Electrolux EOC5750AOX User manual

Electrolux EOC5750AOX User manual
EOC5750AOX
SK
Rúra
Návod na používanie
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 4
3. POPIS VÝROBKU.............................................................................................. 7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM..................................................................................9
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 10
7. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 12
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................14
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 15
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.................................................................................16
11. TIPY A RADY................................................................................................. 18
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................29
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 32
14. INŠTALÁCIA...................................................................................................34
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 35
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Ubezpečte sa, že zariadenie je odpojené od zdroja
napätia.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Vyliate zvyšky treba odstrániť pred pyrolytickým
čistením. Z rúry vyberte všetky súčasti.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že zariadenia a nábytok,
pod ktorými a vedľa ktorých je
spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
•
•
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do
sieťovej zásuvky, úplne zavrite
dvierka spotrebiča.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín,
zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
rúre nenechávajte vlhký riad ani
potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
6
www.electrolux.com
•
•
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
2.4 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
2.5 Pyrolytické čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia / požiaru /
chemických emisií (výparov)
v pyrolytickom režime.
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonaním funkcie pyrolytického
samočistenia alebo postupu na prvé
použitie odstráňte z vnútra rúry:
– všetky zvyšky jedla, oleja alebo
tuku a iné nečistoty.
– všetky vyberateľné predmety
(vrátane roštov, bočných
zásuvných mriežok a pod., ktoré
boli dodané s produktom),
predovšetkým však nepriľnavé
hrnce, panvice, pekáče, nástroje
a pod.
Pozorne si prečítajte všetky pokyny
týkajúce sa pyrolytického čistenia.
Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču.
Spotrebič sa veľmi zohreje a z
predných chladiacich otvorov uniká
horúci vzduch.
Pyrolytické čistenie je proces
využívajúci veľmi vysokú teplotu, pri
ktorom môže dôjsť k tvorbe dymu zo
zvyškov jedla a konštrukčných
materiálov, preto používateľom
dôrazne odporúčame:
– v priebehu pyrolytického čistenia
a po ňom zabezpečiť dobré
vetranie.
– počas prvého použitia pri
maximálnej teplote a po ňom
zabezpečiť dobré vetranie.
Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré
vtáky a plazy extrémne citlivé na
prípadné výpary vznikajúce počas
čistiaceho procesu všetkých
pyrolytických rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia
sa domáce zvieratá (najmä vtáky)
nesmú dostať do blízkeho okolia
spotrebiča a pri prvom použití
funkcie pyrolytického čistenia
alebo maximálnej teploty
zabezpečte dostatočné vetranie.
Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi
citlivé na lokálne zmeny teploty v
blízkosti všetkých pyrolytických rúr
počas programu pyrolytického
samočistenia.
Nelepivé povrchy hrncov, panvíc,
plechov, kuchynského riadu a pod. sa
môžu poškodiť vysokou teplotou pri
pyrolytickom čistení vo všetkých
pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých
výparov.
SLOVENSKY
•
Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo
všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po
varení, nie sú škodlivé pre ľudí
vrátane dojčiat ani ľudí so
zdravotnými problémami.
2.6 Vnútorné osvetlenie
•
•
2.7 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.8 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
2
3
7
5
4
3
2
1
4
1
2
3
4
5
6
7
Ovládací panel
Elektronický programátor
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
5
6
3.2 Príslušenstvo
•
•
•
7
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Hlboký pekáč
•
•
Na pečenie mäsa a múčnych
pokrmov alebo ako nádoba na
zachytávanie tuku.
Extra hlboký pekáč
Na prípravu musaky.
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
8
www.electrolux.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzo‐ Funkcia
rové tla‐
čidlo
Popis
ZAP/VYP
Zapnutie a vypnutie rúry.
2
VOLITEĽNÉ
FUNKCIE
Ak chcete nastaviť funkciu ohrevu, funkciu či‐
stenia alebo automatický program.
3
OSVETLENIE RÚ‐ Zapnutie a vypnutie osvetlenia rúry.
RY
4
TEPLOTA/RÝCH‐ Nastavenie a kontrola teploty vo vnútri rúry
LE ZOHRIEVANIE alebo teploty teplotnej sondy (ak je k dispozí‐
cii). Keď tlačidlo stlačíte a podržíte tri sekun‐
dy, funkcia rýchleho zohrievania sa ZAPNE
alebo VYPNE.
1
5
6
7
8
9
10
11
-
MÔJ OBĽÚBENÝ
PROGRAM
Uloženie vášho obľúbeného programu. Po‐
mocou tejto funkcie sa môžete priamo dostať
k obľúbenému programu, a to aj vtedy, ak je
rúra vypnutá.
DISPLEJ
Zobrazuje aktuálne nastavenia rúry.
NAHOR
Pohyb nahor v ponuke.
NADOL
Pohyb nadol v ponuke.
HODINY
Nastavenie časových funkcií.
ČASOMER
Nastavenie funkcie Kuchynský časomer.
OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
SLOVENSKY
9
4.2 Displej
A
B
C
E
A. Symbol funkcie ohrevu
B. Počet funkcií ohrevu/programov
C. Ukazovatele časových funkcií
(pozrite si tabuľku Časové funkcie)
D. Zobrazenie hodín/zvyškového tepla
E. Zobrazenie teploty/denného času
D
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
/
/
Názov
Popis
Automatický program
Môžete si zvoliť automatický program.
Môj obľúbený program
Je spustený obľúbený program.
kg/g
Je spustený automatický program, pri
ktorom sa zadáva hmotnosť.
h/min
Je spustená časová funkcia.
Ukazovateľ ohrevu/zvyškové‐ Zobrazuje aktuálne teplotné nastavenie
ho tepla
rúry.
Teplota/Rýchle zohrievanie
Je zapnutá táto funkcia.
Teplota
Môžete skontrolovať alebo zmeniť te‐
plotu.
Zámok dverí
Je zapnutá funkcia zámku dverí.
Kuchynský časomer
Je zapnutá funkcia kuchynského časo‐
mera.
4.3 Ukazovateľ ohrevu
Ak zapnete funkciu ohrevu, zobrazí sa
Keď teplota v rúre dosiahne nastavenú
hodnotu, čiarky na displeji zhasnú.
. Tieto prúžky zobrazujú, ako sa
teplota v rúre zvyšuje alebo znižuje.
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pre nastavenie denného
času si pozrite kapitolu
„Časové funkcie“.
5.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
10
www.electrolux.com
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
5.2 Prvé zohriatie rúry
Pred prvým použitím prázdnu rúru
predhrejte.
1. Nastavte funkciu:
a maximálnu
teplotu.
2. Rúru nechajte spustenú jednu
hodinu.
3. Nastavte funkciu
a maximálnu
teplotu.
4. Rúru nechajte v činnosti 15 minút.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Rúra môže počas
predhrievania produkovať zápach a dym.
Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Funkcie rúry
Funkcia rúry Použitie
Ak chcete piecť až na
troch úrovniach a sušiť
potraviny.Nastavte te‐
Teplovzdušné plotu o 20-40 °C nižšiu
Pečenie
ako pre tradičné peče‐
nie.
Pizza
Tradičné pe‐
čenie (Horný/
Dolný Ohrev)
Pomalé Pe‐
čenie
Na pečenie pokrmu na
jednej úrovni, pri ktorom
chcete dosiahnuť inten‐
zívne zhnednutie na po‐
vrchu a chrumkavú kôr‐
ku naspodku. Nastavte
o 20-40 °C nižšiu teplo‐
tu ako pre tradičné pe‐
čenie.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Na prípravu jemného a
šťavnatého pečeného
mäsa.
Funkcia rúry Použitie
Spodný
ohrevný člá‐
nokDolný
Ohrev
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom
a na zaváranie.
Táto funkcia je určená
na úsporu energie po‐
čas pečenia. Bližšie in‐
Vlhký Horúci formácie nájdete v kapi‐
Vzduch
tole „Rady a tipy", Vlhký
horúci vzduch. Dvierka
rúry majú byť počas pe‐
čenia zatvorené, aby
nebola prerušená funk‐
cia a aby bola zabezpe‐
čená prevádzka s naj‐
vyššou možnou energe‐
tickou účinnosťou. Keď
použijete túto funkciu,
teplota v dutine sa mô‐
že líšiť od nastavenej
teploty. Vďaka použitiu
zvyškového tepla môže
byť znížený výkon pri
ohreve. Pre všeobecné
bezpečnostné odporú‐
čania si pozrite: kapitola
„Energetická účinnosť",
Úspora energie.Táto
funkcia bola použitá pre
súlad s triedou energe‐
tickej účinnosti podľa
normy EN 60350-1.
SLOVENSKY
Funkcia rúry Použitie
Túto funkciu môžete
používať na rozmrazo‐
vanie mrazených potra‐
Rozmrazova‐ vín, ako napr. zeleniny
nie
a ovocia. Čas rozmra‐
zovania závisí od množ‐
stva a veľkosti mraze‐
ných potravín.
Na udržiavanie teploty
pokrmov.
Uchovať Tep‐
lé
Použitím tejto funkcie
počas pečenia môžete
optimalizovať spotrebu
Eko Pečenie energie. Viac informácií
Mäsa
o odporúčaných nasta‐
veniach nájdete v kapi‐
tole Rady a tipy, v tabuľ‐
ke pre príslušnú funkciu
(Turbo gril).
Gril
Rýchly Gril
Turbo Gril
Na grilovanie plochých
jedál a na prípravu hria‐
nok.
Na grilovanie plochých
jedál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hria‐
nok.
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny
s kosťami na jednej
úrovni. Tiež na gratino‐
vanie a zapekanie.
6.2 Nastavenie funkcie ohrevu
1. Zapnite rúru pomocou .
Na displeji sa zobrazuje nastavená
teplota, symbol a číslo funkcie ohrevu.
2. Funkciu ohrevu nastavte pomocou
tlačidiel
alebo
.
3. Stlačte tlačidlo
alebo sa funkcia
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
11
Ak ste zapli rúru a nenastavili funkciu
ohrevu ani program rúry, rúra sa po 20
sekundách automaticky vypne.
6.3 Zmena teploty
Stlačte tlačidlo
alebo
, aby ste
zmenili teplotu v krokoch: 5 °C.
Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie zvukový signál a ukazovateľ
ohrevu zhasne.
6.4 Kontrola teploty
Aktuálnu teplotu v rúre môžete
skontrolovať pri zapnutej funkcii a
programe.
1. Stlačte tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí teplota v rúre.
2. Stlačte tlačidlo
alebo displej po
piatich sekundách opäť automaticky
zobrazí nastavenú teplotu.
6.5 Rýchle zohrievanie
Počas funkcie rýchleho
zohrievania nesmie byť v
rúre jedlo.
Funkcia rýchleho zohrievania je k
dispozícii iba pre niektoré funkcie rúry.
Ak je v ponuke nastavení zapnutý
chybový tón, signál zaznie ak nie je
rýchle zohrievanie dostupné pre
nastavenú funkciu. Pozrite si časť
Používanie ponuky nastavení v kapitole
„Doplnkové funkcie“.
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje
čas ohrevu.
Funkciu rýchleho zohrievania zapnete
stlačením a podržaním tlačidla na viac
ako tri sekundy.
Ak je zapnuté rýchle zohrievanie, na
displeji sa zobrazí: blikajúce vodorovné
pásiky
.
12
www.electrolux.com
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
00:00
Použitie
DENNÝ ČAS
Zobrazenie alebo zmena denného času. Čas môžete
zmeniť iba vtedy, keď je spotrebič zapnutý.
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádz‐
ke.
KONIEC
Na nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť.
POSUNUTÝ
ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
KUCHYNSKÝ ČA‐
SOMER
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia
nemá vplyv na činnosť rúry. KUCHYNSKÝ ČASO‐
MER môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je spo‐
trebič vypnutý.
ČASOVAČ ODPO‐ Na nastavenie časovača odpočítavajúceho smerom
ČÍTAVAJÚCI SME‐ nahor, ktorý zobrazuje dobu prevádzky spotrebiča.
ROM NAHOR
Táto funkcia nemá vplyv na prevádzku spotrebiča.
Zapne sa okamžite, keď rúra začne zohrievať. ČA‐
SOVAČ ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM NAHOR nie
je zapnutý, ak sú nastavené funkcie TRVANIE a KO‐
NIEC.
7.2 Nastavenie a zmena času
Po prvom zapojení do elektrickej siete
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
a 12:00. "12" bliká.
3. Pomocou
alebo
nastavte
minúty funkcie TRVANIE.
1. Dotknite sa
hodiny.
alebo
2. Dotknite sa
.
alebo sa funkcia
4. Dotknite sa
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
3. Dotknite sa
minúty.
alebo
4. Dotknite sa symbolu
a nastavte
a nastavte
alebo
symbolu .
Na displeji sa zobrazí aktuálny
nastavený čas.
Ak chcete zmeniť denný čas, dotýkajte
sa
, kým
nezačne blikať.
7.3 Nastavenie funkcie
TRVANIE
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
alebo
nastavte
5. Pomocou
hodiny funkcie TRVANIE.
6. Stlačte tlačidlo
. Funkcia
TRVANIE sa spustí automaticky po
piatich sekundách.
Po uplynutí času na 2 minúty zaznie
a
zvukový signál. Na displeji bliká
nastavenie času. Rúra sa vypne.
7. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
8. Vypnite rúru.
SLOVENSKY
7.4 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
2. Opakovane stláčajte
, kým
nezačne blikať
.
3. Na nastavenie funkcie KONIEC
použite
alebo
a nastavenie
. Najprv
potvrďte stlačením
nastavíte minúty a potom hodiny.
Po uplynutí času na 2 minúty zaznie
a
zvukový signál. Na displeji bliká
nastavenie času. Spotrebič sa vypne
automaticky.
4. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
5. Vypnite spotrebič.
7.5 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
alebo
nastavte
3. Pomocou
minúty funkcie TRVANIE.
4. Dotknite sa
.
alebo
nastavte
5. Pomocou
hodiny funkcie TRVANIE.
6. Dotknite sa
, spotrebič sa prepne
na nastavenie funkcie KONIEC.
Na displeji bliká symbol
.
7. Na nastavenie funkcie KONIEC
použite
alebo
a nastavenie
potvrďte stlačením
. Najprv
nastavíte minúty a potom hodiny.
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne
na nastavený čas funkcie TRVANIE a
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC. V nastavený čas na 2 minúty
zaznie zvukový signál. Na displeji bliká
13
a nastavenie času. Spotrebič sa
vypne automaticky.
8. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
9. Vypnite spotrebič.
Ak je funkcia posunutého
štartu zapnutá, na displeji sa
zobrazí statický symbol
funkcie rúry
s bodkou a
. Bodka indikuje aktívnu
časovú funkciu na displeji
času / zvyškového tepla.
7.6 Nastavenie
KUCHYNSKÉHO ČASOMERA
1. Dotknite sa
.
a "00".
Na displeji bliká
2. Na prepínanie medzi funkciami slúži
. Najprv nastavte sekundy, potom
minúty a hodiny.
3. KUCHYNSKÝ ČASOMER nastavte
pomocou
alebo
potvrďte pomocou
a nastavenie
.
alebo sa
4. Dotknite sa
KUCHYNSKÝ ČASOMER spustí
automaticky po piatich sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál a na displeji bliká
čas 00:00 a .
5. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
7.7 ČASOVAČ
ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM
NAHOR
1. Na resetovanie časovača
odpočítavajúceho smerom nahor
opakovanie stláčajte:
a
.
2. Keď sa na displeji zobrazí "00:00",
časovač odpočítavajúci smerom
nahor sa spustí odznova.
14
www.electrolux.com
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Máte k dispozícii 9 automatických
programov. Automatický alebo receptový
program použite vtedy, ak nemáte s
prípravou pokrmov v rúre skúsenosti
alebo vám chýbajú potrebné znalosti. Na
displeji sa zobrazia predvolené časy
prípravy pre všetky automatické
programy.
8.1 Automatické programy
Číslo programu
Názov programu
1
HOVÄDZIE PEČENÉ
2
PEČENÉ BRAVČOVÉ
3
CELÉ KURA
4
PIZZA
5
MUFFINY
6
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
7
BIELY CHLIEB
8
ZAPEČENÉ ZEMIAKY
9
LASAGNE
8.2 Automatické programy
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
Displej zobrazuje číslo automatického
programu (1 – 9).
3. Automatický program zvoľte dotykom
alebo
.
4. Dotknite sa
alebo počkajte päť
sekúnd, kým sa spotrebič
automaticky nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
začne blikať.
6. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
7. Spotrebič vypnite.
8.3 Automatické programy so
zadávaním hmotnosti
Keď nastavíte hmotnosť mäsa, spotrebič
vypočíta čas pečenia.
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
3. Program so zadávaním hmotnosti
nastavte pomocou dotykových
tlačidiel
alebo
.
Displej zobrazuje: čas prípravy, symbol
trvania
, predvolenú hmotnosť,
jednotku hmotnosti (kg, g).
4. Dotknite sa symbolu
alebo sa
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Spotrebič sa zapne.
5. Predvolenú hmotnosť môžete zmeniť
alebo
. Dotknite sa
.
s
6. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
7. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
8. Spotrebič vypnite.
SLOVENSKY
15
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
9.2 Teleskopické lišty
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
Pokyny pre inštaláciu
teleskopických líšt si odložte
na budúce použitie.
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
1. Vytiahnite ľavú a pravú teleskopickú
lištu.
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
°C
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry
a drôtený rošt na vodiacich lištách.
2. Drôtený rošt položte na teleskopické
lišty a opatrne ich zasuňte do rúry.
16
www.electrolux.com
Pred zatvorením dvierok rúry zatlačte
teleskopické lišty úplne do rúry.
°C
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Použitie funkcie Môj
obľúbený program
Túto funkciu použite, ak chcete uložiť
obľúbené nastavenie teploty a času pre
funkciu alebo program rúry.
1. Nastavte teplotu a čas pre funkciu
alebo program rúry.
a podržte na
2. Dotknite sa symbolu
ňom prst aspoň tri sekundy. Zaznie
zvukový signál.
3. Spotrebič vypnite.
• Ak chcete zapnúť túto funkciu,
•
1. Túto funkciu môžete zapnúť aj keď je
rúra vypnutá. Nenastavujte funkciu
ohrevu.
2. Stlačte tlačidlo
a podržte ho
stlačené 3 sekundy.
3. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa zobrazí symbol SAFE.
Dvierka sú zablokované.
Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky,
zopakujte krok 3.
dotknite sa symbolu
. Spotrebič
spustí váš obľúbený program.
10.3 Používanie funkcie
Blokovanie ovládania
Ak je funkcia spustená,
môžete meniť čas aj
teplotu.
Ak chcete túto funkciu vypnúť,
Túto funkciu môžete zapnúť iba pri
spustenej rúre.
dotknite sa symbolu . Spotrebič
vypne váš obľúbený program.
10.2 Používanie detskej poistky
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu rúry.
Ak je zapnutá funkcia
Pyrolýzy, dvierka sú
zablokované. Po stlačení
senzorového tlačidla sa na
displeji zobrazí hlásenie.
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene nastavení rúry.
1. Na zapnutie tejto funkcie zapnite
rúru.
2. Zapnite funkciu rúry alebo
nastavenie.
3. Dotknite sa súčasne
a
a
podržte ich 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa rozsvieti blokovanie.
Ak chcete blokovanie ovládania vypnúť,
zopakujte krok 3.
SLOVENSKY
10.4 Používanie ponuky
nastavení
Ak je zapnutá funkcia
Pyrolýzy, dvierka sú
zablokované. Po stlačení
senzorového tlačidla sa na
displeji zobrazí hlásenie.
Ponuka nastavení vám umožní zapnúť
alebo vypnúť funkcie v hlavnej ponuke.
Na displeji sa zobrazí SET a číslo
nastavenia.
Rúru je možné vypnúť, aj
keď je nastavená funkcia
blokovania ovládania. Keď
rúru vypnete, blokovanie
ovládania sa vypne.
Popis
Hodnota, ktorú možno nastaviť
1
UKAZOVATEĽ ZVYŠKOVÉHO TEP‐
LA
ZAP/VYP
2
PRIPOMIENKA ČISTENIA
ZAP/VYP
3
TÓN TLAČIDLA1)
KLIKNUTIE/PÍPNUTIE/VYPNÚŤ
4
CHYBOVÝ TÓN
ZAP/VYP
5
REŽIM DEMO
Aktivačný kód: 2468
6
PONUKA SERVIS
-
7
PÔVODNÉ NASTAVENIA
ÁNO/NIE
1) Tón senzorového tlačidla ZAP/VYP nie je možné vypnúť.
1. Stlačte tlačidlo
a podržte ho
stlačené 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí SET1 a bliká „1“.
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
2. Stlačením
nastavenie.
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
1.5
alebo
3. Stlačte tlačidlo
upravte
.
alebo
môžete
4. Stlačením
zmeniť hodnotu daného nastavenia.
.
5. Stlačte tlačidlo
Ak chcete opustiť ponuku nastavení,
stlačte
alebo stlačte a podržte
.
10.5 Automatické vypnutie
Ak je zapnutá funkcia rúry a nastavenie
nezmeníte, spotrebič sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
Po automatickom vypnutí môžete
spotrebič znovu spustiť stlačením
dotykového tlačidla.
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Osvetlenie, Pomalé pečenie,
Trvanie, Koniec, Posunutý
štart.
10.6 Jas displeja
Existujú dva režimy jasu displeja:
17
18
www.electrolux.com
•
•
Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý,
jas displeja je nižší v čase 22:00 až
06:00.
Denný jas:
– keď je spotrebič zapnutý,
– ak sa dotknete senzorového
tlačidla počas funkcie nočného
jasu (s výnimkou ZAPNÚŤ /
VYPNÚŤ), displej sa na 10
sekúnd prepne späť do denného
jasu,
– ak je spotrebič vypnutý a
nastavíte kuchynský časomer. Po
skončení funkcie kuchynského
časomera sa displej vráti späť do
režimu nočného jasu.
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
10.8 Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka rúry alebo chybné
súčasti môžu spôsobiť nebezpečné
prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je
vybavená bezpečnostným termostatom,
ktorý preruší dodávku energie. Po
poklese teploty sa rúra opäť automaticky
zapne.
10.7 Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
•
•
11.1 Vnútorná strana dvierok
Na vnútornej strane dvierok môžete
nájsť:
•
•
čísla úrovní roštov.
informácie o funkciách rúry,
odporúčané úrovne a teploty pre
pokrmy.
•
•
11.2 Všeobecné informácie
•
Spotrebič má päť úrovní na zasunutie
príslušenstva. Úrovne sa číslujú
smerom od dna spotrebiča.
UPOZORNENIE!
Extra hlboký pekáč
nedávajte do najnižšej
úrovne.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
systémom, ktorý cirkuluje vzduch a
neustále recykluje paru. Pomocou
tohto systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné
vo vnútri a chrumkavé na povrchu.
Skracuje čas varenia a znižuje
spotrebu energie na minimum.
V spotrebiči alebo na sklenených
paneloch dvierok sa môže
kondenzovať vlhkosť. Je to normálne.
Pri otváraní dvierok počas pečenia
vždy ustúpte od spotrebiča. V záujme
zníženia kondenzácie nechajte
spotrebič zapnutý 10 minút pred
varením.
Vlhkosť odstráňte po každom použití
spotrebiča.
Neumiestňujte predmety priamo na
dno rúry ani neprikrývajte časti rúry
alebo jej príslušenstvo alobalom.
Mohlo by to zmeniť výsledky pečenia
a poškodiť smalt.
11.3 Pečenie koláčov
•
•
Neotvárajte dvierka rúry pred
uplynutím 3/4 nastaveného času
pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
SLOVENSKY
19
11.4 Pečenie mäsa a rýb
11.5 Čas pečenia
•
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
•
•
Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby
ste predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré
môžu byť trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte
odstáť približne 15 minút, aby z neho
nevytiekla šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do
hlbokého pekáča trochu vody.
Kondenzácii dymu zabránite, ak vodu
pridáte vždy, keď sa odparí.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
11.6 Tabuľka pečenia
Koláče
Pokrm
Horný/dolný ohrev
Skutočné teplo‐
vzdušné pečenie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Šľahané
cestá
170
2
160
3 (2 a 4)
45 - 60
Vo forme
na koláče
Linecké
cesto
170
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
Vo forme
na koláče
Tvarohový 170
koláč
1
165
2
80 - 100
V 26 cm
forme na
koláče
Jablkový
koláč1)
170
2
160
2 (vľavo a
vpravo)
80 - 100
Vo dvoch
20 cm for‐
mách na
koláče na
drôtenom
rošte
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Na plechu
na peče‐
nie
Torta s
džemom
170
2
165
2 (vľavo a
vpravo)
30 - 40
V 26 cm
forme na
koláče
Piškótový
koláč
170
2
150
2
40 - 50
V 26 cm
forme na
koláče
20
www.electrolux.com
Pokrm
Horný/dolný ohrev
Skutočné teplo‐
vzdušné pečenie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Vianočná 160
štóla/
Biskupský
chlebí‐
ček1)
2
150
2
90 - 120
V 20 cm
forme na
koláče
Slivkový
koláč1)
175
1
160
2
50 - 60
Vo forme
na chlieb
Drobné
170
pečivo –
jedna úro‐
veň1)
3
150 - 160
3
20 - 30
Na plechu
na peče‐
nie
Drobné
pečivo –
dve úrov‐
ne1)
-
-
140 - 150
2a4
25 - 35
Na plechu
na peče‐
nie
Drobné
pečivo – tri
úrovne1)
-
140 - 150
1, 3 a 5
30 - 45
Na plechu
na peče‐
nie
Sušienky/ 140
ploché pe‐
čivo – jed‐
na úroveň
3
140 - 150
3
25 - 45
Na plechu
na peče‐
nie
Sušienky/ ploché pe‐
čivo – dve
úrovne
-
140 - 150
2a4
35 - 40
Na plechu
na peče‐
nie
Sušienky/ ploché pe‐
čivo – tri
úrovne
-
140 - 150
1, 3 a 5
35 - 45
Na plechu
na peče‐
nie
Snehové
120
pusinky –
jedna úro‐
veň
3
120
3
80 - 100
Na plechu
na peče‐
nie
Snehové
pusinky –
dve úrov‐
ne1)
-
120
2a4
80 - 100
Na plechu
na peče‐
nie
-
Čas (min) Poznám‐
ky
SLOVENSKY
Pokrm
21
Horný/dolný ohrev
Skutočné teplo‐
vzdušné pečenie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Buchtič‐
ky1)
190
3
190
3
12 - 20
Na plechu
na peče‐
nie
Veterníky
– jedna
úroveň
190
3
170
3
25 - 35
Na plechu
na peče‐
nie
Veterníky
– dve
úrovne
-
-
170
2a4
35 - 45
Na plechu
na peče‐
nie
Plochý ko‐ 180
láč
2
170
2
45 - 70
V 20 cm
forme na
koláče
Biskupský 160
chlebíček
1
150
2
110 - 120
V 24 cm
forme na
koláče
Viktóriin
koláč1)
1
160
2 (vľavo a
vpravo)
30 - 50
V 20 cm
forme na
koláče
170
Čas (min) Poznám‐
ky
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Chlieb a pizza
Pokrm
Horný/dolný ohrev
Skutočné teplo‐
vzdušné pečenie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Biely
chlieb1)
190
1
190
1
60 - 70
1 – 2 kusy,
hmotnosť
jedného
kusa 500
g
Ražný
chlieb
190
1
180
1
30 - 45
Vo forme
na chlieb
Rožky 1)
190
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40
6 – 8 rož‐
kov na
plechu na
pečenie
22
www.electrolux.com
Pokrm
Horný/dolný ohrev
Skutočné teplo‐
vzdušné pečenie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Pizza 1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Na plechu
na peče‐
nie alebo
v hlbokom
pekáči
Čajové
pečivo1)
200
3
190
3
10 - 20
Na plechu
na peče‐
nie
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Zapekané jedlá
Pokrm
Horný/dolný ohrev
Skutočné teplo‐
vzdušné pečenie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Zapekané
cestoviny
200
2
180
2
40 - 50
Vo forme
Zapekaná
zelenina
200
2
175
2
45 - 60
Vo forme
Slané ko‐
láče1)
180
1
180
1
50 - 60
Vo forme
Lasag‐
ne 1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vo forme
Cannello‐
ni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vo forme
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Mäso
Pokrm
Horný/dolný ohrev
Skutočné teplo‐
vzdušné pečenie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Hovädzie
200
2
190
2
50 - 70
Na drôte‐
nom rošte
Bravčové
180
2
180
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
SLOVENSKY
Pokrm
23
Horný/dolný ohrev
Skutočné teplo‐
vzdušné pečenie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
190
2
175
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
Krvavý an‐ 210
glický roz‐
bif
2
200
2
50 - 60
Na drôte‐
nom rošte
Stredne
210
prepečený
anglický
rozbif
2
200
2
60 - 70
Na drôte‐
nom rošte
Prepečený 210
anglický
rozbif
2
200
2
70 - 75
Na drôte‐
nom rošte
Bravčové
pliecko
180
2
170
2
120 - 150
S kožou
Bravčové
koleno
180
2
160
2
100 - 120
2 kusy
Jahňacie
190
2
175
2
110 - 130
Stehno
Kurča
220
2
200
2
70 - 85
Vcelku
Morka
180
2
160
2
210 - 240
Vcelku
Kačka
175
2
220
2
120 - 150
Vcelku
Hus
175
2
160
1
150 - 200
Vcelku
Králik
190
2
175
2
60 - 80
Porciova‐
ný
Zajac
190
2
175
2
150 - 200
Porciova‐
ný
Bažant
190
2
175
2
90 - 120
Vcelku
Teľacie
Čas (min) Poznám‐
ky
Ryba
Pokrm
Horný/dolný ohrev
Skutočné teplo‐
vzdušné pečenie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Pstruh/
pražma
morská
190
2
175
2
40 - 55
3 – 4 ryby
Tuniak/
losos
190
2
175
2
35 - 60
4 – 6 filiet
24
www.electrolux.com
11.7 Grilovanie
Pred pečením prázdnu rúru
predhrievajte asi 3 minúty.
Pokrm
Množstvo
Kusy
(g)
Steaky z
filiet
4
800
Hovädzie
steaky
4
Klobásy
Bravčové
kotlety
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
1. strana
2. strana
max.
12 - 15
12 - 14
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kurča
2
(rozdelené
na 2 časti)
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebaby
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kuracie
prsia
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
ger
6
600
max.
20 - 30
-
4
Fileta z ry‐ 4
by
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Zapekané
sendviče
4-6
-
max.
5-7
-
4
Hrianky
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
11.8 Turbo gril
Hovädzie mäso
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hovädzie pečené na cm hrúbky
alebo fileta, nepre‐
pečené1)
190 - 200
5-6
1 alebo 2
Hovädzie pečené
alebo fileta, stred‐
ne prepečené1)
180 - 190
6-8
1 alebo 2
na cm hrúbky
SLOVENSKY
Pokrm
Množstvo
Hovädzie pečené na cm hrúbky
alebo fileta, prepe‐
čené1)
25
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
170 - 180
8 - 10
1 alebo 2
Čas (min)
Úroveň v rúre
1) Rúru predhrejte.
Bravčové mäso
Pokrm
Množstvo (kg) Teplota (°C)
Pliecko, krkovička, 1 - 1.5
stehno
160 - 180
90 - 120
1 alebo 2
Kotleta, rebierka
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 alebo 2
Sekaná
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 alebo 2
Bravčové koleno
(predvarené)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 alebo 2
Teľacie mäso
Pokrm
Množstvo (kg) Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pečená teľaci‐
na
1
160 - 180
90 - 120
1 alebo 2
Teľacie koleno
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 alebo 2
Jahňacie
Pokrm
Čas (min)
Úroveň v rúre
Jahňacie steh‐ 1 - 1.5
no, pečené jah‐
ňacie
Množstvo (kg) Teplota (°C)
150 - 170
100 - 120
1 alebo 2
Jahňací chrbát
160 - 180
40 - 60
1 alebo 2
1 - 1.5
Hydina
Pokrm
Množstvo (kg) Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Časti hydiny
0,2 - 0,25 kaž‐
dá
200 - 220
30 - 50
1 alebo 2
Kurča, polovica 0,4 - 0,5 každá
190 - 210
35 - 50
1 alebo 2
Kurča, vykŕme‐ 1 - 1.5
né
190 - 210
50 - 70
1 alebo 2
Kačka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 alebo 2
Hus
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 alebo 2
Morka
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 alebo 2
Morka
4-6
140 - 160
150 - 240
1 alebo 2
26
www.electrolux.com
Ryba (v pare)
Pokrm
Množstvo (kg) Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Celá ryba
1 - 1.5
40 - 60
1 alebo 2
210 - 220
11.9 Vlhký Horúci Vzduch
Počas pečenia otvárajte
dvierka spotrebiča, iba ak je
to nevyhnutné.
Pre dosiahnutie najlepších
výsledkov dodržiavajte časy
pečenia v tabuľke nižšie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Zapečené cestoviny
190 - 200
45 - 55
2
Zapečené zemiaky
160 - 170
60 - 75
2
Moussaka
180 - 200
75 - 90
2
Lasagne
160 - 170
55 - 70
2
Cannelloni
170 - 190
65 - 75
2
Chlebový puding
150 - 160
75 - 90
2
Ryžový puding
170 - 190
45 - 60
2
Jablkový koláč
150 - 160
75 - 85
2
Biely chlieb
180 - 190
50 - 60
2
11.10 Pomalé Pečenie
Túto funkciu použite na prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb.
Počas prvých 10 minút môžete nastaviť
teplotu rúry v rozsahu od 80 °C do 150
°C. Predvolená teplota je 90 °C. Po
nastavení teploty bude rúra ďalej piecť
pri 80 °C. Pri príprave hydiny
nepoužívajte túto funkciu.
1. Mäso prudko opečte na pekáči na
varnom paneli pri vysokej teplote –
asi 1 až 2 minúty zo všetkých strán.
2. Mäso v horúcom pekáči vložte do
rúry na drôtený rošt.
3. Zvoľte funkciu Pomalé pečenie.
Pri použití tejto funkcie
pripravujte vždy pokrm bez
pokrievky.
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hovädzie peče‐ 1 000 – 1 500 g 120
né
120 - 150
1
Hovädzie filety
1 000 – 1 500 g 120
90 - 150
3
Pečené teľacie
1 000 – 1 500 g 120
120 - 150
1
SLOVENSKY
27
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Steaky
200 – 300 g
120
20 - 40
3
11.11 Rozmrazovanie
Pokrm
Množstvo Čas roz‐
Dodatočný čas
(g)
mrazovania rozmrazovania
(min.)
(v min.)
Poznámky
Kurča
1000
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na obrá‐
tený tanierik vložený do
veľkého taniera. Po
uplynutí polovice času
obráťte.
Mäso
1000
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice ča‐
su obráťte.
Mäso
500
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice ča‐
su obráťte.
Pstruh
150
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
250
30 - 40
10 - 15
-
Smotana
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá výborne
vyšľahať, aj keď je čia‐
stočne zamrznutá.
Torta
1400
60
60
-
11.12 Zaváranie - Dolný ohrev
•
•
•
•
•
•
•
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
ani plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť litrových zaváracích
pohárov.
•
Poháre rovnomerne naplňte a
zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď tekutina v pohároch začne
vrieť(asi po 35 - 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C
(pozrite si tabuľku).
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Jahody/čučoriedky/ 160 - 170
maliny/zrelé egreše
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
35 - 45
-
28
www.electrolux.com
Kôstkovice
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/
špargľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenina
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
11.13 Sušenie - Teplovzdušné
pečenie
•
•
Plechy pokryte papierom odolným
voči tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm
nechajte na jednu noc vychladnúť a
až potom dokončite sušenie.
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina na
kvasenie
60 - 70
5-6
3
1/4
Huby
50 - 60
6-8
3
1/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
Ovocie
Pokrm
Slivky
60 - 70
8 - 10
1 úroveň
2 úrovne
3
1/4
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky 60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
6-9
3
1/4
Marhule
60 - 70
60 - 70
29
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou
tkaninou namočenou v teplej vode s
prídavkom mierneho čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite
príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro rúry vyčistite po každom použití.
Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál
môže mať na následok vznik požiaru.
Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na
pečenie.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
12.2 Antikorové alebo hliníkové
rúry
Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou
alebo špongiou. Vysušte ich mäkkou
handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky,
kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací panel
rúry.
12.3 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích líšt
postupujte veľmi opatrne.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
2
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
30
www.electrolux.com
12.4 Pyrolýza
UPOZORNENIE!
Vyberte všetko príslušenstvo
a vysúvacie lišty.
Pyrolytické čistenie sa
nemôže spustiť:
• ak ste nezavreli úplne
dvierka rúry. Pri
niektorých modeloch sa v
prípade tejto chyby na
displeji zobrazí kód C3.
UPOZORNENIE!
Ak sú v tej istej kuchynskej
skrinke nainštalované ďalšie
spotrebiče, nepoužívajte ich
súčasne s funkciou
Pyrolýza. Spôsobilo by to
poškodenie rúry.
Počas pyrolytického čistenia sú dvierka
zablokované. Symbol
a pásiky
ukazovateľa ohrevu svietia, kým sa
dvierka neodistia. Dvierka sa odistia, keď
bude teplota vnútri rúry bezpečná a keď
sa ukončí pyrolytické čistenie.
Počas pyrolytického čistenia nesvieti
osvetlenie rúry.
1. Hrubé nečistoty očistite ručne.
2. Vnútornú stranu dvierok umyte
horúcou vodou, tak aby sa zvyšky
nepripálili vplyvom horúceho
vzduchu.
3. Zapnite rúru.
4. Opakovane stláčajte tlačidlo , až
kým sa na displeji nezobrazí "Pyro" a
číslo programu čistenia.
5. Stlačte tlačidlo
.
alebo
a
6. Stlačte tlačidlo
nastavte trvanie procesu čistenia:
Voliteľná
funkcia
Popis
1
1:00 pre
slabé znečis‐
tenie
2
1:30 pre
bežné zne‐
čistenie
3
2:30 pre
silné znečis‐
tenie
Funkciu Koniec môžete použiť na
posunutie štartu procesu čistenia.
7. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
12.5 Pripomienka čistenia
Po každom vypnutí spotrebiča bude na
najbližších 10 sekúnd na displeji blikať
ako
symbol pripomienky čistenia
pripomenutie potreby pyrolytického
čistenia.
Pripomienka čistenia
zhasne:
• po dokončení funkcie
pyrolytického čistenia,
• keď ju vypnete v
základnom nastavení.
Pozrite si časť
„Používanie ponuky
nastavení“.
12.6 Čistenie dvierok rúry
Dvierka rúry majú štyri sklenené
panely.Dvierka rúry a vnútorné sklenené
panely môžete vybrať a vyčistiť ich.
Ak by ste sa pokúšali
sklenené panely vybrať, kým
sú dvierka namontované,
mohli by sa dvierka zatvoriť.
UPOZORNENIE!
Rúru nepoužívajte bez
sklenených panelov.
1. Úplne otvorte dvierka a uchopte oba
závesy dvierok.
SLOVENSKY
31
5. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
2
B
1
2. Nadvihnite príchytky na oboch
závesoch a preklopte ich.
3. Dvierka rúry privrite do polovice, aby
zostali v prvej otvorenej polohe.
Potom ich potiahnite vpred a vyberte
z lôžka.
4. Dvierka položte na mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.
6. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
7. Sklenené panely dvierok uchopte za
horné okraje a opatrne ich vytiahnite
jeden za druhým. Začnite vrchným
panelom. Uistite sa, že sklenený
panel sa úplne vysunie z podpier.
8. Sklenené panely umyte vo vode so
saponátom. Sklenené panely opatrne
osušte.
Po dokončení čistenia nainštalujte
sklenené panely a dvierka rúry. Zvoľte
opačný postup.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (A,
B a C) namontovali späť v správnom
poradí. Stredný panel (B) má dekoratívny
rám. Povrch s potlačou musí smerovať
do vnútra dvierok. Po montáži
skontrolujte, či nie je povrch rámu
skleného panela (B) na mieste potlače
na dotyk drsný.
32
www.electrolux.com
A
B
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
C
UPOZORNENIE!
Halogénovú žiarovku vždy
držte cez tkaninu, aby ste
predišli pripáleniu zvyškov
mastnoty na žiarovke.
Zadné svetlo
Uistite sa, že stredný sklenený panel je
namontovaný správne.
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
A
B
C
12.7 Výmena osvetlenia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra
správne pripojená ku zdro‐
ju elektrického napájania
(pozrite si schému pripoje‐
nia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
SLOVENSKY
33
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Pozrite si časť „Automatic‐
ké vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka. Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Displej pri vypnutom spo‐
trebiči nezobrazuje čas.
Displej je vypnutý.
Ak chcete displej opäť za‐
pnúť, dotknite sa naraz
a
Príprava jedla trvá veľmi dl‐ Teplota je príliš nízka ale‐
ho alebo naopak, jedlá sú bo príliš vysoká.
hotové príliš rýchlo.
.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa
pokynov v návode.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa na niekoľko
sekúnd zobrazí „C3“.
Funkcia čistenia vôbec ne‐ Úplne zatvorte dvierka.
pracuje. Nezavreli ste úpl‐
ne dvierka rúry alebo je
nefunkčné blokovanie dve‐
rí.
Na displeji sa zobrazí
„F102“.
•
•
Nezavreli ste úplne
•
dvierka rúry.
•
Zámok dverí je nefunkč‐
ný.
•
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
•
•
Úplne zatvorte dvierka.
Pomocou domovej po‐
istky alebo bezpečnost‐
ného vypínača v poist‐
kovej skrini vypnite rúru
a znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí „F102“, obráťte
sa na oddelenie staro‐
stlivosti o zákazníka.
Pomocou domovej po‐
istky alebo bezpečnost‐
ného vypínača v poist‐
kovej skrini vypnite rúru
a znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód,
obráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
34
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Spotrebič je zapnutý, ale
sa nezohrieva. Ventilátor
nefunguje. Na displeji sa
zobrazí symbol "Demo".
Je aktivovaný ukážkový re‐ Pozrite si časť „Používanie
žim.
ponuky nastavení“ v kapi‐
tole „Doplnkové funkcie“.
13.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Riešenie
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
14. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
548 21
14.1 Zabudovanie
min. 550
20
590
558
16
min. 560
573
114
589
594
548 21
min. 550
600
558
16
20
595 +/-1
114
5
min. 560
573
589
594
595 +/-1
5
3
3
SLOVENSKY
14.2 Upevnenie spotrebiča k
linke
A
B
14.3 Elektrická inštalácia
Výrobca nenesie
zodpovednosť v prípade, že
nedodržíte bezpečnostné
pokyny uvedené v
príslušných kapitolách.
14.4 Kábel
Typy káblov použiteľných pre inštaláciu
alebo výmenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Prierez kábla určite podľa celkového
výkonu uvedeného na typovom štítku.
Môžete si tiež pozrieť údaje uvedené v
tabuľke:
Celkový výkon
(W)
Prierez kábla
(mm²)
maximálne 1 380
3 x 0.75
maximálne 2 300
3x1
maximálne 3 680
3 x 1.5
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel)
musí byť o 2 cm dlhší ako fázový a
nulový kábel (modrý a hnedý kábel).
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
15.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Model
EOC5750AOX
Index energetickej účinnosti
81.2
Energetická trieda
A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0.93 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0.69 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
72 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
35.4 kg
35
36
www.electrolux.com
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
15.2 Úspora energie
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte dvierka. Tesnenia
dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že
je upevnené na svojom mieste.
V záujem vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Počas pečenia vypnite osvetlenie.
Zapnite ho iba v prípade potreby.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Vlhký Horúci Vzduch
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
Ak použijete funkciu Vlhký Horúci
Vzduch, osvetlenie sa po 30 sekundách
automaticky vypne. Osvetlenie môžete
opäť zapnúť, ale tento úkon zníži
očakávanú úsporu energie.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Vypnutie displeja
Displej môžete vypnúť. Naraz stlačte a
podržte tlačidlá
a
zopakujte tento krok.
. Pre zapnutie
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
37
38
www.electrolux.com
SLOVENSKY
39
867339095-A-492017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement