IKEA SMAKSAOVPB Ohjekirja

Add to my manuals
68 Pages

advertisement

IKEA SMAKSAOVPB Ohjekirja | Manualzz
SMAKSAK
FI
SE
SUOMI
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n
nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.
SVENSKA
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista
över IKEA:s auktoriserade serviceleverantör och nationella
telefonnummer.
SUOMI
SVENSKA
4
35
4
SUOMI
Sisältö
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Laitteen kuvaus
Käyttöpaneeli
Käyttöönotto
Päivittäinen käyttö
Kellotoiminnot
Lisävarusteiden käyttäminen
4
6
8
9
10
10
11
13
15
Lisätoiminnot
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
Ympäristönsuojelu
IKEA-TAKUU
18
19
23
27
29
30
31
31
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä
asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana
tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
SUOMI
•
•
•
•
5
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se
on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön
aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat
huoltotoimenpiteet.
Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä.
Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa,
mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi
vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.
Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen
suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä
uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua
paistolämpömittaria.
6
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja
kalusteisiin.
• Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen
luukkuun tai päästä niitä sen lähelle,
varsinkaan luukun ollessa kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat
sulakkeet on irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava
vähintään 3 mm.
• Sulje laitteen luukku kokonaan ennen
pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
tai räjähdyksen vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla
kuumaa ilmaa.
7
SUOMI
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää helposti
syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä
laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia
laitteessa sen käytön jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Uunin emalipintojen tai ruostumattoman
teräksen värimuutokset eivät vaikuta
laitteen toimintaan.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten paistamisessa.
Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää
pysyviä jälkiä.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin
tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen
lämmittämiseen.
• Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
• Jos laite asennetaan kalusteen paneelin
(esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan
sulkea laitteen ollessa toiminnassa.
Lämpöä tai kosteutta voi kertyä suljetun
kalusteen paneelin taakse ja se laite,
kotelointi tai lattia voi sen seurauksena
vaurioitua. Älä sulje kalusteen paneelia
ennen kuin laite on jäähtynyt kokonaan
käytön jälkeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja tai
laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on
lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun
lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi
aiheuttaa tulipalon.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
• Älä poista laitteessa olevia säätimiä.
Pyrolyysipuhdistus
Tulipalo- ja palovammavaara.
• Ennen pyrolyysi- tai
käyttöönottotoiminnon käyttöä on
uunista poistettava:
– ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai
rasvaroiskeet/-jäämät
– irrotettavat varusteet (mukaan lukien
tuotteen mukana toimitetut ritilät,
kannattimet jne.), erityisesti
tarttumattomat kattilat, pannut, pellit,
välineet jne.
• Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen ohjeet
huolellisesti.
• Pidä lapset poissa laitteen luota silloin,
kun pyrolyysipuhdistus on käynnissä.
Laite kuumenee erittäin kuumaksi ja
kuumaa ilmaa pääsee etuosan
jäähdytysaukoista.
SUOMI
• Pyrolyysipuhdistus on korkealla
lämpötilalla toimiva toiminto, jonka
aikana ruokajäämistä ja
valmistusmateriaaleista voi syntyä
höyryjä. Tämän vuoksi käyttäjän on
erittäin suositeltavaa:
– varmistaa hyvä tuuletus
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen
jälkeen
– varmistaa hyvä tuuletus ensimmäisen
maksimilämpötilan käyttökerran
aikana ja sen jälkeen.
• Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja
matelijat voivat olla erittäin herkkiä
pyrolyysiuunien puhdistuksen aikana
mahdollisesti muodostuville höyryille.
– Varmista, ettei laitteen lähettyvillä
ole eläimiä (varsinkaan lintuja)
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen
jälkeen ja käytä ensin
maksimilämpötilaa hyvin tuuletetussa
tilassa.
• Myös pienet kotieläimet voivat olla
erittäin herkkiä pyrolyysiuunien lähellä
tapahtuville lämpötilamuutoksille, kun
pyrolyysipuhdistus on toiminnassa.
• Keittoastioiden, pannujen, tarjottimien,
ruoanlaittovälineiden jne. tarttumattomat
pinnat voivat vaurioitua pyrolyysiuunien
pyrolyysipuhdistuksen korkean
lämpötilan seurauksena ja niistä voi
päästä myös pienessä määrin haitallista
höyryä.
• Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/
ruokajäämistä muodostuvat höyryt eivät
ole haitallisia ihmisille, tämä koskee
myös pikkulapsia ja heikkokuntoisia
henkilöitä.
8
Sisävalo
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukku, jotta lapset ja eläimet
eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Pakkausmateriaalit:
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.
Muoviosiin on merkitty kansainvälinen
materiaalin tunniste, esim. PE, PS jne. Vie
pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin
jätteenkeräyssäiliöihin.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Asennus
Lue asennusohjeet.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Sähköliitäntä on
annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
SUOMI
9
Valmistaja ei vastaa vahingoista,
jos kappaleiden
"Turvallisuusohjeet" ohjeita ei ole
noudatettu.
Uunin mukana toimitetaan ainoastaan
virtajohto.
Johto
Asennuksen tai vaihdon johtotyypit:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Kokonaisteho (W) Johdon läpileikkaus
(mm²)
enintään 1380
3 x 0.75
enintään 2300
3x1
enintään 3680
3 x 1.5
Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on
oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja
nollajotimeen (sininen ja ruskea johto)
verrattuna.
Määritä johdon poikkipinta-ala
arvokilvessä olevan kokonaistehon mukaan.
Voit myös käyttää taulukkoa:
Laitteen kuvaus
Laitteen osat
1 2
3
4
5
6
5
7
4
12
3
8
9
2
1
11
10
Lisävarusteet
• Paistoritilä x 2
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien
ja paistien alustana.
• Leivinpelti x 1
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
• Grilli / uunipannu x 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Käyttöpaneeli
Uunin toimintojen väännin
Näyttö
Säädin
Lämpövastus
Paistolämpömittarin pistorasia
Lamppu
Puhallin
Sisätilan kuviointi
Irrotettava kannatinkisko
Arvokilpi
Kannatintasot
Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.
• Paistolämpömittari x 1
Osoittaa ruoan kypsyyden.
• Teleskooppikannattimet x 1 kpl
Ritilöitä ja leivinpeltiä varten.
SUOMI
10
Käyttöpaneeli
Painikkeet
Kosketuspainike/painike
Toiminto
Kuvaus
LISÄTOIMINNOT
Kellotoimintojen asettaminen. Uunin lämpötilan tarkistaminen. Käytä ainoastaan
uunitoiminnon ollessa toiminnassa.
KÄYNNISTÄ
Uunitoiminnon käynnistäminen.
OK
Vahvistuspainike.
Näyttö
A
G
F
E
B
D
C
A. Ajastin / Lämpötila
B. Kuumennuksen ja jälkilämmön
merkkivalo
C. Paistolämpömittari (vain tietyt mallit)
D. Luukun lukitus (vain tietyt mallit)
E. Tunnit / minuutit
F. Esittelytila (vain tietyt mallit)
G. Kellotoiminnot
Käyttöönotto
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Aseta varusteet ja irrotettavat kannattimet
takaisin alkuperäiseen asentoon.
Lisätietoja kellonajan
asettamisesta on kappaleessa
"Kellotoiminnot".
Esikuumennus
Uuden laitteen puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Esikuumenna tyhjä uuni ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
Toiminto: Suora höyry Katso
luvun "Päivittäinen käyttö" kohta
"Toiminnon asettaminen: Suora
höyry".
1. Valitse toiminto
ja maksimilämpötila.
2. Anna uunin käydä yhden tunnin ajan.
3. Valitse toiminto
ja aseta
maksimilämpötila.
SUOMI
11
4. Anna uunin käydä 15 minuuttia.
5. Sammuta uuni ja odota, että se jäähtyy.
Varusteet voivat kuumentua tavallista
enemmän. Uunista voi tulla hajua ja savua.
Tarkista, että huoneen ilmavirtaus on
riittävä.
Mekaanisen lapsilukon käyttäminen
2. Avaa luukku.
Sulje uunin luukku vetämättä lapsilukon
vipua.
Poista lapsilukko käytöstä avaamalla
uuninluukku ja poistamalla lapsilukko Torxavaimella. Torx-avain löytyy uunin
varustepussista.
Uunin lapsilukko on asennettu. Se on uunin
oikealla puolella käyttöpaneelin
alapuolella.
Uunin luukun avaaminen lapsilukon ollessa
toiminnassa:
1. Vedä ja pidä lapsilukon kahvaa
yläasennossa kuvan mukaisesti.
Ruuvaa ruuvi takaisin reikään lapsilukon
poistamisen jälkeen.
VAROITUS! Varo
naarmuttamasta käyttöpaneelia.
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Uunitoiminnot
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Uuni on kytketty pois toiminnasta
Pois toiminnasta
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen saKiertoilma manaikaisesti ja ruokien kuivaus.Aseta lämpötila 20 - 40
°C alhaisemmaksi kuin Perinteinen kypsennys (Ylä- ja
alalämpö)-toiminnossa.
12
SUOMI
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Uunitoiminto
Ruokien ja leivonnaisten
paistaminen yhdellä tasolla.
Perinteinen kypsennys
(Ylä- ja
alalämpö)
Eco kiertoilma
Matalien suurien ruokamäärien grillaus sekä leivän
Maksigrilli paahtaminen.
Rapeapohjaisten kakkujen
paistaminen ja säilöminen.
Alalämpö
Kiertoilmagrilli
Leipä ja
pizza
Sulatus
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.
Pizzan valmistaminen. Voimakkaaseen ruskistamiseen
ja rapean pohjan luomiseen.
Ruoan sulattaminen (vihannekset ja hedelmät). Sulatusaika riippuu pakasteruoan
määrästä ja koosta. Kun valitset tämän toiminnon, lamppu sammuu automaattisesti
30 sekunnin kuluttua.
Kosteuden lisääminen paistamisen aikana. Oikean värin
Suora höy- ja rapean pinnan saavuttaminen paistamisen aikana.
ry
Mehukkuuden lisääminen uudelleen lämmityksen aikana.
Pyrolyysi
Käyttötarkoitus
Tämä toiminto säästää energiaa paistamisen aikana.
Katso valmistusohjeet luvusta
"Neuvoja ja vinkkejä", Eco
kiertoilma. Uunin luukun on
oltava kiinni ruoanlaiton aikana, jotta toiminto ei keskeytyisi ja uunin energiatehokkuus olisi mahdollisimman
suuri. Kun käytät tätä toimintoa, uunin sisälämpötila voi
poiketa lämpötila-asetuksesta. Jälkilämpöä hyödynnetään.Kuumennusteho voi laskea. Katso yleisiä energian
säästämiseen liittyviä suosituksia luvusta "Energiatehokkuus", Energiansäästö.Tätä
toimintoa käytettiin energiatehokkuusluokan täyttämiseksi standardin EN 60350-1
mukaisesti. Kun valitset tämän toiminnon, lamppu sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.
Käynnistää uunin pyrolyysipuhdistuksen toimintaan. Tämä toiminto polttaa uuniin
jääneen lian pois.
Uunitoiminnon asettaminen
1. Käännä uunin toimintojen väännintä
uunitoiminnon valitsemiseksi.
2. Valitse lämpötila kääntämällä
väännintä. Vahvista
-painikkeella.
Lamppu syttyy uunin toiminnan aikana.
3. Kytke uuni pois päältä kääntämällä
vääntimet Off-asentoon.
Muuta lämpötilaa ruoanvalmistuksen
aikana kääntämällä väännintä. Muuta
SUOMI
13
uunitoimintoa ruoanvalmistuksen aikana
kääntämällä uunitoiminnon väännintä ja
vahvista painamalla
.
Toiminnon asettaminen:Suora höyry
Tämä toiminto mahdollistaa kosteuden
parantamisen kypsentämisen aikana.
VAROITUS! Siitä voi aiheutua
palovammoja tai laite voi
vaurioitua.
Laitteesta tuleva kosteus voi aiheuttaa
palovammoja:
• Älä avaa uunin luukkua toiminnon
ollessa käynnissä.
• Avaa uuninluukku varoen toiminnon
käytön jälkeen.
Lue ohjeet kohdasta "Neuvoja ja
vinkkejä".
1. Täytä lokero hanavedellä.
2.
3.
4.
5.
6.
Lokeron maksimitilavuus on 250 ml.
Täytä lokero vedellä uunin ollessa
kylmä.
HUOMIO! Lokeroon ei saa
lisätä vettä käytön aikana tai
uunin ollessa kuuma.
Aseta ruoka uuniin ja sulje uuninluukku.
Aseta toiminto: Suora höyry .
Valitse lämpötila kääntämällä
väännintä. Vahvista
-painikkeella.
Uuni kytketään pois toiminnasta
kääntämällä vääntimet Off-asentoon.
Poista vesi lokerosta.
VAROITUS! Varmista, että
uuni on kylmä ennen jäljellä
olevan veden poistamista
lokerosta.
Kuumennuksen osoitin
Kun uunitoiminto on toiminnassa, näytön
palkit tulevat näkyviin yksi kerrallaan
lämpötilan noustessa ja ne häviävät
lämpötilan laskiessa.
Kellotoiminnot
Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto
Käyttötarkoitus
Kellonajan näyttö tai
KELLONAIKA muuttaminen. Kellonajan
muuttaminen edellyttää,
että uuni on kytketty pois
toiminnasta.
Kellotoiminto
Käyttötarkoitus
KESTOAIKA
Uunin toiminta-ajan asettaminen. Käytä vain, kun
uunin toiminto on asetettu.
LOPETUS
Uunin poiskytkeytymisajan asettaminen. Käytä
vain, kun uunin toiminto
on asetettu.
14
SUOMI
Kellotoiminto
Käyttötarkoitus
AJASTIN
KESTOAIKA ja LOPETUS
-toimintojen yhdistelmä.
HÄLYTINAJASTIN
0.00
LISÄÄNTYVÄN AIKANÄYTÖN
AJASTIN
Ajastimen asettaminen.
Tämä toiminto ei vaikuta
millään tavalla uunin toimintaan. HÄLYTINAJASTIMEN voi ottaa käyttöön
vaikka uuni on pois päältä.
Jos mitään muuta kellotoimintoa ei aseteta, LISÄÄNTYVÄN AIKANÄYTÖN AJASTIN tarkkailee
automaattisesti uunin toiminta-aikaa.
Ajanlaskenta käynnistyy
heti, kun uuni alkaa lämmetä.
Lisääntyvän aikanäytön
ajastinta ei voida käyttää
toiminnoilla: KESTOAIKA,
LOPETUS , Paistolämpötilamittari.
Kellonajan asettaminen ja muuttaminen
Kun laite on kytketty ensimmäisen kerran
sähköverkkoon, odota, kunnes näytössä
näkyy
ja "12:00". "12" vilkkuu.
1. Käännä väännintä tuntiarvon
asettamiseksi.
2. Vahvista ja aseta minuutit painamalla
.
ja asetettu tunti.
Näytössä näkyy
"00" vilkkuu.
3. Käännä väännintä minuuttien
asettamiseksi.
4. Vahvista painamalla painiketta
tai
asetettu kellonaika tallentuu
automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.
Uusi aika näkyy näytössä.
Voit muuttaa kellonaikaa painamalla
painiketta
merkkivalo
toistuvasti, kunnes kellonajan
vilkkuu näytössä.
KESTOAIKA-toiminnon asettaminen
1. Aseta uunitoiminto. Vahvista
painikkeella.
2. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
alkaa vilkkua.
3. Käännä väännintä minuuttien
asettamiseksi ja vahvista painamalla .
Käännä väännintä tuntien asettamiseksi
ja vahvista painamalla
.
Kun Kestoaika-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
ja aika-asetus vilkkuvat
minuutin ajan.
näytössä. Uuni kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
4. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla
mitä tahansa painiketta tai avaamalla
uuninluukun.
5. Käännä säätimet Off-asentoon.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä
Pyrolyysi-toiminnossa ja joissakin
uunitoiminnoissa.
LOPETUS-toiminnon asettaminen
1. Aseta uunitoiminto. Vahvista
painikkeella.
toistuvasti, kunnes
2. Paina painiketta
alkaa vilkkua.
3. Käännä väännintä tuntien asettamiseksi
ja vahvista painamalla . Käännä
väännintä minuuttien asettamiseksi ja
.
vahvista painamalla
Kun Lopetus-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
minuutin ajan.
ja aika-asetus vilkkuvat
näytössä. Uuni kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
SUOMI
15
4. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla
mitä tahansa painiketta tai avaamalla
uuninluukun.
5. Käännä säätimet Off-asentoon.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä
Pyrolyysi-toiminnossa ja joissakin
uunitoiminnoissa.
6. Käännä säätimet Off-asentoon.
Uunitoimintoa ja lämpötilaa voidaan
muuttaa AJASTIN-toiminnon asettamisen
jälkeen.
AJASTIN-toiminnon asettaminen
HÄLYTINAJASTIN-toiminnon asettaminen
1. Aseta uunitoiminto. Vahvista
painikkeella.
toistuvasti, kunnes
2. Paina painiketta
alkaa vilkkua.
3. Käännä väännintä KESTOAIKAtoiminnon minuuttien asettamiseksi ja
vahvista painamalla . Käännä
väännintä KESTOAIKA-toiminnon
tuntien asettamiseksi ja vahvista
painamalla .
.
Näytössä vilkkuu
4. Käännä väännintä LOPETUS-toiminnon
tuntien asettamiseksi ja vahvista
painamalla . Käännä väännintä
LOPETUS-toiminnon minuuttien
asettamiseksi ja vahvista painamalla .
Näytössä näkyy
ja asetettu
lämpötila.
Uuni käynnistyy automaattisesti
myöhemmin, se toimii asetetun
KESTOAIKA-toiminnon ajan ja sammuu, kun
LOPETUS-toiminnon aika saavutetaan.
Kun LOPETUS-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
ja aika-asetus vilkkuvat
minuutin ajan.
näytössä. Uuni kytkeytyy pois toiminnasta.
5. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla
mitä tahansa painiketta tai avaamalla
uuninluukun.
Käännä säätimet Off-asentoon AJASTINtoiminnon pysäyttämiseksi.
Hälytinajastin voidaan asettaa uunin
ollessa toiminnassa ja pois toiminnasta.
toistuvasti, kunnes
1. Paina painiketta
alkaa vilkkua.
2. Käännä väännintä asettaaksesi sekunnit
ja sen jälkeen minuutit.
• Paina painiketta
vielä kerran
minuuttien asettamiseksi
• Paina painiketta
vielä vielä kaksi
kertaa tuntien asettamiseksi
3. Vahvista painamalla .
4. HÄLYTINAJASTIN käynnistyy
automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.
Kun asetusajasta on kulunut 90 %,
laitteesta kuuluu äänimerkki.
5. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan. "00:00" ja vilkkuvat näytössä.
Voit sammuttaa merkkiäänen
painamalla mitä tahansa painiketta.
LISÄÄNTYVÄN AIKANÄYTÖN AJASTIN
Paina -painiketta toistuvasti, kunnes
näytössä näkyy aika ilman symboleja.
Lisävarusteiden käyttäminen
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Peltien ja ritilän asettaminen kannattimille
Paistoritilä:
16
SUOMI
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon ja varmista, että jalat
osoittavat alaspäin.
Leivinpelti/ uunipannu:
Työnnä leivinpelti /uunipannu
kannatintason ohjauskiskojen väliin.
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät myös
kallistumisen. Ritilän yläreuna
estää keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.
Paistolämpömittarin käyttäminen
Paistolämpömittari mittaa lihan
sisälämpötilan. Kun lihan lämpötila on
saavuttanut asetetun lämpötilan, uuni
sammuu automaattisesti.
Paistomittarin käytössä on huomioitava
kaksi eri lämpötilaa:
• Uunin lämpötila.
• Sisälämpötila. Katso taulukossa mainitut
arvot.
Paistoritilä ja leivinpelti /
uunipannuyhdessä:
Paina leivinpelti /uunipannu kannatinkiskon
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
Suositellut lihan sisälämpötilat
50 °C
Puoliraaka
60 °C
Puolikypsä
70 °C
Kypsä
HUOMIO! Käytä vain uunin
mukana toimitettua
paistolämpömittaria tai
alkuperäisiä varaosia.
1. Valitse uunitoiminto ja lämpötila. Paina
painiketta
.
2. Työnnä paistolämpömittarin kärki
lihanpalan keskiosaan.
SUOMI
3. Kytke paistolämpömittarin pistoke uunin
yläosassa olevaan pistorasiaan.
17
VAROITUS! Irrota
paistolämpömittarin pää ja
pistoke varoen.
Paistolämpömittari on kuuma. On
olemassa palovammojen vaara.
Kestoja Lopetus
toiminnot eivät toimi
paistolämpömittarin kanssa.
Paistolämpötilamittarin lämpötilaa
voidaan muuttaa milloin tahansa
kypsennyksen aikana:
Varmista, että paistolämpömittari pysyy
lihassa ja sen pistoke pistorasiassa koko
kypsennyksen ajan.
Kun käytät paistolämpömittaria
ensimmäistä kertaa, sen oletuslämpötila
on 60 °C. Kun
vilkkuu, voit muuttaa
oletuslämpötilaa säätimellä.
Näytössä näkyy paistolämpömittarin
ja sen oletuslämpötila.
symboli
4. Tallenna uusi paistolämpömittarin
lämpötila painamalla , tai odota 10
sekuntia, jotta asetukset vahvistuvat
automaattisesti.
Paistolämpömittarin uusi oletuslämpötila
näkyy seuraavalla paistolämpömittarin
käyttökerralla.
Kun liha on saavuttanut asetetun
sisälämpötilan, paistolämpötilamittarin
ja paistolämpömittarin
symboli
oletuslämpötila vilkkuvat. Laitteesta kuuluu
äänimerkki kahden minuutin ajan. Uuni
kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
5. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla
mitä tahansa painiketta tai avaamalla
uuninluukun.
6. Irrota paistolämpömittarin pistoke
pistorasiasta. Poista liha uunista.
1. Paina painiketta :
• Yksi painikkeen painallus - näytössä
näkyy asetettu sisälämpötila, joka
muuttuu 5 sekunnin välein sen
hetkiseksi sisälämpötilaksi.
• Kaksi painikkeen painallusta näytössä näkyy nykyinen uunin
lämpötila, joka muuttuu 5 sekunnin
välein asetetuksi uunin lämpötilaksi.
• Kolme painikkeen painallusta näytössä näkyy asetettu uunin
lämpötila.
2. Muuta lämpötilaa säätimellä.
Teleskooppikannattimien käyttö
Säilytä teleskooppikannattimien
asennusohjeet tulevia
käyttökertoja varten.
Ritilät ja pellit voidaan asettaa ja poistaa
helpommin teleskooppikannattimien avulla.
HUOMIO!
Teleskooppikannattimia ei saa
pestä astianpesukoneessa. Älä
voitele teleskooppikannattimia.
18
SUOMI
2
1
°C
°C
Varmista, että painat
teleskooppikannattimet kokonaan uuniin
ennen uuninluukun sulkemista.
VAROITUS! Lue ohjeet kohdasta
"Laitteen kuvaus".
Vedä oikea ja
vasen
teleskooppikannatin
ulos.
Aseta ritilä
teleskooppikannatti
mien päälle ja
työnnä ne varovasti
uuniin.
Lisätoiminnot
Lapsilukon käyttäminen
Automaattinen virrankatkaisu
Kun lapsilukko on toiminnassa, uunia ei voi
kytkeä toimintaan vahingossa.
Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on käynnissä
ja uunin lämpötilaan ei tehdä muutoksia.
1. Varmista, että uunin toimintojen valitsin
on Off-asennossa.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta
ja
samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki. SAFE ja
ilmestyy näyttöön. Luukku on lukittu.
Symboli
syttyy näyttöön myös
Pyrolyysi-toiminnon ollessa
toiminnassa.
Lapsilukko voidaan kytkeä pois toiminnasta
toistamalla vaihe 2.
Jälkilämmön merkkivalo
Kun kytket uunin pois toiminnasta, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo , jos uunin
lämpötila on yli 40 °C.Käännä
säädintävasemmalle tai oikealle
tarkistaaksesi uunin lämpötilan.
Lämpötila (°C)
Sammutusaika (h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimi
3
Kun uuni on kytkeytynyt pois päältä
automaattisesti, voit kytkeä sen uudelleen
päälle painamalla mitä tahansa painiketta.
Automaattinen virrankatkaisu ei
toimi seuraavien toimintojen
kanssa: paistolämpömittari,
Uunivalo, Kestoaika ja Lopetus.
Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa, jäähdytyspuhallin
kytkeytyy automaattisesti toimintaan uunin
SUOMI
pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket
uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin
toimii edelleen, kunnes uuni on jäähtynyt.
Ylikuumenemissuoja
19
ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi
uunissa on ylikuumenemissuoja, joka
katkaisee virransyötön. Virta kytkeytyy
automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on
laskenut normaalille tasolle.
Uunin virheellinen toiminta tai vialliset osat
voivat aiheuttaa vaarallisen
Vihjeitä ja neuvoja
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia
Poista ritilät ja leivinpellit uunista
esikuumentamisen aikana nopeinta
suorituskykyä varten.
Uunissa on viisi kannatintasoa. Laske
kannatintasot uunin pohjasta alkaen.
Uunissa on erityinen järjestelmä, joka
kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti.
Kyseisen järjestelmän avulla ruoka paistuu
jatkuvasti kosteassa ympäristössä, minkä
ansiosta se on sisältä mehevää ja
ulkopinnalta rapeaa. Se vähentää
paistoajan ja energian kulutuksen minimiin.
Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai
luukun lasilevyihin ruoanlaiton aikana.
Pysyttele sopivalla etäisyydellä uunista
avatessasi luukkua.
Kun uuni on jäähtynyt, puhdista sen sisäosa
pehmeällä liinalla.
Kakkujen leipominen
Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4
paistoajasta on kulunut.
Jos käytät kahta leivinpeltiä
samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi tyhjä
kannatintaso.
Lihan ja kalan kypsentäminen
Käytä grilli-/uunipannua erittäin rasvaisten
ruokien kanssa, jotta uuniin ei jää pysyviä
tahroja.
Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen sen
leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua
paistamisen aikana, lisää grilli-/
uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei
tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua
loppuun.
Paistoajat
Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä,
sen koostumuksesta ja määrästä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti
kypsennyksen aikana. Määritä parhaat
asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika, jne.)
keittoastioille, resepteille ja määrille laitetta
käyttäessä.
Eco kiertoilma
Noudata alla olevan taulukon
ehdotuksia parhaan tuloksen
saavuttamiseksi.
SUOMI
Ruokalaji
20
Lisävarusteet
Lämpötila (°C) Kannatintaso
Aika (min)
Makeat sämpy- leivinpelti tai uunipannu
lät, 12 kpl
180
2
20 - 30
Sämpylät, 9 kpl
leivinpelti tai uunipannu
180
2
30 - 40
Pizza, pakaste,
0,35 kg
paistoritilä
220
2
10 - 15
Kääretorttu
leivinpelti tai uunipannu
170
2
25 - 35
Brownie
leivinpelti tai uunipannu
175
3
25 - 30
Kohokkaat, 6
kpl
keraamiset annosvuoat
ritilällä
200
3
25 - 30
Torttupohja
torttuvuoka ritilällä
180
2
15 - 25
Täytekakkupoh- uunivuoka ritilällä
ja
170
2
40 - 50
Höyrytetty kala, leivinpelti tai uunipannu
0,3 kg
180
3
20 - 25
Kokonainen ka- leivinpelti tai uunipannu
la, 0,2 kg
180
3
25 - 35
Kalafilee, 0,3 kg pizzapannu ritilällä
180
3
25 - 30
Haudutettu liha, leivinpelti tai uunipannu
0,25 kg
200
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
leivinpelti tai uunipannu
200
3
25 - 30
Pikkuleivät, 16
kpl
leivinpelti tai uunipannu
180
2
20 - 30
Mantelileivokset, 20 kpl
leivinpelti tai uunipannu
180
2
25 - 35
Muffinit, 12 kpl
leivinpelti tai uunipannu
170
2
30 - 40
Suolaiset leivon- leivinpelti tai uunipannu
naiset, 16 kpl
180
2
25 - 30
Murotaikinapik- leivinpelti tai uunipannu
kuleivät, 20 kpl
150
2
25 - 35
Piiraat, 8 kpl
170
2
20 - 30
leivinpelti tai uunipannu
SUOMI
21
Ruokalaji
Lisävarusteet
Lämpötila (°C) Kannatintaso
Aika (min)
Höyrytetyt kasvikset, 0,4 kg
leivinpelti tai uunipannu
180
3
35 - 45
Kasvismunakas
pizzapannu ritilällä
200
3
25 - 30
Välimeren vihannekset, 0,7
kg
leivinpelti tai uunipannu
180
4
25 - 30
Eco kiertoilma - suositellut varusteet
Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja
astioita. Ne absorboivat enemmän lämpöä
Lisävarusteet
Pizzapannu, tumma, heijastamaton
vaaleisiin ja heijastaviin astioihin
verrattuna.
Koko
halkaisija 28 cm
Uunivuoka, tumma, heijas- halkaisija 26 cm
tamaton
Annosvuoat, keraamiset
halkaisija 8 cm, korkeus 5
cm
Torttuvuoka, tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
Tietoja testilaitokselle
Standardin IEC 60350-1 mukaiset testit.
Kuva
SUOMI
Ruokalaji
22
Toiminto
Lisävarus- Kanna- Lämpöteet
tintaso tila (°C)
Aika (min)
Kommentit
Pienet
kakut
Perinteinen Uunipelti
kypsennys
(Ylä- ja alalämpö)
3
170
20 - 30
20 pientä kakkua
leivinpeltiä kohti.
Pienet
kakut
Kiertoilma
Uunipelti
3
150 160
20 - 35
20 pientä kakkua
leivinpeltiä kohti.
Pienet
kakut
Kiertoilma
Uunipelti
2 ja 4
150 160
20 - 35
20 pientä kakkua
leivinpeltiä kohti.
Omenapiirakka
Perinteinen Uuniritilä
kypsennys
(Ylä- ja alalämpö)
2
180
70 - 90
Käytä kahta vuokaa (halkaisija 20
cm), vinottain.
Omenapiirakka
Kiertoilma
Uuniritilä
2
160
70 - 90
Käytä kahta vuokaa (halkaisija 20
cm), vinottain.
Vähärasvainen
sokerikakku
Perinteinen Uuniritilä
kypsennys
(Ylä- ja alalämpö)
2
170
40 - 50
Käytä kakkuvuokaa (halkaisija 26
cm).
Esikuumenna uunia 10 minuutin
ajan.
Vähäras- Kiertoilma
vainen
sokerikakku
Uuniritilä
2
160
40 - 50
Käytä kakkuvuokaa (halkaisija 26
cm).
Esikuumenna uunia 10 minuutin
ajan.
Vähäras- Kiertoilma
vainen
sokerikakku
Uuniritilä
2 ja 4
160
40 - 60
Käytä kakkuvuokaa (halkaisija 26
cm). Vinottain.
Esikuumenna uunia 10 minuutin
ajan.
Murokek- Kiertoilma
sit
Uunipelti
3
140 150
20 - 40
-
SUOMI
Ruokalaji
23
Toiminto
Murokek- Kiertoilma
sit
Lisävarus- Kanna- Lämpöteet
tintaso tila (°C)
Uunipelti
Aika (min)
Kommentit
2 ja 4
140 150
25 - 45
-
Murokek- Perinteinen Uunipelti
sit
kypsennys
(Ylä- ja alalämpö)
3
140 150
25 - 45
-
Paahtoleipä
4 - 6 kpl
Grilli
Uuniritilä
4
maks.
2 - 3 minuuttia Esikuumenna uuensimmäinen
nia 3 minuutin
puoli; 2 - 3 mi- ajan.
nuuttia toinen
puoli
Naudanlihapihvi
6 kpl, 0,6
kg
Grilli
Ritilä ja
uunipannu
4
maks.
20 - 30
Ruoanvalmistustaulukot
Ylimääräisiä ruoanvalmistustaulukoita on
saatavilla verkkosivulla www.ikea.com
olevasta reseptikirjasta. Tarkista uunin
Aseta ritilä uunin
neljännelle tasolle
ja uunipannu kolmannelle tasolle.
Käännä ruoka
keittoajan puolivälissä.
Esikuumenna uunia 3 minuutin
ajan.
tuotenumero etukehyksessä olevasta
arvokilvestä oikean reseptikirjan
löytämiseksi.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä
vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen
pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa
erityistä puhdistusainetta.
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön
jälkeen. Rasvan tai muiden ruokaroiskeiden
kertyminen voi johtaa tulipaloon. Riski on
suurempi grillipannussa.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen
ja anna niiden kuivua. Käytä pehmeää
liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta.
Lisävarusteita ei saa pestä
astianpesukoneessa.
SUOMI
Poista pinttyneet tahrat erityisellä
uuninpuhdistusaineella.
Jos käytät varusteita, joissa on tarttumaton
pinta, älä puhdista niitä voimakkailla
pesuaineilla, teräväreunaisilla esineillä tai
pese niitä astianpesukoneessa. Muutoin
tarttumaton pinta voi vaurioitua.
24
Kannattimien
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
HUOMIO! Ole varovainen
irrottaessasi kannattimia.
1. Vedä uunipeltien kannatinkiskon etuosa
irti sivuseinästä.
Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai
luukun lasilevyihin. Tiivistymistä voi
vähentää käyttämällä uunia 10 minuuttia
ennen ruokien kypsentämistä.Poista kosteus
uunin sisältä jokaisen käyttökerran jälkeen.
Ruostumattomat teräs- ja
alumiinipintaiset uunit
Puhdista uuninluukku käyttäen ainoastaan
kosteaa liinaa tai sientä. Kuivaa pehmeällä
liinalla.
Älä käytä teräsvillaa, happoja tai
hankaavia aineita, sillä ne saattavat
vahingoittaa uunin pintaa. Noudata
vastaavaa varovaisuutta käyttöpaneelin
puhdistuksen aikana.
Lokeron puhdistaminen
Puhdistustoiminto poistaa kalkkijäämät
lokerosta höyrytoiminnon käytön jälkeen.
Toimintoon: Suora höyry
suosittelemme suorittamaan
puhdistustoiminnon vähintään
joka 5.-10. -ohjelma.
1. Lisää 250 ml valkoviinietikkaa uunin
alaosan lokeroon.
Käytä enintään 6 % viinietikkaa ilman
lisäaineita.
2. Anna viinietikan liuottaa kalkkijäämät
ympäristölämpötilassa 30 minuutin ajan.
3. Puhdista laite lämpimällä vedellä ja
pehmeällä liinalla.
2. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
takaosa irti seinästä ja poista se.
1
2
Asenna poistetut lisävarusteet
noudattamalla ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Teleskooppikannattimien
kiinnitystappien on osoitettava
etuosaan päin.
Pyrolyysi
VAROITUS! Laite kuumenee
hyvin kuumaksi. On olemassa
palovammojen vaara.
HUOMIO! Älä käytä keittotasoa
samanaikaisesti Pyrolyysitoiminnon kanssa. Se voi
vahingoittaa uunia.
25
SUOMI
Ennen Pyrolyysi-toiminnon kytkemistä
toimintaan:
• poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
peltien kannattimet.
• puhdista uunin pohja lämpimällä vedellä
ja miedolla pesuaineella
• puhdista luukun sisälasi lämpimällä
vedellä ja pehmeällä liinalla.
• sulje uuninluukku.
1. Aseta Pyrolyysi-toiminto. Katso kohta
"Päivittäinen käyttö", "Uunitoiminnot".
2. Kun näytössä näkyy P1, käynnistä
toiminto painamalla painiketta .
Voit siirtää puhdistuksen alkamista
käyttämällä Lopetus-toimintoa.
Uunin valo on kytketty pois päältä
Pyrolyysi-toiminnon aikana.
Toimenpiteen aika:1 h 30 min.
3. Kun uuni on saavuttanut asetetun
lämpötilan, luukku lukittuu. Näytössä
näkyy
Älä avaa uunin luukkua ennen
toiminnon päättymistä. Muussa
tapauksessa toiminto keskeytyy.
Kun uuni jäähtyy, luukun lukitus
avautuu automaattisesti.
4. Pyrolyysi-toiminnon jälkeen näytössä
näkyy kellonaika. Uunin luukku on
edelleen lukittu. Kun uuni on jäähtynyt,
siitä kuuluu äänimerkki ja luukun lukitus
avautuu.
Voit lopettaa Pyrolyysi-toiminnon
ennen sen päättymistä
kääntämällä uunin toimintojen
väännin Off-asentoon.
Puhdistusmuistutus
Pyrolyysipuhdistuksen tarpeesta ilmoittaa
PYR, joka vilkkuu näytössä 10 sekuntia aina
kun uuni kytketään toimintaan tai pois
toiminnasta.
Puhdistuksen merkkivalo
sammuu:
• Pyrolyysitoiminnon päättyessä
• Jos painat painiketta
ja
samanaikaisesti
merkkivalon PYR vilkkuessa
näytössä.
Luukun irrottaminen ja asentaminen
Uuninluukussa on kolme lasilevyä. Voit
poistaa uuninluukun ja sen sisällä olevat
lasilevyt niiden puhdistamiseksi. Lue kohdan
"Luukun irrottaminen ja asentaminen"
ohjeet kokonaan ennen lasilevyjen
poistamista.
Uuninluukku voi vahingossa
sulkeutua, jos yrität irrottaa
lasilevyt ennen uuninluukun
irrottamista.
HUOMIO! Älä käytä uunia ilman
lasipaneeleja.
1. Avaa luukku kokonaan auki ja pidä
kiinni molemmista saranoista.
2. Nosta ja käännä saranoissa olevat vivut
kokonaan.
26
SUOMI
3. Sulje uuninluukku puoliväliin
ensimmäiseen avausasentoon. Nosta ja
vedä luukkua sen jälkeen eteenpäin ja
irrota se paikaltaan.
4. Aseta uuninluukku tasaiselle alustalle
pehmeän kankaan päälle.
5. Pidä kiinni luukun yläreunassa olevasta
listasta (B) kummaltakin puolelta ja
työnnä sisäänpäin siten, että
kiinnitystiiviste vapautuu.
Puhdistettuasi lasilevyt, reunalistan ja
uuninluukun asenna ne takaisin paikalleen
ja sulje molempien saranoiden vivut.
Varmista, että lasilevyt (A ja B) tulevat
oikeaan järjestykseen. Tarkista lasilevyn
sivussa oleva symboli/painatus, kaikki
lasilevyt ovat ulkoisesti erilaisia purkamisen
ja asentamisen helpottamiseksi.
Kehyksen painatuspuolen on osoitettava
luukun sisäpuolelle. Varmista, ettei lasilevyn
kehyksen painatuspuolen pinta ole
asennuksen jälkeen karkea siihen
koskettaessa.
Luukun reunalista napsahtaa paikoilleen.
A
B
2
B
1
6. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
7. Pitele luukun lasilevyjä niiden
yläreunasta ja vedä ne varoen ulos.
Aloita ylimmästä levystä. Varmista, että
lasi irtoaa kannattimista kokonaan.
Varmista, että asennat keskimmäisen
lasilevyn oikein paikoilleen.
A
B
8. Puhdista lasit vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt
varoen. Lasilevyjä ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Lampun vaihtaminen
Peitä uunin pohja kankaalla. Se estää
lampun suojalasin ja uunin vaurioitumisen.
SUOMI
27
VAROITUS! Sähköiskuvaara!
Irrota sulake ennen lampun
vaihtamista.
Lamppu ja lampun suojalasi
voivat olla kuumia.
HUOMIO! Pidä
halogeenilamppua aina
kankaalla estääksesi
rasvajäämien palamisen
lamppuun.
1. Kytke uuni pois päältä.
2. Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai
katkaise virta pääkytkimestä.
3. Irrota suojalasi kiertämällä sitä
vastapäivään.
4. Puhdista suojalasi.
5. Vaihda uunin lamppu uuteen 40 W, 230
V (50 Hz), lamppuun, jonka
lämmönkestävyys on 350 °C (kanta:
G9).
6. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toimin- Kytke uuni toimintaan.
nasta.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset
ovat oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkai- Katso kohta "Automaattinen
su on toiminnassa.
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toimintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Sulje luukku kokonaan.
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
SUOMI
28
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Paistolämpömittari ei toimi.
Ongelma
Paistolämpömittarin pistoke
on asetettu virheellisesti pistorasiaan.
Kytke paistolämpömittarin
pistoke mahdollisimman syvälle pistorasiaan.
Höyryä ja kosteutta muodostuu ruokaan ja uunin sisälle.
Ruoka on jätetty uuniin liian
pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Näytössä näkyy C2.
Haluat käynnistää Pyrolyysi- Poista paistolämpömittarin
tai Sulatus-toiminnon, mutta pistoke pistorasiasta.
et poistanut paistolämpömittarin pistoketta pistorasiasta.
Näytössä näkyy C3.
Puhdistustoiminto ei toimi
Sulje luukku kokonaan.
lainkaan. Luukkua ei ole suljettu kokonaan, tai luukun lukitus on viallinen.
Näytössä näkyy F102.
• Luukkua ei ole suljettu ko- • Sulje luukku kokonaan.
konaan.
• Kytke laite pois päältä ir• Luukun lukko on viallinen.
rottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Jos näytössä näkyy edelleen F102, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
Seuraava toiminto ei tuota
hyviä tuloksia: Suora höyry.
Toimintoa ei ole kytketty toi- Katso kohta "Seuraavan toimintaan: Suora höyry.
minnon kytkeminen toimintaan: Suora höyry".
• Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Jos näytössä näkyy uudelleen virhekoodi, ota
yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
SUOMI
29
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Seuraava toiminto ei tuota
hyviä tuloksia: Suora höyry.
Lokeroa ei ole täytetty vedellä.
Katso kohta "Seuraavan toiminnon kytkeminen toimintaan: Suora höyry".
Lokerossa oleva vesi ei kiehu.
Lämpötila on liian matala.
Aseta lämpötilaksi vähintään 110 °C.
Vettä tulee ulos lokerosta.
Lokerossa on liikaa vettä.
Kytke uuni pois toiminnasta
ja varmista, että laite on
jäähtynyt. Pyyhi vesi pois liinalla tai sienellä. Lisää oikea
määrä vettä lokeroon. Katso
vastaavat ohjeet.
Lamppu sammuu.
Eco kiertoilma-toiminto on
kytketty päälle.
Eco kiertoilma-toiminnon
normaalia toimintaa. Katso
luku "Päivittäinen käyttö",
kappale "Uunitoiminnot".
Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
valtuutettuun huoltopalveluun.
sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä uunista.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty
arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee uunin
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Sisämitat
Leveys
Korkeus
Syvyys
Uunipellin alue
1438 cm²
480 mm
361 mm
416 mm
SUOMI
30
Ylälämpövastus
2300 W
Alalämpövastus
1000 W
Grilli
2300 W
Rengas
2400 W
Kokonaisteho
3490 W
Jännite
220 - 240 V
Taajuus
50 - 60 Hz
Toimintojen lukumäärä
9
Energiatehokkuus
Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti
Mallin tunnus
SMAKSAK 304.131.22
SMAKSAK 704.116.73
Energialuokka
81.2
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö - 0.93 kWh/ohjelma
toiminnossa
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa
0.69 kWh/ohjelma
Uunien lukumäärä
1
Lämmönlähde
Sähkö
Tilavuus
72 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1:
Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit Suorituskyvyn mittaustavat.
SMAKSAK
304.131.22
33.0 kg
SMAKSAK
704.116.73
33.0 kg
SUOMI
31
Energiansäästö
Uunissa on joitakin toimintoja,
joiden avulla voit säästää
energiaa.
Yleisohjeita
Varmista, että uunin luukku on suljettu hyvin
uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa luukkua
liian usein kypsennyksen aikana. Pidä
luukun tiiviste puhtaana ja varmista, että se
on hyvin kiinni paikoillaan.
Käytä metallisia astioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen kuin asetat ruoka-ainekset uuniin.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan päättymistä
kypsennysajan pituudesta riippuen. Uunin
jälkilämpö kypsentää ruokaa edelleen.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä käyttäen.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetusvalinnalla kytketään toimintaan ja
kypsennysaika on yli 30 minuuttia, joissakin
uunitoiminnoissa lämpövastukset sammuvat
automaattisesti aikaisemmin.
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila syttyy
näyttöön.
Kypsentäminen lamppu pois päältä
Kytke lamppu pois päältä kypsennyksen
aikana. Kytke se päälle ainoastaan
tarvittaessa.
Eco kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana.
Kun valitset tämän toiminnon, lamppu
sammuu automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Ympäristönsuojelu
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
merkittyjä
IKEA-TAKUU
Kuinka kauan IKEA-takuu on voimassa?
Tämä takuu on voimassa 5 vuotta IKEAmyymälästä hankitun laitteen
32
SUOMI
alkuperäisestä ostopäivämäärästä lähtien.
Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan
ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään
huoltotöitä, laitteen takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai
materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän
jälkeen. Tämä takuu koskee vain
kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty
kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat
asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset,
varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun
piiriin sillä ehdolla, että laite on
korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika
liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat
maakohtaiset määräykset ovat voimassa
näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat
siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun
alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike oman harkintaansa perustuen
joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa
sen samanlaiseen tai vastaavaan
tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
virheellinen asennus tai kytkentä
väärään jännitteeseen, kemiallisen tai
sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat
vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai
vesivahingot mukaan lukien näihin
rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri
kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat
vahingot.
Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön,
mukaan lukien naarmut ja mahdolliset
värimuutokset.
Vierasesineiden tai aineiden
aiheuttamat vahingossa syntyneet
vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai
pesuainelokeroiden puhdistuksen
yhteydessä syntyneet vahingot.
Seuraavien osien vaurioituminen:
keraaminen lasipinta, lisävarusteet,
astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja
poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun
suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja
koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja
voida osoittaa valmistusvirheiden
aiheuttamiksi.
Tapaukset, joissa vikaa ei löydy
huoltohenkilön käynnin aikana.
Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet
nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai
valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
Laitteen käyttö muussa kuin
kotitalousympäristössä, ts.
ammattikäytössä.
Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa
mahdollisista kuljetuksen aikana
syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA
toimittaa tuotteen asiakkaan
toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana
syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
SUOMI
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen
kustannukset. Jos IKEA:n
palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen
alaisuudessa, palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike asentaa
tarvittaessa korjatun kodinkoneen
uudelleen tai asentaa korvaavan
laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten
mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen
lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita
mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä
oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan,
tuotetaan uuden maan normaalien
takuuehtojen mukaisesti. Palvelun
suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on
olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä
vaatimuksia, jossa takuuvaatimus
tehdään, ja on asennettu näiden
vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja
käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on
asennettu niiden mukaisesti.
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen
korvausvaatimuksen tekeminen,
33
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien
selventävien tietojen pyytäminen.
Huolto ei anna seuraaviin liittyviä
selventäviä tietoja:
• IKEA-keittiön yleinen asennus,
• sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto),
vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien
selvennysten pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue
huolellisesti tämän oppaan sisältämät
asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen
kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on
täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä
yhteyshenkilöistä sekä heidän
puhelinnumeronsa.
Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti,
pyydämme soittamaan tämän
oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi
koskevan laitteen numero. Ennen
kuin soitat meille, ota esille
asiaasi koskevan laitteen IKEA:n
tuotenumero (8-numeroinen
koodi).
SUOMI
SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se
vaaditaan takuuta varten.
Huomaa, että kuitissa on mainittu
myös IKEA-tuotteen nimi ja
numero (8-numeroinen koodi)
jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEAmyymälän puhelintukipalveluun.
Suosittelemme, että luet kodinkoneen
käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat
meihin yhteyttä.
34
35
SVENSKA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Produktbeskrivning
Kontrollpanelen
Före första användning
Daglig användning
Klockfunktioner
Användning av tillbehör
35
37
39
40
41
41
42
44
46
Tillvalsfunktioner
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
Energieffektivitet
Miljöskydd
IKEA-GARANTI
49
50
54
58
61
61
62
63
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker
som är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i
närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
SVENSKA
•
•
•
36
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här produkten
och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör
eller eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa
för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor
eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att
glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk rengöring.
Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen
av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
37
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
•
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
•
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
eller komma nära produktens lucka,
speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
•
•
•
•
•
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het luft
kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
38
SVENSKA
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
i kontakt med produkten när du öppnar
luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är
stängd när apparaten är i drift. Värme
och fukt kan byggas upp bakom en
stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
Skötsel och rengöring
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller skador
på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort den
från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det finns
risk att glaspanelerna kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i produkten kan
orsaka brand.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Ta inte bort vreden från produkten.
Pyrolysrengöring
Risk för brand och brännskador.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion för
Första användningstillfället ska du ta ut
följande ur ugnsutrymmet:
– Alla överblivna matrester, olje- eller
fettspill / -rester.
– Alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor osv. som medföljer
produkten) särskilt kastruller, pannor,
brickor, köksredskap osv. som är
behandlade så att mat inte fastnar i
dem.
• Läs noggrant alla anvisningar om
pyrolysrengöring.
• Håll barn och husdjur borta från
produkten när pyrolysrengöring är
igång.
SVENSKA
•
•
•
•
•
Apparaten blir mycket varm och varm
luft släpps ut från ventilerna.
Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– Tillse god ventilation under och efter
varje pyrolysrengöring.
– Tillse god ventilation under och efter
första användningstillfället vid
användning vid maximal temperatur.
Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler kan vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar) från
produktens närhet under och efter
pyrolysrengöringen. Detta gäller
även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla pyrolysugnar när det pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga temperaturen
vid användning av pyrolytisk rengöring i
alla pyrolysugnar och kan även vara en
källa till skadliga ångor i små mängder.
Ångor som släpps ut från alla
Pyrolysugnar/matlagningsrester som
beskrivs är inte skadliga för människor,
inklusive barn eller personer med
sjukdom.
39
Lampa inuti produkten
VARNING! Risk för elektrisk stöt!
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter. Får
ej användas som husbelysning.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Kassering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckan för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Förpackningsmaterial:
Förpackningsmaterialet är
återvinningsbart. Plastdelar är
markerade med internationella
förkortningar som PE, PS, etc. Kasta
förpackningsmaterialet i soptunnor
avsedda för just detta material på din
avfallsstation.
Installation
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Montering
Se monteringsanvisningarna för
installationen.
SVENSKA
40
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Elektrisk installation
VARNING! Endast en
kvalificerad person får utföra
den elektriska installationen.
För kabeldelen, se den totala effekten (på
märkplåten) och tabellen. Se även tabellen:
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i kapitlen
om säkerheten inte följs.
Denna ugn levereras endast med en
huvudkabel.
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå och
brun kabel).
Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
Produktbeskrivning
Allmän översikt
1 2
3
4
5
6
5
7
4
12
3
8
9
2
1
11
10
Tillbehör
• Galler x 2
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt x 1
För kakor och småkakor.
• Grill- / stekpanna x 1
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Display
Kontrollvred
Värmeelement
Uttag för matlagningstermometern
Lampa
Fläkt
Ugnsutrymmets prägling
Ugnsstege, löstagbar
Typskylt
Ugnsnivåer
• Matlagningstermometer x 1
För att mäta temperaturen inuti maten.
• Teleskopskenor x 1 sats
För hyllor och plåtar.
SVENSKA
41
Kontrollpanelen
Knappar
Sensorfält/knapp
Funktion
Beskrivning
TILLVAL
För att ställa in klockfunktionerna. Avläsning av ugnstemperaturen Använd endast när en värmefunktion är igång.
START
För att starta en värmefunktion.
OK
För att bekräfta.
Display
A
G
F
E
B
D
C
A. Timer / Temperatur
B. Uppvärmnings- och restvärmeindikator
C. Matlagningstermometer (endast vissa
modeller)
D. Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
E. Timmar / minuter
F. Demo-läge (endast vissa modeller)
G. Klockfunktioner
Före första användning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Se avsnittet "Klockfunktioner" för
att ställa in tiden.
Förvärmning
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
innan du använder den första gången.
För funktion: Direktånga se
kapitel "Daglig användning",
Ställa in funktionen: Direktånga".
1. Välj funktionen
och maximal
temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
SVENSKA
42
3. Välj funktionen
och ställ in maximal
temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
5. Stäng av ugnen och låt den svalna.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Se till att
ventilationen är tillräcklig i rummet.
2. Öppna luckan.
Stäng luckan utan att dra i barnlåset.
Ta bort barnlåset genom att öppna
ugnsluckan och ta loss barnlåset med
skruvnyckeln. Skruvnyckeln finns i
tillbehörspåsen.
Använda barnlåset
Ugnen har ett barnlås monterat. Det sitter
precis under kontrollpanelen på höger sida.
Öppna ugnsluckan med barnlåset aktiverat:
1. Dra och håll upp barnlåshandtaget
enligt bilden.
Sätt tillbaka skruvarna i hålet när du har
tagit bort barnlåset.
VARNING! Var försiktig så du
inte repar kontrollpanelen.
Daglig användning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Tillagningsfunktioner
Uppvärmningsfunktion
Program
Ugnen är avstängd.
Avstängt
läge
Uppvärmningsfunktion
Program
För att baka på upp till tre
hyllpositioner samtidigt och
Tillagning för att torka mat.Ställ in på
20 - 40 °C lägre än för Över/
med
varmluft Undervärme.
För bakning och stekning på
en ugnsnivå.
Över/
Undervärme
43
SVENSKA
Uppvärmningsfunktion
Max Grill
Program
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för
rostning av bröd.
För bakning av kakor med
knaprig botten och för att
Undervär- torka mat.
me
Grillning
med fläkt
För stekning på en ugnsnivå
av större stycken kött eller fågel med ben. För att bryna
och göra gratänger.
För att tillaga pizza. För att
bryna ordentligt och få en
Bröd- och knaprig botten.
pizzabakning
För att tina mat (grönsaker
och frukt). Upptiningstiden
Upptining beror på mängden och storleken på det frysta livsmedlet. När du använder den här
funktionen släcks lampan automatiskt efter 30 sekunder.
Direktånga
För att tillsätta fuktighet under tillagningen. För att få
den rätta färgen och krispigheten under gräddning. För
att få rätten saftigare under
uppvärmning.
Uppvärmningsfunktion
Program
Denna funktionen är för att
spara energi under tillagEco Varm- ningen. För matlagningsinstruktioner, se kapitlet "Råd
luft
och Tips" Eco Varmluft. Ugnsdörren ska stängas under tillagningen så att funktionen
inte avbryts och att ugnen
fungerar med högsta möjliga
energieffektivitet. När du använder den här funktionen
kan temperaturen i ugnen
skilja sig från inställd temperatur. Restvärmen änvänds.Värmeeffekten kan
vara reducerad. För allmänna energibesparingsrekommendationer hänvisas till kapitel "Energieffektivitet",
Energibesparing.Denna funktion användes för att följa
energieffektivitetsklassen enligt EN 60350-1. När du använder den här funktionen
släcks lampan automatiskt
efter 30 sekunder.
Pyrolys
För att sätta igång pyrolysrengöring av ugnen. Denna
funktion bränner bort kvarvarande rester i ugnen.
Ställa in en ugnsfunktion
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en värmefunktion.
2. Vrid på kontrollvredet för att välja
för att
temperatur. Tryck på
bekräfta.
Lampan tänds när ugnen är igång.
SVENSKA
44
3. För att stänga av ugnen, vrid på vreden
till avstängt läge.
Vrid vredet för att ändra temperaturen
under tillagning. Vrid vredet för
värmefunktionen för att ändra en
värmefunktion under tillagningen och tryck
på
för att bekräfta.
Ställa in funktionen:Direktånga
Med den här funktionen förbättrar du
fuktigheten under tillagning.
VARNING! Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
• Öppna inte ugnsluckan när funktionen är
igång.
• Öppna ugnsluckan försiktigt när
funktionen har varit på.
Se avsnittet "Råd och tips".
1. Fyll botten med kranvatten.
2.
3.
4.
5.
6.
Ugnsutrymmets hålighet rymmer max
250 ml.
Vattnet ska fyllas på innan du sätter på
förvärmning och när ugnen är kall.
FÖRSIKTIGHET! Fyll inte på
ugnens botten med vatten
när ugnen är igång eller när
den fortfarande är varm.
Lägg i maten i ugnen och stäng
ugnsluckan.
Ställ in funktionen: Direktånga .
Vrid kontrollvredet för att välja
temperatur. Tryck på
för att
bekräfta.
För att stänga av ugnen, vrid vreden till
av-läget.
Ta bort vatten från ugnsutrymmets
botten.
VARNING! Se till att ugnen
är kall innan du tar bort
eventuellt kvarvarande
vatten från ugnens botten.
Indikator för uppvärmning
När du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen
en efter en när
temperaturen ökar och försvinner när den
minskar.
Klockfunktioner
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Program
KLOCKA
Visa eller ändra klockan.
Du kan endast ställa
klockan när ugnen är avstängd.
Klockfunktion
Program
KOKTID
För att ställa in hur länge
ugnen ska vara påslagen. Använd endast när
en värmefunktion är vald.
45
SVENSKA
Klockfunktion
Program
SLUTTID
Ställ in när ugnen stängs
av. Använd endast när
en värmefunktion är vald.
TIDSFÖRDRÖJNING
SIGNALUR
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
Använd för att ställa in en
tid för nedräkning. Denna
funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
Du kan ställa in SIGNALUR när som helst, även
om ugnen är avstängd.
00:00
Om du inte ställer in nåTIDTAGNING gon annan klockfunktion,
övervakar UPPRÄKNINGSTIMERN automatiskt hur länge ugnen har
varit påslagen.
Nedräkningen startar
omedelbart när ugnen
börjar värmas upp.
Uppräkningstimern kan
inte användas med funktionerna: VARAKTIGHET,
SLUTTID, matlagningstermometer.
Ställa in och ändratiden
När du sätter i den i eluttaget första
gången ska du vänta tills displayen visar
och "12:00". "12" blinkar.
1. Vrid på kontrollvredet för att ställa in
timmarna.
för att bekräfta och ställ in
2. Tryck på
minuterna.
Displayen visar
och den inställda
tiden. "00" blinkar.
3. Vrid på kontrollvredet för att ställa in
minuterna.
4. Tryck på
för att bekräfta eller så
sparas klockan automatiskt efter 5
sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
Ändra klockan genom att trycka på
flera
gånger tills kontrollampan för tiden
blinkar på displayen.
Ställa in KOKTID
1. Ställ in en tillagningsfunktion. Tryck på
för att bekräfta.
flera gånger tills
börjar
2. Tryck på
blinkar.
3. Vrid på kontrollvredet för att ställa in
minuterna och tryck på
för att
bekräfta. Vrid på kontrollvredet för att
ställa in timmarna och tryck på
för
att bekräfta.
När den inställda Sluttiden har gått avges
en ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av automatiskt.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Vrid vredet till avstängt läge.
Den här funktionen är inte tillgänglig för
Pyrolys och för vissa ugnsfunktioner.
Ställa in SLUTTID
1. Ställ in en tillagningsfunktion. Tryck på
för att bekräfta.
flera gånger tills
börjar
2. Tryck på
blinkar.
3. Vrid på kontrollvredet för att ställa in
timmarna och tryck på
för att
bekräfta. Vrid på kontrollvredet för att
ställa in minuterna och tryck på
för
att bekräfta.
SVENSKA
När den Sluttiden har gått avges en
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av automatiskt.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Vrid vredet till avstängt läge.
Den här funktionen är inte tillgänglig för
Pyrolys och för vissa ugnsfunktioner.
Ställa in funktionen TIDSFÖRDRÖJNING
1. Ställ in en tillagningsfunktion. Tryck på
för att bekräfta.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar
blinkar.
3. Vrid på kontrollvredet för att ställa in
minuterna för KOKTIDEN och tryck på
för att bekräfta. Vrid på
kontrollvredet för att ställa in timmarna
för KOKTIDEN och tryck på
för att
bekräfta.
Displayen visar
som blinkar.
4. Tryck på kontrollvredet för att ställa in
timmarna för SLUTTID och tryck på
för att bekräfta. Vrid på kontrollvredet
för att ställa in minuterna för SLUTTID
och tryck på
för att bekräfta.
och den
Displayen visar
inställda temperaturen.
Ugnen sätts på automatiskt senare, är
igång under den inställda KOKTIDEN och
stoppar vid SLUTTIDEN.
När den Sluttiden har gått avges en
och
ljudsignal i 2 minuter.
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av.
46
5. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
6. Vrid vredet till avstängt läge.
Du kan ändra värmefunktionen och
temperaturen efter att du har ställt in
TIDSFÖRDRÖJNINGSFUNKTIONEN.
Vrid vreden till avstängt läge för att stoppa
TIDSFÖRDRÖJNINGSFUNKTIONEN.
Ställa in SIGNALUR
Signaluret kan ställas in både när ugnen är
påslagen och avstängd.
flera gånger tills börjar
1. Tryck på
blinkar.
2. Vrid på kontrollvredet för att ställa in
sekunder och därefter minuter.
en gång till för att ställa
• Tryck på
in minuterna
två gånger till för att
• Tryck på
ställa in timmarna
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. SIGNALUR startar automatiskt efter fem
sekunder.
När 90 % av den inställda tiden har
uppnåtts avges en ljudsignal.
5. När den inställda tiden har förflutit hörs
en ljudsignal i 2 minuter. "00:00" och
blinkar på displayen. Tryck på valfri
knapp för att stänga av signalen.
TIDTAGNING
Tryck på
flera gånger tills displayen
visar tiden utan symboler.
Användning av tillbehör
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Sätta in tillbehör
Galler:
47
SVENSKA
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Långpanna/ Djup form:
Skjut in långpannan /djupa formen mellan
stegparet på ugnsnivån.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna ger
också ett tippskydd. Den höga
kanten runt hyllan förhindrar
kokkärlen från att glida ner.
Använda matlagningstermometern
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs ugnen av.
Två temperaturer behöver ställas in:
• ugnstemperaturen.
• innertemperaturen. Se värdena i
tabellen.
Rekommenderade innertemperaturer
Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
50 °C
Röd
Tryck in långpannan /djupa formen mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på
skenorna ovan.
60 °C
Rosa
70 °C
Välstekt
FÖRSIKTIGHET! Använd endast
matlagningstermometern som
medföljer ugnen, eller
originalreservdelar.
1. Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.
Tryck på
.
2. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
SVENSKA
3. Sätt i kontakten för
matlagningstermometern i uttaget
överst i ugnen.
48
VARNING! Var försiktig när du
tar ut matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
Koktid
och Sluttid
fungerar inte med
matlagningstermometern.
Du kan ändra innertemperaturen när som
helst under tillagningen:
Kontrollera att matlagningstermometern
sitter kvar i köttet och i uttaget under
tillagningen.
När matlagningstermometern används
för första gången är
standardtemperaturen 60 °C. När
blinkar kan du ändra
standardtemperaturen med
kontrollvredet.
Displayen visar matlagningstermometerns
och den förinställda
symbol
innertemperaturen.
4. Tryck på
för att spara den nya
innertemperaturen, eller vänta i 10
sekunder så sparas inställningen
automatiskt.
Den nya förinställda innertemperaturen
kommer att visas nästa gång
matlagningstermometern används.
När köttet har nått den inställda
innertemperaturen blinkar symbolen för
och
matlagningstermometern
matlagningstermometern. En signal hörs i
två minuter. Ugnen stängs av automatiskt.
5. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
6. Ta ut matlagningstermometerns kontakt
ur uttaget. Ta ut köttet från ugnen.
1. Tryck på :
• en tryckning – displayen visar vald
innertemperatur och växlar var 5:e
sekund till aktuell innertemperatur.
• två tryckningar – displayen visar
aktuell ugnstemperatur och växlar
var 5:e sekund till vald
ugnstemperatur.
• tre tryckningar – displayen visar den
valda ugnstemperaturen.
2. Vrid vredet för att ändra temperaturen.
Använda teleskopskenorna
Spara installationsanvisningarna
till bakplåtsskenorna för framtida
användning.
Med teleskopskenor kan du lättare sätta in
och ta ut ugnsgallren och plåtarna.
FÖRSIKTIGHET! Diska inte
teleskopskenorna i diskmaskinen.
Smörj inte teleskopskenorna.
49
SVENSKA
Du måste skjuta tillbaka teleskopskenorna
helt i ugnen innan du stänger ugnsluckan.
2
1
°C
Dra ut den högra
och den vänstra
bakplåtsskenan.
°C
VARNING! Se avsnittet
"Produktbeskrivning".
Placera falsen på
de utdragbara
bakplåtsskenorna
och tryck försiktigt in
dem i ugnen.
Tillvalsfunktioner
Använda barnlåset
När Barnlåset är påslaget kan inte ugnen
sättas på av misstag.
1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna är
i avstängt läge.
2. Tryck på och håll inne
och
samtidigt i 2 sekunder.
visas på
Signalen ljuder. SAFE och
displayen. Luckan är spärrad.
Symbolen
visas på displayen
också när pyrolysfunktionen är
på.
Upprepa steg 2 för att stänga av Barnlåset.
Restvärmeindikering
När ugnen stängs av visas
restvärmeindikatorn
på displayen om
temperaturen i ugnen överstiger 40 °C.Vrid
på kontrollvredettill vänster eller höger för
att kontrollera ugnstemperaturen.
Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen av
automatiskt efter en tid om en
värmefunktion är igång och du inte ändrar
ugnstemperaturen.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
3
Efter en automatisk avstängning kan du
trycka på valfri knapp för att använda
ugnen igen.
Automatisk avstängning fungerar
inte med funktionerna:
matlagningstermometer, Lampa,
Varaktighet, Sluttid.
Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen svalnat.
SVENSKA
50
Säkerhetstermostat
Om ugnen inte fungerar som den ska eller
om det finns felaktiga komponenter, kan en
farlig överhettning uppstå. För att förhindra
detta har ugnen en säkerhetstermostat som
stänger av strömtillförseln. Ugnen sätts på
igen automatiskt när temperaturen sjunker.
Råd och tips
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Tillagning av kött och fisk
Använd en djup form för mat med fett i för
att förhindra stänk som inte går att ta bort.
Tillagningsrekommendationer
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du skär i
det så att köttsaften inte sipprar ut.
Ta bort galler och plåtar från ugnen om du
vill att den ska värmas upp snabbare.
Ugnen har fem hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
Ugnen har ett specialsystem som gör att
luften cirkulerar och återanvänder ångan.
Med det här systemet kan man tillaga i
ånga, vilket gör att maten saftig inuti och
krispig på utsidan. Det gör att
tillagningstiden och energiåtgången
minskas till ett minimum.
Fukt kan kondensera i ugnen eller på
ugnsluckans glas under tillagning. Ta ett
steg bort från ugnen när du öppnar
ugnsluckan.
När ugnen svalnar kan den rengöras med
en mjuk trasa.
För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla lite
vatten i den djupa formen. För att förhindra
rökkondens, tillsätt lite vatten varje gång
det tar slut.
Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på
typen av livsmedel, livsmedlets konsistens
och volym
I början ska du övervaka hur det utvecklar
sig när du lagar mat. Hitta de bästa
inställningarna (värmeläge, tillagningstid
osv.) för dina kokkärl, recept och mängder
när du använder produkten.
Eco Varmluft
Baka kakor
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den
inställda tillagningstiden har gått.
För bästa resultat ska du följa
förslagen som listas i tabellen
nedan.
Om du använder två bakplåtar samtidigt,
se till att det finns en ledig falsnivå mellan
dem.
Livsmedel
Bullar, 12 stycken
Tillbehör
långpanna eller djup
form
Temperatur
(°C)
180
Ugnsnivå
2
Tid (min)
20 - 30
SVENSKA
51
Livsmedel
Tillbehör
Temperatur
(°C)
Ugnsnivå
Tid (min)
Bullar, 9 stycken långpanna eller djup
form
180
2
30 - 40
Fryst pizza, 0,35 galler
kg
220
2
10 - 15
Rulltårta
långpanna eller djup
form
170
2
25 - 35
Brownie
långpanna eller djup
form
175
3
25 - 30
Soufflé, 6 stycken
keramiska ramekiner på
galler
200
3
25 - 30
Sockerkaksbotten
flan-form på galler
180
2
15 - 25
Viktoriakaka
gratängform på galler
170
2
40 - 50
Pocherad fisk,
0,3 kg
långpanna eller djup
form
180
3
20 - 25
Hel fisk, 0,2 kg
långpanna eller djup
form
180
3
25 - 35
Fiskfilé, 0,3 kg
pizzaform på galler
180
3
25 - 30
Kokt kött, 0,25
kg
långpanna eller djup
form
200
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
långpanna eller djup
form
200
3
25 - 30
Cookies, 16
stycken
långpanna eller djup
form
180
2
20 - 30
Macaroons, 20
stycken
långpanna eller djup
form
180
2
25 - 35
Muffins, 12
stycken
långpanna eller djup
form
170
2
30 - 40
Paj, 16 stycken
långpanna eller djup
form
180
2
25 - 30
SVENSKA
52
Livsmedel
Tillbehör
Temperatur
(°C)
Ugnsnivå
Tid (min)
Kakor, 20 styck- långpanna eller djup
en
form
150
2
25 - 35
Tartletter, 8
stycken
långpanna eller djup
form
170
2
20 - 30
Kokta grönsaker, 0,4 kg
långpanna eller djup
form
180
3
35 - 45
Vegetarisk
omelett
pizzaform på galler
200
3
25 - 30
Grönsaker, medelhavsstil, 0,7
kg
långpanna eller djup
form
180
4
25 - 30
Eco Varmluft - rekommenderade tillbehör
Använd mörka och icke reflekterande
burkar och formar. De absorberar värme
bättre än ljusa färger och reflektiva formar.
Tillbehör
Pizzaform, mörk, icke reflekterande
Storlek
28 cm i diameter
Bakform, mörk, icke reflek- 26 cm i diameter
terande
Ramekiner, keramik
8 cm diameter, 5 cm hög
Flan-form, mörk, icke reflekterande
28 cm i diameter
Bild
SVENSKA
53
Information till provanstalter
Tester enligt IEC 60350-1.
Livsmedel
Funktion
Tillbehör Ugnsni- Tempevå
ratur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Små bak- Över/
Bakplåt
verk
Undervärme
3
170
20 - 30
Lägg 20 små kakor på en bakplåt.
Små bak- Tillagning
verk
med varmluft
Bakplåt
3
150 160
20 - 35
Lägg 20 små kakor på en bakplåt.
Små bak- Tillagning
verk
med varmluft
Bakplåt
2 och
4
150 160
20 - 35
Lägg 20 små kakor på en bakplåt.
Äppelpaj Över/
Galler
Undervärme
2
180
70 - 90
Använd 2 formar
(diameter 20 cm)
som står diagonalt.
Äppelpaj Tillagning
med varmluft
Galler
2
160
70 - 90
Använd 2 formar
(diameter 20 cm)
som står diagonalt.
Sockerkaka
utan fett
Över/
Galler
Undervärme
2
170
40 - 50
Använd en kakform (26 cm i diameter).
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Sockerkaka
utan fett
Tillagning
med varmluft
2
160
40 - 50
Använd en kakform (26 cm i diameter).
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Galler
SVENSKA
Livsmedel
54
Funktion
Tillbehör Ugnsni- Tempevå
ratur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Sockerkaka
utan fett
Tillagning
med varmluft
Galler
2 och
4
160
40 - 60
Använd en kakform (26 cm i diameter). Diagonalt
placerad.
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Mördegskakor
Tillagning
med varmluft
Bakplåt
3
140 150
20 - 40
-
Mördegskakor
Tillagning
med varmluft
Bakplåt
2 och
4
140 150
25 - 45
-
Mördegskakor
Över/
Bakplåt
Undervärme
3
140 150
25 - 45
-
Rostat
bröd
4 - 6 bitar
Min Grill
Galler
4
max.
2 - 3 minuter
första sidan, 2
- 3 minuter
andra sidan
Förvärm ugnen i 3
minuter.
Hamburgare av
nötkött
6 bitar,
0,6 kg
Min Grill
Galler
4
och långpanna
max.
20 - 30
Placera gallret på
den fjärde nivån
och långpannan
på den tredje
ugnsnivån. Vänd
maten efter halva
tillagningstiden.
Förvärm ugnen i 3
minuter.
Tillagningstabeller
För ytterligare matlagningstabeller
hänvisas till receptboken som du hittar på
Skötsel och rengöring
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
webbplatsen www.ikea.com. För att hitta
rätt receptbok, kontrollera artikelnumret på
typskylten på ugnens främre ram.
SVENSKA
Anmärkningar om rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk
trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör ugnen efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten och
ett rengöringsmedel. Diska inte tillbehören i
diskmaskin.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör med non
stick-beläggning. Det kan skada ytan.
55
För funktionen: Direktångavi
rekommenderar att
rengöringsproceduren görs efter
5-10 användningar.
1. Häll 250 ml vit vinäger i ugnutrymmets
botten.
Använd högst 6 % vinäger utan
tillsatser.
2. Låt vinägern lösa upp kalkstensresterna
i omgivningstemperatur under 30
minuter.
3. Gör rent ugnsutrymmet med varmvatten
och en mjuk trasa.
Ta bort ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
FÖRSIKTIGHET! Var försiktig när
du avlägsnar ugnsstegarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
Fukt kan kondensera i ugnen eller på
ugnsluckans glas. För att minska kondensen
kan du låta ugnen vara på i 10 minuter före
tillagning.Torka bort fuktigheten från
ugnsutrymmet efter varje användning.
Ugnar i rostfritt stål eller aluminium
Rengör ugnsluckan endast med en fuktig
trasa eller svamp. Torka med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller produkter
med slipeffekt för rengöring eftersom de
kan skada ugnens ytor. Rengör ugnens
kontrollpanel med samma försiktighet.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och
ta bort den.
1
2
Rengöring av ugnsutrymmets botten
Rengöringsproceduren tar bort
kalkstensbeläggningar från botten efter en
ångkokning.
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.
Styrpinnarnas avrundade ändar
måste peka framåt.
56
SVENSKA
Pyrolys
VARNING! Ugnen blir mycket
het. Det finns risk för att du
bränner dig.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
hällen samtidigt som
pyrolysfunktionen. Det kan skada
ugnen.
Innan du startar pyrolysrengöringen:
• ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar.
• rengör ugnsbotten med varmt vatten och
handdiskmedel.
• rengör innerglasen med varmt vatten
och en mjuk trasa.
• stäng ugnsluckan.
1. Ställ in pyrolysfunktionen. Se kapitel
"Daglig användning", "Ugnsfunktioner".
2. När P1 visas på displayen trycker du på
för att starta proceduren.
Du kan använda funktionen Sluttid för
att fördröja rengöringsprocedurens
start.
Under pyrolysrengöringen är
ugnslampan släckt.
Tid för proceduren:1 h 30 min.
3. När ugnen värmts upp till inställd
temperatur låses luckan. På displayen
visas
Öppna inte luckan förrän
proceduren är klar. Detta
avbryter proceduren. Luckan
låses upp automatiskt när ugnen
svalnat.
4. När pyrolysrengöringen är klar visar
displayen tiden på dagen. Ugnsluckan
förblir låst. När ugnen har svalnat igen
hörs ljudsignalen och luckan låses upp.
För att avaktivera
pyrolysrengöringen innan den är
klar, vrid funktionsvredet för
ugnen till Av-läget.
Påminnelse rengöring
För att påminna dig om att
pyrolysrengöringen behöver utföras, blinkar
PYR på displayen i 10 sekunder varje gång
ugnen sätts på och stängs av.
Påminnelsen om rengöring
slocknar:
• när pyrolysfunktionen är klar.
• om du trycker på
och
samtidigt medan PYR blinkar
på displayen.
Demontering och montering av luckan
Ugnsluckan har tre glasrutor. Du kan ta bort
ugnsluckan och de inre glasrutorna för
rengöring. Läs hela instruktionerna "Ta bort
och installera luckan" innan du tar bort
glasskivorna.
Ugnsluckan kan stängas om du
försöker ta bort glasrutorna
innan du tar bort ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
ugnen utan glaspanelerna.
1. Öppna luckan helt och håll i båda
gångjärnen.
2. Lyft och vrid spakarna helt på båda
gångjärnen
57
SVENSKA
3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den
första öppna positionen. Lyft och dra
därefter framåt och ta bort luckan från
sin plats.
8. Rengör glasrutorna med vatten och lite
diskmedel. Torka glasrutorna noga.
Diska inte glasskivorna i diskmaskin.
När rengöringen är klar, sätt tillbaka
glasrutorna, lucklisten och ugnsluckan, stäng
spakarna på båda gångjärnen.
Var noga med att sätta tillbaka glasrutorna
(A och B) i rätt ordning. Kontrollera
symbolen/skriften på sidan av glaspanelen,
varje glaspanel ser olika ut för att förenkla
demontering och montering.
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en stabil
yta.
5. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
Zonen med screentryck måste vara vänd
mot insidan av ugnsluckan. Efter
installationen måste du se till att ytan på
glasrutan med zonerna med screenprinting
inte är knottrig när du vidrör den.
När det har installerats korrekt hörs ett klick
i lucklisten.
2
B
A
1
6. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
7. Håll i glasrutorna i övre kanten och dra
försiktigt ut dem en efter en. Börja med
den översta glasrutan. Se till att
glasrutorna glider i skårorna hela vägen
ut.
B
SVENSKA
58
Se till att den mellersta glasrutan placeras
korrekt i sina skåror.
FÖRSIKTIGHET! Håll i
halogenlampan med en trasa för
att förhindra att fett ska komma
på lampan.
A
B
Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av ugnen. Detta
förhindrar skador på lampglaset och
ugnsutrymmet.
VARNING! Risk för elstötar!
Koppla från säkringen innan du
byter lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Stäng av ugnen.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
3. Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
4. Rengör lampglaset.
5. Byt ut ugnslampan mot en värmetålig
lampa med följande märkdata: 40 W,
230 V (50 Hz), 350 °C (sockel: G9).
6. Sätt tillbaka lampglaset.
Felsökning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan helt.
SVENSKA
Problem
59
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång,
tala med en kvalificerad
elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermometermometern är inte rätt isatt terns kontakt så långt in i uti uttaget.
taget det går.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är
klar.
Displayen visar "C2".
Du ville starta pyrolys- eller
upptiningsfunktionen, men
du tog inte ut matlagningstermometern ur sitt uttag.
Ta bort matlagningstermometerns kontakt ur uttaget.
På displayen visas "C3".
Rengöringsfunktionen funge- Stäng luckan helt.
rar inte. Du har inte stängt
luckan ordentligt eller så är
luckan trasig.
Displayen visar "F102".
• Du har inte stängt luckan
ordentligt.
• Det elektroniska lucklåset
är trasigt.
• Stäng luckan helt.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på
den igen.
• Kontakta ett auktoriserat
servicecenter om "F102"
visas på displayen igen.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på
den igen.
• Kontakta ett auktoriserat
servicecenter om felkoden
visas på displayen igen.
SVENSKA
60
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det blev inte bra när jag an- Du slog inte på funktionen:
vände funktionen: DirektDirektånga.
ånga.
Se "Aktivera funktionen: Direktånga".
Det blev inte bra när jag an- Du fyllde inte på bottenskåvände funktionen: Direktlen med vatten.
ånga.
Se "Aktivera funktionen: Direktånga".
Vattnet i bottenskålen kokar
inte.
Temperaturen är för låg.
Ställ in temperaturen till åtminstone 110 °C.
Vattnet rinner ut ur bottenskålen.
Det är för mycket vatten i
bottenskålen.
Stäng av ugnen och se till att
den är helt kall. Ta bort vattnet med en svamp eller en
disktrasa. Tillsätt rätt mängd
vatten i bottenskålen. Se den
specifika proceduren.
Lampan är släckt.
Eco Varmluft-funktionen är
på.
Det här är normalt för Eco
Varmluft-funktionen. Se kapitel "Daglig användning",
Värmefunktioner.
Serviceinformation
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad
om du inte kan avhjälpa felet.
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på märkplåten. Typskylten sitter på
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
SVENSKA
61
Tekniska data
Tekniska data
Mått (invändiga)
Vikt
Höjd
Djup
Yta för långpanna
1438 cm²
Övre värmeelement
2300 W
Undre värmeelement
1000 W
Grillning
2300 W
Ring
2400 W
Total effekt
3490 W
Nätspänning
220 - 240 V
Frekvens
50 - 60 Hz
Antal funktioner
9
480 mm
361 mm
416 mm
Energieffektivitet
Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
SMAKSAK 304.131.22
SMAKSAK 704.116.73
Energiindex
81.2
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
SVENSKA
Massa
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del
1: Områden, ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
Energibesparing
Denna ugn har funktioner som
låter dig spara energi under
vanlig matlagning.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
dörrtätningen ren och se till att den inte har
lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
62
SMAKSAK
304.131.22
33.0 kg
SMAKSAK
704.116.73
33.0 kg
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
Om ett program med tidvalet Varaktighet
eller Sluttid aktiveras och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning för
att använda restvärme och hålla maten
varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den
bara vid behov.
Eco Varmluft
För att spara energi under tillagningen.
När du använder den här funktionen släcks
lampan automatiskt efter 30 sekunder.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Miljöskydd
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen
med hushållsavfallet. Lämna in
63
SVENSKA
produkten på närmaste återvinningsstation
eller kontakta kommunkontoret.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA:s garanti?
Den här garantin gäller i 5 år från det
ursprungliga inköpsdatumet av din produkt
på IKEA. Försäljningskvittot i original krävs
som bevis på köpet. Om serivearbete utförs
under garantin förlänger inte detta arbete
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller
service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som
orsakats av bristfällig konstruktion eller
materialfel från det datum då produkten
köptes hos IKEA. Denna garanti gäller
endast användning av produkter för
hushållsbruk. Undantagen specificeras
nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna
garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet,
t.ex. reparationer, delar, arbete och resor,
förutsatt att produkten är tillgänglig för
reparation utan speciella utgifter och att
felet är relaterat till bristfällig konstruktion
eller materialfel som täcks av garantin. På
dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG)
och respektive lokala bestämmelser
tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs
egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör
kommer att undersöka produkten och
bestämma, efter eget gottfinnande,
huruvida problemet täcks av denna garanti.
Om problemet täcks av garantin kommer
IKEAs serviceleverantör, eller dess
auktoriserade servicepartner att, efter eget
gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med
samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av
underlåtenhet att följa instruktioner för
användning, felaktig installation eller
genom anslutning till felaktig
nätspänning, skada orsakad av kemisk
eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive
men ej begränsat till skada orsakad av
för mycket kalk i vattentillförseln eller
skada orsakad av onormala
miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala
användningen av produkten, inklusive
repor och färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring
eller rensning av filter, tömningssystem
eller diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,
tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte
sådana skador kan bevisas ha orsakats
av produktionsfel.
• Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
• Reparationer som ej utförts av vår
auktoriserade serviceleverantör eller
SVENSKA
annan auktoriserad servicepartner, eller
reparationer som utförts med annat än
originaldelar.
• Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än
hushållsmiljö, dvs. professionell
användning.
• Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten till sin bostad,
eller till någon annan adress, ansvarar
inte IKEA för eventuella skador som
uppstår under transporten. Om
emellertid IKEA levererar produkten till
kundens leveransadress täcker garantin
eventuella skador som uppstår under
denna leverans.
• Kostnader för att utföra den initiala
installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s
serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar
eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess
auktoriserade servicepartner, att
installera den reparerade produkten
eller, vid behov, installera en
utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga
rättigheter som uppfyller eller utökar alla
lokala juridiska krav, vilka varierar från land
till land.
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för
64
garantivillkoren som gäller i det nya landet.
En skyldighet att utföra service inom ramen
för garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt de tekniska
specifikationerna som gäller i landet där
anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt
installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i
bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna
garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.
Servicen omfattar dock inte
förklaringar / beskrivningar som
relaterar till:
• IKEAs övergripande köksinstallation,
• anslutningar till elnätet (om
produkten levereras utan nätkabel
och stickkontakt) eller till vatten- eller
gastillförsel eftersom dessa
anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande
bruksanvisningens innehåll och
specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom
installationsanvisningarna och/eller
bruksanvisningen i denna handbok, innan
du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
SVENSKA
Var god se den sista sidan i denna
handbok för en komplett lista över IKEA:s
auktoriserade kontakter och nationella
telefonnummer.
För att kunna ge dig en
snabbare service
rekommenderar vi att du
använder det specifika
telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd
alltid telefonnumret i den
handbok som avser produkten
du behöver ha hjälp med. Innan
du kontaktar oss, se till att du har
artikelnumret (den 8-siffriga
koden) till hands för aktuell
produkt.
SPARA
FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på
köpet och krävs för att garantin
skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger
IKEA:s produktnamn och
artikelnummer (8-siffrig kod) för
varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
65
66
Country
Phone number
België
Belgique
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32 en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00 (zondag gesloten)
Norge
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Србија
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Slovenija
www.ikea.com
*
67
867341384-A-132018
© Inter IKEA Systems B.V. 2018
21552
AA-2048968-1

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement