Electrolux EKI6670AOW User manual

Electrolux EKI6670AOW User manual
EKI6670AOW
NO
Komfyr
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................3
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 5
3. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 8
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK............................................................................9
5. KOMFYRTOPP – DAGLIG BRUK.................................................................... 10
6. KOKETOPP - RÅD OG TIPS............................................................................14
7. KOMFYRTOPP – STELL OG RENGJØRING.................................................. 16
8. OVN – DAGLIG BRUK .....................................................................................16
9. STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER............................................................ 21
10. OVN – RÅD OG TIPS..................................................................................... 22
11. OVN – STELL OG RENGJØRING .................................................................34
12. FEILSØKING.................................................................................................. 37
13. MONTERING..................................................................................................40
14. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................41
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene
på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
ADVARSEL!
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det
brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler
er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere
denne.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
Bare en kvalifisert person må montere produktet og
skifte ut kabelen.
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med
et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Du må ALDRI prøve å slukke en brann med vann,
men du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset
eller hengslede lokk på koketoppen, da dette kan ripe
opp glasset og føre til at glasset blir matt.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på koketoppen fordi de kan bli varme.
Om glasskeramikkoverflaten / glassoverflaten har
sprekker, skru av produktet for å unngå mulig elektrisk
støt.
Etter bruk slår du av koketoppen med kontrollenheten.
Ikke rett deg etter grytesensoren.
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene. Barn yngre enn 8 år må holdes på
avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Overflødig søl må fjernes og innerglasset må vaskes
før pyrolytisk rengjøring. Ta ut alle deler fra ovnen.
Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen
for å unngå fare for elektrisk støt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå elektriske farer.
Bruk bare kjernetemperatur-sensoren som anbefales
for dette produktet.
NORSK
•
•
•
5
Vær forsiktig når du berører oppbevaringsskuffen. Den
kan bli varm.
For å fjerner hyllestøttene, må du først trekk fronten
på hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
hyllestøttene.
ADVARSEL: Bruk bare kooketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeproduktet har enten utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i anvisningene, eller
koketoppbeskyttelser som er bygd inn i produktet.
Bruk av upassende beskyttelse kan føre til ulykker.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Ikke dra eller løft produktet etter
håndtaket.
Kjøkkenskapet og fordypningen må
være i passende dimensjoner.
Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.
Pass på at produktet er montert under
og ved siden av stabile
konstruksjoner.
Deler av produktet bærer strøm. Dekk
produktet med møbler for å forhindre
berøring av farlige deler.
Sidene på produktet må være på
høyde med apparater eller enheter av
samme høyde.
Ikke monter produktet på en plattform
som ikke er beregnet på dette
produktet.
Ikke monter produktet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
•
produktet når døren eller vinduet er
åpnet.
Sørg for å montere en stabiliserende
hjelp for å hindre at produktet tipper
fremover. Se installasjonskapittelet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Produktet må være jordet.
Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på
typeskiltet og strømforsyningen i
huset. Hvis det ikke er det, må du
kontakt en elektriker.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
Ikke la nettkablene berøre eller
komme nær produkt døren, spesielt
når døren er varm.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk egnede isoleringsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Lukk døren til produktet helt, før du
setter støpselet i stikkontakten.
•
•
•
•
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade og
brannskader.
Risiko for elektrisk støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er kun for
husholdningsbruk.
Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
Ikke la produktet være uten tilsyn
mens det er i bruk.
Slå av produktet etter hver bruk.
Vær forsiktig når du åpner døren til
produktet når produktet er i bruk.
Varm damp kan strømme ut.
Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
produktet er i bruk.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
•
•
Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.
Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med produktet når
du åpner døren.
Åpne døren til produktet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i produktet direkte på
bunnen.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme produktet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i produktet når tilberedningen
er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
Misfarge på produktets emalje har
ingen innvirkning på funksjonen.
Bruk en grill – /stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
Ikke la gryter koke tørre.
Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
produktet. Overflaten kan bli skadet.
Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.
Legg ikke aluminiumsfolie direkte på
bunnen i produktet.
Kokekar av støpejern, støpt
aluminium eller kokekar med ødelagt
bunn kan lage riper i
glasskeramikken. Løft alltid disse
objektene opp når du må flytte dem
på platetoppen.
Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
NORSK
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Slå av produktet før vedlikehold.
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte servicesenteret.
Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
Fett og matrester i produktet kan
forårsake brann.
Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
Påse at innsiden og døren tørkes med
en klut etter hver bruk. Damp ved
bruk av produktet kondenserer på de
indre veggene og kan føre til
korrosjon. For å redusere kondensen,
kan du la produktet stå på i 10
minutter før du setter inn maten.
Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med noen form for
vaskemiddel.
2.5 Pyrolytisk rengjøring
Fare for skade / Brann /
Kjemiske utslipp (damp) i
pyrolytisk modus.
•
Før du utfører en "pyrolytisk
selvrensing"-funksjon eller "første
gangs bruk"-funksjonen, må du fjerne
følgende fra ovnsrommet:
– Eventuelle overflødige matrester,
olje eller fett søl/avleiringer.
– Alle objekter som kan fjernes
(inkludert hyller, sideskinner osv.
som ble levert med produktet) og
•
•
•
•
•
•
•
2.6 Innvendig belysning
•
7
særlig superclean-gryter, panner,
brett, redskaper osv.
Les alle instruksjoner for pyrolytisk
rengjøring nøye.
Hold barn unna produktet når den
pyrolytiske rengjøring er i bruk.
Produktet blir svært varmt og varm luft
slippes ut av kjøleventilene i fronten.
Pyrolytisk selvrensing er en operasjon
med høy temperatur som kan frigjøre
røyk fra matlagingsrester og
konstruksjonsmaterialer, derfor
anbefales forbrukere på det sterkeste
å:
– Sørg for god ventilasjon under og
etter hver pyrolytiske rengjøring.
– Sørg for god ventilasjon under og
etter første gangs bruk ved
maksimum temperaturdrift.
I motsetning til alle mennesker, kan
noen fugler og krypdyr være ekstremt
følsomme for potensiell røyk som
frigis under rengjøringen av
pyrolytiske ovner.
– Hold alle kjæledyr (spesielt fugler)
borte fra produktet under og etter
hver pyrolytiske rengjøring, og
bruk først maksimal temperatur
mot et godt ventilert område.
Små kjæledyr kan også være svært
følsomme for temperaturendringer i
nærheten av pyrolytiske ovner når det
pyrolytiske
selvrengjøringsprogrammet brukes.
Superclean-overflater på gryter,
panner, brett, kjøkkenutstyr, osv. kan
skades av den høye temperaturen
ved pyrolytisk rengjøring i pyrolytiske
ovner og kan også være en kilde for
et lavt nivå skadelige gasser.
Røyk som frigis fra alle pyrolytiske
ovner / matrester, er ikke skadelig for
mennesker, inkludert spedbarn eller
personer med medisinske tilstander.
Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
8
www.electrolux.com
•
•
Koble strømmen fra produktet før du
skifter lyspære.
Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjon.
2.7 Avfallsbehandling
•
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i produktet.
2.8 Service
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
Koble produktet fra strømmen.
•
•
Kontakt et autorisert servicesenter for
å reparere produktet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
9
5
6
7
8
5
4
3
2
1
Bryter til ovnsfunksjonene
Elektronisk programmering
Termostatbryter
Kontakt til steketermometer
Varmeelement
Ovnslampe
Uttakbare brettstiger
Vifte
Brettplasseringer
3.2 Oversikt over platetoppen
1
2
5
3
1 Induksjonskokesone 2300 W med
effektfunksjonen på 3200 W
2 Induksjonskokesone 2300 W med
effektfunksjonen på 3200 W
3 Induksjonskokesone 2300 W med
effektfunksjonen på 3200 W
4 Betjeningspanel
5 Induksjonskokesone 2300 W med
effektfunksjonen på 3200 W
4
3.3 Tilbehør
•
•
•
Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
Stekebrett
Til kaker og kjeks.
Grill-/stekepanne
•
•
Til baking og steking eller som panne
for å samle opp fett.
Steketermometer
For å måle hvor langt maten har
kommet i stekeprosessen.
Oppbevaringsskuff
Oppbevaringsskuffen er under
stekeovnsrommet.
NORSK
9
Dytt på skuffen for å åpne den.
Skuffen kommer ut.
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
4.1 Første gangs rengjøring
Fjern alt tilbehør og alle uttakbare
brettstiger fra produktet.
Døren er utstyrt med et
langsomt lukkesystem. Ikke
bruk makt for å lukke døren.
Se etter i kapittelet "Stell og
rengjøring".
Rengjør produktet og alt tilbehør før
første gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
4.2 Bruk av sensorfelt
For å aktivere en funksjon, trykk og hold
det valgte symbolet på displayet i minst 1
sekund.
4.3 Stille inn tiden
Etter første tilkobling til strøm, blir alle
symbolene i displayet slått på i noen
sekunder. I de påfølgende få sekundene,
viser displayet programvareversjonen.
Etter at programvareversjonen slås av,
viser displayet
blinker.
og "12:00". "12"
1. Trykk på
eller
gjeldende time.
for å stille
2. Trykk på
for å bekrefte, ellers blir
den angitte timen lagret automatisk
etter 5 sekunder.
Displayet viser
"00" blinker.
og innstilt time.
3. Trykk på
eller
for å stille
gjeldende minutter.
4. Trykk på
for å bekrefte, ellers blir
de angitte minuttene lagret
automatisk etter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tiden.
Endre tiden
Du kan bare endre klokkeslettet når
stekeovnen er slått av.
Trykk på
gjentatte ganger, helt til
indikatoren for klokkeslett
displayet.
blinker i
For å stille inn ny tid, se "Stille inn tiden".
4.4 Skjult lås
For å bruke produktet, trykker du på
betjeningsbryteren. Betjeningsbryteren
kommer ut.
4.5 Forvarming
Forvarm det tomme produktet for å
brenne av gjenværende fett.
1. Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
2. La produktet være i bruk i 1 time.
3. Velg ovnsfunksjonen
og angi
maksimal temperatur.
4. La produktet være i bruk i 15
minutter.
5. Velg ovnsfunksjonen
og angi
maksimal temperatur.
6. La produktet være i bruk i 15
minutter.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig.
Produktet kan avgi lukt og røyk. Dette er
normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i
rommet.
10
www.electrolux.com
5. KOMFYRTOPP – DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Komfyrtoppens betjeningspanel
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller
hvilke funksjoner som er i bruk.
Sen‐
Funksjon
sorfelt
Beskrivelse
1
PÅ / AV
Slå koketoppen av og på.
2
Sperre / Barnesikrings‐
funksjon
Låse/låse opp betjeningspanelet.
3
STOP+GO
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
4
Bridge
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
–
Effekttrinndisplay
For å vise effekttrinnet.
–
Tidsindikatorer for koke‐
soner
Viser hvilken sone tiden er innstilt for.
–
Tidsurdisplay
Vise tiden i minutter.
–
Velge kokesone.
–
Øke eller redusere tiden.
Effektfunksjon
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
Betjeningslinje
Stille inn en varmeinnstilling.
5
6
7
8
/
9
10
11
–
NORSK
11
5.2 Effekttrinndisplayer
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
Kokesonen er i bruk.
-
STOP+GO-funksjonen er aktivert.
Automatisk oppvarming-funksjonen er aktivert.
Effektfunksjon er aktivert.
+ tall
Det har oppstått en feil.
/
OptiHeat Control (Tretrinns restvarmeindikator): fortsett koking /
hold varm / restvarme.
/
Sperre / Barnesikringsfunksjon-funksjonen er aktivert.
Uegnet eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokeso‐
nen.
Automatisk utkopling-funksjonen er aktivert.
5.3 OptiHeat Control (Tretrinns
restvarmeindikator)
•
ADVARSEL!
/
/
Forbrenningsfare som følge
av restvarme. Indikator viser
nivå på restvarme.
Induksjonskokesonene gir den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
5.4 Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere komfyrtoppen.
5.5 Automatisk utkopling
Funksjonen deaktiverer koketoppen
automatisk hvis:
•
•
alle kokesonene er deaktiverte,
du stiller ikke inn effekttrinnet etter du
har aktivert koketoppen,
•
•
•
du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignalet høres, deretter slås
koketoppen av. Fjern objektet elle
vask betjeningspanelet.
koketoppen blir for varm (f.eks. hvis
en kasserolle tørrkokes). Før
koketoppen brukes igjen, må
kokesonene være kalde.
du bruker feil kokeredskap. Symbolet
tennes og kokesonen slås
automatisk av etter 2 minutter.
du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
tennes , og koketoppen
deaktiveres.
Forholdet mellom effekttrinnet og
tiden som koketoppen deaktiveres
etter:
Effekttrinn
,1–3
koketoppen deak‐
tiveres etter
6 timer
12
www.electrolux.com
Effekttrinn
koketoppen deak‐
tiveres etter
bakerste kokesonen. Når du bruker store
kokekar anbefaler vi at du plasserer den
nær den bakre kokesonen.
4–7
5 timer
5.9 Automatisk oppvarming
8–9
4 timer
10 – 14
1,5 timer
Aktiverer denne funksjonen for å få et
ønsket effekttrinn i en kortere tid. Når
den er på, fungerer sonen på høyeste
innstilling i starten, så fortsetter den på
ønsket varme videre.
5.6 Effekttrinnet
Velge eller endre effekttrinn:
Berør betjeningssøylen på riktig
effekttrinn eller beveg fingeren langs
betjeningssøylen til du kommer til riktig
effekttrinn.
For å aktivere funksjonen
må kokesonen være kald.
Aktivere funksjonen for en kokesone:
( tennes). Berør straks et
berør
ønsket effekttrinn. Etter 3 sekunder
.
tennes
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
5.10 Effektfunksjon
5.7 Slik bruker du kokesonene
Plasser kokekaret på korset/firkanten
som er på kokeoverflaten. Dekk krysset/
firkanten helt. Induksjonskokesonene
tilpasser seg størrelsen på kokekarets
bunn automatisk. Du kan bruke store
kokekar på to kokesoner samtidig.
5.8 Bridge-funksjon
Funksjonen er aktivert når
kasserollen dekker senter av
de to sonene.
Denne funksjonen forbinder to kokesoner
slik at de opererer som én.
Still inn effekttrinnet til en av
kokesonene.
For å aktivere funksjonen for venstre/
høyre kokesoner, berør
/ . For å
angi eller endre effekttrinnet, berør en av
de venstre/høyre kontrollsensorene.
For å deaktivere denne funksjonen,
berør
/ . Kokesonene opererer
uavhengig.
Når du bruker bare et av paret med
kokesoner anbefaler vi at du bruker den
Denne funksjonen gjør mer kraft
tilgjengelig til induksjonskokesonene.
Funksjonen kan aktiveres for
induksjonskokesonen kun i en begrenset
tidsperiode. Etter den tiden vil
induksjonskokesonen automatisk gå
tilbake til den høyeste effekttrinnet.
Aktivere funksjonen for en kokesone:
berør
.
tennes.
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
5.11 Tidsbryter
Tidsur med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å stille
inn hvor lenge kokesonen skal være på i
en enkelt økt.
Angi først varmeinnstilling for kokesonen
og velg deretter funksjonen.
For å stille inn kokesonen: berør
gjentatte ganger til indikatoren for den
ønskede kokesonen tennes.
For å aktivere funksjonen: berør
på
tidsuret for å stille inn tiden (00–99
minutter). Når indikatoren for kokesonen
blinker langsommere, har nedtellingen
startet.
NORSK
For å vise gjenværende tid: velg
For å stoppe lyden: berør
kokesonen med . Indikatoren for
kokesonen begynner å blinke raskt.
Displayet viser gjenværende tid.
eller
.
5.12 STOP+GO
Funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste effekttrinn.
For å deaktivere funksjonen: velg
og berør .
kokesonen med
Gjenværende tid teller ned til 00.
Indikatoren for kokesonen går av.
Når funksjonen er i bruk, kan du ikke
endre effekttrinnene.
Funksjonen deaktiverer ikke
tidsurfunksjonen.
Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
Kokesonen deaktiveres.
For å stoppe lyden: berør
.
Funksjonen har ingen effekt
på bruken av kokesonene.
For å endre tiden: velg kokesonen med
. Berør
For å aktivere funksjonen: berør
tennes.
.
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
5.13 Sperre
Du kan låse betjeningspanelet mens
kokesonene er i bruk. Det hindrer
utilsiktet endring av effekttrinnet.
For å stille inn kokesonen: berør
gjentatte ganger til indikatoren for den
ønskede kokesonen tennes.
For å aktivere denne funksjonen: berør
på tidsuret.
vises. Når indikatoren
for kokesonen blinker langsommere, har
opptellingen startet. Displayet veksler
mellom
og tiden som telles opp
(minutter).
Still inn effekttrinnet først.
For å aktivere funksjonen: berør
tennes i 4 sekunder.Tidsuret blir
værende på.
.
For å deaktivere denne funksjonen:
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
For å se hvor lenge kokesonen er
aktiv: still inn kokesonen med .
Indikatoren for kokesonen begynner å
blinke raskt. Den viser hvor lenge sonen
er i bruk.
For å deaktivere funksjonen: velg
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
5.14 Barnesikringsfunksjon
.
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
Stoppeklokke
Du kan bruke denne funksjonen som en
stoppeklokke når komfyrtoppen er på
og når kokesonene ikke er i bruk.
For å aktivere funksjonen: aktiver
kokesonen med
og berør
eller
Indikatoren for kokesonen går av.
For å aktivere funksjonen, berør
.
For å deaktivere denne funksjonen:
CountUp Timer (Tidsur med
opptelling)
Du kan bruke denne funksjonen til å
kontrollere hvor lenge kokesonen er
aktiv.
Varmeinnstillingsdisplayet viser
13
.
.
Berør
eller
på tidsuret for å stille
inn tiden. Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
koketoppen med
. Ikke still inn
effekttrinn. Berør
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med
.
For å deaktivere funksjonen: aktiver
koketoppen med
. Ikke still inn
effekttrinn. Berør
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med
.
14
www.electrolux.com
For å overstyre funksjonen for kun én
tilberedningstid: aktiver koketoppen
med .
tennes. Berør
i4
sekunder. Still inn effekttrinn innen 10
sekunder. Du kan betjene koketoppen.
Når du deaktiverer koketoppen med
blir funksjonen aktivert igjen.
,
•
5.16 Effektstyring-funksjon
•
•
•
5.15 OffSound Control (Slå
lydsignalene på og av)
•
Deaktiver komfyrtoppen. Berør
i3
sekunder. Displayet slås på og så av.
•
Berør
i 3 sekunder.
eller
tennes.
•
Berør
på tidsuret for å velge én av
følgende:
•
– lydene er avslått
•
– lydene er på
du legger noe på betjeningspanelet.
Alle kokesonene er tilkoblet én fase.
Se bildet.
Fasen har en maksimal elektrisk last.
Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene.
Funksjonen aktiveres når den totale
elektriske lasten til kokesonene
overskrides.
Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene.
Displayet for de reduserte sonene
skifter mellom to nivåer.
For å bekrefte valget, vent til
komfyrtoppen slår seg av automatisk.
Når funksjonen er satt til to
kun høre lydene når:
•
•
•
kan du
du berører
Stoppeklokke kommer ned
Tidsur med nedtelling kommer ned
6. KOKETOPP - RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Kokekar
På induksjonskokesoner
lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt
varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar på
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
•
•
riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
•
•
litt vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
Kokekarets bunn må være
så tykk og jevn som mulig.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg i
noen grad målene til bunnen av
kokekaret automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
NORSK
6.2 Minimum diameter for
kokekar
Kokesone
Diameter på
kokekar (mm)
Venstre bak
125 – 210
Høyre bak
125 – 210
Høyre foran
125 – 210
Venstre foran
125 – 210
6.3 Støy under bruk
Hvis du kan høre:
•
•
•
•
knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
plystrelyd: du bruker kokesonen på et
høyt effekttrinn, og kokekaret består
av forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
summing: du bruker høyt effekttrinn.
klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger.
Varmeinn‐
stilling
•
15
hvesing, summing: viften går.
Lydene er normale, og betyr ikke at
det er feil på komfyrtoppen.
6.4 Öko Timer (Øko-tidsur)
For å spare energi, slås kokesonen av
før tidsuret med nedtelling høres.
Forskjellen i driftstid avhenger av valgt
effekttrinn og hvor lenge tilberedningen
varer.
6.5 Eksempler på
tilberedningsmåter
Forholdet mellom varmeinnstillingen og
kokesonens strømforbruk er ikke lineær.
Når du øker varmeinnstillingen er den
ikke proporsjonal med kokesonens økte
strømforbruk. Dette betyr at kokesonen
med middels varmeinnstillinger bruker
mindre enn halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
Holde ferdig tilberedt mat
varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1-3
Hollandaise-saus, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.
5 - 25
Bland innimellom.
1-3
Størkning: luftige omeletter,
eggestand.
10 - 40
Tilberedes med lokk.
3-5
Svelling av ris og melkeret‐
ter, varming av ferdigretter.
25 - 50
Tilsett minst dobbelt så mye
væske som ris, rør om mel‐
keretter når halve tilbered‐
ningstiden har gått.
5-7
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 - 45
Tilsett noen spiseskjeer med
væske.
7-9
Dampkoking av poteter.
20 - 60
Bruk maks. ¼ l vann til 750
g poteter.
7-9
Koking av større matvare‐
mengder, gryteretter og sup‐
per.
60 150
Opptil 3 liter væske pluss in‐
gredienser.
-1
16
www.electrolux.com
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
9 - 12
Forsiktig steking: filet, cordon etter
bleu av kalv, koteletter, ko‐
behov
ketter, pølser, lever, sause‐
jevning, egg, pannekaker,
smultringer.
Snu etter halve steketiden.
12 - 13
Steking, reven potetgrateng,
hoftestykker, steker.
Snu etter halve steketiden.
14
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke
pommes frites.
5 - 15
Tips
Kok store mengder vann. Effektfunksjonen er aktivert.
7. KOMFYRTOPP – STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Generell informasjon
•
•
•
•
•
Rengjør koketoppen etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren bunn.
Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke koketoppens funksjon.
Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på koketoppen.
Bruk en spesialskrape til glasset.
7.2 Rengjøring av koketoppen
•
Fjern umiddelbart: smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
8. OVN – DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
•
•
inneholder sukker. Hvis ikke kan
smusset forårsake skade på
komfyrtoppen. Vær varsom slik at du
unngår forbrenninger. Plasser
skrapen på glassflaten i en skarp
vinkel og skyv bladet bortover flaten.
Fjern når koketoppen er kald nok:
kalk- eller vannringer, fettflekker,
blank misfarging av metallet. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
Fjerne skinnende metallisk
misfarging: bruk en oppløsning av
vann og edikk og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
NORSK
17
8.1 Visning
A
G
F
B
E
C
D
A.
B.
C.
D.
Klokke
Varme opp og restvarmeindikator
Vannskuff (bare utvalgte modeller)
Steketermometer (kun på noen
modeller)
E. Elektronisk dørlås (kun på noen
modeller)
F. Timer/minutter
G. Klokkefunksjoner
8.2 Ovnsfunksjoner
Symbol
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Av-posisjon
Produktet er av.
Ovnslampe
For å aktivere ovnslampen uten å stille inn på
steking.
Varmluft
For å bake på opptil to brettplasseringer samtidig
og for å tørke mat.Still ovnens temperatur på 20
– 40 °C lavere enn for Over-/Undervarme.
Pai/pizza
For å steke på én brettplassering, slik at du opp‐
når en mer intens bruning og sprø bunn. Still ov‐
nens temperatur på 20 – 40 °C lavere enn for
Over-/Undervarme.
Over-/Undervarme
For å bake og steke på én brettplassering.
Tørking
For å tørke skiver av frukt, (f.eks. eple, plomme
og fersken), og skiver av grønnsaker, (f.eks. to‐
mat, squash og sopp).
Tine
Denne funksjonen kan brukes for å tine frossen
mat, slik som grønnsaker og frukt. Tiden det tar å
tine avhenger av mengden og størrelsen på den
frosne maten.
Grill
For å grille flate matvarer og riste brød.
Max Grill
For å grille større mengder flate matvarer og for
å riste brød.
Bruning
For å steke store steker eller fjærfe på én brett‐
plassering. Også for å gratinere og brune.
18
www.electrolux.com
Symbol
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Pyrolytisk rengjøring For å aktivere automatisk pyrolytisk rengjøring av
ovnen. Denne funksjonen brenner av gjenværen‐
de smuss i ovnen.
8.3 Knapper
Knapp
Funksjon
Beskrivelse
KLOKKE
For å stille inn en klokkefunksjon.
MINUS
For å stille inn tiden.
VARSELUR
For å stille inn VARSELUR. Hold den‐
ne knappen nede i mer enn 3 sekunder
for å aktivere ovnslampen.
PLUSS
For å stille inn tiden.
TEMPERATUR
For å kontrollere ovnstemperaturen el‐
ler kjernetemperaturen på steketermo‐
meteret (hvis mulig). Brukes bare når
en ovnsfunksjon er i bruk.
8.4 Aktivering og deaktivering
av ovnen
temperaturen i ovnen er høyere enn 40
°C. Drei termostatbryteren mot venstre
eller høyre for å velge en temperatur.
Hvorvidt produktet har
brytersymboler, eller
indikatorer eller lys:
• Indikatoren lyser når
ovnen varmes opp.
• Lampen lyser når
produktet er i bruk.
• Symbolet viser om
programvelgeren
kontrollerer kokesonen,
ovnsfunksjoner eller
temperaturen.
8.6 Oppvarmingsindikator
Hvis du aktiverer ovnsfunksjonen,
kommer linjene i displayet
på en etter
en. Linjene viser at ovnstemperaturen
øker eller reduseres.
8.7 Bruke barnesikringen
Produktet kan ikke aktiveres utilsiktet når
barnesikringen er aktivert.
Hvis døren er låst, vises
1. Drei bryteren for å velge en
stekeovnsfunksjon.
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperaturinnstilling.
3. Drei bryteren for ovnsfunksjoner og
temperaturvelgeren til AV-posisjon
for å slå av ovnen.
1. Sørg for at bryteren for
ovnsfunksjoner er i av-posisjonen.
8.5 Restvarmeindikator
2. Trykk og hold
sekunder.
Når du slår av produktet, viser displayet
Et lydsignal høres. SAFE og
på displayet.
restvarmeindikatoren
hvis
symbolene SAFE og
på
displayet, også når Pyrolysefunksjonen er aktivert. Du
kan sjekke det på knappen.
og
samtidig i 2
tennes
NORSK
Gjenta trinn 2 for å deaktivere
barnesikringen.
8.8 Bruke tastesperren
Automatisk utkobling virker
ikke med funksjonene:
steketermometer, Belysning,
Steketid, Ferdigtid.
Du kan bare aktivere Tastesperrefunksjonen når produktet er i bruk.
Tastesperren forhindrer at temperaturen
og tidsinnstillingene til en ovnsfunksjon
som er i gang endres ved et uhell.
1. Velg ovnsfunksjon og still den inn
etter dine preferanser
og
samtidig i
2. Trykk og hold
minst 2 sekunder.
Et lydsignal høres. Loc tennes på
displayet.
For å deaktivere Tastesperre, gjenta
trinn 2.
Hvis pyrolysefunksjonen er i
bruk, låses døren, og
tennes på displayet.
Loc tennes på displayet når
du dreier på bryteren for
temperaturen eller trykker en
knapp. Når du dreier på
bryteren for ovnsfunksjoner,
slås produktet av.
Når du slår av produktet
mens Tastesperre er på,
veksler Tastesperre
automatisk til barnesikring.
Se "Bruke barnesikringen".
8.9 Slår seg av automatisk
Av sikkerhetstilsyn slår produktet seg av
automatisk etter en tid om en
ovnsfunksjon er i drift og du ikke endrer
noen innstillinger.
Temperatur (°C)
Utkoblingstid (t)
30 – 115
12,5
120 – 195
8,5
200 – 245
5,5
250 – maksimum
1,5
19
Etter en automatisk utkobling, trykk på
hvilken som helst knapp for å slå på
produktet igjen.
8.10 Kjølevifte
Mens produktet er i drift, slår kjøleviften
seg på automatisk for å holde produktets
overflater kalde. Når du slår av
produktet, er kjøleviften aktiv til produktet
er kjølt ned.
8.11 Bruke steketermometer
Steketermometeret måler
kjernetemperaturen i kjøttet. Når kjøttet
har nådd innstilt temperatur, slår
produktet seg av.
To temperaturer må stilles inn:
•
•
Stekeovnstemperaturen. Se
steketabellen.
Kjernetemperaturen. Se tabell for
steketermometeret.
FORSIKTIG!
Bruk bare
steketermometeret som
følger med produktet eller
originale reservedeler.
1. Velg ovnsfunksjon og
ovnstemperatur.
2. Sett spissen på steketermometeret
inn i midten av kjøttet.
Forsikre deg om at
kjernetemperatursensoren sitter i
kjøttet og i stikkontakten under
tilberedningen.
3. Sett pluggen til steketermometeret i
kontakten på fronten av produktet.
20
www.electrolux.com
Når produktet kalkulerer
foreløpig steketid for første
gang, vil symbolet
blinke i
displayet. Displayet viser
varighet på
tilberedningsprosessen når
beregningen er ferdig.
Beregningene vil kjøre i
bakgrunnen under
tilberedningen, og
steketidsverdien kan
oppdateres i displayet hvis
nødvendig.
Displayet viser symbolet til
steketermometeret og standard
kjernetemperatur. Når du bruker
steketermometeret for første gang, er
standard kjernetemperatur 60 °C. Mens
blinker, kan du endre standard
kjernetemperatur med
temperaturbryteren.
for å lagre den nye
4. Trykk
kjernetemperaturen eller vent i 10
sekunder, slik at innstillingen lagres
automatisk.
Den nye innstilte kjernetemperatur vises i
displayet neste gang du bruker
steketermometeret.
Når kjøttet har nådd innstilt
kjernetemperatur, blinker symbolet for
kjernetemperatur og steketermometer. Et
lydsignal høres i to minutter.
5. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå
av lydsignalet
6. Ta kjernetemperatursensoren ut av
kontakten. Ta kjøttet ut av produktet.
7. Slå av produktet.
Du kan endre kjernetemperaturen når
som helst i løpet av
tilberedningsprosessen:
:
1. Trykk:
• Trykk én gang – displayet viser
valgt kjernetemperatur, som
endres hvert 10. sekund til
gjeldende kjernetemperatur.
• Trykk to ganger – displayet viser
gjeldende ovnstemperatur, som
endres hvert 10. sekund til valgt
ovnstemperatur.
• Trykk tre ganger – displayet viser
valgt ovnstemperatur.
2. Drei termostatbryteren for å endre
temperaturen.
8.12 Sette inn stekeovnens
tilbehør
Langpanne:
Skyv langpannen inn i sporene på
brettstigene.
ADVARSEL!
Vær forsiktig når du fjerner
spissen og pluggen til
steketermometeret.
Steketermometeret er varmt.
Fare for brannskader.
Hver gang du setter
kjernetemperatursensoren i
kontakten, må du stille inn
steketid og ferdigtid igjen.
Rist og langpanne sammen:
Skyv langpannen inn mellom sporene på
brettstigen og risten på sporene over.
NORSK
•
•
21
Alt tilbehør har små
fordypninger på begge
sidene øverst for å øke
sikkerheten.
Fordypningene hindrer
også de i å tippe.
Den høye kanten rundt
hele risten forhindrer at
kokekar og former sklir.
9. STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER
9.1 Tabell over klokkefunksjoner
Klokkefunksjon
Bruksområde
KLOKKESLETT
For å stille inn, endre eller sjekke hva klokken er. Se
"Stille inn tiden".
VARSELUR
Bruk for å velge en nedtelling (maksimum 23 t 59
min). Denne funksjonen har ingen innvirkning på
bruken av produktet. Du kan stille inn VARSELU‐
RET når som helst, selv når produktet er slått av.
STEKETID
For å velge hvor lenge produktet skal være slått på.
Brukes kun når ovnsfunksjonen er stilt inn.
FERDIGTID
For å velge når produktet skal slås av. Brukes kun
når ovnsfunksjonen er stilt inn. Du kan bruke Steke‐
tid og Ferdigtid samtidig (utsatt start) hvis produktet
skal slås automatisk på og av senere.
Trykk
igjen og igjen for å
bytte mellom
klokkefunksjoner.
For å bekrefte innstillingene
til klokkefunksjonene, skal
du bruke
eller vente i 5
sekunder for automatisk
bekreftelse.
9.2 Stille inn STEKETID eller
FERDIGTID
1. Velg en ovnsfunksjon.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
displayet viser
eller
eller
blinker i displayet.
.
3. Trykk på
eller
verdien og trykk på
For Steketid
for å stille inn
for å bekrefte.
angir du først minuttene
angir
og deretter timer, for Ferdigtid
du først timer og deretter minutter.
En lydsignal høres i 2 minutter når tiden
eller
og tidsinnstilling
utløper.
blinker i displayet. Ovnen slår seg av.
4. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå
av lydsignalet.
5. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
Hvis du trykker
knappen
når du stiller inn timer for
STEKETID
, går ovnen til
innstillingen av FERDIGTID
funksjon.
22
www.electrolux.com
9.3 Stille inn Varselur
1. Trykk
vilkårlig knapp for å slå av
lydsignalet.
.
Hvis du stiller inn Varselur
og "00" blinker i displayet.
eller
for å stille inn
2. Trykk på
varseluret.
Først velger du sekunder, deretter
minutter og så timer.
Først beregnes tiden i minutter og
sekunder. Når du velger en tid som
er lenger enn 60 minutter vil
symbolet
vises i displayet.
Produktet beregner nå tiden i timer og
minutter.
3. Varselur starter automatisk etter fem
sekunder.
Når 90 % av tiden har gått, høres et
lydsignal.
4. Når den valgte tiden er nådd, lyder et
når STEKETID
SLUTTID
symbolet
eller
er i bruk, vises
i displayet.
9.4 Tidsur med opptelling
Bruk Tidsur med opptelling for å
overvåke hvor lang tid ovnen er i bruk.
Det starter straks når ovnen slås på.
For å tilbakestille tidsuret med opptelling,
og
må du trykke og holde
Tidsuret med opptelling starer
opptellingen.
inne.
Tidsuret med opptelling kan
brukes med funksjonene:
signal i to minutter. "00.00" og
blinker i displayet. Trykk på en
, Sluttid
,
Steketid
kjernetemperatursensor.
10. OVN – RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
Forvarm en tom ovn ved
temperaturen som kreves for
maten i 20 minutter før
steking.
10.1 Steking av bakst
•
Ovnen kan muligens steke på en
annen måte enn det gamle produktet
gjorde. Sammenlign de vanlige
innstillingene (temperatur,
tilberedningstid) og brettplasseringer
med verdiene i tabellene.
•
•
•
•
•
Produsenten anbefaler at du bruker
de lave temperaturene første gang.
Hvis du ikke finner opplysningene for
en spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.
Steketiden kan forlenges med 10–15
minutter hvis du steker kaker i flere
høyder.
Kaker og bakverk med forskjellige
høyde brunes ikke alltid likt i
begynnelsen. Hvis dette skjer, må du
ikke endre temperaturinnstillingen.
Forskjellene utjevnes under
stekeprosessen.
Ved lengre steketider kan du slå av
stekeovnen cirka 10 minutter før
steketidens slutt for å utnytte
restvarme.
Når du tilbereder frossen mat, kan
stekebrettene i ovnen vri seg under
stekingen. Når stekebrettene blir kalde,
får de tilbake sin opprinnelige form.
NORSK
23
10.2 Baketips
Bakeresultater
Mulig årsak
Løsning
Bunnen av kaken har ikke
brunet seg nok.
Brettplasseringen er feil.
Sett kaken på en lavere
ovnsrille.
Kaken faller sammen og
blir klissete, klumpete eller
randete.
Temperaturen i ovnen er
for høy.
Bruk en litt lavere ovnstem‐
peratur neste gang du ba‐
ker.
Kaken faller sammen og
blir klissete, klumpete eller
randete.
For kort steketid.
Øk steketiden. Steketiden
kan ikke kortes ned ved
å øke temperaturen.
Kaken faller sammen og
blir klissete, klumpete eller
randete.
Det er for mye væske i
blandingen.
Bruk mindre væske. Ta
hensyn til omrøringstidene,
særlig hvis du bruker en
kjøkkenmaskin.
Kaken er for tørr.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Bruk en litt høyere ovn‐
stemperatur neste gang du
baker.
Kaken er for tørr.
For lang steketid.
Bruk en kortere steketid
neste gang du baker.
Kaken stekes ujevnt.
Ovnstemperaturen er for
høy og steketiden er for
kort.
Senk ovnstemperaturen og
la kaken steke lenger.
Kaken stekes ujevnt.
Blandingen er ujevnt for‐
delt.
Fordel deigen jevnt på ste‐
kebrettet.
Kaken er ikke ferdig etter
den angitte steketiden.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Bruk litt høyere ovnstem‐
peratur neste gang du ba‐
ker.
10.3 Varmluftsteking
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Rundstykker
175 - 185
15 - 20
2+4
Grove rundstykker
165 - 180
20 - 30
2+4
Fylte smørbrød
170 - 180
15 - 20
2+4
Formstekt brød
170 - 190
30 - 40
1+4
Saltkringler
160 - 170
15 - 20
2+4
Loff / Formstekt brød
170 - 180
35 - 45
2+4
Helkornbrød
160 - 170
35 - 45
2+4
Rugbrød, blanding
250
-
2+4
24
www.electrolux.com
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
- steking
160 - 170
60 - 70
2+4
Baguetter
180 - 200
20 - 30
2+4
Pannekake
150 - 160
50 - 60
3
Fruktkaker
140 - 150
70 - 80
3
Muffins
160 - 170
15 - 25
2+4
Rundstykke
190 - 210
6 - 15
3
Boller
185 - 195
8 - 15
2+4
Langloff
170 - 180
25 - 35
2+4
Pepperkaker
160 - 170
8 - 15
2+4
Formkake
150 - 160
30 - 40
2+4
Sukkerbrød/sandkaker
150 - 160
50 - 60
2
Marengs
100
90 - 120
2+4
Marengsbunner
100
90 - 120
2+4
Kjeks
150 - 160
10 - 20
2+4
Vannbakkels
155 - 165
30 - 40
2+4
Fruktterter, mørdeig
150 - 160
forhåndsbaking,
baser 10 – 15
2+4
Fruktterter, mørdeig
150 - 160
ferdig 35 – 45
2+4
Fruktterter, smuldredeig
170 - 180
30 - 40
2+4
10.4 Vanlig baking
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Rundstykker
200 - 225
8 - 12
3-4
Grove rundstykker
190 - 200
20 - 25
3-4
Fylte smørbrød
200 - 225
10 - 12
3-4
Ciabatta
210 - 230
10 - 20
3-4
Foccacia
220 - 230
15 - 20
3-4
Pitabrød
250
5 - 15
3-4
Saltkringler
180 - 200
12 - 15
3-4
Loff
190 - 210
25 - 40
1-2
NORSK
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Ciabatta
210 - 220
15 - 25
1-2
Helkornbrød
180 - 200
35 - 45
1-2
Rugbrød, blanding
275
-
1
- steking
190
55 - 65
1
Baguetter
220 - 230
15 - 30
3-4
Pannekake
170 - 180
50 - 60
2-3
Formkake
170 - 180
35 - 45
3-4
Sukkerbrød/sandkaker
170 - 180
40 - 50
1-2
Sandwichkake, rull
200 - 225
8 - 12
3-4
Marengs
100
90 - 120
3-4
Marengsbunner
100
90 - 120
3-4
Kjeks
160 - 180
6 - 15
3-4
Vannbakkels
170 - 190
30 - 45
3-4
Rullekake
190 - 210
10 - 12
3-4
Fruktterter, mørdeig
175 - 200
forhåndsba‐
king, rull 10 –
15
3-4
Fruktterter, mørdeig
175
ferdig 35 – 45
3-4
Fruktterter, smuldredeig
190 - 200
25 - 35
3-4
Kransekake
210 - 230
10 - 12
2
10.5 Pizzatabell
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Ciabatta
200 – 220
10 – 20
2–3
Foccacia
220 – 230
10 – 20
2–3
Ciabatta
190 – 200
15 – 25
2–3
Fruktterter, mørdeig
170 – 180
35 – 45
2–3
Fruktterter, smuldredeig
175 – 200
25 – 35
2–3
Pizza, hjemmelaget (tykk – med
mye fyll)
180 – 200
25 – 35
1–2
Pizza, hjemmelaget (tynn bunn)
200 – 2301)
15 – 20
1–2
25
26
www.electrolux.com
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Frossen pizza
200
15 – 20
1–2
Terter, hjemmelaget forhåndsba‐
king, runde
175 – 200
35 – 45
3–4
Terter, hjemmelaget ferdig
175 – 200
35 – 45
3–4
Terter, frosne
200
15 – 25
3–4
1) Forvarm ovnen.
10.6 Varmluftssteking
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Fisk, koking
150 – 160
-1)
2+4
Fisk, steking
165 – 175
- 1)
2+4
Kjøttpudding
165 – 175
60 – 70
2+4
Danske kjøttboller
165 – 175
35 – 45
2+4
Leverpostei
165 – 175
65 – 75
2+4
Potetgrateng
175
55 – 65
2+4
Lasagne, hjemmelaget
175
60 – 70
2+4
Lasagne, frossen
175
30 – 452)
2+4
Pastagrateng
165 – 175
40 – 50
2+4
Pizza, hjemmelaget
180 – 200
20 – 35
3
Frossen pizza
180 – 200
15 – 252)
2+4
Pommes frites, frosne
180 – 200
30 – 452)
2+4
Terter, hjemmelaget – forhåndsba‐ 165 – 175
king, runde
15 – 20
2+4
Terter, hjemmelaget – ferdig
165 – 175
30 – 40
2+4
Terter, frosne
175
25 – 352)
2+4
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken
er ferdig når kjøttet er hvitt. Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter
løsner fra beinet, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn
det som står på emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden
rundt 30 + 10 = 40 minutter.
NORSK
27
10.7 Over- og undervarme
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Fisk, koking
160 – 170
-1)
2–3
Fisk, steking
180 – 200
-1)
2–3
Kjøttpudding
175 – 200
45 – 60
2–3
Danske kjøttboller
175 – 200
30 – 45
3–4
Leverpostei
180 – 200
50 – 60
2–3
Gratinert
180 – 200
50 – 60
2–3
Potetgrateng
200
55 – 65
3–4
Lasagne, hjemmelaget
200
50 – 60
2–3
Lasagne, frossen
175 – 200
30 – 452)
3–4
Pastagrateng
180 – 200
30 – 40
2–3
Pizza, hjemmelaget
220 – 230
15 – 25
2–3
Frossen pizza
220 – 230
15 – 252)
2–3
Pommes frites, frosne
225 – 250
20 – 302)
3–4
Terter, hjemmelaget – forhåndsba‐ 190 – 210
king, runde
15 – 25
3–4
Terter, hjemmelaget – ferdig
190 – 210
20 – 30
3–4
Terter, frosne
200 – 225
20 – 302)
3–4
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken
er ferdig når kjøttet er hvitt. Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter
løsner fra beinet, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn
det som står på emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden
rundt 30 + 10 = 40 minutter.
10.8 Steking
•
•
•
Bruk varmebestandig ovnsutstyr for
steking (les anvisningene fra
produsenten).
Store steker kan stekes direkte i grill
– /stekepanne (hvis en slik finnes),
eller på ovnsristen over grill – /
stekepannen.
Stek magert kjøtt i stekeformen med
lokk. På den måten blir kjøttet
saftigere.
•
•
•
•
•
Alle kjøttsorter som skal brunes eller
ha skorpe, kan du steke i stekeformen
uten lokk.
Vi anbefaler at du tilbereder kjøtt og
fisk som veier minst 1 kg i produktet.
For å forhindre at kjøttkraft eller fett
brenner seg fast i pannen bør du ha
litt væske i grill – /stekepannen.
Snu steken etter behov (etter 1/2-2/3
av tilberedningstiden).
Øs store steker og fugl med
stekesjyen flere ganger under
28
www.electrolux.com
stekingen. Dette gir bedre
stekeresultater.
•
Du kan deaktivere produktet ca. 10
minutter før steketiden er ferdig og
bruke restvarmen.
10.9 Varmluftssteking
Storfekjøtt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Roastbiff1)
125
80 – 120
2–3
Rundstek – bruning
200
totalt 10
2–3
Rundstek – steking
150
50 – 60
2–3
Roastbiff
160
90 – 120
1–2
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Kalvekjøtt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Oksefilet1)
160
60 – 70
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Lår/bog/sadel
160
80 – 100
2
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Svinestek1)
175
60 – 70
2–3
Svinekam1)
175
60
2–3
Nakkefileter
160
90 – 120
2–3
Skinke
150
60 – 100
1–2
Svinekjøtt
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
NORSK
29
Fjærfe
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Kylling, i deler
180
55 – 65
2–3
And1)
150
55 – 65
2–3
Langsteking av and1)
130
til sammen om‐
trent 5 timer
2–3
Stekt kalkun, fylt
150
50 – 60
1–2
Kalkunbryst
175
70 – 80
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
10.10 Vanlig steking
Storfekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Roastbiff1)
125
80 – 120
2–3
Rundstek – bruning
225
totalt 10
2–3
Rundstek – steking
160
50 – 60
2–3
Roastbiff
180
90 – 120
1–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Kalvekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Oksefilet1)
180
2–3
60 – 70
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Lår/skulder/ribbe
180
2
80 – 100
Svinekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Svinestek1)
200
3
60 – 70
30
www.electrolux.com
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Svinekam1)
200
60
3
Nakkefileter
180
90 – 120
2–3
Skinke
160
60 – 100
1–2
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Fjærfe
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Kylling, i deler
200
55 – 65
2–3
And1)
160
55 – 65
2–3
Langsteking av and1)
130
til sammen om‐ 2 – 3
trent 5 timer
Stekt kalkun, fylt
160
50 – 60
1–2
Kalkunbryst
200
70 – 80
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
10.11 Bruning
Storfekjøtt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid i minutter
per kg kjøtt
Skuffplas‐
sering
Rundstek – bruning
200
totalt 10
2–3
Rundstek – steking
150
50 – 60
2–3
Roastbiff
160
90 – 120
1–2
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Oksefilet1)
160
60 – 70
2–3
Kalvekjøtt
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Lår/skulder/ribbe
160
80 – 100
2
NORSK
31
Svinekjøtt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Svinestek1)
180
60 – 70
2–3
Svinekam1)
175
60
2–3
Nakkefileter
160
90 – 120
2–3
Skinke
150
60 – 100
1–2
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Fjærfe
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Kylling
180
55 – 65
2–3
And1)
150
55 – 65
2–3
Langsteking av and1)
ikke egnet
til sammen om‐ 2 – 3
trent 5 timer
Stekt kalkun, fylt
150
50 – 60
1–2
Kalkunbryst
175
70 – 80
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
10.12 Tabell for steketermometer
Storfekjøtt
Matvarer
Kjernetemperatur for ma‐ Skuffplassering
ten (°C)
Roastbiff
55 - 65
2-3
Rundstek – bruning
55 - 65
2-3
Rundstek – steking
55 - 65
2-3
Roastbiff
75 - 80
1-2
Kalvekjøtt
Matvarer
Kjernetemperatur for
maten (°C)
Skuffplassering
Oksefilet
65
2-3
32
www.electrolux.com
Lammekjøtt
Matvarer
Kjernetemperatur for
maten (°C)
Skuffplassering
Lår/bog/sadel
90
2
Matvarer
Kjernetemperatur for
maten (°C)
Skuffplassering
Svinestek
80
2-3
Nakkefileter
75 - 80
2-3
Skinke
70 - 75
1-2
Matvarer
Kjernetemperatur for
maten (°C)
Skuffplassering
Kalkunbryst
75 - 80
2-3
Svinekjøtt
Fjærkre
10.13 Generell grilling
ADVARSEL!
Ha alltid ovnsdøren lukket
når du griller.
•
•
•
•
Grill alltid med maksimum
temperaturinnstilling.
Sett risten inn på brettplasseringen
som anbefales i grilltabellen.
Sett alltid inn langpannen på nederste
brettplassering for å samle opp fettet.
Grill kun flate stykker av kjøtt eller
fisk.
Grillområdet er plassert på midten av
risten.
10.14 Grilling
Matvarer
Temperatur Tid (min)
(°C)
1. side
2. side
Skuff‐
plasse‐
ring
Svinekoteletter
250
7-9
4-6
3-4
Lammekoteletter
250
7 - 10
5-6
3-4
Kylling, i deler
250
20 - 25
15 - 20
3-4
Pølser
250
3-5
2-4
3-4
Spareribs, forhåndskokt i 20 min.
250
15 - 20
15 - 20
3-4
Fisk, skiver av torsk eller laks
250
10 - 15
5 - 10
3-4
Ristet brød
250
2-3
1-2
3-4
NORSK
10.15 Tørking
Legg bakepapir på ovnsristene.
33
Åpne døren til produktet og la produktet
avkjøle seg. Fullført deretter
tørkeprosessen.
Slik oppnår du best resultat: slå av
produktet etter at halve tiden har passert.
Grønnsaker
Skuffplassering
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
1 posi‐
sjon
2 posisjo‐
ner
Bønner
60 – 70
6–8
3
2/4
Paprika
60 – 70
5–6
3
2/4
Suppegrønnsaker
60 – 70
5–6
3
2/4
Sjampinjonger
50 – 60
6–8
3
2/4
Urter
40 – 50
2–3
3
2/4
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
1 posi‐
sjon
2 posisjo‐
ner
Plommer
60 – 70
8 – 10
3
2/4
Aprikoser
60 – 70
8 – 10
3
2/4
Epleskiver
60 – 70
6–8
3
2/4
Pærer
60 – 70
6–9
3
2/4
Frukt
•
10.16 Tine
•
•
Skuffplassering
Fjern emballasjen fra maten. Legg
maten på en tallerken.
Ikke dekk til med tallerken eller skål.
Det kan forlenge tinetiden.
Bruk den første rillen i ovnen. Første
nedenfra.
Matvarer
Antall
Opptinings‐
tid (min)
Etterti‐
ningstid
(min)
Kommentarer
Kylling
1 kg
100 – 140
20 – 30
Legg kyllingen på et snudd
tefat på en stor tallerken.
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
1 kg
100 – 140
20 – 30
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
500 g
90 – 120
20 – 30
Snu etter halve steketiden.
Ørret
150 g
25 – 35
10 – 15
-
34
www.electrolux.com
Matvarer
Antall
Opptinings‐
tid (min)
Etterti‐
ningstid
(min)
Kommentarer
Jordbær
300 g
30 – 40
10 – 20
-
Smør
250 g
30 – 40
10 – 15
-
Fløte
2 x 200 g
80 – 100
10 – 15
Pisk kremen mens den frem‐
deles er litt frossen.
Formkaker
1,4 kg
60
60
-
11. OVN – STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
11.1 Merknader om rengjøring
•
•
•
•
•
•
Rengjør produktets forside med en
myk klut med varmt vann og
vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk
et dedikert vaskemiddel.
Rengjør produktet innvendig etter
hvert bruk. Fettoppsamling eller andre
matrester kan føre til brann. Risikoen
er høyere for grillpannen.
Rengjør hardnakket smuss med
ovnsrens.
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og
la det tørke. Bruk en myk klut med
varmt vann og vaskemiddel.
Hvis du har tilbehør med slippbelegg,
må du ikke rengjøre det med slipende
vaskemidler, skarpe redskaper eller i
oppvaskmaskin. Det kan forårsake
skade på slippbelegget.
11.2 Produkter i rustfritt stål
eller aluminium
Rengjør ovnsdøren kun med
en våt klut eller svamp. Tørk
den en myk klut.
Du må aldri bruke stålull,
syre eller skurende
produkter, da de kan skade
overflaten. Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme
måte.
11.3 Pyrolyse
FORSIKTIG!
Fjern alt tilbehør og alle
uttakbare hyllestøtter.
Ikke start den pyrolytiske
rengjøringen om du ikke har
lukket ovnsdøren helt. På
enkelte modeller viser
displayet "C3" når denne
feilen oppstår.
ADVARSEL!
Produktet blir svært varmt.
Fare for brannskader.
FORSIKTIG!
Ikke bruk komfyrtoppen
samtidig som du bruker den
pyrolytiske
rengjøringsfunksjonen. Dette
kan skade produktet.
1. Fjern det verste smusset manuelt.
2. Rengjør dørens innside med varmt
vann for å unngå at rester brenner
seg fast på grunn av den varme
luften.
3. Sett på pyrolyse-funksjonen. Se
"Ovnsfunksjoner".
4. Når
blinker, trykk
eller
for
å stille inn nødvendig prosedyre:
NORSK
Tilvalg
Beskrivelse
11.5 Fjerne hyllestøttene
P1
Hvis ovnen
ikke er veldig
skitten. Var‐
ighet på pro‐
sedyre: 1 t
30 min.
Fjern brettstigene for å rengjøre ovnen.
P2
1. Trekk den fremre delen av brettstiger
ut fra sideveggen.
Hvis du ikke
enkelt kan
fjerne skitt.
Varighet på
prosedyre: 2
t 30 min.
Trykk på
eller vri temperaturbryteren
for å begynne prosedyren.
Du kan bruke Sluttfunksjonen for å velge
starttid for rengjøringen.
Under pyrolyse er ovnslampen slått av.
5. For å endre standard varigheten til
prosedyren (P1 eller P2), trykk
å stille inn
, trykk deretter
for
eller
2. Trekk den bakre delen av
brettstigene ut fra veggen og ta den
ut.
1
2
for å stille inn varigheten for
rengjøringsprosedyren.
6. Når ovnen står på den innstilte
temperaturen, låses døren. Displayet
og linjene på
viser symbolet
varmeindikatoren til døren låses opp.
7. Etter at den selvrengjøringen med
pyrolyse er ferdig, viser displayet
klokkeslettet. Ovnsdøren forblir låst.
8. Så snart produktet er avkjølt, lyder et
lydsignal og døren kan åpnes.
11.4 Husk å rengjøre
For å minne deg på at pyrolytisk
rengjøring er nødvendig vil PYRblinke i
displayet i 10 sekunder etter aktivering
og deaktivering av produktet.
Påminneren for "Husk å
rengjøre !" slukkes:
• etter at Pyrolysefunksjonen er ferdig.
•
35
hvis du trykker på
og
samtidig mens PYR
blinker i displayet.
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
hyllestøttene.
FORSIKTIG!
Pass på at den lengre
festede ledningen er i front.
Endende på de to
ledningene må peke
bakover. Uriktig montering
kan føre til skade på
emaljen.
11.6 Ta av ovnsdøren
Ta av døren for å gjøre rengjøringen
enklere.
36
www.electrolux.com
1
2
4. Rengjør glasspanelene.
1. Åpne døren helt.
2. Skyv glidebryteren til du hører et
klikk.
3. Lukk døren til den låses.
4. Ta av døren.
Ta av døren ved først å trekke den ut
på den ene siden, deretter på den
andre.
Sett inn ovnsdøren når rengjøringen er
ferdig i motsatt rekkefølge. Pass på at du
hører et klikk når du setter døren på
plass igjen. Bruk tang om nødvendig.
11.7 Ta ut og rengjøre
dørglassene
Dørglasset kan avvike i type
og form fra hva du ser på
bildene i eksemplet i bildene.
Antall glass kan også være
forskjellig.
1. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å
frigjøre klipslåsen.
Du setter inn panelene ved å følge
ovennevnte fremgangsmåte i omvendt
rekkefølge.
11.8 Skifte lyspære
Legg en klut nederst innvendig i
produktet. Det hindrer skade på
lampedekselet og ovnsrommet.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt! Ta ut
sikringen før du skifter
pæren.
Ovnslampen og lampens
glass kan være veldig
varme.
FORSIKTIG!
Bruk alltid en klut når du skal
holde halogenlampen, for å
forhindre at fettrester
brenner seg fast på lampen.
1. Slå av produktet.
2. Ta ut sikringene i sikringsskapet eller
slå av skillebryteren.
Baklampe
Du finner glassdekselet til
lampen bak i ovnsrommet.
2
B
1
2. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
3. Hold et og et glasspanel øverst i
kanten og trekk det oppover og ut av
føringen.
1. Drei glassdekselet mot urviserne for
å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Skift lyspæren i stekeovnslampen
med en egnet stekeovnspære som
tåler 300 °C.
Bruk samme type ovnslampe.
4. Monter glassdekselet.
NORSK
Lyspæren på siden
Finn glassdekselet til på venstre side av
ovnsrommet.
1. Fjern den venstre brettstigen for å få
tilgang til lampen.
2. Bruk en smal, butt gjenstand (f.eks.
skaftet på en teskje) for å fjerne
glassdekselet.
37
4. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C.
5. Monter glassdekselet.
6. Monter den venstre ovnsstigen.
11.9 Ta ut skuffen
ADVARSEL!
Ikke oppbevar brennbare
ting (f.eks.
rengjøringsprodukter,
plastposer, grytekluter, papir
eller rengjøringsspray) i
skuffen. Skuffen kan bli varm
når stekeovnen er i bruk.
Fare for brann
Skuffen under stekeovnen kan tas ut for
rengjøring.
1. Trekk skuffen ut til den stopper.
2. Løft skuffen litt, slik at den står på
skrått opp fra skinnene.
For å sette på plass igjen skuffen, følger
du fremgangsmåten i omvendt
rekkefølge.
3. Rengjør lampedekselet.
12. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
12.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke slå på produk‐ Produktet er ikke koblet til
tet.
en strømforsyning eller er
koblet feil.
Kontroller om produktet er
riktig koblet til strømforsy‐
ningen.
Du kan ikke slå på produk‐ Sikringen har gått.
tet.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
Du berørte 2 eller flere
sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
STOP+GO-funksjonen er
aktivert.
Se etter i kapittelet "Koke‐
topp – Daglig bruk".
38
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
Det er vann eller fettsprut
på betjeningspanelet.
Tørk av betjeningspanelet.
Et lydsignalet høres, deret‐ Du har dekket til ett eller
ter slås komfyrtoppen av.
flere sensorfelt.
Et lydsignal høres når
komfyrtoppen slår seg av.
Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltene.
Komfyrtoppen skrur seg
av.
Du har satt noe på sensor‐ Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltet.
feltet .
Restvarmeindikatoren vi‐
ses ikke.
Stekesonen er ikke varm
Kontakt servicesenteret
fordi den var bare i bruk en dersom stekesonen fortsatt
kort stund.
er varm i lang tid.
Den automatiske oppvar‐
mingsfunksjonen fungerer
ikke.
Sonen er varm.
Den automatiske oppvar‐
mingsfunksjonen fungerer
ikke.
Det er valgt høyeste effekt‐ Det høyeste effekttrinnet
trinn.
har samme effekt som
funksjonen.
Effekttrinnet endres mel‐
lom to trinn.
Effektstyring brukes.
Se etter i kapittelet "Koke‐
topp – Daglig bruk".
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
La sonen bli tilstrekkelig
kald.
Det høres ingen lydsignal
Signalene er deaktivert.
når du berører sensorfelte‐
ne på panelet.
Aktiver signalene.
Se etter i kapittelet "Koke‐
topp – Daglig bruk".
vises på komfyrtoppens Den automatiske utko‐
plingsfunksjonen er i bruk.
display.
Deaktiver komfyrtoppen og
aktiver den igjen.
vises på komfyrtoppens Barnesikringen eller låse‐
funksjonen er i bruk.
display.
Se etter i kapittelet "Koke‐
topp – Daglig bruk".
vises på komfyrtoppens Det er ikke noen kokekar
på kokesonen.
display.
Sett kokekar på kokeso‐
nen.
vises på komfyrtoppens Du bruker feil type koke‐
kar.
display.
Bruk riktig kokekar.
Se etter i kapittelet "Kom‐
fyrtopp – Råd og tips".
vises på komfyrtoppens Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for koke‐
display.
sonen.
Bruk kokekar med riktige
mål.
Se etter i kapittelet "Kom‐
fyrtopp – Råd og tips".
vises på komfyrtoppens Kokekaret dekker ikke
krysset/firkanten.
display.
Dekk krysset/firkanten helt.
NORSK
39
Problem
Mulig årsak
Løsning
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er Sørg for at innstillingene er
ikke valgt.
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utko‐
plingsfunksjonen er akti‐
vert.
Se "Automatisk utkopling".
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Bruke barnesikringen".
Lampen virker ikke.
Pæren er defekt.
Erstatt lyspæren.
Steketermometeret virker
ikke.
Pluggen til steketermome‐ Plasser pluggen til steke‐
teret er ikke korrekt satt inn termometeret så langt som
i kontakten.
mulig inn i kontakten.
Det tar for lang tid å tilbere‐ Temperaturen er for lav el‐ Juster temperaturen om
de maten eller den blir for ler for høy.
nødvendig. Følg rådene i
fort ferdigstekt.
bruksanvisningen.
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovns‐
rommet.
Du har latt retten stå for
lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20
minutter etter at tilbered‐
ningen er ferdig.
Ovnsdisplayet viser "C2".
Du vil starte pyrolyse- eller
tinefunksjonen men har ik‐
ke tatt ut pluggen til steke‐
termometeret fra kontak‐
ten.
Ta steketermometeret ut
av kontakten.
Ovnsdisplayet viser
"F102".
•
•
•
•
Du lukket ikke døren
helt.
Den elektroniske dørlå‐
sen er defekt.
•
Lukk døren helt.
Deaktiver ovnen med
sikringen eller sikker‐
hetsbryteren i sikrings‐
boksen og aktiver den
igjen.
Hvis displayet viser
"F102" igjen, må du
kontakte kundeservice.
40
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Ovnen er slått på og blir ik‐ Demofunksjonen er akti‐
ke varm. Viften går ikke.
vert.
Ovnsdisplayet viser "De‐
mo".
1. Slå av ovnen.
2. Trykk og hold knappen
.
3. Når du hører et lydsig‐
nal, må du dreie bryte‐
ren for ovnsfunksjoner
med klokken til den før‐
ste funksjonen "De‐
mo" blinker i displayet.
4. Drei bryteren for ovns‐
funksjoner til av-posi‐
sjon.
5. Slipp knappen .
6. Drei bryteren for tem‐
peratur med klokken
og hold den i tre se‐
kunder. Et lydsignal vil
lyde tre ganger. Demo‐
funksjonen er deakti‐
vert.
Displayet viser en feilkode
som ikke står i denne ta‐
bellen.
Det er en elektrisk feil.
12.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
Slå av produktet ved hjelp
av sikringen eller sikker‐
hetsbryteren i sikringsbok‐
sen og slå den på igjen.
Hvis displayet viser feilko‐
den igjen, må du kontakte
kundeservice.
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til produktet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
NORSK
41
13.1 Tekniske data
Mål
Justerbar
850 - 936 mm
Bredde
596 mm
Dybde
600 mm
13.2 Trykk-dra-pakke
Hvis du flytter
komfyrsokkelen må du også
erstatte trykk-dra-hyllen for
skuffen. Du kan kjøpe trykkdra-pakken hos din
forhandler som ekstrautstyr.
PNC (produktnummerkode)
for dette tilbehøret er
941030815.
13.3 Elektrisk installasjon
ADVARSEL!
Produsenten er ikke
ansvarlig om du ikke følger
sikkerhetsreglene i kapitlene
om sikkerhet.
Sørg for at du monterer
vippesikringen i korrekt
høyde.
For mer informasjon om montering av
produktet, se et separat monteringshefte.
Produktet leveres med støpsel og
strømledning.
13.4 Vippesikring
FORSIKTIG!
Monter vippesikringen for å
hindre at produktet kan
velte. Vippesikringen
fungerer bare når produktet
er plassert på et passende
sted.
Produktet ditt har symbolet
som er vist på bildet
(avhengig av modell) for å
minne deg på å montere
vippeskringen.
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktinformasjon for komfyrtopp i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
EKI6670AOW
42
www.electrolux.com
Komfyrtopp-type
Komfyrtopp inni frittstående komfyr
Antall kokesoner
4
Varmeteknologi
Induksjon
Diameter på runde kokeso‐
ner (Ø)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiforbruk per kokesone
(EC electric cooking)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
174,3 Wh/kg
165,3 Wh/kg
171,3 Wh/kg
165,3 Wh/kg
Energiforbruk for koketopp (EC electric hob)
169,1 Wh/kg
EN 60350-2 – Elektriske
husholdningsprodukter for matlaging –
Del 2: Komfyrtopp – Metoder for måling
av ytelse.
•
Energimålinger som refererer til
kokeområder identifiseres av kryssene
på de respektive kokesonene.
•
14.2 Komfyrtopp –
Energisparende
•
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
•
•
•
Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
14.3 Produktbeskrivelse og informasjon for ovner i henhold til EU
65-66/2014
Leverandørens navn
Electrolux
Modellidentifikasjon
EKI6670AOW
Energieffektivitetsindeks
102,4
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbruk med standard matmengde, over- og 0,99 kWh/syklus
undervarme
Energiforbruk med standard matmengde, vifte‐
tvunget modus
0,87 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
72 l
Type ovn
Ovn inni frittstående komfyr
Masse
66.0 kg
NORSK
43
EN 60350-1 – Elektriske
kjøkkenapparater – Del 1: Typer, ovner,
dampovner og griller – metoder for
måling av ytelse.
avhengig av hvor lang den er.
Restvarmen i ovnen vil fortsette å steke.
14.4 Ovn – Energisparing
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare energi.
Produktet har noen
funksjoner som hjelper deg å
spare energi under vanlig
matlaging.
Generelle tips
Sørg for at ovnsdøren er skikkelig lukket
når produktet er i gang og hold den
lukket så mye som mulig under
tilberedningen.
Bruk metalltallerkener for å forbedre
energisparing.
Sett om mulig maten i ovnen uten
forvarming.
Sett ned ovnstemperaturen når
steketiden er lengre enn 30 minutter,
3-10 minutter før slutten av steketiden,
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Restvarme
Ved noen ovnfunksjoner, hvis
programmet med Steketid eller Ferdigtid
er aktivert og tilberedningstiden er lengre
enn 30 minutter, deaktiveres
varmeelementene automatisk 10 %
tidligere.
Viften og lampen vil fortsette drift.
Holde maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
temperaturinnstilling. Displayet viser
restvarmeindikatoren eller temperaturen.
Matlaging uten lampe
Deaktiver lampen under tilberedningen
og aktiver kun ved behov.
15. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
867337074-A-412016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement