Aeg CIB6672APM Användarmanual
CIB6672APM
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Spis
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 5
3. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 9
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING..................................................................................9
5. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING..............................................................................10
6. HÄLL - RÅD OCH TIPS.............................................................................................. 15
7. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING............................................................... 17
8. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING ............................................................................. 17
9. UGN - KLOCKFUNKTIONER.................................................................................... 23
10. UGN – RÅD OCH TIPS............................................................................................24
11. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING..............................................................39
12. FELSÖKNING.......................................................................................................... 42
13. INSTALLATION........................................................................................................46
14. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 47
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
SVENSKA
3
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING!
Risk för kvävning, skador eller permanent
invaliditet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Den här produkten måste anslutas till elnätet med
kabeltyp H05V2V2-F för att kunna stå emot
temperaturen från den bakre panelen.
Produkten är avsedd att användas på en höjd på upp
till 2000 meter över havet.
Produkten är inte avsedd att användas på fartyg, båtar
eller dylikt.
För att undvika överhettning får produkten inte
installeras bakom en dekorativ lucka.
Placera inte produkten på en sockel.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med
fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra glasluckan
eller hällens gångjärnsförsedda lock eftersom dessa
kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset
spricker.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av
produkten och dra ur elsladden. Om produkten är
ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen, ta
bort säkringen för att koppla från produkten från
strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
Var försiktig när du rör vid förvaringslådan. Den kan bli
mycket het.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Sättet för frånkoppling måste införlivas i det fasta
kablaget i enlighet med gällande
anslutningsbestämmelser.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av produkten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
6
www.aeg.com
• Köksskåpet och inbyggnaden måste
ha passande mått.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
• Delar av produkten är strömförande.
Stäng produkten med skåpluckan för
att undvika att vidröra farliga delar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta
förhindrar att heta kokkärl faller ned
från produkten när dörren eller
fönstret är öppet.
• Se till att montera ett stöd för att
förhindra att produkten tippar. Se
kapitlet Montering.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador och
brännskador.
Risk för elektrisk stöt.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
VARNING!
Risk för brand och explosion
• Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
SVENSKA
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på
produkten eller direkt på produktens
botten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan orsaka repor.
Lyft alltid upp dessa föremål när du
måste flytta dem på kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
7
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten före underhåll.
Koppla bort produkten från eluttaget.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Kvarblivet fett eller mat i produkten
kan orsaka brand.
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Ugnsutrymmet och luckan måste
torkas av efter varje
användningstillfälle. Ånga som bildas
vid användningen av ugnen
kondenseras på innerväggarna och
kan orsaka korrosion. För att minska
kondensen kan man låta produkten
vara igång i 10 minuter före tillagning.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
2.5 Pyrolysrengöring
Risk för skador / bränder /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion
för Första användningstillfället ska du
ta ut följande ur ugnsutrymmet:
– Alla överblivna matrester, oljeeller fettspill / -rester.
– Alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor osv. som
8
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
medföljer produkten) särskilt
kastruller, pannor, brickor,
köksredskap osv. som är
behandlade så att mat inte fastnar
i dem.
Läs noggrant alla anvisningar om
Pyrolysrengöring.
Håll barn och husdjur borta från
produkten när Pyrolysrengöring är
igång.
Produkten blir mycket het och
varmluft kommer ut ur de främre
kylningshålen.
Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– Tillse god ventilation under och
efter varje Pyrolysrengöring.
– Tillse god ventilation under och
efter första användningstillfället
vid användning vid maximal
temperatur.
Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler kan vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
Pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar)
från produktens närhet under och
efter Pyrolysrengöringen. Detta
gäller även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla Pyrolysugnar när det Pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga temperaturen
vid användning av Pyrolytisk
rengöring i alla Pyrolysugnar och kan
även vara en källa till skadliga ångor i
små mängder.
• Ångor som släpps ut från alla
Pyrolysugnar/matlagningsrester som
beskrivs är inte skadliga för
människor, inklusive barn eller
personer med sjukdom.
2.6 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.8 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
SVENSKA
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
10
9
2 3
4
5
6
5
4
3
2
1
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vred för ugnsfunktionerna
Display
Kontrollvred (för temperaturen)
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Lampa
Ugnsstege, löstagbar
Fläkt
Ugnsutrymmets prägling
Ugnsnivåer
3.2 Beskrivning av hällen
1
2
5
3
4
3.3 Tillbehör
• Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt
För kakor och småkakor.
• Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer
1 Induktionskokzon 2300 W med
PowerBoost 3200 W
2 Induktionskokzon 2300 W med
PowerBoost 3200 W
3 Induktionskokzon 2300 W med
PowerBoost 3200 W
4 Kontrollpanel
5 Induktionskokzon 2300 W med
PowerBoost 3200 W
För att mäta temperaturen inuti
maten.
• Utdragbara bakplåtsskenor
För hyllor och plåtar.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under
ugnsutrymmet.
Tryck på lådan för att öppna den.
Lådan kommer ut.
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9
10
www.aeg.com
4.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
Luckan levereras med ett
långsamt stängningssystem.
Försök inte att stänga luckan
med våld.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
4.2 Använda touchkontrollerna
Aktivera en funktion genom att hålla in
vald symbol på displayen i minst en
sekund.
4.3 Ställa in tiden
När du sätter i den i eluttaget första
gången ska du vänta tills displayen visar
och "12:00". "12" blinkar.
1. Tryck på
eller
timmarna.
för att ställa in
för att bekräfta och ställ
2. Tryck på
in minuterna.
Displayen visar
tiden. "00" blinkar.
3. Tryck på
minuter.
eller
och den inställda
för att ställa in
4. Tryck på
för att bekräfta eller så
sparas klockan automatiskt efter 5
sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
4.4 Ändra tid
Du kan endast ställa om klockan när
ugnen är avstängd.
Tryck på
4.5 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
4.6 Förvärmning
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
innan du använder den första gången.
1. Ställ in funktionen .Ställ in maximal
temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Ställ in funktionen . Ställ in
maximal temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
5. Ställ in funktionen
. Ställ in
maximal temperatur.
6. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
7. Stäng av ugnen och låt den svalna.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Se till att
ventilationen är tillräcklig i rummet.
5. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
flera gånger tills displayen
visar hur mycket klockan är
blinkar på
displayen.
För att ställa in en ny tid, se "Ställa
klockan".
SVENSKA
11
5.1 Beskrivning av hällen
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touch- Funktion
kontroll
Beskrivning
1
PÅ/AV (ON/OFF)
2
Lås / Barnsäkring på ugnen För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
3
STOP+GO
För att aktivera och avaktivera funktionen.
4
Bridge
För att aktivera och avaktivera funktionen.
-
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
-
Timerindikatorer för kokzo- För att visa för vilken kokzon tiden är innerna
ställd.
-
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
-
För att välja kokzon.
-
För att öka eller minska tiden.
PowerBoost
För att aktivera och avaktivera funktionen.
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
5
6
7
8
/
9
10
11
-
5.2 Visningar av värmeinställning
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
-
Kokzonen är på.
STOP+GO är på.
För att aktivera och avaktivera hällen.
12
www.aeg.com
Display
Beskrivning
Automax är på.
PowerBoost är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikator): tillagar fortfarande /
varmhållning / restvärme.
/
Lås /Barnsäkring på ugnen är på.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på
kokzonen.
Automatisk avstängning är på.
5.3 OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikator)
VARNING!
/
/
Risk för
brännskador från restvärme.
Indikatorerna visar nivån på
restvärmen för de kokzoner
du använder för närvarande.
Indikatorerna kan också visas
för de närliggande
kokzonerna även om du inte
använder dem.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
5.4 Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
5.5 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• alla kokzoner är avstängda.
• du inte ställer in värmeläge efter
hällen har satts på.
• du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• du använder ett olämpligt kokkärl.
Symbolen
tänds och kokzonen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
• du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
tänds
och hällen stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeläge
,1-3
Hällen stängs av
efter
6 timmar
4-7
5 timmar
8-9
4 timmar
10 - 14
1,5 timme
5.6 Värmeläge
För inställning eller ändring av
värmeläge:
Tryck på inställningslisten vid rätt
värmeläge eller flytta fingret längs med
inställningslisten tills du når rätt
värmeläge.
SVENSKA
13
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
( tänds). Tryck
direkt på önskat värmeläge. Efter 3
sekunder tänds
.
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
5.7 Använda kokzonerna
5.10 PowerBoost
Ställ kokkärlet på korset / fyrkanten som
är markerad på kokytan. Täck korset/
fyrkanten helt. Induktionskokzonerna
anpassar sig automatiskt till storleken på
kokkärlets botten. Du kan använda ett
stort kokkärl på två kokzoner samtidigt.
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till högsta värmeläget.
5.8 Bridge
Funktionen är igång när
kastrullen täcker mitten på
de två zonerna.
Funktionen kopplar ihop två kokzoner till
en gemensam zon.
Ställ först in värmeläget för en av
kokzonerna.
Aktivera funktionen för vänster/höger
/ . Ställ in
sidas kokzoner: tryck på
eller ändra värmeläget med någon av
vänster/höger touch-kontroll.
För att avaktivera funktionen: tryck på
/ . Kokzonerna fungerar nu
oberoende av varandra.
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
.
tänds.
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
5.11 Timer
Nedräkningstimer
Du kan använda den här funktionen för
att ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
Ställ först in värmeinställningen för
kokzonen, ställ därefter in funktionen.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
När du använder bara en av parets
kokzoner rekommenderar vi att du
använder den bakre kokzonen. Även när
du använder stora kokkärl
rekommenderar vi att du sätter det nära
den bakre kokzonen.
på
Aktivera funktionen: tryck på
timern för att ställa in tiden (00 - 99
minuter). När indikatorn för kokzonen
börjar blinka långsammare räknas tiden
ned.
5.9 Automax
kokzonen med . Kokzonens indikator
börjar blinka snabbt. På displayen visas
den återstående tiden.
Aktivera den här funktionen för att få
önskad värmeinställning på kortare tid.
När den är på, fungerar zonen på den
högsta inställningen i början och
fortsätter därefter att koka på önskad
värmeinställning.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
För att se återstående tid: välj
Ändra tiden: välj kokzonen med
Tryck på
eller
.
För att avaktivera funktionen: Välj
kokzonen med
och tryck på
.
Återstående till räknar ned till 00.
Kokzonens kontrollampa släcks.
.
14
www.aeg.com
Aktivera funktionen: tryck på
tänds.
När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
Kokzonen avaktiveras.
För att avaktivera funktionen: tryck på
För att stänga av ljudet: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
.
CountUp Timer (Uppräkningstimer)
Den här funktionen kan användas för att
kontrollera hur länge kokzonen är igång.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
Aktivera funktionen: tryck på
5.13 Lås
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
på
tänds. När indikatorn för
timern varpå
kokzonen börjar blinka långsammare
räknas tiden upp. Displayen växlar mellan
och räknad tid (minuter).
Aktivera funktionen: tryck på .
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
För att se hur länge kokzonen är
igång: välj kokzonen med . Kokzonens
indikator börjar blinka snabbt. Displayen
visar hur länge kokzonen har varit igång.
För att avaktivera funktionen:Välj
kokzonen med
och tryck på
eller
. Kokzonens indikator slocknar.
Signalur
Du kan använda den här funktionen som
Signalur när hällen är på och
tillagningszonerna inte används.
Displayen visar värmeläget
.
Aktivera funktionen: tryck på
5.14 Barnsäkring på ugnen
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera funktionen: aktivera hällen
med
på
. Ställ inte in värmeläget. Tryck
i 4 sekunder.
hällen med
tänds. Inaktivera
.
För att avaktivera funktionen: aktivera
. Tryck
på timern för att ställa in
på eller
tiden. När tiden gått ut ljuder en signal
och 00 blinkar.
För att stänga av ljudet: tryck på
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
5.12 STOP+GO
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
När funktionen är igång kan du inte
ändra värmeläget.
Funktionen stoppar inte
timerfunktionerna.
.
.
hällen med
Tryck på
. Ställ inte in värmeläget.
i 4 sekunder.
Inaktivera hällen med
tänds.
.
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera hällen
med .
tänds. Tryck på
i4
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
funktionen igen.
aktiveras
5.15 OffSound Control
(Aktivera och inaktivera ljud)
Stäng av hällen. Tryck på
i 3 sekunder.
Displayen tänds och släcks. Tryck på
i
SVENSKA
3 sekunder.
eller
tänds. Tryck på
på timern för att välja något av följande:
•
– ljudet är avstängt
•
– ljudet är på
Vänta tills hällen stängs av automatiskt
för att bekräfta ditt val.
När denna funktion är igång
endast ljuden när:
•
•
•
•
15
• Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna överskrids.
• Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna.
• Värmeläget för de reducerade
kokzonerna ändras mellan två nivåer.
hör du
du trycker på
Signalur ringer
Nedräkningstimer ringer
du ställer något på kontrollpanelen.
5.16 Effektreglering-funktion
• Alla kokzoner är anslutna till en fas. Se
bilden.
• Fasen har en maximal
elektricitetsbelastning.
• Funktionen delar strömmen mellan
kokzonerna.
6. HÄLL - RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Använd
induktionskokzonerna med
lämpliga kokkärl
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(med korrekt märkning från en
tillverkare).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
• en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Se till att kastrullens botten
är ren och torr innan du
sätter den på hällen.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
6.2 Minsta kokkärlsdiameter
Kokzon
Kokkärlets diameter (mm)
Vänster bak
125 - 210
Höger bak
125 - 210
16
www.aeg.com
Kokzon
Kokkärlets diameter (mm)
Höger fram
125 - 210
Vänster fram
125 - 210
6.3 Ljud under användning
Om du hör:
• knackande ljud: kokkärlet är tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: du använder kokzonen
med en hög effektnivå och kokkärlet
är tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: du använder en hög
effektnivå.
• klickande: elektrisk omkoppling sker.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att det är fel på produkten.
Värmeinställning
6.4 Öko Timer (Eko-timer)
För att spara energi inaktiveras kokzonen
före signalen från nedräkningstimern.
Skillnaden i användningstiden beror på
den inställda värmenivån och
tillagningstiden.
6.5 Exempel på olika typer av
tillagning
Korrelationen mellan en zons värmeläge
och dess energiförbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
energiförbrukning. Det betyder att en
kokzon med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Använd för:
Tid
(min)
Tips
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-3
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellanrum.
1-3
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
3-5
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen.
5-7
Ångkoka grönsaker, fisk, kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar vätska.
7-9
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
7-9
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 - 150
Upp till 3 l vätska plus ingredienser.
9 - 12
Lätt stekning: schnitzel, cordon efter
bleu, kotletter, kroketter, korv, behov
lever, ägg, pannkakor, munkar.
-1
Vänd efter halva tiden.
SVENSKA
Tid
(min)
17
Värmeinställning
Använd för:
Tips
12 - 13
Kraftig stekning, potatiskroket- 5 - 15
ter, njurstek, fransyska.
14
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.
Vänd efter halva tiden.
Koka stora mängder vatten. PowerBoost aktiveras.
7. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
• Använd en speciell skrapa för glaset.
7.2 Rengöring av hällen
innehåller socker, annars kan denna
smuts orsaka skador på hällen. Var
försiktig och undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
• Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
• Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en trasa.
• Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat som
8. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Display
A
H
G
F
B
E
C
D
A. Timer / Temperatur
B. Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
C. Vattentankindikator (endast vissa
modeller)
D. Matlagningstermometer (endast
vissa modeller)
E. Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
F. Timmar / minuter
G. Demo-läge (endast vissa modeller)
H. Klockfunktioner
18
www.aeg.com
8.2 Ugnsfunktioner
Symbol
Ugnsfunktion
Program
Avstängt läge
Ugnen är avstängd.
Grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Varmluft
För att baka på upp till två nivåer samtidigt och för
att torka mat.
Ställ in ugnstemperaturen 20 - 40 °C lägre än för
Över/Undervärme.
Pizza/paj
För att tillaga pizza. För att bryna ordentligt och få
en knaprig botten.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Varmluft med fukt
Denna funktionen är för att spara energi under tillagningen. För matlagningsinstruktioner, se kapitlet
"Råd och Tips" Varmluft med fukt. Ugnsluckan ska
hållas stängd under tillagningen så att funktionen
inte avbryts och att ugnen fungerar med högsta
möjliga energieffektivitet. När du använder den här
funktionen kan temperaturen i ugnen skilja sig från
inställd temperatur. Värmeeffekten kan minska. För
allmänna energibesparingsanvisningar, se kapitlet
"Energieffektivitet", Energibesparing. Denna funktion användes för att följa energieffektivitetsklass
enligt EN 60350-1. När du använder den här funktionen släcks lampan automatiskt efter 30 sekunder.
Upptining
För att tina mat (grönsaker och frukt). Upptiningstiden beror på mängden och storleken på det frysta
livsmedlet.
Varmluft PLUS
För att tillsätta fuktighet under tillagningen. För att
få den rätta färgen och krispigheten under gräddning. För att få rätten saftigare under uppvärmning.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och
för rostning av bröd.
Varmluftsgrillning
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött
eller fågel med ben. Även för att göra gratänger
och bryna.
Pyrolysrengöring
För att sätta igång pyrolysrengöring av ugnen. Denna funktion bränner bort kvarvarande rester i ugnen.
SVENSKA
19
8.3 Knappar
Knapp
Funktion
Beskrivning
KLOCKA
Ställa in en klockfunktion.
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
SIGNALUR
För att ställa in SIGNALURET. Tryck på
knappen i drygt 3 sekunder för att sätta
på eller stänga av ugnslampan.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
TEMPERATUR
För att kontrollera ugnens eller matlagningstermometerns temperatur (om sådan ingår). Använd endast när en ugnsfunktion är igång.
8.4 Aktivera och inaktivera
ugnen
Det beror på modellen om
produkten har
vredsymboler,
kontrollampor eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när
ugnen värms upp.
• Lampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om
kontrollvredet styr en av
kokzonerna,
ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
1. Vrid vredet för ugnsfunktionerna för
att välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. Inaktivera ugnen genom att vrida
vreden för ugnsfunktionerna och
temperatur till avstängt läge.
8.5 Aktivera funktionen:
Varmluft PLUS
Den här funktionen ger bättre fuktighet
under tillagning.
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
• Öppna inte luckan när funktionen är
igång. Varmluft PLUS.
• Öppna ugnsluckan försiktigt när
funktionen har varit på. Varmluft
PLUS.
Se avsnittet "Råd och tips".
1. Öppna ugnsluckan.
2. Fyll botten med kranvatten.
Ugnsutrymmets hålighet rymmer max
250 ml.
Vattnet ska fyllas på innan du sätter
på förvärmning och när ugnen är kall.
3. Vrid funktionsvredet: Varmluft PLUS
.
4. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
5. Lägg i maten i ugnen och stäng
ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET!
Fyll inte på ugnens
botten med vatten när
ugnen är igång eller när
den fortfarande är varm.
20
www.aeg.com
6. För att stänga av produkten, vrid
vreden för ugnsfunktioner och
temperatur till av-läget.
7. Ta bort vatten från ugnsutrymmets
botten.
VARNING!
Se till att ugnen är kall
innan du tar bort
eventuellt kvarvarande
vatten från ugnens
botten.
8.6 Restvärmeindikering
När ugnen stängs av visas
restvärmeindikatorn
på displayen om
temperaturen i ugnen är högre än 40
°C.Vrid på temperaturvredet till vänster
eller höger för att kontrollera
ugnstemperaturen.
1. Välj en ugnsfunktion och ställ in den
enligt behov.
2. Tryck och håll inne
och
samtidigt i 2 sekunder.
Ljudsignalen hörs. Loc visas på displayen
i 5 sekunder.
Loc visas på displayen när
du vrider på
temperaturvredet eller
trycker på en knapp när
funktionslåset är påslaget.
Ugnen stängs av när du
vrider på vredet för
ugnsfunktionerna.
8.7 Indikator för uppvärmning
Om du stänger av ugnen
medan funktionslåset är
påslaget, ändras
funktionslåset automatiskt
till barnlåset. Se
"Användning av Barnlåset".
När du slår på en ugnsfunktion tänds
Om Pyrolysfunktionen är
staplarna på displayen
en efter en när
temperaturen ökar och försvinner när
den minskar.
igång är luckan låst och
visas på displayen.
8.8 Använda barnlåset
När barnlåset är på kan ugnen inte sättas
på av misstag. Luckan är spärrad.
1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna
är i avstängt läge.
2. Håll inne
sekunder.
och
samtidigt i 2
Upprepa steg 2 för att stänga av
funktionslåset.
8.10 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen av
automatiskt efter en tid om en
värmefunktion är igång och du inte
ändrar ugnstemperaturen.
Signalen ljuder. SAFE och
visas på
displayen. Luckan är spärrad.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
Symbolen
visas på
displayen också när
pyrolysfunktionen är på.
Upprepa steg 2 för att stänga av
Barnlåset.
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
1.5
8.9 Användning av Knapplåset
Funktionslåset kan bara sättas på när
ugnen är påslagen.
När funktionslåset är påslaget kan inte
temperatur- och tidsinställningar för en
ugnsfunktion som redan är igång ändras
av misstag. Luckan är spärrad.
Efter en automatisk avstängning kan du
trycka på valfri knapp för att använda
ugnen igen.
SVENSKA
21
Automatisk avstängning
fungerar inte med
funktionerna:
matlagningstermometer,
Lampa, Varaktighet, Sluttid.
8.11 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
8.12 Använda
matlagningstermometern
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
Två temperaturer behöver ställas in:
• Ugnstemperaturen. Se tabellen för
stekning.
• Innertemperaturen. Se tabellen för
innertemperatur.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer produkten
eller originalreservdelar.
1. Välj ugnsfunktion och
ugnstemperatur.
2. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
Kontrollera att
matlagningstermometern sitter kvar i
köttet och i uttaget under
tillagningen.
3. Sätt in matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol och
den förinställda innertemperaturen. När
matlagningstermometern används för
första gången är standardtemperaturen
60 °C. När
blinkar kan du ändra
standardtemperaturen med vredet.
för att spara den nya
4. Tryck på
innertemperaturen, eller vänta i 10
sekunder så sparas inställningen
automatiskt.
Den nya förinställda innertemperaturen
kommer att visas nästa gång
matlagningstermometern används.
När köttet når den inställda
innertemperaturen blinkar symbolen för
innertemperaturen och
matlagningstermometern. En ljudsignal
hörs i två minuter.
5. Tryck på valfri knapp för att stänga av
ljudsignalen
6. Ta ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur
produkten.
7. Stänga av produkten.
VARNING!
Var försiktig när du tar ut
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
Varje gång du sätter i
matlagningstermometern i
sitt uttag behöver du ställa
in Koktid och Sluttid på nytt.
22
www.aeg.com
När produkten beräknar
föreslagen koktid för första
gången blinkar symbolen
på displayen. När
beräkningen är klar visas
koktiden på displayen.
Beräkningar utförs i
bakgrunden under
tillagningen, och
koktidsvärdet uppdateras på
displayen om nödvändigt.
Du kan ändra innertemperaturen när som
helst under tillagningen:
1. Tryck på:
:
• En tryckning – displayen visar vald
innertemperatur och växlar var
10:e sekund till aktuell
innertemperatur.
• Två tryckningar – displayen visar
aktuell ugnstemperatur och växlar
var 10:e sekund till vald
ugnstemperatur.
• Tre tryckningar – displayen visar
den valda ugnstemperaturen.
2. Vrid temperaturvredet för att ändra
temperaturen.
8.13 Sätta in ugnstillbehören
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
Galler och långpanna tillsammans:
För in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan.
• Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp
på höger och vänster sida
för att öka säkerheten.
Fördjupningarna ger
också ett tippskydd.
• Den höga kanten runt
stegen förhindrar att
husgeråden halkar ur.
8.14 Teleskopskenor –
isättning av ugnstillbehör
Spara
installationsanvisningarna till
bakplåtsskenorna för
framtida användning.
Med teleskopskenor kan du lättare sätta
in och ta ut ugnsgallren.
Placera gallret på de utdragbara
teleskopskenorna så att fötterna är vända
nedåt.
SVENSKA
Ställ långpannan eller den djupa formen
på teleskopskenorna.
23
Sätt gallret på långpannan. Ställ gallret
och den djupa formen på
teleskopskenorna.
9. UGN - KLOCKFUNKTIONER
9.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Program
KLOCKA
Visa eller ändra klockan. Du kan endast ställa klockan
när ugnen är avstängd.
KOKTID
För att ställa in hur länge ugnen ska vara påslagen. Använd endast när en värmefunktion är vald.
SLUTTID
Ställ in när ugnen stängs av. Använd endast när en värmefunktion är vald.
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
TIDSFÖRDRÖJNING
SIGNALUR
00:00
TIDTAGNING
Använd för att ställa in en tid för nedräkning. Denna
funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt. Du
kan ställa in SIGNALUR när som helst, även om ugnen
är avstängd.
Om du inte ställer in någon annan klockfunktion, övervakar UPPRÄKNINGSTIMERN automatiskt hur länge
ugnen har varit påslagen.
Den sätts på så fort ugnen börjar värmas upp.
Uppräkningstimern kan inte användas med funktionerna: VARAKTIGHET, SLUTTID, matlagningstermometer.
9.2 Ställa in KOKTID
När den inställda tiden har gått avges en
1. Ställ in en ugnsfunktion.
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av automatiskt.
5. Tryck på valfri knapp för att stänga av
ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
eller
för att ställa in
3. Tryck på
minuter och timmar för KOKTID.
4. Tryck på
för att bekräfta.
24
www.aeg.com
9.3 Ställa in SLUTTID
inställda tiden har gått avges en
1. Ställ in en ugnsfunktion.
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av.
7. Tryck på valfri knapp för att stänga av
ljudsignalen.
8. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
timmar och minuter för SLUTTID.
för att bekräfta.
4. Tryck på
När den inställda tiden har gått avges en
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av automatiskt.
5. Tryck på valfri knapp för att stänga av
ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
9.4 Ställa in funktionen
TIDSFÖRDRÖJNING
1. Ställ in en ugnsfunktion.
flera gånger tills
2. Tryck på
börjar blinkar.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
minuter och timmar för KOKTID.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Displayen visar
som blinkar.
5. Tryck på
eller
för att ställa in
timmar och minuter för SLUTTID.
för att bekräfta.
6. Tryck på
Produkten sätts på automatiskt senare, är
igång under den inställda KOKTIDEN
och stoppar vid SLUTTIDEN. När den
9.5 Ställa in SIGNALUR
Signaluret kan ställas in både när ugnen
är påslagen och avstängd.
1. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar
och "00" blinkar.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
sekunderna och därefter minuterna.
När tiden du ställt in är längre än 60
minuter, blinkar
på displayen.
3. Ställ in timmarna.
4. SIGNALUR startar automatiskt efter
fem sekunder.
När 90 % av den inställda tiden har
uppnåtts avges en ljudsignal.
5. När den inställda tiden har förflutit
hörs en ljudsignal i 2 minuter.
"00:00" och blinkar på displayen.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
9.6 TIDTAGNING
För att återställa tidtagningsuret, håll
inne
igen.
och
. Timern börjar räkna upp
10. UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
Förvärm alltid en tom ugn
vid den temperatur som
maten ska tillagas i 20
minuter innan du börjar
tillagningen.
SVENSKA
10.1 Gräddning
• Använd den lägre temperaturen
första gången.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid
lika bruna. Du behöver inte ändra
25
ugnstemperaturen om de blir olika
bruna. Detta jämnar ut sig under
bakningen.
• Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen
återtar de sin normala form.
10.2 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte
tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och
Ugnstemperaturen är för
blir degig, klumpig eller hög.
får vattenränder.
För kort gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en något lägre ugnstemperatur.
Förläng gräddningstiden. Du kan
inte minska gräddningstiden genom att höja temperaturen.
Det finns för mycket vätska i Använd mindre vätska. Var försikdegen.
tig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Kakan blir ojämnt brun.
Kakan blir inte klar med
den inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en högre ugnstemperatur.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en kortare gräddningstid.
Ugnstemperaturen är för
Ställ in en lägre ugnstemperatur
hög och gräddningstiden är och en längre gräddningstid.
för kort.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på bakplåten.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en något högre ugnstemperatur.
10.3 Baka i varmluft
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Franskbullar
175 - 185
15 - 20
2+4
Grahamsbullar
165 - 180
20 - 30
2+4
26
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Fyllda smörgåsar
170 - 180
15 - 20
2+4
Formbröd
170 - 190
30 - 40
1+4
Salta kringlor
160 - 170
15 - 20
2+4
Vitt bröd / runt bröd
170 - 180
35 - 45
2+4
Fullkornsbröd
160 - 170
35 - 45
2+4
Rågbröd, blandning
250
-
2+4
- bakning
160 - 170
60 - 70
2+4
Baguetter
180 - 200
20 - 30
2+4
Pannkakor
150 - 160
50 - 60
3
Fruktkakor
140 - 150
70 - 80
3
Muffins
160 - 170
15 - 25
2+4
Rulltårta
190 - 210
6 - 15
3
Bullar
185 - 195
8 - 15
2+4
Lång limpa
170 - 180
25 - 35
2+4
Pepparkakor
160 - 170
8 - 15
2+4
Kaka i form
150 - 160
30 - 40
2+4
Sockerkakor/Madeirakakor
150 - 160
50 - 60
2
Maränger
100
90 - 120
2+4
Marängbottnar
100
90 - 120
2+4
Småkakor
150 - 160
10 - 20
2+4
Petit-choux
155 - 165
30 - 40
2+4
Frukttårtor, mördegskakor
150 - 160
förbakning, bottnar 10-15
2+4
Frukttårtor, mördegskakor
150 - 160
dekorering 35-45
2+4
Frukttårtor, smuldeg
170 - 180
30 - 40
2+4
10.4 Över/undervärme
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Franskbullar
200 - 225
8 - 12
3-4
Grahamsbullar
190 - 200
20 - 25
3-4
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Fyllda smörgåsar
200 - 225
10 - 12
3-4
Ciabattabullar
210 - 230
10 - 20
3-4
Foccacia
220 - 230
15 - 20
3-4
Pitabröd
250
5 - 15
3-4
Salta kringlor
180 - 200
12 - 15
3-4
Vitt bröd
190 - 210
25 - 40
1-2
Ciabatta
210 - 220
15 - 25
1-2
Fullkornsbröd
180 - 200
35 - 45
1-2
Rågbröd, blandning
275
-
1
- bakning
190
55 - 65
1
Baguetter
220 - 230
15 - 30
3-4
Pannkakor
170 - 180
50 - 60
2-3
Kaka i form
170 - 180
35 - 45
3-4
Sockerkakor/Madeirakakor
170 - 180
40 - 50
1-2
Smörgåstårta, bullar
200 - 225
8 - 12
3-4
Maränger
100
90 - 120
3-4
Marängbottnar
100
90 - 120
3-4
Småkakor
160 - 180
6 - 15
3-4
Petit-choux
170 - 190
30 - 45
3-4
Rulltårta
190 - 210
10 - 12
3-4
Frukttårtor, mördegskakor
175 - 200
förbakning, bul- 3 - 4
lar 10-15
Frukttårtor, mördegskakor
175
dekorering
35-45
3-4
Frukttårtor, smuldeg
190 - 200
25 - 35
3-4
Mjuk marsipankaka
210 - 230
10 - 12
2
10.5 Pizza-tabell
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Ciabattabullar
200 - 220
10 - 20
2-3
Foccacia
220 - 230
10 - 20
2-3
27
28
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Ciabatta
190 - 200
15 - 25
2-3
Frukttårtor, mördegskakor
170 - 180
35 - 45
2-3
Frukttårtor, smuldeg
175 - 200
25 - 35
2-3
Pizza, hemlagad (tjock - med mycket
fyllning)
180 - 200
25 - 35
1-2
Pizza, hemlagad (tunn botten)
200 - 2301)
15 - 20
1-2
Fryst pizza
200
15 - 20
1-2
Tårtor, hembakade - förbakning, bul- 175 - 200
lar
35 - 45
3-4
Tårtor, hembakade - dekorering
175 - 200
35 - 45
3-4
Tårtor, frusna
200
15 - 25
3-4
1) Förvärm ugnen.
10.6 Tillaga i varmluft
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Ugnsnivå
Fisk, kokning
150 - 160
-1)
2+4
Fisk, stekning
165 - 175
- 1)
2+4
Köttfärslimpa
165 - 175
60 - 70
2+4
Danska köttbullar
165 - 175
35 - 45
2+4
Leverpâté
165 - 175
65 - 75
2+4
Potatisgratäng
175
55 - 65
2+4
Lasagne, hemlagad
175
60 - 70
2+4
Lasagne, frusen
175
30 - 452)
2+4
Pastagratäng
165 - 175
40 - 50
2+4
Pizza, hembakad
180 - 200
20 - 35
3
Fryst pizza
180 - 200
15 - 252)
2+4
Pommes frites, frusna
180 - 200
30 - 452)
2+4
Tårtor, hembakade - förbakning, bul- 165 - 175
lar
15 - 20
2+4
Tårtor, hembakade - dekorering
30 - 40
2+4
165 - 175
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Ugnsnivå
Tårtor, frusna
175
2+4
25 - 352)
29
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är
vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min blir tillagningstiden ungefär 30 + 10 = 40 min.
10.7 Varmluft PLUS
Bakning
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Vatten i ut- Föruppvärm- Tid (min)
rymmets
ningstid (min)
upphöjning
(ml)
Ugnsnivå
Franskbröd
180
150
10
30 - 40
2
Franskbullar
200
150
5
20 - 25
2
Focaccia
190
150
10
20 - 25
1
Hemlagad pizza
230
150
10
15 - 20
2
Cookies, scones, 160
croissant
150
10
10 - 20
2
Plommonkaka,
kanelbullar
160
150
10
70 - 80
2
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Vatten i ut- Föruppvärm- Tid (min)
rymmets
ningstid (min)
upphöjning
(ml)
Ugnsnivå
Pizza
200
100
10
15
2
Croissant
170
50
10
25
2
Lasagne
200
200
10
35 - 45
2
Frysta matvaror
Sous-vide-tillagning
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Vatten i ut- Föruppvärm- Tid (min)
rymmets
ningstid (min)
upphöjning
(ml)
Ugnsnivå
Franskbröd
110
100
-
30 - 40
2
Franskbullar
110
100
-
20 - 25
2
Hemlagad pizza
110
100
-
15 - 20
2
30
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Vatten i ut- Föruppvärm- Tid (min)
rymmets
ningstid (min)
upphöjning
(ml)
Ugnsnivå
Focaccia
110
100
-
20 - 30
2
Grönsaker
110
100
-
15 - 25
2
Ris
110
100
-
15 - 26
2
Pasta
110
100
-
15 - 27
2
Kött
110
100
-
15 - 28
2
Stekning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Vatten i utrymmets
upphöjning
(ml)
FöruppTid (min)
värmningstid (min)
Ugnsnivå
Kyckling
210
200
-
70 - 75
2
Halv kyckling
210
200
-
35 - 50
2
Fläskstek
180
200
-
65 - 70
2
Rostbiff, 1 - 1,5 kg
1. Röd
2. Medium
3. Välstekt
200
200
-
1.
2.
3.
2
Grillad kalkon
200
200
-
70 - 85
50 - 55
60 - 65
65 - 70
2
10.8 Över/Undervärme
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Fisk, kokning
160 - 170
-1)
2-3
Fisk, stekning
180 - 200
-1)
2-3
Köttfärslimpa
175 - 200
45 - 60
2-3
Danska köttbullar
175 - 200
30 - 45
3-4
Leverpâté
180 - 200
50 - 60
2-3
Gratinované jedlo
180 - 200
50 - 60
2-3
Potatisgratäng
200
55 - 65
3-4
Lasagne, hemlagad
200
50 - 60
2-3
Lasagne, fryst
175 - 200
30 - 452)
3-4
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Pastagratäng
180 - 200
30 - 40
2-3
Pommes frites, frusna
225 - 250
20 - 302)
3-4
Tårtor, hembakade - förbakning, bul- 190 - 210
lar
15 - 25
3-4
Tårtor, hembakade - dekorering
190 - 210
20 - 30
3-4
Tårtor, frusna
200 - 225
20 - 302)
3-4
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är
vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min blir tillagningstiden ungefär 30 + 10 = 40 min.
10.9 Varmluft + ånga
Bröd och pizza
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Bullar
180
20 - 30
3
Fryst pizza 350 g
210
20 - 30
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Rulltårta
180
20 - 30
3
Brownie
180
25 - 35
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Soufflé
200
25 - 30
3
Sockerkaksbotten
180
20 - 30
3
Tårtbotten
170
30 - 40
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Fisk i påsar 300 g
180
25 - 35
3
Hel fisk, 200 g
180
20 - 30
3
Fiskfilé, 300 g
180
30 - 35
3
Kakor på en bakplåt
Kakor i burk
Fisk
31
32
www.aeg.com
Kött
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Kött i påse 250 g
200
30 - 40
3
Köttspett 500 g
200
25 - 30
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Cookies
180
25 - 35
3
Mandelbiskvier
180
30 - 40
3
Muffins
170
20 - 30
3
Crackers
180
25 - 30
3
Mördegskakor
150
25 - 35
3
Tarteletter
170
20 - 30
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Blandade grönsaker i påse 400 g
180
20 - 30
3
Omelett
170
25 - 35
3
Grönsaker på plåt 700 g
190
25 - 30
3
Små bakade godsaker
Vegetarian
10.10 Stekning
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
Använd värmebeständiga ugnsformar.
För att köttet ska bli saftigare:
• stek magert kött i stekgrytan med lock
eller i en stekpåse.
• stek kött och fisk i stora bitar som
väger minst 1kg.
• ös stora stekar och fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen.
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt
på plåten eller på gallret med en plåt
under.
Häll lite vatten i plåten för att förhindra
att juicen eller fettet bränner fast.
Kött som sprakar mycket kan tillagas i en
ugnsform utan lock.
10.11 Steka i varmluft
Nötkött
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Engelsk rostbiff 1)
125
80 - 120
2-3
Rumpstek - bryning
200
totalt 10
2-3
Rumpstek - stekning
150
50 - 60
2-3
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Engelsk rostbiff
160
1-2
90 - 120
33
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Oxfilé1)
160
2-3
60 - 70
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Lägg/bog/sadel
160
80 - 100
2
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Fläskstek 1)
175
60 - 70
2-3
Fläskkotlett 1)
175
60
2-3
Fläskkarré
160
90 - 120
2-3
Skinka
150
60 - 100
1-2
Fläsk
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Fågel
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Kyckling, i bitar
180
55 - 65
2-3
Anka 1)
150
55 - 65
2-3
Anka lågtemperaturtillagad 1)
130
totalt ca 5 timmar 2 - 3
Stekt kalkon, fylld
150
50 - 60
1-2
Kalkonbröst
175
70 - 80
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
34
www.aeg.com
10.12 Stekning med Över/Undervärme
Nötkött
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Engelsk rostbiff 1)
125
80 - 120
2-3
Rumpstek - bryning
225
totalt 10
2-3
Rumpstek - stekning
160
50 - 60
2-3
Engelsk rostbiff
180
90 - 120
1-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Oxfilé1)
180
60 - 70
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Lägg/bog/revben
180
80 - 100
2
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Fläskstek 1)
200
60 - 70
3
Fläskkotlett 1)
200
60
3
Fläskkarré
180
90 - 120
2-3
Skinka
160
60 - 100
1-2
Fläsk
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Fågel
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Kyckling, i bitar
200
55 - 65
2-3
Anka 1)
160
55 - 65
2-3
Anka lågtemperaturtillagad 1)
130
totalt ca 5 timmar
2-3
Stekt kalkon, fylld
160
50 - 60
1-2
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Kalkonbröst
200
70 - 80
2-3
35
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
10.13 Bryning
Nötkött
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid i minuter
per kg kött
Ugnsnivå
Rumpstek - bryning
200
totalt 10
2-3
Rumpstek - stekning
150
50 - 60
2-3
Engelsk rostbiff
160
90 - 120
1-2
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Oxfilé1)
160
60 - 70
2-3
Kalv
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Lägg/bog/revben
160
80 - 100
2
Fläsk
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Fläskstek 1)
180
60 - 70
2-3
Fläskkotlett 1)
175
60
2-3
Fläskkarré
160
90 - 120
2-3
Skinka
150
60 - 100
1-2
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Fågel
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Kyckling
180
55 - 65
2-3
Anka 1)
150
55 - 65
2-3
36
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Anka lågtemperaturtillagad 1)
lämpar sig inte
totalt ca 5 timmar
2-3
Stekt kalkon, fylld
150
50 - 60
1-2
Kalkonbröst
175
70 - 80
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
10.14 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Engelsk rostbiff
55 - 65
2-3
Rumpstek - bryning
55 - 65
2-3
Rumpstek - stekning
55 - 65
2-3
Engelsk rostbiff
75 - 80
1-2
Kalv
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Oxfilé
65
2-3
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Lägg/bog/sadel
90
2
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Fläskstek
80
2-3
Fläskkarré
75 - 80
2-3
Skinka
70 - 75
1-2
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Kalkonbröst
75 - 80
2-3
Lamm
Fläsk
Fågel
10.15 Grillning i allmänhet
VARNING!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
SVENSKA
• Placera alltid den djupa formen som
ska fånga upp fettet på den första
hyllpositionen.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
37
Grillområdet är inställt i mitten av hyllan.
10.16 Grillning
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
Fläskkotletter
250
7-9
4-6
3-4
Lammkotletter
250
7 - 10
5-6
3-4
Kyckling, i bitar
250
20 - 25
15 - 20
3-4
Korv
250
3-5
2-4
3-4
Revben, förtillagade i 20 min.
250
15 - 20
15 - 20
3-4
Fisk, skivor av torsk eller lax
250
10 - 15
5 - 10
3-4
Rostat bröd
250
2-3
1-2
3-4
10.17 Upptining
• Ta bort förpackningen från maten.
Lägg maten på en tallrik.
• Täck inte över den med en skål eller
tallrik. Det kan förlänga
upptiningstiden.
Ugnsnivå
• Använd ugnens första hyllnivå. Den
längst ner.
Livsmedel
Mängd
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett uppoch nervänt tefat på en stor
tallrik. Vänd efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300 g
30 - 40
10 - 20
-
38
www.aeg.com
Livsmedel
Mängd
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den
fortfarande är något frusen.
Mjuk kaka
1,4 kg
60
60
-
10.18 Information till provanstalter
Livsmedel
Funktion
Småkakor (20 stycken/plåt)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Tillbehör
Ugnsnivå
Över/Undervärme 170
20 - 30
Plåt
3
Småkakor (20 stycken/plåt)
Varmluft
150
20 - 35
Plåt
3
Småkakor (20 stycken/plåt)
Varmluft
150
20 - 40
Plåt
1/4
Äpplepaj, 2 formar
(diameter 20 cm) på
gallret, som skiftar
diagonalt
Över/Undervärme 180
70 - 90
Galler
1
Äpplepaj, 2 formar
(diameter 20 cm) på
gallret, som skiftar
diagonalt
Varmluft
160
70 - 90
Galler
2
Äpplepaj, 2 formar
(diameter 20 cm) på
gallret, som skiftar
diagonalt
Pizza/paj
170
70 - 90
Galler
1
Äpplepaj, 2 formar
(diameter 20 cm) på
gallret, som står dia-
Varmluft PLUS
160
70 - 80
Plåt
2
Fettfri sockerkaka, 1
form (diameter 26
cm) på gallret
Över/Undervärme 160
30 - 45
Galler
3
Fettfri sockerkaka, 1
form (diameter 26
cm) på gallret
Varmluft
30 - 45
Galler
2
gonalt.1)
150
SVENSKA
39
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Tillbehör
Ugnsnivå
Fettfri sockerkaka, 1
form (diameter 26
cm) på gallret
Varmluft
150
30 - 50
Galler
1/4
Shortbread/smördegsremsor
Varmluft
140
20 - 35
Plåt
3
Shortbread/smördegsremsor
Varmluft
140
25 - 45
Plåt
1/4
Shortbread/smördegsremsor
Över/Undervärme 160
20 - 35
Plåt
3
Rostat bröd
Grill
Max
5-9
Galler
4
Hamburgare av nötkött
Grill
Max
15 - 20 första Galler/
sidan.
långpan10 - 15 andra na
sidan.
4
1) Häll 150 ml vatten i ugnens botten.
11. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Anmärkningar om
rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en
mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör ugnen efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel. Diska inte
tillbehören i diskmaskin.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör med non
stick-beläggning. Det kan skada ytan.
Torka bort fuktigheten från
ugnsutrymmet efter varje användning.
11.2 Ugnar i rostfritt stål eller
aluminium
Rengör ugnsluckan endast med en fuktig
trasa eller svamp. Torka med en mjuk
trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring
eftersom de kan skada ugnens ytor.
Rengör ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
11.3 Rengöring av
ugnsutrymmets botten
Rengöringsproceduren tar bort
kalkstensbeläggningar från botten efter
en ångkokning.
40
www.aeg.com
För funktionen: Varmluft
PLUSvi rekommenderar att
rengöringsproceduren görs
efter 5-10 användningar.
1. Häll 250 ml vit vinäger i
ugnutrymmets botten.
Använd högst 6 % vinäger utan
tillsatser.
2. Låt vinägern lösa upp
kalkstensresterna i
omgivningstemperatur under 30
minuter.
3. Gör rent ugnsutrymmet med
varmvatten och en mjuk trasa.
11.4 Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör och
löstagbara ugnsstegar (i
förekommande fall).
Starta inte
pyrolysrengöringen om inte
ugnsluckan är helt stängd.
På vissa modeller visar
displayen ”C3” om detta
problem uppstår.
VARNING!
Ugnen blir mycket het. Det
finns risk för att du bränner
dig.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte hällen samtidigt
som pyrolysfunktionen. Det
kan skada ugnen.
1. Torka av ugnen inuti med en mjuk
trasa.
2. Rengör insidan av ugnsluckan med
varmt vatten så att inte rester och
spill bränner fast.
3. Ställ in pyrolysfunktionen. Se kapitel
"Daglig användning",
"Ugnsfunktioner".
4. När
blinkar, tryck på
eller
för att ställa in pyrolysfunktionens
varaktighet:
Tillval
Beskrivning
P1
Lätt rengöring. Varaktighet: 1 h 30
min.
P2
Normal rengöring. Varaktighet: 2 h
30 min.
Tryck på
eller vrid temperaturvredet
för att starta pyrolysfunktionen.
Du kan använda funktionen SLUTTID för
att fördröja rengöringsprocedurens start.
Under pyrolysrengöringen är
ugnslampan släckt.
5. För att ändra standardlängden på
pyrolysrengöringen (P1 eller P2),
tryck på
för att ställa in
, tryck
på
eller .
6. När ugnen värmts upp till inställd
temperatur låses luckan. På displayen
och stavarna på
visas
värmeindikatorn, tills luckan låses
upp igen.
7. När pyrolysrengöringen är klar visar
displayen tiden på dagen.
Ugnsluckan förblir låst.
8. Luckan låses upp igen när ugnen
svalnat.
11.5 Påminnelse rengöring
För att påminna dig om att
pyrolysrengöringen behöver utföras,
blinkar PYR på displayen i 10 sekunder
varje gång ugnen sätts på och stängs av.
Påminnelsen om rengöring
slocknar:
• när pyrolysfunktionen är
klar.
• om du trycker på
och
samtidigt medan PYR
blinkar på displayen.
SVENSKA
41
11.6 Borttagning av
ugnsstegarna
Ta ut ugnsstegarna när ugnen ska
rengöras.
1
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
2
1
2
1. Öppna luckan helt.
2. Flytta glidstycket tills du hör ett
klickande ljud.
3. Stäng luckan tills glidstycket spärrar
den.
4. Ta bort dörren.
Luckan tas bort genom att du drar
den utåt först på ena sidan och
sedan på andra sidan.
Sätt tillbaka ugnsluckan i omvänd
ordning när rengöringen är klar. Du ska
höra ett klickljud när du sätter tillbaka
luckan. Använd en tång om det behövs.
11.8 Ta bort och rengöra
luckglasen
Glaset i luckan på din
produkt kan skilja sig från
den typ och form du ser på
bilderna. Antalet glas kan
skilja sig.
Styrpinnarnas avrundade
ändar måste peka framåt.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
FÖRSIKTIGHET!
Se till att den längre
fixeringsdelen är framtill. De
två fixeringsdelarnas ändar
måste peka bakåt. Felaktig
installation kan skada
emaljen.
11.7 Ta bort ugnsluckan
Ta bort luckan för att göra rengöringen
enklare.
1. Ta tag i lucklist B på båda sidorna av
luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
B
1
2. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
3. Håll luckglasen i överkanten ett i
taget och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
42
www.aeg.com
2. Använd ett smalt och trubbigt
föremål (t.ex. en tesked) för att
avlägsna lampglaset.
4. Rengör ugnsluckans glaspaneler.
Sätt tillbaka glasen genom att följa
stegen i omvänd ordning.
11.9 Byte av lampan
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket varm.
1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med
en trasa för att förhindra att
fett ska komma på lampan.
Baklampan
Lampglaset hittar du längst
bak i utrymmet.
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ugnslampan mot en passande
300 °C värmeresistent ugnslampa.
Använd samma typ av lampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Sidolampan
Lampglaset hittar du på vänster sida i
ugnen.
1. Ta ut den vänstra stegen för att
komma åt lampan.
12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3. Rengör lampglaset.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
11.10 Ta bort förvaringslådan
VARNING!
Förvara inte lättantändliga
föremål (t.ex.
rengöringsmaterial,
plastpåsar, ugnsvantar,
papper eller
rengöringssprayer) i
förvaringslådan.
Förvaringslådan kan bli het
när du använder ugnen. Risk
för brand föreligger
För rengöring kan förvaringslådan under
ugnen tas bort.
1. Dra ut förvaringslådan så långt det
går.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att
den kan lyftas snett uppåt ur
styrtapparna.
För att sätta tillbaka luckan utför du
stegen i omvänd ordning.
SVENSKA
43
12.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Jag inte kan sätta på produkten.
Produkten är inte ansluten
till strömförsörjningen eller
den är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att produkten är
korrekt ansluten till strömförsörjningen.
Jag inte kan sätta på produkten.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Det går inte att aktivera eller Du har tryckt på 2 eller flera
använda hällen.
touchkontroller samtidigt.
Tryck bara på en touch-kontroll.
Det går inte att aktivera eller STOP+GO-funktionen är akanvända hällen.
tiverad.
Se avsnittet "Häll - Daglig
användning".
Det går inte att aktivera eller Det finns vatten eller fettanvända hällen.
stänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och hällen stängs av. En ljudsignal
ljuder när hällen slår ifrån.
Du har ställt något på en eller flera touch-kontroller.
Ta bort föremålet från touchkontrollerna.
Hällen stängs av.
Du satte något på touch-
Ta bort föremålet från touchkontrollen.
kontrollen
Restvärmeindikatorn tänds
inte.
Zonen är inte varm eftersom
den bara har varit påslagen
en kort stund.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzonen varit på tillräckligt länge
för att vara varm.
Den automatiska uppvärmningsfunktionen aktiveras
inte.
Zonen är het.
Låt zonen bli tillräckligt sval.
Den automatiska uppvärmningsfunktionen aktiveras
inte.
Det högsta värmeläget är in- Det högsta värmeläget har
ställt.
samma effekt som funktionen.
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Effektfunktionen är påslagen.
Se avsnittet "Häll - Daglig
användning".
Touch-kontrollerna blir varma.
Kokkärlet är för stort eller
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på de
bakre zonerna om möjligt.
Det hörs inget ljud när du
trycker på touch-kontrollerna.
Ljudsignalerna är avaktivera- Aktivera signalerna. Se avde.
snittet "Häll - Daglig användning".
tänds på hällens display.
Den automatiska avstängningen har aktiverats.
Stäng av hällen och sätt på
den igen.
44
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
tänds på hällens display.
Funktionslåset/Barnlåset är
aktiverat.
Se avsnittet "Häll - Daglig
användning".
tänds på hällens display.
Det står inget kokkärl på zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
tänds på hällens display.
Fel kokkärl.
Använd rätt typ av kokkärl.
Se avsnittet "Häll – råd och
tips".
tänds på hällens display.
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zonen.
Använd kokkärl med rätt
mått. Se avsnittet "Häll – råd
och tips".
tänds på hällens display.
Kokkärlet täcker inte korset/
fyrkanten.
Täck korset/fyrkanten helt.
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermotermometern är inte rätt isatt meterns kontakt så långt in i
i uttaget.
uttaget det går.
Tillagningen av maträtter tar
för lång tid eller går för fort.
Temperaturen är för låg eller Justera vid behov temperaför hög.
turen. Följ instruktionerna i
manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Ugnsdisplayen visar "C2".
Du ville starta pyrolys- eller
upptiningsfunktionen, men
du tog inte ut matlagningstermometern ur sitt uttag.
Ta bort matlagningstermometerns kontakt ur uttaget.
SVENSKA
45
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnsdisplayen visar "F102".
• Du har inte stängt luckan • Stäng luckan helt.
ordentligt.
• Stäng av ugnen via hus• Det elektroniska lucklåset
hållets säkring eller säkerär trasigt.
hetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
"F102" visas på displayen
igen.
Ugnen är på men värms inte
upp. Fläkten arbetar inte.
Ugnsdisplayen visar
"Demo".
Demoläget är aktiverat.
1.
Stäng av ugnen.
2.
3.
Håll in knappen
.
När en ljudsignal hörs
vrider du vredet för
ugnsfunktionerna medurs till den första funktionen. "Demo" blinkar
på displayen.
Vrid vredet för ugnsfunktionerna till avstängt
läge.
4.
5.
6.
Släpp knappen
.
Vrid vredet för temperaturen medurs och håll
det i tre sekunder. Ljudsignalen hörs tre gånger.
Demoläget är inaktiverat.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
Stäng av produkten via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet
och slå på den igen. Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen
igen.
Det fungerar inte som det
ska när du använder Varmluft PLUS-funktionen.
Du fyllde inte på bottenskålen med vatten.
Se avsnittet "Aktivera Varmluft PLUS-funktionen".
Vattnet i bottenskålen kokar
inte.
Temperaturen är för låg.
Ställ in temperaturen till
minst 110 °C. Se kapitlet
"Tips och tips".
46
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Vattnet rinner ut ur bottenskålen.
Det är för mycket vatten i
bottenskålen.
Stäng av ugnen och se till att
den är helt kall. Ta bort vattnet med en svamp eller en
disktrasa. Tillsätt rätt mängd
vatten i bottenskålen. Se avsnittet "Aktivera Varmluft
PLUS-funktionen".
12.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver
finns på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Tekniska data
Mått
Höjd
850 - 936 mm
Bredd
596 mm
Djup
600 mm
13.2 Elektrisk installation
VARNING!
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlena "Säkerhet" inte
följs.
Denna produkt levereras utan
huvudkontakt eller huvudkabel.
Tillämpliga typer av kablar för olika faser:
Fas
Minimistorlek kabel
1
3x6,0 mm²
3 med neutral
5x1,5 mm²
VARNING!
Nätkabeln får inte vidröra
den del av produkten som är
skuggad på bilden.
SVENSKA
13.3 Tippskydd
FÖRSIKTIGHET!
Montera tippskyddet för att
hindra att produkten välter
vid felaktig belastning.
Tippskyddet fungerar endast
när produkten står på rätt
plats.
Din produkt har symbolerna
som visas på bilderna (i
förekommande fall) för att
påminna dig om att montera
tippskyddet.
Kontrollera att du placerar
tippskyddet på rätt höjd.
Mer information om hur produkten ska
installeras finns i ett separat
installationshäfte.
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Produktinformation för häll enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
CIB6672APM
Typ av häll
Häll inuti fristående spis
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzoner
(Ø)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiförbrukning per kokzon
(EC electric cooking)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
174,3 Wh / kg
165,3 Wh / kg
171,3 Wh / kg
165,3 Wh / kg
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
169,1 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda.
Energimätningarna för kokzonen
identifieras av korsen i respektive kokzon.
14.2 Häll - Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
47
48
www.aeg.com
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
14.3 Informationsblad och information för ugnar enligt EU
65-66/2014
Leverantörens namn
AEG
Modellbeskrivning
CIB6672APM
Energiindex
88.4
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.98 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.76 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
73 l
Typ av ugn
Ugn inuti fristående spis
Massa
65.7 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
14.4 Ugn - Energibesparing
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Restvärme
Om ett program med tidvalet
Varaktighet eller Sluttid aktiveras och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
SVENSKA
maten varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den
bara vid behov.
49
När du använder den här funktionen
släcks lampan automatiskt efter 30
sekunder. Du kan tända lampan igen,
men det minskar förväntad
energibesparing.
Varmluft med fukt
För att spara energi under tillagningen.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
50
www.aeg.com
SVENSKA
51
867337196-A-332018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising