AEG BCK552350M User manual

AEG BCK552350M User manual
BCK552350M
USER
MANUAL
HR
Upute za uporabu
Pećnica
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.............................................................................2
2. SIGURNOSNE UPUTE.........................................................................................4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................... 6
4. PRIJE PRVE UPOTREBE.................................................................................... 7
5. SVAKODNEVNA UPORABA................................................................................ 8
6. FUNKCIJE SATA................................................................................................ 11
7. KORIŠTENJE PRIBORA.................................................................................... 13
8. DODATNE FUNKCIJE........................................................................................ 16
9. SAVJETI I PREPORUKE.................................................................................... 17
10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE............................................................................. 33
11. RJEŠAVANJE PROBLEMA.............................................................................. 36
12. ENERGETSKA UČINKOVITOST......................................................................38
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
HRVATSKI
3
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Djecu mlađu od 3 godine potrebno je držati podalje od
uređaja tijekom cijelog vremena uporabe uređaja.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i
zamijeniti kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače. Djeca mlađa od 8 godine trebaju se
držati podalje ako nisu pod trajnim nadzorom.
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih
radova na održavanju.
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen
kako biste isključili mogućnost strujnog udara.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja
je preporučena za ovaj uređaj.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
2.2 Električni priključak
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Slijedite upute za postavljanje
isporučene s uređajem.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Održavajte minimalnu udaljenost od
drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
Provjerite je li uređaj postavljen ispod
i u blizini sigurnih struktura.
Bočne stranice uređaja moraju se
nalaziti pored uređaja ili kuhinjskih
elemenata iste visine.
Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja,
posebice kada su vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
eksplozije.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Isključite uređaj nakon svake
upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja u radu. Oslobađa se
vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći
u dodir s uređajem kada otvarate
vrata.
•
5
Zapaljive predmete ili predmete
navlažene zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
Kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno
uređaja posuđe ili druge
predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno u unutrašnjosti
uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje
uređaja, ormarića u kojem se nalazi ili
poda. Ne zatvarajte ploču namještaja
dok se uređaj potpuno ne ohladi
nakon uporabe.
2.4 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.
•
•
Prije održavanja uređaj isključite, a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Ako su oštećene, staklene ploče vrata
odmah zamijenite. Obratite se
ovlaštenom servisu.
Pažljivo skidajte vrata s uređaja. Vrata
su teška!
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti bilo kakvom vrstom deterdženta.
•
•
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
2.7 Servisiranje
2.5 Unutarnje svjetlo
•
•
•
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Prije zamjene žarulje, uređaj
iskopčajte iz električne mreže.
Koristite samo žarulje istih
karakteristika..
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
UPOZORENJE!
Opasnost od strujnog udara.
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1
14
5
4
3
2
1
2 3
4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Upravljačka ploča
Regulator funkcija pećnice
Žaruljica/simbol napajanja
Elektronički programator
Regulator temperature
Indikator temperature/simbol
Tipka Para plus
Utičnica sonde za pečenje mesa
Grijač
Svjetlo
Ventilator
Vodilica police, uklonjiva
Udubljenje u unutražnjosti
Položaji police
HRVATSKI
3.2 Pribor
Žičana polica
7
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica
za sakupljanje masnoće.
Senzor za hranu
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
Za mjerenje temperature unutar hrane.
Pekač za pecivo
Sklopive vodilice
Za torte i biskvite.
Za police i plitice.
Duboka plitica
4. PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Za postavljanje vremena,
pogledajte odjeljak "Funkcije
sata".
4.1 Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz uređaja.
Pogledajte poglavlje
„Čišćenje i održavanje“.
Očistite uređaj i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
8
www.aeg.com
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Uvlačive tipke
Za početak korištenja uređaja pritisnite
regulator. Regulator se izvlači.
1. Okrenite tipku funkcija pećnice za
odabir funkcija pećnice.
2. Za odabir temperature okrenite
regulator temperature.
3. Za isključivanje uređaja regulatore za
funkcije pećnice i temperaturu
okrenite u položaj isključeno.
5.2 Uključivanje i
isključivanje uređaja
Ovisno o modelu, vaš
uređaj ima svjetla, simbole
tipki ili indikatore.
• Svjetlo se uključuje kad
uređaj radi.
• Simbol prikazuje
kontrolira li regulator
funkcije pećnice ili
temperaturu.
• Indikator se uključuje kad
se pećnica zagrije.
5.3 Funkcije pećnice
Funkcija pećnice
Položaj
Isključeno (Off)
Uporaba
Uređaj je isključen.
Brzo Zagrijavanje Za skraćivanje vremena zagrijavanja.
Pećnice
Vrući Zrak
Za pečenje na tri položaja police istodobno i sušenje
hrane.Postavite temperaturu 20 - 40 °C nižu od
gornjeg/donjeg grijača.
Vrući zrak PLUS
Za dodavanje vlažnosti tijekom kuhanja. Za dobivanje
prave boje i hrskave korice tijekom pečenja. Za više
sočnosti tijekom podgrijavanja.
Pizza Program
Za pečenje namirnica koje se trebaju intenzivnije zape‐
ći ili dobiti koricu na jednoj razini. Postavite temperaturu
20 - 40 °C nižu od gornjeg/donjeg grijača.
Donji i gornji
grijač (Gornji/
Donji grijač)
Za pečenje i prženje na jednom položaju police.
HRVATSKI
Funkcija pećnice
Uporaba
Donji Grijač
Za pečenje kolača s hrskavijom donjom stranom i
konzerviranje namirnica.
Odmrzavanje
Ta funkcija može se koristiti za odmrzavanje smrznutih
namirnica, poput povrća i voća. Vrijeme odleđivanja
ovisi o količini i veličini smrznutih namirnica.
Vlažni Vrući Zrak
Za pečenje kruha, torti i kolača. Za uštedu energije
tijekom kuhanja. Za postizanje željenih rezultata
kuhanja, ta funkcija mora se koristiti u skladu s tablicom
"Vlažni vrući zrak". Za više informacija o preporučenim
postavkama, pogledajte tablicu "Vlažni vrući zrak" u
odjeljku "Savjeti i preporuke". Ta funkcija upotrebljavala
se za određivanje klase energetske učinkovitosti u
skladu s EN 60350-1.
Mali Roštilj
Za roštiljanje plosnatih namirnica i pripremu tosta.
Turbo Roštilj
Za pečenje većih komada mesa ili peradi s kostima na
jednom položaju police. I za pripremu zapečenih jela i
tamnjenje.
Katalitičko
Za pomoć samočišćenju katalitičke obloge pećnice.
Tijekom nekih funkcija
pećnice žarulja se može
automatski isključiti na
temperaturi ispod 60 °C.
5.4 Uključivanje funkcije
Vrući zrak PLUS
Ova funkcija omogućuje poboljšavanje
vlažnosti tijekom kuhanja.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
opekotina i oštećenja na
uređaju.
Ispuštena vlaga može uzrokovati
opekline:
•
9
Pažljivo otvorite vrata uređaja nakon
što funkcija Vrući zrak PLUS prestane
s radom.
Pogledajte poglavlje „Savjeti
i preporuke".
1. Otvorite vrata pećnice.
2. Ispunite udubljenje u unutrašnjosti
vodom iz slavine.
Maksimalni kapacitet udubljenja u
unutrašnjosti iznosi 250 ml.
Napunite udubljenje u unutrašnjosti
vodom samo dok je pećnica još
hladna.
3. U uređaj stavite hranu i zatvorite
vrata pećnice.
4. Postavite funkciju Vrući zrak PLUS:
.
5. Pritisnite tipku Plus para .
Tipka Plus para radi samo s
funkcijom Vrući zrak PLUS.
Indikator se uključuje.
6. Za odabir temperature okrenite
regulator temperature.
OPREZ!
Tijekom kuhanja ili dok
je pećnica još vruća ne
nadopunjavajte udubinu
u unutrašnjosti vodom.
7. Za isključivanje uređaja, pritisnite
tipku Plus para
, a regulatore za
10
www.aeg.com
funkcije pećnice i temperaturu
okrenite u položaj isključeno.
Kontrolna žarulja funkcije Para plus
isključuje se.
8. Iz udubine u unutrašnjosti uklonite
vodu.
UPOZORENJE!
Pazite da je prije
uklanjanja preostale
vode iz udubine u
unutrašnjosti uređaj
hladan.
5.5 Funkcija brzog
zagrijavanja pećnice
Funkcija brzog zagrijavanja pećnice
skraćuje vrijeme zagrijavanja.
Ne stavljajte hranu u pećnicu
dok je uključena funkcija
Brzo zagrijavanje pećnice.
1. Postavite funkciju brzog zagrijavanja
pećnice. Pogledate tablicu „Funkcije
pećnice“.
2. Okrenite regulator temperature za
postavljanje temperature.
Kad uređaj postigne postavljenu
temperaturu, oglašava se zvučni signal.
Funkcija brzog zagrijavanja
pećnice ne deaktivira se
nakon zvučnog signala.
Morate je ručno deaktivirati.
3. Postavite funkciju pećnice.
5.6 Prikaz
A
G
F
B
E
C
D
A. Tajmer
B. Indikator zagrijavanja i prikaz ostatka
topline
C. Spremnik za vodu (samo odabrani
modeli)
D. Sonda za pečenje mesa (samo
odabrani modeli)
E. Blokada vrata (samo odabrani
modeli)
F. Sati/minute
G. Funkcije sata
5.7 Tipke
Tipka
Funkce
Opis
SAT
Za postavljanje funkcije sata.
MINUS
Za postavljanje vremena.
ZVUČNI ALARM
Za postavljanje NADGLEDNIKA MINUTA.
Tipku držite pritisnutu više od 3 sekunde
kako biste uključili ili isključili svjetlo u
pećnici.
PLUS
Za postavljanje vremena.
TEMPERATURA
Za provjeru temperature pećnice ili
temperature sonde za pečenje mesa (ako
je primjenjivo). Koristite samo kad
funkcija pećnice radi.
HRVATSKI
Tipka
Funkce
Opis
Para plus
Za uključivanje funkcije Vrući zrak PLUS.
5.8 Indikator zagrijavanja
Kada uključite funkciju pećnice, stupci na
zaslonu
11
Stupci prikazuju povećava li se ili
smanjuje temperatura pećnice.
se uključuju jedan po jedan.
6. FUNKCIJE SATA
6.1 Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Uporaba
NAMJEŠTANJE
VREMENA
Za prikaz ili promjenu sata. Vrijeme možete promijeniti
samo kada je uređaj isključen.
TRAJANJE
Za postavljanje duljine rada uređaja. Koristite samo
kada je postavljena funkcija pećnice.
KRAJ
Za postavljanje kada se uređaj isključuje. Koristite
samo kada je postavljena funkcija pećnice.
ODGODA VREME‐ Kombiniranje funkcija TRAJANJE i ZAVRŠETAK.
NA
00:00
ZVUČNI ALARM
Koristite za podešavanje odbrojavanja. Ova funkcija
nema utjecaja na rad uređaja. ZVUČNI ALARM možete
postaviti bilo kada, čak i kad je uređaj isključen.
TAJMER ZA MJE‐
RENJE
Ako ne postavite nijednu drugu funkciju sata, TAJMER
ZA MJERENJE automatski prati koliko dugo uređaj ra‐
di.
Uključuje se odmah kada se počne zagrijavati pećnica.
Tajmer za mjerenje ne može se koristiti s funkcijama:
TRAJANJE, ZAVRŠETAK, sonda za pečenje mesa.
6.2 Postavljanje i
promjenavremena
3. Za postavljanje trenutačnih minuta
Nakon prvog priključivanja na napajanje,
pričekajte dok se na zaslonu ne prikaže
4. Za potvrdu pritisnite
ili će se
postavljeno vrijeme automatski
spremiti nakon 5 sekundi.
Na zaslonu se prikazuje novo vrijeme.
pritisnite
i "12:00". "12“ bljeska.
1. Za postavljanje sati pritisnite
ili
postavljanje minuta, pritisnite
i
.
.
Za promjenu vremena pritiščite
indikator vremena
počne bljeskati.
.
2. Za potvrdu i prebacivanje na
Na zaslonu se prikazuje
postavljeni sat. "00“ bljeska.
ili
dok
na zaslonu ne
6.3 Postavljanje funkcije
TRAJANJE
1. Postavite funkciju pećnice.
12
www.aeg.com
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
.
3. Pritisnite
ili
za postavljanje
minuta i sati vremena funkcije
TRAJANJE.
4. Za potvrdu pritisnite .
Kad vrijeme isteče, zvučni signal
oglašava se na dvije minute. Na zaslonu
i postavka vremena. Uređaj
bljeska
se automatski isključuje.
5. Pritisnite bilo koju tipku za
isključivanje zvučnih signala.
6. Prekidač funkcija pećnice okrenite u
položaj isključeno.
6.4 Postavljanje funkcije
ZAVRŠETAK
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritiščite
6. Za potvrdu pritisnite .
Uređaj se automatski uključuje kasnije,
radi vrijeme određeno funkcijom
TRAJANJE i zustavlja se u vrijeme
određeno funkcijom ZAVRŠETAK. U
postavljeno vrijeme, zvučni signal
oglašava se na dvije minute. Na zaslonu
bljeska
i postavka vremena. Uređaj
se isključuje.
7. Pritisnite bilo koju tipku za
isključivanje zvučnih signala.
8. Prekidač funkcija pećnice okrenite u
položaj isključeno.
6.6 Postavljanje ZVUČNOG
ALARMA
dok ne počne bljeskati
1. Pritisnite
.
3. Pritisnite
ili
za postavljanje sati
i minuta vremena funkcije
ZAVRŠETAK.
4. Za potvrdu pritisnite .
U postavljeno vrijeme, zvučni signal
oglašava se na dvije minute. Na zaslonu
i postavka vremena. Uređaj
bljeska
se automatski isključuje.
5. Pritisnite bilo koju tipku za
isključivanje zvučnih signala.
6. Prekidač funkcija pećnice okrenite u
položaj isključeno.
6.5 Namještanje funkcije
VRIJEME ODGODE
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritiščite
5. Pritisnite
ili
za postavljanje sati
i minuta vremena funkcije
ZAVRŠETAK.
dok ne počne bljeskati
.
ili
za postavljanje
3. Pritisnite
minuta i sati vremena funkcije
TRAJANJE.
4. Za potvrdu pritisnite
. Na zaslonu
se prikazuje bljeskajuće
.
.
i „00“ bljeskaju na zaslonu.
2. Pritisnite
ili za postavljanje
ZVUČNOG ALARMA.
Najprije postavite sekunde, a potom
minute.
Kada je vrijeme koje postavite dulje
od 60 minuta, na zaslonu bljeska
.
3. Postavite sate.
4. ZVUČNI ALARM započinje
automatski nakon pet sekundi.
Nakon isteka 90% namještenog
vremena, oglašava se zvučni signal.
5. Kad istekne postavljeno vrijeme,
oglašava se zvučni signal u trajanju
od dvije minute. "00:00" i
trepere
na zaslonu. Pritisnite bilo koju tipku
za isključivanje zvučnih signala.
6.7 TAJMER ZA MJERENJE
Za poništavanje tajmera za mjerenje,
i . Tajmer
pritisnite i zadržite
počinje ponovno mjeriti.
HRVATSKI
13
7. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
7.1 Sonda za pečenje mesa
Osigurajte da se najmanje 3/4 sonde
za pečenje mesa nalazi unutar jela.
3. Postavite utikač sonde za pečenje
mesa u utičnicu na prednjem okviru
uređaja.
Sonda za pečenje mesa mjeri
temperaturu unutar hrane. Kad hrana
postigne postavljenu temperaturu, uređaj
se isključuje.
Mogu se postaviti dvije temperature:
•
•
temperatura pećnice (minimalno 120
°C),
temperatura jezgre hrane.
OPREZ!
Koristite samo isporučenu
sondu za pečenje mesa i
originalne zamjenske
dijelove.
Upute za najbolje rezultate:
• Sastojci trebaju biti na sobnoj
temperaturi.
• Sonda za pečenje mesa ne može se
koristiti za tekuća jela.
• Tijekom kuhanja, sonda za pečenje
mesa mora ostati u jelu i uključena u
utičnicu.
• Koristite preporučene postavke za
temperaturu jezgre hrane. Pogledajte
poglavlje „Savjeti i preporuke".
Svaki put kad uključite
sondu za pečenje u utičnicu
morate ponovno postaviti
vrijeme za temperaturu
mesa. Ne možete odabrati
vrijeme trajanja i završetka.
Uređaj izračunava približno
vrijeme kuhanja, može se
promijeniti.
Kategorije hrane: meso,
perad i riba
1. Postavite funkciju i temperaturu
pećnice.
2. Umetnite vrh sonde za pečenje mesa
u sredinu mesa ili ribe, ako je
moguće na najdebljem dijelu.
Na zaslonu se prikazuje simbol sonde za
pečenje mesa.
Kad prvi put koristite sondu za pečenje
mesa, osnovna temperatura je 60 °C.
Dok
trepće, možete koristiti tipku
temperature za promjenu osnovne
temperature mesa. Zaslon prikazuje
simbol sonde za pečenje mesa i osnovnu
temperaturu mesa.
4. Pritisnite
za pohranu nove
temperature mesa ili pričekajte 10
sekundi da se postavka automatski
pohrani.
Nova zadana temperatura sonde
prikazuje se tijekom sljedeće upotrebe
sonde za pečenje mesa.
Kad meso dostigne postavljenu
temperaturu jezgre, bljeska osnovna
. Na dvije minute
temperatura jezgre i
se oglašava zvučni signal.
5. Pritisnite bilo koju tipku za
isključivanje zvučnih signala.
14
www.aeg.com
6. Uklonite utikač sonde za pečenje
mesa iz utičnice i izvadite jelo iz
uređaja.
UPOZORENJE!
Postoji rizik od opeklina jer
je sonda za pečenje mesa
vruća. Budite pažljivi dok je
isključujete i vadite iz jela.
Kategorija hrane: složenac
1. Postavite funkciju i temperaturu
pećnice.
2. Postavite pola sastojaka na posudu
za pečenje.
3. Vrh sonde za pečenje mesa umetnite
točno u sredinu složenca.Sonda za
pečenje mesa trebala bi tijekom
pečenja biti stabilno na mjestu. Kako
biste to postigli, koristite čvrsti
sastojak. Koristite rub posude za
pečenje kako biste naslonili
silikonsku dršku sonde za pečenje
mesa. Vrh sonde za pečenje mesa
ne smije dodirivati dno posude za
pečenje.
Na zaslonu se prikazuje simbol sonde za
pečenje mesa.
za pohranu nove
6. Pritisnite
temperature mesa ili pričekajte 10
sekundi da se postavka automatski
pohrani.
Nova zadana temperatura sonde
prikazuje se tijekom sljedeće upotrebe
sonde za pečenje mesa.
Kad meso dostigne postavljenu
temperaturu jezgre, bljeska osnovna
temperatura jezgre i
. Na dvije minute
se oglašava zvučni signal.
7. Pritisnite bilo koju tipku za
isključivanje zvučnih signala.
8. Uklonite utikač sonde za pečenje
mesa iz utičnice i izvadite jelo iz
uređaja.
UPOZORENJE!
Postoji rizik od opeklina jer
je sonda za pečenje mesa
vruća. Budite pažljivi dok je
isključujete i vadite iz jela.
Promjena temperature
tijekom pečenja
4. Sondu za pečenje mesa prekrijte
ostatkom sastojaka.
5. Postavite utikač sonde za pečenje
mesa u utičnicu na prednjem okviru
uređaja.
Tijekom pečenja možete bilo kad
promijeniti temperaturu:
:
1. Pritisnite
• jedan put - zaslon prikazuje
postavljenu temperaturu jezgre
koja se svakih 10 sekundi mijenja
u postavljenu temperaturu jezgre.
• dva puta - na zaslonu se prikazuje
trenutna temperatura pećnice koja
se svakih 10 sekundi mijenja u
postavljenu temperaturu pećnice.
• tri puta - na zaslonu se prikazuje
postavljena temperatura pećnice.
HRVATSKI
2. Okrenite regulator temperature za
promjenu temperature.
7.2 Umetanje pribora
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje.
15
Mali urezi na vrhu
povećavaju sigurnost. Te
izbočine ujedno su i dodatna
mjera protiv prevrtanja.
Visoki rub oko police
sprječava klizanje posuđa s
police.
7.3 Teleskopske vodilice umetanje dodatne opreme
Pomoću teleskopskih vodilica možete
lakše stavljati i vaditi police.
OPREZ!
Nemojte čistiti teleskopske
vodilice u perilici posuđa.
Nemojte podmazivati
teleskopske vodilice.
Pekač za pecivo / Duboka plitica:
Gurnite pekač za pecivo / duboku pliticu
između vodilica na vodilicama polica.
OPREZ!
Obavezno teleskopske
vodilice do kraja gurnite prije
nego što zatvorite vrata
pećnice.
Mreža za pečenje:
Mrežu za pečenje postavite na
teleskopske vodilice tako da šipke budu
s donje strane.
Visoki rub oko mreže za
pečenje je dodatna mjera
kojom se sprječava da
posuđe sklizne.
Mreža za pečenje i pekač za pečenje /
duboka plitica zajedno:
Gurnite pekač za pečenje / duboku pliticu
između vodilica na nosaču police i mreže
za pečenje na vodilicama iznad.
Duboka plitica:
Stavite duboku pliticu na teleskopske
vodilice.
16
www.aeg.com
Istovremena upotreba mreže za pečenje
i duboke plitice:
Mrežu za pečenje i duboku pliticu
zajedno stavite na sklopive vodilice.
8. DODATNE FUNKCIJE
8.1 Uporaba blokiranja tipki
Funkciju Blokiranje tipki možete uključiti
samo kada uređaj radi.
Ta funkcija blokira tipke, sprječava
slučajnu promjenu postavki temperature i
vremena funkcije pećnice u tijeku.
1. Odaberite funkciju pećnice i postavite
je u skladu s vašim željama
i
2. Dodirnite i istovremeno držite
2 sekunde.
Oglašava se zvučni signal. Loc se
pojavljuje na zaslonu.
Za isključenje funkcije "Blokada tipki",
ponovite korak 2.
Loc pojavljuje se na zaslonu
kada okrenete gumb za
podešavanje temperature ili
pritisnete tipku. Kada
okrenete tipku funkcije
pećnice, uređaj se isključuje.
Kad isključite uređaj dok je
blokada tipki uključena,
blokada tipki automatski se
prebacuje na "Roditeljsku
zaštitu". Pogledajte poglavlje
"Korištenje roditeljske
zaštite".
8.2 Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga uređaj se
automatski isključuje nakon nekog
vremena ako funkcija pećnice radi a vi
ne promijenite niti jednu postavku.
Temperatura (°C)
Vrijeme
isključivanja (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimalno
1.5
Nakon automatskog isključivanja za
ponovni rad uređaja pritisnite bilo koju
tipku.
Automatsko isključivanje ne
radi s funkcijama: sonda za
pečenje mesa, Svjetlo,
Trajanje, završetak.
8.3 Ventilator za hlađenje
Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
uređaja održao hladnom. Ako isključite
uređaj, ventilator za hlađenje i dalje radi
sve dok se uređaj ne ohladi.
HRVATSKI
17
9. SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe
kao primjeri. Oni ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
•
informacije o funkcijama pećnice,
preporučeni položaji polica i
temperature za pripremu uobičajenih
jela.
9.2 Vrući zrak PLUS
Prije prethodnog
zagrijavanja napunite
udubljenje u unutrašnjosti
vodom samo dok je pećnica
još hladna.
9.1 Unutarnja strana vrata
Kod nekih modela, na unutarnjoj
strani vrata nalaze se:
•
brojevi položaja polica.
Pogledajte "Uključivanje funkcije Vrući
zrak PLUS"
Pekarski proizvodi
Jelo
Voda u
reljefnim
šupljinama
(ml)
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Položaj
rešetke
Napomene
Kruh
150
180
2
Koristite pekač za
35 - 40
pecivo.1)
Peciva
150
200
20 - 25
2
Koristite pekač za
pecivo.1)
Pizza na
kućni način
150
Focaccia
150
230
10 - 20
2
Koristite pekač za
pecivo.1)
200 - 210
10 - 20
2
Koristite pekač za
pecivo.1)
Keksi, poga‐ 150
čice, crois‐
santi
150 - 180
Kolač od
150
šljiva, pita od
jabuka,
rolice od
cimeta
160 - 180
10 - 20
2
Koristite pekač za
pecivo.1)
30 - 60
1) Prije pečenja prethodno zagrijavajte u praznoj pećnici 5 minuta.
Pripremanje zamrznutih namirnica
2
Koristite kalup za
kolače.1)
18
www.aeg.com
Jelo
Voda u reljefnim
šupljinama (ml)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Pizza, zamrznuta 200
200 - 210
10 - 20
21)
Zamrznute
lazanje
200
180 - 200
35 - 50
21)
Zamrznuti crois‐
sant
200
170 - 180
15 - 25
21)
1) Prethodno zagrijavajte u praznoj pećnici 10 minuta prije pečenja.
Regeneracija hrane
Jelo
Voda u reljefnim
šupljinama (ml)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Kruh
100
110
15 - 25
2
Peciva
100
110
10 - 20
2
Pizza na kućni
način
100
110
15 - 25
2
Focaccia
100
110
15 - 25
2
Povrće
100
110
15 - 25
2
Riža
100
110
15 - 25
2
Tjestenina
100
110
15 - 25
2
Meso
100
110
15 - 25
2
Pečenje
Jelo
Voda u
reljefnim
šupljinama
(ml)
Temperatu‐
ra (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj
rešetke
Napomene
Svinjsko
pečenje
200
180
65 - 80
2
Stakleni tanjur za
pečenje
Goveđe
pečenje
200
200
50 - 60
2
Stakleni tanjur za
pečenje
Pile
200
210
60 - 80
2
Stakleni tanjur za
pečenje
9.3 Pečenje
•
Vaša pećnica može peći drugačije
nego uređaj koji ste imali ranije.
Prilagodite uobičajene postavke poput
temperature, vremena pečenja i
položaje rešetke prema vrijednostima
u tablicama.
•
•
•
Prvi put koristite nižu temperaturu.
Ako ne možete naći postavke za
posebni recept, potražite onaj za
sličan recept.
Vrijeme pečenja može se produžiti 10
– 15 minuta ako kolače pečete na više
položaja polica.
HRVATSKI
•
Torte i pite u početku se možda neće
ravnomjerno zapeći ako ih pečete na
različitim nivoima. Ako se to dogodi,
nemojte mijenjati postavku
temperature. Razlika će se izjednačiti
tijekom pečenja.
•
19
Pladnjevi se tijekom pečenja u pećnici
mogu iskriviti. Kad se pladnjevi
ohlade, vratit će se u prvotni oblik.
9.4 Savjeti za pečenje tijesta i peciva
Rezultati pečenja tijesta i
peciva
Mogući uzrok
Rješenje
Dno torte nije dovoljno peče‐ Pogrešan položaj police.
no.
Tortu stavite na nižu policu.
Torta je upala i postaje
skliska, kvrgava ili trakasta.
Temperatura pećnice je pre‐
visoka.
Pri sljedećem pečenju malo
snizite temperaturu pećnice.
Torta je upala i postaje
skliska, kvrgava ili trakasta.
Vrijeme pečenja je
prekratko.
Produljite vrijeme pečenja.
Vremena pečenja ne može‐
te skratiti postavljanjem vi‐
ših temperatura.
Torta je upala i postaje
skliska, kvrgava ili trakasta.
Previše tekućine u
mješavini.
Koristite manje tekućine.
Pridržavajte se vremena
miješanja, osobito ako za to
koristite automatski mikser.
Kolač je presuh.
Temperatura pećnice je pre‐
niska.
Pri sljedećem pečenju malo
povisite temperaturu pećni‐
ce.
Kolač je presuh.
Vrijeme pečenja je predugo.
Pri sljedećem pečenju posta‐
vite kraće vrijeme pečenja.
Kolač neravnomjerno tamni.
Temperatura pećnice je pre‐
visoka, a vrijeme pečenja je
prekratko.
Postavite nižu temperaturu
pećnice i produžite vrijeme
pečenja.
Kolač neravnomjerno tamni.
Smjesa je neravnomjerno ra‐ Ravnomjerno rasporedite
spoređena.
smjesu po pekaču za pecivo.
Kolač nije gotov za određe‐
no vrijeme pečenja.
Temperatura pećnice je pre‐
niska.
Pri sljedećem pečenju posta‐
vite malo višu temperaturu
pećnice.
9.5 Pečenje tijesta i peciva na jednom nivou:
Pečenje u kalupima
Jelo
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Kuglof / Brioš
Vrući zrak
150 - 160
50 - 70
1
Madeira torta /
Voćni kolači
Vrući zrak
140 - 160
70 - 90
1
20
www.aeg.com
Jelo
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Pite i kolači od
lisnatog tijesta
Vrući zrak
170 - 1801)
10 - 25
2
Tijesta za voćne Vrući zrak
tortice – biskvit‐
ne smjese
150 - 170
20 - 25
2
Kolač od sira
170 - 190
60 - 90
1
Gornji/Donji
grijač
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Torte / lisnata tijesta / krušna tijesta na pekačima za pecivo
Jelo
Funkce
Temperatu‐
ra (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Pletenica / Vijenac od kruha
Gornji/Donji grijač
170 - 190
30 - 40
3
Božićni kolač (Stolle)
Gornji/Donji grijač
160 - 1801)
50 - 70
2
Kruh (raženi):
Gornji/Donji grijač
1. Prvi dio postupka pečenja.
2. Drugi dio postupka
pečenja.
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
2. 30 60
1
Princes–krafne/ekleri
Gornji/Donji grijač
190 - 2101)
20 - 35
3
Rolada
Gornji/Donji grijač
180 - 2001)
10 - 20
3
Posuti kolač (suhi)
Vrući zrak
150 - 160
20 - 40
3
Torta od badema / Slatki
kolači
Gornji/Donji grijač
190 - 2101)
20 - 30
3
150
35 - 55
3
170
35 - 55
3
Kolač s voćem na vrhu (tijesto Vrući zrak
s kvascem / mješavina) 2)
Kolač s voćem na vrhu (tijesto Gornji/Donji grijač
s kvascem / mješavina) 2)
Voćne torte s prhkim tijestom
Vrući zrak
160 - 170
40 - 80
3
Kolači od dizanog tijesta s
premazom (npr. kravlji sir,
krema, glazura)
Gornji/Donji grijač
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
2) Koristite duboku pliticu.
HRVATSKI
21
Biskviti
Jelo
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Biskviti od
prhkog tijesta
Vrući zrak
150 - 160
10 - 20
3
Keksi od
miješanog
tijesta
Vrući zrak
150 - 160
15 - 20
3
Slastice od
bjelanjka /
Poljupci
Vrući zrak
80 - 100
120 - 150
3
Kolačići s ba‐
demima
Vrući zrak
100 - 120
30 - 50
3
Rolada od diza‐
nog tijesta
Vrući zrak
150 - 160
20 - 40
3
Uštipci
Vrući zrak
170 - 1801)
20 - 30
3
Pecivo-kiflice
Vrući zrak
1601)
10 - 25
3
Pecivo-kiflice
Gornji/Donji
grijač
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
9.6 Pečena i zapečena jela
Jelo
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Zapečena
tjestenina
Gornji/donji
grijač
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Gornji/donji
grijač
180 - 200
25 - 40
1
Zapečeno povr‐
Turbo roštilj
160 - 170
15 - 30
1
Baguette s
topljenim sirom
Vrući zrak
160 - 170
15 - 30
1
Slatki nabujci
Gornji/donji
grijač
180 - 200
40 - 60
1
Riblji nabujci
Gornji/donji
grijač
180 - 200
30 - 60
1
Punjeno povrće
Vrući zrak
160 - 170
30 - 60
1
će1)
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
22
www.aeg.com
9.7 Vlažni vrući zrak
Za najbolje rezultate slijedite
ispod navedena vremena
pečenja.
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Zapečeno tijesto
190 - 200
45 - 55
2
Zapečeni krumpir
160 - 170
60 - 75
2
Musaka
180 - 200
75 - 90
2
Lasagne
160 - 170
55 - 70
2
Caneloni
170 - 190
65 - 75
2
Puding od kruha
150 - 160
75 - 90
2
Puding od riže
170 - 190
45 - 60
2
Kolač od jabuka
150 - 160
75 - 85
2
Bijeli kruh
180 - 190
50 - 60
2
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Zapečeno tijesto
200 - 220
45 - 55
3
Zapečeni krumpir
180 - 200
70 - 85
3
Musaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Caneloni
180 - 200
70 - 85
3
Puding od kruha
190 - 200
55 - 70
3
Puding od riže
170 - 190
45 - 60
3
Torta od jabuka, od miješanog
biskvita (okrugli kalup za kolače)
160 - 170
70 - 80
3
Bijeli kruh
190 - 200
55 - 70
3
9.8 Pečenje na više razina
Koristite funciju "Vrući zrak".
HRVATSKI
Torte / lisnata tijesta / krušna tijesta na pekačima za pecivo
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Princes–krafne/
ekleri
160 - 1801)
Suhi drobljenac
150 - 160
Položaj rešetke
2 položaja
3 položaja
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Biskviti / small cakes / sitni kolači / lisnata tijesta / peciva-kiflice
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Biskviti od
prhkog tijesta
150 - 160
Keksi od
miješanog
tijesta
Položaj rešetke
2 položaja
3 položaja
20 - 40
1/4
1/3/5
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Slastice od
bjelanjaka,
puslice
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Kolačići s ba‐
demima
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Rolada od diza‐
nog tijesta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Uštipci
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Pecivo-kiflice
180
20 - 30
1/4
-
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
9.9 Pizza Program
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Pizza (tanka kora)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s bogatim
nadjevom)
180 - 200
20 - 30
2
Pite
180 - 200
40 - 55
1
Pita od špinata
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Švicarski flan
170 - 190
45 - 55
1
Kolač od sira
140 - 160
60 - 90
1
23
24
www.aeg.com
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Pita od jabuka, pokri‐ 150 - 170
vena
50 - 60
1
Pita od povrća
160 - 180
50 - 60
1
Beskvasni kruh
230 - 2501)
10 - 20
2
Uštipci
160 - 1801)
45 - 55
2
Slana pita
(Flammekuchen,
Alsace)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirogi (ruska verzija
pizze calzone)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
2) Koristite duboku pliticu.
9.10 Pečenje
•
•
•
•
•
•
Za pečenje koristite posuđe otporno
na toplinu. Slijedite preporuke
proizvođača posuđa za pećnicu.
Veliki komadi mesa mogu se peći u
dubokoj plitici ili na mreži za pečenje
iznad duboke plitice.
Stavite nešto tekućine u duboku
pliticu kako biste spriječili sokove iz
mesa ili masnoću da izgore na
površini.
Sve vrste mesa koje se mogu zapeći
ili dobiti koricu mogu se peći u kalupu
za pečenje bez poklopca.
Po potrebi, okrenite pečenje nakon
isteka 1/2 ili 2/3 vremena pečenja.
Za održavanje mesa sočnijim:
– tanke komade mesa pecite u
posudi za pečenje s poklopcem ili
koristite vrećicu za pečenje.
– pecite meso i ribu u komadima
mase 1 kg.
– velike pečenke i perad prelijte
njihovim sokovima nekoliko puta
tijekom pečenja.
9.11 Tablice za pečenje
Govedina
Jelo
Množství
Funkce
Temperatu‐
ra (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Pečenka u po‐
sudi
1 - 1,5 kg
Gornji/donji
grijač
230
120 - 150
1
Goveđe pečenje po cm
ili file: slabo pe‐ debljine
čeno
Turbo roštilj
190 - 2001)
5-6
1
Goveđe pečenje po cm
ili file: srednje
debljine
pečeno
Turbo roštilj
180 - 1901)
6-8
1
HRVATSKI
Jelo
Množství
Goveđe pečenje po cm
ili file: dobro pe‐ debljine
čeno
Funkce
Temperatu‐
ra (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Turbo roštilj
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Svinjetina
Jelo
Količina
(kg)
Funkce
Temperatu‐
ra (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Plećka / Vrat /
But
1 - 1,5
Turbo roštilj
160 - 180
90 - 120
1
Kotlet / rebra
1 - 1,5
Turbo roštilj
170 - 180
60 - 90
1
Mesna štruca
0,75 - 1
Turbo roštilj
160 - 170
50 - 60
1
Buncek (pret‐
hodno kuhan)
0,75 - 1
Turbo roštilj
150 - 170
90 - 120
1
Teletina
Jelo
Količina (kg) Funkce
Temperatura Vrijeme
(°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Teleće
pečenje
1
Turbo roštilj
160 - 180
90 - 120
1
Teleća
koljenica
1,5 - 2
Turbo roštilj
160 - 180
120 - 150
1
Janjetina
Jelo
Količina (kg) Funkce
Temperatura Vrijeme
(°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Janjeći but /
Janjeće
pečenje
1 - 1,5
Turbo roštilj
150 - 170
100 - 120
1
Zečji hrbat
1 - 1,5
Turbo roštilj
160 - 180
40 - 60
1
Divljač
Jelo
Količina (kg) Funkce
Temperatura Vrijeme
(°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Zečji hrbat /
noga
do 1
Gornji/donji
grijač
2301)
30 - 40
1
Srneći hrbat
1,5 - 2
Gornji/donji
grijač
210 - 220
35 - 40
1
25
26
www.aeg.com
Jelo
Količina (kg) Funkce
Temperatura Vrijeme
(°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Srneći but
1,5 - 2
180 - 200
1
Gornji/donji
grijač
60 - 90
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Perad
Jelo
Količina (kg) Funkce
Temperatura Vrijeme
(°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Perad u
komadima
0,2 - 0,25
svaki komad
Turbo roštilj
200 - 220
30 - 50
1
Pola pileta
0,4 - 0,5
svaki komad
Turbo roštilj
190 - 210
35 - 50
1
Pile, mlada
kokoš
1 - 1,5
Turbo roštilj
190 - 210
50 - 70
1
Patka
1,5 - 2
Turbo roštilj
180 - 200
80 - 100
1
Guska
3,5 - 5
Turbo roštilj
160 - 180
120 - 180
1
Purica
2,5 - 3,5
Turbo roštilj
160 - 180
120 - 150
1
Purica
4-6
Turbo roštilj
140 - 160
150 - 240
1
Riba (na pari)
Jelo
Količina (kg) Funkce
Temperatura Vrijeme
(°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Riba, cijela
1 - 1,5
210 - 220
1
Gornji/donji
grijač
9.12 Roštilj
•
•
•
•
•
Uvijek roštiljajte na najvećoj postavci
temperature.
Policu postavite na položaj koji je
preporučen u tablici za mali roštilj.
Pliticu uvijek postavite na prvi položaj
police kako biste sakupili masnoću.
Na roštilju pecite samo tanje komade
mesa ili ribe.
40 - 60
Uvijek prethodno zagrijte praznu
pećnicu s uključenom funkcijom
roštilja najmanje 5 minuta.
OPREZ!
Roštiljajte uvijek sa
zatvorenim vratima pećnice.
Roštilj
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
1. strana
2. strana
Goveđe pečenje 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Goveđi file
20 - 30
20 - 30
3
230
HRVATSKI
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
1. strana
2. strana
Svinjska rebra
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teleća rebra
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Janjeća rebra
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Riba, 500 - 1000 210 - 230
g
15 - 30
15 - 30
3/4
27
Položaj rešetke
9.13 Donji grijač + roštilj +
ventilator
Koristite funkciju Vrući zrak.
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Pizza, smrznuta
200 - 220
15 - 25
2
Američka pizza,
smrznuta
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, hladna
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snack,
smrznuta
180 - 200
15 - 30
2
Pomfrit, tanki
200 - 220
20 - 30
3
Pomfrit, debelo nare‐ 200 - 220
zan
25 - 35
3
Krumpir izrezan na
četvrtine / Kroketi
220 - 230
20 - 35
3
Pirjani krumpir
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/caneloni,
svježi
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne/caneloni,
smrznuti
160 - 180
40 - 60
2
Sir pečen u pećnici
170 - 190
20 - 30
3
Pileća krilca
190 - 210
20 - 30
2
9.14 Odmrzavanje
•
•
Uklonite ambalažu s hrane i zatim
hranu stavite na tanjur.
Za konzerviranje koristite prvi položaj
odozdo.
•
•
Ne pokrivajte hranu zdjelom ili
tanjurom jer to može produljiti vrijeme
odmrzavanja.
Za velike porcije hrane stavite
naopako okrenuti tanjur na dno
unutrašnjosti pećnice. Stavite hranu
na duboki tanjur ili pladanj i stavite je
28
www.aeg.com
na tanjur unutar pećnice. Ako je
potrebno izvadite nosače polica.
Jelo
Količina
(kg)
Vrijeme
odmrzavanj
a (min.)
Naknadno
vrijeme
odmrzavanj
a (min)
Napomene
Pile
1
100 - 140
20 - 30
Stavite pile na naopako okrenut
tanjurić na velikom tanjuru.
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
Meso
1
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
Meso
0.5
90 - 120
20 - 30
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
Pastrva
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslac
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krema
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Istucite vrhnje dok je još malo
smrznuto.
Gateau
torta
1.4
60
60
-
9.15 Konzerviranje - Donji
grijač
•
•
•
•
Upotrebljavajte samo staklenke za
konzerviranje istih dimenzija dostupne
na tržištu.
Ne koristite staklenke s poklopcima
koji se odvijaju i s bajonetnim ili
metalnim poklopcima.
Za ovu funkciju koristite prvu policu
odozdo.
Na pekač za pecivo ne stavljajte više
od šest staklenki od jedne litre.
•
•
•
•
Staklenke napunite jednoliko i
zatvorite ih obujmicom.
Staklenke se ne smiju međusobno
dodirivati.
U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre
vode kako biste osigurali dovoljno
vlage u pećnici.
Kada voda u teglama proključa
(nakon otprilike 35-60 minuta u
teglama od jedne litre), isključite
pećnicu ili smanjite temperaturu na
100 °C (pogledajte tablicu).
Meko voće
Jelo
Temperatura (°C)
Jagode / Borovnice / 160 - 170
Maline / Zreli ogrozdi
Vrijeme kuhanja do
početka ključanja
(min)
Nastavite kuhati pri
100 °C (min.)
35 - 45
-
HRVATSKI
29
Koštunjavo voće
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja do
početka ključanja
(min)
Nastavite kuhati pri
100 °C (min.)
Kruške / Dunje /
Šljive
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja do
početka ključanja
(min)
Nastavite kuhati pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Krastavci
160 - 170
50 - 60
-
Miješano povrće za
kiseljenje
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Korabica / Grašak /
Šparoge
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Povrće
1) Ostavite u pećnici nakon isključivanja.
9.16 Sušenje - Vrući zrak
•
•
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Za bolje rezultate, zaustavite pećnicu
na pola vremena sušenja, otvorite
vrata i pustite da se osuši preko noći
za dovršetak sušenja.
Povrće
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Grah
60 - 70
Paprike
Položaj rešetke
1 položaj
2 položaja
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Ukiseljeno povr‐ 60 - 70
će
5-6
3
1/4
Gljive
50 - 60
6-8
3
1/4
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Položaj rešetke
Šljive
60 - 70
Marelice
60 - 70
Voće
Jelo
1 položaj
2 položaja
8 - 10
3
1/4
8 - 10
3
1/4
30
www.aeg.com
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Položaj rešetke
1 položaj
2 položaja
Jabuke izrezane 60 - 70
na ploške
6-8
3
1/4
Kruške
6-9
3
1/4
60 - 70
9.17 Senzor za hranu tablica
Govedina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Slabo pečeno
Srednje pe‐
čeno
Dobro pečeno
Goveđe pečenje
45
60
70
Filet
45
60
70
Govedina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Mesna štruca
80
83
86
Svinjetina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje pečeno Više
Šunka,
Pečenje
80
84
88
Odresci (hrbat),
Dimljena svinjska rebra,
Dimljena rebra, poširana
75
78
82
Teletina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Teleće pečenje
75
80
85
Teleća koljenica
85
88
90
Ovčetina / janjetina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje pečeno Više
Ovčji but
80
85
88
Ovčji hrbat
75
80
85
HRVATSKI
Ovčetina / janjetina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje pečeno Više
Janjeći but,
Janjeće pečenje
65
70
Divljač
Temperatura jezgre hrane (°C)
75
Manje
Srednje pečeno Više
Zečji hrbat,
Srneći hrbat
65
70
75
Zečji but,
Cijeli zec,
Srneći but
70
75
80
Perad
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Pile (cijelo/polovica/prsa)
80
83
86
Patka (cijela/polovica),
Purica (cijela/prsa)
75
80
85
Patka (prsa)
60
65
70
Riba (losos, pastrva, smuđ)
Riba (cijela/velika/na pari),
Riba (cijela/velika/pečena)
Složenci - Prethodno kuhano
povrće
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje pečeno Više
60
64
68
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje pečeno Više
Složenac s tikvicama,
Složenac s brokulom,
Složenac s koromačem
85
88
Složenci - Pikantni
Temperatura jezgre hrane (°C)
Kaneloni,
Lazanje,
Zapečena tjestenina
91
Manje
Srednje pečeno Više
85
88
91
31
32
www.aeg.com
Složenci - Slatki
Temperatura jezgre hrane (°C)
Složenac s bijelim kruhom sa/bez
povrća,
Složenac s rižinom kašom sa/bez
povrća,
Slatki složenac s rezancima
Manje
Srednje peče‐
no
Više
80
85
90
9.18 Informacije za ustanove
za testiranje
Testovi u skladu s EN 60350-1:2013 i
IEC 60350-1:2011.
Pečenje na jednoj razini. Pečenje u kalupima
Jelo
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Fatless sponge cake / Vrući zrak
Kolač od dizanog
tijesta bez masnoće
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge cake / Gornji/donji grijač
Kolač od dizanog
tijesta bez masnoće
160
35 - 50
2
Apple pie / Pita od
jabuka (2 kalupa Ø20
cm, dijagonalno po‐
stavljeni)
Vrući zrak
160
60 - 90
2
Apple pie / Pita od
jabuka (2 kalupa Ø20
cm, dijagonalno po‐
stavljeni)
Gornji/donji grijač
180
70 - 90
1
Pečenje na jednoj razini. Biskviti
Jelo
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Short bread / Prhko
tijesto / Prutići
Vrući zrak
140
25 - 40
3
Short bread / Prhko
tijesto / Prutići
Gornji/donji grijač
1601)
20 - 30
3
1501)
20 - 35
3
Small cakes / Sitni
Vrući zrak
kolači (po 20 na plitici)
HRVATSKI
Jelo
Funkce
Small cakes / Sitni
Gornji/donji grijač
kolači (po 20 na plitici)
Temperatura
(°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
1701)
20 - 30
3
33
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Pečenje na više razina. Biskviti / small cakes / sitni kolači / lisnata tijesta / pecivakiflice
Jelo
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
2
polož
aja
3
polož
aja
Short bread / Prhko
tijesto / prutići
Vrući zrak.
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Small cakes / Sitni
kolači (po 20 na pliti‐
ci)
Vrući zrak.
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Mali roštilj
Jelo
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min) Položaj re‐
šetke
Toast / Tost
Mali roštilj
maks
1 - 31)
5
Beef Steak / Goveđi
odrezak
Mali roštilj
maks
24 - 301)2)
4
1) Predgrijte pećnicu 5 minuta.
2) Preokrenite na pola pripreme.
10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
10.1 Napomene o čišćenju
•
•
•
Prednju stranu pećnice očistite
mekom krpom namočenom u mlaku
vodu sa sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite
namjensko sredstvo za čišćenje.
Unutrašnjost uređaja očistite nakon
svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može rezultirati
•
•
•
požarom. Rizik je veći za pliticu
roštilja.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica.
Nakon svake upotrebe očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu
vodu sa sredstvom za čišćenje.
Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u
perilici posuđa. To može uzrokovati
oštećenja na neljepljivom sloju.
34
www.aeg.com
10.2 Čišćenje udubljenja u
unutrašnjosti
Postupak čišćenja uklanja naslage
kamenca iz udubljenja u unutrašnjosti
nakon kuhanja s parom.
Preporučujemo da postupak
čišćenja provodite najmanje
nakon svakih 5 - 10 ciklusa
rada funkcije Vrući zrak
PLUS.
1. Stavite 250 ml alkoholnog octa u
udubljenje u unutrašnjosti na dnu
pećnice.
Koristite najviše 6%-tni ocat bez
začinskog bilja.
2. Ostavite ocat 30 minuta na sobnoj
temperaturi da otopi naslage
kamenca.
3. Očistite unutrašnjost mlakom vodom i
mekom krpom.
10.3 Skidanje vodilica polica
Kako biste očistili pećnicu, skinite
vodilice polica.
1. Prednji dio nosača police povucite
dalje od bočne stijenke.
2. Stražnji dio vodilice police povucite s
bočne stjenke i uklonite ga.
1
2
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Zatike za držanje na
teleskopskim vodilicama
morate usmjeriti prema
naprijed.
10.4 Katalitičko
OPREZ!
Katalitičke površine ne čistite
sredstvima za čišćenje
pećnice u raspršivaču,
abrazivnim sredstvima za
čišćenje, sapunima ili drugim
sredstvima za čišćenje. To
će oštetiti katalitičku
površinu.
Očistite unutarnje staklo vrata pećnice
mlakom vodom i mekom krpom.
Izvadite sav pribor.
Stijenke i strop unutrašnjosti obloženi su
katalitičkim emajlom. Prikupljaju
masnoću i nečistoće koje izgaraju na
visokim temperaturama bez mirisa.
Za potporu tom procesu samočišćenja
redovito praznite pećnicu.
Mrlje ili promjena boje
katalitičke površine ne utječe
na katalitičke značajke.
1. Postavite funkciju "Katalitičko
čišćenje". Pogledajte poglavlje
"Funkcije pećnice".
Na zaslonu se prikazuje CATA i trajanje
postupka čišćenja (1 sat). Ne možete
promijeniti trajanje, ali možete koristiti
funkciju Završetak za odgodu početka
postupka čišćenja.
Nakon isteka vremena oglašava se
zvučni signal. Uređaj se isključuje.
2. Pritisnite tipku za zaustavljanje
zvučnog signala.
3. Vlažnom mekom spužvom očistite
dno uređaja.
Za prekid katalitičkog čišćenja prije
završetka, prekidač funkcija pećnice
okrenite u isključeni položaj.
10.5 Podsjetnik za čišćenje
Kao podsjetnik da je katalitičko čišćenje
potrebno CATA bljeska na zaslonu
tijekom 10 sekundi nakon svakog
uključivanja i isključivanja uređaja.
HRVATSKI
Podsjetnik čišćenja se
isključuje:
• nakon završetka funkcije
Katalitičko čišćenje.
• ako istovremeno
pritisnete
i
35
8. Jednu po jednu staklenu ploču vrata
držite za prednji rub i povucite ih
prema gore iz vodilice.
.
10.6 Skidanje i postavljanje
vrata
Vrata i unutarnje staklene ploče možete
ukloniti kako biste ih očistili. Broj
staklenih ploča različit je za različite
modele.
UPOZORENJE!
Pažljivo skidajte vrata s
uređaja. Vrata su teška.
1. Potpuno otvorite vrata.
2. Poluge (A) na dvije šarke vrata
pritisnite do kraja.
A
A
9. Očistite staklenu ploču sapunicom.
Pažljivo osušite staklenu ploču.
Kad je čišćenje završeno, izvršite gornje
korake obrnutim redoslijedom. Najprije
umetnite manju ploču, zatim veću i vrata.
Jedna šarka (obično desna)
slobodno se pomiče. Uvjerite
se da su obje šarke u istom
položaju (otprilike pod kutom
od 70°)
UPOZORENJE!
Osigurajte da se stakla
umetnu u ispravan položaj
jer se u suprotnom površina
vrata može pregrijati.
10.7 Zamjena žarulje
3. Zatvorite vrata pećnice na prvi
otvoreni položaj (otprilike kut od 70°).
4. Vrata držite jednom rukom sa svake
strane i povucite ih od uređaja i pod
kutom prema gore.
5. Vrata odložite na mekanu krpu na
stabilnoj površini, vanjskom stranom
prema dolje. To služi za sprječavanje
ogrebotina.
6. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na
gornjem rubu vrata s dvije strane i
pritisnite prema unutra kako biste
otpustili spojnice.
Na dno unutrašnjosti uređaja postavite
krpu. To će spriječiti oštećenje na
staklenom poklopcu žaruljie i
unutrašnjosti.
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara! Prije zamjene žarulje
isključite osigurač.
Žarulja i stakleni poklopac
žarulje mogu biti vrući.
1. Isključite uređaj.
2. Izvadite osigurače iz kutije s
osiguračima ili isključite sklopku.
Gornja žaruljica
2
1. Okrenite stakleni poklopac žaruljice u
smjeru suprotnom od kazaljke na
satu i skinite ga.
B
1
7. Povucite okvir vrata prema naprijed
kako biste ga skinuli.
36
www.aeg.com
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
11. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
11.1 Rješavanje problema...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti pećnicu
ili njome rukovati.
Pećnica nije priključena na
električnu mrežu ili nije pra‐
vilno priključena.
Provjerite je li pećnica pra‐
vilno priključen na električno
napajanje (provjerite
dijagram priključivanja, ako
je dostupan).
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Automatsko isključivanje je
uključeno.
Pogledajte odjeljak "Au‐
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Uključena je funkcija rodi‐
teljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje roditeljske zašti‐
te".
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Zamijenite žarulju pećnice.
Sonda za pečenje mesa ne
radi.
Utikač sonde za pečenje
mesa nije ispravno umetnut
u utičnicu.
Utikač sonde za pečenje
mesa utaknite do kraja u
utičnicu.
Jela se predugo ili prebrzo
peku.
Temperatura je preniska ili
previsoka.
Po potrebi podesite tempe‐
raturu. Slijedite upute iz pri‐
ručnika za upotrebu.
HRVATSKI
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
Zaslon prikazuje "C2".
Želite pokrenuti funkciju
katalitičkog čišćenja ili
funkciju, ali niste izvadili
utikač sonde za pečenje
mesa iz utičnice.
Isključite utikač sonde za
pečenje mesa iz utičnice.
Na zaslonu se prikazuje šifra Postoji električni kvar.
pogreške koja nije u tablici.
•
•
37
Pomoću kućnog osigura‐
ča ili sigurnosne sklopke
u kutiji s osiguračima
isključite i ponovo
uključite pećnicu.
Ako se na zaslonu pono‐
vo prikaže šifra pogreške,
obratite se službi za
korisnike.
Funkcija Vrući zrak PLUS
nema dobru učinkovitost
kuhanja.
Niste uključili funkciju Vrući
zrak PLUS.
Pogledajte "Uključivanje
funkcije Vrući zrak PLUS".
Funkcija Vrući zrak PLUS
nema dobru učinkovitost
kuhanja.
Tipkom Para plus niste
ispravno uključili funkciju
Vrući zrak PLUS.
Pogledajte "Uključivanje
funkcije Vrući zrak PLUS".
Funkcija Vrući zrak PLUS
nema dobru učinkovitost
kuhanja.
Udubljenje u uhutrašnjosti
niste napunili vodom.
Pogledajte "Uključivanje
funkcije Vrući zrak PLUS".
Želite uključiti funkciju "Vrući
zrak", ali indikator funkcije
"Plus para" je uključen.
Funkcija "Vrući zrak PLUS"
radi.
Pritisnite tipku "Plus para"
za zaustavljanje funkcije
"Vrući zrak PLUS".
Želite uključiti funkciju
Pritisnuta je tipka Para plus.
čišćenja, ali zaslon prikazuje
"C4".
Ponovno pritisnite tipku Para
plus.
Voda u udubljenju u
unutražnjosti ne vrije.
Temperatura je preniska.
Temperaturu postavite na
najmanje 110 °C.
Pogledajte poglavlje „Savjeti
i preporuke".
Voda izlazi iz udubljenja u
unutrašnjosti.
Previše vode u spremniku za Isključite pećnicu i pazite da
vodu.
je uređaj hladan. Vodu obri‐
šite krpom ili spužvom.
Dodajte ispravnu količinu vo‐
de u udubljenje u
unutrašnjosti. Pogledajte
određeni postupak.
38
www.aeg.com
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Uređaj je uključen, ali se ne
zagrijava. Ventilator ne radi.
Na zaslonu se prikazuje
"Demo".
Uključen je demo program.
1. Isključite pećnicu.
2. Pritisnite i držite pritisnu‐
tu tipku
.
3. Prva znamenka na
zaslonu i indikator Demo
počinju bljeskati.
4. Unesite šifru 2468 pri‐
tiskom tipaka
ili
za
promjenu vrijednosti pa
pritisnite
za potvrdu.
5. Sljedeća znamenka
počinje bljeskati.
6. Demo način rada
isključuje se kad potvrdi‐
te zadnju znamenku i
kad je šifra točna.
11.2 Servisni podaci
se na prednjem okviru kućišta uređaja.
Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti
uređaja.
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
12. ENERGETSKA UČINKOVITOST
12.1 Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s
EU 65-66/2014
Naziv dobavljača
AEG
Identifikacija modela
BCK552350M
Indeks energetske učinkovitosti
81.2
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
konvencionalni način rada
1.09 kWh/ciklusu
HRVATSKI
39
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad 0.69 kWh/ciklusu
s ventilatorom
Broj prostora za pečenje
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
71 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
35.0 kg
EN 60350-1 - Kućanski električni aparati
za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice,
parne pećnice i roštilji - Metode mjerenja
značajki.
12.2 Ušteda energije
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti
energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
Opći savjeti
Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno
zatvorena dok uređaj radi. Tijekom
kuhanja, ne otvarajte vrata često. Brtvu
vrata održavajte čistom i uvjerite se da je
dobro pričvršćena na mjestu.
Da biste povećali uštedu energije,
koristite metalno posuđe.
Ako je moguće, ne zagrijavajte pećnicu
unaprijed prije stavljanja hrane.
Ako je trajanje kuhanja duže od 30
minuta, 3-10 minuta prije završetka
vremena kuhanja smanjite temperaturu
pećnice na minimum, ovisno o trajanju
kuhanja. Preostala toplina u pećnici
nastaviti će kuhati.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostale hrane.
Prilikom istovremene pripreme nekoliko
jela, prekide između pečenja održavajte
što kraćima.
Kuhanje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije kuhanja
s ventilatorom kako biste uštedjeli
energiju.
Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom
trajanja/završetka, a vrijeme kuhanja
dulje je od 30 minuta, kod nekih se
funkcija pećnice grijači automatski ranije
isključuju u nekim funkcijama pećnice.
Ventilator i žaruljica nastavljaju raditi.
Održavanje hrane toplom.
Za korištenje preostale topline i
održavanje hrane toplom, odaberite
najnižu moguću temperaturu. Na zaslonu
se prikazuje indikator preostale topline ili
temperature.
Kuhanje s isključenim svjetlom
Tijekom kuhanja isključite svjetlo.
Uključite ga samo kad je potrebno.
Vlažni Vrući Zrak
Ta funkcija napravljena je za uštedu
energije tijekom kuhanja. Radi na način
da se temperatura u unutrašnjosti
pećnice može razlikovati od temperature
prikazane na zaslonu tijekom ciklusa
kuhanja, a vrijeme kuhanja može se
razlikovati od vremena kuhanja u drugim
programima.
Kada upotrebljavate funkciju Vlažni vrući
zrak, svjetlo se automatski isključuje
nakon 30 sekundi. Svjetlo možete
ponovno uključiti, ali to će smanjiti
očekivanu uštedu energije.
40
www.aeg.com
13. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
HRVATSKI
41
42
www.aeg.com
HRVATSKI
43
867336822-A-192017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement