Progress | PBN43100X | User manual | Progress PBN43100X Användarmanual

Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
PBN43100X
2 Progress
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Produktbeskrivning
Kontrollpanelen
Före första användning
Daglig användning
Klockfunktioner
Automatiska program
2
3
6
6
8
9
11
13
Användning av tillbehör
Tillvalsfunktioner
Tricks och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Installation
Energieffektivitet
14
15
17
27
29
31
32
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara
alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för
framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan
uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten
när den är igång.
Progress 3
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här produkten
och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen. Barn under 8 år ska inte vistas i närheten
utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör
eller eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa
för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor
eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att
glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
• Var alltid försiktig när apparaten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
• Produkten är utrustad med ett elektriskt
kylsystem. Det måste användas
tillsammans med det elektriska
nätuttaget.
4 Progress
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
eller komma nära produktens lucka,
speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Använd
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het luft
kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
i kontakt med produkten när du öppnar
luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
tvättmaskinen.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller missfärgning
på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
Progress 5
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är
stängd när apparaten är i drift. Värme
och fukt kan byggas upp bakom en
stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
Skötsel och rengöring
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort den
från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter. Får
ej användas som husbelysning.
VARNING! Risk för elektrisk
stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Kassering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra att
barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
6 Progress
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
7
5
4
3
2
1
4
5
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
6
Tillbehör
• Ugnspanna
För kakor och småkakor. För bakning
och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
• Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt
För kakor och småkakor.
KONTROLLPANELEN
Temperatur-/tidsdisplay
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
1
2
Touchkontroll
Funktion
Beskrivning
-
DISPLAY
Visar ugnens nuvarande inställningar.
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera produkten.
Progress 7
Touchkontroll
3
4
Funktion
Beskrivning
FUNKTIONER
För att ställa in en ugnsfunktion eller ett automatiskt
program.
MITT FAVORITPROGRAM
För att lagra ditt favoritprogram. Använd det för att
få åtkomst till ditt favoritprogram direkt eller när produkten är avstängd.
TEMPERATUR/
SNABBSTART
Om du vill ställa in och se temperaturen i ugnen eller
i matlagningstermometern (i förekommande fall).
Om du håller knappen nedtryckt i tre sekunder sätts
snabbstartsfunktionen PÅ alternativt stängs AV. Ger
direkt åtkomst till temperaturinställningen för den
första ugnsfunktionen när produkten är avstängd.
UPP, NED
För att flytta uppåt och nedåt i menyn.
RÄTT
För att bekräfta ett val eller inställning.
UGNSLAMPA
För att aktivera eller avaktivera lampan.
KLOCKA
För att ställa in klockfunktionerna.
SIGNALUR
För att ställa in Signaluret.
5
6
7
8
9
10
Display
A
B
G
A.
B.
C.
D.
E.
F.
C
F
E
D
Symbol för ugnsfunktion
Visning av Temperatur/Klocka
Visning av Klocka/Restvärme/Signalur
Restvärmeindikering
Indikatorer för klockfunktionerna
Uppvärmningsindikator /
Snabbstartsindikator
G. Ugnsfunktionens/programmets nummer
8 Progress
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
/
/
Namn
Beskrivning
Funktioner
Du kan välja en ugnsfunktion.
Automatiskt program
Du kan välja ett automatiskt program.
Mitt favorit program
Favoritprogrammet körs.
kg/g
Ett automatiskt program med viktinmatning
körs.
tim/min
En klockfunktion körs.
Temperatur / snabbstart
Funktionen körs.
Temperatur
Aktuell temperatur anges.
Temperatur
Du kan ändra temperaturen.
Belysning
Du stängde av belysningen.
Signalur
Signalursfunktionen körs.
Kontrollampa för uppvärmning
Om du aktiverar en ugnsfunktion visas
staplarna
på displayen. Staplarna visar
att temperaturen i produkten ökar eller
minskar.
När produkten är inställd på en viss
temperatur försvinner staplarna från
displayen.
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet "Klockfunktioner"
för att ställa in tiden.
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Inför första användingen skall
ugnarna "brännas av"
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
innan du använder den första gången.
och
1. Välj funktionen under/övervärme
maximal temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
och
3. Ställ in funktionen Varmluft
maximal temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Det är helt
normalt. Se till att ventilationen är tillräcklig i
rummet.
Progress 9
DAGLIG ANVÄNDNING
• manuellt läge
• automatiska program
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Användning av produkten
För att manövrera produkten kan du
använda:
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Program
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och för
att torka mat.Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än för
under-/övervärme.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än för över-/undervärme.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Över-/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Fryst Mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites, klyftpotatis
och vårrullar så att de blir knapriga.
Varmluftsgrillning
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött eller fågel med ben. Även för att göra gratänger och bryna.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för
rostning av bröd.
Min Grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Varmluft Med
Fukt
För att tillaga mat i form på en nivå i ugnen. För att spara
energi under tillagningen. Den här funktionen måste användas i enlighet med tillagningstabellerna för att uppnå önskat resultat. För mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna. Denna funktion användes för att definiera energieffektivitetsklass enligt EN
60350-1.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
10 Progress
Ugnsfunktion
Program
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta livsmedel, som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror på
mängden och storleken på det frysta livsmedlet.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att torka
mat.
ECO stekning
När du använder den här funktionen under tillagning optimeras energiförbrukningen. För mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna med
motsvarande funktion (Turbogrillning).
Ställa in ugnsfunktionen
1. Aktivera produkten med
eller
.
På displayen visas den inställda
temperaturen, symbolen och numret för
ugnsfunktionen.
2. Tryck på
eller
för att ställa in en
ugnsfunktion.
3. Tryck på
, annars startar produkten
automatiskt efter fem sekunder.
Om du aktiverar produkten och
inte ställer in en ugnsfunktion
eller ett program avaktiveras
produkten automatiskt efter 20
sekunder.
Ändra temperaturen
Tryck på
eller
för att ändra
temperaturen i steg om 5 °C.
När produkten nått angiven temperatur
hörs en signal tre gånger och
uppvärmningslampan släcks.
Kontrollera temperaturen
Du kan kontrollera temperaturen i
produkten när funktionen eller programmet
körs.
1. Tryck på
.
Temperatur-/tiddisplayen visar
temperaturen i produkten.
2. Tryck på
för att gå tillbaka till den
angivna temperaturen, annars visas den
automatiskt på displayen efter fem
sekunder.
Funktionen Snabbstart
Ställ inte mat i ugnen när
snabbstartfunktionen används.
Snabbstartfunktionen är inte tillgänglig för
varje ugnsfunktion. En ljudsignal hörs om
snabbstartfunktionen inte finns tillgänglig för
inställd funktion om Feltonen har aktiverats i
"Inställningsmenyn". Se "Användning av
inställningsmenyn".
Snabbstartsfunktionen förkortar
uppvärmningstiden.
För att aktivera snabbstartfunktionen, tryck
och håll nere
i mer än tre sekunder.
Om du sätter på snabbstartfunktionen
blinkar staplarna på displayen
en efter
en och
tänds för att visa att
funktionen är igång.
Progress 11
KLOCKFUNKTIONER
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
00:00
Program
KLOCKA
Visa eller ändra klockan. Du kan endast ställa om klockan
när produkten är påslagen.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av.
TIDSFÖRDRÖJNING
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
SET+GO
För att starta produkten när som helst vid ett senare tillfälle
med endast ett tryck på touchkontrollen och alla önskade
inställningar.
SIGNALUR
För att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt. Du kan ställa in SIGNALURET när som helst, även när produkten är avstängd.
TIDTAGNING
För att ställa in uppräkningen som visar hur länge produkten
ska vara påslagen. Denna funktion påverkar inte produktens
funktioner i övrigt. Den sätts på så fort ugnen börjar värmas
upp. UPPRÄKNINGSTIMERN aktiveras inte om KOKTID och
SLUTTID har ställts in.
Ställa in och ställa om klockan
1. Tryck på
eller
för att ställa in
timmen.
2. Tryck på
eller .
3. Tryck på
eller
för att ställa in
minuterna.
4. Tryck på
eller .
På displayen visas den nya tiden.
För att ändra tiden, tryck på
upprepade
gånger tills
börjar blinka.
3. Använd
eller
för att ställa in
minuterna för KOKTID.
4. Tryck på
, annars startas KOKTIDEN
automatiskt efter 5 sekunder.
5. Använd
eller
för att ställa in
timmarna för KOKTID.
6. Tryck på
. KOKTODEN startar
automatiskt efter 5 sekunder.
När den inställda tiden gått ut hörs en
ljudsignal i 2 minuter. Symbolen
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av.
7. Tryck på en touch-kontroll för att stänga
av ljudsignalen.
8. Stänga av produkten.
Ställa in KOKTID
Ställa in SLUTTID
När du sätter i den i eluttaget första gången
ska du vänta tills displayen visar och
12:00. "12" blinkar.
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar
blinkar.
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
flera gånger tills
börjar
2. Tryck på
blinkar.
12 Progress
3. Använd
eller
för att ställa in
SLUTTID och
eller
för att
bekräfta. Först ställer du in minuter och
därefter timmar.
När den inställda tiden gått ut hörs en
ljudsignal i 2 minuter. Symbolen
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av automatiskt.
4. Tryck på en touch-kontroll för att stänga
av ljudsignalen.
5. Stänga av produkten.
Ställa in funktionen
TIDSFÖRDRÖJNING
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar
blinkar.
eller
för att ställa in
3. Använd
minuterna för KOKTID.
4. Tryck på
.
eller
för att ställa in
5. Använd
timmarna för KOKTID.
, produkten ändras till
6. Tryck på
SLUT-funktionen.
Displayen visar
som blinkar.
7. Använd
eller
för att ställa in
SLUTTID och
eller
för att
bekräfta. Först ställer du in minuter och
därefter timmar.
Produkten sätts på automatiskt senare, är
igång under den inställda KOKTIDEN och
stoppar vid SLUTTIDEN. När den inställda
tiden har gått avges en ljudsignal i 2
och tidsinställningen blinkar på
minuter.
displayen. Produkten stängs av
automatiskt.
8. Tryck på en touch-kontroll för att stänga
av ljudsignalen.
9. Stänga av produkten.
När funktionen Tidsfördröjning
aktiveras visas en statisk symbol
för ugnsfunktionen på displayen,
med en punkt och .
Punkten visar vilken
klockfunktion som är aktiverad
på displayen för klockan/
restvärmen.
Ställa in SET + GO
Du kan bara använda SET + GO om
KOKTID har ställts in.
1. Ställ in en ugnsfunktion (eller program)
och temperatur.
2. Ställ in KOKTID.
3. Tryck på
flera gånger tills
blinkar
på displayen.
för att välja funktionen SET
4. Tryck på
+ GO.
Displayen visar
och
med en lampa.
Denna lampa visar vilken klockfunktion som
är aktiv.
5. Tryck på valfri touch-kontroll (förutom
PÅ/AV) för att starta SET+GOfunktionen.
Ställa in SIGNALUR
1. Tryck på .
och "00" blinkar på displayen.
2. Med
byter du mellan alternativen.
Ställ först in sekunderna, därefter
minuterna och timmarna.
3. Använd
eller
för att ställa in
för att bekräfta.
SIGNALURET och
, annars startas
4. Tryck på
SIGNALURET automatiskt efter 5
sekunder.
När den inställda tiden gått ut hörs en
ljudsignal i 2 minuter samtidigt som 00:00
och
blinkar på displayen.
5. Tryck på en touch-kontroll för att stänga
av ljudsignalen.
Progress 13
TIDTAGNING
1. Återställ uppräkningstimern genom att
trycka på
flera gånger tills
blinkar
på displayen.
2. Håll inne
tills displayen visar "00:00"
och tidtagningstimern börjar räkna igen.
AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Det finns 20 olika automatiska program.
Använd ett automatiskt program eller
recept när du inte har kunskap om eller
erfarenhet av hur man tillagar en rätt.
Displayen visar standardtillagningstider för
alla automatiska program.
Automatiska program
Programnummer
Programnamn
1
BRÄSERAT KÖTT
2
GRISSTEK
3
KALVSTEK
4
LAMMSTEK
5
VILTSTEK
6
HEL KYCKLING
7
UGNSBAKAD FISKFILÉ
8
PIZZA
9
QUICHE LORRAINE
10
CITRONTÅRTA
11
CHEESECAKE
12
BULLAR
13
LANTBRÖD
14
JÄSNING AV DEG
15
POTATISGRATÄNG
16
LASAGNE
17
CANNELLONI
18
KAKMIX
19
SNABBPIZZA
20
HALVFABRIKAT POTATIS
14 Progress
Automatiska program
1. Aktivera ugnen.
.
2. Tryck på
Displayen visar , det automatiska
programmets symbol och nummer.
eller
för att välja det
3. Tryck på
automatiska programmet.
eller vänta i fem sekunder
4. Tryck på
tills produkten sätts igång automatiskt.
5. När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter. Symbolen
blinkar.
6. Tryck på en touch-kontroll för att stänga
av ljudsignalen.
7. Stäng av produkten.
Automatiska program med
viktinmatning
1. Aktivera ugnen.
.
2. Tryck på
3. Tryck på
eller
för att ställa in
vikten för programmet.
På displayen visas: tillagningstid, symbolen
för koktid , en standardvikt, en måttenhet
(kg, g).
4. Tryck på
, annars sparas
inställningarna automatiskt efter fem
sekunder.
Produkten aktiveras.
5. Du kan ändra standardvikten med
eller
. Tryck på
.
6. När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter.
blinkar.
7. Tryck på en touch-kontroll för att stänga
av ljudsignalen.
8. Stäng av produkten.
Om du ställer in köttets vikt beräknar
produkten tillagningstiden.
ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Galler och långpanna tillsammans:
För in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan och se till att fötterna pekar neråt.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
Progress 15
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna ger
också ett tippskydd. Den höga
kanten runt hyllan förhindrar
kokkärlen från att glida ner.
TILLVALSFUNKTIONER
Använda funktionen Mitt
favoritprogram
Använd den här funktionen för att spara
inställningar för din favorittemperatur och tid för en ugnsfunktion eller ett program.
1. Ställ in en ugnsfunktions eller ett
programs temperatur och tid.
nedtryckt i mer än tre sekunder.
2. Håll
En ljudsignal hörs.
3. Avaktivera produkten.
• För att aktivera denna funktion, tryck
på . Produkten aktiverar ditt
favoritprogram.
När funktionen används kan
du ändra tiden och
temperaturen.
• Avaktivera funktionen genom att
trycka på . Produkten avaktiverar ditt
favoritprogram.
Använda barnlåset
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
1. För att aktivera funktionen, avaktivera
apparaten med . Ställ inte in någon
ugnsfunktion.
2. Håll
och
nedtryckta samtidigt i 2
sekunder.
En ljudsignal hörs.
SAFE syns på displayen.
Upprepa steg 2 för att avaktivera barnlåset.
Användning av Knapplåset
Du kan bara aktivera funktionen när
produkten är påslagen.
Funktionslåset förhindrar att ugnsfunktionen
oavsiktligt ändras.
1. Slå på produkten för att aktivera
funktionen.
2. Aktivera en ugnsfunktion eller
inställning.
och
nedtryckta samtidigt i 2
3. Håll
sekunder.
En ljudsignal hörs.
Loc syns på displayen.
Upprepa steg 3 för att avaktivera
Knapplåset.
Du kan stänga av produkten när
Funktionslåset är på. Om du
stänger av produkten
avaktiveras Funktionslåset.
Använda inställningsmenyn
Med inställningsmenyn kan du aktivera eller
avaktivera funktioner i huvudmenyn.
Displayen visar SET och antalet
inställningar.
Beskrivning
Värde att ställa in
1
SET+GO
PÅ/AV (ON/OFF)
2
RESTVÄRMEINDIKATOR
PÅ/AV (ON/OFF)
3
KNAPPLJUD1)
KLICK/PIP/AV
16 Progress
Beskrivning
Värde att ställa in
4
FELTON
PÅ/AV (ON/OFF)
5
DEMO-LÄGE
Aktiveringskod: 2468
6
SERVICEMENY
-
7
ÅTERSTÄLL INSTÄLLNINGAR
JA/NEJ
1) Det går inte att inaktivera tonen för på/av-touchkontrollen.
1. När apparaten har aktiverats, tryck på
, tryck på den igen och håll nere i tre
sekunder.
Displayen visar "SET1" och "1" blinkar.
eller
för att välja
2. Tryck på
inställning.
3. Tryck på
.
eller
för att ändra
4. Tryck på
värdet för inställningen.
5. Tryck på
.
För att lämna inställningsmenyn, tryck på
eller tryck och håll nere
.
Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en ugnsfunktion
är igång och du inte ändrar några
inställningar.
Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan kl.
22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en touch-kontroll
när nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till dagsljusstyrkan
de kommande 10 sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in Signalur. När funktionen för
signaluret stängs av återgår
displayen till rätt ljusstyrka.
Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
Säkerhetstermostat
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250
1.5
Felaktig användning av produkten eller
trasiga delar kan orsaka farlig överhettning.
För att förhindra detta har ugnen en
säkerhetstermostat som avbryter
strömtillförseln. Ugnen sätts automatiskt på
igen när temperaturen sjunker.
När den automatiska avstängningen
aktiverats trycker du på en touch-kontroll
för att aktivera produkten igen.
Den automatiska avstängningen
fungerar inte med funktionerna:
Lampa, Lågtemperaturtillagning,
Koktid, Sluttid, Tidsfördröjning.
Progress 17
TRICKS OCH TIPS
Baka kakor
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
• Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av
den inställda tillagningstiden har gått.
• Om du använder två bakplåtar samtidigt,
se till att det finns en ledig falsnivå mellan
dem.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna är
endast riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
Tillagning av kött och fisk
Allmän information
• Produkten har fem hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
• Produkten har ett specialsystem som
gör att luften cirkulerar och återanvänder
ångan. Med det här systemet kan man
tillaga i ånga, vilket gör att maten saftig
inuti och krispig på utsidan. Det gör att
tillagningstiden och energiåtgången
minskas till ett minimum.
• Fukt kan kondenseras i produkten eller
på glasluckorna. Det är helt normalt. Stå
alltid en bit ifrån produkten när du
öppnar produktens lucka vid matlagning.
Kör ugnen i 10 minuter innan du börjar
laga mat, för att minska kondensering.
• Torka bort fukt på produkten efter varje
användning.
• Ställ inga föremål direkt på bottnen och
täck inte komponenterna med folie när
du lagar mat. Detta kan förändra
tillagningsresultaten och skada emaljen.
• Använd en djup form för mat med fett i
för att förhindra stänk som inte går att ta
bort.
• Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.
• För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla lite
vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på
typen av livsmedel, livsmedlets konsistens
och volym
I början ska du övervaka hur det utvecklar
sig när du lagar mat. Hitta de bästa
inställningarna (värmeläge, tillagningstid
osv.) för dina kokkärl, recept och mängder
när du använder produkten.
Baknings- och grillningstabell
Kakor
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Tid (min)
Kommentar
Recept
där vispning ingår
170
2
160
3 (2 och
4)
45 - 60
I en kakform
Mördeg
170
2
160
3 (2 och
4)
20 - 30
I en kakform
18 Progress
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Cheesecake
170
1
165
2
80 - 100
I 26 cm
kakform
Äppelka-
170
2
160
2 (vänster
+ höger)
80 - 100
I två kakformar
(20 cm)
på ett
galler
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På en
bakplåt
Syltpaj
170
2
165
2 (vänster
+ höger)
30 - 40
I 26 cm
kakform
Sockerkaka
170
2
150
2
40 - 50
I 26 cm
kakform
Julkaka /
Rik frukt
160
2
150
2
90 - 120
I 20 cm
kakform
175
1
160
2
50 - 60
I en brödplåt
170
3
150 - 160
3
20 - 30
På en
bakplåt
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en
bakplåt
-
-
140 - 150
1, 3 och
5
30 - 45
På en
bakplåt
Skorpor/
kakor - en
nivå
140
3
140 - 150
3
25 - 45
På en
bakplåt
Skorpor/
kakor två nivåer
-
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en
bakplåt
Skorpor/
kakor tre nivåer
-
-
140 - 150
1, 3 och
5
35 - 45
På en
bakplåt
ka1)
kaka1)
Russinkaka1)
Muffins en nivå1)
Muffins två nivåer1)
Muffins tre nivåer1)
Progress 19
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Maränger
- en nivå
120
3
120
3
80 - 100
På en
bakplåt
Maränger
- två nivå-
-
-
120
2 och 4
80 - 100
På en
bakplåt
Bullar1)
190
3
190
3
12 - 20
På en
bakplåt
Eclair - en
nivå
190
3
170
3
25 - 35
På en
bakplåt
Eclair två nivåer
-
-
170
2 och 4
35 - 45
På en
bakplåt
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
I 20 cm
kakform
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I 24 cm
kakform
Tårtbot-
170
1
160
2 (vänster
+ höger)
30 - 50
I 20 cm
kakform
Tid (min)
Kommentar
er1)
ten1)
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Bröd och pizza
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Fransk-
190
1
190
1
60 - 70
1-2
bröd, 500
g per
bröd
Rågbröd
190
1
180
1
30 - 45
I en brödplåt
Småf-
190
2
180
2 (2 och
4)
25 - 40
6-8
stycken
på en
bakplåt
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en
bakplåt
eller en
djup form
bröd1)
ranska 1)
Pizza1)
20 Progress
Livsmedel
Scones1)
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
200
3
190
3
Tid (min)
Kommentar
10 - 20
På en
bakplåt
Tid (min)
Kommentar
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Temperatur (°C)
Falsnivå
Falsnivå
Pajdeg
200
2
180
2
40 - 50
I en form
Vegetarisk paj
200
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Cannello-
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Tid (min)
Kommentar
ni1)
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Kött
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På ett
galler
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På ett
galler
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På ett
galler
Engelsk
rostbiff,
röd inuti
210
2
200
2
50 - 60
På ett
galler
Engelsk
rostbiff,
lite röd inuti
210
2
200
2
60 - 70
På ett
galler
Progress 21
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Engelsk
rostbiff,
inte röd
inuti
210
2
200
2
70 - 75
På ett
galler
Fläskbog
180
2
Fläsklägg
180
2
170
2
120 - 150
Med svål
160
2
100 - 120
2 stycken
Lamm
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i
bitar
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i
bitar
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Tid (min)
Kommentar
Fisk
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Falsnivå
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/
lax
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
Temperatur (°C)
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
max.
12 - 15
12 - 14
Min grill
Förvärm den tomma ugnen i tre
minuter före tillagning.
Livsmedel
Mängd
Antal
(g)
Filéer
4
800
Falsnivå
4
22 Progress
Livsmedel
Mängd
Antal
(g)
Biffstek
4
600
Korv
8
Fläskkotletter
4
Kyckling
(delad i 2
delar)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
max.
10 - 12
6-8
4
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kycklingbröst
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburgare
6
600
max.
20 - 30
-
4
Fiskfilé
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Varma
smörgåsar
4-6
-
max.
5-7
-
4
Rostat
bröd
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
Varmluftsgrillning
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff el-
per cm höjd
190 - 200
5-6
1 eller 2
per cm höjd
180 - 190
6-8
1 eller 2
per cm höjd
170 - 180
8 - 10
1 eller 2
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog, hals, skinkstek
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
ler filé, röd1)
Rostbiff eller filé,
medium1)
Engelsk rostbiff eller filé, välstekt1)
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Progress 23
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kotlett, revbensspjäll
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 eller 2
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 eller 2
Fläsklägg (lagad i
förväg)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 eller 2
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
1
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek med
ben, lammstek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 eller 2
Lammsadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 eller 2
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bitar av fågel
0,2 - 0,25 var
200 - 220
30 - 50
1 eller 2
Halv kyckling
0,4 - 0,5 var
190 - 210
35 - 50
1 eller 2
Kyckling, unghöna
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 eller 2
Anka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 eller 2
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 eller 2
Kalkon
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Kalkon
4-6
140 - 160
150 - 240
1 eller 2
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 eller 2
Lamm
Fågel
Fisk (ångkokning)
24 Progress
Varmluft Med Fukt
Öppna bara produktluckan vid
behov under tillagning.
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pastagratäng
190 - 200
45 - 55
2
Potatisgratäng
160 - 170
60 - 75
2
Moussaka
180 - 200
75 - 90
2
Lasagne
160 - 170
55 - 70
2
Cannelloni
170 - 190
65 - 75
2
Brödpudding
150 - 160
75 - 90
2
Rispudding
170 - 190
45 - 60
2
Äppelkaka
150 - 160
75 - 85
2
Franskbröd
180 - 190
50 - 60
2
Lågtemperaturtillagning
Använd den här funktionen för att tillaga
bitar av mört magert kött och fisk. Den här
funktionen kan inte användas för recept
som grytstek eller fet fläskstek.
Under de första 10 minuterna kan du ställa
in en ugnstemperatur mellan 80 °C och 150
°C. Normaltemperatur är 90 °C. När
temperaturen ställts in fortsätter ugnen att
tillaga på 80 °C. Använd inte den här
funktionen för fågel.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta stekpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Välj Lågtemperaturstekning.
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff
1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Oxfilé
1000 - 1 500 g
120
90 - 150
3
Kalvstek
1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Stekar
200 - 300 g
120
20 - 40
3
Progress 25
Tina
Livsmedel
Mängd
(g)
Upptiningstid
(min)
Efterupptiningstid (min)
Kommentar
Kyckling
1000
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett
upp- och nervänt tefat på
en stor tallrik. Vänd efter
halva tiden.
Kött
1000
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde
även om delar av den är
något frusen.
Tårta
1400
60
60
-
Konservering - Undervärme
• Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i varje
och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så att
det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda (efter
ca 35 - 60 minuter med enlitersburkarna)
stänger du av ugnen eller sänker
temperaturen till 100 °C (se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
26 Progress
Stenfrukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Grönsaker
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
Torkning - Varmluft
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt det
svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
Plommon
60 - 70
Aprikoser
60 - 70
Frukt
Livsmedel
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
8 - 10
3
1/4
Progress 27
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Äppelskivor
60 - 70
Päron
60 - 70
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
6-9
3
1/4
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Anmärkningar om rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
inte produkten om denna packning är
skadad. Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
• Se den allmänna informationen om
rengöring för information om rengöring
av dörrtätningen.
Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och
ta bort den.
Produkter i rostfritt stål eller
aluminium
Rengör ugnsluckan endast med
en blöt svamp. Torka med en
mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för
rengöring eftersom de kan
skada ugnens ytor. Rengör
ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
Rengöring av luckans packning
• Kontrollera ugnsluckans packning med
jämna mellanrum. Dörrtätningen sitter
runt ramen på ugnsutrymmet. Använd
1
2
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har tre glasrutor.Ugnsluckan
och glasrutorna går att ta bort för
rengöring.
Ugnsluckan kan stängas om du
försöker ta bort glasrutorna
innan du tagit bort ugnsluckan.
28 Progress
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
ugnen utan glasrutorna.
1. Öppna luckan helt och håll i de två
gångjärnen.
2. Lyft och vrid handtagen på de två
gångjärnen.
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en
stabil yta.
5. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
B
1
6. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
7. Håll i glasrutorna i övre kanten och dra
försiktigt ut dem en efter en. Börja med
den översta glasrutan. Se till att
glasrutorna glider i skårorna hela vägen
ut.
3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den
första öppna positionen. Dra därefter
framåt och ta bort luckan från sin plats.
8. Rengör glasrutorna med vatten och
diskmedel. Torka glasrutorna noga.
Sätt tillbaka glasrutorna i ugnsluckan när du
är klar med rengöringen. Utför stegen ovan
i omvänd ordning.
Du måste sätta tillbaka glasrutorna (A och
B) i rätt ordning.Den första glasrutan (A) har
Progress 29
en dekorativ ram. Zonen med screentryck
måste vara vänd mot insidan av
ugnsluckan. Efter installationen måste du se
till att ytan på glasrutans ram (A) med
zonerna med screenprinting inte är knottrig
när du vidrör den.
A
Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING! Risk för elstötar!
Koppla från säkringen innan du
byter lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
B
FÖRSIKTIGHET! Håll i
halogenlampan med en trasa för
att förhindra att fett ska komma
på lampan.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Baklampan
Se till att den mellersta glasrutan placeras
korrekt i sina skåror.
A
1. Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande lampa
som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
B
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller
använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller den
är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att ugnen är korrekt ansluten till strömförsörjningen (se kopplingsschemat
om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
30 Progress
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar inte tiden vid
avstängt läge.
Displayen är avstängd.
Tryck på
och
samtidigt för att aktivera displayen
igen.
Tillagningen av maträtter tar
för lång tid eller går för fort.
Temperaturen är för låg eller
för hög.
Justera vid behov temperaturen. Följ instruktionerna i manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i tabellen.
Det föreligger ett elektriskt fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Produkten är på men värms
inte upp. Fläkten arbetar inte.
Displayen visar "Demo".
Demoläget är aktiverat.
Se "Användning av inställningsmenyn" i avsnittet "Ytterligare funktioner".
Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den yttre
kanten av produktens innanmäte. Avlägsna
inte märkskylten från produktutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
Progress 31
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
Montering i skåp
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Inbyggd
A
B
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
594
5
3
Elektrisk installation
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i kapitlen
om säkerheten inte följs.
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
5
3
Denna produkt levereras endast med en
huvudkabel.
Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten (på
märkplåten) och tabellen. Se även tabellen:
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
32 Progress
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå och
brun kabel).
ENERGIEFFEKTIVITET
Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Progress
Modellbeskrivning
PBN43100X
Energiindex
81.2
Energiklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
31.0 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del
1: Områden, ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
Sparar energi
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Denna produkt har funktioner
som låter dig spara energi under
vanlig matlagning.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Allmänna tips
Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt
stängd när produkten är igång och låt den
vara stängd så mycket som möjligt under
tillagningen.
Restvärme
Om ett program med tidvalet Varaktighet
eller Sluttid aktiveras med vissa
ugnsfunktioner och om tillagningstiden är
längre än 30 minuter, stängs
värmeelementen av automatiskt 10 %
tidigare.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning för
att använda restvärme och hålla maten
varm. Temperaturen eller indikatorn för
restvärme visas på displayen.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
Progress 33
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagningen och sätt
endast på den vid behov.
När du använder Varmluft + ånga släcks
lampan automatiskt efter 30 sekunder. Du
kan tända lampan igen, men det minskar
förväntad energibesparing.
Varmluft Med Fukt
För att spara energi under tillagningen. Den
fungerar så att temperaturen inuti ugnen
skiljer sig från den temperatur som anges
på ugnens display under tillagningscykeln
och tillagningstiderna kan skilja sig från
tillagningstiderna för andra program.
Avaktivera displayen
Vid behov kan du stänga av displayen helt.
Tryck på
och
samtidigt tills displayen
släcks. Den här åtgärden aktiverar också
produkten.
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
34 Progress
Progress 35
www.progress-hausgeraete.de
867340460-A-382016
Download PDF

advertising