Progress | PBP23101X | User manual | Progress PBP23101X Handleiding

Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Oven
Four
PBP23101X
2 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
2
Veiligheidsvoorschriften
4
Beschrijving van het product
7
Bedieningspaneel
7
Voordat u het apparaat voor de eerste 8
keer gebruikt
Dagelijks gebruik
8
Klokfuncties
10
Gebruik van de accessoires
Extra functies
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Energiezuinigheid
12
12
13
23
27
29
30
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een
verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt
te worden gehouden, mits ze voortdurend onder toezicht
staan.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het
op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Progress 3
•
•
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat
installeren en de kabel vervangen.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient op
te passen dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of
kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de
stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de
lamp vervangt om elektrische schokken te voorkomen.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe
metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken,
deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak,
waardoor het glas zou kunnen breken.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon
deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
Overtollige voedselresten moeten verwijderd worden
alvorens de pyrolytische reiniging te starten. Verwijder alle
onderdelen van de oven.
Om de inschuifrails te verwijderen trekt u eerst de voorkant
van de inschuifrail en dan de achterkant uit de zijwanden.
Installeer de inschuifrails in de omgekeerde volgorde.
4 Progress
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Trek het apparaat nooit aan de
handgreep van zijn plaats.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Installeer het apparaat op een veilige
en geschikte plaats die aan alle
installatie-eisen voldoet.
• Het apparaat is uitgerust met een
elektrisch koelsysteem. Het heeft
elektrische stroom nodig.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren door
onze Klantenservice.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat,
met name niet als deze heet is.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten
uit de houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
• Sluit de deur van het apparaat volledig
voordat u de stekker in het stopcontact
steekt.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel, brandwonden,
elektrische schokken of een
explosie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
Progress 5
• Schakel het apparaat telkens na
gebruik uit.
• Wees voorzichtig met het openen van
de deur van het apparaat als het
apparaat aan staat. Er kan hete lucht
ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Oefen geen kracht uit op een
geopende deur.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Open de deur van het apparaat
voorzichtig. Als u alcoholische
toevoegingen gebruikt, kan er alcoholluchtmengsel ontstaan.
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
• Om schade of verkleuring van het
email te voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere
voorwerpen direct op de bodem
van het apparaat.
– leg geen aluminiumfolie op de
bodem van de ruimte in het
apparaat.
– plaats geen water direct in het hete
apparaat.
– haal vochthoudende schotels en
eten uit het apparaat als u klaar
bent met koken.
– wees voorzichtig bij het verwijderen
of bevestigen van accessoires.
• Verkleuring van het email of roestvrij
staal is niet van invloed op de werking
van het apparaat.
• Gebruik een diepe pan voor vochtige
taarten. Fruitsappen kunnen
permanente vlekken maken.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
• Alle bereidingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten ovendeur.
• Als het apparaat achter een
meubelpaneel gemonteerd is (bijv. een
deur), zorg er dan voor dat de deur
nooit gesloten is als het apparaat in
werking is. Warmte en vocht kunnen
achter een gesloten meubelpaneel
ophopen en schade aan het apparaat,
de behuizing of de vloer veroorzaken.
Sluit het meubelpaneel niet tot het
apparaat volledig afgekoeld is na
gebruik.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel, brand en schade
aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. Er bestaat een risico dat de
glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem
contact op met een erkend
servicecentrum.
• Wees voorzichtig als u de deur van het
apparaat verwijdert. De deur is zwaar!
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• Raadpleeg, als u een ovenspray
gebruikt, eerst de aanwijzingen op de
verpakking.
• Reinig niet het katalytisch email (indien
van toepassing) met een
schoonmaakmiddel.
6 Progress
Pyrolysereiniging
WAARSCHUWING! Risico op
letsel / Brand / Chemische
uitstoot (dampen) in
pyrolitische modus.
• Voordat u de pyrolytische
zelfsreinigingsfunctie of de functie Het
eerste gebruik uitvoert, moet u eerst de
volgende items uit de binnenkant oven
verwijderen:
– eventueel grote hoeveelheden
etensresten, olie of gemorst vet /
afzetttingen.
– eventueel verwijderbare objecten
(inclusief plateaus, zijrails, etc., die
met het product zijn meegeleverd),
in het bijzonder potten en pannen
met antiaanbaklaag, ovenroosters,
kookgerei, etc.
• Lees zorgvuldig alle instructies voor
pyrolytische reiniging.
• Houd kinderen uit de buurt van het
apparaat als de pyrolytische reiniging in
werking is.
Het apparaat wordt erg heet en er komt
hete lucht uit de ventilatieopeningen
aan de voorkant.
• Pyrolytische reiniging wordt uitgevoerd
onder hoge temperaturen waarbij er
rook van kookresten en
constructiematerialen kan komen.
Daarom gelden de volgende
aanbevelingen voor consumenten:
– zorg voor goede ventilatie tijdens
en na elke pyrolytische reiniging.
– zorg tijdens en na het eerste
gebruik bij maximumtemperatuur
voor voldoende verluchting.
• In tegenstelling tot mensen, kunnen
bepaalde vogels en reptielen zeer
gevoelig zijn voor mogelijke
rookgassen die tijdens het
reinigingsproces van alle pyrolytische
ovens worden uitgestoten.
– Houd huisdieren (met name vogels)
uit de buurt van het apparaat
tijdens en na de pyrolytische
reiniging en gebruik eerst een
programma bij maximale
temperatuur in een goed
geventileerde ruimte.
• Kleine huisdieren kunnen ook zeer
gevoelig zijn voor de plaatselijke
temperatuurwijzigingen in de nabijheid
van alle pyrolytische ovens wanneer de
pyrolytische reiniging in werking is.
• Anti-aanbaklagen in potten en pannen,
schalen, keukengerei, enz. kunnen
worden beschadigd door de hoge
temperatuur van het pyrolytische
reinigingsproces van alle pyrolytische
ovens en kunnen mogelijk ook kleine
hoeveelheden schadelijke gassen
veroorzaken.
• Rookgassen die vrijkomen uit alle
pyrolytische ovens / kookresten zoals
beschreven, zijn niet schadelijk voor
mensen, inclusief zuigelingen of
personen met medische aandoeningen.
Binnenverlichting
WAARSCHUWING! Gevaar
voor elektrische schokken.
• Het type gloeilampje of halogeenlampje
dat voor dit apparaat wordt gebruikt, is
alleen geschikt voor huishoudelijke
apparaten. Gebruik deze niet voor
andere doeleinden.
• Voordat u het lampje vervangt, dient u
de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat
af en gooi het weg.
Progress 7
• Verwijder de deurvergrendeling om te
voorkomen dat kinderen of huisdieren
binnen in het apparaat vast komen te
zitten.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Algemeen overzicht
1
2
3
4
5
10
4
6
7
3
8
2
9
1
Accessoires
• Bakrooster
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bedieningspaneel
Knop voor verwarmingsfuncties
Scherm
Regelknop (voor de temperatuur)
Luchtopeningen voor koelventilator
Verwarmingselement
Lampje
Ventilator
Verwijderbare inschuifrail
Roosterhoogtes
• Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
BEDIENINGSPANEEL
Toetsen
Sensorveld / Knop
Functie
Beschrijving
MIN
Om de tijd in te stellen.
KLOK
De klokfunctie instellen.
PLUS
Om de tijd in te stellen.
Display
A
G
F
E
B
D
C
A. Timer / Temperatuur
B. Opwarmen en restwarmte-indicatie
C. Vleesthermometer (alleen
geselecteerde modellen)
D. Deurslot (alleen geselecteerde
modellen)
E. Uren/minuten
F. Demomodus (alleen geselecteerde
modellen)
8 Progress
G. Klokfuncties
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Raadpleeg voor het instellen
van de dagtijd het hoofdstuk
"Klokfuncties".
Eerste reiniging
Verwijder all accessoires en verwijderbare
inschuifrails uit de oven.
Zie het hoofdstuk 'Onderhoud
en reiniging'.
Reinig de oven en accessoires voor het
eerste gebruik.
Zet de accessoires en verwijderbare
inschuifrails terug in de beginstand.
Voorverwarmen
Warm de lege oven voor het eerste
gebruik voor.
1. Stel de functie
in.Stel de maximale
temperatuur in.
2. Laat het apparaat een uur werken.
3. Stel de functie
. Stel de maximale
temperatuur in.
4. Laat de oven 15 minuten werken.
5. Stel de functie
. Stel de maximale
temperatuur in.
6. Laat de oven 15 minuten werken.
7. Zet de oven uit en laat deze afkoelen.
Accessoires kunnen heter worden dan
normaal. De oven kan een vreemde geur
en rook afgeven. Zorg dat er voldoende
luchtcirculatie in de ruimte is.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Verzonken knoppen
Om het apparaat te bedienen, moet u de
bedieningsknop indrukken. De knop komt
dan naar buiten.
Ovenfunctie
Hetelucht
Applicatie
De oven staat uit.
Uit-stand
Om op 2 rekstanden te
bakken en tegelijk voed‐
sel te drogen.
Stel de temperatuur 20 40 °C lager in dan voor
Boven + onderwarmte.
Voor het bakken en bra‐
den op een ovenniveau.
Verwarmingsfuncties
Ovenfunctie
Applicatie
Boven + on‐
derwarmte
(Boven-/
Onderwarm‐
te)
Om plat voedsel te grillen
en brood te roosteren.
Grill
Progress 9
Ovenfunctie
Grill Intens
Circulatiegrill
Onderwarmte
Pizza Hete‐
lucht
Applicatie
Voor het roosteren van
plat voedsel in grote hoe‐
veelheden en voor het
maken van toast.
Ovenfunctie
Moist Baking
Voor het braden van gro‐
tere stukken vlees of ge‐
vogelte met botten op
één niveau. Voor gratine‐
ren en bruinen.
Voor het bakken van
taarten met een knappe‐
rige bodem en het inma‐
ken van voedsel.
Voor het bakken van piz‐
za. Voor intensieve brui‐
ning en een knapperige
bodem.
Applicatie
Deze functie is ontwor‐
pen om tijdens de berei‐
ding energie te besparen.
Zie 'Hints and tips' hoofd‐
stuk Moist Baking voor
bereidingsinstructies. De
ovendeur dient tijdens de
bereiding gesloten te zijn
zodat de functie niet
wordt onderbroken en
om ervoor te zorgen dat
de oven werkt op de
hoogst mogelijke ener‐
gie-efficiëntie. Bij het ge‐
bruik van deze functie
kan de temparatuur in de
ruimte verschillen van de
ingestelde temperatuur.
De restwarmte wordt ge‐
bruikt.Het verwarmings‐
vermogen kan worden
verminderd. Zie voor al‐
gemene energiebespa‐
ringsaanbevelingen
'Energie-efficiëntie'
hoofdstuk Energiebespa‐
ring.Deze functie werd
gebruik om te voldoen
aan de energie-efficiën‐
tieklasse volgens EN
60350-1. Bij gebruik van
deze functie gaat de ver‐
lichting na 30 seconden
automatisch uit.
Ontdooien
Om voedsel te ontdooien
(groenten en fruit). De
ontdooitijd hangt af van
de hoeveelheid en dikte
van het voedsel.
Pyrolyse
Voor inschakeling van
pyrolytische reiniging van
de oven. Hierdoor wor‐
den vuilresten in de oven
verbrand.
10 Progress
Een verwarmingsfunctie
instellen
1. Draai aan de knop van de
verwarmingsfuncties om een
verwarmingsfunctie te selecteren.
2. Draai aan de regelknop om de
temperatuur te kiezen.
Het lampje gaat aan wanneer de oven in
werking is.
3. Om de oven uit te schakelen, draait u
de knop voor de verwarmingsfuncties
naar de uitstand.
Indicatielampje bij
voorverwarmen
Wanneer de ovenfunctie actief is,
verschijnen de balkjes in het display
één voor één wanneer de temperatuur in
de oven stijgt en verdwijnen ze wanneer
de temperatuur daalt.
KLOKFUNCTIES
Tabel met klokfuncties
Klokfunctie
DAGTIJD
DUUR
EINDE
VERTRA‐
GINGSTIJD
KOOKWEK‐
KER
Applicatie
Met deze functie kunt u
de dagtijd weergeven of
veranderen. U kunt de
dagtijd alleen wijzigen als
de oven uitstaat.
Instellen hoe lang de
oven in werking is. Ge‐
bruik dit alleen wanneer
de verwarmingsfunctie is
ingesteld.
Instellen als de oven uit‐
staat. Gebruik dit alleen
wanneer de verwar‐
mingsfunctie is ingesteld.
Klokfunctie
00:00
TIMER MET
OPTEL‐
FUNCTIE
Applicatie
Als u geen andere klok‐
functie instelt, zal de TI‐
MER MET OPTELFUNC‐
TIE automatisch bijhou‐
den hoe lang de oven
werkt.
Deze wordt onmiddellijk
ingeschakeld wanneer de
oven begint met opwar‐
men.
De timer met optelfunctie
kan niet worden gebruikt
met de functies: DUUR,
EINDE.
Instellen en wijzigen van de tijd
Combinatie van de func‐
ties DUUR en EINDE.
Wacht na de eerste aansluiting op het
stopcontact totdat het display
en
"12:00" weergeeft. "12" knippert.
Gebruik de kookwekker
voor het instellen van
een afteltijd. Deze functie
heeft geen invloed op de
werking van de oven. U
kunt de KOOKWEKKER
op elk gewenst moment
instellen, ook als de oven
uitstaat.
1. Druk op
of
om de uren in te
stellen.
om te bevestigen en de
2. Druk op
minuten in te stellen.
Het display toont
en het ingestelde
uur. "00" knippert.
of
om de huidige
3. Druk op
minuten in te stellen.
4. Druk op
om te bevestigen of de
ingestelde dagtijd zal na vijf seconden
automatisch worden opgeslagen.
Progress 11
Op het display verschijnt de nieuwe tijd.
Druk om de dagtijd te wijzigen
herhaaldelijk op
tot het indicatielampje
voor de dagtijd
knippert op het display.
De DUUR instellen
1. Stel de verwarmingsfunctie in.
2. Blijf op
drukken totdat
begint te
knipperen.
3. Druk op
of
om de minuten en
om te
uren in te stellen. Druk op
bevestigen.
Wanneer de ingestelde tijdsduur eindigt,
klinkt er gedurende 2 minuten een
geluidssignaal en knipperen
en de tijd
in het display. De oven wordt automatisch
uitgeschakeld
4. Druk op een willekeurige knop of open
de deur van de oven om het geluid te
stoppen.
5. Draai de knop voor de
verwarmingsfuncties naar de uit-stand.
Het EINDE instellen
1. Stel de verwarmingsfunctie in.
2. Blijf op
drukken totdat
begint te
knipperen.
3. Druk op
of
om de uren en
daarna de minuten in te stellen. Druk
op
om te bevestigen.
Op de ingestelde eindtijd klinkt er
gedurende 2 minuten een geluidssignaal
en de tijd in het display.
en knipperen
De oven wordt automatisch uitgeschakeld
4. Druk op een willekeurige knop of open
de deur van de oven om het geluid te
stoppen.
5. Draai de knop voor de
verwarmingsfuncties naar de uit-stand.
De functie VERTRAGINGSTIJD
instellen
1. Stel de verwarmingsfunctie in.
2. Blijf op
drukken totdat
begint te
knipperen.
3. Druk op
of
om de minuten en
uren voor de DUUR in te stellen. Druk
op
om te bevestigen.
Op het display knippert
.
4. Druk op
of
om de uren en
daarna de minuten voor het EINDE in
om te
te stellen. Druk op
bevestigen. Het display toont
en de ingestelde temperatuur.
De oven gaat later automatisch aan, werkt
voor de ingestelde tijds DUUR en stopt op
de ingestelde EINDE.
Op de ingestelde EINDE klinkt er
gedurende 2 minuten een geluidssignaal
en knipperen
en de tijd in het display.
De oven gaat uit.
5. Druk op een willekeurige knop of open
de deur van de oven om het geluid te
stoppen.
6. Draai de knop voor de
verwarmingsfuncties naar de uit-stand.
De KOOKWEKKER instellen
De kookwekker kan zowel worden
ingesteld bij een ingeschakelde of
uitgeschakelde oven.
1. Blijf op
drukken totdat
begint te
knipperen.
2. Druk op
of
om de seconden in te
stellen en daarna de minuten.
Als de ingestelde tijd langer is dan 60
minuten knippert
op het display.
3. Stel de uren in.
4. De KOOKWEKKER start automatisch
na vijf seconden.
Na 90% van de ingestelde tijd klinkt er
een geluidssignaal.
5. Wanneer de ingestelde tijd is verlopen,
klinkt er gedurende 2 minuten een
geluidssignaal. "00:00" en
knipperen op het display. Druk op een
willekeurige toets om het signaal uit te
zetten.
12 Progress
TIMER MET OPTELFUNCTIE
Houd om de timer met optelfunctie te
resetten
en
ingedrukt. De timer gaat
weer optellen.
GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De accessoires plaatsen
Bakrooster en bakplaatsamen:
Plaats bakplaat tussen de geleiders van
de inschuifrails en het bakrooster op de
geleiders erboven.
Bakrooster:
Plaats het rooster tussen de
geleidestangen van de roostersteun en
zorg ervoor dat de pootjes omlaag staan.
Bakplaat:
Kleine inkepingen bovenaan
verhogen de veiligheid. Deze
inkepingen zorgen er ook voor
dat ze niet omkantelen. De
hoge rand rond het rooster
voorkomt dat het kookgerei van
het rooster afglijdt.
Schuif de bakplaat tussen de
geleidestangen van de roostersteun.
EXTRA FUNCTIES
Gebruik van het Kinderslot
Als het kinderslot is ingeschakeld, kan de
oven niet per ongeluk worden aangezet.
1. Zorg dat de knop voor de ovenfuncties
in de uit-stand staat.
2. Druk 2 seconden lang
en
tegelijkertijd in.
Progress 13
Er klinkt een geluidsignaal. SAFE en
verschijnen op het display. De deur blijft
vergrendeld.
Het symbool
verschijnen
ook op het display als de
pyrolysefunctie in werking is.
Herhaal stap 2 om het kinderslot uit te
schakelen.
Restwarmte-indicatie
Als u de oven uitschakelt, toont het
bij een
display de restwarmte-indicator
oventemperatuur van boven de 40
°C.Draai de temperatuurknopnaar links of
rechts om de oventemperatuur te
controleren.
Automatische uitschakeling
Omwille van veiligheidsredenen schakelt
de oven na bepaalde tijd automatisch uit
als er een verwarmingsfunctie in werking
is en u de oventemperatuur niet wijzigt.
Temperatuur (°C)
Uitschakeltijd (u)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
Temperatuur (°C)
Uitschakeltijd (u)
200 - 245
5.5
250
1.5
Druk na een automatische uitschakeling
op een willekeurige knop om de oven
opnieuw te activeren.
De automatische uitschakeling
werkt niet met de functies: licht,
duur, einde.
Koelventilator
Als de oven in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van de oven koel te
houden. Na het uitschakelen van de oven
blijft de ventilatie doorgaan totdat de oven
is afgekoeld.
Veiligheidsthermostaat
Een onjuiste bediening van de oven of
defecte componenten kunnen gevaarlijke
oververhitting veroorzaken. Om dit te
voorkomen is de oven voorzien van een
veiligheidsthermostaat die de
stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de
temperatuur is gedaald, wordt de oven
automatisch weer ingeschakeld.
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De temperaturen en baktijden
in de tabellen zijn slechts als
richtlijn bedoeld. Deze zijn
afhankelijk van de recepten en
de kwaliteit en de hoeveelheid
van de gebruikte ingrediënten.
Kookadviezen
De oven heeft vier rekniveaus.
Tel de rekniveaus vanaf de bodem van de
oven.
Uw oven kan anders bakken of roosteren
dan de oven die u tot nu toe gebruikt
heeft. In de onderstaande tabel vindt u de
standaardinstellingen voor temperatuur,
kooktijd en roosterniveau.
Als u voor een speciaal recept de
instelling niet kunt vinden, zoek dan naar
een soortgelijk recept.
De oven heeft een speciaal systeem dat
de lucht circuleert en voor doorlopende
recycling van stoom zorgt. Dankzij dit
systeem is het mogelijk om voedsel te
bereiden in een atmosfeer met stoom en
worden de gerechten zacht van binnen en
knapperig van buiten. Dit reduceert zowel
de bereidingstijd als het energieverbruik.
14 Progress
Voor de bereiding van gebak
De ovendeur mag pas worden geopend
als driekwart van de baktijd is verstreken.
Als u twee bakplaten tegelijkertijd
gebruikt, dient u één niveau ertussen leeg
te laten.
Voor de bereiding van vlees en vis
Laat het vlees ongeveer 15 minuten
rusten voordat u het aansnijdt, zodat het
vleessap er niet uit stroomt.
Om te veel rook tijdens het braden in de
oven te vermijden, kunt u een beetje water
in de lekbak gieten. Om rook te vermijden,
voegt u water toe wanneer het is
opgedroogd.
Bereidingstijden
De bereidingsduur is afhankelijk van het
soort voedsel, de samenstelling en het
volume.
Houd in eerste instantie het
bereidingsproces in de gaten. Zoek bij het
gebruik van dit apparaat de beste
instellingen (temperatuur, bereidingsduur,
etc.) voor uw kookgerei, recepten en
hoeveelheden.
Bakken en roosteren
Taart
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Schuim‐
taart
170
2
160
2 (1 en 3)
45 - 60
In een
cakevorm
Zand‐
taartdeeg
170
2
160
2 (1 en 3)
24 - 34
In een
cakevorm
Kwark‐
taart met
karne‐
melk
170
1
160
2
60 - 80
In een
cakevorm
van 26
cm
Appelge‐
bak (ap‐
peltaart)
170
1
160
2 (1 en 3)
100 - 120
In twee
cakevor‐
men van
20 cm op
een bak‐
rooster
Strudel
175
2
150
2
60 - 80
Op een
bakplaat
Geleitaart
170
2
160
2
30 - 40
In een
cakevorm
van 26
cm
Progress 15
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Vruchten‐
cake
170
2
155
2
60 - 70
In een
cakevorm
van 26
cm
Biscuit‐
taart (bo‐
tervrije
biscuit‐
taart)
170
2
160
2
35 - 45
In een
cakevorm
van 26
cm
Kerstge‐
bak /
Rijkgevul‐
de vruch‐
tencake
170
2
160
2
50 - 60
In een
cakevorm
van 20
cm
Pruimen‐
170
2
160
2
50 - 60
In een
brood‐
vorm
Cakejes
170
3
160
3 (1 en 3)
20 - 30
Op een
bakplaat
Koekjes1)
150
3
150
3
20 - 30
Op een
bakplaat
Schuim‐
gebakjes
100
3
100
3
90 - 120
Op een
bakplaat
Brood‐
190
3
180
3
15 - 20
Op een
bakplaat
Soesjes1)
190
3
180
3
25 - 35
Op een
bakplaat
Taartjes
180
3
170
2
45 - 70
In een
cakevorm
van 20
cm
Victoria‐
taart met
jamvul‐
ling
180
1 of 2
170
2 (links
en
rechts)
40 - 55
In een
cakevorm
van 20
cm links
+ rechts
taart1)
jes1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
16 Progress
Brood en pizza
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
190
1
190
Rogge‐
brood
190
1
Brood‐
190
Pizza 1)
Scones1)
Wit‐
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
1
60 - 70
1- 2 stuk‐
ken, 500
gram per
stuk
180
1
30 - 45
In een
brood‐
vorm
2
180
2 (1 en 3)
25 - 40
6-8
broodjes
op een
bakplaat
190
1
190
1
20 - 30
In een
braadpan
200
3
190
2
10 - 20
Op een
bakplaat
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
brood1)
jes 1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
Flans
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Pasta
180
2
180
2
40 - 50
In een
vorm
Hartige
groenten‐
taart
200
2
175
2
45 - 60
In een
vorm
Quiches
190
1
190
1
40 - 50
In een
vorm
Lasagne
200
2
200
2
25 - 40
In een
vorm
Cannello‐
ni
200
2
190
2
25 - 40
In een
vorm
Progress 17
Gerecht
Yorkshire
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
220
2
210
2
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
20 - 30
6 pud‐
dingvor‐
men
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
pudding1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
Vlees
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Rund‐
vlees
200
2
190
2
50 - 70
Op een
bakroos‐
ter en in
de braad‐
pan
Varkens‐
vlees
180
2
180
2
90 - 120
Op een
bakroos‐
ter en in
de braad‐
pan
Kalfs‐
vlees
190
2
175
2
90 - 120
Op een
bakroos‐
ter en in
de braad‐
pan
Engelse
biefstuk
(rood)
210
2
200
2
44 - 50
Op een
bakroos‐
ter en in
de braad‐
pan
Engelse
biefstuk
(medium)
210
2
200
2
51 - 55
Op een
bakroos‐
ter en in
de braad‐
pan
18 Progress
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Engelse
biefstuk
(gaar)
210
2
200
2
55 - 60
Op een
bakroos‐
ter en in
de braad‐
pan
Varkens‐
schouder
180
2
170
2
120 - 150
In een
braadpan
Varkens‐
schenkel
180
2
160
2
100 - 120
2 stuks in
de braad‐
pan
Lams‐
vlees
190
2
190
2
110 - 130
Bout
Kip
200
2
200
2
70 - 85
Heel, in
een
braadpan
Kalkoen
180
1
160
1
210 - 240
Heel, in
een
braadpan
eend
175
2
160
2
120 - 150
Heel, in
een
braadpan
gans
175
1
160
1
150 - 200
Heel, in
een
braadpan
Konijn
190
2
175
2
60 - 80
In stuk‐
ken ge‐
sneden
Haas
190
2
175
2
150 - 200
In stuk‐
ken ge‐
sneden
fazant
190
2
175
2
90 - 120
Heel, in
een
braadpan
Progress 19
Vis
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Hetelucht
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Forel/
Zeebra‐
sem
190
2
175
Tonijn /
zalm
190
2
175
Grill
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
2 (1 en 3)
40 - 55
3 - 4 vis‐
sen
2 (1 en 3)
35 - 60
4 - 6 filets
Stel de temperatuur in op 250 °C.
Verwarm de oven 10 minuten voor.
Gebruik de derde stand.
Gerecht
Hoeveelheid
Tijd (min)
Stuks
Hoeveel‐
heid (kg)
1e kant
2e kant
Tournedos
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Biefstuk
4
0.6
10 - 12
6-8
Worstjes
8
-
12 - 15
10 - 12
Varkenskotelet
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Kip (in 2 helften)
2
1
30 - 35
25 - 30
Vleesspiesen
4
-
10 - 15
10 - 12
Kippenborst
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
0.6
20 - 30
-
Visfilet
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Geroosterde sandwiches
4-6
-
5-7
-
Geroosterd brood
4-6
-
2-4
2-3
Circulatiegrill
Stel de maximumtemperatuur van 200 °C
in.
Gebruik de derde rekstand.
20 Progress
Gerecht
Hoeveelheid
Tijd (min)
Stuks
(kg)
1e kant
2e kant
Rollade (kal‐
koen)
1
1
30 - 40
20 - 30
Kip (in twee
helften)
2
1
25 - 30
20 - 30
Kipdrumsticks
6
-
15 - 20
15 - 18
Kwartel
4
0.5
25 - 30
20 - 25
Groentengratin
-
-
20 - 25
-
Jakobsschel‐
pen
-
-
15 - 20
-
Makreel
2-4
-
15 - 20
10 - 15
Vismoten
4-6
0.8
12 - 15
8 - 10
Moist Baking
Volg voor de beste resultaten
de volgende aanwijzingen op
die hieronder in de tabel staan.
Gerecht
Accessoires
Tempera‐
tuur (°C)
Rooster‐
hoogte
Tijd (min)
Zoete brood‐
jes, 12 stuks
bakplaat of lekschaal
180
2
35 - 40
Broodjes, 9
stuks
bakplaat of lekschaal
180
2
35 - 40
Pizza, bevro‐
ren, 0,35 kg
bakrooster
220
2
35 - 40
Koninginnen‐
brood (opgerol‐
de cake met
jam)
bakplaat of lekschaal
170
2
30 - 40
Brownie
bakplaat of lekschaal
180
2
30 - 40
Soufflé, 6 stuks
keramieken vormpjes op
rooster
200
3
30 - 40
Luchtige flan‐
bodem
flanvorm op rooster
170
2
20 - 30
Progress 21
Gerecht
Accessoires
Tempera‐
tuur (°C)
Rooster‐
hoogte
Tijd (min)
Victoriataart
met jamvulling
ovenschaal op rooster
170
2
35 - 45
Gepocheerde
vis, 0,3 kg
bakplaat of lekschaal
180
3
35 - 45
Hele vis, 0,2 kg
bakplaat of lekschaal
180
3
35 - 45
Visfilets 0,3 kg
pizzavorm op rooster
180
3
35 - 45
Vlees in braad‐
zak, 0,25 kg
bakplaat of lekschaal
200
3
40 - 50
Sjasliek, 0,5 kg
bakplaat of lekschaal
200
3
25 - 35
Koekjes, 16
stuks
bakplaat of lekschaal
180
2
20 - 30
Makronen, 20
stuks
bakplaat of lekschaal
180
2
40 - 45
Muffins, 12
stuks
bakplaat of lekschaal
170
2
30 - 40
Hartige pastei‐
tjes, 16 stuks
bakplaat of lekschaal
170
2
35 - 45
Zandkoekjes,
20 stuks
bakplaat of lekschaal
150
2
40 - 50
Taartjes, 8
stuks
bakplaat of lekschaal
170
2
20 - 30
Gepocheerde
groenten, 0,4
kg
bakplaat of lekschaal
180
3
35 - 40
Vegetarische
omelet
pizzavorm op rooster
200
3
30 - 45
Groenten, me‐
diterraans 0,7
kg
bakplaat of lekschaal
180
4
35 - 40
Pizza
Gebruik de instelfunctie Pizza.
Verwarm de oven vóór de
bereiding 10 minuten voor.
22 Progress
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoog‐
te
Opmerkingen
Pizza, groot
200
15 – 25
1
Op een bak‐
plaat
Pizza, klein
200
10 – 20
1
Op een bak‐
plaat
Broodjes
200
15 – 25
1
Op een bak‐
plaat
Ontdooien
Gerecht
Hoe‐
veelheid
(kg)
Ontdooitijd
(min.)
Nadooitijd
(min)
Opmerkingen
Kip
1.0
100 - 140
20 - 30
Leg de kip op een omge‐
keerde onderschotel in
een groot bord. Halver‐
wege de bereidingstijd
omdraaien.
Vlees
1.0
100 - 140
20 - 30
Halverwege de berei‐
dingstijd omdraaien.
Vlees
0.5
90 - 120
20 - 30
Halverwege de berei‐
dingstijd omdraaien.
Forel
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Aardbeien
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Boter
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Room
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Room kan ook met nog
licht bevroren deeltjes
goed worden geklopt.
Gebak
1.4
60
60
-
Aanwijzingen voor testinstituten
Testen volgens IEC 60350-1.
Progress 23
Gerecht
-functie
Acces‐
soires
Roo
ster
hoo
gte
Tem‐
pera‐
tuur
(°C)
Tijd (min)
Opmerkingen
Kleine
cake
Boven +
onder‐
warmte
Bak‐
plaat
3
170
20 - 30
Plaats per bak‐
plaat 20 kleine
cakjes.
Appel‐
taart
Boven +
onder‐
warmte
Bak‐
rooster
1
170
80 - 120
Gebruik 2 vor‐
men (20 cm dia‐
meter), diago‐
naal geplaatst.
Taart
Boven +
onder‐
warmte
Bak‐
rooster
2
170
35 - 45
Gebruik een ca‐
kevorm (26 cm
diameter).
Zand‐
taart‐
deeg
Boven +
onder‐
warmte
Bak‐
plaat
3
150
20 - 35
Verwarm de
oven 10 minuten
voor.
Geroo‐
sterd
brood
4-6
stuks
Grill
Bak‐
rooster
3
max.
2 - 4 minuten
eerste kant; 2
- 3 minuten
tweede kant
Verwarm de
oven 3 minuten
voor.
Runder‐
burger
6 stuks,
0,6 kg
Grill
Rooster
en lek‐
bak
3
max.
20 - 30
Plaats het roos‐
ter op het derde
niveau en de
lekbak op het
tweede niveau in
de oven. Draai
het voedsel hal‐
verwege de be‐
reidingstijd om.
Verwarm de
oven 3 minuten
voor.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Opmerkingen over
schoonmaken
Maak de voorkant van de oven schoon
met een zachte doek, warm water en een
mild reinigingsmiddel.
Gebruik voor metalen oppervlakken een
specifiek reinigingsmiddel.
24 Progress
Reinig de binnenkant van de oven na elk
gebruik. Vetophoping of andere
voedingsresten kunnen brand
veroorzaken.
Reinig alle accessoires na elk gebruik en
laat ze drogen. Gebruik een zachte doek
met een warm sopje en een
reinigingsmiddel. De accessoires niet in
de afwasmachine reinigen.
Verwijder hardnekkig vuil met een
speciale ovenreiniger.
Toebehoren met antiaanbaklaag mogen
niet worden schoongemaakt met een
agressief reinigingsmiddel, voorwerpen
met scherpe randen of een
afwasautomaat. Dit kan de
antiaanbaklaag beschadigen.
Vocht kan in de oven of op de glazen
deurpanelen condenseren. Om de
condensvorming te verminderen, laat u de
oven voor het bereiden 10 minuten
werken.Neem het vocht uit de ruimte na
ieder gebruik af.
Ovens van roestvrij staal of
aluminium
Maak de ovendeur alleen met een
vochtige doek of natte spons schoon.
Droog maken met een zachte doek.
Vermijd het gebruik van staalwol, zure of
schurende producten, deze kunnen de
oppervlakken van de oven beschadigen.
Maak het bedieningspaneel van de oven
net zo voorzichtig schoon
Verwijderbare inschuifrails
Als u de binnenkant van de oven wilt
reinigen, verwijdert u de inschuifrails.
LET OP! Wees voorzichtig bij
het verwijderen van de
inschuifrails.
1. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit
de zijwand.
2. Trek de geleider bij de achterkant uit
de zijwand en verwijder deze.
1
2
Installeer de verwijderde accessoires in de
omgekeerde volgorde.
Pyrolyse
LET OP! Verwijder alle
accessoires en uitneembare
bakplaatsteunen.
Start de pyrolytische reiniging
niet als u de ovendeur niet
volledig heeft gesloten. Bij
sommige modellen geeft de
display "C3" weer als deze fout
zich voordoet.
WAARSCHUWING! Het
apparaat wordt zeer heet. Er
bestaat verbrandingsgevaar.
LET OP! Als er andere
apparaten in hetzelfde kastje
zijn geïnstalleerd, gebruik ze
dan niet tegelijk met de
pyrolytische functie. Dit kan
schade aan het apparaat
veroorzaken.
1. Verwijder het ergste vuil met de hand.
2. Reinig de binnenkant van de deur met
heet water, zodat de resten niet
inbranden door de hete lucht.
3. Stel de pyrolytische functie in.
Raadpleeg de "Ovenfuncties".
knippert.
Progress 25
4. U kunt de Einde-functie gebruiken om
de start van de reinigingsprocedure uit
te stellen.
5. Druk op
of draai de
temperatuurknop met de klok mee om
de reinigingsprocedure te starten.
Tijdsduur van de procedure: 2 u.
Tijdens de pyrolytische reiniging is het
ovenlampje uit.
Als de oven de ingestelde temperatuur
bereikt, vergrendelt de deur. Het display
en de balken van de
toont het symbool
warmteaanduiding totdat de deur
ontgrendelt.
Reinigingsherinnering
2. Til de hendels van beide scharnieren
volledig op en draai eraan.
Om u te herinneren aan de pyrolytische
reiniging, knippert PYR in het display
gedurende 10 seconden na elke in- en
uitschakeling van de oven.
De reinigingsherinnering
gaat uit:
• na het einde van de functie
pyrolytische reiniging.
• als u gelijktijdig op
en
drukt terwijl op het display
PYR knippert.
De deur verwijderen en
installeren
De ovendeur beschikt over vier glazen
panelen. U kunt de ovendeur en het
interne glazen paneel verwijderen om het
schoon te maken. Lees de volledige
instructie 'Verwijderen van installatiedeur'
voordat u de glasplaten verwijdert.
De ovendeur kan dichtslaan als
u de glasplaten probeert te
verwijderen als de deur nog
gemonteerd is.
LET OP! Gebruik de oven nooit
zonder de glasplaten.
1. Open de deur volledig en houd vast
aan beide scharnieren.
3. Sluit de ovendeur halverwege tot de
eerste openingsstand. Til hem daarna
op en trek hem naar voren en
verwijder hem van zijn plek.
26 Progress
4. Leg de deur op een zachte doek op
een stabiele ondergrond.
1
5. Ontgrendel het vergrendelingssysteem
om de interne glasplaten te
verwijderen.
2
8. Reinig de glasplaten met een sopje.
Droog de glasplaten voorzichtig af.
Reinig de glasplaten niet in de
vaatwasser.
Als de reiniging is voltooid, installeert u de
glasplaten en de ovendeur.
Zorg ervoor dat u de glasplaten (A, B en
C) weer in de juiste volgorde terugplaatst.
Controleer de zijkant van het glazen
paneel op het symbool / de print. Ieder
glazen paneel is anders om het uit elkaar
halen en in elkaar zetten eenvoudiger te
maken.
6. Draai de twee bevestigingen 90° en
verwijder ze uit hun houders.
Als de deur correct wordt geïnstalleerd,
klikt de rand van de deur.
A
B
C
90°
7. De glasplaat voorzichtig optillen en
verwijderen. Start bij het bovenste
paneel.
Zorg ervoor dat u het middelste ruitje
correct in de uitsparingen plaatst.
A
B
C
Progress 27
Het lampje vervangen
WAARSCHUWING! Gevaar
voor elektrische schokken.
Het lampje kan heet zijn.
1. Oven uitschakelen.
Wacht totdat de oven afgekoeld is.
2. Trek de oven uit het stopcontact.
3. Leg een doek op de bodem van de
ovenruimte.
Het achterste lampje
1. Draai het afdekglas van de lamp en
verwijder het.
2. Reinig de glasafdekking.
3. Vervang de lamp door een geschikte
300°C hittebestendige lamp.
4. Plaats het afdekglas terug.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
U kunt de oven niet inscha‐
kelen of bedienen.
De oven is niet aangesloten
op een stopcontact of is niet
goed geïnstalleerd.
Controleer of de oven goed
is aangesloten op het stop‐
contact (zie het aansluitdia‐
gram indien beschikbaar).
De oven wordt niet warm.
De oven is uitgeschakeld.
Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden
zijn niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellin‐
gen correct zijn.
De oven wordt niet warm.
De automatische uitschake‐
ling is actief.
Raadpleeg 'Automatisch uit‐
schakelen'.
De oven wordt niet warm.
Het kinderslot is geacti‐
veerd.
Raadpleeg 'Gebruik van het
Kinderslot'.
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgesla‐
gen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is.
Als de zekeringen keer op
keer doorslaan, neemt u
contact op met een erkende
installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
De bereiding van de gerech‐
ten duurt te lang of de ge‐
rechten worden te snel gaar.
De temperatuur is te laag of
te hoog.
Pas indien nodig de tempe‐
ratuur aan. Volg het advies
in de handleiding op.
28 Progress
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en in
de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in
de oven gestaan.
Laat gerechten na het berei‐
den niet langer dan 15 - 20
minuten in de oven staan.
Op het display verschijnt
'C3'.
De reinigingsfunctie werkt
niet. De deur is niet volledig
gesloten of het deurslot is
defect.
Sluit de deur volledig.
Op het display verschijnt
'F102'.
•
•
•
•
U heeft de deur niet hele‐
maal gesloten.
De deurvergrendeling is
stuk.
•
Het display toont een foutco‐
de die niet in deze tabel
staat.
Er is een elektrische fout.
•
•
Het apparaat staat aan maar
wordt niet warm. De ventila‐
tor werkt niet. Op het display
verschijnt "Demo".
De demofunctie is ingescha‐
keld.
Sluit de deur volledig.
Schakel de oven uit via
de huiszekering of de
veiligheidsschakelaar in
de zekeringkast en scha‐
kel deze weer in.
Neem contact op met de
klantenservice, wanneer
'F102' opnieuw wordt
weergegeven.
Schakel de oven uit via
de huiszekering of de
veiligheidsschakelaar in
de zekeringkast en scha‐
kel deze weer in.
Neem contact op met de
klantenservice wanneer
de foutcode opnieuw
wordt weergegeven.
1. Schakel de oven uit.
2. Druk op de
-toets en
houd deze ingedrukt.
3. Het eerste nummer op
het display en het De‐
mo-indicatielampje be‐
ginnen te knipperen.
4. Voer de code 2468 in
door op de
of
knop te drukken om de
waarden te veranderen
en druk op
om te be‐
vestigen.
5. Het volgende nummer
begint te knipperen.
6. Demo-modus schakelt
uit als u het laatste num‐
mer bevestigt en de co‐
de juist is.
Progress 29
Onderhoudsgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper ofeen erkende serviceafdeling.
Het typeplaatje bevindt zich aan de
voorkant van de binnenkant van de oven.
Verwijder het typeplaatje niet uit de
ovenruimte.
De contactgegevens van het
servicecentrum staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Inbouw
540 21
min. 550
600
558
114
19
20
min. 560
591
598
570
594
30 Progress
540 21
min. 550
558
114
19
20
590
min. 560
591
598
570
594
Bevestiging van het apparaat
aan het kastje
A
B
Elektrische installatie
De fabrikant is niet
verantwoordelijk indien u deze
veiligheidsmaatregelen uit
hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie' niet
opvolgt.
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Voor het deel van de kabel raadpleegt u
het totale vermogen op het typeplaatje. U
kunt ook de tabel raadplegen:
Totaal vermogen
(W)
Deel van de kabel
(mm²)
maximaal 1380
3 x 0.75
maximaal 2300
3x1
maximaal 3680
3 x 1.5
De aardekabel (groene/gele kabel) moet 2
cm langer zijn dan de fase- en neutrale
kabels (blauwe en bruine kabels).
Dit apparaat wordt geleverd met stekker
en netsnoer.
Kabel
Kabeltypes die van toepassing zijn op de
installatie of vervanging:
ENERGIEZUINIGHEID
Productkaart en informatie volgens EU 65-66/2014
Naam leverancier
Progress
Modelidentificatie
PBP23101X
Progress 31
Energie-efficiëntie Index
81.0
Energie-efficiëntieklasse
A+
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand bo‐
ven + onderwarmte
0.87 kWh/cyclus
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand hete‐
lucht
0.64 kWh/cyclus
Aantal ruimten
1
Warmtebron
Elektriciteit
Volume
57 l
Soort oven
Inbouwoven
Massa
35.2 kg
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - deel 1: Reeksen, ovens,
stoomovens en grills - Methoden voor
prestatiemeting.
Energiebesparing
Deze oven bevat functies die u
helpen energie te besparen
tijdens het dagelijks koken.
Algemene tips
Zorg ervoor dat de ovendeur goed
gesloten is als u de oven in werking stelt.
De deur niet openen tijdens de bereiding
met stoom. Houd het deurrubber schoon
en zorg ervoor dat het goed op zijn plaats
vastzit.
Gebruik metalen schalen om meer
energie te besparen.
Indien mogelijk de oven niet
voorverwarmen voordat u er voedsel in
plaatst.
Verlaag bij een bereidingsduur langer dan
30 minuten de oventemperatuur met
minimaal 3 - 10 minuten, afhankelijk van
de bereidingsduur voordat de kooktijd
verstrijkt. De restwarmte in de oven zorgt
ervoor dat het gerecht wordt voltooid.
U kunt de restwarmte gebruiken om
andere maaltijden op te warmen.
Houd de onderbrekingen tussen het
bakken zo kort mogelijk als u een aantal
gerechten tegelijkertijd bereidt.
Bereiding met hete lucht
Gebruik indien mogelijk de
bereidingsfuncties met hete lucht om
energie te besparen.
Restwarmte
Bij sommige ovenfuncties worden, als een
programma met tijdselectie (Duur of
Einde) in werking is en de bereidingstijd
langer is dan 30 minuten, de
verwarmingselementen automatisch
eerder uitgeschakeld.
De lamp en ventilator blijven wel werken.
Eten warm houden
Kies de laagst mogelijke
temperatuurinstelling om de restwarmte te
gebruiken en een maaltijd warm te
houden. Het indicatielampje van de
restwarmte of temperatuur verschijnt op
het display.
Moist Baking
Functie is ontworpen om tijdens de
bereiding energie te besparen.
Als u deze functie gebruikt, gaat de
verlichting na 30 seconden automatisch
uit.
32 Progress
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
Progress 33
TABLE DES MATIÈRES
Informations de sécurité
Consignes de sécurité
Description de l'appareil
Bandeau de commande
Avant la première utilisation
Utilisation quotidienne
Fonctions de l'horloge
33
35
38
38
39
39
41
Utilisation des accessoires
Fonctions supplémentaires
Conseils
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Rendement énergétique
43
44
44
56
60
62
63
Sous réserve de modifications.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts
résultant d'une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et
accessible pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont
les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à
condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions
concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de
comprendre les risques encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être tenus à
l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart,
à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil .
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et
jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
34 Progress
•
•
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants,
nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'appareil doit être installé et le câble remplacé
uniquement par un professionnel qualifié .
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles
deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à
ne pas toucher les éléments chauffants.
Utilisez toujours des gants de cuisine pour retirer ou
enfourner des accessoires ou des plats allant au four.
Avant d'effectuer une opération de maintenance,
débranchez l'appareil de la prise secteur.
Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant
de remplacer l'éclairage afin d'éviter tout risque de choc
électrique.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en
métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer
sa surface, ce qui peut briser le verre.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger lié
à l'électricité.
Retirez le plus gros des salissures avant le nettoyage par
pyrolyse. Retirez tous les accessoires du four.
Pour retirer les supports de grille, tirez d'abord sur l'avant
de ceux-ci, puis sur l'arrière, pour les écarter des parois
latérales. Réinstallez les supports de grille en répétant
cette procédure dans l'ordre inverse.
Progress 35
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Installation
AVERTISSEMENT! L'appareil
doit être installé uniquement
par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies avec
l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Ne tirez jamais l'appareil par la
poignée.
• Respectez l'espacement minimal requis
par rapport aux autres appareils et
éléments.
• Installez l'appareil dans un lieu sûr et
adapté répondant aux exigences
d'installation.
• Cet appareil est équipé d'un système
de refroidissement électrique. Il doit
être utilisé lorsque l'appareil est
raccordé à une prise secteur.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant sur
la plaque signalétique correspondent
aux données électriques de votre
réseau.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Le
remplacement du câble d'alimentation
de l'appareil doit être effectué par notre
service après-vente agréé.
• Ne laissez pas les câbles
d'alimentation entrer en contact avec la
porte de l'appareil, particulièrement
lorsque la porte est chaude.
• La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit être
fixée de telle manière qu'elle ne peut
pas être enlevée sans outils.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à la
prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la prise
de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
• Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des
fusibles (les fusibles à visser doivent
être retirés du support), un disjoncteur
différentiel et des contacteurs.
• L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une distance
d'ouverture des contacts d'au moins
3 mm.
• Fermez bien la porte de l'appareil avant
de brancher la fiche à la prise secteur.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'explosion.
• Cet appareil est exclusivement destiné
à une utilisation domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
36 Progress
• Éteignez l'appareil après chaque
utilisation.
• Soyez prudent lors de l'ouverture de la
porte de l'appareil lorsque celui-ci est
en fonctionnement. De l'air brûlant peut
s'en échapper.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'exercez jamais de pression sur la
porte ouverte.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Ouvrez prudemment la porte de
l'appareil. Si vous utilisez des
ingrédients contenant de l'alcool, un
mélange d'alcool et d'air facilement
inflammable peut éventuellement se
former.
• Ne laissez pas des étincelles ou des
flammes nues entrer en contact avec
l'appareil lorsque vous ouvrez la porte.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés de
produits inflammables à l'intérieur ou à
proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
AVERTISSEMENT! Risque
d'endommagement de
l'appareil.
• Pour éviter tout endommagement ou
décoloration de l'émail :
– ne posez pas de plats allant au four
ni aucun autre objet directement
sur le fond de l'appareil.
– ne placez jamais de feuilles
d'aluminium directement sur le fond
de la cavité de l'appareil.
– ne versez jamais d'eau directement
dans l'appareil lorsqu'il est chaud.
– une fois la cuisson terminée, ne
laissez jamais d'aliments ou de
plats humides à l'intérieur de
l'appareil.
– faites attention lorsque vous retirez
ou remettez en place les
accessoires.
• La décoloration de l'émail ou de l'acier
inoxydable est sans effet sur les
performances de l'appareil.
• Utilisez un plat à rôtir pour obtenir des
gâteaux moelleux. Les jus de fruits
causent des taches qui peuvent être
permanentes.
• Cet appareil est exclusivement destiné
à un usage culinaire. Ne l'utilisez pas
pour des usages autres que celui pour
lequel il a été conçu, à des fins de
chauffage par exemple.
• La porte du four doit toujours être
fermée pendant la cuisson.
• Si l'appareil est installé derrière la paroi
d'un meuble (par ex. une porte),
veuillez à ce que la porte ne soit jamais
fermée lorsque l'appareil est en
marche. La chaleur et l'humidité
peuvent s'accumuler derrière la porte
fermée du meuble et provoquer
d'importants dégâts sur l'appareil, le
meuble ou le sol. Ne fermez pas la
paroi du meuble tant que l'appareil n'a
pas complètement refroidi.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure, d'incendie ou de
dommages matériels sur
l'appareil.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Vérifiez que l'appareil est froid. Les
panneaux de verre risquent de se
briser.
• Remplacez immédiatement les vitres
de la porte si elles sont endommagées.
Contactez votre service après-vente
agréé.
• Soyez prudent lorsque vous démontez
la porte de l'appareil. Elle est lourde !
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon état.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
Progress 37
• Si vous utilisez un spray pour four,
suivez les consignes de sécurité
figurant sur l'emballage.
• N'utilisez aucun produit détergent pour
nettoyer l'émail catalytique (le cas
échéant).
Nettoyage par pyrolyse
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, d'incendie,
d'émissions chimiques
(fumées) en mode pyrolyse.
• Avant d'utiliser la fonction de nettoyage
par pyrolyse ou la fonction Première
utilisation, retirez de la cavité du four :
– tout résidu excessif de nourriture,
tout dépôt ou toute éclaboussure
de graisse ou d'huile.
– tout objet amovible (y compris les
grilles, les rails, etc., fournis avec le
produit), en particulier les
récipients, plateaux, plaques,
ustensiles, etc. anti-adhésifs.
• Lisez attentivement toutes les
instructions relatives au nettoyage par
pyrolyse.
• Tenez les enfants éloignés de l'appareil
lorsque le nettoyage par pyrolyse est
en cours.
L'appareil devient très chaud et de l'air
chaud s'échappe des fentes d'aération
avant.
• Le nettoyage par pyrolyse est un
processus à haute température qui
peut dégager de la fumée provenant
des résidus alimentaires et des
matériaux dont est fait le four. Par
conséquent, nous recommandons à
nos clients de suivre les conseils cidessous :
– assurez-vous que la ventilation de
l'appareil est adéquate pendant et
après chaque phase de nettoyage
par pyrolyse.
– assurez-vous que la ventilation de
l'appareil est adéquate pendant et
après la première utilisation à
température maximale.
• Contrairement aux humains, certains
oiseaux et reptiles sont extrêmement
sensibles aux fumées pouvant se
dégager lors du processus de
nettoyage des fours à pyrolyse.
– Ne laissez aucun animal, en
particulier aucun oiseau, à
proximité de l'appareil pendant et
après un nettoyage par pyrolyse ; la
première fois, utilisez la
température de fonctionnement
maximale dans une pièce bien
ventilée.
• Les animaux de petite taille peuvent
également être très sensibles aux
changements de température
survenant à proximité d'un four à
pyrolyse lorsque le processus de
nettoyage est en cours.
• Les surfaces antiadhésives des
ustensiles de cuisine (poêles,
casseroles, plaques de cuisson, etc.)
peuvent être endommagées par la très
haute température nécessaire au
nettoyage par pyrolyse et peuvent
également dégager, dans une moindre
mesure, des fumées nocives.
• Les fumées dégagées par les fours à
pyrolyse / les résidus de cuisson sont
décrites comme étant non novices pour
les êtres humains, y compris pour les
enfants en bas âgé et les personnes à
la santé fragile.
Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
• Les ampoules classiques ou halogènes
utilisées dans cet appareil sont
destinées uniquement à un usage avec
des appareils ménagers. Ne les utilisez
pas pour éclairer votre logement.
• Avant de changer l'ampoule,
débranchez l'appareil de la prise
secteur.
• N'utilisez que des ampoules ayant les
mêmes spécifications .
Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
38 Progress
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage du
hublot pour empêcher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Vue d'ensemble
1
2
3
4
5
10
4
6
7
3
8
2
1
9
Accessoires
• Grille métallique
Permet de poser des plats à rôti, à
gratin et des moules à gâteau/
pâtisserie.
1 Bandeau de commande
2 Manette de sélection des modes de
cuisson
3 Affichage
4 Thermostat
5 Orifices d'aération du ventilateur de
refroidissement
6 Résistance
7 Éclairage
8 Ventilateur
9 Support de grille amovible
10 Position des grilles
• Plateau de cuisson
Pour la cuisson de gâteaux et de
biscuits/gâteaux secs.
BANDEAU DE COMMANDE
Touches
Touche sensitive
Fonction
Description
MOINS
Pour régler l'heure.
HORLOGE
Pour régler une fonction de l'horloge.
PLUS
Pour régler l'heure.
Progress 39
Affichage
A
G
F
E
B
D
C
A. Minuteur / Température
B. Voyant de chauffe et de chaleur
résiduelle
C. Sonde à viande (sur certains modèles
uniquement)
D. Verrouillage de la porte (sur certains
modèles uniquement)
E. Heures/minutes
F. Mode Démo (certains modèles
uniquement)
G. Fonctions de l'horloge
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Pour modifier l'heure, reportezvous au chapitre « Fonctions
de l'horloge ».
Premier nettoyage
Retirez les supports de grille amovibles et
tous les accessoires du four.
Reportez-vous au chapitre
« Entretien et nettoyage ».
Nettoyez le four et les accessoires avant
de les utiliser pour la première fois.
Remettez les accessoires et les supports
de grille en place.
Préchauffage
1. Sélectionnez la fonction
.Réglez la
température maximale.
2. Laissez le four en fonctionnement
pendant 1 heure.
3. Réglez la fonction
. Réglez la
température maximale.
4. Laissez le four en fonctionnement
pendant 15 minutes.
5. Réglez la fonction
. Réglez la
température maximale.
6. Laissez le four en fonctionnement
pendant 15 minutes.
7. Éteignez le four puis laissez-le
refroidir.
Les accessoires peuvent chauffer plus
que d'habitude. Une odeur et de la fumée
peuvent s'échapper du four. Assurez-vous
que la ventilation dans la pièce est
suffisante.
Préchauffez le four à vide avant de
l'utiliser pour la première fois.
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Manettes rétractables
Pour utiliser l'appareil, appuyez sur la
manette. La manette sort alors de son
logement.
40 Progress
Modes de cuisson
Fonction du
four
Utilisation
Fonction du
four
Le four est éteint.
Position Arrêt
Chaleur
Tournante
Convection
naturelle
(Voûte)
Gril
Gril Fort
Turbo Gril
Sole
Sole Pulsée
Pour faire cuire sur
deux niveaux en même
temps et pour déshydra‐
ter des aliments.
Diminuez les températu‐
res de 20 à 40 °C par
rapport à la Convection
naturelle.
Cuisson à
chaleur humi‐
de
Pour cuire et rôtir des ali‐
ments sur un seul ni‐
veau.
Pour faire griller des ali‐
ments peu épais et du
pain.
Pour griller des aliments
peu épais en grandes
quantités et pour griller
du pain.
Pour rôtir de grosses piè‐
ces de viande ou de la
volaille sur un seul ni‐
veau. Également pour
gratiner et faire dorer.
Pour cuire des gâteaux à
fond croustillant et pour
stériliser des aliments.
Pour cuire des pizzas.
Pour dorer de façon in‐
tensive et obtenir un fond
croustillant.
Décongéla‐
tion
Utilisation
Cette fonction est conçue
pour économiser de
l'énergie en cours de
cuisson. Pour obtenir des
instructions de cuisson,
reportez-vous au chapitre
« Conseils », paragraphe
Cuisson à chaleur humi‐
de. Durant cette cuisson,
la porte du four doit res‐
ter fermée pour éviter
d'interrompre la fonction,
et pour garantir une con‐
sommation d'énergie op‐
timale. Lorsque vous utili‐
sez cette fonction, la
température à l'intérieur
de la cavité peut différer
de la température sélec‐
tionnée. La chaleur rési‐
duelle est utilisée.Le ni‐
veau de cuisson peut
être réduit. Pour obtenir
des recommandations
générales sur l'économie
d'énergie, consultez le
chapitre « Économies
d'énergie », paragraphe
« Efficacité énergéti‐
que ».Cette fonction est
utilisée pour définir la
classe d'efficacité éner‐
gétique selon la norme
EN 60350-1. Lorsque
vous utilisez cette fonc‐
tion, l'éclairage s'éteint
automatiquement au bout
de 30 secondes.
Pour décongeler des ali‐
ments (fruits et légumes).
Le temps de décongéla‐
tion dépend de la quanti‐
té et de l'épaisseur des
aliments surgelés.
Progress 41
Fonction du
four
Pyrolyse
Utilisation
Pour activer le nettoyage
par pyrolyse du four. Cet‐
te fonction permet de
brûler les salissures rési‐
duelles à l'intérieur du
four.
Réglage d'un mode de cuisson
1. Tournez la manette des modes de
cuisson pour sélectionner un mode de
cuisson.
2. Tournez la manette pour sélectionner
la température.
L'éclairage s'allume lorsque l'appareil est
en marche.
3. Pour éteindre le four, tournez la
manette des modes de cuisson sur la
position Arrêt.
Indicateur de chauffe
Lorsque la fonction du four est activée, les
barres de l'affichage
apparaissent une
par une à mesure que la température du
four augmente, et disparaissent à mesure
que la température diminue.
FONCTIONS DE L'HORLOGE
Tableau des fonctions de
l'horloge
Fonction de
l'horloge
Utilisation
HEURE
Pour indiquer ou changer
l'heure. Vous ne pouvez
régler l'heure que lorsque
le four est éteint.
DURÉE
Pour régler la durée de
fonctionnement du four.
Ne l'utilisez que si un mo‐
de de cuisson est réglé.
FIN
Pour régler l'heure d'arrêt
du four. Ne l'utilisez que
si un mode de cuisson
est réglé.
DÉPART
DIFFÉRÉ
MINUTEUR
Pour combiner les fonc‐
tion DURÉE et FIN.
Utilisez-le pour régler un
compte à rebours. Cette
fonction est sans effet
sur le fonctionnement du
four. Vous pouvez utiliser
le MINUTEUR à tout mo‐
ment, même lorsque le
four est éteint.
Fonction de
l'horloge
00:00
MINUTEUR
DE DURÉE
DE FONC‐
TIONNE‐
MENT
Utilisation
Si vous ne réglez pas
d'autre fonction de l'hor‐
loge, le MINUTEUR DE
DURÉE DE FONCTION‐
NEMENT surveille auto‐
matiquement la durée de
fonctionnement du four.
Il se met en fonctionne‐
ment dès que le four
commence à chauffer.
Le minuteur de durée de
fonctionnement ne peut
pas être utilisé avec les
fonctions : DURÉE, FIN .
Réglage et modification de
l'heure
Lorsque vous branchez l'appareil pour la
première fois à l'alimentation électrique,
attendez que
et « 12:00 » s'affichent.
"« 12 » clignote.
ou
pour régler les
1. Appuyez sur
heures.
2. Appuyez sur
pour confirmer et
régler les minutes.
42 Progress
L'affichage indique
et l'heure réglée.
"« 00 » clignote.
3. Appuyez sur
ou
pour régler les
minutes.
4. Appuyez sur
pour confirmer, ou
l'heure réglée sera enregistrée
automatiquement au bout de
5 secondes.
L'affichage indique la nouvelle heure.
Pour changer l'heure, appuyez à plusieurs
reprises sur
jusqu'à ce que l'indicateur
clignote sur l'affichage.
de l'heure
Réglage de la fonction DURÉE
1. Réglez un mode de cuisson.
2. Appuyez sur
à plusieurs reprises
clignote.
jusqu'à ce que
3. Appuyez sur
ou
pour régler les
minutes puis les heures. Appuyez sur
pour confirmer.
Lorsque la Durée s'est écoulée, un signal
sonore retentit pendant deux minutes.
et la durée clignotent sur l'affichage. Le
four s'arrête automatiquement.
4. Appuyez sur n'importe quelle touche
ou ouvrez la porte du four pour arrêter
le signal sonore.
5. Tournez la manette de sélection des
modes de cuisson sur la position Arrêt.
Réglage de la fonction FIN
1. Réglez un mode de cuisson.
2. Appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que
clignote.
ou
pour régler les
3. Appuyez sur
heures puis les minutes. Appuyez sur
pour confirmer.
À l'heure de Fin indiquée, un signal
sonore retentit pendant 2 minutes.
et la
durée réglée clignotent sur l'affichage. Le
four s'arrête automatiquement.
4. Appuyez sur n'importe quelle touche
ou ouvrez la porte du four pour arrêter
le signal sonore.
5. Tournez la manette de sélection des
modes de cuisson sur la position Arrêt.
Réglage de la fonction DÉPART
DIFFÉRÉ
1. Réglez un mode de cuisson.
2. Appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que
clignote.
3. Appuyez sur
ou
pour régler les
minutes puis les heures pour la
DURÉE. Appuyez sur
pour
confirmer.
clignote sur l'affichage.
4. Appuyez sur
ou
pour régler les
heures puis les minutes pour la FIN.
Appuyez sur
pour confirmer.
et la température réglée s'affichent.
Le four s'allume automatiquement plus
tard, fonctionne pendant la DURÉE
réglée, et s'arrête à l'heure de FIN choisie.
À l'heure de FIN indiquée, un signal
sonore retentit pendant 2 minutes.
et la
durée réglée clignotent sur l'affichage. Le
four s'arrête automatiquement.
5. Appuyez sur n'importe quelle touche
ou ouvrez la porte du four pour arrêter
le signal sonore.
6. Tournez la manette de sélection des
modes de cuisson sur la position Arrêt.
Réglage du MINUTEUR
Le minuteur peut également être utilisé
lorsque le four est éteint ou allumé.
à plusieurs reprises
1. Appuyez sur
jusqu'à ce que
commence à
clignoter.
ou
pour régler les
2. Appuyez sur
secondes puis les minutes.
Si vous réglez une durée supérieure à
60 minutes,
clignote sur
l'affichage.
3. Réglez les heures.
4. Le MINUTEUR démarre
automatiquement au bout de
5 secondes.
Au bout de 90 % du temps défini, un
signal sonore retentit.
5. Lorsque la durée définie s'est écoulée,
un signal sonore retentit pendant
Progress 43
2 minutes. "« 00:00 » et
clignotent
sur l'affichage. Appuyez sur n'importe
quelle touche pour arrêter le signal
sonore.
et
et maintenez-les enfoncées. Le
minuteur démarre.
MINUTEUR DE DURÉE DE
FONCTIONNEMENT
Pour réinitialiser le minuteur de durée de
fonctionnement, appuyez sur les touches
UTILISATION DES ACCESSOIRES
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Installation des accessoires
Grille métallique :
Grille métallique et plateau de cuisson
ensemble :
Poussez le plateau de cuisson entre les
rails du support de grille et glissez la grille
métallique entre les rails se trouvant juste
au-dessus.
Poussez la grille entre les barres de
guidage des supports de grille et assurezvous que les pieds sont orientés vers le
bas.
Plateau de cuisson:
Poussez le plateau de cuisson entre les
rails du support de grille.
Les petites indentations sur le
dessus apportent plus de
sécurité. Les indentations sont
également des dispositifs antibascule. Le rebord élevé de la
grille empêche les ustensiles
de cuisine de glisser.
44 Progress
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Utilisation de la Sécurité enfants
Lorsque la sécurité enfants du four est
activée, le four ne peut être allumé
accidentellement.
Température (°C)
Arrêt automatique
au bout de (h)
120 - 195
8.5
1. Assurez-vous que la manette de
sélection des fonctions du four est sur
la position Arrêt.
2. Maintenez simultanément les touches
et
enfoncées pendant
2 secondes.
Le signal sonore se déclenche. SAFE et
s'affichent. La porte reste verrouillée.
200 - 245
5.5
250
1.5
Le symbole
s'affichent, tout
comme lorsque la fonction
Pyrolyse est en cours
d'utilisation.
Pour désactiver la Sécurité enfants,
répétez l'étape 2.
Voyant de chaleur résiduelle
Lorsque vous éteignez le four, l'indicateur
de chaleur résiduelle s'affiche
si la
température du four est supérieure à
40 °C.Tournez le thermostat vers la
gauche ou la droite pour vérifier la
température du four.
Arrêt automatique
Pour des raisons de sécurité, le four
s'éteint automatiquement au bout d'un
certain temps si un mode de cuisson est
en cours et que vous ne modifiez pas la
température du four.
Température (°C)
Arrêt automatique
au bout de (h)
30 - 115
12.5
CONSEILS
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Après un arrêt automatique, appuyez sur
une touche pour faire de nouveau
fonctionner le four.
L'arrêt automatique ne
fonctionne pas avec les
fonctions : Éclairage, Durée,
Fin.
Ventilateur de refroidissement
Lorsque le four fonctionne, le ventilateur
de refroidissement se met
automatiquement en marche pour refroidir
les surfaces du four. Si vous éteignez le
four, le ventilateur de refroidissement
continue à fonctionner jusqu'à ce que le
four refroidisse.
Thermostat de sécurité
Un mauvais fonctionnement du four ou
des composants défectueux peuvent
causer une surchauffe dangereuse. Pour
éviter cela, le four dispose d'un thermostat
de sécurité interrompant l'alimentation
électrique. Le four se remet
automatiquement en fonctionnement
lorsque la température baisse.
Progress 45
l'extérieur. Le temps de cuisson et la
consommation énergétique sont donc
réduits.
La température et les temps de
cuisson indiqués sont fournis
uniquement à titre indicatif. Ils
varient en fonction des recettes
ainsi que de la qualité et de la
quantité des ingrédients
utilisés.
Cuisson de gâteaux
N'ouvrez la porte du four qu'aux 3/4 du
temps de cuisson.
Si vous utilisez deux plateaux de cuisson
en même temps, laissez un niveau libre
entre les deux.
Conseils de cuisson
Le four dispose de quatre niveaux de
grille.
Cuisson de viande et de poisson
Avant de couper la viande, laissez-la
reposer pendant environ 15 minutes afin
d'éviter que le jus ne s'écoule.
Comptez les niveaux de grille à partir du
bas du four.
Votre four peut cuire les aliments d'une
manière complètement différente de celle
de votre ancien four. Les tableaux cidessous vous indiquent les réglages
standard pour la température, le temps de
cuisson et le niveau du four.
Si vous ne trouvez pas les réglages
appropriés pour une recette spécifique,
cherchez-en une qui s'en rapproche.
Le four est doté d'un système spécial qui
permet à l'air de circuler et qui recycle
perpétuellement la vapeur. Dans cet
environnement, ce système permet de
cuisiner des plats tout en maintenant
ceux-ci tendres à l'intérieur et croquants à
Pour éviter qu'une trop grande quantité de
fumée ne se forme dans le four, ajoutez
de l'eau dans le plat à rôtir. Pour éviter
que la fumée ne se condense, ajoutez à
nouveau de l'eau dans le plat à rôtir à
chaque fois qu'il n'en contient plus.
Temps de cuisson
Le temps de cuisson varie selon le type
d'aliment, sa consistance et son volume.
Au départ, surveillez la cuisson lorsque
vous cuisinez. Ainsi, vous trouverez les
meilleurs réglages (fonction, temps de
cuisson, etc.) pour vos ustensiles, vos
recettes et les quantités lorsque vous
utiliserez l'appareil.
Rôtissage et cuisson
Gâteaux
Plat
Voûte
Chaleur Tournante
Durée
(min)
Remar‐
ques
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Pâtes à
gâteaux
170
2
160
2 (1 et 3)
45 - 60
Dans un
moule à
gâteau
Pâte sa‐
blée
170
2
160
2 (1 et 3)
24 - 34
Dans un
moule à
gâteau
46 Progress
Plat
Voûte
Chaleur Tournante
Durée
(min)
Remar‐
ques
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Gâteau
au froma‐
ge (au
babeurre)
170
1
160
2
60 - 80
Dans un
moule à
gâteau
de 26 cm
Tarte aux
pommes
170
1
160
2 (1 et 3)
100 - 120
Dans
deux
moules à
gâteau
de 20 cm
sur une
grille mé‐
tallique
Strudel
175
2
150
2
60 - 80
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Tarte à la
confiture
170
2
160
2
30 - 40
Dans un
moule à
gâteau
de 26 cm
Cake aux
fruits
170
2
155
2
60 - 70
Dans un
moule à
gâteau
de 26 cm
Génoise/
Gâteau
Savoie
(version
allégée)
170
2
160
2
35 - 45
Dans un
moule à
gâteau
de 26 cm
Gâteau
de Noël/
Cake aux
fruits
170
2
160
2
50 - 60
Dans un
moule à
gâteau
de 20 cm
Gâteau
aux pru‐
170
2
160
2
50 - 60
Dans un
moule à
pain
nes1)
Progress 47
Plat
Voûte
Chaleur Tournante
Durée
(min)
Remar‐
ques
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Petits gâ‐
teaux
170
3
160
3 (1 et 3)
20 - 30
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Biscuits/
Gâteaux
150
3
150
3
20 - 30
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Merin‐
gues
100
3
100
3
90 - 120
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Petits
190
3
180
3
15 - 20
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Choux1)
190
3
180
3
25 - 35
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Tourtes
180
3
170
2
45 - 70
Dans un
moule à
gâteau
de 20 cm
Gâteau à
étages
180
1 ou 2
170
2 (gau‐
che et
droit)
40 - 55
Gauche +
droit
dans un
moule à
gâteau
de 20 cm
secs1)
pains1)
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
48 Progress
Pain et pizza
Plat
Voûte
Chaleur Tournante
Durée
(min)
Remar‐
ques
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 uni‐
tés,
500 g par
unité
Pain de
seigle
190
1
180
1
30 - 45
Dans un
moule à
pain
Petits
190
2
180
2 (1 et 3)
25 - 40
6 à 8 pe‐
tits pains
sur un
plateau
de cuis‐
son
Pizza1)
190
1
190
1
20 - 30
Dans un
plat à rô‐
tir
Scones1)
200
3
190
2
10 - 20
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Durée
(min)
Remar‐
ques
Pain
blanc1)
pains1)
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
Préparations à base d'œufs
Plat
Voûte
Chaleur Tournante
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Gratin de
pâtes
180
2
180
2
40 - 50
Dans un
moule
Gratin
aux légu‐
mes
200
2
175
2
45 - 60
Dans un
moule
Quiches
190
1
190
1
40 - 50
Dans un
moule
Lasagnes
200
2
200
2
25 - 40
Dans un
moule
Progress 49
Plat
Voûte
Chaleur Tournante
Durée
(min)
Remar‐
ques
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Cannello‐
ni
200
2
190
2
25 - 40
Dans un
moule
« Yorks‐
hire pud‐
220
2
210
2
20 - 30
Moule
pour
6 pud‐
dings
Durée
(min)
Remar‐
ques
dings »1)
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
Viande
Plat
Voûte
Chaleur Tournante
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Bœuf
200
2
190
2
50 - 70
Sur la
grille mé‐
tallique et
dans un
plat à rô‐
tir
Porc
180
2
180
2
90 - 120
Sur la
grille mé‐
tallique et
dans un
plat à rô‐
tir
Veau
190
2
175
2
90 - 120
Sur la
grille mé‐
tallique et
dans un
plat à rô‐
tir
Rôti de
bœuf,
saignant
210
2
200
2
44 - 50
Sur la
grille mé‐
tallique et
dans un
plat à rô‐
tir
50 Progress
Plat
Voûte
Chaleur Tournante
Durée
(min)
Remar‐
ques
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Rôti de
bœuf, à
point
210
2
200
2
51 - 55
Sur la
grille mé‐
tallique et
dans un
plat à rô‐
tir
Rôti de
bœuf,
bien cuit
210
2
200
2
55 - 60
Sur la
grille mé‐
tallique et
dans un
plat à rô‐
tir
Épaule
de porc
180
2
170
2
120 - 150
Dans un
plat à rô‐
tir
Jarret de
porc
180
2
160
2
100 - 120
2 pièces
dans un
plat à rô‐
tir
Agneau
190
2
190
2
110 - 130
Gigot
Poulet
200
2
200
2
70 - 85
Entier
dans un
plat à rô‐
tir
Dinde
180
1
160
1
210 - 240
Entière
dans un
plat à rô‐
tir
Canard
175
2
160
2
120 - 150
Entier
dans un
plat à rô‐
tir
Oie
175
1
160
1
150 - 200
Entière
dans un
plat à rô‐
tir
Lapin
190
2
175
2
60 - 80
En mor‐
ceaux
Progress 51
Plat
Voûte
Chaleur Tournante
Durée
(min)
Remar‐
ques
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Lièvre
190
2
175
2
150 - 200
En mor‐
ceaux
Faisan
190
2
175
2
90 - 120
Entier
dans un
plat à rô‐
tir
Durée
(min)
Remar‐
ques
Poisson
Plat
Voûte
Chaleur Tournante
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Truite/
daurade
190
2
175
2 (1 et 3)
40 - 55
34 pois‐
sons
Thon/
saumon
190
2
175
2 (1 et 3)
35 - 60
4 - 6 filets
Gril
Réglez la température sur 250 °C.
Préchauffez le four pendant 10 minutes.
Utilisez le troisième niveau.
Plat
Quantité
Durée (min)
Morceaux
Quantité
(kg)
1re face
2e face
Filet de bœuf
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Steaks de bœuf
4
0.6
10 - 12
6-8
Saucisses
8
-
12 - 15
10 - 12
Côtelettes de porc
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Poulet (coupé en deux)
2
1
30 - 35
25 - 30
Brochettes
4
-
10 - 15
10 - 12
Escalope de poulet
4
0.4
12 - 15
12 - 14
52 Progress
Plat
Quantité
Durée (min)
Morceaux
Quantité
(kg)
1re face
2e face
Steak haché
6
0.6
20 - 30
-
Filet de poisson
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Sandwiches toastés
4-6
-
5-7
-
Toasts
4-6
-
2-4
2-3
Turbo Gril
Utilisez le troisième niveau de la grille.
Réglez la température maximale de
200 °C.
Plat
Quantité
Durée (min)
Morceaux
(kg)
1re face
2e face
Rôti roulé (din‐
de)
1
1
30 - 40
20 - 30
Poulet (coupé
en deux)
2
1
25 - 30
20 - 30
Cuisses de
poulet
6
-
15 - 20
15 - 18
Caille
4
0.5
25 - 30
20 - 25
Gratin de légu‐
mes
-
-
20 - 25
-
Coquilles St
Jacques
-
-
15 - 20
-
Maquereau
2-4
-
15 - 20
10 - 15
Darnes de
poisson
4-6
0.8
12 - 15
8 - 10
Cuisson à chaleur humide
Pour de meilleurs résultats,
suivez les suggestions
indiquées dans le tableau cidessous.
Progress 53
Plat
Accessoires
Températu‐
re (°C)
Positions
des gril‐
les
Durée (min)
Petits pains
(12 morceaux)
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
2
35 - 40
Petits pains,
9 morceaux
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
2
35 - 40
Pizza surgelée,
0,35 kg
grille métallique
220
2
35 - 40
Gâteau roulé
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
170
2
30 - 40
Brownie
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
2
30 - 40
Soufflé, 6 piè‐
ces
ramequins en céramique
sur une grille métallique
200
3
30 - 40
Fond de tarte
en génoise
moule à tarte sur une
grille métallique
170
2
20 - 30
Gâteau à éta‐
ges
Plat de cuisson sur la
grille métallique
170
2
35 - 45
Poisson poché,
0,3 kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
3
35 - 45
Poisson entier
(0,2 kg)
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
3
35 - 45
Filets de pois‐
son, 0,3 kg
plaque à pizza sur la gril‐
le métallique
180
3
35 - 45
Viande po‐
chée, 0,25 kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
200
3
40 - 50
Chachlyk,
0,5 kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
200
3
25 - 35
Cookies,
16 biscuits
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
2
20 - 30
Macarons,
20 biscuits
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
2
40 - 45
Muffins, 12 gâ‐
teaux
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
170
2
30 - 40
Petits fours,
16 morceaux
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
170
2
35 - 45
54 Progress
Plat
Accessoires
Températu‐
re (°C)
Positions
des gril‐
les
Durée (min)
Biscuits sa‐
blés, 20 bis‐
cuits
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
150
2
40 - 50
Tartelettes,
8 gâteaux
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
170
2
20 - 30
Légumes po‐
chés, 0,4 kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
3
35 - 40
Omelette végé‐
tarienne
plaque à pizza sur la gril‐
le métallique
200
3
30 - 45
Légumes mé‐
diterranéens,
0,7 kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
4
35 - 40
Pizza
Avant la cuisson, faites
préchauffer votre four à vide
pendant 10 minutes.
Utilisez la fonction Sole pulsée.
Plat
Température
(°C)
Durée (min)
Positions des
grilles
Remarques
Pizza, grande
200
15 – 25
1
Sur un plateau
de cuisson
Pizza, petite
200
10 – 20
1
Sur un plateau
de cuisson
Petits pains
200
15 – 25
1
Sur un plateau
de cuisson
Décongélation
Plat
Quantité
(kg)
Durée de
décongéla‐
tion (min)
Décongélation
complémentai‐
re (min)
Remarques
Poulet
1.0
100 - 140
20 - 30
Placez le poulet sur une
sous-tasse retournée,
posée sur une grande
assiette Retournez à la
moitié du temps.
Viande
1.0
100 - 140
20 - 30
Retournez à la moitié du
temps.
Progress 55
Plat
Quantité
(kg)
Durée de
décongéla‐
tion (min)
Décongélation
complémentai‐
re (min)
Remarques
Viande
0.5
90 - 120
20 - 30
Retournez à la moitié du
temps.
Truite
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Fraises
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Beurre
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Crème
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
La crème fraîche peut
être battue même si elle
n'est pas complètement
décongelée.
Gâteau
1.4
60
60
-
Informations pour les instituts
de test
Tests conformément à la norme IEC
60350-1.
Plat
Fonction
Acces‐
soires
Po‐
si‐
tion
s
des
gril‐
les
Tem‐
péra‐
ture
(°C)
Durée (min)
Remarques
Petit gâ‐
teau
Convec‐
tion natu‐
relle
Plateau
de cuis‐
son
3
170
20 - 30
Déposez 20 pe‐
tits gâteaux sur
un plateau de
cuisson.
Tourte
aux
pommes
Convec‐
tion natu‐
relle
Grille
métalli‐
que
1
170
80 - 120
Utilisez 2 moules
(20 cm de dia‐
mètre) placés en
diagonale.
Génoi‐
se/
Gâteau
Savoie
Convec‐
tion natu‐
relle
Grille
métalli‐
que
2
170
35 - 45
Utilisez un mou‐
le à gâteau
(26 cm de dia‐
mètre).
Biscuits
sablés
Convec‐
tion natu‐
relle
Plateau
de cuis‐
son
3
150
20 - 35
Préchauffez le
four pendant
10 minutes.
56 Progress
Plat
Fonction
Acces‐
soires
Po‐
si‐
tion
s
des
gril‐
les
Tem‐
péra‐
ture
(°C)
Durée (min)
Remarques
Toasts
4(6 piè‐
ces)
Gril
Grille
métalli‐
que
3
max.
2 à 4 minutes
sur la premiè‐
re face ; 2 à
3 minutes sur
la seconde
face.
Préchauffez le
four pendant
3 minutes.
Steak
haché
6 piè‐
ces,
0,6 kg
Gril
Grille
métalli‐
que et
lèchef‐
rite
3
max.
20 - 30
Placez la grille
métallique sur le
troisième niveau
et la lèchefrite
sur le deuxième
niveau du four.
Tournez les ali‐
ments à mi-cuis‐
son.
Préchauffez le
four pendant
3 minutes.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Remarques concernant
l'entretien
Nettoyez la façade du four à l'aide d'une
éponge humide additionnée d'eau
savonneuse tiède.
Utilisez un produit courant destiné au
nettoyage des surfaces en métal.
Nettoyez l'intérieur du four après chaque
utilisation. L'accumulation de graisses ou
d'autres résidus alimentaires peut
provoquer un incendie.
Après chaque utilisation, lavez tous les
accessoires et séchez-les. Utilisez un
chiffon doux additionné d'eau chaude
savonneuse. Ne lavez pas les accessoires
au lave-vaisselle.
En cas de salissures importantes,
nettoyez à l'aide de produits spécifiques
pour four.
Si vous avez des accessoires antiadhérents, ne les nettoyez pas avec des
produits agressifs, des objets pointus ni
au lave-vaisselle. Cela risque
d'endommager le revêtement anti-adhésif.
De l'humidité peut se déposer dans
l'enceinte du four ou sur les vitres de la
porte. Pour réduire la condensation, faites
fonctionner le four pendant 10 minutes
avant la cuisson.Éliminez l'humidité dans
la cavité après chaque utilisation.
Progress 57
Fours en acier inoxydable ou en
aluminium
Nettoyez la porte uniquement avec une
éponge ou un chiffon humides. Séchez-la
avec un chiffon doux.
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou
acides ni d'éponges métalliques car ils
peuvent endommager la surface du four.
Nettoyez le bandeau de commande du
four en observant ces mêmes
recommandations.
Retrait des supports de grille
Pour nettoyer le four, retirez les supports
de grille.
ATTENTION! Soyez prudent
lorsque vous retirez les
supports de grille.
Ne lancez pas la Pyrolyse si
vous n'avez pas correctement
fermé la porte du four. Sur
certains modèles, l'affichage
indique « C3 » lorsque cette
erreur se produit.
AVERTISSEMENT! L'appareil
devient très chaud. Risque de
brûlure !
ATTENTION! Si un autre
appareil est installé dans le
même meuble, ne l'utilisez pas
en même temps que la fonction
Pyrolyse. Vous risqueriez
d'endommager l'appareil.
Réinstallez les accessoires que vous avez
retirés en répétant cette procédure dans
l'ordre inverse.
1. Retirez les plus grosses salissures à la
main.
2. Nettoyez la partie intérieure de la porte
à l'eau chaude afin d'éviter que les
résidus qui s'y trouvent ne brûlent lors
de la montée en température.
3. Réglez la fonction Pyrolyse. Reportezvous au chapitre « Fonctions du four ».
clignote.
4. Vous pouvez utiliser la fonction Fin
pour différer le départ de la procédure
de nettoyage.
5. Appuyez sur
ou tournez la manette
du thermostat dans le sens des
aiguilles d'une montre pour lancer la
procédure de nettoyage.
Durée de la procédure : 2 h.
Au cours du nettoyage par pyrolyse,
l'éclairage du four est éteint.
Lorsque le four atteint la température
définie, la porte se verrouille. Le symbole
et les barres indiquant la chaleur
apparaissent sur l'affichage jusqu'à ce que
la porte se déverrouille.
Pyrolyse
Nettoyage conseillé
1. Écartez l'avant du support de grille de
la paroi latérale.
2. Écartez l'arrière du support de grille de
la paroi latérale et retirez-le.
1
2
ATTENTION! Retirez tous les
accessoires et les supports de
grille amovibles.
Pour vous rappeler qu'un nettoyage par
pyrolyse est nécessaire, PYR clignote
pendant 10 secondes sur l'affichage à
chaque fois que vous allumez et éteignez
le four.
58 Progress
Le symbole « Nettoyage
conseillé » s'éteint :
• après la fin de la fonction de
pyrolyse.
• si vous appuyez
simultanément sur
et
lorsque PYR clignote sur
l'affichage.
Retrait et installation de la porte
La porte du four est dotée de quatre
panneaux de verre. Vous pouvez retirer la
porte du four ainsi que les panneaux de
verre intérieurs afin de les nettoyer. Lisez
toutes les instructions du chapitre
« Retrait et installation de la porte » avant
de retirer les panneaux de verre.
Si vous tentez d'extraire les
panneaux de verre sans avoir
au préalable retiré la porte du
four, celle-ci peut se refermer
brusquement.
3. Fermez la porte du four à la première
position d'ouverture (mi-parcours).
Puis soulevez et tirez la porte vers
l'avant et retirez-la de son logement.
ATTENTION! N’utilisez pas le
four sans les panneaux en
verre.
1. Ouvrez la porte entièrement et
maintenez les deux charnières.
4. Déposez la porte sur une surface
stable recouverte d'un tissu doux.
2. Soulevez et tournez entièrement les
leviers des deux charnières.
5. Désengagez le système de
verrouillage pour retirer les panneaux
de verre intérieurs.
Progress 59
panneaux ont un symbole différent pour
faciliter le démontage et le montage.
Lorsque le cadre de la porte est installé
correctement, il émet un clic.
A
B
C
6. Faites pivoter les deux fixations de 90°
et retirez-les de leurs logements.
90°
7. Soulevez doucement puis sortez les
panneaux de verre un par un.
Commencez par le panneau supérieur.
Veillez à installer correctement le panneau
de verre du milieu dans son logement.
A
B
C
Remplacement de l'éclairage
1
2
8. Nettoyez les panneaux de verre avec
de l'eau savonneuse. Séchez
soigneusement les panneaux de verre.
Les rails télescopiques ne passent pas
au lave-vaisselle.
Une fois le nettoyage terminé, remettez
les panneaux de verre et la porte du four
en place.
Veillez à replacer les panneaux de verre
(A, B et C) dans le bon ordre. Cherchez le
symbole / l'impression se trouvant sur le
côté du panneau de verre. Tous les
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
L'ampoule peut être chaude.
1. Éteignez le four.
Attendez que le four ait refroidi.
2. Débranchez le four de l'alimentation
secteur.
3. Placez un chiffon au fond de la cavité.
Éclairage arrière
1. Retirez le diffuseur en verre de
l'ampoule en le tournant.
2. Nettoyez le diffuseur en verre.
3. Remplacez l'ampoule par une
ampoule adéquate résistant à une
température de 300 °C .
4. Replacez le diffuseur en verre.
60 Progress
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
Vous ne pouvez pas allumer
le four ni le faire fonctionner.
Le four n'est pas branché à
une source d'alimentation
électrique ou le branche‐
ment est incorrect.
Vérifiez que le four est cor‐
rectement branché à une
source d'alimentation électri‐
que (reportez-vous au sché‐
ma de branchement).
Le four ne chauffe pas.
Le four est éteint.
Allumez le four.
Le four ne chauffe pas.
L'horloge n'est pas réglée.
Réglez l'horloge.
Le four ne chauffe pas.
Les réglages nécessaires
n'ont pas été effectués.
Vérifiez que les réglages
sont corrects.
Le four ne chauffe pas.
La fonction d'arrêt automati‐
que est activée.
Reportez-vous à « Arrêt au‐
tomatique ».
Le four ne chauffe pas.
La sécurité enfants est acti‐
vée.
Reportez-vous à la section
« Utilisation de la sécurité
enfants ».
Le four ne chauffe pas.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anomalie.
Si les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites ap‐
pel à un électricien qualifié.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est défectueux.
Remplacez l'ampoule.
La cuisson des aliments est
trop longue ou trop rapide.
La température est trop bas‐
se ou trop élevée.
Ajustez la température si né‐
cessaire. Suivez les conseils
du manuel d'utilisation.
De la vapeur et de la con‐
densation se forment sur les
aliments et dans la cavité du
four.
Le plat est resté trop long‐
temps dans le four.
Ne laissez pas les plats
dans le four pendant plus de
15 à 20 minutes après la fin
de la cuisson.
L'affichage indique « C3 ».
La fonction de nettoyage ne
fonctionne pas. Vous n'avez
pas entièrement fermé la
porte du four ou le verrouil‐
lage de la porte est défectu‐
eux.
Fermez complètement la
porte.
Progress 61
Problème
Cause probable
Solution
L'affichage indique « F102 ».
•
•
•
Vous n'avez pas entière‐
ment fermé la porte.
Le verrouillage de la por‐
te est défectueux.
•
•
Un code d'erreur ne figurant
pas dans ce tableau s'affi‐
che.
Une anomalie électrique est
survenue.
•
•
L'appareil est allumé mais il
ne chauffe pas. Le ventila‐
teur ne fonctionne pas. L'af‐
fichage indique "Demo".
Le mode démo est activé.
Fermez complètement la
porte.
Éteignez le four à l'aide
du fusible de l'habitation
ou du disjoncteur situé
dans la boîte à fusibles,
puis allumez-le de nou‐
veau.
Si l'affichage indique de
nouveau « F102 », con‐
tactez le service aprèsvente.
Éteignez le four à l'aide
du fusible de l'habitation
ou du disjoncteur situé
dans la boîte à fusibles,
puis allumez-le de nou‐
veau.
Si l'affichage indique de
nouveau un code d'er‐
reur, contactez le service
après-vente.
1. Éteignez le four.
2. Appuyez sur la touche
et maintenez-la en‐
foncée.
3. Le premier chiffre sur
l'affichage et le voyant
Demo commencent à
clignoter.
4. Entrez le code 2468 en
appuyant sur les tou‐
ches
ou
pour mo‐
difier les valeurs, puis
sur
pour confirmer.
5. Le chiffre suivant com‐
mence à clignoter.
6. Le mode Demo se dés‐
active lorsque vous con‐
firmez le dernier chiffre
et si le code est correct.
Données de maintenance
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé.
62 Progress
Les informations à fournir au service
après-vente figurent sur la plaque
signalétique. La plaque signalétique se
trouve sur l'encadrement avant de la
cavité du four. Ne retirez pas la plaque
signalétique de la cavité du four.
Nous vous recommandons de noter ces informations ici :
Modèle (MOD.)
.........................................
Référence du produit (PNC)
.........................................
Numéro de série (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Encastrement
540 21
558
min. 550
600
114
19
20
min. 560
591
598
570
594
540 21
min. 550
590
558
114
19
20
min. 560
591
598
570
594
Progress 63
Fixation de l'appareil au meuble
A
B
Installation électrique
Le fabricant ne pourra être tenu
pour responsable si vous ne
respectez pas les précautions
de sécurité du chapitre
« Consignes de sécurité ».
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Pour la section du câble, consultez la
puissance totale sur la plaque
signalétique. Vous pouvez également
consulter le tableau :
Puissance totale
(W)
Section du câble
(mm²)
maximum 1 380
3 x 0.75
maximum 2 300
3x1
maximum 3 680
3 x 1.5
Le fil de masse (fil jaune/vert) doit faire
2 cm de plus que les fils de phase et
neutre (fils bleu et marron).
Cet appareil est fourni avec une fiche et
un câble d'alimentation.
Câble
Types de câbles compatibles pour
l'installation ou le remplacement :
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
Fiche du produit et informations conformément à la norme EU
65-66/2014
Nom du fournisseur
Progress
Identification du modèle
PBP23101X
Index d'efficacité énergétique
81.0
Classe d'efficacité énergétique
A+
Consommation d'énergie avec charge standard et mo‐
de traditionnel
0.87 kWh/cycle
Consommation d'énergie avec charge standard et mo‐
de air pulsé
0.64 kWh/cycle
Nombre de cavités
1
Source de chaleur
Électricité
Volume
57 l
Type de four
Four encastrable
Masse
35.2 kg
64 Progress
EN 60350-1 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 1 :
Plages, fours, fours à vapeur et grils Méthodes de mesure des performances.
Lorsque vous cuisez plusieurs plats les
uns après les autres, veillez à ne pas trop
espacer les cuissons.
Cuisson avec ventilation
Si possible, utilisez les fonctions de
cuisson avec la ventilation pour
économiser de l'énergie.
Économie d'énergie
Ce four est doté de
caractéristiques qui vous
permettent d'économiser de
l'énergie lors de votre cuisine
au quotidien.
Chaleur résiduelle
Pour certaines fonctions du four, si un
programme avec sélection du temps
(Durée ou Fin) est activé et que le temps
de cuisson est supérieur à 30 minutes, les
éléments chauffants se désactivent
automatiquement plus tôt.
Conseils généraux
Assurez-vous que la porte du four est
correctement fermée lorsque le four est en
marche. En cours de la cuisson, n'ouvrez
pas la porte. Nettoyez régulièrement le
joint de la porte pour qu'il reste propre et
assurez-vous qu'il est toujours bien fixé,
dans la bonne position.
L'éclairage et le ventilateur continuent de
fonctionner.
Maintien des aliments au chaud
Sélectionnez la température la plus basse
possible pour utiliser la chaleur résiduelle
et maintenir le repas au chaud. La
température ou le voyant de chaleur
résiduelle s'affichent.
Utilisez des plats en métal pour
augmenter les économies d'énergie .
Si possible, ne préchauffez pas le four
avant d'y introduire vos aliments.
Cuisson à chaleur humide
Fonction conçue pour économiser de
l'énergie en cours de cuisson.
Si la cuisson doit durer plus de
30 minutes, réduisez la température du
four au minimum 3 à 10 minutes avant la
fin de la cuisson, en fonction de la durée
de la cuisson. La chaleur résiduelle à
l'intérieur du four poursuivra la cuisson.
Lorsque vous utilisez cette fonction,
l'éclairage s'éteint automatiquement au
bout de 30 secondes.
Utilisez la chaleur résiduelle pour
réchauffer d'autres plats.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
les appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un tel
produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez
à la protection de l'environnement et à
votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas
*
Progress 65
66 Progress
Progress 67
www.progress-hausgeraete.de
867348496-A-362018
Download PDF

advertising