Juno JBKD167D9 User manual

Juno JBKD167D9 User manual
CS
Návod k
použití
Parní trouba
JBKD167D9
2
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Před prvním použitím
Denní používání
Funkce hodin
2
3
6
7
9
10
13
Automatické programy
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Energetická účinnost
14
16
19
21
41
45
48
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
3
•
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět
jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte
se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elektrickým
proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a
poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky
roštů instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
4
• Spotřebič nainstalujte na bezpečném a
vhodném místě, které splňuje
požadavky pro instalaci.
• Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být zapojen
do napájecí sítě.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
• Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
• Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem či
výbuchu.
• Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno spotřebiče.
5
•
•
•
•
•
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela nevychladne.
Vaření v páře
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
• Horká pára může způsobit popálení:
– Je-li funkce zapnutá, buďte při
otevírání dvířek spotřebiče opatrní.
Může dojít k úniku páry.
– Po ukončení vaření v páře otvírejte
dvířka spotřebiče opatrně.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění, požáru nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
• Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výbavy)
nečistěte žádným druhem čisticího
prostředku.
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
• V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky pouze
pro použití v domácích spotřebičích.
Nepoužívejte je pro osvětlení
domácnosti.
• Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
6
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
• Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
Příslušenství
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásobník na vodu
Zásuvka pečicí sondy
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Vývod trubky odstraňování vodního
kamene
9 Drážky na rošty, vyjímatelné
10 Polohy polic
1
2
3
4
5
6
7
8
Hluboký pekáč / plech
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové
formy, pečeně.
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pečicí sonda
Plech na pečení
K měření teploty uvnitř pokrmu.
Na koláče a sušenky.
7
Jedna neděrovaná a jedna děrovaná
nádoba na potraviny.
Sada pro vaření v páře
Sada pro vaření v páře odvádí
kondenzovanou vodu z jídla během jeho
přípravy v páře. Používejte ji k přípravě
zeleniny, ryb, kuřecích prsou. Tato sada
není vhodná pro jídla, která je zapotřebí
namáčet ve vodě, např. rýže, polenta,
těstoviny.
OVLÁDACÍ PANEL
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K ovládání trouby používejte senzorová tlačítka.
1
2
3
4
5
Senzo‐
rové
tlačítko
Funkce
Popis
-
DISPLEJ
Zobrazí aktuální nastavení trouby.
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí trouby.
FUNKCE
Slouží k nastavení pečicí funkce nebo automatic‐
kého programu.
MŮJ OBLÍBENÝ
PROGRAM
Slouží k uložení vašeho oblíbeného programu.
Použijte k přímému přístupu k vašemu oblíbené‐
mu programu; i u vypnuté trouby.
TEPLOTA / RY‐
CHLÉ ZAHŘÁTÍ
Slouží k nastavení a kontrole teploty vnitřku trouby
nebo teploty pečicí sondy (je-li součástí výbavy).
Při stisknutí a podržení na tři sekundy, vypne či
zapne funkci Rychlé zahřátí. K přímému přístupu
k nastavení teploty první funkce trouby u vypnuté
trouby.
8
Senzo‐
rové
tlačítko
Funkce
Popis
NAHORU, DOLŮ
K pohybu nahoru nebo dolů v nabídce.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
OSVĚTLENÍ
TROUBY
Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení trouby.
HODINY
Slouží k nastavení funkcí hodin.
MINUTKA
Slouží k nastavení funkce Minutka.
6
7
8
9
10
Displej
A
B
G
C
F
E
D
A. Symbol funkce trouby
B. Displej teploty / denního času
C. Displej hodin / zbytkového tepla /
Minutka
D. Ukazatel zbytkového tepla / Ukazatel
vodní hladiny
E. Kontrolky funkcí hodin
F. Kontrolka ohřevu / kontrolka rychlého
zahřívání
G. Číslo funkce / programu trouby
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
/
/
Název
Popis
Funkce
Můžete zvolit funkci trouby.
Automatické programy
Můžete zvolit automatický program.
Oblíbené
Je spuštěn oblíbený program.
kg / g
Je spuštěný automatický program se za‐
dáním váhy.
h / min
Je spuštěna funkce hodin.
Teplota / Rychlé zahřátí
Funkce je spuštěna.
9
Symbol
Název
Popis
Teplota
Zobrazuje se aktuální teplota.
Teplota
Teplotu můžete změnit.
Pečicí sonda
Pečicí sonda je zasunutá v zásuvce.
Osvětlení
Vypnuli jste osvětlení.
Minutka
Je spuštěná funkce minutky.
Ukazatel zásobníku na vodu
Signalizuje hladinu vody
Ukazatel ohřevu
Když zapnete pečicí funkci, zobrazí se .
Tyto stavové čárky zobrazují zvyšování či
klesání teploty v troubě.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, stavové čárky zhasnou.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství a
vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Tvrdost vody
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
Nastavení stupně tvrdosti vody
Po zapojení trouby do sítě musíte nastavit
stupeň tvrdosti vody.
Níže uvedená tabulka uvádí rozsah
tvrdosti vody (dH) s odpovídajícím
ukládáním vápníku a kvalitou vody.
Ukládání vápníku
(mmol/l)
Ukládání vápníku
(mg/l)
Klasifikace
vody
Třída
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Měkká
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Středně
tvrdá
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Tvrdá
4
více než 21
více než 3,8
více než 150
Velmi tvrdá
10
Když tvrdost vody překročí hodnoty
uvedené v tabulce, naplňte zásobník
lahvovou vodou.
1. Vezměte čtyřbarevný reakční proužek
dodaný spolu se sadou pro vaření v
parní troubě.
2. Vložte všechny reakční plochy proužku
do vody na přibližně jednu sekundu.
Proužek nedávejte do tekoucí vody.
3. Z proužku otřepejte přebytečnou vodu.
4. Po jedné minutě zkontrolujte tvrdost
vody dle níže uvedené tabulky.
Barvy na reakčních plochách se budou
dále měnit. Nekontrolujte tvrdost vody
později než jednu minutu po provedení
zkoušky.
5. Nastavení tvrdosti vody: nabídka
nastavení.
Viz „Používání nabídky nastavení“ v části
„Doplňkové funkce“.
Zkušební proužek
Tvrdost Vody
1
2
3
4
Tvrdost vody můžete změnit v nabídce
nastavení.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Funkce trou‐
by
Pečicí funkce
Funkce trou‐
by
Pravý Horký
Vzduch
Příprava Piz‐
zy
Použití
K pečení jídel na dvou
úrovních současně a k
sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby o
20 - 40 °C nižší než při
použití funkce Horní/
spodní ohřev.
K pečení pizzy. K inten‐
zivnějšímu opečení do‐
zlatova a dosažení
křupavého spodku.
K přípravě měkkých a
šťavnatých pečení.
Horní/spodní
ohřev (Horní/
Spodní
Ohřev)
Mražené Po‐
traviny
Použití
K pečení moučných jídel
a masa na jedné úrovni
trouby.
K přípravě polotovarů do
křupava (např. hranolek,
amerických brambor ne‐
bo jarních závitků).
Ke grilování plochých po‐
krmů a opékání chleba.
Gril
Turbo Gril
Nízkoteplotní
Pečení
Spodní Ohřev
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni. K
zapékání a pečení dozla‐
tova.
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
11
Funkce trou‐
by
Rozmrazová‐
ní
Vlhký horko‐
vzduch
Pečení Chle‐
ba
Použití
K rozmrazování potravin
(zeleniny a ovoce). Doba
rozmrazování závisí na
množství a velikosti
zmražených potravin.
Tato funkce slouží k
úspoře energie při peče‐
ní. Pokyny k přípravě viz
kapitola „Tipy a rady“,
Vlhký horkovzduch.
Dvířka trouby by měla být
během pečení zavřená,
aby nedošlo k přerušení
funkce a aby trouba fun‐
govala co nejúsporněji.
Při použití této funkce se
teplota ve vnitřku trouby
může lišit od nastavené
teploty. Je využito zbyt‐
kové teplo.Může dojít ke
snížení tepelného výko‐
nu. Obecná doporučení
ohledně úspory energie
viz kapitola „Energetická
účinnost“, Úspora ener‐
gie.Tato funkce byla pou‐
žita ke splnění energetic‐
ké třídy dle normy EN
60350-1. Pokud používá‐
te tuto funkci, osvětlení
se automaticky vypne po
30 sekundách.
Pomocí této funkce mů‐
žete připravovat chléb a
housky s velmi dobrými
profesionálními výsledky
co do křupavosti, barvy a
kůrky.
K udržení teploty po‐
krmů.
Uchovat Te‐
plé
Funkce trou‐
by
Regenerace
Nízká Vlhkost
Vysoká
Vlhkost
Vaření V
Páře
Použití
Opakovaný ohřev v páře
brání vysychání povrchu
jídel. Teplo je rozváděno
šetrně a rovnoměrně, což
umožňuje obnovení chuti
a vůně právě
připravených pokrmů.
Tuto funkci lze použít k
opakovanému ohřevu jí‐
del přímo na talíři. Najed‐
nou lze ohřát několik
talířů umístěných na rů‐
zných polohách roštů.
K pečení chleba, velkých
kusů masa nebo k
ohřevu chlazených či
mražených pokrmů.
K přípravě pokrmů s vy‐
sokým obsahem vlhkosti,
pudinku do polévky a te‐
rin ve vodě, a pro vaření
ryb.
K přípravě zeleniny, ryb,
brambor, rýže, těstovin
nebo speciálních příloh.
Během některých funkcí trouby
se může osvětlení při teplotě
nižší než 60 °C automaticky
vypnout.
Nastavení pečicí funkce
1. Zapněte troubu pomocí .
Na displeji se zobrazí nastavená teplota,
symbol a číslo pečicí funkce.
2. Stisknutím
nebo
nastavte
pečicí funkci.
nebo se trouba
3. Stiskněte
automaticky spustí po pěti sekundách.
Pokud troubu spustíte a nenastavíte
žádnou pečicí funkci nebo program,
trouba se po 20 sekundách automaticky
vypne.
12
Změna teploty
Stisknutím
nebo
změníte teplotu v
krocích po 5 °C.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál a ukazatel
ohřevu se přestane zobrazovat.
Zjištění teploty
Aktuální teplotu v troubě můžete
zkontrolovat při probíhající funkci či
programu.
1. Stiskněte .
Na displeji se zobrazuje teplota uvnitř
trouby.
2. Stiskněte
nebo se nastavená
teplota zobrazí na displeji automaticky
po pěti sekundách.
Rychlé zahřátí
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte
do spotřebiče žádné potraviny.
Funkci rychlého zahřátí lze použít pouze s
některými funkcemi trouby. Pokud je v
nabídce nastavení zapnuta zvuková
signalizace a funkci rychlého zahřátí nelze
s danou funkcí použít, zazní zvuková
signalizace. Viz „Používání nabídky
nastavení“ v části „Doplňkové funkce“.
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Funkci rychlého zahřátí zapnete
stisknutím a podržením
na déle než tři
sekundy.
Je-li funkce rychlého zahřátí zapnutá, na
displeji se zobrazí: blikající vodorovné
stavové čárky a
.
Vaření v páře
Víčko zásobníku na vodu se nachází v
ovládacím panelu.
VAROVÁNÍ! Používejte pouze
studenou vodou z kohoutku.
Nepoužívejte filtrovanou
(demineralizovanou) či
destilovanou vodu.
Nepoužívejte jiné tekutiny. Do
zásobníku na vodu nenalévejte
hořlavé či alkoholické tekutiny.
1. Stisknutím víčka zásobník na vodu
otevřete.
2. Zásobník na vodu naplňte studenou
vodou na maximální úroveň (asi 950
ml), dokud nezazní zvukový signál
nebo se na displeji nezobrazí zpráva.
Zásoba vody vystačí přibližně na 50
minut.
Nepřekračujte maximální objem
zásobníku na vodu. Hrozí nebezpečí
úniku vody, přetečení a poškození
nábytku.
3. Zatlačte zásobník na vodu na do
původní polohy.
4. Zapněte troubu.
5. Nastavte funkci pečení v páře a
teplotu.
6. V případě potřeby nastavte funkci:
nebo : Ukončení .
Trvání
Pára se objeví přibližně za dvě minuty.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál.
Když v zásobníku na vodu dochází voda,
zazní zvukový signál. Abyste mohli
pokračovat ve vaření v páře, do zásobníku
je nutné doplnit vodu dle výše uvedeného
postupu.
Zvukový signál zazní na konci doby
přípravy jídla.
7. Vypněte troubu.
8. Po každém dokončení vaření v páře
zásobník na vodu vyprázdněte.
Viz čisticí funkce: Vyprázdnění
Zásobníku.
POZOR! Trouba je horká.
Hrozí nebezpečí popálení.
Při vyprazdňování
zásobníku na vodu buďte
opatrní.
9. Po vaření v páře může docházet ke
srážení páry na dně vnitřku trouby.
13
Dno vnitřku trouby vždy vysušte, až
vychladne.
Nechte troubu zcela vyschnout s
otevřenými dvířky.
Sušení můžete urychlit zavřením dvířek a
předehřátím trouby pomocí funkce Pravý
Horký Vzduch o teplotě 150 °C po dobu
přibližně 15 minut.
FUNKCE HODIN
Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
00:00
Použití
DENNÍ ČAS
Slouží ke zobrazení nebo změně denního času. Čas mů‐
žete změnit pouze tehdy, když je trouba zapnutá.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu trouby.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení, kdy se trouba vypne.
ODLOŽENÝ
START
Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
MINUTKA
Slouží k nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá
žádný vliv na provoz trouby. Funkci MINUTKA můžete za‐
pnout kdykoliv; i u vypnuté trouby.
MĚŘIČ ČASU
Slouží k nastavení měřiče času, který zobrazuje délku pro‐
vozu trouby. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trou‐
by. Zapne se ihned, jak začne trouba hřát. MĚŘIČ ČASU
se nezapne, když je nastavená funkce TRVÁNÍ a UKON‐
ČENÍ.
Nastavení a změna času
Po prvním připojení k síťovému napájení
vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí
a 12:00. "12“ bliká.
1. Pomocí
nebo
nastavte hodiny.
nebo .
2. Stiskněte
3. Pomocí
nebo
nastavte minuty.
4. Stiskněte
nebo .
Na displeji se zobrazí nový čas.
Chcete-li změnit denní čas, opakovaně
stiskněte , dokud nezačne blikat .
Nastavení funkce TRVÁNÍ
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
3. Pomocí
nebo
nastavte minuty
funkce TRVÁNÍ.
4. Stiskněte
nebo se funkce TRVÁNÍ
spustí po pěti sekundách automaticky.
5. Pomocí
nebo
nastavte hodiny
funkce TRVÁNÍ.
6. Stiskněte
. Funkce TRVÁNÍ se po
pěti sekundách spustí automaticky.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty signál. Na displeji bliká
a
nastavení času. Trouba se vypne.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
libovolného senzorového tlačítka nebo
otevřením dvířek trouby.
8. Vypněte troubu.
Nastavení funkce UKONČENÍ
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
14
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
3. Použijte
nebo
k nastavení
UKONČENÍ a
nebo
k potvrzení.
Nejprve nastavte minuty a poté hodiny.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavení času. Spotřebič se
automaticky vypne.
4. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka nebo
otevřením dvířek trouby.
5. Vypněte spotřebič.
8. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka nebo
otevřením dvířek trouby.
9. Vypněte spotřebič.
Nastavení funkce
ODLOŽENÉHO STARTU
1. Stiskněte .
Na displeji bliká
a „00“.
2. Pomocí
můžete přepínat mezi
funkcemi. Nejprve nastavte sekundy,
poté minuty a hodiny.
3. Použijte
nebo
k nastavení
MINUTKY a
k potvrzení.
4. Stiskněte
nebo se funkce
MINUTKA po pěti sekundách spustí
automaticky.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál a na displeji začne
blikat „00:00“ a .
5. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka nebo
otevřením dvířek trouby.
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
3. Pomocí
nebo
nastavte minuty
funkce TRVÁNÍ.
4. Stiskněte
.
5. Pomocí
nebo
nastavte hodiny
funkce TRVÁNÍ.
6. Stisknutím
spotřebič přejde na
nastavení funkce UKONČENÍ.
Na displeji bliká .
nebo
k nastavení
7. Použijte
UKONČENÍ a
nebo
k potvrzení.
Nejprve nastavte minuty a poté hodiny.
Spotřebič se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ. Po
uplynutí nastaveného času zní dvě minuty
zvukový signál. Na displeji bliká
a
nastavení času. Spotřebič se automaticky
vypne.
Když je funkce Odloženého
startu zapnutá, na displeji se
zobrazuje statický symbol
funkce trouby,
s tečkou a
. Tečka na displeji hodin /
zbytkového tepla zobrazuje,
která funkce hodin je zapnutá.
Nastavení funkce MINUTKA
MĚŘIČ ČASU
1. Měřič času vynulujete opětovným
stisknutím , dokud se na displeji
.
současně nerozbliká
2. Stiskněte a podržte
. Až se na
displeji zobrazí „00:00“, měřič času
začne znovu počítat.
AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
K dispozici je 25 automatických programů.
Automatický program použijte, když
neznáte recept nebo nemáte zkušenosti s
přípravou daného pokrmu. Na displeji se
zobrazí výchozí doba přípravy u všech
automatických programů.
15
Automatické programy
Číslo programu
Název programu
1
TRADIČNÍ ZELENINA
2
ZAPEČENÉ BRAMBORY
3
FARMÁŘSKÝ CHLÉB
4
PEČIVO
5
RYBY
6
PLNĚNÁ RYBA (PSTRUH)
7
ŠVESTKOVÉ KNEDLÍKY
8
TELECÍ KOLENO
9
RÝŽE
10
LASAGNE
11
KYNUTÍ TĚSTA
12
DUŠENÉ HOVĚZÍ
13
VEPŘOVÁ PEČENĚ
14
TELECÍ PEČENĚ
15
JEHNĚČÍ PEČENĚ
16
PEČENÁ ZVĚŘINA
17
CELÉ KUŘE
18
PIZZA
19
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
20
CITRONOVÝ KOLÁČ
21
TVAROHOVÝ KOLÁČ
22
ZAPEČENÉ CANNELLONI
23
KOLÁČ - POLOTOVAR
24
PIZZA - POLOTOVAR
25
PŘÍLOHY Z BRAMBOR - POLOTOVAR
16
Online recepty
Recepty pro automatické
programy určené pro tuto
troubu naleznete na našich
webových stránkách.
Odpovídající recepty naleznete
pomocí výrobního čísla PNC,
které je uvedeno na typovém
štítku na předním rámu vnitřní
části spotřebiče.
Automatické programy
1. Zapněte spotřebič.
.
2. Stiskněte
Na displeji se zobrazí , symbol a číslo
automatického programu.
3. K volbě automatického programu
použijte
nebo
.
nebo pět sekund
4. Stiskněte
počkejte, dokud se spotřebič sám
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál. Symbol
bliká.
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek trouby.
7. Vypněte spotřebič.
Automatické programy s pečicí
sondou (vybrané modely)
Teplota středu pokrmů je u programů s
pečicí sondou předem pevně daná.
Program se ukončí, když spotřebič
dosáhne nastavené teploty středu
pokrmu.
1. Zapněte spotřebič.
, dokud se na
2. Opakovaně stiskněte
displeji nezobrazí .
3. Nainstalujte pečicí sondu. Viz „Pečicí
sonda“.
4. Pomocí
nebo
nastavte program
s pečicí sondou.
a
Na displeji se zobrazí doba pečení,
.
5. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zazní na
bliká.
dvě minuty zvukový signál.
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek.
7. Vypněte spotřebič.
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu uvnitř pokrmu.
Jakmile teplota pokrmu dosáhne
nastavené teploty, trouba se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
• teplota trouby (minimálně 120 °C),
• teplota ve středu pokrmu.
POZOR! Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu a
originální náhradní díly.
Pokyny k dosažení nejlepších výsledků:
• Přísady by měly mít pokojovou teplotu.
• Pečicí sondu nelze použít pro tekuté
pokrmy.
• Během pečení musí pečicí sonda
zůstat zasunutá v pokrmu a její
zástrčka v zásuvce.
• Použijte doporučená nastavení teploty
ve středu pokrmu. Viz kapitola „Tipy a
rady“.
Trouba vypočítá přibližnou
dobu přípravy, která se může
změnit.
Když zasunete pečicí sondu do
zásuvky, zrušíte nastavení
funkce hodin.
17
Druhy jídla: maso, drůbež a ryby
1. Zapněte spotřebič.
2. Zasuňte špičku pečicí sondy (s
na
držadle) do středu masa nebo ryby,
pokud možno do nejsilnější části.
Ujistěte se, že alespoň 3/4 pečicí
sondy jsou vsunuty do pokrmu.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
Teplotu sondy můžete
nastavit pouze, když bliká
symbol . Pokud se na
displeji zobrazuje , ale
nebliká, před tím, než
nastavíte teplotu sondu,
nastavte novou hodnotu
a
nebo
stisknutím
.
6. Nastavte funkci trouby a teplotu.
Na displeji se zobrazuje aktuální teplota
sondy ve středu pokrmu a symbol ohřevu
.
Když pečete s pečicí sondou,
můžete změnit teplotu
zobrazenou na displeji. Po
zasunutí pečicí sondy do
zásuvky a nastavení funkce
trouby a teploty se na displeji
zobrazí aktuální teplota středu
masa.
Opětovným stisknutím
zobrazíte další tři teploty:
• nastavenou teplotu
středu masa
• aktuální teplotu trouby
• aktuální teplotu středu
masa.
Na displeji se zobrazí blikající
a
přednastavená teplota sondy. Při prvním
použití je použita teplota 60 °C a při
dalším použití je použita poslední
nastavená hodnota.
nebo
k nastavení
4. Použijte
teploty středu masa.
5. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Když teplota sondy ve středu pokrmu
dosáhne nastavené hodnoty, zazní
dvouminutový zvukový signál a zabliká
teplota středu a . Spotřebič se vypne.
7. Signál vypnete zmáčknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ! Pečicí sonda
může být velmi horká a hrozí
nebezpečí popálenin. Při
vytahování zástrčky pečicí
sondy a vyjmutí sondy z
pokrmu buďte opatrní.
Druh jídla: dušené maso
1. Zapněte spotřebič.
18
2. Polovinu přísad vložte do zapékací
mísy.
3. Zasuňte špičku pečicí sondy přesně do
středu mísy. Během pečení musí
pečicí sonda držet stabilně na jednom
místě. Abyste toho dosáhli, použijte
pevnou přísadu. Okraj zapékací mísy
použijte k podepření silikonové rukojeti
pečicí sondy. Špička pečicí sondy by
se neměla dotýkat dna zapékací mísy.
4. Pečicí sondu zakryjte zbývajícími
přísadami.
5. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
7. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Teplotu sondy můžete
nastavit pouze, když bliká
symbol . Pokud se na
displeji zobrazuje , ale
nebliká, před tím, než
nastavíte teplotu sondu,
nastavte novou hodnotu
stisknutím
a
nebo
.
8. Nastavte funkci trouby a teplotu.
Na displeji se zobrazuje aktuální teplota
sondy ve středu pokrmu a symbol ohřevu
.
Když teplota sondy ve středu pokrmu
dosáhne nastavené hodnoty, zazní
dvouminutový zvukový signál a zabliká
teplota středu a . Spotřebič se vypne.
9. Signál vypnete zmáčknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
10. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ! Pečicí sonda
může být velmi horká a hrozí
nebezpečí popálenin. Při
vytahování zástrčky pečicí
sondy a vyjmutí sondy z
pokrmu buďte opatrní.
Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů
a ujistěte se, že nožičky směřují dolů.
Na displeji se zobrazí blikající
a
přednastavená teplota sondy. Při prvním
použití je použita teplota 60 °C a při
dalším použití je použita poslední
nastavená hodnota.
6. Použijte
nebo
k nastavení
teploty středu masa.
19
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto zářezy
také fungují jako zařízení proti
překlopení. Vysoký okraj kolem
roštu slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně roštu
a tvarovaný rošt v drážkách nad nimi.
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Použití funkce Oblíbené
programy
Pomocí této funkce můžete uložit vaše
oblíbené nastavení teploty a doby přípravy
určité funkce či programu trouby.
1. Nastavte teplotu a dobu pečení pro
určitou funkci či program.
2. Stiskněte a na déle než tři sekundy
podržte . Zazní zvukový signál.
3. Vypněte spotřebič.
• Tuto funkci zapnete stisknutím .
Spotřebič spustí váš oblíbený program.
Během spuštěné funkce lze
měnit dobu přípravy jídla a
teplotu.
• Tuto funkci vypnete stisknutím .
Spotřebič vypne váš oblíbený program.
Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití trouby.
1. Tuto funkci lze zapnout i u vypnuté
trouby. Nenastavujte pečicí funkci.
2. Stiskněte a podržte
po dobu tří
sekund.
3. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
současně
a
.
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí SAFE.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 3.
Použití funkce Blokování
tlačítek
Tuto funkci lze zapnout pouze u zapnuté
trouby.
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně funkce trouby.
1. Chcete-li funkci zapnout, zapněte
troubu.
2. Zapněte funkci či nastavení trouby.
3. Na dvě sekundy současně stiskněte a
podržte
a
.
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí symbol zámku.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 3.
20
Troubu lze při zapnutém
blokování tlačítek vypnout.
Když troubu vypnete, funkce
blokování tlačítek se vypne.
Použití nabídky nastavení
Nabídka nastavení vám umožňuje
zapnout nebo vypnout funkce v hlavní
nabídce. Na displeji se zobrazí SET a
číslo nastavení.
Popis
Hodnota
1
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA
ZAP/VYP
2
TÓNY TLAČÍTEK1)
KLIKNUTÍ / PÍPNUTÍ / VYP
3
TÓN ZÁVADY
ZAP/VYP
4
REŽIM DEMO
Aktivační kód: 2468
5
JAS
NÍZKÝ / STŘEDNÍ / VYSOKÝ
6
TVRDOST VODY
1-4
7
PŘIPOMÍNKA ČIŠTĚNÍ
ZAP/VYP
8
SERVISNÍ NABÍDKA
-
9
OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ
ANO / NE
1) Není možné deaktivovat tón senzorového tlačítka ZAP/VYP.
1. Stiskněte a podržte
po dobu tří
sekund.
Na displeji se zobrazí SET1 a blikající „1“.
2. Stisknutím
nebo
zvolte
nastavení.
3. Stiskněte
.
4. Stisknutím
nebo
změňte
hodnotu nastavení.
5. Stiskněte
.
K opuštění nabídky nastavení stiskněte
nebo stiskněte a podržte
.
Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce trouby a vy nezměníte žádné
nastavení, automaticky vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
200 - 230
5,5
Po automatickém vypnutí spotřebič
zapnete stisknutím jakéhokoliv
senzorového tlačítka.
Automatické vypnutí nefunguje
s funkcemi: pečicí sonda,
Osvětlení, Trvání, Ukončení,
Odložený start.
Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
• Noční jas - když je spotřebič vypnutý,
tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
• Denní jas:
– když je spotřebič zapnutý.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv
senzorového tlačítka (kromě
tlačítka ZAP/VYP), displej se na
21
následujících 10 sekund přepne
zpět do režimu denního jasu.
– Pokud je spotřebič vypnutý a
nastavíte funkci Minutka. Když se
funkce Minutka dokončí, displej se
přepne zpět do režimu nočního
jasu.
Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých
přísad.
Doporučení k pečení
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. V tabulkách níže
jsou uvedena standardní nastavení
teploty, doby přípravy a polohy roštu.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Vaření v páře
VAROVÁNÍ! Je-li funkce
zapnutá, buďte při otevírání
dvířek spotřebiče opatrní. Může
dojít k úniku páry.
Tato funkce je vhodná pro všechny druhy
čerstvých či zmražených potravin. Můžete
ji použít k přípravě, ohřívání,
rozmrazování, pošírování nebo spařování
zeleniny, masa, ryb, těstovin, rýže, sladké
kukuřice, krupice a vajec.
Celé jídlo můžete připravit jedinou
operací. Pro správnou přípravu každého
jídla použijte recept s co nejpodobnější
dobou přípravy. Naplňte zásobník na vodu
na maximální úroveň. Jídla vložte do
správných nádob a poté na správné rošty
trouby. Přizpůsobte místo mezi nádobím,
aby mohla pára cirkulovat.
Sterilizace
• Pomocí této funkce lze sterilizovat
nádoby (např. dětské lahve).
• Čisté nádoby vložte doprostřed roštu v
první poloze. Ujistěte se, že otvor
nádoby je směrem dolů a lehce
nakloněný.
• Naplňte zásobník maximálním
množstvím vody a nastavte dobu na 40
minut.
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Artyčoky
99
50 - 60
1
Lilek
99
15 - 25
1
Květák, celý
99
35 - 45
1
Květák, růžičky
99
25 - 35
1
Brokolice, celá
99
30 - 40
1
Brokolice, růžič‐
99
13 - 15
1
ky1)
22
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Houby, plátky
99
15 - 20
1
Hrášek
99
20 - 30
1
Fenykl
99
25 - 35
1
Mrkev
99
25 - 35
1
Kedluben, pro‐
užky
99
25 - 35
1
Papriky, prouž‐
ky
99
15 - 20
1
Pórek, kroužky
99
20 - 30
1
Zelené fazolky
99
35 - 45
1
Polníček, listy
99
20 - 25
1
Růžičková ka‐
pusta
99
25 - 35
1
Červená řepa
99
70 - 90
1
Černý kořen
99
35 - 45
1
Celer, kostičky
99
20 - 30
1
Chřest, zelený
99
15 - 25
1
Chřest, bílý
99
25 - 35
1
Špenát, čerstvý
99
15 - 20
1
Loupaná rajčata
99
10
1
Bílé fazole
99
25 - 35
1
Kapusta,
kadeřavá
99
20 - 25
1
Cukety, plátky
99
15 - 25
1
Fazole, spařené
99
20 - 25
1
Zelenina,
spařená
99
15
1
Sušené fazole,
namočené (po‐
měr vody k fa‐
zolím 2:1)
99
55 - 65
1
Hrách velkoplo‐
dý
99
20 - 30
1
23
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Bílé nebo červe‐
né zelí, proužky
99
40 - 45
1
Dýně, kostičky
99
15 - 25
1
Kyselé zelí
99
60 - 90
1
Sladké brambo‐
ry
99
20 - 30
1
Rajčata
99
15 - 25
1
Kukuřičný klas
99
30 - 40
1
1) Předehřejte troubu po dobu 5 minut.
Přílohy
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kynuté knedlíky
99
25 - 35
1
Bramborové
knedlíky
99
35 - 45
1
Neloupané
brambory,
střední
99
45 - 55
1
Rýže (poměr vo‐
99
35 - 45
1
Vařené brambo‐
ry, čtvrtky
99
35 - 45
1
Houskový kne‐
dlík
99
35 - 45
1
Těstoviny taglia‐
telle, čerstvé
99
15 - 25
1
Polenta (poměr
vody 3:1)
99
40 - 50
1
Bulgur (poměr
vody k bulguru
1:1)
99
25 - 35
1
Kuskus (poměr
vody ke kuskusu
1:1)
99
15 - 20
1
Špecle (typ ně‐
meckých těsto‐
vin)
99
25 - 30
1
dy k rýži 1:1)1)
24
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Aromatická rýže
(poměr vody k
rýži 1:1)
99
30 - 35
1
Červená čočka
(poměr vody k
čočce 1:1)
99
20 - 30
1
Hnědá a zelená
čočka (poměr
vody k čočce
3:1)
99
55 - 60
1
Rýžový pudink
(poměr mléka k
rýži 2,5:1)
99
40 - 55
1
Krupicový pu‐
dink (poměr
mléka ke krupici
3,5:1)
99
20 - 25
1
1) Poměr vody k rýži může být odlišný v závislosti na typu rýže.
Ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Jablečné plátky
99
10 - 15
1
Horké bobulovité
plody
99
10 - 15
1
Ovocný kompot
99
20 - 25
1
Rozpouštění čo‐
kolády
99
10 - 20
1
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pstruh, cca 250
g
85
20 - 30
1
Krevety, čerstvé
85
20 - 25
1
Krevety, mraže‐
né
85
30 - 40
1
Losos, filety
85
20 - 30
1
Pstruh, cca
1 000 g
85
40 - 45
1
Ryby
25
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Slávky
99
20 - 30
1
Plochý plátek ry‐
by
80
15
1
Maso
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Vařená šunka 1 000 g
99
55 - 65
1
Kuřecí prsa, pošírova‐
ná
90
25 - 35
1
Kuře, pošírované,
1 000 - 1 200 g
99
60 - 70
1
Telecí nebo vepřová
kýta bez nohy, 800 1 000 g
90
80 - 90
1
Uzené maso (vepřová
kýta), pošírované
90
70 - 90
1
Hovězí tafelspitz (kva‐
litní vařené maso)
99
110 - 120
1
Klobásy chipolatas
80
15 - 20
1
Bavorská klobása (bí‐
lá klobása)
80
20 - 30
1
Vídeňské párky
80
20 - 30
1
Vejce
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Vejce, natvrdo
99
18 - 21
1
Vejce, na hnilič‐
ku
99
11 - 12
1
Vejce, naměkko
99
10 - 11
1
Funkce Pravý horký vzduch
spolu s Vaření v páře
Když zkombinujete tyto funkce, můžete
postupně připravovat maso, zeleninu a
přílohy. Všechny pokrmy pak budou
připravené k podávání současně.
• K opečení potravin nejprve použijte
funkci Pravý horký vzduch.
• Připravenou zeleninu a přílohy vložte
do žáruvzdorných nádob. Vložte je do
trouby spolu s pečení.
• Snižte teplotu trouby na přibližně 80 °C.
Chcete-li urychlit ochlazování
spotřebiče, nechte dvířka trouby
otevřená v první poloze po dobu
přibližně 15 minut.
26
• Spusťte funkci Vaření v páře.
Dokončete přípravu všech jídel
dohromady.
Maximální množství vody je
650 ml.
Horká pára Interval plus
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pudinkový krém /
karamelový krém v
90
35 - 40
1
Zapečená vejce1)
90 - 110
15 - 30
1
Paštiky terrine1)
90
40 - 50
1
Tenký plátek ryby
85
15 - 20
1
Silný plátek ryby
90
25 - 35
1
Malá ryba do 350 g
90
20 - 30
1
Celá ryba do 1 000
g
90
30 - 40
1
Knedlíky
120 - 130
40 - 50
1
miskách1)
1) Nechte v troubě ještě půl hodiny se zavřenými dvířky.
Horká pára Interval
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Vepřová peče‐
ně
1 kg
160 - 180
90 - 100
1
Hovězí pečeně
1 kg
180 - 200
60 - 90
1
Telecí pečeně
1 kg
180
80 - 90
1
Sekaná, syrová
0,5 kg
180
30 - 40
1
Uzená vepřová
kýta (dvě hodi‐
ny namáčet)
0,6 - 1 kg
160 - 180
60 - 70
1
Kuře
1 kg
180 - 210
50 - 60
1
Kachna
1,5 - 2 kg
180
70 - 90
1
Zapečené
brambory
-
160 - 170
50 - 60
1
Zapečené tě‐
stoviny
-
170 - 190
40 - 50
1
Lasagne
-
170 - 180
45 - 55
1
27
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Různé druhy
chleba
0,5 - 1 kg
180 - 190
45 - 60
1
Bagety/kaiser‐
ky
40 - 60 g
180 - 200
25 - 35
1
Housky či rohlí‐
ky k pečení
-
200
15 - 20
1
Bagety k peče‐
ní
40 - 50 g
200
15 - 20
1
Bagety k peče‐
ní, zmrazené
40 - 50 g
200
25 - 35
1
Regenerace
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Jídla na jeden
talíř
110
10 - 15
1
Těstoviny
110
10 - 15
1
Rýže
110
10 - 15
1
Knedlíky
110
15 - 25
1
Pečení moučných jídel
• Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
• Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
• Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou zhnědnout nerovnoměrně. Je-li
zhnědnutí nerovnoměrné, není nutné
měnit nastavení teploty. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
• Plechy v troubě se mohou během
pečení zkroutit. Po ochlazení se opět
vyrovnají.
Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče je příliš
světlý.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
28
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Koláč klesl a je mazla‐
vý, nepropečený či ne‐
rovnoměrný.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká.
Při příštím pečení nastavte o něco
nižší teplotu trouby.
Příliš krátká doba pečení.
Prodlužte dobu pečení. Dobu pe‐
čení nelze zkrátit zvýšením teplo‐
ty.
Ve směsi je příliš mnoho te‐
kutin.
Použijte méně tekutiny. Dodržujte
dobu tření těsta, zejména použí‐
váte-li kuchyňského robota.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Při příštím pečení nastavte vyšší
teplotu trouby.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte kratší
dobu pečení.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká a doba pečení je příliš
krátká.
Nastavte nižší teplotu pečení a
prodlužte dobu pečení.
Směs je nerovnoměrně roz‐
ložena.
Směs rovnoměrně rozložte na
plech na pečení.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Při příštím pečení nastavte trochu
vyšší teplotu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Koláč hnědne nerovno‐
měrně.
Koláč není při dané dél‐
ce pečení hotový.
Pečení na jedné úrovni
Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Kulatý koláč nebo brio‐
ška
Pravý horký
vzduch
150 160
50 - 70
1
Linecký koláč / ovocné
koláče
Pravý horký
vzduch
140 160
70 - 90
1
Sponge cake / Piškoto‐
vý koláč
Pravý horký
vzduch
140 150
35 - 50
1
Sponge cake / Piškoto‐
vý koláč
Horní/Dolní
ohřev
160
35 - 50
1
Dortový korpus - křehké
Pravý horký
vzduch
170 180
10 - 25
2
těsto1)
Dortový korpus - piško‐
tové těsto
Pravý horký
vzduch
150 170
20 - 25
2
29
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Apple pie / Jablečný ko‐
láč (2 formy, Ø 20 cm,
položené úhlopříčně)
Pravý horký
vzduch
160
70 - 90
2
Apple pie / Jablečný ko‐
láč (2 formy, Ø 20 cm,
položené úhlopříčně)
Horní/Dolní
ohřev
180
70 - 90
1
Tvarohový koláč,
Horní/Dolní
ohřev
160 170
70 - 90
2
plech2)
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Kynutá pletýnka / věnec
Horní/Dolní
ohřev
170 - 190
30 - 40
1
Vánoční štola1)
Horní/Dolní
ohřev
160 - 180
50 - 70
1
Chléb (žitný chléb)1)
Horní/Dolní
ohřev
1
nejprve
230
20
potom
160 - 180
30 - 60
Horní/Dolní
ohřev
190 - 210
20 - 35
2
Piškotová roláda1)
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
10 - 20
2
Drobenkový koláč (su‐
chý)
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 40
2
Máslový mandlový ko‐
Horní/Dolní
ohřev
190 - 210
20 - 30
2
Pravý horký
vzduch
150 - 160
35 - 55
2
Horní/Dolní
ohřev
170
35 - 55
2
Zákusky z listového tě‐
sta s krémem / banán‐
ky1)
láč / cukrové koláčky1)
Ovocné koláče (kynuté
těsto / piškotové těsto)2)
Ovocné koláče (kynuté
těsto / piškotové těsto)2)
30
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Ovocné koláče z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
160 - 170
40 - 80
2
Kynutý koláč s jemnou
náplní (např. tvaroh,
Horní/Dolní
ohřev
160 - 180
40 - 80
2
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Sušenky z křehkého tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
10 - 20
2
Short bread / Máslové
sušenky / Proužky těsta
Pravý horký
vzduch
140
20 - 35
2
Short bread / Máslové
sušenky / Proužky tě‐
Horní/Dolní
ohřev
160
20 - 30
2
Sušenky z piškotového
těsta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
15 - 20
2
Sněhové pusinky
Pravý horký
vzduch
80 - 100
120 - 150
Makronky
Pravý horký
vzduch
100 - 120
30 - 50
2
Sušenky z kynutého tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 40
2
Malé listové pečivo1)
Pravý horký
vzduch
170 - 180
20 - 30
2
Pečivo1)
Pravý horký
vzduch
160
10 - 25
2
Pečivo1)
Horní/Dolní
ohřev
190 - 210
10 - 25
2
Small cakes / Malé ko‐
Pravý horký
vzduch
160
20 - 35
2
Horní/Dolní
ohřev
170
20 - 35
2
smetana, pudink)1)
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
sta1)
láčky1)
Small cakes / Malé ko‐
láčky1)
1) Předehřejte troubu.
31
Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené tě‐
stoviny
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
25 - 40
1
Zapékaná zele‐
Turbo gril
160 - 170
15 - 30
1
Bagety zapeče‐
né s roztave‐
ným sýrem
Pravý horký
vzduch
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
40 - 60
1
Rybí nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
30 - 60
1
Plněná zeleni‐
na
Pravý horký
vzduch
160 - 170
30 - 60
1
nina1)
1) Předehřejte troubu.
Horký vzduch s párou
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Zapečené těstoviny
200 - 220
45 - 60
1
Zapečené brambory
180 - 200
70 - 85
1
Moussaka
180 - 200
75 - 90
1
Lasagne
180 - 200
70 - 90
1
Zapečené cannelloni
180 - 200
65 - 80
1
Chlebový pudink
190 - 200
55 - 70
1
Rýžový pudink
180 - 200
55 - 70
1
Jablečný koláč z piškotového
těsta (kulatá koláčová forma)
160 - 170
70 - 80
1
Bílý chléb
200 - 210
55 - 70
1
Pečení na více úrovních
Použijte funkci Pravý horký vzduch.
32
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Zákusky z listového tě‐
sta s krémem / Banán‐
160 - 180
25 - 45
1/4
150 - 160
30 - 45
1/4
ky1)
Koláč s drobenkou, su‐
chý
1) Předehřejte troubu.
Koláče / koláčky / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Sušenky z křehkého
těsta
150 - 160
20 - 40
1 /4
Short bread / Máslo‐
vé sušenky / Proužky
těsta
140
25 - 45
1/4
Sušenky z piškotové‐
ho těsta
160 - 170
25 - 40
1/4
Sněhové pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
Makronky
100 - 120
40 - 80
1/4
Sušenky z kynutého
těsta
160 - 170
30 - 60
1/4
Nízkoteplotní pečení
Tuto funkci použijte k přípravě libových,
měkkých kousků masa a ryb. Tato funkce
není vhodná pro dušení masa nebo pro
pečení tučného vepřového masa.
Použitím pečicí sondy můžete zajistit
správnou teplotu středu masa (viz tabulka
pro pečicí sondu).
Během prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C. Poté, co
nastavíte teplotu, trouba pokračuje v
pečení při 80 °C. Tuto funkci nepoužívejte
pro přípravu drůbeže.
Při použití této funkce vždy
vařte bez pokličky nebo víka.
1. Na obou stranách maso osmahněte na
pánvi na varné desce při velmi vysoké
teplotě po dobu 1 - 2 minut.
2. Maso vložte spolu s horkým pekáčem
do trouby na tvarovaný rošt.
3. Zasuňte pečicí sondu do masa.
4. Zvolte funkci Nízkoteplotní pečení a
nastavte správnou koncovou teplotu
sondy.
33
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Hovězí pečeně
1 000 - 1 500
g
150
120 - 150
1
Hovězí plátek
1 000 - 1 500
g
150
90 - 110
1
Telecí pečeně
1 000 - 1 500
g
150
120 - 150
1
Steak
200 - 300 g
120
20 - 40
1
Příprava pizzy
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pizza (tenká)1)
200 - 230
15 - 20
2
Pizza (s velkou ná‐
180 - 200
20 - 30
2
Ovocné koláčky
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný lotrinský koláč
(Pikantní koláč)
170 - 190
45 - 55
1
plní)2)
Švýcarský koláč
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohový dort
140 - 160
60 - 90
1
Jablečný koláč, s
horní vrstvou
150 - 170
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nekvašený chléb1)
230
10 - 20
2
Listové těsto s ná‐
160 - 180
45 - 55
2
230
12 - 20
2
180 - 200
15 - 25
2
plní1)
Flammekuchen (al‐
saské jídlo podobné
pizze)1)
Pirohy (ruské pirohy
s náplní)1)
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
34
Pečení masa
Používejte žáruvzdorné nádoby.
Velké pečeně pečte přímo na plechu nebo
na tvarovaném roštu nad tímto plechem.
Na plech nalijte trochu vody, zabráníte tím
připečení vystřikující masové šťávy nebo
tuku.
Maso, které má mít kůrčičku, lze péci v
pekáči bez pokličky.
Pečeni otočte za 1/2 - 2/3 doby pečení.
K uchování šťavnatějšího masa:
• libové maso pečte v pekáči s poklicí
nebo použijte sáček na pečení masa.
• maso a ryby pečte ve větších kusech
(minimálně 1 kg).
• velké kusy pečeně nebo drůbeže
několikrát v průběhu pečení potřete
vlastní šťávou.
Tabulka pro pečení masa
Použijte první polohu roštu.
Hovězí
Použijte funkci:Horní/Spodní Ohřev.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas
(min)
Dušené ma‐
so, 1 - 1,5 kg
230
120 150
Jídlo
Teplota (°C)
Čas
(min)
Hovězí peče‐
ně nebo filet:
dobře prope‐
čené
170 - 180
8 - 10
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Použijte funkci:Turbo Gril.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas
(min)
Ramínko,
krkovička, ký‐
ta v celku, 1 1,5 kg
160 - 180
90 120
Kotlety, žebír‐
ka, 1 - 1,5 kg
170 - 180
60 90
Sekaná, 0,75
kg - 1 kg
160 - 170
50 60
Vepřové kole‐
no
(předvařené),
0,75 kg - 1 kg
150 - 170
90 120
Telecí
Použijte funkci:Turbo Gril.
Použijte funkci:Turbo Gril.
Jídlo
Teplota (°C)
Pro výpočet doby pečení vynásobte čas
uvedený v tabulce níže počtem centimetrů
tloušťky masa.
Čas
(min)
Telecí peče‐
ně, 1 kg
160 - 180
120 150
Telecí koleno,
1,5 - 2 kg
160 - 180
120 150
Jídlo
Teplota (°C)
Čas
(min)
Hovězí peče‐
ně nebo filet:
nepropeče‐
190 - 200
5-6
né1)
Hovězí peče‐
ně nebo filet:
středně pro‐
pečené
180 - 190
6-8
Jehněčí
Použijte funkci:Turbo Gril.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas
(min)
Jehněčí kýta,
jehněčí peče‐
ně, 1 - 1,5 kg
150 - 180
100 120
35
Jídlo
Teplota (°C)
Čas
(min)
Jídlo
Teplota (°C)
Čas
(min)
Jehněčí hřbet,
1 - 1,5 kg
160 - 180
40 60
Půlka kuřete,
0,4 - 0,5 kg
každá
190 - 210
35 50
Kousky drůbe‐
že, 1 - 1,5 kg
190 - 210
50 70
Kachna, 1,5 2 kg
180 - 200
80 100
Zvěřina
Použijte funkci:Horní/Spodní Ohřev.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas
(min)
Zaječí hřbet,
zaječí kýta, až
230
30 40
Hřbet z vyso‐
ké zvěře, 1,5 2 kg
210 - 220
35 40
Kýta z vysoké
zvěře, 1,5 - 2
kg
180 - 200
60 90
do 1 kg1)
Ryby (dušené)
Použijte funkci:Horní/Spodní Ohřev.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas
(min)
Celá ryba, 1 1,5 kg
210 - 220
45 60
Gril
Do první polohy roštu zasuňte plech na
zachycení šťávy.
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
Použijte funkci:Turbo Gril.
Předehřejte prázdnou troubu po dobu pěti
minut.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas
(min)
Kuře, jarní
kuře, 0,2 0,35 kg každé
200 - 220
30 50
Gril
Jídlo
Teplota (°C)
Doba grilování (min)
1. strana
2. strana
Poloha roštu
Hovězí pečeně,
středně prope‐
čená
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Hovězí filet,
středně prope‐
čený
230
20 - 30
20 - 30
1
Vepřové kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Telecí kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Jehněčí kotlety
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
36
Jídlo
Celá ryba, 0,5 1 kg
Teplota (°C)
210 - 230
Doba grilování (min)
1. strana
2. strana
15 - 30
15 - 30
Poloha roštu
1
Velkoplošný Gril
Předehřejte prázdnou troubu po dobu tří minut.
Gril s maximálním nastavením teploty.
Jídlo
Doba grilování (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Vepřový plátek
10 - 12
6 - 10
3
Klobásy
10 - 12
6-8
3
Hovězí steaky, tele‐
cí steaky
7 - 10
6-8
3
Topinky s oblohou
6-8
-
3
Mražené potraviny
• Potraviny rozbalte nebo zbavte obalů.
Potraviny položte na talíř.
• Nezakrývejte je talířem ani miskou.
Mohlo by tak dojít k prodloužení doby
rozmrazování.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
2
Americká mražená
pizza
190 - 210
20 - 25
2
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza snack
180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
2
Hranolky, silné
200 - 220
25 - 35
2
Amer. brambory, kro‐
kety
220 - 230
20 - 35
2
Opečená bramborová
kaše
210 - 230
20 - 30
2
Lasagne / Cannelloni,
čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Mražené lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
37
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Sýr pečený v troubě
170 - 190
20 - 30
2
Kuřecí křídla
190 - 210
20 - 30
2
Mražená hotová jídla
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
Horní/Dolní ohřev
podle po‐
kynů vý‐
robce
podle pokynů
výrobce
2
Hranolky1) (300
- 600 g)
Horní/Dolní ohřev
nebo Turbo gril
200 - 220
podle pokynů
výrobce
2
Bagety
Horní/Dolní ohřev
podle po‐
kynů vý‐
robce
podle pokynů
výrobce
2
Ovocný koláč
Horní/Dolní ohřev
podle po‐
kynů vý‐
robce
podle pokynů
výrobce
2
1) Hranolky při pečení dvakrát až třikrát obraťte.
Zavařování - Spodní ohřev
• Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na trhu
dostupné ve stejné velikosti.
• Sklenice se šroubovacím uzávěrem
nebo bajonetovým uzávěrem nejsou
vhodné.
• Pro tuto funkci používejte první polohu
roštu odspodu.
• Na plech na pečení nedávejte více než
šest litrových zavařovacích sklenic.
• Sklenice naplňte rovnoměrně a
uzavřete je.
• Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
• Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru
vody, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
• Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi
za 35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při
100 °C (min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
160 - 170
35 - 45
-
38
Peckoviny
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při
100 °C (min)
Hrušky / Kdoule /
Švestky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při
100 °C (min)
Mrkev1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakládaná
zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek /
Chřest
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenina
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
Sušení - Pravý horký vzduch
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Fazole
60 - 70
6-8
2
Papriky
60 - 70
5-6
2
Polévková zelenina
60 - 70
5-6
2
Houby
50 - 60
6-8
2
Byliny
40 - 50
2-3
2
Švestky
60 - 70
8 - 10
2
Meruňky
60 - 70
8 - 10
2
Jablečné plátky
60 - 70
6-8
2
Hrušky
60 - 70
6-9
2
Pečení chleba
Předehřátí se nedoporučuje.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Bílý chléb
190 - 210
40 - 60
1
39
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Bageta
200 - 220
35 - 45
1
Briošky
180 - 200
40 - 60
1
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
1
Žitný chléb
190 - 210
50 - 70
1
Tmavý chléb
190 - 210
50 - 70
1
Celozrnný chléb
190 - 210
40 - 60
1
Bagety/kaiserky
200 - 220
25 - 35
2
Tabulka Pečicí sonda
Hovězí
Teplota středu pokrmu (°C)
Nepropečený
Středně
Propečené
Dobře propečené
Hovězí pečeně
45
60
70
Hovězí svíčková
45
60
70
Hovězí
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
Sekaná
80
83
86
Vepřové
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
Šunka,
Pečeně
80
84
88
Kotleta (hřbet),
Uzená vepřová kýta,
Uzená kýta, pošírovaná
75
78
82
Telecí
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
Telecí pečeně
75
80
85
Telecí koleno
85
88
90
40
Skopové / jehněčí
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
Skopová kýta
80
85
88
Skopový hřbet
75
80
85
Jehněčí kýta,
Jehněčí pečeně,
65
70
75
Zvěřina
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
Zaječí hřbet,
Hřbet z vysoké zvěře
65
70
75
Zaječí kýta,
Celý zajíc,
Kýta z vysoké zvěře
70
75
80
Drůbež
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
Kuře (celé / půlka / prsa)
80
83
86
Kachna (celá / půlka),
Krůta (celá / prsa)
75
80
85
Kachna (prsa)
60
65
70
Ryba (losos, pstruh, candát)
Ryba (celá / velká / dušená),
Ryba (celá / velká / pečená)
Dušená jídla - Předvařená zele‐
nina
Dušená cuketa,
Dušená brokolice,
Dušený fenykl
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
60
64
68
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
85
88
91
41
Dušená jídla - Slaná
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
Cannelloni,
Lasagne,
Zapečené těstoviny
85
88
91
Dušená jídla - Sladká
Teplota středu pokrmu (°C)
Dušené jídlo s bílým chlebem, s
ovocem / bez ovoce,
Dušené jídlo s rýžovou kaší, s ovo‐
cem / bez ovoce,
Dušené jídlo se sladkými nudlemi
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
80
85
90
Informace pro zkušebny
Vysoká Vlhkost
Testy podle normy EN 60350-1:2013 a
IEC 60350-1:2011.
Testy podle normy IEC 60350-1.
Použijte druhou polohu roštu.
Vložte plech na pečení do první polohy roštu.
Nastavte teplotu 99 °C.
Předehřejte troubu po dobu pěti minut: brokolice.
Jídlo
Nádoba (Gastro‐
norm)
Množství (kg)
Čas (min)
Brokolice
1 x 1/2 perforovaný
0.3
13 - 15
Brokolice
1 x 1/2 perforovaný
max.
15 - 18
Mražený hrášek
1 x 1/2 perforovaný
1.5
Dokud teplota v
nejchladnějším
místě nedosáh‐
ne 85 °C.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
42
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití.
Hromadění mastnoty či zbytků jídel může
způsobit požár. Riziko je vyšší u
grilovacího pekáče.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Vyjmutí drážek na rošty
Před údržbou zkontrolujte, zda trouba již
vychladla. Hrozí nebezpečí popálení.
K vyčištění trouby vyjměte drážky na
rošty.
1. Drážky opatrně nadzvedněte a
vytáhněte z předního úchytu.
1
3
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trouby.
Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte
je agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty, ani je nemyjte v myčce nádobí.
Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého
povrchu.
Po každém použití setřete z vnitřku trouby
vlhkost.
Doporučené čisticí prostředky
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky
nebo abrazivní houbičky. Mohou poškodit
smalt či součásti z nerezové oceli.
2
2. Odtáhněte přední konec drážek na
rošty od stěny trouby.
3. Drážky vytáhněte ze zadního úchytu.
Drážky roštů instalujte stejným postupem
v opačném pořadí.
Podnabídka pro: Čištění
Podnabídka s čisticími funkcemi je pod
.
senzorovým tlačítkem
Naše výrobky můžete zakoupit na a u těch
nejlepších maloobchodních prodejců.
Symbol
Položka nabídky
Popis
S1
Vypuštění nádržky
Program k odstranění zbytkové vody ze zá‐
sobníku po použití parních funkcí.
S2
Čistění párou
Čištění spotřebiče pomocí páry.
S3
Odstraňování vod. kamene
Program k vyčištění okruhu generátoru páry
od usazeného vodního kamene.
S4
Proplachování
Program k opláchnutí a vyčištění okruhu ge‐
nerátoru páry po častém používání parních
funkcí.
Zapnutí čisticí funkce
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte
, dokud se na displeji
nezobrazí S1. U některých modelů
můžete také zvolit S2, S3, S4.
3. Pomocí
nebo
zvolte čisticí
funkci.
4. Nastavení potvrďte stisknutím
.
43
Vypuštění nádržky - S1
Vyjměte veškeré příslušenství.
Čisticí funkce odstraní zbytkovou vodu ze
zásobníku. Funkci použijte po vaření v
páře.
Tato funkce trvá přibližně 6 minut.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Vložte plech na pečení do první polohy
roštu.
2. Zapněte funkci Vypuštění nádržky S1. Viz „Zapnutí čisticí funkce”.
.
3. Stiskněte
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
Čistění párou - S2
Odstraňte co nejvíce nečistot ručně.
Při čištění bočních stěn vyjměte
příslušenství a drážky roštu.
Funkce čištění párou podporují čištění
vnitřku spotřebiče párou.
Lepších výsledků dosáhnete
spuštěním čisticí funkce po
vychladnutí spotřebiče.
Uvedený čas se týká délky
funkce a nezahrnuje čas
potřebný k vyčištění vnitřku
uživatelem.
Po vyčištění nechte dvířka spotřebiče
přibližně jednu hodinu otevřená. Počkejte,
dokud spotřebič nevyschne. Nechte
spotřebič zcela vychladnout s otevřenými
dvířky. Sušení můžete urychlit zavřením
dvířek a předehřátím spotřebiče pomocí
funkce Pravý horký vzduch o teplotě 150
°C po dobu přibližně 15 minut.
Maximálního účinku čisticí funkce
dosáhnete, když po dokončení funkce
spotřebič vyčistíte ručně. Je-li stupeň
zašpinění vysoký, opakujte postup
podruhé.
Připomínka čištění
Tato funkce vás upozorní na nutnost
vyčištění a že byste měli provést funkci:
S2.
Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout
v nabídce nastavení.
Systém tvoření páry Odstraňování vodního kamene S3
Když systém tvoření páry pracuje, dochází
v něm k usazování vodního kamene z
důvodu přítomnosti vápníku ve vodě. To
může mít negativní vliv na kvalitu páry,
výkon generátoru páry či kvalitu jídla.
Abyste tomu zabránili, z okruhu tvoření
páry odstraňujte zbytkový vodní kámen.
Zvolte funkci z nabídky:
.
Když je funkce čištění párou aktivní,
osvětlení je vypnuté.
Celý postup trvá přibližně dvě hodiny.
1. Zásobník na vodu naplňte na
maximální úroveň (asi 950 ml vody),
dokud nezazní zvukový signál nebo se
na displeji nezobrazí zpráva.
2. Zapněte funkci Čištění párou - S2. Viz
„Zapnutí čisticí funkce”.
Tato funkce trvá přibližně 30 minut.
Když je program dokončen, ozve se
zvukový signál.
3. Signál vypnete stisknutím některého
senzorového tlačítka.
4. Otřete vnitřní povrch spotřebiče
neabrazivní měkkou houbičkou. K
vyčištění vnitřku můžete použít
vlažnou vodu.
1. Vyjměte veškeré příslušenství.
2. Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu
prázdný. V případě potřeby zapněte
funkci vypuštění nádržky - S1.
3. Vložte plech na pečení do první polohy
roštu.
4. Do zásobníku na vodu nalijte 250 ml
přípravku na odstranění vodního
kamene.
5. Zbývající část zásobníku na vodu
naplňte vodou na maximální úroveň,
dokud nezazní zvukový signál nebo se
na displeji nezobrazí zpráva.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
44
Tento postup trvá přibližně 1 hodinu 40
minut.
6. Zapněte funkci Odstraňování vodního
kamene - S3. Viz „Zapnutí čisticí
funkce”.
7. Na konci první části vyprázdněte plech
na pečení a vložte jej opět na první
polohu roštu.
8. Zapněte funkci Proplachování. Viz
„Systém tvoření páry - Proplachování S4“.
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
Pokud se funkce Odstraňování
vodního kamene neprovede
správným způsobem, na
displeji se zobrazí výzva k
jejímu zopakování.
Pokud je spotřebič vlhký či mokrý, vytřete
jej dosucha utěrkou. Nechte spotřebič
zcela vychladnout s otevřenými dvířky.
1. Vložte plech na pečení do první polohy
roštu.
2. Zásobník na vodu naplňte čerstvou
vodou na maximální úroveň, dokud
nezazní zvukový signál nebo se na
displeji nezobrazí zpráva.
3. Zapněte funkci Proplachování - S4. Viz
„Zapnutí čisticí funkce”.
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
Odstranění a instalace dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
VAROVÁNÍ! Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
Připomínka odstranění vodního
kamene
Existují dvě připomínky k provedení
funkce odstranění vodního kamene:
Odstraňování vod. kamene. Tyto
připomínky se zapnou při každém vypnutí
spotřebiče. Když je připomínka aktivní, na
displeji bliká S3.
• Lehká připomínka vás upozorní a
doporučí provést cyklus odstranění
vodního kamene.
• Důrazná připomínka vám přikáže
provést odstranění vodního kamene.
Pokud neodstraníte vodní kámen ze
spotřebiče, když se zobrazuje důrazná
připomínka, nebudete moci používat
parní funkce. Připomínku odstranění
vodního kamene nelze vypnout.
Systém tvoření páry Proplachování - S4
Vyjměte veškeré příslušenství.
Tato funkce trvá přibližně 30 minut.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
A
A
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je směrem
šikmo vzhůru od trouby.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
2
B
1
45
7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem nahoru.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
Horní žárovka
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
9. Skleněný panel omyjte vodou s mycím
prostředkem. Skleněný panel pečlivě
osušte.
Po dokončení čištění proveďte výše
uvedený postup v opačném pořadí.
Nejprve nainstalujte menší a potom větší
panel a dvířka.
VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že
jsou skleněné panely vloženy
do správné polohy, jinak by se
mohl povrch dvířek přehřívat.
2. Odmontujte kovový kroužek a očistěte
skleněný kryt.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Na skleněný kryt nasaďte kovový
kroužek.
5. Nasaďte skleněný kryt.
Výměna žárovky
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
Žárovka může být horká.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
46
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐
stavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizo‐
vaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Jestliže je spotřebič vypnutý,
na displeji se nezobrazuje
čas.
Displej je vypnutý.
Současným stisknutím
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečicí sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
Zástrčku pečicí sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla připraví
příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká nebo
nízká.
Nastavte teplotu podle
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě dé‐
le než 15 - 20 minut.
Na displeji se zobrazí „C2“.
Chcete spustit funkci roz‐
mrazování, ale neodpojili
jste zástrčku pečicí sondy ze
zásuvky.
Odpojte zástrčku pečicí son‐
dy ze zásuvky.
Na displeji se zobrazuje chy‐
bový kód, který není uvede‐
ný v tabulce.
Jedná se o závadu na elek‐
troinstalaci.
•
•
Postup odstranění vodního
kamene je přerušen před
dokončením.
a
displej znovu zapnete.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód
na displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení pé‐
če o zákazníky.
Postup opakujte.
47
Problém
Možná příčina
Řešení
Postup odstranění vodního
kamene je přerušen před
dokončením.
Funkce byla uživatelem za‐
stavena.
Postup opakujte.
Po provedení postupu od‐
stranění vodního kamene
není v plechu na pečení žá‐
dná voda.
Zásobník na vodu jste nena‐
plnili na maximální úroveň.
Zkontrolujte, zda je v zásob‐
níku na vodu prostředek k
odstranění vodního kamene
nebo voda.
Postup opakujte.
Po provedení programu k
odstranění vodního kamene
je na dně vnitřku trouby špi‐
navá voda.
Plech na pečení je v ne‐
správné poloze roštu.
Odstraňte ze dna vnitřku
trouby zbytkovou vodu a
prostředek k odstranění vod‐
ního kamene. Vložte plech
na pečení do první polohy
roštu.
Funkce čištění je přerušena
před dokončením.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu.
Postup opakujte.
Funkce čištění je přerušena
před dokončením.
Funkce byla uživatelem za‐
stavena.
Postup opakujte.
Po ukončení funkce čištění
je na dně vnitřku trouby příliš
mnoho vody.
Před spuštěním čisticího
programu jste do spotřebiče
nastříkali příliš mnoho čisti‐
cího prostředku.
Naneste tenkou vrstvu čisti‐
cího prostředku na všechny
části vnitřku trouby. Čisticí
prostředek nastříkejte rovno‐
měrně.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Počáteční teplota vnitřku
trouby při čištění párou byla
příliš vysoká.
Opakujte program. Spusťte
program tehdy, když je
spotřebič chladný.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Před spuštěním postupu či‐
štění jste neodstranili boční
mřížky. Mohou přenášet te‐
plo na stěny trouby a snižo‐
vat tak účinnost čištění.
Vyjměte boční mřížky ze
spotřebiče a zopakujte funk‐
ci.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Před spuštěním postupu či‐
štění jste ze spotřebiče ne‐
odstranili příslušenství. Mů‐
že narušovat parní program
a snižovat tak účinnost či‐
štění.
Vyjměte příslušenství ze
spotřebiče a zopakujte funk‐
ci.
Spotřebič je zapnutý, ale
nehřeje. Ventilátor nefungu‐
je. Na displeji se zobrazí
"Demo".
Je zapnutý režim demo.
Viz „Používání nabídky na‐
stavení“ v části „Doplňkové
funkce“.
48
Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Produktový list a informace dle směrnice komise EU 65-66/2014
Název dodavatele
Juno
Označení modelu
JBKD167D9
Index energetické účinnosti
80.8
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, konvenč‐
ní režim
0.89 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenzivní
horkovzdušný režim
0.59 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
43 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
34.3 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
Úspora energie
Trouba je vybavena funkcemi,
které vám pomohou ušetřit
energii při každodenním vaření.
Všeobecné rady
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve své
poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
49
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu,
než do ní vložíte jídlo.
nastavení teploty. Na displeji se zobrazí
ukazatel zbytkového tepla nebo zbytková
teplota.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení (v závislosti na
době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Vlhký horkovzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly co
nejkratší.
Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se
automaticky vypne po 30 sekundách.
Osvětlení můžete znovu zapnout, ale
omezíte tím předpokládanou úsporu
energie.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Vypnutí displeje
Displej můžete vypnout. Současně
stiskněte a podržte tlačítka
a
.
Chcete-li displej zapnout, opakujte stejný
postup.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší než
30 minut, u některých funkcí trouby se
topné články automaticky vypnou dříve.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
*
50
51
867344808-A-412018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement