Electrolux EOC6851AOX User manual

Electrolux EOC6851AOX User manual
EOC6851AOX
SK
Parná rúra
Návod na používanie
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 4
3. POPIS VÝROBKU.............................................................................................. 8
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................10
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 11
7. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 16
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................17
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 17
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.................................................................................21
11. TIPY A RADY................................................................................................. 23
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................40
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 45
14. INŠTALÁCIA...................................................................................................47
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 48
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Vyliate zvyšky treba odstrániť pred pyrolytickým
čistením. Z rúry vyberte všetky súčasti.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
•
•
•
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do
sieťovej zásuvky, úplne zavrite
dvierka spotrebiča.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
5
2.3 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín,
zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
2.4 Parné pečenie
•
•
•
•
•
2.6 Pyrolytické čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia / požiaru /
chemických emisií (výparov)
v pyrolytickom režime.
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenín a poškodenia
spotrebiča.
•
Uvoľnená para môže spôsobiť
popáleniny:
– Počas parného pečenia
neotvárajte dvierka spotrebiča.
– Po parnom pečení otvárajte
dvierka spotrebiča opatrne.
2.5 Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
•
•
•
Pred vykonaním funkcie pyrolytického
samočistenia alebo postupu na prvé
použitie odstráňte z vnútra rúry:
– všetky zvyšky jedla, oleja alebo
tuku a iné nečistoty.
– všetky vyberateľné predmety
(vrátane roštov, bočných
zásuvných mriežok a pod., ktoré
boli dodané s produktom),
predovšetkým však nepriľnavé
hrnce, panvice, pekáče, nástroje
a pod.
Pozorne si prečítajte všetky pokyny
týkajúce sa pyrolytického čistenia.
Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču.
Spotrebič sa veľmi zohreje a z
predných chladiacich otvorov uniká
horúci vzduch.
Pyrolytické čistenie je proces
využívajúci veľmi vysokú teplotu, pri
ktorom môže dôjsť k tvorbe dymu zo
zvyškov jedla a konštrukčných
materiálov, preto používateľom
dôrazne odporúčame:
– v priebehu pyrolytického čistenia
a po ňom zabezpečiť dobré
vetranie.
SLOVENSKY
•
•
•
•
– počas prvého použitia pri
maximálnej teplote a po ňom
zabezpečiť dobré vetranie.
Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré
vtáky a plazy extrémne citlivé na
prípadné výpary vznikajúce počas
čistiaceho procesu všetkých
pyrolytických rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia
sa domáce zvieratá (najmä vtáky)
nesmú dostať do blízkeho okolia
spotrebiča a pri prvom použití
funkcie pyrolytického čistenia
alebo maximálnej teploty
zabezpečte dostatočné vetranie.
Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi
citlivé na lokálne zmeny teploty v
blízkosti všetkých pyrolytických rúr
počas programu pyrolytického
samočistenia.
Nelepivé povrchy hrncov, panvíc,
plechov, kuchynského riadu a pod. sa
môžu poškodiť vysokou teplotou pri
pyrolytickom čistení vo všetkých
pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých
výparov.
Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo
všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po
varení, nie sú škodlivé pre ľudí
vrátane dojčiat ani ľudí so
zdravotnými problémami.
2.7 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
7
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
2.8 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.9 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
8
www.electrolux.com
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
2
4
5
12
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
3.2 Príslušenstvo
•
•
•
•
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a múčnych
pokrmov alebo ako nádoba na
zachytávanie tuku.
•
•
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka na vodu
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Odtoková rúrka
Ventil na vypustenie vody
Úrovne v rúre
Prívod pary
Teplotná sonda
Na meranie, do akej miery je pokrm
upečený.
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
Dietetický pekáč
Pre funkcie parného pečenia.
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2 3 4 5
6
Rúra sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzo‐
rové tla‐
čidlo
1
Funkcia
Poznámka
ZAP / VYP
Na zapnutie a vypnutie rúry.
7 8 9 10 11
SLOVENSKY
Senzo‐
rové tla‐
čidlo
Funkcia
Poznámka
Funkcie ohrevu
alebo Recepty
Jedným stlačením senzorového tlačidla zvolíte
funkciu ohrevu alebo ponuku: Recepty. Ďalším
stlačením senzorového tlačidla prepnete medzi
ponukami: Funkcie ohrevu, Recepty. Osvetle‐
nie zapnete alebo vypnete stlačením senzoro‐
vého tlačidla na 3 sekundy.
Tlačidlo Späť
Návrat o jednu úroveň v ponuke. Ak chcete zo‐
braziť hlavnú ponuku, stlačte pole na 3 sekun‐
dy.
Nastavenie te‐
ploty
Nastavenie teploty alebo zobrazenie aktuálnej
teploty v rúre. Stlačením tlačidla na 3 sekundy
zapnete alebo vypnete funkciu: Rýchle zohrie‐
vanie.
Obľúbené
Ukladanie a prístup k obľúbeným programom.
Displej
Zobrazuje aktuálne nastavenia rúry.
7
Tlačidlo na po‐
sun nahor
Pohyb nahor v ponuke.
8
Tlačidlo na po‐
sun nadol
Pohyb nadol v ponuke.
Časové a dopln‐
kové funkcie
Nastavenie rôznych funkcií. Keď je zapnutá
funkcia ohrevu, stlačte senzorové tlačidlo a na‐
stavte časovač alebo funkcie: Blok. ovládania,
Obľúbené, Ohrev a uchovanie teploty, Nastaviť
a ísť. Môžete zmeniť aj nastavenie teplotnej
sondy.
Časomer
Ak chcete nastaviť funkciu: Časomer.
OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
2
3
4
5
-
6
9
10
11
4.2 Displej
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcia ohrevu
Presný čas
Ukazovateľ ohrevu
Teplota
Čas trvania alebo skončenia funkcie
9
10
www.electrolux.com
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
Funkcia
Časomer
Je zapnutá táto funkcia.
Presný čas
Na displeji sa zobrazí aktuálny čas.
Trvanie
Na displeji sa zobrazí potrebný čas
pečenia.
Koniec
Na displeji sa zobrazí čas skončenia
pečenia.
Teplota
Na displeji sa zobrazí teplota.
Časové Údaje
Na displeji sa zobrazuje, ako dlho je
spustená funkcia ohrevu. Ak chcete
vynulovať čas, stlačte súčasne
a
.
Výpočet
Rúra vypočíta čas pečenia.
Ukazovateľ ohrevu
Na displeji sa zobrazí teplota v rúre.
Rýchle zohrievanie
Funkcia je zapnutá. Skracuje dobu
zohrievania rúry.
Hmotnostný program
Na displeji sa zobrazuje, že je aktív‐
ny automatický program so zadáva‐
ním hmotnosti alebo že je možné
zmeniť hmotnosť.
Ohrev a uchovanie te‐
ploty
Funkcia je zapnutá.
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
5.2 Prvé zapojenie
Po zapojení rúry do elektrickej siete
alebo po prerušení napájania je potrebné
nastaviť jazyk, kontrast displeja, jas
displeja a denný čas.
alebo
nastavte
1. Stlačením
požadovanú hodnotu.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
5.3 Predhriatie
Pred prvým použitím rúry vyberte všetko
príslušenstvo a rúru predhrejte.
SLOVENSKY
1. Nastavte funkciu: Tradičné pečenie
a maximálnu teplotu.
2. Rúru nechajte spustenú jednu
hodinu.
3. Nastavte funkciu: Teplovzdušné
pečenie
11
4. Rúru nechajte spustenú 15 minút.
Rúra môže počas predohrevu
produkovať zápach a dym. Zabezpečte
dostatočné vetranie v miestnosti.
a maximálnu teplotu.
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Navigácia v ponukách
1. Zapnite rúru.
2. Stlačením tlačidla
alebo
vyberte možnosť ponuky.
3. Ak chcete prejsť do podponuky alebo
potvrdiť nastavenie, stlačte tlačidlo
.
Kedykoľvek sa môžete vrátiť
do hlavnej ponuky pomocou
tlačidla
.
6.2 Prehľad ponúk
Hlavná ponuka
Symbol/Polo‐
žka ponuky
Použitie
Obsahuje zoznam
Funkcie ohrevu funkcií ohrevu.
Recepty
Obľúbené
Čistenie
Obsahuje zoznam
automatických pro‐
gramov.
Obsahuje zoznam
obľúbených progra‐
mov pečenia vytvore‐
ných používateľom.
Symbol/Polo‐
žka ponuky
Špeciálne
Obsahuje zoznam
doplnkových funkcií
ohrevu.
Obsahuje odporúča‐
Sprievodca Pe‐ né nastavenia pre
mnoho pokrmov.
čením
Zvoľte pokrm a začni‐
te proces pečenia.
Údaje o teplote a ča‐
se sú iba orientačné
v záujme dosiahnutia
čo najlepšieho vý‐
sledku a môžete ich
upraviť. Skutočné
hodnoty závisia od
konkrétneho receptu
a množstva a kvality
použitých prísad.
Podponuka pre: Základné nastavenia
Symbol/Polo‐
žka ponuky
Popis
Nastavenie aktuálne‐
Nastaviť denný ho denného času.
čas
Časové údaje
Obsahuje zoznam či‐
stiacich programov.
Používa sa na nasta‐
Základné nasta‐ venie konfigurácie
spotrebiča.
venia
Použitie
Rýchle zohrie‐
vanie
Ak je funkcia ZA‐
PNUTÁ, na displeji
sa zobrazuje aktuál‐
ny čas, aj keď je spo‐
trebič vypnutý.
Ak je funkcia ZA‐
PNUTÁ, skracuje čas
zahrievania rúry.
12
www.electrolux.com
Symbol/Polo‐
žka ponuky
Nastaviť a ísť
Ohrev a ucho‐
vanie teploty
Predĺženie pe‐
čenia
Popis
Symbol/Polo‐
žka ponuky
Na nastavenie funk‐
cie a jej neskoršie ak‐
tivovanie stlačte kto‐
rýkoľvek symbol na
ovládacom paneli.
Obnovuje všetky pô‐
Pôvodné nasta‐ vodné nastavenia.
venia
Po skončení cyklu
pečenia uchová pri‐
pravené jedlo teplé
po dobu 30 minút.
Zapína a vypína
funkciu predĺženia
pečenia.
Upravuje kontrast di‐
Kontrast disple‐ spleja po stupňoch.
ja
Jas displeja
Jazyk
Hlasitosť zvuk.
signalizácie
Tóny tlačidiel
Upravuje jas displeja
po stupňoch.
Pripomína, že je po‐
Pripomienka či‐ trebné vyčistiť spotre‐
bič.
stenia
Servis
Funkcia ohre‐
vu
Teplovzdušné
pečenie
Horúca para
Upravuje hlasitosť tó‐
nov tlačidiel a zvuko‐
vej signalizácie po
stupňoch.
Zapína a vypína vý‐
Alarm/Výstražný stražnú zvukovú sig‐
nalizáciu.
tón
Režim DEMO
6.3 Funkcie ohrevu
Nastavuje jazyk di‐
spleja.
Zapína a vypína tóny
dotykových tlačidiel.
Tón dotykového tla‐
čidla ZAP/VYP nie je
možné vypnúť.
Aktivačný/deaktivač‐
ný kód: 2468.
Zobrazenie verzie
softvéru a konfigurá‐
cie.
Popis
Pizza
Použitie
Ak chcete piecť až na
3 úrovniach a sušiť
potraviny.Nastavte
teplotu o 20-40 °C
nižšiu ako pre funk‐
ciu: Tradičné peče‐
nie.
Na prípravu jedál pa‐
rou. Pomocou tejto
funkcie skrátite čas
prípravy, aby sa v po‐
krmoch uchovali vita‐
míny a živiny. Zvoľte
funkciu a nastavte te‐
plotu v rozsahu 130
°C až 230 °C.
Na pečenie pokrmu
na jednej úrovni, pri
ktorom chcete dosia‐
hnuť intenzívne
zhnednutie na po‐
vrchu a chrumkavú
kôrku naspodku. Na‐
stavte teplotu o 20-40
°C nižšiu ako pre
funkciu: Tradičné pe‐
čenie.
Na pečenie múčnych
jedál a mäsa na jed‐
Tradičné peče‐ nej úrovni.
nie (Horný/
Dolný ohrev)
Na prípravu jemného
a šťavnatého peče‐
Pomalé pečenie ného mäsa.
SLOVENSKY
Funkcia ohre‐
vu
Dolný ohrev
Vlhký horúci
vzduch
Mrazené po‐
krmy
Gril
Použitie
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpu‐
som a na zaváranie.
Táto funkcia je urče‐
ná na úsporu energie
počas pečenia. Poky‐
ny ohľadom pečenia
nájdete v kapitole
„Rady a tipy“, Vlhký
horúci vzduch. Dvier‐
ka rúry majú byť po‐
čas pečenia zatvore‐
né, aby nebola preru‐
šená funkcia a aby
bola zabezpečená
prevádzka s najvyš‐
šou možnou energe‐
tickou účinnosťou.
Keď použijete túto
funkciu, teplota v du‐
tine sa môže líšiť od
nastavenej teploty.
Používa sa zvyškové
teplo.Výkon ohrevu
môže byť znížený.
Všeobecné odporú‐
čania ohľadne úspory
energie nájdete v ka‐
pitole „Energetická
účinnosť", Úspora
energie.Táto funkcia
bola použitá na urče‐
nie triedy energetic‐
kej účinnosti podľa
normy EN 60350-1.
Keď použijete túto
funkciu, osvetlenie sa
po 30 sekundách au‐
tomaticky vypne.
Na prípravu chrumka‐
vých polotovarov (na‐
pr. zemiakových hra‐
nolčekov, amerických
zemiakov alebo jar‐
ných závitkov).
Na grilovanie plo‐
chých jedál a na prí‐
pravu hrianok.
Funkcia ohre‐
vu
Rýchly gril
Turbo gril
Regenerácia
13
Použitie
Na grilovanie plo‐
chých jedál vo väč‐
ších množstvách a
prípravu hrianok.
Na pečenie väčších
kusov mäsa alebo
hydiny s kosťami na
jednej úrovni. Na gra‐
tinovanie a zapeka‐
nie.
Opätovné zohrieva‐
nie jedla parou zabra‐
ňuje vyschnutiu po‐
vrchu. Teplo sa distri‐
buuje jemne a rovno‐
merne, čo umožňuje
obnoviť chuť a arómu
jedla, ako keby bolo
práve pripravené. Tú‐
to funkciu môžete
používať na priame
zohrievanie jedla na
tanieri. Naraz môžete
zohrievať viac tanie‐
rov na rôznych úrov‐
niach rúry.
6.4 Špeciálne
Funkcia ohre‐
vu
Použitie
Na udržiavanie teplo‐
ty pokrmov.
Uchovať teplé
Ohrev tanierov
Na predhriatie tanie‐
rov pred podávaním
jedla.
Zaváranie
Na zaváranie zeleni‐
ny (napr. nakladanej
miešanej zeleniny).
Sušenie
Na sušenie nakrája‐
ného ovocia, zeleniny
a húb.
14
www.electrolux.com
Funkcia ohre‐
vu
Kysnutie cesta
Použitie
Na urýchlenie vykys‐
nutia kysnutého ce‐
sta. Zabraňuje vysu‐
šeniu povrchu cesta
a zachováva cesto
pružné.
Táto funkcia sa pou‐
žíva na prípravu chle‐
ba a chlebového pe‐
čiva a z hľadiska
chrumkavosti, farby a
lesku kôrky dosahuje
veľmi dobré výsledky
ako od profesionálov.
Chlieb
Na rozmrazenie po‐
travín (zeleniny a
Rozmrazovanie ovocia). Čas rozmra‐
zovania závisí od
množstva a veľkosti
mrazených potravín.
Na prípravu jedál,
ako sú lasagne či za‐
Zapečené jedlo pekané zemiaky. Na
gratinovanie a zape‐
kanie.
6.5 Nastavenie funkcie ohrevu
1. Zapnite rúru.
2. Zvoľte ponuku: Funkcie ohrevu.
3. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
4. Vyberte funkciu ohrevu.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
6. Nastavte teplotu.
7. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
6.6 Nastavenie parnej funkcie
Kryt zásuvky na vodu sa nachádza v
ovládacom paneli.
VAROVANIE!
Použite iba studenú vodu z
vodovodu. Nepoužívajte
filtrovanú (demineralizovanú)
ani destilovanú vodu.
Nepoužívajte iné kvapaliny.
Do zásuvky na vodu nelejte
horľavé kvapaliny ani
kvapaliny s obsahom
alkoholu.
1. Zatlačením na kryt otvorte zásuvku
na vodu.
2. Do zásuvky na vodu nalejte 900 ml
vody.
Zásoba vody vystačí asi na 55-60
minút.
3. Zásuvku na vodu zasuňte do jej
pôvodnej polohy.
4. Zapnite rúru.
5. Nastavte funkciu ohrevu v pare a
teplotu.
6. V prípade potreby nastavte funkciu:
Trvanie
alebo: Koniec
.
Ak je výrobník pary prázdny,
zaznie zvukový signál.
Zvukový signál zaznie po uplynutí času
pečenia.
7. Vypnite rúru.
8. Po dokončení pečenia parou
vyprázdnite nádržku na vodu. Pozrite
si funkciu čistenia:Vyprázdnenie
nádržky.
UPOZORNENIE!
Rúra je horúca. Hrozí
riziko popálenia. Keď
vyprázdňujete nádržku
na vodu, buďte opatrní.
9. Po pečení s parou môže
skondenzovať para na dne dutiny
rúry. Vždy vysušte dno dutiny, keď
rúra vychladne.
Dvierka na rúre nechajte otvorené, aby
úplne vyschla.
VAROVANIE!
Po každom použití funkcie
pečenia s parou počkajte
minimálne 60 minút, aby ste
zabránili úniku horúcej vody
z výpustného ventilu na
vodu.
SLOVENSKY
15
6.7 Ukazovateľ prázdnej
nádržky
Displej zobrazuje: Doplňte vodu a zaznie
zvukový signál, ak je nádržka prázdna a
treba doliať vodu.
Bližšie informácie nájdete v kapitole
„Každodenné používanie“, Nastavenie
parnej funkcie.
A
B
C
6.8 Ukazovateľ plnej nádržky
Keď displej zobrazuje: Plná nádržka na
vodu, môžete použiť parné pečenie.
Keď je nádržka plná, zaznie zvukový
signál.
Ak do nádržky nalejete príliš
veľa vody, bezpečnostným
kanálikom vytečie
nadbytočná voda na dno
rúry.
Vodu poutierajte špongiou
alebo handrou.
6.9 Vyprázdnenie nádržky na
vodu
UPOZORNENIE!
Pred vyprázdňovaním
nádržky na vodu musí byť
rúra chladná.
Nádržku na vodu vyprázdnite po každom
pečení s parou.
1. Pripravte si odtokovú rúrku (C), ktorá
sa nachádza v rovnakom balení ako
používateľská príručka. Prípojku (B)
nasaďte na jeden koniec odtokovej
rúrky.
2. Druhý koniec odtokovej rúrky (C)
vložte do nádoby. Umiestnite ho
nižšie ako výpustný ventil (A).
3. Otvorte dvierka rúry a zasuňte
prípojku (B) do výpustného ventilu
(A).
4. Pri vypúšťaní nádržky na vodu
opakovane stláčajte prípojku.
V nádržke môže byť
určité množstvo vody,
keď sa na displeji
zobrazuje hlásenie:
Doplňte vodu.
Počkajte, kým voda
neprestane tiecť z
ventilu na vypustenie
vody.
5. Keď prestane voda tiecť, odpojte
prípojku od ventilu.
Na opätovné naplnenie
nádržky na vodu
nepoužívajte vypustenú
vodu.
6.10 Ukazovateľ ohrevu
Keď zapnete funkciu ohrevu, rozsvieti sa
pásik na displeji. Tento pásik znázorňuje,
že teplota sa zvyšuje. Po dosiahnutí
teploty 3-krát zaznie zvukový signál a
pásik zabliká a následne zmizne.
6.11 Rýchle zohrievanie
Táto funkcia skracuje dobu zahrievania
rúry.
16
www.electrolux.com
Ak chcete túto funkciu zapnúť, podržte
Počas funkcie rýchleho
ohrevu nesmie byť v rúre
jedlo.
tlačidlo 3 sekundy. Ukazovateľ ohrevu
sa mení.
6.12 Zvyškové teplo
Keď rúru vypnete, na displeji sa zobrazí
zvyškové teplo. Teplo môžete použiť na
udržanie teploty jedla.
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými
funkciami
Časová funk‐
cia
Časomer
7.2 Nastavenie časových
funkcií
Skôr ako použijete funkcie:
Trvanie, Koniec, musíte
najprv nastaviť funkciu
ohrevu a teplotu. Rúra sa
vypne automaticky.
Môžete použiť funkcie:
funkcie Trvanie a Koniec
môžete používať súčasne,
ak chcete, aby sa rúra v
neskoršom čase
automaticky zapla a vypla.
Funkcie: Trvanie a Koniec
nefungujú, ak použijete
teplotnú sondu.
Použitie
Na nastavenie odpočí‐
tavania (max. 2 hodiny
30 minút). Táto funk‐
cia nemá vplyv na čin‐
nosť rúry.
Funkciu zapnite tlačid‐
lom
. Stlačením
alebo
môžete na‐
staviť čas v minútach
a stlačením
ciu spustíte.
funk‐
Trvanie
Na nastavenie ako dl‐
ho má byť zapnutá rú‐
ra (max. 23 hodín 59
minút).
Koniec
Nastavenie času vy‐
pnutia pre funkciu
ohrevu (max. 23 h 59
min).
Ak nastavíte čas pre časovú funkciu,
odpočítavanie začne po 5 sekundách.
Ak použijete funkcie hodín:
Trvanie, Koniec, rúra vypne
ohrievacie články po uplynutí
90 % nastaveného času.
Rúra bude pomocou
zvyškového tepla
pokračovať v pečení, kým
neuplynie doba pečenia (3
až 20 minút).
1. Nastavte funkciu ohrevu.
2. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí požadovaná
časová funkcia a príslušný symbol.
alebo
môžete
3. Po stlačení
nastaviť požadovaný čas.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
Keď čas uplynie, zaznie zvukový signál.
Rúra sa vypne. Na displeji sa zobrazí
hlásenie.
5. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného symbolu.
7.3 Ohrev a uchovanie teploty
Podmienky pre funkciu:
•
•
Nastavená teplota je vyššia ako 80
°C.
Funkcia: Trvanie je nastavená.
Funkcia: Ohrev a uchovanie teploty
uchová pripravené jedlo teplé pri 80 °C
SLOVENSKY
počas 30 minút. Zapína sa po skončení
pečenia.
Platí to pre všetky funkcie
ohrevu s Trvanie alebo
Hmotnostný program.
Funkciu nemožno použiť pri
funkciách ohrevu s teplotnou
sondou.
Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť v
ponuke: Základné nastavenia.
1. Zapnite rúru.
2. Vyberte funkciu ohrevu.
3. Nastavte teplotu nad 80 °C.
4. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Ohrev a
uchovanie teploty.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
.
tlačidla
Keď funkcia skončí, zaznie zvukový
signál.
Funkcia zostane zapnutá aj po zmene
funkcie ohrevu.
17
1. Keď uplynie čas pečenia, zaznie
zvukový signál. Stlačte ľubovoľný
symbol.
Na displeji sa zobrazí hlásenie.
2. Funkciu zapnete stlačením tlačidla
alebo zrušíte stlačením tlačidla
.
3. Nastavte dĺžku trvania funkcie.
4. Stlačte tlačidlo
.
7.4 Predĺženie pečenia
Funkcia: Predĺženie pečenia umožní
pokračovať v ohrevnej funkcii aj po
skončení funkcie Trvanie.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Recepty s Receptový
program
Táto rúra ponúka automatické receptové
programy. Nastavenia pre recepty nie je
možné meniť.
1. Zapnite rúru.
2. Zvoľte ponuku: Recepty.
Stlačením
potvrďte.
3. Zvoľte kategóriu a pokrm. Nastavenie
potvrďte stlačením tlačidla
.
4. Zvoľte recept. Nastavenie potvrďte
stlačením tlačidla
.
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Teplotná sonda
Treba nastaviť dve teploty: teplotu rúry a
vnútornú teplotu.
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa. Keď mäso dosiahne nastavenú
teplotu, rúra sa vypne.
UPOZORNENIE!
Používajte iba dodanú
teplotnú sondu alebo
príslušné náhradné diely.
Počas pečenia musí teplotná
sonda zostať zasunutá v
mäse a zapojená v zásuvke
na teplotnú sondu.
1. Špičku teplotnej sondy zapichnite do
stredu mäsa.
2. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky vo vrchnej časti dutiny rúry.
18
www.electrolux.com
3. Zapnite rúru.
Na displeji sa zobrazí symbol teplotnej
sondy.
alebo
stlačte do 5
4. Tlačidlo
sekúnd a nastavte vnútornú teplotu.
5. Nastavte funkciu ohrevu a v prípade
potreby zmeňte teplotu rúry.
Rúra vypočíta približný čas skončenia
pečenia. Čas skončenia sa líši v
závislosti od množstva pokrmu,
nastavených teplôt rúry (minimálne 120
°C) a prevádzkových režimov. Rúra
vypočíta čas skončenia približne do 30
minút.
6. Ak chcete zmeniť teplotu vnútri
mäsa, stlačte tlačidlo .
Keď mäso dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie zvukový signál. Rúra sa vypne
automaticky.
7. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného symbolu.
8. Konektor teplotnej sondy vytiahnite
zo zásuvky a mäso vyberte z rúry.
9. Stlačením tlačidla
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry
a drôtený rošt na vodiacich lištách.
vypnite rúru.
VAROVANIE!
Teplotná sonda je horúca.
Hrozí riziko popálenia. Pri
vyberaní špičky sondy a
odpájaní konektora sondy
dávajte pozor.
9.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
SLOVENSKY
9.3 Teleskopické lišty
Pokyny pre inštaláciu
teleskopických líšt si odložte
na budúce použitie.
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
19
Pekáč sa skladá zo sklenej nádoby, veka
s otvorom na vstrekovaciu trubicu (C) a
oceľového roštu, ktorý je potrebné
položiť na dno pekáča.
Sklenená nádoba (A)
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
1. Vytiahnite ľavú a pravú teleskopickú
lištu.
Veko (B)
°C
Dýza a vstrekovacia trubica
2. Drôtený rošt položte na teleskopické
lišty a opatrne ich zasuňte do rúry.
°C
C
D
„C“ označuje vstrekovaciu trubicu na
pečenie parou, „D“ označuje dýzu určenú
na priame pečenie parou.
Vstrekovacia trubica (C)
Pred zatvorením dvierok rúry zatlačte
teleskopické lišty úplne do rúry.
9.4 Príslušenstvo na pečenie
parou
Dietetický pekáč na pečenie parou
20
www.electrolux.com
Dýza na priame pečenie parou (D)
Oceľový rošt (E)
•
•
Na čistenie pekáča nepoužívajte
drsné čistiace prostriedky, škrabky ani
prášky.
Horúci pekáč neklaďte na studené ani
vlhké povrchy.
9.5 Pečenie parou v
dietetickom pekáči
Jedlo položte na oceľový rošt v pekáči a
zakryte ho vekom.
1. Vstrekovaciu trubicu zasuňte do
špeciálneho otvoru vo veku
dietetického pekáča.
•
Do horúceho pekáča nelejte studené
tekutiny.
•
Pekáč nepoužívajte na horúcom
varnom povrchu.
C
2. Pekáč vložte do rúry na druhú úroveň
odspodu.
3. Druhý koniec vstrekovacej trubice
pripojte k prívodu pary.
SLOVENSKY
Dbajte na to, aby ste nepritlačili
vstrekovaciu trubicu. Zároveň sa trubica
nesmie dotýkať ohrevného článku v
hornej časti rúry.
4. Nastavte rúru na funkciu pečenia
parou.
9.6 Priame pečenie parou
Pokrm položte na oceľový rošt vo vnútri
pekáča. Pridajte trochu vody.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte veko pekáča.
21
2. Umiestnite pekáč na prvú alebo
druhú úroveň odspodu.
Dbajte na to, aby ste nepritlačili
vstrekovaciu trubicu. Zároveň sa trubica
nesmie dotýkať ohrevného článku v
hornej časti rúry.
3. Nastavte rúru na funkciu pečenia
parou.
Keď pečiete napríklad kurča, kačku,
morku, kozľacinu alebo veľkú rybu, vložte
dýzu (D) priamo do dutej časti v mäse.
Dbajte na to, aby sa otvory neupchali.
VAROVANIE!
Buďte opatrní pri používaní
dýzy, keď je rúra zapnutá.
Keď je rúra horúca, pri
manipulácii s dýzou vždy
používajte rukavice. Keď
nepoužívate parnú funkciu,
vždy vyberte dýzu z rúry.
Vstrekovacia trubica je
špeciálne vyrobená na
prípravu jedál a neobsahuje
nebezpečné materiály.
Viac informácií o pečení parou nájdete v
tabuľkách pre pečenie parou v kapitole
„Tipy a rady”.
1. Dýzu (D) pripojte k vstrekovacej
trubici (C). Druhý koniec pripojte k
prívodu pary.
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Obľúbené
Svoje obľúbené nastavenia, ako sú
trvanie, teplota alebo funkcia ohrevu, si
môžete uložiť. Nastavenia budú
dostupné v ponuke: Obľúbené. Do
pamäte môžete uložiť 20 programov.
Uloženie programu
1. Zapnite rúru.
22
www.electrolux.com
2. Nastavte funkciu ohrevu alebo
automatický program.
Ak je zapnutá funkcia
pyrolýzy, dvierka sa
automaticky zablokujú.
Keď sa dotknete
ľubovoľného symbolu, na
displeji sa zobrazí príslušné
hlásenie.
3. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: ULOŽIŤ.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
Na displeji sa zobrazí prvá voľná pozícia
v pamäti.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
6. Zadajte názov programu.
Prvé písmeno bliká.
alebo
7. Stlačte
zmeniť písmeno.
, aby ste mohli
8. Stlačte tlačidlo
.
Ďalšie písmeno začne blikať.
9. V prípade potreby zopakujte krok č.
7.
10. Nastavenie uložíte tak, že stlačíte a
podržíte tlačidlo
.
Pozíciu v pamäti môžete prepísať. Keď
sa na displeji zobrazí prvá voľná pozícia
v pamäti, stlačte
alebo
, a potom
, ak chcete prepísať
stlačte tlačidlo
aktuálny program.
1. Stlačením tlačidla
zapnite displej.
a
, až kým sa
2. Stlačte zároveň
na displeji nezobrazí hlásenie .
Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky,
zopakujte krok 2.
10.3 Blok. ovládania
Táto funkcia zabraňuje náhodnej zmene
funkcie ohrevu. Môžete ju zapnúť iba pri
zapnutej rúre.
1. Zapnite rúru.
2. Nastavte funkciu ohrevu alebo iné
nastavenie.
3. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Blok. ovládania.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
Môžete zmeniť názov programu v
ponuke: Zmeniť názov programu.
.
Ak je zapnutá funkcia
pyrolýzy, dvierka sú
zablokované a na displeji sa
zobrazí symbol kľúča.
Zapnutie programu
1. Zapnite rúru.
2. Zvoľte ponuku: Obľúbené.
3. Nastavenie potvrďte stlačením
Funkciu vypnete stlačením . Na
displeji sa zobrazí hlásenie. Výber
tlačidla
.
4. Zvoľte názov svojho obľúbeného
programu.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
tlačidla
.
Stlačením tlačidla
ponuky: Obľúbené.
prejdite priamo do
10.2 Používanie detskej poistky
Keď je zapnutá detská poistka, nie je
možné náhodné spustenie rúry.
potvrďte stlačením tlačidla
, a potom
na potvrdenie.
Keď rúru vypnete, vypne sa
aj funkcia.
10.4 Nastaviť a ísť
Funkcia vám umožňuje nastaviť funkciu
(alebo program) ohrevu a neskôr ju
použiť jedným dotykom ľubovoľného
symbolu.
1. Zapnite rúru.
2. Nastavte funkciu ohrevu.
3. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Trvanie.
4. Nastavte čas.
SLOVENSKY
5. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Nastaviť a ísť.
6. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
Ak chcete funkciu spustiť, stlačte symbol
(okrem ): Nastaviť a ísť. Zapne sa
nastavená funkcia ohrevu.
Keď skončí funkcia ohrevu, zaznie
zvukový signál.
•
•
Blok. ovládania sa zapne,
keď je zapnutá funkcia
ohrevu.
Ponuka: Základné
nastavenia vám
umožňuje funkciu:
Nastaviť a ísť zapnúť a
vypnúť.
10.5 Automatické vypnutie
Ak je zapnutá funkcia ohrevu a
nastavenie nezmeníte, rúra sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maximum
1.5
10.6 Jas displeja
Existujú dva režimy jasu displeja:
•
•
Nočný jas – ak je rúra vypnutá, jas
displeja je nižší v čase 22:00 až
06:00.
Denný jas:
– keď je rúra zapnutá.
– ak sa dotknete symbolu počas
funkcie nočného jasu (s výnimkou
ZAP / VYP), displej sa na 10
sekúnd prepne späť do denného
jasu,
– ak je rúra vypnutá a nastavíte
funkciu: Časomer. Po skončení
funkcie sa displej vráti späť do
režimu nočného jasu.
10.7 Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
10.8 Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka rúry alebo chybné
súčasti môžu spôsobiť nebezpečné
prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je
vybavená bezpečnostným termostatom,
ktorý preruší dodávku energie. Po
poklese teploty sa rúra opäť automaticky
zapne.
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Osvetlenie rúry, Teplotná
sonda,Trvanie, Koniec.
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
23
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
24
www.electrolux.com
11.1 Odporúčania pre pečenie
Rúra ponúka päť úrovní zasunutia
roštov.
predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť
trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho nevytiekla
šťava.
Úrovne roštov počítajte od dna vnútra
rúry.
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné
nastavenia pre teplotu, čas pečenia a
úroveň rúry.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
Rúra je vybavená špeciálnym systémom,
ktorý cirkuluje vzduch a neustále
recykluje paru. Pomocou tohto systému
môžete piecť v parnom prostredí a
pripravovať pokrmy jemné vo vnútri a
chrumkavé na povrchu. To skracuje čas
varenia aj spotrebu energie.
Pečenie koláčov
Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím
3/4 nastaveného času pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do hlbokého
pekáča trochu vody. Kondenzácii dymu
zabránite, ak vodu pridáte vždy, keď sa
odparí.
Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
11.2 Vnútorná strana dvierok
Na vnútornej strane dvierok môžete
nájsť:
•
•
čísla úrovní roštov.
informácie o funkciách ohrevu,
odporúčané úrovne a teploty pre
pokrmy.
Pečenie mäsa a rýb
Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby ste
11.3 Pečenie mäsa a nemäsových pokrmov
Koláče
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné peče‐
nie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Šľahané
cestá
170
2
160
3 (2 a 4)
45 - 60
Vo forme
na koláče
Linecké
cesto
170
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
Vo forme
na koláče
Tvarohový 170
koláč
1
165
2
80 - 100
V 26 cm
forme na
koláče
SLOVENSKY
Pokrm
25
Tradičné pečenie
Teplovzdušné peče‐
nie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Na plechu
na peče‐
nie
Torta s
džemom
170
2
165
2 (vľavo a
vpravo)
30 - 40
V 26 cm
forme na
koláče
Vianočná
štóla/
Koláč so
sušeným
ovocím
160
2
150
2
90 - 120
V 20 cm
forme na
koláče.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
Slivkový
koláč
175
1
160
2
50 - 60
Vo forme
na chlieb.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
Sušienky/ 140
pásy slad‐
kého peči‐
va
3
140 - 150
3
25 - 45
Na plechu
na peče‐
nie
Snehové
120
pusinky –
jedna úro‐
veň
3
120
3
80 - 100
Na plechu
na peče‐
nie
Snehové
pusinky –
dve úrov‐
ne
-
-
120
2a4
80 - 100
Na plechu
na peče‐
nie.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
Buchtičky
190
3
190
3
12 - 20
Na plechu
na peče‐
nie.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
Veterníky
– jedna
úroveň
190
3
170
3
25 - 35
Na plechu
na peče‐
nie
26
www.electrolux.com
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné peče‐
nie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
-
-
170
2a4
35 - 45
Na plechu
na peče‐
nie
Plochý ko‐ 180
láč
2
170
2
45 - 70
V 20 cm
forme na
koláče
Koláč so
sušeným
ovocím
160
1
150
2
110 - 120
V 24 cm
forme na
koláče
Viktóriin
koláč
170
1
160
2 (vľavo a
vpravo)
30 - 50
V 20 cm
forme na
koláče
Veterníky
– dve
úrovne
Čas (min) Poznám‐
ky
Chlieb a pizza
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné peče‐
nie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Biely
chlieb
190
1
190
1
60 - 70
1 – 2 kusy,
hmotnosť
jedného
kusa 0,5
kg
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
Ražný
chlieb
190
1
180
1
30 - 45
Vo forme
na chlieb
Pečivo z
chlebové‐
ho cesta
190
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40
6 – 8 rož‐
kov na
plechu na
pečenie.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
SLOVENSKY
Pokrm
27
Tradičné pečenie
Teplovzdušné peče‐
nie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
V plechu
na peče‐
nie alebo
hlbokom
pekáči.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
Pagáče
200
3
190
3
10 - 20
Na plechu
na peče‐
nie.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
Zapekané jedlá
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné peče‐
nie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Zapekané
cestoviny
200
2
180
2
40 - 50
Vo forme
Zapekaná
zelenina
200
2
175
2
45 - 60
Vo forme
Slané ko‐
láče
180
1
180
1
50 - 60
Vo forme.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vo forme.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
Cannelloni 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vo forme.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
28
www.electrolux.com
Mäso
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné peče‐
nie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Hovädzie
200
2
190
2
50 - 70
Na drôte‐
nom rošte
Bravčové
180
2
180
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
Teľacie
190
2
175
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
Krvavý an‐ 210
glický roz‐
bif
2
200
2
50 - 60
Na drôte‐
nom rošte
Stredne
210
prepečený
anglický
rozbif
2
200
2
60 - 70
Na drôte‐
nom rošte
Prepečený 210
anglický
rozbif
2
200
2
70 - 75
Na drôte‐
nom rošte
Bravčové
pliecko
180
2
170
2
120 - 150
s kožou
Bravčové
koleno
180
2
160
2
100 - 120
2 kusy
Jahňacie
190
2
175
2
110 - 130
Stehno
Kurča
220
2
200
2
70 - 85
Vcelku
Morka
180
2
160
2
210 - 240
Vcelku
Kačka
175
2
220
2
120 - 150
Vcelku
Hus
175
2
160
1
150 - 200
Vcelku
Králik
190
2
175
2
60 - 80
Porciova‐
ný
Zajac
190
2
175
2
150 - 200
Porciova‐
ný
Bažant
190
2
175
2
90 - 120
Vcelku
SLOVENSKY
29
Ryby
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné peče‐
nie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Pstruh/
pražma
morská
190
2
175
2
40 - 55
3 – 4 ryby
Tuniak/
losos
190
2
175
2
35 - 60
4 – 6 filiet
11.4 Gril
Čas (min) Poznám‐
ky
Nastavte maximálnu teplotu.
Rúru predhrievajte 3 minúty.
Použite štvrtú úroveň v rúre.
Pokrm
Množstvo
Čas (min)
Kusy
Množstvo
(kg)
1. strana
2. strana
Steaky z filiet
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Hovädzie steaky
4
0.6
10 - 12
6-8
Klobásy
8
-
12 - 15
10 - 12
Bravčové kotlety
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Kurča (rozdelené na 2
časti)
2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby
4
-
10 - 15
10 - 12
Kuracie prsia
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
0.6
20 - 30
-
Fileta z ryby
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Zapekané sendviče
4-6
-
5-7
-
Hrianky
4-6
-
2-4
2-3
11.5 Turbo gril
Použite prvú alebo druhú úroveň v rúre.
Hovädzie
Rúru predhrejte.
Na výpočet času pečenia vynásobte čas
uvedený v tabuľke nižšie centimetrami
hrúbky filety.
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Neprepeče‐
ný rozbif
alebo fileta
190 - 200
5-6
30
www.electrolux.com
Čas (min)
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Stredne pre‐ 180 - 190
pečený roz‐
bif alebo file‐
ta
6-8
Jahňací
chrbát, 1 –
1,5 kg
160 - 180
40 - 60
Prepečený
rozbif alebo
fileta
8 - 10
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Kúsky hydi‐
ny, 0,2 –
0,25 kg kus
200 - 220
30 - 50
Kurča, polo‐ 190 - 210
vica, 0,4 –
0,5 kg kus
35 - 50
Kurča, kŕm‐
ne kurča, 1
– 1,5 kg
190 - 210
50 - 70
Kačica, 1,5
– 2 kg
180 - 200
80 - 100
Pokrm
Teplota
(°C)
170 - 180
Bravčové
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Pliecko,
krkovička,
šunka, 1 –
1,5 kg
160 - 180
90 - 120
Kotleta, sek‐ 170 - 180
aná, 1 – 1,5
kg
60 - 90
Sekaná,
0,75 – 1 kg
50 - 60
160 - 170
Bravčové
150 - 170
koleno
(predvare‐
né), 0,75 – 1
kg
90 - 120
Teľacie
Pokrm
Hydina
Hus, 3,5 – 5 160 - 180
kg
120 - 180
Morka, 2,5 – 160 - 180
3,5 kg
120 - 150
Morka, 4 – 6 140 - 160
kg
150 - 240
Ryba (v pare)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Pokrm
Pečené teľa‐ 160 - 180
cie, 1 kg
90 - 120
Celá ryba, 1 210 - 220
– 1,5 kg
Teľacie
stehno, 1,5
– 2 kg
120 - 150
160 - 180
Jahňacie
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Jahňacie
stehno, pe‐
čené jahňa‐
cie, 1 – 1,5
kg
150 - 170
100 - 120
Teplota
(°C)
Čas (min)
40 - 60
11.6 Vlhký horúci vzduch
Pre dosiahnutie najlepších
výsledkov dodržiavajte
návrhy v tabuľke nižšie.
SLOVENSKY
Pokrm
Príslušenstvo
Teplota (°C)
Úroveň
v rúre
Čas (min)
Sladké rožky,
12 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
180
2
20 - 30
Rožky, 9 kusov plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
180
2
30 - 40
Pizza, mraze‐
ná, 0,35 kg
drôtený rošt
220
2
10 - 15
Piškótová rolá‐
da
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
170
2
25 - 35
Brownies - čo‐
koládové su‐
šienky
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
175
3
25 - 30
200
3
25 - 30
Piškótový kor‐
pus
forma na korpus na drô‐ 180
tenom rošte
2
15 - 25
Viktóriin koláč
plech na pečenie na
drôtenom rošte
170
2
40 - 50
Pošírované ry‐
by, 0,3 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
180
3
20 - 25
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
180
3
25 - 35
Rybie filé, 0,3
kg
panvica na pizzu na
drôtenom rošte
180
3
25 - 30
Pošírované
mäso, 0,25 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
200
3
35 - 45
Šašlík, 0,5 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
200
3
25 - 30
Sušienky, 16
kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
180
2
20 - 30
Mandľové su‐
šienky, 20 ku‐
sov
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
180
2
25 - 35
Nákyp, 6 kusov keramické zapekacie
formy na drôtenom ro‐
šte
31
32
www.electrolux.com
Pokrm
Príslušenstvo
Teplota (°C)
Úroveň
v rúre
Čas (min)
Muffiny, 12 ku‐
sov
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
170
2
30 - 40
Slané pečivo,
16 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
180
2
25 - 30
Sušienky z tre‐
ného cesta, 20
kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
150
2
25 - 35
Ovocné koláči‐
ky, 8 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
170
2
20 - 30
Pošírovaná ze‐ plech na pečenie alebo
lenina, 0,4 kg
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
180
3
35 - 45
Vegetariánska
omeleta
panvica na pizzu na
drôtenom rošte
200
3
25 - 30
Zelenina, stre‐
dozemská, 0,7
kg
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
180
4
25 - 30
11.7 Pomalé pečenie
Túto funkciu použite na prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb pri
maximálnej teplote 65 °C. Túto funkciu
nemôžete použiť pre niektoré recepty
ako napr. dusené mäso alebo mastné
bravčové pečené. Pomocou teplotnej
sondy môžete zabezpečiť správnu
vnútornú teplotu mäsa (pozrite si tabuľku
pre teplotnú sondu).
Počas prvých 10 minút môžete nastaviť
teplotu rúry v rozsahu od 80 °C do 150
°C. Predvolená teplota je 90 °C. Po
nastavení teploty bude rúra ďalej piecť
pri 80 °C. Pri príprave hydiny
nepoužívajte túto funkciu.
Pri použití tejto funkcie
pripravujte vždy pokrm bez
pokrievky.
1. Mäso prudko opečte na pekáči na
varnom paneli pri vysokej teplote –
asi 1 až 2 minúty zo všetkých strán.
2. Mäso vložte do horúceho pekáča a
vložte ho do rúry na drôtený rošt.
3. Do mäsa zastrčte teplotnú sondu.
4. Zvoľte funkciu: Pomalé pečenie a
nastavte správnu koncovú teplotu.
Teplotu nastavte na 120 °C.
Pokrm
Čas
(min)
Hovädzie pe‐
čené, 1 – 1,5
kg
120 - 150 1
Hovädzie filety, 90 - 150
1 – 1,5 kg
Úroveň
v rúre
3
Teľacie peče‐
né, 1 – 1,5 kg
120 - 150 1
Steaky, 0,2 –
0,3 kg
20 - 40
3
SLOVENSKY
33
11.8 Rozmrazovanie
Pokrm
Množstvo Čas roz‐
Dodatočný čas
(kg)
mrazovania rozmrazovania
(min.)
(v min.)
Poznámky
Kurča
1.0
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na obrá‐
tený tanierik vložený do
veľkého taniera. Po
uplynutí polovice času
obráťte.
Mäso
1.0
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice ča‐
su obráťte.
Mäso
0.5
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice ča‐
su obráťte.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smotana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá výborne
vyšľahať, aj keď je čia‐
stočne zamrznutá.
Torta
1.4
60
60
-
11.9 Zaváranie
Poháre rovnomerne naplňte a zatvorte.
Používajte len zaváracie poháre rovnakej
veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom ani
plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac než
šesť litrových zaváracích pohárov.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď sa tekutina v pohároch začne variť
(asi po 35 – 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C (pozrite si
tabuľku).
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Jahody/čučoriedky/ 160 - 170
maliny/zrelé egreše
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
35 - 45
-
34
www.electrolux.com
Kôstkovice
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/
špargľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenina
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
11.10 Sušenie
Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte
na jednu noc vychladnúť a až potom
dokončite sušenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
Zelenina
Pred jeden plech na pečenie použite tretiu úroveň v rúre.
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň v rúre.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Strukoviny
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Zelenina na kvasenie
60 - 70
5-6
Huby
50 - 60
6-8
Bylinky
40 - 50
2-3
Ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
1/4
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Jablkové plátky 60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
6-9
3
1/4
60 - 70
35
11.11 Horúca para
Koláče a pečivo
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Jablkový koláč1)
160
60 - 80
2
V 20 cm forme na koláče
Švajčiarske peči‐ 175
vo Wähe
30 - 40
2
V 26 cm forme na koláče
Biskupský chlebí‐ 160
ček
80 - 90
2
V 26 cm forme na koláče
Piškótový koláč
160
35 - 45
2
V 26 cm forme na koláče
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
V 20 cm forme na koláče
Slivkový koláč1)
160
40 - 50
2
Vo forme na chlieb
Drobné pečivo
150 - 160
25 - 30
3 (2 a 4)
Na plechu na pečenie
Sušienky
150
20 - 35
3 (2 a 4)
Na plechu na pečenie
12 - 20
2
Na plechu na pečenie
15 - 20
3 (2 a 4)
Na plechu na pečenie
Kysnuté koláče1) 180 - 200
Briošky1)
180
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Zapekané jedlá
Pripravte vo forme na koláče.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Plnená zelenina
170 - 180
30 - 40
1
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Zapečené zemiaky
160 - 170
50 - 60
1 (2 a 4)
Mäso
Použite druhú úroveň v rúre.
Použite drôtený rošt.
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Bravčové
pečené, 1
kg
180
90 - 110
36
www.electrolux.com
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Teľacie, 1
kg
180
90 - 110
Pstruh, 3 –
4 ryby, 1,5
kg
180
25 - 35
Tuniak, 4 –
6 filiet, 1,2
kg
175
35 - 50
Morská
šťuka
200
20 - 30
Hovädzie
210
pečené –
neprepeče‐
né, 1 kg
45 - 50
Hovädzie
pečené –stredne
prepečené
200
55 - 65
Hovädzie
pečené –
prepečené,
1 kg
190
65 - 75
Zohrievanie parou
Ohrejte váš pokrm na platni.
Rúru predhrievajte 10 minút.
Použite druhú úroveň v rúre.
Použite druhú úroveň v rúre.
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Dusené/
Zapekané
jedlá
15 - 25
Cestoviny
s omáčkou
10 - 15
10 - 15
180 - 240
Prílohy (na‐
pr. ryža,
zemiaky a
cestoviny)
Celá kačka, 170 - 180
2 – 2,5 kg
120 - 150
Jedlá na ta‐
nieri
10 - 15
Králik, po‐
rciovaný
60 - 90
Mäso
10 - 15
Zelenina
10 - 15
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Jahňacie,
stehno, 1
kg
175
110 - 130
Celé kura,
1 kg
200
55 - 65
Celá mor‐
ka, 4 kg
170
170 - 180
Použite prvú úroveň v rúre.
Pokrm
Teplota
(°C)
Celá hus, 3 160 - 170
kg
Čas (min)
150 - 200
Ryby
Použite druhú úroveň v rúre.
11.12 Varenie v dietetickej
nádobe na pečenie
Použite túto funkciu: Horúca para
Zelenina
Použite druhú úroveň v rúre.
Teplotu nastavte na 130 °C.
Pokrm
Čas (min)
Brokolica, ružičky
20 - 25
Baklažán
15 - 20
SLOVENSKY
Ryby
Použite druhú úroveň v rúre.
Pokrm
Čas (min)
Karfiol, ružičky
25 - 30
Paradajky
15
Pokrm
Čas (min)
Biela špargľa
25 - 35
Pstruh
25 - 30
Zelená špargľa
35 - 45
Lososová fileta
25 - 30
Cukina, plátky
20 - 25
Mrkva
35 - 40
Fenikel
30 - 35
Kaleráb
25 - 30
Pokrm
Čas (min)
Paprika, prúžky
20 - 25
Ryža
35 - 40
Zeler, plátky
30 - 35
Nešúpané zemiaky,
stredné
50 - 60
Mäso
Použite druhú úroveň v rúre.
Teplotu nastavte na 130 °C.
Pokrm
Čas (min)
Varená šunka
55 - 65
Teplotu nastavte na 130 °C.
Prílohy
Použite druhú úroveň v rúre.
Teplotu nastavte na 130 °C.
Varené zemiaky, na 1/4 35 - 45
Polenta
11.13 Pizza
Prázdnu rúru predhrievajte
10 minút pred pečením.
Pošírované kuracie prsia 25 - 35
Údené mäso (údené
bravčové)
40 - 45
80 - 100
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Pizza (tenká)
200 - 220
15 - 25
1
Na plechu na
pečenie
Pizza (s boha‐ 200 - 220
tým obložením)
20 - 30
1
Na plechu na
pečenie
Minipizza
200 - 220
15 - 20
1
Na plechu na
pečenie
Jablkový koláč
150 - 170
50 - 70
1
V 20 cm forme
na koláče
Tortička
170 - 190
35 - 50
1
V 26 cm forme
na koláče
Cibuľový koláč
200 – 220
20 – 30
2
Na plechu na
pečenie
37
38
www.electrolux.com
11.14 Regenerácia
Prázdnu rúru predhrievajte
10 minút pred pečením.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Dusené/zapekané
jedlá
130
15 - 25
2
Cestoviny s omáčkou
130
10 - 15
2
Prílohy (napr. ryža,
zemiaky a cestoviny)
130
10 - 15
2
Jedlá na tanieri
130
10 - 15
2
Mäso
130
10 - 15
2
Zelenina
130
10 - 15
2
11.15 Chlieb
Prázdnu rúru predhrievajte
10 minút pred pečením.
Pokrm
Množ‐
stvo
(kg)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre Poznámky
Biely chlieb
1.0
180 - 190
45 - 60
2
1 – 2 kusy,
každý 500 g
Pečivo
0.5
190 - 210
20 - 30
2 (2 a 4)
6 – 8 rožkov
na plechu na
pečenie
Ražný chlieb
1.0
180 - 200
50 - 70
2
1 – 2 kusy,
každý 500 g
Focaccia
-
190 - 210
20 - 25
2
Na plechu na
pečenie
11.16 Tabuľka vnútornej teploty
pri použití teplotnej sondy
Pokrm
Teplota vo vnútri
pokrmu (°C)
Pokrm
Teplota vo vnútri
pokrmu (°C)
Krvavý anglický
rozbif
45 - 50
Teľacie pečené
75 - 80
60 - 65
Teľacie koleno
85 - 90
Stredne prepe‐
čený anglický
rozbif
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota vo vnútri
pokrmu (°C)
Pokrm
Teplota vo vnútri
pokrmu (°C)
Prepečený an‐
glický rozbif
70 - 75
Kurča
98
Bravčové pliec‐
ko
80 - 82
Zajac
70 - 75
65 - 70
Bravčové kole‐
no
75 - 80
Pstruh/pražma
morská
Tuniak/losos
65 - 70
Jahňacie
70 - 75
39
11.17 Informácie pre skúšobne
Testy podľa IEC 60350-1.
Pokrm
Funkcia
Príslu‐
šenstvo
Malý ko‐
láč
Tradičné
pečenie
Plech na 3
pečenie
170
20 - 30
Na jeden plech
na pečenie polo‐
žte 20 malých
koláčov.
Malý ko‐
láč
Teplo‐
vzdušné
pečenie /
Ventilátor
pečenie
Plech na 3
pečenie
150 160
20 - 35
Na jeden plech
na pečenie polo‐
žte 20 malých
koláčov.
Malý ko‐
láč
Teplo‐
vzdušné
pečenie /
Ventilátor
pečenie
Plech na 2 a 4
pečenie
150 160
20 - 35
Na jeden plech
na pečenie polo‐
žte 20 malých
koláčov.
Jablkový Tradičné
koláč
pečenie
Drôtený
rošt
2
180
70 - 90
Použite 2 formy
(s priemerom 20
cm), rozmiestne‐
né diagonálne.
Jablkový Teplo‐
koláč
vzdušné
pečenie /
Ventilátor
pečenie
Drôtený
rošt
2
160
70 - 90
Použite 2 formy
(s priemerom 20
cm), rozmiestne‐
né diagonálne.
Piškóto‐
vý koláč
bez tuku
Drôtený
rošt
2
170
40 - 50
Použite formu na
koláč (o prieme‐
re 26 cm).
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Tradičné
pečenie
Úro‐ Teplo‐ Čas (min)
veň
ta (°C)
v rúre
Poznámky
40
www.electrolux.com
Pokrm
Funkcia
Príslu‐
šenstvo
Úro‐ Teplo‐ Čas (min)
veň
ta (°C)
v rúre
Poznámky
Piškóto‐
vý koláč
bez tuku
Teplo‐
vzdušné
pečenie /
Ventilátor
pečenie
Drôtený
rošt
2
160
40 - 50
Použite formu na
koláč (o prieme‐
re 26 cm).
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Piškóto‐
vý koláč
bez tuku
Teplo‐
vzdušné
pečenie /
Ventilátor
pečenie
Drôtený
rošt
2a4
160
40 - 60
Použite formu na
koláč (o prieme‐
re 26 cm). Prieč‐
ne pootočená.
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
pečenie /
Ventilátor
pečenie
Plech na 3
pečenie
140 150
20 - 40
-
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
pečenie /
Ventilátor
pečenie
Plech na 2 a 4
pečenie
140 150
25 - 45
-
Linecké
koláčiky
Tradičné
pečenie
Plech na 3
pečenie
140 150
25 - 45
-
Hrianky
4-6 ku‐
sov
Gril
Drôtený
rošt
4
max.
2-3 minúty pr‐ Rúru predhrie‐
vá strana; 2-3 vajte 3 minúty.
minúty druhá
strana
Hovädzí
burger
6 kusov,
0,6 kg
Gril
Drôtený 4
rošt a
pekáč na
zachytá‐
vanie tu‐
ku
max.
20 - 30
Drôtený rošt
vložte do štvrtej
a pekáč na za‐
chytávanie tuku
do tretej úrovne
rúry. V polovici
pečenia otočte
pokrm na druhú
stranu.
Rúru predhrie‐
vajte 3 minúty.
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou
tkaninou namočenou v teplej vode s
SLOVENSKY
41
prídavkom mierneho čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite
príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro rúry vyčistite po každom použití.
Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál
môže mať na následok vznik požiaru.
Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie
umývať v umývačke riadu.
Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na
pečenie.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
V rúre alebo na sklenených paneloch
dvierok sa môže kondenzovať vlhkosť.
Aby ste obmedzili kondenzáciu, zapnite
rúru na 10 minút pred pečením.Po
každom použití vyčistite vlhkosť z dutiny.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
12.4 Pyrolýza
UPOZORNENIE!
Vyberte všetko príslušenstvo
a vysúvacie lišty.
UPOZORNENIE!
Pred začiatkom procesu
čistenia skontrolujte, či je
nádržka na vodu prázdna.
Pozrite si časť
„Vyprázdnenie nádržky na
vodu”.
12.2 Antikorové alebo hliníkové
rúry
Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou
alebo špongiou. Vysušte ich mäkkou
handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky,
kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací panel
rúry.
12.3 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích líšt
postupujte veľmi opatrne.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
2
Pyrolytické čistenie sa
nemôže spustiť:
•
ak ste nevytiahli konektor teplotnej
sondy z príslušnej zásuvky,
• ak ste nezavreli úplne dvierka rúry.
Hrubé nečistoty očistite ručne.
UPOZORNENIE!
Ak sú v tej istej kuchynskej
skrinke nainštalované ďalšie
spotrebiče, nepoužívajte ich
súčasne s funkciou:
Pyrolýza. Mohlo by to
spôsobiť poškodenie rúry.
42
www.electrolux.com
1. Vnútornú stranu dvierok umyte
horúcou vodou, tak aby sa zvyšky
nepripálili vplyvom horúceho
vzduchu.
2. Rúru zapnite a z hlavnej ponuky
vyberte funkciu: Pyrolýza.
Stlačením
potvrďte.
3. Nastavte trvanie procesu čistenia:
Voliteľná
funkcia
Popis
Rýchla
1 h pre slabé
znečistenie
Normálna
1 h 30 min
pre bežné
znečistenie
Intenzívna
2 h 30 min
pre silné
znečistenie
12.5 Čistenie nádržky na vodu
VAROVANIE!
Počas čistenia nenalievajte
vodu do nádržky na vodu.
V priebehu čistenia môže z
prívodu pary kvapkať voda
do vnútra rúry. Na rošt rúry
priamo pod prívod pary
položte nádobu na
odkvapkávanie, aby ste
zabránili kvapkaniu vody na
dno rúry.
Po určitom čase sa môže v rúre
nahromadiť vodný kameň. Predídete
tomu tak, že budete čistiť tie časti rúry, v
ktorých sa tvorí para. Nádržku na vodu
vyprázdnite po každom pečení s parou.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
Dvierka zostanú
zablokované aj počas fázy
chladnutia po ukončení
funkcie. Počas fázy
chladnutia nie sú k dispozícii
niektoré funkcie rúry.
.
Po spustení pyrolytického
čistenia sa dvierka rúry
zablokujú a osvetlenie
nefunguje.
Typy vody
Ak chcete zastaviť
pyrolitické čistenie pred jeho
skončením, vypnite rúru.
VAROVANIE!
Po ukončení funkcie je rúra
veľmi horúca. Nechajte ju
vychladnúť. Hrozí riziko
popálenia.
•
•
•
Mäkká voda s nízkym obsahom
vápnika – výrobca odporúča túto
možnosť, pretože znižuje frekvenciu
čistenia.
Voda z vodovodu – môžete ju
používať, ak je na prívodnom potrubí
namontovaný špeciálny filter alebo
zmäkčovač.
Tvrdá voda s vysokým obsahom
vápnika – neovplyvňuje výkon rúry,
ale zvyšuje frekvenciu čistenia.
TABUĽKA MNOŽSTVA VÁPNIKA STANOVENÁ ORGANIZÁCIOU WHO (Svetová
zdravotnícka organizácia)
Usadeniny
vápnika
Tvrdosť vody
Klasifikácia
vody
Odvápnite raz
za
(Francúzske
stupne)
(Nemecké
stupne)
0 – 60 mg/l
0-6
0-3
Veľmi mäkká
75 cyklov – 2,5
mesiaca
60 – 120 mg/l
6 - 12
3-7
Stredne tvrdá
50 cyklov – 2
mesiace
SLOVENSKY
Usadeniny
vápnika
Tvrdosť vody
(Francúzske
stupne)
(Nemecké
stupne)
120 – 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Tvrdá alebo vá‐ 40 cyklov – 1,5
penatá
mesiaca
nad 180 mg/l
vyše 18
vyše 10
Veľmi tvrdá
1. Do nádržky na vodu vlejte 850 ml
vody a pridajte 50 ml (päť čajových
lyžičiek) kyseliny citrónovej. Vypnite
rúru a počkajte približne 60 minút.
2. Zapnite rúru a nastavte funkciu:
Horúca para. Nastavte teplotu 230
°C. Spotrebič vypnite po 25 minútach
a nechajte ho na 15 minút
vychladnúť.
3. Zapnite rúru a nastavte funkciu:
Horúca para. Nastavte teplotu v
rozsahu od 130 do 230 °C. Po 10
minútach spotrebič vypnite.
Nechajte ho vychladnúť a pokračuje
vyprázdnením nádržky. Pozrite si časť
„Vyprázdnenie nádržky na vodu”.
4. Vypláchnite nádržku na vodu a
handričkou vyčistite zvyšky vodného
kameňa v rúre.
5. Odtokovú rúrku umyte ručne teplou
vodou so saponátom. Ak chcete
predísť poškodeniu, nepoužívajte
kyseliny, spreje ani podobné čistiace
prostriedky.
Klasifikácia
vody
43
Odvápnite raz
za
30 cyklov – 1
mesiac
1. Úplne otvorte dvierka a nájdite záves
na pravej strane dvierok.
2. Pomocou skrutkovača nadvihnite a
plne otočte príchytku na pravom
závese.
3. Nájdite záves na ľavej strane dvierok.
12.6 Odstránenie a montáž
dvierok
Dvierka rúry sa skladajú z troch
sklenených panelov. Dvierka rúry a
vnútorné sklenené panely môžete vybrať
a vyčistiť. Pred odstránením sklenených
panelov si prečítajte celý pokyn
„Odstránenie a montáž dvierok“.
Ak by ste sa pokúšali
sklenené panely vybrať, kým
sú dvierka namontované,
mohli by sa dvierka zatvoriť.
UPOZORNENIE!
Rúru nepoužívajte bez
sklenených panelov.
4. Nadvihnite a plne otočte príchytku na
ľavom závese.
44
www.electrolux.com
jeden za druhým. Začnite vrchným
panelom. Uistite sa, že sklenený
panel sa úplne vysunie z podpier.
5. Dvierka rúry privrite do polovice, aby
zostali v prvej otvorenej polohe.
Potom ich nadvihnite a potiahnite
vpred a vyberte z lôžka.
10. Panely umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenené panely opatrne
osušte. Sklenené panely neumývajte
v umývačke riadu.
Po dokončení čistenia namontujte
sklenené panely a dvierka rúry.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (A
a B) namontovali späť v správnom
poradí. Skontrolujte symbol/potlač na
bočnej strane skleneného panela, každý
zo sklenených panelov vyzerá odlišne,
aby boli demontáž a montáž
jednoduchšie.
Pri správnej montáži rám dvierok
zacvakne.
A
B
6. Dvierka položte na mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.
7. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
2
Uistite sa, že stredný sklenený panel je
namontovaný správne.
B
A
1
8. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
9. Sklenené panely dvierok uchopte za
horné okraje a opatrne ich vytiahnite
B
SLOVENSKY
12.7 Výmena osvetlenia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
45
Zadné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
UPOZORNENIE!
Halogénovú žiarovku vždy
držte cez tkaninu, aby ste
predišli pripáleniu zvyškov
mastnoty na žiarovke.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra
správne pripojená ku zdro‐
ju elektrického napájania
(pozrite si schému pripoje‐
nia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Zapnite rúru.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Automatické vypínanie je
aktívne.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka. Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Úplne zatvorte dvierka.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Pozrite si časť „Automatic‐
ké vypínanie“.
46
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Vo vnútri rúry je voda.
V nádržke na vodu je pri‐
veľa vody.
Vypnite rúru a vodu poutie‐
rajte handrou alebo špon‐
giou.
Nefunguje pečenie v pare.
V nádržke na vodu nie je
voda.
Naplňte nádržku na vodu.
Nefunguje pečenie v pare.
Otvory na paru sa upchali
vodným kameňom.
Skontrolujte otvor prívodu
pary. Odstráňte vodný ka‐
meň.
Vyprázdnenie nádržky na
V rúre sa usadil vodný ka‐
vodu trvá dlhšie ako tri mi‐ meň.
núty alebo z otvoru prívodu
pary vyteká voda.
Vyčistite nádržku na vodu.
Pozrite si časť „Čistenie
nádržky na vodu“.
Na displeji sa zobrazuje
F111.
Konektor teplotnej sondy
Konektor teplotnej sondy
nie je správne nainštalova‐ zasuňte do príslušnej zá‐
ný do zásuvky.
suvky až na doraz.
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
•
•
Pomocou domovej po‐
istky alebo ističa v po‐
istkovej skrini vypnite
rúru a znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód,
obráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.
Spotrebič je zapnutý, ale
sa nezohrieva. Ventilátor
nefunguje. Na displeji sa
zobrazí symbol "Demo".
Je aktivovaný ukážkový re‐ Pozrite si časť „Základné
žim.
nastavenia“ v kapitole
„Každodenné používanie“.
13.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
SLOVENSKY
47
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
14. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
14.1 Zabudovanie
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
48
www.electrolux.com
14.2 Upevnenie spotrebiča k
linke
A
B
14.3 Elektrická inštalácia
Výrobca nenesie
zodpovednosť v prípade, že
nedodržíte bezpečnostné
pokyny uvedené v
príslušných kapitolách.
14.4 Kábel
Typy káblov použiteľných pre inštaláciu
alebo výmenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Prierez kábla určite podľa celkového
výkonu uvedeného na typovom štítku.
Môžete si tiež pozrieť údaje uvedené v
tabuľke:
Celkový výkon
(W)
Prierez kábla
(mm²)
maximálne 1 380
3 x 0.75
maximálne 2 300
3x1
maximálne 3 680
3 x 1.5
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel)
musí byť o 2 cm dlhší ako fázový a
nulový kábel (modrý a hnedý kábel).
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
15.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Model
EOC6851AOX
Index energetickej účinnosti
81.2
Energetická trieda
A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0.93 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0.69 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
72 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
38.2 kg
SLOVENSKY
49
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
15.2 Úspora energie
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte príliš často dvierka.
Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a
uistite sa, že je upevnené na svojom
mieste.
V záujem vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Počas pečenia vypnite osvetlenie.
Zapnite ho iba v prípade potreby.
Vlhký horúci vzduch
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa
po 30 sekundách automaticky vypne.
Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale
tento úkon zníži očakávanú úsporu
energie.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
50
www.electrolux.com
SLOVENSKY
51
867347664-A-252018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement