HUSQVARNA-ELECTROLUX QSIP6160X, QSIP6160W User manual

HUSQVARNA-ELECTROLUX QSIP6160X, QSIP6160W User manual
QSIP6160W
QSIP6160X
USER
MANUAL
NO
Bruksanvisning
Komfyr
2
www.husqvarna-electrolux.se
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON........................................................................................... 3
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................................. 5
3. PRODUKTBESKRIVELSE....................................................................................................8
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK............................................................................................ 9
5. KOMFYRTOPP – DAGLIG BRUK.................................................................................... 10
6. KOKETOPP - RÅD OG TIPS............................................................................................ 15
7. KOMFYRTOPP – STELL OG RENGJØRING..................................................................16
8. OVN – DAGLIG BRUK .................................................................................................... 17
9. STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER............................................................................ 21
10. OVN – RÅD OG TIPS.....................................................................................................23
11. OVN – STELL OG RENGJØRING ................................................................................35
12. FEILSØKING.................................................................................................................. 38
13. MONTERING................................................................................................................. 41
14. ENERGIEFFEKTIV.......................................................................................................... 43
KJÆRE KUNDE
Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har konstruert det for
å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi ber deg
bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan få mest mulig
ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data
for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på
et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
ADVARSEL!
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det
brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige
deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere
denne.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
Bare en kvalifisert person må montere produktet og
skifte ut kabelen.
Denne enheten er beregnet på bruk opptil 2000 m
over havnivå.
Dette produktet skal ikke brukes på skip eller båter.
For å unngå overoppheting, ikke installer produktet
bak en dekorativ dør.
Ikke monter produktet på en plattform som ikke er
beregnet på dette produktet.
4
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med
et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
Du må ALDRI prøve å slukke en brann med vann, men
du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset
eller hengslede lokk på koketoppen, da dette kan ripe
opp glasset og føre til at glasset blir matt.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på koketoppen fordi de kan bli varme.
Om glasskeramikkoverflaten / glassoverflaten har
sprekker, skru av produktet for å unngå mulig elektrisk
støt.
Etter bruk slår du av koketoppen med
kontrollenheten. Ikke rett deg etter grytesensoren.
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene. Barn yngre enn 8 år må holdes på
avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Overflødig søl må fjernes og innerglasset må vaskes
før pyrolytisk rengjøring. Ta ut alle deler fra ovnen.
Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen
for å unngå fare for elektrisk støt.
NORSK
•
•
•
•
•
5
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå elektriske farer.
Bruk kun den matsensoren (kjernetemperatursensor)
som anbefales for dette produktet.
Vær forsiktig når du berører oppbevaringsskuffen.
Den kan bli varm.
For å fjerner hyllestøttene, må du først trekk fronten
på hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
hyllestøttene.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeproduktet har enten utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i anvisningene, eller
koketoppbeskyttelser som er bygd inn i produktet.
Bruk av upassende beskyttelse kan føre til ulykker.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Ikke dra eller løft produktet etter
håndtaket.
• Kjøkkenskapet og fordypningen må
være i passende dimensjoner.
• Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.
• Pass på at produktet er montert under
og ved siden av stabile
konstruksjoner.
• Deler av produktet bærer strøm. Dekk
produktet med møbler for å forhindre
berøring av farlige deler.
• Sidene på produktet må være på
høyde med apparater eller enheter av
samme høyde.
• Ikke monter produktet ved siden av
en dør eller under et vindu. Dette
hindrer varme kokekar fra å falle ned
fra produktet når døren eller vinduet
er åpnet.
• Sørg for å montere en stabiliserende
hjelp for å hindre at produktet tipper
fremover. Se installasjonskapittelet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
• Ikke la nettkablene berøre eller
komme nær produktets dør, spesielt
ikke når døren er varm.
6
www.husqvarna-electrolux.se
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Bruk egnede isoleringsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
• Lukk døren til produktet helt, før du
setter støpselet i stikkontakten.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade og
brannskader.
Risiko for elektrisk støt.
• Dette produktet er kun for
husholdningsbruk.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn
mens det er i bruk.
• Slå av produktet etter hver bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren til
produktet når produktet er i bruk.
Varm damp kan strømme ut.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
produktet er i bruk.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
• Oppvarming av fett og olje kan
frigjøre brennbare damper. Hold
flammer eller varme gjenstander unna
fett og oljer når du bruker dem til
tilbereding av mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
• Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med produktet når
du åpner døren.
• Åpne døren til produktet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i produktet direkte
på bunnen.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme produktet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i produktet når
tilberedningen er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
• Misfarge på produktets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
• Bruk en grill – /stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
• Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
• Ikke la gryter koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
produktet. Overflaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.
NORSK
• Legg ikke aluminiumsfolie direkte på
bunnen i produktet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller kokekar med ødelagt bunn kan
lage riper i glasskeramikken. Løft
alltid disse objektene opp når du må
flytte dem på platetoppen.
• Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
• Slå av produktet før vedlikehold.
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
• Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
• Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte servicesenteret.
• Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
• Fett og matrester i produktet kan
forårsake brann.
• Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
• Påse at innsiden og døren tørkes med
en klut etter hver bruk. Damp ved
bruk av produktet kondenserer på de
indre veggene og kan føre til
korrosjon. For å redusere kondensen,
kan du la produktet stå på i 10
minutter før du setter inn maten.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
• Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
• Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med noen form for
vaskemiddel.
7
2.5 Pyrolytisk rengjøring
Fare for skade / Brann /
Kjemiske utslipp (damp) i
pyrolytisk modus.
• Før du utfører en "pyrolytisk
selvrensing"-funksjon eller "første
gangs bruk"-funksjonen, må du fjerne
følgende fra ovnsrommet:
– Eventuelle overflødige matrester,
olje eller fett søl/avleiringer.
– Alle objekter som kan fjernes
(inkludert hyller, sideskinner osv.
som ble levert med produktet) og
særlig superclean-gryter, panner,
brett, redskaper osv.
• Les alle instruksjoner for pyrolytisk
rengjøring nøye.
• Hold barn unna produktet når den
pyrolytiske rengjøring er i bruk.
Produktet blir svært varmt og varm
luft slippes ut av kjøleventilene i
fronten.
• Pyrolytisk selvrensing er en operasjon
med høy temperatur som kan frigjøre
røyk fra matlagingsrester og
konstruksjonsmaterialer, derfor
anbefales forbrukere på det sterkeste
å:
– Sørg for god ventilasjon under og
etter hver pyrolytiske rengjøring.
– Sørg for god ventilasjon under og
etter første gangs bruk ved
maksimum temperaturdrift.
• I motsetning til alle mennesker, kan
noen fugler og krypdyr være ekstremt
følsomme for potensiell røyk som
frigis under rengjøringen av
pyrolytiske ovner.
– Hold alle kjæledyr (spesielt fugler)
borte fra produktet under og
etter hver pyrolytiske rengjøring,
og bruk først maksimal
temperatur mot et godt ventilert
område.
• Små kjæledyr kan også være svært
følsomme for temperaturendringer i
nærheten av pyrolytiske ovner når det
pyrolytiske
selvrengjøringsprogrammet brukes.
• Superclean-overflater på gryter,
panner, brett, kjøkkenutstyr, osv. kan
skades av den høye temperaturen ved
pyrolytisk rengjøring i pyrolytiske
8
www.husqvarna-electrolux.se
ovner og kan også være en kilde for
et lavt nivå skadelige gasser.
• Røyk som frigis fra alle pyrolytiske
ovner / matrester, er ikke skadelig for
mennesker, inkludert spedbarn eller
personer med medisinske tilstander.
2.6 Innvendig belysning
• Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
• Koble strømmen fra produktet før du
skifter lyspære.
• Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i
produktet.
2.8 Service
• Kontakt et autorisert servicesenter for
å reparere produktet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt
1 2
3
4
5
10
5
4
3
2
1
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bryter til ovnsfunksjonene
Strømindikator/symbol
Elektronisk programmering
Termostatbryter
Kontakt til steketermometer
Varmeelement
Ovnslampe
Uttakbare brettstiger
Vifte
Brettplasseringer
NORSK
3.2 Oversikt over platetoppen
1
2
5
3
4
3.3 Tilbehør
• Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
• Stekebrett med slippbelegg
Til kaker og kjeks.
• Grill-/stekepanne med slippbelegg
Til baking og steking eller som panne
for å samle opp fett.
• Steketermometer for
kjernetemperatur
1 Induksjonskokesone 2300 W, med
effektfunksjonen på 3200 W
2 Induksjonskokesone 2300 W, med
effektfunksjonen på 3200 W
3 Induksjonskokesone 2300 W, med
effektfunksjonen på 3200 W
4 Betjeningspanel
5 Induksjonskokesone 2300 W, med
effektfunksjonen på 3200 W
For å måle hvor langt maten har
kommet i stekeprosessen.
• Oppbevaringsskuff
Oppbevaringsskuffen er under
stekeovnsrommet.
Dytt på skuffen for å åpne den.
Skuffen kommer ut.
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
4.1 Første gangs rengjøring
Fjern alt tilbehør og alle uttakbare
brettstiger fra produktet.
Døren er utstyrt med et
langsomt lukkesystem. Ikke
bruk makt for å lukke døren.
Se etter i kapittelet "Stell og
rengjøring".
Rengjør produktet og alt tilbehør før
første gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
4.2 Bruk av sensorfelt
For å aktivere en funksjon, trykk og hold
det valgte symbolet på displayet i minst
1 sekund.
4.3 Stille inn klokkeslett
Etter første tilkobling til strøm, vent til
displayet viser
blinker.
1. Trykk på
timene.
og "12:00". "12"
eller
for å stille inn
2. Trykk på
for å bekrefte og veksle
for å stille inn minuttene.
Displayet viser
"00" blinker.
og innstilt time.
eller
for å stille
3. Trykk på
gjeldende minutter.
4. Trykk på
for å bekrefte, ellers blir
det angitte klokkeslettet lagret
automatisk etter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tiden.
9
10
www.husqvarna-electrolux.se
4.4 Endre tiden
1. Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
2. La produktet være i bruk i 1 time.
Du kan bare endre klokkeslettet når
stekeovnen er slått av.
Trykk på
3. Velg ovnsfunksjonen
og angi
maksimal temperatur.
4. La produktet være i bruk i 15
minutter.
gjentatte ganger, helt til
indikatoren for klokkeslett
blinker i
displayet.
For å stille inn ny tid, se "Stille inn tiden".
og angi
5. Velg ovnsfunksjonen
maksimal temperatur.
6. La produktet være i bruk i 15
minutter.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig.
Produktet kan avgi lukt og røyk. Dette er
normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i
rommet.
4.5 Skjult lås
For å bruke produktet, trykker du på
betjeningsbryteren. Betjeningsbryteren
kommer ut.
4.6 Forvarming
Forvarm det tomme produktet for å
brenne av gjenværende fett.
5. KOMFYRTOPP – DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 koketoppens betjeningspanel
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler
forteller hvilke funksjoner som er i bruk.
SenFunksjon
sorfelt
Beskrivelse
1
PÅ / AV
Slå koketoppen av og på.
2
Sperre / Barnesikringsfunk- Låse/låse opp betjeningspanelet.
sjon
3
STOP+GO
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
4
Bridge
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
NORSK
5
6
7
SenFunksjon
sorfelt
Beskrivelse
-
Effekttrinndisplay
For å vise effekttrinnet.
-
Tidsindikatorer for kokeso- Viser hvilken sone tiden er innstilt for.
ner
-
Tidsurdisplay
Vise tiden i minutter.
–
Velge kokesone.
–
Øke eller redusere tiden.
Effektfunksjon
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
Betjeningslinje
Stille inn en varmeinnstilling.
8
/
9
10
11
–
11
5.2 Effekttrinndisplayer
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
Kokesonen er i bruk.
-
STOP+GO-funksjonen er aktivert.
Automatisk oppvarming-funksjonen er aktivert.
Effektfunksjon er aktivert.
+ tall
Det har oppstått en feil.
/
OptiHeat Control (Tretrinns restvarmeindikator): fortsett koking / hold
varm / restvarme.
/
Sperre / Barnesikringsfunksjon-funksjonen er aktivert.
Uegnet eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokesonen.
Automatisk utkopling-funksjonen er aktivert.
12
www.husqvarna-electrolux.se
5.3 OptiHeat Control
(Tretrinns restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Forbrenningsfare som følge
av restvarme. Indikatoren
viser nivået av restvarme.
Induksjonskokesonene gir den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
5.4 Slå på og av
Effekttrinn
koketoppen deaktiveres etter
8–9
4 timer
10 – 14
1,5 timer
5.6 Effekttrinnet
Velge eller endre effekttrinn:
Berør betjeningssøylen på riktig
effekttrinn eller beveg fingeren langs
betjeningssøylen til du kommer til riktig
effekttrinn.
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere komfyrtoppen.
5.5 Automatisk utkopling
Funksjonen deaktiverer koketoppen
automatisk hvis:
• alle kokesonene er deaktiverte,
• du stiller ikke inn effekttrinnet etter du
har aktivert koketoppen,
• du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignalet høres, deretter slås
koketoppen av. Fjern objektet elle
vask betjeningspanelet.
• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis
en kasserolle tørrkokes). Før
koketoppen brukes igjen, må
kokesonene være kalde.
• du bruker feil kokeredskap. Symbolet
tennes og kokesonen slås
automatisk av etter 2 minutter.
• du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
tennes , og koketoppen
deaktiveres.
Forholdet mellom effekttrinnet og
tiden som koketoppen deaktiveres
etter:
Effekttrinn
,1–3
4–7
koketoppen deaktiveres etter
6 timer
5 timer
5.7 Bridge-funksjon
Funksjonen er aktivert når
kasserollen dekker senter av
de to sonene.
Denne funksjonen forbinder to
kokesoner slik at de opererer som én.
Still inn effekttrinnet til en av
kokesonene.
For å aktivere funksjonen for venstre/
/ . For å
høyre kokesoner, berør
angi eller endre effekttrinnet, berør en av
de venstre/høyre kontrollsensorene.
For å deaktivere denne funksjonen,
berør
/
uavhengig.
. Kokesonene opererer
5.8 Automatisk oppvarming
Aktiverer denne funksjonen for å få et
ønsket effekttrinn i en kortere tid. Når
den er på, fungerer sonen på høyeste
innstilling i starten, så fortsetter den på
ønsket varme videre.
For å aktivere funksjonen må
kokesonen være kald.
NORSK
Aktivere funksjonen for en kokesone:
berør
( tennes). Berør straks et
ønsket effekttrinn. Etter 3 sekunder
tennes
.
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
5.9 Effektfunksjon
Denne funksjonen gjør mer kraft
tilgjengelig til induksjonskokesonene.
Funksjonen kan aktiveres for
induksjonskokesonen kun i en begrenset
tidsperiode. Etter den tiden vil
induksjonskokesonen automatisk gå
tilbake til den høyeste effekttrinnet.
Aktivere funksjonen for en kokesone:
berør
.
tennes.
Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
Kokesonen deaktiveres.
For å stoppe lyden: berør
.
CountUp Timer (Tidsur med
opptelling)
Du kan bruke denne funksjonen til å
kontrollere hvor lenge kokesonen er
aktiv.
For å stille inn kokesonen: berør
gjentatte ganger til indikatoren for den
ønskede kokesonen tennes.
For å aktivere denne funksjonen: berør
på tidsuret.
vises. Når indikatoren
for kokesonen blinker langsommere, har
opptellingen startet. Displayet veksler
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
mellom
og tiden som telles opp
(minutter).
5.10 Tidsbryter
For å se hvor lenge kokesonen er
Tidsur med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å stille
inn hvor lenge kokesonen skal være på i
en enkelt økt.
Angi først varmeinnstilling for kokesonen
og velg deretter funksjonen.
For å stille inn kokesonen: berør
gjentatte ganger til indikatoren for den
ønskede kokesonen tennes.
på
For å aktivere funksjonen: berør
tidsuret for å stille inn tiden (00–99
minutter). Når indikatoren for kokesonen
blinker langsommere, har nedtellingen
startet.
For å vise gjenværende tid: velg
kokesonen med . Indikatoren for
kokesonen begynner å blinke raskt.
Displayet viser gjenværende tid.
For å endre tiden: velg kokesonen med
. Berør
eller
.
For å deaktivere funksjonen: velg
kokesonen med
og berør .
Gjenværende tid teller ned til 00.
Indikatoren for kokesonen går av.
13
aktiv: still inn kokesonen med .
Indikatoren for kokesonen begynner å
blinke raskt. Den viser hvor lenge sonen
er i bruk.
For å deaktivere funksjonen: velg
og berør
eller
kokesonen med
Indikatoren for kokesonen går av.
Stoppeklokke
Du kan bruke denne funksjonen som en
stoppeklokke når komfyrtoppen er på
og når kokesonene ikke er i bruk.
Varmeinnstillingsdisplayet viser
.
For å aktivere funksjonen, berør
.
eller
på tidsuret for å stille
Berør
inn tiden. Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
For å stoppe lyden: berør
.
Funksjonen har ingen effekt
på bruken av kokesonene.
5.11 STOP+GO
Funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste effekttrinn.
Når funksjonen er i bruk, kan du ikke
endre effekttrinnene.
.
14
www.husqvarna-electrolux.se
5.14 OffSound Control (Slå
lydsignalene på og av)
Funksjonen deaktiverer ikke
tidsurfunksjonen.
For å aktivere funksjonen: berør
tennes.
.
i3
Deaktiver komfyrtoppen. Berør
sekunder. Displayet slås på og så av.
For å deaktivere denne funksjonen:
Berør
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
i 3 sekunder.
eller
tennes.
på tidsuret for å velge én av
Berør
følgende:
5.12 Sperre
•
Du kan låse betjeningspanelet mens
kokesonene er i bruk. Det hindrer
utilsiktet endring av effekttrinnet.
•
– lydene er på
For å bekrefte valget, vent til
komfyrtoppen slår seg av automatisk.
Still inn effekttrinnet først.
Når funksjonen er satt til to
kun høre lydene når:
For å aktivere funksjonen: berør
tennes i 4 sekunder.Tidsuret blir
værende på.
.
– lydene er avslått
kan du
For å deaktivere denne funksjonen:
•
•
•
•
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
5.15 Effektstyring-funksjon
• Kokesonene er gruppert i henhold til
lokaliteten og nummeret til fasene i
koketoppen. Se bildet.
• Hver fase har en maksimal elektrisk
last.
• Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene som er koblet til samme
fase.
• Funksjonen aktiveres når det totale
elektriske lasten til kokesonene som
er koblet til én enkelt fase
overskrides.
• Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene som er koblet til
samme fase.
• Displayet for de reduserte sonene
skifter mellom to nivåer.
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
5.13 Barnesikringsfunksjon
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
For å aktivere funksjonen: aktiver
koketoppen med
. Ikke still inn
effekttrinn. Berør
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med
.
For å deaktivere funksjonen: aktiver
koketoppen med
. Ikke still inn
effekttrinn. Berør
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med
.
For å overstyre funksjonen for kun én
tilberedningstid: aktiver koketoppen
med .
tennes. Berør
i4
sekunder. Still inn effekttrinn innen 10
sekunder. Du kan betjene koketoppen.
Når du deaktiverer koketoppen med
blir funksjonen aktivert igjen.
du berører
Stoppeklokke kommer ned
Tidsur med nedtelling kommer ned
du legger noe på betjeningspanelet.
,
NORSK
15
6. KOKETOPP - RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Kokekar
På induksjonskokesoner
lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt
varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar på
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
• riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
• litt vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
• en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
Kokekarets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg i
noen grad målene til bunnen av
kokekaret automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
6.2 Minimum diameter for
kokekar
Kokesone
Diameter på kokekar (mm)
Venstre bak
125 – 210
Kokesone
Diameter på kokekar (mm)
Høyre bak
125 – 210
Høyre foran
125 – 210
Venstre foran
125 – 210
6.3 Støy under bruk
Hvis du kan høre:
• knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• plystrelyd: du bruker kokesonen på et
høyt effekttrinn, og kokekaret består
av forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• summing: du bruker høyt effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger.
• hvesing, summing: viften går.
Lydene er normale, og betyr ikke at
det er feil på komfyrtoppen.
6.4 Öko Timer (Øko-tidsur)
For å spare energi, slås kokesonen av før
tidsuret med nedtelling høres.
Forskjellen i driftstid avhenger av valgt
effekttrinn og hvor lenge tilberedningen
varer.
6.5 Eksempler på
tilberedningsmåter
Forholdet mellom varmeinnstillingen og
kokesonens strømforbruk er ikke lineær.
Når du øker varmeinnstillingen er den
ikke proporsjonal med kokesonens økte
strømforbruk. Dette betyr at kokesonen
med middels varmeinnstillinger bruker
mindre enn halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
16
www.husqvarna-electrolux.se
Varmeinnstilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
Holde ferdig tilberedt mat
varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1-3
Hollandaise-saus, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.
5 - 25
Bland innimellom.
1-3
Størkning: luftige omeletter,
eggestand.
10 - 40
Tilberedes med lokk.
3-5
Svelling av ris og melkeretter,
varming av ferdigretter.
25 - 50
Tilsett minst dobbelt så mye
væske som ris, rør om melkeretter når halve tilberedningstiden har gått.
5-7
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 - 45
Tilsett noen spiseskjeer med
væske.
7-9
Dampkoking av poteter.
20 - 60
Bruk maks. ¼ l vann til 750 g
poteter.
7-9
Koking av større matvaremengder, gryteretter og supper.
60 - 150
Opptil 3 liter væske pluss ingredienser.
9 - 12
Forsiktig steking: filet, cordon etter
bleu av kalv, koteletter, koket- behov
ter, pølser, lever, sausejevning,
egg, pannekaker, smultringer.
Snu etter halve steketiden.
12 - 13
Steking, reven potetgrateng,
hoftestykker, steker.
Snu etter halve steketiden.
14
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites.
-1
5 - 15
Kok store mengder vann. Effektfunksjonen er aktivert.
7. KOMFYRTOPP – STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Generell informasjon
• Rengjør koketoppen etter hver bruk.
• Bruk kokekar med ren bunn.
• Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke koketoppens funksjon.
• Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på koketoppen.
• Bruk en spesialskrape til glasset.
7.2 Rengjøring av koketoppen
• Fjern umiddelbart: smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
inneholder sukker. Hvis ikke kan
smusset forårsake skade på
komfyrtoppen. Vær varsom slik at du
unngår forbrenninger. Plasser skrapen
på glassflaten i en skarp vinkel og skyv
bladet bortover flaten.
• Fjern når koketoppen er kald nok:
kalk- eller vannringer, fettflekker,
blank misfarging av metallet. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
NORSK
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
• Fjerne skinnende metallisk
misfarging: bruk en oppløsning av
17
vann og edikk og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
8. OVN – DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Visning
A
G
F
B
E
C
D
A.
B.
C.
D.
Klokke
Varme opp og restvarmeindikator
Vannskuff (bare utvalgte modeller)
Steketermometer (kun på noen
modeller)
E. Elektronisk dørlås (kun på noen
modeller)
F. Timer/minutter
G. Klokkefunksjoner
8.2 Ovnsfunksjoner
Symbol
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Av-posisjon
Produktet er av.
Ovnslampe
For å aktivere ovnslampen uten å stille inn på steking.
Varmluft
For å bake på opptil to brettplasseringer samtidig
og for å tørke mat.Still ovnens temperatur på 20 –
40 °C lavere enn for Over-/Undervarme.
Pai/pizza
For å steke på én brettplassering, slik at du oppnår
en mer intens bruning og sprø bunn. Still ovnens
temperatur på 20 – 40 °C lavere enn for Over-/
Undervarme.
Over-/Undervarme
For å bake og steke på én brettplassering.
Tørking
For å tørke skiver av frukt, (f.eks. eple, plomme og
fersken), og skiver av grønnsaker, (f.eks. tomat,
squash og sopp).
18
www.husqvarna-electrolux.se
Symbol
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Tine
Denne funksjonen kan brukes for å tine frossen mat,
slik som grønnsaker og frukt. Tiden det tar å tine avhenger av mengden og størrelsen på den frosne
maten.
Grill
For å grille flate matvarer og riste brød.
Max Grill
For å grille større mengder flate matvarer og for å riste brød.
Bruning
For å steke store steker eller fjærfe på én brettplassering. Også for å gratinere og brune.
Pyrolytisk rengjøring
For å aktivere automatisk pyrolytisk rengjøring av
ovnen. Denne funksjonen brenner av gjenværende
smuss i ovnen.
8.3 Knapper
Knapp
Funksjon
Beskrivelse
KLOKKE
For å stille inn en klokkefunksjon.
MINUS
For å stille inn tiden.
VARSELUR
For å stille inn VARSELUR. Hold denne
knappen nede i mer enn 3 sekunder for å
aktivere ovnslampen.
PLUSS
For å stille inn tiden.
TEMPERATUR
For å kontrollere ovnstemperaturen eller
kjernetemperaturen på steketermometeret (hvis aktuelt). Brukes bare når en ovnsfunksjon er i bruk.
NORSK
8.4 Aktivering og deaktivering
av ovnen
Hvorvidt produktet har
brytersymboler, eller
indikatorer eller lys:
• Indikatoren lyser når
ovnen varmes opp.
• Lampen lyser når
produktet er i bruk.
• Symbolet viser om
programvelgeren
kontrollerer kokesonen,
ovnsfunksjoner eller
temperaturen.
1. Drei bryteren for å velge en
stekeovnsfunksjon.
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperaturinnstilling.
3. Drei bryteren for ovnsfunksjoner og
temperaturvelgeren til AV-posisjon
for å slå av ovnen.
8.5 Restvarmeindikator
Symbolene vises også i
displayet mens
pyrolysefunksjonen er i
gang. Du kan sjekke det på
knappen.
Gjenta trinn 2 for å deaktivere
barnesikringen.
8.8 Bruke tastesperren
Du kan bare aktivere Tastesperrefunksjonen når produktet er i bruk.
Denne funksjonen både låser døren og
forhindrer at temperaturen og
tidsinnstillingene til en ovnsfunksjon som
er i gang endres ved et uhell.
1. Velg ovnsfunksjon og still den inn
etter dine preferanser
og
samtidig i
2. Trykk og hold
minst 2 sekunder.
Et lydsignal høres. Loc tennes på
displayet.
For å deaktivere Tastesperre, gjenta trinn
2.
Når du slår av produktet, viser displayet
Hvis pyrolysefunksjonen er i
restvarmeindikatoren
hvis
temperaturen i ovnen er høyere enn 40
°C. Drei termostatbryteren mot venstre
eller høyre for å velge en temperatur.
drift, er døren låst og
lyser i displayet.
8.6 Oppvarmingsindikator
Hvis du aktiverer ovnsfunksjonen,
kommer linjene i displayet
på en etter
en. Linjene viser at ovnstemperaturen
øker eller reduseres.
8.7 Bruke barnesikringen
Døren er låst og produktet kan ikke
aktiveres utilsiktet når barnesikringen er
aktivert.
1. Sørg for at bryteren for
ovnsfunksjoner er i av-posisjonen.
2. Trykk og hold
sekunder.
og
Et lydsignal høres. SAFE og
displayet.
samtidig i 2
tennes på
19
Loc tennes på displayet når
du dreier på bryteren for
temperaturen eller trykker
en knapp. Når du dreier på
bryteren for ovnsfunksjoner,
slås produktet av.
Når du slår av produktet
mens Tastesperre er på,
veksler Tastesperre
automatisk til barnesikring.
Se "Bruke barnesikringen".
8.9 Slår seg av automatisk
Av sikkerhetstilsyn slår produktet seg av
automatisk etter en tid om en
ovnsfunksjon er i drift og du ikke endrer
noen innstillinger.
Temperatur (°C)
Utkoblingstid (t)
30 – 115
12,5
120 – 195
8,5
20
www.husqvarna-electrolux.se
Temperatur (°C)
Utkoblingstid (t)
200 – 245
5,5
250 – maksimum
1,5
Etter en automatisk utkobling, trykk på
hvilken som helst knapp for å slå på
produktet igjen.
Automatisk utkobling virker
ikke med funksjonene:
steketermometer, Belysning,
Steketid, Ferdigtid.
8.10 Kjølevifte
Mens produktet er i drift, slår kjøleviften
seg på automatisk for å holde produktets
overflater kalde. Når du slår av
produktet, er kjøleviften aktiv til
produktet er kjølt ned.
8.11 Bruke steketermometer
Steketermometeret måler
kjernetemperaturen i kjøttet. Når kjøttet
har nådd innstilt temperatur, slår
produktet seg av.
To temperaturer må stilles inn:
• Stekeovnstemperaturen. Se
steketabellen.
• Kjernetemperaturen. Se tabell for
steketermometeret.
FORSIKTIG!
Bruk bare
steketermometeret som
følger med produktet eller
originale reservedeler.
1. Velg ovnsfunksjon og
ovnstemperatur.
2. Sett spissen på steketermometeret
inn i midten av kjøttet.
Forsikre deg om at
kjernetemperatursensoren sitter i
kjøttet og i stikkontakten under
tilberedningen.
3. Sett pluggen til steketermometeret i
kontakten på fronten av produktet.
Displayet viser symbolet til
steketermometeret og standard
kjernetemperatur. Når du bruker
steketermometeret for første gang, er
standard kjernetemperatur 60 °C. Mens
blinker, kan du endre standard
kjernetemperatur med
temperaturbryteren.
for å lagre den nye
4. Trykk
kjernetemperaturen eller vent i 10
sekunder, slik at innstillingen lagres
automatisk.
Den nye innstilte kjernetemperatur vises i
displayet neste gang du bruker
steketermometeret.
Når kjøttet har nådd innstilt
kjernetemperatur, blinker symbolet for
kjernetemperatur og steketermometer.
Et lydsignal høres i to minutter.
5. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå
av lydsignalet
6. Ta kjernetemperatursensoren ut av
kontakten. Ta kjøttet ut av produktet.
7. Slå av produktet.
ADVARSEL!
Vær forsiktig når du fjerner
spissen og pluggen til
steketermometeret.
Steketermometeret er varmt.
Fare for brannskader.
Hver gang du setter
kjernetemperatursensoren i
kontakten, må du stille inn
steketid og ferdigtid igjen.
NORSK
21
Når produktet kalkulerer
foreløpig steketid for første
gang, vil symbolet
blinke
i displayet. Displayet viser
varighet på
tilberedningsprosessen når
beregningen er ferdig.
Beregningene vil kjøre i
bakgrunnen under
tilberedningen, og
steketidsverdien kan
oppdateres i displayet hvis
nødvendig.
Rist og langpanne sammen:
Skyv langpannen inn mellom sporene på
brettstigen og risten på sporene over.
Du kan endre kjernetemperaturen når
som helst i løpet av
tilberedningsprosessen:
1. Trykk:
:
• Trykk én gang – displayet viser
valgt kjernetemperatur, som
endres hvert 10. sekund til
gjeldende kjernetemperatur.
• Trykk to ganger – displayet viser
gjeldende ovnstemperatur, som
endres hvert 10. sekund til valgt
ovnstemperatur.
• Trykk tre ganger – displayet viser
valgt ovnstemperatur.
2. Drei termostatbryteren for å endre
temperaturen.
8.12 Sette inn stekeovnens
tilbehør
Langpanne:
• Alt tilbehør har små
fordypninger på begge
sidene øverst for å øke
sikkerheten.
Fordypningene hindrer
også de i å tippe.
• Den høye kanten rundt
hele risten forhindrer at
kokekar og former sklir.
Skyv langpannen inn i sporene på
brettstigene.
9. STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER
9.1 Tabell over klokkefunksjoner
Klokkefunksjon
Bruksområde
KLOKKESLETT
For å vise eller endre klokkeslett. Du kan bare endre
klokkeslettet når produktet er avslått.
STEKETID
For å velge hvor lenge produktet skal være slått på.
Brukes kun når ovnsfunksjonen er stilt inn.
FERDIGTID
For å velge når produktet skal slås av. Brukes kun når
ovnsfunksjonen er stilt inn.
22
www.husqvarna-electrolux.se
Klokkefunksjon
00:00
Bruksområde
TIDSUTSETTELSE
For å kombinere STEKETID og FERDIGTID.
VARSELUR
Brukes for innstilling av varseluret. Denne funksjonen
har ingen innvirkning på bruken av produktet. Du kan
stille inn VARSELURET når som helst, selv hvis produktet er slått av.
STOPPEKLOKKE
Hvis du ikke bruker andre klokkefunksjoner, tidsuret
med opptelling overvåke automatisk hvor lang tid produktet har vært i bruk.
Det starter straks ovnen slås på.
Tidsuret med opptelling kan brukes med funksjonene:
STEKETID, FERDIGTID, kjernetemperatursensor.
9.2 Velge STEKETID
9.4 Velge TIDSFORSINKELSE
1. Velg en ovnsfunksjon.
1. Velg en ovnsfunksjon.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
gjentatte ganger til
2. Trykk på
begynner å blinke.
3. Trykk på
eller
for å stille
minutter og timer for STEKETID.
3. Trykk på
eller
for å stille
minutter og timer for STEKETID.
for å bekrefte.
4. Trykk
Et lydsignal høres i 2 minutter når tiden
for å bekrefte.
4. Trykk
displayet.
utløper.
og tidsinnstilling blinker i
displayet. Produktet slår seg automatisk
av.
5. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå
av lydsignalet.
6. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
5. Trykk på
eller
for å stille inn
timer og minutter for FERDIGTID.
9.3 Velge FERDIGTID
innstilte tiden nås.
og tidsinnstilling
blinker i displayet. Produktet slås av.
7. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå
av lydsignalet.
8. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
1. Velg en ovnsfunksjon.
gjentatte ganger til
2. Trykk på
begynner å blinke.
eller
for å stille inn
3. Trykk på
timer og minutter for FERDIGTID.
4. Trykk
for å bekrefte.
Et lydsignal høres i 2 minutter når den
innstilte tiden nås.
og tidsinnstilling
blinker i displayet. Produktet slår seg
automatisk av.
5. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå
av lydsignalet.
6. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
blinker i
6. Trykk
for å bekrefte.
Apparatet slår seg automatisk på senere,
fungerer bare i en innstilt STEKETID og
stopper ved innstilt FERDIGTID. Et
lydsignal høres i 2 minutter når den
9.5 Stille inn Varselur
1. Trykk
.
og "00" blinker i displayet.
eller
for å stille inn
2. Trykk på
varseluret.
Først velger du sekunder, deretter
minutter.
Når du velger en tid som er lenger
enn 60 minutter, vil
displayet.
3. Juster timene.
blinke i
NORSK
4. VARSELURET starter automatisk etter
5 sekunder.
Når 90 % av tiden har gått, høres et
lydsignal.
5. Når den valgte tiden slutter, høres et
akustisk signal i to minutter. "00:00"
og
blinker i displayet. Trykk på en
vilkårlig knapp for å slå av
lydsignalet.
23
9.6 STOPPEKLOKKE
For å tilbakestille tidsuret med
opptelling, må du trykke og holde
og
inne. Tidsuret med opptelling starer
opptellingen.
10. OVN – RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
•
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
Forvarm en tom ovn ved
temperaturen som kreves for
maten i 20 minutter før
steking.
•
•
•
10.1 Steking av bakst
• Ovnen kan muligens steke på en
annen måte enn det gamle produktet
gjorde. Sammenlign de vanlige
innstillingene som temperatur,
•
tilberedningstid og brettplasseringer
med verdiene i tabellene.
Still inn en lavere temperatur den
første gangen.
Hvis du ikke finner opplysningene for
en spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.
Steketiden kan forlenges med 10–15
minutter hvis du steker kaker i flere
høyder.
Kaker og bakverk med forskjellige
høyde brunes ikke alltid likt i
begynnelsen. Hvis dette skjer, må du
ikke endre temperaturinnstillingen.
Forskjellene utjevnes under
stekeprosessen.
Stekebrettene i ovnen kan vri seg
under stekingen. Når stekebrettene
blir kalde, får de tilbake sin
opprinnelige form.
10.2 Baketips
Bakeresultater
Mulig årsak
Løsning
Bunnen av kaken har ikke
brunet seg nok.
Brettplasseringen er feil.
Sett kaken på en lavere
ovnsrille.
Kaken faller sammen og blir
klissete, klumpete eller randete.
Temperaturen i ovnen er for
høy.
Bruk en litt lavere ovnstemperatur neste gang du baker.
Kaken faller sammen og blir
klissete, klumpete eller randete.
For kort steketid.
Øk steketiden. Steketiden
kan ikke kortes ned ved å
øke temperaturen.
Kaken faller sammen og blir
klissete, klumpete eller randete.
Det er for mye væske i blandingen.
Bruk mindre væske. Ta hensyn til omrøringstidene, særlig hvis du bruker en kjøkkenmaskin.
24
www.husqvarna-electrolux.se
Bakeresultater
Mulig årsak
Løsning
Kaken er for tørr.
Ovnstemperaturen er for lav. Bruk en litt høyere ovnstemperatur neste gang du baker.
Kaken er for tørr.
For lang steketid.
Bruk en kortere steketid neste gang du baker.
Kaken stekes ujevnt.
Ovnstemperaturen er for
høy og steketiden er for
kort.
Senk ovnstemperaturen og
la kaken steke lenger.
Kaken stekes ujevnt.
Blandingen er ujevnt fordelt. Fordel deigen jevnt på stekebrettet.
Kaken er ikke ferdig etter
den angitte steketiden.
Ovnstemperaturen er for lav. Bruk litt høyere ovnstemperatur neste gang du baker.
10.3 Varmluftsteking
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplassering
Rundstykker
175 - 185
15 - 20
2+4
Grove rundstykker
165 - 180
20 - 30
2+4
Fylte smørbrød
170 - 180
15 - 20
2+4
Formstekt brød
170 - 190
30 - 40
1+4
Saltkringler
160 - 170
15 - 20
2+4
Loff / Formstekt brød
170 - 180
35 - 45
2+4
Helkornbrød
160 - 170
35 - 45
2+4
Rugbrød, blanding
250
-
2+4
- steking
160 - 170
60 - 70
2+4
Baguetter
180 - 200
20 - 30
2+4
Pannekake
150 - 160
50 - 60
3
Fruktkaker
140 - 150
70 - 80
3
Muffins
160 - 170
15 - 25
2+4
Rundstykke
190 - 210
6 - 15
3
Boller
185 - 195
8 - 15
2+4
Langloff
170 - 180
25 - 35
2+4
Pepperkaker
160 - 170
8 - 15
2+4
NORSK
25
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplassering
Formkake
150 - 160
30 - 40
2+4
Sukkerbrød/sandkaker
150 - 160
50 - 60
2
Marengs
100
90 - 120
2+4
Marengsbunner
100
90 - 120
2+4
Kjeks
150 - 160
10 - 20
2+4
Vannbakkels
155 - 165
30 - 40
2+4
Fruktterter, mørdeig
150 - 160
forhåndsbaking,
baser 10 – 15
2+4
Fruktterter, mørdeig
150 - 160
ferdig 35 – 45
2+4
Fruktterter, smuldredeig
170 - 180
30 - 40
2+4
10.4 Vanlig baking
Matvarer
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplassering
Rundstykker
200 - 225
8 - 12
3-4
Grove rundstykker
190 - 200
20 - 25
3-4
Fylte smørbrød
200 - 225
10 - 12
3-4
Ciabatta
210 - 230
10 - 20
3-4
Foccacia
220 - 230
15 - 20
3-4
Pitabrød
250
5 - 15
3-4
Saltkringler
180 - 200
12 - 15
3-4
Loff
190 - 210
25 - 40
1-2
Ciabatta
210 - 220
15 - 25
1-2
Helkornbrød
180 - 200
35 - 45
1-2
Rugbrød, blanding
275
-
1
- steking
190
55 - 65
1
Baguetter
220 - 230
15 - 30
3-4
Pannekake
170 - 180
50 - 60
2-3
Formkake
170 - 180
35 - 45
3-4
Sukkerbrød/sandkaker
170 - 180
40 - 50
1-2
Sandwichkake, rull
200 - 225
8 - 12
3-4
26
www.husqvarna-electrolux.se
Matvarer
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplassering
Marengs
100
90 - 120
3-4
Marengsbunner
100
90 - 120
3-4
Kjeks
160 - 180
6 - 15
3-4
Vannbakkels
170 - 190
30 - 45
3-4
Rullekake
190 - 210
10 - 12
3-4
Fruktterter, mørdeig
175 - 200
forhåndsbaking, 3 - 4
rull 10 – 15
Fruktterter, mørdeig
175
ferdig 35 – 45
3-4
Fruktterter, smuldredeig
190 - 200
25 - 35
3-4
Kransekake
210 - 230
10 - 12
2
10.5 Pizzatabell
Matvarer
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplassering
Ciabatta
200 – 220
10 – 20
2–3
Foccacia
220 – 230
10 – 20
2–3
Ciabatta
190 – 200
15 – 25
2–3
Fruktterter, mørdeig
170 – 180
35 – 45
2–3
Fruktterter, smuldredeig
175 – 200
25 – 35
2–3
Pizza, hjemmelaget (tykk – med mye
fyll)
180 – 200
25 – 35
1–2
Pizza, hjemmelaget (tynn bunn)
200 – 2301)
15 – 20
1–2
Frossen pizza
200
15 – 20
1–2
Terter, hjemmelaget forhåndsbaking, 175 – 200
runde
35 – 45
3–4
Terter, hjemmelaget ferdig
175 – 200
35 – 45
3–4
Terter, frosne
200
15 – 25
3–4
1) Forvarm ovnen.
NORSK
27
10.6 Varmluftssteking
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min)
Skuffplassering
Fisk, koking
150 – 160
-1)
2+4
Fisk, steking
165 – 175
- 1)
2+4
Kjøttpudding
165 – 175
60 – 70
2+4
Danske kjøttboller
165 – 175
35 – 45
2+4
Leverpostei
165 – 175
65 – 75
2+4
Potetgrateng
175
55 – 65
2+4
Lasagne, hjemmelaget
175
60 – 70
2+4
Lasagne, frossen
175
30 – 452)
2+4
Pastagrateng
165 – 175
40 – 50
2+4
Pizza, hjemmelaget
180 – 200
20 – 35
3
Frossen pizza
180 – 200
15 – 252)
2+4
Pommes frites, frosne
180 – 200
30 – 452)
2+4
Terter, hjemmelaget – forhåndsbaking, runde
165 – 175
15 – 20
2+4
Terter, hjemmelaget – ferdig
165 – 175
30 – 40
2+4
Terter, frosne
175
25 – 352)
2+4
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken er ferdig når
kjøttet er hvitt. Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter løsner fra beinet, er fisken
ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn det som
står på emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden rundt 30 + 10 = 40 minutter.
10.7 Over- og undervarme
Matvarer
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplassering
Fisk, koking
160 – 170
-1)
2–3
Fisk, steking
180 – 200
-1)
2–3
Kjøttpudding
175 – 200
45 – 60
2–3
Danske kjøttboller
175 – 200
30 – 45
3–4
28
www.husqvarna-electrolux.se
Matvarer
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplassering
Leverpostei
180 – 200
50 – 60
2–3
Gratinert
180 – 200
50 – 60
2–3
Potetgrateng
200
55 – 65
3–4
Lasagne, hjemmelaget
200
50 – 60
2–3
Lasagne, frossen
175 – 200
30 – 452)
3–4
Pastagrateng
180 – 200
30 – 40
2–3
Pizza, hjemmelaget
220 – 230
15 – 25
2–3
Frossen pizza
220 – 230
15 – 252)
2–3
Pommes frites, frosne
225 – 250
20 – 302)
3–4
Terter, hjemmelaget – forhåndsbaking, runde
190 – 210
15 – 25
3–4
Terter, hjemmelaget – ferdig
190 – 210
20 – 30
3–4
Terter, frosne
200 – 225
20 – 302)
3–4
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken er ferdig når
kjøttet er hvitt. Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter løsner fra beinet, er fisken
ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn det som
står på emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden rundt 30 + 10 = 40 minutter.
10.8 Steking
• Bruk varmebestandig ovnsutstyr for
steking. Les anvisningene fra
ovnsutstyrprodusenten.
• Store steker kan stekes direkte i grill
– /stekepanne, eller på ovnsristen
over grill – /stekepannen.
• Du bør ha litt væske i formen for å
forhindre at kjøttkraft eller fett
brenner seg fast i overflaten.
• Alle kjøttsorter som skal brunes eller
ha skorpe, kan du steke i stekeformen
uten lokk.
• Snu steken etter behov, etter 1/2–2/3
av tilberedningstiden.
• Slik får du kjøttet saftigere:
– stek magert kjøtt i stekeformen
med lokk eller bruk stekeposen.
– stek kjøtt og fisk i stykker som
veier mer enn 1 kg.
– øs store steker og fugl med
stekesjyen flere ganger under
stekingen.
NORSK
29
10.9 Varmluftssteking
Storfekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplassering
Roastbiff1)
125
80 – 120
2–3
Rundstek – bruning
200
totalt 10
2–3
Rundstek – steking
150
50 – 60
2–3
Roastbiff
160
90 – 120
1–2
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Kalvekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplassering
Oksefilet1)
160
2–3
60 – 70
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Lår/bog/sadel
160
80 – 100
2
Matvarer
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Svinestek1)
175
60 – 70
2–3
Svinekam1)
175
60
2–3
Nakkefileter
160
90 – 120
2–3
Skinke
150
60 – 100
1–2
Svinekjøtt
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Fjærfe
Matvarer
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Kylling, i deler
180
55 – 65
2–3
And1)
150
55 – 65
2–3
30
www.husqvarna-electrolux.se
Matvarer
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Langsteking av and1)
130
til sammen omtrent 5 timer
2–3
Stekt kalkun, fylt
150
50 – 60
1–2
Kalkunbryst
175
70 – 80
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
10.10 Vanlig steking
Storfekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Roastbiff1)
125
80 – 120
2–3
Rundstek – bruning
225
totalt 10
2–3
Rundstek – steking
160
50 – 60
2–3
Roastbiff
180
90 – 120
1–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Kalvekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Oksefilet1)
180
60 – 70
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Lår/skulder/ribbe
180
80 – 100
2
Matvarer
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Svinestek1)
200
60 – 70
3
Svinekam1)
200
60
3
Nakkefileter
180
90 – 120
2–3
Svinekjøtt
NORSK
31
Matvarer
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Skinke
160
60 – 100
1–2
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Fjærfe
Matvarer
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Kylling, i deler
200
55 – 65
2–3
And1)
160
55 – 65
2–3
Langsteking av and1)
130
til sammen omtrent 5 timer
2–3
Stekt kalkun, fylt
160
50 – 60
1–2
Kalkunbryst
200
70 – 80
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
10.11 Bruning
Storfekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C)
Tid i minutter
per kg kjøtt
Skuffplassering
Rundstek – bruning
200
totalt 10
2–3
Rundstek – steking
150
50 – 60
2–3
Roastbiff
160
90 – 120
1–2
Matvarer
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Oksefilet1)
160
60 – 70
2–3
Kalvekjøtt
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Lår/skulder/ribbe
160
80 – 100
2
32
www.husqvarna-electrolux.se
Svinekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplassering
Svinestek1)
180
60 – 70
2–3
Svinekam1)
175
60
2–3
Nakkefileter
160
90 – 120
2–3
Skinke
150
60 – 100
1–2
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Fjærfe
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Kylling
180
55 – 65
2–3
And1)
150
55 – 65
2–3
Langsteking av and1)
ikke egnet
til sammen omtrent 5 timer
2–3
Stekt kalkun, fylt
150
50 – 60
1–2
Kalkunbryst
175
70 – 80
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
10.12 Tabell for steketermometer
Storfekjøtt
Matvarer
Kjernetemperatur for maten (°C)
Skuffplassering
Roastbiff
55 - 65
2-3
Rundstek – bruning
55 - 65
2-3
Rundstek – steking
55 - 65
2-3
Roastbiff
75 - 80
1-2
Kalvekjøtt
Matvarer
Kjernetemperatur for
maten (°C)
Skuffplassering
Oksefilet
65
2-3
NORSK
33
Lammekjøtt
Matvarer
Kjernetemperatur for
maten (°C)
Skuffplassering
Lår/bog/sadel
90
2
Matvarer
Kjernetemperatur for
maten (°C)
Skuffplassering
Svinestek
80
2-3
Nakkefileter
75 - 80
2-3
Skinke
70 - 75
1-2
Matvarer
Kjernetemperatur for
maten (°C)
Skuffplassering
Kalkunbryst
75 - 80
2-3
Svinekjøtt
Fjærkre
10.13 Generell grilling
• Grill kun flate stykker av kjøtt eller fisk.
ADVARSEL!
Ha alltid ovnsdøren lukket
når du griller.
• Grill alltid med maksimum
temperaturinnstilling.
• Sett risten inn på brettplasseringen
som anbefales i grilltabellen.
• Sett alltid inn langpannen på nederste
brettplassering for å samle opp fettet.
Grillområdet er plassert på midten av
risten.
10.14 Grilling
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1. side
2. side
Skuffplassering
Svinekoteletter
250
7-9
4-6
3-4
Lammekoteletter
250
7 - 10
5-6
3-4
Kylling, i deler
250
20 - 25
15 - 20
3-4
Pølser
250
3-5
2-4
3-4
Spareribs, forhåndskokt i 20 min.
250
15 - 20
15 - 20
3-4
Fisk, skiver av torsk eller laks
250
10 - 15
5 - 10
3-4
Ristet brød
250
2-3
1-2
3-4
34
www.husqvarna-electrolux.se
10.15 Tørking
Legg bakepapir på ovnsristene.
passert. Åpne døren til produktet og la
produktet avkjøle seg. Fullført deretter
tørkeprosessen.
Slik oppnår du best resultat: slå av
produktet etter at halve tiden har
Grønnsaker
Skuffplassering
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (t)
Bønner
60 – 70
Paprika
1 posisjon
2 posisjoner
6–8
3
2/4
60 – 70
5–6
3
2/4
Suppegrønnsaker
60 – 70
5–6
3
2/4
Sjampinjonger
50 – 60
6–8
3
2/4
Urter
40 – 50
2–3
3
2/4
Frukt
Skuffplassering
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (t)
1 posisjon
2 posisjoner
Plommer
60 – 70
8 – 10
3
2/4
Aprikoser
60 – 70
8 – 10
3
2/4
Epleskiver
60 – 70
6–8
3
2/4
Pærer
60 – 70
6–9
3
2/4
10.16 Tine
• Fjern emballasjen fra maten. Legg
maten på en tallerken.
• Ikke dekk til med tallerken eller skål.
Det kan forlenge tinetiden.
• Bruk den første rillen i ovnen. Første
nedenfra.
Matvarer
Antall
Opptiningstid (min)
Ettertiningstid
(min)
Kommentarer
Kylling
1 kg
100 – 140
20 – 30
Legg kyllingen på et snudd tefat på en stor tallerken. Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
1 kg
100 – 140
20 – 30
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
500 g
90 – 120
20 – 30
Snu etter halve steketiden.
Ørret
150 g
25 – 35
10 – 15
-
NORSK
35
Matvarer
Antall
Opptiningstid (min)
Ettertiningstid
(min)
Kommentarer
Jordbær
300 g
30 – 40
10 – 20
-
Smør
250 g
30 – 40
10 – 15
-
Fløte
2 x 200 g
80 – 100
10 – 15
Pisk kremen mens den fremdeles er litt frossen.
Formkaker
1,4 kg
60
60
-
11. OVN – STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
11.1 Merknader om rengjøring
• Rengjør produktets forside med en
myk klut med varmt vann og
vaskemiddel.
• For å rengjøre metalloverflater, bruk
et dedikert vaskemiddel.
• Rengjør produktet innvendig etter
hvert bruk. Fettoppsamling eller
andre matrester kan føre til brann.
Risikoen er høyere for grillpannen.
• Rengjør hardnakket smuss med
ovnsrens.
• Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og
la det tørke. Bruk en myk klut med
varmt vann og vaskemiddel.
• Hvis du har tilbehør med slippbelegg,
må du ikke rengjøre det med slipende
vaskemidler, skarpe redskaper eller i
oppvaskmaskin. Det kan forårsake
skade på slippbelegget.
11.2 Produkter i rustfritt stål
eller aluminium
Rengjør ovnsdøren kun med
en våt klut eller svamp. Tørk
den en myk klut.
Du må aldri bruke stålull,
syre eller skurende
produkter, da de kan skade
overflaten. Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme
måte.
11.3 Pyrolyse
FORSIKTIG!
Fjern alt tilbehør og alle
uttakbare hyllestøtter.
Ikke start den pyrolytiske
rengjøringen om du ikke har
lukket ovnsdøren helt. På
enkelte modeller viser
displayet "C3" når denne
feilen oppstår.
ADVARSEL!
Produktet blir svært varmt.
Fare for brannskader.
FORSIKTIG!
Ikke bruk komfyrtoppen
samtidig som du bruker den
pyrolytiske
rengjøringsfunksjonen.
Dette kan skade produktet.
1. Fjern det verste smusset manuelt.
2. Rengjør dørens innside med varmt
vann, for å unngå at rester brenner
seg fast på grunn av den varme
luften.
3. Sett på pyrolyse-funksjonen. Se
"Ovnsfunksjoner".
4. Når
blinker, trykk
eller
for
å stille inn nødvendig prosedyre:
36
www.husqvarna-electrolux.se
Tilvalg
Beskrivelse
P1
Hvis ovnen
ikke er veldig
skitten. Varighet på prosedyre: 1 t 30
min.
P2
11.5 Fjerne hyllestøttene
Fjern brettstigene for å rengjøre ovnen.
1. Trekk den fremre delen av brettstiger
ut fra sideveggen.
Hvis du ikke
enkelt kan
fjerne skitt.
Varighet på
prosedyre: 2 t
30 min.
Trykk på
eller vri temperaturbryteren
for å begynne prosedyren.
Du kan bruke Sluttfunksjonen for å velge
starttid for rengjøringen.
Under pyrolyse er ovnslampen slått av.
5. For å endre standardvarigheten til
prosedyren (P1 eller P2), trykk
å stille inn
, trykk deretter
for
eller
for å stille inn varigheten for
rengjøringsprosedyren.
6. Når ovnen står på den innstilte
temperaturen, låses døren. Displayet
og linjene på
viser symbolet
varmeindikatoren til døren låses opp.
7. Etter at selvrengjøringen med
pyrolyse er ferdig, viser displayet
klokkeslettet. Ovnsdøren forblir låst.
8. Så snart produktet er avkjølt, lyder et
lydsignal og døren kan åpnes.
11.4 Husk å rengjøre
For å minne deg på at pyrolytisk
rengjøring er nødvendig vil PYR blinke i
displayet i 10 sekunder etter aktivering
og deaktivering av produktet.
Påminneren for "Husk å
rengjøre !" slukkes:
• etter at Pyrolysefunksjonen er ferdig.
• hvis du trykker på
og
samtidig mens PYR
blinker i displayet.
2. Trekk den bakre delen av
brettstigene ut fra veggen og ta den
ut.
1
2
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
hyllestøttene.
FORSIKTIG!
Pass på at den lengre
festede ledningen er i front.
Endende på de to
ledningene må peke
bakover. Uriktig montering
kan føre til skade på
emaljen.
11.6 Ta av ovnsdøren
Ta av døren for å gjøre rengjøringen
enklere.
NORSK
37
1
2
4. Rengjør glasspanelene.
Du setter inn panelene ved å følge
ovennevnte fremgangsmåte i omvendt
rekkefølge.
1. Åpne døren helt.
2. Skyv glidebryteren til du hører et
klikk.
3. Lukk døren til den låses.
4. Ta av døren.
Ta av døren ved først å trekke den ut
på den ene siden, deretter på den
andre.
Sett inn ovnsdøren når rengjøringen er
ferdig i motsatt rekkefølge. Pass på at du
hører et klikk når du setter døren på
plass igjen. Bruk tang om nødvendig.
11.7 Ta ut og rengjøre
dørglassene
Dørglasset kan avvike i type
og form fra hva du ser på
bildene i eksemplet i
bildene. Antall glass kan
også være forskjellig.
1. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å
frigjøre klipslåsen.
2
B
1
2. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
3. Hold et og et glasspanel øverst i
kanten og trekk det oppover og ut av
føringen.
11.8 Skifte lyspære
Legg en klut nederst innvendig i
produktet. Det hindrer skade på
lampedekselet og ovnsrommet.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt! Ta ut
sikringen før du skifter
pæren.
Ovnslampen og lampens
glass kan være veldig varme.
FORSIKTIG!
Bruk alltid en klut når du skal
holde halogenlampen, for å
forhindre at fettrester
brenner seg fast på lampen.
1. Slå av produktet.
2. Ta ut sikringene i sikringsskapet eller
slå av skillebryteren.
Baklampe
Du finner glassdekselet til
lampen bak i ovnsrommet.
1. Drei glassdekselet mot urviserne for
å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Skift lyspæren i stekeovnslampen
med en egnet stekeovnspære som
tåler 300 °C.
Bruk samme type ovnslampe.
4. Monter glassdekselet.
Lyspæren på siden
Finn glassdekselet til på venstre side av
ovnsrommet.
38
www.husqvarna-electrolux.se
1. Fjern den venstre brettstigen for å få
tilgang til lampen.
2. Bruk en smal, butt gjenstand (f.eks.
skaftet på en teskje) for å fjerne
glassdekselet.
5. Monter glassdekselet.
6. Monter den venstre ovnsstigen.
11.9 Ta ut skuffen
ADVARSEL!
Ikke oppbevar brennbare
ting (f.eks.
rengjøringsprodukter,
plastposer, grytekluter, papir
eller rengjøringsspray) i
skuffen. Skuffen kan bli varm
når stekeovnen er i bruk.
Fare for brann
Skuffen under stekeovnen kan tas ut for
rengjøring.
3. Rengjør lampedekselet.
4. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C.
1. Trekk skuffen ut til den stopper.
2. Løft skuffen litt, slik at den står på
skrått opp fra skinnene.
For å sette på plass igjen skuffen, følger
du fremgangsmåten i omvendt
rekkefølge.
12. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
12.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke slå på produktet.
Produktet er ikke koblet til
en strømforsyning eller er
koblet feil.
Kontroller om produktet er
riktig koblet til strømforsyningen.
Du kan ikke slå på produktet.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Du kan ikke aktivere eller be- Du berørte 2 eller flere sentjene komfyrtoppen.
sorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
Du kan ikke aktivere eller be- STOP+GO-funksjonen er ak- Se etter i kapittelet "Koketjene komfyrtoppen.
tivert.
topp – Daglig bruk".
Du kan ikke aktivere eller be- Det er vann eller fettsprut på Tørk av betjeningspanelet.
tjene komfyrtoppen.
betjeningspanelet.
NORSK
Problem
Mulig årsak
39
Løsning
Et lydsignalet høres, deretter Du har dekket til ett eller fle- Fjern gjenstanden fra senslås komfyrtoppen av.
re sensorfelt.
sorfeltene.
Et lydsignal høres når komfyrtoppen slår seg av.
Komfyrtoppen skrur seg av.
Du har satt noe på sensorfel- Fjern gjenstanden fra sensorfeltet.
tet
.
Restvarmeindikatoren vises
ikke.
Stekesonen er ikke varm for- Kontakt servicesenteret derdi den var bare i bruk en kort som stekesonen fortsatt er
stund.
varm i lang tid.
Den automatiske oppvarSonen er varm.
mingsfunksjonen fungerer ikke.
La sonen bli tilstrekkelig
kald.
Den automatiske oppvarDet er valgt høyeste effektmingsfunksjonen fungerer ik- trinn.
ke.
Det høyeste effekttrinnet har
samme effekt som funksjonen.
Effekttrinnet endres mellom
to trinn.
Effektstyring brukes.
Se etter i kapittelet "Koketopp – Daglig bruk".
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
Det høres ingen lydsignal
Signalene er deaktivert.
når du berører sensorfeltene
på panelet.
Aktiver signalene.
Se etter i kapittelet "Koketopp – Daglig bruk".
vises på komfyrtoppens
display.
Den automatiske utkoplings- Deaktiver komfyrtoppen og
funksjonen er i bruk.
aktiver den igjen.
vises på komfyrtoppens
display.
Barnesikringen eller låsefunksjonen er i bruk.
Se etter i kapittelet "Koketopp – Daglig bruk".
vises på komfyrtoppens
display.
Det er ikke noen kokekar på
kokesonen.
Sett kokekar på kokesonen.
vises på komfyrtoppens
display.
Du bruker feil type kokekar.
Bruk riktig kokekar.
Se etter i kapittelet "Komfyrtopp – Råd og tips".
vises på komfyrtoppens
display.
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for kokesonen.
Bruk kokekar med riktige
mål.
Se etter i kapittelet "Komfyrtopp – Råd og tips".
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
40
www.husqvarna-electrolux.se
Problem
Mulig årsak
Løsning
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er
ikke valgt.
Sørg for at innstillingene er
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utkoplings- Se "Automatisk utkopling".
funksjonen er aktivert.
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Bruke barnesikringen".
Lampen virker ikke.
Pæren er defekt.
Erstatt lyspæren.
Steketermometeret virker ik- Pluggen til steketermomete- Plasser pluggen til steketerke.
ret er ikke korrekt satt inn i
mometeret så langt som mukontakten.
lig inn i kontakten.
Det tar for lang tid å tilberede maten eller den blir for
fort ferdigstekt.
Temperaturen er for lav eller Juster temperaturen om
for høy.
nødvendig. Følg rådene i
bruksanvisningen.
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovnsrommet.
Du har latt retten stå for lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20 minutter etter at tilberedningen er ferdig.
Ovnsdisplayet viser "C2".
Du vil starte pyrolyse- eller
tinefunksjonen men har ikke
tatt ut pluggen til steketermometeret fra kontakten.
Ta steketermometeret ut av
kontakten.
Ovnsdisplayet viser "F102".
• Du lukket ikke døren helt. • Lukk døren helt.
• Den elektroniske dørlå• Deaktiver ovnen med siksen er defekt.
ringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen
og aktiver den igjen.
• Hvis displayet viser
"F102" igjen, må du kontakte kundeservice.
NORSK
Problem
Mulig årsak
Løsning
Ovnen er slått på og blir ikke Demofunksjonen er aktivert.
varm. Viften går ikke. Ovnsdisplayet viser "Demo".
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Displayet viser en feilkode
som ikke står i denne tabellen.
Det er en elektrisk feil.
12.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
Slå av ovnen.
Trykk og hold knappen
.
Når du hører et lydsignal, må du dreie bryteren for ovnsfunksjoner
med klokken til den første funksjonen "Demo"
blinker i displayet.
Drei bryteren for ovnsfunksjoner til av-posisjon.
Slipp knappen
.
Drei bryteren for temperatur med klokken og
hold den i tre sekunder.
Et lydsignal vil lyde tre
ganger. Demofunksjonen er deaktivert.
Slå av produktet ved hjelp av
sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen og slå
den på igjen.
Hvis displayet viser feilkoden
igjen, må du kontakte kundeservice.
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til produktet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
41
42
www.husqvarna-electrolux.se
13.1 Tekniske data
Mål
Justerbar
850 - 936 mm
Bredde
596 mm
Dybde
600 mm
13.2 Trykk-dra-pakke
Hvis du flytter
komfyrsokkelen må du også
erstatte trykk-dra-hyllen for
skuffen. Du kan kjøpe trykkdra-pakken hos din
forhandler som ekstrautstyr.
PNC (produktnummerkode)
for dette tilbehøret er
941030815.
13.4 Vippesikring
FORSIKTIG!
Monter vippesikringen for å
hindre at produktet kan
velte. Vippesikringen
fungerer bare når produktet
er plassert på et passende
sted.
Produktet ditt har symbolet
som er vist på bildet
(avhengig av modell) for å
minne deg på å montere
vippeskringen.
13.3 Elektrisk installasjon
ADVARSEL!
Produsenten er ikke
ansvarlig om du ikke følger
sikkerhetsreglene i kapitlene
om sikkerhet.
Produktet leveres med støpsel og
strømledning.
ADVARSEL!
Strømledningen må ikke
komme i kontakt med den
delen av produktet som er
skyggelagt i figuren.
Sørg for at du monterer
vippesikringen i korrekt
høyde.
For mer informasjon om montering av
produktet, se et separat
monteringshefte.
NORSK
43
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktinformasjon for komfyrtopp i henhold til EU
66/2014
Modellidentifikasjon
QSIP6160W
QSIP6160X
Komfyrtopp-type
Komfyrtopp inni frittstående komfyr
Antall kokesoner
4
Varmeteknologi
Induksjon
Diameter på runde kokesoner
(Ø)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiforbruk per kokesone
(EC electric cooking)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
174,3 Wh/kg
165,3 Wh/kg
171,3 Wh/kg
165,3 Wh/kg
Energiforbruk for koketopp (EC electric hob)
EN 60350-2 – Elektriske
husholdningsprodukter for matlaging –
Del 2: Komfyrtopp – Metoder for måling
av ytelse.
14.2 Komfyrtopp –
Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene
under.
169,1 Wh/kg
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
• Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
• Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
• Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
• Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
• Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
14.3 Produktbeskrivelse og informasjon for ovner i henhold til
EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Husqvarna-Electrolux
Modellidentifikasjon
QSIP6160W
QSIP6160X
Energieffektivitetsindeks
102,4
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbruk med standard matmengde, over- og
undervarme
0,99 kWh/syklus
44
www.husqvarna-electrolux.se
Energiforbruk med standard matmengde, viftetvunget modus
0,87 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
72 l
Type ovn
Ovn inni frittstående komfyr
Masse
QSIP6160W
67.0 kg
QSIP6160X
67.0 kg
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater
– Del 1: Typer, ovner, dampovner og
griller – metoder for måling av ytelse.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
14.4 Ovn – Energisparende
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare energi.
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
energi under matlaging.
Generelle tips
Sørg for at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens produktet er på. Ikke åpne døren
for ofte under matlaging. Hold
dørpakningen ren og sørg for at den
sitter godt på plass.
Bruk metalltallerkener for å forbedre
energisparing.
Sett om mulig maten i ovnen uten
forvarming.
Sett ned ovnstemperaturen når
steketiden er lengre enn 30 minutter,
3-10 minutter før slutten av steketiden,
avhengig av hvor lang den er.
Restvarmen i ovnen vil fortsette å steke.
Restvarme
Ved noen ovnsfunksjoner, hvis
programmet med Steketid eller Ferdigtid
er aktivert og tilberedningstiden er
lengre enn 30 minutter, deaktiveres
varmeelementene automatisk tidligere i
enkelte ovnsfunksjoner.
Viften og lampen vil fortsette drift.
Holde maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
temperaturinnstilling. Displayet viser
restvarmeindikatoren eller temperaturen.
Matlaging uten lampe
Slå av lampen under matlaging. Slå den
på når du behøver den.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
15. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
NORSK
45
46
www.husqvarna-electrolux.se
NORSK
47
867337587-A-412017
www.husqvarna-electrolux.se/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement