Electrolux | EON3430AOX | User manual | Electrolux EON3430AOX Εγχειρίδιο χρήστη

Electrolux EON3430AOX Εγχειρίδιο χρήστη
EON3430AOX
EL
Φούρνος
Οδηγίες Χρήσης
2
www.electrolux.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ............................................................... 3
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.......................................................................... 5
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ.................................................................................7
4. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ....................................................................... 8
5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ...................................................................................... 8
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ...............................................................................11
7. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ.........................................................................12
8. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ............................................................................14
9. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ...................................................................... 14
10. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ........................................................................ 23
11. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ................................................................26
12. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...............................................................................................28
13. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ.............................................................................. 29
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή της Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα
προϊόν το οποίο συνοδεύεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και
καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες σας.
Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς
γνωρίζοντας ότι θα έχετε τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά.
Καλώς ορίσατε στην Electrolux.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.electrolux.com/webselfservice
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registerelectrolux.com
Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.electrolux.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε
διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός
σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1.
3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα
λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε
πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη
πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα
προσβάσιμα μέρη είναι πολύ ζεστά.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά,
θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και
τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή
χωρίς επίβλεψη.
Παιδιά ηλικίας 3 ετών ή μικρότερα πρέπει να
κρατούνται συνεχώς μακριά από τη συσκευή όταν
αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.
1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής και η
αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να εκτελείται
μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Το χειριστήριο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε
καθορισμένη μονάδα θέρμανσης όπου οι σύνδεσμοι
έχουν τα ίδια χρώματα για την αποφυγή πιθανού
κινδύνου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα
μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Προσέξτε να
μην αγγίξετε τις αντιστάσεις. Παιδιά ηλικίας μικρότερης
των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά, εκτός αν
επιβλέπονται συνεχώς.
Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε
ή εισάγετε εξαρτήματα ή σκεύη.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης,
διακόπτετε την παροχή ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
προτού αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα για την
αποφυγή πιθανότητας ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό
της συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή
αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη
γυάλινη πόρτα, καθότι μπορεί να χαράξουν την
επιφάνεια και αυτό μπορεί να προκαλέσει θραύση του
γυαλιού.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν
κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Για να αφαιρέσετε τα στηρίγματα σχαρών, πρώτα
τραβήξτε να αποσπάσετε το μπροστινό άκρο του
στηρίγματος σχάρας και κατόπιν το πίσω άκρο από τα
πλαϊνά τοιχώματα. Τοποθετήστε τα στηρίγματα
σχαρών στη θέση τους, ακολουθώντας την παραπάνω
διαδικασία με την αντίστροφη σειρά.
Τα μέσα για αποσύνδεση πρέπει να είναι
ενσωματωμένα στη σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με
τους κανόνες καλωδίωσης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
5
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η εγκατάσταση αυτής της
συσκευής πρέπει να
εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε
τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια
ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
Μην τραβάτε τη συσκευή από τη
λαβή.
Το ντουλάπι της κουζίνας και η
υποδοχή για τη συσκευή πρέπει να
έχουν κατάλληλες διαστάσεις.
Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από
τις άλλες συσκευές και μονάδες.
Βεβαιωθείτε ότι οι κατασκευές κάτω
από τις οποίες ή δίπλα στις οποίες
εγκαθίσταται η συσκευή είναι
ασφαλείς.
Τμήματα της συσκευής είναι φορείς
ρεύματος. Περιβάλλετε τη συσκευή με
επίπλωση για να αποτραπεί η επαφή
με τα επικίνδυνα τμήματα.
Οι πλευρές της συσκευής πρέπει να
πρόσκεινται σε συσκευές ή μονάδες
με το ίδιο ύψος.
Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με
ηλεκτρικό σύστημα ψύξης. Πρέπει να
χρησιμοποιείται με την ηλεκτρική
παροχή.
2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.
•
•
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει
να πραγματοποιούνται από
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες
σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
συμφωνούν με την παροχή ρεύματος.
Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με
ηλεκτρολόγο.
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά
στο φις τροφοδοσίας και το καλώδιο
τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που
πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο
τροφοδοσίας της συσκευής, η
αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.
Μην επιτρέπετε σε καλώδια
τροφοδοσίας να βρίσκονται κοντά ή
να έρχονται σε επαφή με την πόρτα
της συσκευής, ιδιαίτερα όταν η πόρτα
είναι ζεστή.
Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων
πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η
αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη
συνδέετε το φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές
μονωτικές διατάξεις:
ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες
(βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από
την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής
ρεύματος και ρελέ.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει
την αποσύνδεση της συσκευής από το
δίκτυο ρεύματος από όλους τους
πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει
να έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm
μεταξύ των επαφών.
6
www.electrolux.com
•
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με
τις Οδηγίες της ΕΟΚ.
2.3 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα
αερισμού δεν είναι φραγμένα.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση όταν μαγειρεύετε.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από
κάθε χρήση.
Προσέχετε όταν ανοίγετε την πόρτα
της συσκευής ενόσω η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να
διαφύγει καυτός αέρας.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
Μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα
της συσκευής όταν η πόρτα είναι
ανοιχτή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
απόθεσης αντικειμένων.
Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής
προσεκτικά. Η χρήση υλικών με
αλκοόλη μπορεί να δημιουργήσει
μείγμα αλκοόλης και αέρα.
Κατά το άνοιγμα της πόρτας, μην
επιτρέπετε σε σπινθήρες ή γυμνές
φλόγες να έρθουν σε επαφή με τη
συσκευή.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς
στη συσκευή.
•
Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς
ή ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επίστρωσης:
– μην τοποθετείτε σκεύη ή άλλα
αντικείμενα απευθείας σε επαφή
με το δάπεδο της συσκευής.
•
•
•
•
– μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο
απευθείας σε επαφή με το δάπεδο
της συσκευής.
– μην τοποθετείτε νερό απευθείας
μέσα στη συσκευή όταν αυτή είναι
ζεστή.
– μην αφήνετε υγρά πιάτα και
φαγητά μέσα στη συσκευή μετά
την ολοκλήρωση του
μαγειρέματος.
– κατά την αφαίρεση ή την
τοποθέτηση των εξαρτημάτων
απαιτείται προσοχή.
Ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επιφάνειας δεν επηρεάζει την
απόδοση της συσκευής.
Χρησιμοποιείτε βαθύ ταψί για κέικ με
μεγάλη ποσότητα υγρών. Οι χυμοί
φρούτων προκαλούν λεκέδες οι οποίοι
μπορεί να είναι μόνιμοι.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις,
όπως για θέρμανση χώρων.
Ψήνετε πάντα με την πόρτα του
φούρνου κλειστή.
2.4 Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
πυρκαγιάς, ή βλάβης της
συσκευής.
•
•
•
•
•
•
Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.
Υπάρχει κίνδυνος θραύσης των
τζαμιών.
Αντικαταστήστε άμεσα τα τζάμια της
πόρτας όταν έχουν υποστεί ζημιά.
Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Απαιτείται προσοχή κατά την
αφαίρεση της πόρτας από τη
συσκευή. Η πόρτα είναι βαριά!
Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού
για φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες
ασφαλείας στη συσκευασία.
Μην καθαρίζετε την καταλυτική εμαγιέ
επίστρωση (εάν υπάρχει) με κανένα
είδος απορρυπαντικού.
2.5 Εσωτερικός φωτισμός
•
Ο τύπος λαμπτήρα πυράκτωσης ή
αλογόνου που χρησιμοποιείται σε
αυτή τη συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακές συσκευές. Μην τον
χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
•
•
Πριν από την αντικατάσταση του
λαμπτήρα, αποσυνδέετε πάντα τη
συσκευή από την ηλεκτρική
τροφοδοσία.
Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες με τις
ίδιες προδιαγραφές.
2.6 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.
•
•
•
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για
να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή
ζώων μέσα στη συσκευή.
2.7 Σέρβις
•
•
Για να επισκευάσετε τη συσκευή,
επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
3.1 Γενική επισκόπηση
1
2
3 4 5 6 7
2
8
5
9
4
12
3
2
10
1
11
3.2 Αξεσουάρ
•
•
Μεταλλική σχάρα
Για μαγειρικά σκεύη, φόρμες γλυκών,
ψητά.
Ταψί ψησίματος
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
•
•
Πίνακας χειριστηρίων
Διακόπτες εστιών
Λυχνία / σύμβολο λειτουργίας
Διακόπτης λειτουργιών φούρνου
Ηλεκτρονικός προγραμματιστής
Διακόπτης θερμοκρασίας
Ένδειξη / σύμβολο θερμοκρασίας
Αντίσταση
Λαμπτήρας
Ανεμιστήρας
Στήριγμα σχάρας, αποσπώμενο
Θέσεις σχαρών
Για κέικ και μπισκότα.
Βαθύ ταψί ψησίματος
Για παρασκευή μουσακά.
Τηλεσκοπικοί βραχίονες
Για τις σχάρες και τα ταψιά.
8
www.electrolux.com
4. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
Για να ρυθμίσετε την ώρα,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Λειτουργίες ρολογιού».
4.1 Πρώτος καθαρισμός
Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα και τα
αποσπώμενα στηρίγματα σχαρών από τη
συσκευή.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Φροντίδα και καθάρισμα».
Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα
πριν από την πρώτη χρήση.
Τοποθετήστε τα εξαρτήματα και τα
αποσπώμενα στηρίγματα σχαρών στην
αρχική τους θέση.
1. Επιλέξτε τη λειτουργία
και τη
μέγιστη θερμοκρασία.
2. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει
για 1 ώρα.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία
και
ρυθμίστε τη μέγιστη θερμοκρασία.
4. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει
για 15 λεπτά.
5. Επιλέξτε τη λειτουργία
και
ρυθμίστε τη μέγιστη θερμοκρασία.
6. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει
για 15 λεπτά.
Τα εξαρτήματα μπορεί να αποκτήσουν
υψηλότερη θερμοκρασία από ό,τι
συνήθως. Από τη συσκευή μπορεί να
αναδυθεί μια οσμή και καπνός. Αυτό είναι
φυσιολογικό. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει
επαρκής κυκλοφορία του αέρα στο
δωμάτιο.
4.2 Προθέρμανση
Προθερμάνετε την κενή συσκευή για να
καούν τα υπολείμματα λίπους.
5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
5.1 Βυθιζόμενοι διακόπτες
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή,
πιέστε το διακόπτη λειτουργίας. Ο
διακόπτης λειτουργίας θα πεταχτεί προς
τα έξω.
5.2 Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της συσκευής
Εξαρτάται από το μοντέλο
εάν η συσκευή σας έχει
λαμπτήρες, σύμβολα
διακοπτών ή ενδείξεις:
• Ο λαμπτήρας ανάβει όταν
η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία.
• Το σύμβολο υποδεικνύει
κατά πόσον ο διακόπτης
ελέγχει μία από τις ζώνες
μαγειρέματος, τις
λειτουργίες του φούρνου
ή τη θερμοκρασία.
• Η ένδειξη ανάβει όταν ο
φούρνος θερμαίνεται.
1. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου για να επιλέξετε μια
λειτουργία φούρνου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
για να επιλέξετε μια ρύθμιση
θερμοκρασίας.
3. Για να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή, στρέψτε τον διακόπτη
λειτουργιών φούρνου και τον
διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση
απενεργοποίησης.
5.3 Λειτουργίες φούρνου
Λειτουργία φούρνου
Εφαρμογή
Θέση απενεργο‐ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
ποίησης
Φωτισμός
Φούρνου
Για την ενεργοποίηση του λαμπτήρα χωρίς λειτουρ‐
γία μαγειρέματος.
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
Για ψήσιμο φαγητού σε μία θέση σχάρας.
Επάνω Θέρμαν‐ Για ρόδισμα ψωμιού, κέικ και γλυκών. Για ολοκλή‐
ση
ρωση του ψησίματος.
Κάτω Θέρμανση Για ψήσιμο κέικ με τραγανή βάση, καθώς και για
συντήρηση φαγητών.
Γκριλ
Για ψήσιμο στο γκριλ φαγητού σε φέτες, καθώς και
για φρυγάνισμα ψωμιού.
Γκριλ Γρήγορο
Για ψήσιμο στο γκριλ μεγάλων ποσοτήτων φαγητού
σε φέτες, καθώς και για φρυγάνισμα ψωμιού.
Γκριλ Με Θερμό
Αέρα
Για ψήσιμο μεγαλύτερων μερίδων κρέατος ή πουλε‐
ρικών με κόκκαλα σε μία θέση σχάρας. Επίσης, για
γκρατινάρισμα και για ρόδισμα.
Θερμός Αέρας /
Απόψυξη
Για ψήσιμο μέχρι και σε τρεις θέσεις σχαρών ταυτό‐
χρονα και για ξήρανση φαγητού.Ρυθμίστε τη θερμο‐
κρασία κατά 20 - 40 °C χαμηλότερα από ό,τι για τη
λειτουργία Πάνω / Κάτω Θέρμανση.
Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
απόψυξη καταψυγμένων τροφίμων, όπως λαχανικά
και φρούτα. Ο χρόνος απόψυξης εξαρτάται από την
ποσότητα και το μέγεθος των κατεψυγμένων τροφί‐
μων.
Πίτσα
Για ψήσιμο φαγητών σε μία θέση σχάρας με έντονο
ρόδισμα και τραγανή βάση. Ρυθμίστε τη θερμοκρα‐
σία κατά 20 - 40 °C χαμηλότερα από ό,τι για τη λει‐
τουργία Πάνω / Κάτω Θέρμανση.
9
10
www.electrolux.com
5.4 Οθόνη
A
B
C
A. Ενδείξεις λειτουργιών
B. Ένδειξη ώρας
C. Ένδειξη λειτουργίας
5.5 Κουμπιά
Κουμπί
Λειτουργία
Κύκλου
ΠΛΗΝ
Για ρύθμιση της ώρας.
ΡΟΛΟΪ
Για ρύθμιση της λειτουργίας ρολογιού.
ΣΥΝ
Για ρύθμιση της ώρας.
5.6 Διακόπτες για τις ζώνες
μαγειρέματος
Μπορείτε να λειτουργήσετε τις εστίες με
τους διακόπτες για τις ζώνες
μαγειρέματος. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης για τις εστίες.
Πρέπει να διαβάσετε τα
κεφάλαια σχετικά με την
ασφάλεια στο εγχειρίδιο
χρήσης των εστιών.
5.7 Σκάλες μαγειρέματος
Ένδειξη διακό‐
πτη
0
1-9
Λειτουργία
Θέση απενεργο‐
ποίησης
Σκάλες μαγειρέμα‐
τος
Διακόπτης διπλής
ζώνης
1. Στρέψτε το διακόπτη στην
απαιτούμενη σκάλα μαγειρέματος.
2. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία
μαγειρέματος, στρέψτε το διακόπτη
στη θέση απενεργοποίησης.
5.8 Χρήση της διπλής ζώνης
(εάν ισχύει)
Για να ενεργοποιήσετε τη
διπλή ζώνη, στρέψτε το
διακόπτη προς τα δεξιά. Μην
τον στρέψετε μέσω της
θέσης διακοπής λειτουργίας.
1. Στρέψτε το διακόπτη δεξιόστροφα
στη θέση 9.
2. Στρέψτε το διακόπτη αργά στο
μέχρι να ακούσετε ένα
σύμβολο
κλικ. Οι δύο ζώνες μαγειρέματος είναι
ενεργοποιημένες.
3. Για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη
σκάλα μαγειρέματος, ανατρέξτε στην
ενότητα «Σκάλες μαγειρέματος».
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ
6.1 Πίνακας λειτουργιών ρολογιού
Λειτουργία ρολογιού
Εφαρμογή
ΩΡΑ
Για ρύθμιση, αλλαγή ή έλεγχο της ώρας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Για ρύθμιση της διάρκειας λειτουργίας της συσκευής.
ΤΕΛΟΣ
Για ρύθμιση της ώρας απενεργοποίησης της συσκευής.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥ‐ Για συνδυασμό της λειτουργίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΤΕΛΟΣ.
ΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗ‐
ΤΗΣ
Για τη ρύθμιση του χρόνου αντίστροφης μέτρησης. Η
λειτουργία αυτή δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργία
της συσκευής.
6.2 Ρύθμιση και αλλαγήτης
ώρας
4. Όταν τελειώσει ο χρόνος, η ένδειξη
Πρέπει να ρυθμίσετε την ώρα πριν θέσετε
σε λειτουργία το φούρνο.
αναβοσβήνει όταν
Η ένδειξη
συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία
ρεύματος, όταν υπήρξε διακοπή
ρεύματος ή όταν δεν έχει ρυθμιστεί ο
χρονοδιακόπτης.
ή το
για να ρυθμίσετε τη
Πιέστε το
σωστή ώρα.
Μετά από περίπου πέντε δευτερόλεπτα,
η ένδειξη σταματάει να αναβοσβήνει και
στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα που
καθορίσατε.
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου και
τη θερμοκρασία.
2. Πιέστε το
3. Πιέστε το
την ώρα.
.
επανειλημμένα μέχρι να
ή
για να ρυθμίσετε
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
.
4. Όταν τελειώσει ο χρόνος, η ένδειξη
6.3 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου και
τη θερμοκρασία.
2. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
.
3. Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε
τον χρόνο για τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
6.4 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΤΕΛΟΣ
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
Για να αλλάξετε την ώρα, πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να αρχίσει να
αναβοσβήνει η ένδειξη
αναβοσβήνει και ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα. Η συσκευή
απενεργοποιείται αυτόματα.
5. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
6. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου και τον διακόπτη
θερμοκρασίας στη θέση
απενεργοποίησης.
.
αναβοσβήνει και ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα. Πιέστε οποιοδήποτε
κουμπί για να απενεργοποιήσετε το
ηχητικό σήμα.
5. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου και τον διακόπτη
θερμοκρασίας στη θέση
απενεργοποίησης.
6. Η συσκευή απενεργοποιείται
αυτόματα.
.
12
www.electrolux.com
6.5 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου και
τη θερμοκρασία.
επανειλημμένα μέχρι να
2. Πιέστε το
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
.
ή το
για να ρυθμίσετε
3. Πιέστε το
τον χρόνο για τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ.
4. Πιέστε το
.
ή το
για να ρυθμίσετε
5. Πιέστε το
τον χρόνο για το ΤΕΛΟΣ.
για επιβεβαίωση.
6. Πιέστε το
Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα
αργότερα, λειτουργεί για το χρόνο της
ρύθμισης ΔΙΑΡΚΕΙΑ και σταματάει στο
χρόνο της ρύθμισης ΤΕΛΟΣ. Μόλις
παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος,
ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
7. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου και τον διακόπτη
θερμοκρασίας στη θέση
απενεργοποίησης.
8. Η συσκευή απενεργοποιείται
αυτόματα.
6.6 Ρύθμιση του
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ
1. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
6.7 Ακύρωση των λειτουργιών
ρολογιού
1. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη της
κατάλληλης λειτουργίας.
2. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο .
Η λειτουργία ρολογιού σβήνει μετά από
μερικά δευτερόλεπτα.
7. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
7.1 Τοποθέτηση των
εξαρτημάτων
Μεταλλική σχάρα:
Σπρώξτε τη σχάρα ανάμεσα στις
ράβδους οδήγησης του στηρίγματος
σχαρών και βεβαιωθείτε ότι τα πόδια είναι
στραμμένα προς τα κάτω.
.
2. Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε
τον απαιτούμενο χρόνο.
Ο Χρονομετρητής τίθεται αυτόματα σε
λειτουργία μετά από 5 δευτερόλεπτα.
3. Μόλις παρέλθει ο ρυθμισμένος
χρόνος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
4. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου στη θέση
απενεργοποίησης.
Βαθύ ταψί:
Σπρώξτε το βαθύ ταψί ανάμεσα στις
ράβδους οδήγησης του στηρίγματος
σχαρών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
13
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην πλένετε τους
τηλεσκοπικούς βραχίονες
στο πλυντήριο πιάτων. Μη
λιπαίνετε τους
τηλεσκοπικούς βραχίονες.
1. Τραβήξτε προς τα έξω τον δεξιό και
τον αριστερό τηλεσκοπικό βραχίονα.
Μεταλλική σχάρα και βαθύ ταψί μαζί:
Σπρώξτε το βαθύ ταψί ανάμεσα στις
ράβδους οδήγησης του στηρίγματος
σχαρών και τη μεταλλική σχάρα στις
επάνω ράβδους οδήγησης και
βεβαιωθείτε ότι τα πόδια είναι στραμμένα
προς τα κάτω.
°C
2. Τοποθετήστε τη μεταλλική σχάρα
επάνω στους τηλεσκοπικούς
βραχίονες και σπρώξτε τους
προσεκτικά στο εσωτερικό της
συσκευής.
Η μικρή εγκοπή στο πάνω
μέρος αυξάνει την ασφάλεια.
Οι εγκοπές λειτουργούν και
ως ασφάλειες ανατροπής. Το
υπερυψωμένο πλαίσιο γύρω
από το ράφι αποτρέπει την
ολίσθηση των μαγειρικών
σκευών από αυτό.
°C
7.2 Τηλεσκοπικοί βραχίονες
Φυλάξτε τις οδηγίες
εγκατάστασης για τους
τηλεσκοπικούς βραχίονες για
μελλοντική χρήση.
Με τους τηλεσκοπικούς βραχίονες,
μπορείτε να τοποθετείτε και να αφαιρείτε
τις σχάρες πιο εύκολα.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε σπρώξει τους
τηλεσκοπικούς βραχίονες πλήρως μέσα
στη συσκευή πριν κλείσετε την πόρτα του
φούρνου.
14
www.electrolux.com
8. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
8.1 Ανεμιστήρας ψύξης
Όταν λειτουργεί η συσκευή, ο
ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται
αυτόματα, ώστε να διατηρούνται ψυχρές
οι επιφάνειες της συσκευής. Εάν
απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ο
ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να
λειτουργεί μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
προκαλέσουν επικίνδυνη υπερθέρμανση.
Για να αποτραπεί κάτι τέτοιο, ο φούρνος
διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας, ο οποίος
διακόπτει την παροχή ρεύματος. Ο
φούρνος ενεργοποιείται ξανά αυτόματα
μόλις μειωθεί η θερμοκρασία.
8.2 Θερμοστάτης ασφαλείας
Η εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή
τα ελαττωματικά εξαρτήματα μπορούν να
9. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
Οι τιμές θερμοκρασίας και
χρόνου ψησίματος στους
πίνακες είναι μόνο
ενδεικτικές. Εξαρτώνται από
τις συνταγές, καθώς και από
την ποιότητα και ποσότητα
των υλικών που
χρησιμοποιούνται.
9.1 Γενικές πληροφορίες
•
•
•
•
•
Η συσκευή έχει πέντε θέσεις σχαρών.
Μετρήστε τις θέσεις των σχαρών
αρχίζοντας από το κάτω μέρος της
συσκευής.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην τοποθετείτε το βαθύ
ταψί ψησίματος στη
χαμηλότερη θέση
σχάρας.
Η συσκευή διαθέτει ένα ειδικό
σύστημα για την κυκλοφορία του αέρα
και ανακυκλώνει διαρκώς τον ατμό.
Με το σύστημα αυτό, μπορείτε να
μαγειρέψετε σε ένα περιβάλλον ατμού,
διατηρώντας τα τρόφιμα μαλακά
εσωτερικά και τραγανά εξωτερικά.
Μειώνει το χρόνο μαγειρέματος και
την κατανάλωση ενέργειας στο
ελάχιστο.
Μπορεί να σχηματιστούν
συμπυκνωμένοι ατμοί στο εσωτερικό
ή στα τζάμια της πόρτας της
συσκευής. Αυτό είναι φυσιολογικό. Να
στέκεστε πάντα μακριά από τη
συσκευή όταν ανοίγετε την πόρτα
κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Για
να μειώσετε τη συμπύκνωση
υδρατμών, αφήστε τη συσκευή να
λειτουργήσει για 10 λεπτά πριν από το
μαγείρεμα.
Καθαρίζετε την υγρασία μετά από
κάθε χρήση της συσκευής.
Μην τοποθετείτε τα αντικείμενα
απευθείας στο δάπεδο της συσκευής
και μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο
επάνω στα εξαρτήματα όταν
μαγειρεύετε. Αυτό μπορεί να αλλάξει
τα αποτελέσματα του ψησίματος και
να προκαλέσει ζημιά στο σμάλτο.
9.2 Ψήσιμο κέικ
•
•
Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου
πριν περάσουν 3/4 του καθορισμένου
χρόνου ψησίματος.
Εάν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο
ταψιά ψησίματος, αφήστε ένα κενό
επίπεδο ανάμεσά τους.
9.3 Μαγείρεμα κρέατος και
ψαριού
•
Για τρόφιμα με πολύ λίπος,
χρησιμοποιήστε ένα βαθύ ταψί,
προκειμένου να μη λερωθεί ο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
φούρνος με λεκέδες που ίσως να μη
βγαίνουν.
Αφήστε το κρέας να κρυώσει για
περίπου 15 λεπτά πριν το κόψετε,
ώστε να μη χάσει τους χυμούς του.
Για να αποφύγετε τον πολύ καπνό στο
φούρνο όταν ψήνετε, προσθέστε λίγο
νερό στο βαθύ ταψί. Για να αποφύγετε
τη συμπύκνωση του καπνού,
προσθέτετε νερό κάθε φορά που το
νερό εξατμίζεται.
15
Αρχικά, παρακολουθείτε την απόδοση
όταν μαγειρεύετε. Βρείτε τις πλέον
κατάλληλες ρυθμίσεις (σκάλα
μαγειρέματος, διάρκεια μαγειρέματος
κ.λπ.) για τα μαγειρικά σας σκεύη, τις
συνταγές σας και τις ποσότητες όταν
χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή.
9.4 Χρόνοι μαγειρέματος
Η διάρκεια μαγειρέματος εξαρτάται από
το είδος του φαγητού, τη σύσταση και τον
όγκο του.
9.5 Πίνακας μαγειρέματος και ψησίματος
Κέικ
Τύπος
φαγητού
Πάνω + Κάτω Θέρ‐
μανση
Θερμός Αέρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση
σχάρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση
σχάρας
Ζύμη
170
2
160
3 (2 και 4) 45 - 60
Σε φόρμα
για κέικ
Ζύμη για
μπισκότα
σόρτμ‐
πρεντ
170
2
160
3 (2 και 4) 20 - 30
Σε φόρμα
για κέικ
Cheese
cake με
βουτυρό‐
γαλα
170
1
165
2
60 - 80
Σε φόρμα
για κέικ
των 26 cm
Κέικ μή‐
λου (Μη‐
λόπιτα)1)
170
2
160
2 (αριστε‐
ρά και δε‐
ξιά)
80 - 100
Σε δύο
φόρμες για
κέικ των 20
cm επάνω
σε μεταλλι‐
κή σχάρα
Στρούντελ 175
3
150
2
60 - 80
Σε ταψί
ψησίματος
Πάστα
φλώρα
2
165
2 (αριστε‐
ρά και δε‐
ξιά)
30 - 40
Σε φόρμα
για κέικ
των 26 cm
170
Χρόνος
(λεπτά)
Σχόλια
16
www.electrolux.com
Τύπος
φαγητού
Πάνω + Κάτω Θέρ‐
μανση
Θερμός Αέρας
Χρόνος
(λεπτά)
Σχόλια
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση
σχάρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση
σχάρας
170
2
160
2
50 - 60
Σε φόρμα
για κέικ
των 26 cm
Χριστου‐ 160
γεννιάτικο
κέικ / Κέικ
φρού‐
των1)
2
150
2
90 - 120
Σε φόρμα
για κέικ
των 20 cm
Τάρτα με
δαμάσκη‐
να1)
175
1
160
2
50 - 60
Σε μακρό‐
στενη φόρ‐
μα
Μικρά κέικ 170
- ένα επί‐
πεδο
3
140 - 150
3
20 - 30
Σε ταψί
ψησίματος
Μικρά κέικ - δύο επί‐
πεδα
-
140 - 150
2 και 4
25 - 35
Σε ταψί
ψησίματος
Μικρά κέικ - τρία επί‐
πεδα
-
140 - 150
1, 3 και 5
30 - 45
Σε ταψί
ψησίματος
Μπισκό‐
τα / ζύμη
σε λωρί‐
δες - ένα
επίπεδο
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Σε ταψί
ψησίματος
Μπισκό‐
τα / ζύμη
σε λωρί‐
δες - δύο
επίπεδα
-
-
140 - 150
2 και 4
35 - 40
Σε ταψί
ψησίματος
Μπισκό‐
τα / ζύμη
σε λωρί‐
δες - τρία
επίπεδα
-
-
140 - 150
1, 3 και 5
35 - 45
Σε ταψί
ψησίματος
Μαρέγκες
- ένα επί‐
πεδο
120
3
120
3
80 - 100
Σε ταψί
ψησίματος
Αφράτο
κέικ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος
φαγητού
Πάνω + Κάτω Θέρ‐
μανση
Θερμός Αέρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση
σχάρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση
σχάρας
Μαρέγκες
- δύο επί‐
πεδα1)
-
-
120
Φραντζο‐
λάκια1)
190
3
Εκλέρ 190
ένα επίπε‐
δο
Εκλέρ δύο επί‐
πεδα
17
Χρόνος
(λεπτά)
Σχόλια
2 και 4
80 - 100
Σε ταψί
ψησίματος
190
3
12 - 20
Σε ταψί
ψησίματος
3
170
3
25 - 35
Σε ταψί
ψησίματος
-
-
170
2 και 4
35 - 45
Σε ταψί
ψησίματος
Τάρτες
180
2
170
2
45 - 70
Σε φόρμα
για κέικ
των 20 cm
Κέικ
φρούτων
160
1
150
2
110 - 120
Σε φόρμα
για κέικ
των 24 cm
Κέικ «σά‐
ντουιτς»
170
1
160
2 (αριστε‐
ρά και δε‐
ξιά)
50 - 60
Σε φόρμα
για κέικ
των 20 cm
Χρόνος
(λεπτά)
Σχόλια
1) Προθερμάνετε τον φούρνο για 10 λεπτά.
Ψωμί και πίτσα
Τύπος
φαγητού
Πάνω + Κάτω Θέρ‐
μανση
Θερμός Αέρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση
σχάρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση
σχάρας
Λευκό ψω‐ 190
μί1)
1
190
1
60 - 70
1 - 2 τεμά‐
χια, 500 g
το τεμάχιο
Ψωμί σί‐
καλης
190
1
180
1
30 - 45
Σε μακρό‐
στενη
φόρμα
Ψωμά‐
κια 1)
190
2
180
2 (2 και 4)
25 - 40
6 - 8 ψω‐
μάκια σε
ταψί ψησί‐
ματος
18
www.electrolux.com
Τύπος
φαγητού
Πάνω + Κάτω Θέρ‐
μανση
Θερμός Αέρας
Χρόνος
(λεπτά)
Σχόλια
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση
σχάρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση
σχάρας
Πίτσα1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Σε ταψί
ψησίματος
ή βαθύ τα‐
ψί
Βουτήμα‐
τα1)
200
3
190
3
10 - 20
Σε ταψί
ψησίματος
Χρόνος
(λεπτά)
Σχόλια
1) Προθερμάνετε τον φούρνο για 10 λεπτά.
Τάρτες
Τύπος
φαγητού
Πάνω + Κάτω Θέρ‐
μανση
Θερμός Αέρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση
σχάρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση
σχάρας
Σουφλέ
200
ζυμαρικών
2
180
2
40 - 50
Σε φόρμα
Σουφλέ
200
λαχανικών
2
175
2
45 - 60
Σε φόρμα
Κις1)
180
1
180
1
50 - 60
Σε φόρμα
Λαζάνια1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Σε φόρμα
Καννελό‐
νια1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Σε φόρμα
Χρόνος
(λεπτά)
Σχόλια
1) Προθερμάνετε τον φούρνο για 10 λεπτά.
Κρέας
Τύπος
φαγητού
Πάνω + Κάτω Θέρ‐
μανση
Θερμός Αέρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση
σχάρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση
σχάρας
Βοδινό
200
2
190
2
50 - 70
Σε μεταλ‐
λική σχά‐
ρα
Χοιρινό
180
2
180
2
90 - 120
Σε μεταλ‐
λική σχά‐
ρα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος
φαγητού
Πάνω + Κάτω Θέρ‐
μανση
Θερμός Αέρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση
σχάρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση
σχάρας
190
2
175
Ψητό βοδι‐ 210
νό, λίγο
ψημένο
2
Ψητό βοδι‐ 210
νό, μέτρια
ψημένο
19
Χρόνος
(λεπτά)
Σχόλια
2
90 - 120
Σε μεταλ‐
λική σχά‐
ρα
200
2
50 - 60
Σε μεταλ‐
λική σχά‐
ρα
2
200
2
60 - 70
Σε μεταλ‐
λική σχά‐
ρα
Ψητό βοδι‐ 210
νό, καλο‐
ψημένο
2
200
2
70 - 75
Σε μεταλ‐
λική σχά‐
ρα
Χοιρινό
180
ωμοπλάτη
2
170
2
120 - 150
Με την πέ‐
τσα
Μπούτι
χοιρινό
180
2
160
2
100 - 120
2 κομμάτια
Αρνί
190
2
175
2
110 - 130
Μπούτι
Κοτόπου‐
λο
220
2
200
2
70 - 85
Ολόκληρη
Γαλοπού‐
λα
180
2
160
2
210 - 240
Ολόκληρη
Πάπια
175
2
220
2
120 - 150
Ολόκληρη
Χήνα
175
2
160
1
150 - 200
Ολόκληρη
Κουνέλι
190
2
175
2
60 - 80
Σε κομμά‐
τια
Λαγός
190
2
175
2
150 - 200
Σε κομμά‐
τια
Φασιανός
190
2
175
2
90 - 120
Ολόκληρη
Μοσχάρι
20
www.electrolux.com
Ψάρι
Τύπος
φαγητού
Πάνω + Κάτω Θέρ‐
μανση
Θερμός Αέρας
Χρόνος
(λεπτά)
Σχόλια
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση
σχάρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση
σχάρας
Πέστρο‐
φα / Συν‐
αγρίδα
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 ψά‐
ρια
Τόνος /
Σολομός
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 φιλέ‐
τα
Χρόνος (λεπτά)
Κομμάτια (g)
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Μοσχαρί‐
σια φιλέτα
4
800
Βοδινές
μπριζόλες
4
9.6 Γκριλ
Προθερμάνετε τον κενό
φούρνο για 3 λεπτά πριν
από το ψήσιμο.
Τύπος
φαγητού
Ποσότητα
Θέση
σχάρας
1η πλευ‐
ρά
2η πλευ‐
ρά
μέγ.
12 - 15
12 - 14
4
600
μέγ.
10 - 12
6-8
4
Λουκάνικα 8
-
μέγ.
12 - 15
10 - 12
4
Χοιρινές
μπριζόλες
600
μέγ.
12 - 16
12 - 14
4
Κοτόπου‐ 2
λο (κομμέ‐
νο στα 2)
1000
μέγ.
30 - 35
25 - 30
4
Κεμπάπ
-
μέγ.
10 - 15
10 - 12
4
Στήθος κο‐ 4
τόπουλο
400
μέγ.
12 - 15
12 - 14
4
Μπιφτέκι
6
600
μέγ.
20 - 30
-
4
Φιλέτο
ψαριού
4
400
μέγ.
12 - 14
10 - 12
4
Τοστ (σά‐
ντουιτς)
4-6
-
μέγ.
5-7
-
4
Φρυγανι‐ 4 - 6
σμένο ψω‐
μί
-
μέγ.
2-4
2-3
4
4
4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
21
9.7 Γκριλ με Θερμό Αέρα
Βοδινό
Τύπος φαγητού
Ποσότητα
Θερμοκρασία Χρόνος (λε‐
(°C)
πτά)
Θέση σχάρας
Ψητό βοδινό ή φι‐
λέτο, λίγο ψημέ‐
νο1)
για κάθε εκα‐
τοστό πάχους
190 - 200
5-6
1ή2
Ψητό βοδινό ή φι‐
λέτο, μέτρια ψημέ‐
νο1)
για κάθε εκα‐
τοστό πάχους
180 - 190
6-8
1ή2
Ψητό βοδινό ή φι‐
λέτο, καλοψημέ‐
νο1)
για κάθε εκα‐
τοστό πάχους
170 - 180
8 - 10
1ή2
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Χοιρινό
Τύπος φαγητού
Ποσότητα
(kg)
Θερμοκρασία Χρόνος (λε‐
(°C)
πτά)
Θέση σχάρας
Ωμοπλάτη, λαι‐
1 - 1.5
μός, χοιρινό μπού‐
τι
160 - 180
90 - 120
1ή2
Μπριζόλα, παϊδά‐
κια
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1ή2
Ρολό κιμάς
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1ή2
Κότσι χοιρινό
(προμαγειρεμένο)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1ή2
Μοσχάρι
Τύπος φαγη‐
τού
Ποσότητα (kg) Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λε‐
πτά)
Θέση σχάρας
Ψητό μοσχάρι
1
160 - 180
90 - 120
1ή2
Μοσχάρι κότσι
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1ή2
Αρνί
Τύπος φαγη‐
τού
Ποσότητα (kg) Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λε‐
πτά)
Θέση σχάρας
Αρνί μπούτι,
ψητό αρνί
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1ή2
Σπάλα Αρνιού
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1ή2
22
www.electrolux.com
Πουλερικά
Τύπος φαγη‐
τού
Ποσότητα (kg) Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λε‐
πτά)
Θέση σχάρας
Μερίδες πουλε‐ 0,2 - 0,25 η κα‐ 200 - 220
ρικών
θεμία
30 - 50
1ή2
Κοτόπουλο, μι‐
σό
190 - 210
35 - 50
1ή2
Κοτόπουλο, κό‐ 1 - 1.5
τα
190 - 210
50 - 70
1ή2
Πάπια
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1ή2
Χήνα
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1ή2
Γαλοπούλα
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1ή2
Γαλοπούλα
4-6
140 - 160
150 - 240
1ή2
Χρόνος (λε‐
πτά)
Θέση σχάρας
40 - 60
1ή2
0,4 - 0,5 το κα‐
θένα
Ψάρι (στον ατμό)
Τύπος φαγη‐
τού
Ποσότητα (kg) Θερμοκρασία
(°C)
Ψάρι ολόκληρο 1 - 1.5
210 - 220
9.8 Απόψυξη
Τύπος φαγη‐ Ποσότη‐
τού
τα (g)
Χρόνος
απόψυξης
(λεπτά)
Επιπλέον χρό‐
νος απόψυξης
(λεπτά)
Σχόλια
Κοτόπουλο
1000
100 - 140
20 - 30
Τοποθετήστε το κοτό‐
πουλο επάνω σε ένα
αναποδογυρισμένο πια‐
τάκι μέσα σε ένα μεγάλο
πιάτο Γυρίστε από την
άλλη πλευρά μόλις πε‐
ράσει ο μισός χρόνος.
Κρέας
1000
100 - 140
20 - 30
Γυρίστε από την άλλη
πλευρά μόλις περάσει ο
μισός χρόνος.
Κρέας
500
90 - 120
20 - 30
Γυρίστε από την άλλη
πλευρά μόλις περάσει ο
μισός χρόνος.
Πέστροφα
150
25 - 35
10 - 15
-
Φράουλες
300
30 - 40
10 - 20
-
Βούτυρο
250
30 - 40
10 - 15
-
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
23
Τύπος φαγη‐ Ποσότη‐
τού
τα (g)
Χρόνος
απόψυξης
(λεπτά)
Επιπλέον χρό‐
νος απόψυξης
(λεπτά)
Σχόλια
Κρέμα
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Μπορείτε να χτυπήσετε
την κρέμα ακόμη και αν
παραμένει ελαφρώς πα‐
γωμένη σε κάποια ση‐
μεία.
Τούρτα
1400
60
60
-
9.9 Ξήρανση - Θερμός Αέρας
•
•
ο μισός χρόνος ξήρανσης, ανοίξτε την
πόρτα και αφήστε τον να κρυώσει για
μια νύχτα για να ολοκληρωθεί η
ξήρανση.
Καλύψτε τα ταψιά με χαρτί ανθεκτικό
στο λίπος ή λαδόκολλα.
Για καλύτερα αποτελέσματα,
σταματήστε τον φούρνο μόλις περάσει
Λαχανικά
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (ώρες) Θέση σχάρας
Φασόλια
60 - 70
Πιπεριές
60 - 70
Λαχανικά για
σούπα
1 θέση
2 θέσεις
6-8
3
1/4
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Μανιτάρια
50 - 60
6-8
3
1/4
Μυρωδικά
40 - 50
2-3
3
1/4
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (ώρες) Θέση σχάρας
Δαμάσκηνα
60 - 70
Βερίκοκα
Φρούτα
1 θέση
2 θέσεις
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Φέτες μήλου
60 - 70
6-8
3
1/4
Αχλάδια
60 - 70
6-9
3
1/4
10. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
10.1 Σημειώσεις για τον
καθαρισμό
•
Καθαρίστε την πρόσοψη της
συσκευής με ένα μαλακό πανί, χλιαρό
νερό και ένα προϊόν καθαρισμού.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές
επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα
εξειδικευμένο καθαριστικό.
Καθαρίζετε το εσωτερικό της
συσκευής μετά από κάθε χρήση. Η
συσσώρευση λίπους ή άλλων
υπολειμμάτων φαγητού μπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά. Ο κίνδυνος
είναι μεγαλύτερος για το ταψί του
γκριλ.
Καθαρίστε τους επίμονους λεκέδες με
ειδικά καθαριστικά για φούρνους.
Καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα μετά
από κάθε χρήση και αφήνετέ τα να
στεγνώσουν. Χρησιμοποιείτε ένα
μαλακό πανί, χλιαρό νερό και ένα
προϊόν καθαρισμού.
Αν χρησιμοποιείτε αντικολλητικά
εξαρτήματα, μην τα καθαρίζετε με
ισχυρά καθαριστικά, αιχμηρά
αντικείμενα ή στο πλυντήριο πιάτων.
Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην
αντικολλητική επικάλυψη.
10.2 Συσκευές από ανοξείδωτο
χάλυβα ή αλουμίνιο
Καθαρίστε την πόρτα του
φούρνου χρησιμοποιώντας
μόνο ένα υγρό πανί ή ένα
σφουγγάρι. Στεγνώστε την
με ένα μαλακό πανί.
Μη χρησιμοποιείτε σύρμα,
οξέα ή προϊόντα που
χαράσσουν, διότι μπορεί να
καταστρέψουν την επιφάνεια
του φούρνου. Καθαρίστε το
χειριστήριο του φούρνου
λαμβάνοντας τις ίδιες
προφυλάξεις.
10.3 Καθαρισμός του λάστιχου
της πόρτας
•
•
Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο της
πόρτας. Το λάστιχο της πόρτας
βρίσκεται περιφερειακά του πλαισίου
του εσωτερικού του φούρνου. Μη
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν έχει
καταστραφεί το λάστιχο της πόρτας.
Επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Για το καθάρισμα του λάστιχου της
πόρτας, ανατρέξτε στις γενικές
πληροφορίες για το καθάρισμα.
10.4 Αφαίρεση των
στηριγμάτων ταψιών
Για να καθαρίσετε τον φούρνο, αφαιρέστε
τα στηρίγματα ταψιών.
1. Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του
στηρίγματος ταψιών για να το
αποσπάσετε από το πλαϊνό τοίχωμα.
2. Τραβήξτε το πίσω άκρο του
στηρίγματος ταψιών από το πλαϊνό
τοίχωμα και αφαιρέστε το.
1
2
Τοποθετήστε τα στηρίγματα ταψιών στη
θέση τους, ακολουθώντας την
παραπάνω διαδικασία με την αντίστροφη
σειρά.
Οι πείροι στερέωσης των
τηλεσκοπικών βραχιόνων
πρέπει να είναι στραμμένοι
προς τα εμπρός.
10.5 Αφαίρεση και εγκατάσταση
της πόρτας
Η πόρτα του φούρνου διαθέτει τρία
τζάμια.Μπορείτε να αφαιρέσετε την
πόρτα του φούρνου και τα εσωτερικά
τζάμια για να τα καθαρίσετε.
Η πόρτα του φούρνου
μπορεί να κλείσει, αν
επιχειρήσετε να αφαιρέσετε
τα τζάμια πριν αφαιρέσετε
την πόρτα του φούρνου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
25
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε τον
φούρνο χωρίς τα τζάμια.
1. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα και
κρατήστε και τους δύο μεντεσέδες.
2. Ανασηκώστε και στρέψτε τους
μοχλούς και στους δύο μεντεσέδες.
4. Τοποθετήστε την πόρτα επάνω σε
ένα απαλό πανί και σε σταθερή
επιφάνεια.
5. Κρατήστε το πλαίσιο της πόρτας (B)
στο πάνω άκρο της πόρτας και από
τις δύο πλευρές και σπρώξτε το προς
τα μέσα για να απασφαλιστεί το κλιπ.
2
B
1
3. Κλείστε την πόρτα του φούρνου μέχρι
τη μέση της πρώτης θέσης
ανοίγματος. Στη συνέχεια, τραβήξτε
την πόρτα προς τα εμπρός και
αφαιρέστε την από την έδρα της.
6. Τραβήξτε το πλαίσιο της πόρτας
προς τα εμπρός για να το
αφαιρέσετε.
7. Κρατήστε τα τζάμια της πόρτας από
την επάνω πλευρά τους και τραβήξτε
τα προσεκτικά προς τα έξω ένα - ένα.
Αρχίστε από το επάνω τζάμι.
Βεβαιωθείτε ότι το τζάμι ολισθαίνει
εντελώς εκτός των στηριγμάτων.
8. Καθαρίστε τα τζάμια με νερό και
σαπούνι. Σκουπίστε προσεκτικά τα
τζάμια.
26
www.electrolux.com
Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός,
τοποθετήστε τα τζάμια και την πόρτα του
φούρνου στη θέση τους.
Πραγματοποιήστε τα παραπάνω βήματα
με την αντίστροφη σειρά.
Βεβαιωθείτε ότι τα τζάμια φούρνου (A και
B) έχουν επανατοποθετηθεί με τη σωστή
σειρά. Αναζητήστε το σύμβολο / την
εκτυπωμένη ζώνη στο πλάι του τζαμιού,
κάθε τζάμι είναι διαφορετικό ώστε να είναι
ευκολότερη η αποσυναρμολόγηση και
συναρμολόγηση.
A
τη ζημιά στο γυάλινο κάλυμμα του
λαμπτήρα και στο εσωτερικό του
φούρνου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Αποσυνδέστε την ασφάλεια
προτού αντικαταστήσετε το
λαμπτήρα.
Ο λαμπτήρας και το γυάλινο
κάλυμμα του λαμπτήρα
μπορεί να είναι ζεστά.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Πιάνετε πάντα το λαμπτήρα
αλογόνου με ένα πανί, για να
αποτρέψετε το κάψιμο
υπολειμμάτων λίπους επάνω
στο λαμπτήρα.
B
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε τις ασφάλειες από τον
πίνακα ασφαλειών ή
απενεργοποιήστε τον
ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος.
Ο πίσω λαμπτήρας
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το
μεσαίο τζάμι στις υποδοχές σωστά.
A
B
1. Στρέψτε το γυάλινο κάλυμμα του
λαμπτήρα αριστερόστροφα για να το
αφαιρέσετε.
2. Καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα με
κατάλληλο λαμπτήρα ανθεκτικό στη
θερμότητα σε θερμοκρασίες έως 300
°C.
4. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα στη
θέση του.
10.6 Αντικατάσταση του
λαμπτήρα
Τοποθετήστε ένα πανί στο κάτω μέρος
του εσωτερικού της συσκευής. Αποτρέπει
11. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
27
11.1 Τι να κάνετε αν ...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Οι ζώνες μαγειρέματος δεν
λειτουργούν.
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για την εντοιχιζόμενη
επιφάνεια μαγειρέματος.
Δεν μπορείτε να ενεργο‐
Ο φούρνος είναι εσφαλμέ‐
ποιήσετε ή να λειτουργήσε‐ να συνδεδεμένος στην
τε τον φούρνο. Η οθόνη εμ‐ ηλεκτρική παροχή.
φανίζει την ένδειξη «400»
και ακούγεται ένα ηχητικό
σήμα.
Ελέγξτε αν ο φούρνος είναι
σωστά συνδεδεμένος στην
ηλεκτρική παροχή (ανα‐
τρέξτε στο διάγραμμα συν‐
δεσμολογίας αν διατίθεται).
Ο φούρνος δεν θερμαίνε‐
ται.
Ο φούρνος είναι απενεργο‐ Ενεργοποιήστε τον φούρ‐
ποιημένος.
νο.
Ο φούρνος δεν θερμαίνε‐
ται.
Δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι. Ρυθμίστε το ρολόι.
Ο φούρνος δεν θερμαίνε‐
ται.
Δεν έχουν γίνει οι απαραί‐
τητες ρυθμίσεις.
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμί‐
σεις είναι σωστές.
Ο φούρνος δεν θερμαίνε‐
ται.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια εί‐
ναι η αιτία της δυσλειτουρ‐
γίας. Αν η ασφάλεια πέφτει
επανειλημμένα, επικοινω‐
νήστε με έναν πιστοποιημέ‐
νο ηλεκτρολόγο.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουρ‐
γεί.
Ο λαμπτήρας είναι ελαττω‐ Αντικαταστήστε το λαμπτή‐
ματικός.
ρα.
Στο φαγητό και το εσωτερι‐ Έχετε αφήσει το φαγητό
Μην αφήνετε το φαγητό μέ‐
κό του φούρνου συσσω‐
μέσα στο φούρνο για πολύ σα στο φούρνο για διάστη‐
ρεύονται ατμοί και υγρασία. μεγάλο χρονικό διάστημα. μα άνω των 15 - 20 λεπτών
μετά την ολοκλήρωση του
ψησίματος.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη «12.00».
Υπήρξε διακοπή ρεύματος. Ρυθμίστε ξανά το ρολόι.
11.2 Δεδομένα Σέρβις
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπό μας ή το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο
μπροστινό πλαίσιο του εσωτερικού της
συσκευής. Μην αφαιρείτε την πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών από το
εσωτερικό της συσκευής.
Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο
σέρβις βρίσκονται στην πινακίδα
Σας συνιστούμε να σημειώσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ:
Μοντέλο (MOD.)
.........................................
Κωδικός προϊόντος (PNC)
.........................................
28
www.electrolux.com
Σας συνιστούμε να σημειώσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ:
Αριθμός σειράς (S.N.)
.........................................
12. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
12.1 Εντοιχισμός σε πάγκο
κουζίνας
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να
πραγματοποιείται μόνο από
εκπαιδευμένα και
εξουσιοδοτημένα άτομα. Εάν
δεν την παραπέμψετε σε
εκπαιδευμένο και
εξουσιοδοτημένο άτομο,
ακυρώνεται η εγγύηση σε
περίπτωση που προκληθεί
ζημιά.
Πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή,
τοποθετήστε την αντίστοιχη εστία από
τον πίνακα.
Είδος
Μέγιστη ισχύς
EHA6040
6500 W
EHA6046
7600 W
EHA6041
6400 W
EHS6040
7000 W
12.2 Ηλεκτρική σύνδεση με τις
εστίες
Η πρίζα σύνδεσης των εστιών βρίσκεται
στο επάνω μέρος του θαλάμου του
φούρνου. Οι εστίες διαθέτουν καλώδια
σύνδεσης για τις ζώνες μαγειρέματος και
το καλώδιο γείωσης. Τα καλώδια
σύνδεσης διαθέτουν βύσματα plug-in. Για
να συνδέσετε τις εστίες στο φούρνο,
συνδέστε τα βύσματα στις σωστές πρίζες
του φούρνου. Ο σχεδιασμός των
βυσμάτων και των πριζών αποτρέπει τις
εσφαλμένες συνδέσεις.
12.3 Εντοιχισμός
548 21
min. 550
600
558
114
16
20
min. 560
589
594
573
594
5
3
12.4 Στερέωση της συσκευής
στο ντουλάπι
A
B
12.5 Ηλεκτρική εγκατάσταση
Ο κατασκευαστής δεν είναι
υπεύθυνος για τυχόν βλάβες
σε περίπτωση μη τήρησης
των προφυλάξεων
ασφαλείας των κεφαλαίων
σχετικά με την ασφάλεια.
Αυτή η συσκευή παρέχεται χωρίς φις και
καλώδιο τροφοδοσίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
12.6 Καλώδιο
N 4 = καλώδιο ουδετέρου
12.7 Σύνδεση του πίνακα
ακροδεκτών
Εάν η τάση δικτύου είναι διαφορετική,
αναδιατάξτε τις γέφυρες στον πίνακα
ακροδεκτών (ανατρέξτε στο διάγραμμα
συνδεσμολογίας παρακάτω). Συνδέστε το
καλώδιο γείωσης στον ακροδέκτη. Μετά
τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας
στον πίνακα ακροδεκτών, ασφαλίστε το
με σφιγκτήρα σύνδεσης.
Η συσκευή διαθέτει έναν 6-πολικό πίνακα
ακροδεκτών. Οι γέφυρες είναι
ρυθμισμένες για τριφασική τροφοδοσία
400 V με ουδέτερο καλώδιο.
3N ~
2N ~
1
2
3
5
4
230V ~
1
2
3
5
4
230V ~
Για τη διατομή του καλωδίου, ανατρέξτε
στη συνολική ισχύ στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών.
= καλώδιο γείωσης
230V ~
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
230V ~
Κατάλληλοι τύποι καλωδίου για
εγκατάσταση ή αντικατάσταση:
1
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
= 70 mm
1
29
L 1 – 2 – 3 = καλώδια φάσης
2
3
4
13. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
13.1 Δελτίο προϊόντος και πληροφορίες σύμφωνα με τον
κανονισμό της ΕΕ 65-66/2014
Όνομα προμηθευτή
Electrolux
Αναγνωριστικό μοντέλου
EON3430AOX
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης
100.0
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
A
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λει‐
τουργία Πάνω + Κάτω Θέρμανση
0.93 kWh/κύκλο
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λει‐
τουργία με αντιστάσεις και αέρα
0.85 kWh/κύκλο
Πλήθος θαλάμων
1
Πηγή θερμότητας
Ηλεκτρική ενέργεια
Όγκος
72 l
Τύπος φούρνου
Φούρνος κάτω πάγκου
2
3
5
4
30
www.electrolux.com
Μάζα
32.6 kg
EN 60350-1 - Οικιακές ηλεκτρικές
συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 1:
Κουζίνες, φούρνοι, φούρνοι με ατμό και
γκριλ - Μέθοδοι μέτρησης απόδοσης.
13.2 Εξοικονόμηση ενέργειας
Η συσκευή περιλαμβάνει
δυνατότητες που
συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση ενέργειας κατά
τη διάρκεια του καθημερινού
μαγειρέματος.
Όταν η διάρκεια μαγειρέματος είναι
μεγαλύτερη από 30 λεπτά, μειώστε τη
θερμοκρασία του φούρνου στο ελάχιστο
3 - 10 λεπτά προτού ο χρόνος
μαγειρέματος ολοκληρωθεί, ανάλογα με
τη διάρκεια μαγειρέματος. Η
υπολειπόμενη θερμότητα μέσα στον
φούρνο θα συνεχίσει το μαγείρεμα.
Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να ζεστάνετε άλλα φαγητά.
Γενικές συμβουλές
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα φούρνου είναι
σωστά κλεισμένη ενώ η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία και διατηρήστε
την κλειστή όσο το δυνατόν περισσότερο
κατά τη διάρκεια του ψησίματος.
Χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη για να
βελτιώσετε την εξοικονόμηση ενέργειας.
Μαγείρεμα με αέρα
Όποτε είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε τις
λειτουργίες μαγειρέματος με αέρα για να
εξοικονομήσετε ενέργεια.
Διατήρηση του φαγητού ζεστού
Επιλέξετε τη χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση
θερμοκρασίας για να χρησιμοποιήσετε
την υπολειπόμενη θερμότητα και να
διατηρήσετε ζεστό ένα φαγητό.
Όταν είναι εφικτό, μην προθερμαίνετε τον
φούρνο προτού τοποθετήσετε το φαγητό
μέσα στον φούρνο.
14. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
*
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
31
867341259-A-512017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising