Electrolux EKI6559AOW User manual
EKI6559AOW
SV
Spis
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................5
3. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................8
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING......................................................................... 9
5. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING...................................................................... 10
6. HÄLL - RÅD OCH TIPS.................................................................................... 14
7. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING....................................................... 16
8. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING ...................................................................... 17
9. UGN - KLOCKFUNKTIONER........................................................................... 20
10. UGN – RÅD OCH TIPS.................................................................................. 21
11. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING...................................................... 33
12. FELSÖKNING.................................................................................................36
13. INSTALLATION.............................................................................................. 38
14. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 40
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING!
Risk för kvävning, skador eller permanent
invaliditet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
4
www.electrolux.com
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
Produkten är avsedd att användas på en höjd på upp
till 2000 meter över havet.
Produkten är inte avsedd att användas på fartyg, båtar
eller dylikt.
För att undvika överhettning får produkten inte
installeras bakom en dekorativ lucka.
Placera inte produkten på en sockel.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på
kokytorna.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra glasluckan
eller hällens gångjärnsförsedda lock eftersom dessa
kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset
spricker.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av
produkten och dra ur elsladden. Om produkten är
ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen, ta bort
säkringen för att koppla från produkten från
strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
Var försiktig när du rör vid förvaringslådan. Den kan bli
mycket het.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats
av tillverkaren av produkten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
5
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
•
•
•
•
•
•
Dra aldrig produkten i handtaget.
Köksskåpet och inbyggnaden måste
ha passande mått.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
Delar av produkten är strömförande.
Stäng produkten med skåpluckan för
att undvika att vidröra farliga delar.
Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
6
www.electrolux.com
•
•
Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Se till att montera ett stöd för att
förhindra att produkten tippar. Se
kapitlet Montering.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador och
brännskador.
Risk för elektrisk stöt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
VARNING!
Risk för brand och explosion
•
•
•
•
•
•
Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
SVENSKA
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
Låt inte kokkärl torrkoka.
Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
Lägg inte aluminiumfolie på produkten
eller direkt på produktens botten.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan orsaka repor.
Lyft alltid upp dessa föremål när du
måste flytta dem på kokhällen.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•
•
Stäng av produkten före underhåll.
Koppla bort produkten från eluttaget.
Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.5 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•
•
•
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.6 Underhåll
•
•
7
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
Kvarblivet fett eller mat i produkten
kan orsaka brand.
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Ugnsutrymmet och luckan måste
torkas av efter varje
användningstillfälle. Ånga som bildas
vid användningen av ugnen
kondenseras på innerväggarna och
kan orsaka korrosion. För att minska
kondensen kan man låta produkten
vara igång i 10 minuter före tillagning.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
8
www.electrolux.com
2.7 Kassering
•
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
Koppla loss produkten från eluttaget.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2 3 4
5
12
11
6
7
8
5
4
3
2
1
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vred för ugnsfunktionerna
Display
Temperaturvred
Temperaturindikator/symbol
Vred för hällen
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Lampa
Ugnsstege, löstagbar
Fläkt
Ugnsutrymmets prägling
Ugnsnivåer
3.2 Beskrivning av hällen
1
2
3
4
6
1 Induktionskokzon 2300 W med
PowerBoost 3200 W
2 Ångutlopp - antal och position beror
på modell
3 Induktionskokzon 2300 W med
PowerBoost 3200 W
4 Induktionskokzon 2300 W med
PowerBoost 3200 W
5 Hällens kontrollpanel
6 Induktionskokzon 2300 W med
PowerBoost 3200 W
5
3.3 Tillbehör
•
•
•
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Långpanna
•
•
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Matlagningstermometer
För att mäta temperaturen inuti
maten.
Förvaringslåda
SVENSKA
Förvaringslådan finns under
ugnsutrymmet.
9
Tryck på lådan för att öppna den.
Lådan kommer ut.
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
4.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
Luckan levereras med ett
långsamt stängningssystem.
Försök inte att stänga luckan
med våld.
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
4.2 Använda touch-kontrollerna
Aktivera en funktion genom att hålla in
vald symbol på displayen i minst en
sekund.
4.3 Ställa klockan
För att ställa in en ny tid, se "Ställa
klockan".
4.5 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
4.6 Förvärmning
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
innan du använder den första gången.
1. Ställ in funktionen .Ställ in maximal
temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Ställ in funktionen . Ställ in
maximal temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
5. Ställ in funktionen . Ställ in
maximal temperatur.
6. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
7. Stäng av ugnen och låt den svalna.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Se till att
ventilationen är tillräcklig i rummet.
Du måste ställa klockan innan du kan
använda ugnen.
4.7 Öppna och stänga luckan
med det mekaniska lucklåset
blinkar när du ansluter ugnen till
eluttaget, när det varit ett strömavbrott
eller när klockan inte är inställd.
Det mekaniska lucklåset är som standard
aktiverat.
Tryck på
eller
för att ställa in rätt
tid.
Efter cirka 5 sekunder slutar
blinkningarna och klockan visar den
inställda tiden.
4.4 Ändra tid
Du kan inte ändra klockan
om funktionen Koktid
eller Sluttid
är aktiverad.
Tryck på
flera gånger tills
kontrollampan för klockfunktionen
blinkar.
För att öppna luckan förs låset åt höger.
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
4.8 Avaktivera det mekaniska
lucklåset
1. Tryck på lucktätningen B på varje
sida. Tätningen släpper.
10
www.electrolux.com
2
B
1
2. Dra upp lucktätningen och ta bort
den.
3. Lossa spaken 1, flytta den åt höger 2
och sätt tillbaka den.
B
Avaktivera det mekaniska lucklåset
Gör enligt ovanstående anvisningar igen
och flytta tillbaka lucklåset till vänster.
1
Avstängning av produkten
inaktiverar inte det
mekaniska lucklåset.
2
4. Håll i lucktätningen B i varje sida och
sätt den på luckans innerkant. Sätt
lucktätningen i luckans övre kant.
5. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Beskrivning av hällen
1 2
3
4
5
6
8
7
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
SVENSKA
1
2
3
Touch Funktion
-kon‐
troll
Beskrivning
-
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
-
Timerindikatorer för kok‐
zonerna
För att visa för vilken kokzon tiden är in‐
ställd.
-
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
-
För att välja kokzon.
-
För att öka eller minska tiden.
Lås / Barnsäkerhetslås
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
STOP+GO
För att aktivera och avaktivera funktio‐
nen.
PowerBoost
För att aktivera och avaktivera funktio‐
nen.
4
/
5
6
7
8
5.2 Visningar av värmeinställning
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
-
/
-
Kokzonen är på.
Punkten betyder halva värmenivån.
STOP+GO är på.
Automax är på.
PowerBoost är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikator): tillagar fortfaran‐
de / varmhållning / restvärme.
/
Lås /Barnsäkerhetslås är på.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat
på kokzonen.
Automatisk avstängning är på.
11
12
www.electrolux.com
5.3 OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikator)
Värmeläge
VARNING!
/
/
Risk för
brännskador från restvärme.
Indikatorerna visar nivån på
restvärmen för de kokzoner
du använder för närvarande.
Indikatorerna kan också
visas för de närliggande
kokzonerna även om du inte
använder dem.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
5.4 Värmeläge
Ställ in eller ändra värmeläget genom att
vrida vredet till rätt värmeläge. Vrid
vredet till avstängt läge
avaktivera.
för att
5.5 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
•
•
•
•
•
•
alla kokzoner är avstängda.
du inte ställer in värmeläge efter
hällen har satts på.
du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
du använder ett olämpligt kokkärl.
Symbolen
tänds och kokzonen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
och hällen stängs av.
tänds
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Hällen stängs av
efter
6 timmar
,1-2
3-4
5 timmar
5
4 timmar
6-9
1,5 timme
5.6 Använda kokzonerna
Ställ kokkärlet på korset / fyrkanten som
är markerad på kokytan. Täck korset/
fyrkanten helt. Induktionskokzonerna
anpassar sig automatiskt till storleken på
kokkärlets botten. Du kan använda ett
stort kokkärl på två kokzoner samtidigt.
5.7 Automax
Du kan uppnå önskat värmeläge
snabbare om du aktiverar den här
funktionen. Funktionen ställer in högsta
värmeläget under en under en viss tid
och sänker sedan till rätt värmeläge.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
För att aktivera funktionen för en
kokzon: vrid kokzonsvredet till läge A.
tänds på displayen. Ställ genast in
rätt värmeläge.
Avaktivera funktionen: vrid vredet till
avstängt läge.
5.8 PowerBoost
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till högsta värmeläget.
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
.
tänds.
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
SVENSKA
5.9 Timer
13
För att se hur länge kokzonen är
Nedräkningstimer
Du kan använda den här funktionen för
att ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
igång: välj kokzonen med .
Kokzonens indikator börjar blinka snabbt.
Displayen visar hur länge kokzonen har
varit igång.
Ställ först in värmeinställningen för
kokzonen, ställ därefter in funktionen.
kokzonen med
För att avaktivera funktionen:Välj
och tryck på
eller
. Kokzonens indikator slocknar.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
på
Aktivera funktionen: tryck på
timern för att ställa in tiden (00 - 99
minuter). När indikatorn för kokzonen
börjar blinka långsammare räknas tiden
ned.
Signalur
Du kan använda den här funktionen som
Signalur när hällen är på och
kokzonerna inte används. Displayen
visar värmeläget
.
Aktivera funktionen: tryck på
. Tryck
kokzonen med . Kokzonens indikator
börjar blinka snabbt. På displayen visas
den återstående tiden.
på timern för att ställa in
på eller
tiden. Displayen av kokzonerna
avaktiveras automatiskt efter 10
sekunder. När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
Ändra tiden: välj kokzonen med
För att stänga av ljudet: tryck på
För att se återstående tid: välj
Tryck på
eller
.
.
För att avaktivera funktionen: Välj
kokzonen med
och tryck på
.
Återstående till räknar ned till 00.
Kokzonens kontrollampa släcks. Du kan
också avaktivera genom att samtidigt
trycka på
och
.
För att stänga av ljudet: tryck på
.
CountUp Timer (Uppräkningstimer)
Den här funktionen kan användas för att
kontrollera hur länge kokzonen är igång.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
på
tänds. När indikatorn för
timern varpå
kokzonen börjar blinka långsammare
räknas tiden upp. Displayen växlar
mellan
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
5.10 STOP+GO
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
Kokzonen avaktiveras.
Aktivera funktionen: tryck på
.
För att avaktivera funktionen: aktivera
och avaktivera den vänstra främre
kokzonen under en kort tid.
och räknad tid (minuter).
Funktionen stoppar inte
timerfunktionerna.
Aktivera funktionen: tryck på
tänds.
.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
Om du ändrar värmeläget
avaktiveras funktionen och
displayen visar det nya
värmeläget.
5.11 Lås
Du kan låsa sensorerna på hällen när
kokzonerna är aktiverade.
Ställ in värmeläget först.
14
www.electrolux.com
Aktivera funktionen: tryck på .
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
•
– ljudet är avstängt
För att avaktivera funktionen: tryck på
•
– ljudet är på.
Vänta tills hällen stängs av automatiskt
för att bekräfta ditt val.
. Föregående värmeläge aktiveras.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
hör
När denna funktion är inställd på
du endast ljuden när:
• Signalur ringer
• Nedräkningstimer ringer
• du ställer något på kontrollpanelen.
5.12 Barnsäkerhetslås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
5.14 Effektreglering-funktion
Aktivera funktionen: hällen måste vara
avstängd. Tryck på
i 4 sekunder tills
blinkar. Tryck på
sekunder.
.
tänds i 4
För att avaktivera funktionen: hällen
måste vara avstängd. Tryck på
i4
sekunder tills
blinkar. Tryck på
tänds i 4 sekunder.
.
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera en
kokzon.
tänds. Tryck på
•
•
•
•
•
i4
sekunder tills
tänds för alla zoner.
Ställ in värmeläge inom 4 sekunder.
Hällen kan nu användas. Om du
avaktiverar produkten aktiveras
funktionen.
•
Kokzonerna är grupperade enligt plats
och nummer på faserna i hällen. Se
bilden.
Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning.
Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas
har överskridits.
Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
Värmeläget för de reducerade
kokzonerna ändras mellan två nivåer.
5.13 OffSound Control
(Avaktivering och aktivering av
ljud)
Stäng av hällen. Tryck på
sekunder. Tryck på
i3
i 3 sekunder.
eller
tänds. Tryck på
på timern för
att välja något av följande:
6. HÄLL - RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
SVENSKA
Använd
induktionskokzonerna med
lämpliga kokkärl
Kokkärlsmaterial
•
Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat
stål, rostfritt stål, botten med flera
lager (med korrekt märkning från en
tillverkare).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
•
•
vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Se till att kastrullens botten
är ren och torr innan du
sätter den på hällen.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
6.2 Minsta kokkärlsdiameter
Kokzon
Kokkärlets dia‐
meter (mm)
Vänster bak
125 - 210
Höger bak
125 - 210
Höger fram
125 - 210
Värmein‐
ställning
-1
Använd för:
15
Kokzon
Kokkärlets dia‐
meter (mm)
Vänster fram
125 - 210
6.3 Ljud under användning
Om du hör:
•
knackande ljud: kokkärlet är tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: du använder kokzonen
med en hög effektnivå och kokkärlet
är tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: du använder en hög
effektnivå.
• klickande: elektrisk omkoppling sker.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär
inte att det är fel på produkten.
6.4 Öko Timer (Eko-timer)
För att spara energi inaktiveras
kokzonen före signalen från
nedräkningstimern. Skillnaden i
användningstiden beror på den inställda
värmenivån och tillagningstiden.
6.5 Exempel på olika typer av
tillagning
Korrelationen mellan en zons värmeläge
och dess energiförbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
energiförbrukning. Det betyder att en
kokzon med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Tid
(min)
Varmhållning av tillagad mat. efter
behov
Tips
Lägg ett lock på ett kokkärl.
16
www.electrolux.com
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1 - 2.
Hollandaisesås, smältning
av: smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellan‐
rum.
1 - 2.
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
2. - 3.
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölk‐
baserade rätter under tillag‐
ningen.
3. - 4.
Ångkoka grönsaker, fisk,
kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar
vätska.
4. - 5.
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis.
4. - 5.
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingre‐
dienser.
5. - 7
Lätt stekning: schnitzel, cor‐
don bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
7-8
Kraftig stekning, potatiskro‐
ketter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pom‐
mes frites.
Koka stora mängder vatten. PowerBoost aktiveras.
7. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmän information
•
•
•
•
•
Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.
7.2 Rengöring av hällen
•
Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat som
•
•
innehåller socker, annars kan denna
smuts orsaka skador på hällen. Var
försiktig och undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en trasa.
SVENSKA
17
8. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Ugnsfunktioner
Symbol
Ugnsfunktion
Program
Avstängt läge
Ugnen är avstängd.
Varmluft
För att baka på upp till två nivåer samtidigt och
för att torka mat.
Ställ in ugnstemperaturen 20 - 40 °C lägre än för
Över/Undervärme.
Pizza/paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig
botten.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Varmluft PLUS
För att tillsätta fuktighet under tillagningen. För
att få den rätta färgen och krispigheten under
gräddning. För att få rätten saftigare under upp‐
värmning.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder
och för rostning av bröd.
Varmluftsgrillning
För stekning på en ugnsnivå av större stycken
kött eller fågel med ben. Även för att göra gra‐
tänger och bryna.
Varmluft med fukt
Denna funktionen är för att spara energi under
tillagningen. För matlagningsinstruktioner, se ka‐
pitlet "Råd och Tips" Varmluft med fukt. Ugns‐
luckan ska hållas stängd under tillagningen så
att funktionen inte avbryts och att ugnen fungerar
med högsta möjliga energieffektivitet. När du an‐
vänder den här funktionen kan temperaturen i
ugnen skilja sig från inställd temperatur. Värme‐
effekten kan minska. För allmänna energibespa‐
ringsanvisningar, se kapitlet "Energieffektivitet",
Energibesparing. Denna funktion användes för
att följa energieffektivitetsklass enligt EN
60350-1. När du använder den här funktionen
släcks lampan automatiskt.
18
www.electrolux.com
8.2 Aktivera och inaktivera
ugnen
Det beror på modellen om
produkten har
vredsymboler,
kontrollampor eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när
ugnen värms upp.
• Lampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om
kontrollvredet styr en av
kokzonerna,
ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
1. Vrid vredet för ugnsfunktionerna för
att välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. Inaktivera ugnen genom att vrida
vreden för ugnsfunktionerna och
temperatur till avstängt läge.
8.3 Aktivera funktionen:
Varmluft PLUS
Den här funktionen ger bättre fuktighet
under tillagning.
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
•
•
Öppna inte luckan när funktionen är
igång. Varmluft PLUS.
Öppna ugnsluckan försiktigt när
funktionen har varit på. Varmluft
PLUS.
Se avsnittet "Råd och tips".
1. Öppna ugnsluckan.
2. Fyll botten med kranvatten.
Ugnsutrymmets hålighet rymmer max
250 ml.
Vattnet ska fyllas på innan du sätter
på förvärmning och när ugnen är kall.
3. Vrid funktionsvredet: Varmluft PLUS
.
4. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
5. Lägg i maten i ugnen och stäng
ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET!
Fyll inte på ugnens
botten med vatten när
ugnen är igång eller när
den fortfarande är varm.
6. För att stänga av produkten, vrid
vreden för ugnsfunktioner och
temperatur till av-läget.
7. Ta bort vatten från ugnsutrymmets
botten.
VARNING!
Se till att ugnen är kall
innan du tar bort
eventuellt kvarvarande
vatten från ugnens
botten.
8.4 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen stängs
fläkten av.
8.5 Använda
matlagningstermometern
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
Två temperaturer behöver ställas in:
•
•
Ugnstemperaturen. Se tabellen för
stekning.
Innertemperaturen. Se tabellen för
innertemperatur.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer produkten
eller originalreservdelar.
1. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
2. Sätt in kontakten till
matlagningstermometern i uttaget på
produktens framsida. Kontrollampan
SVENSKA
8.6 Sätta in ugnstillbehören
för matlagningstermometern
blinkar.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
3. Tryck på - eller -knappen för att
ställa in innertemperaturen.
Du kan ställa in temperaturen mellan
30 °C och 99 °C. Se värdena i
tabellen.
4. Välj ugnsfunktion och
ugnstemperatur.
5. Tryck på en knapp för att stänga av
signalen.
En ljudsignal hörs i två minuter när
köttet uppnått den inställda
innertemperaturen.
6. Stäng av produkten.
7. Ta ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur
produkten.
Om köttet har stekts som du önskar, utför
ovanstående på nytt och ställ in en högre
innertemperatur.
Galler och långpanna tillsammans:
För in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan.
•
Du kan ändra temperaturen när som
helst under tillagningen. Tryck på
att ändra innertemperaturen.
VARNING!
Var försiktig när du tar ut
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
för
•
Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp
på höger och vänster
sida för att öka
säkerheten.
Fördjupningarna ger
också ett tippskydd.
Den höga kanten runt
stegen förhindrar att
husgeråden halkar ur.
19
20
www.electrolux.com
9. UGN - KLOCKFUNKTIONER
9.1 Display
A
B
C D
A.
B.
C.
D.
Klockfunktioner
Timer
Klockfunktion
Indikator för matlagningstermometer
9.2 Knappar
Knapp
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
9.3 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Program
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av.
TIDSFÖRDRÖJ‐
NING
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
SIGNALUR
För att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion
påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan stäl‐
la in SIGNALURET när som helst, även om produkten
är avstängd.
9.4 Ställa in KOKTID
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
flera gånger tills
2. Tryck på
börjar blinkar.
3. Tryck på
eller
KOKTIDEN.
Displayen visar
.
för att ställa in
4. En ljudsignal hörs och
blinkar när
sluttiden uppnåtts. Produkten stängs
av automatiskt.
5. Tryck på valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
9.5 Ställa in SLUTTID
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
SVENSKA
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
3. Tryck på
tiden.
eller
Displayen visar
för att ställa in
.
blinkar när
4. En ljudsignal hörs och
sluttiden uppnåtts. Produkten stängs
av automatiskt.
5. Tryck på valfri knapp för att stänga
av signalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
9.6 Ställa in
TIDSFÖRDRÖJNING
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
3. Tryck på
eller
KOKTIDEN.
4. Tryck på
för att ställa in
9.7 Ställa in SIGNALUR
1. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
eller
för att ställa in
2. Tryck på
önskad tid.
Signaluret startar automatiskt efter fem
sekunder.
3. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på valfri knapp för att
stänga av ljudsignalen.
4. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
9.8 Avbryta klockfunktionerna
.
5. Tryck på
eller
SLUTTIDEN.
21
och stoppar vid SLUTTIDEN. När tiden
har uppnåtts hörs en ljudsignal.
7. Produkten stängs av automatiskt.
Tryck på valfri knapp för att stänga
av signalen.
8. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
för att ställa in
6. Tryck på
för att bekräfta.
Produkten sätts på automatiskt senare,
är igång under den inställda KOKTIDEN
1. Tryck flera gånger på
tills önskad
funktionslampa börjar blinka.
2. Tryck på och håll in .
Klockfunktionen släcks inom några
sekunder.
10. UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
Förvärm alltid en tom ugn
vid den temperatur som
maten ska tillagas i 20
minuter innan du börjar
tillagningen.
10.1 Gräddning
•
•
•
•
Använd den lägre temperaturen första
gången.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid
lika bruna. Du behöver inte ändra
ugnstemperaturen om de blir olika
bruna. Detta jämnar ut sig under
bakningen.
Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen
återtar de sin normala form.
22
www.electrolux.com
10.2 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte
tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsni‐
vå.
Kakan faller ihop och
Ugnstemperaturen är för
blir degig, klumpig eller hög.
får vattenränder.
Kakan är för torr.
Kakan blir ojämnt
brun.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en något lägre ugn‐
stemperatur.
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden. Du
kan inte minska gräddningsti‐
den genom att höja temperatu‐
ren.
Det finns för mycket väts‐
ka i degen.
Använd mindre vätska. Var för‐
siktig med blandningstiderna,
framför allt vid användning av
en köksmaskin.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en högre ugnstempera‐
tur.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en kortare gräddnings‐
tid.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden
är för kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur
och en längre gräddningstid.
Degen är ojämnt fördelad. Fördela degen jämnt på bakplå‐
ten.
Kakan blir inte klar
med den inställda ti‐
den.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en något högre ugn‐
stemperatur.
10.3 Baka i varmluft
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Franskbullar
175 - 185
15 - 20
2+4
Grahamsbullar
165 - 180
20 - 30
2+4
Fyllda smörgåsar
170 - 180
15 - 20
2+4
Formbröd
170 - 190
30 - 40
1+4
Salta kringlor
160 - 170
15 - 20
2+4
Vitt bröd / runt bröd
170 - 180
35 - 45
2+4
Fullkornsbröd
160 - 170
35 - 45
2+4
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Rågbröd, blandning
250
-
2+4
- bakning
160 - 170
60 - 70
2+4
Baguetter
180 - 200
20 - 30
2+4
Pannkakor
150 - 160
50 - 60
3
Fruktkakor
140 - 150
70 - 80
3
Muffins
160 - 170
15 - 25
2+4
Rulltårta
190 - 210
6 - 15
3
Bullar
185 - 195
8 - 15
2+4
Lång limpa
170 - 180
25 - 35
2+4
Pepparkakor
160 - 170
8 - 15
2+4
Kaka i form
150 - 160
30 - 40
2+4
Sockerkakor/Madeirakakor
150 - 160
50 - 60
2
Maränger
100
90 - 120
2+4
Marängbottnar
100
90 - 120
2+4
Småkakor
150 - 160
10 - 20
2+4
Petit-choux
155 - 165
30 - 40
2+4
Frukttårtor, mördegskakor
150 - 160
förbakning, bott‐
nar 10-15
2+4
Frukttårtor, mördegskakor
150 - 160
dekorering 35-45 2 + 4
Frukttårtor, smuldeg
170 - 180
30 - 40
2+4
10.4 Övervärme
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Franskbullar
200 - 225
8 - 12
3-4
Grahamsbullar
190 - 200
20 - 25
3-4
Fyllda smörgåsar
200 - 225
10 - 12
3-4
Ciabattabullar
210 - 230
10 - 20
3-4
Foccacia
220 - 230
15 - 20
3-4
Pitabröd
250
5 - 15
3-4
Salta kringlor
180 - 200
12 - 15
3-4
23
24
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Vitt bröd
190 - 210
25 - 40
1-2
Ciabatta
210 - 220
15 - 25
1-2
Fullkornsbröd
180 - 200
35 - 45
1-2
Rågbröd, blandning
275
-
1
- bakning
190
55 - 65
1
Baguetter
220 - 230
15 - 30
3-4
Pannkakor
170 - 180
50 - 60
2-3
Kaka i form
170 - 180
35 - 45
3-4
Sockerkakor/Madeirakakor
170 - 180
40 - 50
1-2
Smörgåstårta, bullar
200 - 225
8 - 12
3-4
Maränger
100
90 - 120
3-4
Marängbottnar
100
90 - 120
3-4
Småkakor
160 - 180
6 - 15
3-4
Petit-choux
170 - 190
30 - 45
3-4
Rulltårta
190 - 210
10 - 12
3-4
Frukttårtor, mördegskakor
175 - 200
förbakning,
bullar 10-15
3-4
Frukttårtor, mördegskakor
175
dekorering
35-45
3-4
Frukttårtor, smuldeg
190 - 200
25 - 35
3-4
Mjuk marsipankaka
210 - 230
10 - 12
2
10.5 Tillaga i varmluft
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Fisk, kokning
150 - 160
-1)
2+4
Fisk, stekning
165 - 175
-1)
2+4
Köttfärslimpa
165 - 175
60 - 70
2+4
Danska köttbullar
165 - 175
35 - 45
2+4
Leverpâté
165 - 175
65 - 75
2+4
Potatisgratäng
175
55 - 65
2+4
SVENSKA
25
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Lasagne, hemlagad
175
60 - 70
2+4
Lasagne, fryst
175
30 - 452)
2+4
Pastagratäng
165 - 175
40 - 50
2+4
Pommes frites, frusna
180 - 200
30 - 452)
2+4
Tårtor, hembakade - förbakning,
bullar
165 - 175
15 - 20
2+4
Tårtor, hembakade - dekorering
165 - 175
30 - 40
2+4
Tårtor, frusna
175
25 - 352)
2+4
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar
när köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från
benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges
på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min blir tillagningstiden ungefär 30 + 10 = 40
min.
10.6 Över/Undervärme
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Ugnsnivå
Fisk, kokning
160 - 170
-1)
2-3
Fisk, stekning
180 - 200
-1)
2-3
Köttfärslimpa
175 - 200
45 - 60
2-3
Danska köttbullar
175 - 200
30 - 45
3-4
Leverpâté
180 - 200
50 - 60
2-3
Gratinované jedlo
180 - 200
50 - 60
2-3
Potatisgratäng
200
55 - 65
3-4
Lasagne, hemlagad
200
50 - 60
2-3
Lasagne, fryst
175 - 200
30 - 452)
3-4
Pastagratäng
180 - 200
30 - 40
2-3
Pommes frites, frusna
225 - 250
20 - 302)
3-4
Tårtor, hembakade - förbakning,
bullar
190 - 210
15 - 25
3-4
Tårtor, hembakade - dekorering
190 - 210
20 - 30
3-4
26
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Ugnsnivå
Tårtor, frusna
200 - 225
3-4
20 - 302)
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar
när köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från
benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges
på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min blir tillagningstiden ungefär 30 + 10 = 40
min.
10.7 Pizza-tabell
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Ugnsnivå
Ciabattabullar
200 - 220
10 - 20
2-3
Foccacia
220 - 230
10 - 20
2-3
Ciabatta
190 - 200
15 - 25
2-3
Frukttårtor, mördegskakor
170 - 180
35 - 45
2-3
Frukttårtor, smuldeg
175 - 200
25 - 35
2-3
Pizza, hemlagad (tjock - med
mycket fyllning)
180 - 200
25 - 35
1-2
Pizza, hemlagad (tunn botten)
200 - 2301)
15 - 20
1-2
Fryst pizza
200
15 - 20
1-2
Tårtor, hembakade - förbakning,
bullar
175 - 200
35 - 45
3-4
Tårtor, hembakade - dekorering
175 - 200
35 - 45
3-4
Tårtor, frusna
200
15 - 25
3-4
1) Förvärm ugnen.
10.8 Varmluft med fukt
Bröd och pizza
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Bullar
180
25 - 35
3
Fryst pizza 350 g
190
25 - 35
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Rulltårta
180
20 - 30
3
Brownie
180
30 - 40
3
Kakor på en bakplåt
SVENSKA
Kakor i burk
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Soufflé
200
30 - 40
3
Sockerkaksbotten
180
20 - 30
3
Tårtbotten
150
25 - 35
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Fisk i påsar 300 g
180
25 - 35
3
Hel fisk, 200 g
180
25 - 35
3
Fiskfilé, 300 g
180
25 - 35
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Kött i påse 250 g
200
25 - 35
3
Köttspett 500 g
200
30 - 40
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Cookies
180
25 - 35
3
Mandelbiskvier
160
25 - 35
3
Muffins
180
25 - 35
3
Crackers
170
20 - 30
3
Mördegskakor
150
25 - 35
3
Tarteletter
170
15 - 25
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Blandade grönsaker i påse 400
g
180
25 - 35
3
Omelett
200
20 - 30
3
Grönsaker på plåt 700 g
180
25 - 35
3
Fisk
Kött
Små bakade godsaker
Vegetarian
27
28
www.electrolux.com
10.9 Varmluft PLUS
Bakning
Livsmedel
Temperatur Vatten i ut‐ Förupp‐
(°C)
rymmets
värmnings‐
upphöj‐
tid (min)
ning (ml)
Tid (min)
Ugns‐
nivå
Franskbröd
180
150
10
30 - 40
2
Franskbullar
200
150
5
20 - 25
2
Focaccia
190
150
10
20 - 25
1
Hemlagad piz‐
za
230
150
10
15 - 20
2
Cookies, sco‐
nes, croissant
160
150
10
10 - 20
2
Plommonkaka,
kanelbullar
160
150
10
70 - 80
2
Frysta matvaror
Livsmedel
Temperatur Vatten i ut‐ Förupp‐
(°C)
rymmets
värmnings‐
upphöj‐
tid (min)
ning (ml)
Tid (min)
Ugns‐
nivå
Pizza
200
100
10
15
2
Croissant
170
50
10
25
2
Lasagne
200
200
10
35 - 45
2
Sous-vide-tillagning
Livsmedel
Temperatur Vatten i ut‐ Förupp‐
(°C)
rymmets
värmnings‐
upphöj‐
tid (min)
ning (ml)
Tid (min)
Ugns‐
nivå
Franskbröd
110
100
-
30 - 40
2
Franskbullar
110
100
-
20 - 25
2
Hemlagad piz‐
za
110
100
-
15 - 20
2
Focaccia
110
100
-
20 - 30
2
Grönsaker
110
100
-
15 - 25
2
Ris
110
100
-
15 - 26
2
Pasta
110
100
-
15 - 27
2
Kött
110
100
-
15 - 28
2
SVENSKA
29
Stekning
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Vatten i ut‐
rymmets
upphöjning
(ml)
Förupp‐
värm‐
ningstid
(min)
Tid (min)
Ugns‐
nivå
Kyckling
210
200
-
70 - 75
2
Halv kyckling
210
200
-
35 - 50
2
Fläskstek
180
200
-
65 - 70
2
Rostbiff, 1 - 1,5 kg 200
1. Röd
2. Medium
3. Välstekt
200
-
1. 50 - 55
2. 60 - 65
3. 65 - 70
2
Grillad kalkon
200
-
70 - 85
2
200
10.10 Stekning
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
Använd värmebeständiga ugnsformar.
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt
på plåten eller på gallret med en plåt
under.
Häll lite vatten i plåten för att förhindra att
juicen eller fettet bränner fast.
Kött som sprakar mycket kan tillagas i en
ugnsform utan lock.
För att köttet ska bli saftigare:
• stek magert kött i stekgrytan med lock
eller i en stekpåse.
• stek kött och fisk i stora bitar som
väger minst 1kg.
• ös stora stekar och fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen.
10.11 Steka i varmluft
Kalvkött
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Oxfilé1)
160
60 - 70
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Lägg/bog/sadel
160
80 - 100
2
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Fläskstek 1)
175
60 - 70
2-3
Fläsk
30
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Fläskkotlett 1)
175
60
2-3
Fläskkarré
160
90 - 120
2-3
Skinka
150
60 - 100
1-2
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Fågel
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Kyckling, i bitar
180
55 - 65
2-3
Anka 1)
150
55 - 65
2-3
Anka lågtemperaturtillagad 1)
130
totalt ca 5 tim‐
mar
2-3
Stekt kalkon, fylld
150
50 - 60
1-2
Kalkonbröst
175
70 - 80
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
10.12 Stekning med Över/Undervärme
Kalvkött
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Oxfilé1)
180
2-3
60 - 70
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Lägg/bog/revben
180
2
80 - 100
Fläsk
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Fläskstek 1)
200
60 - 70
3
Fläskkotlett 1)
200
60
3
Fläskkarré
180
90 - 120
2-3
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Skinka
160
1-2
60 - 100
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Fågel
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Kyckling, i bitar
200
55 - 65
2-3
Anka 1)
160
55 - 65
2-3
Anka lågtemperaturtillagad 1)
130
totalt ca 5 tim‐
mar
2-3
Stekt kalkon, fylld
160
50 - 60
1-2
Kalkonbröst
200
70 - 80
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
10.13 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Engelsk rostbiff
55 - 65
2-3
Rumpstek - bryning
55 - 65
2-3
Rumpstek - stekning
55 - 65
2-3
Engelsk rostbiff
75 - 80
1-2
Kalv
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Oxfilé
65
2-3
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Lägg/bog/sadel
90
2
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Fläskstek
80
2-3
Fläskkarré
75 - 80
2-3
Skinka
70 - 75
1-2
Lamm
Fläsk
31
32
www.electrolux.com
Fågel
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Kalkonbröst
75 - 80
2-3
10.14 Grillning i allmänhet
•
VARNING!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
•
•
•
Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
Placera alltid den djupa formen som
ska fånga upp fettet på den första
hyllpositionen.
Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
Grillområdet är inställt i mitten av hyllan.
10.15 Information till provanstalter
Livsmedel
Funktion
Tempe‐
ratur
(°C)
Tid (min)
Tillbehör Ugnsni‐
vå
Småkakor (20
stycken/plåt)
Över/Undervär‐
me
170
20 - 30
Plåt
3
Småkakor (20
stycken/plåt)
Varmluft
150
20 - 35
Plåt
3
Småkakor (20
stycken/plåt)
Varmluft
150
20 - 40
Plåt
1/4
Äpplepaj, 2 formar Över/Undervär‐
(diameter 20 cm) på me
gallret, som skiftar
diagonalt
180
70 - 90
Galler
1
Äpplepaj, 2 formar Varmluft
(diameter 20 cm) på
gallret, som skiftar
diagonalt
160
70 - 90
Galler
2
Äpplepaj, 2 formar Pizza/paj
(diameter 20 cm) på
gallret, som skiftar
diagonalt
170
70 - 90
Galler
1
Äpplepaj, 2 formar Varmluft PLUS
(diameter 20 cm) på
gallret, som står
diagonalt.1)
160
70 - 80
Plåt
2
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
33
Tempe‐
ratur
(°C)
Tid (min)
Tillbehör Ugnsni‐
vå
Fettfri sockerkaka, Över/Undervär‐
1 form (diameter 26 me
cm) på gallret
160
30 - 45
Galler
3
Fettfri sockerkaka, Varmluft
1 form (diameter 26
cm) på gallret
150
30 - 45
Galler
2
Fettfri sockerkaka, Varmluft
1 form (diameter 26
cm) på gallret
150
30 - 50
Galler
1/4
Shortbread/smör‐
degsremsor
Varmluft
140
20 - 35
Plåt
3
Shortbread/smör‐
degsremsor
Varmluft
140
25 - 45
Plåt
1/4
Shortbread/smör‐
degsremsor
Över/Undervär‐
me
160
20 - 35
Plåt
3
Rostat bröd
Grill
Max
5-9
Galler
4
Hamburgare av nöt‐ Grill
kött
Max
15 - 20 för‐ Galler/
sta sidan.
långpan‐
10 - 15 and‐ na
ra sidan.
4
1) Häll 150 ml vatten i ugnens botten.
11. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Anmärkningar om
rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en
mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör ugnen efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel. Diska inte
tillbehören i diskmaskin.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring. Applicera inte
ugnsrengöringsmedel på de katalytiska
ytorna.
Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör med non
stick-beläggning. Det kan skada ytan.
Torka bort fuktigheten från ugnsutrymmet
efter varje användning.
11.2 Ugnar i rostfritt stål eller
aluminium
Rengör ugnsluckan endast med en fuktig
trasa eller svamp. Torka med en mjuk
trasa.
34
www.electrolux.com
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring
eftersom de kan skada ugnens ytor.
Rengör ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
11.3 Katalytisk rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte den katalytiska
ytan med ugnssprej,
frätande rengöringsmedel,
såpa eller andra
rengöringsmedel. Den
katalytiska ytan kan skadas
då.
Fläckar eller missfärgning av
den katalytiska ytan
påverkar inte de katalytiska
egenskaperna.
VARNING!
Håll barn borta när du rengör
ugnen vid höga
temperaturer. Ugnsytan blir
mycket varm och det finns
risk att man bränner sig.
FÖRSIKTIGHET!
Tänd alltid ugnslampan vid
katalytisk rengöring (i
förekommande fall).
11.4 Rengöring av
ugnsutrymmets botten
Rengöringsproceduren tar bort
kalkstensbeläggningar från botten efter
en ångkokning.
För funktionen: Varmluft
PLUSvi rekommenderar att
rengöringsproceduren görs
efter 5-10 användningar.
1. Häll 250 ml vit vinäger i
ugnutrymmets botten.
Använd högst 6 % vinäger utan
tillsatser.
2. Låt vinägern lösa upp
kalkstensresterna i
omgivningstemperatur under 30
minuter.
3. Gör rent ugnsutrymmet med
varmvatten och en mjuk trasa.
11.5 Borttagning av
ugnsstegarna
Ta ut ugnsstegarna när ugnen ska
rengöras.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
Ta ut alla tillbehör ur ugnen
innan den katalytiska
rengöringen aktiveras.
Väggarna har en katalytisk beläggning
och är självrengörande. De absorberar
fett som samlas på väggarna när ugnen
är igång.
För att stödja denna
självrengöringsprocedur ska den tomma
ugnen värmas upp regelbundet.
1. Rengör ugnens botten med varmt
vatten och diskmedel, och torka den
sedan.
2. Ställ in funktionen .
3. Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C
och låt ugnen vara på i en timme.
4. När ugnen har svalnat, rengör den
med en mjuk, fuktig svamp.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
1
2
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
SVENSKA
FÖRSIKTIGHET!
Se till att den längre
fixeringsdelen är framtill. De
två fixeringsdelarnas ändar
måste peka bakåt. Felaktig
installation kan skada
emaljen.
11.6 Ta bort ugnsluckan
Ta bort luckan för att göra rengöringen
enklare.
2
B
1
2. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
3. Håll luckglasen i överkanten ett i
taget och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
1
2
4. Rengör ugnsluckans glaspaneler.
Sätt tillbaka glasen genom att följa
stegen i omvänd ordning.
1. Öppna luckan helt.
2. Flytta glidstycket tills du hör ett
klickande ljud.
3. Stäng luckan tills glidstycket spärrar
den.
4. Ta bort dörren.
Luckan tas bort genom att du drar
den utåt först på ena sidan och
sedan på andra sidan.
Sätt tillbaka ugnsluckan i omvänd
ordning när rengöringen är klar. Du ska
höra ett klickljud när du sätter tillbaka
luckan. Använd en tång om det behövs.
11.7 Ta bort och rengöra
luckglasen
Glaset i luckan på din
produkt kan skilja sig från
den typ och form du ser på
bilderna. Antalet glas kan
skilja sig.
1. Ta tag i lucklist B på båda sidorna av
luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
11.8 Byte av lampan
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket
varm.
1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
Baklampan
Lampglaset hittar du längst
bak i utrymmet.
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ugnslampan mot en passande
300 °C värmeresistent ugnslampa.
Använd samma typ av lampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
35
36
www.electrolux.com
Sidolampan
5. Sätt tillbaka lampglaset.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
Lampglaset hittar du på vänster sida i
ugnen.
11.9 Ta bort förvaringslådan
1. Ta ut den vänstra stegen för att
komma åt lampan.
2. Använd ett smalt och trubbigt föremål
(t.ex. en tesked) för att avlägsna
lampglaset.
VARNING!
Förvara inte lättantändliga
föremål (t.ex.
rengöringsmaterial,
plastpåsar, ugnsvantar,
papper eller
rengöringssprayer) i
förvaringslådan.
Förvaringslådan kan bli het
när du använder ugnen. Risk
för brand föreligger
För rengöring kan förvaringslådan under
ugnen tas bort.
3. Rengör lampglaset.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
1. Dra ut förvaringslådan så långt det
går.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att
den kan lyftas snett uppåt ur
styrtapparna.
För att sätta tillbaka luckan utför du
stegen i omvänd ordning.
12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Jag inte kan sätta på pro‐
dukten.
Produkten är inte ansluten Kontrollera att produkten
till strömförsörjningen eller är korrekt ansluten till
den är ansluten på fel sätt. strömförsörjningen.
Jag inte kan sätta på pro‐
dukten.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
Du har tryckt på 2 eller fle‐
ra touchkontroller samti‐
digt.
Tryck bara på en touchkontroll.
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
STOP+GO-funktionen är
aktiverad.
Se avsnittet "Häll - Daglig
användning".
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
Det finns vatten eller fett‐
stänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
37
En ljudsignal ljuder och
Du har ställt något på en
hällen stängs av.
eller flera touch-kontroller.
En ljudsignal ljuder när häl‐
len slår ifrån.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollerna.
Restvärmeindikatorn tänds Zonen är inte varm efter‐
inte.
som den bara har varit
påslagen en kort stund.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt
länge för att vara varm.
Den automatiska uppvärm‐ Zonen är het.
ningsfunktionen aktiveras
inte.
Låt zonen bli tillräckligt
sval.
Den automatiska uppvärm‐ Det högsta värmeläget är
ningsfunktionen aktiveras
inställt.
inte.
Det högsta värmeläget har
samma effekt som funktio‐
nen.
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Se avsnittet "Häll - Daglig
användning".
Effektfunktionen är påsla‐
gen.
Touch-kontrollerna blir var‐ Kokkärlet är för stort eller
ma.
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på
de bakre zonerna om möj‐
ligt.
Det hörs inget ljud när du
Ljudsignalerna är avaktive‐ Aktivera signalerna. Se av‐
trycker på touch-kontroller‐ rade.
snittet "Häll - Daglig an‐
na.
vändning".
tänds på hällens dis‐
play.
Den automatiska avstäng‐
ningen har aktiverats.
Stäng av hällen och sätt på
den igen.
tänds på hällens dis‐
play.
Funktionslåset/Barnlåset
är aktiverat.
Se avsnittet "Häll - Daglig
användning".
tänds på hällens dis‐
play.
Det står inget kokkärl på
zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
tänds på hällens dis‐
play.
Fel kokkärl.
Använd rätt typ av kokkärl.
Se avsnittet "Häll – råd och
tips".
tänds på hällens dis‐
play.
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zo‐
nen.
Använd kokkärl med rätt
mått. Se avsnittet "Häll –
råd och tips".
tänds på hällens dis‐
play.
Kokkärlet täcker inte kor‐
set/fyrkanten.
Täck korset/fyrkanten helt.
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
38
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar "12.00".
Det har varit strömavbrott.
Ställ klockan.
Displayen visar F11.
Kontakten till matlagnings‐
termometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermo‐
meterns kontakt så långt in
i uttaget det går.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
Det fungerar inte som det
Du fyllde inte på bottens‐
ska när du använder
kålen med vatten.
Varmluft PLUS-funktionen.
Se avsnittet "Aktivera
Varmluft PLUS-funktio‐
nen".
Vattnet i bottenskålen ko‐
kar inte.
Temperaturen är för låg.
Ställ in temperaturen till
minst 110 °C. Se kapitlet
"Tips och tips".
Vattnet rinner ut ur bot‐
tenskålen.
Det är för mycket vatten i
bottenskålen.
Stäng av ugnen och se till
att den är helt kall. Ta bort
vattnet med en svamp eller
en disktrasa. Tillsätt rätt
mängd vatten i bottenskå‐
len. Se avsnittet "Aktivera
Varmluft PLUS-funktio‐
nen".
12.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
SVENSKA
13.1 Tekniska data
Mått
Höjd
850 - 936 mm
Bredd
596 mm
Djup
600 mm
13.2 Elektrisk installation
VARNING!
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlena "Säkerhet" inte
följs.
Denna produkt levereras med en
huvudkabel men utan huvudkontakt.
VARNING!
Nätkabeln får inte vidröra
den del av produkten som är
skuggad på bilden.
Kontrollera att du placerar
tippskyddet på rätt höjd.
Mer information om hur produkten ska
installeras finns i ett separat
installationshäfte.
13.3 Tippskydd
FÖRSIKTIGHET!
Montera tippskyddet för att
hindra att produkten välter
vid felaktig belastning.
Tippskyddet fungerar endast
när produkten står på rätt
plats.
Din produkt har symbolerna
som visas på bilderna (i
förekommande fall) för att
påminna dig om att montera
tippskyddet.
39
40
www.electrolux.com
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Produktinformation för häll enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
EKI6559AOW
Typ av häll
Häll inuti fristående spis
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzoner Vänster fram
(Ø)
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiförbrukning per kok‐
zon (EC electric cooking)
168,1 Wh/kg
165,9 Wh/kg
174,5 Wh/kg
165,9 Wh/kg
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda.
•
14.2 Häll - Energibesparing
•
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
•
•
•
•
Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
168,6 Wh/kg
Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
14.3 Informationsblad och information för ugnar enligt EU
65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EKI6559AOW
Energiindex
95.3
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/
undervärme
0.95 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.82 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
73 l
SVENSKA
Typ av ugn
Ugn inuti fristående spis
Massa
61.6 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
14.4 Ugn - Energibesparing
41
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm.
Varmluft med fukt
För att spara energi under tillagningen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
42
www.electrolux.com
SVENSKA
43
867338516-A-452018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement