AEG KME721000M, KMK721000M User manual

AEG KME721000M, KMK721000M User manual
KME721000M
KMK721000M
KMK721000W
KMR721000M
USER
MANUAL
LT
Naudojimo instrukcija
Mikrobangų krosnelė
2
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA..................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................... 5
3. GAMINIO APRAŠYMAS....................................................................................... 8
4. VALDYMO SKYDELIS.......................................................................................... 8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART................................................................. 10
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 10
7. MIKROBANGŲ REŽIMAS...................................................................................12
8. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS................................................................................. 16
9. AUTOMATINĖS PROGRAMOS......................................................................... 17
10. PRIEDŲ NAUDOJIMAS.................................................................................... 18
11. PAPILDOMOS FUNKCIJOS............................................................................. 18
12. PATARIMAI.......................................................................................................20
13. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 24
14. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................25
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS..........................................................................27
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad
nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis,
kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti
įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti,
kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų. Jaunesnių
nei 8 metų amžiaus vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu
ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims –
antraip gali kilti elektros pavojus.
Nejunkite prietaiso, jei jis tuščias. Viduje esančios
metalinės dalys gali sukelti elektros kibirkščiavimą.
Gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių
maisto ir gėrimų pakuočių. Šis reikalavimas
netaikytinas, jeigu gamintojas nurodo metalinių
pakuočių, tinkamų gaminimui naudojant mikrobangas,
dydį ir formą.
Jeigu durelės arba durelių sandarikliai pažeisti,
negalima naudoti prietaiso, kol jo nepataisys
kvalifikuotas asmuo.
Tik kvalifikuotas asmuo gali atlikti aptarnavimo ar
remonto darbus, susijusius su dangčio nuėmimu, kuris
saugo nuo mikrobangų energijos poveikio.
Nešildykite skysčių ar kito maisto uždarose talpyklėse.
Jos gali sprogti.
Naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamus
reikmenis.
Kai šildote maistą plastmasiniuose arba popieriniuose
induose, stebėkite prietaisą, nes tokie indai gali
užsidegti.
Prietaisas yra skirtas maistui ir gėrimams šildyti.
Maisto ar drabužių džiovinimas ir šildomųjų užtiesalų,
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
šlepečių, kempinių, drėgno audinio ir panašių daiktų
šildymas gali kelti sužalojimo, užsidegimo ar gaisro
riziką.
Jeigu atsiranda dūmų, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį
nuo elektros tinklo. Neatidarykite durelių, kad
nepasklistų liepsna.
Mikrobangomis kaitinant gėrimus, jie gali užvirti išimti
iš krosnelės. Indą su gėrimais ištraukinėkite labai
atsargiai.
Prieš šildydami vaikiškus gėrimus buteliukuose ir
maistelį stiklainėliuose, produktus sumaišykite arba
suplakite; prieš maitindami visuomet patikrinkite
maisto temperatūrą, kad išvengtumėte nudegimų.
Prietaise negalima šildyti kiaušinių su lukštais ir kietai
virtų kiaušinių, nes jie gali sprogti, netgi pasibaigus
šildymui mikrobangų krosnelėje.
Prietaisą reikia reguliariai valyti ir šalinti maisto
likučius.
Jeigu nepalaikysite prietaiso švaraus, paviršius gali
sugesti ir prietaiso naudojimo trukmė sumažėti bei gali
susidaryti pavojinga situacija.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
•
Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant
elektros srovės maitinimui.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninės priežiūros
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nenaudokite mikrobangų funkcijos
orkaitei įkaitinti.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
ertmės dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
LIETUVIŲ
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Po kiekvieno naudojimo įsitikinkite,
kad vidus ir durelės sausai nuvalytos.
Prietaisui veikiant susidarę garai
kondensuojasi ant orkaitės sienelių ir
gali sukelti koroziją.
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Kai veikia mikrobangų funkcija,
prietaise likę riebalai ir maistas gali
sukelti gaisrą ir elektros
kibirkščiavimą.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
•
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.5 Vidinė apšvietimo
lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
2.6 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
2.7 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
7
8
www.aeg.com
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
4
5
3
7
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymas
Kaitinamasis elementas
Mikrobangų generatorius
Lemputė
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
1
2
3
4
5
6
7
2
1
6
3.2 Priedai
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Grotelės
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymo pultas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
-
Funkcija
Pastaba
Valdymo skydelis
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
11
LIETUVIŲ
Jutiklio
laukas
2
3
4
5
6
Funkcija
Pastaba
ĮJUNGTI / IŠ‐
JUNGTI
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
Mažasis Kepintu‐
vas arba Kepimo
Vadovas
Vieną kartą palieskite jutiklio lauką, kad pasirinktu‐
mėte kaitinimo funkciją arba meniu Kepimo Vado‐
vas. Dar kartą palieskite jutiklio lauką, kad per‐
jungtumėte funkcijas: Mažasis Kepintuvas, Kepi‐
mo Vadovas. Jeigu norite įjungti arba išjungti lem‐
putę, lieskite lauką 3 sekundes.
Mikrobangų kros‐
nelės funkcija
Įjungia mikrobangų funkciją. Ją taip pat galite nau‐
doti, kai prietaisas yra išjungtas. Kai naudojate
mikrobangų funkciją su funkcija Trukmė daugiau
kaip 7 minutes ir kombinuotuoju režimu, mikro‐
bangų galia negali būti didesnė kaip 600 W.
Temperatūros
nustatymas
Nustatoma prietaiso temperatūra arba rodoma
esama temperatūra.
Mygtukas žemyn
Naršyti žemyn meniu.
9
Mygtukas aukštyn Naršyti aukštyn meniu.
7
8
Gerai / greitasis
mikrobangų kros‐
nelės įjungimas
9
Grįžimo mygtukas Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami atidaryti
pagrindinį meniu, palieskite lauką ir palaikykite 3
sekundes.
10
11
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaitinimo
funkcijai palieskite jutiklio lauką ir nustatykite laik‐
matį arba funkcijas Funkcijų Užraktas, Mėgsta‐
miausios, Kaitinti + Palaikyti, Set + Go.
Laikmatis
Jei norite nustatyti funkciją Laikmatis.
4.2 Valdymo Skydelis
A
Pasirinkimui arba nuostatoms patvirtinti. Įjungia
mikrobangų funkciją. Ją taip pat galite naudoti, kai
prietaisas yra išjungtas.
B
C
E
D
A. Kaitinimo funkcija ar mikrobangų
funkcija
B. Paros laikas
C. Kaitinimo indikatorius
D. Temperatūra ar mikrobangų galia
E. Funkcijos trukmė arba pabaiga
10
www.aeg.com
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui bū‐
tinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs gami‐
nimo laikas.
Temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko Parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia kaiti‐
nimo funkcija. Norėdami atkurti laiką,
vienu metu paspauskite
ir
.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma temperatūra prietaiso
viduje.
Kaitinti + Palaikyti
Funkcija veikia.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.2 Pirmasis prijungimas
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir
priedus išvalykite.
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
1. Spauskite
arba
nustatytumėte vertę.
2. Paspauskite
, kad
, kad patvirtintumėte.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
3. Paspauskite , kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įvairių meniu peržiūra
1. Įjunkite prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
paspauskite
arba
.
Bet kuriuo metu galite grįžti į
pagrindinį meniu,
paspausdami mygtuką
.
LIETUVIŲ
11
6.2 Įvairių meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Sim‐
bolis
Meniu elementas
Naudojimo sritis
Mažasis Kepintuvas
Kaitinimo funkcija, skirta plokštiems patiekalams
lentynos viduryje kepti ant grotelių. Skrebučiams
kepti.
Kepimo Vadovas
Pateikiamas automatinių programų sąrašas.
Pagrindiniai Nustatymai
Naudojamas prietaiso sąrankai nustatyti.
Mėgstamiausios
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
Papildomas meniu: Pagrindiniai Nustatymai
Sim‐
bolis
Papildomas meniu
Aprašas
Paros laikas
Nustato esamą laikrodžio laiką.
Laiko Parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, ekrane rodomas
esamas laikas.
Set + Go
Nustatyti funkciją ir ją suaktyvinti vėliau paspau‐
dus bet kurį valdymo skydelio simbolį.
Kaitinti + Palaikyti
Išlaiko paruoštą maistą šiltą 30 minučių pasibai‐
gus maisto gaminimo ciklui.
Laiko Pratęsimas
Įjungiama ir išjungiama laiko pratęsimo funkcija.
Ekrano Kontrastiškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano kontrastiškumas.
Ekrano Ryškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano ryškumas.
Kalba
Nustatoma ekrano kalba.
Skambučio Garsumas
Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso signalų
garsumo laipsnis.
Mygtukų Signalai
Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų paspaudimo
garso signalai. Negalima išjungti jutiklių lauko
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA garso signalo.
Įspėjamieji/Klaidų Signalai
Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji signalai.
DEMO režimas
Aktyvavimo / išjungimo kodas: 2468
Aptarnavimas
Rodo programinės įrangos versiją ir sąranką.
Gamyklos Nustatymai
Visi nustatyti parametrai pakeičiami gamyklos
nuostatomis.
12
www.aeg.com
6.3 Kaitinimo funkcijos
įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite funkciją Mažasis
Kepintuvas.
3. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
4. Nustatykite temperatūrą.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
temperatūra kyla. Kai pasiekiama
nustatyta temperatūra, 3 kartus girdimas
garso signalas ir mirksi juostelė, o po to ji
išnyksta.
6.5 Likęs karštis
Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs
karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
6.4 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
7. MIKROBANGŲ REŽIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Rekomendacijos dėl
mikrobangų
DĖMESIO
Nejunkite orkaitės, jeigu joje
nėra maisto.
•
Į orkaitę maistą dėkite be jokios
pakuotės. Supakuotus pusfabrikačius
galima dėti į orkaitę tik tada, jei
pakuotę galima naudoti mikrobangų
krosnelėje (pasitikslinkite informaciją
ant pakuotės).
• Kai naudojate mikrobangų funkciją,
dėkite maistą ant lėkštės, ertmės
apačioje.
Gaminimas
• Gaminkite maistą uždengę.
Neuždengtą maistą gaminkite tik tada,
jeigu norite, kad jis būtų su plutele.
• Neperkepkite patiekalų, nustatydami
pernelyg dideles galios ir laiko
nuostatas. Maistas gali išdžiūti,
pridegti arba gali kilti gaisras.
•
Nenaudokite orkaitės kiaušiniams su
lukštais virti ir sraigėms gaminti, nes
šie produktai gali sprogti. Prieš
pašildydami, pradurkite kepto
kiaušinio trynį.
• Prieš gamindami pradurkite maisto
odeles arba nulupkite jas šakute.
• Supjaustykite daržoves maždaug
vienodo dydžio gabalėliais.
• Skystus patiekalus kartais
pamaišykite.
• Prieš patiekdami, maistą išmaišykite.
• Kai išjungiate orkaitę, palikite maistą
kelioms minutėms pastovėti. Žr. skyrių
„Patarimai“ .
Atitirpinimas
• Dėkite užšaldytą, nesuvyniotą maistą
ant mažos apverstos lėkštutės į indą
arba ant atšildymui skirtų grotelių ar
plastmasinio sietelio, kad atšilęs
skystis nutekėtų į indą.
• Vėliau atšilusius gabalėlius nuimkite.
• Galite naudoti didesnę mikrobangų
galią vaisiams ir daržovėms gaminti jų
pirmiausia neatšildę.
LIETUVIŲ
13
7.2 Tinkami prikaistuviai ir medžiagos
Prikaistuvis / medžiaga
Mikrobangos
Atitirpini‐
mas
Pašildy‐
mas
Gamini‐
mas
X
X
Mažasis Ke‐
pintuvas
Stiklas ir porcelianas, kurį galima
naudoti orkaitėje be jokių metalinių
dalių, pvz., karščiui atsparus stiklas
Stiklas ir porcelianas, netinkamas
X
naudoti orkaitėje1)
Stiklas ir stiklo keramika, pagaminta
iš orkaitėje galimos naudoti / šalčiui
atsparios medžiagos
Keramika2), moliniai indai2)
X
Iki 200 °C karščiui atsparus plasti‐
X
kas3)
Kartonas, popierius
X
X
X
Maisto plėvelė
X
X
X
Kepimo plėvelė su spaustuku, saugiu
X
naudoti mikrobangų krosnelėje 3)
Kepimo indai, pagaminti iš metalo,
pavyzdžiui emalio, ketaus
X
X
X
Kepimo skardos, padengtos juodu la‐
X
X
X
Grotelės
X
X
X
Prikaistuvis mikrobangų krosnelei,
pvz., skrudinimo indas
X
ku arba silikonu 3)
Supakuoti maisto pusgaminiai3)
1) Be sidabro, aukso, platinos ar metalo papuošimų / apdailos.
2) Be kvarco ar metalo dalių ar glazūrų, kurių sudėtyje yra metalų
3) Dėl didžiausios temperatūros reikia laikytis gamintojo instrukcijų.
X
14
www.aeg.com
7.3 Patarimai dėl mikrobangų krosnelės naudojimo
Rezultatas
Atitaisymo būdas
Negalite rasti duomenų, tinkamų ruo‐
šiamo maisto kiekiui.
Suraskite informaciją apie panašią maisto rūšį.
Pailginkite arba sutrumpinkite kepimo trukmę, va‐
dovaudamiesi šia taisykle: dvigubas kiekis – be‐
veik dviguba trukmė, pusė kiekio – pusė trukmės.
Pagamintas maistas per sausas.
Nustatykite trumpesnę maisto gaminimo trukmę
arba pasirinkite mažesnę mikrobangų galią ir už‐
denkite medžiaga, tinkama naudoti mikrobangų
krosnelėje.
Maistas dar neatšildytas, nekarštas ar
nepagamintas pasibaigus maisto ga‐
minimo trukmei.
Nustatykite ilgesnį kepimo laiką arba pasirinkite
didesnę mikrobangų galią. Atkreipkite dėmesį,
kad dideliems patiekalams paruošti paprastai rei‐
kia daugiau laiko. Pamaišykite arba apverskite
gaminant.
Pasibaigus gaminimo laikui, patiekalas Kitą kartą pasirinkite mažesnę galią ir ilgesnę ke‐
kraštuose yra perkepęs, o viduryje vis pimo trukmę. Laikui įpusėjus, skysčius, pvz., sriu‐
dar neiškepęs.
bą, pamaišykite.
Kiti dalykai, į kuriuos reikia atkreipti
dėmesį...
• Maisto produktai būna įvairių formų ir
turi skirtingų savybių. Jie ruošiami
įvairiais kiekiais. Todėl gali skirtis
atšildymui, pašildymui ir gaminimui
reikiamas laikas ir galia. Apytikris
principas: dvigubas kiekis – beveik
dvigubai daugiau laiko.
• Mikrobangų krosnelė sukuria šilumą
tiesiai maisto produkto viduje. Dėl šios
priežasties ne visos vietos gali būti
šildomos vienu metu. Jūs turite
maišyti arba apversti šildomus
•
•
•
patiekalus, ypač ruošiant didesnius
maisto kiekius.
Laukimo laikas pateiktas lentelėse.
Palikite maistą prietaise arba išėmę iš
jo, kad šiluma vienodai pasiskirstytų.
Reguliuokite galios lygį pagal maisto
kiekį. Naudojant didelį galios lygį
mažam maisto kiekiui maistas gali
sudegti arba atsirasti kibirkščiavimas,
kai naudojami priedai.
Ryžius geriausiai pagaminsite, jeigu
naudosite plačius indus plokščiais
dugnais.
7.4 Mikrobangų krosnelės funkcijos
Funkcijos
Aprašas
Mikrobangų krosne‐ Sukuria šilumą tiesiai maisto produkto viduje. Naudokite šią funkciją
lė
paruoštiems patiekalams ir gėrimams šildyti, užšaldytai mėsai arba
vaisiams atšildyti ir daržovėms bei žuviai gaminti.
Kombinuotieji prie‐
taisai
Naudokite ją kaitinimo funkcijai ir mikrobangų režimui naudoti vienu
metu. Naudokite greitesniam maisto gaminimui, tuo pat metu jį ap‐
skrudinant.
Greitasis paleidi‐
mas
Naudokite šią funkciją mikrobangų funkcijai įjungti, vieną kartą palie‐
tus simbolį
kundžių.
didžiausia mikrobangų galia. Veikimo trukmė: 30 se‐
LIETUVIŲ
7.5 Mikrobangų funkcijos
nustatymas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite , kad įjungtumėte
mikrobangų funkciją.
3. Palieskite . Funkcija Funkcija
Trukmė nustatyta 30 sekundžių ir
mikrobangų krosnelė pradeda veikti.
Kiekvieną kartą palietus ,
funkcijos laikas pailgėja 30
sekundžių. Trukmė.
Jeigu neliesite , prietaisas
išsijungs po 20 sekundžių.
4. Palieskite , jei norite nustatyti
funkciją Trukmė. Žr. „Laikrodžio
funkcijų nustatymas“.
Kai funkcijos Trukmė laikas
yra ilgesnis kaip 7 minutės,
mikrobangų galia sumažėja
iki 600 W.
Didžiausia laiko nuostata
funkcijai Trukmė yra 90
minučių.
Galite keisti mikrobangų
galią (palieskite
arba
ir po to
) ir funkciją
Trukmė
bet kuriuo metu,
kai veikia mikrobangų
funkcija.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, 2
minutes girdimas garso signalas.
Mikrobangų funkcija išjungiama
automatiškai. Palieskite bet kurį
simbolį garso signalui išjungti.
Norėdami išjungti
mikrobangų funkciją,
palieskite
.
15
Jeigu paliesite
arba
atidarysite dureles, funkcija
išsijungs. Norėdami ją vėl
įjungti, palieskite
.
7.6 Kombinuotosios
funkcijos nustatymas
1. Kaitinimo funkcijos įjungimas. Žr.
„Kaitinimo funkcijos įjungimas“.
2. Palieskite
ir atlikite tuos pačius
veiksmus, kaip ir nustatant
mikrobangų funkciją.
Kai kurioms funkcijoms
mikrobangos pradės veikti,
kai tik bus pasiekta nustatyta
temperatūra.
Kombinuotąjai funkcijai negalimos
funkcijos: Mėgstamiausios, Pabaiga, Set
+ Go, Kaitinti + Palaikyti.
7.7 Greitojo paleidimo
funkcijos nustatymas
1. Jeigu reikia, išjunkite prietaisą,
palietę
.
2. Palieskite , kad įjungtumėte greitojo
paleidimo funkciją.
Kiekvieną kartą palietus , funkcijos
Trukmė laikas pailgėja 30 sekundžių.
Galite pakeisti mikrobangų
galią (žr. „Mikrobangų
funkcijos nustatymas“).
3. Palieskite , kad nustatytumėte
laiką funkcijai Trukmė. Žr. „Laikrodžio
funkcijų nustatymas“.
7.8 Maisto gaminimo
naudojant skirtingas galios
nuostatas pavyzdžiai
Duomenys lentelėje yra tik orientacinio
pobūdžio.
16
www.aeg.com
Galios nustatymas
Naudojimas
•
•
•
•
1 000 W
900 W
800 W
700 W
Skysčiams šildyti
Apkepti / apvirti prieš pradedant gaminti
Daržovėms virti
•
•
600 W
500 W
Užšaldytiems patiekalams atšildyti ir pašildyti
Lėkštėse patiekiamiems patiekalams šildyti
Troškiniams virti
Patiekalams iš kiaušinių virti
•
•
•
400 W
300 W
200 W
Baigti virti įvairius patiekalus
Greitai gendantiems maisto produktams virti
Kūdikių maisteliui šildyti
Ryžiams brinkinti
Greitai gendantiems patiekalams šildyti
Sūriui, šokoladui, sviestui tirpinti
Duonai atšildyti
•
100 W
Mėsai, žuviai atšildyti
Sūriui, grietinei, sviestui atšildyti
Vaisiams ir pyragams atšildyti
8. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
8.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Laikmatis
Naudojimo sritis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2 val.
30 min). Ši funkcija neturi poveikio prietaiso
veikimui. Ją taip pat galite įjungti, kai prietai‐
sas yra išjungtas.
Mygtuku
įjunkite funkciją. Norėdami nus‐
tatyti minutes, paspauskite
paskui
arba
,o
, kad įjungtumėte.
Trukmė
Veikimo trukmei nustatyti (ne daugiau kaip
23 val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos išjungimo laikui nustatyti
(ne daugiau nei 23 val. ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
LIETUVIŲ
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas TrukmėPabaiga,
prietaisas išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Prietaisas
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
8.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Prieš naudodami funkcijas
Trukmė, Pabaiga,
pirmiausiai turite nustatyti
kaitinimo funkciją ir
temperatūrą. Prietaisas
automatiškai išsijungia.
Galite naudoti funkcijas
Trukmė ir Pabaiga tuo pat
metu, jeigu norite
automatiškai įjungti ir išjungti
prietaisą vėliau.
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
•
4. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Prietaisas išsijungia. Ekrane
rodomas pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
Funkcija Trukmė nustatyta.
Funkcija Kaitinti + Palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo arba kepinimo procedūrai.
Šią funkciją įjungti arba išjungti galite
meniu Pagrindiniai Nustatymai.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti +
Palaikyti.
8.4 Laiko Pratęsimas
Funkcija Laiko Pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
Taikytina visoms kaitinimo
funkcijoms, naudojant
funkcijas Trukmė arba
Automatinės Svorio Progr..
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalai. Paspauskite bet kurį
simbolį.
Ekrane rodomas pranešimas.
2. Paspauskite mygtuką
, kad
8.3 Kaitinti + Palaikyti
įjungtumėte, arba mygtuką
atšauktumėte.
3. Nustatykite funkcijos trukmę.
Funkcijos veikimo sąlygos:
4. Paspauskite
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
9. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
,
5. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso
signalai.
Funkcija lieka įjungta, jeigu keičiate
kaitinimo funkcijas.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
3. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte reikiamą laiką.
17
.
, kad
18
www.aeg.com
9.1 Receptai internete
Šiam prietaisui nurodytų
automatinių programų
receptus galima rasti mūsų
interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą
receptų knygą, patikrinkite
PNC numerį, esantį
techninių duomenų
plokštelėje, ant prietaiso
priekinio rėmo.
9.2 Kepimo Vadovas su
Receptai
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu: Kepimo Vadovas.
Paspauskite , kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite receptą. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
Kai naudojate funkciją
Nustatyti Rankiniu Būdu,
prietaise naudojamos
automatinės nuostatos. Jas
galite pakeisti jas, kaip ir
kitose funkcijose.
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
10. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
10.1 Priedų įstatymas
Naudokite tik tinkamus prikaistuvius ir
medžiagas.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. skyrių „Mikrobangų
režimas“.
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
11. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
11.1 Mėgstamiausios
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausios. Galite išsaugoti 20
programų.
Kaip mėgstamiausių
programų negalite išsaugoti
mikrobangų ir mikrobangų
kombinuotosios funkcijų.
Programos išsaugojimas
1. Įjunkite prietaisą.
,
LIETUVIŲ
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
3. Kelis kartus palieskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma IŠSAUGOTI.
4. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
5. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Mirksi pirmoji raidė.
7. Palieskite
arba
raidei pakeisti.
8. Paspauskite .
Mirksi kita raidė.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
10. Paspauskite ir palaikykite , kad
išsaugotumėte.
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
pozicija, palieskite
arba
ir
paspauskite , kad panaikintumėte
esamą programą.
19
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nuostatą.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Funkcijų
Užraktas.
,
4. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite
. Ekrane rodomas pranešimas.
Paspauskite
, tada patvirtinkite su
.
Išjungus prietaisą, funkcija
taip pat išjungiama.
11.4 Set + Go
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu bet kurio
simbolio paspaudimu.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti Programą.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
,
Programos įjungimas
5. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Set + Go.
,
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausios.
3. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
11.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Kai užraktas nuo vaikų yra įjungtas,
prietaiso negalima netyčia įjungti.
1. Palieskite
ekraną.
, kad įjungtumėte
2. Vienu metu palieskite
ir , kol
ekrane pasirodys pranešimas.
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2-ą veiksmą.
11.3 Funkcijų Užraktas
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
6. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite bet kurį (išskyrus ), kad
paleistumėte funkciją Set + Go.
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
•
•
Funkcijų Užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindiniai
Nustatymai suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
11.5 Automatinis
išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
20
www.aeg.com
•
Temperatūra (°C)
Išsijungimo laikas
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–230
5,5
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: Orkaitės
Apšvietimas, Trukmė,
Pabaiga.
11.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
11.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
•
Dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį simbolį, kai
veikia naktinio šviesumo funkcija
(išskyrus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA),
ekranas persijungia į dieninio
šviesumo režimą 10 sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte funkciją Laikmatis. Kai
funkcija baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
Naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
12. PATARIMAI
•
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
•
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
•
•
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
12.1 Mažasis Kepintuvas
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
DĖMESIO
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Mažasis Kepintuvas
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos keps‐
nys, vidutiniškai
iškeptas
210–230
30–40
30–40
1
Jautienos filė,
vidutiniškai iš‐
kepta
230
20–30
20–30
1
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
210–230
30–40
30–40
1
Veršienos nuga‐ 210–230
rinė
30–40
30–40
1
Avienos nugari‐
nė
210–230
25–35
20–35
1
Žuvis, 500–1
000 g
210–230
15–30
15–30
1
Kiaulienos nu‐
garinė
12.2 Maisto gaminimas
mikrobangomis
Padėkite lėkštę su maistu orkaitės
apačioje ir, praėjus pusei gaminimo laiko,
jį apverskite.
21
Lentynos padė‐
tis
Kai šildote gėrimus, įdėkite į butelį ar
stiklinę šaukštą, kad geriau pasiskirstytų
karštis.
Uždenkite maistą.
Pamaišykite maistą, praėjus pusei jo
gaminimo ar atitirpinimo laiko.
Šaldytos mėsos atšildymas
Patiekalas
Galia (vatais)
Laikas (min.)
Laukimo laikas
(min.)
Kepsnys (0,2 kg)
100
5–7
5–10
Malta mėsa (0,5 kg)
100
10–15
5–10
Šaldytos paukštienos atšildymas
Patiekalas
Galia (vatais)
Laikas (min.)
Laukimo laikas
(min.)
Viščiukas (1 kg)
100
25–30
10–20
Viščiukų krūtinėlė (0,15 kg)
100
3–5
10–15
Viščiukų blauzdelės (0,15
kg)
100
3–5
10–15
Patiekalas
Galia (vatais)
Laikas (min.)
Laukimo laikas
(min.)
Visa žuvis (0,5 kg)
100
10–15
5–10
Žuvies filė (0,5 kg)
100
12–15
5–10
Šaldytos žuvies atšildymas
22
www.aeg.com
Pieno produktų atšildymas
Patiekalas
Galia (vatais)
Laikas (min.)
Laukimo laikas
(min.)
Sviestas (0,25 kg)
100
3–5
15–20
Tarkuotas sūris (0,25 kg)
100
3–5
30–60
Patiekalas
Galia (vatais)
Laikas (min.)
Laukimo laikas
(min.)
Mielinė tešla (1 porcija)
200
2–3
15–20
Sūrio pyragas (1 vienetas)
100
2–4
15–20
Sausas pyrago pusfabrikatis
(pvz., keksas) (1 vnt.)
200
2–4
15–20
Duona (1 vienetas)
200
15–20
5–10
Pjaustyta duona (1 vienetas)
200
3–5
5–10
Duonos bandelės (1 viene‐
tas)
200
2–4
2–5
Patiekalas
Galia (vatais)
Laikas (min.)
Laukimo laikas
(min.)
Vaisiai (0,25 kg)
100
5–10
10–15
Galia (vatais)
Laikas (min.)
Laukimo laikas
(min.)
Kūdikių maistas stiklainiuose 300
(0,2 kg)
1–2
–
Kūdikių pienas (180 ml); į
buteliuką įdėkite šaukštą
600
00:20–0:40
–
Pusfabrikačiai (0,5 kg)
600
6–9
2–5
Užšaldyti pusgaminiai (0,5
kg)
400
10–15
2–5
Pienas (200 ml)
1 000
1–1:30
–
Vanduo (200 ml)
1 000
1:30–2
–
Padažas (200 ml)
600
1–3
–
Sriuba (200 ml)
600
3–5
–
Pyragų / tešlainių atšildymas
Vaisių atšildymas
Pašildymas
Patiekalas
LIETUVIŲ
23
Maisto gaminimas / tirpinimas
Patiekalas
Galia (vatais)
Laikas (min.)
Laukimo laikas
(min.)
Šokoladas / šokoladinis
glaistas (0,15 kg)
300
2–4
–
Sviestas (0,1 kg)
400
0:30–1:30
–
Patiekalas
Galia (vatais)
Laikas (min.)
Laukimo laikas
(min.)
Visa žuvis (0,5 kg)
500
8–10
2
Žuvies filė (0,5 kg)
400
4–7
2
Šviežios daržovės (0,5 kg +
50 ml vandens)
600
10–20
–
Šaldytos daržovės (0,5 kg +
50 ml vandens)
600
15–20
–
Bulvės su lupenomis (0,5 kg
+ 600 ml vandens)
600
7–10
–
Ryžiai (0,2 kg + 400 ml van‐
dens)
600
15–18
–
Kukurūzų spragėsiai
1 000
1:30–3
–
Gaminimas
Mikrobangų kombinuotoji funkcija
Naudokite šią funkciją greitesniam
maisto gaminimui ir skrudinimui.
Patiekalas
Ugniai atsparūs indai
•
Kombinuotosios funkcijos: Mažasis
Kepintuvas ir Mikrobangos.
Galia
(va‐
tais)
Tempe‐ Lai‐
Lenty‐ Laukimo lai‐
ratūra
kas
nos
kas (min.)
(°C)
(min.) padė‐
tis
2 viščiuko pu‐ Apvalus stiklinis indas,
sės (2 x 0,55 Ø 26 cm
kg)
300
220
40
2
5
Bulvių plokš‐
tainis (1 kg)
Apkepas
300
200
40
2
10
Kiaulienos
sprandinė
(1,1 kg)
Stiklinis indas su koštu‐ 300
vu
200
70
1
10
12.3 Informacija patikros įstaigoms
Mikrobangų funkcija
Patikros pagal IEC 60705 standartą.
24
www.aeg.com
Patiekalas
Galia (va‐ Kiekis
tais)
(kg)
Lentynos Laikas (min.)
padėtis
Pastabos
1)
Biskvitinis
pyragas
600
0.475
Apačia
8–9
Pasukite indą 1/4 pasu‐
kimo, įpusėjus maisto
gaminimo trukmei.
Maltos mė‐
sos kepsnys
400
0.9
1
25–27
Pasukite indą 1/4 pasu‐
kimo, įpusėjus maisto
gaminimo trukmei.
Plakti kiauši‐
niai
300
1
2
30-33
Pasukite indą 1/4 pasu‐
kimo, įpusėjus maisto
gaminimo trukmei.
Mėsos atšil‐
dymas
100
0.5
1
15
Praėjus pusei nustatyto
gaminimo laiko, mėsą
reikia apversti.
1) Jeigu nenurodyta kitaip, naudokite groteles.
Kombinuotoji mikrobangų funkcija
Patikros pagal IEC 60705 standartą.
Patieka‐
las
Funkcija
Galia
(va‐
tais)
Kie‐
kis
(kg)
Tempe‐
ratūra
(°C)
Lenty‐ Laikas
nos
(min.)
padė‐
tis
Pastabos
1)
Bulvių
plokštai‐
nis
Grilis + MB
400
1.1
160
1
44-46
Pasukite indą
1/4 pasukimo,
įpusėjus maisto
gaminimo truk‐
mei.
Viščiu‐
kas
Grilis + MB
400
1.1
200
2
44-46
Įdėkite mėsą į
apvalų stiklinį in‐
dą ir įpusėjus
maisto gamini‐
mo trukmei, ją
apverskite.
1) Jeigu nenurodyta kitaip, naudokite groteles.
13. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Pastabos dėl valymo
•
Prietaiso priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Kruopščiai išvalykite maisto likučius ir
riebalus nuo ertmės viršaus.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
Išdžiovinkite orkaitę, kai ji po
naudojimo yra drėgna.
13.2 Lentynėlių išėmimas
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Galima
nusideginti.
Norėdami išvalyti prietaisą, išimkite
lentynų atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
1
3
2
14. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
25
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
13.3 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
DĖMESIO
Halogeninę lemputę visada
suimkite skudurėliu, kad ant
lemputės neprisviltų riebalų
likučiai.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
26
www.aeg.com
14.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti
arba valdyti.
Orkaitė neprijungta arba ne‐
tinkamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tinka‐
mai prijungta prie maitinimo
tinklo (žr. prijungimo sche‐
mą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis iš‐
jungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjun‐
gimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Apsaugos nuo
užraktas.
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu sau‐
giklis pakartotinai perdega,
kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodomas klaidos ko‐
das, kurio nėra šioje lentelė‐
je.
Įvyko elektronikos gedimas.
•
•
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį arba
apsauginį jungiklį skirsto‐
mojoje saugiklių dėžutė‐
je, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas, kreip‐
kitės į klientų aptarnavi‐
mo skyrių.
Ant maisto produktų ir orkai‐
tės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių.
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
Įjungtas demonstracinis reži‐ 1. Išjunkite prietaisą.
mas.
2. Palieskite ir palaikykite
, kol prietaisas įsi‐
jungs ir išsijungs.
3. Vienu metu paspauskite
ir palaikykite nuspaudę
ir
, kol pasigirs
garso signalai. "Demo"
užges.
LIETUVIŲ
14.2 Aptarnavimo duomenys
27
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
15.1 Energijos taupymas
Orkaitėje yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra
tinkamai uždarytos, kai prietaisas veikia.
Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai
ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada
turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai
pritvirtintas savo vietoje.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją, bet
tik tada, kai naudojate ne mikrobangų
funkciją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje likusio
karščio patiekalas ir toliau keps.
Kai vienu kartu ruošiate kelis patiekalus,
darykite kuo trumpesnes pertraukėles
tarp kepimų.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitėms
funkcijoms, jeigu suaktyvinta programa
su trukme arba pabaigos laiku ir maisto
gaminimo trukmė yra ilgesnė nei 30
minučių, tada kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia anksčiau.
Lemputė ir toliau šviečia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Ruošdami maistą išjunkite apšvietimą.
Įjunkite jį tik tada, kai jo reikia.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
16. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
28
www.aeg.com
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
*
LIETUVIŲ
29
30
www.aeg.com
LIETUVIŲ
31
867343249-B-252017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement