IKEA | SMAKSAOVPX | User manual | IKEA SMAKSAOVPB Korisnički priručnik

SMAKSAK
HR
SI
HRVATSKI
Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog priručnika potražite
potpuni popis davatelja usluga postprodaje tvrtke IKEA i
odgovarajuće brojeve telefona za svaku državu.
SLOVENŠČINA
Oglejte si zadnjo stran teh navodil za celoten seznam izbranih
IKEINIH servisnih služb in ustreznih državnih telefonskih številk.
HRVATSKI
SLOVENŠČINA
4
36
4
HRVATSKI
Sadržaj
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Postavljanje
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Prije prve upotrebe
Svakodnevna uporaba
Funkcije sata
Korištenje pribora
4
6
8
9
10
10
11
14
16
Dodatne funkcije
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Energetska učinkovitost
Briga za okoliš
JAMSTVO TVRTKE IKEA
18
19
24
28
30
31
32
32
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i uporabe uređaja, pažljivo pročitajte
priložene upute. Proizvođač nije odgovoran alo nepravilno
postavljanje i uporaba uzrokuju ozljede i oštećenja. Uvijek
držite upute s uređajem, za buduću referencu.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i složenim
invaliditetom trebaju se držati podalje, osim ako su pod
stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako nisu
pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
HRVATSKI
•
•
•
5
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Pristupačni dijelovi su
vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti
kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju
se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete grijače.
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno
koristite rukavice.
Prije provođenja održavanja isključite napajanje.
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako
biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili
oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice
jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga zamijeniti
kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
Višak prolivenih tekućina mora se ukloniti prije pirolitičkog
čišćenja. Izvadite sve dijelove iz pećnice.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki. Vodilice
polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja je
preporučena za ovaj uređaj.
6
HRVATSKI
Sigurnosne upute
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
•
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite
pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite
zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
• Uređaj ne povlačite za ručku.
• Zadržite minimalnu udaljenost od ostalih
uređaja i jedinica.
• Uređaj postavite na sigurno i prikladno
mjesto koje zadovoljava zahtjeve za
postavljanje.
•
Priključak na električnu mrežu
•
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvjerite se da su parametri na natpisnoj
pločici kompatibilni s električnim
detaljima napajanja.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite višeputne utikače i produžne
kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti ovlašteni
servisni centar.
• Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja,
posebice kada su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
•
•
•
•
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču nakon
postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj mora
imati kontakte s otvorom od minimalno 3
mm.
Vrata uređaja do kraja zatvorite prije
priključivanja utikača u utičnicu
napajanja.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog udara
ili eksplozije.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Budite oprezni prilikom otvaranja vrata
uređaja u radu. Oslobađa se vruća para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama
ili kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
7
HRVATSKI
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili
za čuvanje stvari.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći u
dodir s uređajem kada otvarate vrata.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE! Postoji opasnost
od oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak
boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno uređaja
posuđe ili druge predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju izravno
na dno u unutrašnjosti uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
• Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
• Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje uređaja,
ormarića u kojem se nalazi ili poda. Ne
zatvarajte ploču namještaja dok se
uređaj potpuno ne ohladi nakon
uporabe.
Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE! Postoji opasnost
od ozljede, vatre ili oštećenja
uređaja.
• Prije održavanja uređaj isključite, a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost puknuća staklenih ploča.
• Ako su oštećene, staklene ploče vrata
odmah zamijenite. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
• Pažljivo skidajte vrata s uređaja. Vrata
su teška!
• Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala površine.
• Masnoća i hrana preostale u uređaju
mogu uzrokovati požar.
• Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
• Ne skidajte tipke s uređaja.
Potrebno je čišćenje
Opasnost od požara i opekotina.
• Prije uključenja funkcije Pirolitičko
samočišćenje ili Prva Uporaba, iz
unutrašnjosti pećnice izvadite:
– sve prekomjerne ostatke hrane,
ostatke/naslage ulja ili masti.
– sve uklonjive predmete (uključujući
police, bočne vodilice itd. isporučene
s uređajem) te posebno sve
neprianjajuće posude, plitice,
pladnjeve, pribor itd.
• Pažljivo pročitajte sve upute za
pirolitičko čišćenje.
• Držite djecu dalje od uređaja dok je
uključeno pirolitičko čišćenje.
Uređaj postane vruć, a kroz prednje
ventilacijske otvore izlazi vrući zrak.
• Pirolitičko čišćenje je operacija s visokom
temperaturom koja može uzrokovati
otpuštanje dima od ostataka jela i
HRVATSKI
•
•
•
•
konstrukcijskih materijala, te se strogo
preporučuje:
– omogućiti dobru ventilaciju tijekom i
nakon svakog pirolitičkog čišćenja.
– omogućiti dobru ventilaciju tijekom i
nakon prve upotrebe na
maksimalnoj temperaturi.
Za razliku od ljudi, neke ptice i gmazovi
mogu biti iznimno osjetljivi na moguće
dimove koji se javljaju tijekom postupka
čišćenja svih pirolitičkih pećnica.
– Kućni ljubimci (osobito ptice) ne smiju
biti u blizini pećnice tijekom i nakon
pirolitičkog čišćenje i prvog korištenja
na maksimalnoj temperaturi u dobro
prozračenom području.
Mali kućni ljubimci također mogu biti vrlo
osjetljivi na lokalne promjene u
temperaturi u blizini pirolitičkih pećnica
kada je program pirolitičkog
samočišćenja u radu.
Neprianjajuće površine na posudama,
tavama. pliticama, priboru, itd., može
oštetiti visoka temperatura pirolitičkog
čišćenja u pirolitičkim pećnicama, a može
biti i izvor štetnih plinova niske razine.
Opisani dimovi koji se ispuštaju iz
pirolitičkih pećnica / od ostataka
kuhanja nisu štetni za ljude, uključujući i
djecu ili osobe s kroničnim oboljenjima.
Unutarnja rasvjeta
8
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se
koristi u ovom uređaju namijenjeno je
samo za kućanske uređaje. Ne koristite
ga za kućno osvjetljenje.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte
iz električne mreže.
• Koristite samo žarulje istih karakteristika..
Servisiranje
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
• Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
• Ambalaža:
Materijal pakiranja može se reciklirati.
Plastični dijelovi označeni su
međunarodnim kraticama kao što su PE,
PS itd. Odložite materijal pakiranja u za
to namijenjene kontejnere na lokalnom
odlagalištu.
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
Postavljanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Sklop
Za postavljanje pogledajte upute
za postavljanje.
Električna instalacija
UPOZORENJE! Električnu
instalaciju mora postaviti
kvalificirana osoba.
Proizvođač nije odgovoran zbog
nepoštivanja sigurnosnih mjera iz
poglavlja o sigurnosti.
HRVATSKI
9
Ova pećnica opremljena je kabelom
napajanja.
Ukupna snaga (W)
Kabel
maksimalno 1380
3 x 0.75
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu:
maksimalno 2300
3x1
maksimalno 3680
3 x 1.5
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Za presjek kabela pogledajte ukupnu
snagu na nazivnoj pločici: Također možete
pogledati tablicu:
Presjek kabela
(mm²)
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2
cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i plavi
vodiči).
Opis proizvoda
Opći pregled
1 2
3
4
5
6
5
7
4
12
3
8
9
2
1
11
10
Pribor
• Žičana polica x 2
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
• Pekač za pecivo x 1
Za torte i biskvite.
• Duboka plitica x 1
Može se koristiti za pečenje kolača i
mesa ili kao posuda za sakupljanje
masnoće.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Upravljačka ploča
Prekidač za funkcije pećnice
Zaslon
Okretni regulator
Grijač
Utičnica sonde za temperaturu jezgre
Svjetlo
Ventilator
Udubljenje u unutražnjosti
Vodilica police, uklonjiva
Natpisna pločica
Položaji police
• Sonda za pečenje mesa x 1
Za mjerenje koliko je jelo pečeno.
• Teleskopske vodilice x 1 komplet
Za police i plitice.
HRVATSKI
10
Upravljačka ploča
Tipke
Polje senzora/tipka
Funkce
Opis
OPCIJE
Za postavljanje funkcija sata. Za provjeru
temperature pećnice. Koristite samo dok
radi funkcija pećnice.
POČETAK
Za pokretanje funkcije pećnice.
ISPRAVNO
Za potvrdu.
Zaslon
A
G
F
E
B
D
C
A. Tajmer / Temperatura
B. Indikator zagrijavanja i prikaz ostatka
topline
C. Sonda za pečenje mesa (samo
odabrani modeli)
D. Brava na vratima (samo odabrani
modeli)
E. Sati/minute
F. Demo način rada (samo odabrani
modeli)
G. Funkcije sata
Prije prve upotrebe
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Za postavljanje vremena,
pogledajte odjeljak "Funkcije
sata".
Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
Prethodno zagrijavanje
Prije prve uporabe unaprijed zagrijte
praznu pećnicu.
HRVATSKI
Za funkciju: Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba",
"Postavljanje funkcije Izravna
para". Izravna para".
1. Postavite funkciju
i maksimalnu
temperaturu.
2. Pustite pećnicu da radi 1 sat.
i postavite najvišu
3. Postavite funkciju
temperaturu.
4. Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
5. Isključite pećnicu i ostavite je da se
ohladi.
Pribor može postati topliji nego obično.
Pećnica može ispuštati miris i dim. Provjerite
je li protok zraka u prostoriji dovoljan.
Uporaba mehaničke roditeljske zaštite
Na pećnicu je postavljena sigurnosna
blokada za djecu. Nalazi se ispod
upravljačke ploče, s desne strane pećnice.
Za otvaranje vrata pećnice s roditeljskom
zaštitom.
1. Povucite i držite ručicu roditeljske zaštite
kako je prikazano na slici.
Svakodnevna uporaba
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
11
2. Otvorite vrata.
Vrata pećnice zatvorite, a da ne povlačite
roditeljsku zaštitu.
Za uklanjanje sigurnosne blokade za djecu
otvorite vrata pećnice i uklonite sigurnosnu
blokadu za djecu imbus ključem. Inbus ključ
nalazi se u vrećici za priključivanje pećnice.
Nakon uklanjanja roditeljske zaštite zavijte
vijak natrag u otvor.
UPOZORENJE! Pazite da ne
ogrebete upravljačku ploču.
HRVATSKI
12
Funkcije zagrijavanja
Funkcija
pećnica
Upotreba
Pećnica je isključena.
Položaj za
isključeno
Prinudno
pečenje
zrakom
Za pečenje na do tri položaja
police istovremeno i sušenje
hrane.Postavite temperaturu
za 20 - 40 °C niže nego
zaGornji i donji grijač.
Za pečenje i prženje na
jednom položaju police.
Gornji i
donji
grijač
Veliki roštilj
Donji
grijač
Roštilj s
ventilatorom
Pečenje
kruha i
pizza
Za pečenje tanjih komada
hrane u većim količinama i
pripremanje tosta.
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom stranom i
konzerviranje namirnica.
Za pečenje većih komada
mesa ili peradi s kostima na
jednom položaju police. Za
pripremu zapečenih jela i
tamnjenje.
Za pečenje pizze. Za
intenzivnije tamnjenje i
hrskavo dno.
Funkcija
pećnica
Upotreba
Za odmrzavanje hrane (povrća i voća). Vrijeme
Odmrzava odleđivanja ovisi o količini i
veličini smrznutih namirnica.
nje
Ako koristite tu funkciju,
svjetlo se automatski
isključuje nakon 30 sekundi.
Izravna
para
Za dodavanje vlažnosti
tijekom kuhanja. Za
dobivanje prave boje i
hrskave korice tijekom
pečenja. Za više sočnosti
tijekom podgrijavanja.
13
HRVATSKI
Funkcija
pećnica
Eko
pečenje s
ventilatorom
Pirolitičko
Upotreba
Ta funkcija napravljena je za
uštedu energije tijekom
kuhanja. Za upute za
kuhanje pogledajte poglavlje
"Savjeti i preporuke", Eko
pečenje s ventilatorom. Vrata
pećnice moraju biti zatvorena tijekom pečenja tako da
se funkcija ne ometa i da se
osigura da pećnica radi s
nejvišom mogućom energetskom učinkovitošću. Kad
koristite tu funkciju, temperatura u unutrašnjosti može se
razlikovati od postavljene
temperature. Koristi se preostala toplina.Snaga grijanja
može biti smanjena. Za opće
preporuke o uštedi energije,
pogledajte poglavlje "Energetska učinkovitost", Ušteda
energije.Ta funkcija korištena
je za usklađenje s klasom
energetske učinkovitosti u
skladu s EN 60350-1. Ako
koristite tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje nakon
30 sekundi.
Za uključivanje pirolitičkog
čišćenja pećnice. Ova
funkcija omogućuje izgaranje
nečistoća preostalih u pećnici.
Postavljanje funkcije zagrijavanja
1. Okrenite prekidač funkcija pećnice za
odabir funkcije mikrovalne pećnice.
2. Okrenite regulator za odabir
temperature. Pritisnite
za potvrdu.
Svjetlo se uključuje kad pećnica radi.
3. Za isključivanje pećnice, okrenite
regulatore u položaj "isključeno".
Okrenite programator za promjenu
temperature tijekom kuhanja. Okrenite
regulator funkcija pećnice za promjenu
funkcije pećnice tijekom kuhanja pa
pritisnite
za potvrdu.
Postavljanje funkcije:Izravna para
Ta funkcija omogućuje povećanje vlažnosti
tijekom pečenja.
UPOZORENJE! Postoji opasnost
od opekotina i oštećenja na
uređaju.
Ispuštena vlaga može uzrokovati opekline:
• Ne otvarajte vrata pećnice kada je
funkcija u radu.
• Pažljivo otvorite vrata uređaja nakon
prestanka rada funkcije.
Pogledajte poglavlje „Savjeti i
preporuke".
1. Ispunite udubljenje u unutrašnjosti
vodom iz slavine.
Maksimalni kapacitet udubljenja u
unutrašnjosti iznosi 250 ml.
Napunite udubljenje u unutrašnjosti
vodom samo dok je pećnica još hladna.
OPREZ! Tijekom kuhanja ili
dok je pećnica još vruća ne
nadopunjavajte udubinu u
unutrašnjosti vodom.
2. U uređaj stavite hranu i zatvorite vrata
pećnice.
3. Postavite funkciju: Izravna para .
14
HRVATSKI
4. Regulator okrenite na željenu
temperaturu.. Pritisnite
za potvrdu.
5. Za isključivanje pećnice, okrenite
sklopke za funkcije pećnice i
temperaturu u položaj "Isključeno".
6. Iz udubine u unutrašnjosti uklonite vodu.
Indikator zagrijavanja
Kada pećnica radi, trake na zaslonu
prikazuju se jedna po jedna kako se
temperatura u pećnici povećava te nestaju
sa zaslona kada se temperatura smanjuje.
UPOZORENJE! Pazite da je
prije uklanjanja preostale
vode iz udubine u
unutrašnjosti uređaj hladan.
Funkcije sata
Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Upotreba
NAMJEŠTANJE VREMENA
Za prikaz ili promjenu sata. Vrijeme možete
promijeniti samo ako je
pećnica isključena.
TRAJANJE
KRAJ
ODGODA
VREMENA
ZVUČNI
ALARM
Za postavljanje duljine
rada pećnice. Koristite
samo kada je postavljena
funkcija pećnice.
Za postavljanje vremena
isključivanja pećnice. Koristite samo kada je postavljena funkcija pećnice.
Kombiniranje funkcija
TRAJANJE i ZAVRŠETAK.
Koristite za podešavanje
odbrojavanja. Ova
funkcija nema utjecaja na
rad pećnice. ZVUČNI
ALARM možete postaviti
bilo kada, čak i kad je
pećnica isključena.
Funkcija sata
Upotreba
00:00
TAJMER ZA
MJERENJE
Ako niste postavili niti
jednu drugu funkciju sata,
TAJMER ZA MJERENJE
automatski nadzire
duljinu rada pećnice.
Odbrojavanje započinje
odmah, kad se pećnica
počne zagrijavati.
Tajmer za mjerenje ne
može se koristiti s
funkcijama: TRAJANJE,
ZAVRŠETAK, sonda za
pečenje mesa.
Postavljanje i promjenavremena
Nakon prvog priključivanja na napajanje,
pričekajte dok se na zaslonu ne prikaže
i "12:00". "12“ bljeska.
1. Okrenite upravljačku tipku za
postavanje sati.
2. Pritisnite
za potvrdu i postavite
minute.
Na zaslonu se prikazuje
i postavljeni
sat. "00“ bljeska.
3. Okrenite upravljačku tipku za
postavljanje trenutačnih minuta.
15
HRVATSKI
4. Za potvrdu pritisnite
ili će se
postavljeno vrijeme automatski spremiti
nakon 5 sekundi.
Na zaslonu se prikazuje novo vrijeme.
Za promjenu vremena pritiščite
indikator vremena
bljeskati.
dok
na zaslonu ne počne
Postavljanje funkcije TRAJANJE
1. Postavite funkciju pećnice. Pritisnite
za potvrdu.
dok ne počne bljeskati
.
2. Pritiščite
3. Okrenite regulator za postavljanje
minuta pa pritisnite
za potvrdu.
Okrenite regulator za postavljanje sati
pa pritisnite
za potvrdu.
Nakon postavljenog vremena trajanja,
zvučni signal oglašava se na dvije minute.
i postavka vremena.
Na zaslonu bljeska
Pećnica se automatski isključuje.
4. Za zaustavljanje oglašavanja signala
pritisnite bilo koju tipku ili otvorite vrata
pećnice.
5. Okrenite regulatore u položaj "isklj.".
Ta funkcija nije dostupna za Pirolitičko i za
neke druge funkcije pećnice.
Postavljanje funkcije ZAVRŠETAK
1. Postavite funkciju pećnice. Pritisnite
za potvrdu.
dok ne počne bljeskati
.
2. Pritiščite
3. Okrenite regulator za postavljanje sati
pa pritisnite
za potvrdu. Okrenite
regulator za postavljanje minuta pa
pritisnite
za potvrdu.
U postavljeno vrijeme, zvučni signal
oglašava se na dvije minute. Na zaslonu
i postavka vremena. Pećnica se
bljeska
automatski isključuje.
4. Za zaustavljanje oglašavanja signala
pritisnite bilo koju tipku ili otvorite vrata
pećnice.
5. Okrenite regulatore u položaj "isklj.".
Ta funkcija nije dostupna za Pirolitičko i za
neke druge funkcije pećnice.
Namještanje funkcije VRIJEME ODGODE
1. Postavite funkciju pećnice. Pritisnite
za potvrdu.
dok ne počne bljeskati
.
2. Pritiščite
3. Okrenite regulator za postavljanje
minuta TRAJANJA pa pritisnite
za
potvrdu. Okrenite regulator za
postavljanje sati TRAJANJA pa pritisnite
za potvrdu.
Na zaslonu se prikazuje bljeskajuće
.
4. Okrenite regulator za postavljanje sati
ZAVRŠETKA pa pritisnite
za potvrdu.
Okrenite regulator za postavljanje
za
minuta ZAVRŠETKA pa pritisnite
potvrdu. Na zaslonu se prikazuje
i postavljena temperatura.
Pećnica se automatski uključuje kasnije, radi
vrijeme određeno funkcijom TRAJANJE i
zustavlja se u vrijeme određeno funkcijom
ZAVRŠETAK.
U vrijeme završetka (END), zvučni signal
oglašava se na dvije minute. Na zaslonu
bljeska
i postavka vremena. Pećnica se
isključuje.
5. Za zaustavljanje oglašavanja signala
pritisnite bilo koju tipku ili otvorite vrata
pećnice.
6. Okrenite regulatore u položaj "isklj.".
Nakon što postavite funkciju ODGODA
VREMENA možete promijeniti funkciju
pećnice i temperaturu.
Okrenite tipke u položaj "isklj." za
zaustavljanje funkcije ODGODA VREMENA
Postavljanje ZVUČNOG ALARMA
Nadglednik minuta može se postavljati bez
obzira je li pećnica uključena ili nije.
1. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
.
HRVATSKI
2. Okrenite upravljačku tipku za
postavljanje sekundi a zatim minuta.
• Pritisnite
još jednom za
postavljanje minuta.
• Pritisnite
još dva puta za
postavljanje sati.
3. Za potvrdu pritisnite .
4. ZVUČNI ALARM započinje automatski
nakon pet sekundi.
Nakon isteka 90% postavljenog
vremena oglašava se zvučni signal.
16
5. Kad istekne postavljeno vrijeme,
oglašava se zvučni signal u trajanju od
2 minute. "00:00" i trepere na
zaslonu. Pritisnite bilo koju tipku za
isključivanje signala.
TAJMER ZA MJERENJE
Pritišćite
sve dok se na zaslonu ne
prikaže vrijeme bez ikakvih simbola.
Korištenje pribora
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Umetanje pribora
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje..
Žičana polica i pekač za pecivo /duboka
pliticazajedno:
Gurnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica nosača polica i žičane
police na vodilicama iznad.
Pekač za pecivo/ Duboka plitica:
Pritisnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica ili nosača polica.
17
HRVATSKI
Mali urezi na vrhu povećavaju
sigurnost. Te izbočine ujedno su i
dodatna mjera protiv prevrtanja.
Visoki rub oko police sprječava
klizanje posuđa s police.
unutrašnjosti pećnice.
Uporaba sonde za pečenje mesa
Sonda za pečenje mesa mjeri temperaturu
jezgre mesa. Kada meso dosegne
postavljenu temperaturu pećnica se
isključuje.
Mogu se postaviti dvije temperature:
• temperatura pećnice.
• temperatura jezgre. Pogledajte
vrijednosti u tablici.
Preporučene temperature jezgre
50 °C
Slabo pečeno
60 °C
Srednje pečeno
70 °C
Dobro pečeno
OPREZ! Koristite samo sondu za
temperaturu jezgre isporučenu s
pećnicom ili originalne
zamjenske dijelove.
1. Postavite funkciju i temperaturu pećnice.
.
Pritisnite
2. Vrh sonde za temperaturu jezgre
postavite u središte mesa.
3. Utikač sonde za temperaturu jezgre
priključite u utičnicu na vrhu
Provjerite ostaje li tijekom pečenja
sonda za pečenje u mesu i utaknuta u
utičnicu.
Prilikom prve uporabe sonde za pečenje
mesa, zadana temperatura je 60 °C.
Dok bljeska
možete promijeniti
zadanu temperaturu mesa pomoću
regulatora.
Na zaslonu se prikazuje simbol sonde za
i zadana temperatura
pečenje mesa
sonde.
4. Pritisnite
za pohranu nove
temperature mesa ili pričekajte 10
sekundi da se postavka automatski
pohrani.
Nova zadana temperatura sonde prikazuje
se tijekom sljedeće upotrebe sonde za
pečenje mesa.
Kada meso dostigne postavljenu
temperaturu sonde, simbol sonde za
i zadane temperature
pečenje mesa
sonde trepću. Signal se oglašava na dvije
minute. Pećnica se automatski isključuje.
5. Za zaustavljanje oglašavanja signala
pritisnite bilo koju tipku ili otvorite vrata
pećnice.
6. Isključite utikač sonde za pečenje iz
utičnice. Meso izvadite iz pećnice.
HRVATSKI
UPOZORENJE! Budite pažljivi
kad vadite vrh i utikač sonde za
pečenje mesa. Sonda za
temperaturu jezgre je vruća.
Postoji opasnost od opekotina.
TRAJANJE
i ZAVRŠETAK
ne rade sa sondom za pečenje
mesa.
Tijekom pečenja možete bilo kada
promijeniti temperaturu jezgre:
1. Pritisnite :
• jedan put - zaslon prikazuje
postavljenu temperaturu jezgre koja
se svakih 5 sekundi mijenja u
postavljenu temperaturu jezgre.
• dva puta - na zaslonu se prikazuje
trenutna temperatura pećnice koja
se svakih 5 sekundi mijenja u
postavljenu temperaturu pećnice.
• tri puta - na zaslonu se prikazuje
postavljena temperatura pećnice.
2. Okrenite regulator za promjenu
temperature.
Uporaba teleskopskih vodilica
Sačuvajte upute za postavljanje
teleskopskih vodilica za buduću
upotrebu.
18
Sklopive vodilice olakšavaju vam umetanje i
vađenje žičanih polica i pekača.
OPREZ! Nemojte čistiti
teleskopske vodilice u perilici
posuđa. Nemojte podmazivati
teleskopske vodilice.
1
2
°C
°C
Izvucite desnu i
lijevu teleskopsku
vodilicu.
Stavite mrežu za
pečenje na
teleskopske vodilice
i pažljivo ih gurnite
u pećnicu.
Prije zatvaranja vrata pećnice sklopive
vodilice obavezno gurnite u pećnicu do
kraja.
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlje "Opis proizvoda".
Dodatne funkcije
Uporaba roditeljske zaštite
Kada je uključena roditeljska zaštita, vrata
su zaključana i pećnica se ne može slučajno
uključiti.
1. Pazite da je regulator funkcija pećnice u
položaju isključeno.
2. Istovremeno pritisnite i držite
i
na 2 sekunde.
Oglašava se signal. SAFE i
se pojavljuju
na zaslonu. Vrata su zabravljena.
Na zaslonu se pojavljuje simbol
i kad je uključena funkcija
Pirolitičko.
Za isključivanje funkcije Roditeljske zaštite
ponovite 2. korak.
HRVATSKI
19
Prikaz ostatka topline
Kad isključite pećnicu, na zaslonu se
prikazuje indikator preostale topline ako
je temperatura u pećnici viša od 40 °C.
Okrenite regulatorlijevo ili desno kako biste
provjerili temperaturu u pećnici.
Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga pećnica se
automatski isključuje nakon nekog vremena
ako funkcija pećnice radi, a vi ne
promijenite temperaturu pećnice.
Temperatura (°C) Vrijeme isključivanja
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimalno
3
Automatsko isključivanje ne radi
s funkcijama: sonda za pečenje
mesa, Svjetlo, Trajanje,
završetak.
Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
Sigurnosni termostat
Neispravan rad pećnice ili komponente u
kvaru mogu uzrokovati opasno
pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo,
paćnica ima sigurnosni termostat koji
prekida napajanje. Pećnica se ponovno
automatski uključuje čim se temperatura
snizi.
Nakon automatskog isključivanja za
ponovni rad pećnice pritisnite bilo koju
tipku.
Savjeti
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Preporuke za kuhanje
Kad god predgrijavate, izvadite žičane
police i pladnjeve iz unutrašnjosti, kako bi
postigli najbrži učinak.
Pećnica ima pet položaja polica. Brojite
položaje police od dna unutrašnjosti.
Pećnica ima poseban sustav pomoću
kojega zrak cirkulira i para se stalno
reciklira. S tim sustavom možete kuhati u
parnom okolišu i održati hranu mekanom
iznutra a hrskavom izvana. Skraćuje vrijeme
pečenja i potrošnju energije na minimum.
U uređaju ili na staklu vrata tijekom kuhanja
se može kondenzirati vlaga. Uvijek se
odmaknite od pećnice kad otvarate vrata.
Kad s epećnica ohladi, očistite unutrašnjost
mekanom krpom.
Pečenje kolača
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4
postavljenog vremena kuhanja.
Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu razinu
između njih.
HRVATSKI
20
Pečenje mesa i ribe
Koristite duboku pliticu za vrlo masnu hranu
kako biste sačuvali pećnicu od mrlja koje
mogu biti trajne.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline,
vrijeme kuhanja itd.) za vaše posuđe,
recepte i količine tijekom korištenja uređaja.
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
Eko pečenje s ventilatorom
Za najbolje rezultate slijedite
preporuke navedene u tablici
ispod.
Kako biste spriječili stvaranje prevelike
količine dima tijekom pečenja, u duboku
pliticu dodajte malo vode. Za sprečavanje
kondenzacije dima, dodajte vode svaki put
nakon što se osuši.
Vremena pripremanja
Vremena kuhanja ovise o vrsti,
konzistentnosti i volumenu hrane.
Jelo
Pribor
Temperatura Položaj re- Vrijeme (min)
(°C)
šetke
Slatke rolade,
12 komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom:
180
2
20 - 30
Rolade, 9
komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom:
180
2
30 - 40
Pizza, smrznuta, žičana polica
0,35 kg
220
2
10 - 15
Rolada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom:
170
2
25 - 35
Čokoladni
kolačić
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom:
175
3
25 - 30
Sufle, 6 komada keramički kalupi na mreži 200
žičanoj polici
3
25 - 30
Biskvitna
podloga za flan na
podloga za flan žičanoj polici
180
2
15 - 25
Sendvič Victoria pečenje na žičanoj polici
170
2
40 - 50
Poširana riba,
0,3 kg
180
3
20 - 25
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom:
HRVATSKI
Jelo
Cijela riba, 0,2
kg
21
Pribor
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom:
Temperatura Položaj re- Vrijeme (min)
(°C)
šetke
180
3
25 - 35
Riblji filet, 0,3 kg pizza na žičanoj polici
180
3
25 - 30
Poširano meso,
0,25 kg
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom:
200
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom:
200
3
25 - 30
Kolačići, 16
komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom:
180
2
20 - 30
Makaroni, 20
komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom:
180
2
25 - 35
Mafini, 12
komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom:
170
2
30 - 40
Ukusno tijesto,
16 komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom:
180
2
25 - 30
Krekeri, 20
komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom:
150
2
25 - 35
Tortice, 8
komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom:
170
2
20 - 30
Poširano povrće, 0,4 kg
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom:
180
3
35 - 45
Vegetarijanski
omlet
pizza na žičanoj polici
200
3
25 - 30
Povrće, mediteransko, 0,7 kg
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom:
180
4
25 - 30
Eko pečenje s ventilatorom - preporučeni
pribor
Koristite tamne i nereflektirajuće limove i
spremnike. Oni bolje apsorbiraju toplinu od
svijetlih boja i reflektirajućeg posuđa.
HRVATSKI
22
Pribor
Veličina
Slika
Tava za pizzu, tamna, ne- promjer 28 cm
reflektirajuća.
Posuda za pečenje,
tamna, nereflektirajuća.
promjer 26 cm
Kalupi za kolače,
keramički
8 cm promjer, 5 cm visina
Lim za pečenje, tamni, ne- promjer 28 cm
reflektirajući
Informacije za ustanove za testiranje
Provjere prema IEC 60350-1.
Jelo
Funkce
Pribor
Položaj Tempe- Vrijeme (min)
rešetke ratura
(°C)
Napomene
Sitan
kolač
Gornji i
donji grijač
Pekač za
pecivo
3
170
20 - 30
Stavite 20 malih
kolača po jednom
pladnju za
pečenje.
Sitan
kolač
Prinudno
pečenje
zrakom
Pekač za
pecivo
3
150 160
20 - 35
Stavite 20 malih
kolača po jednom
pladnju za
pečenje.
Sitan
kolač
Prinudno
pečenje
zrakom
Pekač za
pecivo
2i4
150 160
20 - 35
Stavite 20 malih
kolača po jednom
pladnju za
pečenje.
HRVATSKI
Jelo
23
Funkce
Pribor
Položaj Tempe- Vrijeme (min)
rešetke ratura
(°C)
Napomene
Pita od
jabuka
Gornji i
donji grijač
Žičana
polica
2
180
70 - 90
Koristite 2 lima
(promjera 20 centimetara),
dijagonalno podignuta.
Pita od
jabuka
Prinudno
pečenje
zrakom
Žičana
polica
2
160
70 - 90
Koristite 2 lima
(promjera 20 centimetara),
dijagonalno podignuta.
Spužvasti Gornji i
kolač bez donji grijač
masnoće
Žičana
polica
2
170
40 - 50
Koristite kalup za
torte (promjera
26 centimetara).
Pećnicu prethodno zagrijte 10
minuta.
Spužvasti Prinudno
kolač bez pečenje
masnoće zrakom
Žičana
polica
2
160
40 - 50
Koristite kalup za
torte (promjera
26 centimetara).
Pećnicu prethodno zagrijte 10
minuta.
Spužvasti Prinudno
kolač bez pečenje
masnoće zrakom
Žičana
polica
2i4
160
40 - 60
Koristite kalup za
torte (promjera
26 centimetara).
Dijagonalno podignute.
Pećnicu prethodno zagrijte 10
minuta.
Prhko
tijesto
Prinudno
pečenje
zrakom
Pekač za
pecivo
3
140 150
20 - 40
-
Prhko
tijesto
Prinudno
pečenje
zrakom
Pekač za
pecivo
2i4
140 150
25 - 45
-
HRVATSKI
Jelo
24
Funkce
Pribor
Položaj Tempe- Vrijeme (min)
rešetke ratura
(°C)
Napomene
Prhko
tijesto
Gornji i
donji grijač
Pekač za
pecivo
3
140 150
25 - 45
Tost
4-6
komada
Mali roštilj
Žičana
polica
4
maks.
2 - 3 minute
Pećnicu prethodprva strana; 2 no zagrijte 3
- 3 minute dru- minuta.
ga strana
Goveđi
burger
6
komada,
0.6 kg
Mali roštilj
Žičana
4
polica i
posuda
za
sakupljan
je masnoće
maks.
20 - 30
Tablice kuhanja
Za dodatne tablice kuhanja, molimo
pogledajte kuharicu koju možete naći na
stranici www.ikea.com. Kako biste pronašli
-
Stavite mrežu za
pečenje na četvrtu razinu i posudu za skupljanje
masnoće na treću
razinu pećnice.
Okrenite hranu na
polovici vremena
kuhanja.
Pećnicu prethodno zagrijte 3
minuta.
ispravnu kuharicu, provjerite broj artikla na
natpisnoj pločici na prednjem okviru
unutrašnjosti pećnice.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom
krpom namočenom u toplu vodu s blagim
sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite
namjensko sredstvo za čišćenje.
Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake
upotrebe. Nakupljanje masti ili drugih
ostataka hrane može rezultirati požarom.
Rizik je veći za pliticu roštilja.
Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu
opremu i pustite da se osuši. Koristite meku
krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom
za čišćenje. Pribor ne perite u perilici
posuđa.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica.
25
HRVATSKI
Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u perilici
posuđa. To može uzrokovati oštećenja na
neljepljivom sloju.
OPREZ! Pažljivo skidajte vodilice
polica.
1. Prednji dio nosača police povucite dalje
od bočne stijenke.
U uređaju ili na staklu vrata može se
kondenzirati vlaga. Za smanjenje
kondenzacije, uključite pećnicu 10 minuta
prije kuhanja.Nakon svake uporabe očistite
vlagu iz pećnice.
Pećnice od nehrđajućeg čelika ili
aluminija
Očistite vrata pećnice samo vlažnom krpom
ili spužvom. Osušite mekanom krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili
abrazivne proizvode koji bi mogli oštetiti
površinu pećnice. Očistite upravljačku ploču
pećnice uz isti oprez.
2. Stražnji dio vodilice police povucite s
bočne stjenke i uklonite ga.
1
2
Čišćenje udubljenja u unutrašnjosti
Postupak čišćenja uklanja naslage kamenca
iz udubljenja u unutrašnjosti nakon kuhanja
s parom.
Za funkciju: Izravna
paraPreporučujemo da postupak
čišćenja provodite najmanje
nakon svakih 5 - 10 ciklusa
kuhanja.
1. Stavite 250 ml alkoholnog octa u
udubljenje u unutrašnjosti na dnu
pećnice.
Koristite najviše 6%-tni ocat bez ikakvih
aditiva.
2. Ostavite ocat 30 minuta na sobnoj
temperaturi da otopi naslage kamenca.
3. Očistite unutrašnjost mlakom vodom i
mekom krpom.
Skidanje vodilica polica
Za čišćenje pećnice, skinite vodilice polica.
Uklonjeni pribor postavite obrnutim
redoslijedom.
Zatike za držanje na
teleskopskim vodilicama morate
usmjeriti prema naprijed.
Pirolitičko
UPOZORENJE! Pećnica se jako
zagrijava. Postoji opasnost od
opekotina.
OPREZ! Ne upotrebljavajte
ploču za kuhanje dok je u radu
funkcija pirolitičkog čišćenja. To
može uzrokovati oštećenje
pećnice.
Prije nego uključite pirolitičko čišćenje:
• izvadite sav pribor i uklonjive nosače
polica.
26
HRVATSKI
• očistite dno pećnice toplom vodom i
blagim deterdžentom.
• očistite unutarnje staklo vrata pećnice
mlakom vodom i mekom krpom.
• zatvorite vrata pećnice.
1. Postavite funkciju Pirolitičko. Pogledajte
poglavlje "Svakodnevna uporaba",
"Funkcije pećnice".
2. Kad se na zaslonu prikaže P1, pritisnite
za početak postupka.
Za odgodu početka postupka čišćenja
možete koristiti funkciju Završetak.
Tijekom rada funkcije Pirolitičko, svjetlo
pećnice je isključeno.
Vrijeme postupka:1 h 30 min.
3. Kada pećnica postigne postavljenu
temperaturu, vrata se zaključavaju. Na
zaslonu se prikazuje
Nemojte otvarati vrata prije
završetka postupka. Time će se
prekinuti postupak. Kada se
pećnica ohladi, vrata se
automatski otključavaju.
4. Kada funkcija Pirolitičko završi, na
zaslonu se prikazuje trenutno vrijeme.
Vrata pećnice ostaju zaključana. Kada
se pećnica ponovno ohladi, oglašava se
zvučni signal a vrata se otključavaju.
Za prekid pirolitičkog čišćenja
prije završetka, prekidač funkcija
pećnice okrenite u isključeni
položaj.
Skidanje i postavljanje vrata
Vrata pećnice imaju tri staklene ploče.
Vrata pećnice i unutarnje staklene ploče
možete skinuti kako biste ih očistili.
Pročitajte cijele upute "Skidanje i
postavljanje vrata" prije skidanja staklenih
ploča.
Vrata pećnice bi se mogla
zatvoriti ako staklene ploče
pokušate skinuti prije nego
skinete vrata pećnice.
OPREZ! Pećnicu ne
upotrebljavajte bez staklenih
ploča.
1. Potpuno otvorite vrata i držite obje
šarke.
2. Podignite i potpuno okrenite poluge na
obje šarke.
Podsjetnik za čišćenje
Da bi vas se podsjetilo kako je piroliza
potrebna, PYR treperi na zaslonu tijekom
10 sekundi poslije svake aktivacije i
deaktivacije pećnice.
Podsjetnik čišćenja se isključuje:
• nakon završetka pirolize.
• ako istodobno pritisnete i
dok na zaslonu treperi
PYR.
3. Zatvorite vrata pećnice napola, do
prvog položaja. Zatim podignite i
povucite vrata prema naprijed i izvadite
ih iz ležišta.
27
HRVATSKI
tisak sa strane staklene ploče. Svaka
staklena ploča izgleda različito kako bi se
olakšalo rastavljanje i sastavljanje.
Zona s tiskom mora biti okrenuta prema
unutrašnjoj strani vrata. Nakon postavljanje
provjerite da površina okvira staklene ploče
na dijelovima s tiskom nije gruba na dodir.
4. Stavite vrata na stabilnu površinu
zaštićenu mekom krpom.
5. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na gornjem
rubu vrata s dvije strane i pritisnite
prema unutra kako biste otpustili
spojnice.
Kad je ispravno postavljen, okvir vrtata
klikne.
A
B
2
B
1
6. Povucite okvir vrata prema naprijed
kako biste ga skinuli.
7. Staklene ploče vrata držite za vrh i
pažljivo ih izvucite jednu po jednu.
Krenite od gornje ploče. Osigurajte da
se ploče potpuno izvuku iz nosača.
Osigurajte da unutarnje staklene ploče
postavite ispravno na mjesto.
A
B
8. Staklene ploče očistite vodom i
sapunicom. Pažljivo osušite staklene
ploče. Staklene ploče ne perite u perilici
posuđa.
Kad je čišćenje završeno, postavite staklene
ploče, okvir vrata i vrata pećnice te
zatvorite poluge na obje šarke.
Pazite da staklene ploče (A i B) vratite
ispravnim redoslijedom. Provjerite simbol/
Zamjena žarulje
Postavite krpu na dno unutrašnjosti pećnice.
To će spriječiti oštećenje na staklenom
poklopcu svjetla i unutrašnjosti.
HRVATSKI
28
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara! Prije zamjene
žarulje isključite osigurač.
Žarulja i stakleni poklopac
žarulje mogu biti vrući.
OPREZ! Uvijek držite halogenu
žarulju krpom kako biste spriječili
izgaranje naslaga masti na
žarulji.
2. Izvadite osigurače iz kutije za osigurače
ili isključite sklopku.
3. Okrenite stakleni poklopac žaruljice u
smjeru suprotnom od kazaljke na satu i
skinite ga.
4. Očistite stakleni poklopac.
5. Žarulju svjetla pećnice zamijenite sa 40
W, 230 V (50 Hz), 350 °C žaruljom za
pećnice otpornom na toplinu (vrsta
priključka: G9).
6. Postavite stakleni poklopac.
1. Isključite pećnicu.
Rješavanje problema
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Rješavanje problema...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Automatsko isključivanje je
uključeno.
Pogledajte odjeljak "Automatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Uključena je funkcija roditeljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje roditeljske zaštite".
Pećnica se ne grije.
Vrata nisu ispravno zatvore- Zatvorite vrata do kraja.
na.
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije ispravno. Zamijenite žarulju pećnice.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
HRVATSKI
Problem
29
Mogući uzrok
rješenje
Sonda za pečenje mesa ne
radi.
Utikač sonde za pečenje
mesa nije ispravno umetnut
u utičnicu.
Utikač sonde za pečenje
mesa utaknite do kraja u
utičnicu.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
Zaslon prikazuje "C2".
Želite pokrenuti funkciju pi- Isključite utikač sonde za
rolize ili odmrzavanja, ali ni- pečenje mesa iz utičnice.
ste izvadili utikač sonde za
pečenje mesa iz utičnice.
Zaslon prikazuje "C3".
Funkcija čišćenja ne radi. Ni- Zatvorite vrata do kraja.
ste u potpunosti zatvorili
vrata ili je brava vrata neispravna.
Zaslon prikazuje "F102".
• Niste do kraja zatvorili
vrata.
• Blokada vrata je neispravna.
• Zatvorite vrata do kraja.
• Pomoću kućnog osigurača
ili sigurnosne sklopke u
kutiji s osiguračima
isključite i ponovo
uključite pećnicu.
• Ako se na zaslonu ponovo prikazuje "F102", obratite se ovlaštenom servisu.
Na zaslonu se prikazuje šifra Postoji električni kvar.
pogreške koja nije u tablici.
• Pomoću kućnog osigurača
ili sigurnosne sklopke u
kutiji s osiguračima
isključite i ponovo
uključite pećnicu.
• Ako se na zaslonu ponovo prikaže šifra pogreške,
obratite se ovlaštenom
servisnom centru.
Značajke kuhanja nisu dobre prilikom uporabe
funkcije: Izravna para.
Niste uključili funkciju: Izravna para.
Pogledajte "Uključivanje
funkcije: Izravna para".
Značajke kuhanja nisu dobre prilikom uporabe
funkcije: Izravna para.
Udubljenje u uhutrašnjosti
niste napunili vodom.
Pogledajte "Uključivanje
funkcije: Izravna para".
HRVATSKI
30
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Voda u udubljenju u
unutražnjosti ne vrije.
Temperatura je preniska.
Voda izlazi iz udubljenja u
unutrašnjosti.
Previše vode u spremniku za Isključite pećnicu i pazite da
vodu.
je uređaj hladan. Vodu obrišite krpom ili spužvom.
Dodajte ispravnu količinu
vode u udubljenje u
unutrašnjosti. Pogledajte
određeni postupak.
Svjetlo je isključeno.
Uključena je funkcija Eko
pečenje s ventilatorom .
Servisni podaci
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se ovlaštenom servisu.
Temperaturu postavite na
najmanje 110 °C.
Normalno ponašanje
funkcije Eko pečenje s ventilatorom. Pogledajte
poglavlje "Svakodnevna
uporaba", "Funkcije pećnice".
na prednjem okviru unutrašnjosti pećnice.
Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti
pećnice.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Dimenzije (unutarnje)
Širina
Visina
Dubina
Područje posude za pečenje
1438 cm²
480 mm
361 mm
416 mm
HRVATSKI
31
Gornji grijač
2300 W
Donji grijač
1000 W
Roštilj
2300 W
Prsten
2400 W
Ukupna nazivna snaga
3490 W
Napon
220 - 240 V
Frekvencija
50 - 60 Hz
Broj funkcija
9
Energetska učinkovitost
Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014
Identifikacija modela
SMAKSAK 304.131.22
SMAKSAK 704.116.73
Indeks energetske učinkovitosti
81.2
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
konvencionalni način rada
0.93 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad 0.69 kWh/ciklusu
s ventilatorom
Broj prostora za pečenje
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
72 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati
za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne
pećnice i roštilji - Metode mjerenja značajki.
SMAKSAK
304.131.22
33.0 kg
SMAKSAK
704.116.73
33.0 kg
HRVATSKI
Ušteda energije
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti energiju
tijekom svakodnevnog kuhanja.
Opći savjeti
Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno
zatvorena dok pećnica radi. Tijekom
kuhanja ne otvarajte vrata prečesto. Brtvu
vrata održavajte čistom i uvjerite se da je
dobro pričvršćena.
Da biste povećali uštedu energije, koristite
metalno posuđe.
Ako je moguće, ne zagrijavajte pećnicu
unaprijed prije stavljanja hrane.
32
Kuhanje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije kuhanja s
ventilatorom kako biste uštedjeli energiju.
Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom
trajanja/završetka, a vrijeme kuhanja dulje
je od 30 minuta, kod nekih se funkcija
pećnice grijači automatski ranije isključuju u
nekim funkcijama pećnice.
Ventilator i žarulja nastavljaju raditi.
Održavanje hrane toplom.
Za korištenje preostale topline i održavanje
hrane toplom, odaberite najnižu moguću
temperaturu. Na zaslonu se pojavljuje
prikaz ostatka topline ili temperature.
Ako je trajanje kuhanja duže od 30 minuta,
3-10 minuta prije završetka vremena
kuhanja smanjite temperaturu pećnice na
minimum, ovisno o trajanju kuhanja.
Preostala toplina u pećnici nastaviti će
kuhati.
Kuhanje s isključenom žaruljom
Tijekom kuhanja isključite žarulju. Uključite
je samo kad je trebate.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostale hrane.
Ako koristite tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje nakon 30 sekundi.
Eko pečenje s ventilatorom
Ta funkcija napravljena je za uštedu
energije tijekom kuhanja.
Tijekom istovremene pripreme nekoliko jela,
vremenske razmake između kuhanja držite
što kraćima.
Briga za okoliš
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
JAMSTVO TVRTKE IKEA
Koliko dugo vrijedi jamstvo tvrtke IKEA?
Ovo jamstvo vrijedi pet godina od
originalnog datuma kupnje vašeg uređaja u
33
HRVATSKI
IKEI. Kao dokaz kupnje potreban je
originalni račun. Servisiranje uređaja u
okviru jamstva ne produljuje jamstveni rok
uređaja.
Tko obavlja servis?
Servis obavlja servis tvrtke IKEA kroz svoj
servis ili kroz mrežu autoriziranih servisnih
partnera.
Što ovo jamstvo pokriva?
Jamstvo pokriva greške na uređaju nakon
datuma kupnje u prodavaonici tvrtke IKEA,
koje su prouzrokovane manjkavom
izvedbom ili greškama u materijalu. Ovo se
jamstvo primjenjuje samo na upotrebu u
domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod
naslovom “Što nije pokriveno ovim
jamstvom?”. U okviru jamstvenoga roka
pokrit će se troškovi za popravak grešaka,
npr. troškovi za popravke, dijelove, rad i
putni troškovi, pod uvjetom da je uređaj
dostupan za popravak bez posebnih
troškova. Na ove uvjete primjenjuju se
smjernice EU (br. 99/44/EZ) i važeći lokalni
propisi. Zamijenjeni dijelovi postaju
vlasništvo tvrtke IKEA.
Što će IKEA učiniti kako bi riješila
problem?
Ovlašteni servis tvrtke IKEA pregledat će
proizvod i prema vlastitoj procjeni odlučiti
je li problem pokriven jamstvom. Ako se
smatra pokrivenim, servis tvrtke IKEA ili
njegov autorizirani servisni partner u svom
će vlastitom servisu prema vlastitoj procjeni
ili popraviti oštećeni proizvod ili ga
zamijeniti istim ili sličnim proizvodom
Što nije pokriveno ovim jamstvom?
• Normalno habanje
• Namjerna oštećenja ili oštećenja zbog
nemara, oštećenja uzrokovana
nepridržavanjem uputa za upotrebu,
neispravnom instalacijom ili spajanjem
na pogrešan napon, oštećenja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
uzrokovana kemijskim ili elektrokemijskim
reakcijama, oštećenja uslijed hrđanja,
korozije ili djelovanja vode koja
uključuju, ali nisu ograničena na
oštećenja uzrokovana prekomjernom
količinom kamenca u vodovodnom
priključku, oštećenja uzrokovana
nenormalnim uvjetima okoliša.
Potrošni dijelovi koji uključuju baterije i
žarulje.
Nefunkcionalni i dekorativni dijelovi koji
ne utječu na normalno korištenje
uređaja, uključujući i eventualne
ogrebotine i moguće razlike u boji.
Slučajna oštećenja uzrokovana stranim
tijelima ili tvarima i čišćenje ili
otčepljivanje filtara, sustava za
izbacivanje vode ili ladica za
deterdžente.
Oštećenja sljedećih dijelova: keramike,
stakla, pribora, košara za posuđe i
pribor za jelo, dovodnih i odvodnih
cijevi, brtvi, žarulja i poklopaca za
žarulje, zaslona, tipki, kućišta i dijelova
kućišta. Osim ako se može dokazati da
je takvo oštećenje nastalo zbog greške
na proizvodu.
Slučajevi u kojima se tijekom posjeta
servisera ne može utvrditi greška.
Popravci koje nije izveo naš ovlašteni
servis i/ili ugovorni partner autoriziranog
servisa, ili ako nisu korišteni originalni
rezervni dijelovi.
Popravci uzrokovani manjkavom
instalacijom, ili instalacijom koja ne
odgovara specifikacijama. Upotreba
uređaja u okruženju koje nije
domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
Upotreba uređaja u okruženju koje nije
domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
Oštećenja prilikom transporta.
Ako klijent transportira proizvod do svog
doma ili druge adrese, IKEA nije
odgovorna za eventualna oštećenja koja
mogu nastati tijekom transporta. Ako
pak IKEA proizvod dostavi na dostavnu
adresu klijenta, tada ovo jamstvo
HRVATSKI
pokriva oštećenja proizvoda nastala
tijekom dostave.
• Troškove prvotne instalacije uređaja
tvrtke IKEA. Ipak, ako servis tvrtke IKEA
ili njegov autorizirani servisni partner
popravi ili zamijeni uređaj u okviru
uvjeta ovoga jamstva, servis ili njegov
autorizirani servisni partner ponovno će
instalirati popravljeni uređaj ili zamjenski
uređaj, ako je to potrebno.
Ovo se ograničenje ne odnosi na
besprijekoran rad koji je izveo kvalificirani
specijalist koristeći originalne dijelovi kako
bi prilagodio uređaj tehničkim sigurnosnim
specifikacijama druge zemlje EU-a.
Kako se primjenjuje zakon zemlje
Jamstvo tvrtke IKEA daje Vam određena
zakonska prava koja pokrivaju ili prelaze
lokalne zahtjeve. Ipak, ovi uvjeti ni na koji
način ne ograničavaju potrošačka prava
propisana lokalnom zakonskom
regulativom
Područje važenje
Za uređaje kupljene u nekoj od zemalja EU
i transportirane u drugu zemlju EU, usluga
servisa pružit će se u okviru uvjeta jamstva
koji su uobičajeni u novoj zemlji. Obveza
obavljanja servisa u okviru jamstva postoji
samo ako uređaj odgovara i ako je
postavljen u skladu s:
• tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj
se podnosi jamstveni zahtjev;
• uputama za sastavljanje i sigurnosnim
podacima u korisničkom priručniku;
Ovlašteni servis za uređaje tvrtke IKEA:
Ne oklijevajte kontaktirati IKEA servis kako
biste:
1. podnijeli zahtjev za servis u okviru
ovoga jamstva;
2. zatražili pojašnjenje načina instalacije
IKEA uređaja u kuhinjski namještaj tvrtke
IKEA. Servis neće pružiti pojašnjenja u
vezi s:
34
• općenitom instalacijom IKEA kuhinja;
• električnim priključcima (ako uređaj
dolazi bez utikača i kabela),
priključcima za vodu i plin, budući da
takve priključke mora obaviti
autorizirani serviser.
3. zatražili pojašnjenje sadržaja
korisničkog priručnika i specifikacija
uređaja tvrtke IKEA
Kako bismo bili sigurni da Vam možemo
pružiti najbolju podršku, molimo Vas da,
prije nego što nas kontaktirate, pažljivo
pročitate dio s uputama za sastavljanje i/ili
korisnički priručnik u ovoj knjižici.
Kako nas možete kontaktirati ako Vam je
potreban naš servis
Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog
priručnika potražite potpuni popis
kontakata tvrtke IKEA i odgovarajuće
brojeve telefona za svaku državu.
Kako bismo Vam mogli pružiti
bržu uslugu, preporučujemo Vam
da koristite brojeve telefona
navedene na kraju ovog
priručnika. Uvijek se obratite na
brojeve navedene u knjižici
uređaja za koji Vam je pomoć
potrebna. Prije nego nas
nazovete, provjerite da Vam je
dostupan IKEA broj artikla (šifra
od 8 znamenaka) za uređaj za
koji trebate pomoć.
SAČUVAJTE SVOJ RAČUN!
Račun je Vaš dokaz kupnje i
potreban je za važenje jamstva.
Na računu je također naveden
naziv IKEA artikla i broj (šifra od
8 znamenaka) za svaki uređaj
koji ste kupili.
HRVATSKI
Trebate li dodatnu pomoć?
Za sva dodatna pitanja koja se ne odnose
na uslugu nakon prodaje Vašeg uređaja,
molimo Vas kontaktirajte najbliži IKEA
pozivni centar. Preporučujemo Vam da,
prije nego što nas nazovete, pročitate
dokumentaciju uređaja.
35
36
SLOVENŠČINA
Kazalo
Varnostna informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Opis izdelka
Upravljalna plošča
Pred prvo uporabo
Vsakodnevna uporaba
Časovne funkcije
Uporaba dodatne opreme
36
38
40
41
42
42
43
45
47
Dodatne funkcije
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
Energijska učinkovitost
Skrb za okolje
IKEINA GARANCIJA
50
51
56
60
62
62
64
64
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Varnostna informacije
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in
škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe.
Navodila shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod
nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se ne
smejo približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če niso pod
nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in
hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
SLOVENŠČINA
•
37
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le
strokovno usposobljena oseba.
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali
postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena, da
preprečite možnost udara električnega toka.
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih
sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete
stekla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti električnega udara.
Pred pirolitičnim čiščenjem je treba odstraniti razlito tekočino.
Iz pečice odstranite vse dele.
Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite sprednji del
nosilcev rešetk in nato zadnjega od stranskih sten. Nosilce
rešetk namestite v obratnem zaporedju.
Uporabite samo tipalo za jedi (sondo za meso), priporočljivo
za to napravo.
38
SLOVENŠČINA
Varnostna navodila
Namestitev
OPOZORILO! To napravo lahko
namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne
rokavice in priloženo obutev.
• Naprave ne vlecite za ročaj.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
• Napravo namestite na varno in primerno
mesto, ki ustreza zahtevam za
namestitev.
Električna povezava
OPOZORILO! Nevarnost požara
in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla.
Če je treba kabel zamenjati, mora to
storiti osebje pooblaščenega servisnega
centra.
• Priključni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave, še posebej, ko so
vroča.
• Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
•
•
•
•
•
•
•
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je
ni mogoče odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno
povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča odklop
naprave z omrežja na vseh polih.
Izolacijska naprava mora imeti med
posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
Preden vtaknete vtič v vtičnico, povsem
zaprite vrata naprave.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin in
električnega udara ali eksplozije.
• Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
• Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz naprave
lahko puhne vroč zrak.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami
ali ko je v stiku z vodo.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
39
SLOVENŠČINA
• Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
• Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti v
stik z iskrami ali odprtim ognjem.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO! Obstaja nevarnost
škode na napravi.
• Da bi preprečili poškodbo ali
spreminjanje barve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno
naprave.
– Ne postavljajte aluminijaste folije
neposredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v vročo
napravo.
– Ne puščajte mokre posode in hrane
v napravi, ko končate s pripravo
hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov previdni.
• Sprememba barve emajla ali
nerjavnega jekla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
• Za sočne torte uporabite globok pekač.
Sadni sokovi povzročajo madeže, ki so
lahko trajni.
• Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene,
npr. ogrevanje prostora.
• Jedi v pečici vedno pripravljajte pri
zaprtih vratih.
• Če napravo namestite za ploščo omarice
(npr. vrata), poskrbite, da vrata med
delovanjem naprave ne bodo nikoli
zaprta. Za zaprto ploščo omarice se
lahko nakopičita toplota in vlaga ter
povzročita nadaljnje poškodbe naprave,
ohišja ali tal. Plošče omarice ne
zapirajte, dokler se po uporabi naprava
povsem ne ohladi.
Nega in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost telesnih
poškodb, požara ali poškodb
naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
• Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
• Ko se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
• Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite
previdni. Vrata so težka!
• Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
• Preostala maščoba ali hrana v napravi
lahko povzroči požar.
• Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna navodila z
embalaže.
• Ne odstranjujte gumbov z naprave.
Pirolitično čiščenje
Nevarnost požara in opeklin.
• Pred izvajanjem funkcije samodejnega
čiščenja s pirolizo ali pred prvo uporabo
iz pečice odstranite:
– Vse odvečne ostanke hrane, razlito
olje ali maščobo / obloge.
– Vse odstranljive predmete (vključno z
rešetkami, stranskimi vodili itd., ki so
priloženi izdelku), še posebej lonce,
ponve, pekače, posode s premazom
proti prijemanju itd.
• Pazljivo preberite vsa navodila za
pirolitično čiščenje.
• Med pirolitičnim čiščenjem naj se otroci
ne zadržujejo v bližini naprave.
Naprava se močno segreje, iz sprednjih
hladilnih odprtin pa se sprošča vroč zrak.
• Pri pirolitičnem čiščenju so prisotne
visoke temperature, zaradi katerih se
lahko iz ostankov hrane in
konstrukcijskega materiala kadi, takrat
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
uporabniku močno priporočamo, da
naredi naslednje:
– Med in po vsakem pirolitičnem
čiščenju poskrbi za dobro
prezračevanje.
– Med prvo uporabo pri najvišji
temperaturi in po njej zagotovi
dobro prezračevanje.
Za razliko od ljudi so nekateri ptiči in
plazilci lahko izredno občutljivi na
morebitne hlape, ki se sproščajo med
čiščenjem pirolitičnih pečic.
– Med in po pirolitičnem čiščenju
odstranite živali (še posebej ptice) iz
okolice naprave in delovanje pri
najvišji temperaturi uporabite v
dobro prezračevanem prostoru.
Majhne domače živali so prav tako
lahko občutljive na krajevne
temperaturne spremembe v bližini vseh
pirolitičnih pečic med izvajanjem
programa samodejnega pirolitičnega
čiščenja.
Površine proti prijemanju na loncih,
ponvah, pekačih, posodah itd. lahko
poškodujejo visoke temperature pri
pirolitičnem čiščenju vseh pirolitičnih
pečic in so lahko tudi vir nizke stopnje
škodljivih hlapov.
Hlapi, ki se sproščajo iz pirolitičnih pečic/
ostankov hrane, kot je opisano, niso
škodljivi za ljudi, vključno z dojenčki ali
osebami z zdravstvenimi težavami.
40
• Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim aparatom.
Ne uporabljajte je za hišno razsvetljavo.
• Pred zamenjavo žarnice izključite
napravo iz napajanja.
• Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
• Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali zaprli
v napravo.
• Embalažni material:
Embalažo lahko reciklirate. Plastični deli
so označeni z mednarodnimi oznakami,
kot so PE, PS itd. Embalažni material
odložite v posode za ločeno zbiranje
odpadkov na krajevnem zbirališču
odpadkov.
Notranja osvetlitev
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
Namestitev
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Montaža
Za namestitev si oglejte navodila
za montažo.
SLOVENŠČINA
41
Za presek kabla si oglejte skupno moč na
ploščici za tehnične navedbe. Ogledate si
lahko tudi razpredelnico:
Električna namestitev
OPOZORILO! Priključitev na
električno omrežje mora izvesti
strokovno usposobljena oseba.
Skupna moč (W)
Če ne upoštevate varnostnih
navodil iz poglavij o varnosti,
proizvajalec ne prevzema
odgovornosti.
Pečica ima nameščen le priključni kabel.
Kabel
Presek kabla (mm²)
največ 1380
3 x 0.75
največ 2300
3x1
največ 3680
3 x 1.5
Ozemljitveni vodnik (zeleno-rumen kabel)
mora biti 2 cm daljši od faznega in
nevtralnega vodnika (moder in rjav kabel).
Vrste kablov, ki so primerni za priključitev
ali zamenjavo:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Opis izdelka
Splošni pregled
1 2
3
4
5
6
5
7
4
12
3
8
9
2
1
11
10
Pripomočki
• Rešetka x 2
Za posodo, modele, pečenke.
• Pekač x 1
Za kolače in piškote.
• Posoda za žar/pekač x 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Upravljalna plošča
Gumb za funkcije pečice
Prikazovalnik
Upravljalni gumb
Grelec
Vtičnica sonde za meso
Luč
Ventilator
Vboklina pečice
Nosilci rešetk, odstranljivi
Ploščica za tehnične navedbe
Položaji rešetk
Za peko in pečenje ali kot posoda za
zbiranje maščobe.
• Sonda za meso x 1
Za merjenje pečenosti živil.
• Teleskopski vodili x 1 komplet
Za rešetke in pladnje.
SLOVENŠČINA
42
Upravljalna plošča
Tipke
Senzorsko polje/Tipka
Funkcija
Opis
MOŽNOSTI
Za nastavitev časovnih funkcij. Za preverjanje temperature pečice. Uporabljajte
samo med izvajanjem funkcije pečice.
ZAČETEK
Za vklop funkcije pečice.
V REDU
Za potrditev.
Prikazovalnik
A
G
F
E
B
D
C
A. Programska ura/Temperatura
B. Indikator segrevanja in akumulirane
toplote
C. Sonda za meso (le izbrani modeli)
D. Zapora vrat (le izbrani modeli)
E. Ure/minute
F. Predstavitveni način (le izbrani modeli)
G. Časovne funkcije
Pred prvo uporabo
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Opremo in odstranljive nosilce rešetk
namestite nazaj v prvotni položaj.
Za nastavitev časa si oglejte
poglavje »Časovne funkcije«.
Predgrevanje
Prvo čiščenje
Iz pečice odstranite vso opremo in
odstranljive nosilce rešetk.
Oglejte si poglavje »Vzdrževanje
in čiščenje«.
Pred prvo uporabo očistite pečico in
opremo.
Pred prvo uporabo prazno pečico
predhodno ogrevajte.
Za funkcijo: Neposredna para si
oglejte poglavje »Vsakodnevna
uporaba«, »Nastavitev funkcije«.
Neposredna para".
1. Nastavite funkcijo
in najvišjo
temperaturo.
2. Pečica naj deluje eno uro.
SLOVENŠČINA
43
3. Nastavite funkcijo
in nastavite
najvišjo temperaturo.
4. Pečica naj deluje 15 minut.
5. Pečico izklopite in pustite, da se ohladi.
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot
običajno. Pečica lahko oddaja neprijetne
vonjave in dim. V prostoru poskrbite za
zadostno zračenje.
2. Odprite vrata.
Vrata pečice zaprite brez vlečenja varovala
za otroke.
Za odstranitev varovala za otroke odprite
vrata pečice in varovalo za otroke
odstranite s ključem torx. Ključ najdete v
vrečki s pripomočki za pečico.
Uporaba mehanskega varovala za otroke
Pečica ima nameščeno varovalo za otroke.
Nahaja se pod upravljalno ploščo na desni
strani pečice.
Če želite odpreti vrata pečice ob
nameščenem varovalu za otroke:
1. Povlecite in držite ročico varovala za
otroke navzgor, kot prikazuje slika.
Po odstranitvi varovala za otroke privijte
nazaj vijak v odprtino.
OPOZORILO! Pazite, da ne
opraskate upravljalne plošče.
Vsakodnevna uporaba
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Funkcije pečice
Funkcija
pečice
Uporaba
Pečica je izklopljena.
Položaj za
izklop
Funkcija
pečice
Uporaba
Za sočasno pečenje na do
treh višinah pečice in sušenje
Ventilacij- živil.Temperaturo nastavite
sko peče- za 20 - 40 °C nižje kot pri
funkciji Tradicionalno (gretje
nje
zgoraj in spodaj).
44
SLOVENŠČINA
Funkcija
pečice
Uporaba
Funkcija
pečice
Za peko in pečenje jedi na
eni višini.
Tradicionalno
(gretje
zgoraj in
spodaj)
Veliki Žar
Eko vroči
zrak
Za peko velike količine ploskih jedi in za popekanje kruha.
Za peko tort s hrustljavim
dnom ter za vlaganje hrane.
Gretje
Spodaj
Za pečenje večjih kosov mesa ali perutnine s kostmi na
Žar z ven- eni višini. Za gratiniranje in
tilatorjem dodatno zapečenost.
Za peko pice. Za močno zapečenost in hrustljavo dno.
Peka kruha in pizze
Za odtaljevanje živil (zelenjave in sadja). Čas odtaljeOdtaljeva- vanja je odvisen od količine
in velikosti zamrznjenih živil.
nje
Ko uporabljate to funkcijo,
luč po 30 sekundah samodejno ugasne.
Za dodajanje vlage med pripravo hrane. Za doseganje
Neposred- prave barve in hrustljave
na para skorje med peko. Za večjo
sočnost med segrevanjem.
Piroliza
Uporaba
Ta funkcija je zasnovana za
varčevanje z energijo med
pečenjem. Za navodila za
kuhanje si oglejte poglavje
»Namigi in nasveti«, Eko vroči zrak. Med pečenjem morajo biti vrata zaprta, da se
funkcija ne prekine in da se
zagotovi delovanje pečice z
največjo energijsko učinkovitostjo. Ko uporabljate to
funkcijo, se lahko temperatura v pečici razlikuje od nastavljene. Uporabljena je
akumulirana toplota.Moč segrevanja se lahko zmanjša.
Za splošna priporočila za
varčevanje z energijo si
oglejte poglavje »Energijska
učinkovitost«, Varčevanje z
energijo.Ta funkcija je bila
uporabljena za skladnost z
razredom energijske učinkovitosti v skladu z EN 60350-1.
Ko uporabljate to funkcijo,
luč po 30 sekundah samodejno ugasne.
Za vklop pirolitičnega čiščenja pečice. S pomočjo te
funkcije zgori preostala umazanija v pečici.
Nastavitev funkcije pečice
1. Obrnite gumb za funkcije pečice, da
izberete funkcijo pečice.
2. Obrnite upravljalni gumb za izbiro
temperature. Za potrditev pritisnite
.
Lučka zasveti, ko pečica deluje.
SLOVENŠČINA
45
3. Za izklop pečice obrnite gumbe v
položaj za izklop.
Obrnite upravljalni gumb, da med
kuhanjem spremenite temperaturo. Obrnite
gumb za funkcije pečice, da med kuhanjem
spremenite funkcijo pečice, in pritisnite
za potrditev.
Nastavitev funkcije:Neposredna para
2.
3.
S to funkcijo lahko povečate vlažnost med
kuhanjem.
4.
OPOZORILO! Nevarnost opeklin
in poškodb naprave.
Sproščena vlaga lahko povzroči opekline:
• Ne odpirajte vrat pečice med izvajanjem
funkcije.
• Po koncu izvajanja funkcije vrata pečice
previdno odprite.
Oglejte si poglavje »Namigi in
nasveti«.
1. Vboklino pečice napolnite z vodo iz
pipe.
5.
6.
V vboklino pečice lahko natočite največ
250 ml.
Vboklino pečice napolnite z vodo samo,
ko je pečica hladna.
POZOR! Vbokline pečice ne
polnite ponovno z vodo med
peko ali ko je pečica vroča.
Hrano položite v pečico in zaprite vrata.
Nastavite funkcijo: Neposredna para
.
Z upravljalnim gumbom izberite želeno
temperaturo. Za potrditev pritisnite
.
Če želite izklopiti pečico, obrnite gumba
v položaj za izklop.
Odstranite vodo iz vbokline pečice.
OPOZORILO! Preden
odstranite preostalo vodo iz
vbokline pečice, se
prepričajte, da je pečica
hladna.
Indikator segrevanja
Ko deluje funkcija pečice, se na
prikazovalniku ena za drugo prikažejo
črtice , ko temperatura v pečici naraste,
in izginejo, ko pade.
Časovne funkcije
Razpredelnica časovnih funkcij
Časovna funkcija
ČAS
Uporaba
Za prikaz ali spremembo
časa. Čas lahko spreminjate samo, ko je pečica
izklopljena.
Časovna funkcija
TRAJANJE
Uporaba
Za nastavitev trajanja
delovanja pečice. Uporabljajte le, ko je nastavljena funkcija pečice.
46
SLOVENŠČINA
Časovna funkcija
KONEC
Uporaba
Za nastavitev časa izklopa pečice. Uporabljajte
le, ko je nastavljena funkcija pečice.
Kombinacija funkcij TRAZAMIK VKLO- JANJE in KONEC.
PA
Uporabite jo za nastaviODŠTEVALNA tev odštevanja časa. Ta
funkcija ne vpliva na deURA
lovanje pečice. ODŠTEVALNO URO lahko nastavite kadarkoli, tudi ko
je pečica izklopljena.
00:00
Če ne nastavite nobene
ŠTEVEC ČASA druge časovne funkcije,
ŠTEVEC ČASA samodejno nadzoruje čas delovanja pečice.
Štetje se začne ob začetku segrevanja pečice.
Števca časa ne morete
uporabiti pri naslednjih
funkcijah: TRAJANJE,
KONEC, sonda za meso.
Nastavitev in spreminjanje časa
Po prvi priključitvi na omrežno napetost
počakajte, da se na prikazovalniku
prikažeta
in »12:00«. "12« utripa.
1. Obrnite upravljalni gumb za nastavitev
ure.
2. Pritisnite
za potrditev in nastavitev
minut.
in
Na prikazovalniku sta prikazana
nastavljena ura. "00« utripa.
3. Obrnite upravljalni gumb za nastavitev
minut.
4. Pritisnite
za potrditev ali po se bo
nastavljen čas samodejno shranil po
petih sekundah.
Na prikazovalniku se prikaže nov čas.
Če želite spremeniti čas, pritiskajte ,
dokler na prikazovalniku ne začne utripati
indikator za čas
.
Nastavitev funkcije TRAJANJE
1. Nastavite funkcijo pečice. Za potrditev
pritisnite
.
2. Pritiskajte , dokler ne začne utripati
.
3. Obrnite upravljalni gumb za nastavitev
minut, nato pa pritisnite
za potrditev.
Obrnite upravljalni gumb za nastavitev
ure, nato pa pritisnite
za potrditev.
Po pretečeni nastavljeni funkciji TRAJANJE
se za dve minuti oglasi zvočni signal. Na
prikazovalniku utripata
in čas. Pečica se
samodejno izklopi.
4. Pritisnite katerokoli tipko ali odprite
vrata pečice, da izklopite signal.
5. Obrnite gumbe v položaj za izklop.
Ta funkcija ni na voljo za Piroliza in
nekatere funkcije pečice.
Nastavitev funkcije KONEC
1. Nastavite funkcijo pečice. Za potrditev
pritisnite
.
2. Pritiskajte , dokler ne začne utripati
.
3. Obrnite upravljalni gumb za nastavitev
ure, nato pa pritisnite
za potrditev.
Obrnite upravljalni gumb za nastavitev
za
minut, nato pa pritisnite
potrditev.
Po pretečenem nastavljenem času konca se
za dve minuti oglasi zvočni signal. Na
in čas. Pečica se
prikazovalniku utripata
samodejno izklopi.
SLOVENŠČINA
4. Pritisnite katerokoli tipko ali odprite
vrata pečice, da izklopite signal.
5. Obrnite gumbe v položaj za izklop.
Ta funkcija ni na voljo za Piroliza in
nekatere funkcije pečice.
Nastavitev funkcije ZAMIK VKLOPA
1. Nastavite funkcijo pečice. Za potrditev
.
pritisnite
2. Pritiskajte , dokler ne začne utripati
.
3. Obrnite upravljalni gumb za nastavitev
minut za funkcijo TRAJANJE, nato pa
pritisnite
za potrditev. Obrnite
upravljalni gumb za nastavitev ure za
funkcijo TRAJANJE, nato pa pritisnite
za potrditev.
Na prikazovalniku utripa
.
4. Obrnite upravljalni gumb za nastavitev
ure za funkcijo KONEC, nato pa
pritisnite
za potrditev. Obrnite
upravljalni gumb za nastavitev minut za
za
funkcijo KONEC, nato pa pritisnite
potrditev. Na prikazovalniku se
in nastavljena
prikažeta
temperatura.
Pečica se pozneje samodejno vklopi, deluje
toliko časa, kolikor je nastavljen čas za
funkcijo TRAJANJE, in se nato izklopi ob
času, ki je nastavljen za funkcijo KONEC.
Po pretečenem nastavljenem času konca se
za dve minuti oglasi zvočni signal. Na
prikazovalniku utripata
in čas. Pečica se
izklopi.
5. Pritisnite katerokoli tipko ali odprite
vrata pečice, da izklopite signal.
47
6. Obrnite gumbe v položaj za izklop.
Funkcijo pečice in temperaturo lahko
spremenite po nastavitvi funkcije ČASOVNI
ZAMIK.
Obrnite gumbe v položaje za izklop, da
izklopite funkcijo ČASOVNI ZAMIK.
Nastavljanje ODŠTEVALNE URE
Odštevalno uro lahko nastavite ob
vklopljeni in izklopljeni pečici.
1. Pritiskajte , dokler ne začne utripati
.
2. Obrnite upravljalni gumb za nastavitev
sekund in nato minut.
• Še enkrat pritisnite , da nastavite
minute.
• Še dvakrat pritisnite , da nastavite
uro.
3. Za potrditev pritisnite .
4. ODŠTEVALNA URA se samodejno
zažene po petih sekundah.
Po pretečenih 90 % nastavljenega časa
se oglasi zvočni signal.
5. Ko se nastavljen čas konča, se za dve
minuti oglasi zvočni signal. "Na
prikazovalniku utripata 00:00« in .
Signal lahko izklopite s pritiskom
poljubne tipke.
ŠTEVEC ČASA
Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku
ne prikaže čas brez simbolov.
Uporaba dodatne opreme
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Vstavljanje pripomočkov
Mreža za pečenje:
48
SLOVENŠČINA
Mrežo potisnite med vodili nosilca rešetk in
poskrbite, da bodo nogice obrnjene
navzdol.
Pekač za pecivo/ Globok pekač:
Pekač za pecivo /globok pekač potisnite
med vodili nosilca rešetk.
Majhna zareza na vrhu poveča
varnost. Zareze so tudi varovala
pred prevračanjem. Visok rob
okrog mreže preprečuje zdrs
posode.
Uporaba sonde za meso
Sonda za meso meri temperaturo jedra
mesa. Ko meso doseže nastavljeno
temperaturo, se pečica izklopi.
Nastaviti je treba dve temperaturi:
• Temperaturo pečice.
• Temperaturo jedra. Oglejte si vrednosti v
razpredelnici.
Priporočene temperature jedra
Rešetka in pekač za pecivo/globok
pekačskupaj:
Pekač za pecivo/globok pekač potisnite
med vodili nosilca rešetk in mrežo za
pečenje na vodilih zgoraj.
50 °C
Manj Pečen
60 °C
Srednje Pečeno
70 °C
Dobro pečeno
POZOR! Uporabite le pečici
priloženo sondo za meso ali
originalne nadomestne dele.
1. Nastavite funkcijo in temperaturo
.
pečice. Pritisnite
2. Konico sonde za meso potisnite v
sredino mesa.
SLOVENŠČINA
3. Vtič sonde za meso vtaknite v vtičnico
na vrhu pečice.
49
OPOZORILO! Pri odstranjevanju
konice in vtiča sonde za meso
bodite previdni. Sonda za meso
je vroča. Obstaja nevarnost
opeklin.
Funkciji Trajanje
in Konec
ne delujeta s sondo za meso.
Temperaturo jedra lahko med pečenjem
kadarkoli spremenite:
Med pečenjem mora sonda za meso
ostati v mesu in biti priključena na
vtičnico.
Pri prvi uporabi sonde za meso je
privzeta temperatura jedra 60 °C. Ko
utripa
, lahko z upravljalnim
gumbom spremenite privzeto
temperaturo jedra.
Na prikazovalniku se prikažeta simbol
in privzeta temperatura
sonde za meso
jedra.
4. Pritisnite , da shranite novo
temperaturo jedra, ali počakajte 10
sekund, da se nastavitev samodejno
shrani.
Nova privzeta temperatura jedra se
prikaže med naslednjo uporabo sonde za
meso.
Ko meso doseže nastavljeno temperaturo
in
jedra, utripata simbol sonde za meso
privzeta temperatura jedra. Za dve minuti
se oglasi zvočni signal. Pečica se
samodejno izklopi.
5. Pritisnite katerokoli tipko ali odprite
vrata pečice, da izklopite signal.
6. Iz vtičnice iztaknite vtič sonde za meso.
Iz pečice odstranite meso.
1. Pritisnite :
• Enkrat - na prikazovalniku se prikaže
nastavljena temperatura jedra, ki se
vsakih 5 sekund preklopi na trenutno
temperaturo jedra.
• Dvakrat - na prikazovalniku se
prikaže trenutna temperatura pečice,
ki se vsakih 5 sekund preklopi na
nastavljeno temperaturo pečice.
• Trikrat - na prikazovalniku se prikaže
nastavljena temperatura pečice.
2. Z upravljalnim gumbom spremenite
temperaturo.
Uporaba teleskopskih vodil
Navodila za namestitev
teleskopskih vodil shranite za
poznejšo uporabo.
Teleskopski vodili omogočata lažje
vstavljanje in odstranjevanje rešetk in
pekačev.
POZOR! Teleskopskih vodil ne
pomivajte v pomivalnem stroju.
Teleskopskih vodil ne
podmazujte.
50
SLOVENŠČINA
2
1
°C
°C
Preden zaprete vrata pečice, preverite, ali
ste teleskopski vodili popolnoma potisnili v
notranjost pečice.
OPOZORILO! Oglejte si
poglavje »Opis izdelka«.
Izvlecite desno in
levo teleskopsko
vodilo.
Na teleskopski vodili
namestite mrežo za
pečenje ter ju
previdno potisnite v
pečico.
Dodatne funkcije
Uporaba varovala za otroke
Samodejni izklop
Ko je vklopljeno varovalo za otroke, pečice
ni mogoče nenamerno vklopiti.
Iz varnostnih razlogov se pečica po
določenem času samodejno izklopi, če
deluje funkcija pečice in ne spremenite
temperature pečice.
1. Poskrbite, da bo gumb za funkcije
pečice obrnjen v položaj za izklop.
2. Sočasno pritisnite in dve sekundi držite
in
.
Oglasi se zvočni signal. Na prikazovalniku
se prikažeta SAFE in . Vrata so
zaklenjena.
Simbol
se na prikazovalniku
prikaže tudi, ko deluje funkcija
Piroliza.
Za izklop varovala za otroke ponovite 2.
korak.
Indikator akumulirane toplote
Ko izklopite pečico, se na prikazovalniku
prikaže indikator akumulirane toplote ,
če je temperatura v pečici višja od 40
°C.Obrnite upravljalni gumb levo ali desno,
da preverite temperaturo pečice.
Temperatura (°C)
Čas izklopa (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - največ
3
Za vklop pečice po samodejnem izklopu
pritisnite katerokoli tipko.
Samodejni izklop ne deluje pri
naslednjih funkcijah: Sonda za
meso, Osvetlitev, Trajanje,
Konec.
Ventilator za hlajenje
Ko pečica deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
pečice hladne. Če pečico izklopite, lahko
SLOVENŠČINA
ventilator za hlajenje deluje, dokler se
pečica ne ohladi.
Varnostni termostat
51
Za preprečitev tega ima pečica varnostni
termostat, ki prekine dovod napajalne
napetosti. Ko se temperatura zniža, se
pečica ponovno samodejno vklopi.
Nepravilno delovanje pečice ali okvarjeni
deli lahko povzročijo nevarno pregrevanje.
Namigi in nasveti
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Priporočila za pečenje
Pri predgrevanju iz pečice odstranite
rešetke in pladnje za najhitrejšo
učinkovitost.
Pečica ima pet položajev rešetk. Položaje
rešetk štejte od spodaj navzgor.
Pečica ima poseben sistem kroženja zraka,
ki neprestano obnavlja paro. To omogoča
pripravo jedi v vlažnem okolju, zato
ostanejo živila sočna v notranjosti in
hrustljava navzven. Skrajša čas pečenja in
zmanjša porabo energije na najmanjšo
mogočo raven.
Vlaga lahko med pečenjem v pečici ali na
steklenih vratih kondenzira. Vedno se
umaknite od pečice, ko odpirate vrata.
Ko se pečica ohladi, notranjost očistite z
mehko krpo.
Peka tort
Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom 3/4
časa pečenja.
Če uporabljate dva pekača sočasno, med
njima pustite en nivo prazen.
Peka mesa in rib
Če pečete hrano z veliko maščobe,
uporabite globok pekač, da preprečite
nastanek madežev, ki jih ni mogoče
odstraniti.
Preden meso razrežete, počakajte približno
15 minut, da sok ne izteče.
Če želite med pečenjem mesa preprečiti
nastanek prevelike količine dima, v globok
pekač nalijte nekaj vode. Za preprečitev
kondenzacije dima dolijte vodo vsakokrat,
ko izpari.
Čas priprave
Čas priprave je odvisen od vrste hrane,
njene strukture in količine.
V začetku med pripravo opazujte potek. Pri
uporabi te naprave poiščite nastavitve
(nastavitev gretja, čas priprave itd.), ki
najbolj ustrezajo vaši posodi, receptom in
količinam.
Eko vroči zrak
Za najboljše rezultate
upoštevajte priporočila,
navedena v spodnji
razpredelnici.
SLOVENŠČINA
Jed
52
Pripomočki
Temperatura Položaj re(°C)
šetk
Čas (min.)
Štručke, 12 kosov
Pekač ali prestrezna posoda
180
2
20 - 30
Žemlje, 9 kosov
Pekač ali prestrezna posoda
180
2
30 - 40
Pica, zamrznjena, 0,35 kg
mreža za pečenje
220
2
10 - 15
Rulada
Pekač ali prestrezna posoda
170
2
25 - 35
Rjavčki (brownies)
Pekač ali prestrezna posoda
175
3
25 - 30
Soufflè, 6 kosov
Keramični ramekini na
mreži za pečenje
200
3
25 - 30
Testo za kolač
Model za testo za kolač
na mreži za pečenje
180
2
15 - 25
Viktorijin kolač
Posoda za peko na mreži 170
za pečenje
2
40 - 50
Poširana riba,
0,3 kg
Pekač ali prestrezna posoda
180
3
20 - 25
Cela riba, 0,2
kg
Pekač ali prestrezna posoda
180
3
25 - 35
Ribji fileti, 0,3 kg Posoda za pico na mreži
za pečenje
180
3
25 - 30
Poširano meso,
0,25 kg
Pekač ali prestrezna posoda
200
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
Pekač ali prestrezna posoda
200
3
25 - 30
Piškoti, 16 kosov Pekač ali prestrezna posoda
180
2
20 - 30
Makroni, 20 ko- Pekač ali prestrezna posov
soda
180
2
25 - 35
SLOVENŠČINA
Jed
Muffini, 12 kosov
53
Pripomočki
Temperatura Položaj re(°C)
šetk
Čas (min.)
Pekač ali prestrezna posoda
170
2
30 - 40
Slano pecivo, 16 Pekač ali prestrezna pokosov
soda
180
2
25 - 30
Piškoti iz krhkega testa, 20 kosov
Pekač ali prestrezna posoda
150
2
25 - 35
Tarti, 8 kosov
Pekač ali prestrezna posoda
170
2
20 - 30
Poširana zelenjava, 0,4 kg
Pekač ali prestrezna posoda
180
3
35 - 45
Vegetarijanska
omleta
Posoda za pico na mreži
za pečenje
200
3
25 - 30
Zelenjava, mediteranska, 0,7
kg
Pekač ali prestrezna posoda
180
4
25 - 30
Eko vroči zrak - priporočeni pripomočki
Uporabite temne in neodbojne pekače in
posode. Bolje vsrkavajo toploto od svetlih
barvnih in odbojnih posod.
Pripomočki
Velikost
Posoda za pico, temna,
neodbojna
premer 28 cm
Posoda za peko, temna,
neodbojna
premer 26 cm
Slika:
SLOVENŠČINA
54
Pripomočki
Velikost
Slika:
Ramekini, keramični
premer 8 cm, višina 5 cm
Model za testo za kolač,
temen, neodbojen
premer 28 cm
Informacije za preizkuševalne inštitute
Preizkusi v skladu z IEC 60350-1.
Jed
Funkcija
Pripomoč- Položaj Tempeki
rešetk ratura
(°C)
Čas (min.)
Opombe
Tortica
Tradicionalno (gretje
zgoraj in
spodaj)
Pekač za
pecivo
3
170
20 - 30
Položite 20 tortic
na en pekač.
Tortica
Ventilacijsko Pekač za
pečenje
pecivo
3
150 160
20 - 35
Položite 20 tortic
na en pekač.
Tortica
Ventilacijsko Pekač za
pečenje
pecivo
2 in 4
150 160
20 - 35
Položite 20 tortic
na en pekač.
Jabolčna
pita
Tradicionalno (gretje
zgoraj in
spodaj)
Mreža za 2
pečenje
180
70 - 90
Uporabite dva
pekača (premer
20 cm), diagonalno postavljena.
Jabolčna
pita
Ventilacijsko Mreža za 2
pečenje
pečenje
160
70 - 90
Uporabite dva
pekača (premer
20 cm), diagonalno postavljena.
SLOVENŠČINA
55
Jed
Funkcija
Pripomoč- Položaj Tempeki
rešetk ratura
(°C)
Čas (min.)
Opombe
Biskvit
brez maščob
Tradicionalno (gretje
zgoraj in
spodaj)
Mreža za 2
pečenje
170
40 - 50
Uporabite tortni
model (premer 26
cm).
Pečico 10 minut
predhodno segrevajte.
Biskvit
brez maščob
Ventilacijsko Mreža za 2
pečenje
pečenje
160
40 - 50
Uporabite tortni
model (premer 26
cm).
Pečico 10 minut
predhodno segrevajte.
Biskvit
brez maščob
Ventilacijsko Mreža za 2 in 4
pečenje
pečenje
160
40 - 60
Uporabite tortni
model (premer 26
cm). Diagonalno
postavljen.
Pečico 10 minut
predhodno segrevajte.
Masleni
piškoti
Ventilacijsko Pekač za
pečenje
pecivo
3
140 150
20 - 40
-
Masleni
piškoti
Ventilacijsko Pekač za
pečenje
pecivo
2 in 4
140 150
25 - 45
-
Masleni
piškoti
Tradicionalno (gretje
zgoraj in
spodaj)
Pekač za
pecivo
3
140 150
25 - 45
-
Popečen
kruh
4 - 6 kosov
Mali Žar
Mreža za 4
pečenje
maks.
2 - 4 minute
prva stran; 2 3 minute druga stran
Pečico tri minute
predhodno segrevajte.
SLOVENŠČINA
Jed
Goveji
burger
6 kosov,
0,6 kg
Funkcija
Mali Žar
56
Pripomoč- Položaj Tempeki
rešetk ratura
(°C)
Mreža za 4
pečenje
in prestrezna
ponev
Razpredelnice za pečenje
Za dodatne razpredelnice za pečenje si
oglejte knjižico receptov, ki jo najdete na
spletnem mestu www.ikea.com. Da boste
maks.
Čas (min.)
20 - 30
Opombe
Mrežo za pečenje
postavite na četrti, prestrezno ponev pa na tretji
nivo pečice. Hrano obrnite po polovici časa pečenja.
Pečico tri minute
predhodno segrevajte.
našli pravo knjižico receptov, preverite
številko izdelka na ploščici za tehnične
navedbe na sprednjem okvirju notranjosti
pečice.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Opombe glede čiščenja
Sprednji del pečice očistite z mehko krpo,
toplo vodo in blagim čistilom.
Za čiščenje kovinskih površin uporabite
namensko čistilo.
Notranjost pečice očistite po vsaki uporabi.
Nakopičena maščoba ali drugi ostanki
hrane se lahko vžgejo. Pri ponvi za žar je
nevarnost večja.
Vso opremo očistite po vsaki uporabi in
pustite, da se posuši. Uporabite mehko krpo
s toplo vodo in čistilno sredstvo. Opreme ne
pomivajte v pomivalnem stroju.
Trdovratnejšo umazanijo očistite s
posebnim čistilom za pečice.
Če imate pripomočke z zaščito proti
prijemanju, jih ne čistite z agresivnimi čistili,
ostrimi predmeti ali v pomivalnem stroju. To
lahko poškoduje premaz proti prijemanju.
Vlaga lahko v pečici ali na steklenih vratih
kondenzira. Če želite zmanjšati
kondenzacijo, vklopite pečico 10 minut pred
začetkom peke.Po vsaki uporabi obrišite
vlago.
Pečice iz nerjavnega jekla ali aluminija
Vrata pečice čistite le z vlažno krpo ali
gobico. Posušite z mehko krpo.
Nikoli ne uporabljajte jeklene volne, kislin
ali abrazivnih sredstev, ki bi lahko
poškodovala površino pečice. Na enak
način očistite upravljalno ploščo na pečici.
57
SLOVENŠČINA
Čiščenje vbokline pečice
Pri čiščenju se odstranijo ostanki apnenca s
spodnjega dela pečice po peki s paro.
Za funkcijo: Neposredna para
priporočamo čiščenje vsaj na pet
do deset ciklov peke.
1. V vboklino na dnu pečice vlijte 250 ml
belega kisa.
Uporabite največ 6-odstotni kis brez
dodatkov.
2. Kis naj 30 minut pri temperaturi okolja
raztaplja ostanke apnenca.
3. Notranjost pečice očistite s toplo vodo in
mehko krpo.
Odstranjevanje nosilcev rešetk
Preden začnete s čiščenjem pečice,
odstranite nosilce rešetk.
POZOR! Pri odstranjevanju
nosilcev rešetk bodite previdni.
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite
stran od stranske stene.
2. Zadnji del nosilca rešetke potegnite s
stranskih sten in ga odstranite.
1
2
Odstranjeno opremo namestite v obratnem
zaporedju.
Zadrževalni zatiči na
teleskopskih vodilih morajo biti
obrnjeni naprej.
Piroliza
OPOZORILO! Pečica se močno
segreje. Obstaja nevarnost
opeklin.
POZOR! Kuhalne plošče ne
uporabljajte sočasno s funkcijo
Piroliza. To lahko poškoduje
pečico.
Pred vklopom pirolize:
• Odstranite vse pripomočke in
odstranljive nosilce rešetk.
• Dno pečice očistite s toplo vodo in
blagim čistilnim sredstvom.
• Notranje steklo vrat očistite s toplo vodo
in mehko krpo.
• Zaprite vrata pečice.
1. Nastavite funkcijo Piroliza. Oglejte si
poglavje »Vsakodnevna uporaba«, »
Funkcije pečice«.
2. Ko se na prikazovalniku prikaže P1,
pritisnite
za začetek postopka.
Za zamik začetka čiščenja lahko
uporabite funkcijo Konec.
Med pirolizo luč ne sveti.
Trajanje postopka:1 ura in 30 min..
3. Ko pečica doseže nastavljeno
temperaturo, se vrata zaklenejo. Na
prikazovalniku se prikaže
Vrat ne odpirajte pred koncem
postopka. Na ta način prekinete
postopek. Ko se pečica ohladi, se
vrata samodejno odklenejo.
4. Po zaključku pirolize se na
prikazovalniku prikaže ura. Vrata
pečice ostanejo zaklenjena. Ko se
pečica ponovno ohladi, se oglasi zvočni
signal in vrata se odklenejo.
58
SLOVENŠČINA
Če želite ustaviti pirolizo, preden
se zaključi, obrnite gumb za
funkcije pečice v položaj za
izklop.
Opomnik za čiščenje
Kot opomnik na potrebno pirolizo na
prikazovalniku 10 sekund po vsakem vklopu
in izklopu pečice utripa PYR.
Opomnik za čiščenje ugasne:
• Po koncu pirolize.
• Če sočasno pritisnete in
, medtem ko na
prikazovalniku utripa PYR.
3. Vrata pečice zaprite do polovice do
prvega položaja odpiranja. Potem jih
dvignite in povlecite naprej ter snemite s
tečajev.
Odstranjevanje in nameščanje vrat
Vrata pečice so sestavljena iz treh steklenih
plošč. Za čiščenje lahko snamete vrata
pečice in notranje steklene plošče. Preden
odstranite steklene plošče, preberite
celotna navodila »Odstranjevanje in
nameščanje vrat«.
Če poskušate odstraniti steklene
plošče, preden odstranite vrata
pečice, se lahko vrata zaprejo.
POZOR! Pečice ne uporabljajte
brez steklenih plošč.
1. Vrata odprite do konca in primite
tečaja.
2. Dvignite in povsem obrnite vzvoda na
obeh tečajih.
4. Vrata položite na mehko krpo na trdno
površino.
5. Primite okvir vrat (B) na zgornjem robu
vrat na obeh straneh in pritisnite
navznoter, da sprostite zaponko.
2
B
1
6. Okvir vrat potegnite k sebi in ga
odstranite.
7. Držite steklene plošče vrat za zgornji
rob in jih previdno izvlecite eno za
drugo. Začnite z zgornjo ploščo.
Poskrbite, da steklene plošče povsem
zdrsnejo iz nosilcev.
59
SLOVENŠČINA
Poskrbite, da bo srednja steklena plošča
vstavljena na pravo mesto.
A
B
8. Steklene plošče očistite z vodo in milom.
Temeljito jih osušite. Steklenih plošč ne
pomivajte v pomivalnem stroju.
Ko končate s čiščenjem, namestite steklene
plošče, okvir vrat in vrata pečice, zaprite
vzvoda na obeh tečajih.
Zamenjava žarnice
Na dno notranjosti pečice položite krpo. To
preprečuje škodo na steklenem pokrovu
žarnice in na pečici.
Pazite, da stekleni plošči (A in B) namestite
nazaj v pravem zaporedju. Preverite
simbol/natis na strani steklene plošče;
vsaka steklena plošča je drugačna, da je
razstavljanje in sestavljanje preprostejše.
OPOZORILO! Nevarnost smrti
zaradi električnega udara! Pred
zamenjavo žarnice odklopite
varovalko.
Žarnica in steklen pokrov žarnice
sta lahko vroča.
Površina natisa mora biti obrnjena proti
notranjosti vrat. Po namestitvi se
prepričajte, da površina natisa na okvirju
steklene plošče ni hrapava na dotik.
POZOR! Halogensko žarnico
vedno prijemajte s krpo, da se
ostanki maščobe ne bi zapekli
nanjo.
Ko je okvir vrat pravilno nameščen, se
zasliši klik.
A
B
1. Izklopite pečico.
2. Odstranite varovalke iz omarice z
varovalkami ali odklopite odklopnik.
3. Steklen pokrov žarnice obrnite v
nasprotni smeri urnega kazalca in ga
snemite.
4. Očistite steklen pokrov.
5. Zamenjajte žarnico v pečici z žarnico 40
W, 230 V (50 Hz), odporno na toploto
350 °C (vrsta priključitve: G9).
6. Namestite steklen pokrov.
SLOVENŠČINA
60
Odpravljanje težav
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro.
Pečica se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso na- Prepričajte se, da so nastastavljene.
vitve pravilne.
Pečica se ne segreje.
Vklopljen je samodejni izklop.
Oglejte si »Samodejni izklop«.
Pečica se ne segreje.
Funkcija Varovalo za otroke
je vklopljena.
Oglejte si »Uporaba varovala za otroke«.
Pečica se ne segreje.
Vrata niso pravilno zaprta.
Povsem zaprite vrata.
Pečica se ne segreje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varovalka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Sonda za meso ne deluje.
Vtič sonde za meso ni pravil- Vtaknite vtič sonde za meso
no vtaknjen v vtičnico.
čim globlje v vtičnico.
Na živilih in v notranjosti pe- Hrano ste predolgo pustili v
čice se nabirata para in kon- pečici.
denz.
Po zaključku peke jedi ne
puščajte v pečici dlje kot 15
- 20 minut.
Na prikazovalniku se prikaže »C2«.
Želite vklopiti funkcijo piroli- Iztaknite vtič sonde za meso
ze ali odtaljevanja, vendar
iz vtičnice.
iz vtičnice niste iztaknili vtiča
sonde za meso.
Na prikazovalniku se prikaže »C3«.
Funkcija čiščenja ne deluje.
Povsem zaprite vrata.
Niste povsem zaprli vrat ali
pa je okvarjena zapora vrat.
SLOVENŠČINA
Težava
61
Možen vzrok
Rešitev
Na prikazovalniku se prikaže »F102«.
• Vrat niste povsem zaprli. • Povsem zaprite vrata.
• Zapora vrat je okvarjena. • Izklopite pečico z glavno
varovalko ali zaščitnim
stikalom v omarici z varovalkami in jo ponovno
vklopite.
• Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže »F102«,
se obrnite na pooblaščeni
servisni center.
Na prikazovalniku se prikaže koda napake, ki je ni v
razpredelnici.
Elektronska okvara.
Pečenje ni učinkovito s funkcijo: Neposredna para.
Niste vklopili funkcije: Nepo- Oglejte si »Vklop funkcije«:
sredna para.
Neposredna para".
Pečenje ni učinkovito s funkcijo: Neposredna para.
Vbokline pečice niste napol- Oglejte si »Vklop funkcije«:
nili z vodo.
Neposredna para".
Voda v vboklini pečice ne
vre.
Temperatura je prenizka.
Temperaturo nastavite vsaj
na 110 °C.
Voda izteka iz vbokline pečice.
V vboklini pečice je preveč
vode.
Izklopite pečico in se prepričajte, da je naprava hladna.
Vodo obrišite s krpo ali gobo. V vboklino pečice dodajte pravo količino vode. Upoštevajte določen postopek.
Luč ne sveti.
Funkcija Eko vroči zrak je
vklopljena.
Običajen odziv funkcije Eko
vroči zrak. Oglejte si poglavje »Vsakodnevna uporaba«,
»Funkcije pečice«.
Servisni podatki
Če rešitve težave ne morete najti sami, se
obrnite na pooblaščen servisni center.
• Izklopite pečico z glavno
varovalko ali zaščitnim
stikalom v omarici z varovalkami in jo ponovno
vklopite.
• Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže koda
napake, se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.
Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na
SLOVENŠČINA
62
sprednjem okviru notranjosti pečice.
Ploščice za tehnične navedbe ne
odstranjujte iz notranjosti pečice.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
Tehnični podatki
Tehnični podatki
Mere (notranje)
Širina
Višina
Globina
Področje pekača
1438 cm²
Zgornji grelec
2300 W
Spodnji grelec
1000 W
Žar
2300 W
Grelec
2400 W
Skupna nazivna moč
3490 W
Napetost
220 - 240 V
Frekvenca
50 - 60 Hz
Število funkcij
9
480 mm
361 mm
416 mm
Energijska učinkovitost
Informacije o izdelku v skladu z EU 66/2014
Identifikacija modela
SMAKSAK 304.131.22
SMAKSAK 704.116.73
Indeks energijske učinkovitosti
81.2
63
SLOVENŠČINA
Poraba energije pri standardni obremenitvi ter običajnem načinu
0.93 kWh/cikel
Poraba energije pri standardni obremenitvi in načinu 0.69 kWh/cikel
z ventilatorjem
Število prostorov za peko
1
Toplotni vir
Elektrika
Prostornina
72 l
Vrsta pečice
Vgradna pečica
Teža
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki,
pečice, parne pečice in žari - Postopki za
merjenje učinkovitosti delovanja.
Varčevanje z energijo
Pečica ima funkcije, ki vam
pomagajo varčevati z energijo
med vsakodnevnim pečenjem.
Splošni namigi
Poskrbite, da bodo vrata med delovanjem
pečice dobro zaprta. Vrat med pečenjem
ne odpirajte prepogosto. Poskrbite, da bo
tesnilo vrat čisto, in preverite, da je dobro
nameščeno.
Uporabljajte kovinsko posodo za boljše
varčevanje z energijo.
Ko je mogoče, pečice ne segrevajte, preden
vanjo položite hrano.
Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do 10
minut pred potekom časa pečenja znižajte
temperaturo pečice na najnižjo stopnjo,
odvisno od trajanja pečenja. Akumulirana
SMAKSAK
304.131.22
33.0 kg
SMAKSAK
704.116.73
33.0 kg
toplota v pečici še naprej omogoča
pečenje.
Z akumulirano toploto pogrejte ostale jedi.
Presledki med pečenjem več jedi naj bodo
čim krajši.
Priprava hrane z ventilatorjem
Ko je mogoče, uporabljajte funkcije pečice z
ventilatorjem, da prihranite energijo.
Akumulirana toplota
Pri nekaterih funkcijah pečice se v primeru,
da vklopite program z izbiro Trajanje ali
Konec ter pečenje traja več kot 30 minut,
grelca samodejno izklopita prej.
Ventilator in luč še naprej delujeta.
Ohranjanje jedi toplih
Če želite uporabiti akumulirano toploto in
ohraniti topel obrok, izberite najnižjo
možno nastavitev temperature. Na
prikazovalniku se prikaže indikator
akumulirane toplote ali temperatura.
Pečenje ob izklopljeni luči
Med pečenjem izklopite luč. Vklopite jo
samo, ko jo potrebujete.
64
SLOVENŠČINA
Eko vroči zrak
Funkcija je zasnovana za varčevanje z
energijo med pečenjem.
Ko uporabljate to funkcijo, luč po 30
sekundah samodejno ugasne.
Skrb za okolje
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike
za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in
zdravje ljudi ter reciklirati odpadke
električnih in elektronskih naprav. Naprav,
označenih s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
IKEINA GARANCIJA
Garancijska izjava:
Izdajatelj prevzema obveznost, da bo
izdelek v garancijskem roku brezhibno
deloval. V garancijskem roku bomo
odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na
izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi
izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso
posegale osebe,ki nimajo pooblastila
izdajatelja garancijskega lista in, da so bili
uporabljeni originalni rezervni deli. Če
izdelek ne bo popravljen v 45. dneh, ga
bomo zamenjali. Garancija velja, če je
datum prodaje / izročitve na garancijskem
listu potrjen z žigom in podpisom
prodajalca ali s predložitvijo originalnega
računa o nakupu izdelka. V garancijskem
roku poravnavamo vse stroške v zvezi z
odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter
stroške prevoza, oziroma prenosa,do
najbližje pooblaščene servisne delavnice,po
tarifi, ki velja v javnem prometu za transport
izdelka. Garancijski rok bo podaljšan za
toliko dni, kolikor je trajalo popravilo
izdelka. Garancija izdajatelja velja na
območju Republike Slovenije. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz
odgovornosti prodajalca za napake na
blagu. Servisiranje in rezervni deli so
zagotovljeni za dobo 3 let po poteku
garancije.
Koliko časa velja garancija družbe IKEA?
Ta garancija velja 5 let od prvotnega
datuma nakupa naprave pri družbi IKEA.
Kot dokazilo o nakupu potrebujete
originalni račun. Če je v času garancije
izveden servis, se s tem garancijsko
obdobje naprave ne podaljša.
Kdo izvaja servisna dela?
Ponudnik servisnih storitev podjetja IKEA bo
zagotovil servisna dela preko svojih storitev
ali mreže pooblaščenih servisnih partnerjev.
Kaj krije ta garancija?
Garancija krije okvare naprav, ki nastanejo
zaradi napak v konstrukciji ali materialu od
datuma nakupa v trgovini IKEA. Ta
garancija velja samo za domačo uporabo.
Izjeme so navedene pod naslovom »Česa
ta garancija ne krije?« V garancijskem
obdobju bodo stroški odpravljanja okvare,
npr. popravila, nadomestni deli, delo in pot,
kriti, če je naprava dostopna za popravilo
brez dodatnih stroškov. Glede teh pogojev
veljajo smernice EU (št. 99/44/ES) in
65
SLOVENŠČINA
ustrezni krajevni predpisi. Zamenjani deli
postanejo last podjetja IKEA.
Kakšen je postopek podjetja IKEA pri
odpravljanju težav?
S strani podjetja IKEA izbran ponudnik
servisnih storitev bo pregledal izdelek in se
po lastni presoji odločil, ali ta garancija
krije popravilo. Če garancija krije
popravilo, bo ponudnik servisnih storitev
podjetja IKEA ali njegov pooblaščeni
servisni partner preko svojega servisa po
lastni odločitvi popravil okvarjen izdelek ali
pa ga zamenjal z enakim ali primerljivim
izdelkom.
Česa ta garancija ne krije?
• Običajne obrabe.
• Namerne škode ali škode zaradi
malomarnosti, škode, nastale zaradi
neupoštevanja navodil za uporabo,
napačne namestitve ali priključitve na
napačno napetost, škode, nastale zaradi
kemične ali elektro-kemične reakcije, rje,
korozije, ali škode, ki jo povzroči voda,
vključno, vendar ne omejeno na škodo, ki
jo povzroči prekomerna količina
apnenca v vodovodnem sistemu, in
škodo, ki nastane zaradi neobičajnih
okoljskih razmer.
• Potrošnega materiala, vključno z
baterijami in žarnicami.
• Nedelujočih in okrasnih delov, ki ne
vplivajo na običajno uporabo naprave,
kot tudi prask in morebitnih razlik v
barvi.
• Naključne škode, ki jo povzročijo tujki ali
snovi, in škode, ki nastane pri čiščenju ali
sproščanju filtrov, izpustnih sistemov ali
predalov za pralno sredstvo.
• Poškodb naslednjih delov:
steklokeramike, dodatne opreme, košar
za posodo in jedilni pribor, dovodnih in
odvodnih cevi, tesnil, žarnic in pokrovov
žarnic, zaslonov, tipk, ohišij in delov
ohišij. Razen v primeru, ko se izkaže, da
•
•
•
•
•
•
je do takšne poškodbe prišlo zaradi
napak v izdelavi.
Primerov, pri katerih serviser med
obiskom ne najde napake.
Popravil, ki jih ne opravi izbrani
ponudnik servisnih storitev in/ali
pooblaščeni servisni pogodbenik, ali
primerov, kjer niso bili uporabljeni
originalni deli.
Popravil, ki so potrebna zaradi napačne
namestitve ali namestitve, ki ni v skladu s
specifikacijami.
Uporabe naprave v negospodinjskem
okolju, tj. profesionalna uporaba.
Poškodb, nastalih pri prevozu. Če
stranka odpelje izdelek na domači ali
kakšen drug naslov, podjetje IKEA ni
odgovorno za poškodbe, ki lahko
nastanejo med prevozom. Vendar pa v
primeru, da podjetje IKEA poskrbi za
dostavo izdelka na strankin dostavni
naslov, poškodbe izdelka, nastale med
dostavljanjem, ta garancija krije.
Stroškov za prvotno nameščanje
naprave podjetja IKEA. Če pa ponudnik
servisnih storitev podjetja IKEA ali njegov
pooblaščeni servisni partner popravi ali
zamenja napravo pod pogoji te
garancije, bo ponudnik servisnih storitev
ali njegov pooblaščeni servisni partner
ponovno namestil popravljeno napravo
ali po potrebi namestil nadomestno. Ta
omejitev ne velja za delo brez napak s
strani usposobljenega strokovnjaka, ki
uporabi naše originalne dele zaradi
prilagoditve naprave tehnično
varnostnim specifikacijam druge države
EU.
Veljavnost zakona države
IKEINA garancija vam zagotavlja določene
zakonite pravice, ki krijejo ali presegajo
krajevne zahteve. Vendar ti pogoji nikakor
ne omejujejo pravic potrošnika, opisanih v
krajevni zakonodaji.
Območje veljavnosti
66
SLOVENŠČINA
Za naprave, ki so bile kupljene v eni izmed
držav EU in prepeljane v drugo državo EU,
bodo storitve na voljo v okviru garancijskih
pogojev, ki veljajo v novi državi. Obveznost
izvajanja storitev v okviru garancije obstaja
le v primeru, če naprava izpolnjuje in je
nameščena v skladu z naslednjim:
• tehničnimi specifikacijami države, v
kateri je podan garancijski zahtevek,
• navodili za montažo in varnostnimi
navodili iz navodil za uporabo.
Namenske poprodajne storitve za IKEINE
naprave:
Brez odlašanja se obrnite na IKEINO
poprodajno servisno službo, da:
1. podate servisni zahtevek po tej
garanciji;
2. prosite za pojasnitev namestitve IKEINE
naprave v namenski IKEIN kuhinjski
element. Servis ne zagotavlja pojasnitev
glede:
• celotne postavitve IKEINE kuhinje,
• priključitve na električno omrežje (če
naprava nima vtiča in kabla),
vodovodno in plinsko napeljavo, ker
mora to opraviti pooblaščen serviser.
3. prosite za pojasnitev vsebine navodil za
uporabo in specifikacij IKEINE naprave.
Da bi vam zagotovili najboljšo možno
pomoč, preden stopite v stik z nami,
natančno preberite navodila za montažo
in/ali navodila za uporabo v tej brošuri.
Kako stopite v stik z nami, če potrebujete
servisno storitev
Oglejte si zadnjo stran teh navodil za
celoten seznam izbranih IKEINIH stikov in
ustreznih državnih telefonskih številk.
Da bi vam zagotovili čim hitrejšo
storitev, priporočamo, da
uporabite določene telefonske
številke, navedene na koncu teh
navodil. Vedno uporabite
številke, navedene v knjižici
določene naprave, za katero
potrebujete pomoč. Preden nas
pokličete, vedite, da boste morali
posredovati IKEINO številko
izdelka (8-mestno oznako) za
napravo, za katero potrebujete
našo pomoč.
SHRANITE RAČUN! To je vaše
dokazilo o nakupu in ga
potrebujete, če želite, da bo
garancija veljala. Na računu se
nahajata tudi IKEINO ime in
številka izdelka (8-mestna
oznaka) za vsako od kupljenih
naprav.
Ali potrebujete dodatno pomoč?
Za vsa dodatna vprašanja, ki niso
povezana s servisnimi storitvami za vaše
naprave, se obrnite na klicni center naše
najbližje IKEINE trgovine. Preden stopite v
stik z nami, priporočamo, da natančno
preberete dokumentacijo naprave.
67
Country
Phone number
België
Belgique
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32 en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00 (zondag gesloten)
Norge
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Србија
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Slovenija
www.ikea.com
*
867341390-A-132018
© Inter IKEA Systems B.V. 2018
21552
AA-2048978-1
Download PDF

advertising