställning.
Temperatur (°C)
flera gånger tills displayen
3. Tryck på
visar: Knapplås.
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
4. Tryck på
för att bekräfta.
Inaktivera funktionen genom att trycka på
. Displayen visar ett meddelande. Tryck
på
igen och sedan på
bekräfta.
för att
Om du avaktiverar produkten
avaktiveras även funktionen.
10.4 Set + Go
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program) och
använda det senare genom att trycka på
en symbol.
1. Slå på produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
flera gånger tills displayen
3. Tryck på
visar: Varaktighet.
4. Ställ in tiden.
flera gånger tills displayen
5. Tryck på
visar: Set + Go.
6. Tryck på
för att bekräfta.
19
Den automatiska
avstängningen fungerar inte
med funktionerna:
Ugnsbelysning,
matlagningstermometer,Sluttid,
Varaktighet.
10.6 Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan kl.
22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en symbol när
nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in signaluret. Signalur. När
20
www.electrolux.com
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
10.7 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna
är endast riktvärden. De beror
på recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Använd den här funktionen om du hålla
maten varm.
Temperaturen regleras automatiskt till 80
°C.
Tallriksvärmare
För uppvärmning av tallrikar och formar.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Flytta högar efter halva
uppvärmningstiden (byt plats på övre och
nedre).
Den automatiska temperaturen är 70 °C.
Rekommenderad hyllposition: 3.
Jäsning av deg
Du kan använda denna automatiska
funktion med alla recept på jäsdeg. Det
ger dig en god jäsningsatmosfär. . Lägg
degen i en skål som är tillräckligt stor för
att den ska kunna jäsa. Det är inte
nödvändigt att täcka över den. Sätt in ett
ugnsgaller på första nivån och ställ skålen
där. Stäng luckan och ställ in funktionen:
Jäsning av deg. Ställ in nödvändig tid.
11.2 Koka med ånga
• Använd bara kokkärl som är värmeoch korrosionsresistenta eller
ugnsformar av kromstål (endast för
vissa modeller).
• Glastallrikar går också bra.
• Rätt ugnsnivåer finns i tabellen nedan.
Räkna ugnsnivåerna nerifrån och upp.
• Tillsätt vatten vid behov när du lagar
mat i mer än 30 minuter eller när du
tillagar stora mängder mat.
• Placera livsmedlen i rätt kokkärl och
sätt dem på ugnsnivåerna. Se till att
det är lite mellanrum mellan
ugnsnivåerna så att ånga kan cirkulera
runt varje kokkärl.
• Töm ut vattnet ur vattenlådan efter
varje användningstillfälle genom att
ansluta slangar och ånggenerator. Se
kapitlet "Underhåll och rengöring".
• Tabellerna innehåller uppgifter om
vanliga maträtter.
• Påbörja matlagningen med kall produkt
om inte uppgifterna i tabellerna är
annorlunda.
• Använd ett recept som är nästan
likadant om du inte kan hitta
inställningarna för ditt recept.
• När du lagar ris, använd förhållandet
1,5 : 1 – 2 : 1 vatten till ris eftersom ris
absorberar vatten.
SVENSKA
21
11.3 Tabell för ångvatten
Tid (min)
Vatten i vattenlådan i (ml)
15 - 20
300
30 - 40
600
50 - 60
800
11.4 Ånga
VARNING!
Öppna inte produktens lucka
när funktionen är igång. Det
finns risk för att du bränna
dig.
Funktionen är lämplig för alla typer av mat,
färsk såväl som fryst. Den kan användas
för att tillaga, värma, upptina, pochera eller
förvälla grönsaker, kött, fisk, pasta, ris,
majs, gryn och ägg.
Du kan tillaga en hel meny på en enda
gång. För att tillaga varje rätt korrekt
använder du dem med tillagningstider som
är ungefär samma. Tillsätt den största
mängden vatten som behövs för någon av
rätterna i menyn. Lägg rätterna i rätt
kokkärl och sedan på ugnsgallren. Justera
avståndet mellan kokkärlen så att ångan
kan cirkulera.
Sterilisering med funktionen: Ånga
• Med denna funktion kan du sterilisera
behållare (t.ex. nappflaskor).
• Placera de rena behållarna i mitten av
gallret på den första nivån. Se till att
öppningen är vänd lite snett nedåt.
• Fyll på maximal mängd vatten i lådan
och ställ in tiden på 40 minuter.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Kronärtskockor 96
50 - 60
1
800
Aubergine
96
15 - 25
1
450
Blomkål, hel
96
35 - 45
1
600
Blomkål, buket- 96
ter
25 - 30
1
500
Broccoli, hel
96
30- 40
1
550
Broccoli, buket- 96
ter
20 - 25
1
400
Svamp, skivor
96
15 - 20
1
400
Ärtor
96
20 - 25
1
450
Fänkål
96
35 - 45
1
600
Morötter
96
35 - 45
1
600
Kålrabbi, strimlor
96
30 - 40
1
550
22
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Paprika, strimlor
96
15 - 20
1
400
Purjolök, ringar
96
25 - 35
1
500
Gröna bönor
96
35 - 45
1
550
Småbladig bukettsallad, buketter
96
20 - 25
1
450
Brysselkål
96
30 - 40
1
550
Rödbeta
96
70 - 90
1
800 + 400
Svartrot
96
35 - 45
1
600
Selleri, tärnad
96
20 - 30
1
500
Sparris, grön
96
25 - 35
1
500
Sparris, vit
96
35 - 45
1
600
Spenat, färsk
96
15
1
350
Skalade tomater
96
15
1
350
Brytbönor
96
25 - 35
1
500
Savoykål
96
20 - 25
1
400
15
1
350
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Jästdumplingar, 96
Germknödel
30 - 40
1
600
Potatisdumplings
96
35 - 45
1
600
Oskalade potatisar, medelstora
96
45 - 55
1
750
Ris (vatten/risförhållande 1,5:
1)
96
35 - 40
1
600
Kokad potatis,
fjärdedelar
96
35 - 40
1
600
Bröddumpling
96
35 - 45
1
600
Zucchini, skivor 96
Smårätter / tillbehör
Livsmedel
Temperatur
(°C)
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur
(°C)
23
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Tagliatelle, färsk 96
20 - 25
1
450
Polenta (vätska/ 96
polenta-förhållande 3: 1)
40 - 45
1
750
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Forell, ca 250 g 85
30 - 40
1
550
Räkor, färska
85
20 - 25
1
450
Räkor, frusna
85
30 - 40
1
550
Laxkotletter
85
25 - 35
1
500
Laxöring, ca
1 000 g
85
40 - 45
1
600
Musslor
96
20 - 30
1
500
Plattfiskfilé
80
15
1
350
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Kokt skinka
1 000 g
96
55 - 65
1
800 + 150
Kycklingbröst,
pocherat
90
25 - 35
1
500
Kyckling, pocherad 1 000 1 200 g
96
60 - 70
1
800 + 150
Kalv-/skinkstek
utan ben, 800 1 000 g
90
80 - 90
1
800 + 300
Kassler, pocherad
90
70 - 90
1
800 + 300
Tafelspitz (ox96
kött långkokt på
riktigt låg
värme)
110 - 120
1
800 + 700
Chipolata
15 - 20
1
400
Fisk
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Kött
80
24
www.electrolux.com
Ägg
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Ägg, löskokt
96
10 - 12
1
400
Ägg, medelkokt 96
13 - 16
1
450
Ägg, hårdkokt
18 - 21
1
500
96
11.5 Varmluft och Ånga i följd
Du kan tillaga kött, grönsaker och tillbehör
ett i taget när du kombinerar funktionerna.
Alla rätter blir klara att serveras samtidigt.
• Använd den här funktionen för att först
steka maten: Varmluft .
• Lägg de förberedda grönsakerna och
tillbehören i ugnssäkra formar. Ställ in
formen i ugnen med den övriga maten.
• Kyl ner ugnen till en temperatur runt 80
°C. Du kan kyla ner produkten
snabbare genom att öppna ugnsluckan
till första läget i ungefär 15 minuter.
• Start av funktionen: Ånga. Tillaga allt
tillsammans tills det är klart.
Maximal vattenmängd är 650
ml.
11.6 Intervallånga plus
Tillsätt ca 300 ml vatten.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pudding/brylépudding i portionsskålar1)
90
40 - 45
1
Äggstanning 1)
90
35 - 45
1
Terriner1)
90
40 - 50
1
Tunn fiskfilé
85
15 - 25
1
Tjock fiskfilé
90
25 - 35
1
Liten fisk upp till 350 90
g
25 - 35
1
Hel fisk upp till
1 000 g
35 - 45
1
90
1) Fortsätt i ytterligare en halvtimme med luckan stängd.
Uppvärmning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Dumplings
85
20 - 30
1
Makaronpudding
85
15 - 20
1
Ris
85
15 - 20
1
Maträtter på en tallrik
85
15 - 20
1
SVENSKA
25
11.7 Intervallånga
Tillsätt ca 300 ml vatten.
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grisstek
1 kg
160 - 180
90 - 100
1
Rostbiff
1 kg
180 - 200
60 - 90
1
Kalvstek
1 kg
180
80 - 90
1
Köttfärslimpa,
rå
0,5 kg
180
30 - 40
1
Kassler (blötlägg i 2 timmar)
0,6 - 1 kg
160 - 180
60 - 70
1
Kyckling
1 kg
180 - 200
50 - 60
1
Anka
1,5 - 2 kg
180
70 - 90
1
Potatisgratäng
-
160 - 170
50 - 60
1
Makaronipudding
-
190
40 - 50
1
Lasagne
-
180
45 - 55
1
Olika sorters
bröd
0,5 - 1 kg
180 - 190
45 - 60
1
Bullar
40 - 60 g
180 - 210
30 - 40
2
Förgräddade
bullar
-
200
20 - 30
2
Förgräddade
baguetter
40 - 50 g
200
20 - 30
2
Frysta förgräddade baguetter
40 - 50 g
200
25 - 35
2
11.8 Gräddning
• Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla. Anpassa
dina vanliga inställningar (temperatur,
tider) och placeringen av plåtar och
galler till värdena i tabellerna.
• Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen
första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för
ett speciellt recept, leta efter ett recept
som är nästan likadant.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
• För att utnyttja eftervärmen kan du, vid
längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan baktiden
gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.
26
www.electrolux.com
11.9 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre
ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får vattenränder.
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska
gräddningstiden genom
att höja temperaturen.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får vattenränder.
Det finns för mycket vätska i Använd mindre vätska. Var
degen.
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
Ställ in en lägre ugnstemhög och gräddningstiden är peratur och en längre
för kort.
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Kakan blir inte klar med den Ugnstemperaturen är för
inställda tiden.
låg.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
11.10 Bakning på en ugnsnivå
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temper- Tid (min)
atur (°C)
Falsnivå
Kaka i ringform, mjuk
kaka
Varmluft
150 - 160 50 - 70
1
Madeirakaka/fruktkaka
Varmluft
140 - 160 70 - 90
1
Sponge cake / sockerkaka
Varmluft
140 - 150 35 - 50
1
Sponge cake / sockerkaka
Över-undervärme
160
1
35 - 50
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temper- Tid (min)
atur (°C)
Falsnivå
Tårtbotten av mördeg 1)
Varmluft
170 - 180 10 - 25
2
Tårtbotten av sockerka- Varmluft
ka
150 - 170 20 - 25
2
Apple pie / äppelpaj (2 Varmluft
formar Ø 20 cm, diagonalt placerade)
160
70 - 90
2
Apple pie / äppelpaj (2 Över-underformar Ø 20 cm, diago- värme
nalt placerade)
180
70 - 90
1
Över-undervärme
160 - 170 70 - 90
2
Livsmedel
Funktion
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över-undervärme
170 - 190
30 - 40
1
Tyskt julbröd 1)
Över-undervärme
160 - 180
50 - 70
1
Bröd (rågbröd) 1)
Över-undervärme
Cheesecake, plåt 2)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Bakverk på plåtar
1
första
230
20
därefter
160 - 180
30 - 60
Petit-chouer/bakelser1)
Över-undervärme
190 - 210
20 - 35
2
Rulltårta1)
Över-undervärme
180 - 200
10 - 20
2
Vetelängd med strössel Varmluft
150 - 160
20 - 40
2
Smörkakor/sockerkringlor1)
Över-undervärme
190 - 210
20 - 30
2
Fruktkaka (på jästdeg/
sockerkaksdeg) 2)
Varmluft
150 - 160
35 - 55
2
Fruktkaka (på jästdeg/
sockerkaksdeg) 2)
Över-undervärme
170
35 - 55
2
27
28
www.electrolux.com
Livsmedel
Funktion
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Fruktkaka av mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
2
Jästkaka med känslig
fyllning (t.ex. kvarg,
grädde, kräm)1)
Över-undervärme
160 - 180
40 - 80
2
Livsmedel
Funktion
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Mördegskakor, kex
Varmluft
150 - 160
10 - 20
2
Short bread / mördeg- Varmluft
skaka / mördegsremsor
140
20 - 35
2
Short bread / Mördegskaka / Mördegsremsor1)
Över-undervärme
160
20 - 30
2
Småkakor av sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
2
Bakverk med äggvita,
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
2
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
2
Småkakor av jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
2
Smördegskakor1)
Varmluft
170 - 180
20 - 30
2
Bullar1)
Varmluft
160
10 - 25
2
Bullar1)
Över-undervärme
190 - 210
10 - 25
2
Small cakes / Muffins1)
Varmluft
160
20 - 35
2
Small cakes / Muffins1)
Över-undervärme
170
20 - 35
2
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
1) Förvärm ugnen.
11.11 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
Över-undervärme
180 - 200
45 - 60
1
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lasagne
Över-undervärme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgratäng1)
Varmluftsgrillning
160 - 170
15 - 30
1
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar
Över-undervärme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över-undervärme
180 - 200
30 - 60
1
Fyllda grönsaker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
1
1) Förvärm ugnen.
11.12 Varmluft + ånga
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
180 - 200
45 - 60
1
Potatisgratäng
190 - 210
55 - 80
1
Desserter
180 - 200
45 - 60
1
Kaka i ringform, mjuk
kaka
160 - 170
50 - 70
1
Vetefläta/krans
170 - 190
40 - 50
1
Vetelängd med strössel
160 - 170
20 - 40
2
Småkakor av jästdeg
160 - 170
20 - 40
2
11.13 Bakning på flera nivåer
Använda funktionen: Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Petit-chouer/bakelser 1)
160 - 180
25 - 45
1/4
Smuldegspaj
150 - 160
30 - 45
1/4
1) Förvärm ugnen.
29
30
www.electrolux.com
Kakor / småkakor / bröd på plåtar
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor, kex
150 - 160
20 - 40
1 /4
Short bread / mör140
degskaka / mördegsremsor
25 - 45
1/4
Småkakor av socker- 160 - 170
kaksdeg
25 - 40
1/4
Bakverk med äggvita, 80 - 100
maränger
130 - 170
1/4
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
Småkakor av jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
11.14 Lågtemperaturtillagning
tillaga på 80 °C. Använd inte den här
funktionen för fågel.
Använd den här funktionen för magra,
möra stycken av kött och fisk. Den här
funktionen kan inte användas för recept
som grytstek eller fet fläskstek. Du kan
använda matlagningstermometern för att
säkerställa att köttet har rätt
kärntemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern).
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta långpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Sätt matlagningstermometern i köttet.
4. Välj funktionen:
Lågtemperaturtillagning och ställ in rätt
slutkärntemperatur.
Under de första 10 minuterna kan du ställa
in en ugnstemperatur på mellan 80 °C och
150 °C. Normaltemperatur är 90 °C. När
temperaturen ställts in fortsätter ugnen att
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff
1 - 1.5
150
120 - 150
1
Oxfilé
1 - 1.5
150
90 - 110
1
Kalvstek
1 - 1.5
150
120 - 150
1
Biff
0.2 - 0.3
120
20 - 40
1
11.15 Pizza/paj-läge
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)1) 200 - 230
15 - 20
2
Pizza (med mycket
fyllning)2)
180 - 200
20 - 30
2
Paj
180 - 200
40 - 55
1
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
(kryddad pajdegsbotten)
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd1)
230
10 - 20
2
Smördegskakor1)
160 - 180
45 - 55
2
Flammekuchen1)
230
12 - 20
2
15 - 25
2
Piroger (rysk version 180 - 200
av calzone)1)
31
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
11.16 Stekning
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande fall)
eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
• Stek magert kött i stekgrytan med lock.
Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
• Vi rekommenderar att kött och fisk som
steks i produkten väger minst 1 kg.
• För att förhindra att köttsaft som
tränger ut bränner fast kan du tillsätta
lite vätska i långpannan.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
• Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen. Därigenom blir resultatet
bättre.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja
eftervärmen.
11.17 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temper- Tid (min)
atur (°C)
Falsnivå
Grytstek
Över-undervärme
1 - 1,5 kg
230
1
Engelsk
rostbiff eller
filé: röd 1)
Varmluftsgrillning
per cm
höjd
190 - 200 5 – 6 per cm.
höjd
120 - 150
1
32
www.electrolux.com
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temper- Tid (min)
atur (°C)
Falsnivå
Engelsk
rostbiff eller
filé: rosa
Varmluftsgrillning
per cm
höjd
180 - 190 6 – 8 per cm.
höjd
1
Engelsk
Varmluftsgrillning
rostbiff eller
filé: välstekt
per cm
höjd
170 - 180 8 – 10 per cm. 1
höjd
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Livsmedel
Funktion
Bog, hals,
skinkstek
Kotlett, revbensspjäll
Mängd
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Varmlufts- 1 - 1,5 kg
grillning
160 - 180
90 - 120
1
Varmlufts- 1 - 1,5 kg
grillning
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa Varmlufts- 750 g - 1 kg
grillning
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (la- Varmlufts- 750 g - 1 kg
gad i förväg) grillning
150 - 170
90 - 120
1
Kalv
Livsmedel
Funktion
Kalvstek
Kalvlägg
Mängd
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Varmlufts- 1 kg
grillning
160 - 180
120 - 150
1
Varmlufts- 1,5 - 2 kg
grillning
160 - 180
120 - 150
1
Lamm
Livsmedel
Funktion Mängd
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Lammstek
med ben,
lammstek
Varmluftsgrillning
1 - 1,5 kg
150 - 180
100 - 120
1
Lammsadel
Varmluftsgrillning
1 - 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
1
SVENSKA
33
Vilt
Livsmedel
Funktion
Mängd
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
230
30 - 40
1
Rådjurssadel, Över-un- 1,5 - 2 kg
hjortsadel
dervärme
210 - 220
35 - 40
1
Bog
180 - 200
60 - 90
1
Temperatur (°C)
Tid (min)
Harsadel, har- Över-un- upp till 1 kg
bog
dervärme
1)
Över-un- 1,5 - 2 kg
dervärme
1) Förvärm ugnen.
Fågel
Livsmedel
Funktion Mängd
Falsnivå
Kyckling, vår- Varkyckling
mluftsgrillning
200 - 250 g
var
200 - 220 30 - 50
1
Halv kyckling
Varmluftsgrillning
400 - 500 g
var
190 - 210 35 - 50
1
Fågeldelar
Varmluftsgrillning
1 - 1,5 kg
190 - 210 50 - 70
1
Anka
Varmluftsgrillning
1,5 - 2 kg
180 - 200 80 - 100
1
Mängd
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
210 - 220
1
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Funktion
Hel fisk
Över-un- 1 - 1,5 kg
dervärme
11.18 Min grill
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
45 - 60
• Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
34
www.electrolux.com
Min grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Grillningstid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Rostbiff, rosa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Oxfilé, rosa
230
20 - 30
20 - 30
1
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
1
Max grill
Livsmedel
Grillningstid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Burgers/hamburgare
9 - 13
8 - 10
3
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
3
Korv
10 - 12
6-8
3
Nötbiffar, kalvbiffar
7 - 10
6-8
3
Toast / rostat bröd
1-3
1-3
3
Varma smörgåsar
6-8
-
3
11.19 Fryst mat
• Ta ut maten ur förpackningen. Lägg
maten på en tallrik.
• Täck inte över den med en skål eller
tallrik. Det kan förlänga upptiningstiden.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tunna 200 - 220
20 - 30
2
Pommes Frites, tjocka 200 - 220
25 - 35
2
Kroketter
220 - 230
20 - 35
2
Riven potatisgräng
210 - 230
20 - 30
2
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lasagne/Cannelloni,
kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
2
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
35
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst Pizza
Över-undervärme
enligt tillenligt tillverkaverkarens
rens anvisningar
anvisningar
2
Pommes
frites 1) (300 –
600 g)
Över-undervärme
eller Varmluftsgrillning
200 - 220
enligt tillverkarens anvisningar
2
Baguetter
Över-undervärme
enligt tillenligt tillverkaverkarens
rens anvisningar
anvisningar
2
Fruktkaka
Över-undervärme
enligt tillenligt tillverkaverkarens
rens anvisningar
anvisningar
2
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger.
11.20 Tina
• Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
• Använd den första ugnsnivån nerifrån.
• Täck inte över maten med en skål eller
tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
Livsme- Mängd
del
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik
Vänd efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgub- 300 g
bar
30 - 40
10 - 20
-
36
www.electrolux.com
Livsme- Mängd
del
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något frusen.
Tårta
1,4 kg
60
60
-
11.21 Konservering
• Använd enbart konserveringsburkar av
samma mått som finns att köpa.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C (se
tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Stenfrukt
Grönsaker
SVENSKA
37
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Kålrabbi/ärtor/sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.22 Torkning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Falsnivå
Bönor
60 - 70
6-8
2
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
2
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
2
Svamp
50 - 60
6-8
2
Örter
40 - 50
2-3
2
Plommon
60 - 70
8 - 10
2
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
2
Äppelskivor
60 - 70
6-8
2
Päron
60 - 70
6-9
2
11.23 Bröd
Förvärmning rekommenderas inte.
Häll 100 ml vatten i vattenlådan.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbröd
180 - 200
40 - 60
1
Baguette
200 - 220
35 - 45
1
Mjuk kaka
180 - 200
40 - 60
1
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
1
Rågbröd
190 - 210
50 - 70
1
Mörkt bröd
180 - 200
50 - 70
1
Fullkornsbröd
170 - 190
60 - 90
1
11.24 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
38
www.electrolux.com
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
Fläsk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalv
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Får/lamm
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
Vilt
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Fisk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
SVENSKA
12.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
12.2 Borttagning av
ugnsstegarna
Se till att ugnen har kallnat innan du utför
någon form av underhåll. Det finns risk för
att du bränna dig.
Ta ut ugnsstegarna när produkten ska
rengöras.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur den
främre upphängningen.
39
Displayen visar funktionens koktid. En
ljudsignal hörs när programmet är klart.
3. Tryck på en symbol för att stänga av
signalen.
4. Torka ur produkten med en mjuk
trasa. Ta bort vattnet från
ånggeneratorn.
Lämna produktluckan öppen ca 1 timme.
Vänta tills produkten är torr. För att
påskynda torkningen kan du hetta upp
produkten med varmluft vid temperaturen
150 °C i ca 15 minuter.
12.4 Avkalkning av
ånggeneratorn
1. Häll 250 ml vatten blandat med 3
matskedar ättika direkt i
ånggeneratorn.
2. Välj i menyn: Tillagningshjälp.
3. Aktivera funktionen: Avkalkning.
Displayen visar funktionens varaktighet (15
minuter).
En ljudsignal hörs när programmet är klart.
4. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
5. Ta bort allt resterande vatten från
ånggeneratorn.
6. Låt luckan vara öppen i ca 1 timme så
att ugnen kan torka ordentligt. För att
påskynda torkningen kan du hetta upp
produkten med varmluft vid
temperaturen 150 °C i ca 15 minuter.
12.5 Demontering och
montering av luckan
Du kan ta loss luckan för att rengöra den.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
12.3 Ångrengöring
Ta bort de värsta matresterna manuellt.
1. Häll 250 ml vatten med 3 matskedar
ättika direkt i ånggeneratorn.
2. Aktivera funktionen: Ångrengöring.
A
A
40
www.electrolux.com
3. Stäng luckan tills den har en vinkel på
ungefär 45°.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
45°
Övre lampan
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den bestämt uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt på
en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar luckan från att
repas.
6. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka luckglaset noga.
Sätt tillbaka luckan när rengöringen är klar.
Utför stegen ovan i omvänd ordning.
12.6 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Ta bort metallringen och rengör
skyddsglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt dit metallringen på skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är koranvända ugnen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen (se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
SVENSKA
41
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Locket är inte ordentligt
stängt.
Stäng luckan helt.
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagningstermometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermometerns kontakt så långt in i
uttaget det går.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på
den igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är
klar.
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
42
www.electrolux.com
14. INSTALLATION
14.1 Inbyggnad
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
450mm
Enheten för inbyggnad måste
uppfylla stabilitetskraven
enligt DIN 68930.
min.
20mm
min.
560mm
114
mm
548mm
455mm
15mm
450mm
440mm
min.
550mm
546mm
594mm
21mm
548mm
min. 20mm
114
mm
450mm
15mm
450mm
min.
560mm
455mm
450mm
440mm
455mm
450mm
min.
550mm
546mm
594mm
21mm
SVENSKA
548mm
114
mm
15mm
min.
20mm
450mm
455mm
450mm
440 mm
455mm
450mm
450mm
440mm
450mm
min.
560mm
min.
550mm
455mm
450mm
440mm
546mm
594mm
21mm
548mm
min. 20mm
114
mm
450mm
15mm
590mm
min.
550mm
455mm
450mm
440mm
min.
560mm
594mm
114
mm
589mm
579mm
546mm
594mm
21mm
43
44
www.electrolux.com
H05VV-F
H05RR-F
min.1,60 m
alternativ
90°
13mm
20
mm
2x3,5x25
SVENSKA
45
15. ENERGIEFFEKTIVITET
15.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EVYP9841AX
Energiindex
105.5
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/under- 0.93 kWh/program
värme
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.77 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
43 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
41.2 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
15.2 Sparar energi
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Denna produkt har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Allmänna tips
Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt
stängd när produkten är igång och låt den
vara stängd så mycket som möjligt under
tillagningen.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Restvärme
Om ett program med Varaktighet eller
Sluttid aktiverat med vissa ugnsfunktioner
och om tillagningstiden är längre än 30
minuter, stängs värmeelementen av
automatiskt 10 % tidigare.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning för
att använda restvärme och hålla maten
varm. Temperaturen eller indikatorn för
restvärme visas på displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagningen och sätt
endast på den vid behov.
16. SVERIGE - KUNDTJÄNST OCH SUPPORT
SE
46
www.electrolux.com
I användarhandboken och på
www.electrolux.se finns information om
hur mindre fel hanteras och hur produkten
ska skötas. Service och/eller installation av
elektriska komponenter och/eller
vattenanslutningar ska utföras av en
behörig tekniker. Ha inköpskvittot och
följande uppgifter till hands när du
kontaktar serviceavdelningen:
Modell :.....................................
Serienummer :..............................
Produktnummer :............................
Inköpsdatum :..............................
Du kan få mer hjälp och hämta
bruksanvisningar via vår webbplats.
Registrera din produkt och få tillgång till
mer användbar information om din
produkt:
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service,
S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
www.RegisterElectrolux.com
17. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
SVENSKA
47
Bruksanvisning: Svenska
867335251-A-282016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement