AEG 69476VS-MN User manual

AEG 69476VS-MN User manual
69476VS-MN
USER
MANUAL
ET
Kasutusjuhend
Pliit
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO...................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED................................................................................................5
3. TOOTE KIRJELDUS............................................................................................. 9
4. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST..............................................................10
5. PLIIT – IGAPÄEVANE KASUTAMINE................................................................ 10
6. PLIIT - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.................................................................... 11
7. PLIIT – PUHASTUS JA HOOLDUS.................................................................... 12
8. AHI – IGAPÄEVANE KASUTAMINE ..................................................................13
9. AHI – KELLA FUNKTSIOONID........................................................................... 20
10. AHI – AUTOMAATPROGRAMMID................................................................... 21
11. AHI - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.....................................................................22
12. AHI – PUHASTUS JA HOOLDUS.....................................................................35
13. VEAOTSING..................................................................................................... 37
14. PAIGALDAMINE............................................................................................... 39
15. ENERGIATÕHUSUS........................................................................................ 41
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.aeg.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS!
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse
oht!
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
3 kuni 8-aastased lapsed ning väga ulatuslikud ja
komplekssed puuetega inimesed peavad olema
seadmest eemal, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt
jälgitakse.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemale hoida,
välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tagapaneeli temperatuuri tõttu tuleb selle seadme
vooluvõrku ühendamisel kasutada H05V2V2-F-tüüpi
juhet.
See seade on mõeldud kasutamiseks kõrgusel kuni
2000 m merepinnast.
See seade pole mõeldud kasutamiseks laevadel,
paatides või muudel alustel.
Ülekuumenemise vältimiseks ärge paigaldage seda
seadet katteukse taha.
Ärge paigaldage seadet alusele.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid
esemeid.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Ärge kasutage pliidi ukseklaasi või hingedega klaasi
puhastamiseks karedaid abrasiivseid puhasteid ega
teravaid metallist kaabitsaid, sest need võivad klaasi
pinda kriimustada, mille tagajärjel võib see puruneda.
Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega
potikaasi, ei tohiks pliidipinnale panna, sest need
võivad kuumeneda.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul,
kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil,
lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu.
Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või
sisestamisel kasutage alati pajakindaid.
Väljavalgunud liigne vedelik tuleb enne pürolüütilist
puhastamist eemaldada. Eemaldage ahjust kõik osad.
Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust.
Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne
ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Olge hoiusahtli käsitsemisel ettevaatlik. See võib
minna kuumaks.
Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt
plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina
küljest lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi
vastupidises järjekorras.
Lahtiühendamine kohapealsest juhtmesüsteemist
peab olema kooskõlas elektrijuhtmeid käsitlevate
eeskirjadega.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
5
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
•
•
•
•
•
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Ärge tõmmake seadet käepidemest.
Köögimööbli ja niši mõõtmed peavad
olema sobivad.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Paigaldage seade ohutusse ja
sobivasse kohta, mis vastab
paigaldusnõuetele.
Mõned seadme osad on voolupinge
all. Katke seade mööbliga, et vältida
ohtlike osade vastu minemist.
Seadme küljed peavad jääma vastu
teiste sama kõrgusega seadmete või
kappide külgi.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Paigaldage seadme alla stabiilne
alus, et see ei saaks ümber minna. Vt
jaotist "Paigaldamine".
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu
seadme ust ega oleks uksele lähedal
või seadme all olevas nišis, eriti siis,
kui seade töötab või uks on kuum.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
•
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
Enne toitejuhtme pistikusse
sisestamist sulgege korralikult
seadme uks.
2.3 Kasuta
HOIATUS!
Vigastus- või põletusoht!
Elektrilöögi oht.
•
•
•
•
•
•
•
•
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
EESTI
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Emaili kahjustamise ja värvimuutuse
vältimiseks:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge asetage alumiiniumfooliumit
seadmele või vahetult seadme
põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult
kuuma seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja
toitu ahjus pärast
toiduvalmistamise lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
Emaili või roostevaba terase värvi
muutumine ei mõjuta seadme tööd
kuidagi.
Vedelikke sisaldavate kookide puhul
kasutage sügavat panni.
Puuviljamahlad tekitavad püsivaid
plekke.
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad tekitada
kriimustusi. Kui teil on vaja nõusid
pliidil liigutada, tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja.
Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Veenduge, et seade on maha
jahtunud. Klaaspaneelid võivad
puruneda.
Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra,
tuleb see kohe välja vahetada.
Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
Olge ukse seadme küljest
eemaldamisel ettevaatlik. Uks on
raske!
Rasv ja seadmesse kogunenud
toidujäänused võivad põhjustada
tulekahju.
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Kuivatage seadme sisemus ja uks
kindlasti pärast iga kasutamist.
Kasutamise ajal tekkinud aur
kondenseerub seadme seintele ja
võib põhjustada roostet.
Kondenseerumise vähendamiseks
laske ahjul enne küpsetamise
alustamist 10 minutit töötada.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
Katalüütilise emaili (kui see on
olemas) puhastamisel ärge kasutage
mingeid pesuaineid.
2.5 Pürolüütiline
puhastamine
Pürolüütilise režiimiga
kaasneb vigastusoht /
tuleoht / keemilised aurud.
•
2.4 Hooldus ja puhastus
HOIATUS!
Vigastuse, tulekahju või
seadme kahjustamise oht!
7
•
•
•
Enne pürolüütilise isepuhastus- või
esimese kasutamise funktsiooni
läbiviimist eemaldage ahjuõõnsusest:
– Kõik toidujäätmed, õli ja
rasvapritsmed või -jäägid.
– Kõik lahtivõetavad osad
(sealhulgas ahjurestid, külgsiinid
jm ahju juurde kuuluvad esemed),
eriti aga teflonpannid, potid,
plaadid, söögiriistad jne.
Lugege hoolikalt pürolüütilise
puhastamise kohta käivaid juhiseid.
Hoidke lapsed pürolüütilise
puhastamise ajal seadmest eemal.
Seade läheb väga kuumaks ja kuum
õhk väljub eesmistest jahutusavadest.
Pürolüütiline puhastus on kõrge
temperatuuri juures läbiviidav toiming,
8
www.aeg.com
•
•
•
•
mille puhul võivad küpsetusjääkidest
ja ahju materjalidest eralduda aurud.
Seetõttu on soovitatav teha järgmist:
– Tuulutage pürolüütilise
puhastamise ajal ja pärast seda
ruumi hoolikalt.
– Esmakordsel maksimaalse
temperatuuri kasutamisel ja
pärast seda tuleb ruumi korralikult
tuulutada.
Erinevalt inimestest võivad mõned
linnud ja roomajad pürolüütilise
puhastuse ajal ahjust eralduvate
aurude suhtes väga tundlikud olla.
– Viige kõik lemmikloomad (eriti
linnud) pürolüütilise puhastamise
ajaks ning esmakordse
maksimumtemperatuuriga
kasutamise ajal ja pärast seda
seadme lähedusest eemale hästi
tuulutatud kohta.
Ka väikesed lemmikloomad võivad
pürolüütilise puhastuse ajal ahjude
läheduses tekkivate
temperatuurikõikumiste suhtes üsna
tundlikud olla.
Teflonkattega potid, pannid,
küpsetusplaadid või muud köögiriistad
võivad pürolüütilise puhastuse ajal
kasutatava kõrge temperatuuri tõttu
kahjustuda; samuti võib neist selle
käigus eralduda kahjulikke aure.
Ülal kirjeldatud aurud, mis
pürolüütilistest ahjudest või
küpsetusjääkidest eralduvad, ei ole
inimestele, sealhulgas väikestele
lastele ega haigusi põdevatele
inimestele ohtlikud.
2.6 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
•
•
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
Kasutage ainult samasuguste
tehniliste näitajatega lampe .
2.7 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.8 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade seadmesse
lõksujäämist.
EESTI
3. TOOTE KIRJELDUS
3.1 Ülevaade
1
2
3
7
5
4
3
2
1
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Elektronprogrammeerija
Pliidi nupud
Kütteelement
Valgusti
Restitugi, eemaldatav
Ventilaator
Ahjuriiuli tasandid
1
2
3
4
5
Keeduväli 1200 W
Keeduväli 1400 / 2200 W
Keeduväli 1200 W
Jääksoojuse indikaator
Keeduväli 1000 / 2200 W
3.2 Pliidipinna skeem
1
2
145 mm
170 mm
265 mm
140/210 mm
5
145 mm
4
3
3.3 Tarvikud
•
•
•
•
•
Traatrest
Keedunõudele, koogivormidele,
praadidele.
Küpsetusplaat
Kookidele ja küpsistele.
Grill/küpsetuspann
Küpsetamiseks ja röstimiseks või
rasva kogumiseks.
Teleskoopsiinid
Restidele ja plaatidele.
Hoiusahtel
Hoiusahtel asub ahjuõõnsuse all.
Sahtli avamiseks tuleb seda lükata.
Sahtel tuleb välja.
9
10
www.aeg.com
4. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
4.3 Kellaaja muutmine
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Kellaaega saab muuta ainult ajal, kui
seade on sisse lülitatud.
4.1 Esimene puhastamine
vilgub
Puudutage järjest , kuni
ekraanil.
Kellaaja muutmise kohta lugege jaotist
"Kellaaja valimine".
Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed.
Ahjuuksel on aeglase
sulgumise süsteem. Ärge
kunagi ust jõuga sulgege.
4.4 Sisselükatavad nupud
Seadme kasutamiseks vajutage nuppu.
Nupp tuleb välja.
Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest
kasutamist.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
4.5 Eelkuumutus
4.2 Kellaaja valimine ja
muutmine
1. Valige funktsioon .Valige
maksimaalne temperatuur.
2. Laske ahjul tund aega töötada.
Esmakordsel vooluvõrku ühendamisel
3. Valige funktsioon . Valige
maksimaalne temperatuur.
4. Laske ahjul 15 minutit töötada.
oodake, kuni ekraanile ilmub
„12“ vilgub.
ja 12:00.
1. Vajutage tundide valimiseks
5. Valige funktsioon . Valige
maksimaalne temperatuur.
6. Laske ahjul 15 minutit töötada.
7. Lülitage ahi välja ja laske sel maha
jahtuda.
Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks
minna. Ahjust võib tulla lõhna ja suitsu.
Veenduge, et õhk saab piisavalt liikuda.
või
.
2. Vajutage
.
3. Vajutage minutite valimiseks
või
.
4. Vajutage
.
Ekraanil kuvatakse uus kellaaeg.
Kellaaja muutmiseks vajutage järjest
kuni
Eelkuumutage ahju enne esimest
kasutamist.
,
hakkab vilkuma.
5. PLIIT – IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Soojusaste
Sümbo‐
lid
Funktsioon
Väljas-asend
Topeltala
EESTI
Sümbo‐
lid
Funktsioon
Soojashoidmine
1-9
Soojusastmed
Kasutage jääkkuumust, et
vähendada elektritarvet.
Lülitage keeduväli umbes
5-10 minutit enne
toiduvalmistamise lõppemist
välja.
Keerake valitud keeduvälja nuppu, et
valida sobiv soojusaste.
Toiduvalmistamise lõpetamiseks keerake
nupp väljas-asendisse.
Välimise ringi sisselülitamiseks:
keerake nuppu päripäeva üle kerge
takistuse asendisse
. Õige
soojusastme valimiseks keerake nuppu
vastupäeva.
Välimise ringi väljalülitamiseks:
keerake nupp väljas-asendisse.
Indikaator kustub.
5.3 Jääkkuumuse indikaator
HOIATUS!
Jääkkuumusega kaasneb
põletusoht!
Indikaator süttib, kui keeduväli on kuum,
kuid ei tööta juhul, kui pliit on toiteallikast
lahti ühendatud.
5.2 Välimiste ringide sisse- ja
väljalülitamine
Soojeneva pinna suurust saab
kohandada vastavalt keedunõu
mõõtmetele.
6. PLIIT - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Terasemail- või
alumiiniumnõud või
vaskpõhjaga nõud võivad
jätta klaaskeraamilisele
pinnale plekke.
6.1 Nõud
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Enne nõu asetamist pliidile
kontrollige, kas selle põhi on
kuiv ja puhas.
11
6.2 Näiteid pliidi
kasutamisest
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
Kuumusaste
Kasutamine:
Aeg
(min.)
näpunäited
1
Valmistatud toidu soojashoid‐
miseks.
vasta‐
Pange nõule kaas peale.
valt va‐
jadusele
1–2
Hollandi kaste, sulatamine: või, 5 – 25
šokolaad, želatiin.
Aeg-ajalt segage.
12
www.aeg.com
Kuumusaste
Kasutamine:
Aeg
(min.)
näpunäited
1–2
Kalgendamine: kohevad omle‐
tid, küpsetatud munad.
10 – 40
Valmistage kaane all.
2–3
Riisi ja piimatoitude keetmine
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
jendamine.
25 – 50
Vedeliku kogus peab olema
riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tuleb
poole valmistamise järel sega‐
da.
3–4
Köögivilja, kala, liha aurutami‐
ne.
20 – 45
Lisage paar supilusikatäit ve‐
delikku.
4–5
Kartulite aurutamine.
20 – 60
Kasutage maks. ¼ l vett 750 g
kartulite kohta.
4–5
Suuremate toidukoguste, hau‐
tiste ja suppide valmistamine.
60 –
150
Kuni 3 l vedelikku ning kompo‐
nendid.
6–7
Kergelt praadimine: eskalopid, vasta‐
Pöörake poole aja möödudes.
vasikalihast cordon bleu, kar‐
valt va‐
bonaad, kotletid, vorstid, maks, jadusele
keedutainas, munad, pannkoo‐
gid, sõõrikud.
7–8
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
9
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), friikartuli‐
te valmistamine.
5 – 15
Pöörake poole aja möödudes.
7. PLIIT – PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
7.2 Pliidi puhastamine
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
•
•
plekid, vastasel korral võib
kinnikõrbenud mustus pliiti
kahjustada. Püüdke vältida toidu
pinnale kõrbemist. Asetage
spetsiaalne kaabits õige nurga all
klaaspinnale ja liigutage selle tera
pliidi pinnal.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliiti pehme
lapiga.
Metalse läikega pleki eemaldamine:
kasutage vee ja äädika lahust ja
puhastage selles niisutatud lapiga
pliidipinda.
EESTI
13
8. AHI – IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Elektronprogrammeerija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kasutage seadmega töötades sensorvälju.
Sensor‐
väli
1
2
3
4
-
Funktsioon
Kirjeldus
EKRAAN
Näitab seadme hetkeseadeid.
SISSE/VÄLJA
Seadme sisse- ja väljalülitamiseks.
VALIKUD
Ahjufunktsiooni või automaatprogrammi valimi‐
seks.
MINU LEMMIK‐
PROGRAMM
Lemmikprogrammi salvestamiseks. Kasutage
seda vahetuks juurdepääsuks oma lemmikpro‐
grammile või siis, kui seade on välja lülitatud.
TEMPERATUUR /
KIIRKUUMUTUS
Ahjuõõne temperatuuri või toidutermomeetri
temperatuuri valimiseks ja vaatamiseks (kui see
on olemas). Kui vajutate ja hoiate seda all kolm
sekundit, lülitub kiirkuumutuse funktsioon SISSE
või VÄLJA. Otsejuurdepääs esimese ahjufunkt‐
siooni temperatuurivalikule, kui seade on välja
lülitatud.
ÜLES, ALLA
Menüüs üles-alla liikumiseks.
OK.
Valiku või seade kinnitamiseks.
AHJUVALGUSTI
Valgusti sisse- või väljalülitamiseks.
5
6
7
8
14
www.aeg.com
Sensor‐
väli
9
10
Funktsioon
Kirjeldus
KELL
Kella funktsiooni määramiseks.
MINUTILUGEJA
Alarmkella valimiseks.
8.2 Ekraan
A
B
F
C
E
D
A. Ahju funktsiooni sümbol
B. Temperatuuri / kellaaja näidik
C. Kell / jääkkuumuse näidik /
minutilugeja
D. Kellafunktsioonide näidikud
E. Jääkkuumuse näidik /
kuumutusnäidik / kiirkuumutusnäidik
F. Ahjufunktsiooni / programmi number
Muud ekraani indikaatorid:
Sümbol
/
/
Nimi
Kirjeldus
Funktsioonid
Võite valida ahju funktsiooni.
Automaatprogramm
Võite valida automaatse programmi.
Minu lemmikprogramm
Töötab lemmikprogramm.
kg/g
Töötab automaatprogramm kaalu sisesta‐
misega.
h/min
Töötab kella funktsioon.
Temperatuur / kiirkuumutus
Funktsioon töötab.
Temperatuur
Kuvatakse olemasolev temperatuur.
Temperatuur
Temperatuuri saab muuta.
Ukselukustus
Ukselukustus töötab.
Valgus
Lülitasite valguse välja.
Alarmkell
Alarmkella funktsioon töötab.
8.3 Kuumutusindikaator
Kui te lülitate küpsetusrežiimi sisse,
ilmub . Tulbad näitavad, kas ahjus
olev temperatuur tõuseb või langeb.
Kui ahi saavutab määratud temperatuuri,
kustuvad ekraanil tulbad.
8.4 Seadme kasutamine
Seadet saate kasutada:
EESTI
•
käsitsirežiimis
•
15
automaatprogrammide abil
8.5 Ahju funktsioonid
Ahju funktsioon
Kasutamine
Pöördõhuga küp‐ Korraga küpsetamiseks kuni kahel ahjutasandil ning
setamine
toiduainete kuivatamiseks. Seadke ahju temperatuur 20
- 40 °C madalamaks kui funktsiooniga Ülemine + alumi‐
ne kuumutus.
Pitsarežiim
Pitsa küpsetamiseks. Intensiivseks pruunistamiseks ja
krõbeda põhja saavutamiseks. Seadke ahju tempera‐
tuur 20 - 40 °C madalamaks kui funktsiooniga Ülemine
+ alumine kuumutus.
Küpsetamine ma‐ Eriti õrnade, mahlaste praadide valmistamiseks.
dalal t°
Ülemine/Alumine
kuumutus
Ühel riiulitasandil küpsetamiseks ja röstimiseks.
Külmutatud toi‐
duained
Kiirtoidu (nt friikartulite, kartuliviilude, kevadrullide) krõ‐
bedaks valmistamiseks.
Turbogrillimine
Suuremate kondiga liha- või linnulihatükkide röstimi‐
seks ühel riiulitasandil. Ka gratineerimiseks ja pruunis‐
tamiseks.
Kiirgrillimine
Lamedate toiduainete suures koguses grillimiseks ja
röstimiseks.
Grillimine
Õhemate toitude grillimiseks ja leiva/saia röstimiseks.
Niiske pöördõhk
Funktsioon küpsetamise ajal energia säästmiseks.
Küpsetusjuhiste leidmiseks vt peatükki "Nõuandeid ja
näpunäiteid“, Niiske Pöördõhk. Ahjuuks peaks küpseta‐
mise ajal olema suletud, et kasutatavat funktsiooni mit‐
te katkestada ning tagada, et ahi töötaks võimalikult
suure energiatõhususega. Selle funktsiooni kasutami‐
sel võib ahju sisemine temperatuur erineda valitud tem‐
peratuurist. Kuumutusvõimsus võib väheneda. Üldisi
energiasäästusoovitusi vt jaotisest "Energiatõhusus",
Energia säästmine. Vastavalt standardile EN 60350-1
kasutati seda funktsiooni energiatõhususe klassi mää‐
ratlemiseks. Selle funktsiooni kasutamisel lülitub lamp
automaatselt välja.
Soojashoidmine
Toidu soojana hoidmiseks.
16
www.aeg.com
Ahju funktsioon
Kasutamine
Sulatamine
Toidu sulatamiseks (puu- ja juurviljad). Sulatusaeg sõl‐
tub külmutatud toiduainete kogusest ja kaalust.
Alumine kuumu‐
tus
Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks ja toidu hoi‐
distamiseks.
ECO röstimine
Kui kasutate küpsetamisel seda funktsiooni, võite opti‐
meerida energiakasutust. Lisateabe saamiseks soovita‐
tavate seadete kohta vt peatükki "Vihjeid ja näpunäi‐
teid", tabeleid koos vastava funktsiooniga (Turbogrill).
Pürolüüs
Ahju automaatse pürolüütilise puhastamise aktiveerimi‐
seks. Selle funktsiooni abil saab ära põletada ahju jää‐
nud mustuse.
8.6 Küpsetusrežiimi valimine
8.9 Kiirkuumutus
1. Lülitage ahi sisse nupuga .
Ekraanil kuvatakse valitud temperatuur,
sümbol ja küpsetusrežiimi number.
2. Küpsetusrežiimi valimiseks vajutage
Ärge pange toitu ahju ajal, mil
kiirkuumutuse funktsioon töötab.
või
.
3. Puudutage nuppu
või ahi lülitub
automaatselt 5 sekundi pärast sisse.
Kui lülitate ahju sisse ja ühtki ahju
funktsiooni ega programmi ei vali, lülitub
see automaatselt 20 sekundi pärast
välja.
8.7 Temperatuuri muutmine
Kiirkuumutus ei ole kõigi
küpsetusrežiimide puhul kasutatav. Kui
rikkesignaal on seadete menüüs sisse
lülitatud, kõlab helisignaal, kui
kiirkuumutus ei ole valitud funktsiooni
puhul saadaval. Vt jaotist "Seadete
menüü kasutamine", peatükk
"Lisafunktsioonid".
Kiirkuumutus lühendab kuumutusaega.
Kiirkuumutuse sisselülitamiseks vajutage
ja hoidke üle 3 sekundi .
Kui kiirkuumutus on sisse lülitatud,
kuvatakse ekraanil vilkuvad trellid.
Vajutage
või
, et muuta
temperatuuri sammudega: 5 °C.
Kui ahi saavutab valitud temperatuuri,
kõlab helisignaal ja kuvatakse
kuumutusindikaator.
8.10 Minu lemmikprogrammi
funktsiooni kasutamine
8.8 Temperatuuri
kontrollimine
Kasutage seda programmi, et salvestada
mõne ahjufunktsiooni või -programmi
temperatuuri- ja ajaseaded.
Ahju olemasolevat temperatuuri võite
kontrollida, kui funktsioon või programm
töötab.
1. Valige ahjufunktsiooni või programmi temperatuur ja aeg.
2. Puudutage ja hoidke üle kolme
1. Vajutage .
Ekraanil kuvatakse ahju temperatuur.
sekundi . Kostab helisignaal.
3. Lülitage seade välja.
• Funktsiooni aktiveerimiseks
2. Vajutage
või ekraanil kuvatakse
automaatselt 5 sekundi pärast uuesti
valitud temperatuur.
puudutage . Seade aktiveerib teie
lemmikprogrammi.
EESTI
•
Nuppude lukustus hoiab ära ahju
funktsiooni kogemata muutmise.
Funktsiooni kasutamise
ajal saab aega ja
temperatuuri muuta.
Funktsiooni deaktiveerimiseks
puudutage . Seade deaktiveerib
teie lemmikprogrammi.
8.11 Lapseluku kasutamine
Lapselukk hoiab ära ahju kogemata
töölehakkamise.
Pürolüüsi funktsiooni ajal on
ahju uks lukustatud.
Sensorvälja vajutamisel
kuvatakse ekraanil teade.
1. Funktsiooni sisselülitamiseks lülitage
ahi sisse.
2. Lülitage sisse ahju funktsioon või
seade.
3. Vajutage ja hoidke 2 sekundit
samaaegselt all nuppu
ja
.
Kostab helisignaal.
Ekraanil süttib lukusümbol.
Lapseluku väljalülitamiseks korrake 3.
sammu.
Pürolüüsi funktsiooni ajal on
ahju uks lukustatud.
Sensorvälja puudutamisel
kuvatakse ekraanil teade.
1. Funktsiooni saate sisse lülitada ka
siis, kui ahi on välja lülitatud. Ärge
valige küpsetusrežiimi.
2. Vajutage ja hoidke 3 sekundit
3. Vajutage ja hoidke 2 sekundit
Ahju saab välja lülitada ka
siis, kui lapselukk on sees.
Kui te ahju välja lülitate,
lülitub lapselukk välja.
.
samaaegselt all nuppu
ja
.
Kostab helisignaal.
Ekraanile kuvatakse SAFE. Uks on
lukustatud.
Lapseluku väljalülitamiseks korrake 3.
sammu.
8.12 Nuppude lukustuse
kasutamine
8.13 Seadete menüü
kasutamine
Seadete menüü kaudu saate põhimenüü
funktsioone sisse või välja lülitada.
Ekraanil kuvatakse SET ja seade
number.
Võite funktsiooni sisse lülitada ainult siis,
kui ahi töötab.
Kirjeldus
Valitav väärtus
1
SET+GO
SISSE / VÄLJA
2
JÄÄKKUUMUSE INDIKAATOR
SISSE / VÄLJA
3
PUHASTAMISE MEELDETULETUS
SISSE / VÄLJA
4
NUPUTOON1)
KLÕPS / PIIKS / VÄLJAS
5
TÕRKESIGNAAL
SISSE / VÄLJA
6
DEMO REŽIIM
Aktiveerimiskood: 2468
7
HOOLDUSMENÜÜ
-
8
SEADETE TAASTAMINE
JAH / EI
1) SISSE/VÄLJA sensorvälja heli ei saa välja lülitada.
1. Vajutage ja hoidke 3 sekundit
17
.
Ekraanil kuvatakse SET1 ja vilgub „1“.
18
www.aeg.com
2. Seade valimiseks vajutage
või
.
3. Vajutage
.
4. Seade väärtuse muutmiseks
vajutage
või
.
.
5. Vajutage
Seadete menüüst väljumiseks vajutage
või vajutage ja hoidke
.
8.14 Automaatne väljalülitus
Turvakaalutlustel lülitub seade mõne aja
pärast automaatselt välja, kui ahju
funktsioon töötab ja te ühtegi seadet ei
muuda.
Temperatuur (°C)
Väljalülituse aeg
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimaalne
1.5
Pärast automaatset väljalülitust
puudutage sensorvälja seadme uuesti
kasutamiseks.
Automaatne väljalülitus ei
tööta funktsioonidega:
Sisevalgustus, Küpsetamine
madalal temperatuuril,
Kestus, Lõpp,
Edasilükkamine.
lülitub ekraan tagasi ööheleduse
režiimi.
8.16 Jahutusventilaator
Ahju töö ajal lülitub jahutusventilaator
automaatselt sisse, et hoida seadme
pinnad jahedana. Kui lülitate ahju välja,
siis jätkab jahutusventilaator töötamist
kuni seadme mahajahtumiseni.
8.17 Tarvikute sisestamine
Traatrest:
Lükake rest ahjuriiuli toe juhtsoontele .
Küpsetusplaat/ sügav pann:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede juhikute vahele.
8.15 Ekraani heledus
Ekraani heledusel on kaks režiimi:
•
•
Ööheledus - kui seade on välja
lülitatud, on ekraani heledus madalam
kella 22:00:00 kuni 06:00:00.
Päevaheledus:
– Kui seade on sisse lülitatud.
– Kui puudutate ööheleduse režiimi
ajal mõnda sensorvälja (välja
arvatud SISSE/VÄLJA), lülitub
ekraan järgneva 10 sekundi
jooksul päevaheleduse režiimi.
– Kui seade on välja lülitatud ja te
valite minutilugeja. Kui
minutilugeja funktsioon lõpeb,
Traatrest ja küpsetusplaat /sügav
pannkoos:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede vahele ja traatrest selle
kohal olevatesse juhikutesse.
EESTI
19
Sügav pann:
Asetage sügav pann teleskoopsiinidele.
8.18 Teleskoopsiinid –
tarvikute sisestamine
Traatrest koos sügava panniga:
Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid
mugavamalt sisse lükata ja välja võtta.
Pange traatrest ja sügav pann koos
teleskoopsiinidele.
ETTEVAATUST!
Ärge peske teleskoopsiine
nõudepesumasinas. Ärge
teleskoopsiine õlitage.
ETTEVAATUST!
Enne ukse sulgemist peavad
teleskoopsiinid olema
täielikult ahju sisse lükatud.
Traatrest:
Paigutage traatrest teleskoopsiinidele nii,
et selle jalad jäävad allapoole.
Kõrge serv traatresti ümber
takistab ahjunõude
mahalibisemist.
20
www.aeg.com
9. AHI – KELLA FUNKTSIOONID
9.1 Kellafunktsioonide tabel
Kellafunktsioon
00:00
Rakendus
KELLAAEG
Kellaaja kuvamiseks või selle muutmiseks. Te saate kel‐
laaega muuta ainult siis, kui ahi on sisse lülitatud.
KESTUS
Ahju tööaja kestuse määramiseks.
LÕPP
Ahju väljalülitamisaja valimiseks.
EDASILÜKKAMINE
KESTUSE ja LÕPU funktsiooni kombineerimiseks.
SET+GO
Ahju hilisemaks sisselülitamiseks vajaliku seadega ainult
ühe sensorvälja puudutusega.
MINUTILUGEJA
Pöördloenduse seadistamiseks. See funktsioon ei mõju‐
ta ahju tööd. MINUTILUGEJA saab määrata igal ajal, ka
siis, kui seade on välja lülitatud.
LOENDUSTAIMER
Loenduse valimiseks, mis näitab, kui kaua ahi töötab.
See funktsioon ei mõjuta ahju tööd. See hakkab tööle
niipea, kui ahi hakkab soojenema. LOENDUSTAIMER ei
ole aktiivne, kui valitud on KESTUS ja LÕPP.
9.2 LOENDUSTAIMER
Kui valitud aeg saab täis, kõlab 2 minutit
1. Loendustaimeri lähtestamiseks
, kuni ekraanile
vajutage järjest:
ilmuvad vilkuv
.
2. Vajutage ja hoidke all:
. Kui
ekraanil kuvatakse "00:00", alustab
loenduse taimer uuesti loendamist.
helisignaal. Ekraanil kuvatakse vilkuv
ja kellaaja seadmine. Ahi lülitub välja.
7. Signaali väljalülitamiseks puudutage
sensorvälja.
8. Lülitage ahi välja.
9.4 LÕPU määramine
9.3 KESTUSE määramine
1. Valige küpsetusrežiim ja
temperatuur.
1. Valige küpsetusrežiim ja
temperatuur.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
2. Vajutage järjest
vilkuma.
, kuni
hakkab
3. Vajutage
või
, et valida
KESTUSE minutid.
4. Vajutage
või KESTUS hakkab 5
sekundi pärast automaatselt tööle.
või
, et valida
5. Vajutage
KESTUSE tunnid.
6. Vajutage
või KESTUS hakkab 5
sekundi pärast automaatselt tööle.
3. Vajutage
või
, kuni
hakkab
, et valida LÕPU
aeg ja vajutage
. Esmalt valige
minutid ja seejärel tunnid.
Kui valitud aeg saab täis, kõlab 2 minutit
helisignaal. Ekraanil kuvatakse vilkuv
ja kellaaja seadmine. Ahi lülitub
automaatselt välja.
4. Signaali väljalülitamiseks puudutage
sensorvälja.
5. Lülitage ahi välja.
EESTI
9.5 SET+GO määramine
Funktsiooni SET+GO saate kasutada
ainult siis, kui valitud on KESTUS.
1. Valige küpsetusrežiim ja
temperatuur.
2. Valige KESTUS.
3. Vajutage järjest
kuvatakse vilkuv
, kuni ekraanil
.
, et valida funktsioon
4. Vajutage
SET+GO.
Ekraanil kuvatakse
ja
koos
näidikuga. See indikaator näitab, milline
kella funktsioon on sisse lülitatud.
5. Funktsiooni SET+GO käivitamiseks
vajutage mõnele sensorväljale (välja
arvatud SISSE/VÄLJA).
9.6 Säte: Minutilugeja
1. Vajutage
4. Vajutage
või MINUTILUGEJA
hakkab 5 sekundi pärast
automaatselt tööle.
Kui valitud aeg saab täis, kõlab 2 minutit
helisignaal ja Ekraanil kuvatakse vilkuv
00:00 ja .
5. Signaali väljalülitamiseks puudutage
sensorvälja.
9.7 Edasilükkamise
funktsiooni määramine
KESTUST
ja LÕPPU
võib
kasutada samaaegselt, kui ahi hiljem
automaatselt sisse ja välja lülitada. Sel
juhul määrake esmalt KESTUS
Kui funktsioon
Edasilükkamine on
aktiveeritud, kuvatakse
ekraanil ühtlaselt ahju
ja „00“.
2. Valikute vahetamiseks vajutage .
Esmalt valige sekundid, seejärel
minutid ja tunnid.
3. MINUTILUGEJA määramiseks
vajutage
või
funktsiooni sümbol
koos
punktiga ja . Punkt näitab,
milline kella funktsioon on
kella / jääkkuumuse näidikul
kuvatud.
ja kinnitamiseks
.
10. AHI – AUTOMAATPROGRAMMID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
10.1 Automaatprogrammid
Programmi nimi
1
RÖSTBIIF
2
RÖSTITUD VASIKALIHA
3
RÖSTITUD LAMBALIHA
4
RÖSTITUD ULUKILIHA
5
KANA, TERVE
6
TERVE KALA
7
PITSA
ja
(vt „KESTUSE
seejärel LÕPP
määramine“ ja „LÕPU määramine“).
.
Ekraanil kuvatakse vilkuv
21
Programmi nimi
8
QUICHE LORRAINE
9
SIDRUNIKEEKS
10
JUUSTUKOOK
11
SAIAKESED
12
TERALEIB
13
TAIGNA KERGITAMINE
14
KARTULIGRATÄÄN
15
LASANJE
16
CANNELLONI
17
VALMIS KOOK
18
VALMIS PITSA
22
www.aeg.com
Seade lülitub sisse.
5. Vaikimisi määratud kaalu võite muuta
Programmi nimi
19
VALMIS KARTULITOIDUD
10.2 Automaatprogrammid
1. Lülitage seade sisse.
2. Puudutage
.
Ekraanil kuvatakse ,
automaatprogrammi sümbol ja number.
3. Automaatprogrammi valimiseks
puudutage
või
.
4. Puudutage
või oodake viis
sekundit, kuni seade automaatselt
käivitub.
5. Kui määratud aeg saab täis, kõlab
kaks minutit helisignaal. Sümbol
vilgub.
6. Helisignaali peatamiseks puudutage
sensorvälja või avage ahju uks.
7. Lülitage seade välja.
või
abil. Puudutage
.
6. Kui määratud aeg saab täis, kõlab
kaks minutit helisignaal.
vilgub.
7. Helisignaali peatamiseks puudutage
sensorvälja või avage ahju uks.
8. Lülitage seade välja.
10.4 Automaatprogrammid
toidutermomeetriga (mõnedel
mudelitel)
Toidu sisetemperatuur on
vaiketemperatuur, mida sellisena
rakendatakse toidutermomeetriga
programmide puhul. Programm lõpeb,
kui termomeeter saavutab määratud
sisetemperatuuri.
1. Lülitage seade sisse.
2. Puudutage järjest
, kuni ekraanil
10.3 Automaatprogrammid
kaalu sisestamisega
kuvatakse .
3. Paigaldage toidutermomeeter. Vt
„Toidutermomeeter“.
4. Toidutermomeetri programmi
Kui määrate liha kaalu, siis arvutab
seade röstimisaja.
valimiseks puudutage
või
.
Ekraanil kuvatakse vajalik küpsetusaeg,
1. Lülitage seade sisse.
2. Puudutage
.
3. Puudutage
või
, et valida
kaalu sisestamisega programm.
Ekraanil kuvatakse: küpsetusaeg,
kestuse sümbol
sümbol (kg, g).
, vaikekaal, mõõtühiku
või seaded
4. Puudutage
salvestatakse automaatselt viie
sekundi pärast.
ja
.
5. Puudutage
või seaded
salvestatakse automaatselt viie
sekundi pärast.
Kui määratud aeg saab täis, kõlab kaks
minutit helisignaal. Toidutermomeetri
vilguvad.
väärtus ja
6. Helisignaali peatamiseks puudutage
sensorvälja või avage uks.
7. Lülitage seade välja.
11. AHI - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Tabelites esitatud
temperatuurid ja
küpsetusajad on ainult
soovituslikud. Täpsemalt
sõltuvad need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogustest.
EESTI
11.1 Küpsetamine
Esimesel korral kasutage madalamat
temperatuuri.
Ebaühtlase pruunistamise puhul pole
vaja temperatuuriseadistust muuta.
Küpsetamise käigus erinevused
võrdsustuvad.
Kui küpsetate kooke rohkem kui ühel
ahjutasandil, võib küpsetusaega 10-15
minuti võrra pikendada.
Küpsetamise ajal võivad ahjuplaadid
veidi kõveraks minna. Kui plaadid jälle
maha jahtuvad, taastub esialgne kuju.
23
Eri kõrgusel küpsetatavad koogid ja
küpsetised ei pruunistu alati võrdselt.
11.2 Nõuandeid küpsetamiseks
Küpsetamise tulemu‐
sed
Võimalik põhjus
Lahendus
Koogi põhi ei ole piisa‐
valt küpsenud.
Vale ahjutasand.
Pange kook madalamale ahjuta‐
sandile.
Kook vajub kokku ja
Ahju temperatuur on liiga
Järgmine kord valige veidi mada‐
muutub nätskeks või trii‐ kõrge.
lam ahju temperatuur.
buliseks.
Küpsetusaeg on liiga lühike. Järgmine kord valige pikem küp‐
setusaeg ja madalam ahju tempe‐
ratuur.
Kook on liiga kuiv.
Kook pruunistub eba‐
ühtlaselt.
Kook ei saa antud ret‐
septis toodud küpsetu‐
sajaga valmis.
Ahju temperatuur on liiga
madal.
Järgmine kord seadke veidi kõr‐
gem ahju temperatuur.
Küpsetusaeg on liiga pikk.
Järgmine kord seadke lühem küp‐
setusaeg.
Ahju temperatuur on liiga
kõrge ja küpsetusaeg liiga
lühike.
Seade madalam ahju temperatuur
ja pikem küpsetusaeg.
Koogitainas ei ole ühtlaselt
jaotunud.
Järgmine kord jaotage koogitai‐
nas küpsetusplaadil ühtlaselt.
Ahju temperatuur on liiga
madal.
Järgmisel küpsetamisel seadke
veidi kõrgem ahju temperatuur.
11.3 Pöördõhk
Küpsetamine ühel ahjutasandil
Küpsetamine vormides
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Rõngaskook või nupsusai
150 - 160
50 - 70
2
Madeira kook / puuviljakoogid
140 - 160
50 - 90
1-2
Rasvavaba keeks
150 - 1601)
25 - 40
3
24
www.aeg.com
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Koogipõhi – muretaignast
170 - 1801)
10 - 25
2
Koogipõhi – biskviittaignast
150 - 170
20 - 25
2
Õunakook (2 vormi, Ø 20 cm, diago‐
naalselt)
160
60 - 90
2-3
1) Eelsoojendage ahi.
Koogid / küpsetised / saiad küpsetusplaadil
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Kuiv purukook
150 - 160
20 - 40
3
35 - 55
3
40 - 80
3
Puuviljakoogid (pärmitaignast/biskviit‐ 150
taignast)1)
Muretaignast puuviljakoogid
160 - 170
1) Kasutage sügavat panni.
Küpsised
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Muretaignast küpsised
150 - 160
10 - 20
3
Liivaküpsised/soolapulgad
140
20 - 35
3
Biskviittaignast küpsised
150 - 160
15 - 20
3
Munavalgest küpsetised, besee
80 - 100
120 - 150
3
Makroonid
100 - 120
30 - 50
3
Pärmitaignast küpsised
150 - 160
20 - 40
3
Lehttaignaküpsetised
170 - 1801)
20 - 30
3
Saiakesed
1601)
10 - 35
3
Väikesed koogid (20 tk küpsetusplaa‐ 1501)
dil)
20 - 35
3
1) Eelsoojendage ahi.
Vormiroogade ja gratäänide tabel
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Juustukattega baguette'id
160 - 1701)
15 - 30
Riiuli ta‐
sand
1
EESTI
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Täidetud köögiviljad
160 - 170
1
30- 60
1) Eelsoojendage ahi.
Küpsetamine mitmel tasandil
Koogid / küpsetised / saiad küpsetusplaadil
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
2. tasand
Tuuletaskud/ekleerid
160 - 1801)
25 - 45
2/4
Kuiv purukook
150 - 160
30 - 45
2/4
1) Eelsoojendage ahi.
Küpsised/small cakes/küpsetised/saiakesed
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
2. tasand
Muretaignast küpsised
150 - 160
20 - 40
2/4
Liivaküpsised/soolapulgad
140
25 - 45
2/4
Biskviittaignast küpsised
160 - 170
25 - 40
2/4
Munavalgest küpsetised, beseed
80 - 100
130 - 170
2/4
Makroonid
100 - 120
40 - 80
2/4
Pärmitaignast küpsised
160 - 170
30 - 60
2/4
Lehttaignaküpsetised
170 - 1801)
30 - 50
2/4
Saiakesed
1801)
25- 40
2/4
Väikesed koogid (20 tk küpsetus‐
plaadil)
1501)
20 - 40
2/4
1) Eelsoojendage ahi.
11.4 Ülemise + alumise kuumutusega ühel tasandil
küpsetamine
Küpsetamine vormides
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Rõngaskook või nupsusai
160 - 180
2
50 - 70
25
26
www.aeg.com
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Madeira kook / puuviljakoogid
150 - 170
50 - 90
1-2
Rasvavaba keeks
1701)
25 - 40
3
Koogipõhi – muretaignast
190 - 2101)
10 - 25
2
Koogipõhi – keeksitaignast
170 - 190
20 - 25
2
Õunakook (2 vormi Ø 20 cm, diago‐
naalpaigutus)
180
60 - 90
1-2
Lahtine pirukas (nt quiche lorraine)
180 - 220
35 - 60
1
Juustukook
160 - 180
60 - 90
1-2
1) Eelsoojendage ahi.
Koogid / küpsetised / saiad küpsetusplaadil
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Pärmitaignast kringel / pärg
170 - 190
40 - 50
2
Jõulukook
160 - 1801)
50 - 70
2
Leib (rukkileib):
1. Küpsetamise esimene pool.
2. Küpsetamise teine pool.
1. 2301)
1. 20
2. 30 - 60
1-2
Tuuletaskud/ekleerid
190 - 2101)
20 - 35
3
Rullbiskviit
180 - 2001)
10 - 20
3
Kuiv purukook
160 - 180
20 - 40
3
Mandlikook/suhkrukoogid
190 - 2101)
20 - 30
3
Puuviljakoogid (pärmitaignast/
170
35 - 55
3
170 - 190
40 - 60
3
Õrna kattega (nt kohupiim, koor, kee‐ 160 - 1801)
dukreem) pärmitainaküpsetised
40 - 80
3
Pitsa (rohke kattega)
190 - 2101)
30 - 50
1-2
Pitsa (õhuke põhi)
220 - 2501)
15 - 25
1-2
Hapendamata leib
230 - 250
10 - 15
1
2. 160 - 1801)
biskviittaignast)2)
Muretaignast puuviljakoogid
EESTI
Toit
Temperatuur (°C) Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Tordid (CH)
210 - 230
35 - 50
1
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Muretaignast küpsised
170 - 190
10 - 20
3
Liivaküpsised/soolapulgad
1601)
20 - 35
3
Keeksitainast küpsised
170 - 190
20 - 30
3
Munavalgest küpsetised, besee
80 - 100
120 - 150
3
Makroonid
120 - 130
30 - 60
3
Pärmitaignast küpsised
170 - 190
20 - 40
3
Lehttaignaküpsetised
190 - 2101)
20 - 30
3
Saiakesed
190 - 2101)
10 - 55
3
Väikesed koogid (20 tk plaadil)
1701)
20 - 30
3-4
1) Eelsoojendage ahi.
2) Kasutage sügavat panni.
Küpsised
1) Eelsoojendage ahi.
Vormiroogade ja gratäänide tabel
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Pastavorm
180 - 200
45 - 60
1
Lasanje
180 - 200
35 - 50
1
Köögiviljagratään
180 - 2001)
15 - 30
1
Juustukattega baguette'id
200 - 2201)
15 - 30
1
Magusad vormiroad
180 - 200
40 - 60
1
Kalavormid
180 - 200
40 - 60
1
Täidetud köögiviljad
180 - 200
40 - 60
1
1) Eelsoojendage ahi.
27
28
www.aeg.com
11.5 Pitsarežiim
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Pitsa (õhuke põhi)1)
200 - 2302)
10 - 20
1-2
Pitsa (rohke kattega)1)
180 - 200
20 - 35
1-2
Puuviljakoogid
170 - 200
35 - 55
1-2
Spinatipirukas
160 - 180
45 - 60
1-2
Quiche Lorraine (lahtine pirukas)
170 - 190
45 - 55
1-2
Šveitsi juustupirukas
170 - 200
35 - 55
1-2
Juustukook
140 - 160
60 - 90
1-2
Õunakook, kattega
150 - 170
50 - 60
1-2
Köögiviljapirukas
160 - 180
50 - 60
1-2
Hapendamata leib
230 - 2502)
10 - 20
2-3
Lehttaignaküpsetis
160 - 1802)
45 - 55
2-3
Flammekuchen
230 - 2502)
12 - 20
2-3
Vene pirukad (calzoned vene moodi) 180 - 2002)
15 - 25
2-3
1) Kasutage sügavat panni.
2) Eelsoojendage ahi.
11.6 Niiske Pöördõhk
Leib ja pitsa
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Kuklid
180
25 - 35
3
Külmutatud pitsa 350 g
190
25 - 35
3
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Rullbiskviit
180
20 - 30
3
Šokolaadikook
180
30 - 40
3
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Suflee
200
30 - 40
3
Koogid küpsetusplaadil
Koogid vormis
EESTI
29
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Biskviittaignast põhi
180
20 - 30
3
Victoria kook
150
25 - 35
3
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Kala küpsetuskotis 300 g
180
25 - 35
3
Terve kala, 200 g
180
25 - 35
3
Kalafilee, 300 g
180
25 - 35
3
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Liha küpsetuskotis 250 g
200
25 - 35
3
Lihavardad 500 g
200
30 - 40
3
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Küpsised
180
25 - 35
3
Makroonid
160
25 - 35
3
Muffinid
180
25 - 35
3
Soolaküpsised
170
20 - 30
3
Muretainast küpsised
150
25 - 35
3
Korvikesed
170
15 - 25
3
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli tasand
Juurviljasegu kotis 400 g
180
25 - 35
3
Omlett
200
20 - 30
3
Juurviljad ahjuplaadil 700 g
180
25 - 35
3
Kala
Liha
Väikesed küpsetised
Taimetoitlastele
11.7 Praed
Kasutage kuumakindlaid ahjunõusid.
Pöörake praadi, kui 1/2–2/3
küpsetusajast on möödunud.
Taisest lihast praad, kaetud.
Suured röstliha- või kala tükid (1 kg või
rohkem).
Küpsetage suuri lihatükke otse
ahjuplaadil või ahjuplaadi kohale
asetatud traatrestil.
Röstimise ajal valage lihatükid nende
enda mahlaga mitu korda üle.
Kallake ahjuplaadile veidi vett, et vältida
tilkuva rasva kõrbemist.
30
www.aeg.com
11.8 Traditsiooniline küpsetamine
Veiseliha
Toit
Kogus
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Pajapraad
1 - 1,5 kg
200 - 230
105 - 150
1
Rostbiif või filee: vähe‐
küps
paksuse cm koh‐ 230 - 2501)
ta
6-8
1
Rostbiif või filee: pool‐
küps
paksuse cm koh‐ 220 - 230
ta
8 - 10
1
Rostbiif või filee: täis‐
küps
paksuse cm koh‐ 200 - 220
ta
10 - 12
1
1) Eelsoojendage ahi.
Sealiha
Toit
Kogus
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Abatükk, kael, sink, sel‐
jatükk
1 - 1,5 kg
210 - 220
90 - 120
1
Karbonaad, ribipraad
1 - 1,5 kg
180 - 190
60 - 90
1
Pikkpoiss
750 g - 1 kg
170 - 190
50 - 60
1
Seakoot (eelküpsetatud) 750 g - 1 kg
200 - 220
90 - 120
1
Vasikaliha
Toit
Kogus
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Röstitud vasikaliha1)
1 kg
210 - 220
90 - 120
1
Vasikakoot
1,5 - 2 kg
200 - 220
150 - 180
1
1) Kasutage kinnist küpsetusnõud.
Lambaliha
Toit
Kogus
Temperatuur Aeg (min.)
(°C)
Riiuli ta‐
sand
Lambakoot, röstitud
lambaliha
1 - 1,5 kg
210 - 220
90 - 120
1
Lambaliha, tagatükk
1 - 1,5 kg
210 - 220
40 - 60
1
EESTI
Uluk
Toit
Kogus
Temperatuur Aeg (min.)
(°C)
Riiuli ta‐
sand
Jänese seljatükk, jäne‐
sekoot
kuni 1 kg
220 - 2401)
30 - 40
1
Hirve seljatükk
1,5 - 2 kg
210 - 220
35 - 40
1
Tagatükk
1,5 - 2 kg
200 - 210
90 - 120
1
Toit
Kogus
Temperatuur Aeg (min.)
(°C)
Riiuli ta‐
sand
Linnuliha portsjonitükid
200–250 g/tk
220 - 250
20 - 40
1
Pool kana
400–500 g/tk
220 - 250
35 - 50
1
Kana, broiler
1 - 1,5 kg
220 - 250
50 - 70
1
Part
1,5 - 2 kg
210 - 220
80 - 100
1
Hani
3,5 - 5 kg
200 - 210
150 - 180
1
Kalkun
2,5 - 3,5 kg
200 - 210
120 - 180
1
Kalkun
4 - 6 kg
180 - 200
180 - 240
1
Toit
Kogus
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Riiuli ta‐
sand
Kala, terve
1 - 1,5 kg
210 - 220
40 - 70
1
1) Eelsoojendage ahi.
Linnuliha
Kala
11.9 Küpsetamine turbogrilliga
Veiseliha
Toit
Kogus
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.) Riiuli ta‐
sand
Rostbiif või filee: väheküps
paksuse cm koh‐
ta
190 - 2001)
5-6
1
Rostbiif või filee: poolküps
paksuse cm koh‐
ta
180 - 190
6-8
1
Rostbiif või filee: täisküps
paksuse cm koh‐
ta
170 - 180
8 - 10
1
1) Eelsoojendage ahi.
31
32
www.aeg.com
Sealiha
Toit
Kogus
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.) Riiuli ta‐
sand
Abatükk, kael, kints
1 - 1,5 kg
160 - 180
90 - 120
1
Karbonaad, ribipraad
1 - 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
1
Pikkpoiss
750 g - 1 kg
160 - 170
50 - 60
1
Seakoot (eelküpsetatud)
750 g - 1 kg
150 - 170
90 - 120
1
Toit
Kogus
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.) Riiuli ta‐
sand
Vasikapraad
1 kg
160 - 180
90 - 120
1
Vasikakoot
1,5 - 2 kg
160 - 180
120 - 150
1
Toit
Kogus
Temperatuur Aeg (min.)
(°C)
Riiuli ta‐
sand
Lambakoot, lambapraad
1 - 1,5 kg
150 - 170
100 - 120
1
Lamba seljatükk
1 - 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
1
Toit
Kogus
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.) Riiuli ta‐
sand
Linnuliha portsjonitükid
200–250 g/tk
200 - 220
30 - 50
1
Pool kana
400–500 g/tk
190 - 210
35 - 50
1
Kana, broiler
1 - 1,5 kg
190 - 210
50 - 70
1
Part
1,5 - 2 kg
180 - 200
80 - 100
1
Hani
3,5 - 5 kg
160 - 180
120 - 180
1
Kalkun
2,5 - 3,5 kg
160 - 180
120 - 150
1
Kalkun
4 - 6 kg
140 - 160
150 - 240
1
Vasikaliha
Lambaliha
Linnuliha
11.10 Grillimisest üldiselt
HOIATUS!
Grillimisel peab ahju uks
olema alati suletud.
•
•
Kasutage grillimisel alati kõrgeimat
temperatuuriseadet.
Paigutage rest grillimistabelis
soovitatud tasandile.
•
•
Kõige alumisele tasandile asetage
alati sügav pann rasva kogumiseks.
Grillige üksnes lamedamaid liha- või
kalatükke.
EESTI
33
Grillimisala on ahjuresti keskosas.
11.11 Grill
Toit
Temperatuur Aeg (min.)
(°C)
1. külg
2. külg
Riiuli
tasand
Rostbiif, poolküps
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Veisefilee, poolküps
230
20 - 30
20 - 30
3
Sea seljatükk
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Vasika seljatükk
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lamba seljatükk
210 - 230
25 - 35
20 - 35
3
Terve kala, 500 - 1000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3-4
11.12 Kiirgrill
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
1. külg
2. külg
Riiuli ta‐
sand
Burgerid
maks 1)
9 - 15
8 - 13
4
Seafilee
maks
10 - 12
6 - 10
4
Vorstid
maks
10 - 12
6-8
4
Steigid, vasikasteigid
maks
7 - 10
6-8
4
Röstleib
maks 1)
1-4
1-4
4-5
Kattega röstleib/sai
maks
6-8
-
4
1) Eelkuumutage ahi
11.13 Hoidistamine - Alumine
kuumutus
•
•
•
•
Kasutage ainult ühesuguse
suurusega hoidisepurke.
Ärge kasutage keeratava (keere või
bajonett) kaanega purke ega
metallpurke.
Selle funktsiooni puhul kasutage
altpoolt esimest riiulitasandit.
Ärge pange küpsetusplaadile rohkem
kui kuus üheliitrist purki.
•
•
•
•
Täitke purgid sama kõrguseni ja
sulgege klambriga.
Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda.
Kallake küpsetusplaadile umbes 1/2
liitrit vett, et hoida ahjus piisavalt
niiskustaset.
Kui purkide sisu hakkab mullitama (1liitriste purkide puhul umbes 35-60
minuti pärast), lülitage ahi välja või
alandage temperatuuri kuni 100 °C-ni
( vt tabelit).
34
www.aeg.com
Pehmed puuviljad
Säilitage
Temperatuur (°C)
Aeg mullikeste tek‐
kimiseni (min)
Jätkake kuumuta‐
mist 100 °C juures
(min.)
Maasikad, mustikad,
vaarikad, küpsed ti‐
krid
160 - 170
35 - 45
-
Säilitage
Temperatuur (°C)
Aeg mullikeste tek‐
kimiseni (min)
Jätkake kuumuta‐
mist 100 °C juures
(min.)
Pirnid, küdooniad,
ploomid
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Säilitage
Temperatuur (°C)
Aeg mullikeste tek‐
kimiseni (min)
Jätkake kuumuta‐
mist 100 °C juures
(min.)
Porgandid1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kurgid
160 - 170
50 - 60
-
Segaköögivili
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Nuikapsas, herned,
spargel
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Luuviljalised
Juurvili
1) Jätke pärast väljalülitamist ahju.
•
11.14 Sulatamine
•
•
Eemaldage toidu pakend. Asetage toit
taldrikule.
Ärge toitu taldriku või kausiga katke.
See võib sulatusaega pikendada.
Kasutage esimest riiulitasandit. Kõige
alumist.
Toit
Kogus
Sulatamise
aeg (min.)
Täiendav
sulatamis‐
aeg (min)
Märkusi
Kana
1 kg
100 - 140
20 - 30
Asetage kana suurele taldriku‐
le kummulikeeratud alustassi
peale. Pöörake poole aja möö‐
dudes.
Liha
1 kg
100 - 140
20 - 30
Pöörake poole aja möödudes.
Liha
500 g
90 - 120
20 - 30
Pöörake poole aja möödudes.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
EESTI
35
Toit
Kogus
Sulatamise
aeg (min.)
Täiendav
sulatamis‐
aeg (min)
Märkusi
Maasikad
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Või
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Koor
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Koort võib vahustama hakata,
kui selles on veel külmunud tü‐
kikesi.
Kook
1,4 kg
60
60
-
12. AHI – PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
12.1 Märkused puhastamise
kohta
Puhastage ahju esikülge pehme lapiga
ning sooja vee ja pehmetoimelise
pesuvahendiga.
Kasutage metallpindade puhastamiseks
vastavat puhastusainet.
Puhastage ahju sisemust pärast iga
kasutuskorda. Rasva või muude
toidujääkide kogunemine võib kaasa
tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht
suurem.
Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik
ahjutarvikud ja laske neil kuivada.
Kasutage pehmet lappi sooja vee ja
puhastusvahendiga. Ärge peske tarvikuid
nõudepesumasinas.
12.2 Roostevabast terasest
või alumiiniumist ahjud
Puhastage ahjuust ainult niiske lapi või
käsnaga. Kuivatage pehme lapiga.
Ärge kasutage terasvilla, happeid ega
abrasiivseid materjale, kuna need võivad
ahju pinda kahjustada. Puhastage ahju
juhtpaneeli, järgides samu
ettevaatusabinõusid.
12.3 Ahjuriiuli tugede
eemaldamine
Enne hooldust veenduge, et ahi on maha
jahtunud. Põletusoht!
Ahju puhastamiseks eemaldage
riiulitoed.
1. Tõmmake tugesid ettevaatlikult üles,
eesmisest fiksaatorist välja.
Eemaldage tõrksad plekid spetsiaalset
ahjupuhastusvahendit kasutades.
1
Kui kasutate teflonkattega tarvikuid, siis
ärge puhastage neid intensiivsete
puhastusainetega või teravaservaliste
esemetega ega nõudepesumasinas. See
võib teflonpinda kahjustada.
3
Puhastage ahju sisemust pärast iga
kasutuskorda.
2
2. Tõmmake ahjuriiuli toe esiosa
külgseina küljest lahti.
3. Tõmmake toed tagumisest
fiksaatorist välja.
Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi
vastupidises järjekorras.
36
www.aeg.com
12.4 Pürolüüs
Puhastamise viitkäivitusega
alustamiseks võite kasutada Lõpu
funktsiooni.
ETTEVAATUST!
Eemaldage kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed.
7. Kinnitamiseks vajutage
.
12.5 Puhastamise
meeldetuletus
Pürolüütilist puhastamist
ei saa käivitada:
• kui te ei sulgenud ahjuust
korralikult. Mõne mudeli
puhul kuvatakse selle vea
puhul ekraanil "C3".
Selleks, et pürolüütilise puhastuse
vajadust meelde tuletada, kuvatakse
seadme igakordsel väljalülitamisel 10
sekundi jooksul ekraanil vilkuv sümbol
.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage pliiti
pürolüüspuhastuse ajal. See
võib ahju kahjustada.
Puhastamise
meeldetuletuse sümbol
kustub:
• pärast pürolüütilise
puhastamise lõppu;
• kui lülitate selle
põhiseadetes välja. Vt
"Seadete menüü
kasutamine".
Pürolüütilise puhastuse ajal on ahju uks
lukustatud. Sümbol
ja
soojusindikaatori tulbad süttivad, kuni
uks lukust vabaneb. Uks vabaneb lukust,
kui ahju sisetemperatuur on saavutanud
ohutu taseme ja kui pürolüütiline
puhastus on lõppenud.
Pürolüütilise puhastamise ajal on valgusti
välja lülitatud.
1. Eemaldage käsitsi kõige hullem
mustus.
2. Puhastage ukse sisekülge sooja
veega, et küpsetusjäägid kuuma õhu
toimel pinna külge kinni ei kõrbeks.
3. Lülitage ahi sisse.
4. Valige funktsioon Pürolüüs. Vt "Ahju
funktsioonid".
12.6 Ahjuukse eemaldamine
Puhastamise hõlbustamiseks tõstke
ahjuuks eest ära.
1
2
5. Vajutage
.
6. Puhastustoimingu kestuse
määramiseks vajutage
või
:
Valik
Kirjeldus
1
1:00 vähese
määrdumise
puhul
2
1:30 tavalise
määrdumise
puhul
3
2:30 tugeva
määrdumise
puhul
1. Tehke uks täiesti lahti.
2. Liigutage liugurit, kuni kuulete
klõpsatust.
3. Sulgege ust, kuni liugur lukustub.
4. Tõstke uks eest.
Ukse eemaldamiseks tõmmake seda
väljapoole esmalt ühest ja seejärel
teisest küljest.
Kui olete puhastamise lõpetanud,
asetage uks vastupidises järjekorras
oma kohale tagasi. Veenduge, et kuulete
ukse tagasiasetamisel klõpsatust.
Vajadusel rakendage jõudu.
EESTI
12.7 Ukseklaaside
eemaldamine ja puhastamine
Teie toote ukseklaas võib
tüübilt ja kujult erineda
joonisel nähtud näidetest.
Klaaside arv võib samuti
erineda.
1. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu B
ülemistest servadest kinni ja suruge
sissepoole, et vabastada
kinnitusnaga.
2
B
1
2. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu
ettepoole.
3. Hoidke ukse klaaspaneele ülaservast
ühekaupa kinni ja tõmmake need,
suunaga üles, juhikust välja.
4. Puhastage klaaspaneelid.
Paneelide paigaldamiseks korrake
ülaltoodud samme vastupidises
järjekorras.
12.8 Lambi asendamine
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
Lamp võib olla kuum.
13. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
37
1. Lülitage ahi välja.
Oodake, kuni ahi on jahtunud.
2. Eemaldage ahi vooluvõrgust.
3. Pange ahju põhjale riie.
ETTEVAATUST!
Hoidke halogeenlampi alati
riidelapiga, et lambile ei
sattuks rasvajääke.
Tagumine valgusti
Valgusti klaaskatte leiate
ahjuõõne tagaosast.
1. Valgusti klaaskatte eemaldamiseks
keerake seda vastupäeva.
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage ahjuvalgusti sobiva 300 °C
taluva kuumakindla ahjuvalgustiga.
Kasutage sama tüüpi ahjuvalgusti
pirni.
4. Paigaldage klaaskate.
12.9 Sahtli eemaldamine
HOIATUS!
Ärge hoidke sahtlis
kergestisüttivaid esemeid
(nagu puhastusmaterjalid,
kilekotid, ahjukindad, paber
või puhastuspihustid). Ahju
kasutades võib sahtel
kuumaks minna. Tuleoht!
Puhastamise hõlbustamiseks saab ahju
allosas oleva sahtli välja võtta.
1. Tõmmake sahtel lõpuni välja.
2. Tõstke sahtlit veidi üles sellise nurga
all, et selle saaks juhikutest välja
tõsta.
Sahtli paigaldamiseks toimige
vastupidises järjekorras.
38
www.aeg.com
13.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei käivitu.
Seade ei ole vooluvõrku
ühendatud või ei ole ühen‐
dus korralik.
Kontrollige, kas seade on õi‐
gesti elektrivõrku ühendatud.
Seade ei käivitu.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Jääkkuumuse indikaator ei
lülitu sisse.
Keeduväli ei ole kuum, sest
see töötas vaid lühikest ae‐
ga.
Kui keeduväli on piisavalt
kaua töötanud, et olla kuum,
pöörduge teeninduskeskus‐
se.
Välimist ringi ei saa sisse lü‐
litada.
Lülitage kõigepealt sisse si‐
semine ring.
Ahi ei kuumene.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Ahi ei kuumene.
Kell ei ole seadistatud.
Määrake kellaaeg.
Ahi ei kuumene.
Vajalikud seadistused on te‐
gemata.
Veenduge, kas seadistused
on õiged.
Ahi ei kuumene.
Automaatne väljalülitus on
sees.
Vt jaotist „Automaatne välja‐
lülitus“.
Ahi ei kuumene.
Lapselukk on sisse lülitatud.
Vt „Lapseluku kasutamine“.
Ahjuvalgusti ei põle.
Lamp on katki.
Asendage lamp uuega.
Toidu valmimiseks kulub lii‐
ga palju aega või toit valmib
liiga kiiresti.
Temperatuur on liiga madal
või liiga kõrge.
Reguleerige vajadusel tem‐
peratuuri. Järgige juhendis
toodud nõuandeid.
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐
Toit on jäänud liiga kauaks
neb auru ja kondensatsiooni‐ ahju.
vett.
Kui küpsetamine on lõppe‐
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
malt 15–20 minuti pärast väl‐
ja võtta.
Ahju ekraanil kuvatakse
„C3“.
Sulgege uks korralikult.
Puhastusfunktsioon ei tööta.
Te ei sulgenud ahjuust kor‐
ralikult või on elektrooniline
ukselukustus rikkis.
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ekraanil kuvatakse „F102“.
•
•
•
•
Te ei sulgenud ahjuust
korralikult.
Elektrooniline ukselukus‐
tus on rikkis.
•
39
Sulgege uks korralikult.
Lülitage ahi välja ja taas
sisse, kasutades elektri‐
kilbis olevat peakaitset
või -lülitit.
Kui ekraanil kuvatakse
uuesti „F102“, võtke
ühendust klienditeenindu‐
sega.
Ekraanil kuvatakse veakood, Elektritõrge.
mida tabelis ei leidu.
Lülitage seade elektrikilbis
olevat peakaitset või -lülitit
kasutades välja ja taas sis‐
se.
Kui ekraanil kuvatakse uues‐
ti veateade, pöörduge klien‐
diteenindusse.
Ahi on sisse lülitatud, kuid ei Demorežiim on sisse lülita‐
kuumene. Ventilaator ei töö‐ tud.
ta. Ekraanile kuvatakse "De‐
mo".
Vt: „Seadete menüü kasuta‐
mine“ peatükis „Lisafunkt‐
sioonid“.
13.2 Hooldusteave
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne
raami esiküljel. Ärge andmesilti ahju
sisemusest eemaldage.
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
14. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
14.1 Tehnilised andmed
Mõõdud
Kõrgus
847 - 867 mm
Laius
596 mm
Mõõdud
Sügavus
600 mm
14.2 Seadme asukoht
Eraldiseisva seadme võib paigaldada
kas kappide vahele või kõrvale või ka
nurka.
40
www.aeg.com
A
Minimaalsed vahed
Mõõdud
mm
A
685
14.3 Seadme loodimine
ETTEVAATUST!
Veenduge, et paigaldate
kaldumiskaitse õigele
kõrgusele.
Veenduge, et seadme taga olev pind
oleks sile.
Pliidi pealispinna seadmiseks ühele
tasemele teiste pindadega kasutage
seadme all olevaid väikeseid tugijalgu.
14.4 Kaldumiskaitse
ETTEVAATUST!
Paigaldage seadmele
kaldumiskaitse, et see
ebaühtlase raskuse tõttu
ümber ei kukuks.
Kaldumiskaitse töötab ainult
siis, kui seade on
paigaldatud õigesse kohta.
Kui teie seadmel on joonisel
kujutatud sümbol, siis aitab
see teil meeles pidada, et
seadmele tuleb paigaldada
kaldumiskaitse.
1. Enne kaldumiskaitse paigaldamist
valige seadme jaoks õige kõrgus ja
asukoht.
2. Paigaldage kaldumiskaitse 176 mm
seadme ülapinnast ja 24 mm seadme
vasakust servast asuva toendi
ümmargusse auku. Vaadake joonist.
Kruvige see kõva materjali külge või
kasutage sobivat tuge (seina).
3. Augu leiate seadme tagant vasakult
poolt. Vaadake joonist. Asetage
seade kappide vahelisse tühimikku
(1). Kui kappide vahele jääv ruum on
suurem kui seadme laius, siis
kohandage külgi nii, et seade jääks
keskele.
EESTI
24 mm
176 mm
41
Soovitatavad kaablitüübid erinevate
faaside jaoks:
Faas
Min. kaabli suurus
1
3x6,0 mm²
3 neutraalsega
5x1,5 mm²
HOIATUS!
Toitekaabel ei tohi kokku
puutuda joonisel välja
toodud seadme osaga.
1
14.5 Elektripaigaldised
HOIATUS!
Tootja ei vastuta
tagajärgede eest, kui te ei
järgi jaotises "Ohutusinfo"
toodud ettevaatusabinõusid.
Toitekaabel ega -pistik selle seadme
juurde ei kuulu.
15. ENERGIATÕHUSUS
15.1 Keeduplaadi tooteteave vastavalt määrusele EL 66/2014
Mudeli tunnus
69476VS-MN
Keeduplaadi tüüp
Eraldiseisva pliidi sees olev keeduplaat
Keeduväljade arv
4
Kuumutamisviis
Kiirgekuumusallikas
Ringikujuliste keeduväljade lä‐ Vasak eesmine
bimõõt (Ø)
Vasak tagumine
Parem eesmine
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Mitteringikujulise keeduvälja
pikkus (P) ja laius (L)
Parem tagumine
L 26,5 cm
K 17,0 cm
Keeduvälja energiatarbimine
(EC electric cooking)
Vasak eesmine
Vasak tagumine
Parem eesmine
Parem tagumine
178,9 Wh/kg
181,8 Wh/kg
181,8 Wh/kg
174,1 Wh/kg
Pliidi energiatarbimine (EC electric hob)
EN 60350-2 - Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
179,2 Wh/kg
toiduvalmistusseadmed – 2. osa: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks.
42
www.aeg.com
15.2 Pliit - Energiasääst
•
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
•
•
•
•
•
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Keedunõu põhi peaks olema
keeduväljaga samade mõõtmetega.
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
15.3 Ahjude tootekirjeldus ja andmed vastavalt määrusele EL
65-66/2014
Tarnija nimi
AEG
Mudeli tunnus
69476VS-MN
Energiatõhususe indeks
78,8
Energiatõhususe klass
A+
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises režii‐
mis
0,99 kWh/tsüklis
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhurežii‐
mis
0,67 kWh/tsüklis
Kambrite arv
1
Soojusallikas
Elekter
Helitugevus
72 l
Ahju tüüp
Eraldiseisva pliidi sees olev küpse‐
tusahi
Mass
55.6 kg
EN 60350-1 – Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – Osa 1: Pliidid,
ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse
mõõtemeetodid.
Ärge eelkuumutage ahju enne
küpsetamist, kui võimalik.
15.4 Ahi - Energia kokkuhoid
Küpsetamine pöördõhuga
Võimalusel kasutage energia
kokkuhoiuks pöördõhuga
küpsetusrežiime.
Ahjul on omadused, mis aitavad säästa
energiat igapäevasel toiduvalmistamisel.
Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks
ahjuuks korralikult kinni. Ärge
küpsetamise ajal ust liiga tihti avage.
Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja
korralikult omal kohal.
Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage
metallnõusid.
Kui valmistate järjest mitu küpsetist,
püüdke need ahju panna võimalikult
lühikeste vahedega.
Jääkkuumus
Kui on valitud programm koos valikuga
Kestus või Lõpp ja kui küpsetusaeg ei
ületa 30 minutit, lülituvad
kuumutuselemendid mõne
ahjufunktsiooni puhul automaatselt
varem välja.
EESTI
Ventilaator ja valgusti jäävad
sisselülitatuks. Ahju väljalülitamisel
kuvatakse ekraanil jääkkuumuse näit.
Seda soojust saab kasutada toidu
soojashoidmiseks.
43
võimalik temperatuur. Ekraanile ilmub
jääkkuumuse indikaator või
temperatuurinäit.
Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage vähemalt 3 - 10 minutit enne
küpsetusaja lõppu ahju temperatuuri.
Ahjus olev jääkkuumus võimaldab
küpsetamist jätkata.
Küpsetamine väljalülitatud valgustiga
Lülitage küpsetamise ajaks valgusti välja.
Pange see põlema ainult siis kui vaja.
Niiske Pöördõhk
Funktsioon küpsetamise ajal energia
säästmiseks.
Muude toitude soojendamiseks kasutage
jääkkuumust.
Toidu soojashoidmine
Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu
soojashoidmiseks valige madalaim
16. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
867338600-B-492018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement