AEG BCK552350M User manual

AEG BCK552350M User manual
BCK552350M
USER
MANUAL
SK
Návod na používanie
Rúra
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.................................................................................4
3. POPIS VÝROBKU.................................................................................................6
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM.................................................................................... 7
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.............................................................................. 8
6. ČASOVÉ FUNKCIE............................................................................................ 11
7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA........................................................................13
8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE..................................................................................... 16
9. TIPY A RADY......................................................................................................17
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE........................................................................... 33
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................36
12. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.............................................................................39
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
SLOVENSKY
3
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať
prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod
dohľadom zodpovednej osoby.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že zariadenia a nábytok,
pod ktorými a vedľa ktorých je
spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, popálenín, zásahu
elektrickým prúdom alebo
výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
•
•
•
•
5
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
rúre nenechávajte vlhký riad ani
potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
6
www.aeg.com
2.4 Ošetrovanie a čistenie
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko, že sklenené panely
prasknú.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
•
•
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
2.7 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.5 Vnútorné osvetlenie
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
14
5
4
3
2
1
2 3
4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ovládací panel
Ovládač funkcií rúry
Ukazovateľ / symbol prevádzky
Elektronický programátor
Ovládač teploty
Ukazovateľ / symbol teploty
Tlačidlo Plus Para
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
SLOVENSKY
7
10 Osvetlenie
11 Ventilátor
12 Zasúvacia lišta, vyberateľná
13 Priehlbina dutiny
14 Úrovne v rúre
3.2 Príslušenstvo
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Drôtený rošt
Teplotná sonda
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Na meranie teploty vnútri jedla.
Plech na pečenie
Teleskopické lišty
Na koláče a sušienky.
Pre rošty a plechy.
Pekáč na grilovanie/pečenie
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pre nastavenie denného
času si pozrite kapitolu
„Časové funkcie“.
4.1 Prvé čistenie
Vyberte zo spotrebiča vyberateľné
zasúvacie lišty a príslušenstvo.
Pozrite si časť „Ošetrovanie
a čistenie“.
Pred prvým použitím spotrebič a
príslušenstvo vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
8
www.aeg.com
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Zasúvacie ovládače
Ak chcete použiť spotrebič, stlačte
otočný ovládač. Otočný ovládač sa
vysunie.
1. Otočením otočného ovládača funkcií
rúry nastavte príslušnú funkciu.
2. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
3. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
otočné ovládače funkcií rúry a teploty
do polohy vypnutia.
5.2 Zapnutie a vypnutie
spotrebiča
V závislosti od modelu
môže mať váš spotrebič
žiarovky, symboly
ovládačov alebo
ukazovatele:
• Žiarovka sa rozsvieti, keď
je spotrebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či
otočný ovládač ovláda
funkcie rúry alebo teplotu.
• Ukazovateľ sa rozsvieti,
keď sa rúra zohrieva.
5.3 Funkcie rúry
Funkcia rúry
Použitie
Poloha Vypnuté
Spotrebič je vypnutý.
Rýchle Zohrieva‐
nie
Na skrátenie času zohrievania rúry.
Teplovzdušné
Pečenie
Na pečenie až na troch úrovniach rúry súčasne a na
sušenie potravín.Nastavte o 20-40 °C nižšiu teplotu ako
pre Horný/Dolný ohrev.
Teplovzdušné
pečenie PLUS
Na pridanie vlhkosti počas pečenia. Pre správne sfar‐
benie a chrumkavú kôrku počas pečenia. Pre väčšiu
šťavnatosť počas opätovného zohrievania.
Pizza
Na pečenie pokrmu na jednej úrovni, pri ktorom chcete
dosiahnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrum‐
kavú kôrku naspodku. Nastavte o 20-40 °C nižšiu teplo‐
tu ako pre Horný/Dolný ohrev.
SLOVENSKY
Funkcia rúry
9
Použitie
Tradičné pečenie Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
(Horný/dolný
ohrev)
Dolný Ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na za‐
váranie.
Rozmrazovanie
Túto funkciu môžete používať na rozmrazovanie mra‐
zených potravín, ako napr. zeleniny a ovocia. Čas roz‐
mrazovania závisí od množstva a veľkosti mrazených
potravín.
Vlhký Horúci
Vzduch
Na pečenie chleba, koláčov a pečiva. Na úsporu ener‐
gie počas pečenia. Aby ste dosiahli požadované vý‐
sledky pečenia, musí sa funkcia Vlhký horúci vzduch
používať v súlade s tabuľkami pečenia. Bližšie informá‐
cie o odporúčaných nastaveniach nájdete v kapitole
Rady a tipy, v tabuľke Vlhký horúci vzduch. Táto funk‐
cia sa použila na definovanie energetickej triedy podľa
normy EN 60350-1.
Gril
Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hrianok.
Turbo Gril
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s kosťa‐
mi na jednej úrovni. Tiež na gratinovanie a zapekanie.
Katalýza
Umožňuje samočistenie katalytických povrchov rúry.
Pri niektorých funkciách rúry
sa osvetlenie môže
automaticky vypnúť pri
teplote pod 60 °C.
5.4 Zapnutie funkcie
Teplovzdušné pečenie PLUS
Táto funkcia umožňuje vylepšiť vlhkosť
počas pečenia.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenín a poškodenia
spotrebiča.
Uvoľnená vlhkosť môže spôsobiť
popáleniny:
•
Po skončení funkcie Teplovzdušné
pečenie PLUS opatrne otvorte dvierka
spotrebiča.
Pozrite si kapitolu „Tipy a
rady“.
1. Otvorte dvierka rúry.
2. Priehlbinu dutiny rúry naplňte vodou
z vodovodného kohútika.
Maximálna kapacita priehlbiny dutiny
je 250 ml.
Priehlbinu dutiny plňte vodou len
vtedy, keď je rúra studená.
3. Do spotrebiča vložte jedlo a zatvorte
dvierka rúry.
4. Nastavenie funkcie Teplovzdušné
pečenie PLUS:
.
5. Stlačte tlačidlo Plus para .
Tlačidlo Plus para je funkčné iba pri
funkcii Teplovzdušné pečenie PLUS.
10
www.aeg.com
Ukazovateľ sa rozsvieti.
6. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
UPOZORNENIE!
Priehlbinu dutiny rúry
nenapĺňajte vodou počas
pečenia, ani keď je rúra
horúca.
7. Ak chcete spotrebič vypnúť, stlačte
tlačidlo Plus Para ,otočte otočné
ovládače funkcií rúry a teploty do
polohy vypnutia.
Ukazovateľ tlačidla Plus Para zhasne.
8. Odstráňte vodu z priehlbiny dutiny
rúry.
VAROVANIE!
Pred odstránením
zvyšnej vody z priehlbiny
dutiny rúry skontrolujte,
či je spotrebič studený.
5.5 Funkcia rýchleho ohrevu
Funkcia rýchleho ohrevu skracuje čas
ohrevu.
Počas funkcie rýchleho
ohrevu nesmie byť v rúre
jedlo.
1. Nastavte funkciu rýchleho ohrevu.
Bližšie informácie nájdete v tabuľke
funkcií rúry.
2. Teplotu nastavte otočením ovládača
teploty.
Keď spotrebič dosiahne nastavenú
teplotu, zaznie zvukový signál.
Funkcia Rýchly ohrev sa po
zaznení zvukového signálu
nevypne. Túto funkciu
musíte vypnúť manuálne.
3. Nastavte funkciu rúry.
5.6 Displej
A
G
F
B
E
C
D
A. Časomer
B. Ukazovateľ ohrevu a zvyškového
tepla
C. Zásuvka na vodu (iba pri vybraných
modeloch)
D. Teplotná sonda (iba pri vybraných
modeloch)
E. Elektronický zámok dverí (iba pri
vybraných modeloch)
F. Hodiny/minúty
G. Časové funkcie
5.7 Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Popis
CLOCK
Na nastavenie časovej funkcie.
MINUS
Na nastavenie času.
ČASOMER
Na nastavenie KUCHYNSKÉHO ČASO‐
MERA. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť
osvetlenie rúry, stlačte toto tlačidlo a pod‐
ržte ho dlhšie ako 3 sekundy.
PLUS
Na nastavenie času.
SLOVENSKY
Tlačidlo
11
Funkcia
Popis
TEPLOTA
Na kontrolu teploty v rúre alebo teploty
nameranej teplotnou sondou (ak je k di‐
spozícii). Používajte iba vtedy, keď je
spustená funkcia rúry.
Plus Para
Zapnutie funkcie Teplovzdušné pečenie
PLUS.
5.8 Ukazovateľ ohrevu
po druhej. Čiarky signalizujú, či teplota
rúry stúpa, alebo klesá.
Keď zapnete funkciu rúry, čiarky na
displeji
sa postupne zobrazujú jedna
6. ČASOVÉ FUNKCIE
6.1 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
00:00
Použitie
DENNÝ ČAS
Zobrazenie alebo zmena denného času. Čas môžete
zmeniť iba vtedy, keď je spotrebič vypnutý.
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.
Iba ak je nastavená funkcia rúry.
KONIEC
Na nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť. Iba
ak je nastavená funkcia rúry.
POSUNUTÝ
ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
ČASOMER
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia
nemá vplyv na prevádzku spotrebiča. KUCHYNSKÝ
ČASOMER môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, ak je
spotrebič vypnutý.
ČASOVAČ ODPO‐ Ak nenastavíte žiadnu inú časovú funkciu, ČASOVAČ
ČÍTAVAJÚCI SME‐ ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM NAHOR bude automa‐
ROM NAHOR
ticky monitorovať dobu prevádzky spotrebiča.
Zapne sa okamžite, keď rúra začne zohrievať.
Časovač odpočítavajúci smerom nahor nemôžete pou‐
žiť s funkciami: TRVANIE, KONIEC , teplotná sonda.
6.2 Nastavenie a zmena času
Po prvom zapojení do elektrickej siete
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
a „12:00“. "12" bliká.
1. Stlačením
hodiny.
alebo
nastavte
2. Stlačte , aby ste potvrdili voľbu a
prešli na nastavenie minút.
Na displeji sa zobrazí symbol
nastavená hodina. "00" bliká.
3. Stlačením tlačidla
alebo
nastavte aktuálne minúty.
a
12
www.aeg.com
4. Stlačením
potvrďte alebo sa
nastavený denný čas automaticky
uloží po 5 sekundách.
Na displeji sa zobrazí aktuálny
nastavený čas.
Ak chcete zmeniť nastavenie času,
opakovane stláčajte tlačidlo , až kým
nezačne na displeji blikať ukazovateľ
denného času
.
6.3 Nastavenie funkcie
TRVANIE
1. Nastavte funkciu rúry.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
alebo , aby ste nastavili
3. Stlačte
minúty alebo hodiny času funkcie
TRVANIE.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla .
Po uplynutí času na 2 minúty zaznie
zvukový signál. Na displeji bliká
a
nastavenie času. Spotrebič sa vypne
automaticky.
5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Ovládač funkcií rúry otočte do polohy
Vypnuté.
6.4 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu rúry.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
alebo , aby ste nastavili
3. Stlačte
minúty alebo hodiny času funkcie
KONIEC.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla .
V nastavený čas na 2 minúty zaznie
a
zvukový signál. Na displeji bliká
nastavenie času. Spotrebič sa vypne
automaticky.
5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Ovládač funkcií rúry otočte do polohy
Vypnuté.
6.5 Nastavenie funkcie
ODLOŽENÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu rúry.
, kým
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
.
3. Stlačte
alebo , aby ste nastavili
minúty alebo hodiny času funkcie
TRVANIE.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
. Na displeji bliká symbol
.
alebo , aby ste nastavili
5. Stlačte
minúty alebo hodiny času funkcie
KONIEC.
6. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla .
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne
na nastavený čas funkcie TRVANIE a
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC. V nastavený čas na 2 minúty
zaznie zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Spotrebič sa
vypne.
7. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
8. Ovládač funkcií rúry otočte do polohy
Vypnuté.
6.6 Nastavenie
KUCHYNSKÉHO ČASOMERA
1. Stlačte tlačidlo
Na displeji bliká symbol
.
a „00.“
alebo
nastavte
2. Stlačením
KUCHYNSKÝ ČASOMER.
Najprv nastavíte sekundy a potom
minúty.
Ak nastavíte čas dlhší ako 60 minút,
začne na displeji blikať symbol
.
3. Nastavte hodiny.
4. KUCHYNSKÝ ČASOMER sa spustí
automaticky po piatich sekundách.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zaznie zvukový signál.
5. Po skončení nastaveného času znie
2 minúty zvukový signál. "Na displeji
bliká symbol „00:00“ a . Zvukový
signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
SLOVENSKY
6.7 ČASOVAČ
ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM
NAHOR
13
podržte tlačidlá
a . Časovač začne
znova odpočítavať nastavenú dobu.
Ak chcete vynulovať funkciu časovača s
odpočítavaním smerom nahor, stlačte a
7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Teplotná sonda
Teplotná sonda meria teplotu vnútri
pokrmu. Keď pokrm dosiahne nastavenú
teplotu, spotrebič sa vypne.
2. Špičku teplotnej sondy vložte do
stredu mäsa alebo pokrmu, podľa
možnosti do najhrubšej časti. Uistite
sa, že minimálne 3/4 teplotnej sondy
sú vnútri pokrmu.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
Treba nastaviť dve teploty:
•
•
teplotu rúry (minimálne 120 °C),
teplotu vo vnútri pokrmu.
UPOZORNENIE!
Používajte iba dodanú
teplotnú sondu a pôvodné
náhradné diely.
Pokyny pre najlepšie výsledky:
• Prísady by mali mať izbovú teplotu.
• Teplotnú sondu nie je možné použiť
pre tekuté pokrmy.
• Počas pečenia musí teplotná sonda
zostať v pokrme a zástrčka v
zásuvke.
• Použite odporúčané nastavenia
teplotnej sondy. Pozrite si kapitolu
„Tipy a rady“.
Vždy keď zapojíte teplotnú
sondu do zásuvky, musíte
znova nastaviť čas pre
teplotnú sondu. Nemôžete
zvoliť čas pre funkcie
Trvanie a Koniec.
Spotrebič vypočíta približnú
dobu pečenia, môže sa
zmeniť.
Kategórie pokrmu: mäso,
hydina a ryba
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
Na displeji sa zobrazí symbol teplotnej
sondy.
Pri prvom použití teplotnej sondy je
predvolená teplota vo vnútri mäsa 60 °C.
Keď bliká symbol
, pomocou
otočného ovládača môžete zmeniť
predvolenú teplotu vo vnútri mäsa. Na
displeji sa zobrazuje symbol teplotnej
sondy a predvolená teplota vnútri mäsa.
4. Stlačením tlačidla
uložte novú
teplotu vo vnútri mäsa alebo počkajte
14
www.aeg.com
10 sekúnd, kým sa nastavenie uloží
automaticky.
Nová predvolená teplota vo vnútri mäsa
sa zobrazuje pri ďalšom použití teplotnej
sondy.
Ak má jedlo nastavenú vnútornú teplotu,
na displeji bliká predvolená vnútorná
4. Teplotnú sondu prikryte ostatnými
prísadami.
5. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
teplota a
. Dve minúty znie zvukový
signál.
5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Vytiahnite zástrčku teplotnej sondy z
príslušnej zásuvky a vytiahnite pokrm
zo spotrebiča.
VAROVANIE!
Keďže sa teplotná sonda
nahreje, hrozí
nebezpečenstvo popálenín.
Pri odpojení a vybraní
teplotnej sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Kategória pokrmu: zapekacia
nádoba
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
2. Polovicu prísad vložte do zapekacej
nádoby.
3. Špičku teplotnej sondy zapichnite
presne do stredu zapekacej
nádoby.Teplotná sonda by mala byť
počas pečenia stabilne v jednej
polohe. Dosiahnete to použitím
pevnej prísady. Na podoprenie
silikónovej rukoväte teplotnej sondy
použite okraj zapekacej nádoby.
Špička teplotnej sondy by sa nemala
dotýkať dna zapekacej nádoby.
Na displeji sa zobrazí symbol teplotnej
sondy.
uložte novú
6. Stlačením tlačidla
teplotu vo vnútri mäsa alebo počkajte
10 sekúnd, kým sa nastavenie uloží
automaticky.
Nová predvolená teplota vo vnútri mäsa
sa zobrazuje pri ďalšom použití teplotnej
sondy.
Ak má jedlo nastavenú vnútornú teplotu,
na displeji bliká predvolená vnútorná
teplota a
. Dve minúty znie zvukový
signál.
7. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
8. Vytiahnite zástrčku teplotnej sondy z
príslušnej zásuvky a vytiahnite pokrm
zo spotrebiča.
VAROVANIE!
Keďže sa teplotná sonda
nahreje, hrozí
nebezpečenstvo popálenín.
Pri odpojení a vybraní
teplotnej sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Zmena teploty počas pečenia
Teplotu môžete zmeniť kedykoľvek
počas pečenia:
1. Stlačte tlačidlo
:
• jedenkrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota vo vnútri mäsa,
ktorá sa mení každých 10 sekúnd
SLOVENSKY
na aktuálnu teplotu vo vnútri
mäsa.
• dvakrát – na displeji sa zobrazí
aktuálna teplota v rúre, ktorá sa
mení každých 10 sekúnd na
nastavenú teplotu v rúre.
• trikrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota v rúre.
2. Pomocou otočného ovládača teploty
zmeníte príslušnú teplotu.
7.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
7.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
Plech na pečenie / hlboký pekáč:
Plech na pečenie / hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do spotrebiča.
Drôtený rošt:
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Drôtený rošt spolu s plechom na
pečenie / hlbokým pekáčom:
Plech na pečenie / hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry
a drôtený rošt na vodiacich lištách.
Vysoký okraj okolo
drôteného roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré
zabráni prevrhnutiu varnej
nádoby.
15
16
www.aeg.com
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte
spolu na teleskopické lišty.
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč položte na teleskopické
lišty.
8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
8.1 Používanie funkcie
Blokovanie ovládania
Blokovanie ovládania môžete aktivovať
iba pri spustenom spotrebiči.
Táto funkcia zamkne dvierka, zabraňuje
náhodnej zmene teploty a nastaveného
času spustenej funkcie rúry.
1. Vyberte funkciu rúry a nastavte ju
podľa vašich preferencií
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa
zobrazí Loc.
Ak chcete vypnúť funkciu Blokovania
ovládania, zopakujte krok č. 2.
Po otočení ovládača teploty
alebo stlačení tlačidla sa na
displeji zobrazí symbol Loc.
Po otočení ovládača funkcií
rúry sa spotrebič vypne.
Ak spotrebič vypnete pri
zapnutej funkcii Blokovanie
ovládania, funkcia
Blokovanie ovládania sa
automaticky prepne na
funkciu Detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
8.2 Automatické vypnutie
Ak je zapnutá funkcia rúry a nastavenie
nezmeníte, spotrebič sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maximum
1.5
SLOVENSKY
Po automatickom vypnutí spotrebič
zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla.
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Teplotná sonda, Osvetlenie
rúry, Trvanie, Koniec.
8.3 Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky
sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby
udržal povrch spotrebiča chladný. Ak
spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor
pokračuje v činnosti, až kým sa spotrebič
neochladí.
9. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
9.1 Vnútorná strana dvierok
Pri niektorých modeloch môžete na
vnútornej strane dvierok nájsť:
•
•
čísla úrovní roštov.
informácie o funkciách rúry,
odporúčané úrovne a teploty pre
typické jedlá.
9.2 Teplovzdušné pečenie
PLUS
Pred predhriatím naplňte
priehlbinu dutiny rúry vodou
iba keď je rúra studená.
Pozrite si časť „Zapnutie funkcie
Teplovzdušné pečenie PLUS”.
Pekárenské výrobky
Pokrm
Voda
v priehlbine
dutiny (v ml)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Chlieb
150
180
35 - 40
2
Použite plech na
pečenie.1)
Pečivo z
chlebového
cesta
150
200
20 - 25
2
Použite plech na
pečenie.1)
Domáca piz‐ 150
za
230
Focaccia
200 - 210
150
10 - 20
2
Použite plech na
pečenie.1)
10 - 20
2
Použite plech na
pečenie.1)
Sušienky,
150
čajové peči‐
vo, croissan‐
ty
150 - 180
17
10 - 20
2
Použite plech na
pečenie.1)
18
www.aeg.com
Pokrm
Voda
v priehlbine
dutiny (v ml)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Slivkový ko‐
láč, jablkový
koláč, škori‐
cové pečivo
150
160 - 180
30 - 60
2
Použite formu na
koláče.1)
1) Pred pečením ho na 5 minút predhrejte v prázdnej rúre.
Príprava mrazených pokrmov
Pokrm
Voda v priehlbine Teplota (°C)
dutiny (v ml)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Pizza, mrazená
200
200 - 210
10 - 20
21)
Mrazené lasagne 200
180 - 200
35 - 50
21)
Mrazený crois‐
sant
170 - 180
15 - 25
21)
200
1) Prázdnu rúru predhrievajte 10 minút pred pečením.
Regenerácia jedla
Pokrm
Voda v priehlbine Teplota (°C)
dutiny (v ml)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Chlieb
100
110
15 - 25
2
Pečivo z chlebo‐
vého cesta
100
110
10 - 20
2
Domáca pizza
100
110
15 - 25
2
Focaccia
100
110
15 - 25
2
Zelenina
100
110
15 - 25
2
Ryža
100
110
15 - 25
2
Cestoviny
100
110
15 - 25
2
Mäso
100
110
15 - 25
2
Pečenie mäsa
Pokrm
Voda
Teplota (°C)
v priehlbine
dutiny (v ml)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Pečené
bravčové
200
65 - 80
2
Sklenená zapeka‐
cia forma
180
SLOVENSKY
Pokrm
Voda
Teplota (°C)
v priehlbine
dutiny (v ml)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Hovädzia ro‐ 200
štenka
200
50 - 60
2
Sklenená zapeka‐
cia forma
Kurča
210
60 - 80
2
Sklenená zapeka‐
cia forma
200
9.3 Pečenie nemäsových
pokrmov
•
•
•
•
•
Vaša rúra môže pri pečení fungovať
inak ako spotrebič, ktorý ste používali
doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné
nastavenia ako teplotu, čas prípravy
jedla a úrovne v rúre hodnotám v
tabuľkách.
Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte
nastavenie pre podobný recept.
•
19
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach spočiatku neopečú rovnako
dohneda. V takomto prípade nemeňte
nastavenie teploty. Rozdiely sa
vyrovnajú počas pečenia.
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
9.4 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je dosta‐
točne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej úrov‐
ne v rúre.
Koláč je nízky a vlhký, zvlne‐ Teplota rúry je príliš vysoká.
ný alebo sú na ňom vlhké
pásy.
Pri ďalšom pečení nastavte
o niečo nižšiu teplotu v rúre.
Koláč je nízky a vlhký, zvlne‐ Príliš krátky čas pečenia.
ný alebo sú na ňom vlhké
pásy.
Nastavte dlhší čas pečenia.
Čas pečenia nie je možné
skrátiť nastavením vyš‐
ších teplôt.
Koláč je nízky a vlhký, zvlne‐ V ceste je príliš veľa tekuti‐
ný alebo sú na ňom vlhké
ny.
pásy.
Použite menej tekutiny. Dá‐
vajte pozor na časy miese‐
nia, predovšetkým pri použití
kuchynských spotrebičov.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte
vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastavte
kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomer‐
ne.
Teplota v rúre je príliš vyso‐
ká a čas pečenia je príliš
krátky.
Nastavte nižšiu teplotu peče‐
nia v rúre a predĺžte čas pe‐
čenia.
20
www.aeg.com
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Koláč zhnedol nerovnomer‐
ne.
Zmes nie je rovnomerne roz‐ Zmes cesta rozotrite po ple‐
ložená.
chu rovnomerne.
Koláč sa za nastavený čas
neupečie.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte
o niečo vyššiu teplotu v rúre.
9.5 Pečenie na jednej úrovni:
Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Kysnutá bábov‐
ka/brioška
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 160
50 - 70
1
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné
Pečenie
140 - 160
70 - 90
1
Korpus z kreh‐
kého cesta
Teplovzdušné
Pečenie
170 - 1801)
10 - 25
2
Korpus z piškó‐
tového cesta
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 170
20 - 25
2
170 - 190
60 - 90
1
Tvarohová torta/ Horný/Dolný
koláč
Ohrev
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Funkcia
Pletenec/veniec z kysnutého
cesta
Vianočka
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Horný/Dolný Ohrev 170 - 190
30 - 40
3
Horný/Dolný Ohrev 160 - 1801)
50 - 70
2
Chlieb (ražný chlieb):
Horný/Dolný Ohrev 1. 2301)
1. Prvá časť procesu peče‐
2. 160 nia.
180
2. Druhá časť procesu peče‐
nia.
1. 20
2. 30 60
1
Veterníky/odpaľované cesto
Horný/Dolný Ohrev 190 - 2101)
20 - 35
3
Piškótová roláda
Horný/Dolný Ohrev 180 - 2001)
10 - 20
3
Koláč posypaný mrveničkou
(suchý)
Teplovzdušné Pe‐
čenie
20 - 40
3
Mandľový maslový koláč/
cukrové koláče
Horný/Dolný Ohrev 190 - 2101)
20 - 30
3
150 - 160
SLOVENSKY
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Ovocné koláče (z kysnutého/
Teplovzdušné Pe‐
čenie
150
35 - 55
3
piškótového cesta)2)
Ovocné koláče (z kysnutého/
Horný/Dolný Ohrev 170
35 - 55
3
40 - 80
3
40 - 80
3
piškótového cesta)2)
Ovocné koláče z krehkého ce‐ Teplovzdušné Pe‐
sta
čenie
Kysnutý koláč s jemnou
plnkou (napr. tvarohovou,
smotanovou, pudingovou)
160 - 170
Horný/Dolný Ohrev 160 - 1801)
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Sušienky
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Sušienky z kreh‐ Teplovzdušné
kého cesta
Pečenie
150 - 160
10 - 20
3
Pečivo z piškó‐
tového cesta
150 - 160
15 - 20
3
Bielkové sušien‐ Teplovzdušné
ky / pusinky
Pečenie
80 - 100
120 - 150
3
Mandľové Su‐
šienky
Teplovzdušné
Pečenie
100 - 120
30 - 50
3
Pečivo z kysnu‐
tého cesta
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Pečivo z lístko‐
vého cesta
Teplovzdušné
Pečenie
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Teplovzdušné
Pečenie
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horný/Dolný
Ohrev
190 - 2101)
10 - 25
3
Teplovzdušné
Pečenie
1) Rúru predhrejte.
9.6 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia
Cestovinový ná‐ Horný/dolný
kyp
ohrev
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
180 - 200
45 - 60
1
21
22
www.aeg.com
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Lasagne
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
25 - 40
1
Zapečená zele‐
Turbo gril
160 - 170
15 - 30
1
Bagety oblože‐
né roztopeným
syrom
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
40 - 60
1
Zapečené ryby
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
30 - 60
1
Plnená zelenina
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
30 - 60
1
nina1)
1) Rúru predhrejte.
9.7 Vlhký Horúci Vzduch
Pre dosiahnutie najlepších
výsledkov dodržiavajte časy
pečenia tabuľke nižšie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Zapečené cestoviny
190 - 200
45 - 55
2
Zapečené zemiaky
160 - 170
60 - 75
2
Moussaka
180 - 200
75 - 90
2
Lasagne
160 - 170
55 - 70
2
Cannelloni
170 - 190
65 - 75
2
Chlebový puding
150 - 160
75 - 90
2
Ryžový puding
170 - 190
45 - 60
2
Jablkový koláč
150 - 160
75 - 85
2
Biely chlieb
180 - 190
50 - 60
2
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Zapečené cestoviny
200 - 220
45 - 55
3
Zapečené zemiaky
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
SLOVENSKY
23
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Chlebový puding
190 - 200
55 - 70
3
Ryžový puding
170 - 190
45 - 60
3
Jablkový koláč z piškótového cesta
(okrúhla forma na koláče)
160 - 170
70 - 80
3
Biely chlieb
190 - 200
55 - 70
3
9.8 Viacúrovňové pečenie
Použite funkciu Teplovzdušné pečenie.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/odpa‐
ľované cesto
160 - 1801)
25 - 45
1/4
-
Suchý koláč s
mrveničkou
150 - 160
30 - 45
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo/rožky
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z kreh‐ 150 - 160
kého cesta
20 - 40
1/4
1/3/5
Pečivo z piškó‐
tového cesta
25 - 40
1/4
-
Bielkové sušien‐ 80 - 100
ky, snehové pu‐
sinky
130 - 170
1/4
-
Mandľové Su‐
šienky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Pečivo z kysnu‐
tého cesta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Pečivo z lístko‐
vého cesta
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
160 - 170
24
www.aeg.com
Pokrm
Pečivo
Teplota (°C)
180
Čas (min)
Úroveň v rúre
20 - 30
2 úrovne
3 úrovne
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
9.9 Pizza
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s bohatým ob‐ 180 - 200
ložením)
20 - 30
2
Švajčiarske pečivo
Wähe
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný lotrinský koláč
170 - 190
45 - 55
1
Švajčiarska torta
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohová torta/
koláč
140 - 160
60 - 90
1
Jablkový koláč, oblo‐ 150 - 170
žený
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nízky chlieb
230 - 2501)
10 - 20
2
Koláč z lístkového
cesta
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (jed‐
lo podobné pizze z
Alsaska)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirohy (ruská verzia
calzone)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
9.10 Pečenie mäsa
•
•
Na pečenie mäsa použite
teplovzdorný riad. Pozrite si
informácie od výrobcu riadu.
Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo
v hlbokom pekáči alebo na drôtenom
rošte umiestnenom nad hlbokým
pekáčom.
•
•
•
Do hlbokej nádoby nalejte malé
množstvo tekutiny, aby ste predišli
horeniu mäsových štiav alebo tuku na
jej povrchu.
Všetky druhy mäsa, ktoré majú
zhnednúť alebo získať kôrku, možno
piecť v pekáči bez pokrievky.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 až 2/3
doby pečenia podľa potreby obráťte.
SLOVENSKY
•
Aby bolo mäso šťavnatejšie:
– chudé mäso pečte v pekáči s
pokrievkou alebo vo vrecku na
pečenie.
– mäso a ryby pečte v kusoch o
veľkosti minimálne 1 kg.
25
– veľké kusy pečeného mäsa a
hydinu niekoľkokrát podlejte
počas pečenia vlastnou šťavou.
9.11 Tabuľky pre pečenie mäsa
Hovädzie
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Dusené mäso v
pekáči
1 – 1,5 kg
Horný/dolný
ohrev
230
120 - 150
1
Hovädzie peče‐
né alebo hovä‐
dzie filety: ne‐
prepečené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
190 - 2001)
5-6
1
Hovädzie peče‐ na cm hrúb‐
né alebo hovä‐ ky
dzie filety: stred‐
ne prepečené
Turbo gril
180 - 1901)
6-8
1
Hovädzie peče‐
né alebo hovä‐
dzie filety: pre‐
pečené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
170 - 1801)
8 - 10
1
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pliecko, krkovič‐ 1 - 1.5
ka, stehno
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotleta/rebierka 1 - 1.5
Turbo gril
170 - 180
60 - 90
1
Fašírka
0.75 - 1
Turbo gril
160 - 170
50 - 60
1
Bravčové kole‐ 0.75 - 1
no (predvarené)
Turbo gril
150 - 170
90 - 120
1
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
Pokrm
Teľacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Pečená teľa‐
cina
1
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Teľacie kole‐
no
1.5 - 2
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
26
www.aeg.com
Jahňacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Jahňacie
stehno/peče‐
ná jahňacina
1 - 1.5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
1
Jahňací chrb‐ 1 - 1.5
át
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
1
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Zajačí chrbát/ do 1
zajačie steh‐
no
Horný/dolný
ohrev
2301)
30 - 40
1
Srnčí/jelení
chrbát
1.5 - 2
Horný/dolný
ohrev
210 - 220
35 - 40
1
Srnčie steh‐
no
1.5 - 2
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
60 - 90
1
Zverina
Pokrm
Množstvo
(kg)
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Časti hydiny
0,2 - 0,25
každá
Turbo gril
200 - 220
30 - 50
1
Polovica ku‐
raťa
0,4 - 0,5 kaž‐ Turbo gril
dá
190 - 210
35 - 50
1
Kurča, vy‐
kŕmené
1 - 1.5
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
1
Kačka
1.5 - 2
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
1
Hus
3.5 - 5
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
1
Morka
2.5 - 3.5
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Morka
4-6
Turbo gril
140 - 160
150 - 240
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Celá ryba
1 - 1.5
Horný/dolný
ohrev
210 - 220
40 - 60
1
Ryba (v pare)
SLOVENSKY
9.12 Gril
•
•
•
•
•
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do úrovne rúry
odporúčanej v tabuľke grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej úrovne
rúry, aby zachytával tuk.
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo
ryby.
Prázdnu rúru vždy predhrievajte
pomocou funkcií grilu 5 minút.
UPOZORNENIE!
Grilujte vždy pri zatvorených
dvierkach rúry.
Grilovanie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Hovädzie peče‐
né
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovädzie filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Bravčový chrbát 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teľací chrbát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500 – 210 - 230
1 000 g
15 - 30
15 - 30
3/4
9.13 Dolný ohrev + Gril +
Ventilátor
Použite funkciu Teplovzdušné pečenie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza, mra‐ 190 - 210
zená
20 - 25
2
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
Malé pizze, mrazené 180 - 200
15 - 30
2
Hranolčeky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolčeky, hrubé
200 - 220
25 - 35
3
Americké Zemiaky,
Krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečené Zemiakové 210 - 230
Pyré
20 - 30
3
Lasagne/cannelloni,
čerstvé
35 - 45
2
170 - 190
27
28
www.aeg.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Lasagne/cannelloni,
zmraz.
160 - 180
40 - 60
2
Syr pečený v rúre
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie Krídla
190 - 210
20 - 30
2
9.14 Rozmrazovanie
•
•
•
•
Jedlo vyberte z obalu a položte ho na
tanier.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
Jedlo nezakrývajte miskou ani
tanierom, pretože by sa tým mohol
predĺžiť čas rozmrazovania.
U veľkých porcií jedla umiestnite na
dno dutiny rúry prázdny tanier
otočený nadol. Jedlo vložte do
hlbokého taniera alebo nádoby a
následne položte na tanier, ktorý je v
rúre. V prípade potreby vyberte rošty
rúry.
Pokrm
Množstvo
(kg)
Čas rozmra‐ Dodatočný
zovania
čas rozmra‐
(min.)
zovania (v
min.)
Poznámky
Kurča
1
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na prevrátený tanie‐
rik položený vo veľkom tanieri. Po
uplynutí polovice času obráťte.
Mäso
1
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráťte.
Mäso
0.5
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráťte.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smotana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smotanu vyšľahajte, kým je mie‐
stami ešte mierne zmrazená.
Torta
1.4
60
60
-
9.15 Zaváranie - Dolný ohrev
•
•
•
•
•
•
•
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
ani plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť litrových zaváracích
pohárov.
•
Poháre rovnomerne naplňte a
zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď tekutina v pohároch začne
vrieť(asi po 35 - 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C
(pozrite si tabuľku).
SLOVENSKY
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Jahody/čučoriedky/
maliny/zrelé egreše
160 - 170
35 - 45
-
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/špar‐ 160 - 170
gľa
50 - 60
15 - 20
Kôstkovice
Zelenina
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
9.16 Sušenie - Teplovzdušné
pečenie
•
•
Plechy pokryte papierom odolným
voči tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm
nechajte na jednu noc vychladnúť a
až potom dokončite sušenie.
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina na kva‐ 60 - 70
senie
5-6
3
1/4
Huby
50 - 60
6-8
3
1/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
1/4
29
30
www.aeg.com
Ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
9.17 Tabuľka Teplotná sonda
Hovädzie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Neprepečený
Stredne Pre‐
pečený
Prepečené
Hovädzia roštenka
45
60
70
Roštenka
45
60
70
Hovädzie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐ Viac
čený
Sekaná
80
83
Bravčové
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
86
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
Šunka,
Pečenie mäsa
80
84
88
Kotlety (chrbát),
Údené bravčové karé,
Údené karé, pošírované
75
78
82
Teľacie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
Pečené teľacie
75
80
85
Teľacie koleno
85
88
90
SLOVENSKY
Baranina/jahňacina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
Jahňacie stehno
80
85
88
Baranie stehno
75
80
85
Jahňacie stehno,
Pečené jahňacie
65
70
75
Zverina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
Zajačí chrbát,
Srnčí/jelení chrbát
65
70
75
Zajačie stehno,
Celý zajac,
Srnčie alebo jelenie stehno
70
75
80
Hydina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐ Viac
čený
Kurča (celé/polovica/prsia)
80
83
86
Kačka (celá/polovica),
Morka (celá/prsia)
75
80
85
Kačka (prsia)
60
65
70
Ryba (losos, pstruh, zubáč)
Ryba (celá/veľká/na pare),
Ryba (celá/veľká/pečená)
Zapekacia nádoba - predvarená
zelenina
Cuketa v zapekacej nádobe,
Brokolica v zapekacej nádobe,
Fenikel v zapekacej nádobe
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
60
64
68
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
85
88
91
31
32
www.aeg.com
Zapekacia nádoba - Slané jedlá
Cannelloni,
Lasagne,
Cestovinový nákyp
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
85
88
91
Zapekacia nádoba - Sladké jedlá Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Biely chlieb v zapekacej nádobe s
ovocím/bez ovocia,
Ryžová kaša v zapekacej nádobe
s ovocím/bez ovocia,
Sladké rezance v zapekacej nád‐
obe
Menej
Stredne Prepe‐ Viac
čený
80
85
90
9.18 Informácie pre skúšobne
Skúšky podľa noriem EN 60350-1:2013 a
IEC 60350-1:2011.
Pečenie na jednej úrovni. Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň v rú‐
re
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge cake / Horný/Dolný Ohrev 160
Piškótový koláč bez
tuku
35 - 50
2
Apple pie / Jablkový
koláč (2 formy s prie‐
merom 20 cm, roz‐
miestnené po uhlo‐
priečke)
Teplovzdušné Pe‐
čenie
160
60 - 90
2
Apple pie / Jablkový
koláč (2 formy s prie‐
merom 20 cm, roz‐
miestnené po uhlo‐
priečke)
Horný/Dolný Ohrev 180
70 - 90
1
Fatless sponge cake / Teplovzdušné Pe‐
Piškótový koláč bez
čenie
tuku
SLOVENSKY
33
Pečenie na jednej úrovni. Sušienky
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min) Úroveň v rú‐
re
Short bread / Linecké
koláčiky/ploché peči‐
vo
Teplovzdušné Pe‐
čenie
140
25 - 40
3
Short bread / Linecké
koláčiky/ploché peči‐
vo
Horný/Dolný Ohrev 1601)
20 - 30
3
Small cakes / Malé
koláčiky (20 ks/plech)
Teplovzdušné Pe‐
čenie
1501)
20 - 35
3
Small cakes / Malé
koláčiky (20 ks/plech)
Horný/Dolný Ohrev 1701)
20 - 30
3
1) Rúru predhrejte.
Viacúrovňové pečenie. Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo/rožky
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň v rúre
2
úrov‐
ne
3
úrov‐
ne
Short bread / Linecké Teplovzdušné pe‐
koláčiky/ploché peči‐ čenie.
vo
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Small cakes / Malé
Teplovzdušné pe‐
koláčiky (20 ks/plech) čenie.
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
Gril
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Toast / Hrianky
Gril
max.
1 - 31)
5
Beef Steak / Hovädzí
steak
Gril
max.
24 - 301)2)
4
1) Rúru predhrievajte 5 minút.
2) Po uplynutí polovice času obráťte.
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
10.1 Poznámky k čisteniu
•
•
Prednú stranu spotrebiča očistite
mäkkou handričkou namočenou v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov
použite príslušný čistiaci prostriedok.
34
www.aeg.com
•
•
•
•
Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo
zvyškov jedál môže mať na následok
vznik požiaru. Riziko je vyššie pri
grilovacom pekáči.
Odolné nečistoty odstráňte
špeciálnym čistiacim prostriedkom pre
rúry na pečenie.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani
v umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
10.2 Čistenie priehlbiny
dutiny rúry
Proces čistenia odstraňuje zvyšky
vodného kameňa z priehlbiny dutiny rúry
po procese pečenia s vlhkosťou.
Proces čistenia vám
odporúčame vykonať po
minimálne každých 5-10
cykloch funkcie
Teplovzdušné pečenie
PLUS.
1. Do priehlbiny dutiny na dne rúry
nalejte 250 ml octu.
Použite maximálne 6 % ocot bez
byliniek.
2. Počkajte 30 minút, kým ocot
nerozpustí zostatkový vodný kameň
pri okolitej teplote.
3. Dutinu rúry poutierajte vlhkou
handrou namočenou vo vlažnej vode.
10.3 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty .
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
2
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte
opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
10.4 Katalýza
UPOZORNENIE!
Katalytický povrch nečistite
sprejmi na rúry, abrazívnymi
čistiacimi prostriedkami,
saponátmi ani inými
čistiacimi prostriedkami.
Môže dôjsť k poškodeniu
katalytického povrchu.
Vnútorný sklenený panel dvierok rúry
poutierajte mäkkou handričkou
namočenou vo vlažnej vode.
Vyberte všetko príslušenstvo.
Bočné steny a strop dutiny rúry majú
katalytickú smaltovú povrchovú úpravu.
Zachytáva tuky a nečistoty, ktoré sa
následne spália pri vysokých teplotách
bez zanechania zápachu.
Prázdny spotrebič treba pravidelne
zohrievať, aby ste podporili tento
samočistiaci proces.
Zmena farby katalytického
povrchu alebo fľaky nemajú
negatívny vplyv na
katalytické vlastnosti.
SLOVENSKY
1. Nastavte funkciu Katalýza. Pozrite si
časť „Funkcie rúry“.
Na displeji sa zobrazuje hlásenie CATA
a trvanie čistenia (1 hodina). Trvanie
procesu čistenia nie je možné zmeniť,
ale pomocou funkcie Koniec môžete
oddialiť jeho spustenie.
Po uplynutí príslušného času zaznie
zvukový signál. Spotrebič sa vypne.
2. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla .
3. Spodnú časť spotrebiča vyčistite
mäkkou vlhkou špongiou.
Ak chcete funkciu Katalýza vypnúť ešte
pred jej dokončením, otočte ovládač
funkcií rúry do vypnutej polohy.
10.5 Pripomienka čistenia
Po každom zapnutí a vypnutí spotrebiča
bude 10 sekúnd na displeji blikať CATA,
aby vám tak spotrebič pripomenul, že je
potrebné spustiť katalytické čistenie.
Pripomienka čistenia
zhasne:
• po dokončení funkcie
Katalýza.
• ak stlačíte zároveň
tlačidlá
a
35
3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v
prvej otvorenej polohe (približne v
70° uhle).
4. Dvierka rúry uchopte po oboch
stranách a potiahnite ich od
spotrebiča smerom šikmo nahor.
5. Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch. Tým zabránite poškrabaniu.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
2
B
1
7. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
8. Sklenené panely dvierok uchopte na
ich hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
.
10.6 Odstránenie a montáž
dvierok
Dvierka a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať a vyčistiť. Počet
sklenených panelov sa líši v závislosti od
modelu.
VAROVANIE!
Pri vyberaní dvierok zo
spotrebiča postupujte
opatrne. Dvierka sú ťažké.
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na
oboch pántoch dvierok.
A
A
9. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenie vykonajte
horeuvedené kroky v opačnom poradí.
Najprv namontujte malý panel, potom
väčší a dvierka.
Jedno zo závesných ramien
(zvyčajne pravé) sa môže
voľne pohybovať. Uistite sa,
že obe závesné ramená sú v
rovnakej polohe (približne
70° uhol).
VAROVANIE!
Uistite sa, že sú sklá vložené
v správnej polohe, inak sa
môže prehriať povrch dierok.
36
www.aeg.com
10.7 Výmena osvetlenia
Na spodnú časť dutiny spotrebiča
položte handričku. Zabránite tak
poškodeniu skleného krytu a vnútra rúry.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
usmrtenia elektrickým
prúdom! Pred výmenou
žiarovky odpojte poistku.
Žiarovka a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod.
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra správ‐
ne pripojená ku zdroju elek‐
trického napájania (pozrite si
schému pripojenia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
SLOVENSKY
37
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Teplotná sonda nefunguje.
Konektor teplotnej sondy nie Konektor teplotnej sondy za‐
je správne nainštalovaný do suňte do príslušnej zásuvky
zásuvky.
až na doraz.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐
ho alebo naopak, jedlá sú
hotové príliš rýchlo.
Teplota je príliš nízka alebo
príliš vysoká.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš Po ukončení pečenia nene‐
dlho.
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C2“.
Chcete spustiť funkciu Kata‐
lýza alebo Rozmrazovanie,
ale nevybrali ste zo zásuvky
konektor teplotnej sondy.
Na displeji je zobrazený chy‐ Došlo k poruche elektriky.
bový kód, ktorý nie je v ta‐
buľke.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa po‐
kynov v návode.
Konektor teplotnej sondy od‐
pojte zo zásuvky.
•
•
Pomocou domovej poist‐
ky alebo bezpečnostného
vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a zno‐
vu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, ob‐
ráťte sa na oddelenie sta‐
rostlivosti o zákazníka.
Nedostatočný výkon pečenia Neaktivovali ste funkciu Te‐
pri použití funkcie Teplo‐
plovzdušné pečenie PLUS.
vzdušné pečenie PLUS.
Pozrite si časť „Zapnutie
funkcie Teplovzdušné peče‐
nie PLUS”.
Nedostatočný výkon pečenia Neaktivovali ste správne
pri použití funkcie Teplo‐
funkciu Teplovzdušné peče‐
vzdušné pečenie PLUS.
nie PLUS tlačidlom Plus Pa‐
ra.
Pozrite si časť „Zapnutie
funkcie Teplovzdušné peče‐
nie PLUS”.
Nedostatočný výkon pečenia Priehlbinu dutiny rúry ste ne‐ Pozrite si časť „Zapnutie
pri použití funkcie Teplo‐
naplnili vodou.
funkcie Teplovzdušné peče‐
vzdušné pečenie PLUS.
nie PLUS”.
Chcete aktivovať funkciu Te‐ Je aktívna funkcia Teplo‐
plovzdušné pečenie, ale
vzdušné pečenie PLUS.
svieti tlačidlo Plus Para.
Funkciu Teplovzdušné peče‐
nie PLUS vypnete stlačením
Chcete aktivovať funkciu či‐
stenia, ale na displeji sa zo‐
brazí "C4".
Stlačte tlačidlo Plus para
ešte raz.
Je stlačené tlačidlo Plus Pa‐
ra.
tlačidla Plus Para
.
38
www.aeg.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Voda v priehlbine dutiny rúry Teplota je príliš nízka.
nevrie.
Nastavte teplotu na minimál‐
ne 110 °C.
Pozrite si kapitolu „Tipy a ra‐
dy“.
Z priehlbiny dutiny rúry vyte‐
ká voda.
Vypnite rúru a skontrolujte,
či spotrebič vychladol. Vodu
poutierajte špongiou alebo
handrou. Do reliéfu dutiny
rúry pridajte správne množ‐
stvo vody. Pozrite si konkrét‐
ny postup.
V priehlbine dutiny rúry je
priveľa vody.
Spotrebič je zapnutý, ale sa Je aktivovaný ukážkový re‐
nezohrieva. Ventilátor nefun‐ žim.
guje. Na displeji sa zobrazí
symbol "Demo".
1. Rúru vypnite.
2. Stlačte a podržte tlačidlo
.
3. Na displeji začne blikať
prvá číslica a ukazovateľ
Demo.
4. Stláčaním tlačidiel
alebo
zadajte kód
2468, aby ste zmenili
hodnoty, a potvrďte stla‐
čením
.
5. Začne blikať ďalšia čísli‐
ca.
6. Režim Demo sa vypne
po potvrdení poslednej
číslice, ak je kód správ‐
ny.
11.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru
spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z
vnútorného priestoru spotrebiča.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
SLOVENSKY
39
12. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
12.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
AEG
Model
BCK552350M
Index energetickej účinnosti
81.2
Energetická trieda
A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný
režim
1.09 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0.69 kWh/cyklus
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
71 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
35.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
12.2 Úspora energie
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky spotrebiča zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte dvierka. Tesnenia
dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že
je upevnené na svojom mieste.
V záujem vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
Udržiavanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
40
www.aeg.com
čas pečenia sa môže líšiť od času
pečenia pri iných programoch.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Počas pečenia vypnite osvetlenie.
Zapnite ho iba v prípade potreby.
Vlhký horúci vzduch
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia. Funguje tak, že sa môže teplota
vnútri dutiny rúry líšiť od teploty
zobrazenej na displeji počas pečenia a
Ak použijete funkciu Vlhký horúci
vzduch, osvetlenie sa po 30 sekundách
automaticky vypne. Osvetlenie môžete
opäť zapnúť, ale tento úkon zníži
očakávanú úsporu energie.
13. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
41
42
www.aeg.com
SLOVENSKY
43
867336819-A-212017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement