Electrolux EKI6679EIW User manual

Electrolux EKI6679EIW User manual
EKI6679EIW
NO
Komfyr
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................3
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 6
3. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 9
4. FØR FØRSTEGANGS BRUK...........................................................................10
5. KOMFYRTOPP – DAGLIG BRUK.................................................................... 10
6. KOKETOPP - RÅD OG TIPS............................................................................15
7. KOMFYRTOPP – STELL OG RENGJØRING.................................................. 17
8. OVN – DAGLIG BRUK .....................................................................................17
9. STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER............................................................ 23
10. OVN – RÅD OG TIPS..................................................................................... 24
11. OVN – STELL OG RENGJØRING .................................................................39
12. FEILSØKING.................................................................................................. 43
13. MONTERING..................................................................................................46
14. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................47
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene
på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
ADVARSEL!
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele
tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de
ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det
brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler
er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere
det.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
Bare en kvalifisert person må montere og skifte ut
dette produktet.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet må kobles til strømforsyningen med
en H05V2V2-F-kabel for å håndtere temperaturen på
bakpanelet.
Dette apparatet er for bruk opptil 2000 meter over
havet.
Dette produktet skal ikke brukes på skip eller båter.
For å unngå overoppheting, ikke installer produktet
bak en dekorativ dør.
Ikke monter produktet på en plattform som ikke er
beregnet på dette produktet.
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med
et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
DU MÅ ALDRI prøve å slukke en brann med vann,
men du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset
eller hengslede lokk på koketoppen, da dette kan ripe
opp glasset og føre til at glasset blir matt.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på koketoppen fordi de kan bli varme.
Hvis glass/keramikkflaten er sprukket, skal produktet
slås av og kontakten tas ut. Hvis apparatet er koblet til
strømnettet direkte ved hjelp av sikringsboksen,
fjerner du sikringen for å koble fra apparatet fra
strømforsyningen. I begge tilfeller, tar du kontakt med
det autoriserte servicesenteret.
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Etter bruk slår du av koketoppen med kontrollenheten.
Ikke rett deg etter grytesensoren.
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Overflødig søl må fjernes før pyrolytisk rengjøring. Ta
ut alle deler fra ovnen.
Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen
for å unngå fare for elektrisk støt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
farer.
Bruk kun matsensoren (steketermometeret) som
anbefales for dette produktet.
Vær forsiktig når du berører oppbevaringsskuffen. Den
kan bli varm.
For å fjerne hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
Innretningene for frakobling må være inkorporert i den
faste strøminstallasjonen i samsvar med
installasjonsreglene.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeproduktet enten har utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i produsenten av
kokeproduktets bruksanvisning, eller
koketoppbeskyttelser som er bygd inn i produktet.
Bruk av upassende beskyttelse kan føre til ulykker.
6
www.electrolux.com
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med produktet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Ikke dra eller løft produktet etter
håndtaket.
Kjøkkenskapet og fordypningen må
være i passende dimensjoner.
Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.
Monter produktet på et trygt og egnet
sted som oppfyller monteringskrav.
Deler av produktet bærer strøm. Dekk
produktet med møbler for å forhindre
berøring av farlige deler.
Sidene på produktet må være på
høyde med apparater eller enheter av
samme høyde.
Ikke monter produktet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
produktet når døren eller vinduet er
åpnet.
Sørg for å montere en stabilisering,
for å hindre at produktet velter. Se
installasjonskapittelet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Produktet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke la nettkablene berøre eller
komme nær produktets dør, spesielt
ikke når døren er varm.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk egnede isoleringsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Lukk døren til produktet helt, før du
setter støpselet i stikkontakten.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade og
brannskader.
Risiko for elektrisk støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er kun for
husholdningsbruk.
Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
Ikke la produktet være uten tilsyn
mens det er i bruk.
Slå av produktet etter hver bruk.
Vær forsiktig når du åpner døren til
produktet når produktet er i bruk.
Varm damp kan strømme ut.
Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
NORSK
fra induksjonskokesonene når
produktet er i bruk.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
•
•
•
•
•
•
Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.
Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med produktet når
du åpner døren.
Åpne døren til produktet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i produktet direkte på
bunnen.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme produktet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i produktet når tilberedningen
er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
Misfarge på produktets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
Bruk en grill – /stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
Ikke la gryter koke tørre.
Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
produktet. Overflaten kan bli skadet.
•
•
•
•
7
Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.
Legg ikke aluminiumsfolie direkte på
bunnen i produktet.
Kokekar av støpejern, støpt
aluminium eller kokekar med ødelagt
bunn kan lage riper i
glasskeramikken. Løft alltid disse
objektene opp når du må flytte dem
på platetoppen.
Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Slå av produktet før vedlikehold.
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte servicesenteret.
Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
Fett og matrester i produktet kan
forårsake brann.
Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
Påse at innsiden og døren tørkes med
en klut etter hver bruk. Damp ved
bruk av produktet kondenserer på de
indre veggene og kan føre til
korrosjon. For å redusere kondensen,
kan du la produktet stå på i 10
minutter før du setter inn maten.
Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med noen form for
vaskemiddel.
8
www.electrolux.com
2.5 Pyrolytisk rengjøring
Fare for skade / Brann /
Kjemiske utslipp (damp) i
pyrolytisk modus.
•
•
•
•
•
•
Før du utfører en "pyrolytisk
selvrensing"-funksjon eller "første
gangs bruk"-funksjonen, må du fjerne
følgende fra ovnsrommet:
– Eventuelle overflødige matrester,
olje eller fett søl/avleiringer.
– Alle objekter som kan fjernes
(inkludert hyller, sideskinner osv.
som ble levert med produktet) og
særlig superclean-gryter, panner,
brett, redskaper osv.
Les alle instruksjoner for pyrolytisk
rengjøring nøye.
Hold barn unna produktet når den
pyrolytiske rengjøring er i bruk.
Produktet blir svært varmt og varm luft
slippes ut av kjøleventilene i fronten.
Pyrolytisk selvrensing er en operasjon
med høy temperatur som kan frigjøre
røyk fra matlagingsrester og
konstruksjonsmaterialer, derfor
anbefales forbrukere på det sterkeste
å:
– Sørg for god ventilasjon under og
etter hver pyrolytiske rengjøring.
– Sørg for god ventilasjon under og
etter første gangs bruk ved
maksimum temperaturdrift.
I motsetning til alle mennesker, kan
noen fugler og krypdyr være ekstremt
følsomme for potensiell røyk som
frigis under rengjøringen av
pyrolytiske ovner.
– Hold alle kjæledyr (spesielt fugler)
borte fra produktet under og etter
hver pyrolytiske rengjøring, og
bruk først maksimal temperatur
mot et godt ventilert område.
Små kjæledyr kan også være svært
følsomme for temperaturendringer i
•
•
nærheten av pyrolytiske ovner når det
pyrolytiske
selvrengjøringsprogrammet brukes.
Superclean-overflater på gryter,
panner, brett, kjøkkenutstyr, osv. kan
skades av den høye temperaturen
ved pyrolytisk rengjøring i pyrolytiske
ovner og kan også være en kilde for
et lavt nivå skadelige gasser.
Røyk som frigis fra alle pyrolytiske
ovner / matrester, er ikke skadelig for
mennesker, inkludert spedbarn eller
personer med medisinske tilstander.
2.6 Innvendig lys
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
•
•
•
Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
Koble strømmen fra produktet før du
skifter lyspære.
Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
2.7 Service
•
•
Kontakt et autorisert servicesenter for
å reparere produktet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.8 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i produktet.
NORSK
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt
1
10
9
2 3
4
5
6
5
4
3
2
1
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bryter for ovnsfunksjoner
Display
Betjeningsbryter (for temperaturen)
Kontakt til steketermometer
Varmeelement
Ovnslampe
Uttakbare brettstiger
Vifte
Gravert ovnsrom
Brettplasseringer
3.2 Oversikt over platetoppen
1
2
5
3
1 Induksjonskokesone 2300 W, med
PowerBoost 3200 W
2 Induksjonskokesone 2300 W, med
PowerBoost 3200 W
3 Induksjonskokesone 2300 W, med
PowerBoost 3200 W
4 Betjeningspanel
5 Induksjonskokesone 2300 W, med
PowerBoost 3200 W
4
3.3 Tilbehør
•
•
•
•
Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
Stekebrett
Til kaker og kjeks.
Grill-/stekepanne
Til baking og steking eller som panne
for å samle opp fett.
Steketermometer for
kjernetemperatur
•
For å måle hvor langt maten har
kommet i stekeprosessen.
Oppbevaringsskuff
Oppbevaringsskuffen er under
stekeovnsrommet.
Dytt på skuffen for å åpne den.
Skuffen kommer ut.
9
10
www.electrolux.com
4. FØR FØRSTEGANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
4.1 Første gangs rengjøring
Fjern alt tilbehør og alle uttakbare
brettstiger fra ovnen.
Døren er utstyrt med et
langsomt lukkesystem. Ikke
bruk makt for å lukke døren.
Se etter i kapittelet "Stell og
rengjøring".
3. Trykk på
eller
for å stille
gjeldende minutter.
4. Trykk på
for å bekrefte, ellers blir
det angitte klokkeslettet lagret
automatisk etter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tiden.
4.4 Endre tiden
Du kan bare endre klokkeslettet når
stekeovnen er slått av.
Trykk på
gjentatte ganger, helt til
indikatoren for klokkeslett
blinker i
displayet.
For å stille inn ny tid, se "Stille inn tiden".
Rengjør ovnen og alt tilbehør før første
gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
For å bruke produktet, trykker du på
bryteren. Bryteren kommer ut.
4.2 Bruk av sensorfelt
4.6 Forvarming
For å aktivere en funksjon, trykk og hold
det valgte symbolet på displayet i minst 1
sekund.
Forvarm den tomme ovnen før første
gangs bruk.
4.3 Stille inn klokkeslett
Etter første tilkobling til strøm, vent til
displayet viser
blinker.
1. Trykk på
timene.
og "12:00". "12"
eller
for å stille inn
2. Trykk
for å bekrefte og stille inn
minutter.
Displayet viser
"00" blinker.
og innstilt time.
4.5 Skjult lås
1. Still funksjonen .Still
maksimumstemperaturen.
2. La ovnen være i bruk i 1 time.
3. Still inn . Still
maksimumstemperaturen.
4. La ovnen være i bruk i 15 minutter.
5. Still inn . Still
maksimumstemperaturen.
6. La ovnen være i bruk i 15 minutter.
7. Slå ovnen av og la den avkjøle.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig.
Ovnen kan avgi lukt og røyk. Sørg for
tilstrekkelig ventilasjon i rommet.
5. KOMFYRTOPP – DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
NORSK
11
5.1 koketoppens betjeningspanel
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller
hvilke funksjoner som er i bruk.
Sen‐
Funksjon
sorfelt
Beskrivelse
1
PÅ / AV
2
Sperre / Enhetens barne‐ Låse/låse opp betjeningspanelet.
sikring
3
STOP+GO
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
4
Bridge
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
-
Effekttrinndisplay
For å vise effekttrinnet.
-
Tidsindikatorer for koke‐
soner
Viser hvilken sone tiden er innstilt for.
-
Tidsurdisplay
Vise tiden i minutter.
–
Velge kokesone.
–
Øke eller redusere tiden.
PowerBoost
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
Betjeningslinje
Stille inn en varmeinnstilling.
5
6
7
8
/
9
10
11
-
5.2 Effekttrinndisplayer
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
-
Kokesonen er i bruk.
STOP+GO er aktivert.
Slå koketoppen av og på.
12
www.electrolux.com
Display
Beskrivelse
Automatisk oppvarming er aktivert.
PowerBoost er aktivert.
+ tall
Det har oppstått en feil.
/
OptiHeat Control (Tretrinns restvarmeindikator): fortsett koking /
hold varm / restvarme.
/
Sperre /Enhetens barnesikring er aktivert.
Uegnet eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokeso‐
nen.
Automatisk utkobling er aktivert.
5.3 OptiHeat Control (Tretrinns
restvarmeindikator)
•
ADVARSEL!
/
/
Forbrenningsfare som følge
av restvarme. Indikatorene
viser nivået av restvarme for
kokesonene du bruker for
øyeblikket. Indikatorene kan
også tennes for de
nærliggende kokesonene
selv om du ikke bruker dem.
Induksjonskokesonene skaper den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
5.4 Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere komfyrtoppen.
5.5 Automatisk utkobling
Funksjonen deaktiverer koketoppen
automatisk hvis:
•
•
•
alle kokesonene er deaktiverte,
du stiller ikke inn effekttrinnet etter du
har aktivert koketoppen,
du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignalet høres, deretter slås
•
•
koketoppen av. Fjern objektet elle
vask betjeningspanelet.
koketoppen blir for varm (f.eks. hvis
en kasserolle tørrkokes). Før
koketoppen brukes igjen, må
kokesonene være kalde.
du bruker feil kokeredskap. Symbolet
tennes og kokesonen slås
automatisk av etter 2 minutter.
du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
tennes , og koketoppen
deaktiveres.
Forholdet mellom effekttrinnet og
tiden som koketoppen deaktiveres
etter:
Effekttrinn
,1–3
koketoppen deak‐
tiveres etter
6 timer
4–7
5 timer
8–9
4 timer
10 – 14
1,5 timer
5.6 Effekttrinnet
Velge eller endre effekttrinn:
Berør betjeningssøylen på riktig
effekttrinn eller beveg fingeren langs
betjeningssøylen til du kommer til riktig
effekttrinn.
NORSK
13
ønsket effekttrinn. Etter 3 sekunder
tennes
.
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
5.10 PowerBoost
5.7 Slik bruker du kokesonene
Plasser kokekaret på korset/firkanten
som er på kokeoverflaten. Dekk krysset/
firkanten helt. Induksjonskokesonene
tilpasser seg størrelsen på kokekarets
bunn automatisk. Du kan bruke store
kokekar på to kokesoner samtidig.
Funksjonen er aktivert når
kasserollen dekker midten
av de to sonene.
Denne funksjonen forbinder to kokesoner
slik at de opererer som én.
Still inn effekttrinnet til en av
kokesonene.
For å aktivere funksjonen for venstre/
/ . For å
høyre kokesoner, berør
angi eller endre effekttrinnet, berør en av
de venstre/høyre kontrollsensorene.
For å deaktivere denne funksjonen,
berør
/ . Kokesonene opererer
uavhengig.
Når du bruker bare et av paret med
kokesoner anbefaler vi at du bruker den
bakerste kokesonen. Når du bruker store
kokekar anbefaler vi at du plasserer den
nær den bakre kokesonen.
5.9 Automatisk oppvarming
Aktiverer denne funksjonen for å få et
ønsket effekttrinn i en kortere tid. Når
den er på, fungerer sonen på høyeste
innstilling i starten, så fortsetter den på
ønsket varme videre.
For å aktivere funksjonen
må kokesonen være kald.
Aktivere funksjonen for en kokesone:
(
Aktivere funksjonen for en kokesone:
berør
5.8 Bridge
berør
Denne funksjonen gjør mer kraft
tilgjengelig til induksjonskokesonene.
Funksjonen kan aktiveres for
induksjonskokesonen kun i en begrenset
tidsperiode. Etter den tiden vil
induksjonskokesonen automatisk gå
tilbake til den høyeste effekttrinnet.
tennes). Berør straks et
.
tennes.
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
5.11 Tidsbryter
Tidsur med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å stille
inn hvor lenge kokesonen skal være på i
en enkelt økt.
Angi først varmeinnstilling for kokesonen
og velg deretter funksjonen.
For å stille inn kokesonen: berør
gjentatte ganger til indikatoren for den
ønskede kokesonen tennes.
For å aktivere funksjonen: berør
på
tidsuret for å stille inn tiden (00–99
minutter). Når indikatoren for kokesonen
blinker langsommere, har nedtellingen
startet.
For å vise gjenværende tid: velg
kokesonen med . Indikatoren for
kokesonen begynner å blinke raskt.
Displayet viser gjenværende tid.
For å endre tiden: velg kokesonen med
. Berør
eller
.
For å deaktivere funksjonen: velg
kokesonen med
og berør .
Gjenværende tid teller ned til 00.
Indikatoren for kokesonen går av.
Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
Kokesonen deaktiveres.
14
www.electrolux.com
For å stoppe lyden: berør
For å deaktivere denne funksjonen:
.
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
CountUp Timer (Tidsur med
opptelling)
Du kan bruke denne funksjonen til å
kontrollere hvor lenge kokesonen er
aktiv.
5.13 Sperre
Du kan låse betjeningspanelet mens
kokesonene er i bruk. Det hindrer
utilsiktet endring av effekttrinnet.
For å stille inn kokesonen: berør
gjentatte ganger til indikatoren for den
ønskede kokesonen tennes.
Still inn effekttrinnet først.
For å aktivere denne funksjonen: berør
på tidsuret.
vises. Når indikatoren
for kokesonen blinker langsommere, har
opptellingen startet. Displayet veksler
mellom
og tiden som telles opp
(minutter).
aktiv: still inn kokesonen med .
Indikatoren for kokesonen begynner å
blinke raskt. Den viser hvor lenge sonen
er i bruk.
For å deaktivere funksjonen: velg
kokesonen med
og berør
eller
Indikatoren for kokesonen går av.
.
Stoppeklokke
Du kan bruke denne funksjonen som en
stoppeklokke når koketoppen er på og
når kokesonene ikke er i bruk.
.
For å aktivere funksjonen, berør
.
.
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
5.14 Enhetens barnesikring
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
For å aktivere funksjonen: aktiver
koketoppen med
. Ikke still inn
effekttrinn. Berør
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med
.
koketoppen med
. Ikke still inn
effekttrinn. Berør
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med
.
For å overstyre funksjonen for kun én
tilberedningstid: aktiver koketoppen
med .
tennes. Berør
i4
sekunder. Still inn effekttrinn innen 10
sekunder. Du kan betjene koketoppen.
Funksjonen har ingen effekt
på bruken av kokesonene.
Når du deaktiverer koketoppen med
blir funksjonen aktivert igjen.
5.12 STOP+GO
Funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste effekttrinn.
,
5.15 OffSound Control (Slå
lydsignalene på og av)
Når funksjonen er i bruk, kan du ikke
endre effekttrinnene.
Deaktiver komfyrtoppen. Berør
i3
sekunder. Displayet slås på og så av.
Funksjonen deaktiverer ikke
tidsurfunksjonen.
For å aktivere funksjonen: berør
tennes.
For å deaktivere denne funksjonen:
For å deaktivere funksjonen: aktiver
Berør
eller
på tidsuret for å stille
inn tiden. Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
For å stoppe lyden: berør
.
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
For å se hvor lenge kokesonen er
Varmeinnstillingsdisplayet viser
For å aktivere funksjonen: berør
tennes i 4 sekunder.Tidsuret blir
værende på.
.
Berør
i 3 sekunder.
eller
tennes.
NORSK
Berør
på tidsuret for å velge én av
følgende:
•
•
•
– lydene er avslått
•
– lydene er på
For å bekrefte valget, vent til
komfyrtoppen slår seg av automatisk.
Når funksjonen er satt til to
kun høre lydene når:
•
•
•
•
•
15
Funksjonen aktiveres når den totale
elektriske lasten til kokesonene
overskrides.
Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene.
Displayet for de reduserte sonene
skifter mellom to nivåer.
kan du
du berører
Stoppeklokke kommer ned
Tidsur med nedtelling kommer ned
du legger noe på betjeningspanelet.
5.16 Effektstyring-funksjon
•
•
•
Alle kokesonene er tilkoblet én fase.
Se bildet.
Fasen har en maksimal elektrisk last.
Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene.
6. KOKETOPP - RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Kokekar
På induksjonskokesoner
lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt
varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar til
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
•
riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
•
•
vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
Kokekarets bunn må være
så tykk og jevn som mulig.
Sørg for at pannebaser er
rene og tørre før du setter
dem på den keramiske
koketoppens overflate.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn
automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
6.2 Minimum diameter for
kokekar
Kokesone
Diameter på
kokekar (mm)
Venstre bak
125 – 210
Høyre bak
125 – 210
Høyre foran
125 – 210
16
www.electrolux.com
Kokesone
Diameter på
kokekar (mm)
Venstre foran
125 – 210
6.3 Støy under bruk
Hvis du kan høre:
•
knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• plystrelyd: du bruker en kokesone på
et høyt effekttrinn, og kokekaret
består av forskjellige materialer (en
sandwichkonstruksjon).
• summing: du bruker et høyt
effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger.
• hvesing, summing: viften går.
Lydene er normale og betyr ikke noen
funksjonsfeil.
Effekttrinn
6.4 Öko Timer (Øko-tidsur)
For å spare energi, slås kokesonen av
før tidsuret med nedtelling høres.
Forskjellen i driftstid avhenger av valgt
effekttrinn og hvor lenge tilberedningen
varer.
6.5 Eksempler på
tilberedningsmåter
Korrelasjonen mellom varmeinnstillingen
til en sone og dens forbruk er ikke
lineær. Når du øker varmeinnstillingen er
den ikke proporsjonal med økt
strømforbruk. Dette betyr at en
kokesonen med middels
varmeinnstillinger bruker mindre enn
halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
Holde ferdig tilberedt mat
varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1–3
Hollandaisesaus, smelt:
smør, sjokolade, gelatin.
5 – 25
Bland innimellom.
1–3
Størkning: luftige omeletter,
eggestand.
10 – 40 Tilberedes med lokk.
3–5
Svell ris og melkeretter, varm 25 – 50 Tilsett minimum to ganger så
ferdigretter.
mye væske som ris, melke‐
retter må røres i under hele
prosedyren.
5–7
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 – 45 Tilsett et par spiseskjeer væ‐
ske.
7–9
Dampkoking av poteter.
20 – 60 Bruk maks ¼ l vann for 750
g poteter.
7–9
Koking av større matvare‐
mengder, gryteretter og sup‐
per.
60 –
150
–1
Opptil 3 liter væske pluss in‐
gredienser.
NORSK
Effekttrinn
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
9 – 12
Varsom steking: filet, cordon
bleu av kalv, koteletter, ko‐
ketter, pølser, lever, sause‐
jevning, egg, pannekaker,
smultringer.
etter
behov
Snu etter halve steketiden.
12 – 13
Steking, reven potetgrateng,
hoftestykker, steker.
5 – 15
Snu etter halve steketiden.
14
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke
pommes frites.
17
Kok store mengder vann.PowerBoost er aktivert.
7. KOMFYRTOPP – STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Generell informasjon
•
•
•
•
•
Rengjør komfyrtoppen etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren base.
Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke komfyrtoppens funksjon.
Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på komfyrtoppen.
Bruk en spesialskrape til glasset.
7.2 Rengjøring av koketoppen
•
Fjern umiddelbart: Smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
inneholder sukker, ellers kan skitten
8. OVN – DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
•
•
forårsake skade på koketoppen. Vær
varsom slik at du unngår
forbrenninger. Bruk en spesiell
koketoppskrape på glassflaten i en
skarp vinkel og skyv bladet bortover
flaten.
Etter at koketoppen er tilstrekkelig
avkjølt fjernes: kalkringer,
vannringer, fettflekker, blanke
metalliske misfarginger. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
Fjerne skinnende metallisk
misfarging: Bruk en oppløsning av
vann og eddik og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
18
www.electrolux.com
8.1 Display
A
H
G
F
B
E
C
D
A. Varselur/temperatur
B. Varme opp og restvarmeindikator
C. Indikator for varmeskuff (kun utvalgte
modeller)
D. Steketermometer (kun på noen
modeller)
E. Elektronisk dørlås (kun på noen
modeller)
F. Timer/minutter
G. Demofunksjon (bare utvalgte
modeller)
H. Klokkefunksjoner
8.2 Stekeovnsfunksjoner
Symbol
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Av
Ovnen er av
Grill
For å grille flate matvarer og riste brød.
Varmluft
For baking på opptil to brettplasseringer samtidig
og for å tørke mat.
Still inn ovnstemperaturen til 20 °C - 40 °C lavere
enn ved Over-/Undervarme.
Pai/pizza
For å steke pizza. For intensiv bruning og en
sprø bunn.
Over-/Undervarme
For å bake og steke på en brettplassering.
Baking med varmluft
med fukt
Denne funksjonen er laget med tanke på å spare
energi når man lager mat. Hvis du vil ha stekein‐
struksjoner, kan du lese kapittelet "Tips og råd",
Baking med varmluft med fukt. Ovnsdøren bør
være lukket under stekingen slik at funksjonen
ikke avbrytes og for å sørge for at ovnen er så
energieffektiv som mulig. Når du bruker denne
funksjonen, man temperaturen i ovnen avvike fra
temperaturen du stiller inn. Varmeeffekten kan
bli redusert. Hvis du vil ha generelle anbefalinger
om energisparing, kan du lese kapittelet "Ener‐
gieffektivitet", Energisparing. Denne funksjonen
ble brukt for å samsvare med energieffektivitets‐
klassen som er angitt i EN 60350-1. Når du bru‐
ker denne funksjonen skrus lampen automatisk
av etter 30 sekunder.
NORSK
Symbol
19
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Tine
For å tine mat (grønnsaker og frukt). Tiden det
tar å tine avhenger av mengden og størrelsen på
den frosne maten.
Ekte varmluft PLUSS For å gi fuktighet under tilberedningen. For å få
riktig farge og sprø skorpe under baking. For å gi
mer saftfullhet under oppvarming.
Max Grill
For å grille større mengder flate matvarer og for
å riste brød.
Bruning
For å steke store steker eller fjærfe på én brett‐
plassering. Også for å gratinere og brune.
Pyrolytisk rengjøring
For å aktivere automatisk pyrolytisk rengjøring
av ovnen. Denne funksjonen brenner av gjenvæ‐
rende smuss i ovnen.
8.3 Knapper
Knapp
Funksjon
Beskrivelse
KLOKKE
For å stille inn en klokkefunksjon.
MINUS
For å stille inn tiden.
STOPPEKLOKKE
For å stille inn STOPPEKLOKKE. Hold
denne knappen nede i mer enn 3 se‐
kunder for å aktivere ovnslampen.
PLUSS
For å stille inn tiden.
TEMPERATUR
For å kontrollere ovnstemperaturen el‐
ler kjernetemperaturen på steketermo‐
meteret (hvis aktuelt). Brukes bare når
en ovnsfunksjon er i bruk.
20
www.electrolux.com
8.4 Aktivering og deaktivering
av ovnen
Hvorvidt produktet har
brytersymboler, eller
indikatorer eller lys:
• Indikatoren lyser når
ovnen varmes opp.
• Lampen lyser når
produktet er i bruk.
• Symbolet viser om
programvelgeren
kontrollerer kokesonen,
ovnsfunksjoner eller
temperaturen.
1. Drei bryteren for å velge en
stekeovnsfunksjon.
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperaturinnstilling.
3. Drei bryteren for ovnsfunksjoner og
temperaturvelgeren til AV-posisjon
for å slå av ovnen.
8.5 Slå på funksjonen: Ekte
varmluft PLUSS
Denne funksjonen åpner for forbedret
fuktighetsnivå under tilberedningen.
ADVARSEL!
Brannfare eller skade på
produktet.
Frigitt damp kan føre til brannskader:
•
•
Ikke åpne døren til produktet når du
bruker funksjonen: Ekte varmluft
PLUSS.
Åpne døren på produktet forsiktig
med funksjonen Ekte varmluft
PLUSS.
Se etter i kapittelet "Råd og
tips".
1. Åpne stekeovnsdøren.
2. Fyll beholderen med vann.
Hulromspregingens maksimale
kapasitet er 250 ml.
Hulromspregingen skal kun fylles
med vann når ovnen er kald.
3. Drei tidsurbryteren til funksjonen:
Ekte varmluft PLUSS .
4. Drei termostatbryteren for å velge en
temperaturinnstilling.
5. Legg maten i produktet og lukk
ovnsdøren.
FORSIKTIG!
Ikke fyll
hulromspregingen med
vann under tilberedning,
eller mens ovnen er
varm.
6. For å slå av produktet, drei bryteren
til ovnsfunksjonen og
termostatbryteren til Av-posisjonen
("Off").
7. Fjern vannet fra hulromspregingen.
ADVARSEL!
Kontroller at produktet er
kaldt før du fjerner det
gjenværende vannet fra
beholderen.
8.6 Restvarmeindikator
Når du slår av ovnen, viser displayet
restvarmeindikatoren hvis temperaturen i
ovnen er over 40 °C.Vri knappen for
temperaturen til venstre eller høyre for å
kontrollere ovnstemperaturen.
8.7 Oppvarmingsindikator
Når ovnsfunksjonen er i drift, vil linjene i
-displayet dukke opp én etter én når
temperaturen i ovnen øker, og de
forsvinner når den minker.
8.8 Bruke barnesikringen
Når barnesikringen er på ovnen, kan den
ikke slås på ved et uhell. Døren er låst.
1. Sørg for at bryteren for
ovnsfunksjoner er i av-posisjonen.
2. Trykk og hold
og
minst 2 sekunder.
samtidig i
Signalet lyder. SAFE og
skjermen. Døren er låst.
vises på
Symbolet
vises også på
displayet når Pyrolysefunksjonen er i gang.
For å slå av barnelåsen gjenta trinn 2.
NORSK
8.9 Bruke tastesperren
Du kan bare slå på funksjonslåsen når
ovnen jobber.
Automatisk utkobling virker
ikke med funksjonene:
steketermometer, Belysning,
Steketid, Ferdigtid.
Når funksjonslåsen er på, kan
temperatur- og klokkeslettinnstillingene
for en stekeovnsfunksjon ikke endres
ved et uhell. Døren er låst.
1. Velg ovnsfunksjon og still den inn
etter dine preferanser.
og
samtidig i
2. Trykk og hold
minst 2 sekunder.
Signalet lyder. Loc vises på displayet i 5
sekunder.
Loc vises på skjermen når
du vrir knappen for
temperaturen eller trykker på
en hvilken som helst knapp
når funksjonslåsen er på.
Når du vrir på
ovnfunksjonensknappen,
stanser ovnen.
Når du slår av ovnen mens
funksjonslåsen er på, settes
funksjonslåsen automatisk til
barnelås. Se "Bruke
barnesikringen".
Hvis Pyrolyse-funksjonen
jobber, er døren låst og
vises på displayet.
For å slå av funksjonslåsen, gjenta trinn
2.
8.10 Slår seg av automatisk
Av sikkerhetsgrunner slår ovnen seg av
automatisk etter en tid om en
varmefunksjon er i drift og du ikke endrer
ovnstemperaturen.
Temperatur (°C)
Utkoblingstid (t)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 – maksimum
1,5
21
Etter en automatisk utkobling, trykk på
hvilken som helst knapp for å slå på
ovnen igjen.
8.11 Kjølevifte
Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde ovnens
overflater kalde. Når du slår av ovnen, er
kjøleviften aktiv til ovnen er kjølt ned.
8.12 Bruke steketermometer
Steketermometeret måler
kjernetemperaturen i kjøttet. Når maten
har nådd innstilt temperatur, slår
produktet seg av.
To temperaturer må stilles inn:
•
•
Stekeovnstemperaturen. Se
steketabellen.
Kjernetemperaturen. Se tabell for
steketermometeret
FORSIKTIG!
Bruk bare
steketermometeret som
følger med produktet eller
originale reservedeler.
1. Velg ovnsfunksjon og
ovnstemperatur.
2. Sett spissen på steketermometeret
inn i midten av kjøttet.
Forsikre deg om at
kjernetemperatursensoren sitter i
kjøttet og i stikkontakten under
tilberedningen.
3. Sett pluggen til
kjernetemperatursensoren i
kontakten på fronten av produktet.
22
www.electrolux.com
Når produktet kalkulerer
foreløpig steketid for første
gang, vil symbolet
blinke i
displayet. Displayet viser
varighet på
tilberedningsprosessen når
beregningen er ferdig.
Beregningene vil kjøre i
bakgrunnen under
tilberedningen, og
steketidsverdien kan
oppdateres i displayet hvis
nødvendig.
Displayet viser symbolet til
steketermometeret og standard
kjernetemperatur. Når du bruker
steketermometeret for første gang, er
standard kjernetemperatur 60 °C. Mens
blinker, kan du endre standard
kjernetemperatur med
temperaturbryteren.
for å lagre den nye
4. Trykk
kjernetemperaturen eller vent i 10
sekunder, slik at innstillingen lagres
automatisk.
Den nye innstilte kjernetemperatur vises i
displayet neste gang du bruker
steketermometeret.
Når kjøttet har nådd innstilt
kjernetemperatur, blinker symbolet for
kjernetemperatur og steketermometer. Et
lydsignal høres i to minutter.
5. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå
av lydsignalet
6. Ta kjernetemperatursensoren ut av
kontakten. Ta maten ut av produktet.
7. Slå av maskinen.
Du kan endre kjernetemperaturen når
som helst i løpet av
tilberedningsprosessen:
:
1. Trykk på:
• Trykk én gang – displayet viser
valgt kjernetemperatur, som
endres hvert 10. sekund til
gjeldende kjernetemperatur.
• Trykk to ganger – displayet viser
gjeldende ovnstemperatur, som
endres hvert 10. sekund til valgt
ovnstemperatur.
• Trykk tre ganger – displayet viser
valgt ovnstemperatur.
2. Drei termostatbryteren for å endre
temperaturen.
8.13 Sette inn stekeovnens
tilbehør
Grill – /stekepanne:
Skyv grill - /langpannen inn i sporene på
brettstigene.
ADVARSEL!
Vær forsiktig når du fjerner
spissen og pluggen til
steketermometeret.
Steketermometeret er varmt.
Fare for brannskader.
Hver gang du setter
steketermometeret i
kontakten, må du stille inn
steketid og ferdigtid igjen.
Rist og grill-/stekepanne sammen:
Skyv langpannen inn mellom sporene på
brettstigen og risten på sporene over.
NORSK
•
•
23
Alt tilbehør har små
fordypninger på begge
sidene øverst for å øke
sikkerheten.
Fordypningene hindrer
også de i å tippe.
Den høye kanten rundt
hele risten forhindrer at
kokekar og former sklir.
9. STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER
9.1 Tabell over klokkefunksjoner
Klokkefunksjon
Bruksområde
KLOKKESLETT
For å vise eller endre klokkeslett. Du kan bare endre
klokkeslettet når ovnen er avslått.
VARIGHET
For å velge hvor lenge ovnen virker. Brukes kun når
varmefunksjonen er stilt inn.
SLUTT
Å stille inn når ovnen slås av. Brukes kun når var‐
mefunksjonen er stilt inn.
For å kombinere STEKETID og FERDIGTID.
STARTTIDSFORVALG
STOPPEKLOKKE
Brukes for innstilling av varseluret. Denne funksjo‐
nen har ingen innvirkning på bruken av ovnen. Du
kan stille inn STOPPEKLOKKEN når som helst, selv
hvis ovnen er slått av.
00:00
Hvis du ikke bruker andre klokkefunksjoner, tidsuret
(TIDSUR MED OPPTELLING) med opptelling overvåke automatisk hvor lang tid
ovnen virker.
Det starter straks ovnen slås på.
Tidsuret med opptelling kan brukes med funksjone‐
ne: STEKETID, FERDIGTID, kjernetemperatursen‐
sor.
9.2 Stille inn STEKETID
1. Velg en ovnsfunksjon.
gjentatte ganger til
2. Trykk på
begynner å blinke.
3. Trykk på
eller
for å stille
minutter og timer for STEKETID.
4. Trykk
for å bekrefte.
Et lydsignal høres i 2 minutter når tiden
utløper.
og tidsinnstilling blinker i
displayet. Produktet slår seg automatisk
av.
5. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå
av lydsignalet.
6. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
9.3 Velge FERDIGTID
1. Velg en ovnsfunksjon.
24
www.electrolux.com
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Trykk på
eller
for å stille inn
timer og minutter for FERDIGTID.
4. Trykk
for å bekrefte.
Et lydsignal høres i 2 minutter når den
og tidsinnstilling
innstilte tiden nås.
blinker i displayet. Produktet slår seg
automatisk av.
5. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå
av lydsignalet.
6. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
9.4 Velge TIDSFORSINKELSE
1. Velg en ovnsfunksjon.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Trykk på
eller
for å stille
minutter og timer for STEKETID.
for å bekrefte.
4. Trykk
displayet.
blinker i
5. Trykk på
eller
for å stille inn
timer og minutter for FERDIGTID.
6. Trykk
for å bekrefte.
Produktet slår seg automatisk på senere,
fungerer bare i en innstilt STEKETID og
stopper ved innstilt SLUTTID. Et
lydsignal høres i 2 minutter når den
og tidsinnstilling
innstilte tiden nås.
blinker i displayet. Produktet slås av.
7. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå
av lydsignalet.
8. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
9.5 Stille inn STOPPEKLOKKE
Stoppeklokke kan både stilles inn når
ovnen er slått av og på.
gjentatte ganger, til
1. Trykk på
eller "00" blinker i displayet.
2. Trykk på
eller
for å stille
sekunder og deretter minutter.
Når du velger en tid som er lenger
enn 60 minutter, vil
blinke i
displayet.
3. Juster timene.
4. STOPPEKLOKKEN starter
automatisk etter 5 sekunder.
Når 90 % av tiden har gått, høres et
signal.
5. Når den valgte tiden slutter, høres et
signal i 2 minutter. "00:00" og
blinker i displayet. Trykk på en
vilkårlig knapp for å stoppe signalet.
9.6 (TIDSUR MED
OPPTELLING)
For å tilbakestille tidsuret med opptelling
må du trykke og holde
og
Tidsuret med opptelling starer
opptellingen.
inne.
10. OVN – RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
Forvarm en tom ovn ved
temperaturen som kreves for
maten i 20 minutter før
steking.
10.1 Baking
•
•
•
•
Still inn lavere temperatur ved første
bruk.
Steketiden kan forlenges med 10–15
minutter dersom du steker kaker i
flere høyder.
Kaker og bakverk med forskjellige
høyde brunes ikke alltid likt. Det er
ikke nødvendig å skifte
temperaturinnstilling ved ujevn
bruning. Forskjellene utjevnes under
stekingen.
Stekebrettene i ovnen kan vri seg
under stekingen. Når stekebrettene
blir kalde, får de tilbake sin
opprinnelige form.
NORSK
25
10.2 Baketips
Bakeresultater
Mulig årsak
Løsning
Bunnen av kaken har
ikke brunet seg nok.
Brettplasseringen er feil.
Sett kaken på en lavere ovnsril‐
le.
Kaken faller sammen
og blir klissete, klum‐
pete eller randete.
Temperaturen i ovnen er
for høy.
Bruk en litt lavere ovnstempera‐
tur neste gang du baker.
For kort steketid.
Øk steketiden. Steketiden kan
ikke kortes ned ved å øke tem‐
peraturen.
Det er for mye væske i
blandingen.
Bruk mindre væske. Ta hensyn
til omrøringstidene, særlig hvis
du bruker en kjøkkenmaskin.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Bruk en litt høyere ovnstempe‐
ratur neste gang du baker.
For lang steketid.
Bruk en kortere steketid neste
gang du baker.
Ovnstemperaturen er for
høy og steketiden er for
kort.
Senk ovnstemperaturen og la
kaken steke lenger.
Blandingen er ujevnt for‐
delt.
Fordel deigen jevnt på steke‐
brettet.
Kaken er for tørr.
Kaken stekes ujevnt.
Kaken er ikke ferdig
Ovnstemperaturen er for
etter den angitte steke‐ lav.
tiden.
Bruk litt høyere ovnstemperatur
neste gang du baker.
10.3 Varmluftsteking
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Rundstykker
175 - 185
15 - 20
2+4
Grove rundstykker
165 - 180
20 - 30
2+4
Fylte smørbrød
170 - 180
15 - 20
2+4
Formstekt brød
170 - 190
30 - 40
1+4
Saltkringler
160 - 170
15 - 20
2+4
Loff / Formstekt brød
170 - 180
35 - 45
2+4
Helkornbrød
160 - 170
35 - 45
2+4
Rugbrød, blanding
250
-
2+4
- steking
160 - 170
60 - 70
2+4
Baguetter
180 - 200
20 - 30
2+4
26
www.electrolux.com
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Pannekake
150 - 160
50 - 60
3
Fruktkaker
140 - 150
70 - 80
3
Muffins
160 - 170
15 - 25
2+4
Rundstykke
190 - 210
6 - 15
3
Boller
185 - 195
8 - 15
2+4
Langloff
170 - 180
25 - 35
2+4
Pepperkaker
160 - 170
8 - 15
2+4
Formkake
150 - 160
30 - 40
2+4
Sukkerbrød/sandkaker
150 - 160
50 - 60
2
Marengs
100
90 - 120
2+4
Marengsbunner
100
90 - 120
2+4
Kjeks
150 - 160
10 - 20
2+4
Vannbakkels
155 - 165
30 - 40
2+4
Fruktterter, mørdeig
150 - 160
forhåndsbaking,
baser 10 – 15
2+4
Fruktterter, mørdeig
150 - 160
ferdig 35 – 45
2+4
Fruktterter, smuldredeig
170 - 180
30 - 40
2+4
10.4 Vanlig baking
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Rundstykker
200 - 225
8 - 12
3-4
Grove rundstykker
190 - 200
20 - 25
3-4
Fylte smørbrød
200 - 225
10 - 12
3-4
Ciabatta
210 - 230
10 - 20
3-4
Foccacia
220 - 230
15 - 20
3-4
Pitabrød
250
5 - 15
3-4
Saltkringler
180 - 200
12 - 15
3-4
Loff
190 - 210
25 - 40
1-2
Ciabatta
210 - 220
15 - 25
1-2
Helkornbrød
180 - 200
35 - 45
1-2
NORSK
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Rugbrød, blanding
275
-
1
- steking
190
55 - 65
1
Baguetter
220 - 230
15 - 30
3-4
Pannekake
170 - 180
50 - 60
2-3
Formkake
170 - 180
35 - 45
3-4
Sukkerbrød/sandkaker
170 - 180
40 - 50
1-2
Sandwichkake, rull
200 - 225
8 - 12
3-4
Marengs
100
90 - 120
3-4
Marengsbunner
100
90 - 120
3-4
Kjeks
160 - 180
6 - 15
3-4
Vannbakkels
170 - 190
30 - 45
3-4
Rullekake
190 - 210
10 - 12
3-4
Fruktterter, mørdeig
175 - 200
forhåndsba‐
king, rull 10 –
15
3-4
Fruktterter, mørdeig
175
ferdig 35 – 45
3-4
Fruktterter, smuldredeig
190 - 200
25 - 35
3-4
Kransekake
210 - 230
10 - 12
2
10.5 Pizzatabell
Mat
Temperatur (°C) Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Ciabatta
200 – 220
10 – 20
2–3
Foccacia
220 – 230
10 – 20
2–3
Ciabatta
190 – 200
15 – 25
2–3
Fruktterter, mørdeig
170 – 180
35 – 45
2–3
Fruktterter, smuldredeig
175 – 200
25 – 35
2–3
Pizza, hjemmelaget (tykk – med
mye fyll)
180 – 200
25 – 35
1–2
Pizza, hjemmelaget (tynn bunn)
200 – 2301)
15 – 20
1–2
Frossen pizza
200
15 – 20
1–2
27
28
www.electrolux.com
Mat
Temperatur (°C) Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Terter, hjemmelaget forhåndsba‐
king, runde
175 – 200
35 – 45
3–4
Terter, hjemmelaget ferdig
175 – 200
35 – 45
3–4
Terter, frosne
200
15 – 25
3–4
1) Forvarm ovnen.
10.6 Varmluftssteking
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Fisk, koking
150 – 160
-1)
2+4
Fisk, steking
165 – 175
- 1)
2+4
Kjøttpudding
165 – 175
60 – 70
2+4
Danske kjøttboller
165 – 175
35 – 45
2+4
Leverpostei
165 – 175
65 – 75
2+4
Potetgrateng
175
55 – 65
2+4
Lasagne, hjemmelaget
175
60 – 70
2+4
Lasagne, frossen
175
30 – 452)
2+4
Pastagrateng
165 – 175
40 – 50
2+4
Pizza, hjemmelaget
180 – 200
20 – 35
3
Frossen pizza
180 – 200
15 – 252)
2+4
Pommes frites, frosne
180 – 200
30 – 452)
2+4
Terter, hjemmelaget – forhåndsba‐ 165 – 175
king, runde
15 – 20
2+4
Terter, hjemmelaget – ferdig
165 – 175
30 – 40
2+4
Terter, frosne
175
25 – 352)
2+4
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken
er ferdig når kjøttet er hvitt. Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter
løsner fra beinet, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn
det som står på emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden
rundt 30 + 10 = 40 minutter.
NORSK
29
10.7 Ekte varmluft PLUSS
Bakeri
Mat
Temperatur Vann i hul‐ Forvar‐
(°C)
romspre‐
mingstid
gingen
(min)
(ml)
Tid (min)
Skuff‐
plasse‐
ring
Formbrød
180
150
10
30 - 40
2
Rundstykker
200
150
5
20 - 25
2
Focaccia
190
150
10
20 - 25
1
Hjemmelaget
pizza
230
150
10
15 - 20
2
Kjeks, scones,
croissant
160
150
10
10 - 20
2
Formkake, ka‐
nelboller
160
150
10
70 - 80
2
Frossen mat
Mat
Temperatur Vann i hul‐ Forvar‐
(°C)
romspre‐
mingstid
gingen
(min)
(ml)
Tid (min)
Skuff‐
plasse‐
ring
Pizza
200
100
10
15
2
Croissant
170
50
10
25
2
Lasagne
200
200
10
35 - 45
2
Oppvarming av mat
Mat
Temperatur Vann i hul‐ Forvar‐
(°C)
romspre‐
mingstid
gingen
(min)
(ml)
Tid (min)
Skuff‐
plasse‐
ring
Formbrød
110
100
-
30 - 40
2
Rundstykker
110
100
-
20 - 25
2
Hjemmelaget
pizza
110
100
-
15 - 20
2
Focaccia
110
100
-
20 - 30
2
Grønnsaker
110
100
-
15 - 25
2
Ris
110
100
-
15 - 26
2
Pasta
110
100
-
15 - 27
2
Kjøtt
110
100
-
15 - 28
2
30
www.electrolux.com
Steking
Mat
Tempera‐
tur (°C)
Vann i hul‐
Forvar‐
romspregin‐ mingstid
gen (ml)
(min)
Tid (min)
Skuff‐
plasse‐
ring
Kylling
210
200
-
70 - 75
2
Halv kylling
210
200
-
35 - 50
2
Svinestek
180
200
-
65 - 70
2
Roastbiff, 1 - 1,5
kg
1. Lite stekt
2. Medium
3. Godt stekt
200
200
-
1. 50 - 55
2. 60 - 65
3. 65 - 70
2
Stekt kalkun
200
200
-
70 - 85
2
10.8 Over- og undervarme
Mat
Temperatur (°C) Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Fisk, koking
160 - 170
-1)
2-3
Fisk, steking
180 - 200
-1)
2-3
Kjøttpudding
175 - 200
45 - 60
2-3
Danske kjøttboller
175 - 200
30 - 45
3-4
Leverpostei
180 - 200
50 - 60
2-3
Grateng
180 - 200
50 - 60
2-3
Potetgrateng
200
55 - 65
3-4
Lasagne, hjemmelaget
200
50 - 60
2-3
Lasagne, frossen
175 - 200
30 - 452)
3-4
Pastagrateng
180 - 200
30 - 40
2-3
Pommes frites, frosne
225 - 250
20 - 302)
3-4
Terter, hjemmelaget – forhåndsba‐ 190 - 210
king, runde
15 - 25
3-4
Terter, hjemmelaget - ferdig
20 - 30
3-4
190 - 210
NORSK
31
Mat
Temperatur (°C) Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Terter, frosne
200 - 225
3-4
20 - 302)
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken
er ferdig når kjøttet er hvitt. Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter
løsner fra beinet, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn
det som står på emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden
rundt 30 + 10 = 40 minutter.
10.9 Baking med varmluft med fukt
Brød og pizza
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Boller
180
20 - 30
3
Frossenpizza 350 g
210
20 - 30
3
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Rullekake
180
20 - 30
3
Brownie
180
25 - 35
3
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Sufflé
200
25 - 30
3
Sukkerbrød med tertebunn
180
20 - 30
3
Victoriasandwich
170
30 - 40
3
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Fisk i poser 300 g
180
25 - 35
3
Hel fisk 200 g
180
20 - 30
3
Fiskefilet 300 g
180
30 - 35
3
Kaker i bakebrett
Kaker i form
Fisk
32
www.electrolux.com
Kjøtt
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Kjøtt i pose 250 g
200
30 - 40
3
Kjøtt på spyd 500 g
200
25 - 30
3
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Kjeks
180
25 - 35
3
Makroner
180
30 - 40
3
Muffins
170
20 - 30
3
Pikant kjeks
180
25 - 30
3
Sandkaker
150
25 - 35
3
Tarteletter
170
20 - 30
3
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Blandede grønnsaker i pose
400 g
180
20 - 30
3
Omelett
170
25 - 35
3
Grønnsaker på brett 700 g
190
25 - 30
3
Småkaker
Vegetarisk
10.10 Steking
Bruk varmebestandig ovnsutstyr.
Store steker kan stekes direkte i brettet,
eller på ovnsristen over brettet.
Ha litt vann på brettet for å hindre at
stekesky eller fett brenner seg fast.
Kjøttsorter med skorpe kan du steke i
stekeformen uten lokk.
Slik får du kjøttet saftigere:
• stek magert kjøtt i stekeformen med
lokk eller bruk stekeposen.
• stek kjøtt og fisk i store stykker (1 kg
eller mer).
• øs store steker og fugl med
stekesjyen flere ganger under
stekingen.
Snu steken etter 1/2-2/3 av
tilberedningstiden.
10.11 Varmluftssteking
Storfekjøtt
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Roastbiff1)
125
80 – 120
2–3
NORSK
33
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Rundstek – bruning
200
totalt 10
2–3
Rundstek – steking
150
50 – 60
2–3
Roastbiff
160
90 – 120
1–2
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Kalvekjøtt
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Oksefilet1)
160
60 – 70
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Lår/bog/sadel
160
80 – 100
2
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Svinestek1)
175
60 – 70
2–3
Svinekam1)
175
60
2–3
Nakkefileter
160
90 – 120
2–3
Skinke
150
60 – 100
1–2
Svinekjøtt
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Fjærfe
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Kylling, i deler
180
55 – 65
2–3
And1)
150
55 – 65
2–3
Langsteking av and1)
130
til sammen om‐
trent 5 timer
2–3
Stekt kalkun, fylt
150
50 – 60
1–2
34
www.electrolux.com
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Kalkunbryst
175
70 – 80
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
10.12 Vanlig steking
Storfekjøtt
Mat
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Roastbiff1)
125
80 – 120
2–3
Rundstek – bruning
225
totalt 10
2–3
Rundstek – steking
160
50 – 60
2–3
Roastbiff
180
90 – 120
1–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Kalvekjøtt
Mat
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Oksefilet1)
180
2–3
60 – 70
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Mat
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Lår/skulder/ribbe
180
2
80 – 100
Svinekjøtt
Mat
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Svinestek1)
200
60 – 70
3
Svinekam1)
200
60
3
Nakkefileter
180
90 – 120
2–3
Skinke
160
60 – 100
1–2
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
NORSK
35
Fjærfe
Mat
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Kylling, i deler
200
55 – 65
2–3
And1)
160
55 – 65
2–3
Langsteking av and1)
130
til sammen om‐ 2 – 3
trent 5 timer
Stekt kalkun, fylt
160
50 – 60
1–2
Kalkunbryst
200
70 – 80
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
10.13 Bruning
Storfekjøtt
Mat
Temperatur
(°C)
Tid i minutter
per kg kjøtt
Skuffplas‐
sering
Rundstek – bruning
200
totalt 10
2–3
Rundstek – steking
150
50 – 60
2–3
Roastbiff
160
90 – 120
1–2
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Oksefilet1)
160
60 – 70
2–3
Kalvekjøtt
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Lår/skulder/ribbe
160
80 – 100
2
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Svinestek1)
180
60 – 70
2–3
Svinekam1)
175
60
2–3
Nakkefileter
160
90 – 120
2–3
Svinekjøtt
36
www.electrolux.com
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Skinke
150
60 – 100
1–2
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Fjærfe
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Kylling
180
55 – 65
2–3
And1)
150
55 – 65
2–3
Langsteking av and1)
ikke egnet
til sammen om‐ 2 – 3
trent 5 timer
Stekt kalkun, fylt
150
50 – 60
1–2
Kalkunbryst
175
70 – 80
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
10.14 Tabell for steketermometer
Storfekjøtt
Mat
Kjernetemperatur for ma‐ Skuffplassering
ten (°C)
Roastbiff
55 - 65
2-3
Rundstek – bruning
55 - 65
2-3
Rundstek – steking
55 - 65
2-3
Roastbiff
75 - 80
1-2
Kalvekjøtt
Mat
Kjernetemperatur for
maten (°C)
Skuffplassering
Oksefilet
65
2-3
Mat
Kjernetemperatur for
maten (°C)
Skuffplassering
Lår/bog/sadel
90
2
Lammekjøtt
NORSK
37
Svinekjøtt
Mat
Kjernetemperatur for
maten (°C)
Skuffplassering
Svinestek
80
2-3
Nakkefileter
75 - 80
2-3
Skinke
70 - 75
1-2
Mat
Kjernetemperatur for
maten (°C)
Skuffplassering
Kalkunbryst
75 - 80
2-3
Fjærkre
10.15 Generell grilling
ADVARSEL!
Ha alltid ovnsdøren lukket
når du griller.
•
•
•
•
Grill alltid med maksimum
temperaturinnstilling.
Sett risten inn på brettplasseringen
som anbefales i grilltabellen.
Sett alltid inn langpannen på nederste
brettplassering for å samle opp fettet.
Grill kun flate stykker av kjøtt eller
fisk.
Grillområdet er plassert på midten av
risten.
10.16 Grilling
Mat
Temperatur Tid (min)
(°C)
1. side
2. side
Skuff‐
plasse‐
ring
Svinekoteletter
250
7-9
4-6
3-4
Lammekoteletter
250
7 - 10
5-6
3-4
Kylling, i deler
250
20 - 25
15 - 20
3-4
Pølser
250
3-5
2-4
3-4
Spareribs, forhåndskokt i 20 min.
250
15 - 20
15 - 20
3-4
Fisk, skiver av torsk eller laks
250
10 - 15
5 - 10
3-4
Ristet brød
250
2-3
1-2
3-4
10.17 Tine
•
•
Fjern emballasjen fra maten. Legg
maten på en tallerken.
Ikke dekk til med tallerken eller skål.
Det kan forlenge tinetiden.
•
Bruk den første rillen i ovnen. Første
nedenfra.
38
www.electrolux.com
Mat
Antall
Opptinings‐
tid (min)
Etterti‐
ningstid
(min)
Kommentarer
Kylling
1 kg
100 – 140
20 – 30
Legg kyllingen på et snudd
tefat på en stor tallerken.
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
1 kg
100 – 140
20 – 30
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
500 g
90 – 120
20 – 30
Snu etter halve steketiden.
Ørret
150 g
25 – 35
10 – 15
-
Jordbær
300 g
30 – 40
10 – 20
-
Smør
250 g
30 – 40
10 – 15
-
Fløte
2 x 200 g
80 – 100
10 – 15
Pisk kremen mens den frem‐
deles er litt frossen.
Formkaker
1,4 kg
60
60
-
10.18 Informasjon for testinstitutter
Mat
Funksjon
Tempe‐
ratur
(°C)
Tid (min)
Tilbehør
Skuff‐
plasse‐
ring
Småkaker (20 små‐ Over-/Undervar‐
kaker per panne/
me
brett)
170
20 - 30
Panne/
Brett
3
Småkaker (20 små‐ Varmluft
kaker per panne/
brett)
150
20 - 35
Panne/
Brett
3
Småkaker (20 små‐ Varmluft
kaker per panne/
brett)
150
20 - 40
Panne/
Brett
1/4
Eplepai, 2 former (ø Over-/Undervar‐
20 cm) på risten,
me
diagonalt skiftet
180
70 - 90
Rist
1
Eplepai, 2 former (ø Varmluft
20 cm) på risten,
diagonalt skiftet
160
70 - 90
Rist
2
Eplepai, 2 former (ø Pai/pizza
20 cm) på risten,
diagonalt skiftet
170
70 - 90
Rist
1
Eplepai, 2 former (ø Ekte varmluft
20 cm) på risten,
PLUSS
diagonalt skiftet.1)
160
70 - 80
Panne/
Brett
2
NORSK
Mat
Funksjon
39
Tempe‐
ratur
(°C)
Tid (min)
Tilbehør
Skuff‐
plasse‐
ring
Fettfritt sukkerbrød, Over-/Undervar‐
1 form (ø 26 cm) på me
risten
160
30 - 45
Rist
3
Fettfritt sukkerbrød, Varmluft
1 form (ø 26 cm) på
risten
150
30 - 45
Rist
2
Fettfritt sukkerbrød, Varmluft
1 form (ø 26 cm) på
risten
150
30 - 50
Rist
1/4
Mørdeigsbakst/
butterdeigbakst
Varmluft
140
20 - 35
Panne/
Brett
3
Mørdeigsbakst/
butterdeigbakst
Varmluft
140
25 - 45
Panne/
Brett
1/4
Mørdeigsbakst/
butterdeigbakst
Over-/Undervar‐
me
160
20 - 35
Panne/
Brett
3
Ristet brød
Grill
Maks
5-9
Rist
4
Biffburger
Grill
Maks
15 – 20 før‐ Rist/lang‐ 4
ste side.
panne
10-15 se‐
kunder side.
1) Tilsett 150 ml vann i hulromspregingen.
11. OVN – STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
11.1 Merknader om rengjøring
Rengjør ovnens forside med en myk klut
med varmt vann og et mildt vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk et
dedikert vaskemiddel.
Rengjør ovnsinteriøret etter hver bruk.
Fettoppsamling eller andre matrester kan
føre til brann. Risikoen er høyere for
grillpannen.
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la
det tørke. Bruk en myk klut med varmt
vann og vaskemiddel. Ikke rengjør
tilbehøret i oppvaskmaskinen.
Rengjør hardnakket smuss med
ovnsrens.
Hvis du har tilbehør med slippbelegg, må
du ikke rengjøre det med slipende
vaskemidler, skarpe redskaper eller i
oppvaskmaskin. Det kan forårsake skade
på slippbelegget.
Rens fuktigheten fra sporet etter bruk
hver gang.
11.2 Ovner i rustfritt stål eller
aluminium
Rengjør ovnsdøren kun med en våt klut
eller svamp. Tørk av med en myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre eller
skurende produkter, da de kan skade
overflaten. Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme måte.
40
www.electrolux.com
11.3 Rengjøring av
ovnsrommet
Rengjøringsprosedyren fjerner kalkrester
fra ovnsrommet etter damptilberedning.
For funksjonen: Ekte
varmluft PLUSS anbefaler vi
at du utfører
rengjøringsprosessen minst
etter hver 5.-10. -syklus.
1. Hell 250 ml hvit eddik i ovnsrommet
nederst i ovnen.
Bruk maks 6 % eddik uten
tilsetningsmidler.
2. La eddiken løse opp kalkrestene i
romtemperatur i 30 minutter.
3. Rengjør ovnsrommet med lunkent
vann og en myk klut.
11.4 Pyrolyse
FORSIKTIG!
Fjern alt tilbehør og alle
uttakbare hyllestøtter.
Ikke start den pyrolytiske
rengjøringen om du ikke har
lukket ovnsdøren helt. På
enkelte modeller viser
displayet "C3" når denne
feilen oppstår.
ADVARSEL!
Ovnen blir svært varm. Fare
for brannskader.
FORSIKTIG!
Ikke bruk komfyrtoppen
samtidig som du bruker den
pyrolytiske
rengjøringsfunksjonen. Dette
kan skade ovnen.
1. Tørk av hulrommet med en våt og
myk klut.
2. Rengjør dørens innside med varmt
vann for å unngå at rester brenner
seg fast på grunn av den varme
luften.
3. Sett på pyrolyse-funksjonen. Se etter
i kapitlet "Daglig bruk»,
«Ovnfunksjoner».
4. Når
blinker, trykk på
eller
for å stille inn pyrolysevarighet:
Tilvalg
Beskrivelse
P1
Lett
rengjøring.
Steketid: 1 t
30 min.
P2
Normal
rengjøring.
Steketid: 2 t
30 min.
Trykk på
eller vri temperaturbryteren
for å begynne pyrolysen.
Du kan bruke Sluttfunksjonen for å velge
starttid for rengjøringen.
Under pyrolyse er ovnslampen slått av.
5. For å endre standardvarigheten til
pyrolysen (P1 eller P2), trykk på
for å stille inn
, og deretter trykker
du
eller .
6. Når ovnen står på den innstilte
temperaturen, låses døren. Displayet
og linjene på
viser
varmeindikatoren til døren låses opp.
7. Etter at selvrengjøringen med
pyrolyse er ferdig, viser displayet
klokkeslettet. Ovnsdøren forblir låst.
8. Døren kan åpnes så snart ovnen er
avkjølt.
11.5 Husk å rengjøre
For å minne deg på at pyrolytisk
rengjøring er nødvendig vil PYR blinke i
displayet i 10 sekunder etter aktivering
og deaktivering av ovnen.
Påminneren for "Husk å
rengjøre!" slukkes:
• etter at pyrolysen er
ferdig.
•
hvis du trykker på
og
samtidig mens PYR
blinker i displayet.
11.6 Fjerne hyllestøttene
Fjern brettstigene for å rengjøre ovnen.
NORSK
41
1. Trekk den fremre delen av brettstiger
ut fra sideveggen.
1
2
2. Trekk den bakre delen av
brettstigene ut fra veggen og ta den
ut.
1
2
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
hyllestøttene.
FORSIKTIG!
Pass på at den lengre
festede ledningen er i front.
Endende på de to
ledningene må peke
bakover. Uriktig montering
kan føre til skade på
emaljen.
11.7 Ta av ovnsdøren
Ta av døren for å gjøre rengjøringen
enklere.
1. Åpne døren helt.
2. Skyv glidebryteren til du hører et
klikk.
3. Lukk døren til den låses.
4. Ta av døren.
Ta av døren ved først å trekke den ut
på den ene siden, deretter på den
andre.
Sett inn ovnsdøren når rengjøringen er
ferdig i motsatt rekkefølge. Pass på at du
hører et klikk når du setter døren på
plass igjen. Bruk tang om nødvendig.
11.8 Ta ut og rengjøre
dørglassene
Dørglasset kan avvike i type
og form fra hva du ser på
bildene i eksemplet i bildene.
Antall glass kan også være
forskjellig.
1. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å
frigjøre klipslåsen.
2
B
1
2. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
3. Hold et og et glasspanel øverst i
kanten og trekk det oppover og ut av
føringen.
42
www.electrolux.com
1. Fjern den venstre brettstigen for å få
tilgang til lampen.
2. Bruk en smal, butt gjenstand (f.eks.
skaftet på en teskje) for å fjerne
glassdekselet.
4. Rengjør glasspanelene.
Du setter inn panelene ved å følge
ovennevnte fremgangsmåte i omvendt
rekkefølge.
11.9 Skifte lyspære
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
Lampen kan være varm.
1. Slå ovnen av.
Vent til ovnen er avkjølt.
2. Koble fra strømtilførselen til ovnen.
3. Legg en klut på bunnen i
ovnsrommet.
FORSIKTIG!
Bruk alltid en klut når du skal
holde halogenlampen, for å
forhindre at fettrester
brenner seg fast på lampen.
Baklampe
Du finner glassdekselet til
lampen bak i ovnsrommet.
1. Drei glassdekselet mot urviserne for
å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Skift lyspæren i stekeovnslampen
med en egnet stekeovnspære som
tåler 300 °C.
Bruk samme type ovnslampe.
4. Monter glassdekselet.
Lyspæren på siden
Finn glassdekselet til på venstre side av
ovnsrommet.
3. Rengjør lampedekselet.
4. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C.
5. Monter glassdekselet.
6. Monter den venstre ovnsstigen.
11.10 Ta ut skuffen
ADVARSEL!
Ikke oppbevar brennbare
ting (f.eks.
rengjøringsprodukter,
plastposer, grytekluter, papir
eller rengjøringsspray) i
skuffen. Skuffen kan bli varm
når stekeovnen er i bruk.
Fare for brann
Skuffen under stekeovnen kan tas ut for
rengjøring.
1. Trekk skuffen ut til den stopper.
2. Løft skuffen litt, slik at den står på
skrått opp fra skinnene.
For å sette på plass igjen skuffen, følger
du fremgangsmåten i omvendt
rekkefølge.
NORSK
43
12. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
12.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke slå på produk‐ Produktet er ikke koblet til
tet.
en strømforsyning eller er
koblet feil.
Kontroller om produktet er
riktig koblet til strømforsy‐
ningen.
Du kan ikke slå på produk‐ Sikringen har gått.
tet.
Kontroller om sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
Du har berørt to eller flere
sensorfelt samtidig
Berør bare ett sensorfelt.
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
STOP+GO-funksjonen er i
bruk.
Se kapittelet "Koketopp –
Daglig bruk".
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
Det er vann eller fettsprut
på betjeningspanelet.
Tørk av betjeningspanelet.
Et lydsignal høres, deretter Du har dekket til ett eller
slås komfyrtoppen av. Et
flere sensorfelt.
lydsignal høres når komfyr‐
toppen slår seg av.
Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltene.
Komfyrtoppen skrur seg
av.
Du har satt noe på sensor‐ Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltet.
feltet
Restvarmeindikatoren vi‐
ses ikke.
Stekesonen er ikke varm
Kontakt servicesenteret
fordi den var bare i bruk en dersom sonen fortsatt ikke
kort stund.
blir varm etter lang tids
bruk.
Den automatiske oppvar‐
mingsfunksjonen fungerer
ikke.
Sonen er varm.
Den automatiske oppvar‐
mingsfunksjonen fungerer
ikke.
Det er valgt høyeste effekt‐ Det høyeste effekttrinnet
trinn.
har samme effekt som
funksjonen.
Effekttrinnet endres mel‐
lom to trinn.
Effektstyring brukes.
Se kapittelet "Koketopp –
Daglig bruk".
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
La sonen bli tilstrekkelig
kald.
44
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Det høres ingen lydsignal
Signalene er deaktivert.
når du berører sensorfelte‐
ne på panelet.
Aktiver signalene. Se ka‐
pittelet "Koketopp – Daglig
bruk".
vises på komfyrtoppens Den automatiske utko‐
plingsfunksjonen er i bruk.
display.
Deaktiver komfyrtoppen og
aktiver den igjen.
vises på komfyrtoppens Barnesikringen eller låse‐
funksjonen er i bruk.
display.
Se kapittelet "Koketopp –
Daglig bruk".
vises på komfyrtoppens Det er ikke noen kokekar
på kokesonen.
display.
Sett kokekar på kokeso‐
nen.
vises på komfyrtoppens Du bruker feil type koke‐
kar.
display.
Bruk riktig kokekar. Se et‐
ter i kapittelet "Komfyrtopp
– Råd og tips".
vises på komfyrtoppens Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for koke‐
display.
sonen.
Bruk kokekar med riktige
mål. Se etter i kapittelet
"Komfyrtopp – Råd og
tips".
vises på komfyrtoppens Kokekaret dekker ikke
krysset/firkanten.
display.
Dekk krysset/firkanten helt.
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er Sørg for at innstillingene er
ikke valgt.
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utko‐
blingsfunksjonen er akti‐
vert
Se "Automatisk utkobling".
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Bruke barnesikringen".
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Erstatt lyspæren.
Steketermometeret virker
ikke.
Pluggen til steketermome‐ Plasser pluggen til steke‐
teret er ikke korrekt satt inn termometeret så langt som
i kontakten.
mulig inn i kontakten.
Det tar for lang tid å tilbere‐ Temperaturen er for lav el‐ Juster temperaturen om
de maten eller den blir for ler for høy.
nødvendig. Følg rådene i
fort ferdigstekt.
bruksanvisningen.
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovns‐
rommet.
Du har latt retten stå for
lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 - 20
minutter etter at tilbered‐
ningen er ferdig
NORSK
Problem
Mulig årsak
Løsning
Ovnsdisplayet viser "C2".
Du vil starte pyrolyse- eller
tinefunksjonen men har ik‐
ke tatt ut pluggen til steke‐
termometeret fra kontak‐
ten.
Ta steketermometeret ut
av kontakten.
Ovnsdisplayet viser
"F102".
•
•
•
•
Du lukket ikke døren
helt.
Dørlåsen er defekt.
•
Ovnen er slått på og blir ik‐ Demofunksjonen er akti‐
ke varm. Viften går ikke.
vert.
Ovnsdisplayet viser "De‐
mo".
45
Lukk døren helt.
Deaktiver ovnen med
sikringen eller sikker‐
hetsbryteren i sikrings‐
boksen og aktiver den
igjen.
Hvis displayet viser
"F102" igjen, må du
kontakte kundeservice
1. Slå av ovnen.
2. Trykk og hold knappen
.
3. Når du hører et lydsig‐
nal, må du dreie bryte‐
ren for ovnsfunksjoner
med klokken til den før‐
ste funksjonen. "De‐
mo" blinker på display‐
et.
4. Drei bryteren for ovns‐
funksjoner til av-posi‐
sjon.
5. Slipp knappen .
6. Drei bryteren for tem‐
peratur med klokken
og hold den i tre se‐
kunder. Et lydsignal vil
lyde tre ganger. Demo‐
funksjonen er deakti‐
vert.
Displayet viser en feilkode
som ikke står i denne ta‐
bellen.
Det er en elektrisk feil.
Slå av produktet ved hjelp
av sikringen eller sikker‐
hetsbryteren i sikringsbok‐
sen og slå den på igjen
Hvis displayet viser feilko‐
den igjen, må du kontakte
kundeservice.
Det er ingen god tilbered‐
ningsytelse når du bruker
funksjonen Ekte varmluft
PLUS.
Du fylte ikke hulromspre‐
gingen med vann.
Se "aktivere funksjonen
Ekte varmluft Pluss".
46
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Vannet i hulromspregingen Temperaturen er for lav.
koker ikke.
Still temperaturen til minst
110 °C. Se etter i kapittelet
"Råd og tips".
Vannet kommer ut av ov‐
nen.
Deaktiver ovnen og kon‐
troller at produktet er kaldt.
Tørk opp vannet med en
klut eller svamp. Tilsett rik‐
tig mengde vann i ovnen.
Se "aktivere funksjonen
Ekte varmluft Pluss".
Det er for mye vann i ov‐
nen.
12.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
13.1 Tekniske data
Mål
Justerbar
850 - 936 mm
Bredde
596 mm
Dybde
600 mm
13.2 Elektrisk montering
ADVARSEL!
Produsenten er ikke
ansvarlig om du ikke følger
sikkerhetsreglene i kapitlene
om sikkerhet.
Produktet leveres uten plugg eller en
strømkabel.
Gjeldende kabeltyper ulike faser:
Fase
Min. kabelstørrel‐
se
1
3x6,0 mm²
3 med nøytral
5x1,5 mm²
ADVARSEL!
Strømledningen må ikke
komme i kontakt med den
delen av produktet som er
skyggelagt i figuren.
NORSK
13.3 Vippesikring
FORSIKTIG!
Monter vippesikringen for å
hindre at produktet kan
velte. Vippesikringen
fungerer bare når produktet
er plassert på et passende
sted.
Produktet ditt har symbolet
som er vist på bildet
(avhengig av modell) for å
minne deg på å montere
vippeskringen.
47
Sørg for at du monterer
vippesikringen i korrekt
høyde.
For mer informasjon om montering av
produktet, se et separat monteringshefte.
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktinformasjon for komfyrtopp i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
EKI6679EIW
Komfyrtopp-type
Komfyrtopp inni frittstående komfyr
Antall kokesoner
4
Varmeteknologi
Induksjon
Diameter på runde kokeso‐
ner (Ø)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
48
www.electrolux.com
Energiforbruk per kokesone
(EC electric cooking)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
174,3 Wh/kg
165,3 Wh/kg
171,3 Wh/kg
165,3 Wh/kg
Energiforbruk for komfyrtopp (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektriske
kjøkkenapparater – Del 2: Komfyrtopp –
Metoder for måling av ytelse.
Energimålinger som refererer til
kokeområder identifiseres av kryssene
på de respektive kokesonene.
14.2 Komfyrtopp –
Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
•
•
•
•
•
•
169,1 Wh/kg
Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
14.3 Produktbeskrivelse og informasjon for ovner i henhold til EU
65-66/2014
Leverandørens navn
Electrolux
Modellidentifikasjon
EKI6679EIW
Energieffektivitetsindeks
88,4
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbruk med standard matmengde, over- og 0,98 kWh/syklus
undervarme
Energiforbruk med standard matmengde, vifte‐
tvunget modus
0,76 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
73 l
Type ovn
Ovn inni frittstående komfyr
Masse
64.6 kg
EN 60350-1 – Elektriske
kjøkkenapparater – Del 1: Typer, ovner,
dampovner og griller – metoder for
måling av ytelse.
14.4 Ovn – Energisparende
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
energi under matlaging.
Generelle tips
Sørg for at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens ovnen er på. Ikke åpne døren for
NORSK
ofte under matlaging. Hold dørpakningen
ren og sørg for at den sitter godt på
plass.
Bruk metalltallerkener for å forbedre
energisparing.
49
er aktivert og tilberedningstiden er lengre
enn 30 minutter, deaktiveres
varmeelementene automatisk tidligere i
enkelte ovnsfunksjoner.
Viften og lampen vil fortsette drift.
Sett om mulig maten i ovnen uten
forvarming.
Sett ned ovnstemperaturen når
steketiden er lengre enn 30 minutter,
3-10 minutter før slutten av steketiden,
avhengig av hvor lang den er.
Restvarmen i ovnen vil fortsette å steke.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare energi.
Restvarme
Ved noen ovnfunksjoner, hvis
programmet med Steketid eller Ferdigtid
Holde maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
temperaturinnstilling. Displayet viser
restvarmeindikatoren eller -temperaturen.
Matlaging uten lampe
Slå av lampen under matlaging. Slå den
på når du behøver den.
Baking med varmluft med fukt
Funksjonen er laget med tanke på å
spare energi når man lager mat.
Når du bruker denne funksjonen, slås
ovnslampen automatisk av etter 30
sekunder. Du kan slå på lampen igjen,
men dette reduserer forventet
energibesparing.
15. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
50
www.electrolux.com
NORSK
51
867337780-A-332018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement