Electrolux EOC5654ANX User manual

Electrolux EOC5654ANX User manual
EOC5654ANX
LT
Orkaitė
Naudojimo instrukcija
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................8
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................... 8
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 9
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................11
8. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................13
9. PAPILDOMOS FUNKCIJOS.............................................................................15
10. PATARIMAI.................................................................................................... 16
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 29
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 33
13. ĮRENGIMAS....................................................................................................36
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 38
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu
ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims –
antraip gali kilti elektros pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto
(kepimo) termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Perkeldami prietaisą, visada būkite
atsargūs, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
•
•
Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje
vietoje, atitinkančioje įrengimo
reikalavimus.
Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant
elektros srovės maitinimui.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninės priežiūros
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Iki galo uždarykite prietaiso dureles,
prieš įkišdami maitinimo laido kištuką į
elektros tinklo lizdą.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant maisto produktus su
alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir
oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
Norint apsaugoti emalį nuo
sugadinimo arba išblukimo:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
6
www.electrolux.com
•
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.5 Pirolizinis valymas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika naudojant pirolizės
režimą.
Nepradėkite pirolizės, jeigu
įspaustas papildomų garų
mygtukas.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.;
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
paleidę prietaisą veikti didžiausia
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kenksmingų dūmų šaltiniu.
Dūmai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant kūdikius ir
LIETUVIŲ
sveikatos sutrikimų turintiems
asmenims, nėra kenksmingi.
•
2.6 Vidinis apšvietimas
2.8 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
•
•
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
2.7 Techninė priežiūra
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1 2
3
4
5
6 7
8
9
5
10
4
14
3
11
2
1
12
13
3.2 Pagalbiniai reikmenys
•
•
Grotelės
Virtuvės reikmenims, pyragų
formoms, prikaistuviams.
Kepamoji skarda
Pyragams ir sausainiams kepti.
1 Valdymo skydelis
2 Kaitinimo funkcijų nustatymo
rankenėlė
3 Maitinimo lemputė / simbolis
4 Ekranas
5 Reguliavimo rankenėlė
(temperatūrai)
6 Temperatūros indikatorius / simbolis
7 Papildomi garai
8 Kepimo termometro lizdas
9 Kaitinamasis elementas
10 Lemputė
11 Ventiliatorius
12 Ertmės iškala
13 Išimama lentynėlė
14 Lentynėlės padėtys
•
•
•
Grilio / kepimo prikaistuvis
Kepimui ir skrudinimui arba riebalų
surinkimui.
Kepimo termometras
Skirtas matuoti, kiek maistas yra
iškepęs.
Ištraukiami bėgeliai
7
8
www.electrolux.com
Skirti lentynoms ir skardoms.
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Mygtukai
Jutiklio laukas / mygtu‐
kas
Funkcija
Aprašas
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijai nustatyti.
MAŽINIMAS
Laikui nustatyti.
LAIKMATIS
LAIKMAČIUI nustatyti. Norėdami įjungti
arba išjungti orkaitės lemputę, pa‐
spauskite šį mygtuką ir palaikykite jį
nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes.
DIDINIMAS
Laikui nustatyti.
TEMPERATŪ‐
RA
Orkaitės temperatūrai arba kepimo ter‐
mometro temperatūrai tikrinti (jeigu tai‐
kytina). Naudokite tik tada, kai veikia
orkaitės funkcija.
PAPILDOMI
GARAI
Karšto oro srauto PLIUS funkcijai įjung‐
ti.
4.2 Valdymo Skydelis
A
G
F
E
B
D
C
A. Laikmatis / temperatūra
B. Įkaitinimo ir likusio karščio
indikatorius
C. Kepimo termometras (tik kai kuriuose
modeliuose)
D. Durelių užraktas (tik kai kuriuose
modeliuose)
E. Valandos / minutės
F. Demonstracinis režimas (tik kai
kuriuose modeliuose)
G. Laikrodžio funkcijos
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Apie laiko nustatymą
skaitykite skyriuje
„Laikrodžio funkcijos“.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš orkaitės visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus
išvalykite.
LIETUVIŲ
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Išankstinis įkaitinimas
Prieš pirmąjį naudojimą įkaitinkite tuščią
orkaitę.
Funkcijai Karšto oro srautas
PLIUS žr. skyriuje
„Kasdienis
naudojimas“ skyrelį
„Funkcijos nustatymas:
Karšto oro srautas PLIUS".
1. Nustatykite funkciją
ir didžiausią
temperatūrą.
2. Palikite orkaitę veikti 1 valandą.
3. Nustatykite funkciją
,
paspauskite mygtuką „Plus Steam“
ir nustatykite didžiausią temperatūrą.
4. Palikite orkaitę veikti 15 minučių.
5. Išjunkite orkaitę ir palaukite, kol ji
atvės.
Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš
orkaitės gali sklisti kvapas ir dūmai.
Būtinai pasirūpinkite tinkamu patalpų
vėdinimu.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Orkaitės
funkcija
6.1 Įstumiamos rankenėlės
Norėdami naudoti prietaisą, paspauskite
rankenėlę. Rankenėlė iššoka.
6.2 Kaitinimo funkcijos
Orkaitės
funkcija
Naudojimo sritis
Orkaitė išjungta.
Išjungimo pa‐
dėtis
Sutrumpinamas įkaitini‐
mo laikas.
Pica
Karšto Oro
Srautas /
Karšto oro
srautas
PLIUS
Naudojimo sritis
Picai kepti. Intensyviai
skrudinti ir traškiam pa‐
grindui gauti.
Kepti ir skrudinti maistą
vienoje lentynos padė‐
Tradicinis kai‐ tyje.
tinimas (Vir‐
šutinis/Apati‐
nis Kaitini‐
mas)
Pyragams su traškiu
pagrindu kepti ir maistui
Apatinis Kaiti‐ konservuoti.
nimas
Greitasis Įkai‐
tinimas
Kepti vienu metu trijose
lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.
Nustatykite 20–40 °C
mažesnę temperatūrą
neiTradicinis kaitinimas.
Drėgmei pridėti gami‐
nant maistą. Tinkamai
spalvai ir traškiai plute‐
lei gauti kepant. Kad
patiekalai taptų dar su‐
ltingesni juos pašildant.
9
Atšildymas
Maistui atšildyti (daržo‐
vėms ir vaisiams). Atšil‐
dymo trukmė priklauso
nuo užšaldyto maisto
produkto kiekio ir dy‐
džio.
10
www.electrolux.com
Orkaitės
funkcija
Naudojimo sritis
Ši funkcija yra skirta
taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Maisto
Drėgnas
Karštas Oras gaminimo instrukcijas
rasite skyriuje „Patari‐
mai“, Drėgnas Karštas
Oras. Orkaitės durelės
turėtų būti uždarytos
ruošiant maistą, kad
funkcija nebūtų per‐
traukta ir būtų užtikrinta,
kad orkaitė veikia di‐
džiausiu efektyvumu.
Kai naudosite šią funk‐
ciją, temperatūra orkai‐
tėje gali skirtis nuo nus‐
tatytos. Naudojamas li‐
kęs karštis.Kaitinimo
galią galima sumažinti.
Bendras energijos tau‐
pymo rekomendacijas
rasite skyriuje „Efekty‐
vus energijos vartoji‐
mas“, „Energijos taupy‐
mas“.Ši funkcija buvo
naudojama laikantis
energijos vartojimo
efektyvumo klasės rei‐
kalavimų pagal EN
60350-1 standartą. Kai
naudojate šią funkciją,
apšvietimas automatiš‐
kai išsijungia po 30 se‐
kundžių.
Didysis Ke‐
pintuvas
Plokščių patiekalų dide‐
liais kiekiais kepimui gri‐
lyje ir skrebučių skrudi‐
nimui.
Didesniems mėsos ga‐
balams arba paukštie‐
Terminis Ke‐ nai su kaulais skrudinti
vienoje lentynos padė‐
pintuvas
tyje. Užkepėlėms ga‐
minti ir skrudinti.
Orkaitės
funkcija
Pirolizė
Naudojimo sritis
Automatiniam pirolizi‐
niam orkaitės valymui
įjungti. Naudojant šią
funkciją išdeginami or‐
kaitėje likę nešvarumai.
6.3 Kaitinimo funkcijos
nustatymas
1. Kad pasirinktumėte kaitinimo
funkciją, pasukite kaitinimo funkcijų
rankenėlę.
2. Pasukite valdymo rankenėlę, kad
pasirinktumėte temperatūrą.
Kai orkaitė veikia, užsidega lemputė.
3. Norėdami išjungti orkaitę, nustatykite
rankenėles į išjungimo padėtį.
6.4 Funkcijos
nustatymas:karšto oro srautas
PLIUS
Ši funkcija leidžia padidinti drėgmę
gaminimo proceso metu.
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
Išsiveržusi drėgmė gali sukelti
nudegimus:
•
•
Neatidarykite orkaitės durelių, kai
funkcija veikia.
Atsargiai atidarykite orkaitės dureles
po funkcijos išjungimo.
Žr. skyrių „Patarimai“.
1. Pripildykite ertmės įdubą vandeniu iš
čiaupo.
LIETUVIŲ
11
Steam“ , pasukite rankenėles į
išjungimo padėtį.
Mygtuko „Plus Steam“ indikatorius
išsijungia.
7. Pašalinkite vandenį iš ertmės įdubos.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš šalindami likusį
vandenį iš ertmės
įdubos, patikrinkite, ar
orkaitė atvėsusi.
6.5 Greitasis Įkaitinimas
Maksimali ertmės įdubos talpa – 250
ml.
Pilkite į ertmės įdubą vandens tik kai
orkaitė yra atvėsus.
DĖMESIO
Nepilkite į orkaitės ertmę
vandens, kai gaminate
maistą arba kai orkaitė
yra įkaitusi.
2. Įdėkite maistą į orkaitę ir uždarykite
orkaitės dureles.
3. Nustatykite funkciją
.
4. Paspauskite mygtuką „Plus
Steam“ .
Mygtukas „Plus Steam“ veikia tik su
šia funkcija.
Įsijungia indikatorius.
5. Valdymo rankenėle pasirinkite
temperatūrą.
6. Norėdami išjungti orkaitę,
paspauskite mygtuką „Plus
Greitasis įkaitinimas sutrumpina
įkaitinimo laiką.
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitasis įkaitinimas.
1. Pasukite orkaitės funkcijų rankenėlę
greitajam įkaitinimui nustatyti.
2. Sukite temperatūros nustatymo
rankenėlę, kad nustatytumėte
temperatūrą.
Kai orkaitė pasiekia nustatytą
temperatūrą, pasigirsta signalai.
3. Nustatykite orkaitės funkciją.
6.6 Kaitinimo indikatorius
Kai veikia orkaitės funkcija, viena po
kitos ekrane rodomos juostos , kai
temperatūra orkaitėje didėja, ir jos
išnyksta, kai temperatūra mažėja.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio
funkcija
Naudojimo sritis
Paros laikui rodyti ar
PAROS LAI‐ keisti. Paros laiką galite
pakeisti tik jeigu išjungta
KAS
orkaitė.
Laikrodžio
funkcija
Naudojimo sritis
TRUKMĖ
Orkaitės veikimo truk‐
mei nustatyti. Naudokite
tik kai nustatyta kaitini‐
mo funkcija.
PABAIGA
Orkaitės išjungimo laikui
nustatyti. Naudokite tik
kai nustatyta kaitinimo
funkcija.
12
www.electrolux.com
Laikrodžio
funkcija
7.3 TRUKMĖS funkcijos
nustatymas
Naudojimo sritis
TRUKMĖS ir PABAI‐
GOS funkcijos derinys.
ATIDĖTAS
PALEIDIMAS
LAIKMATIS
00:00
ATSKAITOS
PIRMYN
LAIKMATIS
, kol pradės mirksėti
.
3. Paspauskite
arba , kad
nustatytumėte minutes ir po to
valandas. Paspauskite
ir
patvirtinkite.
Pasibaigus nustatytam trukmės laikui 2
Jeigu nenustatėte jokios
kitos laikrodžio funkcijos
ATSKAITOS PIRMYN
LAIKMATIS automatiš‐
kai stebi, kiek laiko vei‐
kia orkaitė.
Ji įsijungia iš karto, kai
orkaitė pradeda kaisti.
Atskaitos pirmyn laik‐
mačio negalima naudoti
su šiomis funkcijomis:
TRUKMĖS, PABAI‐
GOS, maisto termomet‐
ru.
7.4 PABAIGOS funkcijos
nustatymas
Pirmą kartą prijungus maitinimą,
palaukite, kol ekrane bus rodoma
„12:00“. “Mirksi 12.
ir
1. Spauskite
arba , kad
nustatytumėte valandas.
2. Paspauskite , kad patvirtintumėte,
ir nustatykite minutes.
Ekrane rodoma
ir nustatyta
valanda. “Mirksi „00“.
arba , kad
3. Paspauskite
nustatytumėte esamas minutes.
4. Paspauskite , kad patvirtintumėte,
arba nustatytas laikas po 5
sekundžių bus automatiškai
išsaugotas.
Ekrane rodomas naujas laikas.
Jeigu norite pakeisti laiką, spaudinėkite
, kol ekrane mirksi paros laiko
.
2. Spaudinėkite
Naudokite jį atgalinei
laiko atskaitai nustatyti.
Ši funkcija neturi įtakos
orkaitės veikimui. Funk‐
ciją LAIKMATIS galite
nustatyti bet kada, net
jei orkaitė yra išjungta.
7.2 laiko nustatymas ir keitimas
indikatorius
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
ir laiko
minutes girdimas signalas.
nuostata mirksi ekrane. Orkaitė
automatiškai išsijungia.
4. Paspauskite bet kurį mygtuką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte signalą.
5. Pasukite rankenėles į išjungimo
padėtį.
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Spaudinėkite
, kol pradės mirksėti
.
3. Paspauskite
arba , kad
nustatytumėte valandas ir po to
ir
minutes. Paspauskite
patvirtinkite.
Nustatytu pabaigos laiku 2 minutes
ir laiko nuostata
girdimas signalas.
mirksi ekrane. Orkaitė automatiškai
išsijungia.
4. Paspauskite bet kurį mygtuką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte signalą.
5. Pasukite rankenėles į išjungimo
padėtį.
7.5 ATIDĖTO PALEIDIMO
funkcijos nustatymas
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Spaudinėkite
, kol pradės mirksėti
.
3. Paspauskite
arba , kad
nustatytumėte TRUKMĖS minutes ir
po to valandas. Paspauskite
patvirtinkite.
ir
LIETUVIŲ
Ekrane mirksi
.
4. Paspauskite
arba , kad
nustatytumėte PABAIGOS laiko
valandas ir po to minutes.
Paspauskite
ir patvirtinkite.
ir nustatyta
Ekrane rodoma
temperatūra.
Orkaitė vėliau automatiškai įsijungs,
veiks nustatytą TRUKMĘ ir sustos
nustatytu PABAIGOS laiku.
Nustatytu PABAIGOS laiku 2 minutes
girdimas signalas.
ir laiko nuostata
mirksi ekrane. Orkaitė išsijungia.
5. Paspauskite bet kurį mygtuką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte signalą.
6. Pasukite rankenėles į išjungimo
padėtį.
2. Paspauskite
arba , kad
nustatytumėte sekundes ir tuomet
minutes.
Jeigu nustatote ilgesnį nei 60 minučių
laiką, ekrane mirksi
.
3. Nustatykite valandas.
4. Funkcija „LAIKMATIS“ įsijungs
automatiškai po 5 sekundžių.
Praėjus 90 % nustatyto laiko, pasigirs
signalas.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, 2
minutes girdimas signalas. “Ekrane
mirksi „00:00" ir . Norėdami išjungti
garso signalą, paspauskite bet kurį
mygtuką.
7.7 ATSKAITOS PIRMYN
LAIKMATIS
7.6 LAIKMAČIO nustatymas
Norėdami atkurti atskaitos pirmyn
laikmatį, paspauskite ir laikykite
Minučių skaitlį galima nustatyti, kai
orkaitė yra įjungta ir išjungta.
nuspaudę
bei . Laikmatis vėl
pradeda skaičiuoti pirmyn.
1. Pakartotinai spauskite
pradės mirksėti
13
, kol ekrane
ir „00“.
8. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Kepimo termometro
naudojimas
Kepimo termometras matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, orkaitė
išsijungia.
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
orkaitės temperatūrą.
2. Įkiškite kepimo termometro galą (su
simboliu
ant rankenos) į mėsos
vidurį.
3. Įkiškite kepimo termometro kištuką į
lizdą, esantį ertmės viršuje.
Galimi du temperatūros nustatymai:
•
•
orkaitės temperatūra. Žr. kepimo
nuostatų lentelę;
kepimo temperatūra. Žr. kepimo
termometro nuostatų lentelę.
DĖMESIO
Naudokite tik su orkaite
pateiktą kepimo termometrą
arba originalias atsargines
dalis.
Kepant kepimo termometras būtinai
turi likti mėsoje ir lizde.
Kai naudojate kepimo termometrą
pirmą kartą, numatytoji kepimo
14
www.electrolux.com
temperatūra yra 60 °C. Mirksint
,
temperatūros nustatymo rankenėle
galite pakeisti numatytąją kepimo
temperatūrą.
Ekrane rodomas kepimo termometro
simbolis ir numatytoji kepimo
temperatūra.
4. Naują kepimo temperatūros nuostatą
patvirtinkite, paspausdami mygtuką
•
tris kartus – ekrane rodoma
nustatyta orkaitės temperatūra;
jeigu norima, ją galima pakeisti
per 5 sekundes; Ši informacija
prieinama tik įkaitinimo fazės
metu.
2. Norėdami temperatūrą pakeisti,
sukite temperatūros nustatymo
rankenėlę.
, arba palaukite 10 sekundžių, kol
ji bus patvirtinta automatiškai.
Kitą kartą naudojant kepimo termometrą,
ekrane rodoma nauja numatytoji kepimo
temperatūra.
Kai mėsa pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pradeda mirksėti kepimo
8.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp grotelių atramos
kreipiamųjų strypų : kojelės turi būti
nukreiptos žemyn.
termometro simbolis
ir numatytoji
kepimo temperatūra. Pasigirs 2 minutes
truksiantis signalas.
5. Paspauskite bet kurį mygtuką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte signalą.
6. Ištraukite kepimo termometro kištuką
iš lizdo. Išimkite mėsą iš orkaitės.
7. Išjunkite orkaitę.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai traukiate
kepimo termometro galą ir
kištuką. Kepimo
termometras yra karštas.
Galima nusideginti.
Kepimo skarda/ gilus kepimo indas:
Įstumkite kepimo skardą /gilų indą tarp
lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių.
Kiekvieną kartą įkišę kepimo termometrą
į lizdą, privalote iš naujo nustatyti kepimo
trukmę. Jūs negalite pasirinkti trukmės ir
pabaigos laiko.
Kol orkaitė pirmą kartą skaičiuoja
numatomą trukmės laiką, ekrane mirksi
simbolis . Skaičiavimui pasibaigus,
ekrane rodoma kepimo trukmė. Kepant
laikas nuolat perskaičiuojamas ir, jeigu
reikia, trukmės vertė ekrane atnaujinama.
Kepant temperatūrą galima bet kuriuo
metu pakeisti.
1. Paspauskite
:
• vieną kartą – ekrane rodoma
nustatyta kepimo temperatūra;
jeigu norima, ją galima pakeisti
per 5 sekundes;
• du kartus – ekrane rodoma
dabartinė orkaitės temperatūra;
Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo
indas vienu metu:
Įstumkite kepimo skardą /gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos ir grotelių
kreipiamųjų laikiklių.
LIETUVIŲ
15
°C
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
2. Ant ištraukiamų bėgelių padėkite
groteles ir atsargiai juos įstumkite į
orkaitę.
°C
8.3 Ištraukiami bėgeliai
Išsaugokite šią ištraukiamų
bėgelių įrengimo instrukciją,
kad ja galima būtų
pasinaudoti ateityje.
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
1. Ištraukite dešinįjį ir kairįjį
ištraukiamus bėgelius.
Prieš uždarydami orkaitės dureles,
būtinai iki galo atgal į orkaitę įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
9. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
9.1 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Kai įjungtas užraktas nuo vaikų, orkaitės
negalima netyčia įjungti.
1. Užtikrinkite, kad orkaitės funkcijų
rankenėlė būtų ties išjungimo
padėtimi.
2. Kartu paspauskite ir 2 sekundes
Simbolis
pasirodo ekrane
taip pat, kai yra įjungta
pirolizės funkcija.
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2-ą veiksmą.
9.2 Mygtukų užrakto
naudojimas
ir .
palaikykite
Girdimas signalas. Ekrane rodoma SAFE
Funkciją „Mygtukų užraktas“ galite įjungti
tik tada, kai orkaitė veikia.
ir
Kai įjungtas mygtukų užraktas,
veikiančios orkaitės funkcijos
. Durelės yra užrakintos.
16
www.electrolux.com
temperatūros ir laiko nuostatų negalima
netyčia pakeisti.
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
nustatykite ją pagal savo
pageidavimus.
2. Vienu metu paspauskite ir 2
sekundes palaikykite nuspaudę
ir
.
Girdimas signalas. Ekrane 5 sekundes
rodoma Loc.
Kai pasukate temperatūros
rankenėlę arba
paspaudžiate bet kurį
mygtuką, kai įjungtas
mygtukų užraktas, ekrane
rodomaLoc.
Kai pasukate orkaitės funkcijų rankenėlę,
orkaitė išsijungia.
Kai išjungiate orkaitę su įjungta mygtukų
užrakto funkcija, mygtukų užrakto
funkcija automatiškai persijungia į
užrakto nuo vaikų funkciją. Žr. skyrių
„Apsaugos nuo vaikų užrakto
naudojimas“.
Jeigu prietaise veikia
pirolizės funkcija, durelės yra
užrakintos ir ekrane rodoma
.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
9.3 Likusio karščio indikatorius
Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likusio
karščio indikatorius , jeigu temperatūra
orkaitėje yra didesnė nei 40 °C.
kaitinimo funkcija ir jūs nepakeitėte
orkaitės temperatūros.
Temperatūra (°C)
Išjungimo laikas
(val.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – didžiausias
1.5
Po automatinio išsijungimo, norėdami
orkaitę vėl įjungti, paspauskite bet kurį
mygtuką.
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: kepimo
termometras, orkaitės
apšvietimas, trukmė,
pabaiga.
9.5 Aušinimo ventiliatorius
Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad orkaitės
paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus,
ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė
atvėsta.
9.6 Apsauginis termostatas
Netinkamai naudojant orkaitę arba
sugedus jo sudedamosioms dalims, ji
gali pavojingai perkaisti. Norint to
išvengti, orkaitėje įrengtas apsauginis
termostatas, kuris nutraukia elektros
tiekimą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė
vėl įsijungia automatiškai.
9.4 Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais orkaitė išsijungia
automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia
10. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
LIETUVIŲ
10.1 Gaminimo rekomendacijos
10.2 Karšto oro srauto PLIUS
Orkaitėje yra penkios lentynų padėtys.
Pyragai / tešlainiai / duona
Kaitinkite tuščią orkaitę 5 minutes.
Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo
orkaitės dugno.
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip
negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau
lentelėse pateikiamos standartinės
temperatūros, kepimo trukmės ir lentynų
padėčių nuostatos.
Jei nerandate nuostatų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
Ši orkaitė turi specialią sistemą,
užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę
garų apytaką. Dėl tokios sistemos
maistas ruošiamas garų prisotintoje
aplinkoje, patiekalas būna minkštas
viduje ir apskrudęs iš išorės. Todėl
sumažėja gaminimo trukmė ir energijos
sąnaudos.
Pyragų kepimas
Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
Jeigu kepate dviejose kepimo skardose
vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą
lygį.
Mėsos ir žuvies gaminimas
Labai riebiam maistui naudokite gilų
kepimo indą, kad orkaitėje neliktų
neišvalomų dėmių.
17
Naudokite kepamąją skardą.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite 150 ml vandens.
Patiekalas
Tem‐
pera‐
tūra
(°C)
Lai‐
kas
(min.)
Sausainiai, paplotėliai, 150–
prancūziškieji rageliai 180
10–20
Itališka duona „Focac‐
cia“
200–
210
10–20
Pica
230
10–20
Duonos bandelės
200
20–25
Duona
180
35–40
Slyvų pyragas, obuolių 160–
pyragas, cinamono
180
bandelės, keptos torto
formoje
30–60
Užšaldyti pusgaminiai
Kaitinkite tuščią orkaitę 10 minučių.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite 200 ml vandens.
Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
Patiekalas
Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų
per daug dūmų, į gilų kepimo indą įpilkite
šiek tiek vandens. Kad dūmai
nesikondensuotų, įpilkite vandens, kai tik
jis išdžiūsta.
Tem‐
pera‐
tūra
(°C)
Lai‐
kas
(min
.)
Pica
200–
210
10–
20
Rageliai
170–
180
15–
25
Lazanija
180–
200
35–
50
Gaminimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto
tipo, konsistencijos ir kiekio.
Iš pradžių, kai gaminate, stebėkite
rezultatus. Raskite tinkamiausias
nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo
trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams,
receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo
prietaisu.
Maisto atgaminimas
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite 100 ml vandens.
Nustatykite 110 °C temperatūrą.
18
www.electrolux.com
Patiekalas
Laikas
(min.)
Patiekalas
Laikas
(min.)
Duonos bandelės
10–20
Daržovės
15–25
Duona
15–25
Itališka duona „Focaccia“
15–25
Mėsa
15–25
Makaronai
15–25
Pica
15–25
Ryžiai
15–25
Kepsnių kepimas
Naudokite stiklinį kepimo indą.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite 200 ml vandens.
Patiekalas
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Jautienos keps‐
nys
200
50–60
Viščiukas
210
60–80
Kepta kiauliena
180
65–80
Laikas
(min.)
Pastabos
10.3 Pyragų ir kepsnių kepimas
Pyragai
Patieka‐
las
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
Karšto Oro Srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
170
2
160
3 (2 ir 4)
45–60
Pyrago
formoje
Trapi tešla 170
2
160
3 (2 ir 4)
20–30
Pyrago
formoje
Varškės
pyragas
170
1
165
2
80–100
26 cm py‐
rago for‐
moje
Obuolių
pyragas1)
170
2
160
2 (kairysis 80–100
ir dešiny‐
sis)
Dvejose
20 cm py‐
rago for‐
mose ant
grotelių
Štrudelis
175
3
150
2
Kepimo
skardoje
Pyragas
su uogie‐
ne
170
2
165
2 (kairysis 30–40
ir dešiny‐
sis)
Plaktos
tešlos re‐
ceptai
60–80
26 cm py‐
rago for‐
moje
LIETUVIŲ
Patieka‐
las
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
Karšto Oro Srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
170
2
150
Kalėdinis 160
pyragas /
riebus vai‐
sių pyra‐
gas1)
2
Slyvų py‐
ragas1)
175
19
Laikas
(min.)
Pastabos
2
40–50
26 cm py‐
rago for‐
moje
150
2
90–120
20 cm py‐
rago for‐
moje
1
160
2
50–60
Duonos
formoje
Maži pyra‐ 170
gėliai –
vienas ly‐
gis1)
3
150–160
3
20–30
Kepimo
skardoje
Maži pyra‐ gėliai – du
lygiai1)
-
140–150
2 ir 4
25–35
Kepimo
skardoje
Maži pyra‐ gėliai –
trys ly‐
giai1)
-
140–150
1, 3 ir 5
30–45
Kepimo
skardoje
Sausai‐
140
niai / juos‐
tiniai teš‐
lainiai –
vienas ly‐
gis
3
140–150
3
25–45
Kepimo
skardoje
Sausai‐
niai / juos‐
tiniai teš‐
lainiai – du
lygiai
-
140–150
2 ir 4
35–40
Kepimo
skardoje
Sausai‐
niai / juos‐
tiniai teš‐
lainiai –
trys lygiai
-
140–150
1, 3 ir 5
35–45
Kepimo
skardoje
Merengos
– vienas
lygis
3
120
3
80–100
Kepimo
skardoje
Biskvitinis
pyragas
120
20
www.electrolux.com
Patieka‐
las
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
Karšto Oro Srautas
Laikas
(min.)
Pastabos
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Merengos
– du ly‐
giai1)
-
-
120
2 ir 4
80–100
Kepimo
skardoje
Bande‐
lės1)
190
3
190
3
12–20
Kepimo
skardoje
Eklerai –
vienas ly‐
gis
190
3
170
3
25–35
Kepimo
skardoje
Eklerai –
du lygiai
-
-
170
2 ir 4
35–45
Kepimo
skardoje
Pyragai‐
180
čiai forme‐
lėse
2
170
2
45–70
20 cm py‐
rago for‐
moje
Riebūs
vaisiniai
pyragai
160
1
150
2
110–120
24 cm py‐
rago for‐
moje
Viktorijos
pyragai‐
čiai1)
170
1
160
2 (kairysis 30–50
ir dešiny‐
sis)
20 cm py‐
rago for‐
moje
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Duona ir pica
Patieka‐
las
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
Karšto Oro Srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Laikas
(min.)
Pastabos
Balta duo‐ 190
na1)
1
190
1
60–70
1–2 kepa‐
lai, vienas
kepalas –
500 g
Ruginė
duona
190
1
180
1
30–45
Duonos
formoje
Duonos
bande‐
lės1)
190
2
180
2 (2 ir 4)
25–40
6–8 ban‐
delės ke‐
pimo skar‐
doje
LIETUVIŲ
Patieka‐
las
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
Karšto Oro Srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Pica1)
230–250
1
230–250
Sklin‐
džiai1)
200
3
190
21
Laikas
(min.)
Pastabos
1
10–20
Kepimo
skardoje
arba gilia‐
me kepi‐
mo inde
3
10–20
Kepimo
skardoje
Laikas
(min.)
Pastabos
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Apkepai
Patieka‐
las
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
Karšto Oro Srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Makaronų
apkepas
200
2
180
2
40–50
Formoje
Daržovių
apkepas
200
2
175
2
45–60
Formoje
Apkepai
su įdaru1)
180
1
180
1
50–60
Formoje
Lazanija1) 180–190
2
180–190
2
25–40
Formoje
Įdaryti ma‐ 180–190
karonai
vamzdu‐
čiai1)
2
180–190
2
25–40
Formoje
Laikas
(min.)
Pastabos
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Mėsa
Patieka‐
las
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
Karšto Oro Srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Jautiena
200
2
190
2
50–70
Ant grote‐
lių
Kiauliena
180
2
180
2
90–120
Ant grote‐
lių
22
www.electrolux.com
Patieka‐
las
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
Karšto Oro Srautas
Laikas
(min.)
Pastabos
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Veršiena
190
2
175
2
90–120
Ant grote‐
lių
Angliškas
jautienos
kepsnys,
su krauju
210
2
200
2
50–60
Ant grote‐
lių
Angliškas
jautienos
kepsnys,
vidutiniš‐
kai iškep‐
tas
210
2
200
2
60–70
Ant grote‐
lių
Angliškas
jautienos
kepsnys,
gerai iš‐
keptas
210
2
200
2
70–75
Ant grote‐
lių
Kiaulienos 180
mentė
2
170
2
120–150
Su odele
Kiaulienos 180
kulninė
2
160
2
100–120
2 vnt.
Aviena
190
2
175
2
110–130
Koja
Viščiukas
220
2
200
2
70–85
Visas
Kalakutas
180
2
160
2
210–240
Visas
Antis
175
2
220
2
120–150
Visa
Žąsis
175
2
160
1
150–200
Visa
Triušiena
190
2
175
2
60–80
Supjausty‐
ta gaba‐
lais
Triušiena
190
2
175
2
150–200
Supjausty‐
ta gaba‐
lais
Fazanas
190
2
175
2
90–120
Visas
LIETUVIŲ
23
Žuvis
Patieka‐
las
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
Karšto Oro Srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
190
2
175
Tunas / la‐ 190
šiša
2
175
Upėtakis /
jūros kar‐
šis
10.4 Kepimas grilyje
Laikas
(min.)
Pastabos
2
40–55
3–4 žuvys
2
35–60
4–6 filė
Nustatykite didžiausią temperatūrą.
Pakaitinkite orkaitę maždaug 3 minutes.
Naudokite ketvirtą lentynos padėtį.
Patiekalas
Kiekis
Laikas (min.)
Gabalai
Kiekis (kg)
Viena pusė
Antra pu‐
sė
Filė kepsniai
4
0,8
12-15
12-14
Jautienos didkepsniai
4
0,6
10-12
6-8
Dešrelės
8
-
12-15
10-12
Kiaulienos muštiniai
4
0,6
12-16
12-14
Viščiukas (perpjautas pu‐ 2
siau)
1
30-35
25-30
Kebabai
4
-
10-15
10-12
Vištienos krūtinėlė
4
0,4
12-15
12-14
Mėsainis
6
0,6
20-30
-
Žuvies filė
4
0,4
12-14
10-12
Skrebutis su garnyru
4-6
-
5-7
-
Skrebutis
4-6
-
2-4
2-3
10.5 Terminis Kepintuvas
Naudokite pirmą arba antrą lentynos
padėtį.
Jautiena
Įkaitinkite orkaitę.
Norėdami apskaičiuoti kepimo trukmę,
padauginkite toliau lentelėje nurodytą
laiką iš filė storio centimetrų.
Patiekalas
Tempera‐
tūra (°C)
Rostbifas ar‐ 190–200
ba filė, pus‐
kepis
Laikas
(min.)
5–6
24
www.electrolux.com
Laikas
(min.)
Patiekalas
Rostbifas ar‐ 180–190
ba filė, vidu‐
tiniškai iš‐
keptas
6–8
Ėriuko nuga‐ 160–180
rinė, 1–1,5
kg
Rostbifas ar‐ 170–180
ba filė, iš‐
keptas
8–10
Patiekalas
Tempera‐
tūra (°C)
Kiauliena
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
40–60
Paukštiena
Patiekalas
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Paukštienos 200–220
porcijos, po
0,2–0,25 kg
30–50
Patiekalas
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Petys, kak‐
las, kumpis,
1–1,5 kg
160–180
90–120
Viščiuko pu‐ 190–210
selės, po
0,4–0,5 kg
35–50
Muštinis,
170–180
šonkauliu‐
kai, 1–1,5 kg
60–90
Viščiukas,
višta, 1–1,5
kg
190–210
50–70
Maltos mė‐
sos keps‐
nys, 0,75–1
kg
160–170
50–60
Antis, 1,5–2
kg
180–200
80–100
Kiaulienos
karka (iš
anksto išvir‐
ta), 0,75–1
kg
150–170
90–120
120–180
Kalakutas,
2,5–3,5 kg
160–180
120–150
Kalakutas,
4–6 kg
140–160
150–240
Žuvis (troškinta)
Veršiena
Patiekalas
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Veršienos
kepsnys, 1
kg
160–180
90–120
Veršienos
160–180
karka, 1,5–2
kg
120–150
Aviena
Patiekalas
Žąsis, 3,5–5 160–180
kg
Tempera‐
tūra (°C)
Ėriuko šlau‐ 150–170
nelės, keps‐
niai, 1–1,5
kg
Laikas
(min.)
100–120
Patiekalas
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Visa žuvis,
1–1,5 kg
210–220
40–60
10.6 Drėgnas Karštas Oras
Kad rezultatai būtų kuo
geriausi, vadovaukitės
patarimais, pateiktais
lentelėje toliau.
LIETUVIŲ
25
Patiekalas
Pagalbiniai reikmenys
Temperatūra Lentynos
(°C)
padėtis
Laikas (min.)
Saldžios ban‐
delės, 12 vnt.
kepimo skarda arba gili
skarda
180
2
20 - 30
Bandelės, 9
vnt.
kepimo skarda arba gili
skarda
180
2
30 - 40
Šaldyta pica,
0,35 kg
vielinė lentynėlė
220
2
10 - 15
Biskvitinis vy‐
niotinis
kepimo skarda arba gili
skarda
170
2
25 - 35
Drėgnas šoko‐ kepimo skarda arba gili
ladinis pyragas skarda
175
3
25 - 30
keraminiai apkepų inde‐ 200
liai ant grotelių
3
25 - 30
Biskvitinis torto biskvitinio pagrindo ke‐ 180
pagrindas
pimo skarda ant grotelių
2
15 - 25
Viktorijos pyra‐
gaičiai
Suflė, 6 vnt.
kepimo indas ant grote‐
lių
170
2
40 - 50
Žemoje tempe‐ kepimo skarda arba gili
ratūroje troškin‐ skarda
ta žuvis, 0,3 kg
180
3
20 - 25
Visa žuvis, 0,2
kg
kepimo skarda arba gili
skarda
180
3
25 - 35
Žuvies filė, 0,3
kg
picos skarda ant grote‐
lių
180
3
25 - 30
Žemoje tempe‐ kepimo skarda arba gili
ratūroje troškin‐ skarda
ta mėsa, 0,25
kg
200
3
35 - 45
Šašlykas, 0,5
kg
kepimo skarda arba gili
skarda
200
3
25 - 30
Sausainiai, 16
vnt.
kepimo skarda arba gili
skarda
180
2
20 - 30
Migdoliniai
sausainiai, 20
vnt.
kepimo skarda arba gili
skarda
180
2
25 - 35
Keksiukai, 12
vnt.
kepimo skarda arba gili
skarda
170
2
30 - 40
Sūrūs pikantiš‐
ki kepiniai, 16
vnt.
kepimo skarda arba gili
skarda
180
2
25 - 30
26
www.electrolux.com
Patiekalas
Pagalbiniai reikmenys
Temperatūra Lentynos
(°C)
padėtis
Laikas (min.)
Trapios tešlos
sausainiai, 20
vnt.
kepimo skarda arba gili
skarda
150
2
25 - 35
Trapios tešlos
pyragaičiai, 8
vnt.
kepimo skarda arba gili
skarda
170
2
20 - 30
Žemoje tempe‐ kepimo skarda arba gili
ratūroje troškin‐ skarda
tos daržovės,
0,4 kg
180
3
35 - 45
Vegetariškas
omletas
picos skarda ant grote‐
lių
200
3
25 - 30
Viduržemio
daržovės, 0,7
kg
kepimo skarda arba gili
skarda
180
4
25 - 30
10.7 Atšildymas
Patiekalas
Kiekis
(kg)
Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi atšildy‐
mo trukmė
(min.)
Pastabos
Viščiukas
1,0
100–140
20–30
Viščiuką padėkite ant
didelėje lėkštėje apvers‐
tos mažos lėkštutės.
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverskite.
Mėsa
1,0
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverskite.
Mėsa
0,5
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverskite.
Upėtakis
1,50
25–35
10–15
–
Braškės
3,0
30–40
10–20
–
Sviestas
2,5
30–40
10–15
–
Grietinėlė
2 X 2,0
80–100
10–15
Grietinę galima gerai iš‐
plakti ir ne visiškai ati‐
tirpdytą.
Didelis puoš‐
nus tortas
1,4
60
60
–
LIETUVIŲ
10.8 Džiovinimas– Karšto Oro
Srautas
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
27
išjunkite, atidarykite jos dureles ir palikite
per naktį, kad maisto produktai visiškai
išdžiūtų.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
Daržovės
Vienai skardai naudokite trečią lentynos padėtį.
2 skardoms naudokite pirmą ir ketvirtą lentynos padėtis.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
6–8
Pipirai
60–70
5–6
Daržovės rauginimui
60–70
5–6
Grybai
50–60
6–8
Prieskoniniai augalai
40–50
2–3
Vaisiai
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Slyvos
60–70
Abrikosai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
10.9 Kepimo termometro
lentelė
Patiekalas
Maisto kepimo tem‐
peratūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršiuko koja
85–90
Angliškas jautie‐ 45–50
nos kepsnys, su
krauju
Angliškas jautie‐ 60–65
nos kepsnys, vi‐
dutiniškai iškep‐
tas
Patiekalas
Maisto kepimo tem‐
peratūra (°C)
Angliškas jautie‐ 70–75
nos kepsnys,
gerai iškeptas
Kiaulienos men‐ 80–82
tė
Kiaulienos kulni‐ 75–80
nė
Aviena
70–75
Viščiukas
98
Triušiena
70–75
28
www.electrolux.com
Patiekalas
Maisto kepimo tem‐
peratūra (°C)
Upėtakis / jūros
karšis
65–70
Tunas / lašiša
65–70
Patieka‐
las
Funkcija
10.10 Informacija patikros
įstaigoms
Patikros pagal IEC 60350-1 standartą.
Pagalbi‐ Len‐ Tem‐ Laikas (min.) Pastabos
niai reik‐ tynos peratū‐
menys
padė‐ ra (°C)
tis
Pyragėlis Tradicinis
kaitinimas
Kepimo
skarda
3
170
20–30
Į vieną kepimo
skardą dėkite 20
pyragėlių.
Pyragėlis Karšto Oro
Srautas /
Ventiliato‐
ria. oro ga‐
minimas
Kepimo
skarda
3
150–
160
20–35
Į vieną kepimo
skardą dėkite 20
pyragėlių.
Pyragėlis Karšto Oro
Srautas /
Ventiliato‐
ria. oro ga‐
minimas
Kepimo
skarda
2 ir 4
150–
160
20–35
Į vieną kepimo
skardą dėkite 20
pyragėlių.
Obuolių
pyragas
Tradicinis
kaitinimas
Grotelės
2
180
70–90
Naudokite 2
skardas (20 cm
skersmens), de‐
damas įstrižai.
Obuolių
pyragas
Karšto Oro
Srautas /
Ventiliato‐
ria. oro ga‐
minimas
Grotelės
2
160
70–90
Naudokite 2
skardas (20 cm
skersmens), de‐
damas įstrižai.
Neriebus Tradicinis
biskviti‐
kaitinimas
nis pyra‐
gas
Grotelės
2
170
40–50
Naudokite pyra‐
go formą (26 cm
skersmens).
Įkaitinkite orkaitę
10 minučių.
Neriebus
biskviti‐
nis pyra‐
gas
Grotelės
2
160
40–50
Naudokite pyra‐
go formą (26 cm
skersmens).
Įkaitinkite orkaitę
10 minučių.
Karšto Oro
Srautas /
Ventiliato‐
ria. oro ga‐
minimas
LIETUVIŲ
29
Patieka‐
las
Funkcija
Pagalbi‐ Len‐ Tem‐ Laikas (min.) Pastabos
niai reik‐ tynos peratū‐
menys
padė‐ ra (°C)
tis
Neriebus
biskviti‐
nis pyra‐
gas
Karšto Oro
Srautas /
Ventiliato‐
ria. oro ga‐
minimas
Grotelės
2 ir 4
160
40–60
Naudokite pyra‐
go formą (26 cm
skersmens). Įdė‐
ta skersai.
Įkaitinkite orkaitę
10 minučių.
Trapios
tešlos
kepiniai
Karšto Oro
Srautas /
Ventiliato‐
ria. oro ga‐
minimas
Kepimo
skarda
3
140–
150
20–40
–
Trapios
tešlos
kepiniai
Karšto Oro
Srautas /
Ventiliato‐
ria. oro ga‐
minimas
Kepimo
skarda
2 ir 4
140–
150
25–45
–
Trapios
tešlos
kepiniai
Tradicinis
kaitinimas
Kepimo
skarda
3
140–
150
25–45
–
Skrebutis Kepimas
4–6 vie‐ grilyje
netai
Grotelės
4
daug.
2–3 minutės
pirma pusė;
2–3 minutės
antra pusė
Įkaitinkite orkaitę
3 minutes.
Mėsainis Kepimas
su jautie‐ grilyje
na
6 vnt.,
0,6 kg
Grotelės
ir suren‐
kamoji
skarda
4
daug.
20–30
Dėkite groteles
ant orkaitės ket‐
virtojo lygio, o
surenkamąją
skardą – ant tre‐
čiojo lygio. Ap‐
verskite maisto
produktą praėjus
pusei numatyto
gaminimo laiko.
Įkaitinkite orkaitę
3 minutes.
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
11.1 Pastabos dėl valymo
Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir
šiltu vandeniu su švelnia valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti naudokite
tam skirtą valymo priemonę.
30
www.electrolux.com
Orkaitės vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Valykite
minkšta šluoste ir šiltu vandeniu valymo
priemone. Priedų indaplovėje plauti
negalima.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
Drėgmė gali kondensuotis orkaitės viduje
arba ant durelių stiklo plokščių. Norėdami
sumažinti kondensaciją, įjunkite orkaitę
10 minučių prieš gaminimą.Po kiekvieno
naudojimo išvalykite drėgmę iš ertmės.
11.2 Nerūdijančiojo plieno ar
aliuminio orkaitės
Orkaitės dureles valykite tik drėgna
šluoste ar kempine. Nusausinkite
minkštu audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos, rūgšties arba
šveičiamųjų medžiagų, nes jos gali
pažeisti orkaitės paviršių. Orkaitės
valdymo pultą valykite vadovaudamiesi
tais pačiais perspėjimais.
11.3 Apatinės įdubos valymas
Valant iš apatinės įdubos po maisto
gaminimo naudojant garus pašalinami
kalkių nuosėdų likučiai.
Naudojant šią funkciją:
Karšto oro srautas PLIUS
patartina atlikti valymo
procedūrą mažiausiai kas 5 10 maisto gaminimo ciklus.
1. Įpilkite 250 ml baltojo acto į apatinę
įdubą, esančią orkaitės apačioje.
Naudokite ne stipresnį nei 6 % actą
be priedų.
2. Palaukite 30 minučių, kol actas
ištirpdys likusias kalkių nuosėdas
aplinkos temperatūroje.
3. Išvalykite įdubą šiltu vandeniu
sudrėkinta minkšta šluoste.
11.4 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas.
DĖMESIO
Būkite atsargūs, kai išimate
lentynų atramas.
1. Atitraukite lentynos atramos priekį
nuo šoninės sienelės.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
1
2
Išimtus priedus įdėkite atvirkštine tvarka.
Ištraukiamų bėgelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
11.5 Pirolizė
DĖMESIO
Nepradėkite pirolizės, jeigu
įspaustas papildomų garų
mygtukas.
DĖMESIO
Išimkite visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
LIETUVIŲ
Nepradėkite pirolizės, jeigu
ne visiškai uždarėte orkaitės
dureles. Kai kuriuose
modeliuose įvykus šiai
klaidai, ekrane rodomas
pranešimas „C3“.
ĮSPĖJIMAS!
Orkaitė labai įkaista. Galima
nusideginti.
DĖMESIO
Jeigu toje pačioje spintelėje
yra įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų, kai veikia
pirolizės funkcija. Prietaisas
gali būti pažeistas.
1. Išvalykite ertmę drėgna minkšta
šluoste.
2. Vidinę durelių pusę nuvalykite karštu
vandeniu, kad nuo karšto oro likučiai
nepridegtų.
3. Nustatykite pirolizės funkciją. Žr.
skyrelį „Orkaitės funkcijos“ skyriuje
„Kasdienis naudojimas“.
4. Kai mirksi
, paspauskite
arba
, kad nustatytumėte pirolizės
trukmę:
Parinktis
Aprašas
P1
Lengvas va‐
lymas.
Trukmė: 1
val. 30 min..
P2
Įprastas valy‐
mas.
Trukmė: 2
val. 30 min..
Paspauskite
arba pasukite
temperatūros nustatymo rankenėlę
pirolizei pradėti.
Galite naudoti PABAIGOS funkciją
valymo pradžiai atidėti.
Pirolizės metu orkaitės lemputė nedega.
5. Kai pasiekiama nustatyta orkaitės
temperatūra, durelės užrakinamos.
Ekrane rodoma ir kaitinimo
indikatoriaus juostos, kol durelės
atrakinamos.
31
Jeigu norite pirolizę sustabdyti jai
nepasibaigus, pasukite orkaitės
funkcijų valdymo rankenėlę į
išjungimo padėtį.
6. Kai pirolizė baigiama, ekrane
rodomas paros laikas. Orkaitės
durelės lieka užrakintos.
7. Kai orkaitė ataušta, durelės
atsirakina.
11.6 Priminimas dėl valymo
Po kiekvieno orkaitės įjungimo ir
išjungimo ekrane 10 sekundžių mirksi
PYR ir primena apie rekomenduojamą
pirolizinį orkatės valymą.
Priminimas apie valymą
užgęsta:
• pirolizės pabaigoje;
•
paspaudus ir
tuo
pačiu metu, ekrane mirksi
PYR.
11.7 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Orkaitės durelėse yra trys stiklo plokštės.
Galite išimti orkaitės dureles ir vidines
stiklo plokštes, kad nuvalytumėte jas.
Prieš nuimdami stiklo plokštes,
perskaitykite visą instrukciją „Durelių
išėmimas ir įdėjimas“.
Orkaitės durelės gali
užsidaryti, jeigu bandysite
išimti stiklo plokštes,
nenuėmę orkaitės durelių.
DĖMESIO
Nenaudokite orkaitės be
stiklo plokščių.
1. Iki galo atidarykite dureles ir raskite
lankstą dešinėje durelių pusėje.
2. Atsuktuvu iškelkite ir iki galo pasukite
dešinės pusės lanksto svirtelę.
32
www.electrolux.com
3. Suraskite lankstą kairėje durelių
pusėje.
6. Padėkite dureles ant minkštu audiniu
užtiesto stabilaus paviršiaus.
7. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
B
1
4. Pakelkite ir iki galo pasukite ant
kairiojo lanksto esančią svirtelę.
5. Pusiau uždarykite orkaitės dureles iki
pirmos atidarymo padėties. Tada
pakelkite, patraukite į priekį ir išimkite
dureles iš jų lizdo.
8. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
9. Laikykite durelių stiklo plokštes už jų
viršutinio krašto ir atsargiai jas vieną
paskui kitą ištraukite. Pradėkite nuo
viršutinės plokštės. Įsitikinkite, kad
stiklas būtų visiškai ištrauktas iš
atramų.
10. Nuvalykite stiklo plokštes vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštes. Neplaukite stiklo plokščių
indaplovėje.
Baigę valyti, įdėkite stiklo plokštes ir
orkaitės dureles.
LIETUVIŲ
33
Atkreipkite dėmesį, kad stiklo plokštes (A
ir B) sudėtumėte tinkama eilės tvarka.
Patikrinkite, ar simbolis / spaudinys ant
kiekvienos stiklo plokštės šono yra
kitoks, kad būtų lengviau ardyti ir vėl
surinkti.
11.8 Lemputės keitimas
Tinkamai įdėjus durelių apdaila
užsifiksuoja.
1. Išjunkite orkaitę.
Palaukite, kol orkaitė atvės.
2. Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.
3. Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.
A
B
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
Lemputė gali būti karšta.
DĖMESIO
Halogeninę lemputę visada
suimkite skudurėliu, kad ant
lemputės neprisviltų riebalų
likučiai.
Galinė lemputė
Patikrinkite, ar tinkamai įdėjote vidurinę
stiklo plokštę į savo vietą.
1. Pasukite stiklinį lemputės gaubtelį ir
nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
A
B
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie maiti‐
nimo tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
34
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Kepimo termometras ne‐
veikia.
Netinkamai įkištas kepimo Kuo giliau įkiškite kepimo
termometro kištukas į lizdą. termometro kištuką į lizdą.
Patiekalai kepa per ilgai ar‐ Per žema arba per aukšta
ba per trumpai.
temperatūra.
Jeigu reikia, sureguliuokite
temperatūrą. Laikykitės
naudojimo instrukcijoje pa‐
teiktų nurodymų.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
Ekrane rodoma „C2“.
Norėjote paleisti pirolizės
Ištraukite kepimo termo‐
ar atšildymo funkciją, bet
metro kištuką iš lizdo.
neištraukėte kepimo termo‐
metro kištuko iš lizdo.
Ekrane rodoma „C3“.
Neveikia valymo funkcija.
Ne iki galo uždarėte dure‐
les arba sugedęs durelių
užraktas.
Ekrane rodoma „F102“.
•
•
Iki galo uždarykite dureles.
Ne iki galo uždarėte du‐ •
reles.
Sugedęs durelių užrak‐ •
tas.
•
Iki galo uždarykite dure‐
les.
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį ar‐
ba apsauginį jungiklį
skirstomojoje saugiklių
dėžutėje, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
ma „F102“, kreipkitės į
klientų aptarnavimo
skyrių.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektronikos gedi‐
kodas, kurio nėra šioje len‐ mas.
telėje.
35
Atitaisymo būdas
•
•
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį ar‐
ba apsauginį jungiklį
skirstomojoje saugiklių
dėžutėje, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Kepimo rezultatai prasti,
kai naudojama funkcija
Karšto oro srautas PLIUS.
Jūs neįjungėte funkcijos
Karšto oro srautas PLIUS.
Žr. skyrių „Funkcijos aktyvi‐
nimas: Karšto oro srautas
PLIUS".
Kepimo rezultatai prasti,
kai naudojama funkcija
Karšto oro srautas PLIUS.
Jūs tinkamai neįjungėte
funkcijos Karšto oro srau‐
tas PLIUS papildomų garų
mygtuku.
Žr. skyrių „Funkcijos aktyvi‐
nimas Karšto oro srautas
PLIUS".
Kepimo rezultatai prasti,
kai naudojama funkcija
Karšto oro srautas PLIUS.
Nepripildėte įdubos vande‐ Žr. skyrių „Funkcijos aktyvi‐
niu.
nimas Karšto oro srautas
PLIUS".
Norite suaktyvinti karšto
oro srauto funkciją, bet
šviečia papildomų garų
mygtuko indikatorius.
Veikia karšto oro srauto
PLIUS funkcija.
Norite suaktyvinti valymo
funkciją, bet ekrane rodo‐
ma "C4".
Įspaustas mygtukas „Plus
Steam“.
Dar kartą paspauskite
mygtuką „Plus Steam“.
Neverda vanduo ertmės
įduboje.
Per žema temperatūra.
Nustatykite bent 110 °C
temperatūrą.
Žr. skyrių „Patarimai“.
Iš ertmės įdubos teka van‐
duo.
Ertmės įduboje per daug
vandens.
Išjunkite orkaitę ir įsitikinki‐
te, kad prietaisas atvėso.
Iššluostykite vandenį
šluoste ar kempine. Į ert‐
mės įdubą pripilkite tinka‐
mą kiekį vandens. Žr. kon‐
kretų procesą.
Paspauskite papildomų
garų mygtuką , kad iš‐
jungtumėte karšto oro
srauto PLIUS funkciją.
36
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
Įjungtas demonstracinis re‐ 1. Išjunkite orkaitę.
žimas.
2. Paspauskite ir laikykite
nuspaudę mygtuką .
3. Pradės mirksėti pirmas
skaičius ekrane ir indi‐
katorius Demo.
4. Įveskite kodą 2468 pa‐
spausdami mygtukus
arba
vertėms
pakeisti ir spauskite
, kad patvirtintumė‐
te.
5. Pradės mirksėti kitas
skaičius.
6. Demo režimas išsijun‐
gia, kai patvirtinate pa‐
skutinį skaičių ir kodas
yra teisingas.
12.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio
rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo
orkaitės vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninės priežiūros centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
13. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
LIETUVIŲ
37
13.1 Įrengimas balduose
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
523
20
13.2 Prietaiso tvirtinimas prie
spintelės
A
B
13.3 Elektros įrengimas
Gamintojas nėra atsakingas,
jeigu Jūs nesiimate saugos
skyriuose nurodytų saugos
priemonių.
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu
ir kištuku.
13.4 Kabelis
Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
38
www.electrolux.com
Bendrajai galiai tinkamas kabelio
skerspjūvis nurodytas techninių
duomenų plokštelėje. Taip pat lentelėje
nurodyta:
Bendroji galia (W) Kabelio skerspjū‐
vis (mm²)
1 380 – didžiau‐
sias
3 x 0.75
2 300 – didžiau‐
sias
3x1
Bendroji galia (W) Kabelio skerspjū‐
vis (mm²)
3 680 – didžiau‐
sias
3 x 1.5
Įžeminimo laidas (žalias / geltonas
kabelis) turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir
neutralų kabelius (mėlyną ir rudą
kabelius).
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOC5654ANX
Energijos efektyvumo indeksas
81.2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant įprastu režimu
0.93 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant ventiliatoriaus režimu
0.69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
72 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
34.2 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada
turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai
pritvirtintas savo vietoje.
14.2 Energijos taupymas
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Orkaitėje yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra
tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia.
Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje likusio
karščio patiekalas ir toliau keps.
LIETUVIŲ
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Kai vienu kartu ruošiate kelis patiekalus,
darykite kuo trumpesnes pertraukėles
tarp kepimų.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su trukme
arba pabaigos laiku ir maisto gaminimo
trukmė yra ilgesnė nei 30 minučių, tada
kaitinimo elementai automatiškai
išsijungia anksčiau.
39
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Ruošdami maistą išjunkite apšvietimą.
Įjunkite jį tik tada, kai jo reikia.
Drėgnas Karštas Oras
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu.
Kai naudojate šią funkciją, lemputė
automatiškai išsijungia po 30 sekundžių.
Vėl galite įjungti lemputę, bet taip
sumažės numatomas energijos
taupymas.
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
867347757-A-242018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement