Progress | PBN23101X | User manual | Progress PBN23101X Handleiding

Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Oven
Four
PBN23101X
2 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt
Dagelijks gebruik
Klokfuncties
2
3
6
6
7
7
8
Gebruik van de accessoires
Extra functies
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Energiezuinigheid
10
11
11
20
23
24
25
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een
verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt
te worden gehouden, mits ze voortdurend onder toezicht
staan.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het
op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Progress 3
•
•
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat
installeren en de kabel vervangen.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient op
te passen dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of
kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de
stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de
lamp vervangt om elektrische schokken te voorkomen.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe
metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken,
deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak,
waardoor het glas zou kunnen breken.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon
deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
Om de inschuifrails te verwijderen trekt u eerst de voorkant
van de inschuifrail en dan de achterkant uit de zijwanden.
Installeer de inschuifrails in de omgekeerde volgorde.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
4 Progress
•
•
•
•
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
Trek het apparaat nooit aan de
handgreep van zijn plaats.
Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
Installeer het apparaat op een veilige
en geschikte plaats die aan alle
installatie-eisen voldoet.
Het apparaat is uitgerust met een
elektrisch koelsysteem. Het heeft
elektrische stroom nodig.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren door
onze Klantenservice.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat,
met name niet als deze heet is.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten
uit de houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel, brandwonden,
elektrische schokken of een
explosie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na
gebruik uit.
• Wees voorzichtig met het openen van
de deur van het apparaat als het
apparaat aan staat. Er kan hete lucht
ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Oefen geen kracht uit op een
geopende deur.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Open de deur van het apparaat
voorzichtig. Als u alcoholische
toevoegingen gebruikt, kan er alcoholluchtmengsel ontstaan.
Progress 5
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
• Om schade of verkleuring van het
email te voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere
voorwerpen direct op de bodem
van het apparaat.
– leg geen aluminiumfolie op de
bodem van de ruimte in het
apparaat.
– plaats geen water direct in het hete
apparaat.
– haal vochthoudende schotels en
eten uit het apparaat als u klaar
bent met koken.
– wees voorzichtig bij het verwijderen
of bevestigen van accessoires.
• Verkleuring van het email of roestvrij
staal is niet van invloed op de werking
van het apparaat.
• Gebruik een diepe pan voor vochtige
taarten. Fruitsappen kunnen
permanente vlekken maken.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
• Alle bereidingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten ovendeur.
• Als het apparaat achter een
meubelpaneel gemonteerd is (bijv. een
deur), zorg er dan voor dat de deur
nooit gesloten is als het apparaat in
werking is. Warmte en vocht kunnen
achter een gesloten meubelpaneel
ophopen en schade aan het apparaat,
de behuizing of de vloer veroorzaken.
Sluit het meubelpaneel niet tot het
apparaat volledig afgekoeld is na
gebruik.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel, brand en schade
aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. Er bestaat een risico dat de
glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem
contact op met een erkend
servicecentrum.
• Wees voorzichtig als u de deur van het
apparaat verwijdert. De deur is zwaar!
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• Raadpleeg, als u een ovenspray
gebruikt, eerst de aanwijzingen op de
verpakking.
• Reinig niet het katalytisch email (indien
van toepassing) met een
schoonmaakmiddel.
Binnenverlichting
WAARSCHUWING! Gevaar
voor elektrische schokken.
• Het type gloeilampje of halogeenlampje
dat voor dit apparaat wordt gebruikt, is
alleen geschikt voor huishoudelijke
apparaten. Gebruik deze niet voor
andere doeleinden.
• Voordat u het lampje vervangt, dient u
de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
6 Progress
Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat
af en gooi het weg.
• Verwijder de deurvergrendeling om te
voorkomen dat kinderen of huisdieren
binnen in het apparaat vast komen te
zitten.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Algemeen overzicht
1
2
3
4
5
6
7
12
4
8
9
3
10
2
11
1
Accessoires
• Bakrooster
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bedieningspaneel
Power lamp/symbool
Knop voor verwarmingsfuncties
Scherm
Regelknop (voor de temperatuur)
Temperatuurindicator / symbool
Luchtopeningen voor koelventilator
Verwarmingselement
Lampje
Ventilator
Verwijderbare inschuifrail
Roosterhoogtes
• Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
BEDIENINGSPANEEL
Toetsen
Sensorveld / Knop
Functie
Beschrijving
MIN
Om de tijd in te stellen.
KLOK
De klokfunctie instellen.
PLUS
Om de tijd in te stellen.
Progress 7
Display
A
B
C
A. Klokfuncties
B. Timer
C. Klokfunctie
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Raadpleeg voor het instellen
van de dagtijd het hoofdstuk
"Klokfuncties".
Eerste reiniging
Verwijder all accessoires en verwijderbare
inschuifrails uit de oven.
Zie het hoofdstuk 'Onderhoud
en reiniging'.
Reinig de oven en accessoires voor het
eerste gebruik.
Zet de accessoires en verwijderbare
inschuifrails terug in de beginstand.
Voorverwarmen
Warm de lege oven voor het eerste
gebruik voor.
1. Stel de functie
in.Stel de maximale
temperatuur in.
2. Laat het apparaat een uur werken.
3. Stel de functie
. Stel de maximale
temperatuur in.
4. Laat de oven 15 minuten werken.
5. Zet de oven uit en laat deze afkoelen.
Accessoires kunnen heter worden dan
normaal. De oven kan een vreemde geur
en rook afgeven. Zorg dat er voldoende
luchtcirculatie in de ruimte is.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Verzonken knoppen
Om het apparaat te bedienen, moet u de
bedieningsknop indrukken. De knop komt
dan naar buiten.
Een verwarmingsfunctie
instellen
1. Draai aan de knop van de
verwarmingsfuncties om een
verwarmingsfunctie te selecteren.
2. Draai aan de regelknop om de
temperatuur te kiezen.
Het lampje gaat aan wanneer de oven in
werking is.
3. Om de oven uit te schakelen, draait u
de knop voor de verwarmingsfuncties
naar de uitstand.
Ovenfuncties
8 Progress
Oven‐
functie
Applicatie
Oven‐
functie
De oven staat uit.
Applicatie
Om plat voedsel te grillen en
brood te roosteren.
Uit-stand
Grill
Voor het braden of bakken
van gerechten waarvoor de‐
zelfde bereidingstempera‐
tuur nodig is, op meer dan
één roosterhoogte, zonder
dat er smaken worden over‐
gebracht van het ene naar
het andere gerecht.
Warme
lucht
Voor het bakken en braden
op een ovenniveau.
Boven +
onder‐
warmte
(Boven-/
Onder‐
warmte)
Voor het bakken van taarten
met een knapperige bodem
en het inmaken van voedsel.
Onder‐
warmte
Circulatie‐
grill
Voor het braden van grotere
stukken vlees of gevogelte
met botten op één niveau.
Voor gratineren en bruinen.
Grill In‐
tens
Voor het roosteren van plat
voedsel in grote hoeveelhe‐
den en voor het maken van
toast.
Moist
Baking
Deze functie is ontworpen
om tijdens de bereiding
energie te besparen. Zie
'Hints and tips' hoofdstuk
Moist Baking voor berei‐
dingsinstructies. De oven‐
deur dient tijdens de berei‐
ding gesloten te zijn zodat
de functie niet wordt onder‐
broken en om ervoor te zor‐
gen dat de oven werkt op de
hoogst mogelijke energie-ef‐
ficiëntie. Bij het gebruik van
deze functie kan de tempa‐
ratuur in de ruimte verschil‐
len van de ingestelde tem‐
peratuur. Het verwarmings‐
vermogen kan worden ver‐
minderd. Zie voor algemene
energiebesparingsaanbeve‐
lingen 'Energie-efficiëntie'
hoofdstuk Energiebespa‐
ring.Deze functie werd ge‐
bruik om te voldoen aan de
energie-efficiëntieklasse vol‐
gens EN 60350-1.
KLOKFUNCTIES
Tabel met klokfuncties
Klokfunctie
DAGTIJD
Applicatie
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, wijzigen of con‐
troleren.
Progress 9
Klokfunctie
Applicatie
BEREIDINGS‐
DUUR
Instellen hoe lang het apparaat in werking is.
EINDE
Instellen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.
TIJDVERTRA‐
GING
Om de functies BEREIDINGSDUUR en EINDE te combine‐
ren.
KOOKWEKKER
Voor het instellen van een afteltijd. Deze functie heeft geen
invloed op de werking van het apparaat. U kunt de KOOK‐
WEKKER op elk gewenst moment instellen, ook als het appa‐
raat uit staat.
Tijd instellen. Tijd veranderen
U moet de tijd instellen voordat u de oven
bedient.
De aanduiding
knippert als u het
apparaat aansluit op het stopcontact, als
er een stroomstoring is geweest of als de
timer niet is ingesteld.
Druk op
of
om de correcte tijd in te
stellen.
Na ongeveer 5 seconden stopt het
knipperen en geeft de klok de ingestelde
tijd van de dag weer.
Druk om de dagtijd te wijzigen
totdat
begint te
herhaaldelijk op
knipperen.
De BEREIDINGSDUUR instellen
1. Stel een ovenfunctie en de
temperatuur in.
2. Blijf op
drukken totdat
begint te
knipperen.
3. Druk op
of
om de tijd voor de
BEREIDINGSDUUR in te stellen.
Op het display verschijnt
.
4. Wanneer de ingestelde tijd is
en hoort u een
verstreken, knippert
geluidssignaal. Het apparaat wordt
automatisch uitgeschakeld.
5. Druk op een willekeurige toets om het
geluidssignaal uit te zetten.
6. Draai de knop voor de ovenfuncties en
de knop voor de temperatuur naar de
uit-stand.
Het EINDE instellen
1. Stel een ovenfunctie en de
temperatuur in.
2. Blijf op
drukken totdat
begint te
knipperen.
3. Druk op
of
om de tijd in te
stellen.
Op het display verschijnt
.
4. Wanneer de ingestelde tijd is
verstreken, knippert
en hoort u een
geluidssignaal. Het apparaat wordt
automatisch uitgeschakeld.
5. Druk op een willekeurige toets om het
signaal uit te zetten.
6. Draai de knop voor de ovenfuncties en
de knop voor de temperatuur naar de
uit-stand.
De functie TIJDVERTRAGING
instellen
1. Stel een ovenfunctie en de
temperatuur in.
2. Blijf op
drukken totdat
begint te
knipperen.
3. Druk op
of
om de
BEREIDINGSDUUR in te stellen.
4. Druk op .
10 Progress
5. Druk op
of
om de tijd voor
EINDE in te stellen.
6. Druk op
om te bevestigen.
Het apparaat gaat later automatisch aan,
werkt voor de ingestelde
BEREIDINGSDUUR en stop aan op de
ingestelde EINDTIJD. Op de ingestelde
tijd, weerklinkt er een geluidssignaal.
7. Het apparaat wordt automatisch
uitgeschakeld. Druk op een
willekeurige toets om het signaal uit te
zetten.
8. Draai de knop voor de ovenfuncties en
de knop voor de temperatuur naar de
uit-stand.
De KOOKWEKKER instellen
1. Blijf op
drukken totdat
knipperen.
begint te
2. Druk op
or
om de gewenste tijd
in te stellen.
De KOOKWEKKER start automatisch na
vijf seconden.
3. Wanneer de ingestelde tijd voorbij is,
klinkt er een geluidssignaal. Druk op
een willekeurige toets om het
geluidssignaal uit te zetten.
4. Draai de knop voor de ovenfuncties en
de temperatuurknop naar de uit-stand.
De klokfuncties annuleren
drukken tot het symbool
1. Blijf op de
voor de benodigde ovenfunctie begint
te knipperen.
2. Houd
ingedrukt.
De klokfunctie gaat na een paar seconden
uit.
GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De accessoires plaatsen
Bakrooster:
Plaats het rooster tussen de
geleidestangen van de roostersteun en
zorg ervoor dat de pootjes omlaag staan.
Bakrooster en bakplaatsamen:
Plaats bakplaat tussen de geleiders van
de inschuifrails en het bakrooster op de
geleiders erboven.
Bakplaat:
Schuif de bakplaat tussen de
geleidestangen van de roostersteun.
Progress 11
Kleine inkepingen bovenaan
verhogen de veiligheid. Deze
inkepingen zorgen er ook voor
dat ze niet omkantelen. De
hoge rand rond het rooster
voorkomt dat het kookgerei van
het rooster afglijdt.
EXTRA FUNCTIES
Koelventilator
Als de oven in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van de oven koel te
houden. Na het uitschakelen van de oven
blijft de ventilatie doorgaan totdat de oven
is afgekoeld.
oververhitting veroorzaken. Om dit te
voorkomen is de oven voorzien van een
veiligheidsthermostaat die de
stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de
temperatuur is gedaald, wordt de oven
automatisch weer ingeschakeld.
Veiligheidsthermostaat
Een onjuiste bediening van de oven of
defecte componenten kunnen gevaarlijke
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De temperaturen en baktijden
in de tabellen zijn slechts als
richtlijn bedoeld. Deze zijn
afhankelijk van de recepten en
de kwaliteit en de hoeveelheid
van de gebruikte ingrediënten.
Kookadviezen
De oven heeft vier rekniveaus.
Tel de rekniveaus vanaf de bodem van de
oven.
Uw oven kan anders bakken of roosteren
dan de oven die u tot nu toe gebruikt
heeft. In de onderstaande tabel vindt u de
standaardinstellingen voor temperatuur,
kooktijd en roosterniveau.
Als u voor een speciaal recept de
instelling niet kunt vinden, zoek dan naar
een soortgelijk recept.
De oven heeft een speciaal systeem dat
de lucht circuleert en voor doorlopende
recycling van stoom zorgt. Dankzij dit
systeem is het mogelijk om voedsel te
bereiden in een atmosfeer met stoom en
worden de gerechten zacht van binnen en
knapperig van buiten. Dit reduceert zowel
de bereidingstijd als het energieverbruik.
Voor de bereiding van gebak
De ovendeur mag pas worden geopend
als driekwart van de baktijd is verstreken.
Als u twee bakplaten tegelijkertijd
gebruikt, dient u één niveau ertussen leeg
te laten.
Voor de bereiding van vlees en vis
Laat het vlees ongeveer 15 minuten
rusten voordat u het aansnijdt, zodat het
vleessap er niet uit stroomt.
Om te veel rook tijdens het braden in de
oven te vermijden, kunt u een beetje water
in de lekbak gieten. Om rook te vermijden,
voegt u water toe wanneer het is
opgedroogd.
12 Progress
Bereidingstijden
De bereidingsduur is afhankelijk van het
soort voedsel, de samenstelling en het
volume.
gebruik van dit apparaat de beste
instellingen (temperatuur, bereidingsduur,
etc.) voor uw kookgerei, recepten en
hoeveelheden.
Houd in eerste instantie het
bereidingsproces in de gaten. Zoek bij het
Bak- en braadschema
Taart
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Warme lucht
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Schuim‐
taart
170
2
165
2 (1 en 3)
45 - 60
In een
cakevorm
Zand‐
taartdeeg
170
2
160
2 (1 en 3)
20 - 30
In een
cakevorm
Kwark‐
taart met
karne‐
melk
170
1
165
2
70 - 80
In een
cakevorm
van 26
cm
Appelge‐
bak (ap‐
peltaart)
170
1
160
2 (1 en 3)
80 - 100
In twee
cakevor‐
men van
20 cm op
een bak‐
rooster
Strudel
175
2
150
2
60 - 80
Op een
bakplaat
Confituur‐
taart
170
2
160
2 (1 en 3)
30 - 40
In een
cakevorm
van 26
cm
Vruchten‐
cake
170
2
155
2
50 - 60
In een
cakevorm
van 26
cm
Cake,
zacht
(vetvrije
cake)
170
2
160
2
90 - 120
In een
cakevorm
van 26
cm
Progress 13
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Warme lucht
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Kerstge‐
bak /
Rijkgevul‐
de vruch‐
tencake
170
2
160
2
50 - 60
In een
cakevorm
van 20
cm
Pruimen‐
170
2
165
2
20 - 30
In een
brood‐
vorm
Cakejes
170
3
166
3 (1 en 3)
25 - 35
Op een
bakplaat
Koekjes1)
150
3
140
3 (1 en 3)
30 - 35
Op een
bakplaat
Schuim‐
gebakjes
100
3
115
3
35 - 40
Op een
bakplaat
Brood‐
190
3
180
3
80 - 100
Op een
bakplaat
Soesjes1)
190
3
180
3 (1 en 3)
15 - 20
Op een
bakplaat
Taartjes
180
3
170
2
25 - 35
In een
cakevorm
van 20
cm
Victoria‐
taart met
jamvul‐
ling
180
1 of 2
170
2
45 - 70
In een
cakevorm
van 20
cm links
+ rechts
Rijkgevul‐
de vruch‐
tencake
160
1
150
2
110 - 120
In een
cakevorm
van 24
cm
Victoria‐
taart met
jamvul‐
170
1
160
1
50 - 60
In een
cakevorm
van 20
cm
taart1)
jes1)
ling1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
14 Progress
Brood en pizza
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Warme lucht
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
190
1
195
Rogge‐
brood
190
1
Brood‐
190
Pizza1)
Scones1)
Wit‐
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
1
60 - 70
1-2
stuks,
500 gram
per stuk
190
1
30 - 45
In een
brood‐
vorm
2
180
2 (1 en 3)
25 - 40
6-8
broodjes
op een
bakplaat
190
1
190
1
20 - 30
In een
braadpan
200
3
190
2
10 – 20
Op een
bakplaat
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
brood1)
jes1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
Flans
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Warme lucht
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Pasta‐
taart
180
2
180
2
40 - 50
In een
vorm
Hartige
groenten‐
taart
200
2
200
2
45 - 60
In een
vorm
Quiches
190
1
190
1
40 - 50
In een
vorm
Lasagne
200
2
200
2
25 - 40
In een
vorm
Cannello‐
ni
200
2
200
2
25 - 40
In een
vorm
Progress 15
Gerecht
Yorkshire
Boven-/Onderwarmte
Warme lucht
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
220
2
210
2
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
20 - 30
6 pud‐
dingvor‐
men
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
pudding1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
Vlees
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Warme lucht
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Rund‐
vlees
200
2
190
2
50 - 70
Op een
bakroos‐
ter en in
de braad‐
pan
Varkens‐
rug
180
2
180
2
90 - 120
Op een
bakroos‐
ter en in
de braad‐
pan
Kalfs‐
vlees
190
2
175
2
90 - 120
Op een
bakroos‐
ter en in
de braad‐
pan
Engelse
rosbief
rood
210
2
200
2
44 - 50
Op een
bakroos‐
ter en in
de braad‐
pan
Engelse
rosbief
medium
210
2
200
2
51 - 55
Op een
bakroos‐
ter en in
de braad‐
pan
16 Progress
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Warme lucht
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Engelse
rosbief
doorbak‐
ken
210
2
200
2
55 - 60
Op een
bakroos‐
ter en in
de braad‐
pan
Varkens‐
schouder
180
2
170
2
120 - 150
In een
braadpan
Varkens‐
schenkel
180
2
160
2
100 - 120
2 stuks in
de braad‐
pan
Lams‐
vlees
190
2
190
2
110 - 130
Bout
Kip
200
2
200
2
70 - 85
Heel
Kalkoen
180
1
160
1
210 - 240
Heel
Eend
175
2
160
2
120 - 150
Heel
Gans
175
1
160
1
150 - 200
Heel
Konijn
190
2
175
2
60 - 80
In stuk‐
ken ge‐
sneden
Haas
190
2
175
2
150 - 200
In stuk‐
ken ge‐
sneden
Fazant
190
2
175
2
90 - 120
Heel
Tijd
(min)
Opmer‐
kingen
Vis
Gerecht
Boven-/Onderwarmte
Warme lucht
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Tempe‐
ratuur
(°C)
Rooster‐
hoogte
Forel /
Zeebra‐
sem
190
2
175
2 (1 en 3)
40 - 55
3 - 4 vis‐
sen
Tonijn /
zalm
190
2
175
2 (1 en 3)
35 - 60
4 - 6 filets
Grill
Gebruik de derde stand.
Verwarm de oven 10 minuten voor.
Stel de temperatuur in op 250 °C.
Progress 17
Gerecht
Hoeveelheid
Tijd (min)
Stuks
Hoeveel‐
heid (kg)
1e kant
2e kant
Tournedos
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Biefstuk
4
0.6
10 - 12
6-8
Worstjes
8
-
12 - 15
10 - 12
Varkenskotelet
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Kip (in 2 helften)
2
1
30 - 35
25 - 30
Vleesspiesen
4
-
10 - 15
10 - 12
Kippenborst
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
0.6
20 - 30
-
Visfilet
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Geroosterde sandwiches
4-6
-
5-7
-
Geroosterd brood
4-6
-
2-4
2-3
Circulatiegrill
Gebruik de derde rekstand.
Stel de maximumtemperatuur van 200 °C
in.
Gerecht
Hoeveelheid
Tijd (min)
Stuks
(kg)
1e kant
2e kant
Rollade (kal‐
koen)
1
1
30 - 40
20 - 30
Kip (in twee
helften)
2
1
25 - 30
20 - 30
Kipdrumsticks
6
-
15 - 20
15 - 18
Kwartel
4
0.5
25 - 30
20 - 25
Groentengratin
-
-
20 - 25
-
Jakobsschel‐
pen
-
-
15 - 20
-
Makreel
2-4
-
15 - 20
10 - 15
Vismoten
4-6
0.8
12 - 15
8 - 10
18 Progress
Moist Baking
Volg voor de beste resultaten
de volgende aanwijzingen op
die hieronder in de tabel staan.
Gerecht
Accessoires
Tempera‐
tuur (°C)
Rooster‐
hoogte
Tijd (min)
Zoete brood‐
jes, 12 stuks
bakplaat of lekschaal
180
2
35 - 40
Broodjes, 9
stuks
bakplaat of lekschaal
180
2
35 - 40
Pizza, bevro‐
ren, 0,35 kg
bakrooster
220
2
35 - 40
Koninginnen‐
brood (opgerol‐
de cake met
jam)
bakplaat of lekschaal
170
2
30 - 40
Brownie
bakplaat of lekschaal
180
2
30 - 40
Soufflé, 6 stuks
keramieken vormpjes op
rooster
200
3
30 - 40
Luchtige flan‐
bodem
flanvorm op rooster
170
2
20 - 30
Victoriataart
met jamvulling
ovenschaal op rooster
170
2
35 - 45
Gepocheerde
vis, 0,3 kg
bakplaat of lekschaal
180
3
35 - 45
Hele vis, 0,2 kg
bakplaat of lekschaal
180
3
35 - 45
Visfilets 0,3 kg
pizzavorm op rooster
180
3
35 - 45
Gepocheerd
vlees, 0,25 kg
bakplaat of lekschaal
200
3
40 - 50
Sjasliek, 0,5 kg
bakplaat of lekschaal
200
3
25 - 35
Koekjes, 16
stuks
bakplaat of lekschaal
180
2
20 - 30
Makronen, 20
stuks
bakplaat of lekschaal
180
2
40 - 45
Muffins, 12
stuks
bakplaat of lekschaal
170
2
30 - 40
Progress 19
Gerecht
Accessoires
Tempera‐
tuur (°C)
Rooster‐
hoogte
Tijd (min)
Hartige pastei‐
tjes, 16 stuks
bakplaat of lekschaal
170
2
35 - 45
Zandkoekjes,
20 stuks
bakplaat of lekschaal
150
2
40 - 50
Taartjes, 8
stuks
bakplaat of lekschaal
170
2
20 - 30
Gepocheerde
groenten, 0,4
kg
bakplaat of lekschaal
180
3
35 - 40
Vegetarische
omelet
pizzavorm op rooster
200
3
30 - 45
Groenten, me‐
diterraans 0,7
kg
bakplaat of lekschaal
180
4
35 - 40
Aanwijzingen voor testinstituten
Testen volgens IEC 60350-1.
Gerecht
-functie
Acces‐
soires
Roo
ster
hoo
gte
Tem‐
pera‐
tuur
(°C)
Tijd (min)
Opmerkingen
Kleine
cake
Boven +
onder‐
warmte
Bak‐
plaat
3
170
20 - 30
Plaats per bak‐
plaat 20 kleine
cakjes.
Appel‐
taart
Boven +
onder‐
warmte
Bak‐
rooster
1
170
80 - 120
Gebruik 2 vor‐
men (20 cm dia‐
meter), diago‐
naal geplaatst.
Taart
Boven +
onder‐
warmte
Bak‐
rooster
2
170
35 - 45
Gebruik een ca‐
kevorm (26 cm
diameter).
Zand‐
taart‐
deeg
Boven +
onder‐
warmte
Bak‐
plaat
3
150
20 - 35
Verwarm de
oven 10 minuten
voor.
20 Progress
Gerecht
-functie
Acces‐
soires
Roo
ster
hoo
gte
Tem‐
pera‐
tuur
(°C)
Tijd (min)
Opmerkingen
Geroo‐
sterd
brood
4-6
stuks
Grill
Bak‐
rooster
3
max.
2 - 4 minuten
eerste kant; 2
- 3 minuten
tweede kant
Verwarm de
oven 3 minuten
voor.
Runder‐
burger
6 stuks,
0,6 kg
Grill
Rooster
en lek‐
bak
3
max.
20 - 30
Plaats het roos‐
ter op het derde
niveau en de
lekbak op het
tweede niveau in
de oven. Draai
het voedsel hal‐
verwege de be‐
reidingstijd om.
Verwarm de
oven 3 minuten
voor.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Opmerkingen over
schoonmaken
Maak de voorkant van de oven schoon
met een zachte doek, warm water en een
mild reinigingsmiddel.
Gebruik voor metalen oppervlakken een
specifiek reinigingsmiddel.
Reinig de binnenkant van de oven na elk
gebruik. Vetophoping of andere
voedingsresten kunnen brand
veroorzaken.
Reinig alle accessoires na elk gebruik en
laat ze drogen. Gebruik een zachte doek
met een warm sopje en een
reinigingsmiddel. De accessoires niet in
de afwasmachine reinigen.
Verwijder hardnekkig vuil met een
speciale ovenreiniger.
Toebehoren met antiaanbaklaag mogen
niet worden schoongemaakt met een
agressief reinigingsmiddel, voorwerpen
met scherpe randen of een
afwasautomaat. Dit kan de
antiaanbaklaag beschadigen.
Vocht kan in de oven of op de glazen
deurpanelen condenseren. Om de
condensvorming te verminderen, laat u de
oven voor het bereiden 10 minuten
werken.Neem het vocht uit de ruimte na
ieder gebruik af.
Ovens van roestvrij staal of
aluminium
Maak de ovendeur alleen met een
vochtige doek of natte spons schoon.
Droog maken met een zachte doek.
Vermijd het gebruik van staalwol, zure of
schurende producten, deze kunnen de
oppervlakken van de oven beschadigen.
Maak het bedieningspaneel van de oven
net zo voorzichtig schoon
Progress 21
De afdichting van de deur
schoonmaken
Voer regelmatig een controle van de
deurafdichting uit. De afdichting van de
deur bevindt zich rondom het frame aan
de binnenkant van de oven. Gebruik de
oven niet als de afdichting van de deur is
beschadigd. Neem contact op met de
klantenservice.
Voor meer informatie over het
schoonmaken van de deurafdichting,
raadpleegt u de algemene informatie over
reiniging.
schoon te maken. Lees de volledige
instructie 'Verwijderen van installatiedeur'
voordat u de glasplaten verwijdert.
De ovendeur kan dichtslaan als
u het interne glaspaneel
probeert te verwijderen als de
deur nog gemonteerd is.
LET OP! Gebruik de oven nooit
zonder de interne glasplaat.
1. Open de deur volledig en houd vast
aan beide scharnieren.
Verwijderbare inschuifrails
Als u de binnenkant van de oven wilt
reinigen, verwijdert u de inschuifrails.
LET OP! Wees voorzichtig bij
het verwijderen van de
inschuifrails.
1. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit
de zijwand.
2. Til de hendels van beide scharnieren
volledig op en draai eraan.
2. Trek de geleider bij de achterkant uit
de zijwand en verwijder deze.
1
2
Installeer de verwijderde accessoires in de
omgekeerde volgorde.
De deur verwijderen en
installeren
De ovendeur beschikt over twee glazen
panelen. U kunt de ovendeur en de
interne glasplaat verwijderen om ze
3. Sluit de ovendeur halverwege tot de
eerste openingsstand. Til hem daarna
op en trek hem naar voren en
verwijder hem van zijn plek.
22 Progress
90°
7. De glasplaat voorzichtig optillen en
verwijderen.
4. Leg de deur op een zachte doek op
een stabiele ondergrond.
1
5. Ontgrendel het vergrendelingssysteem
om de interne glasplaat te verwijderen.
2
8. Reinig de glasplaten met een sopje.
Droog de glasplaten voorzichtig af.
Reinig de glasplaten niet in de
vaatwasser.
Als de reiniging is voltooid, plaatst u de
glasplaat en de ovendeur terug.
Als de deur correct wordt geïnstalleerd,
klikt de rand van de deur.
Zorg ervoor dat u de interne glasplaat
correct in de uitsparingen plaatst.
A
6. Draai de twee bevestigingen 90° en
verwijder ze uit hun houders.
Het lampje vervangen
WAARSCHUWING! Gevaar
voor elektrische schokken.
Het lampje kan heet zijn.
1. Oven uitschakelen.
Wacht totdat de oven afgekoeld is.
2. Trek de oven uit het stopcontact.
3. Leg een doek op de bodem van de
ovenruimte.
Progress 23
Het achterste lampje
1. Draai het afdekglas van de lamp en
verwijder het.
2. Reinig de glasafdekking.
3. Vervang de lamp door een geschikte
300°C hittebestendige lamp.
4. Plaats het afdekglas terug.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
De oven wordt niet warm.
De oven is uitgeschakeld.
Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden
zijn niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellin‐
gen correct zijn.
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgesla‐
gen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is.
Als de zekeringen keer op
keer doorslaan, neemt u
contact op met een erkende
installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en in
de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in
de oven gestaan.
Laat gerechten na het berei‐
den niet langer dan 15 - 20
minuten in de oven staan.
Op het display wordt "12.00"
weergegeven.
Er is een stroomstoring ge‐
weest.
Stel de klok opnieuw in.
Onderhoudsgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper ofeen erkende serviceafdeling.
Het typeplaatje bevindt zich aan de
voorkant van de binnenkant van de oven.
Verwijder het typeplaatje niet uit de
ovenruimte.
De contactgegevens van het
servicecentrum staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
24 Progress
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Elektrische installatie
De fabrikant is niet
verantwoordelijk indien u deze
veiligheidsmaatregelen uit
hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie' niet
opvolgt.
Inbouw
Dit apparaat wordt geleverd met stekker
en netsnoer.
540 21
558
min. 550
600
114
19
20
min. 560
591
598
570
540 21
590
558
114
19
20
min. 560
591
598
570
594
Bevestiging van het apparaat
aan het kastje
A
B
Kabeltypes die van toepassing zijn op de
installatie of vervanging:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Voor het deel van de kabel raadpleegt u
het totale vermogen op het typeplaatje. U
kunt ook de tabel raadplegen:
594
min. 550
Kabel
Totaal vermogen
(W)
Deel van de kabel
(mm²)
maximaal 1380
3 x 0.75
maximaal 2300
3x1
maximaal 3680
3 x 1.5
De aardekabel (groene/gele kabel) moet 2
cm langer zijn dan de fase- en neutrale
kabels (blauwe en bruine kabels).
Progress 25
ENERGIEZUINIGHEID
Productkaart en informatie volgens EU 65-66/2014
Naam leverancier
Progress
Modelidentificatie
PBN23101X
Energie-efficiëntie Index
94.9
Energie-efficiëntieklasse
A
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand bo‐
ven + onderwarmte
0.83 kWh/cyclus
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand hete‐
lucht
0.75 kWh/cyclus
Aantal ruimten
1
Warmtebron
Elektriciteit
Volume
57 l
Soort oven
Inbouwoven
Massa
28.3 kg
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - deel 1: Reeksen, ovens,
stoomovens en grills - Methoden voor
prestatiemeting.
minimaal 3 - 10 minuten, afhankelijk van
de bereidingsduur voordat de kooktijd
verstrijkt. De restwarmte in de oven zorgt
ervoor dat het gerecht wordt voltooid.
Energiebesparing
U kunt de restwarmte gebruiken om
andere maaltijden op te warmen.
Deze oven bevat functies die u
helpen energie te besparen
tijdens het dagelijks koken.
Algemene tips
Zorg ervoor dat de ovendeur goed
gesloten is als u de oven in werking stelt.
De deur niet openen tijdens de bereiding
met stoom. Houd het deurrubber schoon
en zorg ervoor dat het goed op zijn plaats
vastzit.
Houd de onderbrekingen tussen het
bakken zo kort mogelijk als u een aantal
gerechten tegelijkertijd bereidt.
Bereiding met hete lucht
Gebruik indien mogelijk de
bereidingsfuncties met hete lucht om
energie te besparen.
Gebruik metalen schalen om meer
energie te besparen.
Eten warm houden
Kies de laagst mogelijke
temperatuurinstelling om de restwarmte te
gebruiken en een maaltijd warm te
houden.
Indien mogelijk de oven niet
voorverwarmen voordat u er voedsel in
plaatst.
Moist Baking
Functie is ontworpen om tijdens de
bereiding energie te besparen.
Verlaag bij een bereidingsduur langer dan
30 minuten de oventemperatuur met
26 Progress
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
Progress 27
TABLE DES MATIÈRES
Informations de sécurité
Consignes de sécurité
Description de l'appareil
Bandeau de commande
Avant la première utilisation
Utilisation quotidienne
Fonctions de l'horloge
27
28
31
32
32
33
34
Utilisation des accessoires
Fonctions supplémentaires
Conseils
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Rendement énergétique
36
37
37
47
50
51
52
Sous réserve de modifications.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts
résultant d'une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et
accessible pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont
les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à
condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions
concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de
comprendre les risques encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être tenus à
l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart,
à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil .
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et
jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
28 Progress
•
•
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants,
nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'appareil doit être installé et le câble remplacé
uniquement par un professionnel qualifié .
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles
deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à
ne pas toucher les éléments chauffants.
Utilisez toujours des gants de cuisine pour retirer ou
enfourner des accessoires ou des plats allant au four.
Avant d'effectuer une opération de maintenance,
débranchez l'appareil de la prise secteur.
Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant
de remplacer l'éclairage afin d'éviter tout risque de choc
électrique.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en
métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer
sa surface, ce qui peut briser le verre.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger lié
à l'électricité.
Pour retirer les supports de grille, tirez d'abord sur l'avant
de ceux-ci, puis sur l'arrière, pour les écarter des parois
latérales. Réinstallez les supports de grille en répétant
cette procédure dans l'ordre inverse.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Installation
AVERTISSEMENT! L'appareil
doit être installé uniquement
par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies avec
l'appareil.
Progress 29
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Ne tirez jamais l'appareil par la
poignée.
• Respectez l'espacement minimal requis
par rapport aux autres appareils et
éléments.
• Installez l'appareil dans un lieu sûr et
adapté répondant aux exigences
d'installation.
• Cet appareil est équipé d'un système
de refroidissement électrique. Il doit
être utilisé lorsque l'appareil est
raccordé à une prise secteur.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant sur
la plaque signalétique correspondent
aux données électriques de votre
réseau.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Le
remplacement du câble d'alimentation
de l'appareil doit être effectué par notre
service après-vente agréé.
• Ne laissez pas les câbles
d'alimentation entrer en contact avec la
porte de l'appareil, particulièrement
lorsque la porte est chaude.
• La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit être
fixée de telle manière qu'elle ne peut
pas être enlevée sans outils.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à la
prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la prise
de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
• Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des
fusibles (les fusibles à visser doivent
être retirés du support), un disjoncteur
différentiel et des contacteurs.
• L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une distance
d'ouverture des contacts d'au moins
3 mm.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'explosion.
• Cet appareil est exclusivement destiné
à une utilisation domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez l'appareil après chaque
utilisation.
• Soyez prudent lors de l'ouverture de la
porte de l'appareil lorsque celui-ci est
en fonctionnement. De l'air brûlant peut
s'en échapper.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'exercez jamais de pression sur la
porte ouverte.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Ouvrez prudemment la porte de
l'appareil. Si vous utilisez des
ingrédients contenant de l'alcool, un
mélange d'alcool et d'air facilement
30 Progress
inflammable peut éventuellement se
former.
• Ne laissez pas des étincelles ou des
flammes nues entrer en contact avec
l'appareil lorsque vous ouvrez la porte.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés de
produits inflammables à l'intérieur ou à
proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
AVERTISSEMENT! Risque
d'endommagement de
l'appareil.
• Pour éviter tout endommagement ou
décoloration de l'émail :
– ne posez pas de plats allant au four
ni aucun autre objet directement
sur le fond de l'appareil.
– ne placez jamais de feuilles
d'aluminium directement sur le fond
de la cavité de l'appareil.
– ne versez jamais d'eau directement
dans l'appareil lorsqu'il est chaud.
– une fois la cuisson terminée, ne
laissez jamais d'aliments ou de
plats humides à l'intérieur de
l'appareil.
– faites attention lorsque vous retirez
ou remettez en place les
accessoires.
• La décoloration de l'émail ou de l'acier
inoxydable est sans effet sur les
performances de l'appareil.
• Utilisez un plat à rôtir pour obtenir des
gâteaux moelleux. Les jus de fruits
causent des taches qui peuvent être
permanentes.
• Cet appareil est exclusivement destiné
à un usage culinaire. Ne l'utilisez pas
pour des usages autres que celui pour
lequel il a été conçu, à des fins de
chauffage par exemple.
• La porte du four doit toujours être
fermée pendant la cuisson.
• Si l'appareil est installé derrière la paroi
d'un meuble (par ex. une porte),
veuillez à ce que la porte ne soit jamais
fermée lorsque l'appareil est en
marche. La chaleur et l'humidité
peuvent s'accumuler derrière la porte
fermée du meuble et provoquer
d'importants dégâts sur l'appareil, le
meuble ou le sol. Ne fermez pas la
paroi du meuble tant que l'appareil n'a
pas complètement refroidi.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure, d'incendie ou de
dommages matériels sur
l'appareil.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Vérifiez que l'appareil est froid. Les
panneaux de verre risquent de se
briser.
• Remplacez immédiatement les vitres
de la porte si elles sont endommagées.
Contactez votre service après-vente
agréé.
• Soyez prudent lorsque vous démontez
la porte de l'appareil. Elle est lourde !
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon état.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
• Si vous utilisez un spray pour four,
suivez les consignes de sécurité
figurant sur l'emballage.
• N'utilisez aucun produit détergent pour
nettoyer l'émail catalytique (le cas
échéant).
Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
• Les ampoules classiques ou halogènes
utilisées dans cet appareil sont
destinées uniquement à un usage avec
des appareils ménagers. Ne les utilisez
pas pour éclairer votre logement.
• Avant de changer l'ampoule,
débranchez l'appareil de la prise
secteur.
Progress 31
• N'utilisez que des ampoules ayant les
mêmes spécifications .
Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage du
hublot pour empêcher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Vue d'ensemble
1
2
3
4
5
6
7
12
4
8
9
3
10
2
1
11
Accessoires
• Grille métallique
Permet de poser des plats à rôti, à
gratin et des moules à gâteau/
pâtisserie.
1 Bandeau de commande
2 Voyant/symbole de mise sous tension
3 Manette de sélection des modes de
cuisson
4 Affichage
5 Thermostat
6 Indicateur / symbole de température
7 Orifices d'aération du ventilateur de
refroidissement
8 Résistance
9 Éclairage
10 Ventilateur
11 Support de grille amovible
12 Position des grilles
• Plateau de cuisson
Pour la cuisson de gâteaux et de
biscuits/gâteaux secs.
32 Progress
BANDEAU DE COMMANDE
Touches
Touche sensitive
Fonction
Description
MOINS
Pour régler l'heure.
HORLOGE
Pour régler une fonction de l'horloge.
PLUS
Pour régler l'heure.
Affichage
A
B
C
A. Fonctions de l'horloge
B. Minuteur
C. Fonction de l'horloge
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Pour modifier l'heure, reportezvous au chapitre « Fonctions
de l'horloge ».
Premier nettoyage
Retirez les supports de grille amovibles et
tous les accessoires du four.
Reportez-vous au chapitre
« Entretien et nettoyage ».
Nettoyez le four et les accessoires avant
de les utiliser pour la première fois.
Remettez les accessoires et les supports
de grille en place.
Préchauffage
Préchauffez le four à vide avant de
l'utiliser pour la première fois.
1. Sélectionnez la fonction
.Réglez la
température maximale.
2. Laissez le four en fonctionnement
pendant 1 heure.
3. Réglez la fonction
. Réglez la
température maximale.
4. Laissez le four en fonctionnement
pendant 15 minutes.
5. Éteignez le four puis laissez-le
refroidir.
Les accessoires peuvent chauffer plus
que d'habitude. Une odeur et de la fumée
peuvent s'échapper du four. Assurez-vous
que la ventilation dans la pièce est
suffisante.
Progress 33
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Fonction
du four
Manettes rétractables
Pour utiliser l'appareil, appuyez sur la
manette. La manette sort alors de son
logement.
Réglage d'un mode de cuisson
1. Tournez la manette des modes de
cuisson pour sélectionner un mode de
cuisson.
2. Tournez la manette pour sélectionner
la température.
L'éclairage s'allume lorsque l'appareil est
en marche.
3. Pour éteindre le four, tournez la
manette des modes de cuisson sur la
position Arrêt.
Fonctions du four
Fonction
du four
Utilisation
Le four est éteint.
Position
Arrêt
Chaleur
tournante
Pour cuire ou rôtir simulta‐
nément sur plusieurs ni‐
veaux des aliments nécessi‐
tant une température de
cuisson identique, sans que
les saveurs ne se mélan‐
gent.
Pour cuire et rôtir des ali‐
ments sur un seul niveau.
Convec‐
tion natu‐
relle (Voû‐
te)
Sole
Turbo Gril
Gril Fort
Utilisation
Pour cuire des gâteaux à
fond croustillant et pour sté‐
riliser des aliments.
Pour rôtir de grosses pièces
de viande ou de la volaille
sur un seul niveau. Égale‐
ment pour gratiner et faire
dorer.
Pour griller des aliments peu
épais en grandes quantités
et pour griller du pain.
Pour faire griller des ali‐
ments peu épais et du pain.
Gril
34 Progress
Fonction
du four
Utilisation
Cette fonction est conçue
pour économiser de l'éner‐
gie en cours de cuisson.
Pour obtenir des instructions
de cuisson, reportez-vous
au chapitre « Conseils », pa‐
ragraphe Cuisson à chaleur
humide. Durant cette cuis‐
son, la porte du four doit res‐
ter fermée pour éviter d'in‐
terrompre la fonction, et
pour garantir une consom‐
mation d'énergie optimale.
Lorsque vous utilisez cette
fonction, la température à
l'intérieur de la cavité peut
différer de la température
sélectionnée. Le niveau de
cuisson peut être réduit.
Pour obtenir des recomman‐
dations générales sur l'éco‐
nomie d'énergie, consultez
le chapitre « Économies
d'énergie », paragraphe
« Efficacité énergéti‐
que ».Cette fonction est utili‐
sée pour définir la classe
d'efficacité énergétique se‐
lon la norme EN 60350-1.
Cuisson à
chaleur
humide
FONCTIONS DE L'HORLOGE
Tableau des fonctions de l'horloge
Fonction de l'horloge
Utilisation
HEURE
Pour régler, modifier ou vérifier l'heure du jour.
DURÉE
Pour régler la durée de fonctionnement de l'appareil.
FIN
Pour régler l'heure à laquelle l'appareil s'éteint.
DÉPART DIFFÉ‐
RÉ
Pour combiner les fonction DURÉE et FIN.
Progress 35
Fonction de l'horloge
MINUTEUR
Utilisation
Pour régler un décompte. Cette fonction est sans effet sur le
fonctionnement de l'appareil. Vous pouvez utiliser le MINU‐
TEUR à tout moment, même lorsque l'appareil est éteint.
Réglage de l'heure. Modification
de l'heure
Vous devez régler l'heure avant de mettre
le four en marche.
Le voyant
clignote lorsque vous
branchez l'appareil à l'alimentation
électrique, lorsqu'il y a eu une coupure de
courant ou que le minuteur n'est pas
réglé.
ou
pour
Appuyez sur la touche
régler la bonne heure.
Au bout d'environ 5 secondes, le
clignotement s'arrête et l'heure réglée
s'affiche.
Pour changer l'heure, appuyez à plusieurs
reprises sur la touche
jusqu'à ce que
commence à clignoter.
Réglage de la DUREE
1. Sélectionnez une fonction du four et la
température.
2. Appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que
commence à
clignoter.
ou
pour régler le
3. Appuyez sur
temps de la DUREE.
L'affichage indique
.
4. Lorsque la durée programmée s'est
écoulée,
clignote et un signal
sonore retentit. L'appareil se met à
l'arrêt automatiquement.
5. Appuyez sur une touche pour arrêter
le signal sonore.
6. Tournez la manette des fonctions du
four et la manette du thermostat sur la
position Arrêt.
Réglage de la FIN
1. Sélectionnez une fonction et la
température du four.
2. Appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que
commence à
clignoter.
3. Appuyez sur
ou
pour régler la
durée.
L'affichage indique
.
4. Lorsque la durée est écoulée,
clignote et un signal sonore retentit.
L'appareil s'éteint automatiquement.
5. Appuyez sur n'importe quelle touche
pour arrêter le signal sonore.
6. Tournez la manette des fonctions du
four et la manette du thermostat sur la
position Arrêt.
Réglage du DÉPART DIFFÉRÉ
1. Sélectionnez une fonction et la
température du four.
2. Appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que
commence à
clignoter.
3. Appuyez sur
ou
pour régler les
minutes de la DURÉE.
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur
ou
pour régler les
minutes de la FIN.
6. Appuyez sur la touche
pour
confirmer.
L'appareil s'allume automatiquement plus
tard, fonctionne pendant la DURÉE
réglée, et s'arrête à l'heure de FIN choisie.
Lorsque la durée définie s'est écoulée, un
signal sonore retentit.
7. L'appareil s'éteint automatiquement.
Appuyez sur n'importe quelle touche
pour arrêter le signal sonore.
36 Progress
8. Tournez la manette des fonctions du
four et la manette du thermostat sur la
position Arrêt.
Régler la MINUTERIE
1. Appuyez sur
à plusieurs reprises
commence à
jusqu'à ce que
clignoter.
2. Appuyez sur
ou
pour régler la
durée requise.
La MINUTERIE se met en marche
automatiquement au bout de 5 secondes.
3. À la fin du temps de cuisson
programmé, un signal sonore retentit.
Appuyez sur une touche pour arrêter
le signal sonore.
4. Tournez les boutons de fonction du
four et de température sur la position
d'arrêt.
Annuler des fonctions de
l'horloge
plusieurs fois jusqu'à
1. Appuyez sur
ce que le voyant de la fonction
souhaitée clignote.
2. Maintenez la touche
enfoncée.
Au bout de quelques secondes, la fonction
de l'horloge s'éteint.
UTILISATION DES ACCESSOIRES
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Installation des accessoires
Grille métallique :
Poussez la grille entre les barres de
guidage des supports de grille et assurezvous que les pieds sont orientés vers le
bas.
Grille métallique et plateau de cuisson
ensemble :
Poussez le plateau de cuisson entre les
rails du support de grille et glissez la grille
métallique entre les rails se trouvant juste
au-dessus.
Plateau de cuisson:
Poussez le plateau de cuisson entre les
rails du support de grille.
Progress 37
Les petites indentations sur le
dessus apportent plus de
sécurité. Les indentations sont
également des dispositifs antibascule. Le rebord élevé de la
grille empêche les ustensiles
de cuisine de glisser.
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Ventilateur de refroidissement
Lorsque le four fonctionne, le ventilateur
de refroidissement se met
automatiquement en marche pour refroidir
les surfaces du four. Si vous éteignez le
four, le ventilateur de refroidissement
continue à fonctionner jusqu'à ce que le
four refroidisse.
causer une surchauffe dangereuse. Pour
éviter cela, le four dispose d'un thermostat
de sécurité interrompant l'alimentation
électrique. Le four se remet
automatiquement en fonctionnement
lorsque la température baisse.
Thermostat de sécurité
Un mauvais fonctionnement du four ou
des composants défectueux peuvent
CONSEILS
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
La température et les temps de
cuisson indiqués sont fournis
uniquement à titre indicatif. Ils
varient en fonction des recettes
ainsi que de la qualité et de la
quantité des ingrédients
utilisés.
Conseils de cuisson
Le four dispose de quatre niveaux de
grille.
Comptez les niveaux de grille à partir du
bas du four.
Votre four peut cuire les aliments d'une
manière complètement différente de celle
de votre ancien four. Les tableaux cidessous vous indiquent les réglages
standard pour la température, le temps de
cuisson et le niveau du four.
Si vous ne trouvez pas les réglages
appropriés pour une recette spécifique,
cherchez-en une qui s'en rapproche.
Le four est doté d'un système spécial qui
permet à l'air de circuler et qui recycle
perpétuellement la vapeur. Dans cet
environnement, ce système permet de
cuisiner des plats tout en maintenant
ceux-ci tendres à l'intérieur et croquants à
l'extérieur. Le temps de cuisson et la
consommation énergétique sont donc
réduits.
Cuisson de gâteaux
N'ouvrez la porte du four qu'aux 3/4 du
temps de cuisson.
Si vous utilisez deux plateaux de cuisson
en même temps, laissez un niveau libre
entre les deux.
Cuisson de viande et de poisson
Avant de couper la viande, laissez-la
reposer pendant environ 15 minutes afin
d'éviter que le jus ne s'écoule.
38 Progress
Pour éviter qu'une trop grande quantité de
fumée ne se forme dans le four, ajoutez
de l'eau dans le plat à rôtir. Pour éviter
que la fumée ne se condense, ajoutez à
nouveau de l'eau dans le plat à rôtir à
chaque fois qu'il n'en contient plus.
Au départ, surveillez la cuisson lorsque
vous cuisinez. Ainsi, vous trouverez les
meilleurs réglages (fonction, temps de
cuisson, etc.) pour vos ustensiles, vos
recettes et les quantités lorsque vous
utiliserez l'appareil.
Temps de cuisson
Le temps de cuisson varie selon le type
d'aliment, sa consistance et son volume.
Tableau de rôtissage et de cuisson des gâteaux
Gâteaux
Plat
Voûte
Chaleur tournante
Durée
(min)
Remar‐
ques
2 (1 et 3)
45 - 60
Dans un
moule à
gâteau
160
2 (1 et 3)
20 - 30
Dans un
moule à
gâteau
1
165
2
70 - 80
Dans un
moule à
gâteau
de 26 cm
170
1
160
2 (1 et 3)
80 - 100
Dans
deux
moules à
gâteau
de 20 cm
sur une
grille mé‐
tallique
Strudel
175
2
150
2
60 - 80
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Tarte à la
confiture
170
2
160
2 (1 et 3)
30 - 40
Dans un
moule à
gâteau
de 26 cm
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Pâtes à
gâteaux
170
2
165
Pâte sa‐
blée
170
2
Gâteau
au froma‐
ge (au
babeurre)
170
Tarte aux
pommes
Progress 39
Plat
Voûte
Chaleur tournante
Durée
(min)
Remar‐
ques
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Cake aux
fruits
170
2
155
2
50 - 60
Dans un
moule à
gâteau
de 26 cm
Génoise/
Gâteau
Savoie
(version
allégée)
170
2
160
2
90 - 120
Dans un
moule à
gâteau
de 26 cm
Gâteau
de Noël/
Cake aux
fruits
170
2
160
2
50 - 60
Dans un
moule à
gâteau
de 20 cm
Gâteau
aux pru‐
170
2
165
2
20 - 30
Dans un
moule à
pain
Petits gâ‐
teaux
170
3
166
3 (1 et 3)
25 - 35
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Biscuits/
Gâteaux
150
3
140
3 (1 et 3)
30 - 35
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Merin‐
gues
100
3
115
3
35 - 40
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Petits
190
3
180
3
80 - 100
Sur un
plateau
de cuis‐
son
190
3
180
3 (1 et 3)
15 - 20
Sur un
plateau
de cuis‐
son
nes1)
secs1)
pains1)
Choux1)
40 Progress
Plat
Voûte
Chaleur tournante
Durée
(min)
Remar‐
ques
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tourtes
180
3
170
2
25 - 35
Dans un
moule à
gâteau
de 20 cm
Gâteau à
étages
180
1 ou 2
170
2
45 - 70
Gauche +
droit
dans un
moule à
gâteau
de 20 cm
Cake aux
fruits
160
1
150
2
110 - 120
Dans un
moule à
gâteau
de 24 cm
Gâteau à
170
1
160
1
50 - 60
Dans un
moule à
gâteau
de 20 cm
Durée
(min)
Remar‐
ques
étages1)
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
Pain et pizza
Plat
Pain
Voûte
Chaleur tournante
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
190
1
195
1
60 - 70
1 à 2 piè‐
ces,
500 g par
pièce
190
1
190
1
30 - 45
Dans un
moule à
pain
blanc1)
Pain de
seigle
Progress 41
Plat
Voûte
Chaleur tournante
Durée
(min)
Remar‐
ques
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
190
2
180
2 (1 et 3)
25 - 40
6 à 8 pe‐
tits pains
sur un
plateau
de cuis‐
son
Pizza1)
190
1
190
1
20 - 30
Dans un
plat à rô‐
tir
Scones1)
200
3
190
2
10 – 20
Sur un
plateau
de cuis‐
son
Durée
(min)
Remar‐
ques
Petits
pains1)
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
Préparations à base d'œufs
Plat
Voûte
Chaleur tournante
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Gratin de
pâtes
180
2
180
2
40 - 50
Dans un
moule
Gratin
aux légu‐
mes
200
2
200
2
45 - 60
Dans un
moule
Quiches
190
1
190
1
40 - 50
Dans un
moule
Lasagnes
200
2
200
2
25 - 40
Dans un
moule
Cannello‐
ni
200
2
200
2
25 - 40
Dans un
moule
« Yorks‐
hire pud‐
220
2
210
2
20 - 30
Moule
pour
6 pud‐
dings
dings »1)
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
42 Progress
Viande
Plat
Voûte
Chaleur tournante
Durée
(min)
Remar‐
ques
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Bœuf
200
2
190
2
50 - 70
Sur la
grille mé‐
tallique et
dans un
plat à rô‐
tir
Porc
180
2
180
2
90 - 120
Sur la
grille mé‐
tallique et
dans un
plat à rô‐
tir
Veau
190
2
175
2
90 - 120
Sur la
grille mé‐
tallique et
dans un
plat à rô‐
tir
Rôti de
bœuf,
saignant
210
2
200
2
44 - 50
Sur la
grille mé‐
tallique et
dans un
plat à rô‐
tir
Rôti de
bœuf, à
point
210
2
200
2
51 - 55
Sur la
grille mé‐
tallique et
dans un
plat à rô‐
tir
Rôti de
bœuf,
bien cuit
210
2
200
2
55 - 60
Sur la
grille mé‐
tallique et
dans un
plat à rô‐
tir
Épaule
de porc
180
2
170
2
120 - 150
Dans un
plat à rô‐
tir
Progress 43
Plat
Voûte
Chaleur tournante
Durée
(min)
Remar‐
ques
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Jarret de
porc
180
2
160
2
100 - 120
2 pièces
dans un
plat à rô‐
tir
Agneau
190
2
190
2
110 - 130
Gigot
Poulet
200
2
200
2
70 - 85
Entier
Dinde
180
1
160
1
210 - 240
Entière
Canard
175
2
160
2
120 - 150
Entier
Oie
175
1
160
1
150 - 200
Entière
Lapin
190
2
175
2
60 - 80
En mor‐
ceaux
Lièvre
190
2
175
2
150 - 200
En mor‐
ceaux
Faisan
190
2
175
2
90 - 120
Entier
Durée
(min)
Remar‐
ques
Poisson
Plat
Voûte
Chaleur tournante
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Tempé‐
rature
(°C)
Posi‐
tions
des gril‐
les
Truite/
daurade
190
2
175
2 (1 et 3)
40 - 55
34 pois‐
sons
Thon/
saumon
190
2
175
2 (1 et 3)
35 - 60
4 - 6 filets
Gril
Préchauffez le four pendant 10 minutes.
Utilisez le troisième niveau.
Réglez la température sur 250 °C.
44 Progress
Plat
Quantité
Durée (min)
Morceaux
Quantité
(kg)
1re face
2e face
Filet de bœuf
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Steaks de bœuf
4
0.6
10 - 12
6-8
Saucisses
8
-
12 - 15
10 - 12
Côtelettes de porc
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Poulet (coupé en deux)
2
1
30 - 35
25 - 30
Brochettes
4
-
10 - 15
10 - 12
Escalope de poulet
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Steak haché
6
0.6
20 - 30
-
Filet de poisson
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Sandwiches toastés
4-6
-
5-7
-
Toasts
4-6
-
2-4
2-3
Turbo Gril
Utilisez le troisième niveau de la grille.
Réglez la température maximale de
200 °C.
Plat
Quantité
Durée (min)
Morceaux
(kg)
1re face
2e face
Rôti roulé (din‐
de)
1
1
30 - 40
20 - 30
Poulet (coupé
en deux)
2
1
25 - 30
20 - 30
Cuisses de
poulet
6
-
15 - 20
15 - 18
Caille
4
0.5
25 - 30
20 - 25
Gratin de légu‐
mes
-
-
20 - 25
-
Coquilles St
Jacques
-
-
15 - 20
-
Maquereau
2-4
-
15 - 20
10 - 15
Darnes de
poisson
4-6
0.8
12 - 15
8 - 10
Progress 45
Cuisson à chaleur humide
Pour de meilleurs résultats,
suivez les suggestions
indiquées dans le tableau cidessous.
Plat
Accessoires
Températu‐
re (°C)
Positions
des gril‐
les
Durée (min)
Petits pains
(12 morceaux)
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
2
35 - 40
Petits pains,
9 morceaux
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
2
35 - 40
Pizza surgelée,
0,35 kg
grille métallique
220
2
35 - 40
Gâteau roulé
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
170
2
30 - 40
Brownie
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
2
30 - 40
Soufflé, 6 piè‐
ces
ramequins en céramique
sur une grille métallique
200
3
30 - 40
Fond de tarte
en génoise
moule à tarte sur une
grille métallique
170
2
20 - 30
Gâteau à éta‐
ges
Plat de cuisson sur la
grille métallique
170
2
35 - 45
Poisson poché,
0,3 kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
3
35 - 45
Poisson entier
(0,2 kg)
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
3
35 - 45
Filets de pois‐
son, 0,3 kg
plaque à pizza sur la gril‐
le métallique
180
3
35 - 45
Viande po‐
chée, 0,25 kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
200
3
40 - 50
Chachlyk,
0,5 kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
200
3
25 - 35
Cookies,
16 biscuits
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
2
20 - 30
Macarons,
20 biscuits
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
2
40 - 45
46 Progress
Plat
Accessoires
Températu‐
re (°C)
Positions
des gril‐
les
Durée (min)
Muffins, 12 gâ‐
teaux
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
170
2
30 - 40
Petits fours,
16 morceaux
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
170
2
35 - 45
Biscuits sa‐
blés, 20 bis‐
cuits
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
150
2
40 - 50
Tartelettes,
8 gâteaux
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
170
2
20 - 30
Légumes po‐
chés, 0,4 kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
3
35 - 40
Omelette végé‐
tarienne
plaque à pizza sur la gril‐
le métallique
200
3
30 - 45
Légumes mé‐
diterranéens,
0,7 kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
4
35 - 40
Informations pour les instituts
de test
Tests conformément à la norme IEC
60350-1.
Plat
Fonction
Acces‐
soires
Po‐
si‐
tion
s
des
gril‐
les
Tem‐
péra‐
ture
(°C)
Durée (min)
Remarques
Petit gâ‐
teau
Convec‐
tion natu‐
relle
Plateau
de cuis‐
son
3
170
20 - 30
Déposez 20 pe‐
tits gâteaux sur
un plateau de
cuisson.
Tourte
aux
pommes
Convec‐
tion natu‐
relle
Grille
métalli‐
que
1
170
80 - 120
Utilisez 2 moules
(20 cm de dia‐
mètre) placés en
diagonale.
Progress 47
Plat
Fonction
Acces‐
soires
Po‐
si‐
tion
s
des
gril‐
les
Tem‐
péra‐
ture
(°C)
Durée (min)
Remarques
Génoi‐
se/
Gâteau
Savoie
Convec‐
tion natu‐
relle
Grille
métalli‐
que
2
170
35 - 45
Utilisez un mou‐
le à gâteau
(26 cm de dia‐
mètre).
Biscuits
sablés
Convec‐
tion natu‐
relle
Plateau
de cuis‐
son
3
150
20 - 35
Préchauffez le
four pendant
10 minutes.
Toasts
4(6 piè‐
ces)
Gril
Grille
métalli‐
que
3
max.
2 à 4 minutes
sur la premiè‐
re face ; 2 à
3 minutes sur
la seconde
face.
Préchauffez le
four pendant
3 minutes.
Steak
haché
6 piè‐
ces,
0,6 kg
Gril
Grille
métalli‐
que et
lèchef‐
rite
3
max.
20 - 30
Placez la grille
métallique sur le
troisième niveau
et la lèchefrite
sur le deuxième
niveau du four.
Tournez les ali‐
ments à mi-cuis‐
son.
Préchauffez le
four pendant
3 minutes.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Remarques concernant
l'entretien
Nettoyez la façade du four à l'aide d'une
éponge humide additionnée d'eau
savonneuse tiède.
Utilisez un produit courant destiné au
nettoyage des surfaces en métal.
Nettoyez l'intérieur du four après chaque
utilisation. L'accumulation de graisses ou
d'autres résidus alimentaires peut
provoquer un incendie.
Après chaque utilisation, lavez tous les
accessoires et séchez-les. Utilisez un
chiffon doux additionné d'eau chaude
savonneuse. Ne lavez pas les accessoires
au lave-vaisselle.
En cas de salissures importantes,
nettoyez à l'aide de produits spécifiques
pour four.
48 Progress
Si vous avez des accessoires antiadhérents, ne les nettoyez pas avec des
produits agressifs, des objets pointus ni
au lave-vaisselle. Cela risque
d'endommager le revêtement anti-adhésif.
De l'humidité peut se déposer dans
l'enceinte du four ou sur les vitres de la
porte. Pour réduire la condensation, faites
fonctionner le four pendant 10 minutes
avant la cuisson.Éliminez l'humidité dans
la cavité après chaque utilisation.
Fours en acier inoxydable ou en
aluminium
Nettoyez la porte uniquement avec une
éponge ou un chiffon humides. Séchez-la
avec un chiffon doux.
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou
acides ni d'éponges métalliques car ils
peuvent endommager la surface du four.
Nettoyez le bandeau de commande du
four en observant ces mêmes
recommandations.
Nettoyez le joint d'étanchéité de
la porte
Vérifiez régulièrement le joint d'étanchéité
de la porte. Le joint d'étanchéité de la
porte est posé sur l'encadrement de la
cavité du four. N'utilisez pas le four si le
joint d'étanchéité de la porte est
endommagé. Faites appel à un service
après-vente agréé.
Pour le nettoyage du joint d'étanchéité de
la porte, consultez les informations
générales concernant le nettoyage.
Retrait des supports de grille
Pour nettoyer le four, retirez les supports
de grille.
ATTENTION! Soyez prudent
lorsque vous retirez les
supports de grille.
1. Écartez l'avant du support de grille de
la paroi latérale.
2. Écartez l'arrière du support de grille de
la paroi latérale et retirez-le.
1
2
Réinstallez les accessoires que vous avez
retirés en répétant cette procédure dans
l'ordre inverse.
Retrait et installation de la porte
La porte du four est dotée de deux
panneaux de verre. Vous pouvez retirer la
porte du four ainsi que le panneau de
verre intérieur afin de le nettoyer. Lisez
toutes les instructions du chapitre
« Retrait et installation de la porte » avant
de retirer les panneaux de verre.
Si vous tentez d'extraire le
panneau de verre intérieur
sans avoir au préalable retiré la
porte du four, celle-ci peut se
refermer brusquement.
ATTENTION! N'utilisez pas le
four sans le panneau de verre
intérieur.
1. Ouvrez la porte entièrement et
maintenez les deux charnières.
Progress 49
4. Déposez la porte sur une surface
stable recouverte d'un tissu doux.
2. Soulevez et tournez entièrement les
leviers des deux charnières.
5. Désengagez le système de
verrouillage pour retirer le panneau de
verre intérieur.
6. Faites pivoter les deux fixations de 90°
et retirez-les de leurs logements.
3. Fermez la porte du four à la première
position d'ouverture (mi-parcours).
Puis soulevez et tirez la porte vers
l'avant et retirez-la de son logement.
90°
7. Soulevez doucement puis sortez le
panneau de verre.
1
2
50 Progress
8. Nettoyez les panneaux de verre avec
de l'eau savonneuse. Séchez
soigneusement les panneaux de verre.
Les rails télescopiques ne passent pas
au lave-vaisselle.
Une fois le nettoyage terminé, remettez le
panneau de verre et la porte du four en
place.
Lorsque le cadre de la porte est installé
correctement, il émet un clic.
Veillez à installer correctement le panneau
de verre intérieur dans son logement.
A
1. Éteignez le four.
Attendez que le four ait refroidi.
2. Débranchez le four de l'alimentation
secteur.
3. Placez un chiffon au fond de la cavité.
Éclairage arrière
1. Retirez le diffuseur en verre de
l'ampoule en le tournant.
2. Nettoyez le diffuseur en verre.
3. Remplacez l'ampoule par une
ampoule adéquate résistant à une
température de 300 °C .
4. Replacez le diffuseur en verre.
Remplacement de l'éclairage
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
L'ampoule peut être chaude.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
Le four ne chauffe pas.
Le four est éteint.
Allumez le four.
Le four ne chauffe pas.
L'horloge n'est pas réglée.
Réglez l'horloge.
Le four ne chauffe pas.
Les réglages nécessaires
n'ont pas été effectués.
Vérifiez que les réglages
sont corrects.
Le four ne chauffe pas.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anomalie.
Si les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites ap‐
pel à un électricien qualifié.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est défectueux.
Remplacez l'ampoule.
Progress 51
Problème
Cause probable
Solution
De la vapeur et de la con‐
densation se forment sur les
aliments et dans la cavité du
four.
Le plat est resté trop long‐
temps dans le four.
Ne laissez pas les plats
dans le four pendant plus de
15 à 20 minutes après la fin
de la cuisson.
« 12.00 » s'affiche.
Une coupure de courant
s'est produite.
Réglez de nouveau l'horlo‐
ge.
Données de maintenance
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé.
signalétique. La plaque signalétique se
trouve sur l'encadrement avant de la
cavité du four. Ne retirez pas la plaque
signalétique de la cavité du four.
Les informations à fournir au service
après-vente figurent sur la plaque
Nous vous recommandons de noter ces informations ici :
Modèle (MOD.)
.........................................
Référence du produit (PNC)
.........................................
Numéro de série (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
540 21
Encastrement
min. 550
590
558
114
19
20
min. 560
591
598
570
540 21
min. 550
600
594
558
114
19
20
min. 560
591
598
570
594
52 Progress
Fixation de l'appareil au meuble
A
B
Installation électrique
Le fabricant ne pourra être tenu
pour responsable si vous ne
respectez pas les précautions
de sécurité du chapitre
« Consignes de sécurité ».
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Pour la section du câble, consultez la
puissance totale sur la plaque
signalétique. Vous pouvez également
consulter le tableau :
Puissance totale
(W)
Section du câble
(mm²)
maximum 1 380
3 x 0.75
maximum 2 300
3x1
maximum 3 680
3 x 1.5
Le fil de masse (fil jaune/vert) doit faire
2 cm de plus que les fils de phase et
neutre (fils bleu et marron).
Cet appareil est fourni avec une fiche et
un câble d'alimentation.
Câble
Types de câbles compatibles pour
l'installation ou le remplacement :
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
Fiche du produit et informations conformément à la norme EU
65-66/2014
Nom du fournisseur
Progress
Identification du modèle
PBN23101X
Index d'efficacité énergétique
94.9
Classe d'efficacité énergétique
A
Consommation d'énergie avec charge standard et mo‐
de traditionnel
0.83 kWh/cycle
Consommation d'énergie avec charge standard et mo‐
de air pulsé
0.75 kWh/cycle
Nombre de cavités
1
Source de chaleur
Électricité
Volume
57 l
Type de four
Four encastrable
Masse
28.3 kg
Progress 53
EN 60350-1 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 1 :
Plages, fours, fours à vapeur et grils Méthodes de mesure des performances.
Si la cuisson doit durer plus de
30 minutes, réduisez la température du
four au minimum 3 à 10 minutes avant la
fin de la cuisson, en fonction de la durée
de la cuisson. La chaleur résiduelle à
l'intérieur du four poursuivra la cuisson.
Économie d'énergie
Utilisez la chaleur résiduelle pour
réchauffer d'autres plats.
Ce four est doté de
caractéristiques qui vous
permettent d'économiser de
l'énergie lors de votre cuisine
au quotidien.
Lorsque vous cuisez plusieurs plats les
uns après les autres, veillez à ne pas trop
espacer les cuissons.
Conseils généraux
Assurez-vous que la porte du four est
correctement fermée lorsque le four est en
marche. En cours de la cuisson, n'ouvrez
pas la porte. Nettoyez régulièrement le
joint de la porte pour qu'il reste propre et
assurez-vous qu'il est toujours bien fixé,
dans la bonne position.
Cuisson avec ventilation
Si possible, utilisez les fonctions de
cuisson avec la ventilation pour
économiser de l'énergie.
Utilisez des plats en métal pour
augmenter les économies d'énergie .
Cuisson à chaleur humide
Fonction conçue pour économiser de
l'énergie en cours de cuisson.
Maintien des aliments au chaud
Sélectionnez la température la plus basse
possible pour utiliser la chaleur résiduelle
et maintenir le repas au chaud.
Si possible, ne préchauffez pas le four
avant d'y introduire vos aliments.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
les appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un tel
produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez
à la protection de l'environnement et à
votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas
*
54 Progress
Progress 55
www.progress-hausgeraete.de
867348483-A-382018
Download PDF

advertising