AEG BPS351120M User manual

AEG BPS351120M User manual
BPS351120M
USER
MANUAL
SK
Návod na používanie
Rúra
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.................................................................................4
3. POPIS VÝROBKU.................................................................................................7
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 8
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM.................................................................................... 8
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.............................................................................. 9
7. ČASOVÉ FUNKCIE............................................................................................ 11
8. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA........................................................................12
9. DOPLNKOVÉ FUNKCIE..................................................................................... 14
10. TIPY A RADY....................................................................................................15
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE........................................................................... 28
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................30
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.............................................................................33
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
SLOVENSKY
3
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Vyliate zvyšky treba odstrániť pred pyrolytickým
čistením. Z rúry vyberte všetky súčasti.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že zariadenia a nábytok,
pod ktorými a vedľa ktorých je
spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.3 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín,
zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
•
•
•
•
5
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
rúre nenechávajte vlhký riad ani
potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
6
www.aeg.com
2.4 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
2.5 Pyrolytické čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia / požiaru /
chemických emisií (výparov)
v pyrolytickom režime.
Nezapínajte funkciu
Pyrolýza, keď je stlačené
tlačidlo Plus Para.
•
Pred vykonaním funkcie pyrolytického
samočistenia alebo postupu na prvé
použitie odstráňte z vnútra rúry:
– všetky zvyšky jedla, oleja alebo
tuku a iné nečistoty.
– všetky vyberateľné predmety
(vrátane roštov, bočných
zásuvných mriežok a pod., ktoré
boli dodané s produktom),
predovšetkým však nepriľnavé
hrnce, panvice, pekáče, nástroje
a pod.
•
•
•
•
•
•
•
Pozorne si prečítajte všetky pokyny
týkajúce sa pyrolytického čistenia.
Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču.
Spotrebič sa veľmi zohreje a z
predných chladiacich otvorov uniká
horúci vzduch.
Pyrolytické čistenie je proces
využívajúci veľmi vysokú teplotu, pri
ktorom môže dôjsť k tvorbe dymu zo
zvyškov jedla a konštrukčných
materiálov, preto používateľom
dôrazne odporúčame:
– v priebehu pyrolytického čistenia
a po ňom zabezpečiť dobré
vetranie.
– počas prvého použitia pri
maximálnej teplote a po ňom
zabezpečiť dobré vetranie.
Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré
vtáky a plazy extrémne citlivé na
prípadné výpary vznikajúce počas
čistiaceho procesu všetkých
pyrolytických rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia
sa domáce zvieratá (najmä vtáky)
nesmú dostať do blízkeho okolia
spotrebiča a pri prvom použití
funkcie pyrolytického čistenia
alebo maximálnej teploty
zabezpečte dostatočné vetranie.
Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi
citlivé na lokálne zmeny teploty v
blízkosti všetkých pyrolytických rúr
počas programu pyrolytického
samočistenia.
Nelepivé povrchy hrncov, panvíc,
plechov, kuchynského riadu a pod. sa
môžu poškodiť vysokou teplotou pri
pyrolytickom čistení vo všetkých
pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých
výparov.
Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo
všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po
varení, nie sú škodlivé pre ľudí
vrátane dojčiat ani ľudí so
zdravotnými problémami.
2.6 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
•
•
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
2.7 Servis
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
•
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.8 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
13
2
3
4
5
5
4
3
2
1
6
7
8
9
10
11
12
3.2 Príslušenstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ovládací panel
Ovládač funkcií ohrevu
Ukazovateľ / symbol prevádzky
Displej
Ovládač teploty
Ukazovateľ / symbol teploty
Tlačidlo Plus Para
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Priehlbina dutiny
Úrovne v rúre
Plech na pečenie
Drôtený rošt
Na koláče a sušienky.
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
7
8
www.aeg.com
Pekáč na grilovanie/pečenie
Teleskopické lišty
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Pre rošty a plechy.
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Tlačidlá
Senzorové pole / Tlačidlo
Funkcia
Funkcie
MÍNUS
Nastavenie času.
HODINY
Nastavenie časovej funkcie.
PLUS
Nastavenie času.
PLUS PARA
Zapnutie funkcie Teplovzdušné pečenie
PLUS.
4.2 Displej
A
G
F
E
B
D
C
A. Časovač / Teplota
B. Ukazovateľ ohrevu a zvyškového
tepla
C. Teplotná sonda (iba pri vybraných
modeloch)
D. Elektronický zámok dverí (iba pri
vybraných modeloch)
E. Hodiny/minúty
F. Demo režim (iba vybrané modely)
G. Časové funkcie
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pre nastavenie denného
času si pozrite kapitolu
„Časové funkcie“.
5.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
SLOVENSKY
9
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Zasúvacie ovládače
Ak chcete použiť spotrebič, stlačte
otočný ovládač. Otočný ovládač sa
vysunie.
6.2 Funkcie ohrevu
Funkcia rúry
Funkcia rúry
Dolný Ohrev
Rozmrazova‐
nie
Použitie
Rúra je vypnutá.
Poloha Vypnu‐
té
Na zapnutie osvetlenia
rúry bez funkcie pečenia.
Vlhký Horúci
Vzduch
Osvetlenie Rú‐
ry
Na pridanie vlhkosti po‐
čas pečenia. Pre správne
sfarbenie a chrumkavú
Teplovzdušné kôrku počas pečenia. Pre
pečenie PLUS väčšiu šťavnatosť počas
opätovného zohrievania.
Pizza
Tradičné pe‐
čenie (Horný/
Dolný Ohrev)
Na pečenie pokrmu na
jednej úrovni, pri ktorom
chcete dosiahnuť inten‐
zívne zhnednutie na po‐
vrchu a chrumkavú kôrku
naspodku. Nastavte o
20-40 °C nižšiu teplotu
ako pre tradičné pečenie.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Gril
Použitie
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom a
na zaváranie.
Túto funkciu môžete pou‐
žívať na rozmrazovanie
mrazených potravín, ako
napr. zeleniny a ovocia.
Čas rozmrazovania závi‐
sí od množstva a veľkosti
mrazených potravín.
Táto funkcia je určená na
úsporu energie počas pe‐
čenia. Bližšie informácie
nájdete v kapitole „Rady
a tipy", Vlhký horúci
vzduch. Dvierka rúry ma‐
jú byť počas pečenia za‐
tvorené, aby nebola pre‐
rušená funkcia a aby bola
zabezpečená prevádzka
s najvyššou možnou
energetickou účinnosťou.
Keď použijete túto funk‐
ciu, teplota v dutine sa
môže líšiť od nastavenej
teploty. Vďaka použitiu
zvyškového tepla môže
byť znížený výkon pri
ohreve. Pre všeobecné
bezpečnostné odporúča‐
nia si pozrite: kapitola
„Energetická účinnosť",
Úspora energie.Táto
funkcia bola použitá pre
súlad s triedou energetic‐
kej účinnosti podľa normy
EN 60350-1.
Na grilovanie plochých
jedál a na prípravu hria‐
nok.
10
www.aeg.com
•
Funkcia rúry
Turbo Gril
Pyrolýza
Použitie
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny s
kosťami na jednej úrovni.
Tiež na gratinovanie a
zapekanie.
Na zapnutie pyrolytické‐
ho samočistenia rúry. Tá‐
to funkcia vypáli zvyško‐
vé nečistoty v rúre.
Pri niektorých funkciách rúry
sa osvetlenie môže
automaticky vypnúť pri
teplote pod 60 °C.
6.3 Zapnutie a vypnutie rúry
1. Otočením otočného ovládača funkcií
rúry nastavte príslušnú funkciu.
2. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
3. Ak chcete rúru vypnúť, otočte
ovládače funkcií rúry a teploty do
polohy Vyp.
Žiarovka sa rozsvieti, keď je rúra v
prevádzke.
6.4 Nastavenie
funkcie:Teplovzdušné
pečenie PLUS
Táto funkcia umožňuje zlepšenie vlhkosti
počas pečenia.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenín a poškodenia
spotrebiča.
Uvoľnená vlhkosť môže spôsobiť
popáleniny:
•
Rúru neotvárajte, keď je táto funkcia
aktívna.
Po skončení funkcie opatrne otvorte
dvierka rúry.
Pozrite si kapitolu „Tipy a
rady“.
1. Priehlbinu dutiny rúry naplňte vodou
z vodovodného kohútika.
Maximálna kapacita priehlbiny dutiny
je 250 ml.
Priehlbinu dutiny plňte vodou len
vtedy, keď je rúra studená.
UPOZORNENIE!
Priehlbinu dutiny rúry
nenapĺňajte vodou počas
pečenia, ani keď je rúra
horúca.
2. Do rúry vložte jedlo a zatvorte
dvierka rúry.
3. Nastavte funkciu:
.
4. Stlačte tlačidlo Plus Para
.
Tlačidlo Plus para je funkčné iba pri
tejto funkcii.
Ukazovateľ sa rozsvieti.
5. Pomocou otočného ovládača
nastavte teplotu.
6. Ak chcete rúru vypnúť, stlačte tlačidlo
, otočte ovládače do
Plus Para
polohy Vyp.
Ukazovateľ tlačidla Plus Para zhasne.
7. Odstráňte vodu z priehlbiny dutiny
rúry.
VAROVANIE!
Pred odstránením
zvyšnej vody z priehlbiny
dutiny rúry skontrolujte,
či je rúra studená.
6.5 Ukazovateľ ohrevu
Keď je zapnutá funkcia rúry, začnú
postupne pribúdať pásiky na displeji
so zvyšovaním teploty a miznúť so
znižovaní teploty.
SLOVENSKY
11
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými
funkciami
Časová funk‐
cia
DENNÝ ČAS
Použitie
Zobrazenie alebo zmena
denného času. Presný
čas môžete zmeniť iba
pri vypnutej rúre.
1. Stlačením
hodiny.
alebo
nastavte
2. Stlačte , aby ste potvrdili voľbu a
prešli na nastavenie minút.
Na displeji sa zobrazí symbol
nastavená hodina. "00" bliká.
a
alebo
3. Stlačením tlačidla
nastavte aktuálne minúty.
potvrďte alebo sa
4. Stlačením
nastavený denný čas automaticky
uloží po 5 sekundách.
Na displeji sa zobrazí aktuálny
nastavený čas.
Ak chcete zmeniť nastavenie času,
TRVANIE
Nastavenie, ako dlho bu‐
de rúra pracovať. Iba ak
je nastavená funkcia
ohrevu.
KONIEC
Nastavenie kedy sa má
rúra vypnúť. Iba ak je na‐
stavená funkcia ohrevu.
opakovane stláčajte tlačidlo , až kým
nezačne blikať ukazovateľ denného času
Kombinácia funkcií TR‐
VANIE A KONIEC.
7.3 Nastavenie funkcie
TRVANIE
POSUNUTÝ
ŠTART
ČASOMER
00:00
ČASOVAČ
ODPOČÍTA‐
VAJÚCI SME‐
ROM NAHOR
Slúži na nastavenie od‐
počítavania času. Táto
funkcia nemá vplyv na
činnosť rúry. KUCHYN‐
SKÝ ČASOMER môžete
použiť kedykoľvek, aj vte‐
dy, ak je rúra vypnutá.
Ak nenastavíte žiadnu inú
časovú funkciu, ČASO‐
VAČ ODPOČÍTAVAJÚCI
SMEROM NAHOR bude
automaticky monitorovať
dobu prevádzky rúry.
Zapne sa okamžite, keď
rúra začne zohrievať.
Časovač odpočítavajúci
smerom nahor nemôžete
použiť s funkciami: TR‐
VANIE, KONIEC .
7.2 Nastavenie a zmena času
Po prvom zapojení do elektrickej siete
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
a „12:00“. "12" bliká.
.
1. Nastavte funkciu rúry.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
alebo , aby ste nastavili
3. Stlačte
minúty a následne hodiny. Pre
potvrdenie stlačte .
V nastavený čas funkcie Koniec na 2
minúty zaznie zvukový signál. Na displeji
bliká
a nastavenie času. Rúra sa
vypne automaticky.
4. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
5. Ovládač funkcií rúry otočte do polohy
Vypnuté.
7.4 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu rúry.
, kým
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
.
alebo , aby ste nastavili
3. Stlačte
hodiny a následne minúty. Pre
potvrdenie stlačte
.
12
www.aeg.com
V nastavený čas funkcie Koniec na 2
minúty zaznie zvukový signál. Na displeji
6. Ovládač funkcií rúry otočte do polohy
Vypnuté.
bliká
a nastavenie času. Rúra sa
vypne automaticky.
4. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
5. Ovládač funkcií rúry otočte do polohy
Vypnuté.
7.6 Nastavenie funkcie
KUCHYNSKÝ ČASOMER
7.5 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu rúry.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
alebo , aby ste nastavili
3. Stlačte
minúty a následne hodiny času
funkcie TRVANIE. Pre potvrdenie
stlačte
.
Na displeji bliká symbol
.
4. Stlačte
alebo , aby ste nastavili
hodiny a následne minúty času
funkcie KONIEC. Pre potvrdenie
stlačte .
Rúra sa neskôr automaticky zapne na
nastavený čas funkcie TRVANIE a vypne
sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC.
V nastavený čas funkcie KONIEC na 2
minúty zaznie zvukový signál. Na displeji
bliká
a nastavenie času. Rúra sa
vypne.
5. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
Kuchynský časomer môžete nastaviť pri
zapnutej aj vypnutej rúre.
1. Opakovane stláčajte tlačidlo
kým na displeji nezačnú blikať
„00“.
, až
a
2. Stlačte
alebo , aby ste nastavili
sekundy a potom minúty.
Ak nastavíte čas dlhší ako 60 minút,
začne na displeji blikať symbol
.
3. Nastavte hodiny.
4. KUCHYNSKÝ ČASOMER sa spustí
automaticky po piatich sekundách.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zaznie zvukový signál.
5. Po skončení nastaveného času znie
2 minúty zvukový signál. "Na displeji
bliká symbol „00:00“ a . Signál sa
vypína stlačením ľubovoľného
tlačidla.
7.7 ČASOVAČ
ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM
NAHOR
Ak chcete vynulovať funkciu časovača s
odpočítavaním smerom nahor, stlačte a
podržte tlačidlá
a . Časovač začne
znova odpočítavať nastavenú dobu.
8. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
SLOVENSKY
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
13
Drôtený rošt:
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Vysoký okraj okolo
drôteného roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré
zabráni prevrhnutiu varnej
nádoby.
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry
a drôtený rošt na vodiacich lištách.
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč položte na teleskopické
lišty.
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
8.2 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do rúry.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte
spolu na teleskopické lišty.
14
www.aeg.com
9. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
9.1 Používanie detskej
poistky
Ak je zapnutá funkcia
Pyrolýza, dvierka sú
zamknuté a na displeji sa
Keď je zapnutá detská poistka, nie je
možné náhodné spustenie rúry.
zobrazí
1. Uistite sa, že je ovládač funkcií rúry v
polohe Vypnuté.
a
na
2. Súčasne stlačte a podržte
2 sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa
opäť zobrazia ukazovatele SAFE a
.
Symboly sa zobrazia na
displeji aj pri zapnutej funkcii
Pyrolýza.
Ak chcete detskú poistku vypnúť,
zopakujte krok 2.
9.2 Používanie funkcie
Blokovanie ovládania
Blokovanie ovládania môžete zapnúť iba
pri spustenej rúre.
Keď je zapnuté blokovanie ovládania, nie
je možné náhodne zmeniť nastavenia
teploty a času zapnutej funkcie rúry.
1. Vyberte funkciu rúry a nastavte ju
podľa vašich preferencií.
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa na
5 sekúnd opäť zobrazí ukazovateľ Loc.
Keď otočíte ovládač teploty
alebo stlačíte ľubovoľné
tlačidlo pri zapnutom
blokovaní ovládania, na
displeji sa zobrazí Loc.
Po otočení ovládača funkcií rúry sa rúra
vypne.
Ak rúru vypnete pri zapnutej funkcii
Blokovanie ovládania, funkcia
Blokovanie ovládania sa automaticky
prepne na funkciu Detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie funkcie
Detská poistka“.
.
Ak chcete blokovanie ovládania vypnúť,
zopakujte krok 2.
9.3 Ukazovateľ zvyškového
tepla
Keď vypnete rúru, na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla
ak je
teplota v rúre vyššia ako 40 °C.Teplotu v
rúre skontrolujete otočením ovládača
teploty doľava alebo doprava.
9.4 Automatické vypnutie
Ak je zapnutá funkcia ohrevu a
nezmeníte teplotu v rúre, rúra sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maximum
1.5
Po automatickom vypnutí rúru opäť
zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla.
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Osvetlenie rúry, Trvanie,
Koniec.
9.5 Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
SLOVENSKY
15
10. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
10.1 Odporúčania pre
pečenie
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné
nastavenia pre teplotu, čas pečenia a
úroveň rúry.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
10.2 Vnútorná strana dvierok
Na vnútornej strane dvierok môžete
nájsť:
•
•
čísla úrovní roštov.
informácie o funkciách rúry,
odporúčané úrovne a teploty pre
pokrmy.
10.3 Teplovzdušné pečenie
PLUS
Pokrm
Teplo‐ Čas
ta (°C) (min)
Pizza
230
10 - 20
Pečivo z chlebového ce‐ 200
sta
20 - 25
Chlieb
180
35 - 40
Slivkový koláč, jablkový
koláč, škoricové rožky
pečené vo forme na ko‐
láče
160 180
30 - 60
Mrazené hotové jedlá
Prázdnu rúru predhrejte 10 minút.
Použite druhú úroveň v rúre.
Použite 200 ml vody.
Pokrm
Te‐
plota
(°C)
Čas
(min)
Pizza
200 210
10 20
Croissanty
170 180
15 25
Lasagne
180 200
35 50
Regenerácia jedla
Použite druhú úroveň v rúre.
Použite 100 ml vody.
Koláče/pečivo/chlieb
Prázdnu rúru predhrejte 5 minút.
Teplotu nastavte na 110 °C.
Použite plech na pečenie.
Použite druhú úroveň v rúre.
Použite 150 ml vody.
Pokrm
Teplo‐ Čas
ta (°C) (min)
Sušienky, čajové peči‐
vo, croissanty
150 180
10 - 20
Focaccia
200 210
10 - 20
Pokrm
Čas
(min)
Pečivo z chlebového cesta
10 - 20
Chlieb
15 - 25
Focaccia
15 - 25
Mäso
15 - 25
Cestoviny
15 - 25
Pizza
15 - 25
16
www.aeg.com
Pokrm
Čas
(min)
Ryža
15 - 25
Zelenina
15 - 25
Pečenie mäsa
Použite sklenený pekáč.
Teplo‐ Čas
ta (°C) (min
)
Bravčové pečené
180
65 80
10.4 Pečenie nemäsových
pokrmov
Použite druhú úroveň v rúre.
•
•
Použite 200 ml vody.
Pokrm
Pokrm
Teplo‐ Čas
ta (°C) (min
)
Hovädzia roštenka
200
50 60
Kurča
210
60 80
•
•
Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach neopečú vždy rovnako
dohneda. Ak sa vyskytne
nerovnomerné zhnednutie, nie je
potrebné zmeniť nastavenie teploty.
Rozdiely sa stratia počas pečenia.
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
10.5 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je
dostatočne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej úrovne v
rúre.
Koláč je nízky a vlhký,
zvlnený alebo sú na
ňom vlhké pásy.
Teplota rúry je príliš vysoká. Pri ďalšom pečení nastavte o nie‐
čo nižšiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas pečenia. Čas
pečenia nie je možné skrátiť na‐
stavením vyšších teplôt.
V ceste je príliš veľa tekuti‐
ny.
Použite menej tekutiny. Dávajte
pozor na časy miesenia, predov‐
šetkým pri použití kuchynských
spotrebičov.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte vyš‐
šiu teplotu v rúre.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastavte kratší
čas pečenia.
SLOVENSKY
17
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Teplota v rúre je príliš vyso‐
ká a čas pečenia je príliš
krátky.
Nastavte nižšiu teplotu pečenia v
rúre a predĺžte čas pečenia.
Zmes nie je rovnomerne
rozložená.
Zmes cesta rozotrite po plechu
rovnomerne.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte o nie‐
čo vyššiu teplotu v rúre.
Koláč sa za nastavený
čas neupečie.
10.6 Pečenie na jednej úrovni:
Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Kysnutá bábov‐
ka/brioška
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 160
50 - 70
1
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné
Pečenie
140 - 160
70 - 90
1
Korpus z kreh‐
kého cesta
Teplovzdušné
Pečenie
170 - 1801)
10 - 25
2
Korpus z piškó‐
tového cesta
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 170
20 - 25
2
170 - 190
60 - 90
1
Tvarohová torta/ Horný/Dolný
koláč
Ohrev
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Funkcia
Pletenec/veniec z kysnutého
cesta
Vianočka
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Horný/Dolný Ohrev 170 - 190
30 - 40
3
Horný/Dolný Ohrev 160 - 1801)
50 - 70
2
Chlieb (ražný chlieb):
Horný/Dolný Ohrev 1. 2301)
1. Prvá časť procesu peče‐
2. 160 nia.
180
2. Druhá časť procesu peče‐
nia.
1. 20
2. 30 60
1
Veterníky/odpaľované cesto
Horný/Dolný Ohrev 190 - 2101)
20 - 35
3
Piškótová roláda
Horný/Dolný Ohrev 180 - 2001)
10 - 20
3
Koláč posypaný mrveničkou
(suchý)
Teplovzdušné Pe‐
čenie
20 - 40
3
150 - 160
18
www.aeg.com
Pokrm
Funkcia
Mandľový maslový koláč/
cukrové koláče
Ovocné koláče (z kysnutého/
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Horný/Dolný Ohrev 190 - 2101)
20 - 30
3
Teplovzdušné Pe‐
čenie
150
35 - 55
3
piškótového cesta)2)
Ovocné koláče (z kysnutého/
Horný/Dolný Ohrev 170
35 - 55
3
40 - 80
3
40 - 80
3
piškótového cesta)2)
Ovocné koláče z krehkého ce‐ Teplovzdušné Pe‐
sta
čenie
Kysnutý koláč s jemnou
plnkou (napr. tvarohovou,
smotanovou, pudingovou)
160 - 170
Horný/Dolný Ohrev 160 - 1801)
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Sušienky
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Sušienky z kreh‐ Teplovzdušné
kého cesta
Pečenie
150 - 160
10 - 20
3
Pečivo z piškó‐
tového cesta
150 - 160
15 - 20
3
Bielkové sušien‐ Teplovzdušné
ky / pusinky
Pečenie
80 - 100
120 - 150
3
Mandľové Su‐
šienky
Teplovzdušné
Pečenie
100 - 120
30 - 50
3
Pečivo z kysnu‐
tého cesta
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Pečivo z lístko‐
vého cesta
Teplovzdušné
Pečenie
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Teplovzdušné
Pečenie
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horný/Dolný
Ohrev
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Rúru predhrejte.
Funkcia
Teplovzdušné
Pečenie
SLOVENSKY
19
10.7 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Cestovinový ná‐ Horný/dolný
kyp
ohrev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
25 - 40
1
Zapečená zele‐
Turbo gril
160 - 170
15 - 30
1
Bagety oblože‐
né roztopeným
syrom
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
40 - 60
1
Zapečené ryby
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
30 - 60
1
Plnená zelenina
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
30 - 60
1
nina1)
1) Rúru predhrejte.
10.8 Vlhký Horúci Vzduch
Pre dosiahnutie najlepších
výsledkov dodržiavajte časy
pečenia v tabuľke nižšie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Zapečené cestoviny
200 - 220
45 - 55
3
Zapečené zemiaky
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Chlebový puding
190 - 200
55 - 70
3
Ryžový puding
170 - 190
45 - 60
3
Jablkový koláč z piškótového cesta
(okrúhla forma na koláče)
160 - 170
70 - 80
3
Biely chlieb
190 - 200
55 - 70
3
10.9 Viacúrovňové pečenie
Použite funkciu Teplovzdušné pečenie.
20
www.aeg.com
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/odpa‐
ľované cesto
160 - 1801)
25 - 45
1/4
-
Suchý koláč s
mrveničkou
150 - 160
30 - 45
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo/rožky
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z kreh‐ 150 - 160
kého cesta
20 - 40
1/4
1/3/5
Pečivo z piškó‐
tového cesta
25 - 40
1/4
-
Bielkové sušien‐ 80 - 100
ky, snehové pu‐
sinky
130 - 170
1/4
-
Mandľové Su‐
šienky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Pečivo z kysnu‐
tého cesta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Pečivo z lístko‐
vého cesta
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
160 - 170
1) Rúru predhrejte.
10.10 Pizza
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s bohatým ob‐ 180 - 200
ložením)
20 - 30
2
Švajčiarske pečivo
Wähe
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný Lotrinský Ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
1
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Švajčiarska torta
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohová torta/
koláč
140 - 160
60 - 90
1
Jablkový koláč, oblo‐ 150 - 170
žený
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nízky chlieb
230 - 2501)
10 - 20
2
Koláč z lístkového
cesta
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (jed‐
lo podobné pizze z
Alsaska)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirohy (ruská verzia
calzone)
180 - 2001)
15 - 25
2
21
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
10.11 Pečenie mäsa
Použite teplovzdorný riad do rúr.
Veľké kusy mäsa pečte priamo na plechu
na pečenie alebo na drôtenom rošte
umiestnenom nad plechom.
Na plech na pečenie nalejte malé
množstvo vody, aby ste predišli horeniu
mäsových štiav alebo tuku.
Aby bolo mäso šťavnatejšie:
• chudé mäso pečte v pekáči s
pokrievkou alebo vo vrecku na
pečenie.
• pečte mäso a rybu vo veľkých kusoch
(1 kg alebo viac).
• veľké kusy pečeného mäsa a hydinu
niekoľkokrát podlejte počas pečenia
vlastnou šťavou.
Mäso s kožou môžete piecť v pekáči bez
pokrievky.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 až 2/3
doby pečenia obráťte.
10.12 Tabuľky pečenia mäsa
Hovädzie
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Dusené mäso v
pekáči
1 – 1,5 kg
Horný/Dolný
ohrev
230
1
120 - 150
22
www.aeg.com
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Hovädzie peče‐
né alebo hovä‐
dzie filety: ne‐
prepečené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
190 - 2001)
5-6
1
Hovädzie peče‐ na cm hrúb‐
né alebo hovä‐ ky
dzie filety: stred‐
ne prepečené
Turbo gril
180 - 1901)
6-8
1
Hovädzie peče‐
né alebo hovä‐
dzie filety: pre‐
pečené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
170 - 1801)
8 - 10
1
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pliecko, krkovič‐ 1 - 1.5
ka, stehno
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotleta/rebierka 1 - 1.5
Turbo gril
170 - 180
60 - 90
1
Sekaná
0.75 - 1
Turbo gril
160 - 170
50 - 60
1
Bravčové kole‐ 0.75 - 1
no (predvarené)
Turbo gril
150 - 170
90 - 120
1
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
Pokrm
Teľacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Pečené teľa‐
cie
1
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Teľacie kole‐
no
1.5 - 2
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Jahňacie
stehno/peče‐
ná jahňacina
1 - 1.5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
1
Jahňací chrb‐ 1 - 1.5
át
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
1
Jahňacie
SLOVENSKY
23
Zverina
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Zajačí chrbát/ do 1
Noha zajaca
Horný/Dolný
ohrev
2301)
30 - 40
1
Srnčí/jelení
chrbát
1.5 - 2
Horný/Dolný
ohrev
210 - 220
35 - 40
1
Srnčie steh‐
no
1.5 - 2
Horný/Dolný
ohrev
180 - 200
60 - 90
1
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Časti hydiny
0,2 - 0,25
každá
Turbo gril
200 - 220
30 - 50
1
Polovica ku‐
raťa
0,4 - 0,5 kaž‐ Turbo gril
dá
190 - 210
35 - 50
1
Kurča, vy‐
kŕmené
1 - 1.5
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
1
Kačka
1.5 - 2
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
1
Hus
3.5 - 5
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
1
Morka
2.5 - 3.5
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Morka
4-6
Turbo gril
140 - 160
150 - 240
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Celá ryba do
1 kg
1 - 1.5
Horný/Dolný
ohrev
210 - 220
40 - 60
1
Ryba (v pare)
10.13 Gril
•
•
•
•
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do úrovne rúry
odporúčanej v tabuľke grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej úrovne
rúry, aby zachytával tuk.
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo
ryby.
•
Prázdnu rúru vždy predhrievajte
pomocou funkcií grilu 5 minút.
UPOZORNENIE!
Grilujte vždy pri zatvorených
dvierkach rúry.
24
www.aeg.com
Gril
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Pečené hovä‐
dzie mäso
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovädzie filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Bravčový chrbát 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teľací chrbát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500 – 210 - 230
1 000 g
15 - 30
15 - 30
3/4
10.14 Mrazené Pokrmy
Použite funkciu Teplovzdušné pečenie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza, mra‐ 190 - 210
zená
20 - 25
2
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
Malé pizze, mrazené 180 - 200
15 - 30
2
Hranolčeky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolčeky, hrubé
200 - 220
25 - 35
3
Americké Zemiaky,
Krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečené Zemiakové 210 - 230
Pyré
20 - 30
3
Lasagne/cannelloni,
čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne/cannelloni,
zmraz.
160 - 180
40 - 60
2
Syr pečený v rúre
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie Krídla
190 - 210
20 - 30
2
10.15 Rozmrazovanie
•
•
Jedlo vyberte z obalu a položte ho na
tanier.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
•
•
Jedlo nezakrývajte miskou ani
tanierom, pretože by sa tým mohol
predĺžiť čas rozmrazovania.
Pri veľkých porciách jedla umiestnite
na dno dutiny rúry prázdny tanier
SLOVENSKY
otočený nadol. Jedlo vložte do
hlbokého taniera alebo nádoby a
následne položte na tanier, ktorý je v
25
rúre. V prípade potreby vyberte rošty
rúry.
Pokrm
Množstvo
(kg)
Čas rozmra‐ Dodatočný
zovania
čas rozmra‐
(min.)
zovania (v
min.)
Poznámky
Kurča
1
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na prevrátený tanie‐
rik položený vo veľkom tanieri. Po
uplynutí polovice času obráťte.
Mäso
1
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráťte.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smotana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smotanu vyšľahajte, kým je mie‐
stami ešte mierne zmrazená.
Torta
1.4
60
60
-
10.16 Zaváranie - Dolný ohrev
•
•
•
•
•
•
•
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
ani plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť litrových zaváracích
pohárov.
•
Poháre rovnomerne naplňte a
zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď tekutina v pohároch začne
vrieť(asi po 35 - 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C
(pozrite si tabuľku).
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Jahody/čučoriedky/
maliny/zrelé egreše
160 - 170
35 - 45
-
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Kôstkovice
26
www.aeg.com
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/špar‐ 160 - 170
gľa
50 - 60
15 - 20
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
10.17 Sušenie –
Teplovzdušné pečenie
•
•
Plechy pokryte papierom odolným
voči tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm
nechajte na jednu noc vychladnúť a
až potom dokončite sušenie.
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina na kva‐ 60 - 70
senie
5-6
3
1/4
Huby
50 - 60
6-8
3
1/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
Ovocie
Pokrm
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
10.18 Informácie pre
skúšobne
Skúšky podľa noriem EN 60350-1:2013 a
IEC 60350-1:2011.
SLOVENSKY
27
Pečenie na jednej úrovni. Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň v rú‐
re
Piškótový koláč bez
tuku
Teplovzdušné Pe‐
čenie
140 - 150
35 - 50
2
Piškótový koláč bez
tuku
Horný/Dolný Ohrev 160
35 - 50
2
160
60 - 90
2
Jablkový koláč (2 for‐ Horný/Dolný Ohrev 180
my, priemer 20 cm,
rozmiestnené po uhlo‐
priečke)
70 - 90
1
Jablkový koláč (2 for‐ Teplovzdušné Pe‐
my, priemer 20 cm,
čenie
rozmiestnené po uhlo‐
priečke)
Pečenie na jednej úrovni. Sušienky
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min) Úroveň v rú‐
re
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné Pe‐
čenie
140
25 - 40
3
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Horný/Dolný Ohrev 1601)
20 - 30
3
Malé koláčiky (20 ks/
plech)
Teplovzdušné Pe‐
čenie
1501)
20 - 35
3
Malé koláčiky (20 ks/
plech)
Horný/Dolný Ohrev 1701)
20 - 30
3
1) Rúru predhrejte.
Viacúrovňové pečenie. Sušienky
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň v rúre
2
úrov‐
ne
3
úrov‐
ne
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné Pe‐
čenie
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Malé koláčiky (20 ks/
plech)
Teplovzdušné Pe‐
čenie
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
Gril
Prázdnu rúru predhrejte 5 minút.
28
www.aeg.com
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hrianky
Gril
max.
1-3
5
Hovädzí steak
Gril
max.
24 - 301)
4
1) Po uplynutí polovice času obráťte.
Rýchly Gril
Prázdnu rúru predhrejte 3 minúty.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
Pokrm
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Fašírky/hamburgery
8 - 10
6-8
4
Hrianky
1-3
1-3
4
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou
tkaninou namočenou v teplej vode s
prídavkom mierneho čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite
príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro rúry vyčistite po každom použití.
Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál
môže mať na následok vznik požiaru.
Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na
pečenie.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
Po každom použití vyčistite vlhkosť z
dutiny.
11.2 Čistenie priehlbiny
dutiny rúry
Proces čistenia odstraňuje zvyšky
vodného kameňa z priehlbiny dutiny rúry
po procese pečenia s vlhkosťou.
Pre funkciu: Teplovzdušné
pečenie PLUSProces
čistenia odporúčame
vykonať minimálne po
každých 5-10 cykloch
varenia.
1. Do priehlbiny dutiny na dne rúry
nalejte 250 ml octu.
Použite maximálne 6 % ocot bez
prídavných látok.
2. Počkajte 30 minút, kým ocot
nerozpustí zostatkový vodný kameň
pri okolitej teplote.
3. Dutinu rúry poutierajte vlhkou
handrou namočenou vo vlažnej vode.
11.3 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
SLOVENSKY
UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích líšt
postupujte veľmi opatrne.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
29
UPOZORNENIE!
Ak sú v tej istej kuchynskej
skrinke nainštalované ďalšie
spotrebiče, nepoužívajte ich
súčasne s funkciou
Pyrolýza. Spôsobilo by to
poškodenie spotrebiča.
1. Vytrite dutinu mäkkou, jemnou
handričkou.
2. Vnútornú stranu dvierok umyte
horúcou vodou, tak aby sa zvyšky
nepripálili vplyvom horúceho
vzduchu.
3. Nastavte funkciu Pyrolýza. Pozrite si
kapitolu „Každodenné používanie“ a
„Funkcie rúry“.
4. Keď bliká
, stlačte
alebo ,
aby ste nastavili trvanie pyrolýzy:
2
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
11.4 Pyrolýza
UPOZORNENIE!
Nezapínajte funkciu
Pyrolýza, keď je stlačené
tlačidlo Plus Para.
UPOZORNENIE!
Vyberte všetko príslušenstvo
a vyberateľné zasúvacie
lišty.
Pyrolýzu nespúšťajte, ak ste
úplne nezatvorili dvierka
rúry. Pri niektorých
modeloch sa v prípade tejto
chyby na displeji zobrazí kód
C3.
VAROVANIE!
Rúra sa veľmi zohreje. Hrozí
riziko popálenia.
Voliteľná
funkcia
Popis
P1
Ľahké čiste‐
nie. Trvanie:
1 h 30 min.
P2
Normálne čis‐
tenie. Trva‐
nie: 3 h.
Pyrolýza sa spustí po 2 sekundách.
Funkciu KONIEC môžete použiť na
posunutie štartu čistenia.
Počas pyrolýzy nesvieti osvetlenie rúry.
5. Ak chcete zmeniť predvolené trvanie
pyrolýzy (P1 alebo P2), stlačte
aby ste nastavili
,
, a potom stlačte
alebo .
6. Keď rúra dosiahne nastavenú
teplotu, dvierka sa zablokujú. Na
displeji sa zobrazuje symbol
a
segmenty ukazovateľa ohrevu, až
kým sa dvierka neodomknú.
7. Po dokončení pyrolýzy sa na displeji
zobrazí presný čas. Dvierka rúry
zostanú zablokované.
8. Keď rúra opäť vychladne, dvierka sa
odblokujú.
30
www.aeg.com
11.5 Pripomienka čistenia
Po každom zapnutí a vypnutí rúry bude
na displeji 10 sekúnd blikať PYR, aby
vám tak rúra pripomenula, že je potrebné
spustiť pyrolýzu.
Pripomienka čistenia
zhasne:
• po dokončení pyrolýzy.
• ak naraz stlačíte tlačidlá
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
a , kým na displeji
bliká PYR.
11.6 Výmena osvetlenia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra správ‐
ne pripojená ku zdroju elek‐
trického napájania (pozrite si
schému pripojenia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
SLOVENSKY
31
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐
ho alebo naopak, jedlá sú
hotové príliš rýchlo.
Teplota je príliš nízka alebo
príliš vysoká.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa po‐
kynov v návode.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš Po ukončení pečenia nene‐
dlho.
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa na niekoľko
sekúnd zobrazí „C3“.
Funkcia čistenia vôbec ne‐
pracuje. Nezavreli ste úplne
dvierka rúry alebo je ne‐
funkčné blokovanie dverí.
Na displeji sa zobrazí
„F102“.
•
•
Úplne zatvorte dvierka.
Nezavreli ste úplne dvier‐ •
ka rúry.
•
Zámok dverí je nefunkč‐
ný.
•
Na displeji je zobrazený chy‐ Došlo k poruche elektriky.
bový kód, ktorý nie je v ta‐
buľke.
•
•
Úplne zatvorte dvierka.
Pomocou domovej poist‐
ky alebo bezpečnostného
vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a zno‐
vu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí „F102“, obráťte
sa na oddelenie starostli‐
vosti o zákazníka.
Pomocou domovej poist‐
ky alebo bezpečnostného
vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a zno‐
vu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, ob‐
ráťte sa na oddelenie sta‐
rostlivosti o zákazníka.
Nedostatočný výkon pečenia Neaktivovali ste funkciu Te‐
pri použití funkcie Teplo‐
plovzdušné pečenie PLUS.
vzdušné pečenie PLUS.
Pozrite si časť „Zapnutie
funkcie Teplovzdušné peče‐
nie PLUS”.
Nedostatočný výkon pečenia Neaktivovali ste správne
pri použití funkcie Teplo‐
funkciu Teplovzdušné peče‐
vzdušné pečenie PLUS.
nie PLUS tlačidlom Plus Pa‐
ra.
Pozrite si časť „Zapnutie
funkcie Teplovzdušné peče‐
nie PLUS”.
Nedostatočný výkon pečenia Priehlbinu dutiny rúry ste ne‐ Pozrite si časť „Zapnutie
pri použití funkcie Teplo‐
naplnili vodou.
funkcie Teplovzdušné peče‐
vzdušné pečenie PLUS.
nie PLUS”.
Chcete aktivovať funkciu Te‐ Je aktívna funkcia Teplo‐
plovzdušné pečenie, ale
vzdušné pečenie PLUS.
svieti tlačidlo Plus Para.
Funkciu Teplovzdušné peče‐
nie PLUS vypnete stlačením
tlačidla Plus Para
.
32
www.aeg.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Chcete aktivovať funkciu či‐
stenia, ale na displeji sa zo‐
brazí "C4".
Je stlačené tlačidlo Plus Pa‐
ra.
Stlačte tlačidlo Plus para
ešte raz.
Voda v priehlbine dutiny rúry Teplota je príliš nízka.
nevrie.
Nastavte teplotu na minimál‐
ne 110 °C.
Pozrite si kapitolu „Tipy a ra‐
dy“.
Z priehlbiny dutiny rúry vyte‐
ká voda.
Vypnite rúru a skontrolujte,
či spotrebič vychladol. Vodu
poutierajte špongiou alebo
handrou. Do reliéfu dutiny
rúry pridajte správne množ‐
stvo vody. Pozrite si konkrét‐
ny postup.
V priehlbine dutiny rúry je
priveľa vody.
Spotrebič je zapnutý, ale sa Je aktivovaný ukážkový re‐
nezohrieva. Ventilátor nefun‐ žim.
guje. Na displeji sa zobrazí
symbol "Demo".
1. Rúru vypnite.
2. Stlačte a podržte tlačidlo
.
3. Na displeji začne blikať
prvá číslica a ukazovateľ
Demo.
4. Stláčaním tlačidiel
alebo
zadajte kód
2468, aby ste zmenili
hodnoty, a potvrďte stla‐
čením
.
5. Začne blikať ďalšia čísli‐
ca.
6. Režim Demo sa vypne
po potvrdení poslednej
číslice, ak je kód správ‐
ny.
12.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
SLOVENSKY
33
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
13.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
AEG
Model
BPS351120M
Index energetickej účinnosti
81.2
Energetická trieda
A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný
režim
1.09 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0.69 kWh/cyklus
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
71 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
36.5 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
13.2 Úspora energie
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte dvierka. Tesnenia
dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že
je upevnené na svojom mieste.
V záujem vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
34
www.aeg.com
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Vlhký Horúci Vzduch
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Ak použijete funkciu Vlhký Horúci
Vzduch, osvetlenie sa po 30 sekundách
automaticky vypne.
14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
35
867336325-C-522017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement