Juno JBD177D6 User manual

Juno JBD177D6 User manual
CS
Návod k
použití
Parní trouba
JBD177D6
2
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Před prvním použitím
Denní používání
Funkce hodin
2
3
6
7
9
9
12
Automatické programy
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Energetická účinnost
14
16
18
19
38
40
42
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
3
•
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět
jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte
se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elektrickým
proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a
poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky
roštů instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
4
• Ujistěte se, že je spotřebič namontován
pod bezpečnou konstrukcí a vedle
bezpečných konstrukcí.
• Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
• Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
• Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem či
výbuchu.
• Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno spotřebiče.
5
•
•
•
•
•
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela nevychladne.
Vaření v páře
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
• Horká pára může způsobit popálení:
– Během vaření v páře neotvírejte
dvířka spotřebiče.
– Po ukončení vaření v páře otvírejte
dvířka spotřebiče opatrně.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění, požáru nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
• Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výbavy)
nečistěte žádným druhem čisticího
prostředku.
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
• V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky pouze
pro použití v domácích spotřebičích.
Nepoužívejte je pro osvětlení
domácnosti.
• Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
6
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
• Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
1
2
3
4
5
5
4
9
3
6
2
1
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ovládací panel
Displej
Zásobník na vodu
Osvětlení
Topný článek
Ventilátor
Generátor páry s krytem
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy polic
8
Příslušenství
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové
formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pečicí sonda
7
Slouží k odsátí zbytkové vodu
z generátoru páry.
K měření teploty uvnitř pokrmu.
Houbička
OVLÁDACÍ PANEL
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K ovládání trouby používejte senzorová tlačítka.
1
2
3
4
5
Senzo‐
rové
tlačítko
Funkce
Popis
-
DISPLEJ
Zobrazí aktuální nastavení trouby.
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí trouby.
FUNKCE
Slouží k nastavení pečicí funkce nebo automatic‐
kého programu.
MŮJ OBLÍBENÝ
PROGRAM
Slouží k uložení vašeho oblíbeného programu.
Použijte k přímému přístupu k vašemu oblíbené‐
mu programu; i u vypnuté trouby.
TEPLOTA / RY‐
CHLÉ ZAHŘÁTÍ
Slouží k nastavení a kontrole teploty vnitřku trouby
nebo teploty pečicí sondy (je-li součástí výbavy).
Při stisknutí a podržení na tři sekundy, vypne či
zapne funkci Rychlé zahřátí. K přímému přístupu
k nastavení teploty první funkce trouby u vypnuté
trouby.
8
Senzo‐
rové
tlačítko
Funkce
Popis
NAHORU, DOLŮ
K pohybu nahoru nebo dolů v nabídce.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
OSVĚTLENÍ
TROUBY
Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení trouby.
HODINY
Slouží k nastavení funkcí hodin.
MINUTKA
Slouží k nastavení funkce Minutka.
6
7
8
9
10
Displej
A
B
G
C
F
E
D
A. Symbol funkce trouby
B. Displej teploty / denního času
C. Displej hodin / zbytkového tepla /
Minutka
D. Ukazatel zbytkového tepla
E. Kontrolky funkcí hodin
F. Kontrolka ohřevu / kontrolka rychlého
zahřívání
G. Číslo funkce / programu trouby
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
/
/
Název
Popis
Funkce
Můžete zvolit funkci trouby.
Automatické programy
Můžete zvolit automatický program.
Oblíbené
Je spuštěn oblíbený program.
kg / g
Je spuštěný automatický program se za‐
dáním váhy.
h / min
Je spuštěna funkce hodin.
Teplota / Rychlé zahřátí
Funkce je spuštěna.
9
Symbol
Název
Popis
Teplota
Zobrazuje se aktuální teplota.
Teplota
Teplotu můžete změnit.
Pečicí sonda
Pečicí sonda je zasunutá v zásuvce.
Osvětlení
Vypnuli jste osvětlení.
Minutka
Je spuštěná funkce minutky.
Ukazatel ohřevu
Když zapnete pečicí funkci, zobrazí se .
Tyto stavové čárky zobrazují zvyšování či
klesání teploty v troubě.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, stavové čárky zhasnou.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
První čištění
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství a
vyjímatelné drážky na rošty.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Funkce trou‐
by
Pečicí funkce
Funkce trou‐
by
Vaření V
Páře
Použití
Horká Pára
Interval Plus
K přípravě zeleniny, ryb,
brambor, rýže, těstovin
nebo speciálních příloh.
Horká Pára
Interval
Použití
K přípravě pokrmů s vy‐
sokým obsahem vlhkosti
a pro vaření ryb, pudinku
do polévky a terin ve vo‐
dě.
K pečení chleba, velkých
kusů masa nebo k
ohřevu chlazených či
mražených pokrmů.
10
Funkce trou‐
by
Vlhký horko‐
vzduch
Použití
Tato funkce slouží k
úspoře energie při peče‐
ní. Další informace viz
kapitola „Tipy a rady“,
Horký vzduch s párou.
Dvířka trouby by měla být
během pečení zavřená,
aby nedošlo k přerušení
funkce a aby trouba fun‐
govala co nejúsporněji.
Při použití této funkce se
teplota ve vnitřku trouby
může lišit od nastavené
teploty. Vzhledem k vy‐
užití zbytkového tepla
může být tepelný výkon
nižší. Obecná doporuče‐
ní ohledně úspory ener‐
gie viz kapitola „Energe‐
tická účinnost“, Úspora
energie.Tato funkce byla
použita ke splnění ener‐
getické třídy dle normy
EN 60350-1.
Pravý Horký
Vzduch
K pečení jídel na třech
úrovních současně a k
sušení potravin.Nastavte
teplotu trouby o 20 - 40
°C nižší než při použití
funkce Konvenční ohřev.
Příprava Piz‐
zy
K pečení jídel, která vy‐
žadují propečenější a
křupavý spodek, na jed‐
né úrovni. Nastavte te‐
plotu trouby o 20 - 40 °C
nižší než při použití funk‐
ce Konvenční ohřev.
Funkce trou‐
by
Horní/spodní
ohřev (Horní/
Spodní
Ohřev)
Mražené Po‐
traviny
Turbo Gril
Velkoplošný
Gril
K pečení moučných jídel
a masa na jedné úrovni
trouby.
K přípravě polotovarů do
křupava, jako např. hra‐
nolek, amerických bram‐
bor nebo jarních závitků.
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni.
Také k zapékání a peče‐
ní dozlatova.
Ke grilování plochých ku‐
sů ve velkém množství a
opékání chleba.
Ke grilování plochých po‐
krmů a opékání chleba.
Gril
K udržení teploty po‐
krmů.
Uchovat Te‐
plé
Rozmrazová‐
ní
K přípravě měkkých a
šťavnatých pečení.
Nízkoteplotní
Pečení
Použití
Spodní Ohřev
Tuto funkci lze použít k
rozmrazování zmraže‐
ných potravin jako je ze‐
lenina a ovoce. Doba
rozmrazování závisí na
množství a velikosti
zmražených potravin.
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
K čištění vnitřku trouby
pomocí páry.
Čistění Párou
11
Během některých funkcí trouby
se může osvětlení při teplotě
nižší než 60 °C automaticky
vypnout.
Nastavení pečicí funkce
1. Zapněte troubu pomocí .
Na displeji se zobrazí nastavená teplota,
symbol a číslo pečicí funkce.
2. Stisknutím
nebo
nastavte
pečicí funkci.
nebo se trouba
3. Stiskněte
automaticky spustí po pěti sekundách.
Pokud troubu spustíte a nenastavíte
žádnou pečicí funkci nebo program,
trouba se po 20 sekundách automaticky
vypne.
Změna teploty
Stisknutím
nebo
změníte teplotu v
krocích po 5 °C.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál a ukazatel
ohřevu se přestane zobrazovat.
Zjištění teploty
Aktuální teplotu v troubě můžete
zkontrolovat při probíhající funkci či
programu.
1. Stiskněte .
Na displeji se zobrazuje teplota uvnitř
trouby.
2. Stiskněte
nebo se nastavená
teplota zobrazí na displeji automaticky
po pěti sekundách.
Rychlé zahřátí
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte
do spotřebiče žádné potraviny.
Funkci rychlého zahřátí lze použít pouze s
některými funkcemi trouby. Pokud je v
nabídce nastavení zapnuta zvuková
signalizace a funkci rychlého zahřátí nelze
s danou funkcí použít, zazní zvuková
signalizace. Viz „Používání nabídky
nastavení“ v části „Doplňkové funkce“.
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Funkci rychlého zahřátí zapnete
stisknutím a podržením
na déle než tři
sekundy.
Je-li funkce rychlého zahřátí zapnutá, na
displeji se zobrazí: blikající vodorovné
stavové čárky a
.
Vaření v páře
Víčko zásobníku na vodu se nachází v
ovládacím panelu.
VAROVÁNÍ! Nenalévejte vodu
přímo do generátoru páry!
Používejte pouze studenou
vodou z kohoutku.
Nepoužívejte filtrovanou
(demineralizovanou) či
destilovanou vodu.
Nepoužívejte jiné tekutiny. Do
zásobníku na vodu nenalévejte
hořlavé či alkoholické tekutiny.
1. Stisknutím víčka zásobník na vodu
otevřete.
2. Zásobník na vodu naplňte přibližně
800 ml vody.
Zásoba vody vystačí přibližně na 50
minut.
3. Zatlačte zásobník na vodu na do
původní polohy.
4. Zapněte troubu.
5. Nastavte funkci pečení v páře a
teplotu.
6. V případě potřeby nastavte funkci:
Trvání
nebo : Ukončení .
Pára se objeví přibližně za dvě minuty.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál.
Když v zásobníku na vodu dochází voda,
zazní zvukový signál. Abyste mohli
pokračovat ve vaření v páře, do zásobníku
je nutné doplnit vodu dle výše uvedeného
postupu.
12
Když je generátor páry
prázdný, zazní zvukový signál.
Zvukový signál zazní na konci doby
přípravy jídla.
7. Vypněte troubu.
8. Po každém dokončení vaření v páře
zásobník na vodu vyprázdněte.
POZOR! Trouba je horká.
Hrozí nebezpečí popálení.
Při vyprazdňování
zásobníku na vodu buďte
opatrní.
9. Po vaření v páře může docházet ke
srážení páry na dně vnitřku trouby.
Dno vnitřku trouby vždy vysušte, až
vychladne.
Nechte troubu zcela vyschnout s
otevřenými dvířky.
Jakmile trouba vychladne, nasajte
zbývající vodu z generátoru páry pomocí
houbičky. V případě potřeby generátor
páry vyčistěte pomocí octu.
FUNKCE HODIN
Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
00:00
Použití
DENNÍ ČAS
Slouží ke zobrazení nebo změně denního času. Čas mů‐
žete změnit pouze tehdy, když je trouba zapnutá.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu trouby.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení, kdy se trouba vypne.
ODLOŽENÝ
START
Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
NASTAVIT A SPU‐
STIT
K pozdějšímu zapnutí trouby s potřebnými nastaveními je‐
diným stisknutím senzorového tlačítka.
MINUTKA
Slouží k nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá
žádný vliv na provoz trouby. Funkci MINUTKA můžete za‐
pnout kdykoliv; i u vypnuté trouby.
MĚŘIČ ČASU
Slouží k nastavení měřiče času, který zobrazuje délku pro‐
vozu trouby. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trou‐
by. Zapne se ihned, jak začne trouba hřát. MĚŘIČ ČASU
se nezapne, když je nastavená funkce TRVÁNÍ a UKON‐
ČENÍ.
Nastavení a změna času
Po prvním připojení k síťovému napájení
vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí
a 12:00. "12“ bliká.
1. Pomocí
2. Stiskněte
3. Pomocí
nebo
nebo
nebo
nastavte hodiny.
.
nastavte minuty.
4. Stiskněte
nebo .
Na displeji se zobrazí nový čas.
Chcete-li změnit denní čas, opakovaně
stiskněte , dokud nezačne blikat .
Nastavení funkce TRVÁNÍ
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
13
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
3. Pomocí
nebo
nastavte minuty
funkce TRVÁNÍ.
4. Stiskněte
nebo se funkce TRVÁNÍ
spustí po pěti sekundách automaticky.
nebo
nastavte hodiny
5. Pomocí
funkce TRVÁNÍ.
6. Stiskněte
. Funkce TRVÁNÍ se po
pěti sekundách spustí automaticky.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty signál. Na displeji bliká
a
nastavení času. Trouba se vypne.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
libovolného senzorového tlačítka nebo
otevřením dvířek trouby.
8. Vypněte troubu.
Nastavení funkce UKONČENÍ
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
3. Použijte
nebo
k nastavení
UKONČENÍ a
nebo
k potvrzení.
Nejprve nastavte minuty a poté hodiny.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavení času. Spotřebič se
automaticky vypne.
4. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka nebo
otevřením dvířek trouby.
5. Vypněte spotřebič.
Nastavení funkce
ODLOŽENÉHO STARTU
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
3. Pomocí
nebo
nastavte minuty
funkce TRVÁNÍ.
.
4. Stiskněte
5. Pomocí
nebo
nastavte hodiny
funkce TRVÁNÍ.
6. Stisknutím
spotřebič přejde na
nastavení funkce UKONČENÍ.
Na displeji bliká .
7. Použijte
nebo
k nastavení
UKONČENÍ a
nebo
k potvrzení.
Nejprve nastavte minuty a poté hodiny.
Spotřebič se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ. Po
uplynutí nastaveného času zní dvě minuty
zvukový signál. Na displeji bliká
a
nastavení času. Spotřebič se automaticky
vypne.
8. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka nebo
otevřením dvířek trouby.
9. Vypněte spotřebič.
Když je funkce Odloženého
startu zapnutá, na displeji se
zobrazuje statický symbol
funkce trouby,
s tečkou a
. Tečka na displeji hodin /
zbytkového tepla zobrazuje,
která funkce hodin je zapnutá.
Nastavení funkce NASTAVIT A
SPUSTIT
Funkci NASTAVIT A SPUSTIT můžete
použít, pouze pokud je nastavena funkce
TRVÁNÍ.
1. Zvolte funkci trouby (nebo program) a
teplotu.
2. Nastavte funkci TRVÁNÍ.
3. Opakovaně stiskněte , dokud na
displeji nezačne blikat .
4. Stisknutím
nastavíte funkci
NASTAVIT A SPUSTIT.
Na displeji se objeví
a
s
ukazatelem. Tento ukazatel značí, která
funkce je zapnutá.
5. Stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka (kromě tlačítka ZAP/VYP)
spustíte funkci NASTAVIT A SPUSTIT.
14
Nastavení funkce MINUTKA
1. Stiskněte .
Na displeji bliká
a „00“.
můžete přepínat mezi
2. Pomocí
funkcemi. Nejprve nastavte sekundy,
poté minuty a hodiny.
3. Použijte
nebo
k nastavení
MINUTKY a
k potvrzení.
4. Stiskněte
nebo se funkce
MINUTKA po pěti sekundách spustí
automaticky.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál a na displeji začne
blikat „00:00“ a .
5. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka nebo
otevřením dvířek trouby.
MĚŘIČ ČASU
1. Měřič času vynulujete opětovným
stisknutím , dokud se na displeji
.
současně nerozbliká
2. Stiskněte a podržte
. Až se na
displeji zobrazí „00:00“, měřič času
začne znovu počítat.
AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
K dispozici je 25 automatických programů.
Automatický program použijte, když
neznáte recept nebo nemáte zkušenosti s
přípravou daného pokrmu. Na displeji se
zobrazí výchozí doba přípravy u všech
automatických programů.
Automatické programy
Číslo programu
Název programu
1
TRADIČNÍ ZELENINA
2
ZAPEČENÉ BRAMBORY
3
FARMÁŘSKÝ CHLÉB
4
PEČIVO
5
RYBY
6
PLNĚNÁ RYBA (PSTRUH)
7
ŠVESTKOVÉ KNEDLÍKY
8
TELECÍ KOLENO
9
RÝŽE
10
LASAGNE
11
KYNUTÍ TĚSTA
12
DUŠENÉ HOVĚZÍ
13
VEPŘOVÁ PEČENĚ
15
Číslo programu
Název programu
14
TELECÍ PEČENĚ
15
JEHNĚČÍ PEČENĚ
16
PEČENÁ ZVĚŘINA
17
CELÉ KUŘE
18
PIZZA
19
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
20
CITRONOVÝ KOLÁČ
21
TVAROHOVÝ KOLÁČ
22
ZAPEČENÉ CANNELLONI
23
KOLÁČ - POLOTOVAR
24
PIZZA - POLOTOVAR
25
PŘÍLOHY Z BRAMBOR - POLOTOVAR
Automatické programy
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte
.
Na displeji se zobrazí , symbol a číslo
automatického programu.
3. K volbě automatického programu
použijte
nebo
.
4. Stiskněte
nebo pět sekund
počkejte, dokud se spotřebič sám
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál. Symbol
bliká.
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek trouby.
7. Vypněte spotřebič.
Automatické programy se
zadáním váhy
Trouba vypočítá čas pečení podle zadané
váhy masa.
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte
.
3. Pomocí
nebo
nastavte program
se zadáním váhy.
Na displeji se zobrazuje: doba pečení,
symbol trvání
a přednastavená
hmotnost a jednotka hmotnosti (kg, g).
4. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Spotřebič se zapne.
5. Výchozí hmotnost můžete změnit
pomocí
nebo
. Stiskněte
.
6. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
bliká.
7. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek trouby.
8. Vypněte spotřebič.
Automatické programy s pečicí
sondou (vybrané modely)
Teplota středu pokrmů je u programů s
pečicí sondou předem pevně daná.
Program se ukončí, když spotřebič
dosáhne nastavené teploty středu
pokrmu.
1. Zapněte spotřebič.
16
2. Opakovaně stiskněte
, dokud se na
displeji nezobrazí .
3. Nainstalujte pečicí sondu. Viz „Pečicí
sonda“.
4. Pomocí
nebo
nastavte program
s pečicí sondou.
Na displeji se zobrazí doba pečení,
a
.
5. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zazní na
dvě minuty zvukový signál.
bliká.
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek.
7. Vypněte spotřebič.
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Pečicí sonda
Je nutné nastavit dvě teploty: teplotu
trouby a teplotu sondy ve středu pokrmu.
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Jakmile teplota masa dosáhne nastavené
teploty, spotřebič se vypne.
POZOR! Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu nebo
originální náhradní díly.
Pečicí sonda musí během
pečení zůstat v mase a v
zásuvce.
1. Zapněte spotřebič.
2. Umístěte hrot pečicí sondy (se
symbolem
na rukojeti) do středu
masa.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky na přední straně spotřebiče.
Na displeji se zobrazí blikající
a
přednastavená teplota sondy. Při prvním
použití je použita teplota 60 °C a při
dalším použití je použita poslední
nastavená hodnota.
Když zasunete pečicí sondu do
zásuvky, zrušíte nastavení
funkce hodin.
4. Použijte
nebo
k nastavení
teploty středu masa.
5. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Teplotu sondy můžete
nastavit pouze, když bliká
symbol . Pokud se na
displeji zobrazuje , ale
nebliká, před tím, než
nastavíte teplotu sondu,
nastavte novou hodnotu
a
nebo
stisknutím
.
6. Nastavte funkci trouby a teplotu.
Na displeji se zobrazuje aktuální teplota
sondy ve středu pokrmu a symbol ohřevu
.
Zatímco spotřebič vypočítává přibližnou
délku, na displeji se zobrazuje odpočet
času. Po prvním výpočtu se na displeji
zobrazí přibližná doba přípravy.
Spotřebič během pečení pokračuje ve
výpočtu jeho doby. Displej pravidelně
aktualizuje novou hodnotu doby pečení.
17
Když pečete s pečicí sondou,
můžete změnit teplotu
zobrazenou na displeji. Po
zasunutí pečicí sondy do
zásuvky a nastavení funkce
trouby a teploty se na displeji
zobrazí aktuální teplota středu
masa.
Opětovným stisknutím
zobrazíte další tři teploty:
• nastavenou teplotu
středu masa
• aktuální teplotu trouby
• aktuální teplotu středu
masa.
Když teplota sondy ve středu pokrmu
dosáhne nastavené hodnoty, zazní
dvouminutový zvukový signál a zabliká
teplota středu a . Spotřebič se vypne.
7. Signál vypnete zmáčknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a maso vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ! Při vytahování
pečicí sondy buďte opatrní. Je
horká. Hrozí nebezpečí
popálení.
Vložení příslušenství
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně roštu
a tvarovaný rošt v drážkách nad nimi.
POZOR! U funkce Vaření v
páře nepoužívejte plech na
pečení nebo hluboký pekáč /
plech.
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů
a ujistěte se, že nožičky směřují dolů.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto zářezy
také fungují jako zařízení proti
překlopení. Vysoký okraj kolem
roštu slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
18
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Použití funkce Oblíbené
programy
Pomocí této funkce můžete uložit vaše
oblíbené nastavení teploty a doby přípravy
určité funkce či programu trouby.
1. Nastavte teplotu a dobu pečení pro
určitou funkci či program.
2. Stiskněte a na déle než tři sekundy
podržte . Zazní zvukový signál.
3. Vypněte spotřebič.
• Tuto funkci zapnete stisknutím .
Spotřebič spustí váš oblíbený program.
Během spuštěné funkce lze
měnit dobu přípravy jídla a
teplotu.
• Tuto funkci vypnete stisknutím .
Spotřebič vypne váš oblíbený program.
Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Na displeji se zobrazí SAFE.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 3.
Použití funkce Blokování
tlačítek
Tuto funkci lze zapnout pouze u zapnuté
trouby.
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně funkce trouby.
1. Chcete-li funkci zapnout, zapněte
troubu.
2. Zapněte funkci či nastavení trouby.
3. Na dvě sekundy současně stiskněte a
a
.
podržte
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí symbol zámku.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 3.
Troubu lze při zapnutém
blokování tlačítek vypnout.
Když troubu vypnete, funkce
blokování tlačítek se vypne.
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití trouby.
1. Tuto funkci lze zapnout i u vypnuté
trouby. Nenastavujte pečicí funkci.
2. Stiskněte a podržte
po dobu tří
sekund.
3. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
a
.
současně
Zazní zvukový signál.
Použití nabídky nastavení
Nabídka nastavení vám umožňuje
zapnout nebo vypnout funkce v hlavní
nabídce. Na displeji se zobrazí SET a
číslo nastavení.
Popis
Hodnota
1
NASTAVIT A SPUSTIT
ZAP/VYP
2
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA
ZAP/VYP
3
TÓNY TLAČÍTEK1)
KLIKNUTÍ / PÍPNUTÍ / VYP
4
TÓN ZÁVADY
ZAP/VYP
5
SERVISNÍ NABÍDKA
-
6
OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ
ANO / NE
1) Není možné deaktivovat tón senzorového tlačítka ZAP/VYP.
19
1. Stiskněte a podržte
po dobu tří
sekund.
Na displeji se zobrazí SET1 a blikající „1“.
2. Stisknutím
nebo
zvolte
nastavení.
3. Stiskněte
.
4. Stisknutím
nebo
změňte
hodnotu nastavení.
.
5. Stiskněte
K opuštění nabídky nastavení stiskněte
nebo stiskněte a podržte
.
Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce trouby a vy nezměníte žádné
nastavení, automaticky vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
Po automatickém vypnutí spotřebič
zapnete stisknutím jakéhokoliv
senzorového tlačítka.
Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
• Noční jas - když je spotřebič vypnutý,
tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
• Denní jas:
– když je spotřebič zapnutý.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv
senzorového tlačítka (kromě
tlačítka ZAP/VYP), displej se na
následujících 10 sekund přepne
zpět do režimu denního jasu.
– Pokud je spotřebič vypnutý a
nastavíte funkci Minutka. Když se
funkce Minutka dokončí, displej se
přepne zpět do režimu nočního
jasu.
Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
Automatické vypnutí nefunguje
s funkcemi: pečicí sonda,
Osvětlení, Nízkoteplotní
pečení, Trvání, Ukončení,
Odložený start.
TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých
přísad.
Doporučení k pečení
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. V tabulkách níže
jsou uvedena standardní nastavení
teploty, doby přípravy a polohy roštu.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Vnitřní strana dvířek
Na vnitřní straně dvířek můžete najít:
20
• čísla poloh roštů.
• informace o funkcích trouby,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro jídla.
Vaření v páře
Používejte pouze žáruvzdorné nádobí
odolné proti korozi nebo nádobí z
chromované oceli.
Pečete-li na více než jedné úrovni trouby,
ujistěte se, že mezi rošty je dostatek místa
pro cirkulaci páry.
Pokud není v tabulce níže doporučeno
předehřátí trouby, zahajte přípravu jídla se
studenou troubou.
Tabulka vody na páru
Čas (min)
Množství vody v
zásobníku (ml)
15 - 20
300
30 - 40
600
50 - 60
800
Celé jídlo můžete připravit najednou.
Připravujte společně pokrmy s podobnou
dobou přípravy. Když připravujete pokrmy
najednou, použijte největší potřebné
množství vody.
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte množství vody uvedené v tabulce
pro přípravu v páře výše. Je-li doba
pečení delší než 60 minut, přidejte na
každých 10 minut 150 ml vody.
Pokud v tabulce níže není doporučeno
jiné nastavení, nastavte teplotu na 96 °C.
Zelenina
Jídlo
Čas (min)
Loupaná rajčata
15
Špenát
15
Cukety, plátky
15 - 20
Houby, plátky
15 - 20
Lilek
15 - 25
Brokolice, růžičky
20 - 25
Polníček, listy
20 - 25
Hrášek
20 - 25
Paprika, proužky
20 - 25
Kapusta, kadeřavá
20 - 25
Květák, růžičky
25 - 30
Chřest, zelený
25 - 35
Celer, kostičky
25 - 35
Pórek, kroužky
25 - 35
Brokolice, celá
30 - 40
Růžičková kapusta
30 - 40
Vaření
Bílé fazole
30 - 40
Tato funkce umožňuje přípravu všech
druhů čerstvých či zmražených potravin.
Můžete ji použít k přípravě, ohřívání,
rozmrazování, pošírování nebo spařování
zeleniny, masa, ryb, těstovin, rýže, krupice
a vajec.
Chřest, bílý
35 - 45
Černý kořen
35 - 45
Květák, celý
35 - 45
Fenykl, mrkev, kedlu‐
ben, proužky
35 - 45
Vaření V Páře
VAROVÁNÍ! Je-li funkce
zapnutá, buďte při otevírání
dvířek trouby opatrní. Může
dojít k úniku páry.
Sterilizace
Pomocí této funkce lze sterilizovat nádoby
(např. dětské lahve).
Čisté nádoby vložte dnem vzhůru
doprostřed roštu v první poloze.
Naplňte zásobník maximálním množstvím
vody a nastavte dobu na 40 minut.
21
Jídlo
Čas (min)
Jídlo
Čas (min)
Zelené fazolky
35 - 45
35 - 40
Artyčoky
50 - 60
Rýže (poměr vody k
rýži 1,5:1)
Červená Řepa
70 - 90
Houskový knedlík
35 - 45
Bramborové knedlíky
35 - 45
Polenta (poměr vody
3:1)
45 - 50
Neloupané brambory,
střední
45 - 55
Přílohy
Jídlo
Čas (min)
Těstoviny tagliatelle,
čerstvé
20 - 25
Kynuté knedlíky
30 - 40
Vařené brambory,
čtvrtky
35 - 40
Ryby
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Plochý plátek ryby
80
15
Krevety, čerstvé
85
20 - 25
Slávky
96
20 - 30
Losos, filety
85
25 - 35
Krevety, mražené
85
30 - 40
Pstruh, 0,25 kg
85
30 - 40
Pstruh, cca 1 kg
85
40 - 45
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Klobásy Chipolatas
80
15 - 20
Kuřecí prsa, pošírovaná
90
25 - 35
Vařená šunka 1 kg
96
55 - 65
Kuře, pošírované, 1 - 1,2 kg
96
60 - 70
Telecí / vepřová kýta, 0,8 - 1 kg
90
80 - 90
Uzené maso (vepřová kýta), pošírované
90
90 - 110
Hovězí tafelspitz (kvalitní vařené maso)
96
110 - 120
Maso
Vejce
Jídlo
Čas (min)
Vejce, naměkko
11 - 12
Jídlo
Čas (min)
Vejce, na hniličku
13 - 16
22
Jídlo
Čas (min)
Vejce, natvrdo
18 - 21
Kombinace funkcí Turbo Gril a
Vaření V Páře
• Přidejte připravenou zeleninu a přílohy.
• Snižte teplotu trouby na přibližně 90 °C.
Můžete otevřít dvířka trouby do první
polohy na přibližně 15 minut.
• Nastavte funkci: Vaření V Páře. Pečte
všechny pokrmy společně, dokud
nebudou hotové.
Maximální množství vody je
800 ml.
Můžete tyto funkce zkombinovat a
připravovat maso, zeleninu i přílohy
současně.
• Nastavte funkci: Turbo Gril k pečení
masa.
Jídlo
Turbo Gril (první krok: připravte
maso)
Vaření V Páře (druhý krok: přidejte
zeleninu)
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Poloha
roštu
Hovězí
pečeně 1
kg
Růžičko‐
vá kapu‐
sta, po‐
lenta
180
60 - 70
maso: 1
96
40 - 50
maso: 1
zelenina:
3
Vepřová
pečeně 1
kg,
Brambo‐
ry, zeleni‐
na,
omáčka
180
60 - 70
maso: 1
96
30 - 40
maso: 1
zelenina:
3
Telecí
pečeně 1
kg,
Rýže, ze‐
lenina
180
50 - 60
maso: 1
96
30 - 40
maso: 1
zelenina:
3
Horká Pára Interval Plus
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte 300 ml vody.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas
(min)
Tenký
plátek
ryby
85
15 - 25
23
Jídlo
Teplota (°C)
Čas
(min)
Jídlo
Teplota (°C)
Čas
(min)
Malá ry‐
ba do
0,35 kg
90
25 - 35
Housky či
rohlíky k
pečení
200
20 - 30
Silný
plátek
ryby
90
25 - 35
200
25 - 35
Zapeče‐
ná vejce
90
30 - 40
Mražené
bagety k
pečení 40 50 g
180
30 - 40
Pudinko‐
vý
krém /
koláč v
malých
miskách
90
35 - 40
Sekaná,
syrová 0,5
kg
Pečivo 40 60 g
180 - 210
30 - 40
190
40 - 50
Celá ry‐
ba do 1
kg
90
35 - 45
Zapečené
těstoviny
Chléb 0,5 1 kg
180 - 190
45 - 50
Paštiky
Terrine
90
40 - 50
Lasagne
180
45 - 55
Opakovaný Ohřev
Nastavte teplotu 85 °C.
Jídlo
Čas (min)
Jídla na jeden talíř
20 - 25
Těstoviny
20 - 25
Rýže
20 - 25
Knedlíky
25 - 35
Horká Pára Interval
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte 300 ml vody.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas
(min)
Bagety k
pečení 40 50 g
200
20 - 30
Kuře 1 kg
180 - 200
50 - 60
Zapečené
brambory
160 - 170
50 - 60
Uzená
vepřová ký‐
ta 0,6 - 1
kg
160 - 180
60 - 70
Hovězí pe‐
čeně 1 kg
180 - 200
60 - 90
Kachna 1,5
- 2 kg
180
70 - 90
Telecí pe‐
čeně 1 kg
180
80 - 90
Vepřová
pečeně 1
kg
160 - 180
90 - 100
24
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Husa 3 kg
170
130 - 170
1
Jídlo
Teplota (°C)
Čas
(min)
Jídlo
Teplota (°C)
Čas
(min)
Bagety k
pečení 40 50 g
392
20 - 30
Lasagne
338 - 356
45 - 55
Kuře 1 kg
356 - 410
50 - 60
Housky či
rohlíky k
pečení
356 - 410
20 - 30
Zapečené
brambory
320 - 338
50 - 60
320 - 356
60 - 70
Mražené
bagety k
pečení 40 50 g
392
25 - 35
Uzená
vepřová ký‐
ta 0,6 - 1
kg
60 - 90
356
30 - 40
Hovězí pe‐
čeně 1 kg
356 - 392
Sekaná,
syrová 0,5
kg
Kachna 1,5
- 2 kg
356
70 - 90
Pečivo 40 60 g
356 - 410
30 - 40
Telecí pe‐
čeně 1 kg
356
80 - 90
Zapečené
těstoviny
338 - 374
40 - 50
320 - 356
90 - 100
Chléb 0,5 1 kg
356 - 374
45 - 50
Vepřová
pečeně 1
kg
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Husa 3 kg
338
130 - 170
1
Pečení moučných jídel
• Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
• Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
• Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou zhnědnout nerovnoměrně. Je-li
zhnědnutí nerovnoměrné, není nutné
měnit nastavení teploty. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
• Plechy v troubě se mohou během
pečení zkroutit. Po ochlazení se opět
vyrovnají.
25
Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče je příliš
světlý.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazla‐
vý, nepropečený či ne‐
rovnoměrný.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká.
Při příštím pečení nastavte o něco
nižší teplotu trouby.
Příliš krátká doba pečení.
Prodlužte dobu pečení. Dobu pe‐
čení nelze zkrátit zvýšením teplo‐
ty.
Ve směsi je příliš mnoho te‐
kutin.
Použijte méně tekutiny. Dodržujte
dobu tření těsta, zejména použí‐
váte-li kuchyňského robota.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Při příštím pečení nastavte vyšší
teplotu trouby.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte kratší
dobu pečení.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká a doba pečení je příliš
krátká.
Nastavte nižší teplotu pečení a
prodlužte dobu pečení.
Směs je nerovnoměrně roz‐
ložena.
Směs rovnoměrně rozložte na
plech na pečení.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Při příštím pečení nastavte trochu
vyšší teplotu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Koláč hnědne nerovno‐
měrně.
Koláč není při dané dél‐
ce pečení hotový.
Pečení na jedné úrovni:
Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kulatý koláč /
Brioška
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč /
ovocné koláče
Pravý Horký
Vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Dortový korpus
- křehké těsto
Pravý Horký
Vzduch
170 - 1801)
10 - 25
2
Dortový korpus
- piškotové tě‐
sto
Pravý Horký
Vzduch
150 - 170
20 - 25
2
Tvarohový ko‐
láč
Horní/Spodní
Ohřev
170 - 190
60 - 90
1
1) Předehřejte troubu.
26
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Poloha
roštu
Kynutá pletýnka / Věnec
Horní/Spodní
Ohřev
170 - 190
30 40
3
Vánoční štola
Horní/Spodní
Ohřev
160 - 1801)
50 70
2
Chléb (žitný chléb):
1. První část procesu peče‐
ní.
2. Druhá část procesu peče‐
ní.
Horní/Spodní
Ohřev
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
2. 30
60
1
Zákusky z listového těsta s
krémem / banánky
Horní/Spodní
Ohřev
190 - 2101)
20 35
3
Roláda
Horní/Spodní
Ohřev
180 - 2001)
10 20
3
Drobenkový koláč (suchý)
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
20 40
3
Máslový mandlový koláč / cu‐
krové koláčky
Horní/Spodní
Ohřev
190 - 2101)
20 30
3
Ovocné koláče (kynuté těsto /
Pravý Horký
Vzduch
150
35 55
3
Horní/Spodní
Ohřev
170
35 55
3
piškotové těsto)2)
Ovocné koláče z křehkého tě‐
sta
Pravý Horký
Vzduch
160 - 170
40 80
3
Kynutý koláč s jemnou náplní
(např. tvaroh, smetana, pu‐
dink)
Horní/Spodní
Ohřev
160 - 1801)
40 80
3
piškotové těsto)2)
Ovocné koláče (kynuté těsto /
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Sušenky z
křehkého těsta
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
10 - 20
3
Sušenky z pi‐
škotového tě‐
sta
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
15 - 20
3
27
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Sněhové pusin‐
ky
Pravý Horký
Vzduch
80 - 100
120 - 150
3
Makronky
Pravý Horký
Vzduch
100 - 120
30 - 50
3
Sušenky z ky‐
nutého těsta
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Malé listové
pečivo
Pravý Horký
Vzduch
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Pravý Horký
Vzduch
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horní/Spodní
Ohřev
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Předehřejte troubu.
Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené tě‐
stoviny
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
25 - 40
1
Zapékaná zele‐
Turbo gril
160 - 170
15 - 30
1
Bagety zapeče‐
né s roztave‐
ným sýrem
Pravý horký
vzduch
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
40 - 60
1
Rybí nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
30 - 60
1
Plněná zeleni‐
na
Pravý horký
vzduch
160 - 170
30 - 60
1
nina1)
1) Předehřejte troubu.
Vlhký horkovzduch
Nejlepších výsledků
dosáhnete, budete-li se řídit
dobou pečení uvedenou v
tabulce níže.
28
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Zapečené těstoviny
200 - 220
45 - 55
3
Zapečené brambory
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Zapečené Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Chlebový pudink
190 - 200
55 - 70
3
Rýžový pudink
170 - 190
45 - 60
3
Jablečný koláč z piškotového těsta
(kulatá koláčová forma)
160 - 170
70 - 80
3
Bílý chléb
190 - 200
55 - 70
3
Pečení na více úrovních
Použijte funkci Pravý horký vzduch.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Zákusky z listo‐
vého těsta s
krémem / ba‐
nánky
160 - 1801)
25 - 45
1/4
-
Koláč s dro‐
benkou, suchý
150 - 160
30 - 45
1/4
-
1) Předehřejte troubu.
Sušenky / small cakes / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Sušenky z
křehkého těsta
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Sušenky z pi‐
škotového tě‐
sta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
29
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Čajové pečivo
z vaječného
bílku, sněhové
pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Makronky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Sušenky z ky‐
nutého těsta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Malé listové
pečivo
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
1) Předehřejte troubu.
Nízkoteplotní Pečení
Tuto funkci použijte k přípravě libových,
měkkých kousků masa a ryb s teplotou ve
středu nižší než 65 °C. Tato funkce není
vhodná pro dušení masa nebo pro pečení
tučného vepřového masa.Použitím pečicí
sondy můžete zajistit správnou teplotu
středu masa (viz tabulka pro pečicí
sondu).
Během prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C. Poté, co
nastavíte teplotu, trouba pokračuje v
pečení při 80 °C. Tuto funkci nepoužívejte
pro přípravu drůbeže.
Při použití této funkce vždy
vařte bez pokličky nebo víka.
1. Na obou stranách maso osmahněte na
pánvi na varné desce při velmi vysoké
teplotě po dobu 1 - 2 minut.
2. Maso vložte spolu s horkým pekáčem
do trouby na tvarovaný rošt.
3. Zasuňte pečicí sondu do masa.
4. Zvolte funkci Nízkoteplotní pečení a
nastavte správnou koncovou teplotu
sondy.
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Hovězí pečeně
1 000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Hovězí plátek
1 000 - 1 500 g
120
90 - 150
3
Telecí pečeně
1 000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Steaky
200 - 300 g
120
20 - 40
3
Příprava Pizzy
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
30
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pizza (s pestrou ob‐
lohou)
180 - 200
20 - 30
2
Koláče
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný Lotrinský Ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
1
Švýcarský koláč
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohový koláč
140 - 160
60 - 90
1
Koláč s jablečnou
vrstvou
150 - 170
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nekvašený chléb
2301)
10 - 20
2
Listové těsto s ná‐
plní
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (al‐
saské jídlo podobné
pizze)
2301)
12 - 20
2
Pirohy (ruské pirohy
s náplní)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Pečení masa
Pečeni otočte za 1/2 - 2/3 doby pečení.
Používejte žáruvzdorné nádoby.
K uchování šťavnatějšího masa:
• libové maso pečte v pekáči s poklicí
nebo použijte sáček na pečení masa.
• maso a ryby pečte ve větších kusech
(minimálně 1 kg).
• velké kusy pečeně nebo drůbeže
několikrát v průběhu pečení potřete
vlastní šťávou.
Velké pečeně pečte přímo na plechu nebo
na tvarovaném roštu nad tímto plechem.
Na plech nalijte trochu vody, zabráníte tím
připečení vystřikující masové šťávy nebo
tuku.
Maso, které má mít kůrčičku, lze péci v
pekáči bez pokličky.
31
Tabulka pro pečení masa
Hovězí
Jídlo
Množství
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Horní/
Spodní
Ohřev
230
120 - 150
1
Hovězí pečeně
nebo filet: ne‐
propečený
na cm
tloušťky
Turbo Gril
190 - 2001)
5-6
1
Hovězí pečeně
nebo filet:
středně prope‐
čené
na cm
tloušťky
Turbo Gril
180 - 1901)
6-8
1
Hovězí pečeně
nebo filet:
dobře propeče‐
né
na cm
tloušťky
Turbo Gril
170 - 1801)
8 - 10
1
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Plec / Krkovi‐
ce / Kýta v cel‐
ku
1 - 1,5
Turbo Gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotlety / Žebír‐
ka
1 - 1,5
Turbo Gril
170 - 180
60 - 90
1
Sekaná
0,75 - 1
Turbo Gril
160 - 170
50 - 60
1
Vepřové kole‐
no
(předvařené)
0,75 - 1
Turbo Gril
150 - 170
90 - 120
1
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Telecí
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Telecí pe‐
čeně
1
Turbo Gril
160 - 180
90 - 120
1
Telecí kole‐
no
1,5 - 2
Turbo Gril
160 - 180
120 - 150
1
32
Jehněčí
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Jehněčí ký‐
ta / Jehněčí
pečeně
1 - 1,5
Turbo Gril
150 - 170
100 - 120
1
Jehněčí
hřbet
1 - 1,5
Turbo Gril
160 - 180
40 - 60
1
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Zaječí
hřbet / kýta
až 1
Horní/Spod‐
ní Ohřev
2301)
30 - 40
1
Hřbet z vy‐
soké zvěře
1,5 - 2
Horní/Spod‐
ní Ohřev
210 - 220
35 - 40
1
Kýta z vyso‐
ké zvěře
1,5 - 2
Horní/Spod‐
ní Ohřev
180 - 200
60 - 90
1
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Kusy drůbe‐
že
0,2 - 0,25 g
každý
Turbo Gril
200 - 220
30 - 50
1
Půlka
kuřete
0,4 - 0,5 g
každá
Turbo Gril
190 - 210
35 - 50
1
Kuře, brojler
1 - 1,5
Turbo Gril
190 - 210
50 - 70
1
Kachna
1,5 - 2
Turbo Gril
180 - 200
80 - 100
1
Husa
3,5 - 5
Turbo Gril
160 - 180
120 - 180
1
Krůta
2,5 - 3,5
Turbo Gril
160 - 180
120 - 150
1
Krůta
4-6
Turbo Gril
140 - 160
150 - 240
1
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Celá ryba
1 - 1,5
Horní/Spod‐
ní Ohřev
210 - 220
40 - 60
1
Zvěřina
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
Ryby (dušené)
33
Gril
• Vždy grilujte při maximální nastavené
teplotě.
• Rošt zasuňte do polohy uvedené v
tabulce pro grilování.
• Do první polohy roštu vždy zasuňte
plech na zachycení šťávy.
• Grilujte pouze ploché kousky masa
nebo ryb.
• Prázdnou troubu vždy předehřejte po
dobu pěti minut pomocí grilovací
funkce.
POZOR! Vždy grilujte se
zavřenými dvířky trouby.
Gril
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Hovězí pečeně
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovězí filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Vepřové kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Telecí kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jehněčí kotlety
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500
- 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Velkoplošný Gril
Jídlo
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Burgers / Karbanát‐
ky
8 - 10
6-8
4
Vepřový plátek
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
Telecí filety / steaky
7 - 10
6-8
4
Toast / Topinky
1-3
1-3
5
Topinky s oblohou
6-8
-
4
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
2
Americká mražená
pizza
190 - 210
20 - 25
2
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražené Potraviny
34
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
snack
180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolky, silné
200 - 220
25 - 35
3
Amer. Brambory,
Krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečená Bramboro‐
vá Kaše
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannello‐
ni, čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Mražené lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Sýr pečený v troubě
170 - 190
20 - 30
3
Kuřecí Křídla
190 - 210
20 - 30
2
Rozmrazování
• Připravujete-li velké porce jídla, na dno
vnitřku trouby položte obrácený
prázdný talíř. Jídlo vložte do hlubokého
talíře nebo nádoby a položte je na
obrácený talíř. V případě potřeby
vyjměte drážky na rošty.
• Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř.
• Používejte první úroveň roštu zdola.
• Nezakrývejte potraviny mísou či
talířem, poněvadž by to mohlo
prodloužit dobu rozmrazování.
Jídlo
Množství
(kg)
Doba roz‐
mrazování
(min)
Další čas
rozmrazo‐
vání (min)
Poznámky
Kuře
1
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený podšá‐
lek na velký talíř. V polovině doby
obraťte.
Maso
1
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Smeta‐
na
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetanu našlehejte, když je stále
ještě místy lehce zmražená.
Zdobe‐
ný dort
1,4
60
60
-
35
Zavařování - Spodní ohřev
• Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na trhu
dostupné ve stejné velikosti.
• Sklenice se šroubovacím uzávěrem
nebo bajonetovým uzávěrem nejsou
vhodné.
• Pro tuto funkci používejte první polohu
roštu odspodu.
• Na plech na pečení nedávejte více než
šest litrových zavařovacích sklenic.
• Sklenice naplňte rovnoměrně a
uzavřete je.
• Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
• Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru
vody, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
• Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi
za 35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při
100 °C (min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
160 - 170
35 - 45
-
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při
100 °C (min)
Hrušky / Kdoule /
Švestky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při
100 °C (min)
Mrkev1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakládaná
zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek /
Chřest
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Peckoviny
Zelenina
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
Sušení - Pravý horký vzduch
• Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem
na pečení.
• Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení
zastavíte, otevřete dvířka a necháte ji
na jednu noc vychladnout před
dokončením sušení.
36
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
Fazole
60 - 70
6-8
3
1/4
Papriky
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina do po‐
lévky
60 - 70
5-6
3
1/4
Houby
50 - 60
6-8
3
1/4
Byliny
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Ovoce
Jídlo
Jedna poloha
Dvě polohy
Švestky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Meruňky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablečné plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
Tabulka pečicí sondy
Hovězí
Telecí
Jídlo
Teplota středu po‐
krmu (°C)
Jídlo
Teplota středu po‐
krmu (°C)
Telecí pečeně
75 - 80
Filet / Steak: nepro‐
pečený
45 - 50
Telecí koleno
85 - 90
Filet / Steak:
středně propečené
60 - 65
Filet / Steak: dobře
propečené
70 - 75
Vepřové
Jídlo
Teplota středu po‐
krmu (°C)
Vepřová plec / ký‐
ta / krkovice
80 - 82
Vepřové kotlety
(hřbet), uzené
vepřové maso
75 - 80
Sekaná
75 - 80
Skopové / jehněčí
Jídlo
Teplota středu po‐
krmu (°C)
Skopová kýta
80 - 85
Skopový hřbet
80 - 85
Jehněčí pečeně /
Jehněčí kýta
70 - 75
Zvěřina
Jídlo
Teplota středu po‐
krmu (°C)
Zaječí hřbet
70 - 75
Zaječí stehno
70 - 75
37
Jídlo
Teplota středu po‐
krmu (°C)
Jídlo
Teplota středu po‐
krmu (°C)
Celý zajíc
70 - 75
Pstruhovité ryby
65 - 70
Hřbet z vysoké
zvěře
70 - 75
Kýta z vysoké
zvěře
70 - 75
Informace pro zkušebny
Testy podle normy EN 60350-1:2013 a
IEC 60350-1:2011.
Ryby
Jídlo
Teplota středu po‐
krmu (°C)
Losos
65 - 70
Pečení na jedné úrovni. Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas
(min)
Poloha ro‐
štu
Piškotová buchta bez
tuku
Pravý Horký
Vzduch
140 - 150
35 - 50
2
Piškotová buchta bez
tuku
Horní/Spodní
Ohřev
160
35 - 50
2
Jablečný koláč (2 for‐
my, Ø 20 cm, polože‐
né úhlopříčně)
Pravý Horký
Vzduch
160
60 - 90
2
Jablečný koláč (2 for‐
my, Ø 20 cm, polože‐
né úhlopříčně)
Horní/Spodní
Ohřev
180
70 - 90
1
Pečení na jedné úrovni. Sušenky
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas
(min)
Poloha ro‐
štu
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Pravý Horký
Vzduch
140
25 - 40
3
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Horní/Spodní
Ohřev
1601)
20 - 30
3
Malé koláčky (20
kousků na plech)
Pravý Horký
Vzduch
1501)
20 - 35
3
Malé koláčky (20
kousků na plech)
Horní/Spodní
Ohřev
1701)
20 - 30
3
1) Předehřejte troubu.
38
Pečení na více úrovních. Sušenky
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas
(min)
Poloha ro‐
štu
Dvě
po‐
lohy
Tři
po‐
lo‐
hy
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Pravý Horký
Vzduch
140
25 - 45
1/4
1/
3/5
Malé koláčky (20
kousků na plech)
Pravý Horký
Vzduch
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Předehřejte troubu.
Gril
Předehřejte prázdnou troubu po dobu pěti minut.
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Topinky
Gril
max
1-3
5
Hovězí steak
Gril
max
24 - 301)
4
1) V polovině doby obraťte.
Velkoplošný Gril
Předehřejte prázdnou troubu po dobu tří minut.
Gril s maximálním nastavením teploty.
Jídlo
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Hamburgery
8 - 10
6-8
4
Topinky
1-3
1-3
4
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití.
Hromadění mastnoty či zbytků jídel může
způsobit požár. Riziko je vyšší u
grilovacího pekáče.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trouby.
39
Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte
je agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty, ani je nemyjte v myčce nádobí.
Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého
povrchu.
4. Spotřebič vytřete měkkým hadříkem.
Houbičkou odsajte vodu z generátoru
páry a otřete vše dosucha.
Nechte dvířka otevřená asi na jednu
hodinu, aby spotřebič zcela vyschl.
Po každém použití setřete z vnitřku trouby
vlhkost.
Systém tvoření páry
Vyjmutí drážek na rošty
Před údržbou zkontrolujte, zda trouba již
vychladla. Hrozí nebezpečí popálení.
K vyčištění trouby vyjměte drážky na
rošty.
1. Drážky opatrně nadzvedněte a
vytáhněte z předního úchytu.
1
3
2
2. Odtáhněte přední konec drážek na
rošty od stěny trouby.
3. Drážky vytáhněte ze zadního úchytu.
Drážky roštů instalujte stejným postupem
v opačném pořadí.
Čistění párou
Pro odložení spuštění procesu
čištění můžete použít funkci
Ukončení. Viz „Nastavení
funkce UKONČENÍ“.
Nejhorší nečistoty odstraňte ručně.
1. Přímo do systému generátoru páry
nalijte cca 250 ml vody a tři polévkové
lžíce octa.
2. Nastavte funkci Čištění párou. Viz
„Funkce trouby“.
Na displeji se zobrazí délka a výchozí
teplota.
3. Stisknutím
spustíte čištění.
Po dokončení čištění párou zazní zvukový
signál. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
POZOR! Po každém použití
systém tvoření páry vysušte.
Pomocí houbičky odsajte vodu.
Případný vodní kámen
odstraníte octovou vodou.
POZOR! Chemické
odstraňovače vodního kamene
mohou poškodit smalt trouby.
Řiďte se pokyny výrobce.
1. K vyčištění zásobníku na vodu a
generátoru páry nalijte přes zásobník
do generátoru páry roztok vody s
octem (cca 250 ml). Vyčkejte přibližně
10 minut.
2. Octovou vodu odsajte houbičkou.
3. Pomocí čisté vody (100–200 ml)
systém generátoru páry přes zásobník
na vodu propláchněte.
4. Houbičkou odsajte vodu z generátoru
páry a otřete vše dosucha.
5. Dvířka spotřebiče nechte otevřená,
aby spotřebič zcela vyschl.
Odstranění a instalace dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
VAROVÁNÍ! Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
40
A
A
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je směrem
šikmo vzhůru od trouby.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
2
9. Skleněný panel omyjte vodou s mycím
prostředkem. Skleněný panel pečlivě
osušte.
Po dokončení čištění proveďte výše
uvedený postup v opačném pořadí.
Nejprve nainstalujte menší a potom větší
panel a dvířka.
VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že
jsou skleněné panely vloženy
do správné polohy, jinak by se
mohl povrch dvířek přehřívat.
Výměna žárovky
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
Žárovka může být horká.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
Horní žárovka
B
1
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem nahoru.
2. Odmontujte kovový kroužek a očistěte
skleněný kryt.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Na skleněný kryt nasaďte kovový
kroužek.
5. Nasaďte skleněný kryt.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
41
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐
stavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizo‐
vaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Jestliže je spotřebič vypnutý,
na displeji se nezobrazuje
čas.
Displej je vypnutý.
Současným stisknutím
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečicí sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
Zástrčku pečicí sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla připraví
příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká nebo
nízká.
Nastavte teplotu podle
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě dé‐
le než 15 - 20 minut.
Na displeji se zobrazí „C2“.
Chcete spustit funkci roz‐
mrazování, ale neodpojili
jste zástrčku pečicí sondy ze
zásuvky.
Odpojte zástrčku pečicí son‐
dy ze zásuvky.
a
displej znovu zapnete.
42
Problém
Možná příčina
Řešení
Na displeji se zobrazuje chy‐
bový kód, který není uvede‐
ný v tabulce.
Jedná se o závadu na elek‐
troinstalaci.
•
•
Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód
na displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení pé‐
če o zákazníky.
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Produktový list a informace dle směrnice komise EU 65-66/2014
Název dodavatele
Juno
Označení modelu
JBD177D6
Index energetické účinnosti
94,0
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, konvenč‐
ní režim
1,09 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenzivní
horkovzdušný režim
0,79 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
70 l
Typ trouby
Vestavná trouba
43
Hmotnost
38.5 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší než
30 minut, u některých funkcí trouby se
topné články automaticky vypnou dříve.
Úspora energie
Ventilátor a osvětlení nadále pracují.
Trouba je vybavena funkcemi,
které vám pomohou ušetřit
energii při každodenním vaření.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
nastavení teploty. Na displeji se zobrazí
ukazatel zbytkového tepla nebo zbytková
teplota.
Všeobecné rady
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve své
poloze.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Vlhký horkovzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu,
než do ní vložíte jídlo.
Pokud používáte funkci Vlhký
horkovzduch, osvětlení se vypne po 30
sekundách. Osvětlení můžete znovu
zapnout, ale omezíte tím předpokládanou
úsporu energie.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení (v závislosti na
době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Vypnutí displeje
Displej můžete vypnout. Současně
a
.
stiskněte a podržte tlačítka
Chcete-li displej zapnout, opakujte stejný
postup.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly co
nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
*
867343884-A-512017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement