FI
KULINARISK
SE
SUOMI
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n
nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.
SVENSKA
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista
över IKEA:s auktoriserade serviceleverantör och nationella
telefonnummer.
SUOMI
SVENSKA
4
34
4
SUOMI
Sisältö
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Laitteen kuvaus
Käyttöpaneeli
Käyttöönotto
Päivittäinen käyttö
Kellotoiminnot
Automaattiset ohjelmat
4
6
8
9
10
12
13
17
18
Lisävarusteiden käyttäminen
Lisätoiminnot
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
YMPÄRISTÖNSUOJELU
IKEA-TAKUU
19
21
23
24
27
29
29
31
31
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä
asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana
tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se
on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat
osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
SUOMI
•
•
5
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää kaukana
tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön
aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia. Alle 8vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat
huoltotoimenpiteet.
Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä.
Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa,
mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi
vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.
Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen
suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä
uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua
paistolämpömittaria.
6
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja
kalusteisiin.
• Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
• Laitteen sivujen on oltava saman
korkuisten laitteiden tai kalusteiden
lähellä.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen
luukkuun tai päästä niitä sen lähelle,
varsinkaan luukun ollessa kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat
sulakkeet on irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava
vähintään 3 mm.
• Sulje laitteen luukku kokonaan ennen
pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön. direktiivejä.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
tai räjähdyksen vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
7
SUOMI
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla
kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää helposti
syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä
laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– älä säilytä kosteita astioita tai ruokia
laitteessa sen käytön jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Uunin emalipintojen tai ruostumattoman
teräksen värimuutokset eivät vaikuta
laitteen toimintaan.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten paistamisessa.
Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää
pysyviä jälkiä.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin
tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen
lämmittämiseen.
• Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
• Jos laite asennetaan kalusteen paneelin
(esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan
sulkea laitteen ollessa toiminnassa.
Lämpöä tai kosteutta voi kertyä suljetun
kalusteen paneelin taakse ja se laite,
kotelointi tai lattia voi sen seurauksena
vaurioitua. Älä sulje kalusteen paneelia
ennen kuin laite on jäähtynyt kokonaan
käytön jälkeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja tai
laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on
lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun
lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi
aiheuttaa tulipalon.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
Pyrolyysipuhdistus
Tulipalo- ja palovammavaara.
• Ennen pyrolyysi- tai
käyttöönottotoiminnon käyttöä on
uunista poistettava:
– ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai
rasvaroiskeet/-jäämät
– irrotettavat varusteet (mukaan lukien
tuotteen mukana toimitetut ritilät,
kannattimet jne.), erityisesti
tarttumattomat kattilat, pannut, pellit,
välineet jne.
• Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen ohjeet
huolellisesti.
• Pidä lapset poissa laitteen luota silloin,
kun pyrolyysipuhdistus on käynnissä.
SUOMI
•
•
•
•
•
Laite kuumenee erittäin kuumaksi ja
kuumaa ilmaa pääsee etuosan
jäähdytysaukoista.
Pyrolyysipuhdistus on korkealla
lämpötilalla toimiva toiminto, jonka
aikana ruokajäämistä ja
valmistusmateriaaleista voi syntyä
höyryjä. Tämän vuoksi käyttäjän on
erittäin suositeltavaa:
– varmistaa hyvä tuuletus
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen
jälkeen
– varmistaa hyvä tuuletus ensimmäisen
maksimilämpötilan käyttökerran
aikana ja sen jälkeen.
Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja
matelijat voivat olla erittäin herkkiä
pyrolyysiuunien puhdistuksen aikana
mahdollisesti muodostuville höyryille.
– Varmista, ettei laitteen lähettyvillä
ole eläimiä (varsinkaan lintuja)
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen
jälkeen ja käytä ensin
maksimilämpötilaa hyvin tuuletetussa
tilassa.
Myös pienet kotieläimet voivat olla
erittäin herkkiä pyrolyysiuunien lähellä
tapahtuville lämpötilamuutoksille, kun
pyrolyysipuhdistus on toiminnassa.
Keittoastioiden, pannujen, tarjottimien,
ruoanlaittovälineiden jne. tarttumattomat
pinnat voivat vaurioitua pyrolyysiuunien
pyrolyysipuhdistuksen korkean
lämpötilan seurauksena ja niistä voi
päästä myös pienessä määrin haitallista
höyryä.
Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/
ruokajäämistä muodostuvat höyryt eivät
ole haitallisia ihmisille, tämä koskee
8
myös pikkulapsia ja heikkokuntoisia
henkilöitä.
Sisävalo
• Käytä ainoastaan kodinkoneisiin
tarkoitettuja hehkulamppuja tai
halogeenilamppua. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukku, jotta lapset ja eläimet
eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Pakkausmateriaalit:
Pakkausmateriaalit ovat
ympäristöystävällisiä ja ne voidaan
kierrättää. Muoviosiin on merkitty
kansainvälinen materiaalin tunniste,
esim. PE ja PS. Vie pakkausmateriaalit
niille tarkoitettuihin
jätteenkeräyssäiliöihin.
Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Asennus
Lue asennusohjeet.
SUOMI
9
Määritä johdon poikkipinta-ala
arvokilvessä olevan kokonaistehon mukaan.
Voit myös käyttää taulukkoa:
Sähköliitäntä
VAROITUS! Sähköliitäntä on
annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
Valmistaja ei vastaa vahingoista,
jos kappaleiden
"Turvallisuusohjeet" ohjeita ei ole
noudatettu.
Laitteen mukana toimitetaan ainoastaan
virtajohto.
Johto
Asennuksen tai vaihdon johtotyypit:
Kokonaisteho (W) Johdon läpileikkaus
(mm²)
enintään 1380
3 x 0.75
enintään 2300
3x1
enintään 3680
3 x 1.5
Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on
oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja
nollajotimeen (sininen ja ruskea johto)
verrattuna.
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Laitteen kuvaus
Laitteen osat
1
2
4
3
4
5
3
6
5
9
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Käyttöpaneeli
Elektroninen ohjelmointilaite
Paistolämpömittarin pistorasia
Grilli
Valo
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Arvokilpi
Kannatintasot
7
Lisävarusteet
• Paistoritilä x 2
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien
ja paistien alustana.
• Leivinpelti x 1
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
• Grilli / uunipannu x 1
Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.
• Paistolämpömittari x 1
Osoittaa ruoan kypsyyden.
• Teleskooppikannattimet x 2 sarjaa
Ritilöitä ja leivinpeltiä varten.
SUOMI
10
Käyttöpaneeli
Elektroninen ohjelmointilaite
1
2 3 4
Symboli
1
2
3
4
5
6
7
8
-
5
Toiminto
6
7 8 9 10 11
Kuvaus
PÄÄLLE / POIS
Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä.
Uunitoiminnot tai
Avustava Ruoanvalmistus
Valitse uunitoiminto tai valikko koskettamalla kerran symbolia: Avustava Ruoanvalmistus. Valitse eri
valikko koskettamalla symbolia uudelleen: Uunitoiminnot, Avustava Ruoanvalmistus. Kytke valo
päälle ja pois päältä koskettamalla symbolia 3 sekunnin ajan.
Takaisin-painike
Siirtyminen yhden tason verran takaisinpäin valikossa. Avaa päävalikko koskettamalla symbolia 3
sekunnin ajan.
Lämpötilan valitseminen
Lämpötilan asettaminen tai laitteen nykyisen lämpötilan tarkistaminen.
Suosikit
Suosikkiohjelmien tallentaminen ja valitseminen.
Näyttö
Näyttää laitteen asetukset.
Ylänuolipainike
Ylöspäin liikkuminen valikossa.
Alanuolipainike
Alaspäin liikkuminen valikossa.
SUOMI
11
Symboli
9
10
11
Toiminto
Kuvaus
Aika- ja lisätoiminnot
Eri toimintojen asettaminen. Kosketa symbolia uunitoiminnon ollessa käynnissä asettaaksesi ajastimen tai toiminnot: Painikelukitus, Suosikit, Valmista
Ja Pidä,Turvaohjelma. Voit myös muuttaa paistolämpömittarin asetuksia.
Hälytinajastin
Kun haluat asettaa toiminnon: Hälytinajastin.
OK
Valinnan tai asetuksen vahvistaminen.
Näyttö
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Uunitoiminto
Kellonaika
Kuumennuksen osoitin
Lämpötila
Toiminnon kesto tai päättymisaika
Muut näytön merkkivalot:
Symboli
Toiminto
Hälytinajastin
Toiminto suoritetaan.
Kellonaika
Näytössä näkyy kellonaika.
Kestoaika
Keittoaika näkyy näytössä.
Lopetus
Keittotoiminnon päättymisaika näkyy
näytössä.
Lämpötila
Lämpötila näkyy näytössä.
Aikanäyttö
Uunitoiminnon toiminta-aika näkyy
näytössä. Nollaa aika painamalla painiketta
ja
samanaikaisesti.
Ajan laskenta
Laite laskee kypsennysajan.
Kuumennuksen osoitin
Näytössä näkyy laitteen lämpötila.
12
SUOMI
Symboli
Toiminto
Painoautomatiikka
Näytöstä näkyy, että automaattinen
painojärjestelmä on toiminnassa tai
että painoa voidaan muuttaa.
Valmista Ja Pidä
Toiminto on käytössä.
Käyttöönotto
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
3. Aseta toiminto: Kiertoilma
ja
maksimilämpötila.
4. Anna laitteen käydä 15 minuuttia.
Varusteet voivat kuumentua tavallista
enemmän. Laitteesta voi tulla hajua ja
savua. Tämä on normaalia. Tarkista, että
huoneen ilmavirtaus on riittävä.
Uuden laitteen puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot laitteesta.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Mekaanisen lapsilukon käyttäminen
Puhdista laite ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat kannattimet
takaisin alkuperäiseen asentoon.
Laitteen lapsilukko on asennettu ja kytketty
toimintaan. Se sijaitsee uunin
käyttöpaneelin alapuolella, oikealla
puolella.
Ensimmäinen kytkentä
Kun lapsilukko on asennettu, uunin luukku
avataan nostamalla lukituksen vipua kuvan
mukaisesti.
Kun kytket laitteen sähköverkkoon tai
sähkökatkos on tapahtunut, laitteeseen on
asetettava kieli, näytön kontrasti, näytön
kirkkaus ja kellonaika.
1. Aseta arvo painamalla painiketta
.
-painikkeella.
2. Vahvista
tai
Esikuumennus
Esikuumenna laite ennen ensimmäistä
käyttökertaa käyttäen ainoastaan ritilöitä
ja leivinpeltiä.
1. Aseta toiminto: Ylä + alalämpö
maksimilämpötila.
2. Anna laitteen käydä 1 tunti.
ja
Sulje luukku vetämättä lapsilukon vipua.
Poista lapsilukko käytöstä avaamalla
uuninluukku ja poistamalla lapsilukko Torxavaimella. Torx-avain löytyy uunin
varustepussista.
SUOMI
13
Ruuvaa ruuvi takaisin reikään lapsilukon
poistamisen jälkeen.
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
3. Paina
siirtyäksesi alavalikkoon tai
vahvistaaksesi asetuksen.
Voit aina palata takaisin
Valikoiden selaaminen
1. Kytke laite toimintaan.
2. Valitse valikkovalinta painamalla
.
päävalikkoon painikkeella .
tai
Valikoiden yleiskuvaus
Päävalikko
Symboli
Valikkovalinta
Käyttötarkoitus
Uunitoiminnot
Sisältää uunitoimintojen luettelon.
Avustava Ruoanvalmistus
Sisältää automaattisten ohjelmien luettelon.
Suosikit
Sisältää luettelon käyttäjän luomista suosikkiohjelmista.
Pyrolyysi
Pyrolyysipuhdistus.
Perusasetukset
Käytetään laitteen määrityksien asettamiseen.
Ekstrat
Sisältää uunin lisätoimintojen luettelon.
Alavalikot toiminnoille: Perusasetukset
Symboli
Alavalikko
Kuvaus
Aseta kellonaika
Asettaa kellonajan kelloon.
Aikanäyttö
Kun virta on kytketty laitteeseen, näytössä näkyy
aika, jolloin laite sammutetaan.
SUOMI
14
Symboli
Alavalikko
Kuvaus
Turvaohjelma
Toiminnon asettaminen ja sen käynnistäminen
myöhemmin painamalla jotakin käyttöpaneelin
symbolia.
Valmista Ja Pidä
Pitää ruoan lämpimänä 30 minuuttia sen jälkeen
kun toiminto on päättynyt.
Ajan Lisääminen
Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä ajan lisäystoiminnon.
Näytön Kontrasti
Säätää näytön kontrastin asteittain.
Näytön Kirkkaus
Säätää näytön kirkkauden asteittain.
Valitse Kieli
Asettaa näytön kielen.
Äänenvoimakkuus
Säätää painikkeiden ja äänimerkkien äänenvoimakkuuden asteittain.
Painikeäänet
Ota käyttöön ja poista käytöstä kosketuspainikkeiden äänet. Virtakytkimen ääntä ei voida kytkeä pois päältä.
Hälytysäänet
Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä hälytysäänet.
Ohjattu Puhdistus
Ohjaa sinut puhdistusprosessin läpi.
Muistutus Puhdistamisesta
Muistuttaa laitteen puhdistustarpeesta.
Huolto
Näyttää ohjelmistoversion ja mallin.
Tehdasasetukset
Palauttaa kaikki tehdasasetukset.
Uunitoiminnot
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Kiertoilma
Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti ja ruokien kuivaus.Aseta
lämpötila 20 - 40 °C alhaisemmaksi kuin toiminnossa: Ylä + alalämpö.
Ylä + alalämpö
Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.
SUOMI
15
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Pizzatoiminto
Voimakkaamman ruskistuksen tai rapean pohjan
vaativien ruokien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Säädä lämpötila 20 - 40 °C alhaisemmaksi kuin toiminnossa: Ylä + alalämpö.
Matalalämpö
Mureiden ja mehukkaiden paistien paistaminen.
Alalämpö
Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.
Kostea Kiertoilma
Pellillä olevien leipomotuotteiden paistaminen yhdellä kannatintasolla. Energian säästäminen paistamisen aikana. Tätä toimintoa tulee käyttää
ruoanvalmistustaulukoiden mukaisesti halutun
paistotuloksen saavuttamiseksi. Katso ruoanvalmistustaulukoista lisätietoja suositelluista asetuksista. Tämän toiminnon avulla määritetään energialuokka standardin EN 60350-1 mukaisesti.
Paistoaika on asetettava ensin. Katso tämä reseptikirjan toiminto ruoanvalmistustaulukosta saadaksesi lisätietoja suositelluista asetuksista.
Eko-paisto
Säästötoiminnoilla voit optimoida energiankulutusta kypsennyksen aikana. Paistoaika on asetettava ensin. Katso reseptikirjan paistotaulukoista
lisätietoa suositelluista asetuksista.
Pakasteet
Pakasteruokien, kuten ranskalaisten, lohkoperunoiden, rapeiden kevätkääryleiden valmistaminen.
Grilli
Matalien ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.
Maksigrilli
Matalien suurien ruokamäärien grillaus sekä leivän paahtaminen.
Gratinointi
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi
ja ruskistus.
SUOMI
16
Ekstrat
Uunitoiminto
Leivän valmistaminen.
Paistos
Uuniruokien, kuten lasagnen tai perunagratiinin
valmistaminen. Gratinointi ja ruskistus.
Taikinan Nostatus
Hiivataikinan kontrolloitu nostatus ennen leipomista.
Lautasten Lämmitys
Lautasten esilämmitys ennen tarjoilua.
Säilöntä
Vihannessäilykkeiden valmistus, esim. pikkelsit.
Kuivaus
Hedelmä- (esim. omenat, luumut, persikat) ja vihannesviipaleiden (tomaatit, kesäkurpitsa, sienet)
kuivaus.
Lämpimänä Pito
Tarkoitettu ruokien lämpimänä pitämiseen.
Sulatus
Tätä toimintoa voidaan käyttää pakasteruokien,
kuten vihannesten ja hedelmien, sulattamiseen.
Sulatusaika riippuu pakasteruoan määrästä ja
koosta.
Uunitoiminnon käynnistäminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Käyttötarkoitus
Leipä
Kytke laite toimintaan.
Valitse valikko: Uunitoiminnot.
Vahvista
-painikkeella.
Valitse uunitoiminto.
Vahvista
-painikkeella.
Aseta lämpötila.
-painikkeella.
Vahvista
Kuumennuksen osoitin
Kun jokin uunitoiminto kytketään päälle,
palkki tulee näkyviin näyttöön. Palkissa
näkyy, että lämpötila nousee. Kun lämpötila
on saavutettu, äänimerkki kuuluu kolme
kertaa ja palkki vilkkuu ja häviää sen
jälkeen.
Jälkilämpö
Kun laite kytketään pois päältä, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön
avulla ruoka-aineksia voidaan pitää
lämpimänä.
SUOMI
17
Kellotoiminnot
Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto
Hälytinajastin
Käyttötarkoitus
Ajanlaskennan asettaminen (maks. 2 h 30
min). Tämä toiminto ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan.
Aktivoi toiminto painamalla painiketta
Aseta minuutit painamalla
tä painamalla
tai
.
ja käynnis-
.
Kestoaika
Toiminta-ajan asettaminen (enintään 23 tuntia ja 59 minuuttia).
Lopetus
Toiminnolla asetetaan uunitoimintojen poiskytkeytymisaika (enintään 23 tuntia ja 59 minuuttia).
Jos aika asetetaan kellotoiminnolle, aika
käynnistyy 5 sekunnin kuluttua.
Jos käytät kellotoimintoja:
Kestoaika, Lopetus, laite kytkee
lämpövastukset pois päältä, kun
asetusajasta on kulunut 90 %.
Laite käyttää jälkilämpöä
kypsennyksen loppuvaiheessa,
kunnes aika loppuu (3 - 20
minuuttia).
Kellotoimintojen asettaminen
Ennen kuin käytät toimintoja:
Kestoaika, Lopetus, uunitoiminto
ja lämpötila on asetettava ensin.
Laite kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
Voit käyttää toimintoja:
Kestoaika ja Lopetus
samanaikaisesti, jos laite
halutaan kytkeä automaattisesti
toimintaan ja myöhemmin pois
toiminnasta.
Toiminnot: Kestoaika ja Lopetus
eivät toimi paistolämpömittaria
käytettäessä.
1. Aseta uunitoiminto.
2. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes
näyttöön tulee haluamasi kellotoiminto
ja vastaava symboli.
3. Aseta vaadittu aika painamalla tai .
-painikkeella.
4. Vahvista
SUOMI
Kun aika loppuu, laitteesta kuuluu
äänimerkki. Laite kytkeytyy pois
toiminnasta. Näytössä näkyy viesti.
5. Äänimerkki voidaan deaktivoida
painamalla mitä tahansa symbolia.
Valmista Ja Pidä
Toiminnon edellytykset:
• Lämpötilaksi on asetettu yli 80 °C.
• Toiminto: Kestoaika on asetettu.
Toiminto: Valmista Ja Pidä pitää valmiin
ruoan lämpimänä 80 °C lämpötilassa 30
minuutin ajan. Se aktivoituu, kun kypsennystai paistotoiminto päättyy.
Toiminto voidaan ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä valikossa: Perusasetukset.
1.
2.
3.
4.
Kytke laite toimintaan.
Valitse uunitoiminto.
Aseta lämpötila yli 80 °C.
toistuvasti, kunnes
Paina painiketta
näytössä näkyy: Valmista Ja Pidä.
-painikkeella.
5. Vahvista
Kun ohjelman aika loppuu, laitteesta kuuluu
äänimerkki.
18
Toiminto jää päälle, jos muutat
uunitoimintoja.
Ajan Lisääminen
Toiminto: Ajan Lisääminen pidentää
uunitoiminnon toiminta-aikaa, kun
Kestoaika on kulunut umpeen.
Tämä soveltuu kaikkiin
uunitoimintoihin, joissa on
Kestoaika tai Painoautomatiikka.
Toimintoa ei voida käyttää
uunitoiminnoissa, joissa
käytetään paistolämpömittaria.
1. Kun aika loppuu, laitteesta kuuluu
äänimerkkejä. Paina mitä tahansa
symbolia.
Näytössä näkyy viesti.
2. Paina painiketta
kytkeäksesi
toiminnon toimintaan tai peruuta
toiminto painamalla .
3. Aseta toiminnon kesto.
4. Paina painiketta
.
Automaattiset ohjelmat
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Verkkoreseptit
Tämän laitteen
automaattiohjelmien reseptit
ovat saatavilla verkkosivustolla
www.ikea.com. Tarkista laitteen
tuotenumero etukehyksessä
olevasta arvokilvestä oikean
reseptikirjan löytämiseksi.
Avustava Ruoanvalmistus painikkeella
Reseptiautomatiikka
Laitteessa on lukuisia reseptejä, joita
voidaan käyttää. Reseptit ovat pysyviä,
eikä niitä voi muuttaa.
1. Kytke laite toimintaan.
2. Valitse valikko: Avustava
Ruoanvalmistus. Vahvista
painikkeella.
3. Valitse kategoria ja ruokalaji. Vahvista
-painikkeella.
4. Valitse resepti. Vahvista
painikkeella.
SUOMI
Kun käytät toimintoa:
Käsivalintainen, laite käyttää
automaattisia asetuksia. Voit
muuttaa asetuksia, kuten kaikissa
muissakin toiminnoissa.
Avustava Ruoanvalmistus jossa
Painoautomatiikka
Kyseinen toiminto laskee automaattisesti
paistoajan. Toiminnon käyttö edellyttää,
että ruoka-aineksien paino asetetaan.
1. Kytke laite toimintaan.
2. Valitse valikko: Avustava
Ruoanvalmistus. Vahvista
painikkeella.
3. Valitse kategoria ja ruokalaji. Vahvista
-painikkeella.
19
4. Valitse toiminto: Painoautomatiikka.
Vahvista
-painikkeella.
5. Kosketa tai ruoan painon
asettamiseksi. Vahvista
painikkeella.
Automaattinen ohjelma käynnistyy.
6. Painoa voidaan muuttaa milloin
tahansa. Kosketa tai muuttaaksesi
painoa.
7. Kun aika loppuu, laitteesta kuuluu
äänimerkki. Voit deaktivoida
äänimerkin painamalla mitä tahansa
symbolia.
Käännä ruokaa 30 minuutin
kuluttua joissakin ohjelmissa.
Näytössä näkyy muistutus.
Lisävarusteiden käyttäminen
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Työnnä uunipannu kannatintason
ohjauskiskojen väliin.
Peltien ja ritilän asettaminen kannattimille
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon ja varmista, että jalat
osoittavat alaspäin.
Paistoritilä ja uunipannu yhdessä:
Paina uunipannu kannatinkiskon
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
Varmista, että jalat osoittavat alaspäin.
Uunipannu:
SUOMI
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät myös
kallistumisen. Ritilän yläreuna
estää keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.
Paistolämpömittari
Sinun tulee asettaa kaksi lämpötilaa: uunin
lämpötila ja sisälämpötila.
Paistolämpömittari mittaa lihan
sisälämpötilan. Kun lihan lämpötila on
saavuttanut asetetun lämpötilan, laite
kytkeytyy pois päältä.
HUOMIO! Käytä vain laitteen
mukana toimitettua
paistolämpömittaria tai oikeita
varaosia.
Paistolämpömittari on pidettävä
lihassa ja sen pistoke
pistorasiassa koko kypsennyksen
ajan.
1. Kytke laite toimintaan.
2. Työnnä paistolämpömittarin kärki
lihanpalan keskiosaan.
3. Työnnä paistolämpömittarin pistoke
sisäosan yläosassa olevaan
pistorasiaan.
20
Näytössä näkyy paistolämpömittarin
symboli.
4. Paina tai alle 5 sekunnissa
sisälämpötilan asettamiseksi.
5. Valitse uunitoiminto ja tarvittaessa uunin
lämpötila.
Laite laskee likimääräisen
poiskytkeytymisajan. Poiskytkeytymisaika
riippuu eri ruokamääristä, asetetuista
lämpötiloista (vähintään 120 °C) ja
toimintatiloista. Laite laskee
poiskytkeytymisajan noin 30 minuutissa.
6. Muuta ruoan sisälämpötilaa painamalla
.
Kun liha on kuumentunut asetettuun
lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki.
Laite kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta.
7. Äänimerkki voidaan deaktivoida
painamalla mitä tahansa symbolia.
8. Irrota paistolämpömittarin pistoke
pistorasiasta ja poista kypsennetty
ruoka uunista.
VAROITUS! Paistolämpömittari
on kuuma. Olemassa on
palovammojen vaara. Irrota
paistolämpömittarin pää ja
pistoke varoen.
SUOMI
21
Varmista, että painat
teleskooppikannattimet kokonaan
laitteeseen ennen uuninluukun sulkemista.
Teleskooppikannattimien käyttö
Säilytä teleskooppikannattimien
asennusohjeet tulevia
käyttökertoja varten.
Ritilät voidaan asettaa ja poistaa
helpommin teleskooppikannattimien avulla.
HUOMIO!
Teleskooppikannattimia ei saa
pestä astianpesukoneessa. Älä
voitele teleskooppikannattimia.
1
Voit käyttää
teleskooppikannattimia myös
laitteen mukana toimitettujen
peltien tai pannujen kanssa.
VAROITUS! Lue
ohjeet kohdasta
"Laitteen kuvaus".
2
°C
Vedä oikea ja
vasen
teleskooppikisko
ulos.
°C
Aseta ritilä
teleskooppikannatti
mien päälle ja
työnnä ne varovasti
laitteeseen.
Lisätoiminnot
Suosikit
Voit tallentaa omia suosikkiasetuksiasi,
kuten kestoaikoja, lämpötila-asetuksia tai
uunitoimintoja. Ne ovat käytettävissä
valikossa: Suosikit. Uuniin voi tallentaa 20
ohjelmaa.
Ohjelman tallentaminen
1. Kytke laite toimintaan.
2. Aseta uunitoiminto tai
automaattiohjelma.
3. Kosketa painiketta
toistuvasti, kunnes
näytössä näkyy: TALLENNA.
4. Vahvista
-painikkeella.
Näyttöön tulee ensimmäinen vapaa
muistipaikka.
5. Vahvista
-painikkeella.
6. Syötä ohjelman nimi.
Ensimmäinen kirjain vilkkuu.
7. Kosketa tai muuttaaksesi kirjaimen.
8. Paina painiketta
.
Seuraava kirjain vilkkuu.
9. Toista tarvittaessa vaihe 7.
10. Tallenna asetus painamalla ja pitämällä
alhaalla painiketta
.
SUOMI
22
Kokonaisten muistipaikkojen yli voidaan
kirjoittaa. Kun näytössä näkyy ensimmäinen
vapaa muistipaikka, kosketa
tai
ja
paina
olemassa olevan ohjelman
ylikirjoittamiseksi.
Ohjelman nimeä voidaan muuttaa
valikossa: Muokkaa Ohjelman Nimeä.
Ohjelman käynnistäminen
1.
2.
3.
4.
5.
Kytke laite toimintaan.
Valitse valikko: Suosikit.
-painikkeella.
Vahvista
Valitse suosikkiohjelmasi nimi.
Vahvista
-painikkeella.
siirtyäksesi suoraan valikkoon:
Paina
Suosikit.
Lapsilukon käyttäminen
Kun lapsilukko on toiminnassa, laitetta ei voi
kytkeä toimintaan vahingossa.
Jos Pyrolyysi-toiminto on
käynnissä, luukku lukittuu
automaattisesti.
Viesti tulee näkyviin näyttöön,
kun kosketat jotakin symbolia.
1. Aktivoi näyttö koskettamalla painiketta
.
2. Kosketa
ja
-painikkeita
samanaikaisesti, kunnes näyttöön
ilmestyy viesti.
Lapsilukko-toiminto voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 2.
Painikelukitus
Tämä toiminto estää uunitoiminnon
muuttamisen vahingossa. Voit kytkeä sen
päälle vain, kun laite on toiminnassa.
1. Kytke laite toimintaan.
2. Aseta uunitoiminto tai asetus.
3. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
näytössä näkyy: Painikelukitus.
4. Vahvista
-painikkeella.
Jos Pyrolyysi-toiminto on
käynnissä, luukku on lukittu ja
avaimen symboli näkyy
näytössä.
Kytke toiminto pois päältä painamalla
.
Näytössä näkyy viesti. Paina uudelleen
ja vahvista painamalla
.
Kun kytket laitteen pois
toiminnasta, toiminto kytkeytyy
myös pois toiminnasta.
Turvaohjelma
Toiminnon avulla voidaan asettaa
uunitoiminto (tai ohjelma) ja käyttää sitä
myöhemmin minkä tahansa symbolin
painalluksella.
1. Kytke laite toimintaan.
2. Aseta uunitoiminto.
toistuvasti, kunnes
3. Paina painiketta
näytössä näkyy: Kestoaika.
4. Aseta aika.
5. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
näytössä näkyy: Turvaohjelma.
-painikkeella.
6. Vahvista
Paina mitä tahansa symbolia (lukuun
ottamatta symbolia ) käynnistääksesi
toiminnon: Turvaohjelma. Valitsemasi
uunitoiminto käynnistyy.
Kun uunitoiminto päättyy, laitteesta kuuluu
äänimerkki.
• Painikelukitus palaa, kun
uunitoiminto on käynnissä.
• Valikko: Perusasetukset
mahdollistaa seuraavan
toiminnon kytkemisen päälle
ja pois päältä: Turvaohjelma.
SUOMI
23
Automaattinen virrankatkaisu
Turvallisuussyistä laite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on käynnissä
ja asetuksiin ei tehdä muutoksia.
Lämpötila (°C)
Sammutusaika (h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimilämpötila
1,5
Automaattinen virrankatkaisu ei
toimi seuraavien toimintojen
kanssa: Uunivalo,
paistolämpömittari,Lopetus,
Kestoaika.
Näytön kirkkaus
Laitteessa on kaksi näytön kirkkautta:
• Yökirkkaus: kun laite on kytketty pois
päältä, näytön kirkkaus on alhaisempi
22:00 ja 6:00 välisenä aikana.
• Päiväkirkkaus:
– kun laite on kytketty toimintaan.
– jos kosketat jotakin symbolia
yökirkkauden aikana (lukuun
ottamatta virtapainiketta), näyttö
palaa päiväkirkkaustilaan seuraavan
kymmenen sekunnin ajaksi.
– jos laite on pois päältä ja asetat
toiminnon: Hälytinajastin. Kun
toiminto päättyy, näyttö palaa
yökirkkaustilaan.
Jäähdytyspuhallin
Kun laite on toiminnassa, jäähdytyspuhallin
kytkeytyy automaattisesti toimintaan
laitteen pintojen pitämiseksi viileinä. Kun
kytket laitteen pois toiminnasta,
jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes
laite on jäähtynyt.
Ylikuumenemissuoja
Laitteen virheellinen toiminta tai vialliset
osat voivat aiheuttaa vaarallisen
ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi
uunissa on turvatermostaatti, joka katkaisee
virransyötön. Uunin virta kytkeytyy
automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on
laskenut normaalille tasolle.
Vihjeitä ja neuvoja
Yleistä
• Poista ritilät ja leivinpellit uunista
esikuumentamisen aikana nopeinta
suorituskykyä varten.
• Uunissa on viisi kannatintasoa. Laske
kannatintasot uunin pohjasta alkaen.
• Laitteessa on erityinen järjestelmä, joka
kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti.
Kyseisen järjestelmän avulla ruoka
paistuu jatkuvasti kosteassa
ympäristössä, minkä ansiosta se on
sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa.
Se vähentää paistoajan ja energian
kulutuksen minimiin.
• Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai
luukun lasilevyihin. Tämä on normaalia.
Pysyttele sopivalla etäisyydellä laitteesta
avatessasi luukkua toiminnan aikana. Jos
huomaat uunin sisällä kosteutta, pidä
luukkua auki muutaman minuutin ajan.
• Poista kosteus jokaisen käyttökerran
jälkeen.
• Älä aseta mitään esinettä suoraan uunin
pohjalle, älä myöskään aseta osiin
alumiinifoliota kypsennyksen aikana.
Tämä voi vaikuttaa kypsennystuloksiin ja
vaurioittaa emalipintaa.
24
SUOMI
Kakkujen leipominen
• Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4
paistoajasta on kulunut.
• Jos käytät kahta leivinpeltiä
samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi
tyhjä kannatintaso.
• Ylä + alalämpö -toiminto ja sen
oletuslämpötila ovat ihanteelliset leivän
valmistamiseen.
Lihan ja kalan kypsentäminen
• Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen
sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
• Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua
paistamisen aikana, lisää grilli-/
uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei
tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua
loppuun.
Ruoanvalmistustaulukot
Ruoanvalmistustaulukot ovat saatavilla
verkkosivullamme olevasta reseptikirjasta.
• Käytä grilli-/uunipannua erittäin
rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin ei
jää pysyviä tahroja.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Ruostumattomat teräs- ja
alumiinipintaiset laitteet
Puhdista uuninluukku käyttäen
ainoastaan kosteaa liinaa tai
sientä. Kuivaa pehmeällä liinalla.
Älä käytä teräsvillaa, happoja
tai hankaavia aineita, sillä ne
saattavat vahingoittaa uunin
pintaa. Noudata vastaavaa
varovaisuutta käyttöpaneelin
puhdistuksen aikana.
Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
• Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä
vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
• Käytä metallipintojen puhdistuksessa
erityistä puhdistusainetta.
• Puhdista laite sisältä jokaisen käytön
jälkeen. Rasvan tai muiden
ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa
tulipaloon. Riski on suurempi
grillipannussa.
• Poista itsepintaiset tahrat erityisellä
uuninpuhdistusaineella.
• Puhdista kaikki lisävarusteet käytön
jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja
puhdistusainetta.
• Jos käytät tarttumattomia varusteita, älä
puhdista niitä voimakkailla pesuaineilla,
teräväreunaisilla esineillä tai pese niitä
astianpesukoneessa. Muutoin
tarttumaton pinta voi vaurioitua.
• Kuivaa uuni, kun uunin sisätila on kostea
käytön jälkeen.
Kannattimien
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
1.
Vedä uunipeltien kannatinkiskon etuosa
irti sivuseinästä.
SUOMI
25
Lisätoiminto
1
2
2.
Vedä uunipeltien kannatinkiskon
takaosa irti seinästä ja poista koko ritilä.
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin
paikalleen suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
Teleskooppikannattimien
kiinnitystappien on osoitettava
etuosaan päin.
Pyrolyysi
HUOMIO! Poista kaikki
lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot.
Pyrolyysipuhdistus ei voi
käynnistyä:
• Jos paistolämpömittarin pistoketta ei ole
poistettu pistorasiasta.
• Jos uuninluukkua ei ole suljettu
kokonaan.
Poista suurin lika ensin käsin.
HUOMIO! Jos samaan kaappiin
on asennettu muita laitteita, älä
käytä niitä samaan aikaan
seuraavan toiminnon kanssa:
Pyrolyysi. Se voi vahingoittaa
laitetta.
1. Puhdista luukun sisäpinta kuumalla
vedellä, jotta jäämät eivät palaisi siihen
kuuman ilman vuoksi.
2. Kytke laite päälle ja valitse
päävalikosta toiminto: Pyrolyysi.
Vahvista
-painikkeella.
3. Aseta puhdistuksen kesto:
Kuvaus
Lyhyt
1 h alhaiselle
likaisuustasolle
Normaali
1 h 30 min
normaalille likaisuustasolle
Teho
2 h 30 min
suurelle likaisuustasolle
4. Vahvista koskettamalla painiketta
Kun pyrolyysipuhdistus
käynnistyy, laitteen luukku
lukittuu ja lamppu sammuu.
Pyrolyysipuhdistus voidaan
lopettaa ennen sen päättymistä
kytkemällä laite pois toiminnasta.
VAROITUS! Kun toiminto on
suoritettu, laite on hyvin kuuma.
Anna sen jäähtyä. Olemassa on
palovammojen vaara.
Kun toiminto on suoritettu, luukku
on lukittu jäähdytysvaiheen ajan.
Joitakin laitteen toimintoja ei
voida käyttää jäähdytysjakson
aikana.
Uuninluukun puhdistaminen
Uuninluukussa on neljä lasilevyä.Voit
poistaa uuninluukun ja sisäiset lasilevyt
niiden puhdistamiseksi.
Uuninluukku voi vahingossa
sulkeutua, jos yrität irrottaa
lasilevyt ennen uuninluukun
irrottamista.
HUOMIO! Älä käytä uunia ilman
lasilevyjä.
.
26
SUOMI
1
2
vapautuu.
2
B
1
Avaa luukku
kokonaan auki ja
pidä kiinni
molemmista
saranoista.
3
Nosta ja käännä
saranoissa olevia
vipuja.
Sulje uuninluukku
puoliväliin
ensimmäiseen
avausasentoon.
Vedä luukkua sen
jälkeen eteenpäin ja
irrota se paikaltaan.
Aseta uuninluukku
tasaiselle alustalle
pehmeän kankaan
päälle.
Pidä kiinni luukun yläreunassa olevasta
listasta (B) kummaltakin puolelta ja työnnä
sisäänpäin siten, että kiinnitystiiviste
Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
Pitele luukun lasilevyjä niiden yläreunasta ja
vedä ne varoen ulos. Aloita ylimmästä
levystä. Varmista, että lasi irtoaa
kannattimista kokonaan.
Puhdista lasit vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt varoen.
Puhdistettuasi lasilevyt ja uuninluukun
asenna ne takaisin paikalleen. Noudata
edellä mainittuja ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Varmista, että lasilevyt (A, B ja C) tulevat
oikeaan järjestykseen. Keskimmäisessä
lasilevyssä (B) on koristeellinen kehys.
Kehyksen painatuspuolen on osoitettava
luukun sisäpuolelle. Varmista, ettei lasilevyn
kehyksen (B) painatuspuolen pinta ole
asennuksen jälkeen karkea siihen
koskettaessa.
SUOMI
27
Lampun vaihtaminen
A
B
Peitä laitteen pohja kankaalla. Se estää
lampun suojalasin ja uunin vaurioitumisen.
C
VAROITUS! Sähköiskuvaara!
Irrota sulake ennen lampun
vaihtamista.
Lamppu ja lampun suojalasi
voivat olla kuumia.
HUOMIO! Pidä
halogeenilamppua aina
kankaalla estääksesi
rasvajäämien palamisen
lamppuun.
Varmista, että asennat keskimmäisen
lasilevyn oikein paikoilleen.
A
B
C
1. Kytke laite pois päältä.
2. Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai
katkaise virta pääkytkimestä.
3. Irrota suojalasi kiertämällä sitä
vastapäivään.
4. Puhdista suojalasi.
5. Vaihda uunin lamppu uuteen 40 W, 230
V (50 Hz), lamppuun, jonka
lämmönkestävyys on 350 °C (kanta:
G9).
6. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toimin- Kytke uuni toimintaan.
nasta.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset
ovat oikein.
SUOMI
28
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkai- Katso kohta "Automaattinen
su on toiminnassa.
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toimintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Sulje luukku kokonaan.
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Näytössä näkyy F111.
Paistolämpömittarin pistoke
on asetettu virheellisesti pistorasiaan.
Kytke paistolämpömittarin
pistoke mahdollisimman syvälle pistorasiaan.
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
• Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Jos näytössä näkyy uudelleen virhekoodi, ota
yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Höyryä ja kosteutta muodostuu ruokaan ja uunin sisälle.
Ruoka on jätetty uuniin liian
pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
valtuutettuun huoltopalveluun.
sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä laitteen sisäosasta.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty
arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee laitteen
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
SUOMI
29
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Sisämitat
Leveys
Korkeus
Syvyys
Uunipellin alue
1438 cm²
Ylälämpövastus
2300 W
Alalämpövastus
1000 W
Grilli
2300 W
Rengas
2400 W
Kokonaisteho
3480 W
Jännite
220 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Toimintojen lukumäärä
19
480 mm
361 mm
416 mm
Energiatehokkuus
Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti
Mallin tunnus
KULINARISK 203.008.75
Energialuokka
81.2
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpötoiminnossa
0.93 kWh/kierros
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa
0.69 kWh/kierros
Uunien lukumäärä
1
30
SUOMI
Lämmönlähde
Sähkö
Äänimer.voimak
72 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
38.6 kg
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1:
Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit Suorituskyvyn mittaustavat.
kypsennysaika on yli 30 minuuttia, joissakin
uunitoiminnoissa lämpövastukset sammuvat
automaattisesti 10 % aikaisemmin.
Energiansäästö
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila näkyy
näytössä.
Laitteessa on joitakin toimintoja,
joiden avulla voit säästää
energiaa.
Yleisohjeita
Varmista, että uuninluukku on suljettu oikein
laitteen ollessa toiminnassa ja pidä luukku
suljettuna mahdollisimman hyvin käytön
aikana.
Käytä metallisia astioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen kuin asetat ruoka-ainekset uuniin.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan päättymistä
kypsennysajan pituudesta riippuen. Uunin
jälkilämpö kypsentää ruokaa edelleen.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä käyttäen.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika tai Lopetus valinnalla kytketään toimintaan ja
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen.
Kypsentäminen lamppu pois päältä
Kytke lamppu pois päältä kypsennyksen
aikana ja sytytä se ainoastaan tarvittaessa.
Kostea Kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana. Kyseisen toiminnon aikana uunin
sisälämpötila voi poiketa näytössä
näkyvästä lämpötilasta uunin toiminnan
aikana ja kypsennysajat voivat poiketa
muiden ohjelmien kypsennysajoista.
Kun valitset Kostea Kiertoilma -toiminnon,
lamppu sammuu automaattisesti 30
sekunnin kuluttua.
Lamppu voidaan sytyttää uudelleen,
odotetut energiasäästöt ovat tällöin
kuitenkin pienemmät.
31
SUOMI
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
merkittyjä
IKEA-TAKUU
IKEA-takuun voimassaolo
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta
laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei
laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa
takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen
ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos
takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen
tai uusien osien takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden
takuu ei koske
LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja
kaikki ennen 1.8.2007 IKEA:sta ostetut
laitteet.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai
materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän
jälkeen. Tämä takuu koskee vain
kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty
kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat
asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset,
varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun
piiriin sillä ehdolla, että laite on
korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika
liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat
maakohtaiset määräykset ovat voimassa
näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat
siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun
alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike oman harkintaansa perustuen
joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa
sen samanlaiseen tai vastaavaan
tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot,
virheellinen asennus tai kytkentä
väärään jännitteeseen, kemiallisen tai
sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat
vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai
vesivahingot mukaan lukien näihin
rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri
kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat
vahingot.
32
SUOMI
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön,
mukaan lukien naarmut ja mahdolliset
värimuutokset.
• Vierasesineiden tai aineiden
aiheuttamat vahingossa syntyneet
vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai
pesuainelokeroiden puhdistuksen
yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen:
keraaminen lasipinta, lisävarusteet,
astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja
poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun
suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja
koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja
voida osoittaa valmistusvirheiden
aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy
huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet
nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai
valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin
kotitalousympäristössä, ts.
ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa
mahdollisista kuljetuksen aikana
syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA
toimittaa tuotteen asiakkaan
toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana
syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen
kustannukset. Jos IKEA:n
palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen
alaisuudessa, palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike asentaa
tarvittaessa korjatun kodinkoneen
uudelleen tai asentaa korvaavan
laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten
mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen
lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita
mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä
oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan,
tuotetaan uuden maan normaalien
takuuehtojen mukaisesti. Palvelun
suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on
olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä
vaatimuksia, jossa takuuvaatimus
tehdään, ja on asennettu näiden
vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja
käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on
asennettu niiden mukaisesti.
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen
korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien
selventävien tietojen pyytäminen.
Huolto ei anna seuraaviin liittyviä
selventäviä tietoja:
• IKEA-keittiön yleinen asennus,
• sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto),
SUOMI
vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien
selvennysten pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue
huolellisesti tämän oppaan sisältämät
asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen
kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on
täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä
yhteyshenkilöistä sekä heidän
puhelinnumeronsa.
Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti,
pyydämme soittamaan tämän
oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi
koskevan laitteen numero. Ennen
kuin soitat meille, ota esille
asiaasi koskevan laitteen IKEA:n
tuotenumero (8-numeroinen
koodi).
SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se
vaaditaan takuuta varten.
Huomaa, että kuitissa on mainittu
myös IKEA-tuotteen nimi ja
numero (8-numeroinen koodi)
jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä
33
kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEAmyymälän puhelintukipalveluun.
Suosittelemme, että luet kodinkoneen
käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat
meihin yhteyttä.
34
SVENSKA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Produktbeskrivning
Kontrollpanelen
Före första användning
Daglig användning
Klockfunktioner
Automatiska program
34
36
38
39
40
42
43
47
48
Användning av tillbehör
Tillvalsfunktioner
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
Energieffektivitet
MILJÖSKYDD
IKEA-GARANTI
49
51
53
54
57
59
59
60
61
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker
som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
SVENSKA
•
•
35
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten
när den är igång.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här produkten
och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen. Barn under 8 år ska inte vistas i närheten
utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör
eller eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa
för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor
eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att
glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk rengöring.
Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen
av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
36
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
• Var alltid försiktig när apparaten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
eller komma nära produktens lucka,
speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
• Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
Använd
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
37
SVENSKA
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het luft
kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
i kontakt med produkten när du öppnar
luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
tvättmaskinen.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är
stängd när apparaten är i drift. Värme
och fukt kan byggas upp bakom en
stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
Skötsel och rengöring
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller skador
på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort den
från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det finns
risk att glaspanelerna kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i produkten kan
orsaka brand.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Pyrolysrengöring
Risk för brand och brännskador.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion för
Första användningstillfället ska du ta ut
följande ur ugnsutrymmet:
– Alla överblivna matrester, olje- eller
fettspill / -rester.
– Alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor osv. som medföljer
produkten) särskilt kastruller, pannor,
brickor, köksredskap osv. som är
behandlade så att mat inte fastnar i
dem.
SVENSKA
• Läs noggrant alla anvisningar om
pyrolysrengöring.
• Håll barn och husdjur borta från
produkten när pyrolysrengöring är
igång.
Apparaten blir mycket varm och varm
luft släpps ut från ventilerna.
• Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– Tillse god ventilation under och efter
varje pyrolysrengöring.
– Tillse god ventilation under och efter
första användningstillfället vid
användning vid maximal temperatur.
• Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler kan vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar) från
produktens närhet under och efter
pyrolysrengöringen. Detta gäller
även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
• Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla pyrolysugnar när det pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
• Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga temperaturen
vid användning av pyrolytisk rengöring i
alla pyrolysugnar och kan även vara en
källa till skadliga ångor i små mängder.
• Ångor som släpps ut från alla
Pyrolysugnar/matlagningsrester som
Installation
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
38
beskrivs är inte skadliga för människor,
inklusive barn eller personer med
sjukdom.
Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter. Får
ej användas som husbelysning.
VARNING! Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Kassering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckan för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Förpackningsmaterial:
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och återvinningsbart. Plastdelar är
markerade med internationella
förkortningar som PE, PS, etc. Kasta
förpackningsmaterialet i soptunnor
avsedda för just detta material på din
avfallsstation.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
SVENSKA
39
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Montering
Se monteringsanvisningarna för
installationen.
För kabeldelen, se den totala effekten (på
märkplåten) och tabellen. Se även tabellen:
Elektrisk installation
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
VARNING! Endast en
kvalificerad person får utföra
den elektriska installationen.
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i kapitlen
om säkerheten inte följs.
max. 3680
3 x 1.5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå och
brun kabel).
Denna produkt levereras endast med en
huvudkabel.
Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
Produktbeskrivning
Allmän översikt
1
2
4
3
4
5
3
6
5
9
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Uttag för matlagningstermometern
Grill
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Typskylt
Ugnsnivåer
7
Tillbehör
• Galler x 2
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt x 1
För kakor och småkakor.
• Grill- / stekpanna x 1
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
SVENSKA
40
• Matlagningstermometer x 1
För att mäta temperaturen inuti maten.
• Teleskopskenor x 2 uppsättningar
För hyllor och plåtar.
Kontrollpanelen
Temperatur-/tidsdisplay
1
2 3 4
Symbol
3
4
5
8
6
7 8 9 10 11
Kommentar
För att aktivera och avaktivera produkten.
Tillagningsfunktio- Tryck på symbolen en gång för att välja ett värmener eller Tillagläge eller menyn: Tillagningshjälp. Tryck på symningshjälp
bolen igen för att växla mellan menyerna: Tillagningsfunktioner, Tillagningshjälp. Tänd eller släck
lampan genom att trycka på symbolen i 3 sekunder.
2
7
Funktion
PÅ/AV
1
6
5
-
Tillbaka-tangent
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa huvudmenyn, tryck på symbolen i 3 sekunder.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa produktens
aktuella temperatur.
Favoriter
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Display
Visar ugnens nuvarande inställningar.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
SVENSKA
41
Symbol
9
10
11
Funktion
Kommentar
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på symbolen för att
ställa in timern eller funktionerna: Knapplås, Favoriter, Heat+Hold, Set + Go. Du kan också ändra inställningarna för matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
Display
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Ugnsfunktion
KLOCKA
Indikator för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen körs.
KLOCKA
På displayen visas den nuvarande tiden.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på och
samtidigt för att återställa tiden.
Beräkning
Produkten beräknar tillagningstiden.
42
SVENSKA
Symbol
Funktion
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i produkten.
Vikt Automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är aktivt eller att vikten
kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
Före första användning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Första anslutning
3. Ställ in funktionen: Varmluft
och
maxtemperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Det är helt
normalt. Se till att ventilationen är tillräcklig
i rummet.
Använda barnlåset
Produkten har ett barnlås monterat och
aktiverat. Det sitter precis under
kontrollpanelen på höger sida.
För att öppna ugnen med barnlåset på
plats, dra barnlåsets handtag uppåt såsom
visas i figuren.
När du ansluter produkten till eluttaget,
eller efter att strömmen har brutits, måste
du välja språk, kontrast i display, ljusstyrka i
display samt klockan.
1. Tryck på
2. Tryck på
eller för att ställa in värdet.
för att bekräfta.
Förvärmning
Före första användingen ska ugnen
"brännas av" med endast gallret och
bakplåten inuti.
1. Ställ in funktionen: Över-undervärme
och maxtemperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
Stäng luckan utan att dra i barnlåset.
Ta bort barnlåset genom att öppna
ugnsluckan och ta loss barnlåset med
skruvnyckeln. Skruvnyckeln finns i
tillbehörspåsen.
SVENSKA
43
Sätt tillbaka skruvarna i hålet efter att du
avlägsnat barnlåset.
Daglig användning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Navigera i menyerna
3. Tryck på
för att gå till undermenyn
eller godkänna inställningen.
Du kan när som helst återgå till
huvudmenyn med .
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på eller för att ställa in
menyfunktionen.
Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol
Menyfunktion
Tillämpning
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över värmningsfunktioner.
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över automatiska program.
Favoriter
Innehåller en lista över favorittillagningsprogram,
som skapats av användaren.
Pyrolys
Pyrolysrengöring.
Normalinställning
Används för att ställa in produktens konfiguration.
Special
Innehåller en lista över extra tillagningsfunktioner.
Undermeny för: Normalinställning
Symbol
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden
när du stänger av produkten.
SVENSKA
44
Symbol
Undermeny
Beskrivning
Set + Go
För att ställa in en funktion och aktivera den senare med ett tryck på en symbol på kontrollpanelen.
Heat+Hold
Håller den lagade maten varm i 30 minuter efter
tillagningsprogrammets slut.
Tillägg Tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg tid.
Kontrast I Display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka I Display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val Av Språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och signaler.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet. Det
går inte att inaktivera tonen för på/av-touch-kontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Rengöringshjälp
Vägleder dig genom rengöringsproceduren.
Påminnelse Rengöring
Påminner dig om när produkten behöver rengöras.
Service
Visar programvarans version och konfiguration.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
Tillagningsfunktioner
Upphettningsfunktion
Tillämpning
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt
och för att torka mat.Ställ in temperaturen på 20 40 °C lägre än för funktionen: Över-undervärme.
Över-undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
SVENSKA
45
Upphettningsfunktion
Tillämpning
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. .Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C lägre än
för funktionen: Över-undervärme.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för
att torka mat.
Varmluft Med Fukt
För att tillaga mat i form på en plats i ugnen. För
att spara energi under tillagningen. Den här funktionen måste användas i enlighet med tillagningstabellerna för att uppnå önskat resultat. För mer
information om rekommenderade inställningar, se
tillagningstabellerna. Denna funktion används för
att definiera energieffektivitetsklass enligt EN
60350-1.
Tillagningstiden måste ställas in först. För mer information om rekommenderade inställningar, se
tillagningstabellerna med motsvarande funktion i
receptboken.
ECO stekning
Med ECO-funktioner kan du optimera energiförbrukningen under tillagningen. Tillagningstiden
måste ställas in först. För mer information om rekommenderade inställningar, se stektabellerna i
receptboken.
Fryst Mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites, klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
Min Grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder
och för rostning av bröd.
Varmluftsgrillning
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött
eller fågel med ben. Även för att göra gratänger
och bryna.
SVENSKA
46
Special
Upphettningsfunktioner
Program
Bröd
För att baka bröd.
Gratinerade Rätter
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng.
Även för att gratinera och bryna.
Jäsning Av Deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakning.
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallrikar före servering.
Konservering
För att konservera grönsaker, t.ex. pickles.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon,
persikor) och grönsaker (t.ex. tomater, zucchini,
svamp).
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta livsmedel, som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror på mängden och storleken på det
frysta livsmedlet.
Aktivera en tillagningsfunktion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aktivera produkten.
Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
Tryck på
för att bekräfta.
Välj en värmefunktion.
Tryck på
för att bekräfta.
Ställ in temperaturen.
för att bekräfta.
Tryck på
Indikator för uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion visas
stapeln på displayen. Stapeln visar att
temperaturen ökar. När temperaturen har
uppnåtts hörs ljudsignalen 3 gånger och
fältet blinkar för att därefter försvinna.
Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för att
hålla maten varm.
SVENSKA
47
Klockfunktioner
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Signalur
Program
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt.
för att aktivera funktionen. Tryck
Använd
på
eller
för att ställa in minuterna och
för att starta.
Koktid
För att ställa in längden på en funktion (max
23 tim 59 min)
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59 minuter).
Om du ställer in tiden för en klockfunktion
börjar tiden räknas ned efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid, Sluttid,
stänger produkten av
värmeelementen efter 90 % av
den inställda tiden. Produkten
använder restvärmen för att
fortsätta tillagningsprocessen tills
tiden är avslutad (3 20 minuter).
Ställa in klockfunktioner
Innan du använder funktionerna:
Koktid, Sluttid, måste du först
ställa in värmefunktionen och
temperaturen. Produkten stängs
av automatiskt.
Du kan använda funktionerna:
Koktid och Sluttid samtidigt om
du vill att produkten ska
aktiveras och avaktiveras
automatiskt på en bestämd tid
senare.
Funktionerna: Koktid och Sluttid
fungerar inte när du använder
matlagningstermometern.
1. Ställ in en tillagningsfunktion.
2. Tryck
flera gånger tills displayen
visar den nödvändiga klockfunktionen
och den relaterade symbolen.
3. Tryck på eller för att ställa in önskad
tid.
för att bekräfta.
4. Tryck på
SVENSKA
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts.
Produkten stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på valfri symbol för att stänga av
signalen.
Heat+Hold
Villkor för funktionen:
• Den inställda temperaturen är högre än
80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad mat
varm vid 80 °C i 30 minuter. Den aktiveras
när bakningen eller stekningen avslutas.
Du kan aktivera och inaktivera funktionen i
menyn: Normalinställning.
1.
2.
3.
4.
Aktivera produkten.
Välj tillagningsfunktion.
Ställ in temperaturen på över 80 °C.
flera gånger tills displayen
Tryck på
visar: Heat+Hold.
48
5. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
Funktionen förblir på om
tillagningsfunktionen ändras.
Tillägg Tid
Funktionen: Tillägg Tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter slutet
av Koktid.
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med Koktid
eller Vikt Automatisk.
Gäller inte tillagningsfunktioner
med matlagningstermometer.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på en symbol.
Displayen visar meddelandet.
2. Tryck
för att aktivera eller för att
avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
.
4. Tryck på
Automatiska program
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Recept online
Du hittar recept på de
automatiska program som anges
för denna produkt på hemsidan
www.ikea.com. För att hitta rätt
Receptbok kontrollera
artikelnumret på typskylten på
den främre ramen på
ugnsutrymmet.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
för att
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
När du använder funktionen:
Manuellt, produkten använder
de automatiska inställningarna.
De kan ändras precis som andra
funktioner.
Tillagningshjälp med Automatiska Recept
Tillagningshjälp med Vikt Automatisk
Produkten har en uppsättning recept som
du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra dem.
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den måste
man mata in matens vikt.
SVENSKA
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj funktionen: Vikt Automatisk. Tryck
för att bekräfta.
på
5. Tryck på eller för att ställa in vikten
på maten. Tryck på
för att bekräfta.
49
Det automatiska programmet startar.
6. Du kan ändra vikten när som helst. Tryck
på eller för att ändra vikten.
7. En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts.
Tryck på en valfri symbol för att stänga
av signalen.
Vid vissa program behöver
maten vändas efter 30 minuter.
Displayen visar en påminnelse.
Användning av tillbehör
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Galler och långpanna tillsammans:
För in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan och se till att fötterna pekar neråt.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna ger
också ett tippskydd. Den höga
kanten runt hyllan förhindrar
kokkärlen från att glida ner.
SVENSKA
Matlagningstermometer
Två temperaturer behöver ställas in:
ugnstemperaturen och matens
innertemperatur.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
FÖRSIKTIGHET! Använd endast
matlagningstermometern som
medföljer eller de rätta
reservdelarna.
Matlagningstermometern måste
sitta kvar i köttet och i uttaget
under tillagningen.
1. Aktivera produkten.
2. Sätt in matlagningstermometerns spets i
mitten av köttet.
3. Sätt i matlagningstermometerns kontakt
i uttaget längst upp i ugnsutrymmet.
50
inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C)
och driftlägen. Produkten beräknar en
sluttid om ungefär 30 minuter.
6. Tryck på
för att ändra
innertemperaturen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
7. Tryck på valfri symbol för att stänga av
signalen.
8. Dra ut kontakten till
matlagningstermometern ur uttaget och
ta ut köttet ur ugnen.
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig när du
tar bort
matlagningstermometerns spets
och kontakt.
Använda teleskopskenorna
Spara installationsanvisningarna
till bakplåtsskenorna för framtida
användning.
Med teleskopskenor kan du lättare sätta in
och ta ut ugnsgallren.
FÖRSIKTIGHET! Diska inte
teleskopskenorna i diskmaskinen.
Smörj inte teleskopskenorna.
Displayen visar matlagningstermometerns
symbol.
4. Tryck på eller på mindre än fem
sekunder för att ställa in temperaturen
på maten.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid.
Sluttiden är olika för olika mängder mat,
SVENSKA
51
Du måste skjuta tillbaka teleskopskenorna
helt innan du stänger ugnsluckan.
2
1
°C
Dra ut den högra
och den vänstra
bakplåtsskenan.
Du kan också använda
teleskopskenorna med plåtarna
eller ev formar som medföljer
produkten.
VARNING! Se
avsnittet
"Produktbeskrivning".
°C
Placera falsen på
de utdragbara
bakplåtsskenorna
och tryck försiktigt in
dem i produkten.
Tillvalsfunktioner
Favoriter
minnesläget trycker du på
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favoriter. Du kan spara 20 program.
trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
Spara ett program
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
3. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: SPARA.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Displayen visar första lediga minnesläget.
för att bekräfta.
5. Tryck på
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
7. Tryck på eller för att ändra bokstav.
8. Tryck på
.
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen om så behövs.
intryckt för att spara.
10. Håll
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
eller
och
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv Programmets Namn.
Aktivera programmet
1.
2.
3.
4.
5.
Aktivera produkten.
Välj menyn: Favoriter.
för att bekräfta.
Tryck på
Välj namn på ditt favoritprogram.
för att bekräfta.
Tryck på
Tryck på
Favoriter.
för att gå direkt till menyn:
Använda barnlåset
När barnlåset är på kan apparaten inte
sättas på av misstag.
Om pyrolysfunktionen är igång
låses luckan automatiskt.
Ett meddelande visas på
displayen när du trycker på en
symbol.
52
SVENSKA
1. Tryck på
för att aktivera displayen.
2. Tryck på
och
samtidigt tills
displayen visar ett meddelande.
Upprepa steg 2 för att avaktivera
barnlåset.
Knapplås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt. Du
kan bara aktivera den när produkten är
igång.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller inställning.
3. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: Knapplås.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Om pyrolysfunktionen är igång
är luckan låst och en symbol i
form av en nyckel visas på
displayen.
Inaktivera funktionen genom att trycka på
. Displayen visar ett meddelande. Tryck
på
igen och sedan på
bekräfta.
för att
Om du avaktiverar produkten
avaktiveras även funktionen.
Set + Go
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program) och
använda det senare genom att trycka på
en symbol.
1. Slå på produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
flera gånger tills displayen
3. Tryck på
visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
flera gånger tills displayen
5. Tryck på
visar: Set + Go.
för att bekräfta.
6. Tryck på
Tryck på en symbol (utom för ) för att
starta funktionen: Set + Go. Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är igång.
• Menyn: Med
Normalinställning kan man
aktivera och inaktivera
funktionen: Set + Go.
Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du inte
ändrar några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - max.
1.5
Den automatiska avstängningen
fungerar inte med funktionerna:
Belysning,
matlagningstermometer,Sluttid,
Koktid.
Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan kl.
22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en symbol när
nattläget är på (förutom PÅ/AV)
SVENSKA
återgår displayen till dagsljusstyrkan
de kommande 10 sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in signaluret. Signalur. När
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
53
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
Säkerhetstermostat
Felaktig användning av produkten eller
trasiga delar kan orsaka farlig
överhettning. För att förhindra detta har
ugnen en säkerhetstermostat som avbryter
strömtillförseln. Ugnen sätts automatiskt på
igen när temperaturen sjunker.
Råd och tips
Allmän information
• Ta bort trådhyllor och plåtar från ugnen
om du vill att den ska värmas upp
snabbare.
• Produkten har fem hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
• Produkten har ett specialsystem som gör
att luften cirkulerar och återanvänder
ångan. Med det här systemet kan man
tillaga i ånga, vilket gör att maten saftig
inuti och krispig på utsidan. Det gör att
tillagningstiden och energiåtgången
minskas till ett minimum.
• Fukt kan kondensera i produkten eller på
ugnsluckans glas. Det är helt normalt. Stå
inte för nära produkten när luckan
öppnas under tillagning. Om det är fukt
inuti ugnen kan luckan stå öppen några
minuter.
• Ta bort fukten efter varje användning.
• Sätt ingenting direkt på botten och lägg
heller inget aluminiumfolie på några
tillbehör under tillagning. Detta kan
påverka bakningsresultatet och skada
emaljen.
Baka kakor
• Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av
den inställda tillagningstiden har gått.
• Om du använder två bakplåtar
samtidigt, se till att det finns en ledig
falsnivå mellan dem.
• Funktionen Över-/Undervärme vid
standardtemperatur är idealisk för att
baka bröd.
Tillagning av kött och fisk
• Använd en djup form för mat med fett i
för att förhindra stänk som inte går att ta
bort.
• Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.
• För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla lite
vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
Tillagningstabeller
För tillagningstabeller, se Receptboken på
vår hemsida.
54
SVENSKA
Skötsel och rengöring
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Anmärkningar om rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
• Torka ugnen när den är våt efter
användning.
Produkter i rostfritt stål eller aluminium
Rengör ugnsluckan endast med
en blöt svamp. Torka med en
mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för
rengöring eftersom de kan skada
ugnens ytor. Rengör ugnens
kontrollpanel med samma
försiktighet.
Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
1.
Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
1
2
2.
Dra ut stegen baktill från ugnssidan och
ta bort hela gallret.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Styrpinnarnas avrundade ändar
måste peka framåt.
Pyrolys
FÖRSIKTIGHET! Ta ut alla
tillbehör och flyttbara ugnsstegar
Pyrolysrengöringen kan inte
starta:
• om du inte tog ut
matlagningstermometerns kontakt ur
uttaget.
• om du inte stängde luckan ordentligt.
Ta bort de värsta matresterna manuellt.
SVENSKA
55
FÖRSIKTIGHET! Om andra
produkter är monterade i samma
skåp får de inte användas
samtidigt som funktionen:
Pyrolys. Det kan skada
produkten.
1. Rengör insidan av ugnsluckan med
varmt vatten så att inte rester och spill
bränner fast.
2. Aktivera produkten och välj funktionen
på huvudmenyn: Pyrolys. Tryck på
för att bekräfta.
3. Ställ in längden på
rengöringsproceduren:
Tillval
Snabb
När funktionen är avslutad är
luckan låst under avsvalningen.
Vissa av produktens funktioner är
inte tillgängliga under
avsvalningsfasen.
Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har fyra glasrutor.Ugnsluckan
och glasrutorna går att ta bort för
rengöring.
Ugnsluckan kan stängas om du
försöker ta bort glasrutorna
innan du tar bort ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
ugnen utan glasrutorna.
Beskrivning
1 h för lätt
smutsad ugn
Normal
1,5 h. för vanlig mängd
smuts
Intensiv
2,5 h. för
mycket smutsad ugn.
4. Tryck på
för att bekräfta.
När pyrolysrengöringen startar
är luckan låst och lampan släckt.
Du kan avsluta
pyrolysrengöringen innan den är
klar genom att stänga av
produkten.
VARNING! När
pyrolysrengöringen avslutas är
produkten väldigt varm. Låt den
svalna. Det finns risk för att du
bränner dig.
1
Öppna luckan helt
och håll i de två
gångjärnen.
2
Lyft och vrid
spakarna på de två
gångjärnen.
56
SVENSKA
3
Stäng ugnsluckan
halvvägs, till den
första öppna
positionen. Dra
därefter framåt och
ta bort luckan från
sin plats.
Lägg luckan på en
mjuk duk på en
stabil yta.
Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av
luckans övre kant och tryck inåt för att
frigöra klämlåset.
Rengör glasrutorna med vatten och
diskmedel. Torka glasrutorna noga.
Sätt tillbaka glasrutorna i ugnsluckan när du
är klar med rengöringen. Utför stegen ovan
i omvänd ordning.
Du måste sätta tillbaka glasrutorna (A, B
och C) i rätt ordning. Den mellersta
glasrutan (B) har en dekorativ ram. Zonen
med screentryck måste vara vänd mot
insidan av ugnsluckan. Efter installationen
måste du se till att ytan på glasrutan (B)
med zonerna med screenprinting inte är
knottrig när du vidrör den.
2
A
B
B
C
1
Dra lucklisten framåt för att ta bort den
Håll i glasrutorna i övre kanten och dra
försiktigt ut dem en efter en. Börja med den
översta glasrutan. Se till att glasrutorna
glider i skårorna hela vägen ut.
Se till att den mellersta glasrutan placeras
korrekt i sina skåror.
SVENSKA
57
FÖRSIKTIGHET! Håll i
halogenlampan med en trasa för
att förhindra att fett ska komma
på lampan.
A
B
C
Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING! Risk för elstötar!
Koppla från säkringen innan du
byter lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Stäng av produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
3. Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
4. Rengör lampglaset.
5. Byt ut ugnslampan mot en värmetålig
lampa med följande märkdata: 40 W,
230 V (50 Hz), 350 °C (sockel: G9).
6. Sätt tillbaka lampglaset.
Felsökning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan helt.
SVENSKA
58
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång,
tala med en kvalificerad
elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermometermometern är inte rätt isatt terns kontakt så långt in i uti uttaget.
taget det går.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på
den igen.
• Kontakta ett auktoriserat
servicecenter om felkoden
visas på displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är
klar.
Serviceinformation
Kontakta vårt godkända servicecenter om
du inte kan lösa problemet.
kanten av produktens innanmäte. Avlägsna
inte märkskylten från produktutrymmet.
Viktiga uppgifter för kundtjänst finns på
typskylten. Typskylten sitter på den yttre
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
SVENSKA
59
Tekniska data
Tekniska data
Mått (invändiga)
Vikt
Höjd
Djup
Yta för långpanna
1438 cm²
Övre värmeelement
2300 W
Undre värmeelement
1000 W
Grillning
2300 W
Ring
2400 W
Total effekt
3480 W
Nätspänning
220 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Antal funktioner
19
480 mm
361 mm
416 mm
Energieffektivitet
Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
KULINARISK 203.008.75
Energiindex
81.2
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
38.6 kg
SVENSKA
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del
1: Områden, ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
Sparar energi
Denna produkt har funktioner
som låter dig spara energi under
vanlig matlagning.
Allmänna tips
Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt
stängd när produkten är igång och låt den
vara stängd så mycket som möjligt under
tillagningen.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
60
Restvärme
Om ett program har aktiverats med Koktid
eller Sluttid och om tillagningstiden är
längre än 30 minuter, stängs
värmeelementen av automatiskt 10 %
tidigare.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning för
att använda restvärme och hålla maten
varm. Temperaturen eller indikatorn för
restvärme visas på displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagningen och sätt
endast på den vid behov.
Varmluft Med Fukt
För att spara energi under tillagningen. Den
fungerar så att temperaturen inuti ugnen
skiljer sig från den temperatur som anges
på ugnens display under tillagningscykeln
och tillagningstiderna kan skilja sig från
tillagningstiderna för andra program.
När du använder Varmluft Med Fukt släcks
lampan automatiskt efter 30 sekunder.
Du kan tända lampan igen men det
kommer att minska den förväntade
energibesparingen.
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation
eller kontakta kommunkontoret.
61
SVENSKA
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från det datum
då du köpte produkten hos IKEA, såvida
inte produkten är benämnd LAGAN: för
dessa produkter gäller garantin i två (2) år.
Försäljningskvittot i original krävs som bevis
på köpet. Om servicearbete utförs under
garantitiden förlängs därmed inte
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
Vilka produkter täcks inte av IKEAs
femåriga garanti?
Sortimentet av produkter som benämns
LAGAN och alla produkter inköpta hos
IKEA före den 1 augusti 2007.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller
service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som
orsakats av bristfällig konstruktion eller
materialfel från det datum då produkten
köptes hos IKEA. Denna garanti gäller
endast användning av produkter för
hushållsbruk. Undantagen specificeras
nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna
garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet,
t.ex. reparationer, delar, arbete och resor,
förutsatt att produkten är tillgänglig för
reparation utan speciella utgifter och att
felet är relaterat till bristfällig konstruktion
eller materialfel som täcks av garantin. På
dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG)
och respektive lokala bestämmelser
tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs
egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör
kommer att undersöka produkten och
bestämma, efter eget gottfinnande,
huruvida problemet täcks av denna garanti.
Om problemet täcks av garantin kommer
IKEAs serviceleverantör, eller dess
auktoriserade servicepartner att, efter eget
gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med
samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av
underlåtenhet att följa instruktioner för
användning, felaktig installation eller
genom anslutning till felaktig
nätspänning, skada orsakad av kemisk
eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive
men ej begränsat till skada orsakad av
för mycket kalk i vattentillförseln eller
skada orsakad av onormala
miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala
användningen av produkten, inklusive
repor och färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring
eller rensning av filter, tömningssystem
eller diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,
tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte
sådana skador kan bevisas ha orsakats
av produktionsfel.
• Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
SVENSKA
• Reparationer som ej utförts av vår
auktoriserade serviceleverantör eller
annan auktoriserad servicepartner, eller
reparationer som utförts med annat än
originaldelar.
• Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än
hushållsmiljö, dvs. professionell
användning.
• Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten till sin bostad,
eller till någon annan adress, ansvarar
inte IKEA för eventuella skador som
uppstår under transporten. Om
emellertid IKEA levererar produkten till
kundens leveransadress täcker garantin
eventuella skador som uppstår under
denna leverans.
• Kostnader för att utföra den initiala
installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s
serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar
eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess
auktoriserade servicepartner, att
installera den reparerade produkten
eller, vid behov, installera en
utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga
rättigheter som uppfyller eller utökar alla
lokala juridiska krav, vilka varierar från land
till land.
Garantins internationella giltighet
62
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för
garantivillkoren som gäller i det nya landet.
En skyldighet att utföra service inom ramen
för garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt de tekniska
specifikationerna som gäller i landet där
anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt
installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i
bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna
garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.
Servicen omfattar dock inte
förklaringar / beskrivningar som
relaterar till:
• IKEAs övergripande köksinstallation,
• anslutningar till elnätet (om
produkten levereras utan nätkabel
och stickkontakt) eller till vatten- eller
gastillförsel eftersom dessa
anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande
bruksanvisningens innehåll och
specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom
installationsanvisningarna och/eller
bruksanvisningen i denna handbok, innan
du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
SVENSKA
Var god se den sista sidan i denna
handbok för en komplett lista över IKEA:s
auktoriserade kontakter och nationella
telefonnummer.
För att kunna ge dig en
snabbare service
rekommenderar vi att du
använder det specifika
telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd
alltid telefonnumret i den
handbok som avser produkten
du behöver ha hjälp med. Innan
du kontaktar oss, se till att du har
artikelnumret (den 8-siffriga
koden) till hands för aktuell
produkt.
SPARA
FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på
köpet och krävs för att garantin
skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger
IKEA:s produktnamn och
artikelnummer (8-siffrig kod) för
varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
63
64
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. 09.00 - 16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
+49 1806 33 45
32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz
max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00
(zondag gesloten)
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
8 495 6662929
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Slovenija
www.ikea.com
Србија
www.ikea.com
*
65
66
67
867339077-B-442016
© Inter IKEA Systems B.V. 2016
21552
AA-1411541-4
Download PDF

advertising