Progress | PBD46100X | User manual | Progress PBD46100X Användarmanual

Bruksanvisning
Ångugn
PBD46100X
2 Progress
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Produktbeskrivning
Kontrollpanelen
Före första användning
Daglig användning
Klockfunktioner
2
3
6
7
9
9
12
Automatiska program
Användning av tillbehör
Tillvalsfunktioner
Tricks och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Energieffektivitet
14
16
18
19
38
40
42
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i
närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den
är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Progress 3
•
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här produkten
och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du undviker
att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör
eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur produkten
från nätuttaget.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa
för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor
eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till
att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd
ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
4 Progress
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
• Produkten är utrustad med ett elektriskt
kylsystem. Det måste användas
tillsammans med det elektriska
nätuttaget.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
eller komma nära produktens lucka,
speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när du
öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
Progress 5
•
•
•
•
•
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens
botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är
stängd när apparaten är i drift. Värme
och fukt kan byggas upp bakom en
stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
Matlagning med ånga
VARNING! Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
• Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Öppna inte luckan till produkten
under ångkokning.
– Öppna ugnsluckan försiktigt efter
ångkokning.
Underhåll och rengöring
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
Lampa inuti produkten
VARNING! Risk för elektrisk
stöt!
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Kassering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
6 Progress
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra att
barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
2
3
4
5
6
5
4
10
3
7
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Display
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Lampa
Värmeelement
Fläkt
Ånggenerator med skydd
Ugnsstegar, löstagbara
Ugnsnivåer
9
Tillbehör
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
För kakor och småkakor.
Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Bakplåt
Matlagningstermometer
Progress 7
Suger upp resterande vatten från
ånggeneratorn.
För mätning av temperaturen inuti maten.
Svamp
KONTROLLPANELEN
Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Använd touch-kontrollerna för att manövrera ugnen.
1
2
3
4
5
Touchkon‐
troll
Funktion
Beskrivning
-
DISPLAY
Visar nuvarande ugnsinställningar.
PÅ/AV (ON/OFF)
Slå på och stänga av ugnen.
TILLVAL
För att ställa in en värmefunktion eller ett automa‐
tiskt program.
MITT FAVORIT‐
PROGRAM
För att lagra ditt favoritprogram. Använd det för att
få åtkomst till ditt favoritprogram direkt eller när
ugnen är avstängd.
TEMPERATUR/
SNABBSTART
Om du vill ställa in och se temperaturen i ugnen
eller i matlagningstermometern (i förekommande
fall). Om du håller knappen nedtryckt i tre sekun‐
der sätts snabbstartsfunktionen PÅ alternativt
stängs AV. Ger direkt åtkomst till temperaturin‐
ställningen för den första ugnsfunktionen när ug‐
nen är avstängd.
8 Progress
Touchkon‐
troll
Funktion
Beskrivning
UPP, NED
För att flytta uppåt och nedåt i menyn.
OK
För att bekräfta ett val eller inställning.
UGNSLAMPA
Tända och släcka ugnslampan.
KLOCKA
För att ställa in klockfunktionerna.
SIGNALUR
För att ställa in Signaluret.
6
7
8
9
10
Display
A
B
G
A.
B.
C.
D.
E.
F.
C
F
E
D
Symbol för ugnsfunktion
Visning av Temperatur/Klocka
Visning av Klocka/Restvärme/Signalur
Restvärmeindikering
Indikatorer för klockfunktionerna
Uppvärmningsindikator /
Snabbstartsindikator
G. Ugnsfunktionens/programmets
nummer
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
/
/
Namn
Beskrivning
Funktioner
Du kan välja en ugnsfunktion.
Automatiskt program
Du kan välja ett automatiskt program.
Mitt favorit program
Favoritprogrammet körs.
kg/g
Ett automatiskt program med viktinmat‐
ning körs.
tim/min
En klockfunktion körs.
Temperatur / snabbstart
Funktionen körs.
Progress 9
Symbol
Namn
Beskrivning
Temperatur
Aktuell temperatur anges.
Temperatur
Du kan ändra temperaturen.
Matlagningstermometer
Matlagningstermometern sitter i uttaget för
matlagningstermometern.
Belysning
Du stängde av belysningen.
Signalur
Signalursfunktionen körs.
Indikering för uppvärmning
Om man slår på en värmefunktion visas
. Staplarna visar att temperaturen i
ugnen ökar eller minskar.
När ugnen är inställd på en viss
temperatur försvinner staplarna från
displayen.
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet "Klockfunktioner"
för att ställa in tiden.
Första rengöring
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur ugnen.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Ugnsfunk‐
tion
Tillagningsfunktioner
Ugnsfunk‐
tion
Ånga
Program
För grönsaker, fisk, pota‐
tis, ris, pasta eller speci‐
ella rätter.
Intervallånga
Plus
Intervallånga
Program
För rätter med hög fukt‐
halt och för pochering av
fisk, brylépudding och
terrin.
För att baka bröd, steka
större köttstycken eller
för att värma upp kylda
och frysta maträtter.
10 Progress
Ugnsfunk‐
tion
Varmluft Med
Fukt
Varmluft
Pizza/Paj
Program
Denna funktionen är för
att spara energi under till‐
agningen. För mer infor‐
mation se kapitler "Råd
och tips", baka med
ånga. Ugnsdörren ska
stängas under tillagning‐
en så att funktionen inte
avbryts och att ugnen
fungerar med högsta
möjliga energieffektivitet.
När du använder den här
funktionen kan tempera‐
turen i ugnen skilja sig
från inställd temperatur.
På grund av användning‐
en av restvärmen kan
värmeffekten minskas.
För allmänna energibe‐
sparingsrekommendatio‐
ner hänvisas till: Kapitel
"Energieffektivitet", Ener‐
gibesparing.Denna funk‐
tion användes för att följa
energieffektivitetsklassen
enligt EN 60350-1.
För att baka på upp till tre
hyllpositioner samtidigt
och för att torka mat.Ställ
in temperaturen 20 - 40
°C lägre än för över-/
undervärme.
För ugnsbakning på en
nivå av rätter som kräver
mer intensiv bryning och
som ska ha knaprig bot‐
ten. Ställ in temperaturen
20 - 40 °C lägre än för
över-/undervärme.
För tillredning av möra,
saftiga stekar.
Lågtempera‐
turstekning
Ugnsfunk‐
tion
Program
För bakning och stekning
på en ugnsnivå.
Över-under‐
värme (Över-/
Undervärme)
Fryst Mat
Varmluftsgrill‐
ning
Max Grill
För att tillaga snabbmat
som pommes frites, klyft‐
potatis och vårrullar så
att de blir knapriga.
För stekning på en ugns‐
nivå av större stycken
kött eller fågel med ben.
Även för att göra gra‐
tänger och bryna.
För grillning av tunna
livsmedel i stora mäng‐
der och för rostning av
bröd.
För att grilla tunna mat‐
varor och rosta bröd.
Min Grill
För varmhållning av ma‐
trätter.
Varmhållning
Upptining
Undervärme
Den här funktionen kan
användas för att tina frys‐
ta livsmedel, som grön‐
saker och frukt. Uppti‐
ningstiden beror på
mängden och storleken
på det frysta livsmedlet.
För bakning av kakor
med knaprig botten och
för att torka mat.
För att göra rent ugnens
insida med ånga.
Ångrengöring
Progress 11
Lampan kan släckas
automatiskt vid en temperatur
under 60 °C med vissa
ugnsfunktioner.
Ställa in en ugnsfunktion
1. Slå på ugnen med .
På displayen visas den inställda
temperaturen, symbolen och numret för
värmefunktionen.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
värmeläget.
eller så sätts ugnen på
3. Tryck på
automatiskt efter 5 sekunder.
Om du slår på ugnen och inte ställer in en
ugnsfunktion eller ett program stängs
ugnen av automatiskt efter 20 sekunder.
Ändra temperaturen
Tryck på
eller
för att ändra
temperaturen i steg: 5 °C.
När ugnen har nått den inställda
temperaturen låter en signal och
uppvärmningsindikatorn försvinner.
Kontrollera temperaturen
Du kan kontrollera aktuell temperatur i
ugnen när funktionen eller programmet är
på.
.
1. Tryck på
Displayen visar temperaturen i ugnen.
Tryck på
igen för att ändra den
inställda temperaturen.
2. Tryck på
eller displayen visar
återigen inställd temperatur
automatiskt efter 5 sekunder.
Snabbstart
Ställ inte in mat i ugnen när
snabbstartfunktionen används.
Snabbstartsfunktionen är bara tillgänglig
med vissa ugnsfunktioner. Om Felton är
aktiverad i inställningsmenyn låter
signalen om snabb uppvärmning inte är
tillgänglig för den inställda funktionen. Se
"Användning av inställningsmenyn" i
avsnittet "Ytterligare funktioner".
Snabbstartfunktionen förkortar
uppvärmningstiden.
För att slå på Snabbstartfunktionen, tryck
och håll inne
i mer än 3 sekunder.
Om Snabbstartfunktionen är aktiverad
visar displayen: blinkande horisontella
staplar och
.
Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
VARNING! Häll inte vatten
direkt i ånggeneratorn!
Använd bara kallt kranvatten.
Använd inte filtrerat (avsaltat)
eller destillerat vatten. Använd
inte andra vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan.
2. Fyll vattenlådan med 800 ml vatten.
Vattentillförseln räcker i ca 50 minuter.
3. Tryck in vattenlådan i sitt ursprungliga
läge.
4. Slå på ugnen.
5. Ställ in en ångfunktion och
temperaturen.
6. Ställ vid behov in funktionen: Koktid
eller Sluttid .
Den första ångan syns efter ca 2 minuter.
När ugnen når den inställda temperaturen
avges en ljudsignal.
När vattnet i vattenlådan börjar ta slut
ljuder en signal. Vattenlådan måste fyllas
på för att man ska kunna fortsätta med
ångtillagningen på det sätt som beskrivs
ovan.
När ånggeneratorn är tom hörs
en ljudsignal.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
7. Stäng av ugnen.
12 Progress
8. Töm vattenlådan när tillagningen med
ångfunktion är klar.
FÖRSIKTIGHET! Ugnen är
het. Det finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig
när du tömmer vattenlådan.
9. Efter ångtillagning kan kondens ha
samlats i ugnsutrymmets botten. Torka
alltid av ugnsutrymmets botten när
ugnen har kallnat.
Låt ugnen torka helt med luckan öppen.
Samla upp allt resterande vatten från
ånggeneratorn med svampen när ugnen
har svalnat. Rengör vid behov
ånggeneratorn med lite ättika.
KLOCKFUNKTIONER
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
00:00
Program
KLOCKA
Visa eller ändra klockan. Du kan endast ställa klockan när
ugnen är på.
KOKTID
För att ställa in hur länge ugnen ska vara påslagen.
SLUTTID
Ställ in när ugnen stängs av.
TIDSFÖRDRÖJ‐
NING
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
SET+GO
För att sätta på ugnen när som helst vid ett senare tillfälle
med endast ett tryck på touchkontrollen och alla önskade
inställningar.
SIGNALUR
För att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion på‐
verkar inte ugnens funktioner i övrigt. Du kan ställa in SIG‐
NALURET när som helst, även när ugnen är avstängd.
TIDTAGNING
För att ställa in uppräkningen som visar hur länge ugnen
ska vara påslagen. Denna funktion påverkar inte ugnens
funktioner i övrigt. Den sätts på så fort ugnen börjar vär‐
mas upp. UPPRÄKNINGSTIMERN aktiveras inte om
KOKTID och SLUTTID har ställts in.
Ställa in och ställa om klockan
När du sätter i den i eluttaget första
gången ska du vänta tills displayen visar
och 12:00. "12" blinkar.
1. Tryck på
eller
för att ställa in
timmen.
eller .
2. Tryck på
3. Tryck på
eller
för att ställa in
minuterna.
4. Tryck på
eller .
På displayen visas den nya tiden.
För att ändra tiden, tryck på
gånger tills
börjar blinka.
upprepade
Ställa in KOKTID
1. Välj uppvärmningsfunktion och
temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar
blinkar.
3. Använd
eller
för att ställa in
minuterna för KOKTID.
Progress 13
4. Tryck på
, annars startas
KOKTIDEN automatiskt efter 5
sekunder.
5. Använd
eller
för att ställa in
timmarna för KOKTID.
6. Tryck på
. KOKTODEN startar
automatiskt efter 5 sekunder.
När den inställda tiden har gått avges en
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av.
7. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av signalen.
8. Stäng av ugnen.
Ställa in SLUTTID
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar
blinkar.
3. Använd
eller
för att ställa in
SLUTTID och
eller
för att
bekräfta. Först ställer du in minuter
och därefter timmar.
När den inställda tiden gått ut hörs en
ljudsignal i 2 minuter. Symbolen
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av automatiskt.
4. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Stänga av produkten.
Ställa in funktionen
TIDSFÖRDRÖJNING
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar
blinkar.
eller
för att ställa in
3. Använd
minuterna för KOKTID.
4. Tryck på
.
eller
för att ställa in
5. Använd
timmarna för KOKTID.
6. Tryck på
, produkten ändras till
SLUT-funktionen.
Displayen visar
som blinkar.
7. Använd
eller
för att ställa in
SLUTTID och
eller
för att
bekräfta. Först ställer du in minuter
och därefter timmar.
Produkten sätts på automatiskt senare, är
igång under den inställda KOKTIDEN och
stoppar vid SLUTTIDEN. När den inställda
tiden har gått avges en ljudsignal i 2
minuter.
och tidsinställningen blinkar
på displayen. Produkten stängs av
automatiskt.
8. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
9. Stänga av produkten.
När funktionen Tidsfördröjning
aktiveras visas en statisk
symbol för ugnsfunktionen på
displayen,
med en punkt
och . Punkten visar vilken
klockfunktion som är aktiverad
på displayen för klockan/
restvärmen.
Ställa in SET + GO
Du kan bara använda SET + GO om
KOKTID har ställts in.
1. Ställ in en ugnsfunktion (eller program)
och temperatur.
2. Ställ in KOKTID.
3. Tryck på
flera gånger tills
blinkar
på displayen.
4. Tryck på
för att välja funktionen
SET + GO.
och
med en lampa.
Displayen visar
Denna lampa visar vilken klockfunktion
som är aktiv.
5. Tryck på valfri touch-kontroll (förutom
PÅ/AV) för att starta SET+GOfunktionen.
Ställa in SIGNALUR
1. Tryck på .
och "00" blinkar på displayen.
14 Progress
2. Med
byter du mellan alternativen.
Ställ först in sekunderna, därefter
minuterna och timmarna.
3. Använd
eller
för att ställa in
för att bekräfta.
SIGNALURET och
4. Tryck på
, annars startas
SIGNALURET automatiskt efter 5
sekunder.
När den inställda tiden gått ut hörs en
ljudsignal i 2 minuter samtidigt som 00:00
blinkar på displayen.
och
5. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
TIDTAGNING
1. Nollställ tidtagningsuret genom att
trycka på:
upprepade gånger tills
displayen visar blinkande .
2. Tryck och håll in:
. När displayen
visar "00:00" och tidtagningstimern
börjar räkna igen.
AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Det finns 25 olika automatiska program.
Använd ett automatiskt program eller
recept när du inte har kunskap om eller
erfarenhet av hur man tillagar en rätt.
Displayen visar standardtillagningstider för
alla automatiska program.
Automatiska program
Programnummer
Programnamn
1
GRÖNSAKER, TRADITIONELLA
2
POTATISGRATÄNG
3
LANTBRÖD
4
BULLAR
5
FISK
6
POCHERADE FISK (FORELL)
7
PLOMMONKNYTEN
8
KALVLÄGG
9
RIS
10
LASAGNE
11
JÄSNING AV DEG
12
BRÄSERAT KÖTT
13
GRISSTEK
14
KALVSTEK
15
LAMMSTEK
16
VILTSTEK
Progress 15
Programnummer
Programnamn
17
HEL KYCKLING
18
PIZZA
19
QUICHE LORRAINE
20
CITRONTÅRTA
21
CHEESECAKE
22
CANNELLONI
23
KAKMIX
24
SNABBPIZZA
25
HALVFABRIKAT POTATIS
Automatiska program
1. Aktivera ugnen.
2. Tryck på
.
Displayen visar , det automatiska
programmets symbol och nummer.
3. Tryck på
eller
för att välja det
automatiska programmet.
4. Tryck på
eller vänta i fem sekunder
tills produkten sätts igång automatiskt.
5. När den inställda tiden har nåtts hörs
en ljudsignal i två minuter. Symbolen
blinkar.
6. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
7. Stäng av produkten.
Automatiska program med
viktinmatning
Om du ställer in köttets vikt beräknar
produkten tillagningstiden.
1. Aktivera ugnen.
.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
3. Tryck på
vikten för programmet.
På displayen visas: tillagningstid,
symbolen för koktid , en standardvikt,
en måttenhet (kg, g).
4. Tryck på
, annars sparas
inställningarna automatiskt efter fem
sekunder.
Produkten aktiveras.
5. Du kan ändra standardvikten med
eller
. Tryck på
.
6. När den inställda tiden har nåtts hörs
en ljudsignal i två minuter.
blinkar.
7. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
8. Stäng av produkten.
Automatiska program med
matlagningstermometern
(utvalda modeller)
Innertemperaturen för livsmedlet är
standardinställt och utgör en fast
inställning i program med
matlagningstermometer. Programmet
avslutas när produkten når den inställda
temperaturen.
1. Aktivera produkten.
flera gånger tills displayen
2. Tryck på
visar .
3. Sätt i matlagningstermometern.
Se ”Matlagningstermometer”.
eller
för att ställa in
4. Tryck på
programmet för
matlagningstermometern.
16 Progress
På displayen visas tillagningstiden, och
.
5. Tryck på
, annars sparas
inställningarna automatiskt efter fem
sekunder.
När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter.
blinkar.
6. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
7. Stäng av produkten.
ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Matlagningstermometer
Två temperaturer måste ställas in:
ugnstemperaturen och kärntemperaturen.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen när köttbitar tillagas.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
FÖRSIKTIGHET! Använd
endast
matlagningstermometern som
medföljer eller de rätta
reservdelarna.
Matlagningstermometern
måste sitta kvar i köttet och i
uttaget under tillagningen.
1. Aktivera produkten.
2. Sätt i matlagningstermometerns spets
(med
på skaftet) i mitten av köttet.
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på produkten.
På displayen visas en blinkande
och
den standardinställda innertemperaturen.
Temperaturen är 60 °C vid den första
användningen och det senaste inställda
värdet används vid efterföljande
tillagningar.
När du sätter tillbaka
matlagningstermometern i
uttaget stängs inställningarna
för klockfunktionerna av.
4. Tryck på
eller
för att ställa in
innertemperaturen.
5. Tryck på
, annars sparas
inställningarna automatiskt efter fem
sekunder.
Du kan endast ställa in
innertemperaturen när
blinkar. Om
visas på
displayen, men inte blinkar,
innan du ställer in
innertemperaturen trycker
och
eller
du på
för att ställa in ett nytt
värde.
6. Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.
Displayen visar symbolen för
matlagningstermometern och
uppvärmningssymbolen .
Medan produkten beräknar den
ungefärliga koktiden visas
uppräkningstiden på displayen. När den
första beräkningen är klar visas den
ungefärliga varaktigheten för koktiden på
displayen.
Progress 17
Produkten fortsätter att beräkna koktiden
under tillagningen. Displayen uppdateras i
intervaller med nya värden för koktiden.
När du lagar mat med
matlagningstermometern kan
du ändra temperaturen som
visas på displayen. Efter att du
har satt i
matlagningstermometern i sitt
uttag och ställt in en
ugnsfunktion och temperatur,
visar displayen den aktuella
innertemperaturen.
Tryck på
upprepade gånger
för att se tre andra
temperaturer:
• den inställda
innertemperaturen
• den aktuella
ugnstemperaturen
• den aktuella
innertemperaturen.
En ljudsignal hörs i två minuter när köttet
uppnått den inställda innertemperaturen
och värdet för innetemperaturen och
blinkar. Produkten stängs av.
7. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
8. Dra ut matlagningstermometerns ur
uttaget och ta ut köttet ur produkten.
Långpanna/ Djup form:
Skjut in långpannan /djupa formen mellan
stegparet på ugnsnivån.
Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan /djupa formen mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på
skenorna ovan.
VARNING! Var försiktig när du
drar ut
matlagningstermometern. Den
är mycket varm. Det finns risk
för att du bränna dig.
Sätta in tillbehör
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
långpannan eller den djupa
pannan med funktionen Full
Ånga.
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
18 Progress
TILLVALSFUNKTIONER
Använda funktionen Mitt
favoritprogram
Använd den här funktionen för att spara
inställningar för din favorittemperatur och tid för en ugnsfunktion eller ett program.
1. Ställ in en ugnsfunktions eller ett
programs temperatur och tid.
2. Håll
nedtryckt i mer än tre
sekunder. En ljudsignal hörs.
3. Avaktivera produkten.
• För att aktivera denna funktion, tryck
på . Produkten aktiverar ditt
favoritprogram.
När funktionen används kan
du ändra tiden och
temperaturen.
• Avaktivera funktionen genom att
trycka på . Produkten avaktiverar ditt
favoritprogram.
En ljudsignal hörs.
Displayen visar SAFE.
Upprepa steg 3 för att stänga av
Barnlåset.
Användning av Knapplåset
Funktionen kan sättas på endast när
ugnen är igång.
Funktionslåset förhindrar att
ugnsfunktionen oavsiktligt ändras.
1. Aktivera funktionen genom att sätta på
ugnen.
2. Sätt på en ugnsfunktion eller
ugnsinställning.
och
nedtryckta samtidigt i 2
3. Håll
sekunder.
En ljudsignal avges.
Ett lås syns på displayen.
Upprepa steg 3 för att stänga av
funktionslåset.
Du kan stänga av ugnen när
Funktionslåset är på. När
ugnen stängs av stängs
Använda barnlåset
Barnlåset förhindrar att ugnen oavsiktligt
slås på.
1. Du kan sätta på den när ugnen är
avstängd. Ställ inte in någon
värmefunktion.
2. Håll
intryckt i 3 sekunder.
och
samtidigt i 2
3. Håll inne
sekunder.
Använda inställningsmenyn
Med inställningsmenyn kan du aktivera
eller avaktivera funktioner i huvudmenyn.
Displayen visar SET och antalet
inställningar.
Beskrivning
Värde att ställa in
1
SET+GO
PÅ/AV (ON/OFF)
2
RESTVÄRMEINDIKATOR
PÅ/AV (ON/OFF)
3
KNAPPLJUD1)
KLICK/PIP/AV
4
FELTON
PÅ/AV (ON/OFF)
5
SERVICEMENY
-
6
ÅTERSTÄLL INSTÄLLNINGAR
JA/NEJ
1) Det går inte att inaktivera tonen för på/av-touchkontrollen.
Progress 19
1. Håll
intryckt i 3 sekunder.
Displayen visar "SET1" och "1" blinkar.
2. Tryck på
eller
för att välja
inställning.
3. Tryck på
.
4. Tryck på
eller
för att ändra
värdet för inställningen.
.
5. Tryck på
För att lämna inställningsmenyn, tryck på
eller tryck och håll nere
.
Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
ugnsfunktion är igång och du inte ändrar
några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan
kl. 22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en touch-kontroll
när nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in Signalur. När funktionen
för signaluret stängs av återgår
displayen till rätt ljusstyrka.
Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen svalnat.
När den automatiska avstängningen
aktiverats trycker du på en touch-kontroll
för att aktivera produkten igen.
Den automatiska
avstängningen fungerar inte
med funktionerna:
matlagningstermometer,
Lampa,
Lågtemperaturtillagning,
Koktid, Sluttid, Tidsfördröjning.
TRICKS OCH TIPS
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna
är endast riktvärden. De beror
på recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
Tillagningsrekommendationer
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellen nedan ger standardinställningar
för temperatur, tillagningstid och hyllnivå.
Om du inte kan hitta inställningarna för ett
visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
20 Progress
Matlagning med ånga
Använd bara kokkärl som är värme- och
korrosionsresistenta eller ugnsformar av
kromstål.
När man tillagar på mer än en ugnsnivå
måste man ha ett mellanrum mellan
hyllorna så att ångan kan cirkulera.
Börja tillagningen med en kall ugn såvida
inte förvärmning rekommenderas i
tabellen nedan.
Tabell för ångvatten
Tid (min)
Vatten i vattenlå‐
dan i (ml)
Använd mängden vatten som anges i
Ångvattentabellen ovan. Om
tillagningstiden är längre än 60 minuter
tillsätt 150 ml vatten var 10:e minut.
Ställ in temperaturen till 96 °C om inte
nedanstående tabell rekommenderar en
annan inställning.
Grönsaker
Livsmedel
Tid (min)
Skalade tomater
15
Spenat
15
Zucchini, skivor
15 - 20
Svamp, skivor
15 - 20
15 - 20
300
Aubergine
15 - 25
30 - 40
600
Broccoli, buketter
20 - 25
50 - 60
800
Småbladig bukettsal‐
lad, buketter
20 - 25
Ärtor
20 - 25
Paprika skuren i
strimlor
20 - 25
Savoykål
20 - 25
Sterilisering
Blomkål, buketter
25 - 30
Med denna funktion kan du sterilisera
behållare (t.ex. nappflaskor).
Sparris, grön
25 - 35
Selleri, tärnad
25 - 35
Purjolök, ringar
25 - 35
Broccoli, hel
30 - 40
Brysselkål
30 - 40
Brytbönor
30 - 40
Sparris, vit
35 - 45
Svartrot
35 - 45
Blomkål, hel
35 - 45
Fänkål, morötter, kål‐
rabbi i strimlor
35 - 45
Gröna bönor
35 - 45
Kronärtskockor
50 - 60
Ånga
VARNING! Var försiktig när du
öppnar ugnsluckan medan
produkten är igång. Ånga kan
släppas ut.
Placera de rena behållarna upp och ner i
mitten av gallret på den första nivån.
Fyll på maximal mängd vatten i lådan och
ställ in tiden på 40 minuter.
Tillagning
Med denna funktion kan du förbereda alla
typer av mat, färska eller frysta. Den kan
användas för att tillaga, värma, upptina,
pochera eller förvälla grönsaker, kött, fisk,
pasta, ris, gryn och ägg.
Du kan tillaga en hel måltid på en enda
gång. Tillaga rätter med ungefär samma
tillagningstid tillsammans. Använd den
största mängden vatten som krävs när du
lagar all mat på en gång.
Använd den andra hyllpositionen.
Progress 21
Livsmedel
Tid (min)
Livsmedel
Tid (min)
Rödbeta
70 - 90
Bröddumpling
35 - 45
Potatisdumplings
35 - 45
Polenta (vätskepro‐
portion 3:1)
45 - 50
Oskalade potatisar,
medelstora
45 - 55
Smårätter / tillbehör
Livsmedel
Tid (min)
Färsk tagliatelle
20 - 25
Jästdumplings
30 - 40
Kokt potatis, delad
35 - 40
Ris (vatten/ris-förhål‐
lande 1,5:1)
35 - 40
Fisk
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Plattfiskfilé
80
15
Räkor, färska
85
20 - 25
Musslor
96
20 - 30
Laxkotletter
85
25 - 35
Räkor, frysta
85
30 - 40
Forell, 0,25 kg
85
30 - 40
Laxöring, 1 kg
85
40 - 45
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Chipolata
80
15 - 20
Pocherat kycklingbröst
90
25 - 35
Kokt skinka 1 kg
96
55 - 65
Kyckling, pocherad 1 - 1,2 kg
96
60 - 70
Kalv / fläskkarré 0,8 - 1 kg
90
80 - 90
Kassler, pocherad
90
90 - 110
Tafelspitz (oxkött långkokt på riktigt låg värme)
96
110 - 120
Kött
Ägg
Livsmedel
Tid (min)
Ägg, löskokt
11 - 12
Livsmedel
Tid (min)
Ägg, medelkokt
13 - 16
22 Progress
Livsmedel
Tid (min)
Ägg, hårdkokt
18 - 21
• Tillsätt de tillagade grönsakerna och
smårätterna.
• Låt ugnen svalna till en temperatur runt
90 °C. Du kan öppna ugnsluckan till
första läget i ungefär 15 minuter.
• Ställ in funktionen: Ånga. Tillaga allt
tillsammans tills det är klart.
Varmluftsgrillning och Ånga
kombinerat
Du kan kombinera dessa funktioner för att
laga kött, grönsaker och smårätter på en
gång.
Maximal vattenmängd är 800
ml.
• Ställ in funktionen: Varmluftsgrillning för
att steka kött.
Livsme‐
del
Varmluftsgrillning (första steget:
kokt kött)
Ånga (steg två: tillsätt grönsaker)
Tempe‐
ratur (°C)
Tid (min)
Ugnsni‐
vå
Tempe‐
ratur (°C)
Tid (min)
Ugnsni‐
vå
Engelsk
rostbiff 1
kg
Bryssel‐
kål, po‐
lenta
180
60 - 70
kött: 1
96
40 - 50
kött: 1
grönsa‐
ker: 3
Grisstek
1 kg,
Potatis,
grönsa‐
ker, sås
180
60 - 70
kött: 1
96
30 - 40
kött: 1
grönsa‐
ker: 3
Kalvstek
1 kg,
Ris, grön‐
saker
180
50 - 60
kött: 1
96
30 - 40
kött: 1
grönsa‐
ker: 3
Intervallånga Plus
Använd den andra hyllpositionen.
Använd 300 ml vatten.
Livsme‐
del
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Tunn
fiskfilé
85
15 - 25
Livsme‐
del
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Liten fisk
upp till
0,35 kg
90
25 - 35
Tjock
fiskfilé
90
25 - 35
Äggstan‐
ning
90
30 - 40
Progress 23
Livsme‐
del
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Pudding/
brylé‐
pudding
i por‐
tionsskå‐
lar
90
35 - 40
Förgrädda‐
de bullar
200
20 - 30
200
25 - 35
Hel fisk
upp till 1
kg
90
35 - 45
Förgrädda‐
de baguet‐
ter, frysta
40 - 50 g
180
30 - 40
Terriner
90
40 - 50
Köttfärslim‐
pa, rå 0,5
kg
Bullar 40 60 g
180 - 210
30 - 40
Makaroni‐
pudding
190
40 - 50
Bröd 0,5 1 kg
180 - 190
45 - 50
Lasagne
180
45 - 55
Kyckling 1
kg
180 - 200
50 - 60
Potatisgra‐
täng
160 - 170
50 - 60
Kassler 0,6
- 1 kg
160 - 180
60 - 70
Engelsk
rostbiff 1 kg
180 - 200
60 - 90
Anka 1,5 2 kg
180
70 - 90
Kalvstek 1
kg
180
80 - 90
Grisstek 1
kg
160 - 180
90 - 100
Uppvärmning
Ställ in temperaturen till 85 °C.
Livsmedel
Tid (min)
Maträtter på en
tallrik
20 - 25
Makaronpudding
20 - 25
Ris
20 - 25
Dumplings
25 - 35
Intervallånga
Använd den andra hyllpositionen.
Använd 300 ml vatten.
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Förgrädda‐
de baguet‐
ter 40 - 50
g
200
20 - 30
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Gås 3 kg
170
130 - 170
1
24 Progress
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Förgrädda‐
de baguet‐
ter 40 - 50
g
392
20 - 30
Lasagne
338 - 356
45 - 55
Kyckling 1
kg
356 - 410
50 - 60
Förgrädda‐
de bullar
356 - 410
20 - 30
Potatisgra‐
täng
320 - 338
50 - 60
Förgrädda‐
de baguet‐
ter, frysta
40 - 50 g
392
25 - 35
Kassler 0,6
- 1 kg
320 - 356
60 - 70
Engelsk
rostbiff 1 kg
356 - 392
60 - 90
Köttfärslim‐
pa, rå 0,5
kg
356
30 - 40
Anka 1,5 2 kg
356
70 - 90
Bullar 40 60 g
356 - 410
30 - 40
Kalvstek 1
kg
356
80 - 90
Makaroni‐
pudding
338 - 374
40 - 50
Grisstek 1
kg
320 - 356
90 - 100
Bröd 0,5 1 kg
356 - 374
45 - 50
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Gås 3 kg
338
130 - 170
1
Bakning
• Använd den lägre temperaturen första
gången.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid
lika bruna. Du behöver inte ändra
ugnstemperaturen om de blir olika
bruna. Detta jämnar ut sig under
bakningen.
• Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen
återtar de sin normala form.
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte
tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Progress 25
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan faller ihop och
blir degig, klumpig eller
får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en något lägre ugnstem‐
peratur.
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden. Du kan
inte minska gräddningstiden ge‐
nom att höja temperaturen.
Det finns för mycket vätska
i degen.
Använd mindre vätska. Var försik‐
tig med blandningstiderna, framför
allt vid användning av en köksma‐
skin.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en högre ugnstemperatur.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en kortare gräddningstid.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden är
för kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur
och en längre gräddningstid.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på bakplå‐
ten.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en något högre ugnstem‐
peratur.
Kakan är för torr.
Kakan blir ojämnt brun.
Kakan blir inte klar med
den inställda tiden.
Bakning på en nivå:
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Tysk ringkaka/
franskt brio‐
chebröd
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
170 - 1801)
10 - 25
2
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Cheesecake
Över-/Under‐
värme
170 - 190
60 - 90
1
1) Förvärm ugnen.
26 Progress
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Tid
(min)
Ugnsni‐
vå
Vetefläta/krans
Över-/Undervär‐
me
170 - 190
30 40
3
Julkakor
Över-/Undervär‐
me
160 - 1801)
50 70
2
Bröd (rågbröd):
1. Första delen av grädd‐
ningen.
2. Andra delen av gräddning‐
en.
Över-/Undervär‐
me
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
2. 30
60
1
Petit-chouer/bakelser
Över-/Undervär‐
me
190 - 2101)
20 35
3
Rulltårta
Över-/Undervär‐
me
180 - 2001)
10 20
3
Vetelängd med strössel
Varmluft
150 - 160
20 40
3
Smörkakor/sockerkringlor
Över-/Undervär‐
me
190 - 2101)
20 30
3
Fruktkaka (på jästdeg/socker‐
Varmluft
150
35 55
3
Över-/Undervär‐
me
170
35 55
3
kaksdeg) 2)
Fruktkaka av mördeg
Varmluft
160 - 170
40 80
3
Jästkaka med känslig fyllning
(t.ex. kvarg, grädde, kräm)
Över-/Undervär‐
me
160 - 1801)
40 80
3
kaksdeg) 2)
Fruktkaka (på jästdeg/socker‐
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Mördegskakor,
kex
Varmluft
150 - 160
10 - 20
3
Småkakor av
sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
3
Progress 27
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Bakverk med
äggvita/
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
3
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
Småkakor av
jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smördegska‐
kor
Varmluft
170 - 1801)
20 - 30
3
Bullar
Varmluft
1601)
10 - 25
3
Bullar
Över-/Under‐
värme
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Förvärm ugnen.
Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Makaronipudd‐
ing
Över-/Under‐
värme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över-/Under‐
värme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgra‐
Varmluftsgrati‐
nering
160 - 170
15 - 30
1
täng1)
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar
Över-/Under‐
värme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över-/Under‐
värme
180 - 200
30 - 60
1
Fyllda grönsa‐
ker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
1
1) Förvärm ugnen.
Varmluft Med Fukt
För bästa resultat ska du följa
tillagningstiderna som listas i
tabellen nedan.
28 Progress
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Pastagratäng
200 - 220
45 - 55
3
Potatisgratäng
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Brödpudding
190 - 200
55 - 70
3
Risgrynspudding
170 - 190
45 - 60
3
Äppelkaka gjord med sockerkakss‐
met (rund kakform)
160 - 170
70 - 80
3
Franskbröd
190 - 200
55 - 70
3
Bakning på flera nivåer
Använd funktionen Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Petit-chouer/
bakelser
160 - 1801)
Smuldegspaj
150 - 160
Ugnsnivå
2 positioner
3 positioner
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Mördegskakor,
kex
150 - 160
Småkakor av
sockerkaksdeg
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Livsmedel
2 positioner
3 positioner
20 - 40
1/4
1/3/5
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bakverk med
äggvita, ma‐
ränger
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Progress 29
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Smördegska‐
kor
170 - 1801)
Bullar
180
Ugnsnivå
2 positioner
3 positioner
30 - 50
1/4
-
20 - 30
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för att tillaga
bitar av mört magert kött och fisk med
innertemperaturer på högst 65 °C. Den
här funktionen är inte avsedd för recept
som t.ex. skinkstek eller feta
fläskstekar.Du kan använda
matlagningstermometern för att
säkerställa att köttet har rätt
innertemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern).
Under de första 10 minuterna kan du
ställa in en ugnstemperatur på mellan 80
°C och 150 °C. Normaltemperatur är 90
°C. När temperaturen ställts in fortsätter
ugnen att tillaga på 80 °C. Använd inte
den här funktionen för fågel.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta stekpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Sätt matlagningstermometern i köttet.
4. Välj Lågtemperaturstekning och ställ in
rätt slutinnertemperatur.
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Engelsk rostbiff
1 - 1,5 kg
120
120 - 150
1
Oxfilé
1 - 1,5 kg
120
90 - 150
3
Kalvstek
1 - 1,5 kg
120
120 - 150
1
Stekar
200 - 300 g
120
20 - 40
3
Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Pizza (tunn botten)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (med många
ingredienser)
180 - 200
20 - 30
2
Pajer
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk bakelse
170 - 190
45 - 55
1
30 Progress
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd
2301)
10 - 20
2
Smördegskakor
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (piz‐
zaliknande rätt från
Alsace)
2301)
12 - 20
2
Piroger
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Stekning
Använd värmebeständiga ugnsformar.
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt på
plåten eller på gallret med en plåt under.
Häll lite vatten i plåten för att förhindra att
juicen eller fettet bränner fast.
Kött som sprakar mycket kan tillagas i en
ugnsform utan lock.
För att köttet ska bli saftigare:
• stek magert kött i stekgrytan med lock
eller i en stekpåse.
• stek kött och fisk i stora bitar som väger
minst 1kg.
• ös stora stekar och fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen.
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över-/
Undervär‐
me
230
120 - 150
1
Engelsk rostbiff
eller filé: röd
per cm
höjd
Varmlufts‐
grillning
190 - 2001)
5-6
1
Engelsk rostbiff
eller filé: rosa
per cm
höjd
Varmlufts‐
grillning
180 - 1901)
6-8
1
Engelsk rostbiff
eller filé: väls‐
tekt
per cm
höjd
Varmlufts‐
grillning
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Förvärm ugnen.
Progress 31
Fläsk
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Bog/hals/
skinkstek
1 - 1.5
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
90 - 120
1
Kotlett/revben‐
sspjäll
1 - 1.5
Varmlufts‐
grillning
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa
0.75 - 1
Varmlufts‐
grillning
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (la‐
gad i förväg)
0.75 - 1
Varmlufts‐
grillning
150 - 170
90 - 120
1
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Kalvstek
1
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
90 - 120
1
Kalvlägg
1.5 - 2
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
120 - 150
1
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1.5
Varmlufts‐
grillning
150 - 170
100 - 120
1
Lammsadel
1 - 1.5
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
40 - 60
1
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Harsadel/
harstek
med ben
upp till 1
Över-/
Undervär‐
me
2301)
30 - 40
1
Rådjurssa‐
del, hjortsa‐
del
1.5 - 2
Över-/
Undervär‐
me
210 - 220
35 - 40
1
Bog
1.5 - 2
Över-/
Undervär‐
me
180 - 200
60 - 90
1
Lamm
Vilt
1) Förvärm ugnen.
32 Progress
Fågel
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Bitar av få‐
gel
0,2 - 0,25
var
Varmlufts‐
grillning
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyck‐
ling
0,4 - 0,5 var
Varmlufts‐
grillning
190 - 210
35 - 50
1
Kyckling,
unghöna
1 - 1.5
Varmlufts‐
grillning
190 - 210
50 - 70
1
Anka
1.5 - 2
Varmlufts‐
grillning
180 - 200
80 - 100
1
Gås
3.5 - 5
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
120 - 180
1
Kalkon
2.5 - 3.5
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
120 - 150
1
Kalkon
4-6
Varmlufts‐
grillning
140 - 160
150 - 240
1
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
Över-/
Undervär‐
me
210 - 220
40 - 60
1
Min Grill
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
• Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET! Grilla alltid
med stängd ugnslucka.
Min Grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
Ugnsnivå
Engelsk rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Progress 33
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Max Grill
Livsmedel
Tid (min)
Ugnsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Burgers/hamburga‐
re
8 - 10
6-8
4
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
4
Korv
10 - 12
6-8
4
Oxfilé/kalvstek
7 - 10
6-8
4
Toast / rostat bröd
1-3
1-3
5
Varma smörgåsar
6-8
-
4
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites,
tunn
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites,
tjock
200 - 220
25 - 35
3
Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Riven Potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannelloni,
kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
Fryst Mat
34 Progress
Upptining
• Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
• Använd den första ugnsnivån nerifrån.
• Täck inte över maten med en skål eller
tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
• Om du lagar större portioner ska en
tom tallrik placeras upp och ner på
botten av ugnen. Placera maten i en
djup tallrik eller form och ställ den
ovanpå tillriken inne i ugnen. Ta bort
hyllstöden om det behövs.
Livs‐
medel
Vikt (kg)
Uppti‐
ningstid
(min)
Efteruppti‐
ningstid
(min)
Kommentar
Kyck‐
ling
1
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik.
Vänd efter halva tiden.
Kött
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jord‐
gubbar
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smör
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfa‐
rande är något frusen.
Tårta
1.4
60
60
-
Konservering - Undervärme
• Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krus‐
bär
160 - 170
35 - 45
-
Progress 35
Stenfrukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
Päron/kvitten/plom‐
mon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/spar‐
ris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Grönsaker
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
Torkning - Varmluft
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Soppgrönsaker
Ugnsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Champinjoner
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Ugnsnivå
Plommon
60 - 70
Aprikoser
60 - 70
Frukt
Livsmedel
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
8 - 10
3
1/4
36 Progress
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Äppelskivor
60 - 70
Päron
60 - 70
Ugnsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
6-9
3
1/4
Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur
(°C)
Livsmedel
Innertemperatur
(°C)
Fårsadel
80 - 85
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
70 - 75
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Lammstek/lamm‐
stek med ben
Högrev/oxfilé: väls‐
tekt
70 - 75
Fläsk
Livsmedel
Innertemperatur
(°C)
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalv
Livsmedel
Innertemperatur
(°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Får/lamm
Livsmedel
Innertemperatur
(°C)
Fårbog
80 - 85
Vilt
Livsmedel
Innertemperatur
(°C)
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjort‐
sadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Fisk
Livsmedel
Innertemperatur
(°C)
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
Information till provanstalter
Tester enligt EN 60350-1:2013 och IEC
60350-1:2011.
Bakning på en nivå. Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Ugnsnivå
Lätt sockerkaka utan
fett
Varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Progress 37
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Ugnsnivå
Lätt sockerkaka utan
fett
Över-/Undervär‐
me
160
35 - 50
2
Äppelpaj (2 formar Ø
20 cm, diagonalt pla‐
cerade)
Varmluft
160
60 - 90
2
Äppelpaj (2 formar Ø
20 cm, diagonalt pla‐
cerade)
Över-/Undervär‐
me
180
70 - 90
1
Bakning på en nivå. Småkakor
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Ugnsnivå
Mördegskaka/
mördegsremsor
Varmluft
140
25 - 40
3
Mördegskaka/
mördegsremsor
Över-/Undervär‐
me
1601)
20 - 30
3
Småkakor (20 styck‐
en/plåt)
Varmluft
1501)
20 - 35
3
Småkakor (20 styck‐
en/plåt)
Över-/Undervär‐
me
1701)
20 - 30
3
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Ugnsnivå
2
po‐
sitio‐
ner
3
po‐
si‐
tio‐
ner
1) Förvärm ugnen.
Bakning på flera nivåer. Småkakor
Livsmedel
Funktion
Mördegskaka/
mördegsremsor
Varmluft
140
25 - 45
1/4
1/
3/5
Småkakor (20 styck‐
en/plåt)
Varmluft
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Min Grill
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter.
38 Progress
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Rostat bröd
Min Grill
högst
1-3
5
Nötstek
Min Grill
högst
24 - 301)
4
1) Vänd efter halva tiden.
Max Grill
Förvärm den tomma ugnen i 3 minuter.
Grillning med maximal temperaturinställning.
Livsmedel
Tid (min)
Ugnsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Hamburgare
8 - 10
6-8
4
Rostat bröd
1-3
1-3
4
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Anmärkningar om rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en
mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör ugnen efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör med non
stick-beläggning. Det kan skada ytan.
Torka bort fuktigheten från ugnsutrymmet
efter varje användning.
Borttagning av ugnsstegarna
Se till att ugnen har kallnat innan du utför
någon form av underhåll. Det finns risk för
att du bränner dig.
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur den
främre upphängningen.
1
3
2
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd
ordning.
Progress 39
Ångrengöring
Du kan använda funktionen
Sluttid för att fördröja
rengöringsprocedurens start.
Se avsnittet "Ställa in
SLUTTIDEN".
Avlägsna den värsta smutsen manuellt.
1. Häll ca 250 ml vatten med 3
matskedar ättika direkt i
ånggeneratorn.
2. Ställ in funktionen Ångrengöring. Se
"Ugnsfunktioner".
På displayen visas koktiden och
standardtemperaturen.
3. Tryck på
för att starta rengöringen.
En ljudsignal hörs när ångrengöringen är
klar. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
4. Torka ur produkten med en mjuk trasa.
Avlägsna vattnet från ånggeneratorn
med svampen och torka torrt.
Låt luckan vara öppen i ca 1 timme så att
ugnen kan torka ordentligt.
Ångalstringssystem
FÖRSIKTIGHET! Torka
ånggeneratorn efter varje
användning. Ta bort vattnet
med svampen.
Eventuella kalkrester
avlägsnas bäst med
ättiksvatten.
FÖRSIKTIGHET! Kemiska
rengöringsmedel kan skada
emaljen. Följ tillverkarens
instruktioner.
1. Rengör vattenlådan och
ånggeneratorn genom att hälla vatten
och ättiksblandningen (ca 250 ml)
genom vattenlådan in i ånggeneratorn.
Vänta ca 10 minuter.
2. Avlägsna ättiksvattnet med svampen.
3. Häll rent vatten (100 - 200 ml) i
vattenlådan för att skölja ångsystemet.
4. Avlägsna vattnet från ånggeneratorn
med svampen och torka torrt.
5. Låt ugnsluckan stå öppen så att ugnen
torkar ordentligt.
Demontering och montering av
luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet luckglas
skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING! Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första öppna
positionen (ungefär 70° vinkel).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel uppåt
från ugnen.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt på
en mjuk handduk på ett stabilt
underlag.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
B
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna.
40 Progress
1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
Övre lampan
9. Rengör glasrutorna med vatten och lite
diskmedel. Torka luckglaset noga.
När rengöringen är klar, följ stegen ovan i
motsatt ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först, därefter det större och
sist luckan.
VARNING! Se till att glasen är
korrekt och ordentligt införda,
annars kan luckans yta bli
överhettad.
Byte av lampan
VARNING! Risk för elektrisk
stöt!
Lampan kan bli mycket varm.
1. Ta bort lampglaset genom att vrida på
det.
2. Ta bort metallringen och rengör
skyddsglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande lampa
som tål upp till 300 °C.
4. Sätt dit metallringen på skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller
använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller den
är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att ugnen är kor‐
rekt ansluten till strömför‐
sörjningen (se kopplings‐
schemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstäng‐
ning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlå‐
set".
Progress 41
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkri‐
ngen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektri‐
ker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar inte tiden vid
avstängt läge.
Displayen är avstängd.
Tryck på
och
samti‐
digt för att aktivera displayen
igen.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagnings‐
termometern är inte rätt isatt
i uttaget.
Sätt in matlagningstermo‐
meterns kontakt så långt in i
uttaget det går.
Tillagningen av maträtter tar
för lång tid eller går för fort.
Temperaturen är för låg eller
för hög.
Justera vid behov tempera‐
turen. Följ instruktionerna i
manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter ef‐
ter att tillagningen är klar.
Displayen visar "C2".
Du ville starta upptinings‐
funktionen, men du tog inte
ut matlagningstermometern
ur sitt uttag.
Ta bort matlagningstermo‐
meterns kontakt ur uttaget.
På displayen visas ett fel‐
meddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
•
•
Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Stäng av ugnen via hus‐
hållets säkring eller sä‐
kerhetsbrytaren i säk‐
ringsskåpet och slå på
den igen.
Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Information som kundtjänst behöver finns
på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
42 Progress
ENERGIEFFEKTIVITET
Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Progress
Modellbeskrivning
PBD46100X
Energiindex
94.0
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervär‐
me
1.09 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.79 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
70 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
39.0 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Energibesparing
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Denna ugn har funktioner som
låter dig spara energi under
vanlig matlagning.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
dörrtätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Restvärme
Om ett program med tidvalet Varaktighet
eller Sluttid aktiveras och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla maten
varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den
bara vid behov.
Varmluft Med Fukt
För att spara energi under tillagningen.
Progress 43
När du använder Varmluft Med Fukt,
släcks lampan automatiskt efter 30
sekunder. Du kan tända lampan igen, men
det minskar förväntad energibesparing.
Avaktivera displayen
Du kan stänga av displayen. Tryck och
håll inne
och
samtidigt. För att sätta
på igen, upprepa stegen.
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
www.progress-hausgeraete.de
867343384-B-172018
Download PDF

advertising