BSK774121M
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Ångugn
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 7
4. KONTROLLPANELEN................................................................................................. 8
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING................................................................................10
6. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 10
7. KLOCKFUNKTIONER................................................................................................ 15
8. AUTOMATISKA PROGRAM......................................................................................16
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR............................................................................... 16
10. TILLVALSFUNKTIONER.......................................................................................... 21
11. TRICKS OCH TIPS................................................................................................... 22
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 37
13. FELSÖKNING.......................................................................................................... 41
14. INSTALLATION........................................................................................................43
15. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 44
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
SVENSKA
• Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
5
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
6
www.aeg.com
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till
exempel ett skåp, se till att
skåpsdörren aldrig är stängd när
apparaten är i drift. Värme och fukt
kan byggas upp bakom en stängd
dörr/lucka och orsaka efterföljande
skador på apparaten, bostaden eller
golvet. Stäng inte luckan förrän
apparaten har svalnat helt efter
användning.
2.4 Matlagning med ånga
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
• Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Öppna inte luckan till produkten
under ångkokning.
– Öppna ugnsluckan försiktigt efter
ångkokning.
2.5 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
2.6 Pyrolysrengöring
VARNING!
Risk för skador / brand /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion
för Första användningstillfället ska du
ta ut följande ur ugnsutrymmet:
– alla överblivna matrester, oljeeller fettspill/rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor som medföljer
produkten) och särskilt kastruller,
pannor, brickor, köksredskap som
är behandlade med en non-stickbeläggning.
• Läs noggrant alla anvisningar om
pyrolysrengöring.
• Håll barn och husdjur borta från
produkten när pyrolysrengöring är
igång.
Ugnen blir mycket varm och varm luft
släpps ut från ventilerna.
• Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och
efter varje pyrolysrengöring.
– tillse god ventilation under och
efter första användningstillfället
vid användning vid maximal
temperatur.
• Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
pyrolysugnar.
SVENSKA
– Se till att inte husdjur (särskilt
fåglar) kommer i produktens
närhet under och efter
pyrolysrengöringen. Detta gäller
även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
• Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla pyrolysugnar när det pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
• Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga temperaturen
vid pyrolytisk rengöring och kan även
släppa ut skadliga ångor i små
mängder.
• Ångor som släpps ut från
pyrolysugnar/matlagningsrester är
inte skadliga för människor, inklusive
barn eller personer med sjukdom.
2.7 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.8 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.9 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
4
5
12
11
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
3.2 Tillbehör
• Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kontrollpanel
Elektronisk programmering
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Lampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Tömningsslang
Vattenutloppsventil
Ugnsnivåer
Ånginlopp
• Bakplåt
För kakor och småkakor.
• Långpanna
8
www.aeg.com
• Utdragbara bakplåtsskenor
För hyllor och plåtar.
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer
För att mäta temperaturen inuti
maten.
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera ugnen.
Touchkontroll
1
2
3
4
-
Funktion
Beskrivning
Display
Visar nuvarande ugnsinställningar.
PÅ/AV (ON/OFF)
Slå på och stänga av ugnen.
Tillagningsfunktioner eller Recept
Tryck på touch-kontrollen för att välja menyn: Recept eller Tillagningsfunktioner. Tänd eller släck
lampan genom att trycka på touch-kontrollen i 3
sekunder. Du kan också tända lampan när ugnen
är avstängd.
Favoriter
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa ugnens aktuella temperatur. Tryck på touch-kontrollen i 3 sekunder för att slå på eller stänga av funktionen:
Snabbstart.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
5
6
7
8
SVENSKA
Touchkontroll
9
Funktion
Beskrivning
Tillbaka-tangent
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa huvudmenyn, tryck på touchkontrollen i 3 sekunder.
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på touch-kontrollen
för att ställa in timern eller funktionerna: Knapplås,
Favoriter, Heat+Hold, Set + Go. Du kan också
ändra inställningarna för matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
10
11
4.2 Display
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Uppvärmningsfunktion
Klocka
Indikator för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen är påslagen.
Klocka
På displayen visas aktuell tid.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollställa klockan.
Beräkning
Ugnen beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i ugnen.
Snabbstart
Funktionen är på. Den minskar uppvärmningstiden.
10
www.aeg.com
Symbol
Funktion
Vikt Automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är på eller att vikten kan
ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Första rengöring
1. Tryck på
värdet.
eller
2. Tryck på
för att bekräfta.
för att ställa in
5.3 Förvärmning
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.2 Första anslutning
När du ansluter ugnen till eluttaget, eller
efter att strömmen har brutits, måste du
välja språk, kontrast i display, ljusstyrka i
display samt klockan.
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
innan du använder den första gången.
1. Ställ in funktionen: Över-undervärme
och maxtemperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Ställ in funktionen: Varmluft
och
maxtemperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök under
uppvärmning. Se till att ventilationen är
tillräcklig i rummet.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
6.2 Översikt över menyerna
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Huvudmeny
6.1 Navigera i menyerna
1. Slå på ugnen.
2. Tryck på
eller
menyfunktionen.
för att ställa in
för att gå till
3. Tryck på
undermenyn eller godkänna
inställningen.
Du kan när som helst återgå
till huvudmenyn med
.
Symbol / menyfunktion
Tillagningsfunktioner
Recept
Favoriter
Program
Innehåller en lista över
värmningsfunktioner.
Innehåller en lista över
automatiska program.
Innehåller en lista över
favorittillagningsprogram, som skapats av
användaren.
SVENSKA
Symbol / menyfunktion
Program
Rengöring
Innehåller en lista över
rengöringsprogram.
Normalinställning
Används för att ställa
in produktens konfiguration.
Special
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över
extra tillagningsfunktioner.
Innehåller rekommenderade ugnsinställningar för ett stort antal maträtter. Välj en
maträtt och starta tillagningsprocessen.
Temperaturen och
gräddningstiden är endast riktlinjer för ett
bättre resultat och kan
justeras. De beror på
recepten samt på ingrediensernas kvalitet
och mängd.
Symbol / menyfunktion
Håller den lagade maten varm i 30 minuter
efter tillagningsprogrammets slut.
Tillägg Tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg
tid.
Justerar displayens
Kontrast I Display kontrast i grader.
Ljusstyrka I Display
Val Av Språk
Ljudvolym
Snabbstart
Set + Go
Justerar displayens
ljusstyrka i grader.
Ställer in språk för displayen.
Justerar volymen gradvis på trycktoner och
signaler.
Beskrivning
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet. Det går inte att inaktivera tonen för
på/av-touch-kontrollen.
Ställ klockan.
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Inställning klocka
Tidsanvisning
Beskrivning
Heat+Hold
Knappljud
Undermeny för: Normalinställning
Symbol / menyfunktion
11
När den är PÅ visar
displayen den aktuella
tiden när du stänger av
produkten.
När funktionen är PÅ
minskar den uppvärmningstiden.
För att ställa in en
funktion och aktivera
den senare med ett
tryck på en symbol på
kontrollpanelen.
Alarm/Felsignal
Påminner dig om när
Påminnelse Ren- produkten behöver
rengöras.
göring
DEMO-läge
Service
Aktiverings-/avaktiveringskod: 2468.
Visar programvarans
version och konfiguration.
Återställ alla inställGrundinställning- ningar till fabriksinställningarna.
ar
12
www.aeg.com
6.3 Tillagningsfunktioner
Uppvärmningsfunktion
Varmluft
Varmluft + ånga
Pizza/Paj
Program
För att baka på upp till
tre hyllpositioner samtidigt och för att torka
mat.Ställ in temperaturen på 20 - 40 °C lägre
än för funktionen:
Över-undervärme.
För att ånga rätter. Använd den här funktionen för att minska
längden på tillagningstiden och bevara vitaminer och näringsämnen i maten. Välj funktionen och ställ in temperaturen på mellan
130 °C och 230 °C.
För ugnsbakning på en
nivå av rätter som kräver mer intensiv bryning och som ska ha
knaprig botten. .Ställ
in temperaturen på 20
– 40 °C lägre än för
funktionen: Över-undervärme.
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Över-undervärme (Över-/
Undervärme)
Fryst Mat
Grill
För att tillaga snabbmat (som pommes frites, klyftpotatis och
vårrullar) så att de blir
knapriga.
För att grilla tunna
matvaror och rosta
bröd.
Uppvärmningsfunktion
Program
För stekning på en
ugnsnivå av större
Varmluftsgrillning stycken kött eller fågel
med ben. För att bryna
och göra gratänger.
Undervärme
Varmluft Med
Fukt
För bakning av kakor
med knaprig botten
och för att torka mat.
Denna funktionen är
för att spara energi under tillagningen. För
matlagningsinstruktioner, se kapitlet "Råd
och Tips" Varmluft
Med Fukt. Ugnsdörren
ska stängas under tillagningen så att funktionen inte avbryts och
att ugnen fungerar
med högsta möjliga
energieffektivitet. När
du använder den här
funktionen kan temperaturen i ugnen skilja
sig från inställd temperatur. Restvärmen änvänds.Värmeeffekten
kan vara reducerad.
För allmänna energibesparingsrekommendationer hänvisas till
kapitel "Energieffektivitet", Energibesparing.Denna funktion användes för att följa
energieffektivitetsklassen enligt EN 60350-1.
När du använder den
här funktionen släcks
lampan automatiskt efter 30 sekunder.
SVENSKA
Uppvärmningsfunktion
Uppvärmning
Program
Uppvärmning av mat
med ånga förhindrar
att ytan torkar. Värmen
distribueras på ett varsamt och jämnt sätt,
som gör att smaken på
maten du värmer återfås. Funktionen kan användas för att värma
mat direkt på tallriken.
Du kan värma mer än
en tallrik samtidigt
med hjälp av olika
ugnsnivåer.
6.4 Special
Uppvärmningsfunktion
Program
Varmhållning
För förvärmning av tallrikar före servering.
Tallriksvärmare
Torkning
För att konservera
grönsaker (t.ex. pickles).
För torkning av frukt,
grönsaker och svamp i
skivor.
För jäsning av degen
före bakning.
Jäsning Av Deg
För tillredning av
möra, saftiga stekar.
Lågtemperaturstekning
För att baka bröd.
Bröd
Upptining
Program
För att tina mat (grönsaker och frukt). Upptiningstiden beror på
mängden och storleken på det frysta livsmedlet.
6.5 Ställa in en ugnsfunktion
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj en värmefunktion.
för att bekräfta.
5. Tryck på
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
För varmhållning av
maträtter.
Konservering
Uppvärmningsfunktion
13
för att bekräfta.
6.6 Ställa in en ångfunktion
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
VARNING!
Använd bara kallt
kranvatten. Använd inte
filtrerat (avsaltat) eller
destillerat vatten. Använd
inte andra vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan.
2. Fyll vattenlådan med 900 ml vatten.
Vattentillförseln räcker i ca 55 - 60
minuter.
3. Tryck in vattenlådan i sitt
ursprungliga läge.
4. Slå på ugnen.
5. Ställ in en ångfunktion och
temperaturen.
6. Ställ vid behov in funktionen: Koktid
eller Sluttid
.
När ånggeneratorn är tom
hörs en ljudsignal.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
7. Stäng av ugnen.
8. Töm vattenbehållaren när
tillagningen med ångfunktion är klar.
14
www.aeg.com
Se rengöringsfunktionen:Tömning Av
Tanken.
FÖRSIKTIGHET!
Ugnen är het. Det finns
risk för att du bränner
dig. Var försiktig när du
tömmer vattentanken.
9. Efter ångtillagning kan kondens ha
samlats i ugnsutrymmets botten.
Torka alltid av ugnsutrymmets botten
när ugnen har kallnat.
Låt ugnen torka helt med luckan öppen.
VARNING!
Vänta minst 60 minuter efter
varje användningstillfälle av
tillagning med ånga för att
förhindra att hett vatten
kommer ut ur
vattenutloppsventilen.
6.7 Indikator för
"Vattentanken är tom"
På displayen visas: Vatten krävs och en
signal hörs när tanken är tom och måste
fyllas på.
För mer information se kapitlet "Daglig
användning", Ställa in en ångfunktion.
6.8 Indikator för
"Vattentanken är full"
När displayen visar: Vattentanken är full,
kan du använda ångkokning.
En signal hörs när tanken är full.
Om du häller för mycket
vatten i behållaren flyttas
överskottsvattnet till ugnens
botten via
säkerhetsutloppet.
Ta bort vattnet med en
svamp eller en duk.
6.9 Tömning av vattentanken
FÖRSIKTIGHET!
Se till att ugnen har svalnat
innan du tömmer
vattentanken.
Töm vattentanken efter varje tillagning
med ångfunktionen.
1. Förbered tömningsslangen (C), som
finns i samma förpackning som
användarmanualen. Sätt kontakten
(B) på en av tömningsslangens ändar.
A
B
C
2. Sätt den andra änden av
tömningsslangen (C) i en behållare.
Sätt den i ett lägre läge än
utloppsventilen (A).
3. Öppna ugnsluckan och sätt
kontakten (B) i utloppsventilen (A).
4. Tryck in kontakten igen och igen när
du tömmer vattentanken.
Tanken kan ha lite vatten
kvar när displayen visar:
Vatten krävs.
Vänta tills vattenflödet
från
vattenutloppsventilen
har avstannat.
5. Ta bort kontakten från ventilen när
vattnet slutat flöda.
Återanvänd inte vattnet för
att fylla vattentanken igen.
6.10 Indikator för
uppvärmning
När du slår på en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar. När temperaturen
har uppnåtts hörs ljudsignalen 3 gånger
och fältet blinkar för att därefter
försvinna.
6.11 Snabbstart
Den minskar uppvärmningstiden.
SVENSKA
15
6.12 Restvärme
Ställ inte mat i ugnen när
Snabbstartsfunktionen
används.
För att aktivera funktionen, håll
intryckt i 3 sekunder. Kontrollampan för
uppvärmning blinkar.
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Signalur
Program
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion
påverkar inte ugnens
funktioner i övrigt. Du
kan också sätta på den
när ugnen är avstängd.
Använd
för att slå på
funktionen. Tryck på
eller
för att ställa in
minuterna och
att starta.
för
Koktid
För att ställa in hur
länge ugnen ska vara på
(högst 23 timmar 59 minuter).
Sluttid
För att ställa in stopptid
för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59
minuter).
Om du ställer in tiden för en
klockfunktion börjar tiden räknas ned
efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, ugnen stänger av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Ugnen använder restvärmen
för att fortsätta
tillagningsprocessen tills
tiden är avslutad (3 20 minuter).
7.2 Ställa in klockfunktioner
Innan du använder
funktionerna: Koktid, Sluttid,
måste du först ställa in
värmefunktionen och
temperaturen. Ugnen stängs
av automatiskt.
Du kan använda
funktionerna: Koktid och
Sluttid samtidigt om du vill
att ugnen ska aktiveras och
avaktiveras automatiskt på
en bestämd tid senare.
Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när du
använder
matlagningstermometern.
1. Ställ in en tillagningsfunktion.
2. Tryck
flera gånger tills displayen
visar den nödvändiga
klockfunktionen och den relaterade
symbolen.
eller
3. Tryck på
önskad tid.
för att ställa in
4. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när tiden har gått ut.
Ugnen stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
7.3 Heat+Hold
Villkor för funktionen:
• Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad
mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den slås
16
www.aeg.com
på när bakningen eller stekningen
avslutas.
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med
Koktid eller Vikt Automatisk.
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
Du kan slå på eller stänga av funktionen i
menyn: Normalinställning.
1. Slå på ugnen.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
4. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Heat+Hold.
för att bekräfta.
5. Tryck på
En ljudsignal hörs när funktionen är klar.
Funktionen förblir på om
uppvärmningsfunktionen ändras.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
har gått ut. Tryck på en symbol.
Displayen visar meddelandet.
2. Tryck
för att slå på eller
avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på
.
7.4 Tillägg Tid
Funktionen: Tillägg Tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter
slutet av Koktid.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Recept med Automatiska
Recept
Den här ugnen har en uppsättning
recept som du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Recept. Tryck på
för
att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
för att
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Matlagningstermometer
Två temperaturer behöver ställas in:
ugnstemperaturen och matens
innertemperatur.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs ugnen av.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer eller de rätta
reservdelarna.
Matlagningstermometern
måste sitta kvar i köttet och i
uttaget under tillagningen.
1. Sätt in matlagningstermometerns
spets i mitten av köttet.
2. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget längst upp i
ugnsutrymmet.
SVENSKA
3. Slå på ugnen.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol.
Långpanna/ Djup form:
Skjut in långpannan /djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.
eller
på mindre än
4. Tryck på
fem sekunder för att ställa in
temperaturen på maten.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Ugnen beräknar en ungefärlig sluttid.
Sluttiden är olika för olika mängder mat,
inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C)
och driftlägen. Ugnen beräknar en sluttid
om ungefär 30 minuter.
för att ändra
6. Tryck på
innertemperaturen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Ugnen
stängs av automatiskt.
7. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
8. Dra ut kontakten till
matlagningstermometern ur uttaget
och ta ut köttet ur ugnen.
9. Tryck på
Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan /djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
för att stänga av ugnen.
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig när
du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
9.2 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna
är vända nedåt.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
17
18
www.aeg.com
9.3 Utdragbara bakplåtsskenor
Spara
installationsanvisningarna till
bakplåtsskenorna för
framtida användning.
Med teleskopskenor kan du lättare sätta
in och ta ut ugnsgallren.
FÖRSIKTIGHET!
Diska inte teleskopskenorna
i diskmaskinen. Smörj inte
teleskopskenorna.
1. Dra ut den högra och den vänstra
bakplåtsskenan.
9.4 Tillbehör för tillagning med
ånga
Ångtillbehören medföljer
inte ugnen. Kontakta din
lokala återförsäljare för mer
information.
Lågkaloriformen för tillagning med
ångfunktionerna
Formen består av en glasskål, ett lock
med ett hål för injektorröret (C) och en
stålgrill att sätta under formen.
Glasskål (A)
°C
Lock (B)
2. Placera falsen på de utdragbara
bakplåtsskenorna och tryck försiktigt
in dem i ugnen.
°C
Injektorn och injektorröret
C
D
Du måste skjuta tillbaka
teleskopskenorna helt i ugnen innan du
stänger ugnsluckan.
"C" är injektorröret för ångkokning, "D"
är injektorn för direkt ångkokning.
SVENSKA
19
Injektorrör (C)
Injektor för direkt ångkokning (D)
Stålgrill (E)
• Använd inte formen på en het kokyta.
• Rengör inte formen med slipande
medel, skurmedel eller skurpulver.
• Sätt inte den heta formen på kalla /
våta ytor.
9.5 Ångkokning i en
lågkaloriform
Lägg maten på stålgrillen i formen och
sätt på locket.
1. Sätt injektorröret i det speciella hålet
i locket till lågkaloriformen.
• Häll inte kalla vätskor i formen när den
är het.
20
www.aeg.com
C
VARNING!
Var försiktig om du använder
injektorn när ugnen är på.
Använd alltid ugnsvantar om
du ska vidröra injektorn när
ugnen är varm. Ta alltid ut
injektorn ur ugnen när du
inte använder en
ångfunktion.
Injektorröret är specialgjort
för kokning och innehåller
inga farliga material.
2. Sätt formen på den andra ugnsnivån
räknat nerifrån.
3. Sätt den andra änden av injektorröret
i ånginloppet.
Se till att injektorröret inte viks eller att
det vidrör något värmeelement högst
upp i ugnen.
4. Ställ in ugnen på ångkokning.
9.6 Direkt ångkokning
Lägg maten på stålgrillen i formen.
Tillsätt lite vatten.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte locket på
formen.
1. Sätt injektorn (D) i injektorröret (C).
Anslut den andra änden till
ånginloppet.
2. Sätt formen på den första eller andra
ugnsnivån räknat nerifrån.
Se till att injektorröret inte viks eller att
det vidrör något värmeelement högst
upp i ugnen.
3. Ställ in ugnen på ångkokning.
Vid tillagning av t.ex. kyckling, anka,
kalkon och större fiskar ska injektorn (D)
sättas in direkt i den tomma delen av
köttet. Hålen får inte blockeras.
SVENSKA
21
För mer information om ångkokning, se
tillagningstabellerna för ångkokning i
avsnittet "Råd och tips".
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favoriter
10.2 Använda barnlåset
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favoriter. Du kan spara 20 program.
När barnlåset är på kan ugnen inte sättas
på av misstag.
Spara ett program
1. Slå på ugnen.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: SPARA.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Displayen visar första lediga
minnesläget.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
7. Tryck på
bokstav.
eller
för att ändra
.
8. Tryck på
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen om så behövs.
intryckt för att spara.
10. Håll
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
minnesläget trycker du på
eller
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv Programmets Namn.
Aktivera programmet
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Favoriter.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
5. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på
för att gå direkt till menyn:
Favoriter. Du kan också använda den när
ugnen är avstängd.
Om pyrolysfunktionen är
igång låses luckan
automatiskt.
Ett meddelande visas på
displayen när du trycker på
en symbol.
1. Tryck på
för att slå på displayen.
och
samtidigt tills
2. Tryck på
displayen visar ett meddelande .
Upprepa steg 2 för att stänga av
Barnlåset.
10.3 Knapplås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt.
Den kan sättas på endast när ugnen är
igång.
1. Slå på ugnen.
2. Välj tillagningsfunktion eller
inställning.
flera gånger tills
3. Tryck på
displayen visar: Knapplås.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Om pyrolysfunktionen är
igång är luckan låst och en
symbol i form av en nyckel
visas på displayen.
För att stänga av funktionen, tryck på .
Displayen visar ett meddelande. Tryck på
igen och sedan på
bekräfta.
för att
När du stänger av ugnen
stängs även funktionen av.
10.4 Set + Go
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program)
22
www.aeg.com
och använda det senare genom att
trycka på en symbol.
1. Slå på ugnen.
2. Ställ in en tillagningsfunktion.
Automatisk avstängning
fungerar inte med funktionerna:
Belysning,
Matlagningstermometer,Koktid,
Sluttid.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
10.6 Ljusstyrka i display
flera gånger tills
5. Tryck på
displayen visar: Set + Go.
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
6. Tryck på
• Natt - när ugnen stängs av är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan
kl. 22.00 och 06.00.
• Dag:
– när ugnen slås på.
– om du trycker på en symbol när
nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om ugnen stängs av och du ställer
in funktionen: Signalur. När
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
för att bekräfta.
Tryck på en symbol (utom för ) för att
starta funktionen: Set + Go. Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
• Menyn: Normalinställning
låter dig: Slå på eller av
funktionen Set + Go.
10.5 Säkerhetsavstängning
10.7 Kylfläkt
Av säkerhetsskäl stängs ugnen av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
1.5
10.8 Säkerhetstermostat
Om ugnen inte fungerar som den ska
eller om det finns felaktiga komponenter,
kan en farlig överhettning uppstå. För att
förhindra detta har ugnen en
säkerhetstermostat som stänger av
strömtillförseln. Ugnen sätts på igen
automatiskt när temperaturen sjunker.
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
SVENSKA
11.1
Tillagningsrekommendationer
Ugnen har fem hyllnivåer.
Räkna hyllnivåerna nedifrån, från ugnens
botten.
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellen nedan ger standardinställningar
för temperatur, tillagningstid och
hyllnivå.
Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
Ugnen har ett specialsystem som gör att
luften cirkulerar och återanvänder ångan.
Med det här systemet kan man tillaga i
ånga, vilket gör att maten saftig inuti och
krispig på utsidan. Detta minskar såväl
tillagningstiden som
energiförbrukningen.
Baka kakor
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den
inställda tillagningstiden har gått.
23
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.
För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla lite
vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
Tillagningstider
Tillagningstiderna beror på vilken typ av
mat som ska tillagas samt dess
konsistens och volym.
I början rekommenderar vi att man
övervakafar maten under tillagningen.
Hitta de bästa inställningarna (värme,
tillagningstid, etc.) för dina kokkärl,
recept och volymer när du använder
produkten.
11.2 Ugnsluckans insida
På insidan av luckan hittar du:
• ugnsnivåernas nummer.
• Information om tillagningsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för maträtter.
Om du använder två bakplåtar samtidigt,
se till att det finns en ledig falsnivå
mellan dem.
Tillagning av kött och fisk
Använd en djup form för mat med fett i
för att förhindra stänk som inte går att ta
bort.
11.3 Baknings- och grillningstabell
Kakor
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Recept där 170
vispning
ingår
2
160
3 (2 och 4)
45 - 60
I kakform
Mördeg
170
2
160
3 (2 och 4)
20 - 30
I kakform
Cheesecake
170
1
165
2
80 - 100
I 26 cm
kakform
24
www.aeg.com
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
170
2
160
2 (vänster
+ höger)
80 - 100
I två kakformar (20
cm) på ett
galler
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På en bakplåt
Syltpaj
170
2
165
2 (vänster
+ höger)
30 - 40
I 26 cm
kakform
Sockerkaka 170
2
150
2
40 - 50
I 26 cm
kakform
Fruktkaka1) 160
2
150
2
90 - 120
I 20 cm
kakform
Russinka-
175
1
160
2
50 - 60
I en brödform
170
3
150 - 160
3
20 - 30
På en bakplåt
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en bakplåt
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
30 - 45
På en bakplåt
Småkakor / 140
mördegsremsor - en
nivå
3
140 - 150
3
25 - 45
På en bakplåt
Småkakor / mördegsremsor två nivåer
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en bakplåt
Småkakor / mördegsremsor tre nivåer
-
140 - 150
1, 3 och 5
35 - 45
På en bakplåt
Maränger - 120
en nivå
3
120
3
80 - 100
På en bakplåt
Maränger - -
-
120
2 och 4
80 - 100
På en bakplåt
Äppelkaka1)
ka1)
Muffins en nivå1)
Muffins två nivåer1)
Muffins tre nivåer1)
två nivåer1)
SVENSKA
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Bullar1)
190
3
190
Bakelser en nivå
190
3
Bakelser två nivåer
-
Pajer
25
Tid (min)
Kommentar
3
12 - 20
På en bakplåt
170
3
25 - 35
På en bakplåt
-
170
2 och 4
35 - 45
På en bakplåt
180
2
170
2
45 - 70
I 20 cm
kakform
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I 24 cm
kakform
Tårtbot-
170
1
160
2 (vänster
+ höger)
30 - 50
I 20 cm
kakform
Tid (min)
Kommentar
ten1)
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Bröd och pizza
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 bröd,
500 g per
bröd
Rågbröd
190
1
180
1
30 - 45
I en brödform
Småfrans-
190
2
180
2 (2 och 4)
25 - 40
6 - 8 stycken på en
bakplåt
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en bakplåt eller
en djup
form
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
På en bakplåt
Franskbröd1)
ka 1)
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
26
www.aeg.com
Suffléer
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Pajdeg
200
2
180
2
40 - 50
I form
Vegetarisk
paj
200
2
175
2
45 - 60
I form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I form
Cannello-
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I form
Tid (min)
Kommentar
ni1)
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Kött
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På galler
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På galler
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På galler
Rostbiff,
röd
210
2
200
2
50 - 60
På galler
Rostbiff,
medium
210
2
200
2
60 - 70
På galler
Rostbiff,
välstekt
210
2
200
2
70 - 75
På galler
Fläskbog
180
2
170
2
120 - 150
Med svål
Fläsklägg
180
2
160
2
100 - 120
2 stycken
Lamm
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i bitar
SVENSKA
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Hare
190
2
175
Fasan
190
2
175
27
Tid (min)
Kommentar
2
150 - 200
Skuren i bitar
2
90 - 120
Hel
Tid (min)
Kommentar
Fisk
Livsmedel
Över-undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
11.4 Grill
Ställ in högsta temperaturen.
Förvärm ugnen i 3 minuter.
Använd den fjärde hyllpositionen.
Livsmedel
Mängd
Tid (min)
Antal
Vikt (kg)
1:a sidan
2:a sidan
Filéer
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Biffstek
4
0.6
10 - 12
6-8
Korv
8
-
12 - 15
10 - 12
Fläskkotletter
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Kyckling (delad i 2 delar)
2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab
4
-
10 - 15
10 - 12
Kycklingbröst
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburgare
6
0.6
20 - 30
-
Fiskfilé
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Varma smörgåsar
4-6
-
5-7
-
Rostat bröd
4-6
-
2-4
2-3
11.5 Varmluftsgrillning
Använd första eller andra hyllnivån.
Nötkött
Förvärm ugnen.
För att beräkna stektiden multiplicerar
man tiden som anges i tabellen nedan
med centimeter av filéens tjocklek.
28
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Engelsk rostbiff eller filé,
röd
190 - 200
5-6
Lammsadel,
1 - 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
Engelsk rostbiff eller filé,
medium
180 - 190
6-8
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Engelsk rostbiff eller filé,
välstekt
170 - 180
8 - 10
Kyckling i bitar, 0,2 - 0,25
kg vardera
200 - 220
30 - 50
190 - 210
35 - 50
Fågel
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Halv kyckling, 0,4 - 0,5
kg vardera
50 - 70
160 - 180
90 - 120
Hel kyckling,
1 - 1,5 kg
190 - 210
Skinkstek,
bog, 1 - 1,5
kg
Anka, 1,5 - 2
kg
180 - 200
80 - 100
Kotlett, revbensspjäll, 1
- 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
Gås, 3,5 - 5
kg
160 - 180
120 - 180
Köttfärslimpa, 0,75 - 1
kg
160 - 170
50 - 60
Kalkon, 2,5 3,5 kg
160 - 180
120 - 150
Kalkon, 4 - 6
kg
140 - 160
150 - 240
Fläsk
Fläsklägg
150 - 170
(förkokt). 0,75
- 1 kg
90 - 120
Fisk (ångkokning)
Kalv
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kalvstek 1 kg 160 - 180
90 - 120
Kalvstek, 1,5
- 2 kg
120 - 150
160 - 180
Temperatur (°C)
Tid (min)
Hel fisk, 1 1,5 kg
210 - 220
40 - 60
11.6 Varmluft Med Fukt
För bästa resultat ska du
följa förslagen som listas i
tabellen nedan.
Lamm
Livsmedel
Livsmedel
Temperatur (°C)
Lammstek
150 - 170
med ben,
lammstek, 1 1,5 kg
Tid (min)
100 - 120
SVENSKA
Livsmedel
Tillbehör
Bullar, 12 stycken
Ugnsnivå
Tid (min)
långpanna eller djup form 180
2
20 - 30
Bullar, 9 stycken långpanna eller djup form 180
2
30 - 40
Fryst pizza, 0,35
kg
galler
220
2
10 - 15
Rulltårta
långpanna eller djup form 170
2
25 - 35
Brownie
långpanna eller djup form 175
3
25 - 30
Soufflé, 6 stycken
keramiska ramekiner på
galler
200
3
25 - 30
Sockerkaksbotten
flan-form på galler
180
2
15 - 25
Viktoriakaka
gratängform på galler
170
2
40 - 50
Pocherad fisk,
0,3 kg
långpanna eller djup form 180
3
20 - 25
Hel fisk, 0,2 kg
långpanna eller djup form 180
3
25 - 35
Fiskfilé, 0,3 kg
pizzaform på galler
180
3
25 - 30
Kokt kött, 0,25
kg
långpanna eller djup form 200
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
långpanna eller djup form 200
3
25 - 30
Cookies, 16
stycken
långpanna eller djup form 180
2
20 - 30
Macaroons, 20
stycken
långpanna eller djup form 180
2
25 - 35
Muffins, 12
stycken
långpanna eller djup form 170
2
30 - 40
Paj, 16 stycken
långpanna eller djup form 180
2
25 - 30
Kakor, 20 stycken
långpanna eller djup form 150
2
25 - 35
Tartletter, 8
stycken
långpanna eller djup form 170
2
20 - 30
Kokta grönsaker, 0,4 kg
långpanna eller djup form 180
3
35 - 45
3
25 - 30
Vegetarisk ome- pizzaform på galler
lett
Temperatur
(°C)
200
29
30
www.aeg.com
Livsmedel
Tillbehör
Temperatur
(°C)
Grönsaker, medelhavsstil, 0,7
kg
långpanna eller djup form 180
11.7 Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för att tillaga
bitar av mört magert kött och fisk med
innertemperaturer på högst 65 °C. Den
här funktionen kan inte användas för
recept som grytstek eller fet fläskstek. Du
kan använda matlagningstermometern
för att säkerställa att köttet har rätt
kärntemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern).
Under de första 10 minuterna kan du
ställa in en ugnstemperatur mellan 80 °C
och 150 °C. Standardtemperatur är 90
°C. När temperaturen ställts in fortsätter
ugnen att tillaga på 80 °C. Använd inte
den här funktionen för fågel.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här
funktionen.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta långpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Sätt matlagningstermometern i
köttet.
4. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning och ställ in
rätt slutkärntemperatur.
Ställ in temperaturen till 120 °C.
Livsmedel
Tid (min)
Ugnsnivå
Rostbiff, 1 - 1,5
kg
120 - 150
1
Ugnsnivå
Tid (min)
4
25 - 30
Livsmedel
Tid (min)
Ugnsnivå
Rostbiff, 1 - 1,5
kg
90 - 150
3
Kalvstek, 1 - 1,5
kg
120 - 150
1
Stekar, 0,2 - 0.3
kg
20 - 40
3
11.8 Konservering
Använd enbart konserveringsburkar av
samma mått som finns att köpa.
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
Använd första nivån från botten för
ändamålet.
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
Fyll upp burkarna med lika mycket i varje
och förslut med ett klämlock.
Burkarna får inte röra vid varandra.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så att
det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
När vätskan i burkarna börjar sjuda (efter
ca 35 - 60 minuter med enlitersburkarna)
stänger du av ugnen eller sänker
temperaturen till 100 °C (se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
SVENSKA
31
Stenfrukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris 160 - 170
50 - 60
15 - 20
Grönsaker
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.9 Torkning
Täck smorda plåtar med bakplåtspapper.
svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt det
Grönsaker
För en plåt, använd tredje hyllpositionen.
För två plåtar, använd den första och den fjärde hyllpositionen.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
6-8
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
Champinjoner
50 - 60
6-8
Örter
40 - 50
2-3
Frukt
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Ugnsnivå
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
32
www.aeg.com
11.10 Varmluft + ånga
Kakor och bakverk
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Kommentar
Äppelkaka1)
160
60 - 80
2
I en kakform (diameter 20
cm)
Pajer
175
30 - 40
2
I en kakform (diameter 26
cm)
Fruktkaka
160
80 - 90
2
I en kakform (diameter 26
cm)
Sockerkaka
160
35 - 45
2
I en kakform (diameter 26
cm)
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
I en kakform (diameter 20
cm)
Russinkaka1)
160
40 - 50
2
I en brödform
Muffins
150 - 160
25 - 30
3 (2 och 4) På en bakplåt
Småkakor
150
20 - 35
3 (2 och 4) På en bakplåt
Söta bullar1)
180 - 200
12 - 20
2
Briocher1)
180
15 - 20
3 (2 och 4) På en bakplåt
På en bakplåt
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Gör i kakform.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Fyllda med grönsaker
170 - 180
30 - 40
1
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Potatisgratäng
160 - 170
50 - 60
1 (2 och 4)
Kött
Använd den andra hyllpositionen.
Använd gallret.
Livsmedel
Temperatur Tid (min)
(°C)
Fläskstek 1
kg
180
90 - 110
Kalv, 1 kg
180
90 - 110
Livsmedel
Temperatur Tid (min)
(°C)
Nötstek - rå, 210
1 kg
45 - 50
Rostbiff rosa, 1 kg
200
55 - 65
Rostbiff välstekt, 1
kg
190
65 - 75
Använd den andra hyllpositionen.
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur Tid (min)
(°C)
Livsmedel
Lamm, 1 kg
175
Maträtter på
en tallrik
10 - 15
Kött
10 - 15
Grönsaker
10 - 15
110 - 130
Temperatur Tid (min)
(°C)
Hel kyckling, 200
1 kg
55 - 65
Kalkon, hel,
4 kg
170
180 - 240
Anka, hel, 2
- 2,5 kg
170 - 180
120 - 150
11.11 Tillagning i
lågkaloriformen
60 - 90
Använd funktionen:Varmluft + ånga.
Kanin, i bitar 170 - 180
Använd den första hyllnivån.
Livsmedel
Temperatur Tid (min)
(°C)
Hel gås, 3
kg
160 - 170
150 - 200
Fisk
Använd den andra hyllpositionen.
Livsmedel
Temperatur Tid (min)
(°C)
Forell, 3 - 4 180
fiskar, 1,5 kg
25 - 35
Tonfisk, 4 - 6 175
filléer, 1,2
kg
35 - 50
Kummel
20 - 30
200
Grönsaker
Använd den andra hyllpositionen.
Ställ in temperaturen till 130 °C.
Livsmedel
Tid (min)
Broccoli, buketter
20 - 25
Aubergine
15 - 20
Blomkål, buketter
25 - 30
Tomater
15
Vit sparris
25 - 35
Grön sparris
35 - 45
Zucchini, skivor
20 - 25
Morötter
35 - 40
Fänkål
30 - 35
Kålrabbi
25 - 30
Återuppvärmning med ånga
Återuppvärm maten på tallriken.
Paprika skuren i strimlor
20 - 25
Förvärm ugnen i 10 minuter.
Selleri, i skivor
30 - 35
Använd den andra hyllpositionen.
Livsmedel
Temperatur Tid (min)
(°C)
Grytor/
Gratänger
15 - 25
Pasta och
såser
10 - 15
Tillbehör
(t.ex. ris, potatis, pasta)
10 - 15
Kött
Använd den andra hyllpositionen.
Ställ in temperaturen till 130 °C.
Livsmedel
Tid (min)
Kokt skinka
55 - 65
Pocherat kycklingbröst
25 - 35
Kassler
80 - 100
Fisk
Använd den andra hyllpositionen.
33
34
www.aeg.com
Ställ in temperaturen till 130 °C.
Livsmedel
Tid (min)
Oskalade potatisar, medelstora
50 - 60
25 - 30
25 - 30
Kokt potatis, delad
35 - 45
Polenta
40 - 45
Livsmedel
Tid (min)
Forell
Laxkotlett
Smårätter
Använd den andra hyllpositionen.
Ställ in temperaturen till 130 °C.
Livsmedel
Tid (min)
Ris
35 - 40
11.12 Pizza/Paj
Förvärm den tomma ugnen i
10 minuter före tillagning.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Kommentar
Pizza (tunn botten)
200 - 220
15 - 25
1
På en bakplåt
Pizza (med
mycket fyllning)
200 - 220
20 - 30
1
På en bakplåt
Minipizza
200 - 220
15 - 20
1
På en bakplåt
Äppelkaka
150 - 170
50 - 70
1
I 20 cm kakform
Paj
170 - 190
35 - 50
1
I en kakform (diameter 26 cm)
Lökpaj
200 – 220
20 – 30
2
På en bakplåt
11.13 Uppvärmning
Förvärm den tomma ugnen i
10 minuter före tillagning.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Grytor/Gratänger
130
15 - 25
2
Pasta och såser
130
10 - 15
2
Tillbehör (t.ex. ris, pota- 130
tis, pasta)
10 - 15
2
Maträtter på en tallrik
130
10 - 15
2
Kött
130
10 - 15
2
Grönsaker
130
10 - 15
2
SVENSKA
35
11.14 Bröd
Förvärm den tomma ugnen i
10 minuter före tillagning.
Livsmedel
Vikt (kg) Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Kommentar
Franskbröd
1.0
180 - 190
45 - 60
2
1 - 2 stycken,
500 g per styck
Bullar
0.5
190 - 210
20 - 30
2 (2 och 4)
6 - 8 stycken
på en bakplåt
Rågbröd
1.0
180 - 200
50 - 70
2
1 - 2 stycken,
500 g per styck
Focaccia
-
190 - 210
20 - 25
2
På en bakplåt
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Fläsklägg
75 - 80
Lamm
70 - 75
Kyckling
98
Hare
70 - 75
Laxöring/havsruda
65 - 70
Tonfisk/lax
65 - 70
11.15 Tabell
matlagningstermometer
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Engelsk rostbiff,
röd inuti
45 - 50
Engelsk rostbiff,
lite röd inuti
60 - 65
Engelsk rostbiff,
inte röd inuti
70 - 75
Fläskbog
80 - 82
Livsmedel
Funktion
Små bakverk
11.16 Information till
provanstalter
Tester enligt IEC 60350-1.
Tillbehör
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Över-under- Bakplåt
värme
3
170
20 - 30
Lägg 20 små kakor på en bakplåt.
Små bakverk
Varmluft
Bakplåt
3
150 160
20 - 35
Lägg 20 små kakor på en bakplåt.
Små bakverk
Varmluft
Bakplåt
2 och
4
150 160
20 - 35
Lägg 20 små kakor på en bakplåt.
36
www.aeg.com
Livsmedel
Funktion
Äppelpaj
Äppelpaj
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Över-under- Galler
värme
2
180
70 - 90
Använd 2 formar
(diameter 20 cm)
som står diagonalt.
Varmluft
Galler
2
160
70 - 90
Använd 2 formar
(diameter 20 cm)
som står diagonalt.
Sockerka- Över-under- Galler
ka utan
värme
fett
2
170
40 - 50
Använd en kakform (26 cm i diameter).
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Sockerka- Varmluft
ka utan
fett
Galler
2
160
40 - 50
Använd en kakform (26 cm i diameter).
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Sockerka- Varmluft
ka utan
fett
Galler
2 och
4
160
40 - 60
Använd en kakform (26 cm i diameter). Diagonalt
placerad.
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Mördegskakor
Varmluft
Bakplåt
3
140 150
20 - 40
-
Mördegskakor
Varmluft
Bakplåt
2 och
4
140 150
25 - 45
-
Mördegskakor
Över-under- Bakplåt
värme
3
140 150
25 - 45
-
4
max.
2 - 3 minuter
första sidan, 2
- 3 minuter
andra sidan
Förvärm ugnen i 3
minuter.
Rostat
Grill
bröd
4 - 6 bitar
Tillbehör
Galler
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Tillbehör
Ugnsnivå
Hamburgare av
nötkött
6 bitar,
0,6 kg
Grill
Galler
4
och långpanna
37
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
max.
20 - 30
Placera gallret på
den fjärde nivån
och långpannan
på den tredje
ugnsnivån. Vänd
maten efter halva
tillagningstiden.
Förvärm ugnen i 3
minuter.
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Anmärkningar om
rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en
mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör ugnen efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel. Diska inte
tillbehören i diskmaskin.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
12.2 Ugnar i rostfritt stål eller
aluminium
Rengör ugnsluckan endast med en fuktig
trasa eller svamp. Torka med en mjuk
trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring
eftersom de kan skada ugnens ytor.
Rengör ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
12.3 Ta bort ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig när du avlägsnar
ugnsstegarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör med non
stick-beläggning. Det kan skada ytan.
Fukt kan kondensera i ugnen eller på
ugnsluckans glas. För att minska
kondensen kan du låta ugnen vara på i
10 minuter före tillagning.Torka bort
fuktigheten från ugnsutrymmet efter
varje användning.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
38
www.aeg.com
1
Tillval
Beskrivning
Snabb
1 h för lätt
smutsig ugn
Normal
1 h 30 min för
normalt smutsig ugn
Intensiv
2 h 30 min för
mycket smutsig ugn
2
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.
Styrpinnarnas avrundade
ändar måste peka framåt.
12.4 Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör och
flyttbara ugnsstegar
FÖRSIKTIGHET!
Innan du kan starta
rengöringsproceduren
måste du se till att
vattentanken är tom. Se
"Tömma vattentanken".
Pyrolysrengöringen kan
inte starta:
• om du inte tog ut
matlagningstermometerns kontakt ur
uttaget.
• om du inte stängde luckan ordentligt.
Ta bort de värsta matresterna manuellt.
FÖRSIKTIGHET!
Om andra produkter är
monterade i samma skåp får
de inte användas samtidigt
som funktionen: Pyrolys. Det
kan skada ugnen.
1. Rengör insidan av ugnsluckan med
varmt vatten så att inte rester och
spill bränner fast.
2. Slå på ugnen och välj funktionen på
huvudmenyn: Pyrolys. Tryck på
för att bekräfta.
3. Ställ in längden på
rengöringsproceduren:
4. Tryck på
för att bekräfta.
När pyrolysrengöringen
startar är ugnsluckan låst och
lampan släckt.
Du kan avsluta
pyrolysrengöringen innan
den är klar genom att stänga
av ugnen.
VARNING!
När funktionen är klar är
ugnen väldigt varm. Låt den
svalna. Det finns risk för att
du bränner dig.
När funktionen är avslutad är
luckan låst under
avsvalningen. Vissa av
ugnens funktioner är inte
tillgängliga under
avsvalningsfasen.
12.5 Rengöring av
vattentanken
VARNING!
Häll inte vatten i
vattentanken under
rengöringsproceduren.
SVENSKA
39
genererar ånga. Töm vattentanken efter
varje tillagning med ångfunktionen.
Under
rengöringsproceduren kan
det droppa lite vatten från
ånginloppet på
ugnsutrymmet. Sätt en
långpanna på nivån direkt
under ånginloppet för att
förhindra att vatten rinner
ner på ugnsutrymmets
botten.
Typer av vatten
Efter ett tag kan det bildas
kalkavlagringar i ugnen. För att motverka
detta, rengör de delar av ugnen som
• Mjukt vatten med lågt kalkinnehåll
– tillverkaren rekommenderar detta
eftersom det minskar antalet
rengöringsprocedurer.
• Kranvatten – kan användas om din
vattenförsörjning hemma är försedd
med en vattenrenare.
• Hårt vatten med högt kalkinnehåll –
påverkar inte ugnens prestanda, men
ökar antalet rengöringsprocedurer.
TABELL ÖVER KALICUMMÄNGD ENLIGT WHO (Världshälsoorganisationen)
Kalciumavlagring
Vattenhårdhet
Vattenklassifikation
Avkalka efter
varje
(Franska värden)
(Tyska värden)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Sötvatten eller
mjukt
75 cykler – 2,5
månader
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Medelhårt
50 cykler – 2 månader
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Hårt eller kalkrikt
40 cykler – 1,5
månader
över 180 mg/l
över 18
över 10
Mycket hårt
30 cykler – 1 månad
1. Fyll på vattentanken med 850 ml
vatten och 50 ml citronsyra (fem
teskedar). Stäng av ugnen och vänta i
cirka 60 minuter.
2. Sätt på ugnen och välj funktionen:
Varmluft + ånga. Ställ in
temperaturen till 230 °C. Stäng av
den efter 25 minuter och låt den
svalna i 15 minuter.
3. Sätt på ugnen och välj funktionen:
Varmluft + ånga. Ställ in
temperaturen på mellan 130 och 230
°C. Stäng av den efter 10 minuter.
Låt ugnen svalna och fortsätt att avlägsna
tankinnehållet. Se "Tömma
vattentanken".
4. Skölj ur vattentanken och avlägsna
kvarvarande kalkrester i ugnen med
en trasa.
5. Rengör avloppsröret för hand i varmt
vatten med tvål. För att förhindra
skador ska du inte använda syror,
sprejer eller liknande
rengöringsmedel.
12.6 Demontering och
montering av luckan
Ugnsluckan har tre glasrutor. Du kan ta
bort ugnsluckan och de inre glasrutorna
för rengöring. Läs hela instruktionerna
"Ta bort och installera luckan" innan du
tar bort glasskivorna.
Ugnsluckan kan stängas om
du försöker ta bort
glasrutorna innan du tar bort
ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte ugnen utan
glaspanelerna.
1. Öppna luckan helt och håll i båda
gångjärnen.
40
www.aeg.com
5. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
B
1
2. Lyft och vrid spakarna helt på båda
gångjärnen
3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den
första öppna positionen. Lyft och dra
därefter framåt och ta bort luckan
från sin plats.
6. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
7. Håll i glasrutorna i övre kanten och
dra försiktigt ut dem en efter en.
Börja med den översta glasrutan. Se
till att glasrutorna glider i skårorna
hela vägen ut.
8. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutorna
noga. Diska inte glasskivorna i
diskmaskin.
När rengöringen är klar, sätt tillbaka
glasrutorna och ugnsluckan.
Var noga med att sätta tillbaka
glasrutorna (A och B) i rätt ordning.
Kontrollera symbolen/skriften på sidan av
glaspanelen, varje glaspanel ser olika ut
för att förenkla demontering och
montering.
När det har installerats korrekt hörs ett
klick i lucklisten.
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en
stabil yta.
SVENSKA
A
41
12.7 Byte av lampan
B
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket varm.
1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med
en trasa för att förhindra att
fett ska komma på lampan.
Baklampan
Se till att den mellersta glasrutan
placeras korrekt i sina skåror.
A
B
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är koranvända ugnen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen (se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Slå på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverad.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan helt.
42
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Det finns vatten inne i ugnen.
Det är för mycket vatten i
vattentanken.
Stäng av ugnen och torka
upp vattnet med en trasa eller svamp.
Ångfunktionen fungerar inte. Det finns inget vatten i tanken.
Fyll på vattentanken.
Ångfunktionen fungerar inte. Kalk täpper igen hålet.
Kontrollera ångöppningen.
Avlägsna kalkavlagringarna.
Det tar mer än tre minuter
Det finns kalkavlagringar i
att tömma vattentanken eller ugnen.
det läcker vatten från ånginloppets öppning.
Rengör vattentanken. Se
"Rengör vattentanken".
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermotermometern är inte rätt isatt meterns kontakt så långt in i
i uttaget.
uttaget det går.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Produkten är på men värms
inte upp. Fläkten arbetar
inte. Displayen visar
"Demo".
Demoläget är aktiverat.
Se "Grundinställningar" i avsnittet "Daglig användning".
13.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver
finns på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
SVENSKA
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
14.1 Inbyggd
546
min. 550
21
560
80
60 520
33
20
600
114
4
18
589
471 594
min. 560
100
200
595
+-1
5
3
min. 1200
546
70
60
520
33
100
min. 550
20
21
560
114
4
18
590
min. 560
589
471 594
200
595
5
3
min. 1200
+-1
43
44
www.aeg.com
14.2 Montering i skåp
A
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
14.4 Kabel
B
Kabeltyper för installation eller utbyte:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten
(på märkplåten) och tabellen. Se även
tabellen:
14.3 Elektrisk installation
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlen om säkerheten inte
följs.
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå
och brun kabel).
15. ENERGIEFFEKTIVITET
15.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
AEG
Modellbeskrivning
BSK774121M
Energiindex
81.2
Energiklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
33.7 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
15.2 Energibesparing
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
SVENSKA
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
45
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den
bara vid behov.
Varmluft Med Fukt
För att spara energi under tillagningen.
När du använder den här funktionen
släcks lampan automatiskt efter 30
sekunder. Du kan tända lampan igen,
men det minskar förväntad
energibesparing.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
Om ett program med tidvalet
Varaktighet eller Sluttid aktiveras och om
16. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
46
www.aeg.com
SVENSKA
47
867347129-A-192018
www.aeg.com/shop
Download PDF

advertising