Juno JBD177D6 User manual

Juno JBD177D6 User manual
SK
Návod na
používanie
Parná rúra
JBD177D6
2
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Popis výrobku
Ovládací panel
Pred prvým použitím
Každodenné používanie
Časové funkcie
2
3
6
7
9
9
12
Automatické programy
Používanie príslušenstva
Doplnkové funkcie
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Energetická účinnosť
14
16
18
20
39
41
43
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné
časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
3
•
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa
ohrevných článkov.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na
pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od elektrickej
siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú
časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od
bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt
zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
4
•
•
•
•
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že zariadenia a nábytok, pod
ktorými a vedľa ktorých je spotrebič
nainštalovaný, sú bezpečné.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
• Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
• Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické
káble dotkli alebo dostali do blízkosti
dvierok spotrebiča najmä vtedy, keď sú
dvierka horúce.
• Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
• Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
• Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
• Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej
siete na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.
• Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Používanie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
popálenín, zásahu elektrickým
prúdom alebo výbuchu.
• Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní
dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť
k úniku horúceho vzduchu.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
• Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
5
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v rúre
nenechávajte vlhký riad ani
potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
• Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
• Na prípravu vlhkých koláčov používajte
hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú
škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
• Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
• Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
• Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel nezatvárajte,
kým spotrebič po použití úplne
nevychladne.
Parné pečenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo popálenín a
poškodenia spotrebiča.
• Uvoľnená para môže spôsobiť
popáleniny:
– Počas parného pečenia neotvárajte
dvierka spotrebiča.
– Po parnom pečení otvárajte dvierka
spotrebiča opatrne.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
požiaru alebo poškodenia
spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
• Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
• Pri vyberaní dvierok spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
• Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
• Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
• Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je určená
len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
• Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
• Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
6
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko
pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
POPIS VÝROBKU
Celkový prehľad
1
2
3
4
5
5
4
9
3
6
2
1
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ovládací panel
Displej
Zásuvka na vodu
Osvetlenie
Ohrevný článok
Ventilátor
Výrobník pary s krytom
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
8
Príslušenstvo
Plech na pečenie
Drôtený rošt
Na koláče a sušienky.
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
7
Na meranie teploty vnútri jedla.
Pekáč na grilovanie/pečenie
Špongia
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Na absorbovanie zostávajúcej vody
z výrobníka pary.
Teplotná sonda
OVLÁDACÍ PANEL
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rúra sa ovláda senzorovými tlačidlami.
1
2
Senzo‐
rové
tlačidlo
Funkcia
Popis
-
DISPLEJ
Zobrazuje aktuálne nastavenia rúry.
ZAP/VYP
Zapnutie a vypnutie rúry.
8
Senzo‐
rové
tlačidlo
Funkcia
Popis
3
VOLITEĽNÉ
FUNKCIE
Ak chcete nastaviť funkciu ohrevu alebo automa‐
tický program.
4
MÔJ OBĽÚBENÝ
PROGRAM
Uloženie vášho obľúbeného programu. Pomocou
tejto funkcie sa môžete priamo dostať k obľúbené‐
mu programu, aj keď je rúra vypnutá.
TEPLOTA/RÝCH‐
LE ZOHRIEVANIE
Nastavenie a kontrola teploty vo vnútri rúry alebo
teploty teplotnej sondy (ak je k dispozícii). Keď tla‐
čidlo stlačíte a podržíte tri sekundy, funkcia rýchle‐
ho zohrievania sa ZAPNE alebo VYPNE. Priamy
prístup k nastaveniu teploty prvej funkcie rúry pri
vypnutej rúre.
NAHOR, NADOL
Pohyb nahor alebo nadol v ponuke.
OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
OSVETLENIE RÚ‐
RY
Zapnutie a vypnutie osvetlenia rúry.
HODINY
Nastavenie časových funkcií.
ČASOMER
Nastavenie funkcie Kuchynský časomer.
5
6
7
8
9
10
Displej
A
B
G
C
F
E
D
A. Symbol funkcie rúry
B. Displej teploty/denného času
C. Hodiny/Zobrazenie zvyškového tepla/
Kuchynský časomer
D. Ukazovateľ zvyškového tepla
E. Ukazovatele pre časové funkcie
F. Ukazovateľ ohrevu/Ukazovateľ
rýchleho ohrevu
G. Počet funkcií rúry/programov
9
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
/
/
Názov
Popis
Funkcie
Môžete si vybrať funkciu rúry.
Automatický program
Môžete si zvoliť automatický program.
Môj obľúbený program
Je spustený obľúbený program.
kg/g
Je spustený automatický program so za‐
daním hmotnosti.
h/min
Je spustená časová funkcia.
Teplota/Rýchle zohrievanie
Funkcia je spustená.
Teplota
Zobrazí sa aktuálna teplota.
Teplota
Túto teplotu môžete zmeniť.
Teplotná sonda
Teplotná sonda je pripojená do zásuvky
na teplotnú sondu.
Osvetlenie Rúry
Vypli ste osvetlenie.
Kuchynský časomer
Je spustená funkcia časomera.
Ukazovateľ ohrevu
Ak zapnete funkciu ohrevu, zobrazí sa
Tieto prúžky zobrazujú, ako sa teplota
v rúre zvyšuje alebo znižuje.
.
Keď teplota v rúre dosiahne nastavenú
hodnotu, čiarky na displeji zhasnú.
PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Pre nastavenie denného času
si pozrite kapitolu „Časové
funkcie“.
Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie lišty
a príslušenstvo.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie
a čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
10
Funkcie ohrevu
Funkcia rúry
Vlhká Para
Intenzívna
Para
Horúca Para
Vlhký Horúci
Vzduch
Funkcia rúry
Použitie
Na zeleninu, ryby, zemia‐
ky, ryžu, cestoviny alebo
špeciálne prílohy.
Pre jedlá s obsahom vy‐
sokej vlhkosti a pre duse‐
nú rybu, kráľovský puding
a jedlá v kameninových
misách.
Teplovzduš‐
né Pečenie
Pizza
Na pečenie chleba, peče‐
nie veľkých kúskov mäsa
alebo na rozmrazovanie
chladených a mrazených
jedál.
Táto funkcia je určená na
úsporu energie počas pe‐
čenia. Bližšie informácie
nájdete v kapitole „Rady
a tipy", Vlhký horúci
vzduch. Dvierka rúry ma‐
jú byť počas pečenia za‐
tvorené, aby nebola pre‐
rušená funkcia a aby bo‐
la zabezpečená prevádz‐
ka s najvyššou možnou
energetickou účinnosťou.
Keď použijete túto funk‐
ciu, teplota v dutine sa
môže líšiť od nastavenej
teploty. Vďaka použitiu
zvyškového tepla môže
byť znížený výkon pri
ohreve. Pre všeobecné
bezpečnostné odporúča‐
nia si pozrite: kapitola
„Energetická účinnosť",
Úspora energie.Táto
funkcia bola použitá pre
súlad s triedou energetic‐
kej účinnosti podľa normy
EN 60350-1.
Pomalé Pe‐
čenie
Tradičné pe‐
čenie (Horný/
Dolný Ohrev)
Použitie
Ak chcete piecť až na
troch úrovniach a sušiť
potraviny.Nastavte teplo‐
tu o 20-40 °C nižšiu ako
pre tradičné pečenie.
Na pečenie pokrmu na
jednej úrovni, pri ktorom
chcete dosiahnuť inten‐
zívne zhnednutie na po‐
vrchu a chrumkavú kôrku
naspodku. Nastavte o
20-40 °C nižšiu teplotu
ako pre tradičné pečenie.
Na prípravu jemného a
šťavnatého pečeného
mäsa.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Mrazené Po‐
krmy
Na prípravu chrumka‐
vých polotovarov, naprí‐
klad zemiakových hranol‐
čekov, amerických ze‐
miakov alebo jarných zá‐
vitkov.
Turbo Gril
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny s
kosťami na jednej úrovni.
Tiež na gratinovanie a
zapekanie.
Rýchly Gril
Gril
Na grilovanie plochých
jedál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hria‐
nok.
Na grilovanie plochých
jedál a na prípravu hria‐
nok.
11
Funkcia rúry
Použitie
Na udržiavanie teploty
pokrmov.
Uchovať Tep‐
lé
Rozmrazova‐
nie
Dolný Ohrev
Túto funkciu môžete pou‐
žívať na rozmrazovanie
mrazených potravín, ako
napr. zeleniny a ovocia.
Čas rozmrazovania závi‐
sí od množstva a veľkosti
mrazených potravín.
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom a
na zaváranie.
Čistenie vnútra rúry po‐
mocou pary.
Parné Čiste‐
nie
Pri niektorých funkciách rúry sa
osvetlenie môže automaticky
vypnúť pri teplote pod 60 °C.
Nastavenie funkcie ohrevu
1. Zapnite rúru pomocou .
Na displeji sa zobrazuje nastavená
teplota, symbol a číslo funkcie ohrevu.
2. Funkciu ohrevu nastavte pomocou
tlačidiel
alebo
.
3. Stlačte tlačidlo
alebo sa funkcia
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
Ak ste zapli rúru a nenastavili funkciu
ohrevu ani program rúry, rúra sa po 20
sekundách automaticky vypne.
Zmena teploty
Stlačte tlačidlo
alebo
, aby ste
zmenili teplotu v krokoch: 5 °C.
Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie zvukový signál a ukazovateľ
ohrevu zhasne.
Kontrola teploty
Aktuálnu teplotu v rúre môžete
skontrolovať pri zapnutej funkcii a
programe.
1. Stlačte tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí teplota v rúre.
2. Stlačte tlačidlo
alebo displej po
piatich sekundách opäť automaticky
zobrazí nastavenú teplotu.
Rýchle zohrievanie
Počas funkcie rýchleho
zohrievania nesmie byť v rúre
jedlo.
Funkcia rýchleho zohrievania je k
dispozícii iba pre niektoré funkcie rúry. Ak
je v ponuke nastavení zapnutý chybový
tón, signál zaznie ak nie je rýchle
zohrievanie dostupné pre nastavenú
funkciu. Pozrite si časť Používanie ponuky
nastavení v kapitole „Doplnkové funkcie“.
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje čas
ohrevu.
Funkciu rýchleho zohrievania zapnete
stlačením a podržaním tlačidla
na viac
ako tri sekundy.
Ak je zapnuté rýchle zohrievanie, na
displeji sa zobrazí: blikajúce vodorovné
pásiky a
.
Pečenie s parou
Kryt zásuvky na vodu sa nachádza v
ovládacom paneli.
VAROVANIE! Nenalievajte
vodu priamo do výrobníka pary.
Použite iba studenú vodu z
vodovodu. Nepoužívajte
filtrovanú (demineralizovanú)
ani destilovanú vodu.
Nepoužívajte iné kvapaliny. Do
zásuvky na vodu nelejte
horľavé kvapaliny ani kvapaliny
s obsahom alkoholu.
1. Zatlačením na kryt otvorte zásuvku na
vodu.
12
2. Do zásuvky na vodu nalejte približne
800 ml vody.
Zásoba vody vystačí asi na 50 minút.
3. Zásuvku na vodu zasuňte do jej
pôvodnej polohy.
4. Zapnite rúru.
5. Nastavte funkciu ohrevu v pare a
teplotu.
6. V prípade potreby nastavte funkciu:
Trvanie
alebo: Koniec .
Para sa začne tvoriť približne po 2
minútach. Keď dosiahne rúra nastavenú
teplotu, zaznie zvukový signál.
Keď sa minie voda v zásuvke na vodu,
zaznie zvukový signál a je potrebné pridať
vodu podľa vyššie uvedených pokynov,
aby ste mohli pokračovať v pečení s
parou.
Ak je výrobník pary prázdny,
zaznie zvukový signál.
Zvukový signál zaznie po uplynutí času
pečenia.
7. Vypnite rúru.
8. Po dokončení pečenia s parou
vyprázdnite zásuvku na vodu.
UPOZORNENIE! Rúra je
horúca. Hrozí riziko
popálenia. Keď
vyprázdňujete zásuvku na
vodu, buďte opatrní.
9. Po pečení s parou môže
skondenzovať para na dne dutiny rúry.
Vždy vysušte dno dutiny, keď rúra
vychladne.
Dvierka na rúre nechajte otvorené, aby
úplne vyschla.
Keď rúra vychladne, špongiou vysajte
všetku zostávajúcu vodu z výrobníka pary.
V prípade potreby vyčistite výrobník pary
trochou octu.
ČASOVÉ FUNKCIE
Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
00:00
Použitie
DENNÝ ČAS
Zobrazenie alebo zmena denného času. Presný čas mô‐
žete zmeniť iba pri vypnutej rúre.
TRVANIE
Nastavenie, ako dlho bude rúra pracovať.
KONIEC
Nastavenie kedy sa má rúra vypnúť.
POSUNUTÝ
ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
NASTAVIŤ A ÍSŤ
Ak chcete spustiť rúru s potrebným nastavením iba pomo‐
cou jediného dotyku senzorového poľa kedykoľvek neskôr.
ČASOMER
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia ne‐
má vplyv na činnosť rúry. KUCHYNSKÝ ČASOMER mô‐
žete použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je rúra vypnutá.
ČASOVAČ ODPO‐
ČÍTAVAJÚCI SME‐
ROM NAHOR
Na nastavenie časovača odpočítavajúceho smerom nahor,
ktorý zobrazuje dobu prevádzky rúry. Táto funkcia nemá
vplyv na činnosť rúry. Zapne sa okamžite, keď rúra začne
zohrievať. ČASOVAČ ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM NA‐
HOR nie je zapnutý, ak sú nastavené funkcie TRVANIE a
KONIEC.
13
Nastavenie a zmena času
Po prvom zapojení do elektrickej siete
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
12:00. "12" bliká.
a
1. Dotknite sa
alebo
a nastavte
hodiny.
2. Dotknite sa symbolu
alebo
symbolu .
3. Dotknite sa
alebo
a nastavte
minúty.
4. Dotknite sa symbolu
alebo
symbolu .
Na displeji sa zobrazí aktuálny nastavený
čas.
Ak chcete zmeniť denný čas, dotýkajte sa
, kým
nezačne blikať.
Nastavenie funkcie TRVANIE
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať .
alebo
nastavte
3. Pomocou
minúty funkcie TRVANIE.
4. Dotknite sa
alebo sa funkcia
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
alebo
nastavte
5. Pomocou
hodiny funkcie TRVANIE.
6. Stlačte tlačidlo
. Funkcia TRVANIE
sa spustí automaticky po piatich
sekundách.
Po uplynutí času na 2 minúty zaznie
zvukový signál. Na displeji bliká
a
nastavenie času. Rúra sa vypne.
7. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla alebo
otvorte dvierka rúry.
8. Vypnite rúru.
Nastavenie funkcie KONIEC
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
2. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať .
3. Na nastavenie funkcie KONIEC
použite
alebo
a nastavenie
potvrďte stlačením
alebo .
Najprv nastavíte minúty a potom
hodiny.
Po uplynutí času na 2 minúty zaznie
zvukový signál. Na displeji bliká
a
nastavenie času. Spotrebič sa vypne
automaticky.
4. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla alebo
otvorte dvierka rúry.
5. Vypnite spotrebič.
Nastavenie funkcie POSUNUTÝ
ŠTART
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
2. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať .
3. Pomocou
alebo
nastavte
minúty funkcie TRVANIE.
.
4. Dotknite sa
5. Pomocou
alebo
nastavte
hodiny funkcie TRVANIE.
6. Dotknite sa
, spotrebič sa prepne
na nastavenie funkcie KONIEC.
Na displeji bliká symbol .
7. Na nastavenie funkcie KONIEC
použite
alebo
a nastavenie
potvrďte stlačením
alebo .
Najprv nastavíte minúty a potom
hodiny.
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne na
nastavený čas funkcie TRVANIE a vypne
sa pri nastavenom čase funkcie KONIEC.
V nastavený čas na 2 minúty zaznie
a
zvukový signál. Na displeji bliká
nastavenie času. Spotrebič sa vypne
automaticky.
8. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla alebo
otvorte dvierka rúry.
9. Vypnite spotrebič.
14
Ak je funkcia posunutého štartu
zapnutá, na displeji sa zobrazí
statický symbol funkcie rúry
s bodkou a . Bodka indikuje
aktívnu časovú funkciu na
displeji času / zvyškového
tepla.
Nastavenie funkcie NASTAVIŤ A
ÍSŤ
Funkciu NASTAVIŤ A ÍSŤ je možné použiť
iba vtedy, ak je nastavená funkcia
TRVANIE.
1. Nastavte funkciu rúry (alebo program)
a teplotu.
2. Nastavte funkciu TRVANIE.
3. Opakovane sa dotýkajte , až kým na
displeji nezačne blikať .
4. Dotknutím sa
nastavte funkciu
NASTAVIŤ A ÍSŤ.
Na displeji sa zobrazí
a
s
ukazovateľom. Tento ukazovateľ
zobrazuje, ktorá časová funkcia je
zapnutá.
5. Funkciu NASTAVIŤ A ÍSŤ spustíte
dotykom ľubovoľného senzorového
tlačidla (okrem ZAP/VYP).
a "00".
Na displeji bliká
2. Na prepínanie medzi funkciami slúži
. Najprv nastavte sekundy, potom
minúty a hodiny.
3. KUCHYNSKÝ ČASOMER nastavte
pomocou
alebo
a nastavenie
potvrďte pomocou .
4. Dotknite sa
alebo sa KUCHYNSKÝ
ČASOMER spustí automaticky po
piatich sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál a na displeji bliká
čas 00:00 a .
5. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla alebo
otvorte dvierka rúry.
ČASOVAČ ODPOČÍTAVAJÚCI
SMEROM NAHOR
1. Na resetovanie časovača
odpočítavajúceho smerom nahor
opakovanie stláčajte: kým na displeji
nezačne súčasne blikať
.
. Keď sa
2. Stlačte a podržte tlačidlo:
na displeji zobrazí "00:00", časovač
odpočítavajúci smerom nahor sa
spustí odznova.
Nastavenie KUCHYNSKÉHO
ČASOMERA
1. Dotknite sa
.
AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Máte k dispozícii 25 automatických
programov. Automatický alebo receptový
program použite vtedy, ak nemáte s
prípravou pokrmov v rúre skúsenosti alebo
vám chýbajú potrebné znalosti. Na displeji
sa zobrazia predvolené časy prípravy pre
všetky automatické programy.
Automatické programy
Číslo programu
Názov programu
1
TRADIČNÁ ZELENINA
15
Číslo programu
Názov programu
2
ZAPEČENÉ ZEMIAKY
3
FARMÁRSKY CHLIEB
4
PEČIVO
5
RYBY
6
POŠÍROVANÁ RYBA (PSTRUH)
7
SLIVKOVÉ KNEDLE
8
TEĽACIE KOLENO
9
RYŽA
10
LASAGNE
11
KYSNUTIE CESTA
12
DUSENÉ MÄSO
13
PEČENÉ BRAVČOVÉ
14
PEČENÉ TEĽACIE
15
PEČENÉ JAHŇACIE
16
PEČENÁ ZVERINA
17
CELÉ KURA
18
PIZZA
19
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
20
CITRÓNOVÝ KOLÁČ
21
TVAROHOVÝ KOLÁČ
22
CANNELLONI
23
KOLÁČ Z POLOTOVARU
24
PIZZA - POLOTOVAR
25
ZEMIAKOVÉ POLOTOVARY
Automatické programy
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa
.
Displej zobrazuje , symbol a číslo
automatického programu.
3. Automatický program zvoľte dotykom
alebo
.
4. Dotknite sa
alebo počkajte päť
sekúnd, kým sa spotrebič automaticky
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
začne blikať.
6. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla alebo
otvorte dvierka rúry.
7. Spotrebič vypnite.
16
Automatické programy so
zadávaním hmotnosti
Keď nastavíte hmotnosť mäsa, spotrebič
vypočíta čas pečenia.
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa
.
3. Program so zadávaním hmotnosti
nastavte pomocou dotykových tlačidiel
alebo
.
Displej zobrazuje: čas prípravy, symbol
trvania , predvolenú hmotnosť, jednotku
hmotnosti (kg, g).
alebo sa
4. Dotknite sa symbolu
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Spotrebič sa zapne.
5. Predvolenú hmotnosť môžete zmeniť s
alebo
. Dotknite sa
.
6. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
7. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla alebo
otvorte dvierka rúry.
8. Spotrebič vypnite.
Automatické programy s
teplotnou sondou (vybrané
modely)
Pri programoch s teplotnou sondou je
vnútorná teplota predvolená a pevne
nastavená. Program skončí, keď pokrm
dosiahne nastavenú vnútornú teplotu.
1. Spotrebič zapnite.
2. Opakovane sa dotýkajte
, až kým
sa na displeji nezobrazí .
3. Nainštalujte teplotnú sondu. Pozrite si
časť „Teplotná sonda“.
4. Dotykom
alebo
nastavte
program s teplotnou sondou.
Na displeji sa zobrazí čas pečenia,
symboly
a .
5. Dotknite sa symbolu
alebo sa
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
6. Dotknite sa ľubovoľného senzorového
tlačidla alebo otvorte dvierka, čím
zvukový signál vypnete.
7. Spotrebič vypnite.
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Teplotná sonda
Treba nastaviť dve teploty: teplotu rúry a
vnútornú teplotu.
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Hrot teplotnej sondy (so symbolom
na rukoväti) zasuňte do stredu mäsa.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky v prednej časti spotrebiča.
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa. Keď má mäso nastavenú teplotu,
spotrebič sa vypne.
UPOZORNENIE! Používajte
iba dodanú teplotnú sondu
alebo príslušné náhradné diely.
Počas pečenia musí teplotná
sonda zostať zasunutá v mäse
a zapojená v zásuvke na
teplotnú sondu.
Na displeji bliká
a predvolená vnútorná
teplota. Pri prvom spustení sa zobrazí
17
teplota 60 °C, pri každom ďalšom spustení
sa zobrazí naposledy nastavená teplota.
Zapojením teplotnej sondy do
príslušnej zásuvky zrušíte
nastavenia časových funkcií.
4. Tlačidlom
alebo
nastavte
vnútornú teplotu.
, inak sa
5. Dotknite sa tlačidla
nastavenia automaticky uložia o 5
sekúnd.
Vnútornú teplotu môžete
nastaviť iba vtedy, keď bliká
symbol . Ak sa symbol
zobrazí na displeji, ale
nebliká, a vy ste ešte
nenastavili vnútornú
a
teplotu, dotknite sa
teplotu nastavte pomocou
alebo
.
6. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v
strede pokrmu a symbol ohrevu .
Kým spotrebič vypočíta približnú dobu
pečenia, displej zobrazí uplynutý čas. Po
prvej kalkulácii sa na displeji zobrazí
približná doba trvania pečenia.
Spotrebič počas pečenia naďalej
prepočítava trvanie. Trvanie pečenia sa
na displeji aktualizuje v pravidelných
intervaloch.
Ak pečiete s teplotnou sondou,
môžete teplotu zobrazenú na
displeji zmeniť. Po zapojení
teplotnej sondy do príslušnej
zásuvky a nastavení funkcie a
teploty rúry sa na displeji
zobrazí aktuálna vnútorná
teplota pokrmu.
Opakovaným stláčaním tlačidla
zobrazíte tri ďalšie teploty:
• nastavená teplota vnútri
mäsa
• aktuálna teplota v rúre
• aktuálna teplota vnútri
mäsa.
Keď mäso dosiahne nastavenú vnútornú
teplotu, na 2 minúty zaznie zvukový signál
a na displeji bude blikať teplota v strede
pokrmu a . Spotrebič sa vypne.
7. Ak chcete zvukový signál vypnúť,
dotknite sa senzorového tlačidla.
8. Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky a
vyberte mäso z rúry.
VAROVANIE! Pri vyberaní
teplotnej sondy postupujte
veľmi opatrne. Je horúca. Hrozí
nebezpečenstvo popálenia.
Vkladanie príslušenstva
UPOZORNENIE! S funkciou
Vlhká para nepoužívajte plech
na pečenie ani hlboký pekáč.
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
18
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry a
drôtený rošt na vodiacich lištách.
Malé zarážky na vrchu zvyšujú
bezpečnosť. Tieto zarážky
zároveň zabraňujú prevrhnutiu.
Vysoký okraj okolo roštu
zabraňuje zošmyknutiu
kuchynského riadu z roštu.
DOPLNKOVÉ FUNKCIE
Použitie funkcie Môj obľúbený
program
Túto funkciu použite, ak chcete uložiť
obľúbené nastavenie teploty a času pre
funkciu alebo program rúry.
1. Nastavte teplotu a čas pre funkciu
alebo program rúry.
2. Dotknite sa symbolu
a podržte na
ňom prst aspoň tri sekundy. Zaznie
zvukový signál.
3. Spotrebič vypnite.
• Ak chcete zapnúť túto funkciu,
dotknite sa symbolu . Spotrebič
spustí váš obľúbený program.
Ak je funkcia spustená,
môžete meniť čas aj teplotu.
• Ak chcete túto funkciu vypnúť,
dotknite sa symbolu . Spotrebič
vypne váš obľúbený program.
Používanie detskej poistky
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu rúry.
1. Túto funkciu môžete zapnúť aj keď je
rúra vypnutá. Nenastavujte funkciu
ohrevu.
2. Stlačte tlačidlo
a podržte ho
stlačené 3 sekundy.
3. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa zobrazí symbol SAFE.
Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky,
zopakujte krok 3.
Používanie funkcie Blokovanie
ovládania
Túto funkciu môžete zapnúť iba pri
spustenej rúre.
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene nastavení rúry.
1. Na zapnutie tejto funkcie zapnite rúru.
2. Zapnite funkciu rúry alebo nastavenie.
a
a
3. Dotknite sa súčasne
podržte ich 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa rozsvieti blokovanie.
Ak chcete blokovanie ovládania vypnúť,
zopakujte krok 3.
Rúru je možné vypnúť, aj keď
je nastavená funkcia
blokovania ovládania. Keď rúru
vypnete, blokovanie ovládania
sa vypne.
Používanie ponuky nastavení
Ponuka nastavení vám umožní zapnúť
alebo vypnúť funkcie v hlavnej ponuke. Na
displeji sa zobrazí SET a číslo nastavenia.
19
Popis
Hodnota, ktorú možno nastaviť
1
NASTAVIŤ A ÍSŤ
ZAP/VYP
2
UKAZOVATEĽ ZVYŠKOVÉHO TEPLA
ZAP/VYP
3
TÓN TLAČIDLA1)
KLIKNUTIE/PÍPNUTIE/VYPNÚŤ
4
CHYBOVÝ TÓN
ZAP/VYP
5
PONUKA SERVIS
-
6
PÔVODNÉ NASTAVENIA
ÁNO/NIE
1) Tón senzorového tlačidla ZAP/VYP nie je možné vypnúť.
1. Stlačte tlačidlo
a podržte ho
stlačené 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí SET1 a bliká „1“.
2. Stlačením
alebo
upravte
nastavenie.
3. Stlačte tlačidlo
.
4. Stlačením
alebo
môžete
zmeniť hodnotu daného nastavenia.
.
5. Stlačte tlačidlo
Ak chcete opustiť ponuku nastavení,
stlačte
alebo stlačte a podržte
.
Automatické vypnutie
Ak je zapnutá funkcia rúry a nastavenie
nezmeníte, spotrebič sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom čase
vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Po automatickom vypnutí môžete
spotrebič znovu spustiť stlačením
dotykového tlačidla.
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať pri
týchto funkciách: Teplotná
sonda, Osvetlenie, Pomalé
pečenie, Trvanie, Koniec,
Posunutý štart.
Jas displeja
Existujú dva režimy jasu displeja:
• Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý, jas
displeja je nižší v čase 22:00 až 06:00.
• Denný jas:
– keď je spotrebič zapnutý,
– ak sa dotknete senzorového tlačidla
počas funkcie nočného jasu (s
výnimkou ZAPNÚŤ / VYPNÚŤ),
displej sa na 10 sekúnd prepne
späť do denného jasu,
– ak je spotrebič vypnutý a nastavíte
kuchynský časomer. Po skončení
funkcie kuchynského časomera sa
displej vráti späť do režimu
nočného jasu.
Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
20
TIPY A RADY
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu, množstva
a kvality použitých prísad.
Odporúčania pre pečenie
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné
nastavenia pre teplotu, čas pečenia a
úroveň rúry.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
Vnútorná strana dvierok
Na vnútornej strane dvierok môžete
nájsť:
• čísla úrovní roštov.
• informácie o funkciách rúry,
odporúčané úrovne a teploty pre
pokrmy.
Pečenie s parou
Používajte len riad odolný voči teplu a
korózii alebo pochrómovaný oceľový riad.
Keď pečiete na viac ako jednej úrovni,
uistite sa, že je dostatočná vzdialenosť
medzi úrovňami, aby mohla para
cirkulovať.
Začnite piecť so studenou rúrou, pokiaľ
nie je v tabuľke nižšie odporúčaný
predohrev.
Tabuľka varenia v pare
Čas (min)
Voda v nádržke
na vodu (ml)
15 - 20
300
30 - 40
600
Čas (min)
Voda v nádržke
na vodu (ml)
50 - 60
800
Vlhká Para
VAROVANIE! Keď je zapnutá
funkcia, pri otváraní dvierok
rúry postupujte opatrne. Para
môže uniknúť.
Sterilizácia
Pomocou tejto funkcie môžete sterilizovať
nádoby (napr. detské fľašky).
Čisté nádoby umiestnite hore dnom do
stredu roštu zasunutého do 1. úrovne.
Do zásuvky na vodu pridajte maximálne
množstvo vody a nastavte čas 40 minút.
Varenie
Táto funkcia vám umožňuje pripraviť
všetky druhy jedla, čerstvé alebo
mrazené. Môžete ju použiť na tepelnú
úpravu, zohrievanie, rozmrazovanie,
varenie vo vodnom kúpeli alebo
blanšírovanie zeleniny, mäsa, rýb,
cestovín, ryže, krupice a vajec.
Môžete pripraviť naraz celé jedlo. Varte
súčasne jedlá s podobnými časmi varenia.
Pri varení pokrmov súčasne použite
najväčšie požadované množstvo vody.
Použite druhú úroveň v rúre.
Použite množstvo vody uvedené v tabuľke
varenia v pare vyššie. Pre dobu varenia
nad 60 minút pridajte 150 ml vody na
každých 10 minút.
Teplotu nastavte na 96 °C, pokiaľ tabuľke
nižšie neodporúča iné nastavenie.
Zelenina
Pokrm
Čas (min)
Lúpané paradajky
15
Špenát
15
21
Pokrm
Čas (min)
Pokrm
Čas (min)
Cukina, plátky
15 - 20
Karfiol, vcelku
35 - 45
Huby nakrájané na
plátky
15 - 20
Fenikel, mrkva, kale‐
ráb - prúžky
35 - 45
Baklažán
15 - 25
Zelené fazuľky
35 - 45
Brokolica, ružičky
20 - 25
Artičoky
50 - 60
Valeriánka poľná, ru‐
žičky
20 - 25
Červená Repa
70 - 90
Hrášok
20 - 25
Paprika, prúžky
20 - 25
Kel
20 - 25
Karfiol, ružičky
25 - 30
Špargľa, zelená
25 - 35
Zeler, kocky
25 - 35
Pór, krúžky
Prílohy
Pokrm
Čas (min)
Čerstvé tagliatelle
20 - 25
Kysnuté knedle
30 - 40
Varené zemiaky, na
1/4
35 - 40
Ryža (pomer vody a
ryže 1,5:1)
35 - 40
25 - 35
Brokolica, celá
30 - 40
Žemľová knedľa
35 - 45
Ružičkový kel
30 - 40
Zemiakové knedle
35 - 45
Biela fazuľa
30 - 40
45 - 50
Špargľa, biela
35 - 45
Polenta (pomer vody
k polente 3:1)
Hadomor španielsky
35 - 45
Nešúpané zemiaky,
stredné
45 - 55
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Filety z halibuta
80
15
Garnáty, čerstvé
85
20 - 25
Mušle
96
20 - 30
Filety z lososa
85
25 - 35
Ryby
Garnáty, mrazené
85
30 - 40
Pstruh, 0,25 kg
85
30 - 40
Pstruh obyčajný, 1 kg
85
40 - 45
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Klobásy Chipolata
80
15 - 20
Mäso
22
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Pošírované kuracie prsia
90
25 - 35
Varená šunka, 1 kg
96
55 - 65
Kurča, pošírované, 1-1,2 kg
96
60 - 70
Teľacie/bravčové karé, 0,8-1 kg
90
80 - 90
Údené mäso (údené bravčové karé), pošírované
90
90 - 110
Tafelspitz - varené hovädzie mäso
96
110 - 120
• Nastavte funkciu: Turbo Gril na pečenie
mäsa.
• Pridajte pripravenú zeleninu a prílohy.
• Rúru ochlaďte na teplotu približne 90
°C. Môžete otvoriť dvierka rúry do prvej
polohy na približne 15 minút.
• Nastavte funkciu: Vlhká Para. Varte
všetky pokrmy spolu, kým nebudú
hotové.
Vajcia
Pokrm
Čas (min)
Vajcia varené namäk‐
ko
11 - 12
Vajcia varené stredne
13 - 16
Vajcia varené natvrdo
18 - 21
Kombinácia Turbo Gril a Vlhká
Para
Maximálne množstvo vody je
800 ml.
Tieto funkcie môžete skombinovať na
súčasnú prípravu mäsa, zeleniny a príloh.
Pokrm
Turbo Gril (prvý krok: upečte mä‐
so)
Vlhká Para (druhý krok: pridajte ze‐
leninu)
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Hovädzie
pečené, 1
kg
Ružičko‐
vý kel,
polenta
180
60 - 70
mäso: 1
96
40 - 50
mäso: 1
zelenina:
3
Pečené
bravčové,
1 kg,
Zemiaky,
zelenina,
omáčka
180
60 - 70
mäso: 1
96
30 - 40
mäso: 1
zelenina:
3
23
Pokrm
Pečené
teľacie, 1
kg,
Ryža, ze‐
lenina
Turbo Gril (prvý krok: upečte mä‐
so)
Vlhká Para (druhý krok: pridajte ze‐
leninu)
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
180
50 - 60
mäso: 1
96
30 - 40
mäso: 1
zelenina:
3
Intenzívna Para
Použite druhú úroveň v rúre.
Pridajte 300 ml vody.
Pokrm
Čas (min)
Ryža
20 - 25
Knedle
25 - 35
Pokrm
Teplota (°C)
Čas
(min)
Tenké
rybie fi‐
lety
85
15 - 25
Malá ry‐
ba do
0,35 kg
90
25 - 35
Pokrm
Teplota (°C)
Čas
(min)
Hrubé
rybie fi‐
lety
90
25 - 35
Predpeče‐
né bagety
40 – 50 g
200
20 - 30
Pečené
vajcia
90
30 - 40
Predpeče‐
né pečivo
200
20 - 30
Puding/
torta v
malých
miskách
90
35 - 40
Predpeče‐
né bagety,
mrazené,
40 – 50 g
200
25 - 35
Celá ry‐
ba do 1
kg
90
35 - 45
Sekaná,
surová 0,5
kg
180
30 - 40
Terina
90
40 - 50
Pečivo 40 –
60 g
180 - 210
30 - 40
Cestovino‐
vý nákyp
190
40 - 50
Horúca Para
Použite druhú úroveň v rúre.
Pridajte 300 ml vody.
Zohrievanie
Teplotu nastavte na 85 °C.
Pokrm
Čas (min)
Chlieb 0,5
– 1 kg
180 - 190
45 - 50
Jedlá na tanieri
20 - 25
Lasagne
180
45 - 55
Cestoviny
20 - 25
24
Pokrm
Teplota (°C)
Čas
(min)
Pokrm
Teplota (°C)
Čas
(min)
Kurča 1 kg
180 - 200
50 - 60
180
70 - 90
Zapečené
zemiaky
160 - 170
50 - 60
Kačica 1,5
– 2 kg
80 - 90
160 - 180
60 - 70
Teľacie pe‐
čené 1 kg
180
Údené
bravčové
0,6 – 1 kg
160 - 180
90 - 100
Hovädzie
pečené 1
kg
180 - 200
60 - 90
Bravčové
pečené 1
kg
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hus 3 kg
170
130 - 170
1
Pokrm
Teplota (°C)
Čas
(min)
Pokrm
Teplota (°C)
Čas
(min)
Predpeče‐
né bagety
40 – 50 g
392
20 - 30
Lasagne
338 - 356
45 - 55
Kurča 1 kg
356 - 410
50 - 60
Predpeče‐
né pečivo
356 - 410
20 - 30
Zapečené
zemiaky
320 - 338
50 - 60
Predpeče‐
né bagety,
mrazené,
40 – 50 g
392
25 - 35
Údené
bravčové
0,6 – 1 kg
320 - 356
60 - 70
356 - 392
60 - 90
Sekaná,
surová 0,5
kg
356
Hovädzie
pečené 1
kg
356
70 - 90
Pečivo 40 –
60 g
356 - 410
30 - 40
Kačica 1,5
– 2 kg
80 - 90
338 - 374
40 - 50
Teľacie pe‐
čené 1 kg
356
Cestovino‐
vý nákyp
320 - 356
90 - 100
Chlieb 0,5
– 1 kg
356 - 374
Bravčové
pečené 1
kg
30 - 40
45 - 50
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hus 3 kg
338
130 - 170
1
25
Pečenie nemäsových pokrmov
• Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
• Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete predĺžiť
o 10 až 15 minút.
• Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach neopečú vždy rovnako
dohneda. Ak sa vyskytne
nerovnomerné zhnednutie, nie je
potrebné zmeniť nastavenie teploty.
Rozdiely sa stratia počas pečenia.
• Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je
dostatočne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej úrovne v
rúre.
Koláč je nízky a vlhký,
zvlnený alebo sú na
ňom vlhké pásy.
Teplota rúry je príliš vysoká.
Pri ďalšom pečení nastavte o nie‐
čo nižšiu teplotu v rúre.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas pečenia. Čas
pečenia nie je možné skrátiť na‐
stavením vyšších teplôt.
V ceste je príliš veľa tekuti‐
ny.
Použite menej tekutiny. Dávajte
pozor na časy miesenia, predov‐
šetkým pri použití kuchynských
spotrebičov.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte vyššiu
teplotu v rúre.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastavte kratší
čas pečenia.
Teplota v rúre je príliš vyso‐
ká a čas pečenia je príliš
krátky.
Nastavte nižšiu teplotu pečenia v
rúre a predĺžte čas pečenia.
Zmes nie je rovnomerne
rozložená.
Zmes cesta rozotrite po plechu
rovnomerne.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte o nie‐
čo vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Koláč sa za nastavený
čas neupečie.
Pečenie na jednej úrovni:
Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Kysnutá bábov‐
ka/brioška
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 160
50 - 70
1
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné
Pečenie
140 - 160
70 - 90
1
26
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Korpus z kreh‐
kého cesta
Teplovzdušné
Pečenie
170 - 1801)
10 - 25
2
Korpus z piškó‐
tového cesta
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 170
20 - 25
2
Tvarohová tor‐
ta/koláč
Horný/Dolný
Ohrev
170 - 190
60 - 90
1
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Pletenec/veniec z kysnutého
cesta
Horný/Dolný
Ohrev
170 - 190
30 40
3
Vianočka
Horný/Dolný
Ohrev
160 - 1801)
50 70
2
Chlieb (ražný chlieb):
1. Prvá časť procesu peče‐
nia.
2. Druhá časť procesu peče‐
nia.
Horný/Dolný
Ohrev
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
2. 30
60
1
Veterníky/odpaľované cesto
Horný/Dolný
Ohrev
190 - 2101)
20 35
3
Piškótová roláda
Horný/Dolný
Ohrev
180 - 2001)
10 20
3
Koláč posypaný mrveničkou
(suchý)
Teplovzdušné Pe‐
čenie
150 - 160
20 40
3
Mandľový maslový koláč/
cukrové koláče
Horný/Dolný
Ohrev
190 - 2101)
20 30
3
Ovocné koláče (z kysnutého/
Teplovzdušné Pe‐
čenie
150
35 55
3
Horný/Dolný
Ohrev
170
35 55
3
piškótového cesta)2)
Ovocné koláče z krehkého ce‐
sta
Teplovzdušné Pe‐
čenie
160 - 170
40 80
3
piškótového cesta)2)
Ovocné koláče (z kysnutého/
27
Pokrm
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Kysnutý koláč s jemnou
plnkou (napr. tvarohovou,
smotanovou, pudingovou)
Horný/Dolný
Ohrev
160 - 1801)
40 80
3
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Sušienky
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Sušienky z
krehkého cesta
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 160
10 - 20
3
Pečivo z piškó‐
tového cesta
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 160
15 - 20
3
Bielkové su‐
šienky / pusin‐
ky
Teplovzdušné
Pečenie
80 - 100
120 - 150
3
Mandľové Su‐
šienky
Teplovzdušné
Pečenie
100 - 120
30 - 50
3
Pečivo z kys‐
nutého cesta
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Pečivo z lístko‐
vého cesta
Teplovzdušné
Pečenie
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Teplovzdušné
Pečenie
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horný/Dolný
Ohrev
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Rúru predhrejte.
Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Cestovinový
nákyp
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
25 - 40
1
Zapečená zele‐
Turbo gril
160 - 170
15 - 30
1
nina1)
28
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Bagety oblože‐
né roztopeným
syrom
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
40 - 60
1
Zapečené ryby
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
30 - 60
1
Plnená zeleni‐
na
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
30 - 60
1
1) Rúru predhrejte.
Vlhký Horúci Vzduch
Pre dosiahnutie najlepších
výsledkov dodržiavajte časy
pečenia v tabuľke nižšie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Zapečené cestoviny
200 - 220
45 - 55
3
Zapečené zemiaky
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Chlebový puding
190 - 200
55 - 70
3
Ryžový puding
170 - 190
45 - 60
3
Jablkový koláč z piškótového cesta
(okrúhla forma na koláče)
160 - 170
70 - 80
3
Biely chlieb
190 - 200
55 - 70
3
Viacúrovňové pečenie
Použite funkciu Teplovzdušné pečenie.
29
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/
odpaľované ce‐
sto
160 - 1801)
25 - 45
1/4
-
Suchý koláč s
mrveničkou
150 - 160
30 - 45
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo/rožky
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z
krehkého cesta
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Pečivo z piškó‐
tového cesta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bielkové su‐
šienky, sneho‐
vé pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandľové Su‐
šienky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Pečivo z kys‐
nutého cesta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Pečivo z lístko‐
vého cesta
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
Pomalé Pečenie
Túto funkciu použite na prípravu chudých,
jemných kúskov mäsa a rýb pri
maximálnej teplote 65 °C. Túto funkciu
nemôžete použiť pre niektoré recepty ako
napr. dusené mäso alebo mastné
bravčové pečené.Pomocou teplotnej
sondy môžete zabezpečiť správnu
vnútornú teplotu mäsa (pozrite si tabuľku
pre teplotnú sondu).
Počas prvých 10 minút môžete nastaviť
teplotu rúry v rozsahu od 80 °C do 150 °C.
Predvolená teplota je 90 °C. Po nastavení
teploty bude rúra ďalej piecť pri 80 °C. Pri
príprave hydiny nepoužívajte túto funkciu.
Pri použití tejto funkcie
pripravujte vždy pokrm bez
pokrievky.
1. Mäso prudko opečte na pekáči na
varnom paneli pri vysokej teplote – asi
1 až 2 minúty zo všetkých strán.
2. Mäso v horúcom pekáči vložte do rúry
na drôtený rošt.
3. Do mäsa zastrčte teplotnú sondu.
30
4. Zvoľte funkciu Pomalé pečenie a
nastavte správnu záverečnú vnútornú
teplotu.
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hovädzie peče‐
né
1 000 – 1 500
g
120
120 - 150
1
Hovädzie filety
1 000 – 1 500
g
120
90 - 150
3
Pečené teľacie
1 000 – 1 500
g
120
120 - 150
1
Steaky
200 – 300 g
120
20 - 40
3
Pizza
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s bohatým
obložením)
180 - 200
20 - 30
2
Švajčiarske pečivo
Wähe
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný Lotrinský Ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
1
Švajčiarska torta
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohová torta/
koláč
140 - 160
60 - 90
1
Jablkový koláč, ob‐
ložený
150 - 170
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nízky chlieb
2301)
10 - 20
2
Koláč z lístkového
cesta
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (jed‐
lo podobné pizze z
Alsaska)
2301)
12 - 20
2
31
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pirohy (ruská verzia
calzone)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Pečenie mäsa
Pečené mäso po uplynutí 1/2 až 2/3 doby
pečenia obráťte.
Použite teplovzdorný riad do rúr.
Veľké kusy mäsa pečte priamo na plechu
na pečenie alebo na drôtenom rošte
umiestnenom nad plechom.
Na plech na pečenie nalejte malé
množstvo vody, aby ste predišli horeniu
mäsových štiav alebo tuku.
Mäso s kožou môžete piecť v pekáči bez
pokrievky.
Aby bolo mäso šťavnatejšie:
• chudé mäso pečte v pekáči s
pokrievkou alebo vo vrecku na pečenie.
• pečte mäso a rybu vo veľkých kusoch
(1 kg alebo viac).
• veľké kusy pečeného mäsa a hydinu
niekoľkokrát podlejte počas pečenia
vlastnou šťavou.
Tabuľky pečenia mäsa
Hovädzie
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Dusené mäso
v pekáči
1 – 1,5 kg
Horný/
Dolný
ohrev
230
120 - 150
1
Hovädzie pe‐
čené alebo ho‐
vädzie filety:
neprepečené
na cm
hrúbky
Turbo gril
190 - 2001)
5-6
1
Hovädzie pe‐
čené alebo ho‐
vädzie filety:
stredne prepe‐
čené
na cm
hrúbky
Turbo gril
180 - 1901)
6-8
1
Hovädzie pe‐
čené alebo ho‐
vädzie filety:
prepečené
na cm
hrúbky
Turbo gril
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Rúru predhrejte.
32
Bravčové
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pliecko, krko‐
vička, stehno
1 - 1.5
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotleta/rebier‐
ka
1 - 1.5
Turbo gril
170 - 180
60 - 90
1
Sekaná
0.75 - 1
Turbo gril
160 - 170
50 - 60
1
Bravčové kole‐
no (predvare‐
né)
0.75 - 1
Turbo gril
150 - 170
90 - 120
1
Teľacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pečené te‐
ľacie
1
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Teľacie ko‐
leno
1.5 - 2
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Jahňacie
stehno/
pečená jah‐
ňacina
1 - 1.5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
1
Jahňací
chrbát
1 - 1.5
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Zajačí chrb‐
át/Noha za‐
jaca
do 1
Horný/
Dolný ohrev
2301)
30 - 40
1
Srnčí/jelení
chrbát
1.5 - 2
Horný/
Dolný ohrev
210 - 220
35 - 40
1
Srnčie steh‐
no
1.5 - 2
Horný/
Dolný ohrev
180 - 200
60 - 90
1
Jahňacie
Zverina
1) Rúru predhrejte.
33
Hydina
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Časti hydiny
0,2 - 0,25
každá
Turbo gril
200 - 220
30 - 50
1
Polovica ku‐
raťa
0,4 - 0,5
každá
Turbo gril
190 - 210
35 - 50
1
Kurča, vy‐
kŕmené
1 - 1.5
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
1
Kačka
1.5 - 2
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
1
Hus
3.5 - 5
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
1
Morka
2.5 - 3.5
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Morka
4-6
Turbo gril
140 - 160
150 - 240
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Celá ryba
do 1 kg
1 - 1.5
Horný/
Dolný ohrev
210 - 220
40 - 60
1
Ryba (v pare)
Gril
• Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
• Rošt zasuňte do úrovne rúry
odporúčanej v tabuľke grilovania.
• Pekáč vždy zasuňte do prvej úrovne
rúry, aby zachytával tuk.
• Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo
ryby.
• Prázdnu rúru vždy predhrievajte
pomocou funkcií grilu 5 minút.
UPOZORNENIE! Grilujte vždy
pri zatvorených dvierkach rúry.
Gril
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Pečené hovä‐
dzie mäso
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovädzie filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Bravčový chrb‐
át
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teľací chrbát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
34
Pokrm
Celá ryba, 500
– 1 000 g
Teplota (°C)
210 - 230
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
15 - 30
15 - 30
3/4
Rýchly gril
Pokrm
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Burgers / Fašírky
8 - 10
6-8
4
Bravčová fileta
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
Filety/teľacie steaky
7 - 10
6-8
4
Toast / Hrianky
1-3
1-3
5
Obložené hrianky
6-8
-
4
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza,
mrazená
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
Malé pizze, mraze‐
né
180 - 200
15 - 30
2
Hranolčeky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolčeky, hrubé
200 - 220
25 - 35
3
Americké Zemiaky,
Krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečené Zemiako‐
vé Pyré
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/cannelloni,
čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne/cannelloni,
zmraz.
160 - 180
40 - 60
2
Syr pečený v rúre
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie Krídla
190 - 210
20 - 30
2
Mrazené Pokrmy
35
Rozmrazovanie
• Pri veľkých porciách jedla umiestnite na
dno dutiny rúry prázdny tanier otočený
nadol. Jedlo vložte do hlbokého taniera
alebo nádoby a následne položte na
tanier, ktorý je v rúre. V prípade
potreby vyberte rošty rúry.
• Jedlo vyberte z obalu a položte ho na
tanier.
• V rúre použite prvú úroveň zdola.
• Jedlo nezakrývajte miskou ani
tanierom, pretože by sa tým mohol
predĺžiť čas rozmrazovania.
Pokrm
Množstvo
(kg)
Čas roz‐
mrazova‐
nia (min.)
Dodatočný
čas roz‐
mrazova‐
nia (v min.)
Poznámky
Kurča
1
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na prevrátený tanie‐
rik položený vo veľkom tanieri. Po
uplynutí polovice času obráťte.
Mäso
1
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráťte.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smota‐
na
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smotanu vyšľahajte, kým je mie‐
stami ešte mierne zmrazená.
Torta
1.4
60
60
-
Zaváranie - Dolný ohrev
• Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
• Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
ani plechovky.
• Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
• Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť litrových zaváracích pohárov.
• Poháre rovnomerne naplňte a zatvorte.
• Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
• Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
• Keď tekutina v pohároch začne
vrieť(asi po 35 - 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C (pozrite
si tabuľku).
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Jahody/čučoriedky/
maliny/zrelé egreše
160 - 170
35 - 45
-
36
Kôstkovice
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/
špargľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenina
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
Sušenie – Teplovzdušné
pečenie
• Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
• Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm
nechajte na jednu noc vychladnúť a až
potom dokončite sušenie.
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina na
kvasenie
60 - 70
5-6
3
1/4
Huby
50 - 60
6-8
3
1/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
Ovocie
Pokrm
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
1/4
37
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Jablkové plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
Tabuľka vnútornej teploty pri
použití teplotnej sondy
Hovädzie
Pokrm
Teplota vo vnútri
pokrmu (°C)
Baranie stehno
80 - 85
Pečené jahňacie/
jahňacie stehno
70 - 75
Pokrm
Teplota vo vnútri
pokrmu (°C)
Rebierko/steak: ne‐
prepečený
45 - 50
Rebierko/steak:
stredne prepečený
60 - 65
Pokrm
Teplota vo vnútri
pokrmu (°C)
Rebierko/steak:
prepečený
70 - 75
Zajačí chrbát
70 - 75
Zajačie stehno
70 - 75
Celý zajac
70 - 75
Srnčí/jelení chrbát
70 - 75
Srnčie alebo jelenie
stehno
70 - 75
Zverina
Bravčové
Pokrm
Teplota vo vnútri
pokrmu (°C)
Bravčové pliecko,
stehno, krkovička
80 - 82
Kotleta (chrbát)/
údené bravčové
75 - 80
Sekaná
75 - 80
Teľacie
Pokrm
Teplota vo vnútri
pokrmu (°C)
Pečené teľacie
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
Baranina/jahňacina
Pokrm
Teplota vo vnútri
pokrmu (°C)
Jahňacie stehno
80 - 85
Ryby
Pokrm
Teplota vo vnútri
pokrmu (°C)
Losos
65 - 70
Pstruhy
65 - 70
Informácie pre skúšobne
Skúšky podľa noriem EN 60350-1:2013 a
IEC 60350-1:2011.
38
Pečenie na jednej úrovni. Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Piškótový koláč bez
tuku
Teplovzdušné Pe‐
čenie
140 - 150
35 - 50
2
Piškótový koláč bez
tuku
Horný/Dolný
Ohrev
160
35 - 50
2
Jablkový koláč (2 for‐
my, priemer 20 cm,
rozmiestnené po
uhlopriečke)
Teplovzdušné Pe‐
čenie
160
60 - 90
2
Jablkový koláč (2 for‐
my, priemer 20 cm,
rozmiestnené po
uhlopriečke)
Horný/Dolný
Ohrev
180
70 - 90
1
Pečenie na jednej úrovni. Sušienky
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné
Pečenie
140
25 - 40
3
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Horný/Dolný
Ohrev
1601)
20 - 30
3
Malé koláčiky (20 ks/
plech)
Teplovzdušné
Pečenie
1501)
20 - 35
3
Malé koláčiky (20 ks/
plech)
Horný/Dolný
Ohrev
1701)
20 - 30
3
Teplota (°C)
Čas
(min)
1) Rúru predhrejte.
Viacúrovňové pečenie. Sušienky
Pokrm
Funkcia
Úroveň v rú‐
re
2
úro
vne
3
úro
vne
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné
Pečenie
140
25 - 45
1/4
1/
3/5
Malé koláčiky (20 ks/
plech)
Teplovzdušné
Pečenie
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
Gril
Prázdnu rúru predhrejte 5 minút.
39
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Hrianky
Gril
max.
1-3
5
Hovädzí steak
Gril
max.
24 - 301)
4
1) Po uplynutí polovice času obráťte.
Rýchly Gril
Prázdnu rúru predhrejte 3 minúty.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
Pokrm
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Fašírky/hamburgery
8 - 10
6-8
4
Hrianky
1-3
1-3
4
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou
tkaninou namočenou v teplej vode s
prídavkom mierneho čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite
príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro rúry vyčistite po každom použití.
Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál
môže mať na následok vznik požiaru.
Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na
pečenie.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
Po každom použití vyčistite vlhkosť z
dutiny.
Vyberanie zasúvacích líšt
Pred údržbou sa uistite, že je rúra
studená. Hrozí riziko popálenia.
Ak chcete rúru vyčistiť, vyberte zasúvacie
lišty.
1. Zasúvacie lišty opatrne vytiahnite
nahor z predného závesu.
1
3
2
2. Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt
od bočnej steny.
3. Vytiahnite zasúvacie lišty zo zadného
závesu.
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný
postup.
40
Parné čistenie
Funkciu Koniec môžete použiť
na posunutie štartu čistenia.
Pozrite si časť „Nastavenie
funkcie KONIEC".
Najhrubšie nečistoty odstráňte ručne.
1. Priamo do výrobníka pary nalejte
približne 250 ml vody a 3 lyžice octu.
2. Nastavte funkciu Parné čistenie.
Bližšie informácie nájdete v časti
„Funkcie rúry“.
Na displeji sa zobrazí trvanie a predvolená
teplota.
3. Funkciu čistenia zapnete tak, že sa
dotknete
.
Po dokončení funkcie čistenia parou
zaznie zvukový signál. Ak chcete signál
vypnúť, dotknite sa senzorového tlačidla.
4. Spotrebič utrite mäkkou handričkou.
Vodu z výrobníka pary odstráňte
špongiou a dosucha ho vyutierajte.
Dvierka nechajte približne 1 hodinu
otvorené, aby spotrebič úplne vyschol.
Systém výrobníka pary
UPOZORNENIE! Výrobník
pary vysušte po každom
použití. Vodu vysajte špongiou.
Vodný kameň odstráňte
najlepšie octovou vodou.
UPOZORNENIE! Chemické
odvápňovacie prostriedky
môžu spôsobiť poškodenie
smaltovaného povrchu.
Dodržiavajte pokyny výrobcu.
1. Ak chcete vyčistiť zásuvku na vodu a
výrobník pary, nalejte do výrobníka
pary cez vodnú zásuvku octovú zmes
(asi 250 ml). Počkajte približne 10
minút.
2. Špongiou odstráňte octovú vodu.
3. Do zásuvky na vodu pridajte čistú
vodu (100 – 200 ml), aby ste vypláchli
systém výrobníka pary.
4. Vodu z výrobníka pary odstráňte
špongiou a dosucha ho vyutierajte.
5. Dvierka rúry nechajte otvorené, aby sa
rúra úplne vysušila.
Odstránenie a montáž dvierok
Dvierka a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať a vyčistiť. Počet
sklenených panelov sa líši v závislosti od
modelu.
VAROVANIE! Dvierka sú
ťažké.
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na
oboch pántoch dvierok.
A
A
3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v prvej
otvorenej polohe (približne v 70° uhle).
4. Dvierka rúry uchopte po oboch
stranách a potiahnite ich od rúry v
určitom uhle smerom nahor.
5. Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
2
B
1
7. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
8. Sklenené panely dvierok uchopte na
ich hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
41
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
9. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenie vykonajte
horeuvedené kroky v opačnom poradí.
Najprv namontujte malý panel, potom
väčší a dvierka.
VAROVANIE! Uistite sa, že sú
sklá vložené v správnej polohe,
inak sa môže prehriať povrch
dierok.
Výmena osvetlenia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
2. Odstráňte kovový krúžok a vyčistite
sklený kryt.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Kovový krúžok nasaďte späť na
sklenený kryt.
5. Nasaďte sklenený kryt.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra správ‐
ne pripojená ku zdroju elek‐
trického napájania (pozrite si
schému pripojenia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
42
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Displej pri vypnutom spotre‐
biči nezobrazuje čas.
Displej je vypnutý.
Ak chcete displej opäť za‐
pnúť, dotknite sa naraz
a
.
Teplotná sonda nefunguje.
Konektor teplotnej sondy nie
je správne nainštalovaný do
zásuvky.
Konektor teplotnej sondy za‐
suňte do príslušnej zásuvky
až na doraz.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐
ho alebo naopak, jedlá sú
hotové príliš rýchlo.
Teplota je príliš nízka alebo
príliš vysoká.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa po‐
kynov v návode.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš
dlho.
Po ukončení pečenia nene‐
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C2“.
Chcete spustiť funkciu roz‐
mrazovania, ale nevybrali
ste zo zásuvky konektor te‐
plotnej sondy.
Konektor teplotnej sondy od‐
pojte zo zásuvky.
Na displeji je zobrazený chy‐
bový kód, ktorý nie je v ta‐
buľke.
Došlo k poruche elektriky.
•
•
Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku.
Pomocou domovej poist‐
ky alebo bezpečnostné‐
ho vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a zno‐
vu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, ob‐
ráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
Typový štítok sa nachádza na prednom
ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
43
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU 65-66/2014
Názov dodávateľa
Juno
Model
JBD177D6
Index energetickej účinnosti
94.0
Energetická trieda
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný
režim
1.09 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0.79 kWh/cyklus
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
70 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
38.5 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
Úspora energie
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas pečenia
neotvárajte dvierka. Tesnenia dvierok
udržiavajte čisté a uistite sa, že je
upevnené na svojom mieste.
V záujem vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka zvyškovému
teplu v rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov naraz,
zachovajte čo najkratšie prestávky medzi
pečením.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia s
ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
44
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
Vlhký Horúci Vzduch
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Ak použijete funkciu Vlhký Horúci Vzduch,
osvetlenie sa po 30 sekundách
automaticky vypne. Osvetlenie môžete
opäť zapnúť, ale tento úkon zníži
očakávanú úsporu energie.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Vypnutie displeja
Displej môžete vypnúť. Naraz stlačte a
podržte tlačidlá
a
. Pre zapnutie
zopakujte tento krok.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Počas pečenia vypnite osvetlenie. Zapnite
ho iba v prípade potreby.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
*
45
46
47
867343885-A-512017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement