Electrolux EOC5654ANX User manual

Electrolux EOC5654ANX User manual
EOC5654ANX
CS
Trouba
Návod k použití
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.................................................................................8
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 9
7. FUNKCE HODIN.............................................................................................. 11
8. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.............................................................................. 13
9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE....................................................................................15
10. TIPY A RADY................................................................................................. 16
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 29
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 33
13. INSTALACE....................................................................................................36
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 37
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Před pyrolytickým čištěním je nutné odstranit
nadměrné zbytky jídel. Vyjměte z trouby všechno
příslušenství.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
•
•
•
•
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
ČESKY
•
•
Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky pro instalaci.
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být
zapojen do napájecí sítě.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
•
•
5
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Před zapojením síťové zástrčky do
síťové zásuvky zcela zavřete dvířka
spotřebiče.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
•
•
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
2.5 Pyrolytické čištění
VAROVÁNÍ!
V pyrolytickém režimu hrozí
riziko poranění / požáru /
chemických emisí (výparů).
Nespouštějte pyrolýzu,
pokud je stisknuto tlačítko S
párou.
•
•
•
•
•
Před použitím samočisticí pyrolytické
funkce nebo funkce prvního použití z
vnitřku trouby odstraňte následující:
– jakékoliv zbytky či nánosy jídla,
olejů či tuků.
– jakékoliv vyjímatelné předměty
(včetně roštů, bočních kolejniček,
apod. dodaných spolu se
spotřebičem), obzvláště pak
hrnce, pánve a jiné náčiní s
nepřilnavým povrchem.
Pečlivě si pročtěte všechny pokyny
ohledně pyrolytického čištění.
Držte děti z dosahu spotřebiče během
chodu pyrolytického čištění.
V průběhu této funkce bude spotřebič
velmi horký a z předních větracích
otvorů bude vycházet horký vzduch.
Pyrolytické čištění je proces, při
kterém se díky vysokým teplotám
mohou uvolňovat výpary ze zbytků
potravin či konstrukčních materiálů, a
zákazníkům se proto důrazně
doporučuje následující:
– během každého pyrolytického
čištění a po jeho dokončení
zajistit dobré větrání.
– během prvního použití při
maximální teplotě a po jeho
dokončení zajistit dobré větrání.
Na rozdíl od lidí mohou být někteří
plazi či ptáci velmi citliví na výpary, k
jejichž tvorbě může docházet během
čisticího procesu u všech
pyrolytických trub.
ČESKY
•
•
•
– Během chodu pyrolytického
čištění odstraňte z blízkosti trouby
všechna domácí zvířata
(obzvláště ptactvo) a maximální
teplotu čištění poprvé použijte v
dobře větraném prostoru.
Malá domácí zvířata mohou být také
velmi citlivá na místní změny teploty,
ke kterým dochází během
samočisticího pyrolytického programu
v blízkosti všech pyrolytických trub.
Při vysokoteplotním pyrolytickém
čištění může u všech pyrolytických
trub dojít k poškození nepřilnavého
povrchu hrnců, pánví, plechů, náčiní
apod. a může také vést ke tvorbě
méně škodlivých výparů.
Výpary uvolňované z pyrolytických
trub / zbytky jídel nejsou dle jejich
popisu škodlivé pro člověka, malé děti
nebo osoby se zdravotními problémy.
2.6 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
•
•
2.7 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.8 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1 2
3
4
5
6 7
8
9
5
10
4
14
3
11
2
1
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
Ovládací panel
Ovladač pečicích funkcí
Kontrolka / symbol napájení
Displej
Ovladač (teploty)
Ukazatel / symbol teploty
S párou
Zásuvka pečicí sondy
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Vlis vnitřku trouby
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy polic
8
www.electrolux.com
3.2 Příslušenství
•
•
•
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
•
•
Pro pečení moučných jídel a masa,
nebo k zachycování tuku.
Pečicí sonda
Používá se k měření stupně přípravy
jídla.
Teleskopické výsuvy
Pro rošty a plechy na pečení.
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Tlačítka
Senzorové tlačítko / tla‐
čítko
Funkce
Popis
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
MÍNUS
Slouží k nastavení času.
MINUTKA
Slouží k nastavení funkce MINUTKY.
Podržením tlačítka déle než tři sekundy
zapnete či vypnete osvětlení trouby.
PLUS
Slouží k nastavení času.
TEPLOTA
Slouží ke kontrole teploty trouby nebo
teploty pečicí sondy (je-li součástí vý‐
bavy). Používejte pouze během spu‐
štěné funkce trouby.
PLUS STEAM
Slouží k zapnutí funkce Pravý horký
vzduch PLUS.
4.2 Displej
A
G
F
E
B
D
C
A. Časovač / teplota
B. Ukazatel zahřívání a zbytkového
tepla
C. Pečicí sonda (pouze u vybraných
modelů)
D. Zámek dvířek (pouze u vybraných
modelů)
E. Hodiny / minuty
F. Režim Demo (pouze u vybraných
modelů)
G. Funkce hodin
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
ČESKY
5.1 První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
5.2 Předehřátí
Před prvním použitím prázdnou troubu
předehřejte.
1. Zvolte funkci
a maximální teplotu.
2. Nechte troubu pracovat jednu
hodinu.
3. Zvolte funkci
, stiskněte tlačítko
a nastavte maximální
S párou
teplotu.
4. Nechte troubu pracovat 15 minut.
5. Troubu vypněte a nechte ji
vychladnout.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Z trouby může vycházet zápach
a kouř. Zajistěte v místnosti dostatečné
větrání.
Ohledně funkce: Pravý horký
vzduch PLUS viz část
„Denní používání“,
Nastavení funkce Pravý
horký vzduch PLUS.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Zasunovací ovladače
Chcete-li spotřebič použít, stiskněte
ovladač. Ovladač se vysune.
6.2 Pečicí funkce
Funkce trou‐ Použití
by
Trouba je vypnutá.
Poloha Vy‐
pnuto
Ke zkrácení doby
rozehřátí.
Rychlé
Zahřátí
9
Funkce trou‐ Použití
by
K pečení jídel na třech
úrovních současně a k
sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby
o 20 - 40 °C nižší než
při použití funkce Horní/
Pravý Horký spodní ohřev.
Vzduch / Pra‐ K dodání vlhkosti bě‐
vý horký
hem přípravy. K získání
vzduch PLUS správné barvy a
křupavé kůrky při peče‐
ní. K zajištění větší
šťavnatosti při ohřevu.
K pečení pizzy. K inten‐
zivnějšímu opečení do‐
Příprava Piz‐ zlatova a dosažení
křupavého spodku.
zy
K pečení moučných jí‐
del a masa na jedné
Horní/spodní úrovni trouby.
ohřev (Horní/
Spodní
Ohřev)
10
www.electrolux.com
Funkce trou‐ Použití
by
Funkce trou‐ Použití
by
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
Spodní Ohřev zavařování potravin.
K rozmrazování potra‐
vin (zeleniny a ovoce).
Rozmrazová‐ Doba rozmrazování zá‐
visí na množství a vel‐
ní
ikosti zmražených po‐
travin.
Vlhký horko‐
vzduch
Velkoplošný
Gril
Turbo Gril
Tato funkce slouží k
úspoře energie při pe‐
čení. Pokyny k přípravě
viz kapitola „Tipy a ra‐
dy“, Vlhký horkovzduch.
Dvířka trouby by měla
být během pečení
zavřená, aby nedošlo k
přerušení funkce a aby
trouba fungovala co nej‐
úsporněji. Při použití té‐
to funkce se teplota ve
vnitřku trouby může lišit
od nastavené teploty.
Je využito zbytkové te‐
plo.Může dojít ke sníže‐
ní tepelného výkonu.
Obecná doporučení
ohledně úspory energie
viz kapitola „Energetic‐
ká účinnost“, Úspora
energie.Tato funkce by‐
la použita ke splnění
energetické třídy dle
normy EN 60350-1. Po‐
kud používáte tuto funk‐
ci, osvětlení se automa‐
ticky vypne po 30 se‐
kundách.
Ke grilování plochých
kusů ve velkém množ‐
ství a opékání chleba.
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni.
K zapékání a pečení
dozlatova.
Pyrolýza
Ke spuštění pyrolytické‐
ho čištění trouby. Tato
funkce spálí zbytky ne‐
čistot v troubě.
6.3 Nastavení pečicí funkce
1. Otočením ovladačem pečicích funkcí
zvolíte pečicí funkci.
2. Otočením ovladače zvolte teplotu.
Kontrolka se rozsvítí, když je trouba v
provozu.
3. Jestliže chcete troubu vypnout,
otočte ovladači do polohy vypnuto.
6.4 Nastavení funkce:Pravý
horký vzduch PLUS
Tato funkce umožňuje zlepšení vlhkosti
během přípravy jídla.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
Vlhkost může způsobit popálení:
•
•
Když je funkce spuštěná, neotvírejte
dvířka trouby.
Po ukončení funkce otvírejte dvířka
trouby opatrně.
Viz část „Tipy a rady“.
1. Naplňte vlis vnitřku trouby vodou z
kohoutku.
ČESKY
Maximální objem vlisu vnitřku trouby
je 250 ml.
Naplňte vlis vnitřku trouby vodou
pouze tehdy, když je trouba chladná.
POZOR!
Neplňte vlis vnitřku
trouby vodou během
přípravy jídla nebo když
je trouba horká.
2. Vložte jídlo do trouby a zavřete
dvířka trouby.
3. Nastavte funkci:
.
4. Stiskněte tlačítko S párou .
Tlačítko S párou funguje pouze s
touto funkcí.
Kontrolka se rozsvítí.
5. Otočte ovladačem a zvolte
požadovanou teplotu.
6. Jestliže chcete troubu vypnout,
stiskněte tlačítko S párou , otočte
ovladači do polohy vypnuto.
Kontrolka tlačítka S párou zhasne.
7. Odstraňte vodu z vlisu vnitřku trouby.
11
6.5 Rychlé Zahřátí
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte
do spotřebiče žádné
potraviny.
1. Otočením ovladače funkcí trouby
nastavte funkci rychlého zahřátí.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
Když trouba dosáhne nastavené teploty,
zazní zvukový signál.
3. Nastavte funkci trouby.
6.6 Ukazatel ohřevu
Když je zapnuta funkce trouby, stavové
čárky na displeji
se postupně
zobrazují podle toho, jak teplota v troubě
stoupá, a přestávají se zobrazovat, když
teplota klesá.
VAROVÁNÍ!
Před odstraněním vody z
vlisu vnitřku trouby se
ujistěte, že je trouba
vychladlá.
7. FUNKCE HODIN
7.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce ho‐
din
DENNÍ ČAS
TRVÁNÍ
Použití
Funkce ho‐
din
Slouží ke zobrazení ne‐
bo změně denního ča‐
su. Čas můžete změnit
pouze tehdy, když je
trouba vypnutá.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení délky
provozu trouby. Použijte
pouze v případě, že je
nastavená pečicí funk‐
ce.
ODLOŽENÝ
START
Použití
Slouží k nastavení, kdy
se trouba vypne. Použi‐
jte pouze v případě, že
je nastavená pečicí
funkce.
Spojení funkce TRVÁNÍ
a UKONČENÍ.
12
www.electrolux.com
Funkce ho‐
din
MINUTKA
00:00
MĚŘIČ ČA‐
SU
3. Stisknutím
nebo
nastavte
minuty a poté hodiny. Potvrďte
Použití
Slouží k nastavení od‐
počítávání času. Tato
funkce nemá žádný vliv
na provoz trouby. Funk‐
ci MINUTKA můžete za‐
pnout kdykoliv; i u vy‐
pnuté trouby.
Pokud nenastavíte žá‐
dnou jinou funkci hodin,
MĚŘIČ ČASU automa‐
ticky sleduje, jak dlouho
je trouba v provozu.
Zapne se ihned, jak za‐
čne trouba hřát.
Měřič času nelze použít
společně s funkcemi:
TRVÁNÍ, UKONČENÍ,
pečicí sonda.
7.2 Nastavení a změna času
Po prvním připojení k síťovému napájení
vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí
a „12:00“. "12“ bliká.
1. Pomocí
nebo
nastavte hodiny.
2. Potvrďte stisknutím
minuty.
a nastavte
a nastavená
Na displeji se zobrazí
hodina. "00“ bliká.
3. Pomocí
nebo
čas v minutách.
nastavte aktuální
4. Stisknutím
nastavení potvrďte
nebo se nastavený denní čas uloží
po pěti sekundách automaticky.
Na displeji se zobrazí nový čas.
Ke změně denního času opakovaně
stiskněte
, dokud na displeji nezačne
blikat ukazatel denního času
.
7.3 Nastavení funkce TRVÁNÍ
1. Nastavte pečicí funkci.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
.
, dokud
stisknutím .
Po uplynutí nastaveného doby Trvání zní
dvě minuty signál. Na displeji bliká
a
nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
4. Signál vypnete otevřením dvířek
trouby nebo stisknutím jakéhokoliv
tlačítka.
5. Otočte ovladače do polohy vypnuto.
7.4 Nastavení funkce
UKONČENÍ
1. Nastavte pečicí funkci.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
, dokud
.
nebo
nastavte
3. Stisknutím
hodiny a poté minuty. Potvrďte
stisknutím .
Po nastavené době Ukončení zní dvě
a
minuty signál. Na displeji bliká
nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
4. Signál vypnete otevřením dvířek
trouby nebo stisknutím jakéhokoliv
tlačítka.
5. Otočte ovladače do polohy vypnuto.
7.5 Nastavení funkce
ODLOŽENÉHO STARTU
1. Nastavte pečicí funkci.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
, dokud
.
3. Stisknutím
nebo
nastavte
minuty a poté hodiny funkce
TRVÁNÍ. Potvrďte stisknutím
Na displeji bliká
.
.
nebo
nastavte
4. Stisknutím
hodiny a minuty funkce UKONČENÍ.
Potvrďte stisknutím
.Na displeji se
a nastavená
zobrazuje
teplota.
Trouba se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.
ČESKY
13
Po nastavené době UKONČENÍ zní dvě
Je-li nastavený čas delší než 60
minuty signál. Na displeji bliká
a
nastavení času. Trouba se vypne.
5. Signál vypnete otevřením dvířek
trouby nebo stisknutím jakéhokoliv
tlačítka.
6. Otočte ovladače do polohy vypnuto.
7.6 Nastavení funkce MINUTKA
minut, na displeji začne blikat
.
3. Nastavte hodiny.
4. Funkce MINUTKA se po pěti
sekundách spustí automaticky.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zazní signál.
5. Po uplynutí nastaveného času zní
dvě minuty signál. "Na displeji bliká
Funkci minutky lze nastavit se zapnutou i
vypnutou troubou.
„00:00“ a . Chcete-li signál
vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.
1. Opakovaně stiskněte
, dokud na
displeji nezačne blikat
a „00“.
2. Stisknutím
nebo
nastavte
sekundy a poté minuty.
7.7 MĚŘIČ ČASU
Měřič času vynulujete stisknutím a
podržením
měřit čas.
a
. Časovač začne opět
8. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
trouby.
8.1 Použití pečicí sondy
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Jakmile teplota masa dosáhne
nastavené teploty, trouba se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
•
•
Teplotu trouby. Viz tabulka pečení
masa.
Teplotu sondy ve středu masa. Viz
tabulka pro pečicí sondu.
POZOR!
Používejte pouze pečicí
sondu dodávanou spolu s
troubou nebo originální
náhradní díly.
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Umístěte hrot pečicí sondy (se
symbolem
na rukojeti) do středu
masa.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky na horní straně vnitřku
Ujistěte se, že pečicí sonda zůstane
během přípravy jídla zasunutá v
mase a v zásuvce.
Když pečicí sondu používáte poprvé,
výchozí teplota středu masa je 60 °C.
, můžete použít
Zatímco bliká
ovladač teploty ke změně výchozí
teploty středu masa.
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy a výchozí teplota středu masa.
4. Pomocí
uložte novou teplotu
středu masa nebo počkejte 10
sekund na automatické uložení
nastavení.
Nová výchozí teplota středu masa se
zobrazí během příštího použití pečicí
sondy.
Když maso dosáhne nastavené teploty
středu, začne blikat symbol
a teplota
14
www.electrolux.com
pečicí sondy. Na dvě minuty zazní
signál.
5. Signál vypnete otevřením dvířek
trouby nebo stisknutím jakéhokoliv
tlačítka.
6. Odpojte zástrčku pečicí sondu ze
zásuvky. Vyjměte maso z trouby.
7. Vypněte troubu.
VAROVÁNÍ!
Při vytahování špičky a
zástrčky pečicí sondy buďte
opatrní. Pečicí sonda je
horká. Hrozí nebezpečí
popálení.
Při každém zasunutí pečicí sondy do
zásuvky je zapotřebí znovu nastavit čas
pečicí sondy. Nelze zvolit trvání ani
ukončení.
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
Když trouba poprvé vypočítává
předběžný čas trvání, na displeji bliká
symbol . Když je výpočet dokončen,
na displeji se zobrazí délka přípravy jídla.
Výpočty probíhají na pozadí během
přípravy jídla a v případě potřeby dojde k
aktualizaci hodnoty času trvání na
displeji.
Teplotu lze změnit kdykoliv během
přípravy jídla:
1. Stiskněte
:
• jednou - na displeji se zobrazí
nastavená teplota středu masa; v
případě potřeby ji lze do pěti
sekund změnit.
• dvakrát - na displeji se zobrazí
aktuální teplota trouby.
• třikrát - na displeji se zobrazí
nastavená teplota trouby; v
případě potřeby ji lze do pěti
sekund změnit. Tyto údaje jsou
dostupné pouze ve fázi ohřevu.
2. Pomocí ovladače teploty změňte
požadovanou teplotu.
8.2 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů a ujistěte se, že nožičky směřují
dolů.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad
nimi.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
ČESKY
8.3 Teleskopické výsuvy
Instalační pokyny pro
teleskopické výsuvy si
uschovejte pro budoucí
použití.
15
2. Na teleskopické výsuvy položte
tvarovaný rošt a opatrně je zasuňte
do trouby.
°C
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
1. Pravý i levý teleskopický výsuv zcela
vytáhněte.
°C
Před tím, než zavřete dvířka trouby, se
ujistěte, že jste teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do trouby.
9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
9.1 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
9.2 Použití funkce Blokování
tlačítek
Jestliže je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky, troubu nelze
náhodně zapnout.
Funkci blokování tlačítek můžete
zapnout pouze tehdy, když je trouba v
provozu.
1. Ovladač funkcí trouby musí být v
poloze vypnuto.
2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
Když je funkce blokování tlačítek
zapnutá, nastavení teploty a času nelze
u probíhající funkce trouby nedopatřením
změnit.
a .
současně
Zazní zvukový signál. Na displeji se
zobrazí SAFE a
zablokovaná.
. Dvířka jsou
Symbol
na displeji se
zobrazí také tehdy, když
probíhá funkce pyrolýzy.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
1. Zvolte funkci trouby a proveďte
požadované nastavení.
2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
a
.
současně
Zazní zvukový signál. Na displeji se na
pět sekund zobrazí Loc.
16
www.electrolux.com
Když otočíte ovladačem
teploty nebo stisknete
jakékoliv tlačítko při zapnuté
funkci blokování tlačítek, na
displeji se zobrazí Loc.
Když otočíte ovladačem funkcí trouby,
trouba se vypne.
Když troubu vypnete, zatímco je zapnutá
funkce blokování tlačítek, tato funkce se
automaticky přepne na funkci dětská
bezpečnostní pojistka. Viz „Použití
dětské bezpečnostní pojistky“.
Pokud probíhá funkce
pyrolýzy, dvířka se zablokují
a na displeji se zobrazí
.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 2.
9.3 Ukazatel zbytkového tepla
Když troubu vypnete, na displeji se
zobrazuje ukazatel zbytkového tepla ,
pokud je teplota v troubě vyšší než 40
°C.
9.4 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte teplotu v troubě,
automaticky vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
30 - 115
12.5
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
1.5
Po automatickém vypnutí troubu opět
zprovozníte pomocí kteréhokoli tlačítka.
Automatické vypnutí
nefunguje s funkcemi: pečicí
sonda, Osvětlení, Trvání,
Ukončení.
9.5 Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
9.6 Bezpečnostní termostat
Nesprávná obsluha trouby nebo vadné
součásti mohou způsobit nebezpečné
přehřátí. Aby se tomu zabránilo, je tato
trouba vybavena bezpečnostním
termostatem, který přeruší napájení. Po
poklesu teploty se trouba opět
automaticky zapne.
10. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
10.1 Doporučení k pečení
Trouba má pět poloh roštů.
Polohy roštů v troubě se počítají zdola.
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. V tabulkách
níže jsou uvedena standardní nastavení
teploty, doby přípravy a polohy roštu.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Tato trouba je vybavena speciálním
systémem, který zajišťuje oběh vzduchu
a stálou recyklaci páry. Tento systém
umožňuje pečení a vaření v páře, takže
jídla jsou uvnitř měkká a na povrchu mají
kůrčičku. Zkracuje dobu přípravy a také
snižuje spotřebu energie.
ČESKY
Pečení moučníků
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou 3/4
času nutného k pečení.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy na
pečení, musí být mezi plechy jedna
úroveň drážek volná.
Pečení masa a ryb
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v troubě
nevytvořily skvrny, které by již nemusely
jít odstranit.
Před podáváním nechte maso odpočívat
asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte,
aby nevytekla šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte
dolitím vody pokaždé, když se odpaří.
Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu
pečení, apod.) pro nádobí, recepty a
množství potravin, které s tímto
spotřebičem používáte.
10.2 Pravý horký vzduch PLUS
Koláče / sladké pečivo / chléb
Předehřejte prázdnou troubu po dobu
pěti minut.
Sklenice postavte na plech.
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte 150 ml vody.
Jídlo
Teplo‐ Čas
ta (°C) (min)
17
Jídlo
Teplo‐ Čas
ta (°C) (min)
Chléb
180
35 40
Švestkový koláč, ja‐
160 blečný koláč,
180
skořicové rolky pečené
v koláčové formě
30 60
Mražená hotová jídla
Předehřejte prázdnou troubu po dobu 10
minut.
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte 200 ml vody.
Jídlo
Te‐
plota
(°C)
Čas
(min
)
Pizza
200 210
10 20
Croissanty
170 180
15 25
Lasagne
180 200
35 50
Ohřev jídla
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte 100 ml vody.
Nastavte teplotu 110 °C.
Jídlo
Čas
(min)
Bagety/kaiserky
10 - 20
Chléb
15 - 25
Italský chléb Focaccia
15 - 25
Maso
15 - 25
Sušenky, čajové koláč‐ 150 ky, croissanty
180
10 20
Italský chléb Focaccia
200 210
10 20
Těstoviny
15 - 25
Pizza
15 - 25
Pizza
230
10 20
Rýže
15 - 25
Bagety/kaiserky
200
20 25
Zelenina
15 - 25
Pečení masa
Použijte skleněnou zapékací mísu.
18
www.electrolux.com
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte 200 ml vody.
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Hovězí pečeně
200
50 - 60
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Kuře
210
60 - 80
Vepřová pečeně
180
65 - 80
10.3 Pečení moučných jídel a masa
Koláče
Jídlo
Horní/Spodní Ohřev
Pravý Horký Vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
170
2
160
3 (2 a 4)
45 - 60
V koláčo‐
vé formě
Křehké tě‐ 170
sto
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
V koláčo‐
vé formě
Tvarohový 170
koláč s
podmá‐
slím
1
165
2
80 - 100
V koláčo‐
vé formě o
průměru
26 cm
Jablečný
170
dort (ja‐
blečný ko‐
láč)1)
2
160
2 (vlevo a
vpravo)
80 - 100
Ve dvou
koláčo‐
vých for‐
mách o
průměru
20 cm na
tvarova‐
ném roštu
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Na plechu
na pečení
Marmelá‐
dový dort
170
2
165
2 (vlevo a
vpravo)
30 - 40
V koláčo‐
vé formě o
průměru
26 cm
Piškotový
koláč
170
2
150
2
40 - 50
V koláčo‐
vé formě o
průměru
26 cm
Vánoční
160
dort / bo‐
hatý ovoc‐
ný dort1)
2
150
2
90 - 120
V koláčo‐
vé formě o
průměru
20 cm
Švestkový 175
koláč1)
1
160
2
50 - 60
Ve formě
na chleba
Šlehané
recepty
Čas (min) Poznám‐
ky
ČESKY
Jídlo
19
Horní/Spodní Ohřev
Pravý Horký Vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
170
3
150 - 160
3
20 - 30
Na plechu
na pečení
Malé ko‐
láčky - na
dvou úrov‐
ních1)
-
140 - 150
2a4
25 - 35
Na plechu
na pečení
Malé ko‐
láčky - na
třech úrov‐
ních1)
-
140 - 150
1, 3 a 5
30 - 45
Na plechu
na pečení
Sušenky /
proužky
těsta - na
jedné
úrovni
3
140 - 150
3
25 - 45
Na plechu
na pečení
Sušenky / proužky
těsta - na
dvou úrov‐
ních
-
140 - 150
2a4
35 - 40
Na plechu
na pečení
Sušenky / proužky
těsta - na
třech úrov‐
ních
-
140 - 150
1, 3 a 5
35 - 45
Na plechu
na pečení
Pusinky na jedné
úrovni
3
120
3
80 - 100
Na plechu
na pečení
-
120
2a4
80 - 100
Na plechu
na pečení
190
3
190
3
12 - 20
Na plechu
na pečení
Banánky - 190
na jedné
úrovni
3
170
3
25 - 35
Na plechu
na pečení
Malé ko‐
láčky - na
jedné
úrovni1)
140
120
Pusinky - na dvou
úrovních1)
Žemle1)
Čas (min) Poznám‐
ky
20
www.electrolux.com
Jídlo
Horní/Spodní Ohřev
Pravý Horký Vzduch
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Banánky - na dvou
úrovních
-
170
2a4
35 - 45
Na plechu
na pečení
Ploché ko‐ 180
láče s ná‐
plní
2
170
2
45 - 70
V koláčo‐
vé formě o
průměru
20 cm
Bohatý
ovocný
koláč
160
1
150
2
110 - 120
V koláčo‐
vé formě o
průměru
24 cm
Piškotový
dort1)
170
1
160
2 (vlevo a
vpravo)
30 - 50
V koláčo‐
vé formě o
průměru
20 cm
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Chléb a pizza
Jídlo
Horní/Spodní Ohřev
Pravý Horký Vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Bílý
chléb1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 kusy,
500 g je‐
den kus
Žitný
chléb
190
1
180
1
30 - 45
Ve formě
na chleba
Bagety/
190
kaiserky1)
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40
6 - 8 rohlí‐
ků na ple‐
chu na pe‐
čení
1
230 - 250
1
10 - 20
Na plechu
na pečení
nebo v
hlubokém
pekáči /
plechu
3
190
3
10 - 20
Na plechu
na pečení
Pizza1)
230 - 250
Čajové ko‐ 200
láčky1)
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Čas (min) Poznám‐
ky
ČESKY
21
Koláče s náplní
Jídlo
Horní/Spodní Ohřev
Pravý Horký Vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Těstovino‐ 200
vý nákyp
2
180
2
40 - 50
Ve formě
Zelenino‐
vý nákyp
200
2
175
2
45 - 60
Ve formě
Lotrinský
slaný ko‐
láč1)
180
1
180
1
50 - 60
Ve formě
Lasagne1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Ve formě
Zapečené
cannello‐
ni1)
2
180 - 190
2
25 - 40
Ve formě
180 - 190
Čas (min) Poznám‐
ky
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Maso
Jídlo
Horní/Spodní Ohřev
Pravý Horký Vzduch
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Hovězí
200
2
190
2
50 - 70
Na tvaro‐
vaném ro‐
štu
Vepřové
180
2
180
2
90 - 120
Na tvaro‐
vaném ro‐
štu
Telecí
190
2
175
2
90 - 120
Na tvaro‐
vaném ro‐
štu
Anglický
210
rostbíf, ne‐
propečený
2
200
2
50 - 60
Na tvaro‐
vaném ro‐
štu
Anglický
210
rostbíf,
středně
propečený
2
200
2
60 - 70
Na tvaro‐
vaném ro‐
štu
Anglický
210
rostbíf,
dobře pro‐
pečený
2
200
2
70 - 75
Na tvaro‐
vaném ro‐
štu
22
www.electrolux.com
Jídlo
Horní/Spodní Ohřev
Pravý Horký Vzduch
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Vepřové
plecko
180
2
170
2
120 - 150
S kůží
Vepřové
nožičky
180
2
160
2
100 - 120
2 kousky
Jehněčí
190
2
175
2
110 - 130
Kýta
Kuře
220
2
200
2
70 - 85
Celé
Krůta
180
2
160
2
210 - 240
Celá
Kachna
175
2
220
2
120 - 150
Celá
Husa
175
2
160
1
150 - 200
Celá
Králík
190
2
175
2
60 - 80
Naporco‐
vaný
Zajíc
190
2
175
2
150 - 200
Naporco‐
vaný
Bažant
190
2
175
2
90 - 120
Celý
Ryby
Jídlo
Horní/Spodní Ohřev
Pravý Horký Vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 ryby
Tuňák / lo‐ 190
sos
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filetů
Pstruh /
pražma
10.4 Gril
Čas (min) Poznám‐
ky
Nastavte maximální teplotu.
Předehřejte troubu po dobu 3 minut.
Použijte čtvrtou polohu roštu.
Jídlo
Množství
Čas (min)
Ks
Množství
(kg)
1. strana
2. strana
Hovězí svíčková
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Hovězí biftek
4
0.6
10 - 12
6-8
Klobásy
8
-
12 - 15
10 - 12
ČESKY
Jídlo
Množství
Čas (min)
Ks
Množství
(kg)
1. strana
2. strana
Vepřové kotlety
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Kuře (rozkrojené na po‐
lovinu)
2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby
4
-
10 - 15
10 - 12
Kuřecí prsa
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburgery
6
0.6
20 - 30
-
Rybí filé
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Toasty
4-6
-
5-7
-
Topinky
4-6
-
2-4
2-3
10.5 Turbo Gril
Vepřové
Použijte první nebo druhou polohu roštu.
Hovězí
Předehřejte troubu.
Pro výpočet doby pečení vynásobte čas
uvedený v tabulce níže počtem
centimetrů tloušťky masa.
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas (min)
Rostbíf nebo 190 - 200
hovězí filet,
nepropeče‐
ný
5-6
Rostbíf nebo 180 - 190
hovězí filet,
středně pro‐
pečený
6-8
Hovězí pe‐
čeně nebo
filet, dobře
propečený
8 - 10
170 - 180
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas (min)
Ramínko,
160 - 180
krkovička,
kýta v celku,
1 - 1,5 kg
90 - 120
Kotlety, že‐ 170 - 180
bírka, 1 - 1,5
kg
60 - 90
Sekaná,
0,75 kg - 1
kg
50 - 60
160 - 170
Vepřové ko‐ 150 - 170
leno
(předvařené
), 0,75 kg - 1
kg
90 - 120
Telecí
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas (min)
Telecí peče‐ 160 - 180
ně, 1 kg
90 - 120
Telecí kole‐
no, 1,5 - 2
kg
120 - 150
160 - 180
23
24
www.electrolux.com
Jehněčí
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas (min)
Jídlo
Jehněčí ký‐
ta, jehněčí
pečeně, 1 1,5 kg
150 - 170
100 - 120
Kachna, 1,5 180 - 200
- 2 kg
80 - 100
Husa, 3,5 5 kg
160 - 180
120 - 180
Krůta, 2,5 3,5 kg
160 - 180
120 - 150
Krůta, 4 - 6
kg
140 - 160
150 - 240
Jehněčí
160 - 180
hřbet, 1 - 1,5
kg
40 - 60
Drůbež
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas (min)
Kousky drů‐ 200 - 220
beže, 0,2 0,25 kg kaž‐
dý
30 - 50
Půlka
190 - 210
kuřete, 0,4 0,5 kg kaž‐
dá
35 - 50
Kuře, pu‐
lard, 1 - 1,5
kg
50 - 70
190 - 210
Teplota
(°C)
Čas (min)
Ryby (dušené)
Jídlo
Teplota
(°C)
Celá ryba, 1 210 - 220
- 1,5 kg
Čas (min)
40 - 60
10.6 Vlhký horkovzduch
Nejlepších výsledků
dosáhnete, budete-li se řídit
doporučenou dobou pečení
v tabulce níže.
Jídlo
Příslušenství
Teplota (°C)
Poloha ro‐ Čas (min)
štu
Sladké pečivo,
12 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
20 - 30
Pečivo, 9 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
30 - 40
Mražená pizza, tvarovaný rošt
0,35 kg
220
2
10 - 15
Roláda
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
25 - 35
Sušenka brow‐ plech na pečení nebo
nie
pekáč na zachycení tu‐
ku
175
3
25 - 30
Suflé, 6 kusů
200
3
25 - 30
keramické pečicí šálky
na tvarovaný rošt
ČESKY
Jídlo
Příslušenství
Koláčový kor‐
pus z piškoto‐
vého těsta
dortový korpus na tvaro‐ 180
vaný rošt
2
15 - 25
Piškotový dort
zapékací mísa na tvaro‐ 170
vaný rošt
2
40 - 50
Plněná ryba,
0,3 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
20 - 25
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
25 - 35
Rybí filé, 0,3 kg plech na pizzu na tvaro‐ 180
vaný rošt
3
25 - 30
Plněné maso,
0,25 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
200
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
200
3
25 - 30
Sušenky, 16
kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
20 - 30
Makronky, 20
kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
25 - 35
Muffiny, 12 ku‐
sů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
30 - 40
Slané pečivo,
16 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
25 - 30
Sušenky z
plech na pečení nebo
křehkého těsta, pekáč na zachycení tu‐
20 kusů
ku
150
2
25 - 35
Dortíky, 8 kusů plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
20 - 30
Plněná zeleni‐
na, 0,4 kg
180
3
35 - 45
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
Teplota (°C)
Poloha ro‐ Čas (min)
štu
25
26
www.electrolux.com
Jídlo
Příslušenství
Teplota (°C)
Vegetariánská
omeleta
plech na pizzu na tvaro‐ 200
vaný rošt
3
25 - 30
Středomořská
zelenina, 0,7
kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
4
25 - 30
180
Poloha ro‐ Čas (min)
štu
10.7 Rozmrazování
Jídlo
Množství
(kg)
Doba roz‐
mrazování
(min)
Další čas roz‐
mrazování
(min)
Poznámky
Kuře
1.0
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obráce‐
ný talířek ve velkém
talíři. V polovině doby
obraťte.
Maso
1.0
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obrať‐
te.
Maso
0.5
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obrať‐
te.
Pstruh
1.50
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
3.0
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
2.5
30 - 40
10 - 15
-
Smetana
2 x 2,0
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snadno
ušlehat, i když jsou v ní
ne zcela rozmražené
kousky.
Zdobený dort
1.4
60
60
-
10.8 Sušení - Pravý Horký
Vzduch
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem na
pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení zastavíte,
otevřete dvířka a necháte ji na jednu noc
vychladnout před dokončením sušení.
Zelenina
Pro jeden plech použijte třetí polohu roštu.
Pro dva plechy použijte první a třetí polohu roštu.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Fazole
60 - 70
6-8
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Papriky
60 - 70
5-6
Zelenina do polévky
60 - 70
5-6
Houby
50 - 60
6-8
Byliny
40 - 50
2-3
27
Ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
Švestky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Meruňky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablečné plátky 60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
6-9
3
1/4
60 - 70
10.9 Tabulka pečicí sondy
Jídlo
Jídlo
Teplota středu po‐
krmu (°C)
Teplota středu po‐
krmu (°C)
Vepřové plecko
80 - 82
Telecí pečeně
75 - 80
Vepřové nožičky 75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
Jehněčí
70 - 75
Anglický rostbíf, 45 - 50
nepropečený
Kuře
98
Anglický rostbíf, 60 - 65
středně prope‐
čený
Zajíc
70 - 75
Pstruh / pražma 65 - 70
Anglický rostbíf, 70 - 75
dobře propeče‐
ný
Jídlo
Funkce
Malý ko‐
láč
Horní/spod‐ Plech na 3
ní ohřev
pečení
Tuňák / losos
65 - 70
10.10 Informace pro zkušebny
Testy podle normy IEC 60350-1.
Přísluše Polo‐ Teplo‐ Čas (min)
nství
ha ro‐ ta (°C)
štu
170
20 - 30
Poznámky
Vložte 20 malých
koláčků na jeden
plech.
28
www.electrolux.com
Jídlo
Funkce
Přísluše Polo‐ Teplo‐ Čas (min)
nství
ha ro‐ ta (°C)
štu
Poznámky
Malý ko‐
láč
Pravý Hor‐ Plech na 3
ký Vzduch / pečení
Horko‐
vzdušné
pečení
150 160
20 - 35
Vložte 20 malých
koláčků na jeden
plech.
Malý ko‐
láč
Pravý Hor‐ Plech na 2 a 4
ký Vzduch / pečení
Horko‐
vzdušné
pečení
150 160
20 - 35
Vložte 20 malých
koláčků na jeden
plech.
Jablečný Horní/spod‐ Tvarova‐ 2
koláč
ní ohřev
ný rošt
180
70 - 90
Použijte 2 formy
(průměr 20 cm),
položené napříč.
Jablečný Pravý Hor‐ Tvarova‐ 2
koláč
ký Vzduch / ný rošt
Horko‐
vzdušné
pečení
160
70 - 90
Použijte 2 formy
(průměr 20 cm),
položené napříč.
Piškoto‐
vá bu‐
chta bez
tuku
Horní/spod‐ Tvarova‐ 2
ní ohřev
ný rošt
170
40 - 50
Použijte koláčo‐
vou formu (prů‐
měr 26 cm).
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Piškoto‐
vá bu‐
chta bez
tuku
Pravý Hor‐ Tvarova‐ 2
ký Vzduch / ný rošt
Horko‐
vzdušné
pečení
160
40 - 50
Použijte koláčo‐
vou formu (prů‐
měr 26 cm).
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Piškoto‐
vá bu‐
chta bez
tuku
Pravý Hor‐ Tvarova‐ 2 a 4
ký Vzduch / ný rošt
Horko‐
vzdušné
pečení
160
40 - 60
Použijte koláčo‐
vou formu (prů‐
měr 26 cm). Po‐
loženou napříč.
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Máslové
sušenky
Pravý Hor‐ Plech na 3
ký Vzduch / pečení
Horko‐
vzdušné
pečení
140 150
20 - 40
-
ČESKY
Přísluše Polo‐ Teplo‐ Čas (min)
nství
ha ro‐ ta (°C)
štu
29
Jídlo
Funkce
Poznámky
Máslové
sušenky
Pravý Hor‐ Plech na 2 a 4
ký Vzduch / pečení
Horko‐
vzdušné
pečení
140 150
25 - 45
-
Máslové
sušenky
Horní/spod‐ Plech na 3
ní ohřev
pečení
140 150
25 - 45
-
Topinky
4 - 6 ku‐
sů
Gril
Tvarova‐ 4
ný rošt
max.
2 - 3 minuty z Předehřejte trou‐
jedné strany; bu po dobu 3 mi‐
2 - 3 minuty z nut.
druhé strany
Hovězí
hambur‐
ger
6 kusů,
0,6 kg
Gril
Tvarova‐ 4
ný rošt a
odkapá‐
vací
plech
max.
20 - 30
Tvarovaný rošt
vložte na čtvrtou
úroveň a odka‐
pávací plech na
třetí úroveň trou‐
by. V polovině
přípravy jídlo ot‐
očte.
Předehřejte trou‐
bu po dobu 3 mi‐
nut.
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití.
Hromadění mastnoty či zbytků jídel může
způsobit požár. Riziko je vyšší u
grilovacího pekáče.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trouby.
Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte
je agresivními čisticími prostředky,
ostrými předměty, ani je nemyjte v myčce
nádobí. Mohlo by dojít k poškození
nepřilnavého povrchu.
V troubě nebo na skleněných panelech
dvířek se může srážet vlhkost. Ke
snížení kondenzace troubu před
pečením vždy na 10 minut
předehřejte.Po každém použití setřete z
vnitřku trouby vlhkost.
11.2 Trouby z nerezové oceli
nebo hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze vlhkým
hadříkem nebo houbou. Osušte je
měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky,
kyseliny nebo abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly poškodit
30
www.electrolux.com
povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte
se stejnou opatrností.
11.3 Čištění vlisu vnitřku trouby
Tímto čisticím postupem se odstraní
zbytkový vodní kámen z vlisu vnitřku
trouby po přípravě jídel pomocí páry.
Ohledně funkce: Pravý horký
vzduch PLUS doporučujeme
provádět čisticí postup
alespoň každých 5 - 10
programů přípravy jídel.
1. Do vlisu na dně vnitřku trouby nalijte
250 ml bílého octa.
Použijte maximálně 6% ocet bez
jakýchkoliv přísad.
2. Nechte ocet rozpustit zbytkový vodní
kámen při pokojové teplotě po dobu
30 minut.
3. Vnitřek trouby umyjte vlažnou vodou
a měkkým hadrem.
11.4 Vyjmutí drážek na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
POZOR!
Při odstraňování drážek na
rošty buďte opatrní.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Zarážky na teleskopických
výsuvech musí směřovat
dopředu.
11.5 Pyrolýza
POZOR!
Nespouštějte pyrolýzu,
pokud je stisknuto tlačítko S
párou.
POZOR!
Vyjměte všechno
příslušenství a vyjímatelné
drážky.
Nespouštějte pyrolýzu,
pokud jste plně nezavřeli
dvířka trouby. U některých
modelů se v případě této
chyby na displeji zobrazí
„C3“.
VAROVÁNÍ!
Trouba se zahřeje na velmi
vysokou teplotu. Hrozí
nebezpečí popálení.
POZOR!
Jsou-li ve stejné skříni
instalovány další spotřebiče,
nepoužívejte je současně se
spuštěnou funkcí pyrolýzy.
Spotřebič by se mohl
poškodit.
1. Vnitřek trouby vytřete měkkým
hadříkem.
2. Vnitřní stranu dvířek omyjte horkou
vodou, abyste zabránili připálení
zbytků jídel horkým vzduchem.
3. Nastavte funkci pyrolýzy. Viz část
„Denní používání“, „Funkce trouby“.
4. Když bliká
1
2
, stiskněte
nebo
Funkce
Popis
P1
Lehké čiště‐
ní. Délka: 1 h
30 min.
:
ČESKY
P2
Normální čiš‐
tění. Délka: 2
h 30 min.
Stisknutím
nebo otočením ovladače
teploty spustíte pyrolýzu.
Pro odložení spuštění procesu čištění
můžete použít funkci UKONČENÍ.
Během probíhající funkce pyrolýzy
osvětlení nesvítí.
5. Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, dvířka se zablokují. Na
a stavové čárky
displeji se zobrazí
ukazatele tepla, dokud se dvířka
neodblokují.
Funkci pyrolýzy před jejím
dokončením zastavíte otočením
ovladače funkcí trouby do polohy
vypnuto.
6. Po dokončení funkce pyrolýzy se na
displeji zobrazí denní čas. Dvířka
trouby zůstanou zamčená.
7. Jakmile se trouba ochladí, dvířka se
automaticky odemknou.
31
Jestliže se pokusíte
vytáhnout skleněné panely
předtím, než odstraníte
dvířka trouby, mohou se
dvířka náhle zavřít.
POZOR!
Troubu bez skleněných
panelů nepoužívejte.
1. Dvířka zcela otevřete a zaměřte se
na dveřní závěs na pravé straně
dvířek.
2. Pomocí šroubováku nadzdvihněte a
otočte páčku pravého závěsu dvířek.
11.6 Připomínka čištění
Jako připomínka potřebné pyrolýzy bliká
na displeji po každém zapnutí a vypnutí
trouby na 10 sekund PYR.
Připomínka čištění
přestane blikat:
• po ukončení pyrolýzy.
• pokud současně
3. Zaměřte se na dveřní závěs na levé
straně dvířek.
stisknete
a ,
zatímco na displeji bliká
PYR.
11.7 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka trouby jsou osazena třemi
skleněnými panely. Dvířka trouby a
vnitřní skleněné panely lze za účelem
čištění demontovat. Před demontáží
skleněných panelů si přečtěte celou
kapitolu „Odstranění a instalace dvířek“.
4. Zvedněte a zcela otočte páčku na
levém závěsu.
32
www.electrolux.com
vytáhněte ven. Začněte od vrchního
panelu. Ujistěte se, že sklo zcela
sklouzne z držáků.
5. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka
zdvihněte a vytáhněte směrem
dopředu z jejich umístění.
10. Skleněné panely omyjte vodou se
saponátem. Skleněné panely pečlivě
osušte. Skleněné panely nemyjte v
myčce nádobí.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
trouby opět nasaďte.
Dávejte pozor, abyste skleněné panely
(A a B) nasadili zpět ve správném
pořadí. Zkontrolujte symbol / potisk na
straně skleněného panelu. Každý panel
vypadá odlišně, aby se usnadnila jejich
demontáž a montáž.
Při správné instalaci dveřní lišta
zacvakne.
A
B
6. Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
7. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
Ujistěte se, že jste prostřední skleněný
panel usadili do správné polohy.
2
A
B
1
8. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
9. Uchopte skleněné panely dvířek za
horní okraj a opatrně je postupně
B
ČESKY
11.8 Výměna žárovky
33
Zadní žárovka
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Žárovka může být horká.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
POZOR!
Halogenovou žárovku vždy
držte v kusu látky, aby na
jejím povrchu nedošlo k
připálení mastnoty.
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma za‐
pojení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou na‐
stavení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Auto‐
matické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní po‐
jistka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečicí sondy není Zástrčku pečicí sondy za‐
správně zasunuta do zá‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
suvky.
34
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla
připraví příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká ne‐ Nastavte teplotu podle
bo nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě
déle než 15 - 20 minut.
Na displeji se zobrazí „C2“. Chcete spustit funkci pyro‐
lytického čištění nebo roz‐
mrazování, ale neodpojili
jste zástrčku pečicí sondy
ze zásuvky.
Odpojte zástrčku pečicí
sondy ze zásuvky.
Na displeji se zobrazí „C3“. Čisticí funkce nefunguje.
Nezavřeli jste plně dvířka
nebo je zámek dvířek vad‐
ný.
Zcela dvířka zavřete.
Na displeji se zobrazuje
„F102“.
•
•
•
•
Nezavřeli jste plně
dvířka.
Zámek dvířek je vadný.
•
Na displeji se zobrazuje
chybový kód, který není
uvedený v tabulce.
Jedná se o závadu na
elektroinstalaci.
•
•
Zcela dvířka zavřete.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se „F102“ na dis‐
pleji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení pé‐
če o zákazníky.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód
na displeji zobrazí zno‐
vu, kontaktujte oddělení
péče o zákazníky.
Pečení pomocí funkce Pra‐ Nezapnuli jste funkci Pravý Viz „Zapnutí funkce: Pravý
vý horký vzduch PLUS ne‐ horký vzduch PLUS..
horký vzduch PLUS“.
vede k dobrému výsledku..
Pečení pomocí funkce Pra‐ Funkci Pravý horký vzduch Viz „Zapnutí funkce: Pravý
vý horký vzduch PLUS ne‐ PLUS jste nezapnuli správ‐ horký vzduch PLUS“.
vede k dobrému výsledku. ně pomocí tlačítka S pá‐
rou.
Pečení pomocí funkce Pra‐ Vlis vnitřku trouby jste ne‐
vý horký vzduch PLUS ne‐ naplnili vodou.
vede k dobrému výsledku.
Viz „Zapnutí funkce: Pravý
horký vzduch PLUS“.
ČESKY
Problém
Možná příčina
35
Řešení
Chcete zapnout funkci Pra‐ Probíhá funkce Pravý hor‐
vý horký vzduch, ale svítí
ký vzduch PLUS.
kontrolka tlačítka S párou.
Funkci Pravý horký vzduch
PLUS vypnete stisknutím
Chcete zapnout čisticí
funkci, ale na displeji se
zobrazuje "C4".
Je stisknuto tlačítko S pá‐
rou.
Stiskněte tlačítko S párou
znovu.
Voda ve vlisu vnitřku trou‐
by se nevaří.
Teplota je příliš nízká.
Nastavte teplotu na ale‐
spoň 110 °C.
Viz kapitola „Tipy a rady“.
Z vlisu vnitřku trouby vyté‐
ká voda.
Ve vlisu vnitřku trouby je
příliš mnoho vody.
Vypněte troubu a ujistěte
se, že je spotřebič již
chladný. Vodu vytřete hou‐
bou nebo hadříkem. Do vli‐
su vnitřku trouby přilijte
správné množství vody.
Řiďte se specifickým po‐
stupem.
Spotřebič je zapnutý, ale
Je zapnutý režim demo.
nehřeje. Ventilátor nefun‐
guje. Na displeji se zobrazí
"Demo".
1. Vypněte troubu.
2. Stiskněte a podržte tla‐
tlačítka S párou
.
čítko .
3. První číslice a ukazatel
Demo začnou blikat na
displeji.
4. Pomocí tlačítek
bo
ne‐
zadejte kód
2468 a stiskněte
pro potvrzení.
5. Začne blikat následují‐
cí číslice.
6. Režim Demo se vy‐
pne, když potvrdíte po‐
slední číslici a kód je
správný.
12.2 Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
36
www.electrolux.com
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
13. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Vestavba
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
ČESKY
13.2 Připevnění spotřebiče ke
skříňce
Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
13.4 Kabel
A
B
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo
výměnu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Průřez kabelu viz celkový příkon
uvedený na typovém štítku. Můžete
rovněž nahlédnout do tabulky:
13.3 Elektrická instalace
Výrobce nenese
odpovědnost za úrazy či
škody způsobené
nedodržením
bezpečnostních pokynů
uvedených v kapitolách o
bezpečnosti.
Celkový výkon
(W)
Průřez kabelu
(mm²)
max. 1 380
3 x 0.75
max. 2 300
3x1
max. 3 680
3 x 1.5
Zemnicí vodič (žlutozelený) musí být
přibližně o 2 cm delší než fázový a
nulový vodič (modrý a hnědý).
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
14.1 Produktový list a informace dle směrnice komise EU
65-66/2014
Název dodavatele
Electrolux
Označení modelu
EOC5654ANX
Index energetické účinnosti
81.2
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0.93 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, in‐
tenzivní horkovzdušný režim
0.69 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
72 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
34.2 kg
37
38
www.electrolux.com
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
14.2 Úspora energie
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Všeobecné rady
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu,
než do ní vložíte jídlo.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení (v závislosti
na době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší
než 30 minut, u některých funkcí trouby
se topné články automaticky vypnou
dříve.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo
zbytková teplota.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
Vlhký horkovzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se
automaticky vypne po 30 sekundách.
Osvětlení můžete znovu zapnout, ale
omezíte tím předpokládanou úsporu
energie.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
ČESKY
39
867347753-A-242018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement