Aeg BPB352021W Brukermanual
BPB352021M
BPB352021W
USER
MANUAL
NO
SV
Bruksanvisning
Dampovn
Bruksanvisning
Ångugn
2
36
2
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON..................................................................................... 2
2. SIKKERHETSANVISNINGER....................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................7
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................... 7
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK....................................................................................... 8
6. DAGLIG BRUK..............................................................................................................9
7. KLOKKEFUNKSJONER............................................................................................. 11
8. BRUKE TILBEHØRET................................................................................................. 12
9. TILLEGGSFUNKSJONER.......................................................................................... 14
10. RÅD OG TIPS...........................................................................................................14
11. STELL OG RENGJØRING.......................................................................................26
12. FEILSØKING............................................................................................................ 30
13. MONTERING........................................................................................................... 32
14. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 34
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
NORSK
3
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på
et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele
tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de ikke
er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det
brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige
deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere
det.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
Bare en kvalifisert person må montere produktet og
skifte ut kabelen.
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører
vedlikehold.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen
for å unngå fare for elektrisk støt.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i
stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til
at glasset blir matt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
farer.
Overflødig søl må fjernes før pyrolytisk rengjøring. Ta
ut alle deler fra ovnen.
For å fjerne hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
Bruk kun matsensoren (steketermometeret) som
anbefales for dette produktet.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Ikke dra eller løft produktet etter
håndtaket.
• Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.
• Monter produktet på et trygt og
egnet sted som oppfyller
monteringskrav.
• Sidene på produktet må være på
høyde med apparater eller enheter av
samme høyde.
• Produktet er utstyrt med et elektrisk
kjølesystem. Det må brukes med den
elektriske strømforsyningen.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis strømkabelen
må erstattes, må dette utføres av vårt
Autoriserte servicesenter.
NORSK
• Ikke la nettkablene berøre eller
komme nær produktets dør, spesielt
ikke når døren er varm.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Bruk egnede isoleringsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
• Lukk døren til produktet helt, før du
setter støpselet i stikkontakten.
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt
eller eksplosjon.
• Dette produktet er kun for
husholdningsbruk.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn
mens det er i bruk.
• Slå av produktet etter hver bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren til
produktet når produktet er i bruk.
Varm damp kan strømme ut.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke belast døren når den er åpen.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
5
• Åpne døren til produktet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
• Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med produktet når
du åpner døren.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i produktet direkte
på bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte
på bunnen av rommet i
produktet.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme produktet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i produktet når
tilberedningen er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
• Misfarge på produktets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
• Bruk en grill – /stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
• Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
• Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
ovnen er på.
• Hvis produktet er montert bak et
møbelpanel (f.eks. en dør), må du
sørge for at døren aldri er lukket når
produktet er i drift. Varme og
fuktighet kan bygge seg opp bak et
lukket møbelpanel og dermed
forårsake skade på produktet,
dekselenheten eller gulvet. Ikke lukk
møbelpanelet før apparatet er helt
avkjølt etter bruk.
6
www.aeg.com
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
• Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte servicesenteret.
• Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
• Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
• Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
• Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med noen form for
vaskemiddel.
2.5 Pyrolytisk rengjøring
ADVARSEL!
Fare for skade / Brann /
Kjemiske utslipp (damp) i
pyrolytisk modus.
Ikke start pyrolysen dersom
Damp Pluss-knappen er
trykket inn.
• Før du utfører en "pyrolytisk
selvrensing"-funksjon eller "første
gangs bruk"-funksjon må du fjerne
følgende fra ovnsrommet:
– eventuelle overflødige matrester,
olje eller fettsøl/-avleiringer.
– alle objekter som kan fjernes
(inkludert hyller, sideskinner osv.
som ble levert med produktet) og
særlig gryter, panner, brett,
redskaper osv. med non-stickbelegg.
• Les nøye alle instruksjoner for
pyrolytisk rengjøring.
• Hold barn unna produktet når den
pyrolytiske rengjøring er i bruk.
Produktet blir svært varmt og varm
luft slippes ut av kjøleventilene i
fronten.
• Pyrolytisk rengjøring er en operasjon
med høy temperatur som kan frigjøre
røyk fra matlagingsrester og
konstruksjonsmaterialer, derfor
anbefales forbrukere på det sterkeste
å:
– sørge for god ventilasjon under
og etter hver pyrolytiske
rengjøring.
– sørge for god ventilasjon under
og etter første gangs bruk ved
maksimum temperaturdrift.
• I motsetning til mennesker, kan noen
fugler og krypdyr være ekstremt
følsomme for potensiell røyk som
frigis under rengjøringen av
pyrolytiske ovner.
– Hold alle kjæledyr (spesielt fugler)
borte fra produktet under og
etter hver pyrolytiske rengjøring,
og bruk først maksimal
temperatur i et godt ventilert
område.
• Små kjæledyr kan også være svært
følsomme for temperaturendringer i
nærheten av pyrolytiske ovner, når
det pyrolytiske
selvrengjøringsprogrammet brukes.
• Non-stick-overflater på gryter, panner,
brett, kjøkkenutstyr, osv. kan skades
av den høye temperaturen ved
pyrolytisk rengjøring i pyrolytiske
ovner, og kan også være en kilde for
et lavt nivå skadelige gasser.
• Røyk som frigis fra alle pyrolytiske
ovner / matrester, er ikke skadelig for
mennesker, inkludert spedbarn eller
personer med medisinske tilstander.
2.6 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
• Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
• Koble strømmen fra produktet før du
skifter lyspære.
NORSK
• Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
2.7 Service
• Kontakt et autorisert servicesenter for
å reparere produktet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
7
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i
produktet.
2.8 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt
1 2
3
4
5
6
5
7
4
12
3
8
9
2
1
11
10
3.2 Tilbehør
• Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
• Stekebrett
Til kaker og kjeks.
• Grill-/stekepanne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Betjeningspanel
Bryter for ovnsfunksjoner
Display
Reguleringsbryter
Varmeelement
Kontakt til steketermometer
Ovnslampe
Vifte
Gravert ovnsrom
Uttakbare brettstiger
Typeskilt
Brettplasseringer
Til baking og steking eller som panne
for å samle opp fett.
• Steketermometer for
kjernetemperatur
For å måle hvor langt maten har
kommet i stekeprosessen.
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Knapper
Sensor felt / Knapp
Funksjon
Beskrivelse
MINUS
For å stille inn tiden.
8
www.aeg.com
Sensor felt / Knapp
Funksjon
Beskrivelse
KLOKKE
For å stille inn en klokkefunksjon.
PLUSS
For å stille inn tiden.
PLUSSDAMP
Slå apparatet på funksjonen Ekte varmluft
PLUS.
4.2 Display
A
G
F
E
B
D
C
A. Timer / Temperatur
B. Varme opp og restvarmeindikator
C. Steketermometer (kun på noen
modeller)
D. Elektronisk dørlås (kun på noen
modeller)
E. Timer/minutter
F. Demofunksjon (bare utvalgte
modeller)
G. Klokkefunksjoner
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Se «Klokkefunksjoner» for å
stille inn nytt klokkeslett.
5.1 Første gangs rengjøring
Fjern alt tilbehør og alle uttakbare
brettstiger fra ovnen.
Se etter i kapittelet "Stell og
rengjøring".
Rengjør ovnen og alt tilbehør før første
gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
5.2 Forvarming
Forvarm den tomme ovnen før første
gangs bruk.
For funksjon. Ekte varmluft
PLUSS se etter i kapittelet
"Daglig bruk», Stille inn
funksjonen: Ekte varmluft
PLUSS«.
1. Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
2. La ovnen være i bruk i 1 time.
3. Velg ovnsfunksjonen
, trykk på Plus
Steam-knappen
og angi maksimal
temperatur.
4. La ovnen være i bruk i 15 minutter.
5. Slå ovnen av og la den avkjøle.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig.
Ovnen kan avgi lukt og røyk. Sørg for
tilstrekkelig ventilasjon i rommet.
NORSK
9
6. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Skjult lås
For å bruke produktet, trykker du på
bryteren. Bryteren kommer ut.
Ovnsfunksjon
Tine
6.2 Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
Påføring
Varmluft Med
Fukt
Ovnen er av.
Av-posisjon
For å redusere oppvarmingstiden.
Hurtigoppvarming
For å bake på opptil tre
brettplasseringer samtidig og for å tørke mat.
Still ovnens temperatur
på 20 – 40 °C lavere enn
for over-/undervarme
Ekte Varmluft / Over-/Undervarme.
Ekte varmluft For å gi fuktighet under
tilberedningen. For å få
PLUSS
riktig farge og sprø skorpe under baking. For å gi
mer saftfullhet under
oppvarming.
Pizzafunksjon
Til å steke pizza. For å
oppnå en mer intens bruning og sprø bunn.
For å bake og steke på
én brettplassering.
Over-/Undervarme (Over-/
Under Varme)
Undervarme
For å bake kaker med
sprø bunn og for å hermetisere.
Påføring
For å tine mat (grønnsaker og frukt). Tiden det
tar å tine avhenger av
mengden og størrelsen
på den frosne maten.
Denne funksjonen er laget med tanke på å spare
energi når man lager
mat. For matlagningsinstruksjonene, se kapitlet
"Råd og tips", Varmluft
Med Fukt. Stekeovnsdøren bør lukkes under tilberedning slik at funksjonen ikke forstyrres, og for
å sikre at ovnen er i drift
med høyest mulig energieffektivitet. Når du bruker denne funksjonen,
kan temperaturen i ovnsrommet variere fra den
angitte temperaturen.
Bruk av restvarme. Varmeeffekten kan reduseres. For generelle anbefalinger for energibesparelser, se kapittelet
«Energieffektivitet», energibesparelser.Denne
funksjonen ble brukt for å
overholde energieffektivitetsklasse i henhold til EN
60350-1. Når du bruker
denne funksjonen, slås
ovnslampen automatisk
av etter 30 sekunder.
Max. Grill
For å grille større mengder flate matvarer og for
å riste brød.
Gratinering
Med Vifte
For å steke store steker
eller fjærkre på én brettplassering. For å gratinere og brune.
10
www.aeg.com
Ovnsfunksjon
Pyrolyse
Påføring
For å slå på pyrolytisk
rengjøring av ovnen.
Denne funksjonen brenner av gjenværende
smuss i ovnen.
6.3 Stille inn en
oppvarmingsfunksjon
1. Vri på knappen for varmefunksjonene
for å velge en ovnsfunksjonene.
2. Vri på kontrollvelgeren for å velge
temperatur .
Lampen lyser når ovnen er i bruk.
3. For å slå ovnen av slår du bryterne til
av-posisjon.
6.4 Bruk funksjonen:Ekte
varmluft PLUSS
Denne funksjonen gir bedre
fuktighetsnivå under tilberedningen.
ADVARSEL!
Brannfare eller skade på
produktet.
Frigitt damp kan føre til brannskader:
• Ikke åpne ovnsdøren når funksjonen
er i drift.
• Åpne ovnsdøren forsiktig etter at
funksjonen er fullført.
Se etter i kapittelet "Råd og
tips".
1. Fyll beholderen med vann.
Hulromspregingens maksimale
kapasitet er 250 ml.
Hulromspregingen skal kun fylles
med vann når ovnen er kald.
FORSIKTIG!
Ikke fyll
hulromspregingen med
vann under tilberedning,
eller mens ovnen er
varm.
2. Legg maten i ovnen og lukk
ovnsdøren.
3. Still inn
-funksjonen.
4. Trykk på Damp Pluss-knappen .
Plus Steam-knappen fungerer kun
sammen med denne funksjonen.
Indikatoren slås på.
5. Drei termostatbryteren for å velge en
temperaturinnstilling.
6. For å slå av ovnen, trykk på Damp
Pluss-knappen , og drei bryterne
til Av-posisjon.
Indikatoren for Plus Steam-knappen slås
av.
7. Fjern vannet fra hulromspregingen.
ADVARSEL!
Kontroller at ovnen er
kald før du fjerner det
gjenværende vannet fra
beholderen.
6.5 Hurtigoppvarming
Hurtigoppvarming gir kortere
oppvarmingstid.
Ikke sett mat i ovnen når
hurtigoppvarming er
aktivert.
1. Drei bryteren for ovnsfunksjoner for å
velge hurtigoppvarming.
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperatur.
Lydsignalet høres når ovnen når den
innstilte temperaturen.
3. Velg en ovnsfunksjon.
6.6 Oppvarmingsindikator
Når ovnsfunksjonen er i drift, vil linjene i
-displayet dukke opp én etter én når
temperaturen i ovnen øker, og de
forsvinner når den minker.
NORSK
11
7. KLOKKEFUNKSJONER
7.1 Tabell over
klokkefunksjoner
Klokkefunksjon
Bruksområde
For å vise eller endre
KLOKKESLETT klokkeslett. Du kan bare
endre klokkeslettet når
ovnen er avslått.
STEKETID
SLUTT
STARTTIDSFORVALG
VARSELUR
For å velge hvor lenge
ovnen virker. Brukes kun
når varmefunksjonen er
stilt inn.
Å stille inn når ovnen slås
av. Brukes kun når varmefunksjonen er stilt inn.
For å kombinere STEKETID og FERDIGTID.
Brukes for innstilling av
varseluret. Denne funksjonen har ingen innvirkning på bruken av ovnen.
Du kan stille inn VARSELURET når som helst, selv
hvis ovnen er slått av.
00:00
Hvis du ikke bruker andre
STOPPEKLOK- klokkefunksjoner, tidsuret
KE
med opptelling overvåke
automatisk hvor lang tid
ovnen virker.
Det starter straks ovnen
slås på.
Tidsuret med opptelling
kan brukes med funksjonene: STEKETID, FERDIGTID, kjernetemperatursensor.
7.2 Stille inn og endre
klokkeslett
Etter første tilkobling til strøm, vent til
displayet viser
blinker.
og "12:00". "12"
1. Trykk på
timene.
eller
for å stille inn
2. Trykk
for å bekrefte og stille inn
minutter.
Displayet viser
"00" blinker.
og innstilt time.
eller
for å stille
3. Trykk på
gjeldende minutter.
4. Trykk på
for å bekrefte, ellers blir
det angitte klokkeslettet lagret
automatisk etter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tiden.
Trykk på
gjentatte ganger, helt til
indikatoren for klokkeslett
blinker i
displayet for å endre klokkeslettet.
7.3 Stille inn STEKETIDfunksjon
1. Velg en varmefunksjon.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Trykk på
eller
for å stille inn
minutter og timer. Trykk på
for å
bekrefte.
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
og tidsinnstilling blinker i
minutter.
displayet. Ovnen slår seg av automatisk.
4. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
5. Vri knappen til av-stillingen.
7.4 Stille inn FERDIGTIDfunksjonen
1. Velg en varmefunksjon.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Trykk på
eller
for å stille inn
timer og minutter. Trykk på
for å
bekrefte.
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
minutter.
og tidsinnstilling blinker i
displayet. Ovnen slår seg av automatisk.
4. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
5. Vri knappen til av-stillingen.
12
www.aeg.com
7.5 Velge TIDSFORSINKELSE
1. Velg en varmefunksjon.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Trykk på
eller
for å stille
minutter og timer for STEKETID.
Trykk på
for å bekrefte.
blinker i displayet.
4. Trykk på
eller
for å stille inn
timer og minutter for FERDIGTID.
Trykk
for å bekrefte. Displayet
og innstilt temperatur.
viser
Ovnen slår seg automatisk på senere,
fungerer bare i en innstilt STEKETID og
stopper ved innstilt FERDIGTID.
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
minutter.
og tidsinnstilling blinker i
displayet. Ovnen slår seg av.
5. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
6. Vri knappen til av-stillingen.
gjentatte ganger til
1. Trykk på
begynner å blinke.
2. Trykk på
eller
for å stille
sekunder og deretter minutter.
Når du velger en tid som er lenger
enn 60 minutter, vil
blinke i
displayet.
3. Juster timene.
4. VARSELURET starter automatisk etter
5 sekunder.
Når 90 % av tiden har gått, høres et
signal.
5. Når den valgte tiden slutter, høres et
signal i to minutter. "00:00" og
blinker i displayet. Trykk på en
vilkårlig knapp for å stoppe signalet.
7.7 STOPPEKLOKKE
For å tilbakestille tidsuret med
opptelling, må du trykke og holde
og
inne. Tidsuret med opptelling starer
opptellingen.
7.6 Stille inn Varselur
Varselur kan både stilles inn når ovnen er
slått av og på.
8. BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Bruke steketermometeret
Steketermometeret måler
kjernetemperaturen i kjøttet. Når kjøttet
er på den innstilte temperaturen, slås
ovnen av.
1. Velg ovnsfunksjon og
ovnstemperatur.
2. Sett spissen på steketermometeret
(med symbolet
på håndtaket)
midt i kjøttet.
3. Sett pluggen til steketermometeret i
kontakten på toppen av ovnsrommet.
To temperaturer må stilles inn:
• Stekeovnstemperaturen. Se
steketabellen.
• Kjernetemperaturen. Se tabell for
steketermometeret.
FORSIKTIG!
Bruk bare
steketermometeret som
følger med ovnen eller
originale reservedeler.
Forsikre deg om at
steketermometeret sitter i kjøttet og i
stikkontakten under tilberedningen.
NORSK
Når du bruker steketermometeret for
første gang, er standard
kjernetemperatur 60 °C. Mens
blinker, kan du endre standard
kjernetemperatur med
temperaturbryteren.
Displayet viser symbolet til
steketermometeret og standard
kjernetemperatur.
4. Trykk
for å lagre den nye
kjernetemperaturen eller vent i 10
sekunder, slik at innstillingen lagres
automatisk.
Den nye innstilte kjernetemperatur vises i
displayet neste gang du bruker
steketermometeret.
Når kjøttet har nådd innstilt
kjernetemperatur, blinker symbolet for
steketermometeret
og standard
kjernetemperatur blinker. Et signal høres
i 2 minutter.
5. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
6. Ta steketermometeret ut av
kontakten. Ta kjøttet ut av ovnen.
7. Slå ovnen av.
ADVARSEL!
Vær forsiktig når du fjerner
spissen og pluggen til
steketermometeret.
Steketermometeret er varmt.
Fare for brannskader.
Hver gang du setter steketermometeret i
kontakten, må du stille inn
kjernetemperatur igjen. Du kan ikke
velge steketid og ferdigtid.
13
kan ved behov endres innenfor 5
sekunder.
• to ganger – displayet viser
gjeldende ovnstemperatur.
• tre ganger – displayet viser den
valgte ovnstemperaturen. Den
kan ved behov endres innenfor 5
sekunder. Denne informasjonen
er bare tilgjengelig i løpet av
oppvarmingsfasen.
2. Drei termostatbryteren for å endre
temperaturen.
8.2 Sette på plass tilbehøret
Rist:
Sett ristene inn mellom sporene på
brettstigen og pass på at foten peker
nedover.
Stekebrett/ langpanne:
Skyv stekebrettet /langpannen inn i
sporene på brettstigene.
Når ovnen kalkulerer foreløpig steketid
blinke i
for første gang, vil symbolet
displayet. Displayet viser varighet på
tilberedningsprosessen når beregningen
er ferdig. Beregningene vil kjøre i
bakgrunnen under tilberedningen, og
steketidsverdien kan oppdateres i
displayet hvis nødvendig.
Du kan endre temperaturen når som
helst i løpet av tilberedningsprosessen:
1. Trykk på :
• én gang – displayet viser den
valgte kjernetemperaturen. Den
Rist og stekebrett / langpanne sammen:
Skyv stekebrettet / langpannen mellom
sporene på brettstigen og risten på
sporene over.
14
www.aeg.com
Små fordypninger øverst for
å øke sikkerheten.
Fordypningene hindrer også
de i å tippe. Den høye
kanten rundt risten
forhindrer at kokekar sklir av
risten.
9. TILLEGGSFUNKSJONER
9.1 Bruke barnesikringen
Når barnelåsen er på ovnen, kan den
ikke slås på ved et uhell.
1. Sørg for at bryteren for
ovnsfunksjoner er i av-posisjonen.
2. Trykk og hold
sekunder.
og
Signalet lyder. SAFE og
skjermen. Døren er låst.
samtidig i to
vises på
Symbolet
vises også på
displayet når Pyrolysefunksjonen er i gang.
For å slå av barnelåsen, gjenta trinn 2.
Temperatur (°C)
Utkoblingstid (t)
120 – 195
8,5
200 – 245
5,5
250 – maksimum
3
Etter en automatisk utkobling, trykk på
hvilken som helst knapp for å slå på
produktet igjen.
Automatisk utkobling virker
ikke med funksjonene:
steketermometer, Belysning,
Steketid, Ferdigtid.
9.2 Restvarmeindikator
9.4 Kjølevifte
Når du slår av ovnen, viser displayet
restvarmeindikatoren hvis temperaturen i
ovnen er over 40 °C.
Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde ovnens
overflater kalde. Når du slår av ovnen, er
kjøleviften aktiv til ovnen er kjølt ned.
9.3 Slår seg av automatisk
Av sikkerhetstilsyn slår produktet seg av
automatisk etter en tid om en
ovnsfunksjon er i drift og du ikke endrer
noen innstillinger.
Temperatur (°C)
Utkoblingstid (t)
30 – 115
12,5
10. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
9.5 Sikkerhetstermostat
Feil bruk av ovnen eller ødelagte
komponenter, kan medføre alvorlig
overopphetelse. For å forhindre dette
har ovnen en sikkerhetstermostat som
avbryter strømforsyningen. Ovnen slår
seg automatisk på igjen når
temperaturen faller.
NORSK
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
10.1 Råd om tilberedning
Stekeovnen har fem
innskyvningsposisjoner.
Tell hylleposisjonene fra bunnen av
ovnen.
Ovnen kan muligens steke på en annen
måte enn den gamle ovnen gjorde.
Oversikten nedenfor inneholder
standardinnstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hylleposisjon.
15
10.2 Innsiden av døren
På innsiden av døren finner du:
• numrene på brettplasseringsrillene.
• informasjon om ovnsfunksjonene,
anbefalte brettplasseringsposisjoner
og temperaturer for retter.
10.3 Ekte varmluft PLUSS
Kaker/bakst/brød
Forvarm den tomme ovnen i 5 minutter.
Bruk stekebrettet.
Bruk den andre brettplasseringen.
Tilsett omtrent 150 ml vann.
Mat
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Ovnen har et spesielt system som gjør at
luften sirkulerer og hele tiden resirkulerer
dampen. Dette systemet gjør det mulig å
tilberede maten med damp, slik at den
blir myk inni og sprø utenpå.
Tilberedningstiden og strømforbruket
reduseres.
Kjeks, scones, croissanter
150 –
180
10 – 20
Focaccia
200 –
210
10 – 20
Pizza
230
10 – 20
Bake kaker
Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av
steketiden er gått.
Rundstykker
200
20 – 25
Brød
180
35 – 40
Hvis du bruker to stekebrett samtidig,
må du la et nivå skille dem.
Formkake, eplepai, ka160 –
nelboller bakt i en kake- 180
form
Hvis du ikke finner opplysningene for en
spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.
30 – 60
Tilberedning av fisk og kjøtt
Bruk en stekepanne som er beregnet på
svært fet mat for å forhindre at ovnen får
permanente flekker.
Frossen ferdigmat
Forvarm den tomme ovnen i 10 minutter.
La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du
skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
Tilsett omtrent 200 ml vann.
For å unngå for mye røyk i ovnen under
steking, tilsetter du litt vann i
stekepannen. For å unngå røykkondens,
tilsett vann hver gang vannet tørker opp.
Steketider
Steketider er avhengig av typen mat,
konsistens og mengde.
I begynnelsen, må du følge med på
maten du tilbereder. Finn de beste
innstillingene (varmeinnstilling,
tilberedningstid, osv.) for kokekar,
oppskriftene og mengdene du bruker
sammen med dette produktet.
Bruk den andre brettplasseringen.
Mat
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Pizza
200 –
210
10 –
20
Croissanter
170 –
180
15 –
25
16
www.aeg.com
Mat
Lasagne
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
180 –
200
35 –
50
Mat
Tid
(min)
Pizza
15 – 25
Ris
15 – 25
Grønnsaker
15 – 25
Matfornyelse
Bruk den andre brettplasseringen.
Steking
Bruk ildfast glassform.
Tilsett omtrent 100 ml vann.
Bruk den andre brettplasseringen.
Still temperaturen til 110 °C.
Tilsett omtrent 200 ml vann.
Mat
Tid
(min)
Rundstykker
10 – 20
Brød
15 – 25
Focaccia
15 – 25
Kjøtt
15 – 25
Makkaronigrateng
15 – 25
Mat
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Roastbiff
200
50 –
60
Kylling
210
60 –
80
Svinestek
180
65 –
80
10.4 Baking og steking
Kaker
Mat
Over-/Under Varme
Ekte Varmluft
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Oppskrifter 170
med sammenvispede ingredienser
2
160
Mørdeig
170
2
Buttermilk- 170
ostekake
Eplepai
(eplepai)1)
170
Tid (min)
Kommentarer
3 (2 og 4)
45 - 60
I en kakeform
160
3 (2 og 4)
20 - 30
I en kakeform
1
165
2
80 - 100
I en kakeform på 26
cm
2
160
2 (venstre
og høyre)
80 - 100
I to kakeformer på
20 cm på
en rist
NORSK
Mat
Over-/Under Varme
Ekte Varmluft
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Temperatur (°C)
Skuffplassering
175
3
150
Syltetøyter- 170
te
2
Formkake
170
Julekake /
17
Tid (min)
Kommentarer
2
60 - 80
På et stekebrett
165
2 (venstre
og høyre)
30 - 40
I en kakeform på 26
cm
2
150
2
40 - 50
I en kakeform på 26
cm
160
2
150
2
90 - 120
I en kakeform på 20
cm
Plommeka- 175
1
160
2
50 - 60
I en brødform
3
150 - 160
3
20 - 30
På et stekebrett
–
140 - 150
2 og 4
25 - 35
På et stekebrett
–
140 - 150
1, 3 og 5
30 - 45
På et stekebrett
Kjeks/gjær- 140
bakst - ett
nivå
3
140 - 150
3
25 - 45
På et stekebrett
Kjeks/gjær- –
bakst - to
nivåer
–
140 - 150
2 og 4
35 - 40
På et stekebrett
Kjeks/gjær- –
bakst - tre
nivåer
–
140 - 150
1, 3 og 5
35 - 45
På et stekebrett
Marengs ett nivå
120
3
120
3
80 - 100
På et stekebrett
Marengs -
–
–
120
2 og 4
80 - 100
På et stekebrett
190
3
190
3
12 - 20
På et stekebrett
Eclairs - ett 190
nivå
3
170
3
25 - 35
På et stekebrett
Strudel
fruktkake1)
ke1)
Småkaker - 170
ett nivå1)
Småkaker - –
to nivåer1)
Småkaker - –
tre nivåer1)
to nivåer1)
Boller1)
18
www.aeg.com
Mat
Over-/Under Varme
Ekte Varmluft
Tid (min)
Kommentarer
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Eclairs- to
nivåer
–
–
170
2 og 4
35 - 45
På et stekebrett
Terter
180
2
170
2
45 - 70
I en kakeform på 20
cm
Fruktkake
160
1
150
2
110 - 120
I en kakeform på 24
cm
Victoria-
170
1
160
2 (venstre
og høyre)
30 - 50
I en kakeform på 20
cm
Tid (min)
Kommentarer
sandwich1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Brød og pizza
Mat
Over-/Under Varme
Ekte Varmluft
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Temperatur (°C)
Skuffplassering
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 stykker á 500
gr. per stk.
Rugbrød
190
1
180
1
30 - 45
I en brødform
Rundstyk-
190
2
180
2 (2 og 4)
25 - 40
6 - 8 små
gjærbakst
på et stekebrett
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
I et stekebrett eller
en grill – /
stekepanne
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
På et stekebrett
Formbrød1)
ker1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
NORSK
19
Gratenger
Mat
Over-/Under Varme
Ekte Varmluft
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Temperatur (°C)
Skuffplassering
200
2
180
Grønnsaks- 200
pudding
2
Quiche1)
180
Lasagne1)
Cannello-
Makaronigrateng
Tid (min)
Kommentarer
2
40 - 50
I en form
175
2
45 - 60
I en form
1
180
1
50 - 60
I en form
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Tid (min)
Kommentarer
ni1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Kjøtt
Mat
Over-/Under Varme
Ekte Varmluft
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Storfekjøtt
200
2
190
2
50 - 70
På en rist
Svinekjøtt
180
2
180
2
90 - 120
På en rist
Kalvekjøtt
190
2
175
2
90 - 120
På en rist
Engelsk
roastbiff,
lett stekt –
rød
210
2
200
2
50 - 60
På en rist
Engelsk
roastbiff,
medium –
rosa
210
2
200
2
60 - 70
På en rist
Engelsk
roastbiff,
godt stekt
– grå
210
2
200
2
70 - 75
På en rist
Svinekjøtt
180
2
170
2
120 - 150
Med skorpe
Svineskank 180
2
160
2
100 - 120
2 stk
Lammekjøtt
190
2
175
2
110 - 130
Lår
Kylling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
20
www.aeg.com
Mat
Over-/Under Varme
Ekte Varmluft
Tid (min)
Kommentarer
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Tyrkia
180
2
160
2
210 - 240
Hel
And
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skåret i skiver
Vill Kanin
190
2
175
2
150 - 200
Skåret i skiver
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Tid (min)
Kommentarer
Fisk
Mat
Over-/Under Varme
Ekte Varmluft
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Temperatur (°C)
Skuffplassering
Ørret/bras- 190
me
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fisk
Tunfisk/
laks
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileter
190
10.5 Min. Grill
Velg maksimumstemperatur.
Forvarm ovnen i 3 minutter.
Bruk den fjerde brettplasseringen.
Mat
Antall
Tid (min)
Deler
Mengde (kg) 1. side
2. side
Fileter
4
0,8
12 – 15
12 – 14
Biffer
4
0,6
10 – 12
6–8
Pølser
8
-
12 – 15
10 – 12
Svinekoteletter
4
0,6
12 – 16
12 – 14
Kylling (delt i 2)
2
1
30 – 35
25 – 30
Spyd
4
-
10 – 15
10 – 12
Kyllingbryst
4
0,4
12 – 15
12 – 14
Hamburger
6
0,6
20 – 30
-
NORSK
Mat
Antall
Tid (min)
Deler
Mengde (kg) 1. side
2. side
Fiskefilét
4
0,4
12 – 14
10 – 12
Grillsmørbrød
4–6
-
5–7
-
Ristet brød
4–6
-
2–4
2–3
10.6 Gratinering Med Vifte
Bruk den første eller den andre
brettplasseringen.
Storfekjøtt
Forvarm ovnen.
For å beregne steketid ganger man tid
angitt i tabellen nedenfor med
centimeter tykkelse på fileten.
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Svineknoke
(forhåndskokt), 0,75
kg – 1 kg
150 – 170
90 – 120
Kalvekjøtt
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Roastbiff eller filetstek,
lett stekt
190 – 200
5–6
Kalvestek, 1
kg
160 – 180
90 – 120
120 – 150
180 – 190
6–8
Knoke av
kalv, 1,5 – 2
kg
160 – 180
Roastbiff eller filetstek,
medium
Roastbiff eller filet, godt
stekt
170 – 180
8 – 10
Temperatur (°C)
Tid (min)
Svinekjøtt
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skulder, nak- 160 – 180
ke, skinkeknoke, 1 – 1,5
kg
90 – 120
Kotelett, rib- 170 – 180
be, 1 – 1,5 kg
60 – 90
Kjøttpudding, 0,75 kg
– 1 kg
50 – 60
160 – 170
Lammekjøtt
Mat
Lammestek
150 – 170
med ben,
lammestek, 1
– 1,5 kg
100 – 120
Lammesadel 160 – 180
med ben, 1 –
1,5 kg
40 – 60
Fjærkre
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Stykker av
fjærkre, 0,2–
0,25 kg hver
200 – 220
30 – 50
21
22
www.aeg.com
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Halv kylling,
0,4 – 0,5 kg
hver
190 – 210
35 – 50
Kalkun, 4 – 6
kg
140 – 160
150 – 240
Kylling, høns, 190 – 210
1 – 1,5 kg
50 – 70
Mat
Tid (min)
And, 1,5 – 2
kg
180 – 200
80 – 100
Temperatur (°C)
210 – 220
40 – 60
Gås, 3,5 – 5
kg
160 – 180
120 – 180
Hel fisk, 1 –
1,5 kg
Kalkun, 2,5 –
3,5 kg
160 – 180
120 – 150
Fisk (dampet)
10.7 Varmluft Med Fukt
Følg forslagene i tabellen
nedenfor for best mulig
resultat.
Mat
Tilbehør
Temperatur
(°C)
Skuffplassering
Tid (min)
Søt gjærbakst,
12 stykker
stekebrett eller langpanne
180
2
20 – 30
Rundstykker, 9
stykker
stekebrett eller langpanne
180
2
30 – 40
Frossenpizza,
0,35 kg
rist
220
2
10 – 15
Rullekake
stekebrett eller langpanne
170
2
25 – 35
Brownie
stekebrett eller langpanne
175
3
25 – 30
Sufflè, 6 stykker
keramisk ildfast form på
rist
200
3
25 – 30
Puddingbase
gratengbase på rist
180
2
15 – 25
Victoriasandwich
bakeform på rist
170
2
40 – 50
Posjert fisk, 0,3
kg
stekebrett eller langpanne
180
3
20 – 25
Hel fisk, 0,2 kg
stekebrett eller langpanne
180
3
25 – 35
180
3
25 – 30
Fiskefilét, 0,3 kg pizzaform på rist
NORSK
Mat
Tilbehør
Temperatur
(°C)
Skuffplassering
Tid (min)
Posjert kjøtt,
0,25 kg
stekebrett eller langpanne
200
3
35 – 45
Shashlik, 0,5 kg
stekebrett eller langpanne
200
3
25 – 30
Cookies, 16
stykker
stekebrett eller langpanne
180
2
20 – 30
Makroner, 20
stykker
stekebrett eller langpanne
180
2
25 – 35
Muffins, 12 styk- stekebrett eller langpanker
ne
170
2
30 – 40
Smakfull butterdeig, 16 stykker
stekebrett eller langpanne
180
2
25 – 30
Kjeks med liten
skorpe, 20 stykker
stekebrett eller langpanne
150
2
25 – 35
Småkaker, 8
stykker
stekebrett eller langpanne
170
2
20 – 30
Posjerte grønnsaker, 0,4 kg
stekebrett eller langpanne
180
3
35 – 45
Vegetariansk
omelett
pizzaform på rist
200
3
25 – 30
Grønnsaker,
middelhav 0,7
kg
stekebrett eller langpanne
180
4
25 – 30
23
10.8 Tine
Mat
Mengde
(kg)
Opptiningstid (min)
Ettertiningstid
(min)
Kommentarer
Kylling
1,0
100 – 140
20 – 30
Legg kyllingen på et omvendt tefat på en stor tallerken. Snu etter halve
steketiden.
Kjøtt
1,0
100 – 140
20 – 30
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
0,5
90 – 120
20 – 30
Snu etter halve steketiden.
Ørret
1,50
25 – 35
10 – 15
–
24
www.aeg.com
Mat
Mengde
(kg)
Opptiningstid (min)
Ettertiningstid
(min)
Kommentarer
Jordbær
3,0
30 – 40
10 – 20
–
Smør
2,5
30 – 40
10 – 15
–
Fløte
2 x 2,0
80 – 100
10 – 15
Kremfløten kan piskes når
den fremdeles er en tanke frossen.
Bløtkake
1,4
60
60
–
10.9 Tørking - Ekte Varmluft
Bruk brett som er belagt med bakepapir
eller annet som tåler fett.
den kjøle seg ned en natt for å fullføre
tørkingen.
For et bedre resultat, stopp ovnen
halvveis i tørketiden, åpne døren og la
Grønnsaker
Bruk den tredje brettplasseringen for ett brett.
For 2 brett bruker du den første og fjerde brettplasseringen.
Mat
Temperatur (°C)
Tid (t)
Bønner
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Suppegrønnsaker
60 - 70
5-6
Sjampinjonger
50 - 60
6-8
Urter
40 - 50
2-3
Frukt
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Plommer
60 - 70
Aprikoser
Skuffplassering
1 posisjon
2 posisjoner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Epleskiver
60 - 70
6-8
3
1/4
Pærer
60 - 70
6-9
3
1/4
NORSK
10.10 Tabell for
steketermometer
Mat
Kjernetemperatur for
maten (°C)
Kalvekjøtt
75 – 80
Kalveknoke
85 – 90
Engelsk roastbiff, 45 – 50
lett stekt – rød
Engelsk roastbiff, 60 – 65
medium – rosa
Mat
Kjernetemperatur for
maten (°C)
Svinekjøtt
75 – 80
Lammekjøtt
70 – 75
Kylling
98
Vill Kanin
70 – 75
Ørret/brasme
65 – 70
Tunfisk/laks
65 – 70
Engelsk roastbiff, 70 – 75
godt stekt – grå
10.11 Informasjon for
testinstitutter
Svinekjøtt
Tester i henhold til IEC 60350-1.
80 – 82
Mat
Funksjon
Liten kake
Tilbehør
25
Skuff- Templasse- peraring
tur
(°C)
Tid (min)
Kommentarer
Over-/
StekeUndervarme brett
3
170
20 – 30
Plasser 20 småkaker per bakebrett.
Liten kake
Ekte Varmluft
Stekebrett
3
150 –
160
20 – 35
Plasser 20 småkaker per bakebrett.
Liten kake
Ekte Varmluft
Stekebrett
2 og 4 150 –
160
20 – 35
Plasser 20 småkaker per bakebrett.
Eplepai
Over-/
Rist
Undervarme
2
180
70 – 90
Bruk to bokser (20
cm diameter), diagonalt forskjøvet.
Eplepai
Ekte Varmluft
Rist
2
160
70 – 90
Bruk to bokser (20
cm diameter), diagonalt forskjøvet.
Formkake Over-/
Rist
Undervarme
2
170
40 – 50
Bruk en kakeform
(26 cm diameter).
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Formkake Ekte Varmluft
2
160
40 – 50
Bruk en kakeform
(26 cm diameter).
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Rist
26
www.aeg.com
Mat
Funksjon
Tilbehør
Skuff- Templasse- peraring
tur
(°C)
Tid (min)
Kommentarer
Formkake Ekte Varmluft
Rist
2 og 4 160
40 – 60
Bruk en kakeform
(26 cm diameter).
Diagonalt forskjøvet.
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Kortbrød
Ekte Varmluft
Stekebrett
3
140 –
150
20 – 40
–
Kortbrød
Ekte Varmluft
Stekebrett
2 og 4 140 –
150
25 – 45
–
Kortbrød
Over-/
StekeUndervarme brett
3
140 –
150
25 – 45
–
Ristet
Min. Grill
brød
4 – 6 stykker
Rist
4
maks.
2 – 3 minutter Forvarm ovnen i 3
første side, 2 – minutter.
3 minutter på
den andre siden
Biffburger
6 stykker,
0,6 kg
Rist og
langpannen
4
maks.
20 – 30
Min. Grill
Plasser risten på
fjerde nivå og
langpannen på
ovnens tredje nivå. Snu maten
halvveis inn i steketiden.
Forvarm ovnen i 3
minutter.
11. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
11.1 Merknader om rengjøring
Rengjør ovnens forside med en myk klut
med varmt vann og et mildt
vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk et
dedikert vaskemiddel.
Rengjør ovnsinteriøret etter hver bruk.
Fettoppsamling eller andre matrester
kan føre til brann. Risikoen er høyere for
grillpannen.
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la
det tørke. Bruk en myk klut med varmt
vann og vaskemiddel. Ikke rengjør
tilbehøret i oppvaskmaskinen.
Rengjør hardnakket smuss med
ovnsrens.
Hvis du har tilbehør med slippbelegg,
må du ikke rengjøre det med slipende
vaskemidler, skarpe redskaper eller i
oppvaskmaskin. Det kan forårsake skade
på slippbelegget.
NORSK
Fuktighet kan kondensere inne i ovnen
eller på glasspanelene på døren. For å
redusere kondensen, kan du la ovnen stå
på i 10 minutter før du setter inn
maten.Rens fuktigheten fra sporet etter
bruk hver gang.
27
2. Trekk den bakre delen av
ovnsstigene ut fra veggen og ta den
ut.
1
2
11.2 Ovner i rustfritt stål eller
aluminium
Rengjør ovnsdøren kun med en våt klut
eller svamp. Tørk av med en myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre eller
skurende produkter, da de kan skade
overflaten. Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme måte.
11.3 Rengjøring av
ovnsrommet
Rengjøringsprosedyren fjerner kalkrester
fra ovnsrommet etter damptilberedning.
For funksjonen: Ekte
varmluft PLUSS anbefaler vi
at du utfører
rengjøringsprosessen minst
etter hver 5.-10. -syklus.
1. Hell 250 ml hvit eddik i ovnsrommet
nederst i ovnen.
Bruk maks 6 % eddik uten
tilsetningsmidler.
2. La eddiken løse opp kalkrestene i
romtemperatur i 30 minutter.
3. Rengjør ovnsrommet med lunkent
vann og en myk klut.
11.4 Fjerne hyllestøttene
Fjern hylestøttene.
FORSIKTIG!
Vær forsiktig når du fjerner
ovnsstigene.
1. Trekk den fremre delen av ovnsstigen
ut fra sideveggen.
Monter tilleggsutstyret som er blitt
fjernet i omvendt rekkefølge.
11.5 Pyrolyse
FORSIKTIG!
Ikke start pyrolysen dersom
Damp Pluss-knappen er
trykket inn.
FORSIKTIG!
Fjern alt tilbehør og alle
uttakbare hyllestøtter.
Ikke start den pyrolytiske
rengjøringen om du ikke har
lukket ovnsdøren helt. På
enkelte modeller viser
displayet "C3" når denne
feilen oppstår.
ADVARSEL!
Ovnen blir svært varm. Fare
for brannskader.
FORSIKTIG!
Hvis det er andre produkter
montert i samme kabinett,
må du ikke bruke disse når
pyrolysefunksjonen er
aktivert. Dette kan skade
produktet.
1. Tørk av hulrommet med en våt og
myk klut.
2. Rengjør dørens innside med varmt
vann for å unngå at rester brenner
seg fast på grunn av den varme
luften.
3. Sett på pyrolyse-funksjonen. Se etter
i kapitlet "Daglig bruk»,
«Ovnfunksjoner».
28
www.aeg.com
4. Når
blinker, trykk på
eller
for å stille inn pyrolysevarighet:
Tilvalg
Beskrivelse
P1
Lett
rengjøring.
Steketid: 1 t.
P2
Normal
rengjøring.
Steketid: 1 t
30 min.
dørglasspanelet for å rengjøre dem. Les
hele «Fjerning og montering av døren»instruksjonen før du fjerner glassene.
Ovnsdøren kan smelle igjen
hvis du prøver å ta ut
glassene før du fjerner
ovnsdøren.
FORSIKTIG!
Ikke bruk ovnen uten
glassene.
1. Åpne døren helt og hold begge
hengsler.
Trykk på
eller vri temperaturbryteren
for å begynne pyrolysen.
Du kan bruke Sluttfunksjonen for å velge
starttid for rengjøringen.
Under pyrolyse er ovnslampen slått av.
5. Når ovnen står på den innstilte
temperaturen, låses døren. Displayet
og linjene på
viser
varmeindikatoren til døren låses opp.
For å stoppe pyrolyserengjøringen
før den er ferdig, må du dreie
bryteren for ovnsfunksjoner til avposisjon ("OFF").
6. Etter at selvrengjøringen med
pyrolyse er ferdig, viser displayet
klokkeslettet. Ovnsdøren forblir låst.
7. Døren kan åpnes så snart ovnen er
avkjølt.
2. Løft og drei spakene helt på begge
hengsler.
11.6 Husk å rengjøre
For å minne deg på at pyrolytisk
rengjøring er nødvendig vil PYR blinke i
displayet i 10 sekunder etter aktivering
og deaktivering av ovnen.
Påminneren for "Husk å
rengjøre!" slukkes:
• etter at pyrolysen er
ferdig.
• hvis du trykker på
og
samtidig mens PYR
blinker i displayet.
11.7 Fjerning og montering av
døren
Ovnsdøren har tre glass.Du kan ta av
ovnsdøren og det innvendige
3. Lukk ovnsdøren til første åpne
posisjon. Trekk og løft så døren
utover og ta den ut av holderen.
NORSK
29
glasspanelet, hver av glassene ser
forskjellig ut for å gjøre demontering og
montering enklere.
Dørlisten klikker når den installeres riktig.
A
B
4. Legg døren på et mykt tøystykke på
et stabilt underlag.
5. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å
frigjøre klipslåsen.
Pass på at du setter det midterste
glasspanelet riktig i holderne.
2
A
B
B
1
6. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
7. Hold dørens glass på den øverste
kanten og trekk dem forsiktig ut én
etter en. Begynn med det øverste
panelet. Påse at glasset skyves helt ut
av støttene.
8. Rengjør glassene med vann og såpe.
Tørk glasspanelet omhyggelig. Ikke
rengjør glassene i oppvaskmaskinen.
Når rengjøringen er ferdig, monterer du
glassene og ovnsdøren igjen.
Pass på at du setter glassene (A og B) på
plass igjen i riktig rekkefølge. Se etter
symbolet/skriften på siden av
11.8 Skifte lyspære
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
Lampen kan være varm.
1. Slå ovnen av.
Vent til ovnen er avkjølt.
2. Koble fra strømtilførselen til ovnen.
3. Legg en klut på bunnen i
ovnsrommet.
FORSIKTIG!
Bruk alltid en klut når du skal
holde halogenlampen, for å
forhindre at fettrester
brenner seg fast på lampen.
Baklampe
1. Drei glassdekselet for å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C .
4. Monter glassdekselet.
30
www.aeg.com
12. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
12.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller be- Ovnen er ikke koblet til en
tjene ovnen.
strømforsyning eller er koblet feil.
Sjekk om produktet er koblet til strømnettet på riktig
måte (se koblingsskjema).
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er
ikke valgt.
Sørg for at innstillingene er
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utkoplings- Se "Automatisk utkopling".
funksjonen er aktivert.
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Bruke barnesikringen".
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Lampen virker ikke.
Pæren er defekt.
Erstatt lyspæren.
Steketermometeret virker ik- Pluggen til steketermomete- Plasser pluggen til steketerke.
ret er ikke korrekt satt inn i
mometeret så langt som mukontakten.
lig inn i kontakten.
Det tar for lang tid å tilberede maten eller den blir for
fort ferdigstekt.
Temperaturen er for lav eller Juster temperaturen om
for høy.
nødvendig. Følg rådene i
bruksanvisningen.
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovnsrommet.
Du har latt retten stå for lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20 minutter etter at tilberedningen er ferdig.
Displayet viser "C2".
Du vil starte pyrolyse- eller
tinefunksjonen men har ikke
tatt ut pluggen til steketermometeret fra kontakten.
Ta steketermometeret ut av
kontakten.
Displayet viser "C3".
Rengjøringsfunksjonen virker Lukk døren helt.
ikke. Du lukket ikke døren
helt eller den elektroniske
dørlåsen er defekt.
NORSK
31
Problem
Mulig årsak
Løsning
Displayet viser "F102".
• Du lukket ikke døren helt. • Lukk døren helt.
• Den elektroniske dørlå• Deaktiver ovnen med siksen er defekt.
ringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen
og aktiver den igjen.
• Hvis displayet viser
"F102" igjen, må du kontakte kundeservice.
Displayet viser en feilkode
som ikke står i denne tabellen.
Det er en elektrisk feil.
• Deaktiver ovnen med sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen
og aktiver den igjen.
• Hvis displayet viser feilkoden igjen, må du kontakte kundeservice.
Det er ingen god tilberedningsytelse når du bruker
funksjonen: Ekte varmluft
PLUSS.
Du slo ikke på funksjonen:
Ekte varmluft PLUSS.
Se Aktivere funksjonen: Ekte
varmluft PLUSS.
Det er ingen god tilberedningsytelse når du bruker
funksjonen: Ekte varmluft
PLUSS.
Du slo ikke på funksjonen:
Ekte varmluft PLUSS med
Plus Steam-knappen.
Se Aktivere funksjonen: Ekte
varmluft PLUSS.
Det er ingen god tilberedningsytelse når du bruker
funksjonen: Ekte varmluft
PLUSS.
Du fylte ikke hulromspregingen med vann.
Se Aktivere funksjonen: Ekte
varmluft PLUSS.
Du vil aktivere funksjonen
Ekte varmluft, men indikatoren for Pluss damp-knappen
er på.
Funksjonen Ekte varmluft
PLUSS er i brukt.
Trykk på Pluss damp-knap-
Du ønsker å aktivere rengjøringsfunksjonen, men displayet viser "C4".
Plus Steam-knappen er trykket inn.
Trykk på Plus Steam-knappen igjen.
Vannet i hulromspregingen
koker ikke.
Temperaturen er for lav.
Still temperaturen til minst
110 °C.
Se etter i kapittelet "Råd og
tips".
pen
for å stoppe funksjonen Ekte varmluft PLUSS.
32
www.aeg.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Vannet kommer ut av hulromspregingen.
Det er for mye vann i hulromspregingen.
Deaktiver ovnen og kontroller at produktet er kaldt.
Tørk opp vannet med en klut
eller svamp. Tilsett riktig
mengde vann i hulromspregingen. Se den spesifikke
prosedyren.
Produktet er slått på og blir Demofunksjonen er aktivert.
ikke varm. Viften går ikke. Displayet viser "Demo".
1.
2.
3.
4.
Slå av ovnen.
Trykk og hold knappen
.
Det første tallet på displayet ok Demo-indikatoren begynner å blinke.
Skriv inn koden 2468 ved
å trykke på knappen
eller
5.
6.
12.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
for
diene, og trykk på
å bekrefte.
Det neste tallet begynner å blinke.
Demo-modus deaktiveres når du bekrefter det
siste tallet og koden er
riktig.
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
for å endre ver-
NORSK
33
13.1 Innbygging
546
min. 550
21
560
80
20
600
60 520
33
114
4
18
589
471 594
min. 560
100
200
595
+-1
5
3
min. 1200
546
70
min. 550
20
60
520
33
114
4
18
590
100
21
560
min. 560
589
471 594
200
595
+-1
5
3
min. 1200
13.2 Feste produktet til skapet
A
B
13.3 Elektrisk installasjon
Produsenten er ikke
ansvarlig om du ikke følger
sikkerhetsreglene i kapitlene
om sikkerhet.
Produktet leveres med støpsel og
strømledning.
13.4 Ledning
Anvendelige kabeltyper for montering
eller utskiftning:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
34
www.aeg.com
For ledningsavsnittet henvises det til den
nominelle effekten på typeskiltet. Du kan
også se etter i tabellen:
Nominell effekt
(W)
Ledningsavsnittet
(mm²)
maks 1380
3 x 0.75
maks 2300
3x1
Nominell effekt
(W)
Ledningsavsnittet
(mm²)
maks 3680
3 x 1.5
Jordledningen (grønn/gul kabel) må
være ca. 2 cm lenger enn den nøytraleog fase-ledningen (blå og brune kabler).
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktbeskrivelse og informasjon i henhold til EU
65-66/2014
Leverandørens navn
AEG
Modellidentifikasjon
BPB352021M
BPB352021W
Energieffektivitetsindeks
81.2
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbruk med standard matmengde, over- og
undervarme
0.93 kWh/syklus
Energiforbruk med standard matmengde, viftetvunget modus
0.69 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
72 l
Type ovn
Innebygd ovn
Masse
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater
– Del 1: Typer, ovner, dampovner og
griller – metoder for måling av ytelse.
14.2 Energisparende
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
energi under matlaging.
Generelle tips
Sørg for at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens ovnen er på. Ikke åpne døren for
ofte under matlaging. Hold
BPB352021M
31.8 kg
BPB352021W
31.6 kg
dørpakningen ren og sørg for at den
sitter godt på plass.
Bruk metalltallerkener for å forbedre
energisparing.
Sett om mulig maten i ovnen uten
forvarming.
Sett ned ovnstemperaturen når
steketiden er lengre enn 30 minutter,
3-10 minutter før slutten av steketiden,
avhengig av hvor lang den er.
Restvarmen i ovnen vil fortsette å steke.
NORSK
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare energi.
Restvarme
Ved noen ovnsfunksjoner, hvis
programmet med Steketid eller Ferdigtid
er aktivert og tilberedningstiden er
lengre enn 30 minutter, deaktiveres
varmeelementene automatisk tidligere i
enkelte ovnsfunksjoner.
Viften og lampen vil fortsette drift.
Holde maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
temperaturinnstilling. Displayet viser
restvarmeindikatoren eller temperaturen.
Varmluft Med Fukt
Funksjonen er laget med tanke på å
spare energi når man lager mat.
Når du bruker denne funksjonen, slås
ovnslampen automatisk av etter 30
sekunder.
15. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
35
36
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................36
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 38
3. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 41
4. KONTROLLPANELEN............................................................................................... 42
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING................................................................................42
6. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 43
7. KLOCKFUNKTIONER................................................................................................ 45
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR............................................................................... 46
9. TILLVALSFUNKTIONER.............................................................................................48
10. TRICKS OCH TIPS................................................................................................... 49
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 60
12. FELSÖKNING.......................................................................................................... 64
13. INSTALLATION........................................................................................................67
14. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 68
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
SVENSKA
37
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
38
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
• Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
SVENSKA
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
39
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
40
www.aeg.com
• Om apparaten installeras i till
exempel ett skåp, se till att
skåpsdörren aldrig är stängd när
apparaten är i drift. Värme och fukt
kan byggas upp bakom en stängd
dörr/lucka och orsaka efterföljande
skador på apparaten, bostaden eller
golvet. Stäng inte luckan förrän
apparaten har svalnat helt efter
användning.
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
•
•
•
•
•
2.5 Pyrolysrengöring
VARNING!
Risk för skador / brand /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
Starta inte
pyrolysrengöringen om Plus
Steam-knappen är intryckt.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion
•
•
för Första användningstillfället ska du
ta ut följande ur ugnsutrymmet:
– alla överblivna matrester, oljeeller fettspill/rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor som medföljer
produkten) och särskilt kastruller,
pannor, brickor, köksredskap som
är behandlade med en non-stickbeläggning.
Läs noggrant alla anvisningar om
pyrolysrengöring.
Håll barn och husdjur borta från
produkten när pyrolysrengöring är
igång.
Ugnen blir mycket varm och varm luft
släpps ut från ventilerna.
Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och
efter varje pyrolysrengöring.
– tillse god ventilation under och
efter första användningstillfället
vid användning vid maximal
temperatur.
Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
pyrolysugnar.
– Se till att inte husdjur (särskilt
fåglar) kommer i produktens
närhet under och efter
pyrolysrengöringen. Detta gäller
även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla pyrolysugnar när det pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga temperaturen
vid pyrolytisk rengöring och kan även
släppa ut skadliga ångor i små
mängder.
Ångor som släpps ut från
pyrolysugnar/matlagningsrester är
inte skadliga för människor, inklusive
barn eller personer med sjukdom.
SVENSKA
2.6 Lampa inuti produkten
• Använd endast originaldelar.
2.8 Kassering
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
2.7 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1 2
3
4
5
6
5
7
4
12
3
8
9
2
1
11
10
3.2 Tillbehör
• Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt
För kakor och småkakor.
• Långpanna
41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Display
Kontrollvred
Värmeelement
Uttag för matlagningstermometern
Lampa
Fläkt
Ugnsutrymmets prägling
Ugnsstege, löstagbar
Typskylt
Ugnsnivåer
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer
För att mäta temperaturen inuti
maten.
42
www.aeg.com
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Knappar
Sensorfält/knapp
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
KLOCKA
Ställa in en klockfunktion.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
PLUS STEAM
Sätta på Varmluft PLUS-funktionen.
4.2 Display
A
G
F
E
B
D
C
A. Timer / Temperatur
B. Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
C. Matlagningstermometer (endast
vissa modeller)
D. Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
E. Timmar / minuter
F. Demo-läge (endast vissa modeller)
G. Klockfunktioner
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet
"Klockfunktioner" för att
ställa in tiden.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.2 Förvärmning
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
innan du använder den första gången.
För funktion: Varmluft PLUS
se kapitel "Daglig
användning", Ställa in
funktionen: Varmluft PLUS".
1. Välj funktionen
och maximal
temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Välj funktionen
, tryck på Plus
Steam-knappen och ställ in
maximal temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
5. Stäng av ugnen och låt den svalna.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Se till att
ventilationen är tillräcklig i rummet.
SVENSKA
43
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Ugnsfunktion
6.1 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
Upptining
6.2 Tillagningsfunktioner
Ugnsfunktion
Program
Ugnen är avstängd.
Varmluft Med
Fukt
Avstängt läge
För att minska uppvärmningstiden.
Snabbstart
För att baka på upp till
tre hyllpositioner samtidigt och för att torka mat.
Ställ in på 20 - 40 °C lägre
än för Över-undervärme.
För att tillsätta fuktighet
under tillagningen. För
Varmluft /
Varmluft PLUS att få den rätta färgen
och krispigheten under
gräddning. För att få rätten saftigare under uppvärmning.
Pizza/Paj
För att tillaga pizza. För
att bryna ordentligt och
få en knaprig botten.
För bakning och stekning
på en ugnsnivå.
Över-undervärme (Över-/
Undervärme)
Undervärme
Max Grill
För bakning av kakor
med knaprig botten och
för att torka mat.
Program
För att tina mat (grönsaker och frukt). Upptiningstiden beror på
mängden och storleken
på det frysta livsmedlet.
Denna funktionen är för
att spara energi under
tillagningen. För matlagningsinstruktioner, se kapitlet "Råd och Tips"
Varmluft Med Fukt. Ugnsdörren ska stängas under
tillagningen så att funktionen inte avbryts och
att ugnen fungerar med
högsta möjliga energieffektivitet. När du använder den här funktionen
kan temperaturen i ugnen skilja sig från inställd
temperatur. Restvärmen
änvänds.Värmeeffekten
kan vara reducerad. För
allmänna energibesparingsrekommendationer
hänvisas till kapitel "Energieffektivitet", Energibesparing.Denna funktion
användes för att följa
energieffektivitetsklassen
enligt EN 60350-1. När
du använder den här
funktionen släcks lampan
automatiskt efter 30 sekunder.
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder
och för rostning av bröd.
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött
Varmluftsgrill- eller fågel med ben. För
att bryna och göra graning
tänger.
44
www.aeg.com
Ugnsfunktion
Pyrolys
Program
För att sätta igång pyrolysrengöring av ugnen.
Denna funktion bränner
bort kvarvarande rester i
ugnen.
6.3 Ställa in en ugnsfunktion
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en värmefunktion.
2. Vrid på kontrollvredet för att välja
temperatur.
Lampan tänds när ugnen är igång.
3. För att stänga av ugnen, vrid på
vreden till avstängt läge.
6.4 Ställa in
funktionen:Varmluft PLUS
Med den här funktionen förbättrar du
fuktigheten under tillagning.
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
• Öppna inte ugnsluckan när funktionen
är igång.
• Öppna ugnsluckan försiktigt när
funktionen har varit på.
Se avsnittet "Råd och tips".
1. Fyll botten med kranvatten.
Ugnsutrymmets hålighet rymmer max
250 ml.
Vattnet ska fyllas på innan du sätter
på förvärmning och när ugnen är kall.
FÖRSIKTIGHET!
Fyll inte på ugnens
botten med vatten när
ugnen är igång eller när
den fortfarande är varm.
2. Lägg i maten i ugnen och stäng
ugnsluckan.
3. Ställ in funktionen:
.
4. Tryck på Plus Steam-knappen .
Plus Steam-knappen fungerar bara
tillsammans med den här funktionen.
Indikatorn tänds.
5. Vrid kontrollvredet för att välja
temperatur.
6. För att stänga av ugnen, tryck på Plus
Steam-knappen , vrid vreden till
av-läget.
Plus Steam-knappens indikator slocknar.
7. Ta bort vatten från ugnsutrymmets
botten.
VARNING!
Se till att ugnen är kall
innan du tar bort
eventuellt kvarvarande
vatten från ugnens
botten.
6.5 Snabbstart
Snabbstartfunktionen förkortar
uppvärmningstiden.
SVENSKA
Ställ inte in mat i ugnen när
snabbstartfunktionen
används.
1. Vrid på vredet för ugnsfunktionerna
för att ställa in snabbstartfunktionen.
2. Vrid temperaturvredet för att ställa in
temperaturen.
Ljudsignalen hörs när ugnen uppnått
inställd temperatur.
45
3. Ställ in en ugnsfunktion.
6.6 Indikator för uppvärmning
När du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen
en efter en när
temperaturen ökar och försvinner när
den minskar.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion Program
KLOCKA
Visa eller ändra klockan.
Du kan endast ställa
klockan när ugnen är avstängd.
KOKTID
För att ställa in hur länge
ugnen ska vara påslagen.
Använd endast när en
värmefunktion är vald.
SLUTTID
Ställ in när ugnen stängs
av. Använd endast när en
värmefunktion är vald.
TIDSFÖRDRÖJNING
SIGNALUR
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
Använd för att ställa in en
tid för nedräkning. Denna
funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt.
Du kan ställa in SIGNALUR när som helst, även
om ugnen är avstängd.
Klockfunktion Program
00:00
Om du inte ställer in nåTIDTAGNING gon annan klockfunktion,
övervakar UPPRÄKNINGSTIMERN automatiskt hur länge ugnen har
varit påslagen.
Den sätts på så fort ugnen börjar värmas upp.
Uppräkningstimern kan
inte användas med funktionerna: VARAKTIGHET,
SLUTTID, matlagningstermometer.
7.2 Ställa in och ändratiden
När du sätter i den i eluttaget första
gången ska du vänta tills displayen visar
och "12:00". "12" blinkar.
1. Tryck på
eller
timmarna.
för att ställa in
för att bekräfta och ställ
2. Tryck på
in minuterna.
Displayen visar
tiden. "00" blinkar.
3. Tryck på
minuter.
och den inställda
eller
för att ställa in
för att bekräfta eller så
4. Tryck på
sparas klockan automatiskt efter 5
sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
Ändra klockan genom att trycka på
flera gånger tills kontrollampan för tiden
blinkar på displayen.
46
www.aeg.com
7.3 Ställa in KOKTID
1. Ställ in en tillagningsfunktion.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
4. Tryck på
eller
för att ställa in
timmar och därefter minuter för
SLUTTID. Tryck på
för att
för att bekräfta.
på
När den inställda Sluttiden har gått
bekräfta. Displayen visar
och
den inställda temperaturen.
Ugnen sätts på automatiskt senare, är
igång under den inställda KOKTIDEN
och stoppar vid SLUTTIDEN.
När den Sluttiden har gått avges en
avges en ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av automatiskt.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Vrid vredet till avstängt läge.
och
ljudsignal i 2 minuter.
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av.
5. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
6. Vrid vredet till avstängt läge.
7.4 Ställa in SLUTTID
7.6 Ställa in SIGNALUR
1. Ställ in en tillagningsfunktion.
Signaluret kan ställas in både när ugnen
är påslagen och avstängd.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
minuter och därefter timmar. Tryck
flera gånger tills
2. Tryck på
börjar blinkar.
eller
för att ställa in
3. Tryck på
timmar och därefter minuter. Tryck
på
för att bekräfta.
När den Sluttiden har gått avges en
och
ljudsignal i 2 minuter.
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av automatiskt.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Vrid vredet till avstängt läge.
7.5 Ställa in funktionen
TIDSFÖRDRÖJNING
1. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
sekunderna och därefter minuterna.
När tiden du ställt in är längre än 60
på displayen.
minuter, blinkar
3. Ställ in timmarna.
4. SIGNALUR startar automatiskt efter
fem sekunder.
När 90 % av den inställda tiden har
uppnåtts avges en ljudsignal.
5. När den inställda tiden har förflutit
hörs en ljudsignal i 2 minuter.
"00:00" och blinkar på displayen.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
1. Ställ in en tillagningsfunktion.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
eller
för att ställa in
3. Tryck på
minuter och därefter timmar för
KOKTID. Tryck på
Displayen visar
för att bekräfta.
7.7 TIDTAGNING
För att återställa tidtagningsuret, håll
inne
igen.
som blinkar.
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
och
. Timern börjar räkna upp
SVENSKA
8.1 Använda
matlagningstermometern
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs ugnen av.
Två temperaturer behöver ställas in:
• Ugnstemperaturen. Se tabellen för
stekning.
• Innertemperaturen. Se tabellen för
innertemperatur.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer ugnen, eller
originalreservdelar.
1. Välj ugnsfunktion och
ugnstemperatur.
2. Sätt in matlagningstermometerns
på skaftet)
spets (med symbolen
i mitten av köttet.
3. Sätt i kontakten för
matlagningstermometern i uttaget
överst i ugnen.
47
4. Tryck på
för att spara den nya
innertemperaturen, eller vänta i 10
sekunder så sparas inställningen
automatiskt.
Den nya förinställda innertemperaturen
kommer att visas nästa gång
matlagningstermometern används.
När köttet har nått den inställda
innertemperaturen blinkar symbolen för
matlagningstermometern
och
matlagningstermometern. Ljudsignalen
hörs i två minuter.
5. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
6. Ta ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet från
ugnen.
7. Stäng av ugnen.
VARNING!
Var försiktig när du tar ut
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
Varje gång du sätter i
matlagningstermometern i uttaget
behöver du ställa in
innertemperaturtiden på nytt. Du kan
inte välja varaktighet och sluttid.
När ugnen beräknar föreslagen koktid för
Kontrollera att
matlagningstermometern sitter kvar i
köttet och i uttaget under
tillagningen.
När man använder
matlagningstermometern första
gången är
standardkärntemperaturen 60 °C.
När
blinkar kan du vrida på
temperaturvredet för att ändra den
förinställda temperaturen.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol och
den förinställda innertemperaturen.
första gången blinkar symbolen
på
displayen. När beräkningen är klar visas
koktiden på displayen. Beräkningar
utförs i bakgrunden under tillagningen,
och koktidsvärdet uppdateras på
displayen om nödvändigt.
Du kan ändra temperaturen när som
helst under tillagningen:
1. Tryck på :
• en gång - displayen visar den
inställda innertemperaturen, som
kan ändras inom 5 sekunder om
så önskas.
• tre gånger – displayen visar
aktuell ugnstemperatur.
• tre gånger - displayen visar den
inställda ugnstemperaturen, som
kan ändras inom 5 sekunder om
så önskas. Denna information
48
www.aeg.com
visas bara under
uppvärmningsfasen.
2. Vrid temperaturvredet för att ändra
temperaturen.
8.2 Sätta in tillbehör
Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan /djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna
är vända nedåt.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
Långpanna/ Djup form:
Skjut in långpannan /djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.
9. TILLVALSFUNKTIONER
9.1 Använda barnlåset
När Barnlåset är påslaget kan inte ugnen
sättas på av misstag.
1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna
är i avstängt läge.
2. Tryck på och håll inne
samtidigt i 2 sekunder.
och
Signalen ljuder. SAFE och
visas på
displayen. Luckan är spärrad.
Symbolen
visas på
displayen också när
pyrolysfunktionen är på.
Upprepa steg 2 för att stänga av
Barnlåset.
9.2 Restvärmeindikering
När ugnen stängs av visas
restvärmeindikatorn
på displayen om
temperaturen i ugnen överstiger 40 °C.
SVENSKA
49
9.3 Säkerhetsavstängning
9.4 Kylfläkt
Av säkerhetsskäl stängs ugnen
automatiskt av efter en viss tid, om en
ugnsfunktion är igång och du inte ändrar
några inställningar.
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
3
9.5 Säkerhetstermostat
Om ugnen inte fungerar som den ska
eller om det finns felaktiga komponenter,
kan en farlig överhettning uppstå. För att
förhindra detta har ugnen en
säkerhetstermostat som stänger av
strömtillförseln. Ugnen sätts på igen
automatiskt när temperaturen sjunker.
Efter en automatisk avstängning kan du
trycka på valfri knapp för att använda
produkten igen.
Automatisk avstängning
fungerar inte med
funktionerna:
matlagningstermometer,
Lampa, Varaktighet, Sluttid.
10. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
10.1
Tillagningsrekommendationer
Ugnen har fem hyllnivåer.
Räkna hyllnivåerna nedifrån, från ugnens
botten.
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellen nedan ger standardinställningar
för temperatur, tillagningstid och
hyllnivå.
Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
Ugnen har ett specialsystem som gör att
luften cirkulerar och återanvänder ångan.
Med det här systemet kan man tillaga i
ånga, vilket gör att maten saftig inuti och
krispig på utsidan. Detta minskar såväl
tillagningstiden som
energiförbrukningen.
Baka kakor
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den
inställda tillagningstiden har gått.
Om du använder två bakplåtar samtidigt,
se till att det finns en ledig falsnivå
mellan dem.
Tillagning av kött och fisk
Använd en djup form för mat med fett i
för att förhindra stänk som inte går att ta
bort.
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.
För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla lite
vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
50
www.aeg.com
Tillagningstider
Tillagningstiderna beror på vilken typ av
mat som ska tillagas samt dess
konsistens och volym.
I början rekommenderar vi att man
övervakafar maten under tillagningen.
Hitta de bästa inställningarna (värme,
tillagningstid, etc.) för dina kokkärl,
recept och volymer när du använder
produkten.
10.2 Ugnsluckans insida
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Pizza
200 210
10 20
Croissanter
170 180
15 25
Lasagne
180 200
35 50
På insidan av luckan hittar du:
• ugnsnivåernas nummer.
• Information om ugnsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för maträtter.
10.3 Varmluft PLUS
Sous-vide-tillagning
Använd den andra hyllpositionen.
Använd 100 ml vatten.
Ställ in temperaturen till 110 °C.
Livsmedel
Tid
(min)
Använd bakplåten.
Franskbullar
10 - 20
Använd den andra hyllpositionen.
Bröd
15 - 25
Använd 150 ml vatten.
Focaccia
15 - 25
Kött
15 - 25
Makaronpudding
15 - 25
Pizza
15 - 25
Ris
15 - 25
Grönsaker
15 - 25
Kakor/bakverk/bröd
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter.
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Cookies, scones, croissant
150 180
10 - 20
Focaccia
200 210
10 - 20
Pizza
230
10 - 20
Franskbullar
200
20 - 25
Bröd
180
35 - 40
Plommonkaka, äppelpaj, kanelbullar i kakform
160 180
30 - 60
Frysta färdigrätter
Förvärm den tomma ugnen i 10 minuter.
Använd den andra hyllpositionen.
Använd 200 ml vatten.
Stekning
Använd ugnsformar av glas.
Använd den andra hyllpositionen.
Använd 200 ml vatten.
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Engelsk rostbiff
200
50 60
Kyckling
210
60 80
Fläskstek
180
65 80
SVENSKA
51
10.4 Bakning och stekning
Kakor
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Recept där 170
vispning
ingår
2
160
3 (2 och 4)
45 - 60
I en kakform
Mördeg
170
2
160
3 (2 och 4)
20 - 30
I en kakform
Cheesecake
170
1
165
2
80 - 100
I en kakform (diameter 26
cm)
Äppelka-
170
2
160
2 (vänster
+ höger)
80 - 100
I två kakformar (20
cm) på ett
galler
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På en bakplåt
Syltpaj
170
2
165
2 (vänster
+ höger)
30 - 40
I en kakform (diameter 26
cm)
Sockerkaka 170
2
150
2
40 - 50
I en kakform (diameter 26
cm)
Julkaka /
Rik frukt
160
2
150
2
90 - 120
I en kakform (diameter 20
cm)
175
1
160
2
50 - 60
I en brödform
170
3
150 - 160
3
20 - 30
På en bakplåt
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en bakplåt
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
30 - 45
På en bakplåt
ka1)
kaka1)
Russinkaka1)
Muffins en nivå1)
Muffins två nivåer1)
Muffins tre nivåer1)
52
www.aeg.com
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Skorpor/
kakor - en
nivå
140
3
140 - 150
3
25 - 45
På en bakplåt
Skorpor/
kakor - två
nivåer
-
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en bakplåt
Skorpor/
kakor - tre
nivåer
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
35 - 45
På en bakplåt
Maränger - 120
en nivå
3
120
3
80 - 100
På en bakplåt
Maränger - -
-
120
2 och 4
80 - 100
På en bakplåt
två nivåer1)
Bullar1)
190
3
190
3
12 - 20
På en bakplåt
Eclair - en
nivå
190
3
170
3
25 - 35
På en bakplåt
Eclair - två
nivåer
-
-
170
2 och 4
35 - 45
På en bakplåt
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
I en kakform (diameter 20
cm)
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I en kakform (diameter 24
cm)
Tårtbot-
170
1
160
2 (vänster
+ höger)
30 - 50
I en kakform (diameter 20
cm)
ten1)
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
SVENSKA
53
Bröd och pizza
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
190
1
190
Rågbröd
190
1
Småfrans-
190
Pizza1)
Scones1)
Fransk-
Tid (min)
Kommentar
1
60 - 70
1 - 2 bröd,
500 g per
bröd
180
1
30 - 45
I en brödform
2
180
2 (2 och 4)
25 - 40
6 - 8 stycken på en
bakplåt
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en bakplåt eller
en djup
form
200
3
190
3
10 - 20
På en bakplåt
Tid (min)
Kommentar
bröd1)
ka 1)
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Pajdeg
200
2
180
2
40 - 50
I en form
Vegetarisk
paj
200
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Cannello-
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Tid (min)
Kommentar
50 - 70
På ett galler
ni1)
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Kött
Livsmedel
Nötkött
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
200
2
190
2
54
www.aeg.com
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På ett galler
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På ett galler
Engelsk
rostbiff,
röd inuti
210
2
200
2
50 - 60
På ett galler
Engelsk
210
rostbiff, lite
röd inuti
2
200
2
60 - 70
På ett galler
Engelsk
210
rostbiff,
inte röd inuti
2
200
2
70 - 75
På ett galler
Fläskbog
180
2
170
2
120 - 150
Med svål
Fläsklägg
180
2
160
2
100 - 120
2 st
Lamm
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Turkiet
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i bitar
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i bitar
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Tid (min)
Kommentar
Fisk
Livsmedel
Över-/Undervärme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
SVENSKA
10.5 Min Grill
Ställ in högsta temperaturen.
Förvärm ugnen i 3 minuter.
Använd den fjärde hyllpositionen.
Livsmedel
Mängd
Tid (min)
Antal
Vikt (kg)
1:a sidan
2:a sidan
Filéer
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Biffstek
4
0.6
10 - 12
6-8
Korv
8
-
12 - 15
10 - 12
Fläskkotletter
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Kyckling (delad i 2 delar)
2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab
4
-
10 - 15
10 - 12
Kycklingbröst
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburgare
6
0.6
20 - 30
-
Fiskfilé
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Varma smörgåsar
4-6
-
5-7
-
Rostat bröd
4-6
-
2-4
2-3
10.6 Varmluftsgrillning
Använd första eller andra hyllnivån.
Nötkött
Förvärm ugnen.
För att beräkna stektiden multiplicerar
man tiden som anges i tabellen nedan
med centimeter av filéens tjocklek.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Engelsk rostbiff eller filé,
röd
190 - 200
5-6
Engelsk rostbiff eller filé,
medium
180 - 190
6-8
Engelsk rostbiff eller filé,
välstekt
170 - 180
8 - 10
Fläsk
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skinkstek,
bog, 1 - 1,5
kg
160 - 180
90 - 120
Kotlett, revbensspjäll, 1
- 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
Köttfärslimpa, 0,75 - 1
kg
160 - 170
50 - 60
Fläsklägg
150 - 170
(förkokt). 0,75
- 1 kg
90 - 120
Kalv
Livsmedel
Temperatur (°C)
Kalvstek 1 kg 160 - 180
Tid (min)
90 - 120
55
56
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kalvstek, 1,5
- 2 kg
160 - 180
120 - 150
Hel kyckling,
1 - 1,5 kg
190 - 210
50 - 70
Anka, 1,5 - 2
kg
180 - 200
80 - 100
Gås, 3,5 - 5
kg
160 - 180
120 - 180
Kalkon, 2,5 3,5 kg
160 - 180
120 - 150
Kalkon, 4 - 6
kg
140 - 160
150 - 240
Lamm
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Lammstek
150 - 170
med ben,
lammstek, 1 1,5 kg
100 - 120
Lammsadel,
1 - 1,5 kg
40 - 60
160 - 180
Fisk (ångkokning)
Fågel
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kyckling i bitar, 0,2 - 0,25
kg vardera
200 - 220
30 - 50
Halv kyckling, 0,4 - 0,5
kg vardera
190 - 210
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Hel fisk, 1 1,5 kg
210 - 220
40 - 60
10.7 Varmluft Med Fukt
Livsmedel
Tillbehör
Bullar, 12 stycken
35 - 50
För bästa resultat ska du
följa förslagen som listas i
tabellen nedan.
Temperatur
(°C)
Ugnsnivå
Tid (min)
långpanna eller djup form 180
2
20 - 30
Bullar, 9 stycken långpanna eller djup form 180
2
30 - 40
Fryst pizza, 0,35
kg
galler
220
2
10 - 15
Rulltårta
långpanna eller djup form 170
2
25 - 35
Brownie
långpanna eller djup form 175
3
25 - 30
Soufflé, 6 stycken
keramiska ramekiner på
galler
200
3
25 - 30
Sockerkaksbotten
flan-form på galler
180
2
15 - 25
Viktoriakaka
gratängform på galler
170
2
40 - 50
SVENSKA
Livsmedel
Tillbehör
Pocherad fisk,
0,3 kg
Temperatur
(°C)
Ugnsnivå
Tid (min)
långpanna eller djup form 180
3
20 - 25
Hel fisk, 0,2 kg
långpanna eller djup form 180
3
25 - 35
Fiskfilé, 0,3 kg
pizzaform på galler
180
3
25 - 30
Kokt kött, 0,25
kg
långpanna eller djup form 200
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
långpanna eller djup form 200
3
25 - 30
Cookies, 16
stycken
långpanna eller djup form 180
2
20 - 30
Macaroons, 20
stycken
långpanna eller djup form 180
2
25 - 35
Muffins, 12
stycken
långpanna eller djup form 170
2
30 - 40
Paj, 16 stycken
långpanna eller djup form 180
2
25 - 30
Kakor, 20 stycken
långpanna eller djup form 150
2
25 - 35
Tartletter, 8
stycken
långpanna eller djup form 170
2
20 - 30
Kokta grönsaker, 0,4 kg
långpanna eller djup form 180
3
35 - 45
200
3
25 - 30
långpanna eller djup form 180
4
25 - 30
Vegetarisk ome- pizzaform på galler
lett
Grönsaker, medelhavsstil, 0,7
kg
57
10.8 Upptining
Livsmedel
Vikt (kg)
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid (min)
Kommentar
Kyckling
1.0
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett
upp- och nervänt fat på
en stor tallrik. Vänd efter
halva tiden.
Kött
1.0
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
0.5
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
1.50
25 - 35
10 - 15
-
58
www.aeg.com
Livsmedel
Vikt (kg)
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid (min)
Kommentar
Jordgubbar
3.0
30 - 40
10 - 20
-
Smör
2.5
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 2,0
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde
även om delar av den är
något frusen.
Tårta
1.4
60
60
-
10.9 Torkning - Varmluft
Täck smorda plåtar med bakplåtspapper.
svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt det
Grönsaker
För en plåt, använd tredje hyllpositionen.
För två plåtar, använd den första och den fjärde hyllpositionen.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
6-8
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
Champinjoner
50 - 60
6-8
Örter
40 - 50
2-3
Frukt
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Ugnsnivå
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
10.10 Tabell
matlagningstermometer
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvlägg
85 - 90
Engelsk rostbiff,
röd inuti
45 - 50
SVENSKA
59
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Engelsk rostbiff,
lite röd inuti
60 - 65
Hare
70 - 75
70 - 75
Laxöring/havsruda
65 - 70
Engelsk rostbiff,
inte röd inuti
Tonfisk/lax
65 - 70
Fläskbog
80 - 82
Fläsklägg
75 - 80
Lamm
70 - 75
Kyckling
98
Livsmedel
Funktion
Små bakverk
10.11 Information till
provanstalter
Tester enligt IEC 60350-1.
Tillbehör
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Över-under- Bakplåt
värme
3
170
20 - 30
Lägg 20 små kakor på en bakplåt.
Små bakverk
Varmluft
Bakplåt
3
150 160
20 - 35
Lägg 20 små kakor på en bakplåt.
Små bakverk
Varmluft
Bakplåt
2 och
4
150 160
20 - 35
Lägg 20 små kakor på en bakplåt.
Äppelpaj
Över-under- Galler
värme
2
180
70 - 90
Använd 2 formar
(diameter 20 cm)
som står diagonalt.
Äppelpaj
Varmluft
Galler
2
160
70 - 90
Använd 2 formar
(diameter 20 cm)
som står diagonalt.
Sockerka- Över-under- Galler
ka utan
värme
fett
2
170
40 - 50
Använd en kakform (26 cm i diameter).
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Sockerka- Varmluft
ka utan
fett
2
160
40 - 50
Använd en kakform (26 cm i diameter).
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Galler
60
www.aeg.com
Livsmedel
Funktion
Tillbehör
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Sockerka- Varmluft
ka utan
fett
Galler
2 och
4
160
40 - 60
Använd en kakform (26 cm i diameter). Diagonalt
placerad.
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Mördegskakor
Varmluft
Bakplåt
3
140 150
20 - 40
-
Mördegskakor
Varmluft
Bakplåt
2 och
4
140 150
25 - 45
-
Mördegskakor
Över-under- Bakplåt
värme
3
140 150
25 - 45
-
Rostat
Min Grill
bröd
4 - 6 bitar
Galler
4
max.
2 - 3 minuter
första sidan, 2
- 3 minuter
andra sidan
Förvärm ugnen i 3
minuter.
Hamburgare av
nötkött
6 bitar,
0,6 kg
Galler
4
och långpanna
max.
20 - 30
Placera gallret på
den fjärde nivån
och långpannan
på den tredje
ugnsnivån. Vänd
maten efter halva
tillagningstiden.
Förvärm ugnen i 3
minuter.
Min Grill
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Anmärkningar om
rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en
mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel. Diska inte
tillbehören i diskmaskin.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör med non
stick-beläggning. Det kan skada ytan.
Rengör ugnen efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
Fukt kan kondensera i ugnen eller på
ugnsluckans glas. För att minska
kondensen kan du låta ugnen vara på i
10 minuter före tillagning.Torka bort
SVENSKA
61
fuktigheten från ugnsutrymmet efter
varje användning.
11.2 Ugnar i rostfritt stål eller
aluminium
Rengör ugnsluckan endast med en fuktig
trasa eller svamp. Torka med en mjuk
trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring
eftersom de kan skada ugnens ytor.
Rengör ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
1
2
11.3 Rengöring av
ugnsutrymmets botten
Rengöringsproceduren tar bort
kalkstensbeläggningar från botten efter
en ångkokning.
För funktionen: Varmluft
PLUSvi rekommenderar att
rengöringsproceduren görs
efter 5-10 användningar.
1. Häll 250 ml vit vinäger i
ugnutrymmets botten.
Använd högst 6 % vinäger utan
tillsatser.
2. Låt vinägern lösa upp
kalkstensresterna i
omgivningstemperatur under 30
minuter.
3. Gör rent ugnsutrymmet med
varmvatten och en mjuk trasa.
11.4 Ta bort ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig när du avlägsnar
ugnsstegarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.
11.5 Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Starta inte
pyrolysrengöringen om Plus
Steam-knappen är intryckt.
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör och
löstagbara ugnsstegar (i
förekommande fall).
Starta inte
pyrolysrengöringen om inte
ugnsluckan är helt stängd.
På vissa modeller visar
displayen ”C3” om detta
problem uppstår.
VARNING!
Ugnen blir mycket het. Det
finns risk för att du bränner
dig.
FÖRSIKTIGHET!
Om andra produkter är
monterade i samma skåp får
de inte användas samtidigt
som pyrolysfunktionen. Det
kan skada produkten.
1. Torka av ugnen inuti med en mjuk
trasa.
62
www.aeg.com
2. Rengör insidan av ugnsluckan med
varmt vatten så att inte rester och
spill bränner fast.
3. Ställ in pyrolysfunktionen. Se kapitel
"Daglig användning",
"Ugnsfunktioner".
4. När
blinkar, tryck på
eller
för att ställa in pyrolysfunktionens
varaktighet:
Tillval
Beskrivning
P1
Lätt rengöring. Varaktighet: 1 timmar.
P2
Normal rengöring. Varaktighet: 1 h
30 min.
Tryck på
eller vrid temperaturvredet
för att starta pyrolysfunktionen.
Du kan använda funktionen SLUTTID för
att fördröja rengöringsprocedurens start.
Under pyrolysrengöringen är
ugnslampan släckt.
5. När ugnen värmts upp till inställd
temperatur låses luckan. På displayen
Påminnelsen om rengöring
slocknar:
• när pyrolysfunktionen är
klar.
• om du trycker på
och
samtidigt medan PYR
blinkar på displayen.
11.7 Demontering och
montering av luckan
Ugnsluckan har tre glasrutor. Du kan ta
bort ugnsluckan och de inre glasrutorna
för rengöring. Läs hela instruktionerna
"Ta bort och installera luckan" innan du
tar bort glasskivorna.
Ugnsluckan kan stängas om
du försöker ta bort
glasrutorna innan du tar bort
ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte ugnen utan
glaspanelerna.
1. Öppna luckan helt och håll i båda
gångjärnen.
och stavarna på
visas
värmeindikatorn, tills luckan låses
upp igen.
För att stoppa pyrolysrengöringen
innan den är klar, vrid
funktionsvredet för ugnen till Avläget.
6. När pyrolysrengöringen är klar visar
displayen tiden på dagen.
Ugnsluckan förblir låst.
7. Luckan låses upp igen när ugnen
svalnat.
11.6 Påminnelse rengöring
För att påminna dig om att
pyrolysrengöringen behöver utföras,
blinkar PYR på displayen i 10 sekunder
varje gång ugnen sätts på och stängs av.
2. Lyft och vrid spakarna helt på båda
gångjärnen
SVENSKA
63
till att glasrutorna glider i skårorna
hela vägen ut.
3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den
första öppna positionen. Lyft och dra
därefter framåt och ta bort luckan
från sin plats.
8. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutorna
noga. Diska inte glasskivorna i
diskmaskin.
När rengöringen är klar, sätt tillbaka
glasrutorna och ugnsluckan.
Var noga med att sätta tillbaka
glasrutorna (A och B) i rätt ordning.
Kontrollera symbolen/skriften på sidan av
glaspanelen, varje glaspanel ser olika ut
för att förenkla demontering och
montering.
När det har installerats korrekt hörs ett
klick i lucklisten.
A
B
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en
stabil yta.
5. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
Se till att den mellersta glasrutan
placeras korrekt i sina skåror.
2
A
B
1
6. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
7. Håll i glasrutorna i övre kanten och
dra försiktigt ut dem en efter en.
Börja med den översta glasrutan. Se
B
64
www.aeg.com
11.8 Byte av lampan
Baklampan
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket varm.
1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med
en trasa för att förhindra att
fett ska komma på lampan.
12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är koranvända ugnen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen (se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermotermometern är inte rätt isatt meterns kontakt så långt in i
i uttaget.
uttaget det går.
SVENSKA
65
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Tillagningen av maträtter tar
för lång tid eller går för fort.
Temperaturen är för låg eller Justera vid behov temperaför hög.
turen. Följ instruktionerna i
manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Displayen visar "C2".
Du ville starta pyrolys- eller
upptiningsfunktionen, men
du tog inte ut matlagningstermometern ur sitt uttag.
Ta bort matlagningstermometerns kontakt ur uttaget.
På displayen visas "C3".
Rengöringsfunktionen funStäng luckan helt.
gerar inte. Du har inte stängt
luckan ordentligt eller så är
luckan trasig.
Displayen visar "F102".
• Du har inte stängt luckan • Stäng luckan helt.
ordentligt.
• Stäng av ugnen via hus• Det elektroniska lucklåset
hållets säkring eller säkerär trasigt.
hetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
"F102" visas på displayen
igen.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Det blev inte bra när jag använde funktionen: Varmluft
PLUS.
Du slog inte på funktionen:
Varmluft PLUS.
Se "Aktivera funktionen:
Varmluft PLUS".
Det blev inte bra när jag använde funktionen: Varmluft
PLUS.
Du slog inte på funktionen
korrekt: Varmluft PLUSmed
Plus Steam-knappen.
Se "Aktivera funktionen:
Varmluft PLUS".
Det blev inte bra när jag använde funktionen: Varmluft
PLUS.
Du fyllde inte på bottenskålen med vatten.
Se "Aktivera funktionen:
Varmluft PLUS".
66
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Du vill aktivera varmluftsfunktionen men indikatorn
för Plus Steam-knappen är
tänd.
Varmluftsfunktionen är på.
Tryck in Plus Steam-knappen
Du vill sätta på rengöringsfunktionen, men displayen
visar "C4".
Plus Steam-knappen är intryckt.
Tryck på Plus Steam-knappen igen.
Vattnet i bottenskålen kokar
inte.
Temperaturen är för låg.
Ställ in temperaturen till åtminstone 110 °C.
Se avsnittet "Råd och tips".
Vattnet rinner ut ur bottenskålen.
Det är för mycket vatten i
bottenskålen.
Stäng av ugnen och se till att
den är helt kall. Ta bort vattnet med en svamp eller en
disktrasa. Tillsätt rätt mängd
vatten i bottenskålen. Se
den specifika proceduren.
Produkten är på men värms
inte upp. Fläkten arbetar
inte. Displayen visar
"Demo".
Demoläget är aktiverat.
1.
Stäng av ugnen.
2.
3.
Håll in knappen
.
Den första siffran på displayen och Demo-indikatorn börjar blinka.
Ange koden 2468 genom att trycka in knap-
för att avsluta varmluftsfunktionen.
4.
parna
eller
för att
ändra värdena och tryck
5.
6.
12.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
på
för att bekräfta.
Nästa siffra börjar blinka.
Demo-läget avaktiveras
när du bekräftar den sista siffran och koden är
korrekt.
Information som kundtjänst behöver
finns på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
SVENSKA
13. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Inbyggd
546
min. 550
21
560
80
60 520
33
20
600
114
4
18
589
471 594
min. 560
100
200
595
+-1
5
3
min. 1200
546
70
60
520
33
100
min. 550
20
21
560
114
4
18
590
min. 560
589
471 594
200
595
5
3
min. 1200
+-1
67
68
www.aeg.com
13.2 Montering i skåp
A
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
13.4 Kabel
B
Kabeltyper för installation eller utbyte:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten
(på märkplåten) och tabellen. Se även
tabellen:
13.3 Elektrisk installation
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlen om säkerheten inte
följs.
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå
och brun kabel).
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
AEG
Modellbeskrivning
BPB352021M
BPB352021W
Energiindex
81.2
Energiklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
BPB352021M
31.8 kg
BPB352021W
31.6 kg
SVENSKA
14.2 Energibesparing
69
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
dörrtätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
Restvärme
Om ett program med tidvalet
Varaktighet eller Sluttid aktiveras och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Varmluft Med Fukt
För att spara energi under tillagningen.
När du använder den här funktionen
släcks lampan automatiskt efter 30
sekunder.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
70
www.aeg.com
SVENSKA
71
867347151-A-192018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising