Progress | PBD35101X | User manual | Progress PBD35101X Handleiding

Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Stoomoven
Four vapeur
PBD35101X
2 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
2
Veiligheidsvoorschriften
3
Beschrijving van het product
6
Voordat u het apparaat voor de eerste 7
keer gebruikt
Dagelijks gebruik
7
Klokfuncties
10
Gebruik van de accessoires
Extra functies
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Energiezuinigheid
11
15
15
29
33
34
36
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een
verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt
te worden gehouden, mits ze voortdurend onder toezicht
staan.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het
op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Progress 3
•
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat
installeren en de kabel vervangen.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient op
te passen dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of
kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de
stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de
lamp vervangt om elektrische schokken te voorkomen.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe
metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken,
deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak,
waardoor het glas zou kunnen breken.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon
deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
Om de inschuifrails te verwijderen trekt u eerst de voorkant
van de inschuifrail en dan de achterkant uit de zijwanden.
Installeer de inschuifrails in de omgekeerde volgorde.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Trek het apparaat nooit aan de
handgreep van zijn plaats.
4 Progress
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Installeer het apparaat op een veilige
en geschikte plaats die aan alle
installatie-eisen voldoet.
• Het apparaat is uitgerust met een
elektrisch koelsysteem. Het heeft
elektrische stroom nodig.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren door
onze Klantenservice.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat,
met name niet als deze heet is.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten
uit de houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel, brandwonden,
elektrische schokken of een
explosie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na
gebruik uit.
• Wees voorzichtig met het openen van
de deur van het apparaat als het
apparaat aan staat. Er kan hete lucht
ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Oefen geen kracht uit op een
geopende deur.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Open de deur van het apparaat
voorzichtig. Als u alcoholische
toevoegingen gebruikt, kan er alcoholluchtmengsel ontstaan.
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
Progress 5
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
• Om schade of verkleuring van het
email te voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere
voorwerpen direct op de bodem
van het apparaat.
– leg geen aluminiumfolie op de
bodem van de ruimte in het
apparaat.
– plaats geen water direct in het hete
apparaat.
– haal vochthoudende schotels en
eten uit het apparaat als u klaar
bent met koken.
– wees voorzichtig bij het verwijderen
of bevestigen van accessoires.
• Verkleuring van het email of roestvrij
staal is niet van invloed op de werking
van het apparaat.
• Gebruik een diepe pan voor vochtige
taarten. Fruitsappen kunnen
permanente vlekken maken.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
• Alle bereidingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten ovendeur.
• Als het apparaat achter een
meubelpaneel gemonteerd is (bijv. een
deur), zorg er dan voor dat de deur
nooit gesloten is als het apparaat in
werking is. Warmte en vocht kunnen
achter een gesloten meubelpaneel
ophopen en schade aan het apparaat,
de behuizing of de vloer veroorzaken.
Sluit het meubelpaneel niet tot het
apparaat volledig afgekoeld is na
gebruik.
Bereiding met stoom
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brandwonden en schade
aan het apparaat.
• Vrijgekomen stoom kan brandwonden
veroorzaken:
– De deur van het apparaat niet
openen tijdens de bereiding met
stoom.
– De deur van het apparaat
voorzichtig openen na de bereiding
met stoom.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel, brand en schade
aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. Er bestaat een risico dat de
glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem
contact op met een erkend
servicecentrum.
• Wees voorzichtig als u de deur van het
apparaat verwijdert. De deur is zwaar!
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• Raadpleeg, als u een ovenspray
gebruikt, eerst de aanwijzingen op de
verpakking.
• Reinig niet het katalytisch email (indien
van toepassing) met een
schoonmaakmiddel.
Binnenverlichting
WAARSCHUWING! Gevaar
voor elektrische schokken.
• Het type gloeilampje of halogeenlampje
dat voor dit apparaat wordt gebruikt, is
alleen geschikt voor huishoudelijke
apparaten. Gebruik deze niet voor
andere doeleinden.
• Voordat u het lampje vervangt, dient u
de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
6 Progress
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat
af en gooi het weg.
• Verwijder de deurvergrendeling om te
voorkomen dat kinderen of huisdieren
binnen in het apparaat vast komen te
zitten.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Algemeen overzicht
1 2 3
4
5
6
7
8
9
16
5
15
4
10
3
11
2
1
14
13
12
Accessoires
• Bakrooster
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
• Combi schaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Bedieningspaneel
Knop voor verwarmingsfuncties
Power lamp/symbool
Scherm
Regelknop (voor de temperatuur)
Temperatuurindicator / symbool
Indicatielampje waterreservoir
Waterreservoir
Verwarmingselement
Lampje
Ventilator
Verwijderbare inschuifrail
Afvoerpijp
Waterafvoerklep
Roosterhoogtes
Stoomtoevoer
Voor gebak en koekjes. Voor braden
en roosteren of als pan om vet op te
vangen
Progress 7
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Raadpleeg voor het instellen
van de dagtijd het hoofdstuk
"Klokfuncties".
Eerste reiniging
Verwijder all accessoires en verwijderbare
inschuifrails uit de oven.
Zie het hoofdstuk 'Onderhoud
en reiniging'.
Reinig de oven en accessoires voor het
eerste gebruik.
Zet de accessoires en verwijderbare
inschuifrails terug in de beginstand.
Voorverwarmen
Warm de lege oven voor het eerste
gebruik voor.
1. Stel de functie
in.Stel de maximale
temperatuur in.
2. Laat het apparaat een uur werken.
3. Stel de functie
. Stel de maximale
temperatuur in.
4. Laat de oven 15 minuten werken.
5. Stel de functie
. Stel de maximale
temperatuur in.
6. Laat de oven 15 minuten werken.
7. Zet de oven uit en laat deze afkoelen.
Accessoires kunnen heter worden dan
normaal. De oven kan een vreemde geur
en rook afgeven. Zorg dat er voldoende
luchtcirculatie in de ruimte is.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Verwarmingsfuncties
Ovenfunctie
De oven staat uit.
Verzonken knoppen
Om het apparaat te bedienen, moet u de
bedieningsknop indrukken. De knop komt
dan naar buiten.
Een verwarmingsfunctie
instellen
1. Draai aan de knop van de
verwarmingsfuncties om een
verwarmingsfunctie te selecteren.
2. Draai aan de regelknop om de
temperatuur te kiezen.
Het lampje gaat aan wanneer de oven in
werking is.
3. Om de oven uit te schakelen, draait u
de knop voor de verwarmingsfuncties
naar de uitstand.
Applicatie
Uit-stand
Binnenver‐
lichting
Multi hete‐
lucht + stoom
Het lampje activeren zon‐
der een bereidingsfunc‐
tie.
Om gerechten te stomen.
Gebruik deze functie om
de duur van de kooktijd
te verminderen en om de
vitaminen en voedings‐
stoffen te conserveren.
Selecteer de functie en
stel de temperatuur in
tussen 130 °C en 230 °C.
8 Progress
Ovenfunctie
Hetelucht
(vochtig)
Onderwarmte
Ovenfunctie
Applicatie
Deze functie is ontwor‐
pen om tijdens de berei‐
ding energie te besparen.
Zie 'Hints and tips' hoofd‐
stuk Hetelucht (vochtig)
voor bereidingsinstruc‐
ties. De ovendeur dient
tijdens de bereiding ge‐
sloten te zijn zodat de
functie niet wordt onder‐
broken en om ervoor te
zorgen dat de oven werkt
op de hoogst mogelijke
energie-efficiëntie. Bij het
gebruik van deze functie
kan de temparatuur in de
ruimte verschillen van de
ingestelde temperatuur.
Het verwarmingsvermo‐
gen kan worden vermin‐
derd. Zie voor algemene
energiebesparingsaanbe‐
velingen 'Energie-effi‐
ciëntie' hoofdstuk Ener‐
giebesparing.Deze func‐
tie werd gebruik om te
voldoen aan de energieefficiëntieklasse volgens
EN 60350-1.
Hetelucht
Om op max. 3 rekstan‐
den tegelijk te bakken en
voedsel te drogen.
Stel de temperatuur 20 40 °C lager in dan voor
Boven + onderwarmte.
Circulatiegrill
Voor het braden van gro‐
tere stukken vlees of ge‐
vogelte met botten op
één niveau. Voor gratine‐
ren en bruinen.
Grill Intens
Pizza Hete‐
lucht
Boven + on‐
derwarmte
(Boven-/
Onderwarm‐
te)
Voor het bakken van
taarten met een knappe‐
rige bodem en het inma‐
ken van voedsel.
B
C
Voor het roosteren van
plat voedsel in grote hoe‐
veelheden en voor het
maken van toast.
Voor het bakken van piz‐
za. Voor intensieve brui‐
ning en een knapperige
bodem.
Voor het bakken en bra‐
den op een ovenniveau.
Display
A
Applicatie
A. Klokfuncties
B. Timer
C. Klokfunctie
Progress 9
Toetsen
Knop
Functie
Beschrijving
MIN
Om de tijd in te stellen.
KLOK
De klokfunctie instellen.
PLUS
Om de tijd in te stellen.
Bereiding met stoom
Gebruik alleen water. Gebruik
geen gefilterd
(gedemineraliseerd) of
gedistilleerd water. Gebruik
geen andere vloeistoffen.
Schenk geen ontvlambare of
alcoholische vloeistoffen in het
waterreservoir.
1. Stel de functie
in.
2. Druk op het deksel van het
waterreservoir om het reservoir te
openen.
3. Vul het waterreservoir met water tot
het indicatielampje dat aangeeft dat
het waterreservoir vol is, brandt.
De maximumcapaciteit van het
reservoir is 900 ml. Dit is voldoende
voor ongeveer 55 - 60 minuten
stomen.
4. Plaats het waterreservoir terug op zijn
oorspronkelijke plaats.
5. Stel de temperatuur in tussen de 130
en 230 °C.
Bereiding met stoom levert met dit
temperatuurbereik goede resultaten
op.
6. Leeg het waterreservoir wanneer u
klaar bent met stomen.
Wacht na elk gebruik van de stoomfunctie
ten minste 60 minuten om te voorkomen
dat er heet water uit de wateruitlaatklep
komt.
LET OP! Het apparaat wordt
zeer heet. Gevaar voor
brandwonden. Wees
voorzichtig als u de waterlade
ledigt.
Indicatielampje Reservoir leeg
Het indicatielampje
geeft aan dat het
reservoir leeg is en dat u dit bij moet
vullen.
Zie voor meer informatie 'Bereiden met
stoom'.
Indicatielampje m.b.t. vol
reservoir
Het indicatielampje
geeft aan dat de
oven gereed is voor bereiding met stoom.
Als u teveel water in het
reservoir giet, zal de
beveiligingsafvoer het onderin
de oven laten lopen.
Verwijder het water met een
spons of een doek.
Het waterreservoir leeg maken
LET OP! Zorg dat de oven is
afgekoeld voordat u begint met
het legen van het
waterreservoir.
1. Bereid de afvoerpijp (C) voor die in het
pakket met de gebruikershandleiding
is meegeleverd. Plaats connector (B)
op een van de uiteinden van de
afvoerpijp.
2. Plaats het tweede uiteinde van de
afvoerpijp (C) in een container. Plaats
deze container op een lagere plek dan
de afvoerklep (A).
10 Progress
4. Druk bij het legen van het
waterreservoir herhaaldelijk op de
connector.
Het water kan erin blijven nadat het
lampje Reservoir leeg
aan is.
Wacht tot er geen water meer uit de
waterafvoerklep komt.
5. Als er geen water meer stroomt, haalt
u de connector van de klep.
A
B
C
Gebruik het afvoerwater niet
om het stoomreservoir weer te
vullen.
3. Open de ovendeur en bevestig de
connector (B) op de afvoerklep (A).
KLOKFUNCTIES
Tabel met klokfuncties
Klokfunctie
Applicatie
DAGTIJD
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, wijzigen of con‐
troleren.
BEREIDINGS‐
DUUR
Instellen hoe lang het apparaat in werking is.
EINDE
Instellen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.
TIJDVERTRA‐
GING
Om de functies BEREIDINGSDUUR en EINDE te combine‐
ren.
KOOKWEKKER
Voor het instellen van een afteltijd. Deze functie heeft geen
invloed op de werking van het apparaat. U kunt de KOOK‐
WEKKER op elk gewenst moment instellen, ook als het appa‐
raat uit staat.
Tijd instellen. Tijd veranderen
U moet de tijd instellen voordat u de oven
bedient.
De aanduiding
knippert als u het
apparaat aansluit op het stopcontact, als
er een stroomstoring is geweest of als de
timer niet is ingesteld.
Druk op
stellen.
of
om de correcte tijd in te
Na ongeveer 5 seconden stopt het
knipperen en geeft de klok de ingestelde
tijd van de dag weer.
Druk om de dagtijd te wijzigen
herhaaldelijk op
totdat
begint te
knipperen.
De BEREIDINGSDUUR instellen
1. Stel een ovenfunctie en de
temperatuur in.
Progress 11
2. Blijf op
drukken totdat
begint te
knipperen.
3. Druk op
of
om de tijd voor de
BEREIDINGSDUUR in te stellen.
.
Op het display verschijnt
4. Wanneer de ingestelde tijd is
verstreken, knippert
en hoort u een
geluidssignaal. Het apparaat wordt
automatisch uitgeschakeld.
5. Druk op een willekeurige toets om het
geluidssignaal uit te zetten.
6. Draai de knop voor de ovenfuncties en
de knop voor de temperatuur naar de
uit-stand.
Het EINDE instellen
1. Stel een ovenfunctie en de
temperatuur in.
drukken totdat
begint te
2. Blijf op
knipperen.
3. Druk op
of
om de tijd in te
stellen.
.
Op het display verschijnt
4. Wanneer de ingestelde tijd is
verstreken, knippert
en hoort u een
geluidssignaal. Het apparaat wordt
automatisch uitgeschakeld.
5. Druk op een willekeurige toets om het
signaal uit te zetten.
6. Draai de knop voor de ovenfuncties en
de knop voor de temperatuur naar de
uit-stand.
De functie TIJDVERTRAGING
instellen
1. Stel een ovenfunctie en de
temperatuur in.
2. Blijf op
drukken totdat
knipperen.
begint te
3. Druk op
of
om de
BEREIDINGSDUUR in te stellen.
4. Druk op .
of
om de tijd voor
5. Druk op
EINDE in te stellen.
6. Druk op
om te bevestigen.
Het apparaat gaat later automatisch aan,
werkt voor de ingestelde
BEREIDINGSDUUR en stop aan op de
ingestelde EINDTIJD. Op de ingestelde
tijd, weerklinkt er een geluidssignaal.
7. Het apparaat wordt automatisch
uitgeschakeld. Druk op een
willekeurige toets om het signaal uit te
zetten.
8. Draai de knop voor de ovenfuncties en
de knop voor de temperatuur naar de
uit-stand.
De KOOKWEKKER instellen
1. Blijf op
drukken totdat
begint te
knipperen.
2. Druk op
or
om de gewenste tijd
in te stellen.
De KOOKWEKKER start automatisch na
vijf seconden.
3. Wanneer de ingestelde tijd voorbij is,
klinkt er een geluidssignaal. Druk op
een willekeurige toets om het
geluidssignaal uit te zetten.
4. Draai de knop voor de ovenfuncties en
de temperatuurknop naar de uit-stand.
De klokfuncties annuleren
1. Blijf op de
drukken tot het symbool
voor de benodigde ovenfunctie begint
te knipperen.
2. Houd
ingedrukt.
De klokfunctie gaat na een paar seconden
uit.
GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De accessoires plaatsen
Bakrooster:
12 Progress
Plaats het rooster tussen de
geleidestangen van de roostersteun en
zorg ervoor dat de pootjes omlaag staan.
Accessoires voor de bereiding
met stoom
De stoomaccessoires worden
niet met het apparaat
meegeleverd. Neem voor meer
informatie contact op met uw
plaatselijke leverancier.
De schaal voor bereiding met stoom
De schaal bestaat uit een glazen kom,
een deksel met een gat voor de
spuitmondslang (C) en een stalen grill om
de schaal op te zetten.
Diepe pan:
Glazen kom (A)
Schuif de diepe pan tussen de
geleidestangen van de roostersteun.
Deksel (B)
Bakrooster endiepe plaatsamen:
Plaats diepe plaat tussen de geleiders van
de inschuifrails en het bakrooster op de
geleiders erboven.
De spuitmond en spuitmondslang
Kleine inkepingen bovenaan
verhogen de veiligheid. Deze
inkepingen zorgen er ook voor
dat ze niet omkantelen. De
hoge rand rond het rooster
voorkomt dat het kookgerei van
het rooster afglijdt.
C
D
Progress 13
"C" is de spuitmondslang voor bereiding
met stoom, "D" is de spuitmond voor direct
stomen.
• Gebruik geen koude vloeistof in een
hete bakschaal.
Spuitmondslang (C)
• Gebruik de schaal niet op een hete
kookplaat.
Spuitmond wordt gebruikt voor direct
stomen in de schaal (D)
• Maak de schaal niet schoon met
schuurmiddelen, schuursponsjes en
schuurpoeders.
Stalen grill (E)
• Gebruik geen hete bakschalen op
koude / natte oppervlakken.
Bereiding met stoom in de
dieetschaal
Plaats de etenswaren op de stalen grill in
de schaal en doe de deksel erop.
1. Steek de spuitmondslang in de
speciale opening in de deksel van de
dieetschaal.
14 Progress
C
2. Plaats de schaal op het tweede
inzetniveau vanaf de bodem.
3. Steek het andere uiteinde van de
spuitmondslang in de stoominlaat.
Zorg ervoor dat u de spuitmondslang niet
plet en dat de slang geen
verwarmingselement aan de bovenkant
van de oven raakt.
4. Stel de oven in op de stoomfunctie.
Direct stomen
Plaats het gerecht op de stalen grill van
de braadslede. Voeg wat water toe.
LET OP! De deksel van de
schaal wordt niet gebruikt.
WAARSCHUWING! Wees
voorzichtig met het gebruik van
de spuitmond als de oven
werkt. Draag beschermende
ovenhandschoenen als u de
spuitmond hanteert in een
warme oven. Verwijder altijd de
spuitmond uit de oven als u
geen stoomfunctie gebruikt.
De spuitmondslang is speciaal
ontworpen voor het bereiden
van voedsel en bevat geen
schadelijke stoffen.
1. Plaats de spuitmond (D) in de
spuitmondslang (C). Sluit het andere
eind aan de stoominlet aan.
2. Plaats de schaal op het eerste of
tweede inzetniveau vanaf de bodem.
Zorg ervoor dat u de spuitmondslang niet
plet en dat de slang geen
verwarmingselement aan de bovenkant
van de oven raakt.
3. Stel de oven in op de stoomfunctie.
Wanneer u gerechten als kip, eend,
kalkoen, geit of een grote vis bereidt,
steekt u de spuitmond (D) rechtstreeks in
het lege deel van het vlees. Zorg dat de
openingen hiermee niet worden
geblokkeerd.
Progress 15
Zie voor meer informatie over bereiding
met stoom de kooktabellen voor bereiding
met stoom in het hoofdstuk “Praktische
tips”.
EXTRA FUNCTIES
Koelventilator
Als de oven in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van de oven koel te
houden. Na het uitschakelen van de oven
blijft de ventilatie doorgaan totdat de oven
is afgekoeld.
oververhitting veroorzaken. Om dit te
voorkomen is de oven voorzien van een
veiligheidsthermostaat die de
stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de
temperatuur is gedaald, wordt de oven
automatisch weer ingeschakeld.
Veiligheidsthermostaat
Een onjuiste bediening van de oven of
defecte componenten kunnen gevaarlijke
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De temperaturen en baktijden
in de tabellen zijn slechts als
richtlijn bedoeld. Deze zijn
afhankelijk van de recepten en
de kwaliteit en de hoeveelheid
van de gebruikte ingrediënten.
Kookadviezen
De oven heeft vijf rekniveaus.
Tel de rekniveaus vanaf de bodem van de
oven.
Uw oven kan anders bakken of roosteren
dan de oven die u tot nu toe gebruikt
heeft. In de onderstaande tabel vindt u de
standaardinstellingen voor temperatuur,
kooktijd en roosterniveau.
Als u voor een speciaal recept de
instelling niet kunt vinden, zoek dan naar
een soortgelijk recept.
De oven heeft een speciaal systeem dat
de lucht circuleert en voor doorlopende
recycling van stoom zorgt. Dankzij dit
systeem is het mogelijk om voedsel te
bereiden in een atmosfeer met stoom en
worden de gerechten zacht van binnen en
knapperig van buiten. Dit reduceert zowel
de bereidingstijd als het energieverbruik.
Voor de bereiding van gebak
De ovendeur mag pas worden geopend
als driekwart van de baktijd is verstreken.
Als u twee bakplaten tegelijkertijd
gebruikt, dient u één niveau ertussen leeg
te laten.
16 Progress
Voor de bereiding van vlees en vis
Gebruik een diepe bak voor erg vet
voedsel om te oven te behoeden voor
blijvende vetvlekken.
Bereidingstijden
De bereidingsduur is afhankelijk van het
soort voedsel, de samenstelling en het
volume.
Laat het vlees ongeveer 15 minuten
rusten voordat u het aansnijdt, zodat het
vleessap er niet uit stroomt.
Houd in eerste instantie het
bereidingsproces in de gaten. Zoek bij het
gebruik van dit apparaat de beste
instellingen (temperatuur, bereidingsduur,
etc.) voor uw kookgerei, recepten en
hoeveelheden.
Om te veel rook tijdens het braden in de
oven te vermijden, kunt u een beetje water
in de lekbak gieten. Om rook te vermijden,
voegt u water toe wanneer het is
opgedroogd.
Bakken en roosteren
Taart
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
Tempera‐
tuur (°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Schuim‐
taart
170
2
160
3 (2 en
4)
45 - 60
In een ca‐
kevorm
Zand‐
taartdeeg
170
2
160
3 (2 en
4)
20 - 30
In een ca‐
kevorm
Kwark‐
taart met
karne‐
melk
170
1
165
2
60 - 80
In een ca‐
kevorm
van 26
cm
Appelge‐
bak (ap‐
pel‐
170
2
160
2 (links
en
rechts)
80 - 100
In twee
cakevor‐
men van
20 cm op
een bak‐
rooster
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Op een
bakplaat
Gelei‐
taart
170
2
165
2 (links
en
rechts)
30 - 40
In een ca‐
kevorm
van 26
cm
Taart
170
2
160
2
50 - 60
In een ca‐
kevorm
van 26
cm
taart)1)
Progress 17
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
Tempera‐
tuur (°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
160
2
150
2
90 - 120
In een ca‐
kevorm
van 20
cm
175
1
160
2
50 - 60
In een
brood‐
vorm
Cakejes één ni‐
veau
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Op een
bakplaat
Cakejes twee ni‐
veaus
-
-
140 - 150
2 en 4
25 - 35
Op een
bakplaat
Cakejes drie ni‐
veaus
-
-
140 - 150
1, 3 en 5
30 - 45
Op een
bakplaat
Koekjes /
geba‐
kreepjes
- één ni‐
veau
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Op een
bakplaat
Koekjes /
geba‐
kreepjes
- twee ni‐
veaus
-
-
140 - 150
2 en 4
35 - 40
Op een
bakplaat
Koekjes /
geba‐
kreepjes
- drie ni‐
veaus
-
-
140 - 150
1, 3 en 5
35 - 45
Op een
bakplaat
Schuim‐
gebakjes
- één ni‐
veau
120
3
120
3
80 - 100
Op een
bakplaat
Kerstge‐
bak / rijk‐
gevulde
vruchten‐
cake1)
Pruimen‐
taart1)
18 Progress
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
Tempera‐
tuur (°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
-
-
120
2 en 4
80 - 100
Op een
bakplaat
190
3
190
3
12 - 20
Op een
bakplaat
Eclairs één ni‐
veau
190
3
170
3
25 - 35
Op een
bakplaat
Eclairstwee ni‐
veaus
-
-
170
2 en 4
35 - 45
Op een
bakplaat
Taartjes
180
2
170
2
45 - 70
In een ca‐
kevorm
van 20
cm
Vruch‐
tencake
160
1
150
2
110 - 120
In een ca‐
kevorm
van 24
cm
Victoria‐
taart met
jamvul‐
ling
170
1
160
2 (links
en
rechts)
50 - 60
In een ca‐
kevorm
van 20
cm
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
60 - 70
1-2
stuks,
500 gram
per stuk
Schuim‐
gebakjes
- twee ni‐
veaus1)
Brood‐
jes1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
Brood en pizza
Gerecht
Wit‐
brood1)
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
190
1
190
1
Progress 19
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Rogge‐
brood
190
1
180
1
30 - 45
In een
brood‐
vorm
Brood‐
190
2
180
2 (2 en 4)
25 - 40
6-8
broodjes
op een
bakplaat
Pizza 1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Op een
bakplaat
of in een
braadpan
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
Op een
bakplaat
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
jes 1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
Flans
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Pasta
200
2
180
2
40 - 50
In een
vorm
Hartige
groenten‐
taart
200
2
175
2
45 - 60
In een
vorm
Qui‐
180
1
180
1
50 - 60
In een
vorm
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
In een
vorm
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
In een
vorm
ches1)
Lasag‐
ne 1)
Cannello‐
ni1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
20 Progress
Vlees
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Rund‐
vlees
200
2
190
2
50 - 70
Op een
bakroos‐
ter
Varkens‐
vlees
180
2
180
2
90 - 120
Op een
bakroos‐
ter
Kalfs‐
vlees
190
2
175
2
90 - 120
Op een
bakroos‐
ter
Engelse
rosbief,
rood
210
2
200
2
50 - 60
Op een
bakroos‐
ter
Engelse
rosbief,
medium
210
2
200
2
60 - 70
Op een
bakroos‐
ter
Engelse
rosbief,
gaar
210
2
200
2
70 - 75
Op een
bakroos‐
ter
Varkens‐
schouder
180
2
170
2
120 - 150
Met
zwoerd
Varkens‐
schenkel
180
2
160
2
100 - 120
2 stuks
Lams‐
vlees
190
2
175
2
110 - 130
Bout
Kip
220
2
200
2
70 - 85
Heel
Kalkoen
180
2
160
2
210 - 240
Heel
eend
175
2
220
2
120 - 150
Heel
gans
175
2
160
1
150 - 200
Heel
Konijn
190
2
175
2
60 - 80
In stuk‐
ken ge‐
sneden
Haas
190
2
175
2
150 - 200
In stuk‐
ken ge‐
sneden
fazant
190
2
175
2
90 - 120
Heel
Progress 21
Vis
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Forel/
Zeebra‐
sem
190
2
175
Tonijn /
zalm
190
2
175
Grill
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
2
40 - 55
3 - 4 vis‐
sen
2
35 - 60
4 - 6 filets
Stel de maximale temperatuur in.
Verwarm de oven 3 minuten voor.
Gebruik de vierde rekstand.
Gerecht
Hoeveelheid
Tijd (min)
Stuks
Hoeveel‐
heid (kg)
1e kant
2e kant
Tournedos
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Biefstuk
4
0.6
10 - 12
6-8
Worstjes
8
-
12 - 15
10 - 12
Varkenskotelet
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Kip (in 2 helften)
2
1
30 - 35
25 - 30
Vleesspiesen
4
-
10 - 15
10 - 12
Kippenborst
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
0.6
20 - 30
-
Visfilet
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Geroosterde sandwiches
4-6
-
5-7
-
Geroosterd brood
4-6
-
2-4
2-3
Circulatiegrill
Gebruik de eerste of tweede rekstand.
Rundvlees
Oven voorverwarmen.
Om de baktijd te berekenen
vermenigvuldigt u de tijd die in de
onderstaande tabel wordt gegeven met de
centimeters van de dikte van de filet.
Gerecht
Tempera‐
tuur (°C)
Tijd (min)
Rosbief of
ossenhaas,
rood
190 - 200
5-6
22 Progress
Lamsvlees
Gerecht
Tempera‐
tuur (°C)
Tijd (min)
Rosbief of
ossenhaas,
medium
180 - 190
6-8
Rosbief of
ossenhaas,
doorbakken
170 - 180
8 - 10
Varkensvlees
Gerecht
Tempera‐
tuur (°C)
Tijd (min)
Lamsbout,
lamsge‐
braad 1 1,5 kg
150 - 170
100 - 120
Lamsrug 1 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
Gerecht
Tempera‐
tuur (°C)
Tijd (min)
Gevogelte‐
delen 0,2 0,25 kg elk
200 - 220
30 - 50
Halve kip
0,4 - 0,5 kg
elk
190 - 210
35 - 50
Kip, poular‐
de 1 - 1,5
kg
190 - 210
50 - 70
Eend 1,5 - 2
kg
180 - 200
80 - 100
Gans 3,5 5 kg
160 - 180
120 - 180
Kalkoen 2,5
- 3,5 kg
160 - 180
120 - 150
Kalkoen 4 6 kg
140 - 160
150 - 240
Gerecht
Tempera‐
tuur (°C)
Tijd (min)
Hele vis 1 1,5 kg
210 - 220
40 - 60
Gevogelte
Gerecht
Tempera‐
tuur (°C)
Tijd (min)
Schouder‐
stuk, nek‐
stuk, ham 1
- 1,5 kg
160 - 180
90 - 120
Karbonade,
sparerib 1 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
Gehakt‐
brood 0,75 1 kg
160 - 170
50 - 60
Varkens‐
schenkel
(voorge‐
kookt) 0,75
- 1 kg
150 - 170
90 - 120
Kalfsvlees
Gerecht
Tempera‐
tuur (°C)
Tijd (min)
Gebraden
kalfsvlees 1
kg
160 - 180
90 - 120
Kafsschen‐
kel 1,5 - 2
kg
160 - 180
120 - 150
Vis (gestoomd)
Hetelucht (vochtig)
Volg voor de beste resultaten
de volgende aanwijzingen op
die hieronder in de tabel staan.
Progress 23
Gerecht
Accessoires
Tempera‐
tuur (°C)
Rooster‐
hoogte
Tijd (min)
Zoete brood‐
jes, 12 stuks
bakplaat of lekschaal
175
3
40 - 50
Broodjes, 9
stuks
bakplaat of lekschaal
180
2
35 - 45
Pizza, bevro‐
ren, 0,35 kg
bakrooster
180
2
45 - 55
Koninginnen‐
brood (opgerol‐
de cake met
jam)
bakplaat of lekschaal
170
2
30 - 40
Brownie
bakplaat of lekschaal
170
2
45 - 50
Soufflé, 6 stuks
keramieken vormpjes op
rooster
190
3
45 - 55
Luchtige flan‐
bodem
flanvorm op rooster
180
2
35 - 45
Victoriataart
met jamvulling
ovenschaal op rooster
170
2
35 - 50
Gepocheerde
vis, 0,3 kg
bakplaat of lekschaal
180
2
35 - 45
Hele vis, 0,2 kg
bakplaat of lekschaal
180
3
25 - 35
Visfilets 0,3 kg
pizzavorm op rooster
170
3
30 - 40
Vlees in braad‐
zak, 0,25 kg
bakplaat of lekschaal
180
3
35 - 45
Sjasliek, 0,5 kg
bakplaat of lekschaal
180
3
40 - 50
Koekjes, 16
stuks
bakplaat of lekschaal
150
2
30 - 45
Makronen, 20
stuks
bakplaat of lekschaal
180
2
45 - 55
Muffins, 12
stuks
bakplaat of lekschaal
170
2
30 - 40
Hartige pastei‐
tjes, 16 stuks
bakplaat of lekschaal
170
2
35 - 45
Zandkoekjes,
20 stuks
bakplaat of lekschaal
150
2
40 - 50
Taartjes, 8
stuks
bakplaat of lekschaal
170
2
30 - 40
24 Progress
Gerecht
Accessoires
Tempera‐
tuur (°C)
Rooster‐
hoogte
Tijd (min)
Gepocheerde
groenten, 0,4
kg
bakplaat of lekschaal
180
2
35 - 45
Vegetarische
omelet
pizzavorm op rooster
180
3
35 - 45
Groenten, me‐
diterraans 0,7
kg
bakplaat of lekschaal
180
4
35 - 45
Drogen - Hetelucht
Gebruik hiervoor een met boterhampapier
of bakpapier belegde plaat.
laat het één nacht afkoelen om het drogen
te voltooien.
Stop de oven voor een beter resultaat
halverwege de droogtijd, open de deur en
Groenten
Gebruik voor één bakplaat de derde rekstand.
Gebruik voor 2 bakplaten de eerste en de vierde rekstand.
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (u)
Bonen
60 - 70
6-8
Paprika's
60 - 70
5-6
Groente in het zuur
60 - 70
5-6
Paddenstoelen
50 - 60
6-8
Kruiden
40 - 50
2-3
Fruit
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (u)
Pruimen
60 - 70
Abrikozen
Roosterhoogte
1 stand
2 standen
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Schijfjes appel
60 - 70
6-8
3
1/4
Peren
60 - 70
6-9
3
1/4
Progress 25
Multi hetelucht + stoom
Taarten en gebak
Gerecht
Tempera‐
tuur (°C)
Tijd (min)
Roos‐
terhoog‐
te
Opmerkingen
Appeltaart1)
160
60 - 80
2
In een cakevorm van 20
cm
Taarten
175
30 - 40
2
In een cakevorm van 26
cm
Vruchtencake
160
80 - 90
2
In een cakevorm van 26
cm
Taart
160
35 - 45
2
In een cakevorm van 26
cm
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
In een cakevorm van 20
cm
Pruimentaart1)
160
40 - 50
2
In een broodvorm
Cakejes
150 - 160
25 - 30
3 (2 en
4)
Op een bakplaat
Koekjes
150
20 - 35
3 (2 en
4)
Op een bakplaat
Koffiebroodjes
180 - 200
12 - 20
2
Op een bakplaat
180
15 - 20
3 (2 en
4)
Op een bakplaat
met gist1)
Brioches1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
Brood en pizza
Verwarm de oven 10 minuten voor.
Gebruik de bakplaat.
Ge‐
recht
Tempe‐
ratuur
(°C)
Tijd
(min)
Roos‐
ter‐
hoog‐
te
Wit‐
brood,
2 x 0,5
kg elk
180 190
45 - 60
2
Flans
Bereid in de cakevorm.
Ge‐
recht
Tempe‐
ratuur
(°C)
Tijd
(min)
Roos‐
ter‐
hoog‐
te
Brood‐
jes, 6 8, 0,5
kg
190 210
20 - 30
2 (2
en 4)
Pizza
200 220
20 - 30
2
26 Progress
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Gevulde groenten
170 - 180
30 - 40
1
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Aardappelgratin
160 - 170
50 - 60
1 (2 en 4)
Vlees
Gebruik de tweede rekstand.
Maak gebruik van het bakrooster.
Gerecht
Tempera‐
tuur (°C)
Tijd (min)
Gebraden
varkens‐
vlees 1 kg
180
90 - 110
Kalfsvlees,
1 kg
180
90 - 110
Biefstuk rood, 1 kg
210
45 - 50
Biefstuk medium, 1
kg
200
Biefstuk doorbak‐
ken, 1 kg
190
Gerecht
Tempera‐
tuur (°C)
Tijd (min)
Hele gans,
3 kg
160 - 170
150 - 200
Vis
Gebruik de tweede rekstand.
Gerecht
Tempera‐
tuur (°C)
Tijd (min)
Forel, 3 - 4
vissen, 1,5
kg
180
25 - 35
55 - 65
Tonijn, 4 6 filets, 1,2
kg
175
35 - 50
65 - 75
Heek
200
20 - 30
Met stoom opnieuw verwarmen
Verwarm uw gerecht nogmaals op het
bord.
Gebruik de tweede rekstand.
Verwarm de oven 10 minuten voor.
Gerecht
Tempera‐
tuur (°C)
Tijd (min)
Lamsvlees,
bout, 1 kg
175
110 - 130
Gerecht
Tempera‐
tuur (°C)
Tijd (min)
Hele kip, 1
kg
200
55 - 65
Stoofscho‐
tels
130
15 - 25
Kalkoen,
heel, 4 kg
170
180 - 240
Pasta en
saus
130
10 - 15
Eend, heel,
2 - 2,5 kg
170 - 180
120 - 150
130
10 - 15
Konijn, in
stukken
gesneden
170 - 180
60 - 90
Bijgerech‐
ten (d.w.z.
rijst, aard‐
appelen,
pasta)
Gebruik de eerste rekstand.
Gebruik de tweede rekstand.
Progress 27
Stel de temperatuur in op 150°C.
Gerecht
Tempera‐
tuur (°C)
Tijd (min)
Bordge‐
rechten
130
Vlees
Groenten
Gerecht
Tijd (min)
10 - 15
Gekookte ham
55 - 65
130
10 - 15
Gepocheerde kip‐
peborst
25 - 35
130
10 - 15
Casselerrib (ge‐
rookte varkensrug)
80 - 100
Koken in de dieetbraadschotel
Gebruik de functie:Multi hetelucht + stoom
Vis
Gebruik de tweede rekstand.
Stel de temperatuur in op 150°C.
Groenten
Gebruik de tweede rekstand.
Stel de temperatuur in op 150°C.
Gerecht
Tijd (min)
Forel
25 - 30
Zalmfilet
25 - 30
Gerecht
Tijd (min)
Broccoliroosjes
20 - 25
Aubergine
15 - 20
Bijgerechten
Gebruik de tweede rekstand.
Bloemkoolroosjes
25 - 30
Stel de temperatuur in op 150°C.
Tomaten
15
Witte asperges
35 - 45
Groene asperges
25 - 35
Courgetteplakjes
20 - 25
Wortelen
35 - 40
Venkel
Gerecht
Tijd (min)
Rijst
35 - 40
Ongepelde toma‐
ten, medium
50 - 60
35 - 45
30 - 35
Gekookte aardap‐
pels
Koolrabi
25 - 30
Polenta
40 - 45
Paprikareepjes
20 - 25
Aanwijzingen voor testinstituten
Selderieplakjes
30 - 35
Testen volgens IEC 60350-1.
Vlees
Gebruik de tweede rekstand.
Ge‐
recht
-functie
Acces‐
soires
Roo
ster
hoo
gte
Tem‐
pera‐
tuur
(°C)
Tijd (min)
Opmerkingen
Kleine
cake
Boven +
onder‐
warmte
Bak‐
plaat
3
170
20 - 30
Plaats per bak‐
plaat 20 kleine
cakjes.
28 Progress
Ge‐
recht
-functie
Acces‐
soires
Roo
ster
hoo
gte
Tem‐
pera‐
tuur
(°C)
Tijd (min)
Opmerkingen
Kleine
cake
Hetelucht /
Warme
lucht
Bak‐
plaat
3
150 160
20 - 35
Plaats per bak‐
plaat 20 kleine
cakjes.
Kleine
cake
Hetelucht /
Warme
lucht
Bak‐
plaat
2 en
4
150 160
20 - 35
Plaats per bak‐
plaat 20 kleine
cakjes.
Appel‐
taart
Boven +
onder‐
warmte
Bak‐
rooster
2
180
70 - 90
Gebruik 2 vor‐
men (20 cm dia‐
meter), diago‐
naal geplaatst.
Appel‐
taart
Hetelucht /
Warme
lucht
Bak‐
rooster
2
160
70 - 90
Gebruik 2 vor‐
men (20 cm dia‐
meter), diago‐
naal geplaatst.
Vetvrije
cake
Boven +
onder‐
warmte
Bak‐
rooster
2
170
40 - 50
Gebruik een ca‐
kevorm (26 cm
diameter).
Verwarm de
oven 10 minuten
voor.
Vetvrije
cake
Hetelucht /
Warme
lucht
Bak‐
rooster
2
160
40 - 50
Gebruik een ca‐
kevorm (26 cm
diameter).
Verwarm de
oven 10 minuten
voor.
Vetvrije
cake
Hetelucht /
Warme
lucht
Bak‐
rooster
2 en
4
160
40 - 60
Gebruik een ca‐
kevorm (26 cm
diameter). Dia‐
gonaal geplaatst.
Verwarm de
oven 10 minuten
voor.
Zand‐
taart‐
deeg
Hetelucht /
Warme
lucht
Bak‐
plaat
3
140 150
20 - 40
-
Zand‐
taart‐
deeg
Hetelucht /
Warme
lucht
Bak‐
plaat
2 en
4
140 150
25 - 45
-
Progress 29
Ge‐
recht
-functie
Acces‐
soires
Roo
ster
hoo
gte
Tem‐
pera‐
tuur
(°C)
Tijd (min)
Opmerkingen
Zand‐
taart‐
deeg
Boven +
onder‐
warmte
Bak‐
plaat
3
140 150
25 - 45
-
Geroo‐
sterd
brood
4-6
stuks
Grill
Bak‐
rooster
4
max.
2 - 3 minuten
eerste kant; 2
- 3 minuten
tweede kant
Verwarm de
oven 3 minuten
voor.
Runder‐
burger
6 stuks,
0,6 kg
Grill
Rooster
en lek‐
bak
4
max.
20 - 30
Plaats het roos‐
ter op het vierde
niveau en de lek‐
bak op het derde
niveau in de
oven. Draai het
voedsel halver‐
wege de berei‐
dingstijd om.
Verwarm de
oven 3 minuten
voor.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Opmerkingen over
schoonmaken
Maak de voorkant van de oven schoon
met een zachte doek, warm water en een
mild reinigingsmiddel.
Gebruik voor metalen oppervlakken een
specifiek reinigingsmiddel.
Reinig de binnenkant van de oven na elk
gebruik. Vetophoping of andere
voedingsresten kunnen brand
veroorzaken. Het gevaar is groter voor de
grillpan.
Reinig alle accessoires na elk gebruik en
laat ze drogen. Gebruik een zachte doek
met een warm sopje en een
reinigingsmiddel. De accessoires niet in
de afwasmachine reinigen.
Verwijder hardnekkig vuil met een
speciale ovenreiniger.
Toebehoren met antiaanbaklaag mogen
niet worden schoongemaakt met een
agressief reinigingsmiddel, voorwerpen
met scherpe randen of een
afwasautomaat. Dit kan de
antiaanbaklaag beschadigen.
Vocht kan in de oven of op de glazen
deurpanelen condenseren. Om de
condensvorming te verminderen, laat u de
oven voor het bereiden 10 minuten
werken.Neem het vocht uit de ruimte na
ieder gebruik af.
30 Progress
Ovens van roestvrij staal of
aluminium
Maak de ovendeur alleen met een
vochtige doek of natte spons schoon.
Droog maken met een zachte doek.
Vermijd het gebruik van staalwol, zure of
schurende producten, deze kunnen de
oppervlakken van de oven beschadigen.
Maak het bedieningspaneel van de oven
net zo voorzichtig schoon
De afdichting van de deur
schoonmaken
Voer regelmatig een controle van de
deurafdichting uit. De afdichting van de
deur bevindt zich rondom het frame aan
de binnenkant van de oven. Gebruik de
oven niet als de afdichting van de deur is
beschadigd. Neem contact op met de
klantenservice.
Voor meer informatie over het
schoonmaken van de deurafdichting,
raadpleegt u de algemene informatie over
reiniging.
Verwijderbare inschuifrails
Als u de binnenkant van de oven wilt
reinigen, verwijdert u de inschuifrails.
LET OP! Wees voorzichtig bij
het verwijderen van de
inschuifrails.
1. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit
de zijwand.
2. Trek de geleider bij de achterkant uit
de zijwand en verwijder deze.
1
2
Installeer de verwijderde accessoires in de
omgekeerde volgorde.
Het waterreservoir reinigen
WAARSCHUWING! Schenk
geen water in het
waterreservoir tijdens de
reinigingscyclus.
Tijdens de reinigingsprocedure
kan er water uit de
stoomtoevoer in de ovenruimte
druppelen. Plaats een lekbak
op het niveau direct onder de
stoomtoevoer om te
voorkomen dat het water op de
bodem van de oven
terechtkomt.
U kunt na een tijd last krijgen van
kalkaanslag in uw oven. Om dit te
voorkomen, dient u de onderdelen van de
oven die de stoom genereren schoon te
maken. Maak het waterreservoir na elke
bereiding met stoom leeg.
Soorten water
• Zacht water met weinig kalk aanbevolen type. Het vermindert het
aantal reinigingsprocedures.
• Kraanwater - u kunt dit gebruiken als
uw waterleiding een
zuiveringsinstallatie of een
waterontharder heeft.
• Hard water met veel kalk - heeft geen
invloed op de prestaties van de oven,
maar de reinigingscycli moeten vaker
worden uitgevoerd.
Progress 31
HOEVEELHEID CALCIUM AANGEGEVEN DOOR W.G.O.
(Wereldgezondheidsorganisatie)
Kalkaanslag
Waterhardheid
Waterclassifi‐
catie
Ontkalken om
de
(Franse hard‐
heid)
(Duitse hard‐
heid)
0 – 60 mg/l
0-6
0-3
Zoet of zacht
75 cycli - 2,5
maand
60 – 120 mg/l
6 - 12
3-7
Middelmatig
hard
50 cycli - 2
maand
120 – 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Hard of kalk‐
houdend
40 cycli - 1,5
maand
meer dan 180
mg/l
meer dan 18
meer dan 10
Zeer hard
30 cycli - 1
maand
1. Vul het waterreservoir met 850 ml
water en 50 ml citroenzuur (vijf
theelepels). Schakel de oven uit en
wacht ongeveer 60 minuten.
2. Schakel de oven in en stel de functie
in: Multi hetelucht + stoom. Stel de
temperatuur in op 230 °C. Schakel de
oven na 25 minuten uit en laat hem 15
minuten afkoelen.
3. Schakel de oven in en stel de functie
in: Multi hetelucht + stoom. Stel de
temperatuur in tussen de 130 °C en
230 °C. Schakel het uit na 10 minuten.
Laat de oven afkoelen en laat de inhoud
van het reservoir verder weglopen.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks
gebruik', Legen van het waterreservoir.
4. Spoel het waterreservoir om en veeg
de kalkresten aan de binnenkant van
de oven met een doek weg.
5. Maak de afvoerslang met de hand
schoon in een warm sopje. Om schade
te voorkomen, kunt u beter geen
zuren, spuitbussen of gelijksoortige
schoonmaakmiddelen gebruiken.
De deur verwijderen en
installeren
De ovendeur beschikt over twee glazen
panelen. U kunt de ovendeur en de
interne glasplaat verwijderen om ze
schoon te maken. Lees de volledige
instructie 'Verwijderen van installatiedeur'
voordat u de glasplaten verwijdert.
De ovendeur kan dichtslaan als
u het interne glaspaneel
probeert te verwijderen als de
deur nog gemonteerd is.
LET OP! Gebruik de oven nooit
zonder de interne glasplaat.
1. Open de deur volledig en houd vast
aan beide scharnieren.
2. Til de hendels van beide scharnieren
volledig op en draai eraan.
32 Progress
7. Houd het glazen deurpaneel bij de
bovenkant vast en trek het voorzichtig
naar buiten. Zorg dat het glas volledig
uit de geleiders schuift.
3. Sluit de ovendeur halverwege tot de
eerste openingsstand. Til hem daarna
op en trek hem naar voren en
verwijder hem van zijn plek.
8. Reinig de glasplaten met een sopje.
Droog de glasplaten voorzichtig af.
Reinig de glasplaten niet in de
vaatwasser.
Als de reiniging is voltooid, plaatst u de
glasplaat en de ovendeur terug.
De bedrukte zone moet naar de
binnenkant van de deur gericht zijn. Zorg
ervoor dat het oppervlak van de glasplaat
op de bedrukte zijde na de installatie niet
ruw aanvoelt.
Als de deur correct wordt geïnstalleerd,
klikt de rand van de deur.
Zorg ervoor dat u de interne glasplaat
correct in de uitsparingen plaatst.
A
4. Leg de deur op een zachte doek op
een stabiele ondergrond.
5. Deurafdekking (B) aan de bovenkant
van de deur aan beide kanten
vastpakken en naar binnen drukken
om de klemsluiting te ontgrendelen.
Het lampje vervangen
WAARSCHUWING! Gevaar
voor elektrische schokken.
Het lampje kan heet zijn.
1. Oven uitschakelen.
Wacht totdat de oven afgekoeld is.
2. Trek de oven uit het stopcontact.
3. Leg een doek op de bodem van de
ovenruimte.
2
B
1
6. Trek de deur naar voren om hem te
verwijderen.
LET OP! Houd de
halogeenlamp altijd met een
doek vast om te voorkomen dat
er vetrestjes op de ovenlamp
verbranden.
Progress 33
Het achterste lampje
1. Draai het afdekglas van de lamp en
verwijder het.
2. Reinig de glasafdekking.
3. Vervang de lamp door een geschikte
300°C hittebestendige lamp.
4. Plaats het afdekglas terug.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
De oven wordt niet warm.
De oven is uitgeschakeld.
Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden
zijn niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellin‐
gen correct zijn.
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgesla‐
gen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is.
Als de zekeringen keer op
keer doorslaan, neemt u
contact op met een erkende
installateur.
Op het display wordt '12.00'
weergegeven.
Er is een stroomstoring ge‐
weest.
Stel de klok opnieuw in.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en in
de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in
de oven gestaan.
Laat gerechten na het berei‐
den niet langer dan 15 - 20
minuten in de oven staan.
Er bevindt zich water in de
oven.
Er zit te veel water in het re‐
servoir.
Zet de oven uit en neem het
water op met een doek of
een spons.
Het indicatielampje dat aan‐
geeft dat het waterreservoir
Er is niet voldoende water in
het reservoir.
Vul het waterreservoir met
water tot het indicatielampje
gaat branden. Als er water
in de oven stroomt terwijl het
indicatielampje nog steeds
niet brandt, neemt u contact
op met een erkende service‐
monteur.
vol is,
brandt niet.
34 Progress
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
Het indicatielampje dat aan‐
geeft dat het waterreservoir
Er is geen water in het re‐
servoir.
Vul het reservoir. Als het in‐
dicatielampje nog steeds
brandt, neemt u contact op
met een erkende service‐
monteur.
De bereiding met stoom
werkt niet.
Er is geen water in het re‐
servoir.
Vul het waterreservoir.
De bereiding met stoom
werkt niet.
Het gat wordt verstopt door
kalk
Controleer de stoomtoevoer‐
opening. Verwijder de kalk.
Het legen van het waterre‐
servoir neemt meer dan drie
minuten in beslag of er lekt
water uit de opening van de
stoomtoevoer.
Er bevindt zich kalkaanslag
in de oven.
Maak het waterreservoir
schoon. Zie 'Het waterreser‐
voir reinigen'.
leeg is
, brandt.
Onderhoudsgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper ofeen erkende serviceafdeling.
Het typeplaatje bevindt zich aan de
voorkant van de binnenkant van de oven.
Verwijder het typeplaatje niet uit de
ovenruimte.
De contactgegevens van het
servicecentrum staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Progress 35
Inbouw
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
36 Progress
Bevestiging van het apparaat
aan het kastje
Dit apparaat wordt geleverd met stekker
en netsnoer.
Kabel
A
B
Kabeltypes die van toepassing zijn op de
installatie of vervanging:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Voor het deel van de kabel raadpleegt u
het totale vermogen op het typeplaatje. U
kunt ook de tabel raadplegen:
Elektrische installatie
De fabrikant is niet
verantwoordelijk indien u deze
veiligheidsmaatregelen uit
hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie' niet
opvolgt.
Totaal vermogen
(W)
Deel van de kabel
(mm²)
maximaal 1380
3 x 0.75
maximaal 2300
3x1
maximaal 3680
3 x 1.5
De aardekabel (groene/gele kabel) moet 2
cm langer zijn dan de fase- en neutrale
kabels (blauwe en bruine kabels).
ENERGIEZUINIGHEID
Productkaart en informatie volgens EU 65-66/2014
Naam leverancier
Progress
Modelidentificatie
PBD35101X
Energie-efficiëntie Index
95.3
Energie-efficiëntieklasse
A
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand bo‐
ven + onderwarmte
0.93 kWh/cyclus
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand hete‐
lucht
0.81 kWh/cyclus
Aantal ruimten
1
Warmtebron
Elektriciteit
Volume
72 l
Soort oven
Inbouwoven
Massa
28.9 kg
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - deel 1: Reeksen, ovens,
stoomovens en grills - Methoden voor
prestatiemeting.
Progress 37
Energiebesparing
Deze oven bevat functies die u
helpen energie te besparen
tijdens het dagelijks koken.
Algemene tips
Zorg ervoor dat de ovendeur goed
gesloten is als u de oven in werking stelt.
De deur niet openen tijdens de bereiding
met stoom. Houd het deurrubber schoon
en zorg ervoor dat het goed op zijn plaats
vastzit.
Gebruik metalen schalen om meer
energie te besparen.
Indien mogelijk de oven niet
voorverwarmen voordat u er voedsel in
plaatst.
Verlaag bij een bereidingsduur langer dan
30 minuten de oventemperatuur met
minimaal 3 - 10 minuten, afhankelijk van
de bereidingsduur voordat de kooktijd
verstrijkt. De restwarmte in de oven zorgt
ervoor dat het gerecht wordt voltooid.
U kunt de restwarmte gebruiken om
andere maaltijden op te warmen.
Houd de onderbrekingen tussen het
bakken zo kort mogelijk als u een aantal
gerechten tegelijkertijd bereidt.
Bereiding met hete lucht
Gebruik indien mogelijk de
bereidingsfuncties met hete lucht om
energie te besparen.
Eten warm houden
Kies de laagst mogelijke
temperatuurinstelling om de restwarmte te
gebruiken en een maaltijd warm te
houden.
Hetelucht (vochtig)
Functie is ontworpen om tijdens de
bereiding energie te besparen.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
38 Progress
TABLE DES MATIÈRES
Informations de sécurité
Consignes de sécurité
Description de l'appareil
Avant la première utilisation
Utilisation quotidienne
Fonctions de l'horloge
Utilisation des accessoires
38
39
42
43
43
46
48
Fonctions supplémentaires
Conseils
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Rendement énergétique
51
51
68
71
73
74
Sous réserve de modifications.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts
résultant d'une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et
accessible pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont
les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à
condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions
concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de
comprendre les risques encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être tenus à
l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart,
à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil .
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et
jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
Progress 39
•
•
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants,
nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'appareil doit être installé et le câble remplacé
uniquement par un professionnel qualifié .
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles
deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à
ne pas toucher les éléments chauffants.
Utilisez toujours des gants de cuisine pour retirer ou
enfourner des accessoires ou des plats allant au four.
Avant d'effectuer une opération de maintenance,
débranchez l'appareil de la prise secteur.
Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant
de remplacer l'éclairage afin d'éviter tout risque de choc
électrique.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en
métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer
sa surface, ce qui peut briser le verre.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger lié
à l'électricité.
Pour retirer les supports de grille, tirez d'abord sur l'avant
de ceux-ci, puis sur l'arrière, pour les écarter des parois
latérales. Réinstallez les supports de grille en répétant
cette procédure dans l'ordre inverse.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Installation
AVERTISSEMENT! L'appareil
doit être installé uniquement
par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies avec
l'appareil.
40 Progress
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Ne tirez jamais l'appareil par la
poignée.
• Respectez l'espacement minimal requis
par rapport aux autres appareils et
éléments.
• Installez l'appareil dans un lieu sûr et
adapté répondant aux exigences
d'installation.
• Cet appareil est équipé d'un système
de refroidissement électrique. Il doit
être utilisé lorsque l'appareil est
raccordé à une prise secteur.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant sur
la plaque signalétique correspondent
aux données électriques de votre
réseau.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Le
remplacement du câble d'alimentation
de l'appareil doit être effectué par notre
service après-vente agréé.
• Ne laissez pas les câbles
d'alimentation entrer en contact avec la
porte de l'appareil, particulièrement
lorsque la porte est chaude.
• La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit être
fixée de telle manière qu'elle ne peut
pas être enlevée sans outils.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à la
prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la prise
de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
• Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des
fusibles (les fusibles à visser doivent
être retirés du support), un disjoncteur
différentiel et des contacteurs.
• L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une distance
d'ouverture des contacts d'au moins
3 mm.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'explosion.
• Cet appareil est exclusivement destiné
à une utilisation domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez l'appareil après chaque
utilisation.
• Soyez prudent lors de l'ouverture de la
porte de l'appareil lorsque celui-ci est
en fonctionnement. De l'air brûlant peut
s'en échapper.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'exercez jamais de pression sur la
porte ouverte.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Ouvrez prudemment la porte de
l'appareil. Si vous utilisez des
ingrédients contenant de l'alcool, un
mélange d'alcool et d'air facilement
Progress 41
inflammable peut éventuellement se
former.
• Ne laissez pas des étincelles ou des
flammes nues entrer en contact avec
l'appareil lorsque vous ouvrez la porte.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés de
produits inflammables à l'intérieur ou à
proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
AVERTISSEMENT! Risque
d'endommagement de
l'appareil.
• Pour éviter tout endommagement ou
décoloration de l'émail :
– ne posez pas de plats allant au four
ni aucun autre objet directement
sur le fond de l'appareil.
– ne placez jamais de feuilles
d'aluminium directement sur le fond
de la cavité de l'appareil.
– ne versez jamais d'eau directement
dans l'appareil lorsqu'il est chaud.
– une fois la cuisson terminée, ne
laissez jamais d'aliments ou de
plats humides à l'intérieur de
l'appareil.
– faites attention lorsque vous retirez
ou remettez en place les
accessoires.
• La décoloration de l'émail ou de l'acier
inoxydable est sans effet sur les
performances de l'appareil.
• Utilisez un plat à rôtir pour obtenir des
gâteaux moelleux. Les jus de fruits
causent des taches qui peuvent être
permanentes.
• Cet appareil est exclusivement destiné
à un usage culinaire. Ne l'utilisez pas
pour des usages autres que celui pour
lequel il a été conçu, à des fins de
chauffage par exemple.
• La porte du four doit toujours être
fermée pendant la cuisson.
• Si l'appareil est installé derrière la paroi
d'un meuble (par ex. une porte),
veuillez à ce que la porte ne soit jamais
fermée lorsque l'appareil est en
marche. La chaleur et l'humidité
peuvent s'accumuler derrière la porte
fermée du meuble et provoquer
d'importants dégâts sur l'appareil, le
meuble ou le sol. Ne fermez pas la
paroi du meuble tant que l'appareil n'a
pas complètement refroidi.
Cuisson à la vapeur
AVERTISSEMENT! Risque de
brûlures et de dommages
matériels à l'appareil.
• La vapeur qui s'échappe peut
provoquer des brûlures :
– Au cours de la cuisson à la vapeur,
n'ouvrez pas la porte de l'appareil.
– Soyez prudent en ouvrant la porte
de l'appareil après une cuisson à la
vapeur.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure, d'incendie ou de
dommages matériels sur
l'appareil.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Vérifiez que l'appareil est froid. Les
panneaux de verre risquent de se
briser.
• Remplacez immédiatement les vitres
de la porte si elles sont endommagées.
Contactez votre service après-vente
agréé.
• Soyez prudent lorsque vous démontez
la porte de l'appareil. Elle est lourde !
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon état.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
• Si vous utilisez un spray pour four,
suivez les consignes de sécurité
figurant sur l'emballage.
• N'utilisez aucun produit détergent pour
nettoyer l'émail catalytique (le cas
échéant).
42 Progress
Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
• Les ampoules classiques ou halogènes
utilisées dans cet appareil sont
destinées uniquement à un usage avec
des appareils ménagers. Ne les utilisez
pas pour éclairer votre logement.
• Avant de changer l'ampoule,
débranchez l'appareil de la prise
secteur.
• N'utilisez que des ampoules ayant les
mêmes spécifications .
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage du
hublot pour empêcher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Vue d'ensemble
1 2 3
4
5
6
7
8
9
16
5
15
4
10
3
11
2
1
14
13
12
Accessoires
• Grille métallique
1 Bandeau de commande
2 Manette de sélection des modes de
cuisson
3 Voyant/symbole de mise sous tension
4 Affichage
5 Thermostat
6 Indicateur / symbole de température
7 Affichage de la réserve d'eau
8 Bac à eau
9 Résistance
10 Éclairage
11 Ventilateur
12 Support de grille amovible
13 Tuyau de vidange
14 Vanne de vidange de l'eau
15 Position des grilles
16 Tuyau d'arrivée de la vapeur
Permet de poser des plats à rôti, à
gratin et des moules à gâteau/
pâtisserie.
• Plat multi-usages
Progress 43
Pour la cuisson de gâteaux et de
biscuits/gâteaux secs. Pour cuire et
rôtir ou à utiliser comme plat pour
recueillir la graisse.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Pour modifier l'heure, reportezvous au chapitre « Fonctions
de l'horloge ».
Premier nettoyage
Retirez les supports de grille amovibles et
tous les accessoires du four.
Reportez-vous au chapitre
« Entretien et nettoyage ».
Nettoyez le four et les accessoires avant
de les utiliser pour la première fois.
Remettez les accessoires et les supports
de grille en place.
Préchauffage
1. Sélectionnez la fonction
.Réglez la
température maximale.
2. Laissez le four en fonctionnement
pendant 1 heure.
3. Réglez la fonction
. Réglez la
température maximale.
4. Laissez le four en fonctionnement
pendant 15 minutes.
5. Réglez la fonction
. Réglez la
température maximale.
6. Laissez le four en fonctionnement
pendant 15 minutes.
7. Éteignez le four puis laissez-le
refroidir.
Les accessoires peuvent chauffer plus
que d'habitude. Une odeur et de la fumée
peuvent s'échapper du four. Assurez-vous
que la ventilation dans la pièce est
suffisante.
Préchauffez le four à vide avant de
l'utiliser pour la première fois.
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Manettes rétractables
Pour utiliser l'appareil, appuyez sur la
manette. La manette sort alors de son
logement.
Réglage d'un mode de cuisson
1. Tournez la manette des modes de
cuisson pour sélectionner un mode de
cuisson.
2. Tournez la manette pour sélectionner
la température.
L'éclairage s'allume lorsque l'appareil est
en marche.
3. Pour éteindre le four, tournez la
manette des modes de cuisson sur la
position Arrêt.
Modes de cuisson
Fonction du
four
Utilisation
Le four est éteint.
Position Arrêt
Eclairage
Four
Pour allumer l'éclairage
même si aucune fonction
de cuisson n'est sélec‐
tionnée.
44 Progress
Fonction du
four
Chaleur tour‐
nante + Va‐
peur
Chaleur
Tournante
Humide
Utilisation
Pour cuire des plats à la
vapeur. Utilisez cette
fonction pour diminuer la
durée de cuisson et pré‐
server les vitamines et
nutriments des aliments.
Pour l'utiliser, sélection‐
nez cette fonction et ré‐
glez la température entre
130 °C et 230 °C.
Cette fonction est conçue
pour économiser de
l'énergie en cours de
cuisson. Pour obtenir des
instructions de cuisson,
reportez-vous au chapitre
« Conseils », paragraphe
Chaleur Tournante Humi‐
de. Durant cette cuisson,
la porte du four doit res‐
ter fermée pour éviter
d'interrompre la fonction,
et pour garantir une con‐
sommation d'énergie op‐
timale. Lorsque vous utili‐
sez cette fonction, la
température à l'intérieur
de la cavité peut différer
de la température sélec‐
tionnée. Le niveau de
cuisson peut être réduit.
Pour obtenir des recom‐
mandations générales
sur l'économie d'énergie,
consultez le chapitre
« Économies d'énergie »,
paragraphe « Efficacité
énergétique ».Cette fonc‐
tion est utilisée pour défi‐
nir la classe d'efficacité
énergétique selon la nor‐
me EN 60350-1.
Fonction du
four
Sole
Chaleur
Tournante
Turbo Gril
Gril Fort
Sole Pulsée
Convection
naturelle
(Voûte)
Utilisation
Pour cuire des gâteaux à
fond croustillant et pour
stériliser des aliments.
Pour faire cuire sur
trois niveaux en même
temps et pour déshydra‐
ter des aliments.
Diminuez les températu‐
res de 20 à 40 °C par
rapport à la Convection
naturelle.
Pour rôtir de grosses piè‐
ces de viande ou de la
volaille sur un seul ni‐
veau. Également pour
gratiner et faire dorer.
Pour griller des aliments
peu épais en grandes
quantités et pour griller
du pain.
Pour cuire des pizzas.
Pour dorer de façon in‐
tensive et obtenir un fond
croustillant.
Pour cuire et rôtir des ali‐
ments sur un seul ni‐
veau.
Progress 45
Affichage
A
B
C
A. Fonctions de l'horloge
B. Minuteur
C. Fonction de l'horloge
Touches
Touche
Fonction
Description
MOINS
Pour régler l'heure.
CLOCK (horloge)
Pour régler une fonction de l'horloge.
PLUS
Pour régler l'heure.
Cuisson à la vapeur
Utilisez exclusivement de l'eau.
N'utilisez pas d'eau filtrée
(déminéralisée) ou distillée.
N'utilisez pas d'autres liquides.
Ne versez pas de liquides
inflammables ni d'alcool dans
le bac à eau.
1. Réglez la fonction
.
2. Appuyez sur le couvercle du bac à eau
pour l'ouvrir.
3. Versez de l'eau dans le bac à eau
jusqu'à ce que le voyant Réservoir
plein s'allume.
Le réservoir a une contenance
maximale de 900 ml. Cette quantité
est suffisante pour environ 55 à
60 minutes de cuisson.
4. Replacez le bac à eau dans sa
position initiale.
5. Sélectionnez une température entre
130 °C et 230 °C.
La cuisson à la vapeur donne de bons
résultats dans cette plage de
températures.
6. Videz le réservoir à la fin de la cuisson
à la vapeur.
Attendez au moins 60 minutes après
chaque utilisation de la fonction vapeur
afin d'éviter que de l'eau chaude ne
s'écoule de la vanne de vidange de l'eau.
ATTENTION! L'appareil est
chaud. Risque de brûlure !
Soyez prudent lorsque vous
videz le bac à eau.
Voyant Réservoir vide
Le voyant
indique que le réservoir est
vide et qu'il est nécessaire de le remplir.
Pour plus d'informations, reportez-vous au
chapitre « Cuisson à la vapeur ».
Voyant « Réservoir plein »
Le voyant
indique que le four est prêt
pour une cuisson à la vapeur.
Si vous versez trop d'eau dans
le réservoir, le dispositif de
sécurité déversera l'excédent
d'eau dans le fond du four.
Épongez l'excédent d'eau.
46 Progress
Vidange du réservoir d'eau
ATTENTION! Assurez-vous
que le four a refroidi avant de
commencer à vider le réservoir
d'eau.
1. Préparez le tuyau de vidange (C)
fourni dans le sachet du mode
d'emploi. Placez l'embout (B) sur l'une
des extrémités du tuyau de vidange.
2. Placez l'autre extrémité du tuyau de
vidange (C) dans un récipient. Placezle plus bas que la vanne de vidange
(A).
3. Ouvrez la porte du four puis insérez
l'embout (B) dans la vanne de vidange
(A).
4. Appuyez à plusieurs reprises sur
l'embout lorsque vous videz le
réservoir d'eau.
Il peut rester un peu d'eau dans le
réservoir lorsque le voyant « Réservoir
d'eau vide »
s'allume. Attendez
que l'eau cesse de s'écouler de la
vanne de vidange de l'eau.
5. Retirez l'embout de la vanne lorsque
l'eau cesse de s'écouler.
N'utilisez pas l'eau de vidange
pour remplir de nouveau le
réservoir d'eau.
A
B
C
FONCTIONS DE L'HORLOGE
Tableau des fonctions de l'horloge
Fonction de l'horloge
Utilisation
HEURE
Pour régler, modifier ou vérifier l'heure du jour.
DURÉE
Pour régler la durée de fonctionnement de l'appareil.
FIN
Pour régler l'heure à laquelle l'appareil s'éteint.
DÉPART DIFFÉ‐
RÉ
Pour combiner les fonction DURÉE et FIN.
MINUTEUR
Pour régler un décompte. Cette fonction est sans effet sur le
fonctionnement de l'appareil. Vous pouvez utiliser le MINU‐
TEUR à tout moment, même lorsque l'appareil est éteint.
Progress 47
Réglage de l'heure. Modification
de l'heure
Vous devez régler l'heure avant de mettre
le four en marche.
Le voyant
clignote lorsque vous
branchez l'appareil à l'alimentation
électrique, lorsqu'il y a eu une coupure de
courant ou que le minuteur n'est pas
réglé.
Appuyez sur la touche
ou
pour
régler la bonne heure.
Au bout d'environ 5 secondes, le
clignotement s'arrête et l'heure réglée
s'affiche.
Pour changer l'heure, appuyez à plusieurs
reprises sur la touche
jusqu'à ce que
commence à clignoter.
Réglage de la DUREE
1. Sélectionnez une fonction du four et la
température.
2. Appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que
commence à
clignoter.
ou
pour régler le
3. Appuyez sur
temps de la DUREE.
L'affichage indique
.
4. Lorsque la durée programmée s'est
écoulée,
clignote et un signal
sonore retentit. L'appareil se met à
l'arrêt automatiquement.
5. Appuyez sur une touche pour arrêter
le signal sonore.
6. Tournez la manette des fonctions du
four et la manette du thermostat sur la
position Arrêt.
Réglage de la FIN
1. Sélectionnez une fonction et la
température du four.
2. Appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que
commence à
clignoter.
3. Appuyez sur
ou
pour régler la
durée.
L'affichage indique
.
4. Lorsque la durée est écoulée,
clignote et un signal sonore retentit.
L'appareil s'éteint automatiquement.
5. Appuyez sur n'importe quelle touche
pour arrêter le signal sonore.
6. Tournez la manette des fonctions du
four et la manette du thermostat sur la
position Arrêt.
Réglage du DÉPART DIFFÉRÉ
1. Sélectionnez une fonction et la
température du four.
2. Appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que
commence à
clignoter.
3. Appuyez sur
ou
pour régler les
minutes de la DURÉE.
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur
ou
pour régler les
minutes de la FIN.
6. Appuyez sur la touche
pour
confirmer.
L'appareil s'allume automatiquement plus
tard, fonctionne pendant la DURÉE
réglée, et s'arrête à l'heure de FIN choisie.
Lorsque la durée définie s'est écoulée, un
signal sonore retentit.
7. L'appareil s'éteint automatiquement.
Appuyez sur n'importe quelle touche
pour arrêter le signal sonore.
8. Tournez la manette des fonctions du
four et la manette du thermostat sur la
position Arrêt.
Régler la MINUTERIE
1. Appuyez sur
à plusieurs reprises
commence à
jusqu'à ce que
clignoter.
2. Appuyez sur
ou
pour régler la
durée requise.
La MINUTERIE se met en marche
automatiquement au bout de 5 secondes.
3. À la fin du temps de cuisson
programmé, un signal sonore retentit.
Appuyez sur une touche pour arrêter
le signal sonore.
48 Progress
4. Tournez les boutons de fonction du
four et de température sur la position
d'arrêt.
2. Maintenez la touche
enfoncée.
Au bout de quelques secondes, la fonction
de l'horloge s'éteint.
Annuler des fonctions de
l'horloge
1. Appuyez sur
plusieurs fois jusqu'à
ce que le voyant de la fonction
souhaitée clignote.
UTILISATION DES ACCESSOIRES
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Poussez le plat à rôtir entre les rails du
support de grille et glissez la grille
métallique entre les rails se trouvant juste
au-dessus.
Installation des accessoires
Grille métallique :
Poussez la grille entre les barres de
guidage des supports de grille et assurezvous que les pieds sont orientés vers le
bas.
Les petites indentations sur le
dessus apportent plus de
sécurité. Les indentations sont
également des dispositifs antibascule. Le rebord élevé de la
grille empêche les ustensiles
de cuisine de glisser.
Plat à rôtir :
Poussez le plat à rôtir entre les rails du
support de grille.
Accessoires pour la cuisson à
la vapeur
Le kit d'accessoires pour la
cuisson à la vapeur n'est pas
fourni avec le four. Pour plus
d'informations, veuillez
contacter votre revendeur local.
Le plat de cuisson diététique pour les
fonctions de cuisson à la vapeur.
Grille métallique et plat à rôtir ensemble :
Le plat est composé d'un récipient en
verre, d'un couvercle doté d'un orifice pour
le tube de l'injecteur (C) et d'une grille en
acier à placer au fond du plat de cuisson.
Progress 49
Récipient en verre (A)
Couvercle (B)
Injecteur pour une cuisson directe à la
vapeur (D)
Grille en acier (E)
L'injecteur et le tube de l'injecteur
• Ne posez pas de plat de cuisson chaud
sur une surface froide ou mouillée.
C
D
« C » est le tube de l'injecteur pour la
cuisson à la vapeur, « D » est l'injecteur
pour la cuisson à la vapeur directe.
• Ne versez pas de liquides froids dans
le plat de cuisson lorsqu'il est chaud.
Tube de l'injecteur (C)
• N'utilisez pas le plat de cuisson sur une
table de cuisson chaude.
50 Progress
3. Insérez l'autre extrémité du tube de
l'injecteur dans le tuyau d'arrivée de la
vapeur.
• Ne nettoyez pas le plat de cuisson
avec des produits ou poudres abrasifs,
ni avec une éponge métallique.
Assurez-vous de ne pas écraser le tube
de l'injecteur et de ne pas le laisser
toucher la voûte du four.
4. Réglez le four sur la fonction de
cuisson à la vapeur.
Cuisson à la vapeur directe
Cuisson à la vapeur dans un
plat de cuisson diététique
Placez les aliments sur la grille en acier
dans le plat de cuisson. Ajoutez de l'eau.
Placez les aliments sur la grille en acier
dans le plat de cuisson puis couvrez-le.
ATTENTION! N'utilisez pas le
couvercle du plat.
1. Insérez le tube de l'injecteur dans
l'orifice spécial du couvercle du plat de
cuisson diététique.
AVERTISSEMENT! Soyez
prudent lorsque vous utilisez
l'injecteur tandis que le four est
en fonctionnement. Utilisez
toujours des gants de cuisine
pour manipuler l'injecteur
lorsque le four est chaud.
Démontez toujours l'injecteur
du four lorsque vous n'utilisez
pas la fonction vapeur.
C
Le tube de l'injecteur est
spécialement conçu pour la
cuisson d'aliments et ne
contient pas de substances
nocives.
2. Placez le plat de cuisson sur le 2e
niveau en partant du bas.
1. Insérez l'injecteur (D) dans le tube de
l'injecteur (C). Insérez l'autre extrémité
dans le tuyau d'arrivée de la vapeur.
Progress 51
chevreau ou de gros poissons, insérez
l'injecteur (D) directement dans la partie
vide de la viande. Veillez à ne pas
boucher les trous.
2. Placez le plat de cuisson sur le 1er ou
le 2e niveau en partant du bas.
Assurez-vous de ne pas écraser le tube
de l'injecteur et de ne pas le laisser
toucher la voûte du four.
3. Réglez le four sur la fonction de
cuisson à la vapeur.
Pour cuire des aliments tels que du
poulet, du canard, de la dinde, du
Pour plus d'informations sur la cuisson à
la vapeur, reportez-vous aux tableaux de
cuisson à la vapeur dans le chapitre
« Conseils ».
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Ventilateur de refroidissement
Lorsque le four fonctionne, le ventilateur
de refroidissement se met
automatiquement en marche pour refroidir
les surfaces du four. Si vous éteignez le
four, le ventilateur de refroidissement
continue à fonctionner jusqu'à ce que le
four refroidisse.
causer une surchauffe dangereuse. Pour
éviter cela, le four dispose d'un thermostat
de sécurité interrompant l'alimentation
électrique. Le four se remet
automatiquement en fonctionnement
lorsque la température baisse.
Thermostat de sécurité
Un mauvais fonctionnement du four ou
des composants défectueux peuvent
CONSEILS
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
La température et les temps de
cuisson indiqués sont fournis
uniquement à titre indicatif. Ils
varient en fonction des recettes
ainsi que de la qualité et de la
quantité des ingrédients
utilisés.
52 Progress
Conseils de cuisson
Le four dispose de cinq niveaux de grille.
Comptez les niveaux de grille à partir du
bas du four.
Votre four peut cuire les aliments d'une
manière complètement différente de celle
de votre ancien four. Les tableaux cidessous vous indiquent les réglages
standard pour la température, le temps de
cuisson et le niveau du four.
Si vous ne trouvez pas les réglages
appropriés pour une recette spécifique,
cherchez-en une qui s'en rapproche.
Le four est doté d'un système spécial qui
permet à l'air de circuler et qui recycle
perpétuellement la vapeur. Dans cet
environnement, ce système permet de
cuisiner des plats tout en maintenant
ceux-ci tendres à l'intérieur et croquants à
l'extérieur. Le temps de cuisson et la
consommation énergétique sont donc
réduits.
Cuisson de gâteaux
N'ouvrez la porte du four qu'aux 3/4 du
temps de cuisson.
Si vous utilisez deux plateaux de cuisson
en même temps, laissez un niveau libre
entre les deux.
Cuisson de viande et de poisson
Pour les aliments très gras, utilisez un plat
à rôtir pour éviter de salir le four de
manière irréversible.
Avant de couper la viande, laissez-la
reposer pendant environ 15 minutes afin
d'éviter que le jus ne s'écoule.
Pour éviter qu'une trop grande quantité de
fumée ne se forme dans le four, ajoutez
de l'eau dans le plat à rôtir. Pour éviter
que la fumée ne se condense, ajoutez à
nouveau de l'eau dans le plat à rôtir à
chaque fois qu'il n'en contient plus.
Temps de cuisson
Le temps de cuisson varie selon le type
d'aliment, sa consistance et son volume.
Au départ, surveillez la cuisson lorsque
vous cuisinez. Ainsi, vous trouverez les
meilleurs réglages (fonction, temps de
cuisson, etc.) pour vos ustensiles, vos
recettes et les quantités lorsque vous
utiliserez l'appareil.
Rôtissage et cuisson
Gâteaux
Plat
Voûte
Chaleur Tournante
Durée
(min)
Remar‐
ques
Tempéra‐
ture (°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Pâtes à
gâteaux
170
2
160
3 (2 et 4)
45 - 60
Dans un
moule à
gâteau
Pâte sa‐
blée
170
2
160
3 (2 et 4)
20 - 30
Dans un
moule à
gâteau
Gâteau
au froma‐
ge
170
1
165
2
60 - 80
Dans un
moule à
gâteau de
26 cm
Progress 53
Plat
Voûte
Chaleur Tournante
Durée
(min)
Remar‐
ques
Tempéra‐
ture (°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
170
2
160
2 (gau‐
che et
droit)
80 - 100
Dans
deux
moules à
gâteau de
20 cm sur
une grille
métallique
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Tarte à la
confiture
170
2
165
2 (gau‐
che et
droit)
30 - 40
Dans un
moule à
gâteau de
26 cm
Génoise/
Gâteau
Savoie
170
2
160
2
50 - 60
Dans un
moule à
gâteau de
26 cm
Gâteau
de Noël/
Cake aux
160
2
150
2
90 - 120
Dans un
moule à
gâteau de
20 cm
175
1
160
2
50 - 60
Dans un
moule à
pain
Petits gâ‐
teaux sur un
seul ni‐
veau
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Petits gâ‐
teaux sur deux
niveaux
-
-
140 - 150
2 et 4
25 - 35
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Tarte aux
pom‐
mes1)
fruits1)
Gâteau
aux pru‐
nes1)
54 Progress
Plat
Voûte
Chaleur Tournante
Durée
(min)
Remar‐
ques
Tempéra‐
ture (°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Petits gâ‐
teaux sur trois
niveaux
-
-
140 - 150
1, 3 et 5
30 - 45
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Biscuits/
Gâteaux
secs/
Tresses
feuille‐
tées - sur
un seul
niveau
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Biscuits/
Gâteaux
secs/
Tresses
feuille‐
tées - sur
deux ni‐
veaux
-
-
140 - 150
2 et 4
35 - 40
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Biscuits/
Gâteaux
secs/
Tresses
feuille‐
tées - sur
trois ni‐
veaux
-
-
140 - 150
1, 3 et 5
35 - 45
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Merin‐
gues sur un
seul ni‐
veau
120
3
120
3
80 - 100
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Merin‐
gues sur deux
-
-
120
2 et 4
80 - 100
Sur un
plateau
de cuis‐
son
niveaux1)
Progress 55
Plat
Voûte
Chaleur Tournante
Durée
(min)
Remar‐
ques
Tempéra‐
ture (°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
190
3
190
3
12 - 20
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Éclairs sur un
seul ni‐
veau
190
3
170
3
25 - 35
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Éclairs sur deux
niveaux
-
-
170
2 et 4
35 - 45
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Tourtes
180
2
170
2
45 - 70
Dans un
moule à
gâteau de
20 cm
Cake aux
fruits
160
1
150
2
110 - 120
Dans un
moule à
gâteau de
24 cm
Gâteau à
étages
170
1
160
2 (gau‐
che et
droit)
50 - 60
Dans un
moule à
gâteau de
20 cm
Durée
(min)
Remar‐
ques
60 - 70
1 à 2 piè‐
ces,
500 g par
pièce
Petits
pains1)
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
Pain et pizza
Plat
Pain
blanc1)
Voûte
Chaleur Tournante
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
190
1
190
1
56 Progress
Plat
Voûte
Chaleur Tournante
Durée
(min)
Remar‐
ques
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Pain de
seigle
190
1
180
1
30 - 45
Dans un
moule à
pain
Petits
190
2
180
2 (2 et 4)
25 - 40
6 à 8 pe‐
tits pains
sur un
plateau
de cuis‐
son
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Sur un
plateau
de cuis‐
son ou
un plat à
rôtir
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Durée
(min)
Remar‐
ques
pains1)
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
Préparations à base d'œufs
Plat
Voûte
Chaleur Tournante
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Gratin de
pâtes
200
2
180
2
40 - 50
Dans un
moule
Gratin
aux légu‐
mes
200
2
175
2
45 - 60
Dans un
moule
Qui‐
180
1
180
1
50 - 60
Dans un
moule
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Dans un
moule
ches1)
Lasa‐
gnes1)
Progress 57
Plat
Cannello‐
Voûte
Chaleur Tournante
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
180 - 190
2
180 - 190
2
Durée
(min)
Remar‐
ques
25 - 40
Dans un
moule
Durée
(min)
Remar‐
ques
ni1)
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
Viande
Plat
Voûte
Chaleur Tournante
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Bœuf
200
2
190
2
50 - 70
Sur une
grille mé‐
tallique
Porc
180
2
180
2
90 - 120
Sur une
grille mé‐
tallique
Veau
190
2
175
2
90 - 120
Sur une
grille mé‐
tallique
Rôti de
boeuf,
saignant
210
2
200
2
50 - 60
Sur une
grille mé‐
tallique
Rôti de
boeuf,
cuit à
point
210
2
200
2
60 - 70
Sur une
grille mé‐
tallique
Rôti de
boeuf,
bien cuit
210
2
200
2
70 - 75
Sur une
grille mé‐
tallique
Épaule
de porc
180
2
170
2
120 - 150
Avec
couenne
Jarret de
porc
180
2
160
2
100 - 120
2 mor‐
ceaux
Agneau
190
2
175
2
110 - 130
Gigot
Poulet
220
2
200
2
70 - 85
Entier
58 Progress
Plat
Voûte
Chaleur Tournante
Durée
(min)
Remar‐
ques
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Dinde
180
2
160
2
210 - 240
Entière
Canard
175
2
220
2
120 - 150
Entier
Oie
175
2
160
1
150 - 200
Entière
Lapin
190
2
175
2
60 - 80
En mor‐
ceaux
Lièvre
190
2
175
2
150 - 200
En mor‐
ceaux
Faisan
190
2
175
2
90 - 120
Entier
Durée
(min)
Remar‐
ques
Poisson
Plat
Voûte
Chaleur Tournante
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Truite/
daurade
190
2
175
2
40 - 55
34 pois‐
sons
Thon/
saumon
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filets
Gril
Réglez la température maximale.
Préchauffez le four pendant 3 minutes.
Utilisez le quatrième niveau de la grille.
Plat
Quantité
Durée (min)
Morceaux
Quantité
(kg)
1re face
2e face
Filet de bœuf
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Steaks de bœuf
4
0.6
10 - 12
6-8
Saucisses
8
-
12 - 15
10 - 12
Côtelettes de porc
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Progress 59
Plat
Quantité
Durée (min)
Morceaux
Quantité
(kg)
1re face
2e face
Poulet (coupé en deux)
2
1
30 - 35
25 - 30
Brochettes
4
-
10 - 15
10 - 12
Escalope de poulet
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Steak haché
6
0.6
20 - 30
-
Filet de poisson
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Sandwiches toastés
4-6
-
5-7
-
Toasts
4-6
-
2-4
2-3
Turbo Gril
Utilisez le premier ou le deuxième niveau
de la grille.
Bœuf
Préchauffez le four.
Pour calculer le temps de rôtissage,
multipliez le temps indiqué dans le tableau
ci-dessous par l'épaisseur de la viande en
cm.
Plat
Tempéra‐
ture (°C)
Durée
(min)
Rôti ou filet
de bœuf
saignant
190 - 200
5-6
Rôti ou filet
de bœuf à
point
180 - 190
6-8
Rôti ou filet
de bœuf
bien cuit
170 - 180
8 - 10
Porc
Plat
Tempéra‐
ture (°C)
Durée
(min)
Épaule, col‐
let, morceau
de jambon,1
- 1,5 kg
160 - 180
90 - 120
Plat
Tempéra‐
ture (°C)
Durée
(min)
Côtelette,
côte, 1 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
Pâté à la
viande,
0,75 kg 1 kg
160 - 170
50 - 60
Jarret de
porc (pré‐
cuit),
0,75 kg 1 kg
150 - 170
90 - 120
Plat
Tempéra‐
ture (°C)
Durée
(min)
Rôti de
veau, 1 kg
160 - 180
90 - 120
Jarret de
veau,1,5 2 kg
160 - 180
120 - 150
Veau
60 Progress
Agneau
Plat
Tempéra‐
ture (°C)
Durée
(min)
Gigot
d'agneau,
rôti
d'agneau, 1
- 1,5 kg
150 - 170
100 - 120
Carré
d'agneau, 1
- 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
Volaille
Plat
Tempéra‐
ture (°C)
Durée
(min)
Morceaux
de volaille,
0,2 0,25 kg
200 - 220
30 - 50
Moitié de
poulet, 0,4 0,5 chacune
190 - 210
Poulet, pou‐
larde, 1 kg 1,5 kg
190 - 210
35 - 50
Plat
Tempéra‐
ture (°C)
Durée
(min)
Canard, 1,5
- 2 kg
180 - 200
80 - 100
Oie, 3,5 kg 5 kg
160 - 180
120 - 180
Dinde,
2,5 kg 3,5 kg
160 - 180
120 - 150
Dinde, 4 kg
- 6 kg
140 - 160
150 - 240
Poisson (à l'étuvée)
Plat
Tempéra‐
ture (°C)
Durée
(min)
Poisson en‐
tier, 1 1,5 kg
210 - 220
40 - 60
Chaleur Tournante Humide
Pour de meilleurs résultats,
suivez les suggestions
indiquées dans le tableau cidessous.
50 - 70
Plat
Accessoires
Températu‐
re (°C)
Positions
des gril‐
les
Durée (min)
Petits pains
(12 morceaux)
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
175
3
40 - 50
Petits pains,
9 morceaux
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
2
35 - 45
Pizza surgelée,
0,35 kg
grille métallique
180
2
45 - 55
Gâteau roulé
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
170
2
30 - 40
Brownie
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
170
2
45 - 50
Soufflé, 6 piè‐
ces
ramequins en céramique
sur une grille métallique
190
3
45 - 55
Progress 61
Plat
Accessoires
Températu‐
re (°C)
Positions
des gril‐
les
Durée (min)
Fond de tarte
en génoise
moule à tarte sur une
grille métallique
180
2
35 - 45
Gâteau à éta‐
ges
Plat de cuisson sur la
grille métallique
170
2
35 - 50
Poisson poché,
0,3 kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
2
35 - 45
Poisson entier
(0,2 kg)
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
3
25 - 35
Filets de pois‐
son, 0,3 kg
plaque à pizza sur la gril‐
le métallique
170
3
30 - 40
Viande po‐
chée, 0,25 kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
3
35 - 45
Chachlyk,
0,5 kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
3
40 - 50
Cookies,
16 biscuits
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
150
2
30 - 45
Macarons,
20 biscuits
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
2
45 - 55
Muffins, 12 gâ‐
teaux
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
170
2
30 - 40
Petits fours,
16 morceaux
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
170
2
35 - 45
Biscuits sa‐
blés, 20 bis‐
cuits
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
150
2
40 - 50
Tartelettes,
8 gâteaux
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
170
2
30 - 40
Légumes po‐
chés, 0,4 kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
2
35 - 45
Omelette végé‐
tarienne
plaque à pizza sur la gril‐
le métallique
180
3
35 - 45
Légumes mé‐
diterranéens,
0,7 kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
4
35 - 45
62 Progress
Séchage - Chaleur Tournante
Utilisez des plaques recouvertes de papier
sulfurisé.
déshydratation, ouvrez la porte et laissez
refroidir pendant une nuit pour terminer le
séchage.
Pour obtenir un meilleur résultat, arrêtez le
four à la moitié de la durée de
Légumes
Pour une plaque, utilisez le troisième niveau de la grille.
Pour deux plaques, utilisez les premier et quatrième niveaux de la grille.
Plat
Température (°C)
Durée (h)
Haricots
60 - 70
6-8
Poivrons
60 - 70
5-6
Légumes pour potage
60 - 70
5-6
Champignons
50 - 60
6-8
Fines herbes
40 - 50
2-3
Fruits
Plat
Température
(°C)
Durée (h)
Prunes
60 - 70
Abricots
Positions des grilles
1 position
2 positions
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Pommes, la‐
melles
60 - 70
6-8
3
1/4
Poire
60 - 70
6-9
3
1/4
Chaleur tournante + Vapeur
Gâteaux et pâtisseries
Plat
Tempéra‐
ture (°C)
Durée
(min)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Remarques
Gâteau aux pom‐
160
60 - 80
2
Dans un moule à gâteau
de 20 cm
Tartes
175
30 - 40
2
Dans un moule à gâteau
de 26 cm
Cake aux fruits
160
80 - 90
2
Dans un moule à gâteau
de 26 cm
mes1)
Progress 63
Plat
Tempéra‐
ture (°C)
Durée
(min)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Remarques
Génoise/Gâteau
Savoie
160
35 - 45
2
Dans un moule à gâteau
de 26 cm
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
Dans un moule à gâteau
de 20 cm
Gâteau aux pru‐
160
40 - 50
2
Dans un moule à pain
Petits gâteaux
150 - 160
25 - 30
3 (2 et 4)
Sur un plateau de cuisson
Biscuits/Gâteaux
secs
150
20 - 35
3 (2 et 4)
Sur un plateau de cuisson
Petits pains su‐
180 - 200
12 - 20
2
Sur un plateau de cuisson
180
15 - 20
3 (2 et 4)
Sur un plateau de cuisson
nes1)
crés1)
Brioches1)
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
Pain et pizza
Préchauffez le four pendant 10 minutes.
Utilisez le plateau de cuisson.
Plat
Pain
blanc,
2x
0,5 kg
chacun
Tempé‐
rature
(°C)
Durée
(min)
Posi‐
tions
des
grilles
180 190
45 - 60
2
Plat
Tempé‐
rature
(°C)
Durée
(min)
Posi‐
tions
des
grilles
Petits
pains 6
- 8,
0,5 kg
190 210
20 - 30
2 (2 et
4)
Pizza
200 220
20 - 30
2
Préparations à base d'œufs
Dans un moule à gâteau.
Plat
Température (°C)
Durée (min)
Positions des
grilles
Légumes farcis
170 - 180
30 - 40
1
Lasagnes
170 - 180
40 - 50
2
Gratin de pommes de terre
160 - 170
50 - 60
1 (2 et 4)
64 Progress
Viande
Utilisez le deuxième niveau de la grille.
Utilisez la grille métallique.
Plat
Tempéra‐
ture (°C)
Durée
(min)
Rôti de
porc, 1 kg
180
90 - 110
Veau, 1 kg
180
90 - 110
Rôti de
bœuf, sai‐
gnant, 1 kg
210
45 - 50
Rôti de
bœuf - à
point, 1 kg
200
55 - 65
Rôti de
bœuf - bien
cuit, 1 kg
190
Plat
Tempéra‐
ture (°C)
Durée (min)
Truite, 3 4 pois‐
sons,
1,5 kg
180
25 - 35
Thon, 4 6 filets,
1,2 kg
175
35 - 50
Colin
200
20 - 30
Réchauffer à la vapeur
Réchauffez votre plat sur une assiette.
Préchauffez le four pendant 10 minutes.
65 - 75
Utilisez le deuxième niveau de la grille.
Plat
Tempéra‐
ture (°C)
Durée (min)
Agneau, gi‐
got, 1 kg
175
110 - 130
Poulet, en‐
tier, 1 kg
200
55 - 65
Dinde en‐
tière, 4 kg
170
180 - 240
Canard en‐
tier, 2 2,5 kg
170 - 180
120 - 150
Lapin, en
morceaux
170 - 180
60 - 90
Utilisez le premier niveau de la grille.
Plat
Tempéra‐
ture (°C)
Durée (min)
Oie entiè‐
re, 3 kg
160 - 170
150 - 200
Poisson
Utilisez le deuxième niveau de la grille.
Utilisez le deuxième niveau de la grille.
Plat
Tempéra‐
ture (°C)
Durée (min)
Ragoûts/
Gratins
130
15 - 25
Pâtes avec
sauce
130
10 - 15
Garnitures
(par ex. riz,
pommes
de terre,
pâtes)
130
10 - 15
Plats uni‐
ques
130
10 - 15
Viande
130
10 - 15
Légumes
130
10 - 15
Cuisson dans le plat de cuisson
diététique
Utilisez la fonction : Chaleur tournante +
Vapeur.
Légumes
Utilisez le deuxième niveau de la grille.
Réglez la température sur 150 °C.
Progress 65
Plat
Durée (min)
Plat
Durée (min)
Brocoli en bou‐
quets
20 - 25
Kasseler (filet mi‐
gnon de porc fumé)
80 - 100
Aubergines
15 - 20
Chou-fleur en bou‐
quets
25 - 30
Tomates
15
Asperges blanches
35 - 45
Asperges vertes
25 - 35
Courgettes en la‐
melles
20 - 25
Carottes
35 - 40
Fenouil
30 - 35
Chou-rave
25 - 30
Poivrons en lamel‐
les
20 - 25
Rondelles de céleri
30 - 35
Poisson
Utilisez le deuxième niveau de la grille.
Réglez la température sur 150 °C.
Jambon cuit
55 - 65
Escalope de poulet
pochée
25 - 35
Truite
25 - 30
Filet de saumon
25 - 30
Réglez la température sur 150 °C.
Réglez la température sur 150 °C.
Durée (min)
Durée (min)
Garnitures
Utilisez le deuxième niveau de la grille.
Viande
Utilisez le deuxième niveau de la grille.
Plat
Plat
Plat
Durée (min)
Riz
35 - 40
Pommes de terre
en robe des
champs, taille
moyenne
50 - 60
P.d.t. vapeur en
quartiers
35 - 45
Polenta
40 - 45
Informations pour les instituts
de test
Tests conformément à la norme IEC
60350-1.
Plat
Fonction
Acces‐
soires
Po‐
si‐
tion
s
des
gril‐
les
Tem‐
péra‐
ture
(°C)
Durée (min)
Remarques
Petit
gâteau
Convection
naturelle
Plateau
de cuis‐
son
3
170
20 - 30
Déposez 20 pe‐
tits gâteaux sur
un plateau de
cuisson.
66 Progress
Plat
Fonction
Acces‐
soires
Po‐
si‐
tion
s
des
gril‐
les
Tem‐
péra‐
ture
(°C)
Durée (min)
Remarques
Petit
gâteau
Chaleur
Tournan‐
te / Cha‐
leur tour‐
nante
Plateau
de cuis‐
son
3
150 160
20 - 35
Déposez 20 pe‐
tits gâteaux sur
un plateau de
cuisson.
Petit
gâteau
Chaleur
Tournan‐
te / Cha‐
leur tour‐
nante
Plateau
de cuis‐
son
2 et
4
150 160
20 - 35
Déposez 20 pe‐
tits gâteaux sur
un plateau de
cuisson.
Tourte
aux
pom‐
mes
Convection
naturelle
Grille
métalli‐
que
2
180
70 - 90
Utilisez 2 moules
(20 cm de dia‐
mètre) placés en
diagonale.
Tourte
aux
pom‐
mes
Chaleur
Tournan‐
te / Cha‐
leur tour‐
nante
Grille
métalli‐
que
2
160
70 - 90
Utilisez 2 moules
(20 cm de dia‐
mètre) placés en
diagonale.
Génoi‐
se sans
graisse
Convection
naturelle
Grille
métalli‐
que
2
170
40 - 50
Utilisez un moule
à gâteau (26 cm
de diamètre).
Préchauffez le
four pendant
10 minutes.
Génoi‐
se sans
graisse
Chaleur
Tournan‐
te / Cha‐
leur tour‐
nante
Grille
métalli‐
que
2
160
40 - 50
Utilisez un moule
à gâteau (26 cm
de diamètre).
Préchauffez le
four pendant
10 minutes.
Progress 67
Plat
Fonction
Acces‐
soires
Po‐
si‐
tion
s
des
gril‐
les
Tem‐
péra‐
ture
(°C)
Durée (min)
Remarques
Génoi‐
se sans
graisse
Chaleur
Tournan‐
te / Cha‐
leur tour‐
nante
Grille
métalli‐
que
2 et
4
160
40 - 60
Utilisez un moule
à gâteau (26 cm
de diamètre).
Placés en diago‐
nale.
Préchauffez le
four pendant
10 minutes.
Biscuits
sablés
Chaleur
Tournan‐
te / Cha‐
leur tour‐
nante
Plateau
de cuis‐
son
3
140 150
20 - 40
-
Biscuits
sablés
Chaleur
Tournan‐
te / Cha‐
leur tour‐
nante
Plateau
de cuis‐
son
2 et
4
140 150
25 - 45
-
Biscuits
sablés
Convection
naturelle
Plateau
de cuis‐
son
3
140 150
25 - 45
-
Toasts
4(6 piè‐
ces)
Gril
Grille
métalli‐
que
4
max.
2 à 3 minutes
sur la pre‐
mière face ; 2
à 3 minutes
sur la secon‐
de face.
Préchauffez le
four pendant
3 minutes.
Steak
haché
6 piè‐
ces,
0,6 kg
Gril
Grille
métalli‐
que et
lèchef‐
rite
4
max.
20 - 30
Placez la grille
métallique sur le
quatrième niveau
et la lèchefrite
sur le troisième
niveau du four.
Tournez les ali‐
ments à mi-cuis‐
son.
Préchauffez le
four pendant
3 minutes.
68 Progress
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Remarques concernant
l'entretien
Nettoyez la façade du four à l'aide d'une
éponge humide additionnée d'eau
savonneuse tiède.
Utilisez un produit courant destiné au
nettoyage des surfaces en métal.
Nettoyez l'intérieur du four après chaque
utilisation. L'accumulation de graisses ou
d'autres résidus alimentaires peut
provoquer un incendie. Ce risque est
élevé pour la lèchefrite.
Après chaque utilisation, lavez tous les
accessoires et séchez-les. Utilisez un
chiffon doux additionné d'eau chaude
savonneuse. Ne lavez pas les accessoires
au lave-vaisselle.
En cas de salissures importantes,
nettoyez à l'aide de produits spécifiques
pour four.
Si vous avez des accessoires antiadhérents, ne les nettoyez pas avec des
produits agressifs, des objets pointus ni
au lave-vaisselle. Cela risque
d'endommager le revêtement anti-adhésif.
De l'humidité peut se déposer dans
l'enceinte du four ou sur les vitres de la
porte. Pour réduire la condensation, faites
fonctionner le four pendant 10 minutes
avant la cuisson.Éliminez l'humidité dans
la cavité après chaque utilisation.
Fours en acier inoxydable ou en
aluminium
Nettoyez la porte uniquement avec une
éponge ou un chiffon humides. Séchez-la
avec un chiffon doux.
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou
acides ni d'éponges métalliques car ils
peuvent endommager la surface du four.
Nettoyez le bandeau de commande du
four en observant ces mêmes
recommandations.
Nettoyez le joint d'étanchéité de
la porte
Vérifiez régulièrement le joint d'étanchéité
de la porte. Le joint d'étanchéité de la
porte est posé sur l'encadrement de la
cavité du four. N'utilisez pas le four si le
joint d'étanchéité de la porte est
endommagé. Faites appel à un service
après-vente agréé.
Pour le nettoyage du joint d'étanchéité de
la porte, consultez les informations
générales concernant le nettoyage.
Retrait des supports de grille
Pour nettoyer le four, retirez les supports
de grille.
ATTENTION! Soyez prudent
lorsque vous retirez les
supports de grille.
1. Écartez l'avant du support de grille de
la paroi latérale.
2. Écartez l'arrière du support de grille de
la paroi latérale et retirez-le.
1
2
Réinstallez les accessoires que vous avez
retirés en répétant cette procédure dans
l'ordre inverse.
Progress 69
Nettoyage du réservoir d'eau
AVERTISSEMENT! Ne versez
pas d'eau dans le réservoir
d'eau durant le processus de
nettoyage.
Durant le processus de
nettoyage, de l'eau peut
s'égoutter du tuyau d'arrivée de
la vapeur dans la cavité du
four. Placez une lèchefrite sur
le niveau situé juste en
dessous du tuyau d'arrivée de
la vapeur pour éviter que l'eau
ne coule jusqu'au fond de la
cavité du four.
Au bout d'un certain temps, des dépôts
calcaires peuvent apparaître dans le four.
Pour éviter cela, nettoyez tous les
éléments du four produisant de la vapeur.
Videz le réservoir après chaque cuisson à
la vapeur.
Types d'eau
• Eau douce contenant peu de
calcaire : type recommandé. Elle
diminue le nombre de procédures de
nettoyage nécessaires.
• Eau du robinet : vous pouvez l'utiliser
à condition que votre alimentation
domestique soit dotée d'un purificateur
ou d'un adoucisseur d'eau.
• Eau dure à haute teneur en calcaire :
ce type d'eau n'entrave aucunement le
bon fonctionnement du four, mais elle
augmente la fréquence des procédures
de nettoyage.
TABLEAU DES QUANTITÉS DE CALCIUM RECOMMANDÉES PAR L'OMS.
(Organisation Mondiale de la Santé)
Dépôt de cal‐
cium
Dureté de l'eau
(degrés fran‐
çais)
(degrés alle‐
mands)
Classification
de l'eau
Fréquence de
détartrage
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Douce ou
claire
75 cycles 2,5 mois
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Moyennement
dure
50 cycles 2 mois
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Dure ou calcai‐
re
40 cycles 1,5 mois
plus de
180 mg/l
plus de 18
plus de 10
Très dure
30 cycles 1 mois
1. Remplissez le réservoir avec 850 ml
d'eau en y ajoutant 50 ml (soit cinq
cuillères à café) d'acide citrique.
Éteignez le four et attendez environ
60 minutes.
2. Allumez le four et sélectionnez la
fonction : Chaleur tournante + Vapeur.
Réglez la température sur 230 °C. Au
bout de 25 minutes, éteignez le four et
laissez-le refroidir pendant 15 minutes.
3. Allumez le four et sélectionnez la
fonction : Chaleur tournante + Vapeur.
Réglez la température entre 130 et
230 °C. Éteignez le four au bout de
10 minutes.
Laissez-le refroidir et procédez à la
vidange du réservoir. Reportez-vous au
paragraphe « Vidange du réservoir
d'eau » du chapitre « Utilisation
quotidienne ».
4. Rincez le réservoir d'eau et nettoyez
les résidus de calcaire présents dans
le four avec un chiffon.
5. Nettoyez le tuyau de vidange à la main
avec de l'eau chaude savonneuse.
Pour éviter tout endommagement,
70 Progress
n'utilisez pas d'agents nettoyants
acides, de sprays ni de produits
similaires.
Retrait et installation de la porte
La porte du four est dotée de deux
panneaux de verre. Vous pouvez retirer la
porte du four ainsi que le panneau de
verre intérieur afin de le nettoyer. Lisez
toutes les instructions du chapitre
« Retrait et installation de la porte » avant
de retirer les panneaux de verre.
Si vous tentez d'extraire le
panneau de verre intérieur
sans avoir au préalable retiré la
porte du four, celle-ci peut se
refermer brusquement.
ATTENTION! N'utilisez pas le
four sans le panneau de verre
intérieur.
3. Fermez la porte du four à la première
position d'ouverture (mi-parcours).
Puis soulevez et tirez la porte vers
l'avant et retirez-la de son logement.
1. Ouvrez la porte entièrement et
maintenez les deux charnières.
2. Soulevez et tournez entièrement les
leviers des deux charnières.
4. Déposez la porte sur une surface
stable recouverte d'un tissu doux.
5. Saisissez les deux côtés du cache (B)
situé sur l'arête supérieure de la porte
et poussez-le vers l'intérieur pour
permettre le déverrouillage du système
de fermeture.
2
B
1
Progress 71
6. Retirez le cache de la porte en le tirant
vers l'avant.
7. Prenez le panneau de verre de la
porte par son bord supérieur et tirez-le
doucement. Assurez-vous que la vitre
glisse entièrement hors de ses
supports.
A
Remplacement de l'éclairage
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
L'ampoule peut être chaude.
8. Nettoyez les panneaux de verre avec
de l'eau savonneuse. Séchez
soigneusement les panneaux de verre.
Les rails télescopiques ne passent pas
au lave-vaisselle.
Une fois le nettoyage terminé, remettez le
panneau de verre et la porte du four en
place.
La zone imprimée doit faire face à
l'intérieur de la porte. Après l'installation,
vérifiez que la surface du panneau de
verre où se trouve la zone imprimée est
lisse au toucher (le relief doit être de
l'autre côté).
Lorsque le cadre de la porte est installé
correctement, il émet un clic.
1. Éteignez le four.
Attendez que le four ait refroidi.
2. Débranchez le four de l'alimentation
secteur.
3. Placez un chiffon au fond de la cavité.
ATTENTION! Prenez toujours
l'ampoule halogène avec un
chiffon pour éviter que des
résidus de graisse sur
l'ampoule ne prennent feu.
Éclairage arrière
1. Retirez le diffuseur en verre de
l'ampoule en le tournant.
2. Nettoyez le diffuseur en verre.
3. Remplacez l'ampoule par une
ampoule adéquate résistant à une
température de 300 °C .
4. Replacez le diffuseur en verre.
Veillez à installer correctement le panneau
de verre intérieur dans son logement.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
Le four ne chauffe pas.
Le four est éteint.
Allumez le four.
Le four ne chauffe pas.
L'horloge n'est pas réglée.
Réglez l'horloge.
72 Progress
Problème
Cause probable
Solution
Le four ne chauffe pas.
Les réglages nécessaires
n'ont pas été effectués.
Vérifiez que les réglages
sont corrects.
Le four ne chauffe pas.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anomalie.
Si les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites ap‐
pel à un électricien qualifié.
« 12.00 » s'affiche.
Une coupure de courant
s'est produite.
Réglez de nouveau l'horlo‐
ge.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est défectueux.
Remplacez l'ampoule.
De la vapeur et de la con‐
densation se forment sur les
aliments et dans la cavité du
four.
Le plat est resté trop long‐
temps dans le four.
Ne laissez pas les plats
dans le four pendant plus de
15 à 20 minutes après la fin
de la cuisson.
Il y a de l'eau à l'intérieur du
four.
Le réservoir d'eau est trop
rempli.
Éteignez le four et essuyez
l'eau avec un chiffon ou une
éponge.
Le voyant « Réservoir
Le réservoir d'eau n'est pas
assez rempli.
Remplissez le réservoir
d'eau jusqu'à ce que le voy‐
ant s'allume. Si de l'eau
commence à s'écouler à l'in‐
térieur du four et que le voy‐
ant est toujours éteint, con‐
tactez le service après-ven‐
te.
Le réservoir d'eau est vide.
Remplissez le réservoir. Si
le voyant reste allumé, pren‐
ez contact avec le service
après-vente.
La cuisson à la vapeur ne
fonctionne pas.
Le réservoir d'eau est vide.
Remplissez le réservoir
d'eau.
La cuisson à la vapeur ne
fonctionne pas.
Des dépôts de calcaire obs‐
truent l'orifice.
Vérifiez l'orifice du tuyau
d'arrivée de la vapeur. Élimi‐
nez le calcaire.
Il faut plus de 3 minutes
pour vider le réservoir d'eau
ou de l'eau s'écoule par l'ori‐
fice du tuyau d'arrivée de la
vapeur.
Il y a des dépôts calcaires
dans le four.
Nettoyez le réservoir d'eau
Reportez-vous au chapitre
« Nettoyage du réservoir
d'eau ».
plein »
est éteint.
Le voyant « Réservoir vide »
est allumé.
Progress 73
Données de maintenance
signalétique. La plaque signalétique se
trouve sur l'encadrement avant de la
cavité du four. Ne retirez pas la plaque
signalétique de la cavité du four.
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé.
Les informations à fournir au service
après-vente figurent sur la plaque
Nous vous recommandons de noter ces informations ici :
Modèle (MOD.)
.........................................
Référence du produit (PNC)
.........................................
Numéro de série (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Encastrement
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
3
523
20
74 Progress
548
70
60
21
min. 550
20
520
114
18
590
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
523
20
Fixation de l'appareil au meuble
A
Câble
Types de câbles compatibles pour
l'installation ou le remplacement :
B
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Pour la section du câble, consultez la
puissance totale sur la plaque
signalétique. Vous pouvez également
consulter le tableau :
Installation électrique
Le fabricant ne pourra être tenu
pour responsable si vous ne
respectez pas les précautions
de sécurité du chapitre
« Consignes de sécurité ».
Puissance totale
(W)
Section du câble
(mm²)
maximum 1 380
3 x 0.75
maximum 2 300
3x1
maximum 3 680
3 x 1.5
Le fil de masse (fil jaune/vert) doit faire
2 cm de plus que les fils de phase et
neutre (fils bleu et marron).
Cet appareil est fourni avec une fiche et
un câble d'alimentation.
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
Fiche du produit et informations conformément à la norme EU
65-66/2014
Nom du fournisseur
Progress
Progress 75
Identification du modèle
PBD35101X
Index d'efficacité énergétique
95.3
Classe d'efficacité énergétique
A
Consommation d'énergie avec charge standard et mo‐
de traditionnel
0.93 kWh/cycle
Consommation d'énergie avec charge standard et mo‐
de air pulsé
0.81 kWh/cycle
Nombre de cavités
1
Source de chaleur
Électricité
Volume
72 l
Type de four
Four encastrable
Masse
28.9 kg
EN 60350-1 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 1 :
Plages, fours, fours à vapeur et grils Méthodes de mesure des performances.
Économie d'énergie
Ce four est doté de
caractéristiques qui vous
permettent d'économiser de
l'énergie lors de votre cuisine
au quotidien.
Si la cuisson doit durer plus de
30 minutes, réduisez la température du
four au minimum 3 à 10 minutes avant la
fin de la cuisson, en fonction de la durée
de la cuisson. La chaleur résiduelle à
l'intérieur du four poursuivra la cuisson.
Utilisez la chaleur résiduelle pour
réchauffer d'autres plats.
Lorsque vous cuisez plusieurs plats les
uns après les autres, veillez à ne pas trop
espacer les cuissons.
Conseils généraux
Assurez-vous que la porte du four est
correctement fermée lorsque le four est en
marche. En cours de la cuisson, n'ouvrez
pas la porte. Nettoyez régulièrement le
joint de la porte pour qu'il reste propre et
assurez-vous qu'il est toujours bien fixé,
dans la bonne position.
Cuisson avec ventilation
Si possible, utilisez les fonctions de
cuisson avec la ventilation pour
économiser de l'énergie.
Utilisez des plats en métal pour
augmenter les économies d'énergie .
Chaleur Tournante Humide
Fonction conçue pour économiser de
l'énergie en cours de cuisson.
Si possible, ne préchauffez pas le four
avant d'y introduire vos aliments.
Maintien des aliments au chaud
Sélectionnez la température la plus basse
possible pour utiliser la chaleur résiduelle
et maintenir le repas au chaud.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez
à la protection de l'environnement et à
votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas
76 Progress
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
les appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un tel
produit dans votre centre local de
*
Progress 77
78 Progress
Progress 79
www.progress-hausgeraete.de
867348035-A-282018
Download PDF

advertising