Electrolux OOP601NX User manual

Electrolux OOP601NX User manual
OOP601NX
SV
Ångugn
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................7
4. KONTROLLPANELEN........................................................................................8
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING......................................................................... 8
6. DAGLIG ANVÄNDNING..................................................................................... 9
7. KLOCKFUNKTIONER...................................................................................... 12
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR....................................................................... 13
9. TILLVALSFUNKTIONER.................................................................................. 17
10. TRICKS OCH TIPS.........................................................................................18
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 30
12. FELSÖKNING.................................................................................................34
13. INSTALLATION.............................................................................................. 37
14. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 39
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
•
•
•
•
•
•
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
SVENSKA
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig
är stängd när apparaten är i drift.
Värme och fukt kan byggas upp
bakom en stängd dörr/lucka och
orsaka efterföljande skador på
apparaten, bostaden eller golvet.
Stäng inte luckan förrän apparaten
har svalnat helt efter användning.
•
•
•
2.6 Pyrolysrengöring
VARNING!
Risk för skador / brand /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
•
2.4 Matlagning med ånga
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
•
Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Öppna inte luckan till produkten
under ångkokning.
– Öppna ugnsluckan försiktigt efter
ångkokning.
•
•
2.5 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
•
•
Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion
för Första användningstillfället ska du
ta ut följande ur ugnsutrymmet:
– alla överblivna matrester, oljeeller fettspill/rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor som medföljer
produkten) och särskilt kastruller,
pannor, brickor, köksredskap som
är behandlade med en non-stickbeläggning.
Läs noggrant alla anvisningar om
pyrolysrengöring.
Håll barn och husdjur borta från
produkten när pyrolysrengöring är
igång.
Ugnen blir mycket varm och varm luft
släpps ut från ventilerna.
Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och
efter varje pyrolysrengöring.
– tillse god ventilation under och
efter första användningstillfället
vid användning vid maximal
temperatur.
Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
pyrolysugnar.
SVENSKA
•
•
•
– Se till att inte husdjur (särskilt
fåglar) kommer i produktens
närhet under och efter
pyrolysrengöringen. Detta gäller
även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla pyrolysugnar när det pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga
temperaturen vid pyrolytisk rengöring
och kan även släppa ut skadliga
ångor i små mängder.
Ångor som släpps ut från
pyrolysugnar/matlagningsrester är
inte skadliga för människor, inklusive
barn eller personer med sjukdom.
2.7 Lampa inuti produkten
•
•
•
2.8 Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.9 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Display
Temperaturvred
Vattenlåda
Värmeelement
Uttag för matlagningstermometern
Lampa
Fläkt
Ugnsstegar, löstagbara
Tömningsslang
Vattenutloppsventil
Ugnsnivåer
Ånginlopp
7
8
www.electrolux.com
3.2 Tillbehör
•
•
•
•
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Patisseriplåt
För småfranskor, kringlor och
småkakor.
Matlagningstermometer
För att mäta temperaturen inuti
maten.
•
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Knappar
Sensorfält/knapp
Funktion
Beskrivning
SIGNALUR
Ställa in SIGNALURET. Håll den inne i
mer än 3 sekunder för att tända eller
släcka ugnslampan.
KLOCKA
Ställa in en klockfunktion.
TEMPERATUR För att kontrollera ugnens eller matlag‐
ningstermometerns temperatur (om så‐
dan ingår). Använd endast när en vär‐
mefunktion är igång.
4.2 Display
A
H
G
F
B
E
C
D
A. Timer / Temperatur
B. Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
C. Vattenlåda
D. Matlagningstermometer (endast
vissa modeller)
E. Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
F. Timmar / minuter
G. Demo-läge (endast vissa modeller)
H. Klockfunktioner
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet
"Klockfunktioner" för att
ställa in tiden.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
SVENSKA
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.2 Förvärmning
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
innan du använder den första gången.
1. Välj funktionen
temperatur.
och maximal
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Välj funktionen
och ställ in
maximal temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
5. Stäng av ugnen och låt den svalna.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Se till att
ventilationen är tillräcklig i rummet.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Ugnsfunk‐
tion
6.1 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
6.2 Tillagningsfunktioner
Ugnsfunk‐
tion
Avstängt läge
För att minska upp‐
värmningstiden.
Snabbstart
Varmluft
Pizza/Paj
För bakning och stek‐
ning på en ugnsnivå.
Över-under‐
värme (Över-/
Undervärme)
Program
Ugnen är avstängd.
För att baka på upp till
tre hyllpositioner samti‐
digt och för att torka
mat.Ställ in temperatu‐
ren 20 - 40 °C lägre än
för över-/undervärme.
För ugnsbakning på en
nivå av rätter som krä‐
ver mer intensiv bryning
och som ska ha knaprig
botten. Ställ in tempera‐
turen 20 - 40 °C lägre
än för över-/undervär‐
me.
Program
Undervärme
Upptining
För bakning av kakor
med knaprig botten och
för att torka mat.
Den här funktionen kan
användas för att tina
frysta livsmedel, som
grönsaker och frukt.
Upptiningstiden beror
på mängden och storle‐
ken på det frysta livs‐
medlet.
9
10
www.electrolux.com
Ugnsfunk‐
tion
Program
Denna funktionen är för
att spara energi under
Varmluft Med tillagningen. För mer in‐
formation se kapitler
Fukt
"Råd och tips", baka
med ånga. Ugnsdörren
ska stängas under till‐
agningen så att funktio‐
nen inte avbryts och att
ugnen fungerar med
högsta möjliga energief‐
fektivitet. När du använ‐
der den här funktionen
kan temperaturen i ug‐
nen skilja sig från in‐
ställd temperatur. På
grund av användningen
av restvärmen kan vär‐
meffekten minskas. För
allmänna energibespa‐
ringsrekommendationer
hänvisas till: Kapitel
"Energieffektivitet",
Energibesparing.Denna
funktion användes för
att följa energieffektivi‐
tetsklassen enligt EN
60350-1.
För stekning på en
ugnsnivå av större
Varmluftsgrill‐ stycken kött eller fågel
med ben. Även för att
ning
göra gratänger och bry‐
na.
Varmluft +
ånga
Pyrolys
För att ånga rätter. An‐
vänd den här funktionen
för att minska längden
på tillagningstiden och
bevara vitaminer och
näringsämnen i maten.
Välj funktionen och ställ
in temperaturen på mel‐
lan 130 °C och 230 °C.
För att sätta igång pyro‐
lysrengöring av ugnen.
Denna funktion bränner
bort kvarvarande rester
i ugnen.
6.3 Sätta på och stänga av
ugnen
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. Ställ vreden för ugnsfunktioner och
temperaturen i Off-läget (Av) för att
stänga av ugnen.
Lampan tänds när ugnen är igång.
6.4 Snabbstart
Snabbstartfunktionen förkortar
uppvärmningstiden.
Ställ inte in mat i ugnen när
snabbstartfunktionen
används.
1. Vrid på vredet för ugnsfunktionerna
för att ställa in snabbstartfunktionen.
2. Vrid temperaturvredet för att ställa in
temperaturen.
Ljudsignalen hörs när ugnen uppnått
inställd temperatur.
3. Ställ in en ugnsfunktion.
6.5 Indikator för uppvärmning
När du slår på en ugnsfunktion tänds
en efter en när
staplarna på displayen
temperaturen ökar och försvinner när
den minskar.
6.6 Matlagning med ånga
Använd endast vatten.
Använd inte filtrerat
(avsaltat) eller destillerat
vatten. Använd inte andra
vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Ställ in funktionen .
2. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan.
3. Fyll vattenlådan tills indikatorn på
displayen visar "Vattenbehållaren är
full".
Behållaren rymmer maximalt 900 ml.
Det räcker för ca 55 - 60 minuters
matlagning.
SVENSKA
4. Tryck in vattenlådan i sitt
ursprungliga läge.
5. Ställ in temperaturen mellan 130 °C
och 230 °C.
Ångkokning ger bra resultat i det här
temperaturintervallet.
6. Töm vattenbehållaren när
tillagningen med ångfunktion är klar.
Vänta minst 60 minuter efter varje
användningstillfälle av ångfunktionen för
att förhindra att hett vatten kommer ut ur
vattenutloppsventilen.
FÖRSIKTIGHET!
Produkten är het. Det finns
risk för att du bränner dig.
Var försiktig när du tömmer
vattenlådan.
11
1. Förbered tömningsslangen (C), som
finns i samma förpackning som
användarmanualen. Sätt kontakten
(B) på en av tömningsslangens
ändar.
2. Sätt den andra änden av
tömningsslangen (C) i en behållare.
Sätt den i ett lägre läge än
utloppsventilen (A).
A
B
C
6.7 Kontrollampa för
vattenbehållare
Under ångkokning visar indikatorn för
vattenbehållaren på displayen
vattennivån i behållaren.
•
När behållaren är full visar displayen
•
och en ljudsignal hörs. Tryck på
valfri knapp för att stänga av signalen.
När behållaren är halvfull visar
•
.
displayen
När behållaren är tom visar displayen
och en ljudsignal hörs. Fyll på
behållaren.
Om du häller för mycket
vatten i behållaren flyttas
överskottsvattnet till ugnens
botten via säkerhetsutloppet.
Ta bort vattnet med en
svamp.
6.8 Tömning av vattentanken
FÖRSIKTIGHET!
Se till att ugnen har svalnat
innan du tömmer
vattentanken.
3. Öppna ugnsluckan och sätt
kontakten (B) i utloppsventilen (A).
4. Tryck in kontakten igen och igen när
du tömmer vattentanken.
Det kan finnas vatten
kvar efter att displayen
visar:
Vänta tills
vattenflödet från
vattenutloppsventilen har
avstannat.
5. Ta bort kontakten från ventilen när
vattnet slutat flöda.
Återanvänd inte vattnet för
att fylla vattentanken igen.
12
www.electrolux.com
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunk‐
tion
KLOCKA
KOKTID
SLUTTID
TIDSFÖRD‐
RÖJNING
SIGNALUR
Program
Visa eller ändra klock‐
an. Du kan endast ställa
klockan när ugnen är
avstängd.
För att ställa in hur
länge ugnen ska vara
påslagen. Använd en‐
dast när en värmefunk‐
tion är vald.
Ställ in när ugnen
stängs av. Använd en‐
dast när en värmefunk‐
tion är vald.
För att kombinera KOK‐
TID och SLUTTID.
Använd för att ställa in
en tid för nedräkning.
Denna funktion påver‐
kar inte ugnens funktio‐
ner i övrigt. Du kan stäl‐
la in SIGNALUR när
som helst, även om ug‐
nen är avstängd.
7.2 Ställa in och ändratiden
När du sätter i den i eluttaget första
gången ska du vänta tills displayen visar
och "12:00". "12" blinkar.
1. Vrid vredet för temperatur/ till höger
eller vänster för att ställa in
timmarna.
2. Tryck på
för att bekräfta och gå
över till att ställa in minuterna.
Displayen visar
tiden. "00" blinkar.
och den inställda
3. Tryck på
för att bekräfta eller så
sparas klockan automatiskt efter 5
sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
Ändra klockan genom att trycka på
flera gånger tills kontrollampan för tiden
blinkar på displayen.
7.3 Ställa in KOKTID
1. Ställ in en ugnsfunktion.
flera gånger tills
2. Tryck på
börjar blinkar.
3. Vrid vredet för temperatur åt höger
eller vänster för att ställa in
minuterna och tryck på
för att
bekräfta. Vrid vredet för temperatur
åt höger eller vänster för att ställa in
för att
timmarna och tryck på
bekräfta.
När den inställda Sluttiden har gått avges
en ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av automatiskt.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
7.4 Ställa in SLUTTID
1. Ställ in en ugnsfunktion.
flera gånger tills
2. Tryck på
börjar blinkar.
3. Vrid vredet för temperatur åt höger
eller vänster för att ställa in timmarna
och tryck på
för att bekräfta. Vrid
vredet för temperatur åt höger eller
vänster för att ställa in minuter och
tryck på
för att bekräfta.
När den Sluttiden har gått avges en
och
ljudsignal i 2 minuter.
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av automatiskt.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
SVENSKA
13
7.5 Ställa in funktionen
TIDSFÖRDRÖJNING
6. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
1. Ställ in en ugnsfunktion.
7.6 Ställa in SIGNALUR
flera gånger tills
2. Tryck på
börjar blinkar.
3. Vrid vredet för temperatur åt höger
eller vänster för att ställa in värdena
Signaluret kan ställas in både när ugnen
är påslagen och avstängd.
och tryck på
för att bekräfta. Vrid
vredet för temperatur åt höger eller
vänster för att ställa in värdena och
tryck på
för att bekräfta.
som blinkar.
Displayen visar
4. Vrid vredet för temperatur åt höger
eller vänster för att ställa in Sluttid
och tryck på
för att bekräfta. Vrid
vredet för temperatur åt höger eller
vänster för att ställa in Sluttid och
tryck på
för att bekräfta.
Ugnen sätts på automatiskt senare, är
igång under den inställda KOKTIDEN
och stoppar vid SLUTTIDEN.
När den Sluttiden har gått avges en
1. Tryck på
.
och "00" blinkar på displayen.
2. Vrid vredet för temperatur till höger
eller vänster för att ställa in
sekunderna och därefter minuterna.
När tiden du ställt in är längre än 60
minuter, blinkar
på displayen.
3. Ställ in timmarna.
4. SIGNALUR startar automatiskt efter
fem sekunder.
När 90 % av den inställda tiden har
uppnåtts avges en ljudsignal.
5. När den inställda tiden har förflutit
hörs en ljudsignal i 2 minuter. "00:00"
och blinkar på displayen. Tryck på
valfri knapp för att stänga av
signalen.
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av.
5. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Använda
matlagningstermometern
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs ugnen av.
Två temperaturer behöver ställas in:
•
•
Ugnstemperaturen. Se tabellen för
stekning.
Innertemperaturen. Se tabellen för
innertemperatur.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer ugnen, eller
originalreservdelar.
1. Välj ugnsfunktion och
ugnstemperatur.
2. Sätt in matlagningstermometerns
spets (med symbolen
på skaftet)
i mitten av köttet.
3. Sätt i kontakten för
matlagningstermometern i uttaget
14
www.electrolux.com
överst i ugnen.
Varje gång du sätter i
matlagningstermometern i uttaget
behöver du ställa in innertemperaturtiden
på nytt. Du kan inte välja varaktighet och
sluttid.
När ugnen beräknar föreslagen koktid för
första gången blinkar symbolen
på
displayen. När beräkningen är klar visas
koktiden på displayen. Beräkningar
utförs i bakgrunden under tillagningen,
och koktidsvärdet uppdateras på
displayen om nödvändigt.
Kontrollera att
matlagningstermometern sitter kvar i
köttet och i uttaget under tillagningen.
När man använder
matlagningstermometern första
gången är standardkärntemperaturen
60 °C. När
blinkar kan du vrida
på temperaturvredet för att ändra den
förinställda temperaturen.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol och
den förinställda innertemperaturen.
4. Tryck på
för att spara den nya
innertemperaturen, eller vänta i 10
sekunder så sparas inställningen
automatiskt.
Den nya förinställda innertemperaturen
kommer att visas nästa gång
matlagningstermometern används.
När köttet har nått den inställda
innertemperaturen blinkar symbolen för
matlagningstermometern
och
matlagningstermometern. Ljudsignalen
hörs i två minuter.
5. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
6. Ta ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet från
ugnen.
7. Stäng av ugnen.
VARNING!
Var försiktig när du tar ut
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
Du kan ändra temperaturen när som
helst under tillagningen:
:
1. Tryck på
• en gång - displayen visar den
inställda innertemperaturen, som
kan ändras inom 5 sekunder om
så önskas.
• tre gånger – displayen visar
aktuell ugnstemperatur.
• tre gånger - displayen visar den
inställda ugnstemperaturen, som
kan ändras inom 5 sekunder om
så önskas. Denna information
visas bara under
uppvärmningsfasen.
2. Vrid temperaturvredet för att ändra
temperaturen.
8.2 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Långpanna/ Djup form:
Skjut in långpannan /djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.
SVENSKA
15
Glasskål (A)
Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
Lock (B)
Tryck in långpannan /djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
Injektorn och injektorröret
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
8.3 Tillbehör för tillagning med
ånga
Ångtillbehören medföljer inte
ugnen. Kontakta din lokala
återförsäljare för mer
information.
Lågkaloriformen för tillagning med
ångfunktionerna
Formen består av en glasskål, ett lock
med ett hål för injektorröret (C) och en
stålgrill att sätta under formen.
C
D
"C" är injektorröret för ångkokning, "D" är
injektorn för direkt ångkokning.
Injektorrör (C)
16
www.electrolux.com
Injektor för direkt ångkokning (D)
Stålgrill (E)
•
•
Rengör inte formen med slipande
medel, skurmedel eller skurpulver.
Sätt inte den heta formen på kalla /
våta ytor.
8.4 Ångkokning i en
lågkaloriform
Lägg maten på stålgrillen i formen och
sätt på locket.
1. Sätt injektorröret i det speciella hålet i
locket till lågkaloriformen.
C
•
Häll inte kalla vätskor i formen när
den är het.
•
Använd inte formen på en het kokyta.
2. Sätt formen på den andra ugnsnivån
räknat nerifrån.
3. Sätt den andra änden av injektorröret
i ånginloppet.
SVENSKA
17
1. Sätt injektorn (D) i injektorröret (C).
Anslut den andra änden till
ånginloppet.
Se till att injektorröret inte viks eller att
det vidrör något värmeelement högst upp
i ugnen.
4. Ställ in ugnen på ångkokning.
8.5 Direkt ångkokning
Lägg maten på stålgrillen i formen.
Tillsätt lite vatten.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte locket på
formen.
2. Sätt formen på den första eller andra
ugnsnivån räknat nerifrån.
Se till att injektorröret inte viks eller att
det vidrör något värmeelement högst upp
i ugnen.
3. Ställ in ugnen på ångkokning.
Vid tillagning av t.ex. kyckling, anka,
kalkon och större fiskar ska injektorn (D)
sättas in direkt i den tomma delen av
köttet. Hålen får inte blockeras.
VARNING!
Var försiktig om du använder
injektorn när ugnen är på.
Använd alltid ugnsvantar om
du ska vidröra injektorn när
ugnen är varm. Ta alltid ut
injektorn ur ugnen när du
inte använder en
ångfunktion.
Injektorröret är specialgjort
för kokning och innehåller
inga farliga material.
För mer information om ångkokning, se
tillagningstabellerna för ångkokning i
avsnittet "Råd och tips".
9. TILLVALSFUNKTIONER
9.1 Använda barnlåset
När Barnlåset är påslaget kan inte ugnen
sättas på av misstag.
1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna
är i avstängt läge.
2. Tryck på och håll inne
samtidigt i 2 sekunder.
och
Signalen ljuder. SAFE och
visas på
displayen. Luckan är spärrad.
Symbolen
visas på
displayen också när
pyrolysfunktionen är på.
Upprepa steg 2 för att stänga av
Barnlåset.
18
www.electrolux.com
9.2 Användning av Knapplåset
9.4 Säkerhetsavstängning
Funktionslåset kan bara sättas på när
ugnen är påslagen.
Av säkerhetsskäl stängs ugnen av
automatiskt efter en tid om en
värmefunktion är igång och du inte
ändrar ugnstemperaturen.
När funktionslåset är påslaget kan inte
temperatur- och tidsinställningar för en
ugnsfunktion som redan är igång ändras
av misstag.
1. Välj en ugnsfunktion och ställ in den
enligt behov.
och
2. Tryck och håll inne
samtidigt i 2 sekunder.
Ljudsignalen hörs. Loc visas på
displayen i 5 sekunder.
Loc visas på displayen när
du vrider på
temperaturvredet eller
trycker på en knapp när
funktionslåset är påslaget.
Ugnen stängs av när du vrider på vredet
för ugnsfunktionerna.
Om du stänger av ugnen medan
funktionslåset är påslaget, ändras
funktionslåset automatiskt till barnlåset.
Se "Användning av Barnlåset".
Om Pyrolysfunktionen är
igång är luckan låst och
visas på displayen.
Upprepa steg 2 för att stänga av
funktionslåset.
9.3 Restvärmeindikering
När ugnen stängs av visas
restvärmeindikatorn
på displayen om
temperaturen i ugnen överstiger 40
°C.Vrid på temperaturvredettill vänster
eller höger för att kontrollera
ugnstemperaturen.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
1.5
Efter en automatisk avstängning kan du
trycka på valfri knapp för att använda
ugnen igen.
Automatisk avstängning
fungerar inte med
funktionerna:
matlagningstermometer,
Lampa, Varaktighet, Sluttid.
9.5 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
9.6 Säkerhetstermostat
Om ugnen inte fungerar som den ska
eller om det finns felaktiga komponenter,
kan en farlig överhettning uppstå. För att
förhindra detta har ugnen en
säkerhetstermostat som stänger av
strömtillförseln. Ugnen sätts på igen
automatiskt när temperaturen sjunker.
10. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
SVENSKA
10.1
Tillagningsrekommendationer
Ugnen har fem hyllnivåer.
19
Baka kakor
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den
inställda tillagningstiden har gått.
Räkna hyllnivåerna nedifrån, från ugnens
botten.
Om du använder två bakplåtar samtidigt,
se till att det finns en ledig falsnivå
mellan dem.
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellen nedan ger standardinställningar
för temperatur, tillagningstid och hyllnivå.
Tillagning av kött och fisk
Använd en djup form för mat med fett i
för att förhindra stänk som inte går att ta
bort.
Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.
Ugnen har ett specialsystem som gör att
luften cirkulerar och återanvänder ångan.
Med det här systemet kan man tillaga i
ånga, vilket gör att maten saftig inuti och
krispig på utsidan. Detta minskar såväl
tillagningstiden som energiförbrukningen.
För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla lite
vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
10.2 Baknings- och grillningstabell
Kakor
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Recept
där visp‐
ning ingår
170
2
160
3 (2 och 4) 45 - 60
I en kak‐
form
Mördeg
170
2
160
3 (2 och 4) 20 - 30
I en kak‐
form
Cheese‐
cake
170
1
165
2
80 - 100
I 26 cm
kakform
Äppelka‐
ka1)
170
2
160
2 (vänster
+ höger)
80 - 100
I två kak‐
formar (20
cm) på ett
galler
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På en
bakplåt
Syltpaj
170
2
165
2 (vänster
+ höger)
30 - 40
I 26 cm
kakform
Sockerka‐ 170
ka
2
150
2
40 - 50
I 26 cm
kakform
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
Kommen‐
tar
20
www.electrolux.com
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommen‐
tar
Julkaka /
Rik frukt
kaka1)
160
2
150
2
90 - 120
I 20 cm
kakform
Russinka‐
ka1)
175
1
160
2
50 - 60
I en bröd‐
plåt
Muffins en nivå1)
170
3
150 - 160
3
20 - 30
På en
bakplåt
Muffins två nivå‐
er1)
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en
bakplåt
Muffins tre nivå‐
er1)
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
30 - 45
På en
bakplåt
Skorpor/
kakor - en
nivå
140
3
140 - 150
3
25 - 45
På en
bakplåt
Skorpor/
kakor - två
nivåer
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en
bakplåt
Skorpor/
kakor - tre
nivåer
-
140 - 150
1, 3 och 5
35 - 45
På en
bakplåt
Maränger
- en nivå
120
3
120
3
80 - 100
På en
bakplåt
Maränger
- två nivå‐
er1)
-
-
120
2 och 4
80 - 100
På en
bakplåt
Bullar1)
190
3
190
3
12 - 20
På en
bakplåt
Eclair - en 190
nivå
3
170
3
25 - 35
På en
bakplåt
Eclair - två nivåer
-
170
2 och 4
35 - 45
På en
bakplåt
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
I 20 cm
kakform
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I 24 cm
kakform
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
SVENSKA
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Tårtbot‐
ten1)
170
Varmluft
Tid (min)
Kommen‐
tar
30 - 50
I 20 cm
kakform
Tid (min)
Kommen‐
tar
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
1
160
2 (vänster
+ höger)
21
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Bröd och pizza
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Fransk‐
bröd1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 bröd,
500 g per
bröd
Rågbröd
190
1
180
1
30 - 45
I en bröd‐
plåt
Småfrans‐ 190
ka 1)
2
180
2 (2 och 4) 25 - 40
6-8
stycken på
en bakplåt
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en
bakplåt el‐
ler en djup
form
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
På en
bakplåt
Tid (min)
Kommen‐
tar
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Pajdeg
200
2
180
2
40 - 50
I en form
Vegetarisk 200
paj
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiches1) 180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Cannello‐
ni1)
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
180 - 190
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
22
www.electrolux.com
Kött
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommen‐
tar
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På ett gal‐
ler
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På ett gal‐
ler
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På ett gal‐
ler
Engelsk
rostbiff,
röd inuti
210
2
200
2
50 - 60
På ett gal‐
ler
Engelsk
rostbiff,
lite röd in‐
uti
210
2
200
2
60 - 70
På ett gal‐
ler
Engelsk
210
rostbiff,
inte röd in‐
uti
2
200
2
70 - 75
På ett gal‐
ler
Fläskbog
180
2
170
2
120 - 150
Med svål
Fläsklägg
180
2
160
2
100 - 120
2 stycken
Lamm
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i
bitar
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i
bitar
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Tid (min)
Kommen‐
tar
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
Fisk
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax 190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
SVENSKA
10.3 Varmluftsgrillning
Använd första eller andra hyllnivån.
Nötkött
Förvärm ugnen.
För att beräkna stektiden multiplicerar
man tiden som anges i tabellen nedan
med centimeter av filéens tjocklek.
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Engelsk
rostbiff eller
filé, röd
190 - 200
5-6
Engelsk
180 - 190
rostbiff eller
filé, medium
6-8
Engelsk
rostbiff eller
filé, välstekt
170 - 180
8 - 10
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Skinkstek,
bog, 1 - 1,5
kg
160 - 180
Lamm
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Lammstek
150 - 170
med ben,
lammstek, 1
- 1,5 kg
100 - 120
Lammsadel, 160 - 180
1 - 1,5 kg
40 - 60
Fågel
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Kyckling i bi‐ 200 - 220
tar, 0,2 0,25 kg var‐
dera
30 - 50
Halv kyck‐
ling, 0,4 0,5 kg var‐
dera
190 - 210
35 - 50
Tid (min)
Hel kyckling, 190 - 210
1 - 1,5 kg
50 - 70
90 - 120
Anka, 1,5 2 kg
180 - 200
80 - 100
Gås, 3,5 - 5
kg
160 - 180
120 - 180
Kalkon, 2,5 - 160 - 180
3,5 kg
120 - 150
Kalkon, 4 - 6 140 - 160
kg
150 - 240
Fläsk
Kotlett, rev‐ 170 - 180
bensspjäll, 1
- 1,5 kg
60 - 90
Köttfärslim‐
pa, 0,75 - 1
kg
160 - 170
50 - 60
Fläsklägg
(förkokt).
0,75 - 1 kg
150 - 170
90 - 120
Kalv
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Kalvstek 1
kg
160 - 180
90 - 120
Kalvstek,
1,5 - 2 kg
160 - 180
120 - 150
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Hel fisk, 1 1,5 kg
210 - 220
40 - 60
10.4 Varmluft Med Fukt
För bästa resultat ska du
följa tillagningstiderna som
listas i tabellen nedan.
Öppna bara luckan vid
behov under tillagning.
23
24
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Pastagratäng
190 - 200
45 - 55
2
Potatisgratäng
160 - 170
60 - 75
2
Moussaka
180 - 200
75 - 90
2
Lasagne
160 - 170
55 - 70
2
Cannelloni
170 - 190
65 - 75
2
Brödpudding
150 - 160
75 - 90
2
Risgrynspudding
170 - 190
45 - 60
2
Äppelkaka
150 - 160
75 - 85
2
Franskbröd
180 - 190
50 - 60
2
10.5 Upptining
Livsmedel
Vikt (kg)
Upptinings‐ Efteruppti‐
tid (min)
ningstid (min)
Kommentar
Kyckling
1.0
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett
upp- och nervänt fat på
en stor tallrik. Vänd ef‐
ter halva tiden.
Kött
1.0
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
0.5
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
1.50
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
3.0
30 - 40
10 - 20
-
Smör
2.5
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 2,0
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde
även om delar av den
är något frusen.
Tårta
1.4
60
60
-
10.6 Torkning - Varmluft
•
•
Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
SVENSKA
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Ugnsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker 60 - 70
5-6
3
1/4
Champinjoner
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Ugnsnivå
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Frukt
Livsmedel
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
10.7 Varmluft + ånga
Kakor och bakverk
Livsmedel
Temperatur Tid (min)
(°C)
Ugnsni‐
vå
Kommentar
Äppelkaka1)
160
60 - 80
2
I en kakform (diameter
20 cm)
Pajer
175
30 - 40
2
I en kakform (diameter
26 cm)
Fruktkaka
160
80 - 90
2
I en kakform (diameter
26 cm)
Sockerkaka
160
35 - 45
2
I en kakform (diameter
26 cm)
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
I en kakform (diameter
20 cm)
Russinkaka1)
160
40 - 50
2
I en brödform
Muffins
150 - 160
25 - 30
3 (2 och
4)
På en bakplåt
Småkakor
150
20 - 35
3 (2 och
4)
På en bakplåt
Söta bullar1)
180 - 200
12 - 20
2
På en bakplåt
25
26
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur Tid (min)
(°C)
Ugnsni‐
vå
Kommentar
Briocher1)
180
3 (2 och
4)
På en bakplåt
15 - 20
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Gör i kakform.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Fyllda med grönsaker
170 - 180
30 - 40
1
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Potatisgratäng
160 - 170
50 - 60
1 (2 och 4)
Kött
Använd den andra hyllpositionen.
Använd gallret.
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Fläskstek 1 180
kg
90 - 110
Kalv, 1 kg
180
90 - 110
Nötstek rå, 1 kg
210
45 - 50
Rostbiff rosa, 1 kg
200
55 - 65
Rostbiff välstekt, 1
kg
190
65 - 75
Använd den andra hyllpositionen.
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Kanin, i bi‐
tar
170 - 180
60 - 90
Använd den första hyllnivån.
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Hel gås, 3
kg
160 - 170
150 - 200
Fisk
Använd den andra hyllpositionen.
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Forell, 3 - 4 180
fiskar, 1,5
kg
25 - 35
110 - 130
Tonfisk, 4 - 175
6 filléer, 1,2
kg
35 - 50
Lamm, 1 kg 175
Hel kyck‐
ling, 1 kg
55 - 65
Kummel
20 - 30
200
Kalkon, hel, 170
4 kg
180 - 240
Anka, hel, 2 170 - 180
- 2,5 kg
120 - 150
200
Återuppvärmning med ånga
Återuppvärm maten på tallriken.
Förvärm ugnen i 10 minuter.
Använd den andra hyllpositionen.
SVENSKA
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Grytor/
Gratänger
130
15 - 25
Maträtter
130
på en tallrik
10 - 15
Pasta och
såser
130
10 - 15
Kött
130
10 - 15
Tillbehör
(t.ex. ris,
potatis,
pasta)
130
10 - 15
Grönsaker
130
10 - 15
27
Tid (min)
10.8 Tillagning i lågkaloriformen
Använd funktionen Varmluft + Ånga.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Broccoli, buketter
130
20 - 25
2
Aubergine
130
15 - 20
2
Blomkål, buketter
130
25 - 30
2
Tomater
130
15
2
Vit sparris
130
25 - 35
2
Grön sparris
130
35 - 45
2
Zucchini, skivor
130
20 - 25
2
Morötter
130
35 - 40
2
Fänkål
130
30 - 35
2
Kålrabbi
130
25 - 30
2
Paprika skuren i
strimlor
130
20 - 25
2
Selleri, i skivor
130
30 - 35
2
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Kokt skinka
130
55 - 65
2
Pocherat kyckling‐
bröst
130
25 - 35
2
Kassler
130
80 - 100
2
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Forell
130
25 - 30
2
Kött
Fisk
28
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Laxkotlett
130
25 - 30
2
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Ris
130
35 - 40
2
Oskalade potatisar, 130
medelstora
50 - 60
2
Kokt potatis, delad
130
35 - 45
2
Polenta
130
40 - 45
2
Smårätter
10.9 Tabell
matlagningstermometer
Livsmedel
Innertemperatur
(°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Engelsk rostbiff, 45 - 50
röd inuti
Engelsk rostbiff, 60 - 65
lite röd inuti
Engelsk rostbiff, 70 - 75
inte röd inuti
Fläskbog
Livsmedel
Innertemperatur
(°C)
Fläsklägg
75 - 80
Lamm
70 - 75
Kyckling
98
Hare
70 - 75
Laxöring/havs‐
ruda
65 - 70
Tonfisk/lax
65 - 70
10.10 Information till
provanstalter
80 - 82
Tester enligt IEC 60350-1.
Livsme‐
del
Funktion
Tillbe‐
hör
Ugns‐ Tem‐
nivå
pera‐
tur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Små
bakverk
Över-un‐
dervärme
Bakplåt
3
170
20 - 30
Lägg 20 små ka‐
kor på en bak‐
plåt.
Små
bakverk
Varmluft
Bakplåt
3
150 160
20 - 35
Lägg 20 små ka‐
kor på en bak‐
plåt.
Små
bakverk
Varmluft
Bakplåt
2 och
4
150 160
20 - 35
Lägg 20 små ka‐
kor på en bak‐
plåt.
SVENSKA
Livsme‐
del
29
Funktion
Tillbe‐
hör
Ugns‐ Tem‐
nivå
pera‐
tur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Äppelpaj Över-un‐
dervärme
Galler
2
180
70 - 90
Använd 2 formar
(diameter 20 cm)
som står diago‐
nalt.
Äppelpaj Varmluft
Galler
2
160
70 - 90
Använd 2 formar
(diameter 20 cm)
som står diago‐
nalt.
Socker‐
kaka
utan fett
Över-un‐
dervärme
Galler
2
170
40 - 50
Använd en kak‐
form (26 cm i
diameter).
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Socker‐
kaka
utan fett
Varmluft
Galler
2
160
40 - 50
Använd en kak‐
form (26 cm i
diameter).
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Socker‐
kaka
utan fett
Varmluft
Galler
2 och
4
160
40 - 60
Använd en kak‐
form (26 cm i
diameter). Dia‐
gonalt placerad.
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Mördeg‐
skakor
Varmluft
Bakplåt
3
140 150
20 - 40
-
Mördeg‐
skakor
Varmluft
Bakplåt
2 och
4
140 150
25 - 45
-
Mördeg‐
skakor
Över-un‐
dervärme
Bakplåt
3
140 150
25 - 45
-
Rostat
bröd
4 - 6 bi‐
tar
Min Grill
Galler
4
max.
2 - 3 minuter Förvärm ugnen i
första sidan, 2 3 minuter.
- 3 minuter
andra sidan
30
www.electrolux.com
Livsme‐
del
Funktion
Hambur‐ Min Grill
gare av
nötkött
6 bitar,
0,6 kg
Tillbe‐
hör
Ugns‐ Tem‐
nivå
pera‐
tur
(°C)
Galler
4
och lång‐
panna
max.
Tid (min)
Kommentar
20 - 30
Placera gallret
på den fjärde ni‐
vån och långpan‐
nan på den tred‐
je ugnsnivån.
Vänd maten efter
halva tillagnings‐
tiden.
Förvärm ugnen i
3 minuter.
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Anmärkningar om
rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en
mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör ugnen efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
11.2 Ugnar i rostfritt stål eller
aluminium
Rengör ugnsluckan endast med en fuktig
trasa eller svamp. Torka med en mjuk
trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring
eftersom de kan skada ugnens ytor.
Rengör ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
11.3 Ta bort ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig när du
avlägsnar ugnsstegarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör med non
stick-beläggning. Det kan skada ytan.
Fukt kan kondensera i ugnen eller på
ugnsluckans glas. För att minska
kondensen kan du låta ugnen vara på i
10 minuter före tillagning.Torka bort
fuktigheten från ugnsutrymmet efter varje
användning.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
SVENSKA
1
Tillval
Beskrivning
P1
Lätt rengör‐
ing. Varak‐
tighet: 1 h 30
min.
P2
Normal re‐
ngöring. Var‐
aktighet: 2 h
30 min.
2
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.
11.4 Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör och
löstagbara ugnsstegar (i
förekommande fall).
Starta inte
pyrolysrengöringen om inte
ugnsluckan är helt stängd.
På vissa modeller visar
displayen ”C3” om detta
problem uppstår.
VARNING!
Ugnen blir mycket het. Det
finns risk för att du bränner
dig.
FÖRSIKTIGHET!
Om andra produkter är
monterade i samma skåp får
de inte användas samtidigt
som pyrolysfunktionen. Det
kan skada produkten.
1. Torka av ugnen inuti med en mjuk
trasa.
2. Rengör insidan av ugnsluckan med
varmt vatten så att inte rester och
spill bränner fast.
3. Ställ in pyrolysfunktionen. Se kapitel
"Daglig användning",
"Ugnsfunktioner".
4. När
blinkar, vrid
temperaturvredet för att ställa in
pyrolysfunktionens varaktighet:
31
Pyrolysfunktionen startar efter 2
sekunder.
Du kan använda funktionen SLUTTID för
att fördröja rengöringsprocedurens start.
Under pyrolysrengöringen är
ugnslampan släckt.
5. När ugnen värmts upp till inställd
temperatur låses luckan. På
displayen visas
och stavarna på
värmeindikatorn, tills luckan låses
upp igen.
För att stoppa pyrolysrengöringen
innan den är klar, vrid
funktionsvredet för ugnen till Avläget.
6. När pyrolysrengöringen är klar visar
displayen tiden på dagen.
Ugnsluckan förblir låst.
7. Luckan låses upp igen när ugnen
svalnat.
11.5 Påminnelse rengöring
För att påminna dig om att
pyrolysrengöringen behöver utföras,
blinkar PYR på displayen i 10 sekunder
varje gång ugnen sätts på och stängs av.
Påminnelsen om
rengöring slocknar:
• när pyrolysfunktionen är
klar.
•
om du trycker på
och
samtidigt medan
PYR blinkar på displayen.
32
www.electrolux.com
11.6 Rengöring av
vattentanken
Efter ett tag kan det bildas
kalkavlagringar i ugnen. För att motverka
detta, rengör de delar av ugnen som
genererar ånga. Töm vattentanken efter
varje tillagning med ångfunktionen.
VARNING!
Häll inte vatten i
vattentanken under
rengöringsproceduren.
Typer av vatten
•
Under rengöringsproceduren
kan det droppa lite vatten
från ånginloppet på
ugnsutrymmet. Sätt en
långpanna på nivån direkt
under ånginloppet för att
förhindra att vatten rinner
ner på ugnsutrymmets
botten.
•
•
Mjukt vatten med låg kalkhalt rekommenderad typ. Det minskar
antalet rengöringsprocedurer.
Kranvatten – kan användas om din
vattenförsörjning hemma är försedd
med en vattenrenare.
Hårt vatten med högt kalkinnehåll –
påverkar inte ugnens prestanda, men
ökar antalet rengöringsprocedurer.
TABELL ÖVER KALICUMMÄNGD ENLIGT WHO (Världshälsoorganisationen)
Kalciumav‐
lagring
Vattenhårdhet
(Franska vär‐
den)
(Tyska vär‐
den)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Sötvatten eller
mjukt
75 cykler – 2,5
månader
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Medelhårt
50 cykler – 2
månader
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Hårt eller kalk‐
rikt
40 cykler – 1,5
månader
över 180 mg/l
över 18
över 10
Mycket hårt
30 cykler – 1
månad
1. Fyll på vattentanken med 850 ml
vatten och 50 ml citronsyra (fem
teskedar). Stäng av ugnen och vänta
i cirka 60 minuter.
2. Sätt på ugnen och välj funktionen:
Varmluft + ånga. Ställ in
temperaturen till 230 °C. Stäng av
ugnen efter 25 minuter och låt den
svalna i 15 minuter.
3. Sätt på ugnen och välj funktionen:
Varmluft + ånga. Ställ in
temperaturen på mellan 130 och 230
°C. Stäng av ugnen efter 10 minuter.
Låt ugnen svalna och fortsätt att
avlägsna tankinnehållet. Se avsnittet
"Daglig användning", "Tömma
vattentanken".
Vattenklassifi‐ Avkalka efter
kation
varje
4. Skölj ur vattentanken och avlägsna
kvarvarande kalkrester i ugnen med
en trasa.
5. Rengör avloppsröret för hand i varmt
vatten med tvål. För att förhindra
skador ska du inte använda syror,
sprejer eller liknande
rengöringsmedel.
11.7 Demontering och
montering av luckan
Ugnsluckan har tre glasrutor.Ugnsluckan
och glasrutorna går att ta bort för
rengöring.
SVENSKA
33
Ugnsluckan kan stängas om
du försöker ta bort
glasrutorna innan du tar bort
ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte ugnen utan
glaspanelerna.
1. Öppna luckan helt och håll i båda
gångjärnen.
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en
stabil yta.
5. Ta tag i lucklisten (B) på båda
sidorna av luckans övre kant och
tryck inåt för att frigöra klämlåset.
2
2. Lyft och vrid spakarna på båda
gångjärnen
B
1
6. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
7. Håll i glasrutorna i övre kanten och
dra försiktigt ut dem en efter en.
Börja med den översta glasrutan. Se
till att glasrutorna glider i skårorna
hela vägen ut.
3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den
första öppna positionen. Dra därefter
framåt och ta bort luckan från sin
plats.
8. Rengör glasrutorna med vatten och
diskmedel. Torka glasrutorna noga.
Sätt tillbaka glasrutorna i ugnsluckan när
du är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning.
Var noga med att sätta tillbaka
glasrutorna (A och B) i rätt ordning. Den
mittersta glasrutan (B) har en dekorativ
34
www.electrolux.com
ram. Zonen med screentryck måste vara
vänd mot insidan av ugnsluckan. Efter
installationen måste du se till att ytan på
glasrutan (B) med zonerna med
screenprinting inte är knottrig när du
vidrör den.
A
11.8 Byte av lampan
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket
varm.
1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
B
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med
en trasa för att förhindra att
fett ska komma på lampan.
Baklampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Se till att den mellersta glasrutan
placeras korrekt i sina skåror.
A
B
12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Det går inte att aktivera el‐
ler använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen (se kopp‐
lingsschemat om tillgäng‐
ligt).
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
SVENSKA
35
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstäng‐
ning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlå‐
set".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagnings‐
termometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermo‐
meterns kontakt så långt in
i uttaget det går.
Tillagningen av maträtter
tar för lång tid eller går för
fort.
Temperaturen är för låg el‐ Justera vid behov tempe‐
ler för hög.
raturen. Följ instruktioner‐
na i manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
Displayen visar "C2".
Du ville starta pyrolys- eller Ta bort matlagningstermo‐
upptiningsfunktionen, men meterns kontakt ur uttaget.
du tog inte ut matlagnings‐
termometern ur sitt uttag.
På displayen visas "C3".
Rengöringsfunktionen fun‐
gerar inte. Du har inte
stängt luckan ordentligt el‐
ler så är luckan trasig.
Stäng luckan helt.
Displayen visar "F102".
•
•
•
•
Du har inte stängt luck‐
an ordentligt.
Det elektroniska lucklå‐
set är trasigt.
•
Stäng luckan helt.
Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säk‐
ringsskåpet och slå på
den igen.
Kontakta kundtjänst om
"F102" visas på dis‐
playen igen.
36
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
På displayen visas ett fel‐ Det föreligger ett elektriskt
meddelande som inte står i fel.
tabellen.
Lösning
•
•
Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säk‐
ringsskåpet och slå på
den igen.
Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas
på displayen igen.
Det finns vatten inne i ug‐
nen.
Det är för mycket vatten i
vattentanken.
Stäng av ugnen och torka
upp vattnet med en trasa
eller svamp.
Indikatorn för "Vattentan‐
Det finns inte tillräckligt
med vatten i tanken.
Fyll på tanken med vatten
tills indikatorn tänds. Kon‐
takta en behörig service‐
tekniker om det börjar
komma ut vatten från ug‐
nens insida och indikatorn
fortfarande är släckt.
ken är full"
är släckt.
Indikatorn för "Vattentan‐
ken är tom"
är tänd.
Det finns inget vatten i tan‐ Fyll på tanken. Kontakta
ken.
en behörig servicetekniker
om indikatorn fortfarande
lyser.
Ångfunktionen fungerar
inte.
Kalk täpper igen hålet.
Ångfunktionen fungerar
inte.
Det finns inget vatten i tan‐ Fyll på vattentanken.
ken.
Det tar mer än tre minuter Det finns kalkavlagringar i
att tömma vattentanken el‐ ugnen.
ler det läcker vatten från
ånginloppets öppning.
Kontrollera ångöppningen.
Avlägsna kalkavlagringar‐
na.
Rengör vattentanken. Se
"Rengör vattentanken".
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
37
Lösning
Produkten är på men
Demoläget är aktiverat.
värms inte upp. Fläkten ar‐
betar inte. Displayen visar
"Demo".
1. Stäng av ugnen.
2. Tryck och håll inne
samtidigt
.
3. Den första siffran på
displayen och Demoindikatorn börjar blinka.
4. Ange kod 2468 genom
att vrida vredet för tem‐
peraturen till höger el‐
ler vänster för att ändra
värdena och tryck på
för att bekräfta.
5. Nästa siffra börjar blin‐
ka.
6. Demo-läget avaktive‐
ras när du bekräftar
den sista siffran och
koden är korrekt.
12.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
38
www.electrolux.com
13.1 Inbyggd
546
min. 550
21
560
80
20
600
60 520
33
114
4
18
589
471 594
min. 560
100
200
595
+-1
5
3
min. 1200
546
70
min. 550
20
60
520
33
114
4
18
590
100
21
560
min. 560
589
471 594
200
595
+-1
5
3
min. 1200
13.2 Montering i skåp
13.3 Elektrisk installation
A
B
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlen om säkerheten inte
följs.
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
13.4 Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
SVENSKA
För kabeldelen, se den totala effekten
(på märkplåten) och tabellen. Se även
tabellen:
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
39
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå
och brun kabel).
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
OOP601NX
Energiindex
81.2
Energiklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/
undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
32.6 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
14.2 Energibesparing
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
dörrtätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
Om ett program med tidvalet Varaktighet
eller Sluttid aktiveras och om
40
www.electrolux.com
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Varmluft Med Fukt
För att spara energi under tillagningen.
När du använder den här funktionen
släcks lampan automatiskt efter 30
sekunder. Du kan tända lampan igen,
men det minskar förväntad
energibesparing.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den
bara vid behov.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
41
42
www.electrolux.com
SVENSKA
43
867341542-A-142018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement