Aeg EEB342010W Användarmanual
EEB342010M
EEB342010W
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 7
4. KONTROLLPANELEN................................................................................................. 7
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING..................................................................................8
6. DAGLIG ANVÄNDNING............................................................................................. 9
7. KLOCKFUNKTIONER................................................................................................ 10
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR............................................................................... 11
9. TILLVALSFUNKTIONER.............................................................................................13
10. TRICKS OCH TIPS................................................................................................... 14
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 29
12. FELSÖKNING.......................................................................................................... 31
13. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 32
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
SVENSKA
3
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
För att undvika eventuell fara måste kontrollpanelen
anslutas till specificerat värmeaggregat med
matchande färger av kontakter.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Sättet för frånkoppling måste införlivas i det fasta
kablaget i enlighet med gällande
anslutningsbestämmelser.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Köksskåpet och inbyggnaden måste
ha passande mått.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
• Delar av produkten är strömförande.
Stäng produkten med skåpluckan för
att undvika att vidröra farliga delar.
• Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
SVENSKA
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
5
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
ugnsbotten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
6
www.aeg.com
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
2.5 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.6 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.7 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
SVENSKA
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2 3
4
5 6
7
8
14
5
4
3
2
1
9
10
11
12
13
3.2 Tillbehör
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Strömlampa/symbol
Display
Kontrollvred (för temperaturen)
Temperaturindikator/symbol
Kokzonernas kontrollvred
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Lampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsutrymmets prägling
Ugnsnivåer
Långpanna
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Matlagningstermometer
För mätning av temperaturen inuti
maten.
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Kokzonernas kontrollvred
Du kan styra hällen med hjälp av
kokzonernas kontrollvred.
Du måste läsa avsnittet om
säkerhet i hällens
bruksanvisning.
7
8
www.aeg.com
4.2 Värmeinställningar
Vredindikering
Funktion
0
Avstängt läge
Varmhållningsläge
1-9
Värmeinställningar
1. Vrid vredet för kokzonen medurs så
långt som möjligt (förbi det högsta
värmeläget).
2. Ställ genast in önskat värmeläge.
3. Stäng av funktionen genom att vrida
vredet till "av"-läget.
4.4 Använda dubbelzonen (om
tillämpligt)
1. Vrid vredet till önskat värmeläge.
2. När tillagningen är klar, vrid vredet
till av-position.
4.3 Automax
Gäller endast för hällar med
automatisk uppvärmning.
AutoMax-funktionen värmer upp
kokzonen med full effekt under en
begränsad tid.
För att aktivera
dubbelzonen, vrid vredet
medurs. Vrid inte till
stopposition.
1. Vrid vredet medurs till position 9.
2. Vrid vredet sakta tills ett klick hörs.
De två tillagningszonerna är på.
3. För att ställa in till önskad
värmeinställning, se
"Värmeinställningar".
4.5 Knappar
Sensorfält/knapp
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
KLOCKA
Ställa in en klockfunktion.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
4.6 Display
A
B
C D
A.
B.
C.
D.
Klockfunktioner
Timer
Klockfunktion
Indikator för matlagningstermometer
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet
"Klockfunktioner" för att
ställa in tiden.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
SVENSKA
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
9
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Ugnsfunktion
För bakning och stekning
på en ugnsnivå.
6.1 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
6.2 Ställa in en ugnsfunktion
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en värmefunktion.
2. Vrid på kontrollvredet för att välja
temperatur.
Lampan tänds när ugnen är igång.
3. För att stänga av ugnen, vrid på
vreden till avstängt läge.
Över-undervärme (Över-/
Undervärme)
Undervärme
Upptining
6.3 Tillagningsfunktioner
Ugnsfunktion
Belysning
Varmluft
Pizza/Paj
För att baka på upp till
tre hyllpositioner samtidigt och för att torka mat.
Ställ in på 20 - 40 °C lägre
än för Över-undervärme.
För att tillaga pizza. För
att bryna ordentligt och
få en knaprig botten.
För att tina mat (grönsaker och frukt). Upptiningstiden beror på
mängden och storleken
på det frysta livsmedlet.
Min Grill
Avstängt läge
För att tända lampan
utan att använda en tillagningsfunktion.
För bakning av kakor
med knaprig botten och
för att torka mat.
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Program
Ugnen är avstängd.
Program
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder
och för rostning av bröd.
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött
Varmluftsgrill- eller fågel med ben. För
att bryna och göra graning
tänger.
Lampan kan släckas
automatiskt vid en
temperatur under 60 °C med
vissa ugnsfunktioner.
10
www.aeg.com
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Program
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av.
TIDSFÖRDRÖJNING
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
SIGNALUR
För att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan ställa in
SIGNALURET när som helst, även om produkten är avstängd.
7.2 Ställa klockan. Ändra tiden
7.4 Ställa in SLUTTID
Du måste ställa klockan innan du kan
använda ugnen.
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
blinkar när du ansluter ugnen till
eluttaget, när det varit ett strömavbrott
eller när klockan inte är inställd.
eller
för att ställa in rätt
Tryck på
tid.
Efter cirka 5 sekunder slutar
blinkningarna och klockan visar den
inställda tiden.
För att ändra tiden, tryck på
upprepade gånger tills
börjar blinka.
7.3 Ställa in KOKTID
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
eller
3. Tryck på
KOKTIDEN.
Displayen visar
för att ställa in
.
4. En ljudsignal hörs och
blinkar när
sluttiden uppnåtts. Produkten stängs
av automatiskt.
5. Tryck på valfri knapp för att stänga av
ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
flera gånger tills
2. Tryck på
börjar blinkar.
3. Tryck på
tiden.
eller
för att ställa in
.
Displayen visar
4. En ljudsignal hörs och
blinkar när
sluttiden uppnåtts. Produkten stängs
av automatiskt.
5. Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
7.5 Ställa in
TIDSFÖRDRÖJNING
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
flera gånger tills
2. Tryck på
börjar blinkar.
3. Tryck på
eller
KOKTIDEN.
4. Tryck på
för att ställa in
.
eller
5. Tryck på
SLUTTIDEN.
för att ställa in
6. Tryck på
för att bekräfta.
Produkten sätts på automatiskt senare, är
igång under den inställda KOKTIDEN
SVENSKA
och stoppar vid SLUTTIDEN. När tiden
har uppnåtts hörs en ljudsignal.
7. Produkten stängs av automatiskt.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
8. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
7.6 Ställa in SIGNALUR
1. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
eller
2. Tryck på
önskad tid.
för att ställa in
11
Signaluret startar automatiskt efter fem
sekunder.
3. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på valfri knapp för att
stänga av ljudsignalen.
4. Vrid vredet för ugnsfunktioner till
avstängt läge.
7.7 Avbryta klockfunktionerna
1. Tryck flera gånger på
tills önskad
funktionslampa börjar blinka.
2. Tryck på och håll in .
Klockfunktionen släcks inom några
sekunder.
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter
temperaturen inuti maten. När maten har
nått den inställda temperaturen stängs
ugnen av.
Två temperaturer behöver ställas in:
• ugnstemperaturen (minst 120 °C),
• temperaturen inuti maten.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast medföljande
matlagningstermometer och
originalreservdelarna.
Gör så här för bästa resultat:
• Ingredienserna ska hålla
rumstemperatur.
• Matlagningstermometern kan inte
användas för mat i flytande form eller
vätskor.
• Under tillagningen måste
matlagningstermometern vara kvar i
maten och med kontakten i uttaget.
• Använd rekommenderade
inställningar för
matlagningstermometern. Se avsnittet
"Råd och tips".
Matkategorier: kött, fågel och
fisk
1. För in spetsen på
matlagningstermometern i den
tjockaste delen av köttet eller fisken.
Se till att minst 3/4 av
matlagningstermometern är i kötteller fiskbiten.
2. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
12
www.aeg.com
Matkategori: gryta
1. Lägg hälften av ingredienserna i den
ugnsfasta formen.
2. Sätt i matlagningstermometerns
spets mitt i grytan. Den måste sitta
stabilt under tillagningen. Se till att
den sitter i någon solid matbit.
Använd kanten på den ugnsfasta
formen som stöd för
matlagningstermometerns
silikonhandtag.
Matlagningstermometerns spets ska
inte vidröra den ugnsfasta formens
botten.
Kontrollampan för
matlagningstermometern
blinkar.
3. Tryck på - eller -knappen för att
ställa in innertemperaturen. Du kan
ställa in temperaturen mellan 30 °C
och 99 °C.
4. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
En ljudsignal hörs i två minuter när maten
uppnått den inställda innertemperaturen.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
5. Stäng av produkten.
6. Ta ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ur formen ur
produkten.
Om maten har tillagats som du önskar,
utför ovanstående på nytt och ställ in en
högre innertemperatur.
3. Täck över matlagningstermometern
med resten av ingredienserna.
4. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
Du kan ändra temperaturen när som
helst under tillagningen. Tryck på
att ändra innertemperaturen.
VARNING!
Var försiktig när du tar ut
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
för
Kontrollampan för
matlagningstermometern
blinkar.
5. Tryck på - eller -knappen för att
ställa in innertemperaturen. Du kan
ställa in temperaturen mellan 30 °C
och 99 °C.
SVENSKA
6. Välj ugnsfunktion och
ugnstemperatur.
En ljudsignal hörs i två minuter när maten
uppnått den inställda innertemperaturen.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
7. Stäng av produkten.
8. Ta ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ur formen ur
produkten.
Om maten har tillagats som du önskar,
utför ovanstående på nytt och ställ in en
högre innertemperatur.
Långpanna/ Djup form:
Skjut in långpannan /djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.
Du kan ändra temperaturen när som
helst under tillagningen. Tryck på
att ändra innertemperaturen.
för
VARNING!
Var försiktig när du tar ut
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan /djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
8.2 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen .
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
9. TILLVALSFUNKTIONER
9.1 Kylfläkt
9.2 Mekaniskt lucklås
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
Lucklåset är inte aktivt när du köper
produkten.
13
14
www.aeg.com
2. Avaktivera lucklåset genom att trycka
tillbaka lucklåset i panelen.
FÖRSIKTIGHET!
Flytta bara den mekaniska
lucklåsenheten horisontellt.
Flytta den inte vertikalt.
9.4 Öppna luckan med det
aktiverade mekaniska lucklåset
Du kan öppna luckan när det mekaniska
lucklåset är aktiverat.
1. Tryck en aning på lucklåset.
2. Öppna luckan genom att dra i den
med handtaget.
1
2
FÖRSIKTIGHET!
Tryck inte på lucklåset när du
stänger ugnsluckan.
9.3 Använda det mekaniska
lucklåset
Om du trycker på lucklåset tills det hörs
ett klick avaktiverar du lucklåset.
1. Aktivera lucklåset genom att dra
lucklåset framåt tills det låses på
plats.
10. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
SVENSKA
15
10.1 Exempel på tillagningstillämpningar för inbyggnadshällen
Värmeinställning
Program
Tid (min)
Tips
1
För varmhållning av maträtter.
efter behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
För att laga hollandaisesås och
smälta smör, choklad och gelatin.
5 - 25
Blanda med jämna mellanrum.
1-2
För att få fluffiga omeletter och
äggstanning att stelna.
10 - 40
Tillaga med lock.
2-3
För att sjuda ris och mjölkbase25 - 50
rade rätter och för att värma upp
färdiglagad mat.
Tillsätt minst två gånger så
mycket vätska som ris. Rör om
mjölkrätter efter halva tiden.
3-4
För att ångkoka grönsaker, fisk
och kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar vätska.
4-5
För att ångkoka potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
4-5
För att tillaga större mängder
mat, stuvningar och soppor.
60 - 150
Tillsätt max 3 l vätska till ingredienserna.
6-7
För att lätt steka schnitzel, kalv
efter becordon bleu, kotletter, kroketter, hov
korv, lever, ägg, pannkakor och
munkar och för att tillaga en redning.
Vänd efter halva tiden.
7-8
För att kraftigt steka potatiskroketter, biff och stekar.
Vänd efter halva tiden.
9
För att koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek)
och fritera pommes frites.
10.2
Tillagningsrekommendationer
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellen nedan ger standardinställningar
för temperatur, tillagningstid och
hyllnivå.
Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
10.3 Ugnsluckans insida
På insidan av luckan hittar du:
• ugnsnivåernas nummer.
5 - 15
• Information om ugnsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för maträtter.
10.4 Bakning
• Använd den lägre temperaturen
första gången.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid
lika bruna. Du behöver inte ändra
ugnstemperaturen om de blir olika
bruna. Detta jämnar ut sig under
bakningen.
16
www.aeg.com
• Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen
återtar de sin normala form.
10.5 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte
tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och
Ugnstemperaturen är för
blir degig, klumpig eller hög.
får vattenränder.
För kort gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en något lägre ugnstemperatur.
Förläng gräddningstiden. Du kan
inte minska gräddningstiden genom att höja temperaturen.
Det finns för mycket vätska i Använd mindre vätska. Var försikdegen.
tig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Kakan blir ojämnt brun.
Kakan blir inte klar med
den inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en högre ugnstemperatur.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en kortare gräddningstid.
Ugnstemperaturen är för
Ställ in en lägre ugnstemperatur
hög och gräddningstiden är och en längre gräddningstid.
för kort.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på bakplåten.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en något högre ugnstemperatur.
10.6 Bakning på en nivå:
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C) Tid (min)
Ugnsnivå
Tysk ringkaka/
franskt briochebröd
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
170 - 1801)
10 - 25
2
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C) Tid (min)
Ugnsnivå
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Cheesecake
Över-/Undervär- 170 - 190
me
60 - 90
1
1) Förvärm ugnen.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Funktion
Vetefläta/krans
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Ugnsnivå
Över-/Undervärme 170 - 190
30 - 40
3
Julkakor
Över-/Undervärme 160 - 1801)
50 - 70
2
Bröd (rågbröd):
1. Första delen av gräddningen.
2. Andra delen av gräddningen.
Över-/Undervärme 1.
2.
Petit-chouer/bakelser
Över-/Undervärme 190 - 2101)
20 - 35
3
Rulltårta
Över-/Undervärme 180 - 2001)
10 - 20
3
Vetelängd med strössel
Varmluft
20 - 40
3
Smörkakor/sockerkringlor
Över-/Undervärme 190 - 2101)
20 - 30
3
Fruktkaka (på jästdeg/socker-
Varmluft
150
35 - 55
3
Över-/Undervärme 170
35 - 55
3
Fruktkaka av mördeg
Varmluft
40 - 80
3
Jästkaka med känslig fyllning
(t.ex. kvarg, grädde, kräm)
Över-/Undervärme 160 - 1801)
40 - 80
3
1.
2301)
160 - 180 2.
150 - 160
20
30 60
1
kaksdeg) 2)
Fruktkaka (på jästdeg/sockerkaksdeg) 2)
160 - 170
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Mördegskakor,
kex
Varmluft
150 - 160
10 - 20
3
Småkakor av
sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
3
17
18
www.aeg.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Bakverk med
Varmluft
äggvita/maränger
80 - 100
120 - 150
3
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
Småkakor av
jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smördegskakor
Varmluft
170 - 1801)
20 - 30
3
Bullar
Varmluft
1601)
10 - 25
3
Bullar
Över-/Undervär- 190 - 2101)
me
10 - 25
3
Tid (min)
Ugnsnivå
1) Förvärm ugnen.
10.7 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Makaronipudding
Över-/Undervär- 180 - 200
me
45 - 60
1
Lasagne
Över-/Undervär- 180 - 200
me
25 - 40
1
Grönsaksgra-
Varmluftsgratinering
160 - 170
15 - 30
1
täng1)
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar
Över-/Undervär- 180 - 200
me
40 - 60
1
Fiskpudding
Över-/Undervär- 180 - 200
me
30 - 60
1
30 - 60
1
Fyllda grönsaker Varmluft
Temperatur
(°C)
160 - 170
1) Förvärm ugnen.
10.8 Bakning på flera nivåer
Använd funktionen:Varmluft.
SVENSKA
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Petit-chouer/
bakelser
160 - 1801)
Smuldegspaj
150 - 160
Ugnsnivå
2 positioner
3 positioner
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Mördegskakor,
kex
150 - 160
Småkakor av
sockerkakssmet
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/bakelser/bullar
Livsmedel
2 positioner
3 positioner
20 - 40
1/4
1/3/5
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bakverk med
äggvita, maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Smördegskakor
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Bullar
180
20 - 30
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
10.9 Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Pizza (tunn botten)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (med mycket
fyllning)
180 - 200
20 - 30
2
Pajer
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk bakelse
170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
19
20
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd
230 - 2501)
10 - 20
2
Smördegskakor
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (pizzaliknande rätt från
Alsace)
230 - 2501)
12 - 20
2
Piroger
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
10.10 Stekning
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
Använd värmebeständiga ugnsformar.
För att köttet ska bli saftigare:
• stek magert kött i stekgrytan med lock
eller i en stekpåse.
• stek kött och fisk i stora bitar som
väger minst 1kg.
• ös stora stekar och fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen.
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt
på plåten eller på gallret med en plåt
under.
Häll lite vatten i plåten för att förhindra
att juicen eller fettet bränner fast.
Kött som sprakar mycket kan tillagas i en
ugnsform utan lock.
10.11 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över-/
Undervärme
230
120 - 150
1
Engelsk rostbiff
eller filé: röd
per cm höjd
Varmluftsgrillning
190 - 2001)
5-6
1
Engelsk rostbiff
eller filé: rosa
per cm höjd
Varmluftsgrillning
180 - 1901)
6-8
1
Engelsk rostbiff
eller filé: välstekt
per cm höjd
Varmluftsgrillning
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Förvärm ugnen.
SVENSKA
Fläsk
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Bog/hals/skinkstek
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kotlett/revbensspjäll
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa
0.75 - 1
Varmluftsgrillning
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (lagad 0.75 - 1
i förväg)
Varmluftsgrillning
150 - 170
90 - 120
1
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Kalvstek
1
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kalvlägg
1.5 - 2
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
150 - 170
100 - 120
1
Lammsadel
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
160 - 180
40 - 60
1
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Harsadel/
harstek med
ben
upp till 1
Över-/Under- 2301)
värme
30 - 40
1
Rådjurssadel, 1.5 - 2
hjortsadel
Över-/Under- 210 - 220
värme
35 - 40
1
Bog
Över-/Under- 180 - 200
värme
60 - 90
1
Lamm
Vilt
1.5 - 2
1) Förvärm ugnen.
21
22
www.aeg.com
Fågel
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Bitar av fågel
0,2 - 0,25 var
Varmluftsgrillning
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyckling
0,4 - 0,5 var
Varmluftsgrillning
190 - 210
35 - 50
1
Kyckling,
unghöna
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
190 - 210
50 - 70
1
Anka
1.5 - 2
Varmluftsgrillning
180 - 200
80 - 100
1
Gås
3.5 - 5
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 180
1
Kalkon
2.5 - 3.5
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Kalkon
4-6
Varmluftsgrillning
140 - 160
150 - 240
1
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
40 - 60
1
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Hel fisk
1 - 1.5
Över-/Under- 210 - 220
värme
10.12 Min Grill
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga
upp fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
• Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
Min Grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Engelsk rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Max Grill
Livsmedel
Tid (min)
1:a sidan
Ugnsnivå
2:a sidan
Burgers/hamburgare 8 - 10
6-8
4
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
4
Korv
10 - 12
6-8
4
Oxfilé/kalvstek
7 - 10
6-8
4
Toast / rostat bröd
1-3
1-3
5
Varma smörgåsar
6-8
-
4
10.13 Fryst Mat
Använd funktionen Varmluft.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tunn
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites, tjock 200 - 220
25 - 35
3
Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Riven Potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannelloni,
kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/cannel- 160 - 180
loni
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
23
24
www.aeg.com
10.14 Upptining
• Om du lagar större portioner ska en
tom tallrik placeras upp och ner på
botten av ugnen. Placera maten i en
djup tallrik eller form och ställ den
ovanpå tillriken inne i ugnen. Ta bort
hyllstöden om det behövs.
• Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
• Använd den första ugnsnivån nerifrån.
• Täck inte över maten med en skål
eller tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
Livsmedel
Vikt (kg)
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik.
Vänd efter halva tiden.
Kött
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordgub- 0.3
bar
30 - 40
10 - 20
-
Smör
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något frusen.
Tårta
1.4
60
60
-
10.15 Konservering Undervärme
• Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
SVENSKA
25
Stenfrukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris 160 - 170
50 - 60
15 - 20
Grönsaker
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
10.16 Torkning - Varmluft
Täck smorda plåtar med bakplåtspapper.
svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt det
Grönsaker
För en plåt, använd tredje hyllpositionen.
För två plåtar, använd den första och den fjärde hyllpositionen.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
6-8
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
Champinjoner
50 - 60
6-8
Örter
40 - 50
2-3
Frukt
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Ugnsnivå
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
26
www.aeg.com
10.17 Matlagningstermometer tabell
Nötkött
Innertemperatur (°C)
Röd
Rosa
Välstekt
Engelsk rostbiff
45
60
70
Ryggbiff
45
60
70
Nötkött
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Köttfärslimpa
80
83
86
Fläsk
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Skinka,
Stek
80
84
88
Kotlett (sadel),
Fläskkarré, rökt,
Fläskkarré, kokt
75
78
82
Kalv
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Kalvstek
75
80
85
Kalvlägg
85
88
90
Får/lamm
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Fårbog
80
85
88
Fårsadel
75
80
85
Lammbog,
Lammstek
65
70
75
Vilt
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Harsadel,
Rådjurssadel, hjortsadel
65
70
75
Harbog,
Hel hare,
Rådjurs-/hjortbog
70
75
80
SVENSKA
Fågel
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Kyckling (hel/halv/filé)
80
83
86
Anka (hel/halv),
Kalkon (hel/filé)
75
80
85
Anka (filé)
60
65
70
Fisk (lax/forell/gös)
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Fisk (hel/stor/ångkokt),
Fisk (hel/stor/grillad)
60
64
68
Grytor - förkokta grönsaker
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Squashgryta,
Broccoligryta,
Fänkålsgryta
85
88
91
Grytor - kryddstark
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Cannelloni,
Lasagne,
Makaronipudding
85
88
91
Grytor - söta
Innertemperatur (°C)
Brödgryta med eller utan frukt,
Risgrynsgryta med eller utan frukt,
Söt nudelgryta
Mindre
Rosa
Mer
80
85
90
10.18 Information till
provanstalter
Tester enligt EN 60350-1:2013 och IEC
60350-1:2011.
Bakning på en nivå. Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Lätt sockerkaka utan
fett
Varmluft
140 - 150
35 - 50
2
27
28
www.aeg.com
Livsmedel
Funktion
Lätt sockerkaka utan
fett
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Över-/Undervärme 160
35 - 50
2
Äppelpaj (2 formar Ø
20 cm, diagonalt placerade)
Varmluft
160
60 - 90
2
Äppelpaj (2 formar Ø
20 cm, diagonalt placerade)
Över-/Undervärme 180
70 - 90
1
Bakning på en nivå. Småkakor
Använd den tredje hyllnivån.
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Mördegskaka/mördegsremsor
Varmluft
140
25 - 40
Mördegskaka/mördegsremsor
Över-/Undervärme
1601)
20 - 30
Småkakor (20 stycken/plåt)
Varmluft
1501)
20 - 35
Småkakor (20 stycken/plåt)
Över-/Undervärme
1701)
20 - 30
1) Förvärm ugnen.
Bakning på flera nivåer. Småkakor
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min) Ugnsnivå
2 positioner
3 positioner
Mördegskaka/
mördegsremsor
Varmluft
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Småkakor (20 stycken/plåt)
Varmluft
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Min Grill
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter.
Grillning med maximal temperaturinställning.
Livsmedel
Funktion
Tid (min)
Ugnsnivå
Rostat bröd
Min Grill
1-3
5
Nötstek
Min Grill
24 - 301)
4
1) Vänd efter halva tiden.
SVENSKA
29
Max Grill
Förvärm den tomma ugnen i 3 minuter.
Grillning med maximal temperaturinställning.
Använd den fjärde hyllpositionen.
Livsmedel
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
Hamburgare
8 - 10
6-8
Rostat bröd
1-3
1-3
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig när du avlägsnar
ugnsstegarna.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Anmärkningar om
rengöring
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
Torka av framsidan av ugnen med en
mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör ugnen efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel. Diska inte
tillbehören i diskmaskin.
1
2
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör med non
stick-beläggning. Det kan skada ytan.
Torka bort fuktigheten från
ugnsutrymmet efter varje användning.
11.2 Ta bort ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.
11.3 Vattenrengöring
Den här rengöringsproceduren använder
fukt för att ta bort fett och matpartiklar
från ugnen.
1. Häll 300 ml vatten i ugnutrymmets
botten.
2.
3.
4.
5.
Ställ in funktionen: .
Ställ in temperaturen till 90 °C.
Låt ugnen vara igång i 30 minuter.
Stäng av ugnen och låt den svalna.
30
www.aeg.com
6. När ugnen har svalnat, rengör den
med en mjuk trasa.
VARNING!
Se till att ugnen är kall
innan du rör den. Det
finns risk för att du
bränner dig.
11.4 Ugnstak
VARNING!
Inaktivera produkten innan
du tar bort värmeelementet.
Se till att ugnen har svalnat.
Det finns risk för att du
bränner dig.
11.5 Demontering och
montering av luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet
luckglas skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
Ta ut ugnsstegarna.
Du kan fälla ned värmeelementet i
ugnstaket så är det lättare att göra rent.
1. Håll i värmeelementet med två
händer framtill.
2. Dra den framåt mot fjädertrycket och
ut ur de två hållarna.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel
uppåt från ugnen.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
Värmeelementet fälls ned.
3. Rengöring av ugnstaket.
4. Sätt tillbaka värmeelementet i
omvänd ordning.
Sätt tillbaka värmeelementet
korrekt ovanför
ugnsstegarna på ugnens
innerväggar.
5. Sätt i ugnsstegarna.
B
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
SVENSKA
31
11.6 Byte av lampan
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket varm.
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka luckglaset
noga.
När rengöringen är klar, följ stegen ovan
i motsatt ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först, därefter det större och
sist luckan.
En av gångjärnsarmarna
(vanligtvis den högra) kan
röra sig fritt. Se till att båda
gångjärnsarmarna har
samma position (ca 70°
vinkel).
VARNING!
Se till att glasen är korrekt
och ordentligt införda,
annars kan luckans yta bli
överhettad.
1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Tillagningszonerna fungerar
inte.
Läs bruksanvisningen för inbyggnadshällen.
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
32
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar F11.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermotermometern är inte rätt isatt meterns kontakt så långt in i
i uttaget.
uttaget det går.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
12.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Information som kundtjänst behöver
finns på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEFFEKTIVITET
13.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
AEG
Modellbeskrivning
EEB342010M
EEB342010W
Energiindex
103.5
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.99 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.88 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
71 l
Typ av ugn
Underbyggnadsugn
Massa
EEB342010M
34.5 kg
EEB342010W
34.5 kg
SVENSKA
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
13.2 Energibesparing
33
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
34
www.aeg.com
SVENSKA
35
867336367-C-222018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising