Zanussi | ZKG44500XA | User manual | ZANUSSI ZKG44500XA Användarmanual

SV
Bruksanvisning
Mikrovågsugn
ZKG44500XA
ZKG44500XU
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Produktbeskrivning
Före första användning
Daglig användning
Mikrovågsläge
Klockfunktioner
2
4
6
7
7
8
11
Användning av tillbehör
Tillvalsfunktioner
Tricks och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
Energieffektivitet
12
13
13
17
18
19
19
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som
ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid
bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida
bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
2
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och
kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera
det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan
uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten när
den är igång.
www.zanussi.com
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här produkten och
byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen. Barn under 8 år ska inte vistas i närheten utan
ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller
eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur produkten från
nätuttaget.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för
att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa
metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom
dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset
spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
Aktivera inte produkten när den är tom. Metalldelar i
ugnsutrymmet kan skapa ljusbågar.
Metallbehållare för mat och dryck får aldrig placeras i
mikrovågsugnen. Detta krav gäller inte om tillverkaren anger
storlek och form på metallbehållare som är lämpliga för
tillagning i mikrovågsugn.
Om luckan eller tätningarna är skadade får du inte använda
ugnen förrän den har reparerats av en behörig person.
Bara en behörig person kan utföra service eller reperation som
involverar borttagning av ett lock som ger skydd mot
mikrovågsenergi.
Hetta inte upp vätskor och mat i slutna behållare. De kan
explodera.
Använd endast kärl som är lämpliga för mikrovågsugn.
Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare ska du
hålla ett öga på ugnen eftersom det finns risk för antändning.
www.zanussi.com
3
•
•
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd för uppvärmning av mat och dryck.
Torkning av mat eller kläder, eller uppvärmning av värmedynor,
tofflor, svampar, disktrasor o. dyl. kan leda till skador eller
eldsvåda.
Om det kommer ut rök ska du genast stänga av produkten eller
dra ur kontakten ur vägguttaget och ha luckan stängd för att
inte lågorna ska sprida sig.
Vid uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan fördröjd
stötkokning inträffa. Var därför försiktig när du hanterar
behållaren.
Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar måste skakas eller
röras om. Kontrollera temperaturen innan barnet äter så att han
eller hon inte bränner sig.
Ägg med skalet på eller hela hårdkokta ägg får inte värmas i
mikrougnen eftersom de kan explodera, även efter du har tagit
ut dem ur mikrougnen.
Mikrougnen ska rengöras regelbundet och matrester ska tas
bort.
Om inte mikrougnen hålls ren kan det leda till att ytorna i ugnen
blir dåliga och att ugnen inte fungerar som den ska, vilket i sin
tur kan leda till att en farlig situation uppstår.
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Elektrisk anslutning
VARNING!
Endast en behörig person får
installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
Produktens sidor måste gränsa till produkter
eller enheter med samma höjd.
VARNING!
Risk för brand och elektriska stötar.
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras av en
behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på märkskylten
överensstämmer med elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas måste
det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller
komma nära produktens lucka, speciellt inte
när luckan är het.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
Stötskyddet för strömförande och isolerade
delar måste fästas på ett sådant sätt att det
inte kan tas bort utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid
slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om vägguttaget
sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och
kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s
direktiv.
Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar produktens lucka
medan produkten är igång. Het luft kan
strömma ut.
Använd inte produkten med våta händer eller
när den är i kontakt med vatten.
Tyng inte ner luckan när den är öppen.
Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som innehåller
alkohol kan producera en blandning av luft
och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i
kontakt med produkten när du öppnar
luckan.
www.zanussi.com
•
•
Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
Använd inte mikrovågsugnen för att värma
upp ugnen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
För att förhindra skada eller missfärgning på
emaljen:
– lägg inte aluminiumfolie direkt på botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar
i produkten efter att tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller monterar
tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den rostfria
ytan påverkar inte produktens funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för några
andra ändamål, t.ex. för rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel ett
skåp, se till att skåpsdörren aldrig är stängd
när apparaten är i drift. Värme och fukt kan
byggas upp bakom en stängd dörr/lucka och
orsaka efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för personskador,
brand eller skador på produkten.
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det finns
även risk för att glaspanelerna kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om
de är skadade. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
Ugnsutrymmet och luckan måste torkas av
efter varje användningstillfälle. Ånga som
bildas vid användningen av ugnen
kondenseras på innerväggarna och kan
orsaka korrosion.
5
•
•
•
•
•
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Fett och matrester som lämnas kvar i
produkten kan orsaka brand och elektriska
ljusbågar när mikrovågsugnen är igång.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du följa
säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
•
Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
reparation av produkten.
Använd endast originaldelar.
Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller skador.
Lampa inuti produkten
•
•
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•
•
avsedd för hushållsprodukter. Får ej
användas som husbelysning.
Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Typen av glödlampa eller halogenlampa som
används för den här produkten är endast
Produktbeskrivning
Allmän översikt
1
2 3
4
7
8
9
4
11
5 6
3
2
1
10
Tillbehör
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kontrollpanel
Strömlampa/symbol
Vred för ugnsfunktionerna
Elektronisk programmeringsenhet
Temperatur- och
mikrovågsugnseffektindikator/symbol
Vred för temperatur / mikrovågseffekt
Värmeelement
Mikrovågsgenerator
Lampa
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Galler
6
www.zanussi.com
Före första användning
VARNING!
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Se säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet "Klockfunktioner" för att
ställa in tiden.
Första rengöring
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar ur
ugnen.
Daglig användning
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Mikrovågsugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Program
Avstängt läge
Produkten är avstängd.
Belysning
För att tända lampan utan att använda en tillagningsfunktion.
Mikrovågsugn
Skapar värmen direkt i maten. Använd för att värma upp färdiga
måltider och drycker, för att tina upp kött eller frukt samt för att
tillaga grönsaker och fisk.
Mikrovågsgrillning
Mikrovågsgrillning startar som normal grillfunktion. När du lägger
till mikrovågsfunktionen kombinerar den mikrovågs- och grillfunktionen vid olika tidpunkter och effektnivåer (se tabellen med effektinställningar). Använd Mikrovågsgrillning för att behålla krispigheten hos vissa livsmedel.
Lampan kan släckas automatiskt vid
en temperatur under 60 °C med
vissa ugnsfunktioner.
Display
A
G
www.zanussi.com
F
B
E
C
D
A.
B.
C.
D.
Timer
Uppvärmnings- och restvärmeindikator
Mikrovågsugnsfunktion
Matlagningstermometer (endast vissa
modeller)
E. Elektroniskt lucklås (endast vissa modeller)
F. Timmar / minuter
G. Klockfunktioner
7
Knappar
Sensorfält/knapp
Funktion
Beskrivning
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
MIKROVÅG
För att ställa in mikrovågsfunktionen. Håll den
inne i mer än 3 sekunder för att tända eller
släcka ugnslampan. Du kan också tända lampan
när ugnen är avstängd.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
TEMPERATUR
För att kontrollera ugnens eller matlagningstermometerns temperatur (om sådan ingår). Använd endast medan en ugnsfunktion är igång.
Indikator för uppvärmning
När du slår på en ugnsfunktion tänds staplarna
på displayen
en efter en när temperaturen
ökar och försvinner när den minskar.
Mikrovågsläge
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Lämpliga kokkärl och material
För mikrovågsugnen får man endast använda lämpliga kärl och material. Se tabellen nedan som
referens.
Kokkärl/material
Mikrovågsugn
Avfrostning
Uppvärmning
Matlagning
Värmefunktion+mikrovåg
Ugnsfast glas och porslin utan metalldelar,
t.ex. värmebeständigt glas
Ej ugnsfast glas och porslin 1)
X
X
X
Glas- och Vitrokeramik av ugns-/fryssäkert
material
X
Keramik 2), lergods2)
Keramik, porslin och lergods med oglaserad X
botten eller med små hål, t.ex. på handtagen
8
X
X
X
www.zanussi.com
Kokkärl/material
Mikrovågsugn
Avfrostning
Uppvärmning
Värmefunktion+mikrovåg
Matlagning
X
Plast, värmebeständig upp till 200 °C 3)
Kartong, papper
X
X
X
Plastfolie
X
X
X
Stekpåse med förslutning som är lämplig för
X
mikrovågsugn 3)
Stekkärl gjorda av metall, t.ex. emalj, gjutjärn X
X
X
Bakformar, svartlackerade eller silikonbelag- X
X
X
X
X
da 3)
Galler
X
Kokkärl för mikrovågsugn, t.ex. krispplatta
X
4)
X
1) Utan dekor av silver, guld, platina eller metall
2) Utan kvarts- eller metalldelar, eller glasyr som innehåller metaller
3) Du måste följa tillverkarens instruktioner om maxtemperaturer
4) Tillaga på en ugnsnivå.
Rekommendationer mikrovågsugnen
FÖRSIKTIGHET!
Låt inte ugnen vara på om den är
tom.
•
Lägg in maten i ugnen och ta bort
förpackningen. Förpackningen som omger
maten kan bara placeras i ugnen om den är
mikrovågsugnssäker (se informationen på
förpackningen).
• Lägg maten på en tallrik och ställ tallriken
längst ner i ugnen när du använder
mikrovågsfunktionen.
Matlagning
• Tillaga täckt. Tillaga mat utan lock endast om
du vill ha en knaprig skorpa.
• Tillaga inte rätter för länge genom att ställa in
för stark effekt och för lång tid. Maten kan bli
torr, bränd eller börja brinna.
• Använd inte ugnen för att koka ägg eller
sniglar med skal – de kan sprängas. Stick
hål i äggulan innan du hettar upp det igen.
• Stick hål i mat med skinn eller skal med en
gaffel flera gånger före tillagning.
www.zanussi.com
•
•
•
•
Skär grönsaker i lika stora bitar.
Rör om i rätter med vätska då och då.
Rör om före servering.
När du har stängt av ugnen ska du ta ut
maten och låta den vila i några minuter. Se
avsnittet "Råd och tips".
Avfrostning
• Placera det frysta, opaketerade livsmedlet på
en liten, uppochnervänd tallrik med en
behållare under, eller på ett upptiningsställ
eller plastsåll, så att den vätska som smälter
kan rinna av.
• Ta bort de upptinade delarna efter hand.
• Du kan använda högre effekt i
mikrovågsugnen för att tillaga frukt och
grönsaker utan att först behöva tina dem.
Ställa in funktionen: Mikrovågsugn
Plocka ur alla tillbehör.
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att välja
funktion: Mikrovågsugn
.
9
Displayen visar först en standardmikrovågeffekt
och därefter en standardtid för: Koktid.
Tryck på
för att starta standardvärdena för
mikrovågseffekt och för: Koktid.
2. Vrid på temperaturvredet/mikrovågseffekt
för att ändra mikrovågseffekt.
Effektinställningen ändras i steg om 100 W.
3. Tryck på
och därefter på
ändra: Koktid.
/
för att
4. Tryck på: .
När den inställda tiden för Koktid slutar, hörs en
ljudsignal och funktionen Mikrovågsugn upphör.
5. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till avstängt
läge.
Funktionen Mikrovågsugn avbryts
när du öppnar ugnsluckan. Starta
funktionen igen genom att stänga
luckan och trycka på
.
Ställa in funktionen: Grillning i
mikrovågsugn
1. Vrid vredet för ugnsfunktionerna för att välja
funktionen: .
En standardtemperatur visas på displayen.
2. Vrid temperaturvredet /
mikrovågsugnseffekt för att ändra
temperaturen.
Effektläge
3. Tryck på
för att kombinera
värmefunktionen med mikrovågsläget.
Under Mikrovåg Kombifunktionen kan det låta lite extra
om ugnen. Det är normalt för
den här funktionen.
4. Vrid på vredet för temperatur /
mikrovågseffekt för att ändra inställningarna
för mikrovågseffekt. Effektinställningen
ändras i steg om 100 W.
Du kan ställa in Koktid för Mikrovåg
Kombi-funktionen. När du ställer in
tiden för Koktid längre än 7 minuter
och i kombiläget kan
mikrovågseffekten inte vara mer än
600 W.
Omkring 5 grader innan den inställda
temperaturen har uppnåtts hörs en ljudsignal.
När den inställda tiden för Koktid slutar, hörs en
ljudsignal igen och funktionen Mikrovåg Kombi
upphör.
5. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till avstängt
läge.
Exempel på effektinställningar för
tillagningstillämpningar
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som
vägledning.
Användning
•
•
•
•
1000 Watt
900 Watt
800 Watt
700 Watt
Uppvärmning av vätskor
Uppvärmning i början av en tillagning
Tillagning av grönsaker
•
•
600 Watt
500 Watt
Upptining och uppvärmning av djupfrysta maträtter
Uppvärmning av hela rätter på tallrik
Sjudning av gryträtter
Tillagning av äggrätter
•
•
400 Watt
300 Watt
Fortsatt tillagning av maträtter
Tillagning av ömtåliga livsmedel
Uppvärmning av barnmat
Sjudning av ris
Värmning av ömtåliga livsmedel
Smälta ost, choklad, smör
10
www.zanussi.com
Effektläge
•
•
Användning
200 Watt
100 Watt
Upptining av kött, fisk
Upptining av ost, grädde, smör
Upptining av frukt och kakor
Upptining av bröd
Klockfunktioner
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
00:00
Program
KLOCKA
Visa eller ändra klockan. Du kan endast ställa klockan när ugnen
är avstängd.
KOKTID
För att ställa in hur länge ugnen ska vara påslagen. Använd endast när en ugnsfunktion är vald.
SLUTTID
Ställ in när ugnen stängs av. Använd endast när en ugnsfunktion
är vald.
TIDSFÖRDRÖJNING
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
SIGNALUR
Använd för att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt. Du kan ställa in SIGNALUR
när som helst, även om produkten är avstängd.
TIDTAGNING
Om du inte ställer in någon annan klockfunktion, övervakar UPPRÄKNINGSTIMERN automatiskt hur länge ugnen har varit påslagen.
Den sätts på så fort ugnen börjar värmas upp.
Uppräkningstimern kan inte användas med funktionerna: VARAKTIGHET, SLUTTID.
Ställa in och ändratiden
Ändra klockan genom att trycka på
flera
När du sätter i den i eluttaget första gången ska
gånger tills kontrollampan för tiden
displayen.
blinkar på
du vänta tills displayen visar
"12" blinkar.
1. Tryck på
timmarna.
eller
och "12:00".
för att ställa in
2. Tryck på
för att bekräfta och gå över till
att ställa in minuterna.
och den inställda tiden.
Displayen visar
"00" blinkar.
3. Tryck på
eller
för att ställa in minuter.
4. Tryck på
för att bekräfta eller så sparas
klockan automatiskt efter 5 sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
www.zanussi.com
Ställa in KOKTID
1. Ställ in en ugnsfunktion.
2. Tryck på
blinkar.
flera gånger tills
3. Tryck på
eller
börjar
för att ställa in minuter
och därefter timmar. Tryck på
för att
bekräfta.
När den inställda Sluttiden har gått avges en
ljudsignal i 2 minuter.
och tidsinställningen
blinkar på displayen. Ugnen stängs av
automatiskt.
11
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av ljudsignalen.
5. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till avstängt
läge.
Ställa in SLUTTID
1. Ställ in en ugnsfunktion.
2. Tryck på
blinkar.
flera gånger tills
3. Tryck på
eller
börjar
för att ställa in timmar
och därefter minuter. Tryck på
för att
bekräfta.
När den Sluttiden har gått avges en ljudsignal i
2 minuter.
och tidsinställningen blinkar på
displayen. Ugnen stängs av automatiskt.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av ljudsignalen.
5. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till avstängt
läge.
Ställa in funktionen
TIDSFÖRDRÖJNING
1. Ställ in en ugnsfunktion.
2. Tryck på
blinkar.
flera gånger tills
börjar
3. Tryck på
eller
för att ställa in minuter
och därefter timmar för KOKTID. Tryck på
Ugnen sätts på automatiskt senare, är igång
under den inställda KOKTIDEN och stoppar vid
SLUTTIDEN.
När den Sluttiden har gått avges en ljudsignal i
2 minuter.
och tidsinställningen blinkar på
displayen. Ugnen stängs av.
5. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till avstängt
läge.
Ställa in SIGNALUR
Signaluret kan ställas in både när ugnen är
påslagen och avstängd.
1. Tryck på
2. Tryck på
eller
för att ställa in
sekunderna och därefter minuterna.
När tiden du ställt in är längre än 60
minuter, blinkar
på displayen.
3. Ställ in timmarna.
4. SIGNALUR startar automatiskt efter fem
sekunder.
När 90 % av den inställda tiden har
uppnåtts avges en ljudsignal.
5. När den inställda tiden har förflutit hörs en
ljudsignal i 2 minuter. "00:00" och blinkar
på displayen. Tryck på valfri knapp för att
stänga av signalen.
för att bekräfta.
Displayen visar
som blinkar.
4. Tryck på
eller
för att ställa in timmar
och därefter minuter för SLUTTID. Tryck på
för att bekräfta.
flera gånger tills displayen visar
och "00" blinkar.
TIDTAGNING
För att återställa tidtagningsuret, håll inne
och
. Timern börjar räkna upp igen.
Användning av tillbehör
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Sätta in tillbehör
Använd endast lämpliga kokkärl och material.
VARNING!
Se kapitlet "Mikrovågsläge".
Galler:
För in gallret mellan skenorna på ugnsstegen
och kontrollera att fötterna är vända nedåt.
12
www.zanussi.com
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna ger
också ett tippskydd. Den höga
kanten runt hyllan förhindrar
kokkärlen från att glida ner.
Tillvalsfunktioner
Använda barnlåset
När Barnlåset är påslaget kan inte ugnen sättas
på av misstag.
1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna är i
avstängt läge.
2. Tryck och håll inne
och
samtidigt i 2
sekunder.
Signalen ljuder. SAFE visas på displayen.
Upprepa steg 2 för att stänga av Barnlåset.
Användning av Knapplåset
Funktionslåset kan bara sättas på när ugnen är
påslagen.
När funktionslåset är påslaget kan inte
temperatur- och tidsinställningar för en
ugnsfunktion som redan är igång ändras av
misstag.
1. Välj en ugnsfunktion och ställ in den enligt
behov.
och
samtidigt i 2
2. Tryck och håll inne
sekunder.
Ljudsignalen hörs. Loc visas på displayen i 5
sekunder.
Loc visas på displayen när du vrider
på temperaturvredet eller trycker på
en knapp när funktionslåset är
påslaget.
Ugnen stängs av när du vrider på vredet för
ugnsfunktionerna.
Om du stänger av ugnen medan funktionslåset
är påslaget, ändras funktionslåset automatiskt
till barnlåset. Se "Användning av Barnlåset".
Upprepa steg 2 för att stänga av funktionslåset.
Restvärmeindikering
När ugnen stängs av visas restvärmeindikatorn
på displayen om temperaturen i ugnen är
högre än 40 °C.
Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen automatiskt av
efter en viss tid, om en ugnsfunktion är igång
och du inte ändrar några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Efter en automatisk avstängning kan du trycka
på valfri knapp för att använda produkten igen.
Automatisk avstängning fungerar
inte med funktionerna: Lampa,
Varaktighet, Sluttid.
Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på automatiskt för
att hålla ugnens ytor svala. Om du stänger av
ugnen fortsätter fläkten att gå tills ugnen
svalnat.
Tricks och tips
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
www.zanussi.com
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna är
endast riktvärden. De beror på
recepten samt på ingrediensernas
kvalitet och mängd.
13
Tillagningsrekommendationer
Min Grill
Din ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än
din gamla ugn. Tabellen nedan ger
standardinställningar för temperatur,
tillagningstid och hyllnivå.
Placera alltid plåten som ska fånga upp fettet på
den första ugnsnivån.
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter.
Om du inte kan hitta inställningarna för ett visst
recept kanske du kan använda inställningarna
för ett liknande recept.
Min Grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Grillningstid (min)
1:a sidan
Falsnivå
2:a sidan
Rostbiff, rosa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Oxfilé, rosa
230
20 - 30
20 - 30
1
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Hel fisk, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
1
Tillagning med mikrovågor
Placera fatet med maten längst ner i ugnen och
vänd efter halva tillagningstiden.
Om du inte hittar önskat recept, sök på liknande
typ av mat i tabellerna.
Täck mat som ska tillagas och värmas upp.
Rör under hela tillagningstiden eller under
upptiningen.
Sätt i en sked i flaskan eller i glaset vid
upphettning av drycker för att få en bättre
värmefördelning.
Tips för mikrovågsugn
Tillagnings-/upptiningsresultat
Möjlig orsak
Lösning
Matvarorna är för torra.
Effekten var för hög.
Tiden var för lång.
Maten var inte övertäckt.
Nästa gång, välj lägre effekt och längre koktid.
Maten är fortfarande inte
tinad, varm eller tillagad
när tiden har förflutit.
Tiden var för kort.
Förläng tiden. Öka inte mikrovågseffekten.
Maten är överhettad i
kanterna men är ändå
inte klar i mitten.
Effekten var för hög.
Maten vändes inte under tillagningen.
Nästa gång, välj lägre effekt och längre koktid.
14
www.zanussi.com
Upptining av kött
Livsmedel
Effekt (Watt)
Tid (min)
Eftervärmningstid (min)
Stek (0,2 kg)
100
5-7
5 - 10
Malet kött (0,5 kg)
100
10 - 15
5 - 10
Upptining av fågel
Livsmedel
Effekt (Watt)
Tid (min)
Eftervärmningstid (min)
Kyckling (1 kg)
100
25 - 30
10 - 20
Kycklingbröst (0,15 kg)
100
3-5
10 - 15
Kycklingben (0,15 kg)
100
3-5
10 - 15
Upptining av fisk
Livsmedel
Effekt (Watt)
Tid (min)
Eftervärmningstid (min)
Hel fisk (0,5 kg)
100
10 - 15
5 - 10
Fiskfilé (0,5 kg)
100
12 - 15
5 - 10
Upptining av mejeriprodukter
Livsmedel
Effekt (Watt)
Tid (min)
Eftervärmningstid (min)
Smör (0,25 kg)
100
3-4
5 - 10
Riven ost (0,2 kg)
100
2-3
10 - 15
Upptining av bakverk
Livsmedel
Effekt (Watt)
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Jästkaka (1 styck)
200
2-3
15 - 20
Cheesecake (1 bit)
100
2-4
15 - 20
Torr kaka (t.ex. sockerkaka) (1 bit) 200
2-4
15 - 20
Bröd (1 kg)
200
15 - 20
5 - 10
Skivat bröd (0,2 kg)
200
3-5
5 - 10
Frallor (4 stycken)
200
2-4
2-5
www.zanussi.com
15
Upptining av frukt
Livsmedel
Frukt (0,25 kg)
Effekt (Watt)
100
Tid (min)
5 - 10
Eftervärmningstid
(min)
10 - 15
Uppvärmning
Livsmedel
Effekt (Watt)
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Barnmat i burk (0,2 kg)
300
1-2
-
Babymjölk (180 ml). Sätt en sked
i flaskan
600
0:20 - 0:40
-
Färdigmat (0,5 kg)
600
6-9
2-5
Frysta färdigrätter (0,5 kg)
400
10 - 15
2-5
Mjölk (200 ml)
1000
1 - 1:30
-
Vatten (200 ml)
1000
1:30 - 2
-
Sås (200 ml)
600
1-3
-
Soppa (300 ml)
600
3-5
-
Smältning
Livsmedel
Effekt (Watt)
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Choklad / chokladbeläggning
(0,15 kg)
300
2-4
-
Smör (0,1 kg)
400
0:30-1:30
-
Matlagning
Livsmedel
Effekt (Watt)
Tid (min)
Eftervärmningstid (min)
Hel fisk (0,5 kg)
500
8 - 10
2-5
Fiskfilé (0,5 kg)
400
4-7
2-5
Grönsaker, färska (0,5 kg + 50 ml 600
vatten)
5 - 15
-
Grönsaker, frysta (0,5 kg + 50 ml
vatten)
600
10 - 20
-
Bakad potatis (0,5 kg)
600
7 - 10
-
Ris (0,2 kg + 400 ml vatten)
600
15 - 18
-
Popcorn
1000
1:30 - 3
-
16
www.zanussi.com
Mikrovågsugnens kombifunktion
Använd denna funktion för att tillaga mat på
kortare tid och för att bryna den.
Livsmedel
Kokkärl
Kombinera funktioner: Min Grill och
Mikrovågsugn.
Effekt
(Wat
t)
Temperatur
(°C)
Tid
(min
)
Falsnivå
Eftervärmningstid
(min)
2 kycklinghalvor
(2 x 0,55 kg)
Rund glastallrik, Ø 26 cm
300
220
40
2
5
Potatisgratäng
(1 kg)
Gratänger
300
200
40
2
10
Grisstek (1,1
kg)
Glastallrik med sil
300
200
70
1
10
Skötsel och rengöring
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Anmärkningar om rengöring
•
•
•
•
•
•
•
•
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk
trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör ugnen efter varje användningstillfälle.
Fettansamling eller andra matrester kan leda
till eldsvåda.
Rengör ugnsutrymmets tak från matrester
och fett.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten och
ett rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring
om du har tillbehör med non stickbeläggning. Det kan skada ytan.
Torka ugnen när den är våt efter användning.
Borttagning av ugnsstegarna
Se till att ugnen har kallnat innan du utför någon
form av underhåll. Det finns risk för att du
bränner dig.
www.zanussi.com
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna tas
bort.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur den
främre upphängningen.
1
3
2
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd ordning.
Byte av lampan
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket varm.
1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med en trasa
för att förhindra att fett ska komma
på lampan.
17
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida på det.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande lampa som
tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Felsökning
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till strömförsörjningen eller den är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att ugnen är korrekt
ansluten till strömförsörjningen
(se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är inte
gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar
gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är aktive- Se "Automatisk avstängning".
rat.
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är orsaken till felet. Om säkringen går
gång på gång, tala med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Tillagningen av maträtter tar för
lång tid eller går för fort.
Temperaturen är för låg eller för
hög.
Justera vid behov temperaturen.
Följ instruktionerna i manualen.
Ånga och kondens avsätts på
maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter
att tillagningen är klar.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i tabellen.
Det föreligger ett elektriskt fel.
•
•
Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.
18
Stäng av ugnen via hushållets
säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå
på den igen.
Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen igen.
Information som kundtjänst behöver finns på
typskylten. Typskylten sitter på den yttre kanten
av produktens innanmäte. Avlägsna inte
märkskylten från produktutrymmet.
www.zanussi.com
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Tekniska data
Tekniska data
Nätspänning
220 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Energieffektivitet
Energibesparing
Använd restvärmen för att värma annan mat.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Denna ugn har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig
matlagning.
Restvärme
Om ett program med tidvalet Varaktighet eller
Sluttid aktiveras och om tillagningstiden är
längre än 30 minuter, stängs värmeelementen
automatiskt av tidigare med vissa
ugnsfunktioner.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd när
produkten är påslagen. Öppna inte ugnsluckan
för ofta under tillagning. Håll dörrtätningen ren
och se till att den inte har lossnat på något
ställe.
Lampan fortsätter lysa.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning för att
använda restvärme och hålla maten varm.
Restvärmeindikatorn eller temperaturen visas på
displayen.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen men inte under
mikrovågsugnsfunktionen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in maten.
För matlagning som varar längre än 30 minuter
ska ugnstemperaturen minskas till lägsta
möjliga, 3 - 10 minuter innan matlagningstiden
går ut, beroende på längden på matlagningen.
Restvärmen i ugnen fortsätter laga maten.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den bara
vid behov.
MILJÖSKYDD
märkta med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen . Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt
kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte produkter
www.zanussi.com
19
*
867343202-C-402017
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising