Electrolux CKB300V User manual
CKB300V
CKB300X
SV
Inbyggnadsugn
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................7
4. KONTROLLPANELEN........................................................................................7
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING......................................................................... 8
6. DAGLIG ANVÄNDNING..................................................................................... 8
7. KLOCKFUNKTIONER........................................................................................ 9
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR....................................................................... 11
9. TILLVALSFUNKTIONER.................................................................................. 11
10. TRICKS OCH TIPS.........................................................................................12
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 21
12. FELSÖKNING.................................................................................................24
13. INSTALLATION.............................................................................................. 25
14. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 27
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
•
•
Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
•
•
•
•
•
•
•
5
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
ugnsbotten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig
är stängd när apparaten är i drift.
Värme och fukt kan byggas upp
6
www.electrolux.com
bakom en stängd dörr/lucka och
orsaka efterföljande skador på
apparaten, bostaden eller golvet.
Stäng inte luckan förrän apparaten
har svalnat helt efter användning.
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
2.5 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•
•
•
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.6 Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.7 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
SVENSKA
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1 2 3
4
5
6
7
5
8
4
12
3
9
2
1
10
11
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Strömlampa/symbol
Display
Kontrollvred (för temperaturen)
Temperaturindikator/symbol
Värmeelement
Lampa
Fläkt
Ugnsutrymmets upphöjning - Aqua
rengöringsbehållare
11 Ugnsstege, löstagbar
12 Ugnsnivåer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.2 Tillbehör
•
•
•
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Långpanna
•
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Patisseriplåt
För småfranskor, kringlor och
småkakor.
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Knappar
Sensorfält/knapp
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
KLOCKA
Ställa in en klockfunktion.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
4.2 Display
A
B
C
A. Klockfunktioner
B. Timer
C. Klockfunktion
7
8
www.electrolux.com
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet
"Klockfunktioner" för att
ställa in tiden.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.2 Förvärmning
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
innan du använder den första gången.
1. Ställ in funktionen .Ställ in maximal
temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Ställ in funktionen . Ställ in
maximal temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
5. Ställ in funktionen . Ställ in
maximal temperatur.
6. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
7. Stäng av ugnen och låt den svalna.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Se till att
ventilationen är tillräcklig i rummet.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Ugnsfunk‐
tion
6.1 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
Belysning
6.2 Ställa in en värmefunktion
1. Vrid vredet för värmefunktioner för att
välja en värmefunktion.
2. Vrid på kontrollvredet för att välja
temperatur.
Lampan tänds när ugnen är igång.
3. Vrid vredet för värmefunktioner till
Off-läge (Av) för att stänga av ugnen.
6.3 Uppvärmningsfunktioner
Ugnsfunk‐
tion
Program
Ugnen är avstängd.
Avstängt läge
Varmluft
Program
För att tända lampan
utan att använda en till‐
agningsfunktion.
För att baka på upp till
tre hyllpositioner samti‐
digt och för att torka
mat.
Ställ in på 20 - 40 °C
lägre än för Över-under‐
värme.
SVENSKA
Ugnsfunk‐
tion
Baka med
ånga
Undervärme
Ugnsfunk‐
tion
Program
Denna funktionen är för
att spara energi under
tillagningen. För matlag‐
ningsinstruktioner, se
kapitlet "Råd och Tips"
Baka med ånga. Ugns‐
luckan ska hållas
stängd under tillagning‐
en så att funktionen inte
avbryts och att ugnen
fungerar med högsta
möjliga energieffektivi‐
tet. När du använder
den här funktionen kan
temperaturen i ugnen
skilja sig från inställd
temperatur. Värmeef‐
fekten kan vara reduce‐
rad. För allmänna ener‐
gibesparingsrekommen‐
dationer hänvisas till ka‐
pitel "Energieffektivitet",
Energibesparing.Denna
funktion användes för
att följa energieffektivi‐
tetsklassen enligt EN
60350-1.
9
Program
För att grilla tunna mat‐
varor och rosta bröd.
Min Grill
Max Grill
För grillning av tunna
livsmedel i stora mäng‐
der och för rostning av
bröd.
För stekning på en
ugnsnivå av större
Varmluftsgrill‐ stycken kött eller fågel
med ben. För att bryna
ning
och göra gratänger.
Pizza/Paj
För att tillaga pizza. För
att bryna ordentligt och
få en knaprig botten.
För bakning och stek‐
ning på en ugnsnivå.
Över-under‐ Se kapitlet "Skötsel och
värme (Över-/ rengöring" för mer infor‐
mation om: Aqua Clean
Undervär‐
me) / Aqua
Clean
För bakning av kakor
med knaprig botten och
för att torka mat.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Program
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av.
TIDSFÖRDRÖJ‐
NING
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
SIGNALUR
För att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion
påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan stäl‐
la in SIGNALURET när som helst, även om produkten
är avstängd.
10
www.electrolux.com
7.2 Ställa klockan. Ändra tiden
Du måste ställa klockan innan du kan
använda ugnen.
7.5 Ställa in
TIDSFÖRDRÖJNING
blinkar när du ansluter ugnen till
eluttaget, när det varit ett strömavbrott
eller när klockan inte är inställd.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
eller
för att ställa in rätt
Tryck på
tid.
Efter cirka 5 sekunder slutar
blinkningarna och klockan visar den
inställda tiden.
För att ändra tiden, tryck på
upprepade gånger tills
börjar blinka.
7.3 Ställa in KOKTID
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
3. Tryck på
eller
KOKTIDEN.
Displayen visar
för att ställa in
.
4. En ljudsignal hörs och
blinkar när
sluttiden uppnåtts. Produkten stängs
av automatiskt.
5. Tryck på valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
eller
3. Tryck på
KOKTIDEN.
4. Tryck på
för att ställa in
.
5. Tryck på
eller
SLUTTIDEN.
för att ställa in
6. Tryck på
för att bekräfta.
Produkten sätts på automatiskt senare,
är igång under den inställda KOKTIDEN
och stoppar vid SLUTTIDEN. När tiden
har uppnåtts hörs en ljudsignal.
7. Produkten stängs av automatiskt.
Tryck på valfri knapp för att stänga
av signalen.
8. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
7.6 Ställa in SIGNALUR
1. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
flera gånger tills
2. Tryck på
börjar blinkar.
eller
för att ställa in
2. Tryck på
önskad tid.
Signaluret startar automatiskt efter fem
sekunder.
3. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på valfri knapp för att
stänga av ljudsignalen.
4. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
3. Tryck på
tiden.
7.7 Avbryta klockfunktionerna
7.4 Ställa in SLUTTID
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
Displayen visar
eller
för att ställa in
.
4. En ljudsignal hörs och
blinkar när
sluttiden uppnåtts. Produkten stängs
av automatiskt.
5. Tryck på valfri knapp för att stänga
av signalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
1. Tryck flera gånger på
tills önskad
funktionslampa börjar blinka.
2. Tryck på och håll in .
Klockfunktionen släcks inom några
sekunder.
SVENSKA
11
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Sätta in tillbehör
Galler:
Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan /djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Långpanna/ Djup form:
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
Skjut in långpannan /djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.
9. TILLVALSFUNKTIONER
9.1 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
9.2 Säkerhetstermostat
Om ugnen inte fungerar som den ska
eller om det finns felaktiga komponenter,
kan en farlig överhettning uppstå. För att
förhindra detta har ugnen en
säkerhetstermostat som stänger av
strömtillförseln. Ugnen sätts på igen
automatiskt när temperaturen sjunker.
12
www.electrolux.com
10. TRICKS OCH TIPS
Baka kakor
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den
inställda tillagningstiden har gått.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Om du använder två bakplåtar samtidigt,
se till att det finns en ledig falsnivå
mellan dem.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
Tillagning av kött och fisk
Använd en djup form för mat med fett i
för att förhindra stänk som inte går att ta
bort.
10.1
Tillagningsrekommendationer
Ugnen har fem hyllnivåer.
Räkna hyllnivåerna nedifrån, från ugnens
botten.
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellen nedan ger standardinställningar
för temperatur, tillagningstid och hyllnivå.
Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
Ugnen har ett specialsystem som gör att
luften cirkulerar och återanvänder ångan.
Med det här systemet kan man tillaga i
ånga, vilket gör att maten saftig inuti och
krispig på utsidan. Detta minskar såväl
tillagningstiden som energiförbrukningen.
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.
För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla lite
vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
Tillagningstider
Tillagningstiderna beror på vilken typ av
mat som ska tillagas samt dess
konsistens och volym.
I början rekommenderar vi att man
övervakafar maten under tillagningen.
Hitta de bästa inställningarna (värme,
tillagningstid, etc.) för dina kokkärl,
recept och volymer när du använder
produkten.
10.2 Bakning och stekning
Kakor
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Tempera‐
tur (°C)
Varmluft
Tid (min)
Kommen‐
tar
Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
Recept
170
där visp‐
ning ingår
2
160
3 (2 och
4)
45 - 60
I en kak‐
form
Mördeg
170
2
160
3 (2 och
4)
20 - 30
I en kak‐
form
Cheese‐
cake
170
1
165
2
60 - 80
I en kak‐
form (dia‐
meter 26
cm)
SVENSKA
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
13
Kommen‐
tar
Tempera‐
tur (°C)
Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
Äppelka‐
ka1)
170
2
160
2 (vänster 80 - 100
+ höger)
I två kak‐
formar (20
cm) på ett
galler
Strudel
175
3
150
2
På en bak‐
plåt
Syltpaj
170
2
165
2 (vänster 30 - 40
+ höger)
I en kak‐
form (dia‐
meter 26
cm)
Sockerka‐ 170
ka
2
160
2
50 - 60
I en kak‐
form (dia‐
meter 26
cm)
Julkaka /
Rik frukt
kaka1)
160
2
150
2
90 - 120
I en kak‐
form (dia‐
meter 20
cm)
Russinka‐ 175
ka1)
1
160
2
50 - 60
I en bröd‐
form
Muffins en nivå
170
3
140 - 150
3
20 - 30
På en bak‐
plåt
Muffins två nivåer
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en bak‐
plåt
Muffins tre nivåer
-
-
140 - 150
1, 3 och 5 30 - 45
På en bak‐
plåt
Skorpor/
140
kakor - en
nivå
3
140 - 150
3
30 - 35
På en bak‐
plåt
Skorpor/
kakor - två
nivåer
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en bak‐
plåt
Skorpor/
kakor - tre
nivåer
-
140 - 150
1, 3 och 5 35 - 45
På en bak‐
plåt
Maränger
- en nivå
3
120
3
På en bak‐
plåt
120
60 - 80
80 - 100
14
www.electrolux.com
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Tempera‐
tur (°C)
Maränger - två nivå‐
er1)
Varmluft
Tid (min)
Kommen‐
tar
Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
-
120
2 och 4
80 - 100
På en bak‐
plåt
190
3
190
3
12 - 20
På en bak‐
plåt
Eclair - en 190
nivå
3
170
3
25 - 35
På en bak‐
plåt
Eclair två nivåer
-
-
170
2 och 4
35 - 45
På en bak‐
plåt
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
I en kak‐
form (dia‐
meter 20
cm)
Fruktkaka 160
1
150
2
110 - 120
I en kak‐
form (dia‐
meter 24
cm)
Tårtbotten 170
1
160
2 (vänster 50 - 60
+ höger)
Bullar1)
I en kak‐
form (dia‐
meter 20
cm)
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Bröd och pizza
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Fransk‐
bröd1)
190
1
190
Rågbröd
190
1
Småfrans‐ 190
ka 1)
Pizza1)
Varmluft
Tid (min)
Kommen‐
tar
1
60 - 70
1 - 2 bröd,
500 g per
bröd
180
1
30 - 45
I en bröd‐
form
2
180
2 (2 och 4) 25 - 40
6-8
stycken på
en bakplåt
1
230 - 250
1
På en
bakplåt el‐
ler en djup
form
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
230 - 250
10 - 20
SVENSKA
Livsme‐
del
Scones1)
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommen‐
tar
10 - 20
På en
bakplåt
Tid (min)
Kommen‐
tar
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
200
3
190
3
15
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Pajdeg
200
2
180
2
40 - 50
I en form
Vegetarisk 200
paj
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiches1) 180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Cannello‐
ni1)
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Tid (min)
Kommen‐
tar
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
180 - 190
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Kött
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På ett gal‐
ler
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På ett gal‐
ler
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På ett gal‐
ler
Engelsk
rostbiff,
röd inuti
210
2
200
2
50 - 60
På ett gal‐
ler
Engelsk
rostbiff,
lite röd in‐
uti
210
2
200
2
60 - 70
På ett gal‐
ler
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
16
www.electrolux.com
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommen‐
tar
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
Engelsk
210
rostbiff,
inte röd in‐
uti
2
200
2
70 - 75
På ett gal‐
ler
Fläskbog
180
2
170
2
120 - 150
Med svål
Fläsklägg
180
2
160
2
100 - 120
2 st
Lamm
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i
bitar
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i
bitar
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Tid (min)
Kommen‐
tar
Fisk
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax 190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
Tempera‐ Ugnsnivå Tempera‐ Ugnsnivå
tur (°C)
tur (°C)
10.3 Min Grill
Ställ in högsta temperaturen.
Förvärm ugnen i 3 minuter.
Använd den fjärde hyllpositionen.
Livsmedel
Mängd
Tid (min)
Antal
Vikt (kg)
1:a sidan
2:a sidan
Filéer
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Biffstek
4
0.6
10 - 12
6-8
Korv
8
-
12 - 15
10 - 12
SVENSKA
Livsmedel
Mängd
Tid (min)
Antal
Vikt (kg)
1:a sidan
2:a sidan
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Kyckling (delad i 2 delar) 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab
4
-
10 - 15
10 - 12
Kycklingbröst
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburgare
6
0.6
20 - 30
-
Fiskfilé
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Varma smörgåsar
4-6
-
5-7
-
Rostat bröd
4-6
-
2-4
2-3
Fläskkotletter
10.4 Varmluftsgrillning
Använd första eller andra hyllnivån.
Nötkött
Förvärm ugnen.
För att beräkna stektiden multiplicerar
man tiden som anges i tabellen nedan
med centimeter av filéens tjocklek.
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Engelsk
rostbiff eller
filé, röd
190 - 200
5-6
Engelsk
180 - 190
rostbiff eller
filé, medium
6-8
Engelsk
rostbiff eller
filé, välstekt
8 - 10
170 - 180
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Köttfärslim‐
pa, 0,75 - 1
kg
160 - 170
50 - 60
Fläsklägg
(förkokt).
0,75 - 1 kg
150 - 170
90 - 120
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Kalvstek 1
kg
160 - 180
90 - 120
Kalvstek,
1,5 - 2 kg
160 - 180
120 - 150
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Lammstek
150 - 170
med ben,
lammstek, 1
- 1,5 kg
100 - 120
Lammsadel, 160 - 180
1 - 1,5 kg
40 - 60
Kalv
Lamm
Livsmedel
Fläsk
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Skinkstek,
bog, 1 - 1,5
kg
160 - 180
90 - 120
Kotlett, rev‐ 170 - 180
bensspjäll, 1
- 1,5 kg
60 - 90
17
18
www.electrolux.com
Fågel
Tid (min)
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Kyckling i bi‐ 200 - 220
tar, 0,2 0,25 kg var‐
dera
30 - 50
Kalkon, 2,5 - 160 - 180
3,5 kg
120 - 150
Kalkon, 4 - 6 140 - 160
kg
150 - 240
Halv kyck‐
ling, 0,4 0,5 kg var‐
dera
35 - 50
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
190 - 210
Hel kyckling, 190 - 210
1 - 1,5 kg
50 - 70
Anka, 1,5 2 kg
180 - 200
80 - 100
Gås, 3,5 - 5
kg
160 - 180
120 - 180
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Hel fisk, 1 1,5 kg
210 - 220
40 - 60
10.5 Baka med ånga
För bästa resultat ska du
följa förslagen som listas i
tabellen nedan.
Livsmedel
Tillbehör
Temperatur
(°C)
Ugnsnivå
Tid (min)
Bullar, 12
stycken
långpanna eller djup
form
175
3
40 - 50
Bullar, 9 styck‐
en
långpanna eller djup
form
180
2
35 - 45
Fryst pizza,
0,35 kg
galler
180
2
45 - 55
Rulltårta
långpanna eller djup
form
170
2
30 - 40
Brownie
långpanna eller djup
form
170
2
45 - 50
Soufflé, 6
stycken
keramiska ramekiner på 190
galler
3
45 - 55
Sockerkaksbot‐ flan-form på galler
ten
180
2
35 - 45
Viktoriakaka
gratängform på galler
170
2
35 - 50
Pocherad fisk,
0,3 kg
långpanna eller djup
form
180
2
35 - 45
Hel fisk, 0,2 kg
långpanna eller djup
form
180
3
25 - 35
Fiskfilé, 0,3 kg
pizzaform på galler
170
3
30 - 40
SVENSKA
Livsmedel
Tillbehör
Temperatur
(°C)
Ugnsnivå
Tid (min)
Kokt kött, 0,25
kg
långpanna eller djup
form
180
3
35 - 45
Shashlik, 0,5
kg
långpanna eller djup
form
180
3
40 - 50
Cookies, 16
stycken
långpanna eller djup
form
150
2
30 - 45
Macaroons, 20 långpanna eller djup
stycken
form
180
2
45 - 55
Muffins, 12
stycken
långpanna eller djup
form
170
2
30 - 40
Paj, 16 stycken långpanna eller djup
form
170
2
35 - 45
Kakor, 20
stycken
långpanna eller djup
form
150
2
40 - 50
Tartletter, 8
stycken
långpanna eller djup
form
170
2
30 - 40
Kokta grönsa‐
ker, 0,4 kg
långpanna eller djup
form
180
2
35 - 45
Vegetarisk
omelett
pizzaform på galler
180
3
35 - 45
180
4
35 - 45
Grönsaker, me‐ långpanna eller djup
delhavsstil, 0,7 form
kg
10.6 Torkning - Varmluft
Täck smorda plåtar med bakplåtspapper.
svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt det
Grönsaker
För en plåt, använd tredje hyllpositionen.
För två plåtar, använd den första och den fjärde hyllpositionen.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
6-8
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
Champinjoner
50 - 60
6-8
19
20
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Örter
40 - 50
2-3
Frukt
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Ugnsnivå
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
10.7 Information till
provanstalter
Tester enligt IEC 60350-1.
Livsme‐
del
Funktion
Tillbe‐
hör
Ugns‐ Tem‐
nivå
pera‐
tur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Små
bakverk
Över-un‐
dervärme
Bakplåt
3
170
20 - 30
Lägg 20 små ka‐
kor på en bak‐
plåt.
Små
bakverk
Varmluft /
Bakplåt
Varmluftstil‐
lagning
3
150 160
20 - 35
Lägg 20 små ka‐
kor på en bak‐
plåt.
Små
bakverk
Varmluft /
Bakplåt
Varmluftstil‐
lagning
2 och
4
150 160
20 - 35
Lägg 20 små ka‐
kor på en bak‐
plåt.
Galler
2
180
70 - 90
Använd 2 formar
(diameter 20 cm)
som står diago‐
nalt.
Äppelpaj Varmluft /
Galler
Varmluftstil‐
lagning
2
160
70 - 90
Använd 2 formar
(diameter 20 cm)
som står diago‐
nalt.
Socker‐
kaka
utan fett
2
170
40 - 50
Använd en kak‐
form (26 cm i
diameter).
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Äppelpaj Över-un‐
dervärme
Över-un‐
dervärme
Galler
SVENSKA
Livsme‐
del
Funktion
Socker‐
kaka
utan fett
Ugns‐ Tem‐
nivå
pera‐
tur
(°C)
Tid (min)
Kommentar
Varmluft /
Galler
Varmluftstil‐
lagning
2
160
40 - 50
Använd en kak‐
form (26 cm i
diameter).
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Socker‐
kaka
utan fett
Varmluft /
Galler
Varmluftstil‐
lagning
2 och
4
160
40 - 60
Använd en kak‐
form (26 cm i
diameter). Dia‐
gonalt placerad.
Förvärm ugnen i
10 minuter.
Mördeg‐
skakor
Varmluft /
Bakplåt
Varmluftstil‐
lagning
3
140 150
20 - 40
-
Mördeg‐
skakor
Varmluft /
Bakplåt
Varmluftstil‐
lagning
2 och
4
140 150
25 - 45
-
Mördeg‐
skakor
Över-un‐
dervärme
Bakplåt
3
140 150
25 - 45
-
Rostat
bröd
4 - 6 bi‐
tar
Min Grill
Galler
4
max.
2 - 3 minuter Förvärm ugnen i
första sidan, 2 3 minuter.
- 3 minuter
andra sidan
Galler
4
och lång‐
panna
max.
20 - 30
Hambur‐ Min Grill
gare av
nötkött
6 bitar,
0,6 kg
Tillbe‐
hör
21
Placera gallret
på den fjärde ni‐
vån och långpan‐
nan på den tred‐
je ugnsnivån.
Vänd maten efter
halva tillagnings‐
tiden.
Förvärm ugnen i
3 minuter.
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Anmärkningar om
rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en
mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
22
www.electrolux.com
Rengör ugnen efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel. Diska inte
tillbehören i diskmaskin.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig när du
avlägsnar ugnsstegarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör med non
stick-beläggning. Det kan skada ytan.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
Fukt kan kondensera i ugnen eller på
ugnsluckans glas. För att minska
kondensen kan du låta ugnen vara på i
10 minuter före tillagning.Torka bort
fuktigheten från ugnsutrymmet efter varje
användning.
1
2
11.2 Ugnar i rostfritt stål eller
aluminium
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.
Rengör ugnsluckan endast med en fuktig
trasa eller svamp. Torka med en mjuk
trasa.
11.5 Aqua Clean
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring
eftersom de kan skada ugnens ytor.
Rengör ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
11.3 Rengöring av luckans
packning
Kontrollera ugnsluckans packning med
jämna mellanrum. Ugnsluckans packning
är den som omger ugnens öppning.
Använd inte ugnen om denna
dörrpackning är skadad. Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad.
För rengöring av luckans packning, se
allmän information om rengöring.
11.4 Ta bort ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
Den här rengöringsproceduren använder
fukt för att ta bort fett och matpartiklar
från ugnen.
1. Häll 200 ml vatten i ugnutrymmets
botten.
2.
3.
4.
5.
6.
Ställ in funktionen: .
Ställ in temperaturen till 90 °C.
Låt ugnen vara igång i 30 minuter.
Stäng av ugnen och låt den svalna.
När ugnen har svalnat, rengör den
med en mjuk trasa.
VARNING!
Se till att ugnen är kall
innan du rör den. Det
finns risk för att du
bränner dig.
SVENSKA
11.6 Ugnstak
VARNING!
Inaktivera produkten innan
du tar bort värmeelementet.
Se till att ugnen har svalnat.
Det finns risk för att du
bränna dig.
23
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte ugnen utan
glaspanelen.
1. Öppna luckan helt och håll i båda
gångjärnen.
Ta ut ugnsstegarna.
Du kan ta bort värmeelementet för att
göra det enklare att rengöra ugnstaket.
1. Ta bort skruven som håller fast
värmeelementet. Använd en
skruvmejsel första gången.
2. Lyft och vrid spakarna helt på båda
gångjärnen
2. Dra försiktigt värmeelementet nedåt.
3. Rengör ugnstaket med en mjuk trasa
och en lösning av varmt vatten och
diskmedel och låt det torka.
Sätt tillbaka värmeelementet i omvänd
ordning.
Sätt i ugnsstegarna.
VARNING!
Se till att värmeelementet är
korrekt installerat och inte
faller ned.
11.7 Demontering och
montering av luckan
Ugnsluckan har två glasrutor. Du kan ta
bort ugnsluckan och de inre glasrutorna
för rengöring. Läs hela instruktionerna
"Ta bort och installera luckan" innan du
tar bort glasskivorna.
Ugnsluckan kan stängas om
du försöker ta bort glasrutan
innan du tar bort
ugnsluckan.
3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den
första öppna positionen. Lyft och dra
därefter framåt och ta bort luckan
från sin plats.
24
www.electrolux.com
noga. Diska inte glasskivorna i
diskmaskin.
När rengöringen är klar, sätt tillbaka
glasrutan och ugnsluckan.
Zonen med screentryck måste vara vänd
mot insidan av ugnsluckan. Efter
installationen måste du se till att ytan på
glasrutan med zonerna med
screenprinting inte är knottrig när du
vidrör den.
När det har installerats korrekt hörs ett
klick i lucklisten.
Se till att den inre glasrutan placeras
korrekt i sina skåror.
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en
stabil yta.
5. Ta tag i lucklisten (B) på båda
sidorna av luckans övre kant och
tryck inåt för att frigöra klämlåset.
A
11.8 Byte av lampan
2
B
1
6. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
7. Håll i glasrutan i övre kanten och dra
försiktigt ut den. Se till att glasrutorna
glider i skårorna hela vägen ut.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket
varm.
1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med
en trasa för att förhindra att
fett ska komma på lampan.
Baklampan
8. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutorna
12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
SVENSKA
25
12.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
Displayen visar "12.00".
Det har varit strömavbrott.
12.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Ställ klockan.
Information som kundtjänst behöver finns
på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
26
www.electrolux.com
13.1 Inbyggd
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
523
20
13.2 Montering i skåp
13.3 Elektrisk installation
A
B
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlen om säkerheten inte
följs.
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
13.4 Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
SVENSKA
För kabeldelen, se den totala effekten
(på märkplåten) och tabellen. Se även
tabellen:
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
27
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå
och brun kabel).
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
CKB300V
CKB300X
Energiindex
95.3
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/
undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.81 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
CKB300V
29.1 kg
CKB300X
29.1 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
14.2 Energibesparing
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
28
www.electrolux.com
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Baka med ånga
För att spara energi under tillagningen.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
29
30
www.electrolux.com
SVENSKA
31
867348384-A-502018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement