Electrolux EOP601X User manual

EOP601X

NO

SV

Ovn

Inbyggnadsugn

Bruksanvisning

Bruksanvisning

2

34

2 www.electrolux.com

INNHOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................3

2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 4

3. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 7

4. BETJENINGSPANEL......................................................................................... 7

5. FØR FØRSTEGANGS BRUK.............................................................................8

6. DAGLIG BRUK................................................................................................... 8

7. KLOKKEFUNKSJONER................................................................................... 10

8. BRUKE TILBEHØRET......................................................................................11

9. TILLEGGSFUNKSJONER................................................................................13

10. RÅD OG TIPS.................................................................................................14

11. STELL OG RENGJØRING............................................................................. 25

12. FEILSØKING.................................................................................................. 28

13. MONTERING..................................................................................................30

14. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................31

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for å:

Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:

www.electrolux.com/webselfservice

Registrer produktet ditt for å få bedre service:

www.registerelectrolux.com

Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:

www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

Generell informasjon og tips

Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

NORSK

1. SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.

Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.

Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.

Ikke la barn leke med produktet.

Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.

Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.

Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere det.

Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

Bare en kvalifisert person må montere produktet og skifte ut kabelen.

ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene.

3

4 www.electrolux.com

Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr.

Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører vedlikehold.

Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.

Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.

Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.

Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske farer.

Overflødig søl må fjernes før pyrolytisk rengjøring. Ta ut alle deler fra ovnen.

For å fjerne hyllestøttene, må du først trekk fronten på hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere ovnsstigene.

Bruk kun matsensoren (steketermometeret) som anbefales for dette produktet.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Installasjon

ADVARSEL!

Bare en kvalifisert person må montere dette produktet.

• Monter produktet på et trygt og egnet sted som oppfyller monteringskrav.

• Sidene på produktet må være på høyde med apparater eller enheter av samme høyde.

• Produktet er utstyrt med et elektrisk kjølesystem. Det må brukes med den elektriske strømforsyningen.

• Fjern all emballasje.

• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.

• Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.

• Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.

• Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.

• Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter.

2.2 Elektrisk tilkopling

ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.

• Produktet må være jordet.

• Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.

• Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.

• Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.

• Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.

• Ikke la nettkablene berøre eller komme nær produktets dør, spesielt ikke når døren er varm.

• Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy.

• Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.

• Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til strømpluggen.

• Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

• Bruk egnede isoleringsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.

• Den elektriske monteringen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.

• Lukk døren til produktet helt, før du setter støpselet i stikkontakten.

• Dette produktet er i overensstemmelse med EØSdirektivene.

2.3 Bruk

ADVARSEL!

Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt eller eksplosjon.

• Dette produktet er kun for husholdningsbruk.

• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.

NORSK 5

• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert.

• Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i bruk.

• Slå av produktet etter hver bruk.

• Vær forsiktig når du åpner døren til produktet når produktet er i bruk.

Varm damp kan strømme ut.

• Ikke bruk produktet med våte hender eller når det er i kontakt med vann.

• Ikke belast døren når den er åpen.

• Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.

• Åpne døren til produktet forsiktig.

Bruk av ingredienser som inneholder alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft.

• Ikke la gnister eller åpne flammer komme i kontakt med produktet når du åpner døren.

• Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.

ADVARSEL!

Fare for skade på produktet.

• For å unngå skade eller misfarging på emaljen:

– sett ikke kokekar eller andre gjenstander i produktet direkte på bunnen.

– legg ikke aluminiumsfolie direkte på bunnen av rommet i produktet.

– ikke tøm vann direkte inn i det varme produktet.

– ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedningen er ferdig.

– vær forsiktig når du fjerner eller monterer tilleggsutstyret.

• Misfarge på produktets emalje eller rustfritt stål har ingen innvirkning på funksjonen.

• Bruk en grill – /stekepanne for bløte kaker. Fruktsaft kan forårsake permanente flekker.

• Dette produktet skal kun brukes til matlaging. Det må ikke brukes til andre formål, f.eks. oppvarming av rommet.

• Ha alltid stekeovnsdøren lukket når ovnen er på.

• Hvis produktet er montert bak et møbelpanel (f.eks. en dør), må du

6 www.electrolux.com

sørge for at døren aldri er lukket når produktet er i drift. Varme og fuktighet kan bygge seg opp bak et lukket møbelpanel og dermed forårsake skade på produktet, dekselenheten eller gulvet. Ikke lukk møbelpanelet før apparatet er helt avkjølt etter bruk.

2.4 Stell og rengjøring

ADVARSEL!

Risiko for skade, brann eller skade på produktet.

• Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.

• Påse at produktet er kaldt. Fare for at dørglassene kan knuses.

• Erstatt umiddelbart panelene til glassdørene om disse har blitt skadet.

Kontakt det autoriserte servicesenteret.

• Vær forsiktig når du fjerner døren fra produktet. Døren er tung!

• Rengjør produktet med jevne mellomrom for å hindre skade på overflaten.

• Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.

• Følg sikkerhetsanvisningene på pakken hvis du bruker ovnsspray.

• Ikke rengjør den katalytiske emaljen

(hvis aktuelt) med noen form for vaskemiddel.

2.5 Pyrolytisk rengjøring

ADVARSEL!

Fare for skade / Brann /

Kjemiske utslipp (damp) i pyrolytisk modus.

• Før du utfører en "pyrolytisk selvrensing"-funksjon eller "første gangs bruk"-funksjon må du fjerne følgende fra ovnsrommet:

– eventuelle overflødige matrester, olje eller fettsøl/-avleiringer.

– alle objekter som kan fjernes

(inkludert hyller, sideskinner osv.

som ble levert med produktet) og særlig gryter, panner, brett, redskaper osv. med non-stickbelegg.

• Les nøye alle instruksjoner for pyrolytisk rengjøring.

• Hold barn unna produktet når den pyrolytiske rengjøring er i bruk.

Produktet blir svært varmt og varm luft slippes ut av kjøleventilene i fronten.

• Pyrolytisk rengjøring er en operasjon med høy temperatur som kan frigjøre røyk fra matlagingsrester og konstruksjonsmaterialer, derfor anbefales forbrukere på det sterkeste

å:

– sørge for god ventilasjon under og etter hver pyrolytiske rengjøring.

– sørge for god ventilasjon under og etter første gangs bruk ved maksimum temperaturdrift.

• I motsetning til mennesker, kan noen fugler og krypdyr være ekstremt følsomme for potensiell røyk som frigis under rengjøringen av pyrolytiske ovner.

– Hold alle kjæledyr (spesielt fugler) borte fra produktet under og etter hver pyrolytiske rengjøring, og bruk først maksimal temperatur i et godt ventilert område.

• Små kjæledyr kan også være svært følsomme for temperaturendringer i nærheten av pyrolytiske ovner, når det pyrolytiske selvrengjøringsprogrammet brukes.

• Non-stick-overflater på gryter, panner, brett, kjøkkenutstyr, osv. kan skades av den høye temperaturen ved pyrolytisk rengjøring i pyrolytiske ovner, og kan også være en kilde for et lavt nivå skadelige gasser.

• Røyk som frigis fra alle pyrolytiske ovner / matrester, er ikke skadelig for mennesker, inkludert spedbarn eller personer med medisinske tilstander.

2.6 Innvendig belysning

ADVARSEL!

Fare for elektrisk støt.

• Typen lyspære eller halogenlampe som brukes i dette produktet er kun for husholdningsprodukter. Skal ikke brukes til vanlig belysning.

• Koble strømmen fra produktet før du skifter lyspære.

• Bruk bare lyspærer med tilsvarende spesifikasjoner.

2.7 Service

• Kontakt et autorisert servicesenter for

å reparere produktet.

• Det skal bare brukes originale reservedeler.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Generell oversikt

10

1 2

5

4

3

2

1

3 4

NORSK

2.8 Avfallsbehandling

ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

• Koble produktet fra strømmen.

• Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.

• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr kan bli innestengt i produktet.

7

5

6

7

8

1

Betjeningspanel

2

Bryter for ovnsfunksjoner

3

Display

4

Bryter for temperaturen

5

Varmeelement

6

Kontakt til steketermometer

7

Ovnslampe

8

Vifte

9

Uttakbare brettstiger

10

Brettplasseringer

9

3.2 Tilbehør

Rist

Til kokekar, kakeformer, steker.

Stekebrett

Til kaker og kjeks.

Grill-/stekepanne

Til baking og steking eller som panne for å samle opp fett.

4. BETJENINGSPANEL

4.1 Knapper

Sensor felt / Knapp Funksjon

MINUS

KLOKKE

Kakebrett

For rundstykker, saltkringler og småbakst.

Steketermometer for

kjernetemperatur

For å måle hvor langt maten har kommet i stekeprosessen.

Beskrivelse

For å stille inn tiden.

For å stille inn en klokkefunksjon.

8 www.electrolux.com

Sensor felt / Knapp Funksjon

PLUSS

Beskrivelse

For å stille inn tiden.

4.2 Display

G F

A

E D

B

C

A. Timer / Temperatur

B. Varme opp og restvarmeindikator

C. Steketermometer (kun på noen modeller)

D. Elektronisk dørlås (kun på noen modeller)

E. Timer/minutter

F. Demofunksjon (bare utvalgte modeller)

G. Klokkefunksjoner

5. FØR FØRSTEGANGS BRUK

ADVARSEL!

Se etter i

Sikkerhetskapitlene.

Se «Klokkefunksjoner» for å stille inn nytt klokkeslett.

5.1 Første gangs rengjøring

Fjern alt tilbehør og alle uttakbare brettstiger fra ovnen.

Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".

Rengjør ovnen og alt tilbehør før første gangs bruk.

Sett tilbehøret og den avtagbare hyllestøtten tilbake i den opprinnelige posisjonen.

6. DAGLIG BRUK

5.2 Forvarming

Forvarm den tomme ovnen før første gangs bruk.

1. Velg ovnsfunksjon og maksimal temperatur.

2. La ovnen være i bruk i 1 time.

3. Velg ovnsfunksjonen og angi maksimal temperatur.

4. La ovnen være i bruk i 15 minutter.

5. Slå ovnen av og la den avkjøle.

Tilbehør kan bli varmere enn vanlig.

Ovnen kan avgi lukt og røyk. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet.

6.2 Ovnsfunksjoner

ADVARSEL!

Se etter i

Sikkerhetskapitlene.

6.1 Skjult lås

For å bruke produktet, trykker du på bryteren. Bryteren kommer ut.

Ovnsfunk‐ sjon

Av-posisjon

Påføring

Ovnen er av.

Ovnsfunk‐ sjon

Varmluft Med

Fukt

Max. Grill

Påføring

Ekte Varmluft

For å bake på opptil tre brettplasseringer samti‐ dig og for å tørke mat.

Still ovnens temperatur på 20 – 40 °C lavere enn for over-/undervar‐ me Over-/Undervarme.

For å bake og steke på

én brettplassering.

Over-/Under‐ varme (Over-/

Under Var‐ me)

Denne funksjonen er la‐ get med tanke på å spare energi når man lager mat. For matlag‐ ningsinstruksjonene, se kapitlet "Råd og tips",

Varmluft Med Fukt. Ste‐ keovnsdøren bør lukkes under tilberedning slik at funksjonen ikke for‐ styrres, og for å sikre at ovnen er i drift med høyest mulig energief‐ fektivitet. Når du bruker denne funksjonen, kan temperaturen i ovns‐ rommet variere fra den angitte temperaturen.

Bruk av restvarme. Var‐ meeffekten kan reduse‐ res. For generelle anbe‐ falinger for energibes‐ parelser, se kapittelet

«Energieffektivitet», energibesparelser.Den‐ ne funksjonen ble brukt for å overholde ener‐ gieffektivitetsklasse i henhold til EN 60350-1.

Når du bruker denne funksjonen, slås ovn‐ slampen automatisk av etter 30 sekunder.

For å grille større meng‐ der flate matvarer og for

å riste brød.

NORSK 9

Ovnsfunk‐ sjon

Påføring

Gratinering

Med Vifte

For å steke store steker eller fjærkre på én brett‐ plassering. For å grati‐ nere og brune.

Pizzafunksjon

Til å steke pizza. For å oppnå en mer intens bruning og sprø bunn.

For å tilberede svært møre og saftige steker.

Kjøtt

For å holde mat varm.

Hold Varm

Tine

Pyrolyse

For å tine mat (grønn‐ saker og frukt). Tiden det tar å tine avhenger av mengden og størrel‐ sen på den frosne ma‐ ten.

For å slå på pyrolytisk rengjøring av ovnen.

Denne funksjonen bren‐ ner av gjenværende smuss i ovnen.

6.3 Stille inn en oppvarmingsfunksjon

1. Vri på knappen for varmefunksjonene for å velge en ovnsfunksjonene.

2. Vri på kontrollvelgeren for å velge temperatur .

Lampen lyser når ovnen er i bruk.

3. For å slå ovnen av slår du bryterne til av-posisjon.

6.4 Oppvarmingsindikator

Når ovnsfunksjonen er i drift, vil linjene i

-displayet dukke opp én etter én når temperaturen i ovnen øker, og de forsvinner når den minker.

10 www.electrolux.com

7. KLOKKEFUNKSJONER

7.1 Tabell over klokkefunksjoner

Klokkefunk‐ sjon

Bruksområde

KLOKKE‐

SLETT

STEKETID

SLUTT

STARTTIDS‐

FORVALG

For å vise eller endre klokkeslett. Du kan bare endre klokkeslettet når ovnen er avslått.

For å velge hvor lenge ovnen virker. Brukes kun når varmefunksjo‐ nen er stilt inn.

Å stille inn når ovnen slås av. Brukes kun når varmefunksjonen er stilt inn.

For å kombinere STE‐

KETID og FERDIGTID.

VARSELUR

00:00

STOPPE‐

KLOKKE

Brukes for innstilling av varseluret. Denne funk‐ sjonen har ingen inn‐ virkning på bruken av ovnen. Du kan stille inn

VARSELURET når som helst, selv hvis ovnen er slått av.

Hvis du ikke bruker an‐ dre klokkefunksjoner, tidsuret med opptelling overvåke automatisk hvor lang tid ovnen vir‐ ker.

Det starter straks ovnen slås på.

Tidsuret med opptelling kan brukes med funk‐ sjonene: STEKETID,

FERDIGTID, kjernetem‐ peratursensor.

7.2 Stille inn og endre klokkeslett

Etter første tilkobling til strøm, vent til displayet viser og "12:00". "12" blinker.

1. Trykk på eller for å stille inn timene.

2. Trykk for å bekrefte og stille inn minutter.

Displayet viser

"00" blinker.

og innstilt time.

3. Trykk på eller for å stille gjeldende minutter.

4. Trykk på for å bekrefte, ellers blir det angitte klokkeslettet lagret automatisk etter 5 sekunder.

Displayet viser den nye tiden.

Trykk på gjentatte ganger, helt til indikatoren for klokkeslett blinker i displayet for å endre klokkeslettet.

7.3 Stille inn STEKETIDfunksjon

1. Velg en varmefunksjon.

2. Trykk på gjentatte ganger til begynner å blinke.

3. Trykk på eller for å stille inn minutter og timer. Trykk på for å bekrefte.

Ved innstilt steketid høres et signal i 2 minutter. og tidsinnstilling blinker i displayet. Ovnen slår seg av automatisk.

4. Trykk på en knapp eller åpne ovnsdøren for å stoppe signalet.

5. Vri knappen til av-stillingen.

7.4 Stille inn FERDIGTIDfunksjonen

1. Velg en varmefunksjon.

2. Trykk på gjentatte ganger til begynner å blinke.

3. Trykk på eller for å stille inn timer og minutter. Trykk på for å bekrefte.

Ved innstilt steketid høres et signal i 2 minutter. og tidsinnstilling blinker i displayet. Ovnen slår seg av automatisk.

4. Trykk på en knapp eller åpne ovnsdøren for å stoppe signalet.

5. Vri knappen til av-stillingen.

7.5 Velge TIDSFORSINKELSE

1. Velg en varmefunksjon.

2. Trykk på gjentatte ganger til begynner å blinke.

3. Trykk på eller for å stille minutter og timer for STEKETID.

Trykk på for å bekrefte.

blinker i displayet.

4. Trykk på eller for å stille inn timer og minutter for FERDIGTID.

Trykk for å bekrefte. Displayet viser og innstilt temperatur.

Ovnen slår seg automatisk på senere, fungerer bare i en innstilt STEKETID og stopper ved innstilt FERDIGTID.

Ved innstilt steketid høres et signal i 2 minutter. og tidsinnstilling blinker i displayet. Ovnen slår seg av.

5. Trykk på en knapp eller åpne ovnsdøren for å stoppe signalet.

8. BRUKE TILBEHØRET

ADVARSEL!

Se etter i

Sikkerhetskapitlene.

8.1 Bruke steketermometeret

Steketermometeret måler kjernetemperaturen i kjøttet. Når kjøttet er på den innstilte temperaturen, slås ovnen av.

To temperaturer må stilles inn:

• Stekeovnstemperaturen. Se steketabellen.

• Kjernetemperaturen. Se tabell for steketermometeret.

NORSK

6. Vri knappen til av-stillingen.

7.6 Stille inn Varselur

Varselur kan både stilles inn når ovnen er slått av og på.

11

1. Trykk på gjentatte ganger til begynner å blinke.

2. Trykk på eller for å stille sekunder og deretter minutter.

Når du velger en tid som er lenger enn 60 minutter, vil blinke i displayet.

3. Juster timene.

4. VARSELURET starter automatisk etter 5 sekunder.

Når 90 % av tiden har gått, høres et signal.

5. Når den valgte tiden slutter, høres et signal i to minutter. "00:00" og blinker i displayet. Trykk på en vilkårlig knapp for å stoppe signalet.

7.7 STOPPEKLOKKE

For å tilbakestille tidsuret med opptelling, må du trykke og holde og inne.

Tidsuret med opptelling starer opptellingen.

FORSIKTIG!

Bruk bare steketermometeret som følger med ovnen eller originale reservedeler.

1. Velg ovnsfunksjon og ovnstemperatur.

2. Sett spissen på steketermometeret

(med symbolet på håndtaket) midt i kjøttet.

12 www.electrolux.com

3. Sett pluggen til steketermometeret i kontakten på toppen av ovnsrommet.

Forsikre deg om at steketermometeret sitter i kjøttet og i stikkontakten under tilberedningen.

Når du bruker steketermometeret for første gang, er standard kjernetemperatur 60 °C. Mens blinker, kan du endre standard kjernetemperatur med temperaturbryteren.

Displayet viser symbolet til steketermometeret og standard kjernetemperatur.

4. Trykk for å lagre den nye kjernetemperaturen eller vent i 10 sekunder, slik at innstillingen lagres automatisk.

Den nye innstilte kjernetemperatur vises i displayet neste gang du bruker steketermometeret.

Når kjøttet har nådd innstilt kjernetemperatur, blinker symbolet for steketermometeret og standard kjernetemperatur blinker. Et signal høres i 2 minutter.

5. Trykk på en knapp eller åpne ovnsdøren for å stoppe signalet.

6. Ta steketermometeret ut av kontakten. Ta kjøttet ut av ovnen.

7. Slå ovnen av.

ADVARSEL!

Vær forsiktig når du fjerner spissen og pluggen til steketermometeret.

Steketermometeret er varmt.

Fare for brannskader.

Hver gang du setter steketermometeret i kontakten, må du stille inn kjernetemperatur igjen. Du kan ikke velge steketid og ferdigtid.

Når ovnen kalkulerer foreløpig steketid for første gang, vil symbolet blinke i displayet. Displayet viser varighet på tilberedningsprosessen når beregningen er ferdig. Beregningene vil kjøre i bakgrunnen under tilberedningen, og steketidsverdien kan oppdateres i displayet hvis nødvendig.

Du kan endre temperaturen når som helst i løpet av tilberedningsprosessen:

1. Trykk på :

• én gang – displayet viser den valgte kjernetemperaturen. Den kan ved behov endres innenfor 5 sekunder.

• to ganger – displayet viser gjeldende ovnstemperatur.

• tre ganger – displayet viser den valgte ovnstemperaturen. Den kan ved behov endres innenfor 5 sekunder. Denne informasjonen er bare tilgjengelig i løpet av oppvarmingsfasen.

2. Drei termostatbryteren for å endre temperaturen.

8.2 Sette på plass tilbehøret

Rist:

Sett ristene inn mellom sporene på brettstigen og pass på at foten peker nedover.

Stekebrett/ langpanne:

Skyv stekebrettet /langpannen inn i sporene på brettstigene.

NORSK 13

Rist og stekebrett / langpanne sammen:

Skyv stekebrettet / langpannen mellom sporene på brettstigen og risten på sporene over.

Små fordypninger øverst for

å øke sikkerheten.

Fordypningene hindrer også de i å tippe. Den høye kanten rundt risten forhindrer at kokekar sklir av risten.

9. TILLEGGSFUNKSJONER

9.1 Bruke barnesikringen

Når barnelåsen er på ovnen, kan den ikke slås på ved et uhell.

1. Sørg for at bryteren for ovnsfunksjoner er i av-posisjonen.

2. Trykk og hold og samtidig i to sekunder.

Signalet lyder. SAFE og vises på skjermen. Døren er låst.

Symbolet vises også på displayet når Pyrolysefunksjonen er i gang.

For å slå av barnelåsen, gjenta trinn 2.

9.2 Restvarmeindikator

Når du slår av ovnen, viser displayet restvarmeindikatoren hvis temperaturen i ovnen er over 40 °C.

9.3 Slår seg av automatisk

Av sikkerhetstilsyn slår produktet seg av automatisk etter en tid om en ovnsfunksjon er i drift og du ikke endrer noen innstillinger.

Temperatur (°C) Utkoblingstid (t)

30 – 115 12,5

Temperatur (°C) Utkoblingstid (t)

120 – 195 8,5

200 – 245 5,5

250 – maksimum 3

Etter en automatisk utkobling, trykk på hvilken som helst knapp for å slå på produktet igjen.

Automatisk utkobling virker ikke med funksjonene: steketermometer, Belysning,

Steketid, Ferdigtid.

9.4 Kjølevifte

Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg på automatisk for å holde ovnens overflater kalde. Når du slår av ovnen, er kjøleviften aktiv til ovnen er kjølt ned.

9.5 Sikkerhetstermostat

Feil bruk av ovnen eller ødelagte komponenter, kan medføre alvorlig overopphetelse. For å forhindre dette har ovnen en sikkerhetstermostat som avbryter strømforsyningen. Ovnen slår seg automatisk på igjen når temperaturen faller.

14 www.electrolux.com

10. RÅD OG TIPS

ADVARSEL!

Se etter i

Sikkerhetskapitlene.

Temperaturer og steketider i tabellene er kun veiledende.

De avhenger av oppskrift, samt mengde og kvalitet på ingrediensene som brukes.

10.1 Råd om tilberedning

Stekeovnen har fem innskyvningsposisjoner.

Tell hylleposisjonene fra bunnen av ovnen.

Ovnen kan muligens steke på en annen måte enn den gamle ovnen gjorde.

Oversikten nedenfor inneholder standardinnstillinger for temperatur, tilberedningstid og hylleposisjon.

Hvis du ikke finner opplysningene for en spesiell oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett.

Ovnen har et spesielt system som gjør at luften sirkulerer og hele tiden resirkulerer dampen. Dette systemet gjør det mulig å tilberede maten med damp, slik at den

10.2 Baking og steking

Kaker

Mat Over-/Under Varme

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

170 2 Oppskrif‐ ter med sammen‐ vispede ingredien‐ ser

Mørdeig 170 2 160 blir myk inni og sprø utenpå.

Tilberedningstiden og strømforbruket reduseres.

Bake kaker

Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av steketiden er gått.

Hvis du bruker to stekebrett samtidig, må du la et nivå skille dem.

Tilberedning av fisk og kjøtt

Bruk en stekepanne som er beregnet på svært fet mat for å forhindre at ovnen får permanente flekker.

La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du skjærer, slik at kraften ikke siver ut.

For å unngå for mye røyk i ovnen under steking, tilsetter du litt vann i stekepannen. For å unngå røykkondens, tilsett vann hver gang vannet tørker opp.

Steketider

Steketider er avhengig av typen mat, konsistens og mengde.

I begynnelsen, må du følge med på maten du tilbereder. Finn de beste innstillingene (varmeinnstilling, tilberedningstid, osv.) for kokekar, oppskriftene og mengdene du bruker sammen med dette produktet.

Ekte Varmluft

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

160

Tid (min) Kommen‐

3 (2 og 4) 45 - 60

tarer

I en kake‐ form

3 (2 og 4) 20 - 30 I en kake‐ form

Mat

Buttermilkostekake

Over-/Under Varme

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

170 1

Eplepai

(eplepai)1)

170 2

Strudel

Syltetøy‐ terte

175

170

Formkake 170

Julekake / fruktka‐ ke1)

Plomme‐ kake1)

Småkaker

- ett nivå1)

Småkaker

- to nivå‐ er1)

Småkaker

- tre nivå‐ er1)

Kjeks/ gjærbakst

- ett nivå

Kjeks/ gjærbakst

- to nivåer

Kjeks/ gjærbakst

- tre nivåer

160

175

170

140

3

2

2

2

1

3

3

NORSK 15

Ekte Varmluft

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

165 2

160

150

165

150

150

160

2 (venstre og høyre)

2

2

2

150 - 160 3

140 - 150 2 og 4

Tid (min) Kommen‐

80 - 100

80 - 100

60 - 80

2 (venstre og høyre)

30 - 40

2 40 - 50

90 - 120

50 - 60

20 - 30

25 - 35

tarer

I en kake‐ form på 26 cm

I to kake‐ former på

20 cm på en rist

På et ste‐ kebrett

I en kake‐ form på 26 cm

I en kake‐ form på 26 cm

I en kake‐ form på 20 cm

I en brød‐ form

På et ste‐ kebrett

På et ste‐ kebrett

140 - 150 1, 3 og 5

140 - 150 3

140 - 150 2 og 4

140 - 150 1, 3 og 5

30 - 45

25 - 45

35 - 40

35 - 45

På et ste‐ kebrett

På et ste‐ kebrett

På et ste‐ kebrett

På et ste‐ kebrett

16 www.electrolux.com

Mat

Marengs ett nivå

Marengs to nivåer1)

Over-/Under Varme

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

120 3

Boller1)

190 3

3 Eclairs ett nivå

Eclairs- to nivåer

Terter

190

180

2

Fruktkake 160 1

Ekte Varmluft

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

120 3

120

190

170

170

170

150

160

Tid (min) Kommen‐ tarer

2 og 4

3

3

2 og 4

2

2

2 (venstre og høyre)

80 - 100

80 - 100

På et ste‐ kebrett

På et ste‐ kebrett

12 - 20

25 - 35

35 - 45

45 - 70

På et ste‐ kebrett

På et ste‐ kebrett

På et ste‐ kebrett

I en kake‐ form på 20 cm

110 - 120 I en kake‐ form på 24 cm

30 - 50 I en kake‐ form på 20 cm

Victoria‐ sand‐ wich1)

170 1

1) Forvarm ovnen i 10 minutter.

Brød og pizza

Mat Over-/Under Varme

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

For‐ mbrød1)

190 1

Rugbrød 190 1

Rundstyk‐ ker1)

190 2

Ekte Varmluft

Tempera‐ tur (°C)

190

180

180

Skuff‐ plasse‐ ring

1

1

Tid (min) Kommen‐

60 - 70

30 - 45

2 (2 og 4) 25 - 40

tarer

1 - 2 styk‐ ker á 500 gr. per stk.

I en brød‐ form

6 - 8 små gjærbakst på et ste‐ kebrett

Mat

Pizza1)

Over-/Under Varme

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

230 - 250 1

Ekte Varmluft

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

230 - 250 1 10 - 20

NORSK 17

Tid (min) Kommen‐ tarer

10 - 20

I et steke‐ brett eller en grill – / stekepan‐ ne

På et ste‐ kebrett

Scones1) 200

3

1) Forvarm ovnen i 10 minutter.

Gratenger

Mat Over-/Under Varme

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

Makaroni‐ grateng

Grønn‐ sakspud‐ ding

200

200

2

2

Quiche1)

180 1

Lasagne1) 180 - 190 2

Cannello‐ ni1)

180 - 190 2

1) Forvarm ovnen i 10 minutter.

Kjøtt

Mat Over-/Under Varme

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

Storfekjøtt 200

Svinekjøtt 180

Kalvekjøtt 190

2

2

2

190 3

Ekte Varmluft

Tempera‐ tur (°C)

180

175

Skuff‐ plasse‐ ring

2

2

180 1

180 - 190 2

180 - 190 2

Ekte Varmluft

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

190

180

175

2

2

2

Tid (min) Kommen‐

40 - 50

45 - 60

50 - 60

25 - 40

25 - 40

Tid (min) Kommen‐

50 - 70

90 - 120

90 - 120

tarer

I en form

I en form

I en form

I en form

I en form

tarer

På en rist

På en rist

På en rist

18 www.electrolux.com

Svine‐ skank

Lamme‐ kjøtt

Kylling

Tyrkia

And

Gås

Kanin

Mat

Engelsk roastbiff, lett stekt – rød

Engelsk roastbiff, medium – rosa

210

Engelsk roastbiff, godt stekt

– grå

210

Svinekjøtt 180

Over-/Under Varme

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

210 2

2

2

2

180

190

220

180

175

175

190

2

2

2

2

2

2

2

Vill Kanin 190

Fasan

Fisk

Mat

190

2

2

Over-/Under Varme

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

190 2 Ørret/ brasme

Tunfisk/ laks

190 2

Ekte Varmluft

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

200 2

200

200

170

160

175

200

160

220

160

175

175

175

2

2

Ekte Varmluft

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

175 2

175 2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

Tid (min) Kommen‐ tarer

50 - 60

60 - 70

70 - 75

40 - 55

35 - 60

På en rist

På en rist

På en rist

120 - 150 Med skor‐ pe

100 - 120 2 stk

110 - 130 Lår

70 - 85 Hel

210 - 240 Hel

120 - 150 Hel

150 - 200 Hel

60 - 80 Skåret i skiver

150 - 200 Skåret i skiver

90 - 120 Hel

Tid (min) Kommen‐ tarer

3 - 4 fisk

4 - 6 fileter

10.3 Min. Grill

Forvarm ovnen i 3 minutter.

Bruk den fjerde brettplasseringen.

Velg maksimumstemperatur.

NORSK 19

Mat Antall

Deler

Fileter

Biffer

Pølser

Svinekoteletter

Kylling (delt i 2)

Spyd

Kyllingbryst

Hamburger

Fiskefilét

Grillsmørbrød

Ristet brød

10.4 Gratinering Med Vifte

Bruk den første eller den andre brettplasseringen.

Storfekjøtt

Forvarm ovnen.

For å beregne steketid ganger man tid angitt i tabellen nedenfor med centimeter tykkelse på fileten.

4

6

4

4 – 6

4 – 6

4

2

4

4

4

8

-

-

0,4

0,6

0,4

-

0,6

1

-

Mengde

(kg)

0,8

0,6

Mat

Roastbiff el‐ ler filetstek, lett stekt

Roastbiff el‐ ler filetstek, medium

Roastbiff el‐ ler filet, godt stekt

Tempera‐ tur (°C)

Tid (min)

190 – 200 5 – 6

180 – 190 6 – 8

170 – 180 8 – 10

Tid (min)

1. side

12 – 15

10 – 12

12 – 15

12 – 16

30 – 35

10 – 15

12 – 15

20 – 30

12 – 14

5 – 7

2 – 4

2. side

Svinekjøtt

Mat

Skulder, nakke, skin‐ keknoke, 1 –

1,5 kg

Kotelett, rib‐ be, 1 – 1,5 kg

Kjøttpud‐ ding, 0,75 kg – 1 kg

Svineknoke

(forhånd‐ skokt), 0,75 kg – 1 kg

Tempera‐ tur (°C)

Tid (min)

160 – 180 90 – 120

170 – 180 60 – 90

160 – 170 50 – 60

150 – 170 90 – 120

12 – 14

6 – 8

10 – 12

12 – 14

25 – 30

10 – 12

-

12 – 14

10 – 12

-

2 – 3

20 www.electrolux.com

Kalvekjøtt

Mat Tempera‐ tur (°C)

Tid (min)

160 – 180 90 – 120 Kalvestek, 1 kg

Knoke av kalv, 1,5 – 2 kg

160 – 180 120 – 150

Lammekjøtt

Mat Tempera‐ tur (°C)

Tid (min)

150 – 170 100 – 120 Lammestek med ben, lammestek,

1 – 1,5 kg

Lammesa‐ del med ben, 1 – 1,5 kg

160 – 180 40 – 60

Fjærkre

Mat

Stykker av fjærkre, 0,2–

0,25 kg hver

Tempera‐ tur (°C)

Tid (min)

200 – 220 30 – 50

Mat

Halv kylling,

0,4 – 0,5 kg hver

Kylling, høns, 1 –

1,5 kg

And, 1,5 – 2 kg

Gås, 3,5 – 5 kg

Kalkun, 2,5

– 3,5 kg

Kalkun, 4 –

6 kg

Tempera‐ tur (°C)

Tid (min)

190 – 210 35 – 50

190 – 210 50 – 70

180 – 200 80 – 100

160 – 180 120 – 180

160 – 180 120 – 150

140 – 160 150 – 240

Fisk (dampet)

Mat Tempera‐ tur (°C)

Hel fisk, 1 –

1,5 kg

Tid (min)

210 – 220 40 – 60

10.5 Varmluft Med Fukt

Følg forslagene i tabellen nedenfor for best mulig resultat.

Mat

Søt gjærbakst,

12 stykker

Rundstykker, 9 stykker

Frossenpizza,

0,35 kg

Rullekake

Brownie

Tilbehør

stekebrett eller langpan‐ ne stekebrett eller langpan‐ ne rist

Temperatur

(°C)

180

180

220 stekebrett eller langpan‐ ne stekebrett eller langpan‐ ne

170

175

Skuffplas‐ sering

2

Tid (min)

20 – 30

2

2

2

3

30 – 40

10 – 15

25 – 35

25 – 30

NORSK 21

Mat Tilbehør

Sufflè, 6 styk‐ ker

Puddingbase keramisk ildfast form på rist gratengbase på rist

Victoriasand‐ wich

Posjert fisk, 0,3 kg

Fiskefilét, 0,3 kg bakeform på rist stekebrett eller langpan‐ ne

Hel fisk, 0,2 kg stekebrett eller langpan‐ ne pizzaform på rist

Posjert kjøtt,

0,25 kg

Shashlik, 0,5 kg

Cookies, 16 stykker

Makroner, 20 stykker

Muffins, 12 stykker

Smakfull but‐ terdeig, 16 stykker stekebrett eller langpan‐ ne stekebrett eller langpan‐ ne stekebrett eller langpan‐ ne stekebrett eller langpan‐ ne stekebrett eller langpan‐ ne stekebrett eller langpan‐ ne stekebrett eller langpan‐ ne

Kjeks med liten skorpe, 20 stykker

Småkaker, 8 stykker

Posjerte grønn‐ saker, 0,4 kg

Vegetariansk omelett

Grønnsaker, middelhav 0,7 kg stekebrett eller langpan‐ ne stekebrett eller langpan‐ ne pizzaform på rist stekebrett eller langpan‐ ne

Temperatur

(°C)

200

180

170

180

180

180

200

200

180

180

170

180

150

170

180

200

180

2

2

Skuffplas‐ sering

3

Tid (min)

25 – 30

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

3

3

4

15 – 25

40 – 50

20 – 25

25 – 35

25 – 30

35 – 45

25 – 30

20 – 30

25 – 35

30 – 40

25 – 30

25 – 35

20 – 30

35 – 45

25 – 30

25 – 30

22 www.electrolux.com

10.6 Tine

Mat

Kylling

Kjøtt

Kjøtt

Ørret

Jordbær

Smør

Fløte

Bløtkake

Mengde

(kg)

1,0

1,0

0,5

1,50

3,0

2,5

2 x 2,0

1,4

Opptinings‐ tid (min)

100 – 140

Ettertiningstid

(min)

20 – 30

100 – 140

90 – 120

25 – 35

30 – 40

30 – 40

80 – 100

60

20 – 30

20 – 30

10 – 15

10 – 20

10 – 15

10 – 15

60

Kommentarer

Legg kyllingen på et omvendt tefat på en stor tallerken. Snu etter halve steketiden.

Snu etter halve steketi‐ den.

Snu etter halve steketi‐ den.

Kremfløten kan piskes når den fremdeles er en tanke frossen.

10.7 Tørking - Ekte Varmluft

Bruk brett som er belagt med bakepapir eller annet som tåler fett.

For et bedre resultat, stopp ovnen halvveis i tørketiden, åpne døren og la den kjøle seg ned en natt for å fullføre tørkingen.

Grønnsaker

Bruk den tredje brettplasseringen for ett brett.

For 2 brett bruker du den første og fjerde brettplasseringen.

Mat

Bønner

Paprika

Suppegrønnsaker

Sjampinjonger

Urter

Frukt

Mat Temperatur

(°C)

Plommer 60 - 70

Tid (t)

8 - 10

Temperatur (°C)

60 - 70

60 - 70

60 - 70

50 - 60

40 - 50

Tid (t)

6 - 8

5 - 6

5 - 6

6 - 8

2 - 3

Skuffplassering

1 posisjon 2 posisjoner

3 1 / 4

NORSK 23

Mat Temperatur

(°C)

Tid (t)

Aprikoser

Epleskiver

Pærer

60 - 70

60 - 70

60 - 70

8 - 10

6 - 8

6 - 9

10.8 Tabell for steketermometer

Mat

Kalvekjøtt

Kalveknoke

Engelsk roast‐ biff, lett stekt – rød

Engelsk roast‐ biff, medium – rosa

Engelsk roast‐ biff, godt stekt – grå

Kjernetemperatur for maten (°C)

75 – 80

85 – 90

45 – 50

60 – 65

70 – 75

3

3

Skuffplassering

1 posisjon

3

2 posisjoner

1 / 4

1 / 4

1 / 4

Mat

Svinekjøtt

Svinekjøtt

Lammekjøtt

Kylling

Vill Kanin

Ørret/brasme

Tunfisk/laks

Kjernetemperatur for maten (°C)

80 – 82

75 – 80

70 – 75

98

70 – 75

65 – 70

65 – 70

10.9 Informasjon for testinstitutter

Tester i henhold til IEC 60350-1.

Mat

Liten ka‐ ke

Liten ka‐ ke

Funksjon Tilbehør Skuff‐ plas‐ se‐ ring

Over-/

Undervar‐ me

Steke‐ brett

3

Ekte Varm‐ luft

Steke‐ brett

3

Tem‐ pera‐ tur

(°C)

170

150 –

160

Tid (min)

20 – 30

20 – 35

Liten ka‐ ke

Ekte Varm‐ luft

Steke‐ brett

Eplepai Over-/

Undervar‐ me

Rist

2 og 4 150 –

2

160

180

20 – 35

70 – 90

Kommentarer

Plasser 20 små‐ kaker per bake‐ brett.

Plasser 20 små‐ kaker per bake‐ brett.

Plasser 20 små‐ kaker per bake‐ brett.

Bruk to bokser

(20 cm diame‐ ter), diagonalt forskjøvet.

24 www.electrolux.com

Mat Funksjon Tilbehør Skuff‐ plas‐ se‐ ring

Eplepai Ekte Varm‐ luft

Rist 2

Formka‐ ke

Formka‐ ke

Formka‐ ke

Over-/

Undervar‐ me

Ekte Varm‐ luft

Ekte Varm‐ luft

Rist

Rist

Rist

2

2

Tem‐ pera‐ tur

(°C)

160

170

160

2 og 4 160

Tid (min)

70 – 90

40 – 50

40 – 50

40 – 60

Kommentarer

Kortbrød Ekte Varm‐ luft

Kortbrød Ekte Varm‐ luft

Kortbrød Over-/

Undervar‐ me

Min. Grill Ristet brød

4 – 6 stykker

Steke‐ brett

Steke‐ brett

Steke‐ brett

Rist

Biffbur‐ ger

6 styk‐ ker, 0,6 kg

Min. Grill Rist og langpan‐ nen

4

3 140 –

150

2 og 4 140 –

150

3 140 –

150

20 – 40

25 – 45

25 – 45

4 maks. 2 – 3 minutter første side, 2

– 3 minutter på den andre siden maks. 20 – 30

Forvarm ovnen i

3 minutter.

Plasser risten på fjerde nivå og langpannen på ovnens tredje ni‐ vå. Snu maten halvveis inn i ste‐ ketiden.

Forvarm ovnen i

3 minutter.

Bruk to bokser

(20 cm diame‐ ter), diagonalt forskjøvet.

Bruk en kake‐ form (26 cm dia‐ meter).

Forvarm ovnen i

10 minutter.

Bruk en kake‐ form (26 cm dia‐ meter).

Forvarm ovnen i

10 minutter.

Bruk en kake‐ form (26 cm dia‐ meter). Diagonalt forskjøvet.

Forvarm ovnen i

10 minutter.

NORSK 25

11. STELL OG RENGJØRING

ADVARSEL!

Se etter i

Sikkerhetskapitlene.

11.1 Merknader om rengjøring

Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og et mildt vaskemiddel.

For å rengjøre metalloverflater, bruk et dedikert vaskemiddel.

Rengjør ovnsinteriøret etter hver bruk.

Fettoppsamling eller andre matrester kan føre til brann. Risikoen er høyere for grillpannen.

Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut med varmt vann og vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i oppvaskmaskinen.

Rengjør hardnakket smuss med ovnsrens.

Hvis du har tilbehør med slippbelegg, må du ikke rengjøre det med slipende vaskemidler, skarpe redskaper eller i oppvaskmaskin. Det kan forårsake skade på slippbelegget.

Fuktighet kan kondensere inne i ovnen eller på glasspanelene på døren. For å redusere kondensen, kan du la ovnen stå på i 10 minutter før du setter inn maten.Rens fuktigheten fra sporet etter bruk hver gang.

11.2 Ovner i rustfritt stål eller aluminium

Rengjør ovnsdøren kun med en våt klut eller svamp. Tørk av med en myk klut.

Du må aldri bruke stålull, syre eller skurende produkter, da de kan skade overflaten. Rengjør ovnens betjeningspanel på samme måte.

11.3 Fjerne hyllestøttene

Fjern hylestøttene.

FORSIKTIG!

Vær forsiktig når du fjerner ovnsstigene.

1. Trekk den fremre delen av ovnsstigen ut fra sideveggen.

2. Trekk den bakre delen av ovnsstigene ut fra veggen og ta den ut.

1

2

Monter tilleggsutstyret som er blitt fjernet i omvendt rekkefølge.

11.4 Pyrolyse

FORSIKTIG!

Fjern alt tilbehør og alle uttakbare hyllestøtter.

Ikke start den pyrolytiske rengjøringen om du ikke har lukket ovnsdøren helt. På enkelte modeller viser displayet "C3" når denne feilen oppstår.

ADVARSEL!

Ovnen blir svært varm. Fare for brannskader.

FORSIKTIG!

Hvis det er andre produkter montert i samme kabinett, må du ikke bruke disse når pyrolysefunksjonen er aktivert. Dette kan skade produktet.

1. Tørk av hulrommet med en våt og myk klut.

26 www.electrolux.com

2. Rengjør dørens innside med varmt vann for å unngå at rester brenner seg fast på grunn av den varme luften.

3. Sett på pyrolyse-funksjonen. Se etter i kapitlet "Daglig bruk»,

«Ovnfunksjoner».

4. Når blinker, trykk på eller for å stille inn pyrolysevarighet:

Tilvalg

P1

P2

Beskrivelse

Lett rengjøring.

Steketid: 1 t.

Normal rengjøring.

Steketid: 1 t

30 min.

11.6 Fjerning og montering av døren

Ovnsdøren har tre glass.Du kan ta av ovnsdøren og det innvendige dørglasspanelet for å rengjøre dem. Les hele «Fjerning og montering av døren»instruksjonen før du fjerner glassene.

Ovnsdøren kan smelle igjen hvis du prøver å ta ut glassene før du fjerner ovnsdøren.

FORSIKTIG!

Ikke bruk ovnen uten glassene.

1. Åpne døren helt og hold begge hengsler.

Trykk på eller vri temperaturbryteren for å begynne pyrolysen.

Du kan bruke Sluttfunksjonen for å velge starttid for rengjøringen.

Under pyrolyse er ovnslampen slått av.

5. Når ovnen står på den innstilte temperaturen, låses døren. Displayet viser og linjene på varmeindikatoren til døren låses opp.

For å stoppe pyrolyserengjøringen før den er ferdig, må du dreie bryteren for ovnsfunksjoner til avposisjon ("OFF").

6. Etter at selvrengjøringen med pyrolyse er ferdig, viser displayet klokkeslettet. Ovnsdøren forblir låst.

7. Døren kan åpnes så snart ovnen er avkjølt.

11.5 Husk å rengjøre

For å minne deg på at pyrolytisk rengjøring er nødvendig vil PYR blinke i displayet i 10 sekunder etter aktivering og deaktivering av ovnen.

Påminneren for "Husk å rengjøre!" slukkes:

• etter at pyrolysen er ferdig.

• hvis du trykker på og

samtidig mens PYR blinker i displayet.

2. Løft og drei spakene helt på begge hengsler.

3. Lukk ovnsdøren til første åpne posisjon. Trekk og løft så døren utover og ta den ut av holderen.

NORSK 27

Pass på at du setter glassene (A og B) på plass igjen i riktig rekkefølge. Se etter symbolet/skriften på siden av glasspanelet, hver av glassene ser forskjellig ut for å gjøre demontering og montering enklere.

Dørlisten klikker når den installeres riktig.

A B

4. Legg døren på et mykt tøystykke på et stabilt underlag.

5. Hold dørlisten (B) øverst på døren på begge sider og trykk innover for å frigjøre klipslåsen.

2

Pass på at du setter det midterste glasspanelet riktig i holderne.

A

B

B

1

6. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne den.

7. Hold dørens glass på den øverste kanten og trekk dem forsiktig ut én etter en. Begynn med det øverste panelet. Påse at glasset skyves helt ut av støttene.

8. Rengjør glassene med vann og såpe.

Tørk glasspanelet omhyggelig. Ikke rengjør glassene i oppvaskmaskinen.

Når rengjøringen er ferdig, monterer du glassene og ovnsdøren igjen.

11.7 Skifte lyspære

ADVARSEL!

Fare for elektrisk støt.

Lampen kan være varm.

1. Slå ovnen av.

Vent til ovnen er avkjølt.

2. Koble fra strømtilførselen til ovnen.

3. Legg en klut på bunnen i ovnsrommet.

FORSIKTIG!

Bruk alltid en klut når du skal holde halogenlampen, for å forhindre at fettrester brenner seg fast på lampen.

Baklampe

1. Drei glassdekselet for å ta det av.

2. Rengjør lampedekselet.

28 www.electrolux.com

3. Erstatt pæren med en egnet varmebestandig lyspære som tåler

300 °C .

12. FEILSØKING

4. Monter glassdekselet.

ADVARSEL!

Se etter i

Sikkerhetskapitlene.

12.1 Hva må gjøres, hvis ...

Problem

Du kan ikke aktivere eller betjene ovnen.

Ovnen blir ikke varm.

Ovnen blir ikke varm.

Ovnen blir ikke varm.

Ovnen blir ikke varm.

Mulig årsak

Ovnen er ikke koblet til en strømforsyning eller er koblet feil.

Stekeovnen er slått av.

Klokken er ikke stilt.

Nødvendige innstillinger er ikke valgt.

Den automatiske utko‐ plingsfunksjonen er akti‐ vert.

Barnesikringen er på.

Sikringen har gått.

Løsning

Sjekk om produktet er kob‐ let til strømnettet på riktig måte (se koblingsskjema).

Slå på stekeovnen.

Still klokken.

Sørg for at innstillingene er riktige.

Se "Automatisk utkopling".

Ovnen blir ikke varm.

Ovnen blir ikke varm.

Lampen virker ikke.

Steketermometeret virker ikke.

Det tar for lang tid å tilbere‐ de maten eller den blir for fort ferdigstekt.

Damp og kondens legger seg på maten og i ovns‐ rommet.

Pæren er defekt.

Pluggen til steketermome‐ teret er ikke korrekt satt inn i kontakten.

Temperaturen er for lav el‐ ler for høy.

Du har latt retten stå for lenge i ovnen.

Displayet viser "C2".

Du vil starte pyrolyse- eller tinefunksjonen men har ik‐ ke tatt ut pluggen til steke‐ termometeret fra kontak‐ ten.

Se "Bruke barnesikringen".

Kontroller at sikringen er

årsaken til funksjonssvik‐ ten. Hvis sikringene går gjentatte ganger, må du kontakte en elektriker.

Erstatt lyspæren.

Plasser pluggen til steke‐ termometeret så langt som mulig inn i kontakten.

Juster temperaturen om nødvendig. Følg rådene i bruksanvisningen.

Ikke la maten bli stående i ovnen lenger enn 15 – 20 minutter etter at tilbered‐ ningen er ferdig.

Ta steketermometeret ut av kontakten.

NORSK 29

Problem

Displayet viser "C2".

Displayet viser "C3".

Displayet viser "F102".

Displayet viser en feilkode som ikke står i denne ta‐ bellen.

Produktet er slått på og blir ikke varm. Viften går ikke.

Displayet viser "Demo".

Mulig årsak

Du vil starte pyrolyse-, tine‐ funksjonen eller Hold varm funksjonen, men har ikke tatt ut pluggen til steketer‐ mometeret fra kontakten.

Rengjøringsfunksjonen vir‐ ker ikke. Du lukket ikke dø‐ ren helt eller den elektroni‐ ske dørlåsen er defekt.

• Du lukket ikke døren helt.

• Den elektroniske dørlå‐ sen er defekt.

Løsning

Ta steketermometeret ut av kontakten.

Lukk døren helt.

Det er en elektrisk feil.

Demofunksjonen er akti‐ vert.

• Lukk døren helt.

• Deaktiver ovnen med sikringen eller sikker‐ hetsbryteren i sikrings‐ boksen og aktiver den igjen.

• Hvis displayet viser

"F102" igjen, må du kontakte kundeservice.

• Deaktiver ovnen med sikringen eller sikker‐ hetsbryteren i sikrings‐ boksen og aktiver den igjen.

• Hvis displayet viser feil‐ koden igjen, må du kon‐ takte kundeservice.

1. Slå av ovnen.

2. Trykk og hold knappen

.

3. Det første tallet på di‐ splayet ok Demo-indi‐ katoren begynner å blinke.

4. Skriv inn koden 2468 ved å trykke på knap‐ pen eller for å endre verdiene, og trykk på for å be‐ krefte.

5. Det neste tallet begyn‐ ner å blinke.

6. Demo-modus deakti‐ veres når du bekrefter det siste tallet og ko‐ den er riktig.

30 www.electrolux.com

12.2 Servicedata

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern typeskiltet fra ovnsrommet.

Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:

Modell (MOD.)

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

.........................................

.........................................

.........................................

13. MONTERING

ADVARSEL!

Se etter i

Sikkerhetskapitlene.

13.1 Innbygging

80

100

60 520

33

600 min. 550

20 min. 560

560

18

546 21

114

4

471

589

594

595

+-1

5

3 min. 1200

NORSK 31

70

100

60

520

33 min. 550

20

590 min. 560

560

18

546 21

114

4

471

589

594

5

3

595

+-1 min. 1200

13.2 Feste produktet til skapet

A

B

13.4 Ledning

Anvendelige kabeltyper for montering eller utskiftning:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05

VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

For ledningsavsnittet henvises det til den nominelle effekten på typeskiltet. Du kan også se etter i tabellen:

13.3 Elektrisk installasjon

Nominell effekt

(W)

maks 1380 maks 2300 maks 3680

Ledningsavsnit‐ tet (mm²)

3 x 0.75

3 x 1

3 x 1.5

Produsenten er ikke ansvarlig om du ikke følger sikkerhetsreglene i kapitlene om sikkerhet.

Jordledningen (grønn/gul kabel) må være ca. 2 cm lenger enn den nøytraleog fase-ledningen (blå og brune kabler).

Produktet leveres med støpsel og strømledning.

14. ENERGIEFFEKTIV

14.1 Produktbeskrivelse og informasjon i henhold til EU

65-66/2014

Leverandørens navn

Modellidentifikasjon

Electrolux

EOP601X

32 www.electrolux.com

Energieffektivitetsindeks

Energieffektivitetsklasse

Energiforbruk med standard matmengde, over- og undervarme

Energiforbruk med standard matmengde, vifte‐ tvunget modus

Antall hulrom

Varmekilde

Volum

Type ovn

Masse

81.2

A+

0.93 kWh/syklus

0.69 kWh/syklus

1

Elektrisitet

72 l

Innebygd ovn

31.0 kg

EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater – Del 1: Typer, ovner, dampovner og griller – metoder for måling av ytelse.

14.2 Energisparende

Ovnen har funksjoner som hjelper deg med å spare energi under matlaging.

Generelle tips

Sørg for at ovnsdøren er lukket ordentlig mens ovnen er på. Ikke åpne døren for ofte under matlaging. Hold dørpakningen ren og sørg for at den sitter godt på plass.

Bruk metalltallerkener for å forbedre energisparing.

Sett om mulig maten i ovnen uten forvarming.

Sett ned ovnstemperaturen når steketiden er lengre enn 30 minutter,

3-10 minutter før slutten av steketiden, avhengig av hvor lang den er.

Restvarmen i ovnen vil fortsette å steke.

Bruk restvarmen til å varme opp andre tallerkener.

15. BESKYTTELSE AV MILJØET

Hold pausene mellom stekingen så kort som mulig når du lager flere retter om gangen.

Matlaging med vifte

Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner med vifte for å spare energi.

Restvarme

Ved noen ovnsfunksjoner, hvis programmet med Steketid eller Ferdigtid er aktivert og tilberedningstiden er lengre enn 30 minutter, deaktiveres varmeelementene automatisk tidligere i enkelte ovnsfunksjoner.

Viften og lampen vil fortsette drift.

Holde maten varm

Hvis du vil bruke restvarmen til å holde måltidet varmt, velg lavest mulig temperaturinnstilling. Displayet viser restvarmeindikatoren eller -temperaturen.

Varmluft Med Fukt

Funksjonen er laget med tanke på å spare energi når man lager mat.

Når du bruker denne funksjonen, slås ovnslampen automatisk av etter 30 sekunder.

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til

å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast

produkter som er merket med symbolet

sammen med husholdningsavfallet.

Produktet kan leveres der hvor

NORSK

tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

33

34 www.electrolux.com

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................35

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................36

3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................39

4. KONTROLLPANELEN......................................................................................40

5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING....................................................................... 40

6. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 40

7. KLOCKFUNKTIONER...................................................................................... 42

8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR....................................................................... 43

9. TILLVALSFUNKTIONER.................................................................................. 45

10. TRICKS OCH TIPS.........................................................................................46

11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 56

12. FELSÖKNING.................................................................................................60

13. INSTALLATION.............................................................................................. 62

14. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 63

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig

årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:

Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:

www.electrolux.com/webselfservice

Registrera din produkt för bättre service:

www.registerelectrolux.com

Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,

PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

Varnings-/viktig säkerhetsinformation

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

SVENSKA

1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

35

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.

Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.

Låt inte barnen leka med produkten.

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.

Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.

Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

Endast behöriga personer får installera den här produkten och byta kabel.

36 www.electrolux.com

VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra värmeelementen.

Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.

Innan du utför något underhåll ska du koppla ur produkten från nätuttaget.

Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risken för elstötar.

Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.

Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.

Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.

Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.

För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd ordning.

Använd endast matlagningstermometern som rekommenderas för den här produkten.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

VARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.

• Installera eller använd inte en skadad produkt.

• Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.

• Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.

• Dra aldrig produkten i handtaget.

• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.

• Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven.

• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.

• Produkten är utrustad med ett elektriskt kylsystem. Det måste

användas tillsammans med det elektriska nätuttaget.

2.2 Elektrisk anslutning

VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

• Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.

• Produkten måste jordas.

• Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.

• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.

• Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma nära produktens lucka, speciellt inte när luckan är het.

• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.

• Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.

• Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget.

Ta alltid tag i stickkontakten.

• Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

• Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.

• Stäng produktens lucka helt innan du ansluter kontakten till eluttaget.

• Denna produkt uppfyller kraven enligt

EU:s direktiv.

SVENSKA 37

2.3 Användning

VARNING!

Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

• Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.

• Ändra inte produktens specifikationer.

• Se till att ventilationsöppningarna inte

är blockerade.

• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.

• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.

• Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är igång. Het luft kan strömma ut.

• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.

• Tyng inte ner luckan när den är

öppen.

• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.

• Öppna produktens lucka försiktigt.

Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol.

• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan.

• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.

VARNING!

Risk för skador på produkten föreligger.

• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:

– sätt inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på produktens botten.

– lägg inte aluminiumfolie direkt på botten.

– ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten.

– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.

– var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.

38 www.electrolux.com

• Missfärgning av emaljen eller den rostfria ytan påverkar inte produktens funktion.

• Använd en djup form för mjuka kakor.

Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara permanenta.

• Denna produkt är endast avsedd för matlagning. Den får inte användas för några andra ändamål, t.ex. för rumsuppvärmning.

• Ha alltid ugnsluckan stängd under matlagningen.

• Om apparaten installeras i till exempel ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig

är stängd när apparaten är i drift.

Värme och fukt kan byggas upp bakom en stängd dörr/lucka och orsaka efterföljande skador på apparaten, bostaden eller golvet.

Stäng inte luckan förrän apparaten har svalnat helt efter användning.

2.4 Underhåll och rengöring

VARNING!

Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.

• Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

• Se till att produkten har svalnat. Det finns även risk för att glaspanelerna kan spricka.

• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är skadade. Kontakta auktoriserat servicecenter.

• Var försiktig när du tar bort luckan.

Luckan är tung!

• Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.

• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

• Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

• Rengör inte den katalytiska emaljen

(om tillämpligt) med något slag av rengöringsmedel.

2.5 Pyrolysrengöring

VARNING!

Risk för skador / brand / kemiska utsläpp (rök) i

Pyrolysläget.

• Innan du utför en pyrolytisk självrengöringsfunktion eller funktion för Första användningstillfället ska du ta ut följande ur ugnsutrymmet:

– alla överblivna matrester, oljeeller fettspill/rester.

– alla löstagbara föremål (inklusive hyllor, sidoskenor som medföljer produkten) och särskilt kastruller, pannor, brickor, köksredskap som

är behandlade med en non-stickbeläggning.

• Läs noggrant alla anvisningar om pyrolysrengöring.

• Håll barn och husdjur borta från produkten när pyrolysrengöring är igång.

Ugnen blir mycket varm och varm luft släpps ut från ventilerna.

• Pyrolysrengöring är en högtemperaturfunktion som kan avge

ångor från matrester och byggnadsmateriel och därför bör användare:

– tillse god ventilation under och efter varje pyrolysrengöring.

– tillse god ventilation under och efter första användningstillfället vid användning vid maximal temperatur.

• Till skillnad från människan kan vissa fåglar och reptiler vara extremt känsliga mot potentiella ångor som släpps ut vid rengöringen i alla pyrolysugnar.

– Se till att inte husdjur (särskilt fåglar) kommer i produktens närhet under och efter pyrolysrengöringen. Detta gäller

även vid det första användningstillfället av produkten på maximal temperatur i ett välventilerat utrymme.

• Små husdjur kan också vara mycket känsliga mot de begränsade temperaturändringarna i närheten av alla pyrolysugnar när det pyrolytiska självrengöringsprogrammet används.

• Teflonbeläggningar på kastruller, stekpannor, brickor, köksredskap osv.

kan skadas av den höga temperaturen vid pyrolytisk rengöring och kan även släppa ut skadliga

ångor i små mängder.

• Ångor som släpps ut från pyrolysugnar/matlagningsrester är inte skadliga för människor, inklusive barn eller personer med sjukdom.

2.6 Lampa inuti produkten

VARNING!

Risk för elektrisk stöt!

• Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas som husbelysning.

• Innan du byter lampan ska du koppla ur produkten från nätuttaget.

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Allmän översikt

10

1 2

5

4

3

2

1

3 4

SVENSKA

• Använd bara lampor med samma specifikationer.

2.7 Underhåll

• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.

• Använd endast originaldelar.

2.8 Kassering

VARNING!

Risk för kvävning eller skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget.

• Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.

• Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i maskinen.

39

5

6

7

8

1

Kontrollpanel

2

Vred för ugnsfunktionerna

3

Display

4

Kontrollvred för temperaturen

5

Värmeelement

6

Uttag för matlagningstermometern

7

Lampa

8

Fläkt

9

Ugnsstege, löstagbar

10

Ugnsnivåer

9

3.2 Tillbehör

Galler

För kokkärl, bakformar och stekkärl.

Bakplåt

För kakor och småkakor.

Långpanna

För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.

Patisseriplåt

För småfranskor, kringlor och småkakor.

Matlagningstermometer

För att mäta temperaturen inuti maten.

40 www.electrolux.com

4. KONTROLLPANELEN

4.1 Knappar

Sensorfält/knapp Funktion

MINUS

KLOCKA

PLUS

Beskrivning

Gör så här för att ställa in tiden.

Ställa in en klockfunktion.

Gör så här för att ställa in tiden.

4.2 Display

G F

A

E D

B

C

A. Timer / Temperatur

B. Uppvärmnings- och restvärmeindikator

C. Matlagningstermometer (endast vissa modeller)

D. Elektroniskt lucklås (endast vissa modeller)

E. Timmar / minuter

F. Demo-läge (endast vissa modeller)

G. Klockfunktioner

5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

5.2 Förvärmning

Sätt den tomma ugnen på förvärmning innan du använder den första gången.

Se avsnittet

"Klockfunktioner" för att ställa in tiden.

5.1 Första rengöring

Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar ur ugnen.

Se avsnittet "Underhåll och rengöring".

Rengör ugnen och tillbehören innan du använder den första gången.

Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.

6. DAGLIG ANVÄNDNING

1. Välj funktionen och maximal temperatur.

2. Låt ugnen stå på i en timme.

3. Välj funktionen och ställ in maximal temperatur.

4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.

5. Stäng av ugnen och låt den svalna.

Tillbehören kan bli varmare än normalt.

Ugnen kan avge lukt och rök. Se till att ventilationen är tillräcklig i rummet.

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

6.1 Infällbara vred

För att använda produkten, tryck på kontrollvredet. Vredet kommer ut.

6.2 Tillagningsfunktioner

Ugnsfunk‐ tion

Program

Ugnen är avstängd.

Avstängt läge

Varmluft

För att baka på upp till tre hyllpositioner samti‐ digt och för att torka mat.

Ställ in på 20 - 40 °C lägre än för Över-under‐ värme.

För bakning och stek‐ ning på en ugnsnivå.

Över-under‐ värme (Över-/

Undervärme)

Varmluft Med

Fukt

Denna funktionen är för att spara energi under tillagningen. För matlag‐ ningsinstruktioner, se kapitlet "Råd och Tips"

Varmluft Med Fukt.

Ugnsdörren ska stäng‐ as under tillagningen så att funktionen inte av‐ bryts och att ugnen fun‐ gerar med högsta möjli‐ ga energieffektivitet.

När du använder den här funktionen kan tem‐ peraturen i ugnen skilja sig från inställd tempe‐ ratur. Restvärmen än‐ vänds.Värmeeffekten kan vara reducerad. För allmänna energibespa‐ ringsrekommendationer hänvisas till kapitel

"Energieffektivitet",

Energibesparing.Denna

funktion användes för att följa energieffektivi‐ tetsklassen enligt EN

60350-1. När du använ‐ der den här funktionen släcks lampan automa‐ tiskt efter 30 sekunder.

SVENSKA 41

Ugnsfunk‐ tion

Upptining

Pyrolys

Program

Max Grill

Varmluftsgrill‐ ning

Pizza/Paj

För grillning av tunna livsmedel i stora mäng‐ der och för rostning av bröd.

För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött eller fågel med ben. För att bryna och göra gratänger.

För att tillaga pizza. För att bryna ordentligt och få en knaprig botten.

För tillagning av mycket möra, saftiga stekar.

Kött

För varmhållning av maträtter.

Varmhållning

För att tina mat (grönsa‐ ker och frukt). Uppti‐ ningstiden beror på mängden och storleken på det frysta livsmedlet.

För att sätta igång pyro‐ lysrengöring av ugnen.

Denna funktion bränner bort kvarvarande rester i ugnen.

6.3 Ställa in en ugnsfunktion

1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att välja en värmefunktion.

2. Vrid på kontrollvredet för att välja temperatur.

Lampan tänds när ugnen är igång.

3. För att stänga av ugnen, vrid på vreden till avstängt läge.

6.4 Indikator för uppvärmning

När du slår på en ugnsfunktion tänds staplarna på displayen en efter en när temperaturen ökar och försvinner när den minskar.

42 www.electrolux.com

7. KLOCKFUNKTIONER

7.1 Tabell över klockfunktioner

Klockfunk‐ tion

Program

KLOCKA

KOKTID

SLUTTID

Visa eller ändra klock‐ an. Du kan endast ställa klockan när ugnen är avstängd.

För att ställa in hur länge ugnen ska vara påslagen. Använd en‐ dast när en värmefunk‐ tion är vald.

Ställ in när ugnen stängs av. Använd en‐ dast när en värmefunk‐ tion är vald.

För att kombinera KOK‐

TID och SLUTTID.

TIDSFÖRD‐

RÖJNING

SIGNALUR

00:00

TIDTAGNING

Använd för att ställa in en tid för nedräkning.

Denna funktion påver‐ kar inte ugnens funktio‐ ner i övrigt. Du kan stäl‐ la in SIGNALUR när som helst, även om ug‐ nen är avstängd.

Om du inte ställer in nå‐ gon annan klockfunk‐ tion, övervakar UPP‐

RÄKNINGSTIMERN au‐ tomatiskt hur länge ug‐ nen har varit påslagen.

Den sätts på så fort ug‐ nen börjar värmas upp.

Uppräkningstimern kan inte användas med funktionerna: VARAK‐

TIGHET, SLUTTID, matlagningstermometer.

7.2 Ställa in och ändratiden

När du sätter i den i eluttaget första gången ska du vänta tills displayen visar

och "12:00". "12" blinkar.

1. Tryck på eller för att ställa in timmarna.

2. Tryck på för att bekräfta och ställ in minuterna.

Displayen visar tiden. "00" blinkar.

och den inställda

3. Tryck på eller för att ställa in minuter.

4. Tryck på för att bekräfta eller så sparas klockan automatiskt efter 5 sekunder.

På displayen visas den nya tiden.

Ändra klockan genom att trycka på flera gånger tills kontrollampan för tiden

blinkar på displayen.

7.3 Ställa in KOKTID

1. Ställ in en tillagningsfunktion.

2. Tryck på flera gånger tills börjar blinkar.

3. Tryck på eller för att ställa in minuter och därefter timmar. Tryck på för att bekräfta.

När den inställda Sluttiden har gått avges en ljudsignal i 2 minuter. och tidsinställningen blinkar på displayen.

Ugnen stängs av automatiskt.

4. Tryck på valfri knapp eller öppna ugnsluckan för att stänga av ljudsignalen.

5. Vrid vredet till avstängt läge.

7.4 Ställa in SLUTTID

1. Ställ in en tillagningsfunktion.

2. Tryck på flera gånger tills börjar blinkar.

3. Tryck på eller för att ställa in timmar och därefter minuter. Tryck på för att bekräfta.

När den Sluttiden har gått avges en ljudsignal i 2 minuter. och tidsinställningen blinkar på displayen.

Ugnen stängs av automatiskt.

4. Tryck på valfri knapp eller öppna ugnsluckan för att stänga av ljudsignalen.

5. Vrid vredet till avstängt läge.

SVENSKA

6. Vrid vredet till avstängt läge.

43

7.5 Ställa in funktionen

TIDSFÖRDRÖJNING

1. Ställ in en tillagningsfunktion.

2. Tryck på flera gånger tills börjar blinkar.

3. Tryck på eller för att ställa in minuter och därefter timmar för

KOKTID. Tryck på för att bekräfta.

Displayen visar som blinkar.

4. Tryck på eller för att ställa in timmar och därefter minuter för

SLUTTID. Tryck på för att bekräfta. Displayen visar och den inställda temperaturen.

Ugnen sätts på automatiskt senare, är igång under den inställda KOKTIDEN och stoppar vid SLUTTIDEN.

När den Sluttiden har gått avges en ljudsignal i 2 minuter. och tidsinställningen blinkar på displayen.

Ugnen stängs av.

5. Tryck på valfri knapp eller öppna ugnsluckan för att stänga av ljudsignalen.

8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR

7.6 Ställa in SIGNALUR

Signaluret kan ställas in både när ugnen

är påslagen och avstängd.

1. Tryck på flera gånger tills börjar blinkar.

2. Tryck på eller för att ställa in sekunderna och därefter minuterna.

När tiden du ställt in är längre än 60 minuter, blinkar på displayen.

3. Ställ in timmarna.

4. SIGNALUR startar automatiskt efter fem sekunder.

När 90 % av den inställda tiden har uppnåtts avges en ljudsignal.

5. När den inställda tiden har förflutit hörs en ljudsignal i 2 minuter. "00:00" och blinkar på displayen. Tryck på valfri knapp för att stänga av signalen.

7.7 TIDTAGNING

För att återställa tidtagningsuret, håll inne och . Timern börjar räkna upp igen.

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

8.1 Använda matlagningstermometern

Matlagningstermometern mäter innertemperaturen vid tillagning av kött.

När köttet har nått den inställda temperaturen stängs ugnen av.

Två temperaturer behöver ställas in:

• Ugnstemperaturen. Se tabellen för stekning.

• Innertemperaturen. Se tabellen för innertemperatur.

FÖRSIKTIGHET!

Använd endast matlagningstermometern som medföljer ugnen, eller originalreservdelar.

1. Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.

2. Sätt in matlagningstermometerns spets (med symbolen på skaftet) i mitten av köttet.

3. Sätt i kontakten för matlagningstermometern i uttaget

44 www.electrolux.com

överst i ugnen.

Kontrollera att matlagningstermometern sitter kvar i köttet och i uttaget under tillagningen.

När man använder matlagningstermometern första gången är standardkärntemperaturen

60 °C. När blinkar kan du vrida på temperaturvredet för att ändra den förinställda temperaturen.

Displayen visar matlagningstermometerns symbol och den förinställda innertemperaturen.

4. Tryck på för att spara den nya innertemperaturen, eller vänta i 10 sekunder så sparas inställningen automatiskt.

Den nya förinställda innertemperaturen kommer att visas nästa gång matlagningstermometern används.

När köttet har nått den inställda innertemperaturen blinkar symbolen för matlagningstermometern och matlagningstermometern. Ljudsignalen hörs i två minuter.

5. Tryck på valfri knapp eller öppna ugnsluckan för att stänga av ljudsignalen.

6. Ta ut matlagningstermometerns kontakt ur uttaget. Ta ut köttet från ugnen.

7. Stäng av ugnen.

VARNING!

Var försiktig när du tar ut matlagningstermometerns spets och kontakt.

Matlagningstermometern är varm. Det finns risk för att du bränner dig.

Varje gång du sätter i matlagningstermometern i uttaget behöver du ställa in innertemperaturtiden på nytt. Du kan inte välja varaktighet och sluttid.

När ugnen beräknar föreslagen koktid för första gången blinkar symbolen på displayen. När beräkningen är klar visas koktiden på displayen. Beräkningar utförs i bakgrunden under tillagningen, och koktidsvärdet uppdateras på displayen om nödvändigt.

Du kan ändra temperaturen när som helst under tillagningen:

1. Tryck på :

• en gång - displayen visar den inställda innertemperaturen, som kan ändras inom 5 sekunder om så önskas.

• tre gånger – displayen visar aktuell ugnstemperatur.

• tre gånger - displayen visar den inställda ugnstemperaturen, som kan ändras inom 5 sekunder om så önskas. Denna information visas bara under uppvärmningsfasen.

2. Vrid temperaturvredet för att ändra temperaturen.

8.2 Sätta in tillbehör

Galler:

För in gallret mellan skenorna på ugnsstegen och kontrollera att fötterna är vända nedåt.

Långpanna/ Djup form:

Skjut in långpannan /djupa formen mellan stegparet på ugnsnivån.

SVENSKA 45

Galler och långpanna /djup form tillsammans:

Tryck in långpannan /djupa formen mellan skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på skenorna ovan.

Liten inbuktning upptill ökar säkerheten. Fördjupningarna ger också ett tippskydd. Den höga kanten runt hyllan förhindrar kokkärlen från att glida ner.

9. TILLVALSFUNKTIONER

9.1 Använda barnlåset

När Barnlåset är påslaget kan inte ugnen sättas på av misstag.

1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna

är i avstängt läge.

2. Tryck på och håll inne och samtidigt i 2 sekunder.

Signalen ljuder. SAFE och visas på displayen. Luckan är spärrad.

Symbolen visas på displayen också när pyrolysfunktionen är på.

Upprepa steg 2 för att stänga av

Barnlåset.

9.2 Restvärmeindikering

När ugnen stängs av visas restvärmeindikatorn på displayen om temperaturen i ugnen överstiger 40 °C.

9.3 Säkerhetsavstängning

Av säkerhetsskäl stängs ugnen automatiskt av efter en viss tid, om en ugnsfunktion är igång och du inte ändrar några inställningar.

Temperatur (°C) Avstängningstid

(tim)

30 - 115

120 - 195

12.5

8.5

200 - 245

250 - Maximalt

5.5

3

Efter en automatisk avstängning kan du trycka på valfri knapp för att använda produkten igen.

Automatisk avstängning fungerar inte med funktionerna: matlagningstermometer,

Lampa, Varaktighet, Sluttid.

9.4 Kylfläkt

När ugnen är på, slås fläkten på automatiskt för att hålla ugnens ytor svala. Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten att gå tills ugnen svalnat.

9.5 Säkerhetstermostat

Om ugnen inte fungerar som den ska eller om det finns felaktiga komponenter, kan en farlig överhettning uppstå. För att förhindra detta har ugnen en

46 www.electrolux.com

säkerhetstermostat som stänger av strömtillförseln. Ugnen sätts på igen automatiskt när temperaturen sjunker.

10. TRICKS OCH TIPS

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.

10.1

Tillagningsrekommendationer

Ugnen har fem hyllnivåer.

Räkna hyllnivåerna nedifrån, från ugnens botten.

Din ugn kan ha andra bak-/ stekegenskaper än din gamla ugn.

Tabellen nedan ger standardinställningar för temperatur, tillagningstid och hyllnivå.

Om du inte kan hitta inställningarna för ett visst recept kanske du kan använda inställningarna för ett liknande recept.

Ugnen har ett specialsystem som gör att luften cirkulerar och återanvänder ångan.

Med det här systemet kan man tillaga i

ånga, vilket gör att maten saftig inuti och krispig på utsidan. Detta minskar såväl tillagningstiden som energiförbrukningen.

10.2 Bakning och stekning

Kakor

Livsme‐ del

Över-/Undervärme

Tempera‐ tur (°C)

Varmluft

Ugnsnivå Tempera‐ tur (°C)

170 2 160 Recept där visp‐ ning ingår

Mördeg 170 2 160

Baka kakor

Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den inställda tillagningstiden har gått.

Om du använder två bakplåtar samtidigt, se till att det finns en ledig falsnivå mellan dem.

Tillagning av kött och fisk

Använd en djup form för mat med fett i för att förhindra stänk som inte går att ta bort.

Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.

För att förhindra att det blir för mycket matos under tillagning kan man hälla lite vatten i den djupa formen. För att förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten varje gång det tar slut.

Tillagningstider

Tillagningstiderna beror på vilken typ av mat som ska tillagas samt dess konsistens och volym.

I början rekommenderar vi att man

övervakafar maten under tillagningen.

Hitta de bästa inställningarna (värme, tillagningstid, etc.) för dina kokkärl, recept och volymer när du använder produkten.

Ugnsnivå

Tid (min) Kommen‐ tar

3 (2 och 4) 45 - 60

3 (2 och 4) 20 - 30

I en kak‐ form

I en kak‐ form

SVENSKA 47

Livsme‐ del

Cheese‐ cake

Äppelka‐ ka1)

Strudel

Syltpaj

Sockerka‐ ka

Julkaka /

Rik frukt kaka1)

170

175

170

170

160

Russinka‐ ka1)

Muffins en nivå1)

Muffins två nivå‐ er1)

Muffins tre nivå‐ er1)

Skorpor/ kakor - en nivå

Skorpor/ kakor - två nivåer

-

-

-

175

170

140

Över-/Undervärme

Tempera‐ tur (°C)

170 1

Varmluft

Ugnsnivå Tempera‐ tur (°C)

165

Ugnsnivå

2

Tid (min) Kommen‐ tar

80 - 100

-

-

-

2

3

2

2

2

1

3

3

160

150

165

150

150

160

2 (vänster

+ höger)

2

2 (vänster

+ höger)

2

2

2

150 - 160 3

140 - 150 2 och 4

80 - 100

60 - 80

30 - 40

40 - 50

90 - 120

50 - 60

20 - 30

25 - 35

140 - 150 1, 3 och 5 30 - 45

140 - 150 3

140 - 150 2 och 4

25 - 45

35 - 40

I en kak‐ form (dia‐ meter 26 cm)

I två kak‐ formar (20 cm) på ett galler

På en bakplåt

I en kak‐ form (dia‐ meter 26 cm)

I en kak‐ form (dia‐ meter 26 cm)

I en kak‐ form (dia‐ meter 20 cm)

I en bröd‐ form

På en bakplåt

På en bakplåt

På en bakplåt

På en bakplåt

På en bakplåt

48 www.electrolux.com

Livsme‐ del

Skorpor/ kakor - tre nivåer

Maränger

- en nivå

Maränger

- två nivå‐ er1)

Bullar1)

-

-

Över-/Undervärme

Tempera‐ tur (°C)

120

-

-

Ugnsnivå Tempera‐

3

Varmluft tur (°C)

140 - 150 1, 3 och 5 35 - 45

120

120

Ugnsnivå

3

2 och 4

Tid (min) Kommen‐

80 - 100

80 - 100

tar

På en bakplåt

På en bakplåt

På en bakplåt

Eclair - en nivå

Eclair - två nivåer

Pajer

Tårtbot‐ ten1)

Rågbröd

-

190

190

180

Fruktkaka 160

170

-

3

3

2

1

1

190

170

170

170

150

160

3

3

2 och 4

2

2

2 (vänster

+ höger)

12 - 20

25 - 35

35 - 45

45 - 70

På en bakplåt

På en bakplåt

På en bakplåt

I en kak‐ form (dia‐ meter 20 cm)

110 - 120 I en kak‐ form (dia‐ meter 24 cm)

30 - 50 I en kak‐ form (dia‐ meter 20 cm)

1) Förvärm ugnen i 10 minuter.

Bröd och pizza

Livsme‐ del

Fransk‐ bröd1)

Över-/Undervärme

Tempera‐ tur (°C)

190 1

Varmluft

Ugnsnivå Tempera‐ tur (°C)

190

Ugnsnivå

1

190 1 180 1

Tid (min) Kommen‐

60 - 70

30 - 45

tar

1 - 2 bröd,

500 g per bröd

I en bröd‐ form

SVENSKA 49

Livsme‐ del

Småfrans‐ ka 1)

Över-/Undervärme

Tempera‐ tur (°C)

190 2

Varmluft

Ugnsnivå Tempera‐ tur (°C)

180

Pizza1)

230 - 250 1

Scones1) 200

3

Ugnsnivå

Tid (min) Kommen‐

2 (2 och 4) 25 - 40

230 - 250 1

190 3

10 - 20

10 - 20

tar

6 - 8 stycken på en bakplåt

På en bakplåt el‐ ler en djup form

På en bakplåt

1) Förvärm ugnen i 10 minuter.

Suffléer

Livsme‐ del

Över-/Undervärme

Tempera‐ tur (°C)

Varmluft

Ugnsnivå Tempera‐ tur (°C)

Pajdeg

Vegetarisk paj

200

200

2

2

180

175

Ugnsnivå

2

2

Quiches1) 180

1 180 1

Lasagne1) 180 - 190 2

Cannello‐ ni1)

180 - 190 2

1) Förvärm ugnen i 10 minuter.

Kött

Livsme‐ del

Nötkött

180 - 190 2

180 - 190 2

Över-/Undervärme

Tempera‐ tur (°C)

200 2

Varmluft

Ugnsnivå Tempera‐ tur (°C)

190

Ugnsnivå

2

Fläsk

Kalv

Engelsk rostbiff, röd inuti

180

190

210

2

2

2

180

175

200

2

2

2

Tid (min) Kommen‐

40 - 50

45 - 60

50 - 60

25 - 40

25 - 40

50 - 70

90 - 120

90 - 120

50 - 60

tar

I en form

I en form

I en form

I en form

I en form

Tid (min) Kommen‐ tar

På ett gal‐ ler

På ett gal‐ ler

På ett gal‐ ler

På ett gal‐ ler

50 www.electrolux.com

Livsme‐ del

Engelsk rostbiff, lite röd in‐ uti

Engelsk rostbiff, inte röd in‐ uti

210

Fläskbog 180

Över-/Undervärme

Tempera‐ tur (°C)

210 2

Varmluft

Ugnsnivå Tempera‐ tur (°C)

200

2

2

2

200

170

160 Fläsklägg 180

Lamm

Kyckling

Turkiet

190

220

180

2

2

2

175

200

160

Anka

Gås

Kanin

175

175

190

2

2

2

220

160

175

Ugnsnivå

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

Hare 190 2 175 2

Tid (min) Kommen‐ tar

60 - 70

70 - 75

På ett gal‐ ler

På ett gal‐ ler

120 - 150 Med svål

100 - 120 2 st

110 - 130 Lägg

70 - 85 Hel

210 - 240 Hel

120 - 150 Hel

150 - 200 Hel

60 - 80 Skuren i bitar

150 - 200 Skuren i bitar

90 - 120 Hel Fasan 190 2 175

Fisk

Livsme‐ del

Laxöring/ havsruda

Över-/Undervärme

Tempera‐ tur (°C)

190

Tonfisk/lax 190

Ugnsnivå Tempera‐

2

2

Varmluft tur (°C)

175

175

2

Ugnsnivå

2

2

Tid (min) Kommen‐

40 - 55

35 - 60

tar

3 - 4 fiskar

4 - 6 filéer

10.3 Min Grill

Förvärm ugnen i 3 minuter.

Använd den fjärde hyllpositionen.

Ställ in högsta temperaturen.

SVENSKA 51

Livsmedel

Filéer

Biffstek

Korv

Fläskkotletter

Kyckling (delad i 2 delar) 2

8

4

Mängd

Antal

4

4

Kebab

Kycklingbröst

Hamburgare

Fiskfilé

Varma smörgåsar

Rostat bröd

4

4

6

4

4 - 6

4 - 6

10.4 Varmluftsgrillning

Använd första eller andra hyllnivån.

Nötkött

Förvärm ugnen.

För att beräkna stektiden multiplicerar man tiden som anges i tabellen nedan med centimeter av filéens tjocklek.

Livsmedel Tempera‐ tur (°C)

Engelsk rostbiff eller filé, röd

Tid (min)

190 - 200 5 - 6

Engelsk rostbiff eller filé, medium

Engelsk rostbiff eller filé, välstekt

180 - 190 6 - 8

170 - 180 8 - 10

Fläsk

Livsmedel Tempera‐ tur (°C)

Skinkstek, bog, 1 - 1,5 kg

Tid (min)

160 - 180 90 - 120

-

-

0.4

-

0.4

0.6

-

0.6

1

Vikt (kg)

0.8

0.6

10 - 15

12 - 15

20 - 30

12 - 14

5 - 7

2 - 4

Tid (min)

1:a sidan

12 - 15

10 - 12

12 - 15

12 - 16

30 - 35

Livsmedel Tempera‐ tur (°C)

Kotlett, rev‐ bensspjäll, 1

- 1,5 kg

Tid (min)

170 - 180 60 - 90

Köttfärslim‐ pa, 0,75 - 1 kg

160 - 170 50 - 60

Fläsklägg

(förkokt).

0,75 - 1 kg

150 - 170 90 - 120

Kalv

Livsmedel Tempera‐ tur (°C)

Tid (min)

160 - 180 90 - 120 Kalvstek 1 kg

Kalvstek,

1,5 - 2 kg

160 - 180 120 - 150

-

10 - 12

12 - 14

-

10 - 12

2 - 3

2:a sidan

12 - 14

6 - 8

10 - 12

12 - 14

25 - 30

52 www.electrolux.com

Lamm

Livsmedel Tempera‐ tur (°C)

Lammstek med ben, lammstek, 1

- 1,5 kg

Tid (min)

150 - 170 100 - 120

Lammsadel,

1 - 1,5 kg

160 - 180 40 - 60

Fågel

Livsmedel Tempera‐ tur (°C)

Tid (min)

200 - 220 30 - 50 Kyckling i bi‐ tar, 0,2 -

0,25 kg var‐ dera

190 - 210 35 - 50 Halv kyck‐ ling, 0,4 -

0,5 kg var‐ dera

Hel kyckling,

1 - 1,5 kg

190 - 210 50 - 70

Livsmedel Tempera‐ tur (°C)

Anka, 1,5 -

2 kg

Tid (min)

180 - 200 80 - 100

160 - 180 120 - 180 Gås, 3,5 - 5 kg

Kalkon, 2,5 -

3,5 kg

160 - 180 120 - 150

Kalkon, 4 - 6 kg

140 - 160 150 - 240

Fisk (ångkokning)

Livsmedel Tempera‐ tur (°C)

Hel fisk, 1 -

1,5 kg

Tid (min)

210 - 220 40 - 60

10.5 Varmluft Med Fukt

För bästa resultat ska du följa förslagen som listas i tabellen nedan.

Livsmedel Tillbehör

Bullar, 12 stycken

Bullar, 9 styck‐ en

Fryst pizza,

0,35 kg

Rulltårta långpanna eller djup form långpanna eller djup form galler

Brownie

Soufflé, 6 stycken

Sockerkaksbot‐ ten

Viktoriakaka långpanna eller djup form långpanna eller djup form keramiska ramekiner på galler flan-form på galler gratängform på galler

Temperatur

(°C)

180

180

220

170

175

200

180

170

Ugnsnivå Tid (min)

2

2

2

2

3

3

2

2

20 - 30

30 - 40

10 - 15

25 - 35

25 - 30

25 - 30

15 - 25

40 - 50

SVENSKA 53

Livsmedel Tillbehör

Pocherad fisk,

0,3 kg långpanna eller djup form

Hel fisk, 0,2 kg långpanna eller djup form

Fiskfilé, 0,3 kg pizzaform på galler

Kokt kött, 0,25 kg långpanna eller djup form

Shashlik, 0,5 kg

Cookies, 16 stycken långpanna eller djup form långpanna eller djup form

Macaroons, 20 stycken

Muffins, 12 stycken långpanna eller djup form långpanna eller djup form

Paj, 16 stycken långpanna eller djup form

Kakor, 20 stycken långpanna eller djup form

Tartletter, 8 stycken

Kokta grönsa‐ ker, 0,4 kg

Vegetarisk omelett

Grönsaker, me‐ delhavsstil, 0,7 kg långpanna eller djup form långpanna eller djup form pizzaform på galler långpanna eller djup form

Temperatur

(°C)

180

180

180

200

200

180

180

170

180

150

170

180

200

180

10.6 Upptining

Livsmedel

Kyckling

Vikt (kg) Upptinings‐ tid (min)

1.0

100 - 140

Efteruppti‐ ningstid (min)

20 - 30

Ugnsnivå Tid (min)

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

3

3

4

20 - 25

25 - 35

25 - 30

35 - 45

25 - 30

20 - 30

25 - 35

30 - 40

25 - 30

25 - 35

20 - 30

35 - 45

25 - 30

25 - 30

Kommentar

Kött

Kött

1.0

0.5

100 - 140

90 - 120

20 - 30

20 - 30

Lägg kycklingen på ett upp- och nervänt fat på en stor tallrik. Vänd ef‐ ter halva tiden.

Vänd efter halva tiden.

Vänd efter halva tiden.

54 www.electrolux.com

Livsmedel

Forell

Jordgubbar

Smör

Grädde

Tårta

Vikt (kg) Upptinings‐ tid (min)

1.50

25 - 35

3.0

2.5

2 x 2,0

30 - 40

30 - 40

80 - 100

Efteruppti‐ ningstid (min)

10 - 15

10 - 20

10 - 15

10 - 15

1.4

60 60

Kommentar

-

-

-

-

Det går att vispa grädde

även om delar av den

är något frusen.

10.7 Torkning - Varmluft

Täck smorda plåtar med bakplåtspapper.

För bättre resultat, stanna ugnen efter halva torktiden, öppna luckan och låt det svalna över natten för att fullfölja torkningen.

Grönsaker

För en plåt, använd tredje hyllpositionen.

För två plåtar, använd den första och den fjärde hyllpositionen.

Livsmedel

Bönor

Pepparfrukter

Soppgrönsaker

Champinjoner

Örter

Frukt

Livsmedel Temperatur

(°C)

Tid (t)

Temperatur (°C)

60 - 70

60 - 70

60 - 70

50 - 60

40 - 50

Tid (t)

6 - 8

5 - 6

5 - 6

6 - 8

2 - 3

Plommon

Aprikoser

Äppelskivor

Päron

60 - 70

60 - 70

60 - 70

60 - 70

8 - 10

8 - 10

6 - 8

6 - 9

3

3

Ugnsnivå

1 position

3

3

2 positioner

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

10.8 Tabell matlagningstermometer

Livsmedel

Kalvstek

Kalvlägg

Engelsk rostbiff, röd inuti

Engelsk rostbiff, lite röd inuti

Engelsk rostbiff, inte röd inuti

Fläskbog

Innertemperatur

(°C)

75 - 80

85 - 90

45 - 50

60 - 65

70 - 75

80 - 82

Livsme‐ del

Funktion Tillbe‐ hör

Bakplåt

Ugns‐ nivå

3

Tem‐ pera‐ tur

(°C)

170

Tid (min)

20 - 30 Små bakverk

Över-un‐ dervärme

Små bakverk

Varmluft

Små bakverk

Varmluft

Äppelpaj Över-un‐ dervärme

Bakplåt 3 150 -

160

20 - 35

Bakplåt 2 och

4

150 -

160

20 - 35

Galler 2 180 70 - 90

Äppelpaj Varmluft Galler 2

Socker‐ kaka utan fett

Över-un‐ dervärme

Galler 2

SVENSKA 55

Livsmedel

Fläsklägg

Lamm

Kyckling

Hare

Laxöring/havs‐ ruda

Tonfisk/lax 65 - 70

10.9 Information till provanstalter

Tester enligt IEC 60350-1.

Innertemperatur

(°C)

75 - 80

70 - 75

98

70 - 75

65 - 70

160

170

70 - 90

40 - 50

Kommentar

Lägg 20 små ka‐ kor på en bak‐ plåt.

Lägg 20 små ka‐ kor på en bak‐ plåt.

Lägg 20 små ka‐ kor på en bak‐ plåt.

Använd 2 formar

(diameter 20 cm) som står diago‐ nalt.

Använd 2 formar

(diameter 20 cm) som står diago‐ nalt.

Använd en kak‐ form (26 cm i diameter).

Förvärm ugnen i

10 minuter.

56 www.electrolux.com

Livsme‐ del

Socker‐ kaka utan fett

Socker‐ kaka utan fett

Funktion

Varmluft

Varmluft

Mördeg‐ skakor

Mördeg‐ skakor

Mördeg‐ skakor

Rostat bröd

4 - 6 bi‐ tar

Hambur‐ gare av nötkött

6 bitar,

0,6 kg

Varmluft

Varmluft

Över-un‐ dervärme

Min Grill

Min Grill

Tillbe‐ hör

Galler

Galler

Bakplåt

Bakplåt

Bakplåt

Galler

Galler och lång‐ panna

Ugns‐ nivå

2

Tem‐ pera‐ tur

(°C)

160

2 och

4

3

2 och

4

3

4

4

Tid (min) Kommentar

160

40 - 50

40 - 60

140 -

150

140 -

150

20 - 40

25 - 45

140 -

150

25 - 45 max.

2 - 3 minuter första sidan, 2

- 3 minuter andra sidan max.

20 - 30

-

-

-

Använd en kak‐ form (26 cm i diameter).

Förvärm ugnen i

10 minuter.

Använd en kak‐ form (26 cm i diameter). Dia‐ gonalt placerad.

Förvärm ugnen i

10 minuter.

Förvärm ugnen i

3 minuter.

Placera gallret på den fjärde ni‐ vån och långpan‐ nan på den tred‐ je ugnsnivån.

Vänd maten efter halva tillagnings‐ tiden.

Förvärm ugnen i

3 minuter.

11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

11.1 Anmärkningar om rengöring

Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten och milt rengöringsmedel.

Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.

Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra matrester kan leda till eldsvåda.

Risken är högre för grillpannan.

Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka.

Använd en mjuk duk med varmt vatten

SVENSKA 57

och ett rengöringsmedel. Diska inte tillbehören i diskmaskin.

Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.

Använd inte starka medel, föremål med skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring om du har tillbehör med non stick-beläggning. Det kan skada ytan.

Fukt kan kondensera i ugnen eller på ugnsluckans glas. För att minska kondensen kan du låta ugnen vara på i

10 minuter före tillagning.Torka bort fuktigheten från ugnsutrymmet efter varje användning.

11.2 Ugnar i rostfritt stål eller aluminium

Rengör ugnsluckan endast med en fuktig trasa eller svamp. Torka med en mjuk trasa.

Använd aldrig stålull, syror eller produkter med slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada ugnens ytor.

Rengör ugnens kontrollpanel med samma försiktighet.

11.3 Ta bort ugnsstegarna

Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna tas bort.

FÖRSIKTIGHET!

Var försiktig när du avlägsnar ugnsstegarna.

1. Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.

2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och ta bort den.

1

2

Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd ordning.

11.4 Pyrolys

FÖRSIKTIGHET!

Ta ut alla tillbehör och löstagbara ugnsstegar (i förekommande fall).

Starta inte pyrolysrengöringen om inte ugnsluckan är helt stängd.

På vissa modeller visar displayen ”C3” om detta problem uppstår.

VARNING!

Ugnen blir mycket het. Det finns risk för att du bränner dig.

FÖRSIKTIGHET!

Om andra produkter är monterade i samma skåp får de inte användas samtidigt som pyrolysfunktionen. Det kan skada produkten.

1. Torka av ugnen inuti med en mjuk trasa.

2. Rengör insidan av ugnsluckan med varmt vatten så att inte rester och spill bränner fast.

3. Ställ in pyrolysfunktionen. Se kapitel

"Daglig användning",

"Ugnsfunktioner".

4. När blinkar, tryck på eller för att ställa in pyrolysfunktionens varaktighet:

58 www.electrolux.com

Tillval

P1

P2

Beskrivning

Lätt rengör‐ ing. Varak‐ tighet: 1 tim‐ mar.

Normal re‐ ngöring. Var‐ aktighet: 1 h

30 min.

Tryck på eller vrid temperaturvredet för att starta pyrolysfunktionen.

Du kan använda funktionen SLUTTID för att fördröja rengöringsprocedurens start.

Under pyrolysrengöringen är ugnslampan släckt.

5. När ugnen värmts upp till inställd temperatur låses luckan. På displayen visas och stavarna på värmeindikatorn, tills luckan låses upp igen.

För att stoppa pyrolysrengöringen innan den är klar, vrid funktionsvredet för ugnen till Avläget.

6. När pyrolysrengöringen är klar visar displayen tiden på dagen.

Ugnsluckan förblir låst.

7. Luckan låses upp igen när ugnen svalnat.

11.5 Påminnelse rengöring

För att påminna dig om att pyrolysrengöringen behöver utföras, blinkar PYR på displayen i 10 sekunder varje gång ugnen sätts på och stängs av.

Påminnelsen om rengöring slocknar:

• när pyrolysfunktionen är klar.

• om du trycker på och

samtidigt medan PYR blinkar på displayen.

11.6 Demontering och montering av luckan

Ugnsluckan har tre glasrutor. Du kan ta bort ugnsluckan och de inre glasrutorna för rengöring. Läs hela instruktionerna

"Ta bort och installera luckan" innan du tar bort glasskivorna.

Ugnsluckan kan stängas om du försöker ta bort glasrutorna innan du tar bort ugnsluckan.

FÖRSIKTIGHET!

Använd inte ugnen utan glaspanelerna.

1. Öppna luckan helt och håll i båda gångjärnen.

2. Lyft och vrid spakarna helt på båda gångjärnen

3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den första öppna positionen. Lyft och dra därefter framåt och ta bort luckan från sin plats.

SVENSKA 59

Kontrollera symbolen/skriften på sidan av glaspanelen, varje glaspanel ser olika ut för att förenkla demontering och montering.

När det har installerats korrekt hörs ett klick i lucklisten.

A B

4. Lägg luckan på en mjuk duk på en stabil yta.

5. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av luckans övre kant och tryck inåt för att frigöra klämlåset.

2

B

1

6. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.

7. Håll i glasrutorna i övre kanten och dra försiktigt ut dem en efter en.

Börja med den översta glasrutan. Se till att glasrutorna glider i skårorna hela vägen ut.

8. Rengör glasrutorna med vatten och lite diskmedel. Torka glasrutorna noga. Diska inte glasskivorna i diskmaskin.

När rengöringen är klar, sätt tillbaka glasrutorna och ugnsluckan.

Var noga med att sätta tillbaka glasrutorna (A och B) i rätt ordning.

Se till att den mellersta glasrutan placeras korrekt i sina skåror.

A

B

11.7 Byte av lampan

VARNING!

Risk för elektrisk stöt!

Lampan kan bli mycket varm.

1. Stäng av ugnen.

Vänta tills ugnen har svalnat.

2. Koppla bort ugnen från eluttaget.

3. Lägg en trasa på ugnsbotten.

FÖRSIKTIGHET!

Håll i halogenlampan med en trasa för att förhindra att fett ska komma på lampan.

Baklampan

1. Ta bort lampglaset genom att vrida på det.

2. Rengör lampglaset.

60 www.electrolux.com

3. Byt ut lampan mot en passande lampa som tål upp till 300 °C.

12. FELSÖKNING

4. Sätt tillbaka lampglaset.

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Vad gör jag om...

Problem

Det går inte att aktivera el‐ ler använda ugnen.

Ugnen värms inte upp.

Ugnen värms inte upp.

Ugnen värms inte upp.

Ugnen värms inte upp.

Ugnen värms inte upp.

Ugnen värms inte upp.

Lampan fungerar inte.

Matlagningstermometern fungerar inte.

Tillagningen av maträtter tar för lång tid eller går för fort.

Ånga och kondens avsätts på maten och i ugnen.

Displayen visar "C2".

Möjlig orsak

Ugnen är inte ansluten till strömförsörjningen eller den är ansluten på fel sätt.

Ugnen är avstängd.

Klockan är inte ställd.

Nödvändiga inställningar

är inte gjorda.

Automatisk avstängning är aktiverat.

Barnlåset är aktiverat.

Säkringen har gått.

Lampan är trasig.

Kontakten till matlagnings‐ termometern är inte rätt isatt i uttaget.

Temperaturen är för låg el‐ ler för hög.

Du lät maten stå för länge i ugnen.

Du ville starta pyrolys- eller upptiningsfunktionen, men du tog inte ut matlagnings‐ termometern ur sitt uttag.

Lösning

Kontrollera att ugnen är korrekt ansluten till ström‐ försörjningen (se kopp‐ lingsschemat om tillgäng‐ ligt).

Sätt på ugnen.

Ställ klockan.

Kontrollera att rätt inställ‐ ningar gjorts.

Se "Automatisk avstäng‐ ning".

Se "Användning av Barnlå‐ set".

Kontrollera om säkringen

är orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala med en kvalifi‐ cerad elektriker.

Byt ut lampan.

Sätt in matlagningstermo‐ meterns kontakt så långt in i uttaget det går.

Justera vid behov tempe‐ raturen. Följ instruktioner‐ na i manualen.

Låt inte maträtter stå i ug‐ nen längre än 15 - 20 mi‐ nuter efter att tillagningen

är klar.

Ta bort matlagningstermo‐ meterns kontakt ur uttaget.

SVENSKA 61

Problem

Displayen visar "C2".

På displayen visas "C3".

Displayen visar "F102".

På displayen visas ett fel‐ meddelande som inte står i tabellen.

Produkten är på men värms inte upp. Fläkten ar‐ betar inte. Displayen visar

"Demo".

Möjlig orsak

Du ville starta pyrolys-, upptinings- eller varmhåll‐ ningsfunktionen, men du tog inte ut matlagningster‐ mometern ur sitt uttag.

Rengöringsfunktionen fun‐ gerar inte. Du har inte stängt luckan ordentligt el‐ ler så är luckan trasig.

• Du har inte stängt luck‐ an ordentligt.

• Det elektroniska lucklå‐ set är trasigt.

Lösning

Ta bort matlagningstermo‐ meterns kontakt ur uttaget.

Stäng luckan helt.

Det föreligger ett elektriskt fel.

Demoläget är aktiverat.

• Stäng luckan helt.

• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säk‐ ringsskåpet och slå på den igen.

• Kontakta kundtjänst om

"F102" visas på dis‐ playen igen.

• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säk‐ ringsskåpet och slå på den igen.

• Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen igen.

1. Stäng av ugnen.

2. Håll in knappen .

3. Den första siffran på displayen och Demoindikatorn börjar blinka.

4. Ange koden 2468 ge‐ nom att trycka in knap‐ parna eller för att ändra värdena och tryck på för att be‐ kräfta.

5. Nästa siffra börjar blin‐ ka.

6. Demo-läget avaktive‐ ras när du bekräftar den sista siffran och koden är korrekt.

12.2 Serviceinformation

Kontakta din återförsäljare elleren auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.

Information som kundtjänst behöver finns på märkplåten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte märkskylten från ugnsutrymmet.

62 www.electrolux.com

Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:

Modell (MOD.)

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

.........................................

.........................................

.........................................

13. INSTALLATION

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

13.1 Inbyggd

80

60

520

33

100

600 min. 550

20 min. 560

560

18

546 21

114

4

471

589

594

595

+-1

5

3 min. 1200

70

100

60

33

520 min. 550

20

590 min. 560

560

18

546 21

114

4

471

589

594

5

3

595

+-1 min. 1200

13.2 Montering i skåp

A

B

SVENSKA

Denna produkt levereras med en huvudkontakt och en huvudkabel.

13.4 Kabel

Kabeltyper för installation eller utbyte:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05

VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

För kabeldelen, se den totala effekten

(på märkplåten) och tabellen. Se även tabellen:

63

13.3 Elektrisk installation

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om säkerhetsföreskrifterna i kapitlen om säkerheten inte följs.

Total effekt (W)

max. 1380 max. 2300 max. 3680

Kabeldel (mm²)

3 x 0.75

3 x 1

3 x 1.5

Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2 cm längre än fas och neutral kabel (blå och brun kabel).

14. ENERGIEFFEKTIVITET

14.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014

Leverantörens namn

Modellbeskrivning

Energiindex

Energiklass

Energiförbrukning med en standardrätt, över/ undervärme

Electrolux

EOP601X

81.2

A+

0.93 kWh/program

Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft 0.69 kWh/program

Antal utrymmen 1

Värmekälla Elektricitet

Ljudstyrka

Typ av ugn

Massa

72 l

Inbyggnadsugn

31.0 kg

EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk -

Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och grillar - Funktionsprovning.

14.2 Energibesparing

Denna ugn har funktioner som låter dig spara energi under vanlig matlagning.

64 www.electrolux.com

Allmänna tips

Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd när produkten är påslagen. Öppna inte ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll dörrtätningen ren och se till att den inte har lossnat på något ställe.

Använd metalltallrikar för att förbättra energibesparingen.

Förvärm inte ugnen innan du sätter in maten.

För matlagning som varar längre än 30 minuter ska ugnstemperaturen minskas till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan matlagningstiden går ut, beroende på längden på matlagningen. Restvärmen i ugnen fortsätter laga maten.

Använd restvärmen för att värma annan mat.

Undvik pauser mellan tillagningar när du förbereder flera rätter på en gång.

Laga mat med varmluft

När det är möjligt, använd varmluftsfunktionen för att spara energi.

15. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att

återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

Restvärme

Om ett program med tidvalet Varaktighet eller Sluttid aktiveras och om tillagningstiden är längre än 30 minuter, stängs värmeelementen automatiskt av tidigare med vissa ugnsfunktioner.

Fläkten och lampan fortsätter att vara igång.

För varmhållning av mat

Välj lägsta möjliga temperaturinställning för att använda restvärme och hålla maten varm. Restvärmeindikatorn eller temperaturen visas på displayen.

Varmluft Med Fukt

För att spara energi under tillagningen.

När du använder den här funktionen släcks lampan automatiskt efter 30 sekunder.

produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

*

SVENSKA 65

66 www.electrolux.com

SVENSKA 67

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents