IKEA KULINACSX Korisnički priručnik | Manualzz
HR
KULINARISK
SI
HRVATSKI
Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog priručnika potražite
potpuni popis davatelja usluga postprodaje tvrtke IKEA i
odgovarajuće brojeve telefona za svaku državu.
SLOVENŠČINA
Oglejte si zadnjo stran teh navodil za celoten seznam izbranih
IKEINIH servisnih služb in ustreznih državnih telefonskih številk.
HRVATSKI
SLOVENŠČINA
4
33
4
HRVATSKI
Sadržaj
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Postavljanje
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Prije prve upotrebe
Svakodnevna uporaba
Funkcije sata
Automatski programi
4
6
8
9
9
11
12
17
18
Korištenje pribora
Dodatne funkcije
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Energetska učinkovitost
Briga za okoliš
JAMSTVO TVRTKE IKEA
19
20
22
24
26
28
29
30
30
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i uporabe uređaja, pažljivo pročitajte
priložene upute. Proizvođač nije odgovoran alo nepravilno
postavljanje i uporaba uzrokuju ozljede i oštećenja. Uvijek
držite upute s uređajem, za buduću referencu.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i složenim
invaliditetom trebaju se držati podalje, osim ako su pod
stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako nisu
pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
HRVATSKI
•
•
•
5
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Pristupačni dijelovi su
vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti
kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju
se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete grijače.
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno
koristite rukavice.
Prije provođenja održavanja isključite napajanje.
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako
biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili
oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice
jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga zamijeniti
kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki. Vodilice
polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja je
preporučena za ovaj uređaj.
6
HRVATSKI
Sigurnosne upute
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
•
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite
pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite
zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
• Uređaj ne povlačite za ručku.
• Zadržite minimalnu udaljenost od ostalih
uređaja i jedinica.
• Uređaj postavite na sigurno i prikladno
mjesto koje zadovoljava zahtjeve za
postavljanje.
•
Priključak na električnu mrežu
•
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvjerite se da su parametri na natpisnoj
pločici kompatibilni s električnim
detaljima napajanja.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite višeputne utikače i produžne
kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti ovlašteni
servisni centar.
• Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja,
posebice kada su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
•
•
•
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču nakon
postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj mora
imati kontakte s otvorom od minimalno 3
mm.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog udara
ili eksplozije.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Budite oprezni prilikom otvaranja vrata
uređaja u radu. Oslobađa se vruća para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama
ili kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili
za čuvanje stvari.
7
HRVATSKI
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći u
dodir s uređajem kada otvarate vrata.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE! Postoji opasnost
od oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak
boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno uređaja
posuđe ili druge predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju izravno
na dno u unutrašnjosti uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
• Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
• Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje uređaja,
ormarića u kojem se nalazi ili poda. Ne
zatvarajte ploču namještaja dok se
uređaj potpuno ne ohladi nakon
uporabe.
Kuhanje na pari
UPOZORENJE! Postoji opasnost
od opekotina i oštećenja na
uređaju.
• Ispuštena para može uzrokovati
opekline:
– Nemojte otvarati vrata uređaja
tijekom pečenja na pari.
– Pažljivo otvorite vrata uređaja nakon
pečenja na pari.
Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE! Postoji opasnost
od ozljede, vatre ili oštećenja
uređaja.
• Prije održavanja uređaj isključite, a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost puknuća staklenih ploča.
• Ako su oštećene, staklene ploče vrata
odmah zamijenite. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
• Pažljivo skidajte vrata s uređaja. Vrata
su teška!
• Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala površine.
• Masnoća i hrana preostale u uređaju
mogu uzrokovati požar.
• Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se
koristi u ovom uređaju namijenjeno je
samo za kućanske uređaje. Ne koristite
ga za kućno osvjetljenje.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte
iz električne mreže.
• Koristite samo žarulje istih karakteristika..
HRVATSKI
Servisiranje
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
8
• Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
• Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
• Ambalaža:
Materijal pakiranja može se reciklirati.
Plastični dijelovi označeni su
međunarodnim kraticama kao što su PE,
PS itd. Odložite materijal pakiranja u za
to namijenjene kontejnere na lokalnom
odlagalištu.
Postavljanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Sklop
Za postavljanje pogledajte upute
za postavljanje.
Električna instalacija
UPOZORENJE! Električnu
instalaciju mora postaviti
kvalificirana osoba.
Proizvođač nije odgovoran zbog
nepoštivanja sigurnosnih mjera iz
poglavlja o sigurnosti.
Ova pećnica opremljena je kabelom
napajanja.
Kabel
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Za presjek kabela pogledajte ukupnu
snagu na nazivnoj pločici: Također možete
pogledati tablicu:
Ukupna snaga (W)
Presjek kabela
(mm²)
maksimalno 1380
3 x 0.75
maksimalno 2300
3x1
maksimalno 3680
3 x 1.5
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2
cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i plavi
vodiči).
HRVATSKI
9
Opis proizvoda
Opći pregled
1
2
4
5
6
7
8
9
4
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3
3
2
1
10
Upravljačka ploča
Elektronički programator
Spremnik za vodu
Utičnica sonde za temperaturu jezgre
Mali roštilj
Svjetlo
Natpisna pločica
Ventilator
Generator pare s poklopcem
Vodilica police, uklonjiva
Položaji police
• Spužva x 1
Za upijanje preostale vode iz
generatora pare.
UPOZORENJE! Prije kuhanja
uklonite spužvu iz
unutrašnjosti. Ne koristite
spužvu kad je uređaj vruć.
Pribor
• Žičana polica x 1
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
• Pekač za pecivo x 1
Za torte i biskvite.
• Sonda za pečenje mesa x 1
Za mjerenje koliko je jelo pečeno.
Upravljačka ploča
Elektronički programator
1
2 3 4
Simbol
1
5
Funkcija
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
6
7 8 9 10 11
Napomena
Za uključenje i isključenje pećnice.
HRVATSKI
10
Simbol
Funkcija
Funkcije pećnice
ili Pomoć pri
kuhanju
2
Napomena
Pritisnite jednom za ulazak u Funkcije pećnice izbornik. Ponovno pritisnite za prelazak na Pomoć
pri kuhanju. Za uključivanje ili isključivanje svjetla,
pritisnite
na 3 sekunde.
3
Tipka za povratak Za vraćanje za jednu razinu u izborniku. Za prikaz
glavnog izbornika pritisnite simbol na 3 sekunde.
4
Odabir temperature
Za postavljanje temperature ili prikaz trenutne
temperature u pećnici.
Favoriti
Za spremanje i pristup favoritima programima.
Zaslon
Prikazuje trenutačne postavke pećnice.
Tipka Gore
Za kretanje prema gore u izborniku.
Tipka Dolje
Za kretanje prema dolje u izborniku.
5
-
6
7
8
Vrijeme i dodatne Za postavljanje raznih funkcija. Kad je funkcija
funkcije
pećnice uključena, pritisnite simbol za postavljanje
tajmera ili funkcija: Blokiranje tipki, Favoriti, Zagrij
+ Zadrži, Odaberi + Započni. Također možete i
promijeniti postavke sonde za pečenje mesa.
9
10
11
Zvučni alarm
Za postavljanje funkcije: Zvučni alarm.
ISPRAVNO
Za potvrdu odabira ili postavke.
Zaslon
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcija pećnica
Vrijeme
Indikator zagrijavanja
Temperatura
Vrijeme trajanja ili završetka funkcije
HRVATSKI
11
Ostali indikatori na zaslonu:
Simbol
Funkce
Zvučni alarm
Funkcija radi.
Vrijeme
Zaslon prikazuje trenutačno vrijeme.
Trajanje
Na zaslonu se prikazuje vrijeme potrebno za pečenje.
Završetak
Na zaslonu se prikazuje kada je
vrijeme pečenja isteklo.
Temperatura
Na zaslonu se prikazuje temperatura.
Prikaz vremena
Na zaslonu se prikazuje koliko dugo
funkcija pećnice radi. Pritisnite i
istovremeno kako biste poništitli
vrijeme.
Izračunavanje
Pećnica izračunava vrijeme kuhanja.
Indikator zagrijavanja
Na zaslonu se prikazuje temperatura
u pećnici.
Masa jela-Automatika
Zaslon prikazuje da je uključen sustav
automatske mase jela ili da se masa
može promijeniti.
Zagrij + Zadrži
Funkcija radi.
Prije prve upotrebe
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
Prvo spajanje
Kada uređaj priključujete na električnu
mrežu ili nakon nestanka napajanja,
morate odabrati jezik, kontrast ekrana,
osvjetljenje zaslona i vrijeme.
1. Pritisnite ili za postavljanje
vrijednosti.
.
2. Za potvrdu pritisnite
HRVATSKI
Prethodno zagrijavanje
Prije prve uporabe prethodno zagrijte
pećnicu s postavljenom mrežom za pečenje
i pekačima za pecivo.
1. Postavite funkciju: Conventional Cooking
(Top/Bottom Heat)
i maksimalnu
temperaturu.
2. Pustite pećnicu da radi 1 sat.
3. Postavite funkciju: Vrući zrak
i
maksimalnu temperaturu.
4. Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
Pribor može postati topliji nego obično.
Tijekom predgrijavanja, pećnica može
ispuštati miris i dim. Provjerite je li protok
zraka u prostoriji dovoljan.
Uporaba mehaničke roditeljske zaštite
Na pećnicu je postavljena sigurnosna
blokada za djecu. Nalazi se ispod
upravljačke ploče, s desne strane pećnice.
Za otvaranje vrata pećnice s roditeljskom
zaštitom.
12
1. Povucite i držite ručicu roditeljske zaštite
kako je prikazano na slici.
2. Otvorite vrata.
Vrata pećnice zatvorite, a da ne povlačite
roditeljsku zaštitu.
Za uklanjanje sigurnosne blokade za djecu
otvorite vrata pećnice i uklonite sigurnosnu
blokadu za djecu imbus ključem. Inbus ključ
nalazi se u vrećici za priključivanje pećnice.
Nakon uklanjanja roditeljske zaštite zavijte
vijak natrag u otvor.
UPOZORENJE! Pazite da ne
ogrebete upravljačku ploču.
Svakodnevna uporaba
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Kretanje kroz izbornike
1. Uključite pećnicu.
2. Pritisnite ili za odabir opcije
izbornika.
3. Pitisnite
za pomicanje u podizbornik
ili prihvaćanje postavke.
U svakom trenutku možete se
vratiti na glavni izbornik pomoću
Pregled izbornika
Glavni izbornik
SImbol / Stavka
izbornika
Upotreba
Sadrži popis funkcija
Funkcije pećnice grijanja.
Pomoć pri
kuhanju
Sadrži popis automatskih programa.
Recepti za te programe mogu se naći u
knjižici s receptima.
Favoriti
Sadrži popis omiljenih
programa kuhanja izrađen od korisnika.
.
HRVATSKI
SImbol / Stavka
izbornika
13
Upotreba
Parno čišćenje
Čišćenje uređaja parom.
Osnovne postavke
Koristi se za postavljanje konfiguracije
uređaja.
Posebnosti
Sadrži popis dodatnih
funkcija pećnice.
SImbol / Stavka
izbornika
Osvjetljenje
zaslona
Odabir jezika
Izbor glasnoće
Podizbornik za: Osnovne postavke
SImbol / Stavka
izbornika
Namještanje
vremena
Prikaz vremena
Odaberi +
Započni
Zagrij + Zadrži
Produljenje
vremena
Zaslon
Ton tipke
Postavlja točno vrijeme
na satu.
Kada je UKLJUČENO,
na zaslonu se
prikazuje trenutno
vrijeme kada isključite
uređaj.
Za postavljanje
funkcije i njeno
naknadno uključenje
pritiskom bilo kojeg
simbola na
upravljačkoj ploči.
Održava pripremljenu
hranu toplom 30 minuta nakon završetka
ciklusa kuhanja.
Uključuje i isključuje
funkciju "Produženje
vremena".
Postepeno podešava
Kontrast zaslona kontrast zaslona.
Izbor tonova
upozorenja
Zaslon
Postepeno podešava
svjetlinu zaslona.
Postavlja jezik za
zaslon.
Postepeno podešava
glasnoću tipki i signala.
Uključuje i isključuje
ton dodirnih polja. Nije
moguće deaktivirati
zvuk dodirnog polja
UKLJ./ISKLJ.
Aktivira i deaktivira tonove alarma.
Prikazuje verziju softvera i konfiguraciju.
Servis
Tvorničke postavke
Ponovno vraća sve postavke na tvorničke
postavke.
Funkcije pećnice
Funkcija
zagrijavanj
a
Primjena
Za povrće, ribu, krumpir, rižu,
tjesteninu ili posebna jela.
Para s
donjim
grijačem
HRVATSKI
Funkcija
zagrijavanj
a
14
Primjena
Za jela s visokim sadržajem
vlage, glazure i jela u
Intervalno zemljanom posuđu te za
pečenje počiranje ribe.
50/50
Za pečenje kruha, pečenje
velikih komada mesa ili za
Intervalno zagrijavanje hladnih i
pečenje zamrznutih jela.
25/75
Podgrijavanje namirnica parom sprječava sušenje povrPodgrijava šine. Toplina se distribuira
nježno i ujednačeno što
nje
omogućuje obnavljanje
ukusa i arome hrane kao da
je upravo pripremljena. Ta
funkcija može se koristiti za
podgrijavanje hrane izravno
na tanjuru. Možete podgrijati
više od jednog tanjura istovremeno, koristeći različite
položaje polica.
Za pečenje na do dva
položaja police istovremeno i
Vrući zrak za sušenje hrane.
Temperaturu postavite 20 40 °C niže nego za
Uobičajeno kuhanje.
Funkcija
zagrijavanj
a
Primjena
Za pečenje i prženje na
jednom položaju police.
Conventional
Cooking
(Top/
Bottom
Heat)
Za pečenje pizze. Za intenzivno smeđe i hrskavo dno.
Pizza program
Za pripremanje mekanih,
sočnih pečenja.
Nisko
temp.
pečenje
Donji
grijač
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom stranom i
konzerviranje namirnica.
HRVATSKI
Funkcija
zagrijavanj
a
15
Primjena
Ta funkcija napravljena je za
uštedu energije tijekom
Vlažni vru- kuhanja. Za upute za
kuhanje, pogledajte
ći zrak
poglavlje "Savjeti i preporuke", Vlažni vrući zrak. Vrata pećnice moraju biti zatvorena tijekom pečenja tako da
se funkcija ne ometa i da se
osigura da pećnica radi s
nejvišom mogućom energetskom učinkovitošću. Kad
koristite tu funkciju, temperatura u unutrašnjosti može se
razlikovati od postavljene
temperature. Koristi se preostala toplina.Snaga grijanja
može biti smanjena. Za opće
preporuke u vezi uštde
energije pogledajte
poglavlje "Energetska
učinkovitost", Ušteda
energije.Ta funkcija koristila
se za sukladnost s klasom
energetske učinkovitosti u
skladu s EN 60350-1. Ako
koristite tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje nakon
30 sekundi.
Smrznuta
hrana
Za pripremu gotovih jela
(npr. pomfrita, kroketa,
proljetnih rolada) na hrskav
način.
Funkcija
zagrijavanj
a
Veliki roštilj
Turbo roštilj
Primjena
Za pečenje tanjih komada
hrane u većim količinama i
pripremanje tosta.
Za pečenje većih komada
mesa ili peradi s kostima na
jednom položaju police. Za
pripremu zapečenih jela i
tamnjenje.
Posebnosti
Funkcija pećnica
Za pečenje kruha.
Pečenje kruha
Zapečena jela
Za jela kao što su
lasagne ili zapečeni
krumpir. Za pripremu
zapečenih jela i
tamnjenje.
Dizanje tijesta
Za dizanje tijesta s
kvascem prije pečenja.
Ako koristite tu
funkciju, svjetlo se automatski isključuje
nakon 30 sekundi.
Zagrijavanje
tanjura
Za roštiljanje plosnatih
namirnica i pripremu tosta.
Mali roštilj
Upotreba
Konzerviranje
Za prethodno
zagrijavanje tanjura
prije posluživanja.
Za konzerviranje povrća (npr. kiselih krastavaca).
16
HRVATSKI
Funkcija pećnica
Upotreba
Za sušenje narezanog
voća, povrća i gljiva.
Sušenje
Za održavanje hrane
toplom.
Održavanje
topline
Odmrzavanje
Za odmrzavanje hrane
(povrće i voće).
Vrijeme odleđivanja
ovisi o količini i veličini
smrznutih namirnica.
Ako koristite tu
funkciju, svjetlo se automatski isključuje
nakon 30 sekundi.
Postavljanje funkcije zagrijavanja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uključite pećnicu.
Odaberite izbornik: Funkcije pećnice.
Za potvrdu pritisnite
.
Odaberite funkciju grijanja.
.
Za potvrdu pritisnite
Postavite temperaturu.
.
Za potvrdu pritisnite
Postavljanje parne funkcije
Poklopac ladice za vodu je u upravljačkoj
ploči.
UPOZORENJE! Ne stavljajte
vodu izravno u generator pare.
Koristite samo hladnu vodu iz
slavine. Ne upotrebljavajte
filtriranu (demineraliziranu) ili
destiliranu vodu. Ne
upotrebljavajte druge tekućine.
Ne stavljate zapaljive tekućine ili
tekućine koje sadrže alkohol u
ladicu za vodu.
1. Pritisnite poklopac ladice za vodu kako
biste ga otvorili.
2. Napunite ladicu za vodu s 800 ml vode.
Dovod vode dostatan je za otprilike 50
minuta.
3. Postavite ladicu za vodu u njen početni
položaj.
4. Uključite pećnicu.
5. Postavite funkciju pećnice s parom i
temperaturu.
6. Po potrebi postavite funkciju : Trajanje
ili: Završetak
.
Para se pojavljuje nakon približno 2
minute. Kad pećnica dosegne
postavljenu temperaturu, oglašava se
zvučni signal.
Signal se oglašava kada se
generator pare isprazni.
Na kraju vremena pečenja oglašava se
zvučni signal.
7. Isključite pećnicu.
OPREZ! Pećnica je vruća.
Postoji opasnost od
opekotina. Budite pažljivi
kada praznite spreminik za
vodu.
8. Nakon parnog kuhanja para se može
kondenzirati na dnu unutrašnjosti. Uvijek
osušite dno unutrašnjosti kad se pećnica
ohladi.
Pustite da se pećnica potpuno osuši s
otvorenim vratima.
17
HRVATSKI
Kada se pećnica ohladi, spužvom upijte svu
preostalu vodu iz generatora pare. Po
potrebi očistite generator pare s malo octa.
Indikator zagrijavanja
Kada uključite neku funkciju pećnice,
uključuje se crtica na zaslonu. Crtica
prikazuje povećanje temperature. Kad je
dosegnuta temperatura, zvučni signal
oglašava se 3 puta a traka bljeska i zatim
se isključuje.
Brzo zagrijavanje
Ova funkcija skraćuje vrijeme zagrijavanja.
Ne stavljajte hranu u pećnicu dok
je uključena funkcija Brzo
zagrijavanje pećnice.
Za uključivanje funkcije držite
pritisnuto
3 sekunde. Indikator zagrijavanja se
mijenja.
Ta funkcija nije dostupna s nekim
funkcijama pećnice.
Preostala toplina
Kada isključite pećnicu, zaslon prikazuje
preostalu toplinu. Toplinu možete koristiti
da hranu održite toplom.
Funkcije sata
Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Upotreba
Zvučni alarm Za postavljanje
odbrojavanja (maks. 2
h 30 minuta). Ova
funkcija nema utjecaja
na rad pećnice.
Za uključenje funkcije
koristite
ili
. Pritisnite
za postavljanje
minuta i
to
pokretanje.
Trajanje
Za postavljanje duljine
rada pećnice (maks. 23
h 59 min).
Završetak
Za postavljanje
vremena isključivanja
funkcije pećnice (maks.
23 sata i 59 minuta).
Ako postavljate vrijeme za funkciju sata,
vrijeme počinje odbrojavanje nakon 5
sekundi.
Ako koristite funkcije sata:
Trajanje, Završetak, pećnica
isključuje grijače nakon 90%
postavljenog vremena. Pećnica
koristi preostalu toplinu za
nastavak pečenja do isteka
vremena (3 - 20 minuta).
Postavljanje funkcija sata
Prije uporabe funkcija: Trajanje,
Završetak, morate prvo postaviti
funkciju pećnice i temperaturu.
Pećnica se automatski isključuje.
Možete koristiti funkcije: Trajanje
i Završetak istovremeno ako
želite automatski uključiti i
isključiti pećnicu u određeno
vrijeme kasnije.
Funkcije: Trajanje i Završetak ne
rade kad koristite sondu za
pečenje mesa.
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritišćite
sve dok se na zaslonu ne
prikaže potrebna funkcija sata i
odgovarajući simbol.
HRVATSKI
3. Za postavljanje potrebnog vremena
pritisnite ili .
4. Za potvrdu pritisnite
.
Po isteku vremena, oglašava se signal.
Pećnica se isključuje. Na zaslonu se
prikazuje poruka.
5. Pritisnite bilo koji simbol za
zaustavljanje signala.
Zagrij + Zadrži
Uvjeti za funkciju:
• Postavljena temperatura je viša od 80
°C .
• Funkcija: Trajanje je postavljeno.
Funkcija: Zagrij + Zadrži održava
pripremljenu hranu toplom na 80 °C u
trajanju od 30 minuta. Uključuje se nakon
što su završeni postupci pečenja ili prženja.
Funkciju možete uključiti ili isključiti u
izborniku: Osnovne postavke.
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite funkciju pećnice.
18
3. Postavite temperaturu iznad 80 °C .
4. Pritiščite
sve dok se na zaslonu ne
prikaže: Zagrij + Zadrži.
5. Za potvrdu pritisnite
.
Kad funkcija završi, oglašava se signal.
Produljenje vremena
Funkcija: Produljenje vremena produljuje
funkciju pećnice nakon završenog
postavljenog vremena Trajanje.
Primjenjivo za sve funkcije
grijanja s Trajanje ili Masa jelaAutomatika.
Ne koristi se za funkcije grijanja
sa sondom za pečenje mesa.
1. Po isteku vremena pečenja oglašava se
signal. Pritisnite bilo koji simbol.
Na zaslonu se prikazuje poruka.
2. Pritisnite
za uključenje ili za
obustavljanje.
3. Postavite duljinu funkcije.
.
4. Pritisnite
Automatski programi
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Online recepti
Recepte za automatske
programe specificirane za ovu
pećnicu mođete naći na web
stranici www.ikea.com. Za
pronalaženje odgovarajuće
knjižice recepata pogledajtebroj
proizvoda na natpisnoj pločici na
prednjem okviru unutrašnjosti
pećnice.
Pomoć pri kuhanju
Pećnica ima komplet recepata koje možete
koristiti. Recepti su zadane postavke i ne
možete ih mijenjati.
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri kuhanju.
Pritisnite
za potvrdu.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za potvrdu
pritisnite
.
4. Odaberite recept. Za potvrdu pritisnite
.
19
HRVATSKI
Korištenje pribora
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Gurnite pekač za pecivo između vodilica
nosača polica i žičane police na vodilicama
iznad.
Umetanje pribora
OPREZ! Uz funkciju Para s
donjim grijačem ne
upotrebljavajte pekač za pecivo
ili duboku posudu.
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje..
Mali urezi na vrhu povećavaju
sigurnost. Te izbočine ujedno su i
dodatna mjera protiv prevrtanja.
Visoki rub oko police sprječava
klizanje posuđa s police.
Sonda za pečenje mesa
Mogu se postaviti dvije temperature:
temperatura pećnice i temperatura jezgre
mesa.
Pekač za pecivo:
Pritisnite pekač za pecivo između vodilica ili
nosača polica.
Sonda za pečenje mesa mjeri temperaturu
jezgre mesa. Kada meso dosegne
postavljenu temperaturu pećnica se
isključuje.
OPREZ! Koristite samo
isporučenu sondu za pečenje
mesa ili odgovarajuće zamjenske
dijelove.
Tijekom pečenja sonda za
pečenje mesa mora biti u mesu i
u utikaču.
1. Postavite vrh sonde za pečenje mesa u
središte mesa.
Žičana polica i pekač za pecivozajedno:
HRVATSKI
2. Postavite utikač senzora za temperaturu
jezgre u utičnicu na prednjoj strani
pećnice.
3. Uključite pećnicu.
Na zaslonu se prikazuje simbol sonde za
pečenje mesa.
4. Pritisnite ili u manje od 5 sekundi
kako biste postavili temperaturu mesa.
5. Postavite funkciju pećnice i po potrebi
temperaturu pećnice.
Pećnica izračunava približno vrijeme kraja
ciklusa. Vrijeme završetka razlikuje se za
20
različite količine namirnica, postavljene
temperature pećnice (minimalno 120°C) i
način pečenja. Pećnica izračunava približno
vrijeme kraja ciklusa od približno 30 minuta.
6. Za promjenu temperature jezgre
pritisnite .
Kad jezgra dosegne postavljenu
temperaturu, oglašava se signal. Pećnica se
automatski isključuje.
7. Pritisnite bilo koji simbol za
zaustavljanje signala.
8. Izvadite utikač sonde za pečenje mesa
iz utičnice i izvadite meso iz pećnice.
9. Pritisnite
za isključivanje pećnice..
UPOZORENJE! Sonda za
temperaturu jezgre je vruća.
Postoji opasnost od opekotina.
Budite pažljivi kada vadite vrh i
utikač sonde za pečenje.
Dodatne funkcije
Favoriti
Svoje omiljene postavke kao što su trajanje,
temperatura ili funkcija pećnice možete
spremiti. Na raspolaganju su u izborniku:
Favoriti. Možete spremiti do 20 programa.
Spremanje programa
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju pećnice ili automatski
program.
3. Pritiščite
sve dok se na zaslonu ne
prikaže: SPREMI.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuju prva tri položaja
memorije.
.
5. Za potvrdu pritisnite
6. Unesite naziv programa.
Prvo slovo treperi.
7. Pritisnite ili za promjenu slova.
8. Pritisnite
.
Sljedeće slovo treperi.
9. Ponovite korak 7 ako jepotrebno.
.
10. Za spremanje pritisnite i držite
Popunjeni položaj memorije možete
zamijeniti novim unosom. Kad se na zaslonu
prikaže prvi slobodni položaj memorije,
pritisnite ili i pritisnite
kako biste
spremili preko postojećeg programa.
Naziv programa možete promijeniti u
izborniku: Upišite naziv programa.
Uključivanje programa
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Favoriti.
.
3. Za potvrdu pritisnite
21
HRVATSKI
4. Odaberite naziv omiljenog programa.
5. Za potvrdu pritisnite
.
Možete pritisnuti
izbornik: Favoriti.
za izravan prelazak u
Uporaba roditeljske zaštite
Kada je uključena roditeljska zaštita
pećnica se ne može slučajno uključiti.
1. Pritisnite
za uključenje zaslona.
2. Istovremeno pritisnite
i
dok se na
zaslonu ne prikaže poruka i simbol
ključa.
Za isključivanje funkcije Roditeljska blokada
ponovite 2. korak.
Blokiranje tipki
Ta funkcija sprječava nehotičnu promjenu
funkciju grijanja. Tu funkciju možete uključiti
samo kada pećnica radi.
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju zagrijavanja ili
postavku.
3. Pritiščite
sve dok se na zaslonu ne
prikaže: Blokiranje tipki.
.
4. Za potvrdu pritisnite
Za isključivanje funkcije, pritisnite . Na
zaslonu se prikazuje poruka. Pritisnite
ponovno
, a zatim
za potvrdu.
Kad isključite pećnicu, funkcija se
također isključuje.
Odaberi + Započni
Funkcija vam omogućuje da postavite
funkciju pećnice (ili program) i kasnije je
koristite jednim pritiskom bilo kojeg simbola.
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju pećnice.
sve dok se na zaslonu ne
3. Pritiščite
prikaže: Trajanje.
4. Postavite vrijeme.
5. Pritiščite
sve dok se na zaslonu ne
prikaže: Odaberi + Započni.
6. Za potvrdu pritisnite
.
Pritisnite bilo koji simbol (osim za ) za
pokretanje funkcije: Odaberi + Započni.
Započinje postavljena funkcija pećnice.
Po završetku funkcije pećnice oglašava se
signal.
• Blokiranje tipki je uključeno
kad radi funkcija pećnice.
• Izbornik: Osnovne postavke
vam omogućuje uključenje
funkcije: Odaberi + Započni
uključivanje i isključivanje.
Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga pećnica se
automatski isključuje nakon nekog vremena
ako funkcija pećnice radi a vi ne
promijenite niti jednu postavku.
Temperatura (°C) Vrijeme isključivanja
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automatsko isključivanje ne radi
s funkcijama: Osvijetljenje
unutrašnjosti, Senzor za
hranu,Trajanje, Završetak.
Svjetlina zaslona
Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:
• Noćno osvjetljenje - kad je pećnica
isključena, svjetlina zaslona je manja
između 22:00 i 06:00.
• Dnevna svjetlost:
– kad je pećnica uključena.
HRVATSKI
22
– ako dodirnete simbol tijekom noćnog
osvjetljenja (osim UKLJUČENO/
ISKLJUČENO), zaslon se vraća u
dnevni način osvjetljenja za sljedećih
10 sekundi.
Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
Sigurnosni termostat
Neispravan rad pećnice ili komponente u
kvaru mogu uzrokovati opasno
pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo,
paćnica ima sigurnosni termostat koji
prekida napajanje. Pećnica se ponovno
automatski uključuje čim se temperatura
snizi.
Savjeti
Preporuke za kuhanje
Kad god predgrijavate, izvadite žičane
police i pladnjeve iz unutrašnjosti, kako bi
postigli najbrži učinak.
Pećnica ima četiri položaja polica. Brojite
položaje police od dna unutrašnjosti.
Pećnica ima poseban sustav pomoću
kojega zrak cirkulira i para se stalno
reciklira. S tim sustavom možete kuhati u
parnom okolišu i održati hranu mekanom
iznutra a hrskavom izvana. Skraćuje vrijeme
pečenja i potrošnju energije na minimum.
U uređaju ili na staklu vrata tijekom kuhanja
se može kondenzirati vlaga. Uvijek se
odmaknite od pećnice kad otvarate vrata.
Pečenje kolača
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4
postavljenog vremena kuhanja.
Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu razinu
između njih.
Pečenje mesa i ribe
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
Kako biste spriječili stvaranje prevelike
količine dima tijekom pečenja, u duboku
pliticu dodajte malo vode. Za sprečavanje
kondenzacije dima, dodajte vode svaki put
nakon što se osuši.
Kad s epećnica ohladi, očistite unutrašnjost
mekanom krpom.
Vlažni vrući zrak
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Zapečena tjestenina
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
180 - 200
45 - 60
1
Zapečeni krumpir
190 - 210
55 - 80
1
HRVATSKI
Jelo
23
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Slatka jela
180 - 200
45 - 60
1
Kuglof ili brioš
160 - 170
50 - 70
1
Pletenica/vijenac od
kruha
170 - 190
40 - 50
1
Posuti kolač (suhi)
160 - 170
20 - 40
2
Rolada od dizanog
tijesta
160 - 170
20 - 40
2
Vlažni vrući zrak - preporučeni pribor
Koristite tamne i nereflektirajuće limove i
spremnike. Oni bolje apsorbiraju toplinu od
svijetlih boja i reflektirajućeg posuđa.
Pribor
Veličina
Slika
Tava za pizzu, tamna, ne- promjer 28 cm
reflektirajuća.
Posuda za pečenje,
tamna, nereflektirajuća.
promjer 26 cm
Kalupi za kolače,
keramički
8 cm promjer, 5 cm visina
Lim za pečenje, tamni, ne- promjer 28 cm
reflektirajući
Informacije za ustanove za testiranje
Veliki roštilj
Praznu pećnicu prethodno zagrijte 3
minute.
Roštiljajte na maksimalnoj postavci
temperature.
Koristite treći položaj police u pećnici.
24
HRVATSKI
Jelo
Vrijeme roštiljanja (min)
1. strana
2. strana
Hambur
geri
9 - 13
8 - 10
Tost
1-3
1-3
Tablice kuhanja
Za dodatne tablice kuhanja, molimo
pogledajte kuharicu koju možete naći na
stranici www.ikea.com. Kako biste pronašli
ispravnu kuharicu, provjerite broj artikla na
natpisnoj pločici na prednjem okviru
unutrašnjosti pećnice.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Napomene o čišćenju
Pećnice od nehrđajućeg čelika ili
aluminija
Očistite vrata pećnice samo vlažnom krpom
ili spužvom. Osušite mekanom krpom.
Prednju stranu pećnice očistite mekom
krpom namočenom u toplu vodu s blagim
sredstvom za čišćenje.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili
abrazivne proizvode koji bi mogli oštetiti
površinu pećnice. Očistite upravljačku ploču
pećnice uz isti oprez.
Za čišćenje metalnih površina koristite
namjensko sredstvo za čišćenje.
Čišćenje brtve vrata
Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake
upotrebe. Nakupljanje masti ili drugih
ostataka hrane može rezultirati požarom.
Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu
opremu i pustite da se osuši. Koristite meku
krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom
za čišćenje. Pribor ne perite u perilici
posuđa.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica.
Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u perilici
posuđa. To može uzrokovati oštećenja na
neljepljivom sloju.
Nakon svake uporabe očistite vlagu iz
pećnice.
Redovno provjeravajte brtvu vrata. Brtva
vrata nalazi se oko ruba unutrašnjosti
pećnice. Ne koristite pećnicu ako je brtva
vrata oštećena. Kontaktirajte ovlašteni
servisni centar.
Za čišćenje brtve vrata, pogledajte opće
informacije o čišćenju.
Vađenje vodilica polica
Prije zahvata održavanja provjerite je li se
pećnica potpuno ohladila. Postoji opasnost
od opekotina.
Za čišćenje pećnice, izvadite sve vodilice
polica.
1. Pažljivo povucite vodilicu prema gore i
van iz prednjeg nosača.
25
HRVATSKI
OPREZ! Sredstva za uklanjanje
kamenca mogu oštetiti emajl.
Pridržavajte se uputa
proizvođača.
1
3
2
2. Prednji kraj vodilice police povucite
dalje od bočne stijenke.
3. Izvadite vodilicu iz stražnjeg nosača.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Parno čišćenje
1. Za čišćenje ladice za vodu i generatora
pare, stavite mješavinu vode i vinskog
octa (otprilike 250 ml) kroz ladicu za
vodu u generator pare. Pričekajte
približno 10 minuta.
2. Uklonite vodu i vinski ocat spužvom.
3. Ulijte čistu vodu (100 - 200 ml) u ladicu
za vodu kako biste isprali sustav za
generiranje pare.
4. Spužvom uklonite vodu iz generatora
pare i obrišite ga.
5. Ostavite vrata otvorenima kako bi se
uređaj potpuno osušio.
Najtvrdokorniju prljavštinu uklonite ručno.
Skidanje i postavljanje vrata
1. Ulijte 250 ml vode s 3 žlice octa izravno
u generator pare.
2. Uključite funkciju: Parno čišćenje.
Na zaslonu se prikazuje vrijeme trajanja
funkcije. Po završetku programa oglašava
se zvučni signal.
3. Dodirnite bilo koji simbol za isključenje
signala.
4. Mekom krpom obrišite uređaj. Uklonite
preostalu vodu iz generatora pare.
Pustite da se uređaj potpuno osuši s
otvorenim vratima. otprilike 1 sat.
Vrata i unutarnje staklene ploče možete
ukloniti kako biste ih očistili. Broj staklenih
ploča različit je za različite modele.
Za ubrzanje sušenja možete zatvoriti vrata i
zagrijati uređaj funkcijom: Vrući zrak na
temperaturu od 150°C na otprilike 15
minuta.
Sustav za generiranje pare
OPREZ! Nakon svake uporabe
osušite generator pare. Vodu
upijte spužvom.
Ostatke kamenca uklonite
pomoću vode i vinskim octom.
UPOZORENJE! Vrata su teška.
1. Potpuno otvorite vrata.
2. Poluge (A) na dvije šarke vrata pritisnite
do kraja.
A
A
3. Zatvorite vrata pećnice na prvi otvoreni
položaj (otprilike kut od 70°).
4. Vrata držite jednom rukom sa svake
strane i povucite ih od pećnice i pod
kutom prema gore.
5. Vrata odložite na mekanu krpu na
stabilnoj površini, vanjskom stranom
prema dolje.
6. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na gornjem
rubu vrata s dvije strane i pritisnite
HRVATSKI
26
prema unutra kako biste otpustili
spojnice.
2
UPOZORENJE! Osigurajte da se
stakla umetnu u ispravan položaj
jer se u suprotnom površina vrata
može pregrijati.
Zamjena žarulje
B
1
7. Povucite okvir vrata prema naprijed
kako biste ga skinuli.
8. Jednu po jednu staklenu ploču vrata
držite za prednji rub i povucite ih prema
gore iz vodilice.
9. Očistite staklenu ploču sapunicom.
Pažljivo osušite staklenu ploču.
Kad je čišćenje završeno, izvršite gornje
korake obrnutim redoslijedom. Najprije
umetnite manju ploču, zatim veću i vrata.
Jedna šarka (obično desna)
slobodno se pomiče. Uvjerite se
da su obje šarke u istom
položaju (otprilike pod kutom od
70°)
Rješavanje problema
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Postavite krpu na dno unutrašnjosti pećnice.
To će spriječiti oštećenje na staklenom
poklopcu svjetla i unutrašnjosti.
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara! Prije zamjene
žarulje isključite osigurač.
Žarulja i stakleni poklopac
žarulje mogu biti vrući.
1. Isključite pećnicu.
2. Izvadite osigurače iz kutije za osigurače
ili isključite sklopku.
3. Okrenite stakleni poklopac žaruljice u
smjeru suprotnom od kazaljke na satu i
skinite ga.
4. Očistite stakleni poklopac.
5. Žarulju svjetla pećnice zamijenite sa 40
W, 230 V (50 Hz), 350 °C žaruljom za
pećnice otpornom na toplinu (vrsta
priključka: G9).
6. Postavite stakleni poklopac.
HRVATSKI
27
Rješavanje problema...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Uključeno je automatsko
isključivanje.
Pogledajte odjeljak "Automatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Uključena je funkcija roditeljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje roditeljske zaštite".
Pećnica se ne grije.
Vrata nisu ispravno zatvore- Zatvorite vrata do kraja.
na.
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije ispravno. Zamijenite žarulju pećnice.
Na zaslonu se prikazuje
F111.
Utikač sonde za pečenje
mesa nije ispravno umetnut
u utičnicu.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Utikač sonde za pečenje
mesa utaknite do kraja u
utičnicu.
Na zaslonu se prikazuje šifra Postoji električni kvar.
pogreške koja nije u tablici.
• Pomoću kućnog osigurača
ili sigurnosne sklopke u
kutiji s osiguračima
isključite i ponovo
uključite uređaj
• Ako se na zaslonu ponovo prikaže šifra pogreške,
obratite se ovlaštenom
servisnom centru.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
HRVATSKI
28
Problem
Mogući uzrok
Svjetlo je isključeno.
rješenje
Uključena je funkcija Vlažni
vrući zrak .
Servisni podaci
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se ovlaštenom servisu.
Normalno ponašanje
funkcije Vlažni vrući zrak.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba",
"Funkcije pećnice".
na prednjem okviru unutrašnjosti pećnice.
Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti
pećnice.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Dimenzije (unutarnje)
Širina
Visina
Dubina
Područje posude za pečenje
1424 cm²
Gornji grijač
1900 W
Donji grijač
1000 W
Roštilj
1900 W
Prsten
1650 W
Ukupna nazivna snaga
3000 W
Napon
220 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Broj funkcija
22
477 mm
214 mm
418 mm
HRVATSKI
29
Energetska učinkovitost
Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014
Identifikacija modela
KULINARISK 704.168.21
Indeks energetske učinkovitosti
94.5
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
konvencionalni način rada
0.93 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad 0.69 kWh/ciklusu
s ventilatorom
Broj prostora za pečenje
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
43 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
31.1 kg
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati
za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne
pećnice i roštilji - Metode mjerenja značajki.
minimum, ovisno o trajanju kuhanja.
Preostala toplina u pećnici nastaviti će
kuhati.
Ušteda energije
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostale hrane.
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti energiju
tijekom svakodnevnog kuhanja.
Opći savjeti
Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno
zatvorena dok pećnica radi. Tijekom
kuhanja ne otvarajte vrata prečesto. Brtvu
vrata održavajte čistom i uvjerite se da je
dobro pričvršćena.
Da biste povećali uštedu energije, koristite
metalno posuđe.
Ako je moguće, ne zagrijavajte pećnicu
unaprijed prije stavljanja hrane.
Ako je trajanje kuhanja duže od 30 minuta,
3-10 minuta prije završetka vremena
kuhanja smanjite temperaturu pećnice na
Tijekom istovremene pripreme nekoliko jela,
vremenske razmake između kuhanja držite
što kraćima.
Kuhanje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije kuhanja s
ventilatorom kako biste uštedjeli energiju.
Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom
trajanja/završetka, a vrijeme kuhanja dulje
je od 30 minuta, kod nekih se funkcija
pećnice grijači automatski ranije isključuju u
nekim funkcijama pećnice.
Ventilator i žarulja nastavljaju raditi.
Održavanje hrane toplom.
Za korištenje preostale topline i održavanje
hrane toplom, odaberite najnižu moguću
HRVATSKI
temperaturu. Na zaslonu se pojavljuje
prikaz ostatka topline ili temperature.
Kuhanje s isključenom žaruljom
Tijekom kuhanja isključite žarulju. Uključite
je samo kad je trebate.
30
Ako koristite tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje nakon 30 sekundi.
Žarulju možete ponovno uključiti, ali to će
smanjiti očekivanu uštedu energije.
Vlažni vrući zrak
Ta funkcija napravljena je za uštedu
energije tijekom kuhanja.
Briga za okoliš
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
JAMSTVO TVRTKE IKEA
Koliko dugo vrijedi jamstvo tvrtke IKEA?
Ovo jamstvo vrijedi pet godina od
originalnog datuma kupnje vašeg uređaja u
IKEI. Kao dokaz kupnje potreban je
originalni račun. Servisiranje uređaja u
okviru jamstva ne produljuje jamstveni rok
uređaja.
Tko obavlja servis?
Servis obavlja servis tvrtke IKEA kroz svoj
servis ili kroz mrežu autoriziranih servisnih
partnera.
Što ovo jamstvo pokriva?
Jamstvo pokriva greške na uređaju nakon
datuma kupnje u prodavaonici tvrtke IKEA,
koje su prouzrokovane manjkavom
izvedbom ili greškama u materijalu. Ovo se
jamstvo primjenjuje samo na upotrebu u
domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod
naslovom “Što nije pokriveno ovim
jamstvom?”. U okviru jamstvenoga roka
pokrit će se troškovi za popravak grešaka,
npr. troškovi za popravke, dijelove, rad i
putni troškovi, pod uvjetom da je uređaj
dostupan za popravak bez posebnih
troškova. Na ove uvjete primjenjuju se
smjernice EU (br. 99/44/EZ) i važeći lokalni
propisi. Zamijenjeni dijelovi postaju
vlasništvo tvrtke IKEA.
Što će IKEA učiniti kako bi riješila
problem?
Ovlašteni servis tvrtke IKEA pregledat će
proizvod i prema vlastitoj procjeni odlučiti
je li problem pokriven jamstvom. Ako se
smatra pokrivenim, servis tvrtke IKEA ili
njegov autorizirani servisni partner u svom
će vlastitom servisu prema vlastitoj procjeni
ili popraviti oštećeni proizvod ili ga
zamijeniti istim ili sličnim proizvodom
Što nije pokriveno ovim jamstvom?
• Normalno habanje
31
HRVATSKI
• Namjerna oštećenja ili oštećenja zbog
nemara, oštećenja uzrokovana
nepridržavanjem uputa za upotrebu,
neispravnom instalacijom ili spajanjem
na pogrešan napon, oštećenja
uzrokovana kemijskim ili elektrokemijskim
reakcijama, oštećenja uslijed hrđanja,
korozije ili djelovanja vode koja
uključuju, ali nisu ograničena na
oštećenja uzrokovana prekomjernom
količinom kamenca u vodovodnom
priključku, oštećenja uzrokovana
nenormalnim uvjetima okoliša.
• Potrošni dijelovi koji uključuju baterije i
žarulje.
• Nefunkcionalni i dekorativni dijelovi koji
ne utječu na normalno korištenje
uređaja, uključujući i eventualne
ogrebotine i moguće razlike u boji.
• Slučajna oštećenja uzrokovana stranim
tijelima ili tvarima i čišćenje ili
otčepljivanje filtara, sustava za
izbacivanje vode ili ladica za
deterdžente.
• Oštećenja sljedećih dijelova: keramike,
stakla, pribora, košara za posuđe i
pribor za jelo, dovodnih i odvodnih
cijevi, brtvi, žarulja i poklopaca za
žarulje, zaslona, tipki, kućišta i dijelova
kućišta. Osim ako se može dokazati da
je takvo oštećenje nastalo zbog greške
na proizvodu.
• Slučajevi u kojima se tijekom posjeta
servisera ne može utvrditi greška.
• Popravci koje nije izveo naš ovlašteni
servis i/ili ugovorni partner autoriziranog
servisa, ili ako nisu korišteni originalni
rezervni dijelovi.
• Popravci uzrokovani manjkavom
instalacijom, ili instalacijom koja ne
odgovara specifikacijama. Upotreba
uređaja u okruženju koje nije
domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
• Upotreba uređaja u okruženju koje nije
domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
• Oštećenja prilikom transporta.
Ako klijent transportira proizvod do svog
doma ili druge adrese, IKEA nije
odgovorna za eventualna oštećenja koja
mogu nastati tijekom transporta. Ako
pak IKEA proizvod dostavi na dostavnu
adresu klijenta, tada ovo jamstvo
pokriva oštećenja proizvoda nastala
tijekom dostave.
• Troškove prvotne instalacije uređaja
tvrtke IKEA. Ipak, ako servis tvrtke IKEA
ili njegov autorizirani servisni partner
popravi ili zamijeni uređaj u okviru
uvjeta ovoga jamstva, servis ili njegov
autorizirani servisni partner ponovno će
instalirati popravljeni uređaj ili zamjenski
uređaj, ako je to potrebno.
Ovo se ograničenje ne odnosi na
besprijekoran rad koji je izveo kvalificirani
specijalist koristeći originalne dijelovi kako
bi prilagodio uređaj tehničkim sigurnosnim
specifikacijama druge zemlje EU-a.
Kako se primjenjuje zakon zemlje
Jamstvo tvrtke IKEA daje Vam određena
zakonska prava koja pokrivaju ili prelaze
lokalne zahtjeve. Ipak, ovi uvjeti ni na koji
način ne ograničavaju potrošačka prava
propisana lokalnom zakonskom
regulativom
Područje važenje
Za uređaje kupljene u nekoj od zemalja EU
i transportirane u drugu zemlju EU, usluga
servisa pružit će se u okviru uvjeta jamstva
koji su uobičajeni u novoj zemlji. Obveza
obavljanja servisa u okviru jamstva postoji
samo ako uređaj odgovara i ako je
postavljen u skladu s:
• tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj
se podnosi jamstveni zahtjev;
• uputama za sastavljanje i sigurnosnim
podacima u korisničkom priručniku;
Ovlašteni servis za uređaje tvrtke IKEA:
Ne oklijevajte kontaktirati IKEA servis kako
biste:
1. podnijeli zahtjev za servis u okviru
ovoga jamstva;
HRVATSKI
2. zatražili pojašnjenje načina instalacije
IKEA uređaja u kuhinjski namještaj tvrtke
IKEA. Servis neće pružiti pojašnjenja u
vezi s:
• općenitom instalacijom IKEA kuhinja;
• električnim priključcima (ako uređaj
dolazi bez utikača i kabela),
priključcima za vodu i plin, budući da
takve priključke mora obaviti
autorizirani serviser.
3. zatražili pojašnjenje sadržaja
korisničkog priručnika i specifikacija
uređaja tvrtke IKEA
Kako bismo bili sigurni da Vam možemo
pružiti najbolju podršku, molimo Vas da,
prije nego što nas kontaktirate, pažljivo
pročitate dio s uputama za sastavljanje i/ili
korisnički priručnik u ovoj knjižici.
Kako nas možete kontaktirati ako Vam je
potreban naš servis
Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog
priručnika potražite potpuni popis
kontakata tvrtke IKEA i odgovarajuće
brojeve telefona za svaku državu.
Kako bismo Vam mogli pružiti
bržu uslugu, preporučujemo Vam
da koristite brojeve telefona
navedene na kraju ovog
priručnika. Uvijek se obratite na
brojeve navedene u knjižici
uređaja za koji Vam je pomoć
potrebna. Prije nego nas
nazovete, provjerite da Vam je
dostupan IKEA broj artikla (šifra
od 8 znamenaka) za uređaj za
koji trebate pomoć.
32
SAČUVAJTE SVOJ RAČUN!
Račun je Vaš dokaz kupnje i
potreban je za važenje jamstva.
Na računu je također naveden
naziv IKEA artikla i broj (šifra od
8 znamenaka) za svaki uređaj
koji ste kupili.
Trebate li dodatnu pomoć?
Za sva dodatna pitanja koja se ne odnose
na uslugu nakon prodaje Vašeg uređaja,
molimo Vas kontaktirajte najbliži IKEA
pozivni centar. Preporučujemo Vam da,
prije nego što nas nazovete, pročitate
dokumentaciju uređaja.
33
SLOVENŠČINA
Kazalo
Varnostna informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Opis izdelka
Upravljalna plošča
Pred prvo uporabo
Vsakodnevna uporaba
Časovne funkcije
Samodejni programi
33
34
37
37
38
40
41
45
46
Uporaba dodatne opreme
Dodatne funkcije
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
Energijska učinkovitost
Skrb za okolje
IKEINA GARANCIJA
47
48
50
52
55
56
57
58
58
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Varnostna informacije
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in
škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe.
Navodila shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod
nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se ne
smejo približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če niso pod
nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in
hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
SLOVENŠČINA
•
34
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le
strokovno usposobljena oseba.
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali
postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena, da
preprečite možnost udara električnega toka.
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih
sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete
stekla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti električnega udara.
Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite sprednji del
nosilcev rešetk in nato zadnjega od stranskih sten. Nosilce
rešetk namestite v obratnem zaporedju.
Uporabite samo tipalo za jedi (sondo za meso), priporočljivo
za to napravo.
Varnostna navodila
Namestitev
OPOZORILO! To napravo lahko
namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne
rokavice in priloženo obutev.
• Naprave ne vlecite za ročaj.
35
SLOVENŠČINA
• Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
• Napravo namestite na varno in primerno
mesto, ki ustreza zahtevam za
namestitev.
Električna povezava
OPOZORILO! Nevarnost požara
in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla.
Če je treba kabel zamenjati, mora to
storiti osebje pooblaščenega servisnega
centra.
• Priključni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave, še posebej, ko so
vroča.
• Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je
ni mogoče odstraniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno
povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča odklop
naprave z omrežja na vseh polih.
Izolacijska naprava mora imeti med
posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
• Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin in
električnega udara ali eksplozije.
• Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
• Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz naprave
lahko puhne vroč zrak.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami
ali ko je v stiku z vodo.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
• Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti v
stik z iskrami ali odprtim ognjem.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO! Obstaja nevarnost
škode na napravi.
• Da bi preprečili poškodbo ali
spreminjanje barve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno
naprave.
– Ne postavljajte aluminijaste folije
neposredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v vročo
napravo.
36
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
– Ne puščajte mokre posode in hrane
v napravi, ko končate s pripravo
hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov previdni.
Sprememba barve emajla ali
nerjavnega jekla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
Za sočne torte uporabite globok pekač.
Sadni sokovi povzročajo madeže, ki so
lahko trajni.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene,
npr. ogrevanje prostora.
Jedi v pečici vedno pripravljajte pri
zaprtih vratih.
Če napravo namestite za ploščo omarice
(npr. vrata), poskrbite, da vrata med
delovanjem naprave ne bodo nikoli
zaprta. Za zaprto ploščo omarice se
lahko nakopičita toplota in vlaga ter
povzročita nadaljnje poškodbe naprave,
ohišja ali tal. Plošče omarice ne
zapirajte, dokler se po uporabi naprava
povsem ne ohladi.
Kuhanje v sopari
OPOZORILO! Nevarnost opeklin
in poškodb naprave.
• Sproščena para lahko povzroči opekline:
– Med kuhanjem v sopari ne odpirajte
vrat naprave.
– Po kuhanju v sopari vrata naprave
previdno odprite.
Nega in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost telesnih
poškodb, požara ali poškodb
naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
• Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
• Ko se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte.
•
•
•
•
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite
previdni. Vrata so težka!
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Preostala maščoba ali hrana v napravi
lahko povzroči požar.
Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna navodila z
embalaže.
Notranja osvetlitev
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
• Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim aparatom.
Ne uporabljajte je za hišno razsvetljavo.
• Pred zamenjavo žarnice izključite
napravo iz napajanja.
• Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
• Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali zaprli
v napravo.
• Embalažni material:
Embalažo lahko reciklirate. Plastični deli
so označeni z mednarodnimi oznakami,
kot so PE, PS itd. Embalažni material
odložite v posode za ločeno zbiranje
SLOVENŠČINA
37
odpadkov na krajevnem zbirališču
odpadkov.
Namestitev
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Montaža
Za namestitev si oglejte navodila
za montažo.
Električna namestitev
OPOZORILO! Priključitev na
električno omrežje mora izvesti
strokovno usposobljena oseba.
Za presek kabla si oglejte skupno moč na
ploščici za tehnične navedbe. Ogledate si
lahko tudi razpredelnico:
Skupna moč (W)
Presek kabla (mm²)
največ 1380
3 x 0.75
največ 2300
3x1
največ 3680
3 x 1.5
Ozemljitveni vodnik (zeleno-rumen kabel)
mora biti 2 cm daljši od faznega in
nevtralnega vodnika (moder in rjav kabel).
Če ne upoštevate varnostnih
navodil iz poglavij o varnosti,
proizvajalec ne prevzema
odgovornosti.
Pečica ima nameščen le priključni kabel.
Kabel
Vrste kablov, ki so primerni za priključitev
ali zamenjavo:
Opis izdelka
Splošni pregled
1
2
4
5
6
7
8
9
4
11
3
3
2
1
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Upravljalna plošča
Elektronski programator
Predal za vodo
Vtičnica sonde za meso
Žar
Luč
Ploščica za tehnične navedbe
Ventilator
Uparjalnik s pokrovom
SLOVENŠČINA
38
10 Nosilci rešetk, odstranljivi
11 Položaji rešetk
Pripomočki
• Goba x 1
Za vpijanje odvečne vode iz uparjalnika.
OPOZORILO! Pred pečenjem
odstranite gobo iz pečice.
Gobe ne uporabljajte, ko je
naprava vroča.
• Rešetka x 1
Za posodo, modele, pečenke.
• Pekač x 1
Za kolače in piškote.
• Sonda za meso x 1
Za merjenje pečenosti živil.
Upravljalna plošča
Elektronski programator
1
2 3 4
Simbol
5
7 8 9 10 11
Funkcija
VKLOP/IZKLOP
1
6
Opomba
Za vklop in izklop pečice.
Funkcije Pečice ali Enkrat pritisnite za vstop v meni Funkcije Pečice.
Kuharski pomoč- Ponovno pritisnite za preklop na Kuharski pomočnik
nik. Za vklop ali izklop osvetlitve tri sekunde priti-
2
skajte
.
Tipka za vrnitev
Za vrnitev za eno stopnjo v meniju. Za prikaz glavnega menija tri sekunde pritiskajte simbol.
4
Izbira temperature
Za nastavitev temperature ali prikaz trenutne temperature v pečici.
5
Priljubljeni Programi
Za shranitev in dostop do priljubljenih programov.
Prikazovalnik
Prikazuje trenutne nastavitve pečice.
Tipka Gor
Za pomikanje gor po meniju.
3
6
7
-
SLOVENŠČINA
39
Simbol
8
9
10
11
Funkcija
Opomba
Tipka Dol
Za pomikanje dol po meniju.
Časovne in dodatne funkcije
Za nastavitev različnih funkcij. Ko se izvaja funkcija
pečice, pritisnite simbol za nastavitev programske
ure ali funkcij: Zaklepanje Nastavitev, Priljubljeni
Programi, Segrej+Zadrži, Nastavi + Začni. Spremenite lahko tudi nastavitve sonde za meso.
Odštevalna Ura
Za nastavitev funkcije: Odštevalna Ura.
V REDU
Za potrditev izbire ali nastavitve.
Prikazovalnik
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcija pečice
Ura
Indikator segrevanja
Temperatura
Trajanje ali čas zaključka funkcije
Drugi indikatorji prikazovalnika:
Simbol
Funkcija
Odštevalna Ura
Funkcija deluje.
Ura
Na prikazovalniku se prikaže trenutni
čas.
Trajanje
Na prikazovalniku se prikaže potreben čas priprave hrane.
Konec
Na prikazovalniku se prikaže zaključek priprave hrane.
Temperatura
Na prikazovalniku se prikaže temperatura.
Prikaz Časa
Prikazovalnik prikazuje, kako dolgo
deluje funkcija pečice. Hkrati pritisnite
in , da ponastavite čas.
40
SLOVENŠČINA
Simbol
Funkcija
Izračun
Pečica izračuna čas za pečenje.
Indikator segrevanja
Prikazovalnik prikazuje temperaturo v
pečici.
Teža - Avtomatika
Na prikazovalniku je prikazano, da je
vklopljen sistem samodejnega pečenja
glede na težo ali da je mogoče spremeniti težo.
Segrej+Zadrži
Funkcija deluje.
Pred prvo uporabo
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Prvo čiščenje
Iz pečice odstranite vso opremo in
odstranljive nosilce rešetk.
Oglejte si poglavje »Vzdrževanje
in čiščenje«.
Pred prvo uporabo očistite pečico in
opremo.
Opremo in odstranljive nosilce rešetk
namestite nazaj v prvotni položaj.
Prva priključitev
Ko pečico priključujete na električno
omrežje ali po izpadu električnega toka,
morate nastaviti jezik, kontrast
prikazovalnika, osvetlitev prikazovalnika in
čas.
1. Pritisnite ali , da nastavite vrednost.
2. Za potrditev pritisnite
.
Predgrevanje
Pred prvo uporabo pečico predhodno
ogrejte samo z vstavljenimi mrežami za
pečenje in pekači.
1. Nastavite funkcijo: Conventional
Cooking (Top/Bottom Heat)
in
najvišjo temperaturo.
2. Pečica naj deluje eno uro.
3. Nastavite funkcijo: Vroči Zrak
in
najvišjo temperaturo.
4. Pečica naj deluje 15 minut.
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot
običajno. Pečica lahko med predgrevanjem
oddaja neprijetne vonjave in dim. V
prostoru poskrbite za zadostno zračenje.
Uporaba mehanskega varovala za otroke
Pečica ima nameščeno varovalo za otroke.
Nahaja se pod upravljalno ploščo na desni
strani pečice.
Če želite odpreti vrata pečice ob
nameščenem varovalu za otroke:
1. Povlecite in držite ročico varovala za
otroke navzgor, kot prikazuje slika.
SLOVENŠČINA
41
Za odstranitev varovala za otroke odprite
vrata pečice in varovalo za otroke
odstranite s ključem torx. Ključ najdete v
vrečki s pripomočki za pečico.
Po odstranitvi varovala za otroke privijte
nazaj vijak v odprtino.
2. Odprite vrata.
Vrata pečice zaprite brez vlečenja varovala
za otroke.
OPOZORILO! Pazite, da ne
opraskate upravljalne plošče.
Vsakodnevna uporaba
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Simbol/Element
menija
Uporaba menijev
1. Vklopite pečico.
2. Pritisnite ali za izbiro možnosti
menija.
, da se pomaknete v
3. Pritisnite
podmeni ali sprejmete nastavitev.
V vsakem trenutku se lahko
pomaknete nazaj v glavni meni s
pritiskom .
Pregled menijev
Glavni meni
Simbol/Element
menija
Funkcije Pečice
Uporaba
Vsebuje seznam funkcij pečice.
Vsebuje seznam saKuharski pomoč- modejnih programov.
Recepte za te progranik
me lahko najdete v
knjižici receptov.
Priljubljeni Programi
Uporaba
Vsebuje seznam priljubljenih programov
pečenja, ki jih oblikuje
uporabnik.
Čiščenje S Paro
Čiščenje naprave s paro.
Nastavitve
Za nastavitev konfiguracije naprave.
Posebnosti
Vsebuje seznam dodatnih funkcij pečice.
Podmeni za: Nastavitve
Simbol/Element
menija
Nastavitev ure
Prikaz Časa
Opis
Nastavi trenutni čas na
uri.
Ko je VKLOPLJEN, prikazovalnik prikazuje
trenutni čas, ko izklopite napravo.
SLOVENŠČINA
Simbol/Element
menija
Nastavi + Začni
Segrej+Zadrži
42
Opis
Za nastavitev funkcije
in njen poznejši vklop s
pritiskom poljubnega
simbola na upravljalni
plošči.
Pripravljeno hrano
ohranja toplo 30 minut
po izteku pečenja.
Vklopi in izklopi funkciPodaljšanje Časa jo Podaljšanje časa.
Kontrast
Osvetlitev
Jezik
Glasnost
Zvok Tipk
Nastavi kontrast prikazovalnika po stopnjah.
Nastavi osvetlitev prikazovalnika po stopnjah.
Nastavi jezik na prikazovalniku.
Nastavi glasnost zvokov in signalov ob dotiku po stopnjah.
Vklopi in izklopi zvok
polj na dotik. Zvoka
polja na dotik VKLOP/
IZKLOP ni mogoče izklopiti.
Vklopi in izklopi opoZvoki Opozoril In zorilne zvoke.
Napak
Servis
Vrnitev Na
Prikaže različico in
konfiguracijo programske opreme.
Vse nastavitve se ponastavijo na tovarniške
nastavitve.
Funkcije Pečice
Funkcija
pečice
Uporaba
Za zelenjavo, ribe, krompir,
riž, testenine ali posebne priKuhanje V loge.
Sopari
Za jedi z visoko vsebnostjo
vlage, jajčnega sira in terin,
Vroči zrak in poširanje rib.
+ več pare
Za peko kruha, pečenje večjih kosov mesa ali pogrevaVroči Zrak nje ohlajenih in zamrznjenih
obrokov.
+ Manj
Pare
Pogrevanje hrane s paro
prepreči izsušitev površine.
Pogreva- Toplota se porazdeli nežno
nje S Paro in enakomerno, kar omogoča
povrnitev okusa in arome
hrane, kot da bi bila ravno
pripravljena. To funkcijo lahko uporabite za pogrevanje
hrane neposredno na krožniku. Sočasno lahko pogrejete
več kot en krožnik na različnih položajih rešetk.
Za sočasno pečenje na do
dveh višinah pečice in sušeVroči Zrak nje živil.
Temperaturo nastavite za 20
- 40 °C nižje kot pri funkciji
Gretje zgoraj/spodaj.
SLOVENŠČINA
Funkcija
pečice
43
Uporaba
Za peko in pečenje jedi na
eni višini.
Conventional Cooking (Top/
Bottom
Heat)
Za peko pice. Za močno zapečenost in hrustljavo dno.
Program
Za Pizzo
Za pripravo mehkih, sočnih
pečenk.
Pečenje Z
Nizko
Temp.
Za peko tort s hrustljavim
dnom ter za vlaganje hrane.
Gretje
Spodaj
Funkcija
pečice
Uporaba
Ta funkcija je zasnovana za
varčevanje z energijo med
Vlažni Vr- pečenjem. Za navodila za
oči Zrak kuhanje si oglejte poglavje
»Namigi in nasveti«, Vlažni
Vroči Zrak. Med pečenjem
morajo biti vrata zaprta, da
se funkcija ne prekine in da
se zagotovi delovanje pečice
z največjo energijsko učinkovitostjo. Ko uporabljate to
funkcijo, se lahko temperatura v pečici razlikuje od nastavljene. Uporabljena je
akumulirana toplota.Moč segrevanja se lahko zmanjša.
Za splošna priporočila za
varčevanje z energijo si
oglejte poglavje »Energijska
učinkovitost«, Varčevanje z
energijo.Ta funkcija je bila
uporabljena za skladnost z
razredom energijske učinkovitosti v skladu z EN
60350-1. Ko uporabljate to
funkcijo, luč po 30 sekundah
samodejno ugasne.
Za hrustljave pripravljene jedi (npr. ocvrt krompirček, peZamrznje- čen krompir ali spomladanski
zvitki).
ne Jedi
Za pečenje ploskih živil na
žaru in popekanje kruha.
Žar
Veliki Žar
Za peko velike količine ploskih jedi in za popekanje kruha.
44
SLOVENŠČINA
Funkcija
pečice
Uporaba
Funkcija pečice
Za pečenje večjih kosov mesa ali perutnine s kostmi na
Infra Peče- eni višini. Za gratiniranje in
dodatno zapečenost.
nje
Odtaljevanje
Posebnosti
Funkcija pečice
Uporaba
Za peko kruha.
Pečenje Kruha
Gratiniranje
Vzhajanje Testa
Za jedi, kot je lazanja
ali gratiniran krompir.
Za gratiniranje in dodatno zapečenost.
Za vzhajanje kvašenega testa pred peko. Ko
uporabljate to funkcijo,
luč po 30 sekundah
samodejno ugasne.
Za predhodno segrevanje krožnikov za poGretje Krožnikov strežbo.
Za vlaganje zelenjave
(npr. kislih kumaric).
Sterilizacija
Sušenje
Za sušenje narezanega sadja, zelenjave in
gob.
Za ohranjanje toplote
hrane.
Ohrani Toploto
Uporaba
Za odtaljevanje živil
(zelenjave in sadja).
Čas odtaljevanja je
odvisen od količine in
velikosti zamrznjenih
živil. Ko uporabljate to
funkcijo, luč po 30 sekundah samodejno
ugasne.
Nastavitev funkcije pečice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vklopite pečico.
Izberite meni: Funkcije Pečice.
Za potrditev pritisnite
.
Izberite funkcijo pečice.
Za potrditev pritisnite
.
Nastavite temperaturo.
.
Za potrditev pritisnite
Nastavitev funkcije s paro
Pokrov predala za vodo se nahaja v
upravljalni plošči.
OPOZORILO! Vode ne zlivajte
neposredno v uparjalnik.
Uporabljajte samo mrzlo vodo iz
pipe. Ne uporabljajte filtrirane
(demineralizirane) ali destilirane
vode. Ne uporabljajte drugih
tekočin. V predal za vodo ne
nalivajte vnetljivih ali alkoholnih
tekočin.
1. Pritisnite pokrov predala za vodo, da
ga odprete.
2. Predal za vodo napolnite z 800 ml
vode.
Količina zadošča za približno 50 minut.
3. Predal za vodo potisnite v prvotni
položaj.
4. Vklopite pečico.
SLOVENŠČINA
45
5. Nastavite funkcijo gretja s paro in
temperaturo.
6. Po potrebi nastavite funkcijo: Trajanje
ali: Konec
.
Sopara je razpršena po približno dveh
minutah. Ko pečica doseže nastavljeno
temperaturo, se oglasi zvočni signal.
Ko je uparjalnik prazen, se oglasi
zvočni signal.
Ob koncu pečenja se oglasi zvočni signal.
7. Izklopite pečico.
POZOR! Pečica je vroča.
Obstaja nevarnost opeklin.
Pri praznjenju posode za
vodo bodite previdni.
8. Po kuhanju v sopari lahko para
kondenzira na dnu pečice. Dno pečice
vedno osušite, ko je pečica hladna.
Pustite, da se pečica v celoti posuši ob
odprtih vratih.
Ko se pečica ohladi, z gobo odstranite vso
preostalo vodo iz uparjalnika. Po potrebi
uparjalnik očistite z malce kisa.
Vrstični diagram prikazuje zviševanje
temperature. Ko je temperatura dosežena,
se trikrat oglasi zvočni signal, vrstični
diagram pa utripa in nato izgine.
Hitro Segrevanje Pečice
Ta funkcija skrajša čas segrevanja.
Med izvajanjem funkcije hitrega
segrevanja v pečico ne
postavljajte hrane.
Za vklop funkcije tri sekunde držite
pritisnjeno polje
spreminja.
. Indikator segrevanja se
Ta funkcija ni na voljo za nekatere funkcije
pečice.
Akumulirana toplota
Ko izklopite pečico, se na prikazovalniku
prikaže akumulirana toplota. Toploto lahko
uporabite za ohranjanje toplote hrane.
Indikator segrevanja
Ko vklopite funkcijo pečice, na
prikazovalniku zasveti vrstični diagram.
Časovne funkcije
Razpredelnica časovnih funkcij
Časovna funkcija
Odštevalna
Ura
Časovna funkcija
Uporaba
Za nastavitev odštevanja (najv. 2 uri in 30 minut). Ta funkcija ne vpliva na delovanje pečice.
Za vklop funkcije uporabite
. Pritisnite
ali
, da nastavite minute,
in
za začetek.
Uporaba
Trajanje
Za nastavitev časa delovanja pečice (najv. 23
ur 59 min.).
Konec
Za nastavitev časa izklopa funkcije pečice
(največ 23 ur 59 minut).
Če nastavite čas za časovno funkcijo, se
začne čas odštevati po petih sekundah.
SLOVENŠČINA
Če uporabite časovni funkciji:
Trajanje in Konec, pečica izklopi
grelca po pretečenih 90 %
nastavljenega časa. Pečica
uporabi akumulirano toploto za
nadaljevanje pečenja do izteka
časa (3 - 20 minut).
Nastavitev časovnih funkcij
Pred uporabo funkcij: Trajanje,
Konec morate najprej nastaviti
funkcijo pečice in temperaturo.
Pečica se samodejno izklopi.
Funkciji: Trajanje in Konec lahko
uporabite sočasno, če želite
pečico samodejno vklopiti in
izklopiti ob poznejšem času.
Funkciji: Trajanje in Konec ne
delujeta ob uporabi sonde za
meso.
1. Nastavite funkcijo pečice.
2. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikažeta potrebna
časovna funkcija in ustrezen simbol.
3. Pritisnite ali , da nastavite potreben
čas.
4. Za potrditev pritisnite
.
Ko čas poteče, se oglasi zvočni signal.
Pečica se izklopi. Na prikazovalniku se
prikaže sporočilo.
5. Signal lahko izklopite s pritiskom
poljubnega simbola.
Segrej+Zadrži
Pogoji za funkcijo:
Samodejni programi
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
46
• Nastavljena temperatura je več kot 80
°C.
• Funkcija: Trajanje je nastavljena.
Funkcija: Segrej+Zadrži 30 minut ohranja
toploto pripravljene hrane na 80 °C. Vklopi
se po zaključku peke ali pečenja mesa.
Funkcijo lahko vklopite ali izklopite v meniju:
Nastavitve.
1.
2.
3.
4.
Vklopite pečico.
Izberite funkcijo pečice.
Nastavite temperaturo nad 80 °C.
Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: Segrej
+Zadrži.
5. Za potrditev pritisnite
.
Ko se funkcija konča, se oglasi zvočni
signal.
Podaljšanje Časa
Funkcija: Podaljšanje Časa nadaljuje s
funkcijo pečice, ko se konča Trajanje.
Uporabno za vse funkcije pečice
ob funkciji Trajanje ali Teža Avtomatika.
Ni na voljo za funkcije pečice s
sondo za meso.
1. Ko se peka zaključi, se oglasi zvočni
signal. Pritisnite poljuben simbol.
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo.
za vklop ali za preklic.
2. Pritisnite
3. Nastavite dolžino funkcije.
4. Pritisnite
.
SLOVENŠČINA
Spletni recepti
Recepte za samodejne
programe te pečice najdete na
spletnem mestu www.ikea.com.
Da boste našli pravo knjižico
receptov, preverite številko
izdelka na ploščici za tehnične
navedbe na sprednjem okvirju
notranjosti pečice.
47
1. Vklopite pečico.
2. Izberite meni: Kuharski pomočnik. Za
potrditev pritisnite
.
3. Izberite kategorijo in jed. Za potrditev
pritisnite
.
4. Izberite recept. Za potrditev pritisnite
.
Kuharski pomočnik
Ta pečica ima vključenih vrsto receptov, ki
jih lahko uporabite. Recepti so določeni in
jih ne morete spremeniti.
Uporaba dodatne opreme
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Pekač za pecivo potisnite med vodili nosilca
rešetk.
Vstavljanje pripomočkov
POZOR! Pri funkciji Kuhanje v
sopari ne uporabljajte pekača za
pecivo ali globokega pekača.
Mreža za pečenje:
Mrežo potisnite med vodili nosilca rešetk in
poskrbite, da bodo nogice obrnjene
navzdol.
Rešetka in pekač za pecivoskupaj:
Pekač za pecivo potisnite med vodili nosilca
rešetk in mrežo za pečenje na vodilih
zgoraj.
Pekač za pecivo:
SLOVENŠČINA
Majhna zareza na vrhu poveča
varnost. Zareze so tudi varovala
pred prevračanjem. Visok rob
okrog mreže preprečuje zdrs
posode.
Sonda za meso
Nastaviti je treba dve temperaturi:
temperaturo pečice in temperaturo jedra.
Sonda za meso meri temperaturo jedra
mesa. Ko meso doseže nastavljeno
temperaturo, se pečica izklopi.
POZOR! Uporabite le priloženo
sondo za meso ali prave
nadomestne dele.
Med pečenjem mora sonda za
meso ostati v mesu in priključena
na vtičnico.
1. Konico sonde za meso potisnite v
sredino mesa.
2. Vtič sonde za meso vtaknite v vtičnico
na sprednji strani pečice.
48
3. Vklopite pečico.
Prikazovalnik prikaže simbol sonde za
meso.
4. V manj kot petih sekundah pritisnite
ali , da nastavite temperaturo jedra.
5. Nastavite funkcijo gretja in po potrebi
temperaturo pečice.
Pečica izračuna približen končni čas. Končni
čas je različen za različne količine živil,
nastavljene temperature pečice (najmanj
120 °C) in načine delovanja. Pečica
izračuna končni čas v približno 30 minutah.
6. Za spremembo temperature jedra
pritisnite .
Ko meso doseže nastavljeno temperaturo
jedra, se oglasi zvočni signal. Pečica se
samodejno izklopi.
7. Signal lahko izklopite s pritiskom
poljubnega simbola.
8. Iztaknite vtič sonde za meso iz vtičnice
in vzemite meso iz pečice.
9. Pritisnite
za izklop pečice.
OPOZORILO! Sonda za meso je
vroča. Obstaja nevarnost
opeklin. Bodite previdni, ko
odstranjujete konico in vtič sonde
za meso.
Dodatne funkcije
Priljubljeni Programi
Shranite lahko svoje priljubljene nastavitve,
kot so trajanje, temperatura in funkcija
pečice. Na voljo so v meniju: Priljubljeni
Programi. Shranite lahko 20 programov.
49
SLOVENŠČINA
Shranjevanje programa
1. Vklopite pečico.
2. Nastavite funkcijo pečice ali samodejni
program.
3. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: SHRANI.
4. Za potrditev pritisnite
.
Na prikazovalniku se prikaže prvo prosto
pomnilniško mesto.
.
5. Za potrditev pritisnite
6. Vnesite ime programa.
Utripa prva črka.
7. Pritisnite ali za spremembo črke.
8. Pritisnite
.
Utripa naslednja črka.
9. Po potrebi ponovite 7. korak.
.
10. Za shranitev pritisnite in držite
Pomnilniško mesto lahko prepišete. Ko se
na prikazovalniku prikaže prvo prosto
pomnilniško mesto, pritisnite
ali
in nato
, da prepišete obstoječi program.
Ime programa lahko spremenite v meniju:
Uredite Ime Programa.
Zagon programa
1.
2.
3.
4.
5.
Vklopite pečico.
Izberite meni: Priljubljeni Programi.
Za potrditev pritisnite
.
Izberite ime najljubšega programa.
Za potrditev pritisnite
.
Pritisnete lahko , da takoj pridete v meni:
Priljubljeni Programi.
Uporaba varovala za otroke
Ko je vklopljeno varovalo za otroke, pečice
ni mogoče nenamerno vklopiti.
1. Pritisnite
za vklop prikazovalnika.
2. Sočasno pritiskajte
in , dokler se
na prikazovalniku ne prikažeta
sporočilo in simbol ključa.
Za izklop funkcije varovala za otroke
ponovite 2. korak.
Zaklepanje Nastavitev
Ta funkcija preprečuje nenamerno
spremembo funkcije pečice. Lahko jo
vklopite samo takrat, ko pečica deluje.
1. Vklopite pečico.
2. Nastavite funkcijo pečice ali nastavitev.
3. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: Zaklepanje
Nastavitev.
4. Za potrditev pritisnite
.
Za izklop funkcije pritisnite . Na
prikazovalniku se prikaže sporočilo.
Ponovno pritisnite
potrditev.
in nato
za
Ko izklopite pečico, se izklopi
tudi funkcija.
Nastavi + Začni
Funkcija vam omogoča nastaviti funkcijo
pečice (ali program) in jo uporabiti pozneje
z enim pritiskom poljubnega simbola.
1. Vklopite pečico.
2. Nastavite funkcijo pečice.
3. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: Trajanje.
4. Nastavite čas.
5. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: Nastavi +
Začni.
.
6. Za potrditev pritisnite
Pritisnite poljuben simbol (razen ) za
vklop funkcije: Nastavi + Začni. Nastavljena
funkcija pečice se vklopi.
Ko se funkcija pečice zaključi, se oglasi
zvočni signal.
SLOVENŠČINA
50
• Funkcija Zaklepanje
Nastavitev je vklopljena, ko
deluje funkcija pečice.
• Meni: Nastavitve omogoča
vklop in izklop funkcije:
Nastavi + Začni.
Samodejni izklop
Iz varnostnih razlogov se pečica po
določenem času samodejno izklopi, če
deluje funkcija pečice in ne spremenite
nastavitev.
• Nočna svetlost – ko je pečica izklopljena,
je v času od 22.00 do 06.00 svetlost
prikazovalnika zmanjšana.
• Dnevna svetlost:
– ko je pečica vklopljena.
– če se med nočno svetlostjo
dotaknete simbola (razen VKLOP/
IZKLOP), se prikazovalnik za
naslednjih 10 sekund preklopi nazaj
v način dnevne svetlosti.
Ventilator za hlajenje
30 - 115
12.5
Ko pečica deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
pečice hladne. Če pečico izklopite, lahko
ventilator za hlajenje deluje, dokler se
pečica ne ohladi.
120 - 195
8.5
Varnostni termostat
200 - 230
5.5
Nepravilno delovanje pečice ali okvarjeni
deli lahko povzročijo nevarno pregrevanje.
Za preprečitev tega ima pečica varnostni
termostat, ki prekine dovod napajalne
napetosti. Ko se temperatura zniža, se
pečica ponovno samodejno vklopi.
Temperatura (°C)
Čas izklopa (h)
Samodejni izklop ne deluje pri
naslednjih funkcijah: Osvetlitev,
Sonda za meso,Trajanje, Konec.
Svetlost prikazovalnika
Prikazovalnik ima dva načina svetlosti:
Namigi in nasveti
Priporočila za pečenje
Pri predgrevanju iz pečice odstranite
rešetke in pladnje za najhitrejšo
učinkovitost.
Pečica ima štiri položaje rešetk. Položaje
rešetk štejte od spodaj navzgor.
Pečica ima poseben sistem kroženja zraka,
ki neprestano obnavlja paro. To omogoča
pripravo jedi v vlažnem okolju, zato
ostanejo živila sočna v notranjosti in
hrustljava navzven. Skrajša čas pečenja in
zmanjša porabo energije na najmanjšo
mogočo raven.
Vlaga lahko med pečenjem v pečici ali na
steklenih vratih kondenzira. Vedno se
umaknite od pečice, ko odpirate vrata.
Ko se pečica ohladi, notranjost očistite z
mehko krpo.
Peka tort
Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom 3/4
časa pečenja.
Če uporabljate dva pekača sočasno, med
njima pustite en nivo prazen.
Peka mesa in rib
Preden meso razrežete, počakajte približno
15 minut, da sok ne izteče.
SLOVENŠČINA
51
Če želite med pečenjem mesa preprečiti
nastanek prevelike količine dima, v globok
pekač nalijte nekaj vode. Za preprečitev
kondenzacije dima dolijte vodo vsakokrat,
ko izpari.
Vlažni Vroči Zrak
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Narastek s testeninami 180 - 200
45 - 60
1
Lazanja
180 - 200
45 - 60
1
Gratiniran krompir
190 - 210
55 - 80
1
Sladke jedi
180 - 200
45 - 60
1
Šarkelj ali brioš
160 - 170
50 - 70
1
Pletenica/pleten kolač
170 - 190
40 - 50
1
Kolač z drobljencem
160 - 170
20 - 40
2
Piškoti iz kvašenega
testa
160 - 170
20 - 40
2
Vlažni Vroči Zrak - priporočeni
pripomočki
Uporabite temne in neodbojne pekače in
posode. Bolje vsrkavajo toploto od svetlih
barvnih in odbojnih posod.
Pripomočki
Velikost
Posoda za pico, temna,
neodbojna
premer 28 cm
Posoda za peko, temna,
neodbojna
premer 26 cm
Ramekini, keramični
premer 8 cm, višina 5 cm
Slika:
SLOVENŠČINA
52
Pripomočki
Model za testo za kolač,
temen, neodbojen
Velikost
Slika:
premer 28 cm
Informacije za preizkuševalne inštitute
Razpredelnice za pečenje
Veliki Žar
Prazno pečico tri minute predhodno
segrevajte.
Za dodatne razpredelnice za pečenje si
oglejte knjižico receptov, ki jo najdete na
spletnem mestu www.ikea.com. Da boste
našli pravo knjižico receptov, preverite
številko izdelka na ploščici za tehnične
navedbe na sprednjem okvirju notranjosti
pečice.
Žar z najvišjo nastavitvijo temperature.
Uporabite tretji položaj rešetk.
Jed
Burgerji
Čas pečenja (min.)
1. stran
2. stran
9 - 13
Popečen 1 - 3
kruh
8 - 10
1-3
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Opombe glede čiščenja
Sprednji del pečice očistite z mehko krpo,
toplo vodo in blagim čistilom.
Za čiščenje kovinskih površin uporabite
namensko čistilo.
Notranjost pečice očistite po vsaki uporabi.
Nakopičena maščoba ali drugi ostanki
hrane se lahko vžgejo.
Vso opremo očistite po vsaki uporabi in
pustite, da se posuši. Uporabite mehko krpo
s toplo vodo in čistilno sredstvo. Opreme ne
pomivajte v pomivalnem stroju.
Trdovratnejšo umazanijo očistite s
posebnim čistilom za pečice.
Če imate pripomočke z zaščito proti
prijemanju, jih ne čistite z agresivnimi čistili,
ostrimi predmeti ali v pomivalnem stroju. To
lahko poškoduje premaz proti prijemanju.
Po vsaki uporabi obrišite vlago.
Pečice iz nerjavnega jekla ali aluminija
Vrata pečice čistite le z vlažno krpo ali
gobico. Posušite z mehko krpo.
Nikoli ne uporabljajte jeklene volne, kislin
ali abrazivnih sredstev, ki bi lahko
poškodovala površino pečice. Na enak
način očistite upravljalno ploščo na pečici.
Čiščenje tesnil vrat
Redno preverjajte tesnila vrat. Tesnilo vrat
se nahaja na okvirju notranjosti pečice.
53
SLOVENŠČINA
Pečice ne uporabljajte, če je tesnilo vrat
poškodovano. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
Pustite, da se naprava povsem posuši ob
odprtih vratih. Odprta naj bodo približno
eno uro.
Za čiščenje tesnil vrat si oglejte splošne
informacije o čiščenju.
Če želite pospešiti sušenje, lahko zaprete
vrata in napravo približno 15 minut
ogrevate s funkcijo: Vroči Zrak pri
temperaturi 150 °C.
Odstranjevanje nosilcev rešetk
Preden začnete z vzdrževanjem, se
prepričajte, da je pečica hladna. Obstaja
nevarnost opeklin.
Za čiščenje pečice odstranite nosilce rešetk.
1. Nosilce previdno povlecite navzgor iz
sprednjega obešala.
1
3
2
2. Sprednji del nosilca rešetke povlecite
stran od stranske stene.
3. Nosilce snemite z zadnjega obešala.
Nosilce rešetk namestite v obratnem
zaporedju.
Čiščenje S Paro
Najhujšo umazanijo odstranite ročno.
1. Neposredno v uparjalnik nalijte 250 ml
vode s tremi jedilnimi žlicami kisa.
2. Vklopite funkcijo: Čiščenje S Paro.
Na prikazovalniku se prikaže trajanje
funkcije. Ko se program zaključi, se oglasi
zvočni signal.
3. Z dotikom poljubnega simbola izklopite
signal.
4. Napravo obrišite z mehko krpo. Iz
uparjalnika odstranite vodo.
Sistem uparjalnika
POZOR! Uparjalnik posušite po
vsaki uporabi. Z gobo odstranite
vodo.
Ostanke vodnega kamna
odstranite z vodo in kisom.
POZOR! Kemična sredstva za
odstranjevanje vodnega kamna
lahko poškodujejo emajl.
Upoštevajte navodila
proizvajalca.
1. Za čiščenje predala za vodo in
uparjalnika skozi predal za vodo v
uparjalnik nalijte mešanico vode in kisa
(približno 250 ml). Počakajte približno
10 minut.
2. Vodo in kis odstranite z gobo.
3. Za izplakovanje sistema uparjalnika v
predal za vodo nalijte čisto vodo (100 200 ml).
4. Z gobo odstranite vodo iz uparjalnika
ter ga obrišite do suhega.
5. Vrata pustite odprta, da se naprava
povsem posuši.
Odstranjevanje in nameščanje vrat
Za čiščenje lahko snamete vrata in notranje
steklene plošče. Število steklenih plošč je
različno za različne modele.
OPOZORILO! Vrata so težka.
1. Vrata povsem odprite.
2. Do konca pritisnite vpenjalni ročici (A)
na tečajih.
54
SLOVENŠČINA
A
A
3. Zaprite vrata pečice do prvega
položaja odpiranja (približno do kota
70°).
4. Vrata primite na vsaki strani z eno roko
in jih potegnite stran od pečice pod
kotom navzgor.
5. Nato položite vrata z zunanjo stranjo
navzdol na mehko krpo in trdno
površino.
6. Primite okvir vrat (B) na zgornjem robu
vrat na obeh straneh in pritisnite
navznoter, da sprostite zaponko.
2
B
1
7. Okvir vrat potegnite k sebi in ga
odstranite.
8. Steklene plošče vrat primite na
zgornjem delu eno za drugo in jih
potegnite navzgor iz vodila.
9. Stekleno ploščo očistite z vodo in milom.
Stekleno ploščo temeljito osušite.
Ko je čiščenje končano, ponovite zgornje
korake v obratnem zaporedju. Najprej
vstavite manjšo ploščo, nato pa večjo in
vrata.
Ena od rok tečaja (običajno
desna) se prosto premika.
Poskrbite, da bosta obe roki
tečaja v enakem položaju (kot
približno 70°).
OPOZORILO! Poskrbite, da
boste steklene plošče vstavili
pravilno, drugače se lahko
površina vrat pregreje.
Zamenjava žarnice
Na dno notranjosti pečice položite krpo. To
preprečuje škodo na steklenem pokrovu
žarnice in na pečici.
OPOZORILO! Nevarnost smrti
zaradi električnega udara! Pred
zamenjavo žarnice odklopite
varovalko.
Žarnica in steklen pokrov žarnice
sta lahko vroča.
1. Izklopite pečico.
2. Odstranite varovalke iz omarice z
varovalkami ali odklopite odklopnik.
3. Steklen pokrov žarnice obrnite v
nasprotni smeri urnega kazalca in ga
snemite.
4. Očistite steklen pokrov.
5. Zamenjajte žarnico v pečici z žarnico 40
W, 230 V (50 Hz), odporno na toploto
350 °C (vrsta priključitve: G9).
6. Namestite steklen pokrov.
SLOVENŠČINA
55
Odpravljanje težav
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro.
Pečica se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso na- Prepričajte se, da so nastastavljene.
vitve pravilne.
Pečica se ne segreje.
Vklopljen je samodejni izklop.
Oglejte si »Samodejni izklop«.
Pečica se ne segreje.
Funkcija Varovalo za otroke
je vklopljena.
Oglejte si »Uporaba varovala za otroke«.
Pečica se ne segreje.
Vrata niso pravilno zaprta.
Povsem zaprite vrata.
Pečica se ne segreje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varovalka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Na prikazovalniku se prikaže F111.
Vtič sonde za meso ni pravil- Vtaknite vtič sonde za meso
no vtaknjen v vtičnico.
čim globlje v vtičnico.
Na prikazovalniku se prikaže koda napake, ki je ni v
razpredelnici.
Elektronska okvara.
Na živilih in v notranjosti pe- Hrano ste predolgo pustili v
čice se nabirata para in kon- pečici.
denz.
• Izklopite pečico z glavno
varovalko ali zaščitnim
stikalom v omarici z varovalkami in jo ponovno
vklopite.
• Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže koda
napake, se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Po zaključku peke jedi ne
puščajte v pečici dlje kot 15
- 20 minut.
SLOVENŠČINA
Težava
Luč ne sveti.
56
Možen vzrok
Rešitev
Funkcija Vlažni Vroči Zrak je Običajen odziv funkcije
vklopljena.
Vlažni Vroči Zrak. Oglejte si
poglavje »Vsakodnevna
uporaba«, »Funkcije pečice«.
Servisni podatki
Če rešitve težave ne morete najti sami, se
obrnite na pooblaščen servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.
Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na
sprednjem okviru notranjosti pečice.
Ploščice za tehnične navedbe ne
odstranjujte iz notranjosti pečice.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
Tehnični podatki
Tehnični podatki
Mere (notranje)
Širina
Višina
Globina
Področje pekača
1424 cm²
Zgornji grelec
1900 W
Spodnji grelec
1000 W
Žar
1900 W
Grelec
1650 W
Skupna nazivna moč
3000 W
Napetost
220 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
Število funkcij
22
477 mm
214 mm
418 mm
SLOVENŠČINA
57
Energijska učinkovitost
Informacije o izdelku v skladu z EU 66/2014
Identifikacija modela
KULINARISK 704.168.21
Indeks energijske učinkovitosti
94,5
Poraba energije pri standardni obremenitvi ter običajnem načinu
0,93 kWh/cikel
Poraba energije pri standardni obremenitvi in načinu 0,69 kWh/cikel
z ventilatorjem
Število prostorov za peko
1
Toplotni vir
Elektrika
Prostornina
43 l
Vrsta pečice
Vgradna pečica
Teža
31.1 kg
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki,
pečice, parne pečice in žari - Postopki za
merjenje učinkovitosti delovanja.
temperaturo pečice na najnižjo stopnjo,
odvisno od trajanja pečenja. Akumulirana
toplota v pečici še naprej omogoča
pečenje.
Varčevanje z energijo
Z akumulirano toploto pogrejte ostale jedi.
Pečica ima funkcije, ki vam
pomagajo varčevati z energijo
med vsakodnevnim pečenjem.
Splošni namigi
Poskrbite, da bodo vrata med delovanjem
pečice dobro zaprta. Vrat med pečenjem
ne odpirajte prepogosto. Poskrbite, da bo
tesnilo vrat čisto, in preverite, da je dobro
nameščeno.
Uporabljajte kovinsko posodo za boljše
varčevanje z energijo.
Ko je mogoče, pečice ne segrevajte, preden
vanjo položite hrano.
Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do 10
minut pred potekom časa pečenja znižajte
Presledki med pečenjem več jedi naj bodo
čim krajši.
Priprava hrane z ventilatorjem
Ko je mogoče, uporabljajte funkcije pečice z
ventilatorjem, da prihranite energijo.
Akumulirana toplota
Pri nekaterih funkcijah pečice se v primeru,
da vklopite program z izbiro Trajanje ali
Konec ter pečenje traja več kot 30 minut,
grelca samodejno izklopita prej.
Ventilator in luč še naprej delujeta.
Ohranjanje jedi toplih
Če želite uporabiti akumulirano toploto in
ohraniti topel obrok, izberite najnižjo
možno nastavitev temperature. Na
SLOVENŠČINA
prikazovalniku se prikaže indikator
akumulirane toplote ali temperatura.
Pečenje ob izklopljeni luči
Med pečenjem izklopite luč. Vklopite jo
samo, ko jo potrebujete.
58
Ko uporabljate to funkcijo, luč po 30
sekundah samodejno ugasne. Luč lahko
ponovno vklopite, a to dejanje bo
zmanjšalo pričakovan prihranek energije.
Vlažni Vroči Zrak
Funkcija je zasnovana za varčevanje z
energijo med pečenjem.
Skrb za okolje
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike
za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in
zdravje ljudi ter reciklirati odpadke
električnih in elektronskih naprav. Naprav,
označenih s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
IKEINA GARANCIJA
Garancijska izjava:
Izdajatelj prevzema obveznost, da bo
izdelek v garancijskem roku brezhibno
deloval. V garancijskem roku bomo
odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na
izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi
izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso
posegale osebe,ki nimajo pooblastila
izdajatelja garancijskega lista in, da so bili
uporabljeni originalni rezervni deli. Če
izdelek ne bo popravljen v 45. dneh, ga
bomo zamenjali. Garancija velja, če je
datum prodaje / izročitve na garancijskem
listu potrjen z žigom in podpisom
prodajalca ali s predložitvijo originalnega
računa o nakupu izdelka. V garancijskem
roku poravnavamo vse stroške v zvezi z
odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter
stroške prevoza, oziroma prenosa,do
najbližje pooblaščene servisne delavnice,po
tarifi, ki velja v javnem prometu za transport
izdelka. Garancijski rok bo podaljšan za
toliko dni, kolikor je trajalo popravilo
izdelka. Garancija izdajatelja velja na
območju Republike Slovenije. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz
odgovornosti prodajalca za napake na
blagu. Servisiranje in rezervni deli so
zagotovljeni za dobo 3 let po poteku
garancije.
Koliko časa velja garancija družbe IKEA?
Ta garancija velja 5 let od prvotnega
datuma nakupa naprave pri družbi IKEA.
Kot dokazilo o nakupu potrebujete
originalni račun. Če je v času garancije
izveden servis, se s tem garancijsko
obdobje naprave ne podaljša.
Kdo izvaja servisna dela?
Ponudnik servisnih storitev podjetja IKEA bo
zagotovil servisna dela preko svojih storitev
ali mreže pooblaščenih servisnih partnerjev.
Kaj krije ta garancija?
59
SLOVENŠČINA
Garancija krije okvare naprav, ki nastanejo
zaradi napak v konstrukciji ali materialu od
datuma nakupa v trgovini IKEA. Ta
garancija velja samo za domačo uporabo.
Izjeme so navedene pod naslovom »Česa
ta garancija ne krije?« V garancijskem
obdobju bodo stroški odpravljanja okvare,
npr. popravila, nadomestni deli, delo in pot,
kriti, če je naprava dostopna za popravilo
brez dodatnih stroškov. Glede teh pogojev
veljajo smernice EU (št. 99/44/ES) in
ustrezni krajevni predpisi. Zamenjani deli
postanejo last podjetja IKEA.
Kakšen je postopek podjetja IKEA pri
odpravljanju težav?
S strani podjetja IKEA izbran ponudnik
servisnih storitev bo pregledal izdelek in se
po lastni presoji odločil, ali ta garancija
krije popravilo. Če garancija krije
popravilo, bo ponudnik servisnih storitev
podjetja IKEA ali njegov pooblaščeni
servisni partner preko svojega servisa po
lastni odločitvi popravil okvarjen izdelek ali
pa ga zamenjal z enakim ali primerljivim
izdelkom.
Česa ta garancija ne krije?
• Običajne obrabe.
• Namerne škode ali škode zaradi
malomarnosti, škode, nastale zaradi
neupoštevanja navodil za uporabo,
napačne namestitve ali priključitve na
napačno napetost, škode, nastale zaradi
kemične ali elektro-kemične reakcije, rje,
korozije, ali škode, ki jo povzroči voda,
vključno, vendar ne omejeno na škodo, ki
jo povzroči prekomerna količina
apnenca v vodovodnem sistemu, in
škodo, ki nastane zaradi neobičajnih
okoljskih razmer.
• Potrošnega materiala, vključno z
baterijami in žarnicami.
• Nedelujočih in okrasnih delov, ki ne
vplivajo na običajno uporabo naprave,
•
•
•
•
•
•
•
•
kot tudi prask in morebitnih razlik v
barvi.
Naključne škode, ki jo povzročijo tujki ali
snovi, in škode, ki nastane pri čiščenju ali
sproščanju filtrov, izpustnih sistemov ali
predalov za pralno sredstvo.
Poškodb naslednjih delov:
steklokeramike, dodatne opreme, košar
za posodo in jedilni pribor, dovodnih in
odvodnih cevi, tesnil, žarnic in pokrovov
žarnic, zaslonov, tipk, ohišij in delov
ohišij. Razen v primeru, ko se izkaže, da
je do takšne poškodbe prišlo zaradi
napak v izdelavi.
Primerov, pri katerih serviser med
obiskom ne najde napake.
Popravil, ki jih ne opravi izbrani
ponudnik servisnih storitev in/ali
pooblaščeni servisni pogodbenik, ali
primerov, kjer niso bili uporabljeni
originalni deli.
Popravil, ki so potrebna zaradi napačne
namestitve ali namestitve, ki ni v skladu s
specifikacijami.
Uporabe naprave v negospodinjskem
okolju, tj. profesionalna uporaba.
Poškodb, nastalih pri prevozu. Če
stranka odpelje izdelek na domači ali
kakšen drug naslov, podjetje IKEA ni
odgovorno za poškodbe, ki lahko
nastanejo med prevozom. Vendar pa v
primeru, da podjetje IKEA poskrbi za
dostavo izdelka na strankin dostavni
naslov, poškodbe izdelka, nastale med
dostavljanjem, ta garancija krije.
Stroškov za prvotno nameščanje
naprave podjetja IKEA. Če pa ponudnik
servisnih storitev podjetja IKEA ali njegov
pooblaščeni servisni partner popravi ali
zamenja napravo pod pogoji te
garancije, bo ponudnik servisnih storitev
ali njegov pooblaščeni servisni partner
ponovno namestil popravljeno napravo
ali po potrebi namestil nadomestno. Ta
omejitev ne velja za delo brez napak s
strani usposobljenega strokovnjaka, ki
uporabi naše originalne dele zaradi
prilagoditve naprave tehnično
60
SLOVENŠČINA
varnostnim specifikacijam druge države
EU.
Veljavnost zakona države
IKEINA garancija vam zagotavlja določene
zakonite pravice, ki krijejo ali presegajo
krajevne zahteve. Vendar ti pogoji nikakor
ne omejujejo pravic potrošnika, opisanih v
krajevni zakonodaji.
Območje veljavnosti
Za naprave, ki so bile kupljene v eni izmed
držav EU in prepeljane v drugo državo EU,
bodo storitve na voljo v okviru garancijskih
pogojev, ki veljajo v novi državi. Obveznost
izvajanja storitev v okviru garancije obstaja
le v primeru, če naprava izpolnjuje in je
nameščena v skladu z naslednjim:
• tehničnimi specifikacijami države, v
kateri je podan garancijski zahtevek,
• navodili za montažo in varnostnimi
navodili iz navodil za uporabo.
Namenske poprodajne storitve za IKEINE
naprave:
Brez odlašanja se obrnite na IKEINO
poprodajno servisno službo, da:
1. podate servisni zahtevek po tej
garanciji;
2. prosite za pojasnitev namestitve IKEINE
naprave v namenski IKEIN kuhinjski
element. Servis ne zagotavlja pojasnitev
glede:
• celotne postavitve IKEINE kuhinje,
• priključitve na električno omrežje (če
naprava nima vtiča in kabla),
vodovodno in plinsko napeljavo, ker
mora to opraviti pooblaščen serviser.
3. prosite za pojasnitev vsebine navodil za
uporabo in specifikacij IKEINE naprave.
Da bi vam zagotovili najboljšo možno
pomoč, preden stopite v stik z nami,
natančno preberite navodila za montažo
in/ali navodila za uporabo v tej brošuri.
Kako stopite v stik z nami, če potrebujete
servisno storitev
Oglejte si zadnjo stran teh navodil za
celoten seznam izbranih IKEINIH stikov in
ustreznih državnih telefonskih številk.
Da bi vam zagotovili čim hitrejšo
storitev, priporočamo, da
uporabite določene telefonske
številke, navedene na koncu teh
navodil. Vedno uporabite
številke, navedene v knjižici
določene naprave, za katero
potrebujete pomoč. Preden nas
pokličete, vedite, da boste morali
posredovati IKEINO številko
izdelka (8-mestno oznako) za
napravo, za katero potrebujete
našo pomoč.
SHRANITE RAČUN! To je vaše
dokazilo o nakupu in ga
potrebujete, če želite, da bo
garancija veljala. Na računu se
nahajata tudi IKEINO ime in
številka izdelka (8-mestna
oznaka) za vsako od kupljenih
naprav.
Ali potrebujete dodatno pomoč?
Za vsa dodatna vprašanja, ki niso
povezana s servisnimi storitvami za vaše
naprave, se obrnite na klicni center naše
najbližje IKEINE trgovine. Preden stopite v
stik z nami, priporočamo, da natančno
preberete dokumentacijo naprave.
61
Country
Phone number
België
Belgique
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32 en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00 (zondag gesloten)
Norge
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Србија
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Slovenija
www.ikea.com
*
62
63
867344292-A-132018
© Inter IKEA Systems B.V. 2018
21552
AA-2048867-1
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement