Electrolux EOC5654ANX User manual

Electrolux EOC5654ANX User manual
EOC5654ANX
SK
Rúra
Návod na používanie
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 4
3. POPIS VÝROBKU.............................................................................................. 7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM..................................................................................9
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 9
7. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 11
8. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 13
9. DOPLNKOVÉ FUNKCIE...................................................................................15
10. TIPY A RADY................................................................................................. 16
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................29
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 33
13. INŠTALÁCIA...................................................................................................36
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 38
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Vyliate zvyšky treba odstrániť pred pyrolytickým
čistením. Z rúry vyberte všetky súčasti.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
•
•
•
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do
sieťovej zásuvky, úplne zavrite
dvierka spotrebiča.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
5
2.3 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín,
zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
•
•
2.5 Pyrolytické čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia / požiaru /
chemických emisií (výparov)
v pyrolytickom režime.
Nezapínajte funkciu
Pyrolýza, keď je stlačené
tlačidlo Plus Para.
•
2.4 Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
•
•
•
•
Pred vykonaním funkcie pyrolytického
samočistenia alebo postupu na prvé
použitie odstráňte z vnútra rúry:
– všetky zvyšky jedla, oleja alebo
tuku a iné nečistoty.
– všetky vyberateľné predmety
(vrátane roštov, bočných
zásuvných mriežok a pod., ktoré
boli dodané s produktom),
predovšetkým však nepriľnavé
hrnce, panvice, pekáče, nástroje
a pod.
Pozorne si prečítajte všetky pokyny
týkajúce sa pyrolytického čistenia.
Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču.
Spotrebič sa veľmi zohreje a z
predných chladiacich otvorov uniká
horúci vzduch.
Pyrolytické čistenie je proces
využívajúci veľmi vysokú teplotu, pri
ktorom môže dôjsť k tvorbe dymu zo
zvyškov jedla a konštrukčných
materiálov, preto používateľom
dôrazne odporúčame:
– v priebehu pyrolytického čistenia
a po ňom zabezpečiť dobré
vetranie.
– počas prvého použitia pri
maximálnej teplote a po ňom
zabezpečiť dobré vetranie.
Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré
vtáky a plazy extrémne citlivé na
prípadné výpary vznikajúce počas
čistiaceho procesu všetkých
pyrolytických rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia
sa domáce zvieratá (najmä vtáky)
SLOVENSKY
•
•
•
nesmú dostať do blízkeho okolia
spotrebiča a pri prvom použití
funkcie pyrolytického čistenia
alebo maximálnej teploty
zabezpečte dostatočné vetranie.
Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi
citlivé na lokálne zmeny teploty v
blízkosti všetkých pyrolytických rúr
počas programu pyrolytického
samočistenia.
Nelepivé povrchy hrncov, panvíc,
plechov, kuchynského riadu a pod. sa
môžu poškodiť vysokou teplotou pri
pyrolytickom čistení vo všetkých
pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých
výparov.
Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo
všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po
varení, nie sú škodlivé pre ľudí
vrátane dojčiat ani ľudí so
zdravotnými problémami.
2.6 Vnútorné osvetlenie
•
2.7 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.8 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1 2
3
4
5
6 7
8
9
5
10
4
14
3
11
2
1
12
13
7
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ovládací panel
Ovládač funkcií ohrevu
Ukazovateľ / symbol prevádzky
Displej
Otočný ovládač (teploty)
Ukazovateľ / symbol teploty
Plus Para
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Priehlbina dutiny
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
8
www.electrolux.com
3.2 Príslušenstvo
•
•
•
•
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a múčnych
pokrmov alebo ako nádoba na
zachytávanie tuku.
•
Teplotná sonda
Na meranie, do akej miery je pokrm
upečený.
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Tlačidlá
Senzorové pole / Tlačid‐
lo
Funkcia
Funkcie
HODINY
Nastavenie časovej funkcie.
MÍNUS
Nastavenie času.
KUCHYNSKÝ
ČASOMER
Nastavenie KUCHYNSKÉHO ČASO‐
MERA. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť
osvetlenie rúry, stlačte toto tlačidlo a
podržte ho dlhšie ako 3 sekundy.
PLUS
Nastavenie času.
TEPLOTA
Kontrola teploty v rúre alebo teploty na‐
meranej teplotnou sondou (ak je k di‐
spozícii). Používajte iba vtedy, keď je
spustená funkcia rúry.
PLUS PARA
Zapnutie funkcie Teplovzdušné peče‐
nie PLUS.
4.2 Displej
A
G
F
E
B
D
C
A. Časovač / Teplota
B. Ukazovateľ ohrevu a zvyškového
tepla
C. Teplotná sonda (iba pri vybraných
modeloch)
D. Elektronický zámok dverí (iba pri
vybraných modeloch)
E. Hodiny/minúty
F. Demo režim (iba vybrané modely)
G. Časové funkcie
SLOVENSKY
9
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pre nastavenie denného
času si pozrite kapitolu
„Časové funkcie“.
5.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
5.2 Predhriatie
Pre funkciu: Teplovzdušné
pečenie PLUS pozrite si
kapitolu „Každodenné
používanie“, Nastavenie
funkcie: Teplovzdušné
pečenie PLUS".
1. Nastavte funkciu
a maximálnu
teplotu.
2. Rúru nechajte spustenú jednu
hodinu.
3. Nastavte funkciu
, stlačte
tlačidlo Plus Para
a nastavte
maximálnu teplotu.
4. Rúru nechajte spustenú 15 minút.
5. Rúru vypnite a nechajte ju
vychladnúť.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Rúra môže produkovať zápach
a dym. Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
Pred prvým použitím prázdnu rúru
predhrejte.
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Zasúvacie ovládače
Ak chcete spotrebič použiť, stlačte
ovládač. Ovládač sa vysunie.
6.2 Funkcie ohrevu
Funkcia rúry Použitie
Rúra je vypnutá.
Poloha Vy‐
pnuté
Na skrátenie času zo‐
hrievania rúry.
Rýchle Zo‐
hrievanie
Funkcia rúry Použitie
Ak chcete piecť zároveň
až na troch úrovniach a
sušiť potraviny.
Nastavte teplotu o
20-40 °C nižšiu ako pre
Teplovzdušné Tradičné pečenie.
Pečenie / Te‐ Na pridanie vlhkosti po‐
plovzdušné čas pečenia. Pre správ‐
ne sfarbenie a chrum‐
pečenie
kavú kôrku počas peče‐
PLUS
nia. Pre väčšiu šťavna‐
tosť počas opätovného
zohrievania.
Pizza
Na prípravu pizze. Na
intenzívnejšie zhnednu‐
tie povrchu a chrumka‐
vú spodnú časť.
10
www.electrolux.com
Funkcia rúry Použitie
Funkcia rúry Použitie
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
Tradičné pe‐ úrovni.
čenie (Horný/
Dolný Ohrev)
Dolný Ohrev
Rýchly Gril
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom
a na zaváranie.
Na rozmrazenie potra‐
vín (zeleniny a ovocia).
Rozmrazova‐ Čas rozmrazovania zá‐
visí od množstva a veľ‐
nie
kosti mrazených potra‐
vín.
Táto funkcia je určená
na úsporu energie po‐
Vlhký Horúci čas pečenia. Pokyny
ohľadom pečenia nájde‐
Vzduch
te v kapitole „Rady a ti‐
py“, Vlhký Horúci
Vzduch. Dvierka rúry
majú byť počas pečenia
zatvorené, aby nebola
prerušená funkcia a aby
bola zabezpečená pre‐
vádzka s najvyššou
možnou energetickou
účinnosťou. Keď použi‐
jete túto funkciu, teplota
v dutine sa môže líšiť
od nastavenej teploty.
Používa sa zvyškové
teplo.Výkon ohrevu mô‐
že byť znížený. Všeo‐
becné odporúčania na
úsporu energie nájdete
v kapitole „Energetická
účinnosť", Úspora ener‐
gie.Táto funkcia bola
použitá pre súlad s trie‐
dou energetickej účin‐
nosti podľa normy EN
60350-1. Keď použijete
túto funkciu, osvetlenie
sa po 30 sekundách au‐
tomaticky vypne.
Turbo Gril
Pyrolýza
Na grilovanie plochých
jedál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hria‐
nok.
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny
s kosťami na jednej
úrovni. Na gratinovanie
a zapekanie.
Na zapnutie pyrolytické‐
ho čistenia rúry. Táto
funkcia vypáli zvyškové
nečistoty v rúre.
6.3 Nastavenie funkcie ohrevu
1. Otočením otočného ovládača funkcií
ohrevu nastavte funkciu ohrevu.
2. Otočením otočného ovládača vyberte
teplotu.
Žiarovka sa rozsvieti, keď je rúra v
prevádzke.
3. Aby ste vypli rúru, otočte otočné
ovládače do polohy Vypnuté.
6.4 Nastavenie
funkcie:Teplovzdušné pečenie
PLUS
Táto funkcia umožňuje zlepšenie vlhkosti
počas pečenia.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenín a poškodenia
spotrebiča.
Uvoľnená vlhkosť môže spôsobiť
popáleniny:
•
•
Rúru neotvárajte, keď je táto funkcia
aktívna.
Po skončení funkcie opatrne otvorte
dvierka rúry.
Pozrite si kapitolu „Tipy a
rady“.
1. Priehlbinu dutiny rúry naplňte vodou
z vodovodného kohútika.
SLOVENSKY
11
6. Ak chcete rúru vypnúť, stlačte tlačidlo
Plus Para , otočte ovládače do
polohy Vyp.
Ukazovateľ tlačidla Plus Para zhasne.
7. Odstráňte vodu z priehlbiny dutiny
rúry.
VAROVANIE!
Pred odstránením
zvyšnej vody z priehlbiny
dutiny rúry skontrolujte,
či je rúra studená.
6.5 Rýchle Zohrievanie
Maximálna kapacita priehlbiny dutiny
je 250 ml.
Priehlbinu dutiny plňte vodou len
vtedy, keď je rúra studená.
UPOZORNENIE!
Priehlbinu dutiny rúry
nenapĺňajte vodou počas
pečenia, ani keď je rúra
horúca.
2. Do rúry vložte jedlo a zatvorte
dvierka rúry.
3. Nastavte funkciu:
.
4. Stlačte tlačidlo Plus Para .
Tlačidlo Plus Para je funkčné iba pri
tejto funkcii.
Ukazovateľ sa rozsvieti.
5. Pomocou otočného ovládača
nastavte teplotu.
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje
čas ohrevu.
Počas funkcie rýchleho
zohrievania nesmie byť v
rúre jedlo.
1. Otočte ovládač funkcií rúry, aby ste
nastavili rýchle zohrievanie.
2. Teplotu nastavte otočením ovládača
teploty.
Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie zvukový signál.
3. Nastavte funkciu rúry.
6.6 Ukazovateľ ohrevu
Keď je zapnutá funkcia rúry, začnú
postupne pribúdať pásiky na displeji
so zvyšovaním teploty a miznúť so
znižovaní teploty.
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými
funkciami
Časová
funkcia
Použitie
Zobrazenie alebo zme‐
DENNÝ ČAS na denného času. Pre‐
sný čas môžete zmeniť
iba pri vypnutej rúre.
TRVANIE
Časová
funkcia
Nastavenie, ako dlho
bude rúra pracovať. Iba
ak je nastavená funkcia
ohrevu.
KONIEC
Použitie
Nastavenie kedy sa má
rúra vypnúť. Iba ak je
nastavená funkcia ohre‐
vu.
Kombinácia funkcií TR‐
POSUNUTÝ VANIE A KONIEC.
ŠTART
12
www.electrolux.com
Časová
funkcia
ČASOMER
00:00
ČASOVAČ
ODPOČÍTA‐
VAJÚCI
SMEROM
NAHOR
7.3 Nastavenie funkcie
TRVANIE
Použitie
Slúži na nastavenie od‐
počítavania času. Táto
funkcia nemá vplyv na
činnosť rúry. KUCHYN‐
SKÝ ČASOMER môže‐
te použiť kedykoľvek, aj
vtedy, ak je rúra vypnu‐
tá.
Ak nenastavíte žiadnu
inú časovú funkciu, ČA‐
SOVAČ ODPOČÍTAVA‐
JÚCI SMEROM NA‐
HOR bude automaticky
monitorovať dobu pre‐
vádzky rúry.
Zapne sa okamžite, keď
rúra začne zohrievať.
Časovač odpočítavajúci
smerom nahor nemôže‐
te použiť s funkciami:
TRVANIE, KONIEC , te‐
plotná sonda.
1. Nastavte funkciu ohrevu.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
3. Stlačte
alebo , aby ste nastavili
minúty a následne hodiny. Potvrďte
stlačením .
V nastavený čas funkcie Koniec na 2
minúty zaznie zvukový signál. Na displeji
a nastavenie času. Rúra sa
bliká
vypne automaticky.
4. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
5. Otočte ovládače do polohy vypnutia.
7.4 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu ohrevu.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
7.2 Nastavenie a zmena času
3. Stlačte
alebo , aby ste nastavili
hodiny a následne minúty. Potvrďte
Po prvom zapojení do elektrickej siete
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
stlačením .
V nastavený čas funkcie Koniec na 2
minúty zaznie zvukový signál. Na displeji
a „12:00“. "12" bliká.
1. Stlačením
hodiny.
alebo
nastavte
2. Stlačte , aby ste potvrdili voľbu a
nastavili minúty.
Na displeji sa zobrazí symbol
nastavená hodina. "00" bliká.
a
3. Stlačením tlačidla
alebo
nastavte aktuálne minúty.
4. Stlačením
potvrďte alebo sa
nastavený denný čas automaticky
uloží po 5 sekundách.
Na displeji sa zobrazí aktuálny
nastavený čas.
Ak chcete zmeniť nastavenie času,
opakovane stláčajte tlačidlo , až kým
nezačne blikať ukazovateľ denného času
.
a nastavenie času. Rúra sa
bliká
vypne automaticky.
4. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
5. Otočte ovládače do polohy vypnutia.
7.5 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu ohrevu.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
alebo , aby ste nastavili
3. Stlačte
minúty a následne hodiny času
funkcie TRVANIE. Potvrďte
stlačením
.
Na displeji bliká symbol
.
4. Stlačte
alebo , aby ste nastavili
hodiny a následne minúty času
SLOVENSKY
funkcie KONIEC. Potvrďte stlačením
.Na displeji sa zobrazí symbol
a nastavená teplota.
Rúra sa neskôr automaticky zapne na
nastavený čas funkcie TRVANIE a vypne
sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC.
V nastavený čas funkcie KONIEC na 2
minúty zaznie zvukový signál. Na displeji
bliká
a nastavenie času. Rúra sa
vypne.
5. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
6. Otočte ovládače do polohy vypnutia.
13
2. Stlačte
alebo , aby ste nastavili
sekundy a potom minúty.
Ak nastavíte čas dlhší ako 60 minút,
začne na displeji blikať symbol
.
3. Nastavte hodiny.
4. KUCHYNSKÝ ČASOMER sa spustí
automaticky po piatich sekundách.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zaznie zvukový signál.
5. Po skončení nastaveného času znie
2 minúty zvukový signál. "Na displeji
bliká symbol „00:00“ a . Signál sa
vypína stlačením ľubovoľného
tlačidla.
7.6 Nastavenie
KUCHYNSKÉHO ČASOMERA
7.7 ČASOVAČ
ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM
NAHOR
Kuchynský časomer môžete nastaviť pri
zapnutej aj vypnutej rúre.
Ak chcete vynulovať funkciu časovača s
odpočítavaním smerom nahor, stlačte a
1. Opakovane stláčajte tlačidlo
a . Časovač začne
podržte tlačidlá
znova odpočítavať nastavenú dobu.
, až
kým na displeji nezačnú blikať
„00“.
a
8. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3. Konektor teplotnej sondy zasuňte do
zásuvky v hornej časti dutiny rúry.
8.1 Používanie teplotnej sondy
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa. Keď mäso dosiahne nastavenú
teplotu, rúra sa vypne.
Treba nastaviť dve teploty:
•
•
Teplotu rúry. Pozrite si tabuľku
pečenia.
Teplotu vo vnútri mäsa. Pozrite si
tabuľku pre teplotnú sondu.
UPOZORNENIE!
Používajte iba teplotnú
sondu dodanú s rúrou alebo
originálne náhradné diely.
1. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
2. Hrot teplotnej sondy (so symbolom
na rukoväti) zapichnite do stredu
mäsa.
Dbajte na to, aby počas pečenia
teplotná sonda zostala zapichnutá v
mäse a zapojená v zásuvke na
teplotnú sondu.
Pri prvom použití teplotnej sondy je
predvolená teplota vo vnútri mäsa 60
°C. Keď bliká symbol
, pomocou
otočného ovládača môžete zmeniť
predvolenú teplotu vo vnútri mäsa.
14
www.electrolux.com
Na displeji sa zobrazuje symbol teplotnej
sondy a predvolená teplota vnútri mäsa.
2. Pomocou otočného ovládača teploty
zmeníte príslušnú teplotu.
4. Stlačením tlačidla
uložte novú
teplotu vo vnútri mäsa alebo počkajte
10 sekúnd, kým sa nastavenie uloží
automaticky.
Nová predvolená teplota vo vnútri mäsa
sa zobrazuje pri ďalšom použití teplotnej
sondy.
Keď teplota vo vnútri mäsa dosiahne
nastavenú hodnotu, symbol teplotnej
8.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
sondy
a predvolená teplota vo vnútri
mäsa začnú blikať. Na 2 minúty sa
rozoznie zvukový signál
5. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
6. Odpojte konektor teplotnej sondy zo
zásuvky. Vyberte mäso z rúry.
7. Vypnite rúru.
VAROVANIE!
Pri vyberaní špičky sondy a
jej odpájaní dávajte pozor.
Teplotná sonda je horúca.
Hrozí riziko popálenia.
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
Vždy keď zapojíte teplotnú sondu do
zásuvky, musíte znova nastaviť čas pre
teplotnú sondu. Nemôžete zvoliť čas pre
funkcie Trvanie a Koniec.
Keď rúra prvýkrát vypočíta predbežné
trvanie pečenia, na displeji začne blikať
symbol . Keď výpočet skončí, na
displeji sa zobrazí trvanie pečenia.
Výpočty prebiehajú na pozadí počas
pečenia a hodnota trvania pečenia na
displeji sa v prípade potreby aktualizuje.
Teplotu môžete zmeniť kedykoľvek
počas pečenia:
:
1. Stlačte tlačidlo
• jedenkrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota vnútri mäsa; v
prípade potreby ju môžete upraviť
do 5 sekúnd.
• dvakrát – na displeji sa zobrazí
aktuálna teplota v rúre.
• trikrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota vnútri rúry; v
prípade potreby ju môžete upraviť
do 5 sekúnd. Táto informácia je k
dispozícii iba počas fázy ohrevu.
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry
a drôtený rošt na vodiacich lištách.
SLOVENSKY
15
2. Drôtený rošt položte na teleskopické
lišty a opatrne ich zasuňte do rúry.
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
°C
8.3 Teleskopické lišty
Pokyny pre inštaláciu
teleskopických líšt si odložte
na budúce použitie.
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
Pred zatvorením dvierok rúry zatlačte
teleskopické lišty úplne do rúry.
1. Vytiahnite ľavú a pravú teleskopickú
lištu.
°C
9. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
9.1 Používanie detskej poistky
Keď je zapnutá detská poistka, nie je
možné náhodné spustenie rúry.
1. Uistite sa, že je ovládač funkcií rúry v
polohe Vypnuté.
2. Súčasne stlačte a na 2 sekundy
a .
podržte
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa
opäť zobrazia ukazovatele SAFE a
Dvierka sú zablokované.
.
Symbol
sa zobrazí na
displeji aj pri zapnutej funkcii
Pyrolýza.
Ak chcete detskú poistku vypnúť,
zopakujte krok 2.
9.2 Používanie funkcie
Blokovanie ovládania
Blokovanie ovládania môžete zapnúť iba
pri spustenej rúre.
16
www.electrolux.com
Keď je zapnuté blokovanie ovládania, nie
je možné náhodne zmeniť nastavenia
teploty a času zapnutej funkcie rúry.
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
1. Vyberte funkciu rúry a nastavte ju
podľa vašich preferencií.
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
30 - 115
12.5
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa na
5 sekúnd opäť zobrazí ukazovateľ Loc.
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
Keď otočíte ovládač teploty
alebo stlačíte ľubovoľné
tlačidlo pri zapnutom
blokovaní ovládania, na
displeji sa zobrazí Loc.
Po otočení ovládača funkcií rúry sa rúra
vypne.
250 – maximum
1.5
Ak rúru vypnete pri zapnutej funkcii
Blokovanie ovládania, funkcia
Blokovanie ovládania sa automaticky
prepne na funkciu Detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie funkcie
Detská poistka“.
Ak je zapnutá funkcia
Pyrolýza, dvierka sú
zamknuté a na displeji sa
zobrazí
.
Ak chcete blokovanie ovládania vypnúť,
zopakujte krok 2.
9.3 Ukazovateľ zvyškového
tepla
Keď vypnete rúru, na displeji sa zobrazí
ak je
ukazovateľ zvyškového tepla
teplota v rúre vyššia ako 40 °C.
Po automatickom vypnutí rúru opäť
zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla.
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Teplotná sonda, Osvetlenie
rúry, Trvanie, Koniec.
9.5 Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
9.6 Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka rúry alebo chybné
súčasti môžu spôsobiť nebezpečné
prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je
vybavená bezpečnostným termostatom,
ktorý preruší dodávku energie. Po
poklese teploty sa rúra opäť automaticky
zapne.
9.4 Automatické vypnutie
Ak je zapnutá funkcia ohrevu a
nezmeníte teplotu v rúre, rúra sa z
10. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
SLOVENSKY
10.1 Odporúčania pre pečenie
Rúra ponúka päť úrovní zasunutia
roštov.
Úrovne roštov počítajte od dna vnútra
rúry.
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné
nastavenia pre teplotu, čas pečenia a
úroveň rúry.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
Rúra je vybavená špeciálnym systémom,
ktorý cirkuluje vzduch a neustále
recykluje paru. Pomocou tohto systému
môžete piecť v parnom prostredí a
pripravovať pokrmy jemné vo vnútri a
chrumkavé na povrchu. To skracuje čas
varenia aj spotrebu energie.
Pečenie koláčov
Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím
3/4 nastaveného času pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
Pečenie mäsa a rýb
Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby ste
predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť
trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho nevytiekla
šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do hlbokého
pekáča trochu vody. Kondenzácii dymu
zabránite, ak vodu pridáte vždy, keď sa
odparí.
Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
17
10.2 Teplovzdušné pečenie
PLUS
Koláče/pečivo/chlieb
Prázdnu rúru predhrievajte 5 minút.
Použite plech na pečenie.
Použite druhú úroveň v rúre.
Pridajte 150 ml vody.
Pokrm
Teplo‐ Čas
ta (°C) (min)
Sušienky, čajové peči‐ 150 vo, croissanty
180
10 20
Focaccia
200 210
10 20
Pizza
230
10 20
Pečivo z chlebového
cesta
200
20 25
Chlieb
180
35 40
Slivkový koláč, jablko‐ 160 vý koláč, škoricové
180
rožky pečené vo forme
na koláče
30 60
Mrazené hotové jedlá
Prázdnu rúru predhrievajte 10 minút.
Použite druhú úroveň v rúre.
Pridajte 200 ml vody.
Pokrm
Te‐
plota
(°C)
Čas
(min
)
Pizza
200 210
10 20
Croissanty
170 180
15 25
Lasagne
180 200
35 50
Regenerácia jedla
Použite druhú úroveň v rúre.
Pridajte 100 ml vody.
Teplotu nastavte na 110 °C.
18
www.electrolux.com
Pokrm
Čas
(min)
Pečivo z chlebového cesta
10 - 20
Chlieb
15 - 25
Focaccia
15 - 25
Mäso
15 - 25
Cestoviny
15 - 25
Pizza
15 - 25
Ryža
15 - 25
Zelenina
15 - 25
Pečenie mäsa
Použite sklenený pekáč.
Použite druhú úroveň v rúre.
Pridajte 200 ml vody.
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Hovädzia rošten‐ 200
ka
50 - 60
Kurča
210
60 - 80
Bravčové peče‐
né
180
65 - 80
10.3 Pečenie mäsa a nemäsových pokrmov
Koláče
Pokrm
Horný/Dolný Ohrev
Teplovzdušné Peče‐
nie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Šľahané
cestá
170
2
160
3 (2 a 4)
45 - 60
Vo forme
na koláče
Linecké
cesto
170
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
Vo forme
na koláče
Tvarohový 170
koláč
1
165
2
80 - 100
V 26 cm
forme na
koláče
Jablkový
koláč1)
170
2
160
2 (vľavo a
vpravo)
80 - 100
Vo dvoch
20 cm for‐
mách na
koláče na
drôtenom
rošte
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Na plechu
na peče‐
nie
Torta s
džemom
170
2
165
2 (vľavo a
vpravo)
30 - 40
V 26 cm
forme na
koláče
Piškótový
koláč
170
2
150
2
40 - 50
V 26 cm
forme na
koláče
SLOVENSKY
Pokrm
19
Horný/Dolný Ohrev
Teplovzdušné Peče‐
nie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Vianočná
štóla/
Koláč so
sušeným
ovocím1)
160
2
150
2
90 - 120
V 20 cm
forme na
koláče
Slivkový
koláč1)
175
1
160
2
50 - 60
Vo forme
na chlieb
Drobné
170
pečivo –
jedna úro‐
veň1)
3
150 - 160
3
20 - 30
Na plechu
na peče‐
nie
Drobné
pečivo –
dve úrov‐
ne1)
-
-
140 - 150
2a4
25 - 35
Na plechu
na peče‐
nie
Drobné
pečivo – tri
úrovne1)
-
140 - 150
1, 3 a 5
30 - 45
Na plechu
na peče‐
nie
Sušienky/ 140
ploché pe‐
čivo – jed‐
na úroveň
3
140 - 150
3
25 - 45
Na plechu
na peče‐
nie
Sušienky/ ploché pe‐
čivo – dve
úrovne
-
140 - 150
2a4
35 - 40
Na plechu
na peče‐
nie
Sušienky/ ploché pe‐
čivo – tri
úrovne
-
140 - 150
1, 3 a 5
35 - 45
Na plechu
na peče‐
nie
Snehové
120
pusinky –
jedna úro‐
veň
3
120
3
80 - 100
Na plechu
na peče‐
nie
Snehové
pusinky –
dve úrov‐
ne1)
-
120
2a4
80 - 100
Na plechu
na peče‐
nie
-
Čas (min) Poznám‐
ky
20
www.electrolux.com
Pokrm
Horný/Dolný Ohrev
Teplovzdušné Peče‐
nie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Žemličky1) 190
3
190
3
12 - 20
Na plechu
na peče‐
nie
Veterníky
– jedna
úroveň
190
3
170
3
25 - 35
Na plechu
na peče‐
nie
Veterníky
– dve
úrovne
-
-
170
2a4
35 - 45
Na plechu
na peče‐
nie
Plochý ko‐ 180
láč
2
170
2
45 - 70
V 20 cm
forme na
koláče
Koláč so
sušeným
ovocím
160
1
150
2
110 - 120
V 24 cm
forme na
koláče
Viktóriin
koláč1)
170
1
160
2 (vľavo a
vpravo)
30 - 50
V 20 cm
forme na
koláče
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Chlieb a pizza
Pokrm
Horný/Dolný Ohrev
Teplovzdušné Peče‐
nie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Biely
chlieb1)
190
1
190
1
60 - 70
1 – 2 kusy,
hmotnosť
jedného
kusa 500
g
Ražný
chlieb
190
1
180
1
30 - 45
Vo forme
na chlieb
Rožky 1)
190
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40
6 – 8 rož‐
kov na
plechu na
pečenie
SLOVENSKY
Pokrm
21
Horný/Dolný Ohrev
Teplovzdušné Peče‐
nie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
V plechu
na peče‐
nie alebo
hlbokom
pekáči
Žemle1)
200
3
190
3
10 - 20
Na plechu
na peče‐
nie
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Zapekané jedlá
Pokrm
Horný/Dolný Ohrev
Teplovzdušné Peče‐
nie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Zapekané
cestoviny
200
2
180
2
40 - 50
Vo forme
Zapekaná
zelenina
200
2
175
2
45 - 60
Vo forme
Slané
180
plnené tor‐
ty1)
1
180
1
50 - 60
Vo forme
Lasag‐
ne 1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vo forme
Cestovino‐ 180 - 190
vé závitky
(Cannello‐
ni)1)
2
180 - 190
2
25 - 40
Vo forme
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Mäso
Pokrm
Hovädzie
Horný/Dolný Ohrev
Teplovzdušné Peče‐
nie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
200
2
190
2
Čas (min) Poznám‐
ky
50 - 70
Na drôte‐
nom rošte
22
www.electrolux.com
Pokrm
Horný/Dolný Ohrev
Teplovzdušné Peče‐
nie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Bravčové
180
2
180
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
Teľacie
190
2
175
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
Krvavý an‐ 210
glický roz‐
bif
2
200
2
50 - 60
Na drôte‐
nom rošte
Stredne
210
prepečený
anglický
rozbif
2
200
2
60 - 70
Na drôte‐
nom rošte
Prepečený 210
anglický
rozbif
2
200
2
70 - 75
Na drôte‐
nom rošte
Bravčové
pliecko
180
2
170
2
120 - 150
s kožou
Bravčové
koleno
180
2
160
2
100 - 120
2 kusy
Jahňacie
190
2
175
2
110 - 130
Stehno
Kurča
220
2
200
2
70 - 85
Vcelku
Morka
180
2
160
2
210 - 240
Vcelku
Kačka
175
2
220
2
120 - 150
Vcelku
Hus
175
2
160
1
150 - 200
Vcelku
Králik
190
2
175
2
60 - 80
Porciova‐
ný
Zajac
190
2
175
2
150 - 200
Porciova‐
ný
Bažant
190
2
175
2
90 - 120
Vcelku
SLOVENSKY
23
Ryby
Pokrm
Horný/Dolný Ohrev
Teplovzdušné Peče‐
nie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Pstruh/
pražma
morská
190
2
175
2
40 - 55
3 – 4 ryby
Tuniak/
losos
190
2
175
2
35 - 60
4 – 6 filiet
10.4 Gril
Čas (min) Poznám‐
ky
Nastavte maximálnu teplotu.
Rúru predhrievajte 3 minúty.
Použite štvrtú úroveň v rúre.
Pokrm
Množstvo
Čas (min)
Kusy
Množstvo
(kg)
1. strana
2. strana
Steaky z filiet
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Hovädzie steaky
4
0.6
10 - 12
6-8
Klobásy
8
-
12 - 15
10 - 12
Bravčové kotlety
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Kurča (rozdelené na 2
časti)
2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby
4
-
10 - 15
10 - 12
Kuracie prsia
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
0.6
20 - 30
-
Fileta z ryby
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Zapekané sendviče
4-6
-
5-7
-
Hrianky
4-6
-
2-4
2-3
10.5 Turbo Gril
Použite prvú alebo druhú úroveň v rúre.
Hovädzie
Rúru predhrejte.
Na výpočet času pečenia vynásobte čas
uvedený v tabuľke nižšie centimetrami
hrúbky filety.
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Neprepeče‐
ný rozbif
alebo fileta
190 - 200
5-6
24
www.electrolux.com
Čas (min)
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Stredne pre‐ 180 - 190
pečený roz‐
bif alebo file‐
ta
6-8
Jahňací
chrbát, 1 –
1,5 kg
160 - 180
40 - 60
Prepečený
rozbif alebo
fileta
8 - 10
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Kúsky hydi‐
ny, 0,2 –
0,25 kg kus
200 - 220
30 - 50
Kurča, polo‐ 190 - 210
vica, 0,4 –
0,5 kg kus
35 - 50
Kurča, kŕm‐
ne kurča, 1
– 1,5 kg
190 - 210
50 - 70
Kačica, 1,5
– 2 kg
180 - 200
80 - 100
Pokrm
Teplota
(°C)
170 - 180
Bravčové
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Pliecko,
krkovička,
šunka, 1 –
1,5 kg
160 - 180
90 - 120
Kotleta, sek‐ 170 - 180
aná, 1 – 1,5
kg
60 - 90
Sekaná,
0,75 – 1 kg
50 - 60
160 - 170
Bravčové
150 - 170
koleno
(predvare‐
né), 0,75 – 1
kg
90 - 120
Teľacie
Pokrm
Hydina
Hus, 3,5 – 5 160 - 180
kg
120 - 180
Morka, 2,5 – 160 - 180
3,5 kg
120 - 150
Morka, 4 – 6 140 - 160
kg
150 - 240
Ryba (v pare)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Pokrm
Pečené teľa‐ 160 - 180
cie, 1 kg
90 - 120
Celá ryba, 1 210 - 220
– 1,5 kg
Teľacie
stehno, 1,5
– 2 kg
120 - 150
160 - 180
Jahňacie
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Jahňacie
stehno, pe‐
čené jahňa‐
cie, 1 – 1,5
kg
150 - 170
100 - 120
Teplota
(°C)
Čas (min)
40 - 60
10.6 Vlhký Horúci Vzduch
Pre dosiahnutie najlepších
výsledkov dodržiavajte
návrhy v tabuľke nižšie.
SLOVENSKY
Pokrm
Príslušenstvo
Teplota (°C)
Úroveň
v rúre
Čas (min)
Sladké rožky,
12 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
180
2
20 - 30
Rožky, 9 kusov plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
180
2
30 - 40
Pizza, mraze‐
ná, 0,35 kg
drôtený rošt
220
2
10 - 15
Piškótová rolá‐
da
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
170
2
25 - 35
Brownies - čo‐
koládové su‐
šienky
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
175
3
25 - 30
200
3
25 - 30
Piškótový kor‐
pus
forma na korpus na drô‐ 180
tenom rošte
2
15 - 25
Viktóriin koláč
plech na pečenie na
drôtenom rošte
170
2
40 - 50
Pošírované ry‐
by, 0,3 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
180
3
20 - 25
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
180
3
25 - 35
Rybie filé, 0,3
kg
panvica na pizzu na
drôtenom rošte
180
3
25 - 30
Pošírované
mäso, 0,25 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
200
3
35 - 45
Šašlík, 0,5 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
200
3
25 - 30
Sušienky, 16
kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
180
2
20 - 30
Mandľové su‐
šienky, 20 ku‐
sov
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
180
2
25 - 35
Nákyp, 6 kusov keramické zapekacie
formy na drôtenom ro‐
šte
25
26
www.electrolux.com
Pokrm
Príslušenstvo
Teplota (°C)
Úroveň
v rúre
Čas (min)
Muffiny, 12 ku‐
sov
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
170
2
30 - 40
Slané pečivo,
16 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
180
2
25 - 30
Sušienky z tre‐
ného cesta, 20
kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
150
2
25 - 35
Ovocné koláči‐
ky, 8 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
170
2
20 - 30
Pošírovaná ze‐ plech na pečenie alebo
lenina, 0,4 kg
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
180
3
35 - 45
Vegetariánska
omeleta
panvica na pizzu na
drôtenom rošte
200
3
25 - 30
Zelenina, stre‐
dozemská, 0,7
kg
plech na pečenie alebo
pekáč na odkvapkáva‐
nie tuku
180
4
25 - 30
10.7 Rozmrazovanie
Pokrm
Množstvo Čas roz‐
Dodatočný čas
(kg)
mrazovania rozmrazovania
(min.)
(v min.)
Poznámky
Kurča
1.0
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na obrá‐
tený tanierik vložený do
veľkého taniera. Po
uplynutí polovice času
obráťte.
Mäso
1.0
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice ča‐
su obráťte.
Mäso
0.5
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice ča‐
su obráťte.
Pstruh
1.50
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
3.0
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
2.5
30 - 40
10 - 15
-
Smotana
2 x 2,0
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá výborne
vyšľahať, aj keď je čia‐
stočne zamrznutá.
SLOVENSKY
Pokrm
Množstvo Čas roz‐
Dodatočný čas
(kg)
mrazovania rozmrazovania
(min.)
(v min.)
Poznámky
Torta
1.4
-
60
60
10.8 Sušenie – Teplovzdušné
Pečenie
Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte
na jednu noc vychladnúť a až potom
dokončite sušenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
Zelenina
Pred jeden plech na pečenie použite tretiu úroveň v rúre.
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň v rúre.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Strukoviny
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Zelenina na kvasenie
60 - 70
5-6
Huby
50 - 60
6-8
Bylinky
40 - 50
2-3
Ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky 60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
6-9
3
1/4
60 - 70
10.9 Tabuľka vnútornej teploty
pri použití teplotnej sondy
Pokrm
Teplota vo vnútri
pokrmu (°C)
Teľacie pečené
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
Krvavý anglický
rozbif
45 - 50
27
Pokrm
Teplota vo vnútri
pokrmu (°C)
Stredne prepe‐
čený anglický
rozbif
60 - 65
Prepečený an‐
glický rozbif
70 - 75
28
www.electrolux.com
Pokrm
Teplota vo vnútri
pokrmu (°C)
Pokrm
Teplota vo vnútri
pokrmu (°C)
Bravčové pliec‐
ko
80 - 82
Zajac
70 - 75
Bravčové kole‐
no
75 - 80
Pstruh/pražma
morská
65 - 70
Jahňacie
70 - 75
Tuniak/losos
65 - 70
Kurča
98
10.10 Informácie pre skúšobne
Testy podľa IEC 60350-1.
Pokrm
Funkcia
Príslu‐
šenstvo
Malý ko‐
láč
Tradičné
pečenie
Plech na 3
pečenie
170
20 - 30
Na jeden plech
na pečenie polo‐
žte 20 malých
koláčov.
Malý ko‐
láč
Teplo‐
vzdušné
Pečenie /
Ventilátor
pečenie
Plech na 3
pečenie
150 160
20 - 35
Na jeden plech
na pečenie polo‐
žte 20 malých
koláčov.
Malý ko‐
láč
Teplo‐
vzdušné
Pečenie /
Ventilátor
pečenie
Plech na 2 a 4
pečenie
150 160
20 - 35
Na jeden plech
na pečenie polo‐
žte 20 malých
koláčov.
Jablkový Tradičné
koláč
pečenie
Drôtený
rošt
2
180
70 - 90
Použite 2 formy
(s priemerom 20
cm), rozmiestne‐
né diagonálne.
Jablkový Teplo‐
koláč
vzdušné
Pečenie /
Ventilátor
pečenie
Drôtený
rošt
2
160
70 - 90
Použite 2 formy
(s priemerom 20
cm), rozmiestne‐
né diagonálne.
Piškóto‐
vý koláč
bez tuku
Drôtený
rošt
2
170
40 - 50
Použite formu na
koláč (o prieme‐
re 26 cm).
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Tradičné
pečenie
Úro‐ Teplo‐ Čas (min)
veň
ta (°C)
v rúre
Poznámky
SLOVENSKY
29
Pokrm
Funkcia
Príslu‐
šenstvo
Úro‐ Teplo‐ Čas (min)
veň
ta (°C)
v rúre
Poznámky
Piškóto‐
vý koláč
bez tuku
Teplo‐
vzdušné
Pečenie /
Ventilátor
pečenie
Drôtený
rošt
2
160
40 - 50
Použite formu na
koláč (o prieme‐
re 26 cm).
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Piškóto‐
vý koláč
bez tuku
Teplo‐
vzdušné
Pečenie /
Ventilátor
pečenie
Drôtený
rošt
2a4
160
40 - 60
Použite formu na
koláč (o prieme‐
re 26 cm). Prieč‐
ne pootočená.
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
Pečenie /
Ventilátor
pečenie
Plech na 3
pečenie
140 150
20 - 40
-
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
Pečenie /
Ventilátor
pečenie
Plech na 2 a 4
pečenie
140 150
25 - 45
-
Linecké
koláčiky
Tradičné
pečenie
Plech na 3
pečenie
140 150
25 - 45
-
Hrianky
4-6 ku‐
sov
Gril
Drôtený
rošt
4
max.
2-3 minúty pr‐ Rúru predhrie‐
vá strana; 2-3 vajte 3 minúty.
minúty druhá
strana
Hovädzí
burger
6 kusov,
0,6 kg
Gril
Drôtený 4
rošt a
pekáč na
zachytá‐
vanie tu‐
ku
max.
20 - 30
Drôtený rošt
vložte do štvrtej
a pekáč na za‐
chytávanie tuku
do tretej úrovne
rúry. V polovici
pečenia otočte
pokrm na druhú
stranu.
Rúru predhrie‐
vajte 3 minúty.
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou
tkaninou namočenou v teplej vode s
30
www.electrolux.com
prídavkom mierneho čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite
príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro rúry vyčistite po každom použití.
Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál
môže mať na následok vznik požiaru.
Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie
umývať v umývačke riadu.
Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na
pečenie.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
V rúre alebo na sklenených paneloch
dvierok sa môže kondenzovať vlhkosť.
Aby ste obmedzili kondenzáciu, zapnite
rúru na 10 minút pred pečením.Po
každom použití vyčistite vlhkosť z dutiny.
Pre funkciu: Teplovzdušné
pečenie PLUSProces
čistenia odporúčame
vykonať minimálne po
každých 5-10 cykloch
varenia.
1. Do priehlbiny dutiny na dne rúry
nalejte 250 ml octu.
Použite maximálne 6 % ocot bez
prídavných látok.
2. Počkajte 30 minút, kým ocot
nerozpustí zostatkový vodný kameň
pri okolitej teplote.
3. Dutinu rúry poutierajte vlhkou
handrou namočenou vo vlažnej vode.
11.4 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích líšt
postupujte veľmi opatrne.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
11.2 Antikorové alebo hliníkové
rúry
Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou
alebo špongiou. Vysušte ich mäkkou
handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky,
kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací panel
rúry.
11.3 Čistenie priehlbiny dutiny
rúry
Proces čistenia odstraňuje zvyšky
vodného kameňa z priehlbiny dutiny rúry
po procese pečenia s vlhkosťou.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
2
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
SLOVENSKY
11.5 Pyrolýza
P2
UPOZORNENIE!
Nezapínajte funkciu
Pyrolýza, keď je stlačené
tlačidlo Plus Para.
UPOZORNENIE!
Vyberte všetko príslušenstvo
a vyberateľné zasúvacie
lišty.
Pyrolýzu nespúšťajte, ak ste
úplne nezatvorili dvierka
rúry. Pri niektorých
modeloch sa v prípade tejto
chyby na displeji zobrazí kód
C3.
VAROVANIE!
Rúra sa veľmi zohreje. Hrozí
riziko popálenia.
UPOZORNENIE!
Ak sú v tej istej kuchynskej
skrinke nainštalované ďalšie
spotrebiče, nepoužívajte ich
súčasne s funkciou
Pyrolýza. Spôsobilo by to
poškodenie spotrebiča.
1. Vytrite dutinu mäkkou, jemnou
handričkou.
2. Vnútornú stranu dvierok umyte
horúcou vodou, tak aby sa zvyšky
nepripálili vplyvom horúceho
vzduchu.
3. Nastavte funkciu Pyrolýza. Pozrite si
kapitolu „Každodenné používanie“ a
„Funkcie rúry“.
4. Keď bliká
, stlačte
alebo ,
aby ste nastavili trvanie pyrolýzy:
Voliteľná
funkcia
Popis
P1
Ľahké čiste‐
nie. Trvanie:
1 h 30 min.
31
Normálne
čistenie.
Trvanie: 2 h
30 min.
Proces pyrolýzy spustíte stlačením
alebo otočením otočného ovládača
teploty.
Funkciu KONIEC môžete použiť na
posunutie štartu čistenia.
Počas pyrolýzy nesvieti osvetlenie rúry.
5. Keď rúra dosiahne nastavenú
teplotu, dvierka sa zablokujú. Na
displeji sa zobrazuje symbol
a
segmenty ukazovateľa ohrevu, až
kým sa dvierka neodomknú.
Ak chcete pyrolýzu vypnúť ešte pred
jej dokončením, otočte ovládač
funkcií rúry do vypnutej polohy.
6. Po dokončení pyrolýzy sa na displeji
zobrazí presný čas. Dvierka rúry
zostanú zablokované.
7. Keď rúra opäť vychladne, dvierka sa
odblokujú.
11.6 Pripomienka čistenia
Po každom zapnutí a vypnutí rúry bude
na displeji 10 sekúnd blikať PYR, aby
vám tak rúra pripomenula, že je potrebné
spustiť pyrolýzu.
Pripomienka čistenia
zhasne:
• po dokončení pyrolýzy.
• ak naraz stlačíte tlačidlá
a , kým na displeji
bliká PYR.
11.7 Odstránenie a montáž
dvierok
Dvierka rúry sa skladajú z troch
sklenených panelov. Dvierka rúry a
vnútorné sklenené panely môžete vybrať
a vyčistiť. Pred odstránením sklenených
panelov si prečítajte celý pokyn
„Odstránenie a montáž dvierok“.
32
www.electrolux.com
Ak by ste sa pokúšali
sklenené panely vybrať, kým
sú dvierka namontované,
mohli by sa dvierka zatvoriť.
UPOZORNENIE!
Rúru nepoužívajte bez
sklenených panelov.
1. Úplne otvorte dvierka a nájdite záves
na pravej strane dvierok.
2. Pomocou skrutkovača nadvihnite a
plne otočte príchytku na pravom
závese.
5. Dvierka rúry privrite do polovice, aby
zostali v prvej otvorenej polohe.
Potom ich nadvihnite a potiahnite
vpred a vyberte z lôžka.
3. Nájdite záves na ľavej strane dvierok.
6. Dvierka položte na mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.
7. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
2
4. Nadvihnite a plne otočte príchytku na
ľavom závese.
B
1
8. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
9. Sklenené panely dvierok uchopte za
horné okraje a opatrne ich vytiahnite
SLOVENSKY
jeden za druhým. Začnite vrchným
panelom. Uistite sa, že sklenený
panel sa úplne vysunie z podpier.
Uistite sa, že stredný sklenený panel je
namontovaný správne.
A
B
11.8 Výmena osvetlenia
10. Panely umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenené panely opatrne
osušte. Sklenené panely neumývajte
v umývačke riadu.
Po dokončení čistenia namontujte
sklenené panely a dvierka rúry.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (A
a B) namontovali späť v správnom
poradí. Skontrolujte symbol/potlač na
bočnej strane skleneného panela, každý
zo sklenených panelov vyzerá odlišne,
aby boli demontáž a montáž
jednoduchšie.
Pri správnej montáži rám dvierok
zacvakne.
A
B
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
UPOZORNENIE!
Halogénovú žiarovku vždy
držte cez tkaninu, aby ste
predišli pripáleniu zvyškov
mastnoty na žiarovke.
Zadné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
33
34
www.electrolux.com
12.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra
správne pripojená ku zdro‐
ju elektrického napájania
(pozrite si schému pripoje‐
nia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka. Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Pozrite si časť „Automatic‐
ké vypínanie“.
Teplotná sonda nefunguje. Konektor teplotnej sondy
Konektor teplotnej sondy
nie je správne nainštalova‐ zasuňte do príslušnej zá‐
ný do zásuvky.
suvky až na doraz.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐ Teplota je príliš nízka ale‐
ho alebo naopak, jedlá sú bo príliš vysoká.
hotové príliš rýchlo.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C2“. Chcete spustiť funkciu Py‐
rolýza alebo Rozmrazova‐
nie, ale nevybrali ste zo
zásuvky konektor teplotnej
sondy.
Na displeji sa na niekoľko
sekúnd zobrazí „C3“.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa
pokynov v návode.
Konektor teplotnej sondy
odpojte zo zásuvky.
Funkcia čistenia vôbec ne‐ Úplne zatvorte dvierka.
pracuje. Nezavreli ste úpl‐
ne dvierka rúry alebo je
nefunkčné blokovanie dve‐
rí.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
Na displeji sa zobrazí
„F102“.
•
•
Riešenie
Nezavreli ste úplne
•
dvierka rúry.
•
Zámok dverí je nefunkč‐
ný.
•
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
35
•
•
Úplne zatvorte dvierka.
Pomocou domovej po‐
istky alebo bezpečnost‐
ného vypínača v poist‐
kovej skrini vypnite rúru
a znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí „F102“, obráťte
sa na oddelenie staro‐
stlivosti o zákazníka.
Pomocou domovej po‐
istky alebo bezpečnost‐
ného vypínača v poist‐
kovej skrini vypnite rúru
a znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód,
obráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
Pri použití nasledujúcej
funkcie nie je účinnosť pe‐
čenia uspokojivá: Teplo‐
vzdušné pečenie PLUS.
Nezapli ste funkciu: Teplo‐
vzdušné pečenie PLUS.
Pozrite si časť „Zapnutie
funkcie: Teplovzdušné pe‐
čenie PLUS".
Pri použití nasledujúcej
funkcie nie je účinnosť pe‐
čenia uspokojivá: Teplo‐
vzdušné pečenie PLUS.
Nezapli ste správne funk‐
ciu: Stlačte tlačidlo Plus
Para Teplovzdušné peče‐
nie PLUS.
Pozrite si časť „Zapnutie
funkcie: Teplovzdušné pe‐
čenie PLUS".
Pri použití nasledujúcej
funkcie nie je účinnosť pe‐
čenia uspokojivá: Teplo‐
vzdušné pečenie PLUS.
Priehlbinu dutiny rúry ste
nenaplnili vodou.
Pozrite si časť „Zapnutie
funkcie: Teplovzdušné pe‐
čenie PLUS".
Chcete aktivovať funkciu
Je aktívna funkcia Teplo‐
Teplovzdušné pečenie, ale vzdušné pečenie PLUS.
svieti tlačidlo Plus Para.
Funkciu Teplovzdušné pe‐
čenie PLUS vypnete stla‐
čením tlačidla Plus Para
.
Chcete aktivovať funkciu
čistenia, ale na displeji sa
zobrazí "C4".
Je stlačené tlačidlo Plus
Para.
Stlačte tlačidlo Plus para
ešte raz.
Voda v priehlbine dutiny
rúry nevrie.
Teplota je príliš nízka.
Nastavte teplotu na mini‐
málne 110 °C.
Pozrite si kapitolu „Tipy a
rady“.
36
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Z priehlbiny dutiny rúry vy‐
teká voda.
V priehlbine dutiny rúry je
priveľa vody.
Vypnite rúru a skontrolujte,
či spotrebič vychladol. Vo‐
du poutierajte špongiou
alebo handrou. Do reliéfu
dutiny rúry pridajte správne
množstvo vody. Pozrite si
konkrétny postup.
Spotrebič je zapnutý, ale
sa nezohrieva. Ventilátor
nefunguje. Na displeji sa
zobrazí symbol "Demo".
Je aktivovaný ukážkový re‐ 1. Rúru vypnite.
žim.
2. Stlačte a podržte tla‐
čidlo .
3. Na displeji začne blikať
prvá číslica a ukazova‐
teľ Demo.
4. Stláčaním tlačidiel
alebo
zadajte kód
2468, aby ste zmenili
hodnoty, a potvrďte
stlačením .
5. Začne blikať ďalšia čí‐
slica.
6. Režim Demo sa vypne
po potvrdení poslednej
číslice, ak je kód správ‐
ny.
12.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
13. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
SLOVENSKY
37
13.1 Zabudovanie
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
523
20
13.2 Upevnenie spotrebiča k
linke
A
B
13.3 Elektrická inštalácia
Výrobca nenesie
zodpovednosť v prípade, že
nedodržíte bezpečnostné
pokyny uvedené v
príslušných kapitolách.
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
13.4 Kábel
Typy káblov použiteľných pre inštaláciu
alebo výmenu:
38
www.electrolux.com
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Prierez kábla určite podľa celkového
výkonu uvedeného na typovom štítku.
Môžete si tiež pozrieť údaje uvedené v
tabuľke:
Celkový výkon
(W)
Prierez kábla
(mm²)
maximálne 1 380
3 x 0.75
Celkový výkon
(W)
Prierez kábla
(mm²)
maximálne 2 300
3x1
maximálne 3 680
3 x 1.5
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel)
musí byť o 2 cm dlhší ako fázový a
nulový kábel (modrý a hnedý kábel).
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
14.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Model
EOC5654ANX
Index energetickej účinnosti
81.2
Energetická trieda
A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0.93 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0.69 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
72 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
34.2 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
uistite sa, že je upevnené na svojom
mieste.
14.2 Úspora energie
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte príliš často dvierka.
Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a
V záujem vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
SLOVENSKY
39
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Počas pečenia vypnite osvetlenie.
Zapnite ho iba v prípade potreby.
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
Vlhký Horúci Vzduch
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa
po 30 sekundách automaticky vypne.
Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale
tento úkon zníži očakávanú úsporu
energie.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
867347760-A-242018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement