Electrolux EOB400W, EOB400X User manual

Electrolux EOB400W, EOB400X User manual

EOB400W

EOB400X

NO

SV

Ovn

Inbyggnadsugn

Bruksanvisning

Bruksanvisning

2

29

2 www.electrolux.com

INNHOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................3

2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 4

3. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 6

4. FØR FØRSTEGANGS BRUK.............................................................................7

5. DAGLIG BRUK................................................................................................... 7

6. KLOKKEFUNKSJONER..................................................................................... 9

7. BRUKE TILBEHØRET......................................................................................10

8. TILLEGGSFUNKSJONER................................................................................11

9. RÅD OG TIPS...................................................................................................12

10. STELL OG RENGJØRING............................................................................. 22

11. FEILSØKING.................................................................................................. 25

12. MONTERING..................................................................................................26

13. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................27

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for å:

Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:

www.electrolux.com/webselfservice

Registrer produktet ditt for å få bedre service:

www.registerelectrolux.com

Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:

www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

Generell informasjon og tips

Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

NORSK

1. SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.

Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.

Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.

Ikke la barn leke med produktet.

Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.

Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.

Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere det.

Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

Bare en kvalifisert person må montere produktet og skifte ut kabelen.

ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene.

3

4 www.electrolux.com

Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr.

Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører vedlikehold.

Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.

Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.

Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.

Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske farer.

For å fjerne hyllestøttene, må du først trekk fronten på hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere ovnsstigene.

Bruk kun matsensoren (steketermometeret) som anbefales for dette produktet.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Installasjon

ADVARSEL!

Bare en kvalifisert person må montere dette produktet.

• Sidene på produktet må være på høyde med apparater eller enheter av samme høyde.

• Produktet er utstyrt med et elektrisk kjølesystem. Det må brukes med den elektriske strømforsyningen.

• Fjern all emballasje.

• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.

• Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.

• Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.

• Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.

• Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter.

• Monter produktet på et trygt og egnet sted som oppfyller monteringskrav.

2.2 Elektrisk tilkopling

ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.

• Produktet må være jordet.

• Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.

• Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.

• Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.

• Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.

• Ikke la nettkablene berøre eller komme nær produktets dør, spesielt ikke når døren er varm.

• Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy.

• Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.

• Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til strømpluggen.

• Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

• Bruk egnede isoleringsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.

• Den elektriske monteringen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.

• Dette produktet er i overensstemmelse med EØSdirektivene.

2.3 Bruk

ADVARSEL!

Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt eller eksplosjon.

• Dette produktet er kun for husholdningsbruk.

• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.

• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert.

• Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i bruk.

• Slå av produktet etter hver bruk.

NORSK

• Vær forsiktig når du åpner døren til produktet når produktet er i bruk.

Varm damp kan strømme ut.

• Ikke bruk produktet med våte hender eller når det er i kontakt med vann.

• Ikke belast døren når den er åpen.

• Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.

• Åpne døren til produktet forsiktig.

Bruk av ingredienser som inneholder alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft.

• Ikke la gnister eller åpne flammer komme i kontakt med produktet når du åpner døren.

• Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.

ADVARSEL!

Fare for skade på produktet.

5

• For å unngå skade eller misfarging på emaljen:

– sett ikke kokekar eller andre gjenstander i produktet direkte på bunnen.

– legg ikke aluminiumsfolie direkte på bunnen av rommet i produktet.

– ikke tøm vann direkte inn i det varme produktet.

– ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedningen er ferdig.

– vær forsiktig når du fjerner eller monterer tilleggsutstyret.

• Misfarge på produktets emalje eller rustfritt stål har ingen innvirkning på funksjonen.

• Bruk en grill – /stekepanne for bløte kaker. Fruktsaft kan forårsake permanente flekker.

• Dette produktet skal kun brukes til matlaging. Det må ikke brukes til andre formål, f.eks. oppvarming av rommet.

• Ha alltid stekeovnsdøren lukket når ovnen er på.

• Hvis produktet er montert bak et møbelpanel (f.eks. en dør), må du sørge for at døren aldri er lukket når produktet er i drift. Varme og fuktighet kan bygge seg opp bak et lukket møbelpanel og dermed forårsake skade på produktet, dekselenheten

6 www.electrolux.com

eller gulvet. Ikke lukk møbelpanelet før apparatet er helt avkjølt etter bruk.

2.4 Stell og rengjøring

ADVARSEL!

Risiko for skade, brann eller skade på produktet.

• Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.

• Påse at produktet er kaldt. Fare for at dørglassene kan knuses.

• Erstatt umiddelbart panelene til glassdørene om disse har blitt skadet.

Kontakt det autoriserte servicesenteret.

• Vær forsiktig når du fjerner døren fra produktet. Døren er tung!

• Rengjør produktet med jevne mellomrom for å hindre skade på overflaten.

• Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.

• Følg sikkerhetsanvisningene på pakken hvis du bruker ovnsspray.

• Ikke rengjør den katalytiske emaljen

(hvis aktuelt) med noen form for vaskemiddel.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Generell oversikt

1 2 3 4 5 6

12

3

2

1

5

4

11

7

8

9

10

2.5 Innvendig belysning

ADVARSEL!

Fare for elektrisk støt.

• Typen lyspære eller halogenlampe som brukes i dette produktet er kun for husholdningsprodukter. Skal ikke brukes til vanlig belysning.

• Koble strømmen fra produktet før du skifter lyspære.

• Bruk bare lyspærer med tilsvarende spesifikasjoner.

2.6 Service

• Kontakt et autorisert servicesenter for

å reparere produktet.

• Det skal bare brukes originale reservedeler.

2.7 Avfallsbehandling

ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

• Koble produktet fra strømmen.

• Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.

• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr kan bli innestengt i produktet.

1

Betjeningspanel

2

Bryter for ovnsfunksjoner

3

Strømindikator/symbol

4

Display

5

Bryter for temperaturen

6

Temperaturindikator/symbol

7

Kontakt til steketermometer

8

Varmeelement

9

Ovnslampe

10

Vifte

11

Uttakbare brettstiger

12

Brettplasseringer

3.2 Tilbehør

Rist

Til kokekar, kakeformer, steker.

Stekebrett

Til kaker og kjeks.

Grill-/stekepanne

4. FØR FØRSTEGANGS BRUK

NORSK

Til baking og steking eller som panne for å samle opp fett.

Steketermometer for

kjernetemperatur

For å måle hvor langt maten har kommet i stekeprosessen.

7

ADVARSEL!

Se etter i

Sikkerhetskapitlene.

4.2 Forvarming

Forvarm den tomme ovnen før første gangs bruk.

Se «Klokkefunksjoner» for å stille inn nytt klokkeslett.

4.1 Første gangs rengjøring

Fjern alt tilbehør og alle uttakbare brettstiger fra ovnen.

Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".

Rengjør ovnen og alt tilbehør før første gangs bruk.

Sett tilbehøret og den avtagbare hyllestøtten tilbake i den opprinnelige posisjonen.

5. DAGLIG BRUK

1. Velg ovnsfunksjon og maksimal temperatur.

2. La ovnen være i bruk i 1 time.

3. Velg ovnsfunksjonen og angi maksimal temperatur.

4. La ovnen være i bruk i 15 minutter.

5. Velg ovnsfunksjonen og angi maksimal temperatur.

6. La ovnen være i bruk i 15 minutter.

7. Slå ovnen av og la den avkjøle.

Tilbehør kan bli varmere enn vanlig.

Ovnen kan avgi lukt og røyk. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet.

ADVARSEL!

Se etter i

Sikkerhetskapitlene.

5.3 Ovnsfunksjoner

Ovnsfunk‐ sjon

Påføring

5.1 Skjult lås

For å bruke produktet, trykker du på bryteren. Bryteren kommer ut.

Av-posisjon

Ovnen er av.

5.2 Stille inn en oppvarmingsfunksjon

1. Vri på knappen for varmefunksjonene for å velge en ovnsfunksjonene.

2. Vri på kontrollvelgeren for å velge temperatur .

Lampen lyser når ovnen er i bruk.

3. For å slå ovnen av slår du bryterne til av-posisjon.

Ovnslys

Ekte Varmluft

Slå på lampen uten til‐ beredningsfunksjon.

For å bake på opptil tre brettplasseringer samti‐ dig og for å tørke mat.

Still ovnens temperatur på 20 – 40 °C lavere enn for over-/undervar‐ me Over-/Undervarme.

8 www.electrolux.com

Ovnsfunk‐ sjon

Påføring

Varmluft Med

Fukt

Denne funksjonen er la‐ get med tanke på å spare energi når man lager mat. For matlag‐ ningsinstruksjonene, se kapitlet "Råd og tips",

Varmluft Med Fukt. Ste‐ keovnsdøren bør lukkes under tilberedning slik at funksjonen ikke for‐ styrres, og for å sikre at ovnen er i drift med høyest mulig energief‐ fektivitet. Når du bruker denne funksjonen, kan temperaturen i ovns‐ rommet variere fra den angitte temperaturen.

Varmeeffekten kan re‐ duseres. For generelle anbefalinger for energi‐ besparelser, se kapitte‐ let «Energieffektivitet», energibesparelser.Den‐ ne funksjonen ble brukt for å overholde ener‐ gieffektivitetsklasse i henhold til EN 60350-1.

5.4 Display

A B C D

Ovnsfunk‐ sjon

Påføring

For å bake kaker med sprø bunn og for å her‐ metisere.

Undervarme

For å grille flate matva‐ rer og riste brød.

Min. Grill

For å grille større meng‐ der flate matvarer og for

å riste brød.

Max. Grill

Gratinering

Med Vifte

For å steke store steker eller fjærkre på én brett‐ plassering. For å grati‐ nere og brune.

Pizzafunksjon

Til å steke pizza. For å oppnå en mer intens bruning og sprø bunn.

For å bake og steke på

én brettplassering.

Over-/Under‐ varme (Over-/

Under Var‐ me)

A. Funksjonsindikatorer

B. Klokkedisplay

C. Funksjonsindikator

D. Indikator for steketermometer

5.5 Knapper

Sensor felt / Knapp Funksjon

MINUS

KLOKKE

PLUSS

Beskrivelse

For å stille inn tiden.

For å stille inn en klokkefunksjon.

For å stille inn tiden.

NORSK

6. KLOKKEFUNKSJONER

6.1 Tabell over klokkefunksjoner

Klokkefunksjon Bruksområde

KLOKKESLETT For å stille inn, endre eller se hva klokken er.

STEKETID

FERDIGTID

For å velge hvor lenge produktet skal være slått på.

For å velge når produktet skal slås av.

TIDSUTSETTEL‐

SE

VARSELUR

For å kombinere STEKETID og FERDIGTID.

For å stille inn nedtellingstid. Denne funksjonen har in‐ gen innvirkning på bruken av produktet. Du kan stille inn

VARSELURET når som helst, selv når produktet er slått av.

6.2 Klokkeinnstilling. Endre tiden

Du må stille inn klokken før du bruker ovnen.

blinker når du kobler produktet til en strømkilde eller etter et strømbrudd.

Trykk på eller for å stille inn riktig tid.

Etter ca. 5 sekunder slutter blinkingen og displayet viser det innstilte klokkeslettet.

For å endre klokkeslett, trykk på gjentatte ganger til begynner å blinke.

6.3 Velge STEKETID

1. Velg en ovnsfunksjon og temperatur.

2. Trykk på gjentatte ganger til begynner å blinke.

3. Trykk på eller for å angi

STEKETID.

Displayet viser .

4. Når tiden er utløpt, blinker og et akustisk signal lyder. Produktet slår seg automatisk av.

5. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå av lydsignalet.

6. Drei bryteren for ovnsfunksjon og termostatbryteren til av-posisjon.

6.4 Velge FERDIGTID

1. Velg en ovnsfunksjon og temperatur.

2. Trykk på gjentatte ganger til begynner å blinke.

3. Trykk eller for å stille inn verdien.

Displayet viser .

4. Når tiden er utløpt, blinker og et akustisk lydsignal høres. Produktet slår seg automatisk av.

5. Trykk på en vilkårlig knapp for å stoppe signalet.

6. Drei bryteren for ovnsfunksjon og termostatbryteren til av-posisjon.

6.5 Stille inn

TIDSUTSETTELSE

1. Velg en ovnsfunksjon og temperatur.

2. Trykk på gjentatte ganger til begynner å blinke.

3. Trykk på eller for å stille inn

STEKETID.

4. Trykk .

5. Trykk på eller for å stille inn

FERDIGTID.

6. Trykk for å bekrefte.

Apparatet slår seg automatisk på senere, fungerer bare i en innstilt STEKETID og

9

10 www.electrolux.com

stopper ved innstilt FERDIGTID. Ved innstilt steketid høres et lydsignal.

7. Produktet slår seg automatisk av.

Trykk på en vilkårlig knapp for å stoppe signalet.

8. Drei bryteren for ovnsfunksjon og termostatbryteren til av-posisjon.

6.6 Stille inn Varselur

1. Trykk på gjentatte ganger til begynner å blinke.

2. Trykk på eller for å stille inn den nødvendige tiden.

Varseluret starter automatisk etter 5 sekunder.

7. BRUKE TILBEHØRET

ADVARSEL!

Se etter i

Sikkerhetskapitlene.

7.1 Bruke steketermometeret

Steketermometeret måler kjernetemperaturen i kjøttet.

To temperaturer må stilles inn:

• Stekeovnstemperaturen. Se steketabellen.

• Kjernetemperaturen. Se tabell for steketermometeret.

FORSIKTIG!

Bruk bare steketermometeret som følger med produktet eller originale reservedeler.

1. Sett pluggen til steketermometeret i kontakten på toppen av ovnsrommet.

Indikatoren for steketermometeret blinker.

2. Sett spissen på steketermometeret inn i midten av kjøttet.

3. Når den valgte tiden slutter, høres et akustisk signal. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå av lydsignalet.

4. Drei bryteren for ovnsfunksjon og termostatbryteren til av-posisjon.

6.7 Avbryte klokkefunksjonen

1. Trykk på gjentatte ganger til

ønsket funksjonsindikator begynner å blinke.

2. Trykk og hold nede.

Klokkefunksjonen slokker etter noen sekunder.

3. Trykk på knappen eller for å angi kjernetemperatur. Du kan stille inn temperaturen fra 30 °C til 99 °C.

4. Velg ovnsfunksjon og ovnstemperatur.

Når kjøttet når den angitte kjernetemperaturen, høres et lydsignal i to minutter. Trykk en knapp for å slå av lydsignalet.

5. Slå av produktet.

6. Ta steketermometeret ut av kontakten. Ta kjøttet ut av produktet.

Hvis kjøttet ikke er stekt etter ønske, stiller du inn en høyere kjernetemperatur og utfører ovennevnte punkter igjen.

Du kan endre temperaturen når som helst i løpet av tilberedningsprosessen.

Trykk på for å endre den angitte kjernetemperaturen.

ADVARSEL!

Vær forsiktig når du fjerner spissen og pluggen til steketermometeret.

Steketermometeret er varmt.

Fare for brannskader.

7.2 Sette på plass tilbehøret

Rist:

Sett ristene inn mellom sporene på brettstigen og pass på at foten peker nedover.

NORSK

Rist og stekebrett / langpanne sammen:

Skyv stekebrettet / langpannen mellom sporene på brettstigen og risten på sporene over.

11

Små fordypninger øverst for

å øke sikkerheten.

Fordypningene hindrer også de i å tippe. Den høye kanten rundt risten forhindrer at kokekar sklir av risten.

Stekebrett/ langpanne:

Skyv stekebrettet /langpannen inn i sporene på brettstigene.

8. TILLEGGSFUNKSJONER

8.1 Kjølevifte

Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg på automatisk for å holde ovnens overflater kalde. Når du slår av ovnen, er kjøleviften aktiv til ovnen er kjølt ned.

8.2 Sikkerhetstermostat

Feil bruk av ovnen eller ødelagte komponenter, kan medføre alvorlig overopphetelse. For å forhindre dette har ovnen en sikkerhetstermostat som avbryter strømforsyningen. Ovnen slår seg automatisk på igjen når temperaturen faller.

12 www.electrolux.com

9. RÅD OG TIPS

ADVARSEL!

Se etter i

Sikkerhetskapitlene.

Temperaturer og steketider i tabellene er kun veiledende.

De avhenger av oppskrift, samt mengde og kvalitet på ingrediensene som brukes.

9.1 Råd om tilberedning

Stekeovnen har fem innskyvningsposisjoner.

Tell hylleposisjonene fra bunnen av ovnen.

Ovnen kan muligens steke på en annen måte enn den gamle ovnen gjorde.

Oversikten nedenfor inneholder standardinnstillinger for temperatur, tilberedningstid og hylleposisjon.

Hvis du ikke finner opplysningene for en spesiell oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett.

Ovnen har et spesielt system som gjør at luften sirkulerer og hele tiden resirkulerer dampen. Dette systemet gjør det mulig å tilberede maten med damp, slik at den

9.2 Baking og steking

Kaker

Mat

Oppskrif‐ ter med sammen‐ vispede ingredien‐ ser

170

Mørdeig 170

Over-/Under Varme

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

2

2 160 blir myk inni og sprø utenpå.

Tilberedningstiden og strømforbruket reduseres.

Bake kaker

Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av steketiden er gått.

Hvis du bruker to stekebrett samtidig, må du la et nivå skille dem.

Tilberedning av fisk og kjøtt

Bruk en stekepanne som er beregnet på svært fet mat for å forhindre at ovnen får permanente flekker.

La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du skjærer, slik at kraften ikke siver ut.

For å unngå for mye røyk i ovnen under steking, tilsetter du litt vann i stekepannen. For å unngå røykkondens, tilsett vann hver gang vannet tørker opp.

Steketider

Steketider er avhengig av typen mat, konsistens og mengde.

I begynnelsen, må du følge med på maten du tilbereder. Finn de beste innstillingene (varmeinnstilling, tilberedningstid, osv.) for kokekar, oppskriftene og mengdene du bruker sammen med dette produktet.

Ekte Varmluft

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

160

Tid (min) Kommen‐

3 (2 og 4) 45 - 60

tarer

I en kake‐ form

3 (2 og 4) 20 - 30 I en kake‐ form

NORSK 13

Julekake / fruktka‐ ke1)

Plomme‐ kake1)

Småkaker

- ett nivå

Småkaker

- to nivåer

Småkaker

- tre nivå‐ er

Kjeks/ gjærbakst

- ett nivå

Kjeks/ gjærbakst

- to nivåer

Kjeks/ gjærbakst

- tre nivå‐ er

160

175

170

140

Mat

Butter‐ milk-oste‐ kake

Eplepai

(eple‐ pai)1)

170

Over-/Under Varme

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

170 1

2

Strudel 175 3

2 Syltetøy‐ terte

170

Formkake 170 2

2

1

3

3

Ekte Varmluft

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

165 2

160

150

165

160

150

160

2 (venstre og høyre)

2

2 (venstre og høyre)

30 - 40

2

2

2

140 - 150 3

140 - 150 2 og 4

20 - 30

25 - 35

140 - 150 1, 3 og 5 30 - 45

140 - 150 3

140 - 150 2 og 4

140 - 150 1, 3 og 5

Tid (min) Kommen‐

60 - 80

80 - 100

60 - 80

50 - 60

90 - 120

50 - 60

30 - 35

35 - 40

35 - 45

tarer

I en kake‐ form på 26 cm

I to kake‐ former på

20 cm på en rist

På et ste‐ kebrett

I en kake‐ form på 26 cm

I en kake‐ form på 26 cm

I en kake‐ form på 20 cm

I en brød‐ form

På et ste‐ kebrett

På et ste‐ kebrett

På et ste‐ kebrett

På et ste‐ kebrett

På et ste‐ kebrett

På et ste‐ kebrett

14 www.electrolux.com

Mat

Marengs ett nivå

Marengsto nivåer1)

Over-/Under Varme

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

120 3

Boller1)

190 3

Eclairs ett nivå

Eclairs- to nivåer

Terter

190

180

Fruktkake 160

3

2

1

Victoria‐ sandwich

170 1

1) Forvarm ovnen i 10 minutter.

Brød og pizza

Mat Over-/Under Varme

For‐ mbrød1)

Tempera‐ tur (°C)

190

Skuff‐ plasse‐ ring

1

Rugbrød 190 1

Rundstyk‐ ker1)

190 2

Ekte Varmluft

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

120 3

120

190

170

170

170

150

160

Tid (min) Kommen‐ tarer

2 og 4

3

3

2 og 4

2

2

2 (venstre og høyre)

80 - 100

80 - 100

På et ste‐ kebrett

På et ste‐ kebrett

12 - 20

25 - 35

35 - 45

45 - 70

På et ste‐ kebrett

På et ste‐ kebrett

På et ste‐ kebrett

I en kake‐ form på 20 cm

110 - 120 I en kake‐ form på 24 cm

50 - 60 I en kake‐ form på 20 cm

Ekte Varmluft

Tempera‐ tur (°C)

190

180

180

Skuff‐ plasse‐ ring

1

1

Tid (min) Kommen‐

60 - 70

30 - 45

2 (2 og 4) 25 - 40

tarer

1 - 2 styk‐ ker á 500 gr. per stk.

I en brød‐ form

6 - 8 små gjærbakst på et ste‐ kebrett

Mat

Pizza1)

Over-/Under Varme

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

230 - 250 1

Ekte Varmluft

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

230 - 250 1 10 - 20

NORSK 15

Tid (min) Kommen‐ tarer

10 - 20

I et steke‐ brett eller en grill – / stekepan‐ ne

På et ste‐ kebrett

Scones1) 200

3

1) Forvarm ovnen i 10 minutter.

Gratenger

Mat Over-/Under Varme

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

Makaroni‐ grateng

Grønn‐ sakspud‐ ding

200

200

2

2

Quiche1)

180 1

Lasagne1) 180 - 190 2

Cannello‐ ni1)

180 - 190 2

1) Forvarm ovnen i 10 minutter.

Kjøtt

Mat Over-/Under Varme

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

Storfekjøtt 200

Svinekjøtt 180

Kalvekjøtt 190

2

2

2

190 3

Ekte Varmluft

Tempera‐ tur (°C)

180

175

Skuff‐ plasse‐ ring

2

2

180 1

180 - 190 2

180 - 190 2

Ekte Varmluft

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

190

180

175

2

2

2

Tid (min) Kommen‐

40 - 50

45 - 60

50 - 60

25 - 40

25 - 40

Tid (min) Kommen‐

50 - 70

90 - 120

90 - 120

tarer

I en form

I en form

I en form

I en form

I en form

tarer

På en rist

På en rist

På en rist

16 www.electrolux.com

Svine‐ skank

Lamme‐ kjøtt

Kylling

Kalkun

And

Gås

Kanin

Mat

Engelsk roastbiff, lett stekt – rød

Engelsk roastbiff, medium – rosa

210

Engelsk roastbiff, godt stekt

– grå

210

Svinekjøtt 180

Over-/Under Varme

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

210 2

2

2

2

Hare

180

190

220

180

175

175

190

190

190

2

2

2

2

2

2

2

Fasan

Fisk

Mat

2

2

Ørret/ brasme

Tunfisk/ laks

Over-/Under Varme

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

190 2

190 2

Ekte Varmluft

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

200 2

200

200

170

160

175

200

160

220

160

175

175

175

2

2

Ekte Varmluft

Tempera‐ tur (°C)

Skuff‐ plasse‐ ring

175 2

175 2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

Tid (min) Kommen‐ tarer

50 - 60

60 - 70

70 - 75

40 - 55

35 - 60

På en rist

På en rist

På en rist

120 - 150 Med skor‐ pe

100 - 120 2 stk

110 - 130 Lår

70 - 85 Hel

210 - 240 Hel

120 - 150 Hel

150 - 200 Hel

60 - 80 Skåret i skiver

150 - 200 Skåret i skiver

90 - 120 Hel

Tid (min) Kommen‐ tarer

3 - 4 fisk

4 - 6 fileter

9.3 Min. Grill

Forvarm ovnen i 3 minutter.

Bruk den fjerde brettplasseringen.

Velg maksimumstemperatur.

NORSK 17

Mat Antall

Deler

Fileter

Biffer

Pølser

Svinekoteletter

Kylling (delt i 2)

Spyd

Kyllingbryst

Hamburger

Fiskefilét

Grillsmørbrød

Ristet brød

9.4 Gratinering Med Vifte

Bruk den første eller den andre brettplasseringen.

Storfekjøtt

Forvarm ovnen.

For å beregne steketid ganger man tid angitt i tabellen nedenfor med centimeter tykkelse på fileten.

4

6

4

4 – 6

4 – 6

4

2

4

4

4

8

-

-

0,4

0,6

0,4

-

0,6

1

-

Mengde

(kg)

0,8

0,6

Mat

Roastbiff el‐ ler filetstek, lett stekt

Roastbiff el‐ ler filetstek, medium

Roastbiff el‐ ler filet, godt stekt

Tempera‐ tur (°C)

Tid (min)

190 – 200 5 – 6

180 – 190 6 – 8

170 – 180 8 – 10

Tid (min)

1. side

12 – 15

10 – 12

12 – 15

12 – 16

30 – 35

10 – 15

12 – 15

20 – 30

12 – 14

5 – 7

2 – 4

2. side

Svinekjøtt

Mat

Skulder, nakke, skin‐ keknoke, 1 –

1,5 kg

Kotelett, rib‐ be, 1 – 1,5 kg

Kjøttpud‐ ding, 0,75 kg – 1 kg

Svineknoke

(forhånd‐ skokt), 0,75 kg – 1 kg

Tempera‐ tur (°C)

Tid (min)

160 – 180 90 – 120

170 – 180 60 – 90

160 – 170 50 – 60

150 – 170 90 – 120

12 – 14

6 – 8

10 – 12

12 – 14

25 – 30

10 – 12

-

12 – 14

10 – 12

-

2 – 3

18 www.electrolux.com

Kalvekjøtt

Mat Tempera‐ tur (°C)

Tid (min)

160 – 180 90 – 120 Kalvestek, 1 kg

Knoke av kalv, 1,5 – 2 kg

160 – 180 120 – 150

Lammekjøtt

Mat Tempera‐ tur (°C)

Tid (min)

150 – 170 100 – 120 Lammestek med ben, lammestek,

1 – 1,5 kg

Lammesa‐ del med ben, 1 – 1,5 kg

160 – 180 40 – 60

Fjærkre

Mat

Stykker av fjærkre, 0,2–

0,25 kg hver

Tempera‐ tur (°C)

Tid (min)

200 – 220 30 – 50

Mat

Halv kylling,

0,4 – 0,5 kg hver

Kylling, høns, 1 –

1,5 kg

And, 1,5 – 2 kg

Gås, 3,5 – 5 kg

Kalkun, 2,5

– 3,5 kg

Kalkun, 4 –

6 kg

Tempera‐ tur (°C)

Tid (min)

190 – 210 35 – 50

190 – 210 50 – 70

180 – 200 80 – 100

160 – 180 120 – 180

160 – 180 120 – 150

140 – 160 150 – 240

Fisk (dampet)

Mat Tempera‐ tur (°C)

Hel fisk, 1 –

1,5 kg

Tid (min)

210 – 220 40 – 60

9.5 Varmluft Med Fukt

Følg forslagene i tabellen nedenfor for best mulig resultat.

Mat

Søt gjærbakst,

12 stykker

Rundstykker, 9 stykker

Frossenpizza,

0,35 kg

Rullekake

Brownie

Tilbehør

stekebrett eller langpan‐ ne stekebrett eller langpan‐ ne rist

Temperatur

(°C)

175

180

180 stekebrett eller langpan‐ ne stekebrett eller langpan‐ ne

170

170

Skuffplas‐ sering

3

Tid (min)

40 – 50

2

2

2

2

35 – 45

45 – 55

30 – 40

45 – 50

NORSK 19

Mat Tilbehør

Sufflè, 6 styk‐ ker

Puddingbase keramisk ildfast form på rist gratengbase på rist

Victoriasand‐ wich

Posjert fisk, 0,3 kg

Fiskefilét, 0,3 kg bakeform på rist stekebrett eller langpan‐ ne

Hel fisk, 0,2 kg stekebrett eller langpan‐ ne pizzaform på rist

Posjert kjøtt,

0,25 kg

Shashlik, 0,5 kg

Cookies, 16 stykker

Makroner, 20 stykker

Muffins, 12 stykker

Smakfull but‐ terdeig, 16 stykker stekebrett eller langpan‐ ne stekebrett eller langpan‐ ne stekebrett eller langpan‐ ne stekebrett eller langpan‐ ne stekebrett eller langpan‐ ne stekebrett eller langpan‐ ne stekebrett eller langpan‐ ne

Kjeks med liten skorpe, 20 stykker

Småkaker, 8 stykker

Posjerte grønn‐ saker, 0,4 kg

Vegetariansk omelett

Grønnsaker, middelhav 0,7 kg stekebrett eller langpan‐ ne stekebrett eller langpan‐ ne pizzaform på rist stekebrett eller langpan‐ ne

Temperatur

(°C)

190

180

170

180

180

170

180

180

150

180

170

170

150

170

180

180

180

9.6 Tørking - Ekte Varmluft

Bruk brett som er belagt med bakepapir eller annet som tåler fett.

2

2

Skuffplas‐ sering

3

Tid (min)

45 – 55

2

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

3

4

35 – 45

35 – 50

35 – 45

25 – 35

30 – 40

35 – 45

40 – 50

30 – 45

45 – 55

30 – 40

35 – 45

40 – 50

30 – 40

35 – 45

35 – 45

35 – 45

For et bedre resultat, stopp ovnen halvveis i tørketiden, åpne døren og la den kjøle seg ned en natt for å fullføre tørkingen.

20 www.electrolux.com

Grønnsaker

Bruk den tredje brettplasseringen for ett brett.

For 2 brett bruker du den første og fjerde brettplasseringen.

Mat

Bønner

Paprika

Suppegrønnsaker

Sjampinjonger

Urter

Frukt

Mat Temperatur

(°C)

Tid (t)

Temperatur (°C)

60 - 70

60 - 70

60 - 70

50 - 60

40 - 50

Plommer

Aprikoser

Epleskiver

Pærer

60 - 70

60 - 70

60 - 70

60 - 70

8 - 10

8 - 10

6 - 8

6 - 9

9.7 Tabell for steketermometer

Tid (t)

6 - 8

5 - 6

5 - 6

6 - 8

2 - 3

3

3

3

3

Skuffplassering

1 posisjon 2 posisjoner

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

Mat

Kalvekjøtt

Kalveknoke

Engelsk roast‐ biff, lett stekt – rød

Engelsk roast‐ biff, medium – rosa

Engelsk roast‐ biff, godt stekt – grå

Kjernetemperatur for maten (°C)

75 – 80

85 – 90

45 – 50

60 – 65

70 – 75

Mat

Svinekjøtt

Svinekjøtt

Lammekjøtt

Kylling

Vill Kanin

Ørret/brasme

Tunfisk/laks

Kjernetemperatur for maten (°C)

80 – 82

75 – 80

70 – 75

98

70 – 75

65 – 70

65 – 70

9.8 Informasjon for testinstitutter

Tester i henhold til IEC 60350-1.

Mat

Liten ka‐ ke

Liten ka‐ ke

Liten ka‐ ke

Funksjon Tilbehør Skuff‐ plas‐ se‐ ring

Over-/

Undervar‐ me

Steke‐ brett

3

Ekte Varm‐ luft / Varm‐ luft

Ekte Varm‐ luft / Varm‐ luft

Steke‐ brett

Steke‐ brett

3

Tem‐ pera‐ tur

(°C)

170

150 –

160

2 og 4 150 –

160

Eplepai Over-/

Undervar‐ me

Rist 2 180

Tid (min)

20 – 30

20 – 35

20 – 35

70 – 90

Eplepai Ekte Varm‐ luft / Varm‐ luft

Rist 2 160 70 – 90

Fettfri formkake

Over-/

Undervar‐ me

Rist 2 170 40 – 50

Fettfri formkake

Fettfri formkake

Ekte Varm‐ luft / Varm‐ luft

Ekte Varm‐ luft / Varm‐ luft

Rist

Rist

2 160

2 og 4 160

40 – 50

40 – 60

Kortbrød Ekte Varm‐ luft / Varm‐ luft

Kortbrød Ekte Varm‐ luft / Varm‐ luft

Steke‐ brett

Steke‐ brett

3 140 –

150

20 – 40

2 og 4 140 –

150

25 – 45 -

NORSK 21

Kommentarer

Plasser 20 små‐ kaker per steke‐ brett.

Plasser 20 små‐ kaker per steke‐ brett.

Plasser 20 små‐ kaker per steke‐ brett.

Bruk 2 bokser

(20 cm diame‐ ter), diagonalt forskjøvet.

Bruk 2 bokser

(20 cm diame‐ ter), diagonalt forskjøvet.

Bruk en kake‐ form (26 cm dia‐ meter).

Forvarm ovnen i

10 minutter.

Bruk en kake‐ form (26 cm dia‐ meter).

Forvarm ovnen i

10 minutter.

-

Bruk en kake‐ form (26 cm dia‐ meter). Diagonalt forskjøvet.

Forvarm ovnen i

10 minutter.

22 www.electrolux.com

Mat Funksjon Tilbehør Skuff‐ plas‐ se‐ ring

Kortbrød Over-/

Undervar‐ me

Steke‐ brett

3

Ristet brød

4 – 6 stykker

Min. Grill Rist 4

Min. Grill 4

Tem‐ pera‐ tur

(°C)

140 –

150

Tid (min)

25 – 45 maks. 2 – 3 minutter første side, 2

– 3 minutter på den andre siden maks. 20 – 30 Biffbur‐ ger

6 styk‐ ker, 0,6 kg

Rist og langpan‐ nen

-

Kommentarer

Forvarm ovnen i

3 minutter.

Plasser risten på fjerde nivå og langpannen på ovnens tredje ni‐ vå. Snu maten halvveis inn i ste‐ ketiden.

Forvarm ovnen i

3 minutter.

10. STELL OG RENGJØRING

ADVARSEL!

Se etter i

Sikkerhetskapitlene.

10.1 Merknader om rengjøring

Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og et mildt vaskemiddel.

For å rengjøre metalloverflater, bruk et dedikert vaskemiddel.

Rengjør ovnsinteriøret etter hver bruk.

Fettoppsamling eller andre matrester kan føre til brann. Risikoen er høyere for grillpannen.

Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut med varmt vann og vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i oppvaskmaskinen.

Rengjør hardnakket smuss med ovnsrens.

Hvis du har tilbehør med slippbelegg, må du ikke rengjøre det med slipende vaskemidler, skarpe redskaper eller i oppvaskmaskin. Det kan forårsake skade på slippbelegget.

Fuktighet kan kondensere inne i ovnen eller på glasspanelene på døren. For å redusere kondensen, kan du la ovnen stå på i 10 minutter før du setter inn maten.Rens fuktigheten fra sporet etter bruk hver gang.

10.2 Ovner i rustfritt stål eller aluminium

Rengjør ovnsdøren kun med en våt klut eller svamp. Tørk av med en myk klut.

Du må aldri bruke stålull, syre eller skurende produkter, da de kan skade overflaten. Rengjør ovnens betjeningspanel på samme måte.

10.3 Rengjøre dørpakningen

Kontroller dørpakningen med jevne mellomrom. Dørpakningen sitter rundt rammen til ovnsrommet. Ikke bruk ovnen hvis dørpakningen er skadet. Kontakt et autorisert servicesenter.

Du finner opplysninger om rengjøring av dørpakningen under det generelle avsnittet om rengjøring.

NORSK 23

10.4 Fjerne hyllestøttene

Fjern hylestøttene.

FORSIKTIG!

Vær forsiktig når du fjerner ovnsstigene.

1. Trekk den fremre delen av ovnsstigen ut fra sideveggen.

2. Trekk den bakre delen av ovnsstigene ut fra veggen og ta den ut.

1

2

Monter tilleggsutstyret som er blitt fjernet i omvendt rekkefølge.

10.5 Ovnstaket

ADVARSEL!

Slå av produktet før du fjerner varmeelementet.

Kontroller at produktet er kaldt. Fare for brannskader.

Fjern brettstigene.

Du kan fjerne varmeelementet slik at det blir enklere å rengjøre ovnstaket.

1. Fjern skruen som holder varmeelementet på plass. Bruk en skrutrekker første gang.

2. Trekk varmeelementet forsiktig ned.

3. Rengjør ovnstaket med en myk klut og varmt såpevann, og la det tørke.

Bruk omvendt rekkefølge for å montere varmeelementet.

Monter brettstigene.

ADVARSEL!

Kontroller at varmeelementet er riktig montert og at det ikke faller ned.

10.6 Fjerning og montering av døren

Ovnsdøren har to glass.Du kan ta av ovnsdøren og det innvendige dørglasspanelet for å rengjøre det. Les hele «Fjerning og montering av døren»instruksjonen før du fjerner glassene.

Ovnsdøren kan smelle igjen hvis du prøver å ta ut de innvendige glassene før du fjerner ovnsdøren.

FORSIKTIG!

Ikke bruk ovnen uten de indre glassene.

1. Åpne døren helt og hold begge hengsler.

24 www.electrolux.com

2. Løft og drei spakene helt på begge hengsler.

5. Hold dørlisten (B) øverst på døren på begge sider og trykk innover for å frigjøre klipslåsen.

2

B

1

6. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne den.

7. Hold dørens glasspanel på den

øverste kanten og trekk den forsiktig ut. Påse at glasset skyves helt ut av støttene.

3. Lukk ovnsdøren til første åpne posisjon. Trekk og løft så døren utover og ta den ut av holderen.

8. Rengjør glassene med vann og såpe.

Tørk glasspanelet omhyggelig. Ikke rengjør glassene i oppvaskmaskinen.

Når rengjøringen er ferdig, monterer du glassene og ovnsdøren igjen.

Sonen med pynterammene må møte innsiden av døren på begge sider.

Kontroller etter monteringen, at overflaten av glasspanelet med trykk ikke er ru når du tar på den.

Dørlisten klikker når den installeres riktig.

Pass på at du setter det innvendige glasspanelet riktig i holderne.

A

4. Legg døren på et mykt tøystykke på et stabilt underlag.

10.7 Skifte lyspære

ADVARSEL!

Fare for elektrisk støt.

Lampen kan være varm.

1. Slå ovnen av.

Vent til ovnen er avkjølt.

2. Koble fra strømtilførselen til ovnen.

3. Legg en klut på bunnen i ovnsrommet.

FORSIKTIG!

Bruk alltid en klut når du skal holde halogenlampen, for å forhindre at fettrester brenner seg fast på lampen.

11. FEILSØKING

NORSK

Baklampe

1. Drei glassdekselet for å ta det av.

2. Rengjør lampedekselet.

3. Erstatt pæren med en egnet varmebestandig lyspære som tåler

300 °C .

4. Monter glassdekselet.

25

ADVARSEL!

Se etter i

Sikkerhetskapitlene.

11.1 Hva må gjøres, hvis ...

Problem

Ovnen blir ikke varm.

Ovnen blir ikke varm.

Ovnen blir ikke varm.

Ovnen blir ikke varm.

Lampen virker ikke.

Displayet viser F11.

Damp og kondens legger seg på maten og i ovns‐ rommet.

Mulig årsak

Stekeovnen er slått av.

Klokken er ikke stilt.

Nødvendige innstillinger er ikke valgt.

Sikringen har gått.

Pæren er defekt.

Pluggen til steketermome‐ teret er ikke korrekt satt inn i kontakten.

Du har latt retten stå for lenge i ovnen.

Det var et strømbrudd.

Løsning

Slå på stekeovnen.

Still klokken.

Sørg for at innstillingene er riktige.

Kontroller at sikringen er

årsaken til funksjonssvik‐ ten. Hvis sikringene går gjentatte ganger, må du kontakte en elektriker.

Erstatt lyspæren.

Plasser pluggen til steke‐ termometeret så langt som mulig inn i kontakten.

Ikke la maten bli stående i ovnen lenger enn 15 – 20 minutter etter at tilbered‐ ningen er ferdig.

Tilbakestill klokken.

Diisplayet viser "12.00".

11.2 Servicedata

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern typeskiltet fra ovnsrommet.

26 www.electrolux.com

Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:

Modell (MOD.)

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

.........................................

.........................................

.........................................

12. MONTERING

ADVARSEL!

Se etter i

Sikkerhetskapitlene.

12.1 Innbygging

80

60 520

60

600 min. 550

20 min. 560

18

548 21

114

589

594

595

+-1

5

3

20

198

523

70

60

520

60

20 min. 550

20

590 min. 560

18

548 21

114

589

594

595

+-1

5

3

198

523

12.2 Feste produktet til skapet

A

B

NORSK 27

12.4 Ledning

Anvendelige kabeltyper for montering eller utskiftning:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05

VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

For ledningsavsnittet henvises det til den nominelle effekten på typeskiltet. Du kan også se etter i tabellen:

12.3 Elektrisk installasjon

Produsenten er ikke ansvarlig om du ikke følger sikkerhetsreglene i kapitlene om sikkerhet.

Nominell effekt

(W)

maks 1380 maks 2300 maks 3680

Ledningsavsnit‐ tet (mm²)

3 x 0.75

3 x 1

3 x 1.5

Jordledningen (grønn/gul kabel) må være ca. 2 cm lenger enn den nøytraleog fase-ledningen (blå og brune kabler).

Produktet leveres med støpsel og strømledning.

13. ENERGIEFFEKTIV

13.1 Produktbeskrivelse og informasjon i henhold til EU

65-66/2014

Leverandørens navn

Modellidentifikasjon

Energieffektivitetsindeks

Energieffektivitetsklasse

Energiforbruk med standard matmengde, over- og undervarme

Energiforbruk med standard matmengde, vifte‐ tvunget modus

Antall hulrom

Varmekilde

Volum

Type ovn

Masse

Electrolux

EOB400W

EOB400X

95.3

A

0.93 kWh/syklus

0.81 kWh/syklus

1

Elektrisitet

72 l

Innebygd ovn

EOB400W

EOB400X

28.0 kg

29.0 kg

28 www.electrolux.com

EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater – Del 1: Typer, ovner, dampovner og griller – metoder for måling av ytelse.

13.2 Energisparende

Ovnen har funksjoner som hjelper deg med å spare energi under matlaging.

Generelle tips

Sørg for at ovnsdøren er lukket ordentlig mens ovnen er på. Ikke åpne døren for ofte under matlaging. Hold dørpakningen ren og sørg for at den sitter godt på plass.

Bruk metalltallerkener for å forbedre energisparing.

Sett om mulig maten i ovnen uten forvarming.

14. BESKYTTELSE AV MILJØET

Sett ned ovnstemperaturen når steketiden er lengre enn 30 minutter,

3-10 minutter før slutten av steketiden, avhengig av hvor lang den er.

Restvarmen i ovnen vil fortsette å steke.

Bruk restvarmen til å varme opp andre tallerkener.

Hold pausene mellom stekingen så kort som mulig når du lager flere retter om gangen.

Matlaging med vifte

Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner med vifte for å spare energi.

Holde maten varm

Hvis du vil bruke restvarmen til å holde måltidet varmt, velg lavest mulig temperaturinnstilling.

Varmluft Med Fukt

Funksjonen er laget med tanke på å spare energi når man lager mat.

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til

å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

sammen med husholdningsavfallet.

Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

SVENSKA 29

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................30

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................31

3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................34

4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING....................................................................... 34

5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 35

6. KLOCKFUNKTIONER...................................................................................... 36

7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR....................................................................... 38

8. TILLVALSFUNKTIONER.................................................................................. 39

9. TRICKS OCH TIPS...........................................................................................39

10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 49

11. FELSÖKNING.................................................................................................52

12. INSTALLATION.............................................................................................. 53

13. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 54

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig

årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:

Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:

www.electrolux.com/webselfservice

Registrera din produkt för bättre service:

www.registerelectrolux.com

Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,

PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

Varnings-/viktig säkerhetsinformation

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

30 www.electrolux.com

1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.

Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.

Låt inte barnen leka med produkten.

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.

Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.

Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

Endast behöriga personer får installera den här produkten och byta kabel.

SVENSKA 31

VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra värmeelementen.

Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.

Innan du utför något underhåll ska du koppla ur produkten från nätuttaget.

Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risken för elstötar.

Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.

Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.

Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.

För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd ordning.

Använd endast matlagningstermometern som rekommenderas för den här produkten.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

VARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.

• Installera eller använd inte en skadad produkt.

• Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.

• Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.

• Dra aldrig produkten i handtaget.

• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.

• Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven.

• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.

• Produkten är utrustad med ett elektriskt kylsystem. Det måste användas tillsammans med det elektriska nätuttaget.

32 www.electrolux.com

2.2 Elektrisk anslutning

VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

• Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.

• Produkten måste jordas.

• Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.

• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.

• Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma nära produktens lucka, speciellt inte när luckan är het.

• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.

• Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.

• Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget.

Ta alltid tag i stickkontakten.

• Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

• Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.

• Denna produkt uppfyller kraven enligt

EU:s direktiv.

2.3 Användning

VARNING!

Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

• Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.

• Ändra inte produktens specifikationer.

• Se till att ventilationsöppningarna inte

är blockerade.

• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.

• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.

• Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är igång. Het luft kan strömma ut.

• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.

• Tyng inte ner luckan när den är

öppen.

• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.

• Öppna produktens lucka försiktigt.

Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol.

• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan.

• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.

VARNING!

Risk för skador på produkten föreligger.

• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:

– sätt inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på produktens botten.

– lägg inte aluminiumfolie direkt på botten.

– ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten.

– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.

– var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.

• Missfärgning av emaljen eller den rostfria ytan påverkar inte produktens funktion.

• Använd en djup form för mjuka kakor.

Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara permanenta.

• Denna produkt är endast avsedd för matlagning. Den får inte användas för några andra ändamål, t.ex. för rumsuppvärmning.

• Ha alltid ugnsluckan stängd under matlagningen.

• Om apparaten installeras i till exempel ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig

är stängd när apparaten är i drift.

Värme och fukt kan byggas upp bakom en stängd dörr/lucka och orsaka efterföljande skador på apparaten, bostaden eller golvet.

Stäng inte luckan förrän apparaten har svalnat helt efter användning.

2.4 Underhåll och rengöring

VARNING!

Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.

• Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

• Se till att produkten har svalnat. Det finns även risk för att glaspanelerna kan spricka.

• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är skadade. Kontakta auktoriserat servicecenter.

• Var försiktig när du tar bort luckan.

Luckan är tung!

• Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.

• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte

SVENSKA 33

produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

• Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

• Rengör inte den katalytiska emaljen

(om tillämpligt) med något slag av rengöringsmedel.

2.5 Lampa inuti produkten

VARNING!

Risk för elektrisk stöt!

• Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas som husbelysning.

• Innan du byter lampan ska du koppla ur produkten från nätuttaget.

• Använd bara lampor med samma specifikationer.

2.6 Underhåll

• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.

• Använd endast originaldelar.

2.7 Kassering

VARNING!

Risk för kvävning eller skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget.

• Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.

• Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i maskinen.

34 www.electrolux.com

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Allmän översikt

1 2 3 4 5 6

12

3

2

1

5

4

11

7

8

9

10

1

Kontrollpanel

2

Vred för ugnsfunktionerna

3

Strömlampa/symbol

4

Display

5

Kontrollvred för temperaturen

6

Temperaturindikator/symbol

7

Uttag för matlagningstermometern

8

Värmeelement

9

Lampa

10

Fläkt

11

Ugnsstege, löstagbar

12

Ugnsnivåer

3.2 Tillbehör

Galler

För kokkärl, bakformar och stekkärl.

Bakplåt

För kakor och småkakor.

Långpanna

4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.

Matlagningstermometer

För att mäta temperaturen inuti maten.

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

4.2 Förvärmning

Sätt den tomma ugnen på förvärmning innan du använder den första gången.

Se avsnittet

"Klockfunktioner" för att ställa in tiden.

4.1 Första rengöring

Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar ur ugnen.

Se avsnittet "Underhåll och rengöring".

Rengör ugnen och tillbehören innan du använder den första gången.

Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.

1. Välj funktionen och maximal temperatur.

2. Låt ugnen stå på i en timme.

3. Välj funktionen och ställ in maximal temperatur.

4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.

5. Välj funktionen och ställ in maximal temperatur.

6. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.

7. Stäng av ugnen och låt den svalna.

Tillbehören kan bli varmare än normalt.

Ugnen kan avge lukt och rök. Se till att ventilationen är tillräcklig i rummet.

SVENSKA 35

5. DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

5.1 Infällbara vred

För att använda produkten, tryck på kontrollvredet. Vredet kommer ut.

5.2 Ställa in en ugnsfunktion

1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att välja en värmefunktion.

2. Vrid på kontrollvredet för att välja temperatur.

Lampan tänds när ugnen är igång.

3. För att stänga av ugnen, vrid på vreden till avstängt läge.

5.3 Tillagningsfunktioner

Ugnsfunk‐ tion

Program

Ugnen är avstängd.

Avstängt läge

Belysning

Varmluft

För att tända lampan utan att använda en till‐ agningsfunktion.

För att baka på upp till tre hyllpositioner samti‐ digt och för att torka mat.

Ställ in på 20 - 40 °C lägre än för Över-under‐ värme.

Ugnsfunk‐ tion

Program

Varmluft Med

Fukt

Denna funktionen är för att spara energi under tillagningen. För matlag‐ ningsinstruktioner, se kapitlet "Råd och Tips"

Varmluft Med Fukt.

Ugnsdörren ska stäng‐ as under tillagningen så att funktionen inte av‐ bryts och att ugnen fun‐ gerar med högsta möjli‐ ga energieffektivitet.

När du använder den här funktionen kan tem‐ peraturen i ugnen skilja sig från inställd tempe‐ ratur. Värmeeffekten kan vara reducerad. För allmänna energibespa‐ ringsrekommendationer hänvisas till kapitel

"Energieffektivitet",

Energibesparing.Denna

funktion användes för att följa energieffektivi‐ tetsklassen enligt EN

60350-1.

För bakning av kakor med knaprig botten och för att torka mat.

Undervärme

För att grilla tunna mat‐ varor och rosta bröd.

Min Grill

Max Grill

Varmluftsgrill‐ ning

För grillning av tunna livsmedel i stora mäng‐ der och för rostning av bröd.

För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött eller fågel med ben. För att bryna och göra gratänger.

36 www.electrolux.com

Ugnsfunk‐ tion

Pizza/Paj

Program

För att tillaga pizza. För att bryna ordentligt och få en knaprig botten.

Ugnsfunk‐ tion

Program

Över-under‐ värme (Över-/

Undervärme)

För bakning och stek‐ ning på en ugnsnivå.

5.4 Display

A B C D

A. Funktionslampor

B. Tidvisning

C. Funktionslampa

D. Indikator för matlagningstermometer

5.5 Knappar

Sensorfält/knapp Funktion

MINUS

KLOCKA

PLUS

Beskrivning

Gör så här för att ställa in tiden.

Ställa in en klockfunktion.

Gör så här för att ställa in tiden.

6. KLOCKFUNKTIONER

6.1 Tabell över klockfunktioner

Klockfunktion

KLOCKA

KOKTID

SLUTTID

TIDSFÖRDRÖJ‐

NING

SIGNALUR

Program

För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.

För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.

För att ställa in när produkten ska stängas av.

För att kombinera KOKTID och SLUTTID.

För att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan stäl‐ la in SIGNALURET när som helst, även om produkten

är avstängd.

6.2 Ställa klockan. Ändra tiden

Du måste ställa klockan innan du kan använda ugnen.

blinkar när du ansluter ugnen till eluttaget, när det varit ett strömavbrott eller när klockan inte är inställd.

Tryck på eller för att ställa in rätt tid.

Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och klockan visar den inställda tiden.

För att ändra tiden, tryck på upprepade gånger tills börjar blinka.

6.3 Ställa in KOKTID

1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.

2. Tryck på flera gånger tills börjar blinkar.

3. Tryck på eller för att ställa in

KOKTIDEN.

Displayen visar .

4. En ljudsignal hörs och blinkar när sluttiden uppnåtts. Produkten stängs av automatiskt.

5. Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudsignalen.

6. Vrid vredet för ugnsfunktioner och vredet för temperaturen till avstängt läge.

6.4 Ställa in SLUTTID

1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.

2. Tryck på flera gånger tills börjar blinkar.

3. Tryck på eller för att ställa in tiden.

Displayen visar .

4. En ljudsignal hörs och blinkar när sluttiden uppnåtts. Produkten stängs av automatiskt.

5. Tryck på valfri knapp för att stänga av signalen.

6. Vrid vredet för ugnsfunktioner och vredet för temperaturen till avstängt läge.

SVENSKA 37

6.5 Ställa in

TIDSFÖRDRÖJNING

1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.

2. Tryck på flera gånger tills börjar blinkar.

3. Tryck på eller för att ställa in

KOKTIDEN.

4. Tryck på .

5. Tryck på eller för att ställa in

SLUTTIDEN.

6. Tryck på för att bekräfta.

Produkten sätts på automatiskt senare,

är igång under den inställda KOKTIDEN och stoppar vid SLUTTIDEN. När tiden har uppnåtts hörs en ljudsignal.

7. Produkten stängs av automatiskt.

Tryck på valfri knapp för att stänga av signalen.

8. Vrid vredet för ugnsfunktioner och vredet för temperaturen till avstängt läge.

6.6 Ställa in SIGNALUR

1. Tryck på flera gånger tills börjar blinkar.

2. Tryck på eller för att ställa in

önskad tid.

Signaluret startar automatiskt efter fem sekunder.

3. En ljudsignal hörs när tillagningstiden uppnåtts. Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudsignalen.

4. Vrid vredet för ugnsfunktioner och vredet för temperaturen till avstängt läge.

6.7 Avbryta klockfunktionerna

1. Tryck flera gånger på tills önskad funktionslampa börjar blinka.

2. Tryck på och håll in .

Klockfunktionen släcks inom några sekunder.

38 www.electrolux.com

7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

7.1 Använda matlagningstermometern

Matlagningstermometern mäter innertemperaturen vid tillagning av kött.

Två temperaturer behöver ställas in:

• Ugnstemperaturen. Se tabellen för stekning.

• Innertemperaturen. Se tabellen för innertemperatur.

FÖRSIKTIGHET!

Använd endast matlagningstermometern som medföljer produkten eller originalreservdelar.

1. Sätt in kontakten till matlagningstermometern i uttaget på produktens ovansida.

Kontrollampan för matlagningstermometern blinkar.

2. Sätt in spetsen på matlagningstermometern i mitten av köttet.

5. Stäng av produkten.

6. Ta ut matlagningstermometerns kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur produkten.

Om köttet har stekts som du önskar, utför ovanstående på nytt och ställ in en högre innertemperatur.

Du kan ändra temperaturen när som helst under tillagningen. Tryck på för att ändra innertemperaturen.

VARNING!

Var försiktig när du tar ut matlagningstermometerns spets och kontakt.

Matlagningstermometern är varm. Det finns risk för att du bränner dig.

7.2 Sätta in tillbehör

Galler:

För in gallret mellan skenorna på ugnsstegen och kontrollera att fötterna är vända nedåt.

3. Tryck på - eller -knappen för att ställa in innertemperaturen. Du kan ställa in temperaturen mellan 30 °C och 99 °C.

4. Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.

En ljudsignal hörs i två minuter när köttet uppnått den inställda innertemperaturen.

Tryck på en knapp för att stänga av signalen.

Långpanna/ Djup form:

Skjut in långpannan /djupa formen mellan stegparet på ugnsnivån.

Galler och långpanna /djup form tillsammans:

Tryck in långpannan /djupa formen mellan skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på skenorna ovan.

SVENSKA

Liten inbuktning upptill ökar säkerheten. Fördjupningarna ger också ett tippskydd. Den höga kanten runt hyllan förhindrar kokkärlen från att glida ner.

39

8. TILLVALSFUNKTIONER

8.1 Kylfläkt

När ugnen är på, slås fläkten på automatiskt för att hålla ugnens ytor svala. Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten att gå tills ugnen svalnat.

8.2 Säkerhetstermostat

Om ugnen inte fungerar som den ska eller om det finns felaktiga komponenter,

9. TRICKS OCH TIPS

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.

9.1

Tillagningsrekommendationer

Ugnen har fem hyllnivåer.

Räkna hyllnivåerna nedifrån, från ugnens botten.

Din ugn kan ha andra bak-/ stekegenskaper än din gamla ugn.

kan en farlig överhettning uppstå. För att förhindra detta har ugnen en säkerhetstermostat som stänger av strömtillförseln. Ugnen sätts på igen automatiskt när temperaturen sjunker.

Tabellen nedan ger standardinställningar för temperatur, tillagningstid och hyllnivå.

Om du inte kan hitta inställningarna för ett visst recept kanske du kan använda inställningarna för ett liknande recept.

Ugnen har ett specialsystem som gör att luften cirkulerar och återanvänder ångan.

Med det här systemet kan man tillaga i

ånga, vilket gör att maten saftig inuti och krispig på utsidan. Detta minskar såväl tillagningstiden som energiförbrukningen.

Baka kakor

Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den inställda tillagningstiden har gått.

Om du använder två bakplåtar samtidigt, se till att det finns en ledig falsnivå mellan dem.

40 www.electrolux.com

Tillagning av kött och fisk

Använd en djup form för mat med fett i för att förhindra stänk som inte går att ta bort.

Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.

För att förhindra att det blir för mycket matos under tillagning kan man hälla lite vatten i den djupa formen. För att förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten varje gång det tar slut.

9.2 Bakning och stekning

Kakor

Livsme‐ del

Över-/Undervärme

Tempera‐ tur (°C)

Varmluft

Ugnsnivå Tempera‐ tur (°C)

170 2 160 Recept där visp‐ ning ingår

Mördeg 170 2 160

Cheese‐ cake

170 1 165

Tillagningstider

Tillagningstiderna beror på vilken typ av mat som ska tillagas samt dess konsistens och volym.

I början rekommenderar vi att man

övervakafar maten under tillagningen.

Hitta de bästa inställningarna (värme, tillagningstid, etc.) för dina kokkärl, recept och volymer när du använder produkten.

Ugnsnivå

3 (2 och

4)

3 (2 och

4)

2

Tid (min) Kommen‐ tar

45 - 60

20 - 30

60 - 80

I en kak‐ form

Äppelka‐ ka1)

Strudel

Syltpaj

Sockerka‐ ka

Julkaka /

Rik frukt kaka1)

170

175

170

170

160

2

3

2

2

2

160

150

165

160

150

2 (vänster

+ höger)

2

2 (vänster

+ höger)

2

2

80 - 100

60 - 80

30 - 40

50 - 60

90 - 120

I en kak‐ form (dia‐ meter 26 cm)

I en kak‐ form (dia‐ meter 26 cm)

I en kak‐ form (dia‐ meter 20 cm)

I en kak‐ form

I en kak‐ form (dia‐ meter 26 cm)

I två kak‐ formar (20 cm) på ett galler

På en bak‐ plåt

SVENSKA 41

Livsme‐ del

Russinka‐ ka1)

Muffins en nivå

Muffins två nivåer

Muffins tre nivåer

Skorpor/ kakor - en nivå

Skorpor/ kakor - två nivåer

Skorpor/ kakor - tre nivåer

Maränger

- en nivå

Maränger

- två nivå‐ er1)

-

-

-

-

-

Över-/Undervärme

Tempera‐ tur (°C)

175 1

Varmluft

Ugnsnivå Tempera‐ tur (°C)

160

170

140

120

-

-

-

-

-

3

3

3

Ugnsnivå

2

140 - 150 3

140 - 150 2 och 4

Tid (min) Kommen‐

50 - 60

20 - 30

25 - 35

140 - 150 1, 3 och 5 30 - 45

140 - 150 3

140 - 150 2 och 4

30 - 35

35 - 40

140 - 150 1, 3 och 5 35 - 45

120

120

3

2 och 4

80 - 100

80 - 100

tar

I en bröd‐ form

På en bak‐ plåt

På en bak‐ plåt

På en bak‐ plåt

På en bak‐ plåt

På en bak‐ plåt

På en bak‐ plåt

På en bak‐ plåt

På en bak‐ plåt

Bullar1)

Eclair - en nivå

Eclair två nivåer

Pajer

-

190

190

180

Fruktkaka 160

-

3

3

2

1

190

170

170

170

150

3

3

2 och 4

2

2

12 - 20

25 - 35

35 - 45

På en bak‐ plåt

På en bak‐ plåt

På en bak‐ plåt

45 - 70 I en kak‐ form (dia‐ meter 20 cm)

110 - 120 I en kak‐ form (dia‐ meter 24 cm)

42 www.electrolux.com

Livsme‐ del

Över-/Undervärme

Tempera‐ tur (°C)

Tårtbotten 170 1

Varmluft

Ugnsnivå Tempera‐ tur (°C)

160

Ugnsnivå

2 (vänster

+ höger)

Tid (min) Kommen‐

50 - 60

tar

I en kak‐ form (dia‐ meter 20 cm)

1) Förvärm ugnen i 10 minuter.

Bröd och pizza

Livsme‐ del

Över-/Undervärme

Tempera‐ tur (°C)

Varmluft

Ugnsnivå Tempera‐ tur (°C)

Fransk‐ bröd1)

190 1 190

Ugnsnivå

1

Tid (min) Kommen‐ tar

Rågbröd

Småfrans‐ ka 1)

Pizza1)

190

190

230 - 250 1

Scones1) 200

1

2

3

180

180

1

60 - 70

30 - 45

2 (2 och 4) 25 - 40

230 - 250 1

190 3

10 - 20

10 - 20

1) Förvärm ugnen i 10 minuter.

Suffléer

Livsme‐ del

Över-/Undervärme

Pajdeg

Vegetarisk paj

Tempera‐ tur (°C)

200

200

Ugnsnivå Tempera‐ tur (°C)

2 180

2

Varmluft

175

Quiches1) 180

1 180

Lasagne1) 180 - 190 2

Ugnsnivå

2

2

1

180 - 190 2

Tid (min) Kommen‐ tar

40 - 50

45 - 60

50 - 60

25 - 40

I en form

I en form

I en form

I en form

1 - 2 bröd,

500 g per bröd

I en bröd‐ form

6 - 8 stycken på en bakplåt

På en bakplåt el‐ ler en djup form

På en bakplåt

SVENSKA 43

Engelsk rostbiff, röd inuti

Engelsk rostbiff, lite röd in‐ uti

210

210

Engelsk rostbiff, inte röd in‐ uti

210

Fläskbog 180

Fläsklägg 180

Lamm 190

Kyckling 220

Kalkon

Anka

Gås

Kanin

180

175

175

190

Livsme‐ del

Över-/Undervärme

Tempera‐ tur (°C)

Varmluft

Ugnsnivå Tempera‐ tur (°C)

Ugnsnivå

Cannello‐ ni1)

180 - 190 2

1) Förvärm ugnen i 10 minuter.

Kött

Livsme‐ del

Nötkött

180 - 190 2

Över-/Undervärme

Tempera‐ tur (°C)

200 2

Varmluft

Ugnsnivå Tempera‐ tur (°C)

190

Ugnsnivå

2

Tid (min) Kommen‐ tar

25 - 40 I en form

Tid (min) Kommen‐ tar

50 - 70

Fläsk

Kalv

180

190

2

2

2

180

175

200

2

2

2

90 - 120

90 - 120

50 - 60

På ett gal‐ ler

På ett gal‐ ler

På ett gal‐ ler

På ett gal‐ ler

Hare 190

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

200

200

170

160

175

200

160

220

160

175

175

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

60 - 70

70 - 75

På ett gal‐ ler

På ett gal‐ ler

120 - 150 Med svål

100 - 120 2 st

110 - 130 Lägg

70 - 85 Hel

210 - 240 Hel

120 - 150 Hel

150 - 200 Hel

60 - 80 Skuren i bitar

150 - 200 Skuren i bitar

44 www.electrolux.com

Livsme‐ del

Fasan

Över-/Undervärme

Tempera‐ tur (°C)

190 2

Varmluft

Ugnsnivå Tempera‐ tur (°C)

175

Fisk

Livsme‐ del

Laxöring/ havsruda

Över-/Undervärme

Tempera‐ tur (°C)

Varmluft

Ugnsnivå Tempera‐ tur (°C)

190

Tonfisk/lax 190

2

2

175

175

Ugnsnivå

2

Ugnsnivå

2

2

Tid (min) Kommen‐ tar

90 - 120

Tid (min) Kommen‐ tar

40 - 55

35 - 60

Hel

3 - 4 fiskar

4 - 6 filéer

9.3 Min Grill

Förvärm ugnen i 3 minuter.

Använd den fjärde hyllpositionen.

Ställ in högsta temperaturen.

Livsmedel

Filéer

Biffstek

Korv

Fläskkotletter

Kyckling (delad i 2 delar) 2

Kebab 4

Kycklingbröst 4

4

8

4

Mängd

Antal

4

Hamburgare

Fiskfilé

Varma smörgåsar

Rostat bröd

6

4

4 - 6

4 - 6

9.4 Varmluftsgrillning

Använd första eller andra hyllnivån.

Nötkött

Förvärm ugnen.

För att beräkna stektiden multiplicerar man tiden som anges i tabellen nedan med centimeter av filéens tjocklek.

-

-

0.6

0.4

-

1

0.4

Vikt (kg)

0.8

-

0.6

0.6

30 - 35

10 - 15

12 - 15

20 - 30

12 - 14

5 - 7

2 - 4

Tid (min)

1:a sidan

12 - 15

10 - 12

12 - 15

12 - 16

Livsmedel Tempera‐ tur (°C)

Engelsk rostbiff eller filé, röd

Tid (min)

190 - 200 5 - 6

2:a sidan

12 - 14

6 - 8

10 - 12

12 - 14

25 - 30

10 - 12

12 - 14

-

10 - 12

-

2 - 3

Livsmedel Tempera‐ tur (°C)

Engelsk rostbiff eller filé, medium

Tid (min)

180 - 190 6 - 8

Engelsk rostbiff eller filé, välstekt

170 - 180 8 - 10

Fläsk

Livsmedel Tempera‐ tur (°C)

Skinkstek, bog, 1 - 1,5 kg

Tid (min)

160 - 180 90 - 120

170 - 180 60 - 90 Kotlett, rev‐ bensspjäll, 1

- 1,5 kg

Köttfärslim‐ pa, 0,75 - 1 kg

160 - 170 50 - 60

Fläsklägg

(förkokt).

0,75 - 1 kg

150 - 170 90 - 120

Kalv

Livsmedel Tempera‐ tur (°C)

Kalvstek 1 kg

Tid (min)

160 - 180 90 - 120

Kalvstek,

1,5 - 2 kg

160 - 180 120 - 150

Lamm

Livsmedel Tempera‐ tur (°C)

Tid (min)

150 - 170 100 - 120 Lammstek med ben, lammstek, 1

- 1,5 kg

SVENSKA 45

Livsmedel Tempera‐ tur (°C)

Lammsadel,

1 - 1,5 kg

Tid (min)

160 - 180 40 - 60

Fågel

Livsmedel Tempera‐ tur (°C)

Tid (min)

200 - 220 30 - 50 Kyckling i bi‐ tar, 0,2 -

0,25 kg var‐ dera

Halv kyck‐ ling, 0,4 -

0,5 kg var‐ dera

190 - 210 35 - 50

190 - 210 50 - 70 Hel kyckling,

1 - 1,5 kg

Anka, 1,5 -

2 kg

Gås, 3,5 - 5 kg

Kalkon, 2,5 -

3,5 kg

Kalkon, 4 - 6 kg

180 - 200

160 - 180

160 - 180

140 - 160

80 - 100

120 - 180

120 - 150

150 - 240

Fisk (ångkokning)

Livsmedel Tempera‐ tur (°C)

Hel fisk, 1 -

1,5 kg

Tid (min)

210 - 220 40 - 60

9.5 Varmluft Med Fukt

För bästa resultat ska du följa förslagen som listas i tabellen nedan.

46 www.electrolux.com

Livsmedel Tillbehör

Bullar, 12 stycken

Bullar, 9 styck‐ en

Fryst pizza,

0,35 kg

Rulltårta långpanna eller djup form långpanna eller djup form galler långpanna eller djup form

Brownie

Soufflé, 6 stycken

Sockerkaksbot‐ ten

Viktoriakaka långpanna eller djup form keramiska ramekiner på galler flan-form på galler

Pocherad fisk,

0,3 kg gratängform på galler långpanna eller djup form

Hel fisk, 0,2 kg långpanna eller djup form

Fiskfilé, 0,3 kg pizzaform på galler

Kokt kött, 0,25 kg långpanna eller djup form

Shashlik, 0,5 kg

Cookies, 16 stycken långpanna eller djup form långpanna eller djup form

Macaroons, 20 stycken

Muffins, 12 stycken långpanna eller djup form långpanna eller djup form

Paj, 16 stycken långpanna eller djup form

Kakor, 20 stycken långpanna eller djup form

Tartletter, 8 stycken långpanna eller djup form

Temperatur

(°C)

175

180

180

170

170

190

180

170

180

180

170

180

180

150

180

170

170

150

170

Ugnsnivå Tid (min)

3

2

2

2

2

3

2

2

2

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

40 - 50

35 - 45

45 - 55

30 - 40

45 - 50

45 - 55

35 - 45

35 - 50

35 - 45

25 - 35

30 - 40

35 - 45

40 - 50

30 - 45

45 - 55

30 - 40

35 - 45

40 - 50

30 - 40

SVENSKA 47

Livsmedel Tillbehör

Kokta grönsa‐ ker, 0,4 kg

Vegetarisk omelett

Grönsaker, me‐ delhavsstil, 0,7 kg långpanna eller djup form pizzaform på galler långpanna eller djup form

Temperatur

(°C)

180

180

180

Ugnsnivå Tid (min)

2

3

4

35 - 45

35 - 45

35 - 45

9.6 Torkning - Varmluft

Täck smorda plåtar med bakplåtspapper.

För bättre resultat, stanna ugnen efter halva torktiden, öppna luckan och låt det svalna över natten för att fullfölja torkningen.

Grönsaker

För en plåt, använd tredje hyllpositionen.

För två plåtar, använd den första och den fjärde hyllpositionen.

Livsmedel

Bönor

Pepparfrukter

Soppgrönsaker

Champinjoner

Örter

Frukt

Livsmedel Temperatur

(°C)

Tid (t)

Temperatur (°C)

60 - 70

60 - 70

60 - 70

50 - 60

40 - 50

Tid (t)

6 - 8

5 - 6

5 - 6

6 - 8

2 - 3

Plommon

Aprikoser

Äppelskivor

Päron

60 - 70

60 - 70

60 - 70

60 - 70

9.7 Tabell matlagningstermometer

Livsmedel

Kalvstek

Innertemperatur

(°C)

75 - 80

8 - 10

8 - 10

6 - 8

6 - 9

3

3

3

3

Ugnsnivå

1 position 2 positioner

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

Livsmedel

Kalvlägg

Engelsk rostbiff, röd inuti

Innertemperatur

(°C)

85 - 90

45 - 50

48 www.electrolux.com

Livsmedel

Engelsk rostbiff, lite röd inuti

Engelsk rostbiff, inte röd inuti

Fläskbog

Fläsklägg

Lamm

Innertemperatur

(°C)

60 - 65

70 - 75

80 - 82

75 - 80

70 - 75

Äppelpaj Varmluft /

Varmluftstil‐ lagning

Galler

Socker‐ kaka utan fett

Över-un‐ dervärme

Galler

2

2

Socker‐ kaka utan fett

Varmluft /

Varmluftstil‐ lagning

Galler 2

Livsmedel

Kyckling

Hare

Laxöring/havs‐ ruda

Tonfisk/lax

Innertemperatur

(°C)

98

70 - 75

65 - 70

65 - 70

9.8 Information till provanstalter

Tester enligt IEC 60350-1.

Kommentar Livsme‐ del

Funktion Tillbe‐ hör

Bakplåt

Ugns‐ nivå

3

Tem‐ pera‐ tur

(°C)

170

Tid (min)

20 - 30 Små bakverk

Över-un‐ dervärme

Små bakverk

Små bakverk

Varmluft /

Varmluftstil‐ lagning

Varmluft /

Varmluftstil‐ lagning

Äppelpaj Över-un‐ dervärme

Bakplåt 3

Bakplåt 2 och

4

Galler 2

150 -

160

150 -

160

180

20 - 35

20 - 35

70 - 90

160 70 - 90

170 40 - 50

160 40 - 50

Lägg 20 små ka‐ kor på en bak‐ plåt.

Lägg 20 små ka‐ kor på en bak‐ plåt.

Lägg 20 små ka‐ kor på en bak‐ plåt.

Använd 2 formar

(diameter 20 cm) som står diago‐ nalt.

Använd 2 formar

(diameter 20 cm) som står diago‐ nalt.

Använd en kak‐ form (26 cm i diameter).

Förvärm ugnen i

10 minuter.

Använd en kak‐ form (26 cm i diameter).

Förvärm ugnen i

10 minuter.

SVENSKA 49

Livsme‐ del

Socker‐ kaka utan fett

Funktion Tillbe‐ hör

Varmluft /

Varmluftstil‐ lagning

Galler

Ugns‐ nivå

2 och

4

Tem‐ pera‐ tur

(°C)

160

Tid (min)

40 - 60

Kommentar

-

Använd en kak‐ form (26 cm i diameter). Dia‐ gonalt placerad.

Förvärm ugnen i

10 minuter.

Mördeg‐ skakor

Mördeg‐ skakor

Mördeg‐ skakor

Rostat bröd

4 - 6 bi‐ tar

Hambur‐ gare av nötkött

6 bitar,

0,6 kg

Varmluft /

Varmluftstil‐ lagning

Varmluft /

Varmluftstil‐ lagning

Över-un‐ dervärme

Min Grill

Bakplåt 3

Bakplåt 2 och

4

Bakplåt 3

Galler 4

Min Grill Galler och lång‐ panna

4

140 -

150

140 -

150

20 - 40

25 - 45 -

140 -

150

25 - 45 max.

2 - 3 minuter första sidan, 2

- 3 minuter andra sidan max.

20 - 30

-

Förvärm ugnen i

3 minuter.

Placera gallret på den fjärde ni‐ vån och långpan‐ nan på den tred‐ je ugnsnivån.

Vänd maten efter halva tillagnings‐ tiden.

Förvärm ugnen i

3 minuter.

10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

10.1 Anmärkningar om rengöring

Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten och milt rengöringsmedel.

Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.

Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra matrester kan leda till eldsvåda.

Risken är högre för grillpannan.

Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka.

Använd en mjuk duk med varmt vatten och ett rengöringsmedel. Diska inte tillbehören i diskmaskin.

Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.

Använd inte starka medel, föremål med skarpa kanter eller diskmaskin vid

50 www.electrolux.com

rengöring om du har tillbehör med non stick-beläggning. Det kan skada ytan.

Fukt kan kondensera i ugnen eller på ugnsluckans glas. För att minska kondensen kan du låta ugnen vara på i

10 minuter före tillagning.Torka bort fuktigheten från ugnsutrymmet efter varje användning.

10.2 Ugnar i rostfritt stål eller aluminium

Rengör ugnsluckan endast med en fuktig trasa eller svamp. Torka med en mjuk trasa.

Använd aldrig stålull, syror eller produkter med slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada ugnens ytor.

Rengör ugnens kontrollpanel med samma försiktighet.

10.3 Rengöring av luckans packning

Kontrollera ugnsluckans packning med jämna mellanrum. Ugnsluckans packning

är den som omger ugnens öppning.

Använd inte ugnen om denna dörrpackning är skadad. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

För rengöring av luckans packning, se allmän information om rengöring.

10.4 Ta bort ugnsstegarna

Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna tas bort.

FÖRSIKTIGHET!

Var försiktig när du avlägsnar ugnsstegarna.

1. Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.

1

2

Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd ordning.

10.5 Ugnstak

VARNING!

Inaktivera produkten innan du tar bort värmeelementet.

Se till att ugnen har svalnat.

Det finns risk för att du bränna dig.

Ta ut ugnsstegarna.

Du kan ta bort värmeelementet för att göra det enklare att rengöra ugnstaket.

1. Ta bort skruven som håller fast värmeelementet. Använd en skruvmejsel första gången.

2. Dra försiktigt värmeelementet nedåt.

3. Rengör ugnstaket med en mjuk trasa och en lösning av varmt vatten och diskmedel och låt det torka.

Sätt tillbaka värmeelementet i omvänd ordning.

Sätt i ugnsstegarna.

VARNING!

Se till att värmeelementet är korrekt installerat och inte faller ned.

2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och ta bort den.

10.6 Demontering och montering av luckan

Ugnsluckan har två glasrutor. Du kan ta bort ugnsluckan och de inre glasrutorna för rengöring. Läs hela instruktionerna

"Ta bort och installera luckan" innan du tar bort glasskivorna.

Ugnsluckan kan stängas om du försöker ta bort glasrutan innan du tar bort ugnsluckan.

FÖRSIKTIGHET!

Använd inte ugnen utan glaspanelen.

1. Öppna luckan helt och håll i båda gångjärnen.

SVENSKA

därefter framåt och ta bort luckan från sin plats.

51

4. Lägg luckan på en mjuk duk på en stabil yta.

5. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av luckans övre kant och tryck inåt för att frigöra klämlåset.

2. Lyft och vrid spakarna helt på båda gångjärnen

2

B

1

6. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.

7. Håll i glasrutan i övre kanten och dra försiktigt ut den. Se till att glasrutorna glider i skårorna hela vägen ut.

3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den första öppna positionen. Lyft och dra

8. Rengör glasrutorna med vatten och lite diskmedel. Torka glasrutorna noga. Diska inte glasskivorna i diskmaskin.

När rengöringen är klar, sätt tillbaka glasrutan och ugnsluckan.

Zonen med screentryck måste vara vänd mot insidan av ugnsluckan. Efter

52 www.electrolux.com

installationen måste du se till att ytan på glasrutan med zonerna med screenprinting inte är knottrig när du vidrör den.

När det har installerats korrekt hörs ett klick i lucklisten.

Se till att den inre glasrutan placeras korrekt i sina skåror.

A

1. Stäng av ugnen.

Vänta tills ugnen har svalnat.

2. Koppla bort ugnen från eluttaget.

3. Lägg en trasa på ugnsbotten.

FÖRSIKTIGHET!

Håll i halogenlampan med en trasa för att förhindra att fett ska komma på lampan.

Baklampan

1. Ta bort lampglaset genom att vrida på det.

2. Rengör lampglaset.

3. Byt ut lampan mot en passande lampa som tål upp till 300 °C.

4. Sätt tillbaka lampglaset.

10.7 Byte av lampan

VARNING!

Risk för elektrisk stöt!

Lampan kan bli mycket varm.

11. FELSÖKNING

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

11.1 Vad gör jag om...

Problem

Ugnen värms inte upp.

Ugnen värms inte upp.

Ugnen värms inte upp.

Ugnen värms inte upp.

Lampan fungerar inte.

Displayen visar F11.

Ånga och kondens avsätts på maten och i ugnen.

Möjlig orsak

Ugnen är avstängd.

Klockan är inte ställd.

Nödvändiga inställningar

är inte gjorda.

Säkringen har gått.

Lampan är trasig.

Kontakten till matlagnings‐ termometern är inte rätt isatt i uttaget.

Du lät maten stå för länge i ugnen.

Lösning

Sätt på ugnen.

Ställ klockan.

Kontrollera att rätt inställ‐ ningar gjorts.

Kontrollera om säkringen

är orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala med en kvalifi‐ cerad elektriker.

Byt ut lampan.

Sätt in matlagningstermo‐ meterns kontakt så långt in i uttaget det går.

Låt inte maträtter stå i ug‐ nen längre än 15 - 20 mi‐ nuter efter att tillagningen

är klar.

SVENSKA 53

Problem

Displayen visar "12.00".

Möjlig orsak Lösning

Det har varit strömavbrott. Ställ klockan.

11.2 Serviceinformation

Kontakta din återförsäljare elleren auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.

Information som kundtjänst behöver finns på märkplåten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte märkskylten från ugnsutrymmet.

Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:

Modell (MOD.) .........................................

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

.........................................

.........................................

12. INSTALLATION

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Inbyggd

80

60

520

60

600 min. 550

20 min. 560

18

548 21

114

589

594

595

+-1

5

3

198

523

20

54 www.electrolux.com

70

60

520 min. 550

20

590 min. 560

18

548 21

114

589

594

198

60

595

+-1

5

3

523

20

12.2 Montering i skåp

A

B

Denna produkt levereras med en huvudkontakt och en huvudkabel.

12.4 Kabel

Kabeltyper för installation eller utbyte:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05

VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

För kabeldelen, se den totala effekten

(på märkplåten) och tabellen. Se även tabellen:

12.3 Elektrisk installation

Total effekt (W)

max. 1380 max. 2300 max. 3680

Kabeldel (mm²)

3 x 0.75

3 x 1

3 x 1.5

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om säkerhetsföreskrifterna i kapitlen om säkerheten inte följs.

Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2 cm längre än fas och neutral kabel (blå och brun kabel).

13. ENERGIEFFEKTIVITET

13.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014

Leverantörens namn

Modellbeskrivning

Energiindex

Electrolux

EOB400W

EOB400X

95.3

SVENSKA 55

Energiklass

Energiförbrukning med en standardrätt, över/ undervärme

A

0.93 kWh/program

Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft 0.81 kWh/program

Antal utrymmen

Värmekälla

Ljudstyrka

Typ av ugn

1

Elektricitet

72 l

Inbyggnadsugn

Massa

EOB400W

EOB400X

28.0 kg

29.0 kg

EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk -

Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och grillar - Funktionsprovning.

13.2 Energibesparing

Denna ugn har funktioner som låter dig spara energi under vanlig matlagning.

Allmänna tips

Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd när produkten är påslagen. Öppna inte ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll dörrtätningen ren och se till att den inte har lossnat på något ställe.

Använd metalltallrikar för att förbättra energibesparingen.

Förvärm inte ugnen innan du sätter in maten.

14. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att

återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

För matlagning som varar längre än 30 minuter ska ugnstemperaturen minskas till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan matlagningstiden går ut, beroende på längden på matlagningen. Restvärmen i ugnen fortsätter laga maten.

Använd restvärmen för att värma annan mat.

Undvik pauser mellan tillagningar när du förbereder flera rätter på en gång.

Laga mat med varmluft

När det är möjligt, använd varmluftsfunktionen för att spara energi.

För varmhållning av mat

Välj lägsta möjliga temperaturinställning för att använda restvärme och hålla maten varm.

Varmluft Med Fukt

För att spara energi under tillagningen.

produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

*

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents